Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie"

Transcriptie

1 Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009

2 Integriteitscode de Sleutels 28 mei

3 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede afspraken 5 3. Het naleven van de code 6 4. Kernverantwoordelijkheden Omgaan met bedrijfsmiddelen Belangenverstrengeling Nevenfuncties Geschenken, giften en kerstpakketten Deelname/uitnodigingen evenementen etc Scheiding werk en privé Informatie Milieu Gebruik internet/ Camera s Gebruik (mobiele) telefoon Gebruik werkplaats Gebruik van bedrijfsauto s 13 Integriteitscode de Sleutels 28 mei

4 1. Voorwoord Dit is de tweede versie van de Integriteitscode van de Sleutels. In de vorige nota van november 2005 stond dat dit document elke twee jaar geëvalueerd dient te worden. Dat is drie jaar geworden, wat ook voor de toekomst wordt voorgesteld. Belangrijkste ontwikkeling in de tussengelegen tijd op dit gebied is het verschijnen van de nieuwe bedrijfstakcode en de Governancecode. In de bedrijfstakcode (Aedescode) staat: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant. We dulden geen belangenverstrengeling. We hanteren hiertoe in ieder geval een eigen integriteitsbeleid met heldere normen en sancties. Ons integriteitsbeleid is openbaar. De Integriteitscode 2009 kent geen principiële wijzigingen. Wel zijn er op basis van voortschrijdend inzicht een aantal wijzigingen doorgevoerd en is nog eens goed gekeken naar de leesbaarheid. Zo is onder meer het hoofdstuk beleid ongewenst gedrag overgeheveld naar de Gedragscode waar het meer op zijn plaats is en zijn de algemene voorwaarden voor aanbesteding van werk niet meer opgenomen in deze code. Deze Integriteitscode is vastgesteld door het MT in de vergadering van 6 januari De OR heeft instemming gegeven aan deze nota op 28 mei De nota wordt geplaatst op Intranet en Internet en uitgereikt aan elke (nieuwe) medewerker. Tenminste een keer per jaar zal de nota besproken worden in het werkoverleg. De code wordt elke drie jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van zaken die in het kader van deze code relevant zijn. Ik raad elke medewerker aan van de inhoud van deze nota goed kennis te nemen. Opmerkingen zijn zeer welkom. Marjo Visser directeur-bestuurder Integriteitscode de Sleutels 28 mei

5 2. Organisatiebrede afspraken Werknemers komen het best tot hun recht binnen een werkbare en betrouwbare organisatie waarin zij worden gestimuleerd om individueel en in teamverband optimaal te presteren. Een werkbare organisatie vraagt helderheid over de doelen van ons bedrijf, wat onze belangrijkste verantwoordelijkheden zijn en welke kernwaarden leidend zijn voor ieders gedrag. Daarnaast vereist een betrouwbare organisatie de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers om deze doelstellingen en kernwaarden in het gedrag tot uitdrukking te brengen. Deze integriteitscode dient als handleiding voor onze zakelijke beslissingen en activiteiten en geldt voor alle niveaus binnen onze organisatie. Het is zowel van toepassing op onze bedrijfsactiviteiten als geheel als op het gedrag van onze individuele medewerkers. De code is een kader om elkaar aan te spreken op zijn of haar verantwoordelijkheden om zodoende dagelijks van de Sleutels een werkbare, betrouwbare organisatie te maken. Dit document beschrijft de zaken die met integer gedrag te maken hebben. Wij achten het van groot belang dat alle medewerkers de integriteitscode begrijpen en naleven, zodat de medewerkers bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen hun verantwoordelijkheid nemen. De integriteitscode is een openbaar stuk waarvan huurders, leveranciers en andere belanghebbenden op de hoogte zijn gebracht door plaatsing op de Internetsite. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de inhoud van de integriteitscode: - Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Goede communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn van cruciaal belang. We moedigen persoonlijke ontwikkeling en het optimaal benutten van persoonlijke talenten aan. - Binnen de Sleutels heeft iedere medewerker gelijke kansen op persoonlijke erkenning en loopbaanontwikkeling, ongeacht zijn of haar achtergrond of geloof. Dit geldt ook bij de werving van medewerkers. Wij staan geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie toe. Hiervoor wordt tevens verwezen naar het document beleid ongewenst gedrag, opgenomen in de gedragscode. - Wij bieden onze medewerkers gezonde en veilige werkomstandigheden. Hiervoor wordt verder verwezen naar het arbo-beleid (in 2009 gereed). - Niet alles is in regels vast te leggen. Integriteit gaat vooral ook om gebruiken van het gezonde verstand. De meest voorkomende kwesties zijn geregeld in deze code. De (arbeids)relatie met de Sleutels geeft onze medewerkers, bestuurder en commissarissen rechten maar ook plichten. Dit betekent dat sommige zaken voor hen niet met de (arbeids)relatie zijn de combineren. Wanneer zij handelen namens de Sleutels treden zij op conform deze regels. Onze externe relaties moeten hiermee rekening houden en de uitgangspunten van deze code respecteren. Integriteitscode de Sleutels 28 mei

6 3. Het naleven van de code Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers om de integriteitscode na te leven. Wij verwachten van de medewerkers stimuleren elkaar om de code na te leven en spreken elkaar hierop aan. Indien het bepaalde in deze Integriteitregeling (dreigt te worden) overtreden geldt de Klokkenluidersregeling van de Sleutels. Hierin staat hoe te handelen in geval in strijd wordt gehandeld met de Integriteitregeling. Deze code is weliswaar richtinggevend, maar kan ondanks de duidelijke formulering geen op maat gesneden oplossingen bieden voor elke situatie die ons werk met zich meebrengt. Binnen de dynamiek van de dagelijkse zakelijke handelingen zullen zich ongetwijfeld situaties voordoen waarop de hier omschreven regels geen passend antwoord geven of waarbij zij ruimte geven voor interpretatie. Belangrijk is om te beseffen dat moeilijke situaties of dilemma s binnen de Sleutels bespreekbaar zijn; niemand hoeft ze alleen op te lossen! Als richtlijn gelden de volgende uitgangspunten: - Als de letterlijke naleving van de regels om wat voor reden dan ook geen oplossing biedt, dienen bij het te kiezen alternatief de geest van de regels en het belang van de onderneming voorop te staan. - Wanneer twijfel ontstaat over de te kiezen handelwijze, moeten medewerkers de situatie bespreken met hun direct leidinggevende. Het management stimuleert en bewaakt de naleving van de integriteitscode. Wij verwachten van alle leidinggevenden voorbeeldgedrag. Schendingen van de code (kunnen) worden aangetekend in het personeelsdossier. Afhankelijk van de zwaarte van de schending kan de werkgever besluiten tot sancties, waarbij ontslag de meest zware sanctie is. Integriteitscode de Sleutels 28 mei

7 4. Kernverantwoordelijkheden In zijn algemeenheid geldt dat medewerkers van de Sleutels verplicht zijn de wetten en voorschriften die in Nederland gelden na te leven. Hierna volgen voor de meest voorkomende vraagstukken inzake integriteit nadere bepalingen. 1. Omgaan met bedrijfsmiddelen Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik, bescherming en instandhouding van de bezittingen en bedrijfsmiddelen van de Sleutels. Deze omvatten alle eigendommen, waarden, belangen, financiële informatie, deskundigheden en bedrijfsinformatie. In een aantal gevallen mogen medewerkers -binnen redelijke grenzenbedrijfseigendommen/ faciliteiten gebruiken voor privé-doeleinden. Voor deze gevallen geldt altijd een meldingsplicht aan de leidinggevende. Gebruik kan plaatsvinden tegen betaling van de kostprijs van het gebruikte materiaal. Daarbij geldt dat enkele kopieën of een telefoongesprek niet afgerekend hoeven te worden. Overtollige goederen kunnen worden overgenomen. Indien deze mogelijkheid zich voordoet, worden alle medewerkers hiervan in kennis gesteld en hebben alle medewerkers gelijke kansen. 2. Belangenverstrengeling Onze medewerkers doen opgave van al hun (financiële) belangen (aandelen etc.) in bedrijven en instellingen waarmee de Sleutels zaken doet. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de belangen van familie, vrienden en bekenden die bij de zakelijke relatie een invloedrijke (leidinggevende) positie bekleden. 3. Nevenfuncties Voor het verrichten van alle nevenfuncties gelden de bepalingen uit de CAO. 4. Geschenken, giften en kerstpakketten Medewerkers (of representanten van de Sleutels) nemen geen geschenken of giften in geld of natura aan. Op deze regel gelden enkele uitzonderingen: 1. Geschenken met een waarde onder de 50,- met een alledaags karakter (bijvoorbeeld een bos bloemen of een fles wijn). Het is echter niet toegestaan om deze geschenken aan te nemen van een relatie waarmee op dat moment wordt gesproken of onderhandeld over opdrachtverlening. 2. Alle geschenken in het kader van de kerst- of eindejaarsperiode worden ingeleverd bij het directiesecretariaat. Deze geschenken worden onder het personeel verdeeld. Integriteitscode de Sleutels 28 mei

8 3. Giften of geschenken die worden gedaan aan de Sleutels als begunstigende. In zulke (uitzonderlijke) gevallen beslist de directeur-bestuurder of een dergelijke gift wordt geaccepteerd en of de bestemming acceptabel is. Ontvangen of aangeboden persoonlijke geschenken of giften worden altijd gemeld aan de leidinggevende. Dit geldt óók voor geschenken die vallen onder de hierboven genoemde uitzonderingen. Wanneer het geschenk niet valt onder de uitzonderingen, dan worden de geschenken geweigerd of geretourneerd. Geschenken aangeboden op privé-adres Geschenken die op het privé-adres worden bezorgd, worden te allen tijde geweigerd of retour gezonden (ook als deze een waarde hebben van minder dan 50,-) en er wordt melding van gedaan bij de leidinggevende. De directeur-bestuurder bericht de gever dat schenkingen op privé-adressen niet zijn toegestaan. 5. Deelname/uitnodigingen evenementen etc. - Uitnodigingen voor (sport)toernooien, concerten, theaterbezoek, reizen of anderszins, die niet direct als functioneel kunnen worden gezien, kunnen alleen geaccepteerd worden met toestemming van de leidinggevende. - Bovenstaande geldt ook voor functionele evenementen die langer dan één dag duren. - Uitnodigingen voor eendaagse seminars, congressen, beurzen of lunches/diners met een voor de betrokken medewerker aantoonbaar functioneel karakter, kunnen worden geaccepteerd. Dit wordt inclusief de reden van acceptatie gemeld aan de leidinggevende. 6. Scheiding werk en privé Om de relatie met externe partijen zuiver te houden, houdt de Sleutels privé en zaak gescheiden. - Indien de Sleutels-medewerkers voor privé-doeleinden gebruik wil maken van de diensten van een bedrijf of instelling waarmee de Sleutels zakelijke bindingen heeft, moet dit aan een tweetal voorwaarden voldoen: 1. het moet aantoonbaar geschieden tegen marktconforme prijzen; 2. het moet gemeld worden aan de leidinggevende. - Het is niet toegestaan voor medewerkers om met behulp van eigendommen van de Sleutels bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor rekening van een derde. - Het is niet toegestaan om tot eigen voordeel of tot voordeel van familie, vrienden en bekenden voorrang te bepleiten en/of te verkrijgen, waar het de dienstverlening van of door de Sleutels betreft, w.o. de toewijzing van woningen uit de sociale voorraad, tenzij een en ander is gesanctioneerd door opname in een bedrijfsgebonden regeling. 7. Informatie Medewerkers en representanten van de Sleutels gaan zorgvuldig om met informatie over de Sleutels en informatie over de relaties waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken. Informatie wordt zorgvuldig bewaard zodat onbevoegden hier geen kennis van kunnen nemen. Oneigenlijk gebruik van deze kennis is niet toegestaan. Bij het hanteren van die kennis worden uiteraard de normale privacyregels in acht genomen. Integriteitscode de Sleutels 28 mei

9 8. Milieu De Sleutels wil de invloed van haar activiteiten op het milieu tot een minimum beperken. Daarom doet de Sleutels bijvoorbeeld actief aan scheiding van afval en aan het recyclen van lege inktcartridges. Daarnaast bevorderen wij dubbelzijdig kopiëren. 9. Gebruik internet/ Algemene regel Inzake gebruik van internet en wordt van de gebruiker professioneel en integer handelen verwacht. Er wordt van uitgegaan dat men de gebruikelijke (huisstijl)regels, gedrags- en beleefdheidsnormen en het gezonde verstand in acht neemt. Specifiek gelden daarnaast de volgende bepalingen. 1. Het gebruik van internet wordt in een logboek vastgelegd. De Sleutels behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken of c.q. te verbieden. 2. Medewerkers zijn in principe bevoegd tot het uitwisselen van gegevens via , het bezoeken van internetsites en het downloaden van gegevens van internet voor zover dat voor het werk relevant is. 3. Het downloaden van software en/of het gebruik maken van software vanaf internet is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de manager. De systeembeheerder wordt geïnformeerd. 4. Werknemers mogen (indien echt noodzakelijk ook tijdens werktijd) incidenteel en kortstondig en mits het bedrijfsbelang niet geschaad wordt. Deze regel geldt ook voor gebruik van het Internet. Alle andere regels van deze paragraaf zijn ook op privégebruik van toepassing. 5. Bij gebruik van gegevens verkregen via elektronische media moet de medewerker er zorg voor dragen dat eventuele auteursrechten van derden niet worden geschonden. 6. Gegevens die met elektronische media door de medewerker zijn gemaakt en zijn opgeslagen op een computer en/of netwerk van de Sleutels zijn eigendom van de Sleutels. Ze mogen niet worden verstrekt aan derden, tenzij de manager toestemming geeft. 7. (On)bedoelde inbreuken op beveiliging van het computersysteem (waaronder virussen) moeten direct bij de systeembeheerder gemeld worden. 8. Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig gebruik in overeenstemming met deze regeling, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Controle in het kader van het tegengaan van verboden gebruik vindt in beginsel geanonimiseerd en slechts steekproefgewijs plaats. Integriteitscode de Sleutels 28 mei

10 9. Indien een werknemer of een groep werknemers ervan wordt verdacht regels te overtreden, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle plaatsvinden. Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van en internet. Alleen bij zwaarwegende redenen vindt er controle op inhoud plaats. Alleen een manager kan hiervoor toestemming geven. 10. Camera s In de hal van ons kantoor is sprake van videocameratoezicht in het kader van preventief agressiebeleid. De opgenomen beelden mogen uitsluitend voor dit doel gebruikt worden en worden 24 uur na opname vernietigd, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden waardoor de beelden langer bewaard moeten blijven. Interne verspreiding van opnamen is in dit kader niet toegestaan. 11. Gebruik (mobiele)telefoon Voor sommige functies is het essentieel dat medewerkers ook buiten het kantoor c.q. vaste werkplek telefonisch te bereiken zijn. Medewerkers die dit soort functies bekleden, krijgen een mobiele telefoon in gebruik. Regeling - De mobiele telefoon dient gebruikt te worden voor het ontvangen van zakelijke telefoontjes en het voeren van zakelijke telefoongesprekken. Een incidenteel kortstondig privételefoontje is toegestaan. - Bel bij voorkeur van mobiel naar mobiel en van vast naar vast. - Neem bij mobiel telefoneren de veiligheidsregels in het verkeer in acht. Het gebruik van de mobiele telefoon wordt geregistreerd. Indien mocht blijken dat in strijd met bovenstaande regeling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwijzingen zijn (zoals buitensporig hoge telefoonkosten, klachten, signalen van binnen of buiten de organisatie) dan kunnen gegevens van (de) betrokken gebruiker(s) nader worden bekeken en gebruikt. Gesprekskosten, niet gerelateerd aan het werk zullen in rekening worden gebracht (daarbij gaat het niet om dat ene telefoontje naar huis). 13. Gebruik werkplaats en gereedschappen, inschakelen vaklieden Gebruik van de werkplaats en/of gereedschappen uit de werkplaats is toegestaan op een aantal voorwaarden: - gebruik van werkplaats of materiaal mag alleen met voorafgaande toestemming van de teamleider interne aannemerij - de werkplaats mag alleen buiten werktijd voor privé-doeleinden gebruikt worden - in de werkplaats moeten altijd minimaal twee personen aanwezig zijn - gebruik van gereedschap mag alleen door personen die kundig zijn in het hanteren daarvan Wanneer een medewerker een van de vakmannen wil inschakelen voor privé-doeleinden, dient dit altijd buiten werktijd te geschieden en vooraf gemeld te worden aan het hoofd interne aannemerij. Integriteitscode de Sleutels 28 mei

11 14. Gebruik van bedrijfsauto s Gebruik van auto s of aanhangers mag alleen met voorafgaande toestemming van het hoofd Interne Aannemerij. Bij gebruik van een auto worden de kosten tegen een kilometerprijs in rekening gebracht. De prijs hiervan is gekoppeld aan de fiscaal onbelast vergoeding, in 2009 nog steeds 0,19 per kilometer. Er komt een aparte administratie, bij te houden door het hoofd Interne Aannemerij. Hierbij wordt gewerkt met per uitlening een uitleenovereenkomst waarbij in ieder geval de beginstand en eindstand van kilometers wordt geregistreerd. de Sleutels, 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie