Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook voor werknemers die op 1 januari van het desbetreffende jaar 54,5 jaar of ouder zijn) Ga na of in uw geval, het UWV hier rekening mee heeft gehouden. Contant betalen tanken auto van de zaak? Wie met de auto van de zaak tankt en contant betaalt, kan fluiten naar de BTW teruggave omdat dan uw gegevens niet te achterhalen zijn en dan mag de BTW niet worden verrekend. Om te voorkomen dat medewerkers of ondernemingen hierdoor schade lijden kun je bij de benzinepomp het beste betalen met (zakelijke) pinpas, tankpas of creditcard. Afschaffing Pembla: Pemba ( = de betaling door werkgevers voor de WAO) wordt per 1 januari afgeschaft omdat de nieuwe arbeidsongeschiktheid is gedaald en doorbetaling van het ziektegeld is beperkt.

2 Enigste binnen een BV: Als je als enigste werkzaam bent binnen een BV dan hoef je vanaf 1 januari 2008 geen aangifte loonheffing meer in te dienen. Het loon wordt dan alleen nog in de Inkomstenbelasting belast. Meewerkfaciliteit geschrapt? Wie ondernemer is (of zelfstandige arbeid verricht) en daarbij door zijn partner geholpen wordt, kan recht hebben op aftrek van de meewerkbeloning. (Als de beloning ten minste 5000 bedraagt) Deze beloning is vooral aantrekkelijk als de inkomens van de echtgenoten in verschillende tariefschijven zijn belast en alleen van toepassing als de meewerkende echtgenoot meer dan de gebruikelijke bijstand verricht. Er is dus sprake van aftrek: als er sprake is van een zakelijke beloning voor de werkzaamheden als de werkzaamheden van de meewerkende echtgenoot een zekere omvang hebben die de gebruikelijke bijstand te boven gaat Ook moet je in de gaten houden hoe het zou zijn als iemand anders die werkzaamheden zou verrichten ( dus hoe worden de werkzaamheden gezien in het economische verkeer) en hoe is de plaats van de meewerkend echtgenoot in de samenleving. Over bovenstaand verhaaltje zijn serieuze twijfels gerezen. Er zijn alternatieven gevonden die fiscaal gunstiger zijn hoogst waarschijnlijk en dus wordt de meewerkfaciliteit geschrapt. Hiervan houden we u op de hoogte. Vrijstelling BPM voor huur/lease voertuig De vrijstelling van de BPM voor kortlopende huur of lease van een voertuig met een kenteken uit een andere EG lidstaat door inwoners van Nederland wordt beperkt van ten hoogste een maand tot ten hoogste 2 weken.

3 Erfenissen/Schenkingen: De verlaging van het toptarief in de belasting op erfenissen/schenkingen gaat niet door. Daarvoor in de plaats zijn diverse vrijstellingen van successierecht voor kinderen en (achter)kleinkinderen verhoogd. BTW: Het verlaagde BTW tarief (zes procent) op vee, niet bestemd voor voortbrenging, voedselproductie of gebruik in de landbouw, blijft (voorlopig) gehandhaafd. Heffingsrente terugbetaald: Belastingplichtigen die ongevraagd in de jaren 2002, 2003 en 2004 ten onrechte de heffingskorting uitbetaald hebben gekregen, krijgen de heffingsrente die over de heffingskorting is geheven, terugbetaald. Scholingsverlof: Er komt een heffingskorting voor scholingsverlof. In het kalenderjaar van het scholingsverlof mag het genoten loon en de scholingsverlofkorting niet meer bedragen dan het in het voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon. Verplaatsing onderneming: De regering merkt bepaalde vormen van indirect overheidsingrijpen ook aan als overheidsingrijpen in de zin van de Wet inkomstenbelasting Het gevolg hiervan is dat deze kunnen leiden tot het vormen van een herinvesteringsreserve bij verplaatsing van een onderneming.

4 Urenadministratie: Als zelfstandige zijnde moet je minimaal 1225 uur (3 dagen per week) aan de onderneming werken (inclusief tijd die je nodig hebt om van werk naar huis te komen en andersom) om in aanmerking te komen voor aftrekposten. Dus houd een goede uren administratie bij. (productie/ontwikkeling/reistijd/administratie/(bij)scholing/acquisitie en dergelijke) Financiële positie klant: Voordat u een klus of een order aanneemt is het goed om meer over de financiële positie van de klant te weten. Zeker als het een nieuwe klant is. Kijk op Bekijk daarop de gestandaardiseerde jaarrekeningen van de laatste 3 jaren. Dat kost 4,50 per jaarrekening. Kijk vooral op de laatste pagina naar de current ratio. Dat is de verhouding tussen de kortlopende schulden van het bedrijf en de uitstaande vorderingen. Hoe hoger dit getal hoe meer geld het bedrijf heeft om zijn rekeningen direct te betalen. Is de current ratio 1 dan moet je oppassen (schulden) Kijk ook naar kengetal eigenvermogen/balanstotaal dat inzicht geeft in vermogenspositie van bedrijf. Is dit 0 dan heeft het bedrijf geen eigen vermogen en is het ½ dan heeft het evenveel eigen vermogen als geleend vermogen.de jaarrekeningen die u nu kunt zien zijn van 2005 dus er kan natuurlijk wel veel veranderd zijn in een jaar tijd. Voorkom forse claim fiscus: Heel wat ondernemers hebben 30 jaar geleden een pandje gekocht voor f dat nu 2 miljoen euro waard is. Zij moeten dus, als ze hun bedrijf verkopen, over die meerwaarde tot 52% belasting betalen. Dus moeten ze aan de fiscus meer dan een miljoen euro betalen. Hoe kan dit voorkomen worden? Als dochter of zoon minimaal 3 jaar voorafgaand aan de overname in het bedrijf heeft gewerkt, wordt de belastingclaim doorgeschoven en gaat zij/hij verder met de oude boekwaarden.nog een oplossing is om over te gaan op een andere rechtsvorm. Een eenmanszaak wordt bijvoorbeeld een BV. Dit traject moet je in gang zetten zo n 5 jaar van tevoren.

5 Belastingtips bij eigen woning: - Als men de eigenwoningreserve niet of niet helemaal inzet bij de koop van een volgende woning is het verstandig 2 aparte hypotheken af te sluiten. Een die aftrekbaar is in box 1 en een die verwerkt wordt in box 3. Zo kun je de aangifte gemakkelijker invullen en sinds vorig jaar is het toegestaan bij extra aflossen van de hypotheekschuld aan te geven waar die betrekking op moet hebben. Meestal box 3 omdat de posten in die box vaak minder belastingvoordeel oplevert. - Starters dromen er vaak van om na een paar jaar een grotere woning te kunnen kopen. Alle overwaarde uit de 1 e woning moet dan worden ingebracht, hetgeen mogelijkheden voor nieuwe hypotheek stevig kan beperken. Dus pleit men ervoor met een zo hoog mogelijke hypotheekschuld te starten. Andere mogelijkheid: als ouders bereid zijn financieel in te springen kunnen ze het beste geen bedrag meer schenken aan de kinderen, maar lenen dat bedrag aan hun kinderen via een onderhandse schuldbekentenis tegen een iets hogere rente van, zeg, 6%. Kind betaald ouders 6% rente, maar die is aftrekbaar van belasting. Ouders mogen hun kind belastingvrij schenken ( 4.412) en kunnen rente inkomsten zo terugsluizen. Grootouders mogen - schenken tot Tot en met de leeftijd van 34 jaar mag 1 malig een verhoogd bedrag van belastingvrij geschonken worden. - Bijleenregeling: In gevallen van echtscheiding of het tijdelijk bezitten van 2 woningen gelden tijdelijk verruimende mogelijkheden. Ook partners die gaan samenwonen en van wie 1 van de 2 al een hypotheekschuld heeft, doen er goed aan zich vooraf goed te laten adviseren via belastinggidsen of zo. - Aankoopkosten: Voor het vaststellen van de eigenwoningschuld mag een aantal kosten worden opgevoerd. Naast aankoopkosten zijn dat kosten verbering/onderhoud woning, makelaarskosten, notariskosten enz.er zijn ook kosten die, in het jaar dat ze worden gemaakt, wel van de belasting mogen worden afgetrokken maar ze mogen niet bij de eigenwoningschuld worden opgeteld (bv gemaakte kosten gemaakt bij afsluiten van geldlening zoals telefoon, reiskosten enz.)

6 Woz waarde: Vanaf 2007 gaan de gemeenten de WOZ waarde van alle onroerende zaken jaarlijks vaststellen. De WOZ waarde van woningen en van courante niet woningen (kantoren, winkels) wordt voor het jaar 2007 bepaald op basis van de marktwaarde per 1 januari Daarbij worden vergelijkbare objecten, waarvan een marktprijs rond de waardepeildatum bekend is, als referentieobject gebruikt. Bij de gemeente kan een onderbouwd taxatieverslag worden opgevraagd, waardoor u inzicht kunt krijgen in de vastgestelde waarde. Maak, indien u het niet eens bent met de vastgestelde waarde, binnen zes weken bezwaar tegen de WOZ waarde en / of aanslag(en) OZB. Dit kan evt. d.m.v. een proformabezwaarschrift. Vermeld daarin kort waartegen u bezwaar maakt en geef aan dat u het bezwaar op een later tijdstip nader zult motiveren. Onbelaste fiets voor uw medewerker: Een fiets tot 749 is geheel belastingvrij. Bovendien kunt u de verzekering en jaarlijks tot max. 82 aan kosten die met de fiets samenhangen, onbelast vergoeden. Dit kan een leuke arbeidsvoorwaarde zijn. De werknemer moet de fiets wel gebruiken om ermee naar zijn werk te komen! Wat als de fiscus verkeerd heeft uitbetaald? Binnenkort moet u weer belastingaangifte doen. Het is raadzaam om altijd goed te controleren of het bankrekeningnummer dat op uw belastingformulier staat, (nog) klopt. Is het onjuist? Vermeld dan het juiste bankrekeningnummer. Daarmee voorkomt u dat de fiscus het geld op een verkeerd rekeningnummer overmaakt. En dat u via de rechter moet proberen om alsnog het geld binnen te krijgen van de onrechtmatige eigenaar. (De rechter heeft een keer beslist dat iemand die van de Belastingdienst onterecht een bepaald bedrag op zijn rekening kreeg bijgeschreven, dit aan de rechtmatige eigenaar moet worden terugbetaald)

7 Doe uzelf niet tekort met de KOR: In de Wet omzetbelasting is voor de kleine ondernemer een regeling getroffen, de zogenaamde kleineondernemersregeling, vaak KOR genoemd. Geldt die alleen voor kleine bedrijven dan? Wat is handig om te weten? Van de regeling kunt u gebruikmaken als u zonder toepassing van de KOR minder dan moet afdragen. De regeling geldt voor natuurlijke personen (niet voor BV s dus) met een in Nederland gedreven onderneming. Om van deze regeling te kunnen profiteren is niet de hoogte van uw omzet van belang, maar het bedrag dat u in een jaar per saldo aan btw moet betalen. U hoeft voor verzilvering niet te wachten tot eind 2007, u kunt uw voordeel bijvoorbeeld iedere kwartaalaangifte al nemen. Maar als u uw inkopen (voor een deel) uit het buitenland betrekt, wees er dan op bedacht dat hierdoor de kleine ondernemersregeling aan uw neus voorbij kan gaan. U moet de BTW over deze inkopen nl. aangeven als verwerving, terwijl u hetzelfde bedrag als voorbelasting aftrekt. De BTW over de verwerving mag u, bij het bepalen van de KOR, geen deel laten uitmaken van de af te dragen belasting. Belastingteruggaaf bij wisselende inkomens? Stel, u verdient het ene jaar veel en het andere jaar weinig. Waarschijnlijk betaalt u meer belasting dan iemand die zijn inkomsten gelijkmatig ontvangen heeft. Hoe kunt u dan een belastingteruggaaf krijgen? Via de middelingsregeling kunt u bij sterk wisselende inkomens over de afgelopen jaren een belastingteruggaaf realiseren. U telt de inkomens in box 1 van 3 aaneengesloten jaren op en deelt het totaal door 3. Het herrekende inkomen is over deze 3 jaren gelijk. Over dit inkomen rekent u per jaar de belasting uit. Als het totaal van de herrekende belasting lager is dan het totaal van de (inmiddels) geheven belasting, is onder voorwaarden teruggaaf mogelijk.

8 Spaar bij de fiscus: Voor het eerste kwartaal van 2007 is de heffings en invorderingsrente vastgesteld op 4,7%. Als u geld moet (bij)betalen aan de Belastingdienst, dan kost dat u dus 4,7% rente. Krijgt u echter geld terug, dan ontvangt u een rentevergoeding van 4,7% en dat is meer dan bij de bank. Het wordt dus aantrekkelijker oom uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te krijgen, in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggave. Heeft u het geld niet (meteen) nodig, dan kunt u dus beter bij de Belastingdienst sparen. België: meldingsplicht buitenlandse bedrijven: Buitenlandse bedrijven of zelfstandigen die een tijdelijke opdracht uitvoeren in België, moeten zich vanaf 1 april 2007 verplicht melden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De mensen die dan in België gaan werken krijgen een bewijs die een beeld geven van de identiteit van de werknemer en de aard, de plaats en duur van de werkzaamheden. De Belgische opdrachtgever moet dat bewijs controleren en aangifte doen evt. Negeer je dit als Nederlands bedrijf dan riskeer je een fikse boete. Werkgevers krijgen boete bij ontduiking minimumloon: Als werkgevers de werknemers minder dan het minimumloon uitbetalen, krijgen zij hiervoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. Uw nieuwe WOZ-beschikking: In het verleden werd de door de gemeente getaxeerde WOZ waarde hoofdzakelijk gebruikt als grondslag voor de bepaling van gemeentelijke belastingen (OZB). Per 2007 echter, wordt de door de gemeente getaxeerde WOZ waarde tevens gebruikt als zogenaamde bodemwaarde voor de afschrijving van commercieel/bedrijfsmatig onroerend goed. Als eigenaar en gebruiker van het onroerend goed kunt u afschrijven (ten laste van uw resultaat) tot 50% van de hoogte van de getaxeerde WOZ waarde.

9 Var Verklaring: Een Verklaring Arbeidsrelatie vrijwaart opdrachtgevers van naheffingen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) vragen deze verklaring dus massaal aan. De ondernemers denken vaak drie tot zeven opdrachtgevers te moeten hebben voor bovenstaande vrijwaring maar ook met 1 opdrachtgever kun je ondernemer zijn. Wel verwacht de Belastingdienst van een klusjesman of journalist natuurlijk wel meer opdrachtgevers dan van een ICT er bijvoorbeeld. Wanneer ben je in de ogen van de belastingdienst ondernemer? - als hij bij het verwerven van opdrachten concurreert met anderen; - als er geen sprake is van gezagsverhouding en hij zich zonder toestemming kan laten vervangen; - als hijzelf het ondernemersrisico draagt in tijd en geld als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden. Bij een VAR wui (winst uit onderneming) of een VAR dga (directeurgrootaandeelhouders) hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen af te dragen. (ook als de Belastingdienst vaststelt dat er wel sprake was van dienstbetrekking dan nog is de opdrachtgever helemaal gevrijwaard hoeft er dus geen loonheffing enzo afgedragen te worden) Een VAR row (resultaat uit overige werkzaamheden) en de VAR loon bieden geen vrijwaring. Als je een VAR row hebt kun je vaak een VAR wuo krijgen. Op het formulier moet je dan invullen de totaal aantal opdrachten dat hij voor het hele jaar verwacht. Gemengde kosten: Kosten van representatie en congressen zijn niet meer aftrekbaar t/m 4.000, Eerder kon u kiezen om 25% van de daadwerkelijk gemaakte gemengde kosten niet in aftrek te brengen (voordeliger wanneer de daadwerkelijk gemaakte gemengde kosten minder bedragen dan ) Het gaat hier over de inkomstenbelasting. Deze bedragen zijn in 2006 niet gewijzigd.

10 Per 1 januari 2006 is de regeling voor de vennootschapsbelasting wel aangepast. In de BV komen gemengde kosten niet in aftrek tot een bedrag van 0,4% van de totale loonsom. Is het bedrag van 0,4% van de loonsom lager dan 4.000, dan moet worden uitgegaan van laatstgenoemd bedrag. Ook hier is het mogelijk om te kiezen voor toepassing van de aftrekbeperking op de werkelijke kosten. Telefoon en internetkosten: Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2007 een belastingvrije vergoeding verstrekken voor een telefoon en internetaansluiting. Voorwaarde: de aansluitingen moeten voor meer dan 10% zakelijk worden gebruikt. Andere regels voor de zelfstandige ondernemer: De kosten van het telefoonabonnement zijn niet aftrekbaar omdat de telefoon aansluiting in eigen huis is. De gesprekskosten voor zakelijke telefoongesprekken zijn wel aftrekbaar. De abonnementskosten van een mobiele telefoon, die zakelijk wordt gebruikt, zijn wel (gedeeltelijk) aftrekbaar.als de telefoonaansluiting zich in een zelfstandig deel van de woning bevindt, kunnen de kosten van de telefoonaansluiting wel in aftrek worden gebracht. Een werkruimte heeft een eigen ingang, een eigen toilet en kan los van de eigen woning worden verhuurd. Een internetaansluiting is slechts derhalve aftrekbaar voor zover het internet zakelijk wordt gebruikt. Op welke wijze moeten deze kosten toegerekend worden? Dit is vooral lastig als er maandelijks een vast bedrag aan de provider wordt betaald waarvoor onbeperkt gesurft kan worden. Vaak is het zo dat wanneer het internet voor meer dan 10% maar voor minder dan 90% zakelijk wordt gebruikt uit praktische overwegingen 50% van de kosten belastingvrij mag worden vergoed. U kunt dan dus 50% van de kosten in aftrek brengen (formeel gezien geldt dit besluit niet voor de aftrek van kosten en kan de belastinginspecteur daarom toepassing van het besluit weigeren)

11 Gebruikelijk loon en auto: Per 1 januari 2006 is de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voor wat betreft de werknemers overgeheveld naar de loonheffing. Ook een directeurgrootaandeelhouder (dga) krijgt hiermee te maken, deze heeft ook vaak een auto van de zaak.hoe gaat dit nu in de praktijk? Omdat privégebruik auto wel bij loon hoort voor de loonheffing, maar niet bij het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Een voorbeeld, waarbij uitgegaan wordt dat de dga, afgezien van de auto van de zaak, geen loon uit zijn bv krijgt. De bijtelling voor privégebruik auto stelt hij op en het loon op Bijtelling privégebruik auto Fictief loon Loon voor loonheffing Uizondering van de bijtelling Loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen Opmerkelijk verhaaltje: Vader ondersteunt dochter financieel als zij besluit, na een aantal jaren werken, weer te gaan studeren. Zij heeft nl. geen recht meer op kinderbijslag of studiefinanciering. Het bedrag wat hij voor zijn dochter uittrekt brengt hij in mindering in zijn inkomstenbelasting. De inspecteur vind het bedrag dat in mindering wordt gebracht teveel. Uiteindelijk beslist de rechtbank. De behoefte aan ondersteuning wordt afgemeten aan de plaats in de samenleving, het eigen inkomen en vermogen. Vader vindt dat dochter vergeleken dient te worden met werkende vrouw en niet met een studente. De vader krijgt in het eerste jaar van de studie gelijk en mag een fors bedrag voor zijn dochter aftrekken, maar het 2 e studiejaar mag hij minder besteden aan zijn dochter en dus minder aftrekken omdat, zo vind de rechter, ze dan onderhand gewend moet zijn aan levensstandaard van een studente.

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Inkomen uit sparen en beleggen

Inkomen uit sparen en beleggen Erasmus Universiteit Rotterdam Bachelorscriptie 2012 Inkomen uit sparen en beleggen na wijzigingen nog steeds gebaseerd op het draagkrachtbeginsel Naam : M.A.E. Joosen Studentnummer : 328261 Studie : Fiscale

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie