Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.vgz-zorgkantoren.nl"

Transcriptie

1 Inkoopsystematiek AWBZ Inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor BV, KvK , gevestigd te Nijmegen, Univé Zorgkantoor BV, KvK , gevestigd te Alkmaar en Trias Zorgkantoor BV, KvK , gevestigd te Gorinchem vormen samen de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Zorgkantoren Coöperatie VGZ is een handelsnaam voor VGZ Zorgkantoor BV, Univé Zorgkantoor BV en Trias Zorgkantoor BV samen.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inkoopsystematiek Stap 1: indienen van de offerte... 5 Stap 2: Beoordelen geschiktheid zorgaanbieder... 6 Stap 3: Beoordelen en selecteren zorgaanbieders... 7 Stap 4: Beoordeling prestatiecriteria... 7 Stap 5. Vaststelling budgettair kader Stap 6: Aanbieding Stap 7: Afsluiten inkooptraject Tijdspad ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

3 1. Inleiding De zorgkantoren stellen zich ten doel voldoende en doelmatige zorg van kwalitatief goed niveau voor verzekerden in hun regio s 1 in te kopen, met voldoende keuzemogelijkheden voor de klant. Om inzichtelijk te maken hoe wij dit in de regio willen bereiken, stellen wij regionale inkoopplannen op. Het regionale inkoopplan is leidend voor de in te kopen zorg Zorgaanbieders worden uitgenodigd binnen de contouren van dit inkoopplan een inhoudelijk en financieel productievoorstel (offerte) in te dienen. In dit document staan de stappen die nodig zijn om te komen tot een AWBZovereenkomst en productieafspraak met het Zorgkantoor. Voor de contractering gelden de volgende uitgangspunten: De uiteindelijke toekenning is afhankelijk van de aan ons ter beschikking gestelde regionale contracteerruimte. Voor de contractering van ZZP ers (Zelfstandige Zonder Personeel) voor 2014 worden afzonderlijke eisen en voorwaarden opgesteld en gepubliceerd. De contractering van ZZP ers vormt een apart traject en maakt geen onderdeel uit van het hier beschreven inkoopproces De zorgkantoren zullen geen financiële verplichtingen aanvaarden voor zorg die (door wijzigingen) niet tot de wettelijke aanspraak behoort. Het borgen van een verantwoorde overgang vinden de zorgkantoren van belang. De documenten opgesteld door het Zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2014 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Het Zorgkantoor behoudt zich het recht voor een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die het Zorgkantoor met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dient te maken, dan wel een wijziging betreffen van de AWBZ-regelgeving. AWBZ-overeenkomst Een overeenkomst is een voorwaarde voor het effectueren van productieafspraken tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder. Alleen op basis van deze overeenkomst is het Zorgkantoor gerechtigd gelden te betalen uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten aan zorgaanbieders. Voor een overeenkomst komen in beginsel alle aanbieders in aanmerking die zijn toegelaten voor het bieden van AWBZ-zorg. Om een gelijke toegang voor alle zorgaanbieders mogelijk te maken, zijn op landelijk niveau tussen alle zorgkantoren afspraken over geschiktheidseisen en te stellen algemene voorwaarden gemaakt. De zorgkantoren hebben deze landelijke eisen verwerkt in deze inkoopsystematiek In het volgende hoofdstuk komt aan de orde hoe en onder welke voorwaarden aanbieders in aanmerking komen voor een overeenkomst. Reikwijdte De inkoopsystematiek geldt voor alle zorgkantoren van de Coöperatie VGZ U.A. 1 De Zorgkantoren Coöperatie VGZ U.A. bestaan uit VGZ Zorgkantoor B.V., Trias Zorgkantoor B.V. en Univé Zorgkantoor B.V. en voeren de AWBZ uit in de regio s Nijmegen, Noord- en Midden Limburg, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Midden-Holland, Waardenland en Noord-Holland Noord. ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

4 Offertetraject Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een productieafspraak dienen, tussen 1 juli 2013 en 1 augustus 2013 voor 17:00 uur een offerte in te dienen bij het Zorgkantoor via een digitale uitvraagmodule. Alle informatie over het offertetraject en de uitvraagmodule vindt u op onze website: Regionale verschillen De zorgkantoren hanteren centrale beleidsuitgangspunten. Dit beleid wordt echter regionaal ingekleurd. Hiermee onderkennen wij dat iedere regio zijn eigen behoeftes heeft. De uitkomsten van het inkoopproces kunnen dan ook bij aanbieders die in meerdere regio s actief zijn en offreren, per regio tot verschillende resultaten leiden. Bovenregionale aanbieders Zorgaanbieders die in meerdere regio s zorg willen leveren dienen per VGZ Zorgkantoor-regio een offerte in. Vragen Indien u naar aanleiding van dit document of de centrale beleidsdocumenten vragen heeft kunt u deze t/m 15 juli per mail stellen via Wij streven ernaar het antwoord binnen 5 werkdagen te publiceren in de veel gestelde vragen lijst op onze website. Voor vragen over de regionale inkoopplannen kunt u gebruikmaken van de mailadressen van de regiovertegenwoordiger. U vindt deze in de lijst die is gepubliceerd op onze website. ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

5 2. Inkoopsystematiek 2014 In het onderstaande processchema is weergegeven wat de stappen zijn om te komen tot een AWBZ overeenkomst en productieafspraak met het Zorgkantoor. In de volgende pagina s lichten wij elke stap toe. Stap 1 Aanleveren digitale offerte door aanbieder Stap 2 Beoordelen geschiktheid aanbieder Aanbieder voldoet? Nee Ja Stap 3 Beoordelen offerte aanbieder Aanbieder krijgt geen contract Ja Offerte voldoet? Nee Ja Stap 4 Beoordelen criteria Stap 5 Vaststellen budgettair kader Stap 6 Opstellen aanbieding Stap 7 Afsluiten inkoopaject ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

6 Stap 1: Indienen van de offerte Voor de inkoop 2014 maken de Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ dit jaar gebruik van een digitale uitvraagmodule. U dient tussen 1 juli 2013 en 1 augustus 2013 voor 17:00 uur een offerte in te dienen bij het Zorgkantoor via deze digitale uitvraagmodule. Alle informatie hierover vindt u op onze website: Indien u niet of te laat offreert heeft dit de volgende consequenties: Indien u een nieuwe aanbieder 2 bent krijgt u geen overeenkomst Indien u een door ons gecontracteerde aanbieder bent ontvangt u een niet onderhandelbare aanbieding op basis van de continuïteit van zorg 3 Stap 2: Beoordelen geschiktheid zorgaanbieder In deze stap beoordelen wij of uw offerte in behandeling wordt genomen. Wij beoordelen in deze stap beantwoording van de in de uitvraagmodule opgenomen onderdelen van de bestuursverklaring, en of uw offerte aansluit op de regionale doelstellingen (voor bestaande aanbieders geldt dat continuïteit van zorg een doelstelling is). Dit geldt voor alle aanbieders die een offerte indienen. Bij deze beoordeling hanteren wij de volgende criteria: Voldoet zorgaanbieder aan criteria U voldoet volledig aan de criteria uit de bestuursverklaring en u hebt een offerte ingediend die aansluit bij één of meerdere regionale doelstellingen (deze vindt u in de regionale inkoopplannen). U voldoet niet volledig aan de criteria uit de bestuursverklaring maar u hebt een offerte ingediend op één of meerdere regionale doelstellingen. U voldoet niet volledig aan de criteria uit de bestuursverklaring en u hebt geen offerte ingediend op één of meerdere regionale doelstellingen. U voldoet volledig aan de criteria uit de bestuursverklaring maar u hebt geen offerte ingediend op één of meerdere regionale doelstellingen. Uitkomst beoordeling U gaat door naar stap 3. U gaat door naar stap 3. U komt niet in aanmerking voor een overeenkomst en krijgt een afwijzing. U komt niet in aanmerking voor een overeenkomst en krijgt een afwijzing. 2 U wordt als nieuwe aanbieder gezien als u in 2013 geen AWBZ zorgovereenkomst heeft gehad met één van de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ U.A. 3 Onder continuïteit van zorg verstaan wij de zorg (zowel formele- als informele zorg) die regionaal nodig is om de ondersteuning aan cliënten die reeds in zorg zijn te continueren. Als vuistregel extramuraal wordt deze gedefinieerd als zijnde 80% van de gerealiseerde productie in de productiemonitor tot en met juni 2013, geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2013 (productierealisatie juni 2013/181*365). Met een maximum van 80% van de productieafspraak inclusief de eventuele schriftelijk toegezegde structurele middelen ten behoeve van de herschikking 2013 over het jaar Als vuistregel intramuraal gaan wij uit van 97% van gerealiseerde productie in de productiemonitor tot en met juni 2013, geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2013 (productierealisatie juni 2013/181*365 met een maximum van 97% van de gemaakte productieafspraak). Bovenstaande vuistregels worden mogelijk gecorrigeerd met uitbreidingen/afbouw van capaciteit gedurende 2013 en de te realiseren beleidsdoelstellingen in ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

7 Stap 3: Beoordelen en selecteren zorgaanbieders In deze stap zal het Zorgkantoor uw offerte inhoudelijk beoordelen en op basis van de continuïteit van zorg en de overige regionale doelstellingen bepalen welke offerte(s) in aanmerking komen voor een overeenkomst en productieafspraak. Wij beoordelen de offertes op basis van inhoudelijke kwaliteit, meerwaarde voor de zorg in de regio en doelmatigheid ten opzichte van andere offertes. Wanneer u op meerdere regionale doelstellingen (continuïteit van zorg en/of overige doelstellingen) offreert, kan het zijn dat niet alle regionale doelstellingen worden gehonoreerd. Dit ziet u terug in de reactie van het Zorgkantoor op uw offerte. Wanneer uw offerte geen aanleiding geeft tot het maken van een afspraak, volgt een afwijzing per mail. Stap 4: Beoordeling prestatiecriteria Wanneer u op basis van uw offerte in aanmerking komt voor een overeenkomst, zal het Zorgkantoor in deze stap uw organisatie op een aantal criteria beoordelen. Deze criteria verschillen per sector. In de uitvraagmodule zullen wij u bevragen over onderstaande items 4. Hierbij kiest u voor de sector die het meest aansluit bij uw kernactiviteit. Wanneer u zowel intramurale als extramurale zorg offreert dient u deze beide te beantwoorden. U gaat uit van de koepelscore, en niet van locatiescores. Voor nieuwe aanbieders geldt dat u deze criteria invult voor zover dat voor u mogelijk is 5. De aanbieding aan nieuwe aanbieders zal niet gestandaardiseerd zijn maar opgesteld worden op basis van de inzichten van het Zorgkantoor. 4 Indien een item in de beoordelingsmatrix niet van toepassing is op uw instelling dan wordt u verzocht dit te motiveren. 5 Indien u al een AWBZ-overeenkomst heeft in een andere regio dan een van de regio s van de Zorgkantoren Coöperatie VGZ, gaan wij ervanuit dat u de criteria met betrekking tot klant en kwaliteit kunt invullen. ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

8 Keuzevrijheid OVEREEN- KOMST Zeggenschap KLANT Doeltreffende zorg KWALITEIT Veilige zorg Beoordelingsmatrix Gehandicaptenzorg Criteria Uw instelling heeft in de periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Volksgezondheid in één van de regio s van Coöperatie VGZ gestaan. Punten Intramuraal Ja = -1 Nee = 0 Punten Extramuraal Ja = -1 Nee = 0 Uw instelling heeft evenveel of minder rode scores op de onderliggende vragen van Pijler 1 (kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau) dan het landelijke gemiddelde van 2,9% 1. U voldoet wanneer u een score van 2,9% of lager heeft. 1 De weging en het landelijke gemiddelde zijn vastgesteld in overleg tussen VGN en ZN. U krijgt deze scores door het zorgkantoor toegestuurd. Uw instelling heeft een medewerkerstevredenheid/ beleving* gelijk aan of hoger dan het branchegemiddelde van 7,3 1 1 Effectory (2012) Uw instelling heeft in 2012 voor de gehele organisatie een ziekteverzuimpercentage* (exclusief zwangerschapsverlof) gelijk aan of lager dan het branchegemiddelde van 5, Vernet (2012) Uw instelling levert in 2013 de uitkomsten van de laatste cliënten meting aan via een vrij toegankelijke internetbron (bijvoorbeeld website aanbieder, zorgvoorkwaliteit.com en/of digimv). Uw instelling scoort op item 1 van pijler 2a: zorgafspraken en ondersteuningsplan minimaal gelijk aan het branchegemiddelde van 3,9 1. U voldoet wanneer u een score van 3,9 of lager heeft. 1 De weging en het landelijke gemiddelde zijn vastgesteld in overleg tussen VGN en ZN. U krijgt deze scores door het zorgkantoor toegestuurd. Nee =-2 Uit het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) 2012 blijkt de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het opstellen en evalueren van het kwaliteitsbeleid. Minimaal twee concrete voorbeelden van gerealiseerde verbetertrajecten waar de cliëntenraad bij betrokken is, worden benoemd 1 1 Heeft u over 2012 ervoor gekozen geen Maatschappelijke Verantwoording te publiceren waaruit dit is af te leiden, dan dient u dit separaat aan te leveren. Uw instelling voldoet aan de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de zorgaanbieder gebonden afspraken van de AWBZ overeenkomst 2013 (deel 1b). *Wij betrekken ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid bij onze beoordeling omdat recent onderzoek heeft aangetoond dat een laag ziekteverzuim en een hoge medewerkerstevredenheid leidt tot betere kwaliteit van zorg (Nivel (2012)). ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

9 zeggenschap KLANT keuzevrijheid doeltreffende zorg KWALITEIT Veilige zorg Beoordelingsmatrix Verpleging en Verzorging Criteria Uw instelling heeft in de periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Volksgezondheid in één van de regio s van Coöperatie VGZ gestaan. Uw instelling scoort op CQ-indicator 2.4 (2011) of 7.5 (2012) ervaren veiligheid gelijk of hoger dan het branchegemiddelde door minimaal 3 sterren te scoren 1. 1 U vult hier de score in van de somatiek. Wanneer u enkel PG cliënten heeft kunt u deze vraag niet invullen en vult u n.v.t. in. U krijgt dan geen puntenaftrek. Wanneer uw instelling meerdere OE s heeft, pakt u degene met de meeste cliënten. Uw instelling heeft een medewerkerstevredenheid/beleving* gelijk aan of hoger dan het branchegemiddelde van 7,3 1 1 Actiz, Benchmark in de Zorg 2012 Punten Intramuraal Ja = -1 Nee = 0 Punten Extramuraal Ja = -1 Nee = 0 n.v.t. Uw instelling heeft in 2012 voor de gehele organisatie een ziekteverzuimpercentage* (exclusief zwangerschapsverlof) gelijk aan of lager dan het branchegemiddelde van 5, Vernet (2012) Uw instelling scoort op CQ-indicator 5.1 (2011) of 5.4 (2012) ervaren kwaliteit van personeel gelijk of hoger dan het branchegemiddelde door minimaal 3 sterren te scoren voor zowel Somatiek als PG 1. 1 Wanneer u intramuraal enkel PG of Somatiek cliënten heeft hoeft u deze vraag alleen voor die doelgroep te beantwoorden. Wanneer uw instelling meerdere OE s heeft, pakt u degene met de meeste cliënten. Uw instelling scoort op CQ-indicator 6.6 (2011) of 5.1 (2012) ervaren beschikbaarheid personeel gelijk of hoger dan het branchegemiddelde door minimaal 3 sterren te scoren voor zowel Somatiek als PG 1. 1 Wanneer u intramuraal enkel PG of Somatiek cliënten heeft hoeft u deze vraag alleen voor die doelgroep te beantwoorden. Wanneer uw instelling meerdere OE s heeft, pakt u degene met de meeste cliënten. n.v.t. Uw instelling levert in 2012 de uitkomsten van de cliënten meting aan via een vrij toegankelijke internetbron (bijvoorbeeld website aanbieder, zorgvoorkwaliteit.com en/of digimv). Uw instelling scoort op indicator 6.3 (2011) of 6.2 (2012) van de CQindex Ervaren informatie gelijk of hoger dan het branchegemiddelde door minimaal 3 sterren te scoren voor zowel Somatiek als PG 1. 1 Wanneer u intramuraal enkel PG of Somatiek cliënten heeft hoeft u deze vraag alleen voor die doelgroep te beantwoorden. Wanneer uw instelling meerdere OE s heeft, pakt u degene met de meeste cliënten. Uw instelling scoort op indicator 6.2 (2011) of 6.1 (2012) van de CQindex Ervaren inspraak gelijk of hoger dan het branchegemiddelde door minimaal 3 sterren te scoren voor zowel Somatiek als PG 1. 1 Wanneer u intramuraal enkel PG of Somatiek cliënten heeft hoeft u deze vraag alleen voor die doelgroep te beantwoorden. Wanneer uw instelling meerdere OE s heeft, pakt u degene met de meeste cliënten. Uit het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) 2012 blijkt de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het opstellen en evalueren van het kwaliteitsbeleid. Minimaal twee concrete voorbeelden van gerealiseerde verbetertrajecten waar de cliëntenraad bij betrokken is, worden benoemd 1 1 Heeft u over 2012 ervoor gekozen geen Maatschappelijke Verantwoording te publiceren waaruit dit is af te leiden, dan dient u dit separaat aan te leveren. ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

10 OVEREEN- KOMST Uw instelling voldoet aan de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de zorgaanbieder gebonden afspraken van de AWBZ overeenkomst 2013 (deel 1b). *Wij betrekken ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid bij onze beoordeling omdat recent onderzoek heeft aangetoond dat een laag ziekteverzuim en een hoge medewerkerstevredenheid leidt tot betere kwaliteit van zorg (Nivel (2012)). ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

11 Zeggenschap KLANT Keuzevrijheid Doeltreffende zorg KWALITEIT Veilige zorg Beoordelingsmatrix Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg Criteria Uw instelling heeft in de periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Volksgezondheid in één van de regio s van Coöperatie VGZ gestaan. Punten Intramuraal Ja = -1 Nee = 0 Punten Extramuraal Ja = -1 Nee = 0 Uw instelling scoort op indicator 2.1a of 2.1b uit de kernset prestatie indicatoren GGZ: Beschikbaarheid medicatie overzicht 1 gelijk aan of hoger dan het branchegemiddelde (2.1a intramuraal) (2.1b extramuraal) 2 1 Bron: Openbare databestanden Zichtbare Zorg verslagjaar Aangezien de dataset vanuit ZiZo nog niet beschikbaar is, vult u bij deze vraag de score in. Wij zullen later het branchegemiddelde bekendmaken en uw score terugkoppelen. Uw instelling behaalt op indicator 1.8 uit de kernset prestatie indicatoren GGZ: de aanwezigheid van een standaard procedure voor het uitvoeren van een somatische screening voor cliënten met Schizofrenie 1 op of boven het branchegemiddelde 2 1 Bron: Openbare databestanden Zichtbare Zorg verslagjaar Aangezien de dataset vanuit ZiZo nog niet beschikbaar is, vult u bij deze vraag de score in. Wij zullen later het branchegemiddelde bekendmaken en uw score terugkoppelen n.v.t. Uw instelling heeft een medewerkerstevredenheid/beleving* gelijk aan of hoger dan het branchegemiddelde van 7,4 1 1 Effectory (2012) Uw instelling heeft in 2012 voor de gehele organisatie een ziekteverzuimpercentage* (exclusief zwangerschapsverlof) gelijk aan of lager dan het branchegemiddelde van 4, Vernet (2012) Nee = 1 Uw instelling levert in 2012 de uitkomsten van de cliënten meting aan via een vrij toegankelijke internetbron (bijvoorbeeld website aanbieder, zorgvoorkwaliteit.com en/of digimv). Uw instelling scoort op indicator 3.4 uit de kernset PI GGZ Het percentage cliënten van uw instelling dat keuzevrijheid ervaart 1 is in 2012 gelijk als of hoger dan het branchegemiddelde Bron: Openbare databestanden Zichtbare Zorg verslagjaar Aangezien de dataset vanuit ZiZo nog niet beschikbaar is, vult u bij deze vraag de score in. Wij zullen later het branchegemiddelde bekendmaken en uw score terugkoppelen Uw instelling scoort op indicator 3.5 uit de kernset PI GGZ Het ervaren verloop van het behandel-begeleidingsproces 1 gelijk als of hoger dan het branchegemiddelde 2 1 Bron: Openbare databestanden Zichtbare Zorg verslagjaar Aangezien de dataset vanuit ZiZo nog niet beschikbaar is, vult u bij deze vraag de score in. Wij zullen later het branchegemiddelde bekendmaken en uw score terugkoppelen Uit het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) 2012 blijkt de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het opstellen en evalueren van het kwaliteitsbeleid. Minimaal twee concrete voorbeelden van gerealiseerde verbetertrajecten waar de cliëntenraad bij betrokken is, worden benoemd 1 1 Heeft u over 2012 ervoor gekozen geen Maatschappelijke Verantwoording te publiceren waaruit dit is af te leiden, dan dient u dit separaat aan te leveren. ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

12 OVEREENKOMST KLANT KWALITEIT OVEREEN- KOMST Uw instelling voldoet aan de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de zorgaanbieder gebonden afspraken van de AWBZ overeenkomst 2013 (deel 1b). *Wij betrekken ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid bij onze beoordeling omdat recent onderzoek heeft aangetoond dat een laag ziekteverzuim en een hoge medewerkerstevredenheid leidt tot betere kwaliteit van zorg (Nivel (2012)). Stap 5. Vaststelling budgettair kader De score uit de beoordelingsmatrix (stap 4) heeft gevolgen voor de aanbieding die u wordt gedaan. De consequenties van de scores vindt u in de onderstaande tabel. Het tarief en volume worden vastgesteld volgens de berekening op de volgende pagina en leiden tot een budgettair kader dat als basis dient voor de aanbieding die u wordt gedaan. Het zorgkantoor is van mening dat het mogelijk moet zijn om maatwerk te bieden per regio en aanbieder. Er is daarom de ruimte om binnen dit budgettaire kader prijzen en volumes aan te passen. Intramuraal Extramuraal Voldoende positief aantal punten P (prijs) Q (volume) P (prijs) Q (volume) Uitgangspositie volume intramuraal Onvoldoende 0 of negatief aantal punten 1,5%- afslag Uitgangspositie volume intramuraal 1,5%- afslag 8%- afslag Voldoende positief aantal punten Uitgangspositie volume intramuraal Onvoldoende 0 of negatief aantal punten 1,5%- afslag Uitgangspositie volume intramuraal 1,5%- afslag 8%- afslag Voldoende Positief aantal punten Uitgangspositie volume intramuraal Onvoldoende 0 of negatief aantal punten Totaal opgeteld: 1 %- afslag Uitgangspositie volume intramuraal Uitgangspositie volume intramuraal 1 %- afslag 4%- afslag ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

13 Totstandkoming budgettair kader Budgetkorting landelijke maatregelen VWS heeft voor 2014 een verdere extramuralisering aangekondigd. Hiermee is een financiële taakstelling gemoeid die verschilt per regio (landelijk 140 miljoen). Deze taakstelling zullen de zorgkantoren vertalen naar een budgetkorting per aanbieder. Hoe hoog deze korting is hangt onder andere af van de regio waarin u actief bent, de sector waarin u zorg levert en de zwaarte en aantallen ZZP s die u levert. Hoe wij tot deze budgetkorting komen zullen wij in het inkoopgesprek danwel aanbieding onderbouwen. Naast de maatregel extramuralisering is er als uitvloeisel van het sociaal akkoord nog een korting doorgevoerd op het budget extramurale zorg (landelijk 265 miljoen). Landelijk is afgesproken dat het hiermee gemoeide bedrag ook op het extramurale budget gekort wordt. Ook deze korting zullen wij in het inkoopgesprek danwel aanbieding onderbouwen. Bij beide maatregelen vinden wij het belangrijk dat maatwerk mogelijk is. Wij kiezen er dan ook voor om een budgettair kader vast te stellen waarbinnen wij tot afspraken willen komen. De taakstelling die wij dienen te behalen is echter fors en wij vragen u dan ook om in uw offerte hier al rekening mee te houden. Op deze wijze hopen wij om tot afspraken te komen op een constructieve manier, die recht doet aan onze opdracht en de specifieke situatie van de individuele aanbieder. 1) Budgettair kader Intramuraal Budgettair kader 2014= (P uit beoordelingsmatrix x Q) budgetkorting landelijke maatregelen Prijs (P) Het tarief voor de intramurale zorgprestaties wordt vastgesteld op basis van het afgesproken tarief 2013 als percentage van het maximum NZa tarief De consequentie van de score uit de beoordelingsmatrix op het aanbiedingstarief intramuraal is af te leiden uit de tabel op de vorige pagina. Per pijler worden de scores bij elkaar opgeteld. Het resultaat is het tarief Het maximale tarief is 99% van het maximale NZa tarief. Uitgangspositie Volume (Q) Het volume voor de intramurale zorgprestatie wordt vastgesteld op 100% van gerealiseerde productie in de productiemonitor tot en met juni 2013 (productierealisatie juni 2013/181*365 met een maximum van 100% van de gemaakte productieafspraak), geëxtrapoleerd naar het gehele jaar Dit wordt vervolgens nog gecorrigeerd voor uitbreidingen/afbouw van capaciteit gedurende De scores uit de beoordelingsmatrix hebben geen consequentie op de uitgangspositie voor het volume voor de intramurale zorgprestaties. 2) Budgettair kader Extramuraal Budgettair kader 2014 = (P uit beoordelingsmatrix x Q uit beoordelingsmatrix ) budgetkorting landelijke maatregelen Prijs (P) Het tarief voor de extramurale zorgprestaties wordt vastgesteld op basis van het afgesproken tarief 2013 (met een mogelijke correctie voor de aangepaste vervoersprestaties). De consequentie van de score uit de beoordelingsmatrix op het aanbiedingstarief extramuraal is af te leiden uit de tabel op de vorige pagina. Per pijler worden de scores bij elkaar opgeteld. Het resultaat is het tarief Dit tarief zal vervolgens wel worden geïndexeerd met de door de NZa gebruikte index. Volume (Q) Het volume voor de extramurale zorgprestaties wordt vastgesteld op de gerealiseerde productie in de productiemonitor tot en met juni 2013, geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2013 (productierealisatie juni 2013/181*365) en met een maximum van de productieafspraak inclusief de eventuele schriftelijk toegezegde structurele middelen ten behoeve van de herschikking over het jaar De consequentie van de score uit de beoordelingsmatrix op het volume extramuraal is af te leiden uit de tabel op de vorige pagina. Per pijler worden de scores bij elkaar opgeteld. 3) Budgettair kader nieuwe zorgaanbieders Nieuwe aanbieders beschikken niet over een historisch tarief en volume en kunnen op punten uit de beoordelingsmatrix (nog) niet beoordeeld worden. Voor nieuwe aanbieders zullen het af te spreken volume en tarief in de aanbieding daarom worden vastgesteld door het Zorgkantoor. ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

14 Stap 6: Aanbieding Net zoals afgelopen jaar zullen er gedurende het inkooptraject niet meer met alle aanbieders inkoopgesprekken worden gevoerd. Het Zorgkantoor beoordeelt of u wel of niet in aanmerking komt voor een inkoopgesprek. Vóór 15 september informeren wij u of wij al dan niet een gesprek met u aan zullen gaan. Afhandeling inkoopproces via inkoopgesprek Wanneer uw offerte aanleiding geeft tot een inkoopgesprek zal een afspraak met u worden ingepland. De afspraken die uit dit inkoopgesprek voortvloeien kunnen uw standaard productieafspraak (zie stap 4) beïnvloeden. De definitieve aanbieding (of afwijzing) die u ontvangt is een uitkomst van dit overleg. Afhandeling inkoopproces zonder inkoopgesprek Wanneer uw offerte geen aanleiding geeft tot een inkoopgesprek, zal geen gesprek met u worden gevoerd in de inkoopperiode Op basis van de ingediende offerte en bovenstaande systematiek zullen wij u een aanbieding doen of tot een afwijzing komen. Deze aanbieding (inclusief overeenkomst) wordt digitaal aan u aangeboden. Gedurende het productiejaar en/of tijdens de herschikking kunnen eventuele additionele volumeafspraken worden gemaakt. Stap 7: Afsluiten inkooptraject Akkoord met aanbieding Ja Nee Consequentie Wij zullen met u een overeenkomst afsluiten. Als u als nieuwe aanbieder niet akkoord gaat met de aanbieding dan vervalt de mogelijkheid tot het aangaan van een overeenkomst. Voor bestaande aanbieders zal in dit geval (indien de continuïteit van zorg in gevaar komt) eenzijdige indiening conform de procedure van de NZa volgen. ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

15 3. Tijdspad Voor de inkoop 2014 geldt het onderstaande tijdspad. Processtap Tijdspad 1 Bekendmaken inkoopbeleid 5 juni Regionale aanbiedersbijeenkomsten Juni Stellen vragen Vanaf 5 juni t/m 15 juli Indienen offertes Tussen 1 juli en 1 augustus 2013 voor 17:00 uur 5 Berichten over al dan niet aangaan inkoopgesprek Uiterlijk 15 september Versturen aanbieding of afwijzing Uiterlijk 15 oktober Indienen budgetformulieren bij NZa Uiterlijk 31 oktober Overeenkomst afgesloten Uiterlijk 15 december 2013 ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

16 ZORGKANTOREN COöPERATIE VGZ

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Inkoopsystematiek Inkoopbeleid Langdurige Zorg 2015

Inkoopsystematiek Inkoopbeleid Langdurige Zorg 2015 Inkoopsystematiek Inkoopbeleid Langdurige Zorg 2015 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zorgkantoor BV, KvK 37122493, gevestigd

Nadere informatie

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Agenda Inleiding Stand van zaken 2013 Visie op nieuwe zorgaanbieders Marktanalyse Zorginkoopproces Financiën Gelegenheid tot het stellen van vragen Ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering.

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Notitie Datum 3 juli 2014 Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2015 Contact Mevr. drs. B. R. (Bianca) Roos 030 27 39 410 broos@vgn.nl Inleiding In deze notitie vindt u een overzicht van het inkoopbeleid 2015,

Nadere informatie

FAQ AWBZ inkoop Q: Welke delen van de uitvraagmodule dienen door ons ingevuld te worden en hoe wordt dat voor een nieuwe toetreder beoordeeld?

FAQ AWBZ inkoop Q: Welke delen van de uitvraagmodule dienen door ons ingevuld te worden en hoe wordt dat voor een nieuwe toetreder beoordeeld? FAQ AWBZ inkoop 2014 Q: In het inkoopplan Langdurige Zorg staat een streefaantal ZZP s GGZ per 100 inwoners (85) op termijn. Is er daarbij ook een streven in het verhoudingspercentage ZZP B en C (mede

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013 Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop WBZ 2013 Onderstaand scoreformulier kan ingevuld worden aan de hand van de in het kwaliteitsformat omschreven methode. De zorgaanbieder levert de in het kwaliteitsformat

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat ijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat Het kwaliteitsformat combineert een aantal aspecten die samenhangen met de kwaliteit van zorg: cliënttevredenheid, inhoudelijke zorgindicatoren,

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015 Aanvulling Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 24 september 2015 1. Inleiding In het inkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 zaten nog een aantal onzekerheden die we middels dit aanvullende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Extramuraliseren AWBZ Inkoopbeleid 2014 www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zorgkantoor BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar en Trias Zorgkantoor BV,

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

FAQ AWBZ inkoop 2013

FAQ AWBZ inkoop 2013 FAQ AWBZ inkoop 2013 Q: In de vuistregel ter vaststelling van continuïteit van intramurale zorg wordt in tegenstelling tot definities uit voorgaande jaren en de definitie bij extramurale zorg niet aangegeven

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Datum 13 juni 2013 Ons kenmerk N BR Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2014 Contact mevr. B. R. (Bianca) Roos

Datum 13 juni 2013 Ons kenmerk N BR Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2014 Contact mevr. B. R. (Bianca) Roos Notitie Datum 13 juni 213 Ons kenmerk N96213BR Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 214 Contact mevr. B. R. (Bianca) Roos Inleiding De VGN is op basis van haar ledenonderzoek over de zorgcontractering 213

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria

Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria Hieronder treft u een rectificatie van het document inkoopsystematiek. De wijzigingen hebben betrekking op bijlage 2 landelijke

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014 Zorginkoop AWBZ Praktijkdagen Almere 22 mei 2014 1 Inhoud AWBZ-zorginkoop Doelgroepen, producten, prestaties Leestips & links 2 Kenmerken Inkoop AWBZ zorg (1) Verzekerd recht Toegang: indicatiestelling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Zorginkoopbeleid 2014 Zorgkantoor DWO/NWN

Vragen en antwoorden Zorginkoopbeleid 2014 Zorgkantoor DWO/NWN Vragen en antwoorden Zorginkoopbeleid 2014 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave A. Inleiding 1 B. Algemene ontwikkelingen & Marktanalyse 2 C. Speerpunten 3 D. Intramurale zorg 5 E. Extramurale zorg 8 F. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Vraag en antwoord Landelijk

Vraag en antwoord Landelijk Vraag en antwoord Landelijk 1. Kwaliteit: Zorgkantoren hebben met elkaar afgesproken, via ZN, een uniforme norm te hanteren bij de beoordeling van de kwaliteit bij de zorginkoop 2015. De normering is op

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

/ J,. t"p. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ActiZ drs. A. Koster Postbus RG UTRECHT

/ J,. tp. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ActiZ drs. A. Koster Postbus RG UTRECHT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag ActiZ drs. A. Koster Postbus 8258 3503 RG UTRECHT Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013 Memo Aan brancheorganisaties Van Telefoonnummer E-mailadres 030 296 89 12 hhendriks@nza.nl Onderwerp Datum beleidsregels 2013 en 2014 26 juni 2013 Geachte mevrouw, mijnheer, De directie Care heeft een

Nadere informatie

Toetsingskader prijscriteria 2015

Toetsingskader prijscriteria 2015 Toetsingskader prijscriteria 2015 Toelichting: Voor de criteria die vallen onder Kwaliteit en AZR zal het zorgkantoor beschikbare gegevens gebruiken om de toets uit te voeren, conform de in dit document

Nadere informatie

Zorginkoop & Contractering

Zorginkoop & Contractering Zorginkoop & Contractering Langdurige zorg 2015 Versie d.d. 1 juli 2014 Zorgcategorieën: Verpleging Verzorging Gehandicapten Zorg Zorginkoop team AWBZ Juli 2014 Inhoudsopgave Deel 1: Landelijk ZN Inkoopkader

Nadere informatie

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1.

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1. Aan de besturen van de AWBZ-instellingen sector V&V en de zorgkantoren Utrecht, 14 januari 2005 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: CSTS/CWIT/ihot/CARE/650/05/1c Behandeld door: mevr. C.F.C. Steennis

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Augustus 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 ZZP-ers dragen bij aan goede AWBZ-zorg 4 Contracteren ZZP-ers binnen afzonderlijk kader 5 Voorwaarden voor borging

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 Nota Financiële kengetallen Careinstellingen en zorgzwaarte 2012 Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 1. Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS verzocht om,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ DATUM: 22-09-2014 VERSIE: 1.0 STATUS: DEFINITIEF Document: inkoopbeleid langdurige GGZ Pagina: 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie op klinisch langdurige Zorg...

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inhoud 1 Inkoopbeleid 2018 3 2 Toelichting op onze criteria 7 3 Proces zorginkoop 8 4 Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders 10 2 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer

Nadere informatie

1. Overgangsrecht per wet

1. Overgangsrecht per wet Bijlage: In deze bijlage worden achtereenvolgens beschreven: 1. Het overgangsrecht per wet 2. Het financieel kader en veronderstellingen hierbij 3. Het actieplan voorkom onnodige ontslagen 1. Overgangsrecht

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken

als omschreven in artikel 34 van het Besluit Zorgaanspraken BELEIDSREGEL Tijdelijke regeling ADL-assistentie Ingevolge artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Minister van VWS met brieven van 25 oktober 2011, kenmerk MC-U-3088155 en

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c BELEIDSREGEL BR/REG-17141 Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010

TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010 TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010 ALGEMEEN Dit formulier wordt gebruikt als budgetformulier 2010 voor de budgetronde van 1 november 2009. Capaciteitswijzigingen en bijbehorende productie die vanaf 1 januari

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie