Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017"

Transcriptie

1 Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017 Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn vóór Er is een ingrijpend vernieuwde handleiding voor studenten die gestart zijn in Daar staan ook een aantal activiteiten en opdrachten die voor studenten van vóór 2015 facultatief zijn. Het portfolio zelf vind je op Blackboard. Voor uitleg hoe je je portfolio daar moet aanmaken, bewerken en delen, zie bijlage 2 in dit document of de volgende webpagina: Als je vragen hebt over het portfolio die niet in deze handleiding beantwoord worden, stuur dan een mail aan je hoofdrichtingscoördinator. Inhoudsopgave: 1 Waarom een portfolio bij TCS? 2 Rollen (Specialist, Onderzoeker, Professional, Intellectueel) 3 Reflectie (Reflectie-opdracht 1, 2, 3, 4) 4 Eisen die aan het portfolio worden gesteld Bijlage 1: De vier reflectieopdrachten Bijlage 2: Werken met het Blackboard-Portfolio TCS Bijlage 3: Eindtermen Bacheloropleiding TCS 1 Waarom een portfolio bij TCS? Taal- en cultuurstudies is een unieke opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Terwijl andere opleidingen georganiseerd zijn rondom één discipline en aan alle eerstejaars hetzelfde programma aanbieden, is TCS een interdisciplinaire studie waarbinnen je grotendeels zelf je programma samenstelt. Daardoor sta je als TCS-student vanaf het eerste moment van je studie voor een belangrijke uitdaging en verantwoordelijkheid: je kiest en je combineert. Zelfs als je je later in je studie verder gaat specialiseren bijvoorbeeld binnen een hoofdrichting Taal en communicatie, International Studies, of Middeleeuwen en Renaissancestudies blijft TCS je uitdagen om jouw interessegebied vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, aan te vullen met kennis uit andere disciplines, en zo nieuwe spannende onderzoeksvragen te stellen. Zo kun je je met TCS ontwikkelen tot een all-round academicus: een onderzoekende denker en werker, met zowel specifieke vakkennis als een vakoverstijgende, kritische blik. Dat is een spannende en uitdagende tocht, die zeker niet altijd gemakkelijk is. Je staat regelmatig voor moeilijke vragen: wat moet ik kiezen, hoe hangen mijn cursussen met elkaar samen, hoe kan ik de samenhang in mijn programma vergroten, waar liggen mijn sterke kanten? Het portfolio helpt je bij het reflecteren op deze belangrijke vragen in je opleiding: het nodigt je uit om regelmatig pas op de plaats te maken. Via opdrachten denk je actief na over de samenhang in je studie, over de eigenschappen van een all-round academicus, en over de mate waarin jij die eigenschappen verder kunt en wilt ontwikkelen. Gaandeweg ontstaat een rijk portfolio dat jou niet alleen helpt je weg door de studie te vinden, maar ook goed van pas kan komen in de periode daarna: je bouwt een informatiebron op waaruit je kunt putten voor het opstellen van een CV of motivatieof sollicitatiebrief wanneer je aan het eind van je bachelor de stap naar een master of baan maakt. Daarnaast stelt het portfolio de studiebegeleiders om jou heen je tutor, de hoofdrichtingadviseur en de studieadviseur in staat om jou zo goed mogelijk te volgen en actief met jou mee te denken op belangrijke keuzemomenten. Ook de examencommissie maakt gebruik van het portfolio wanneer zij toestemming verleent voor studie in het buitenland (curriculum approval). Het is daarom belangrijk dat je portfolio naast de gemaakte reflectieopdrachten ook je actuele studieplanning bevat en belangrijke producten (werkstukken en verslagen). 1

2 2 Rollen Om te bevorderen dat je tijdens je opleiding doelgericht studeert en daarover op een goede manier nadenkt, hebben we het beeld dat wij voor ogen hebben van een TCSbachelor student ontleed in de volgende vier rollen : -- De specialist: Iemand die kennis heeft van de theoretische en methodologische grondslagen behorende tot één hoofdrichting of vakgebied, zoals de mediëvistiek, filmwetenschap of taalkunde. Dat betekent onder andere dat deze persoon de eigen producten en die van anderen adequaat en kritisch evalueert aan de hand van de criteria die in die wetenschapsdiscipline gangbaar zijn. Voorbeeld: je vervult de rol van specialist (religiewetenschapper) als je een tijdschriftartikel over het apocriefe evangelie van Thomas leest. -- De onderzoeker: Iemand die relevante en goed geformuleerde onderzoeksvragen weet te stellen, die wetenschappelijke methodes kent (zoals bronnenstudies, surveys, experimenten) en kan toepassen om onderzoeksvragen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te beantwoorden. De onderzoeker is in staat om zijn bevindingen voor een relevant forum op een adequate manier te presenteren. Voorbeeld: je vervult de rol van onderzoeker als je bekijkt of je een literatuuronderzoek of een empirisch onderzoek zou moeten gebruiken om informatie te verzamelen bij een bepaalde groep mensen. -- De professional: Iemand die zelf verantwoordelijkheid neemt voor het eigen functioneren en de eigen ontwikkeling. Dat betekent dat een professional het eigen handelen systematisch analyseert en op basis daarvan adequate doelen stelt en keuzes maakt. Deze persoon heeft een professionele werkhouding, waarbij algemene vaardigheden horen die in elk beroep nodig zijn (rondom planning, samenwerking, self-management) en die losstaan van een bepaald specialisme. Voorbeeld: je vervult de rol van professional als je met een team een planning maakt voor een klein project en de voortgang monitort. -- De intellectueel: Iemand die een goed niveau van algemene en culturele ontwikkeling heeft en een brede, vakoverstijgende blik. Deze persoon weet inzichten uit verschillende wetenschapsdisciplines adequaat met elkaar te verbinden. Een intellectueel is belezen, denkt onafhankelijk en zelfstandig, en heeft oog voor de rol van de geesteswetenschapper in de maatschappij. Voorbeeld: je vervult de rol van intellectueel als je met kritisch vermogen opiniestukken in de krant leest over het onderwijs in Nederland en daarover een gefundeerde mening probeert te vormen. 3 Reflectie Bij de reflectie wordt je gevraagd na te denken over je invulling van de verschillende rollen. Hoe ontwikkel je je op deze vier vlakken? Wat zou je willen bereiken en hoe ga je dat aanpakken? In totaal kent de opleiding vier reflectiemomenten. Voor alle reflecties worden opdrachten/instructies verstrekt. Die instructies vind je ook in dit document als bijlagen. -- Reflectie-opdracht 1 In het eerste studiejaar volg je in periode 1 en 2 Thematisch Oriënterende Cursussen (TOC s), die je voorbereiden op de keuze voor een hoofdrichting. Tot 2015 was in blok 2 in de TOC een portfolio-opdracht opgenomen: een reflectie op de studiekeuze en studieplanning van het eerste jaar, en dan in het bijzonder op je oriëntatie op een hoofdrichting. Die eerste reflectie werd beoordeeld door de docent van de TOC in blok 2 en besproken met de tutor in het kader van een gesprek over de keuze van vakken voor blok 3 en 4 van het eerste jaar en de oriëntatie op een hoofdrichting. 2

3 Als je opdracht 1 nog niet gemaakt hebt, neem dan contact op met je hoofdrichtingsadviseur. -- Reflectie-opdracht 2 De tweede reflectie werd tot 2015 geschreven tijdens de Basiscursus Onderzoek (BO). Je hebt op dat moment de keuze voor een hoofdrichting gemaakt of oriënteert je nog op een bepaalde hoofdrichting en verwerft in de basiscursus kennis over de onderwerpen, onderzoeksvragen en methodes binnen die hoofdrichting. Je bepaalt je eigen positie door de vier rollen te koppelen aan de ontwikkeling van je eigen vaardigheden. De docent van de basiscursus beoordeelde deze reflectie, die bovendien ook naar de hoofdrichtingadviseur werd gestuurd. Als je opdracht 2 nog niet gemaakt hebt, neem dan contact op met je hoofdrichtingsadviseur. -- Reflectie-opdracht 3 De derde reflectie maakt net als de vierde deel uit van de laatste fase van je studie. Je hebt de verplichte stage afgerond of je bent in het buitenland gaan studeren. In beide gevallen heb je kennis gemaakt met een andere werkomgeving (het stageadres dan wel een buitenlandse universiteit), waarin je opnieuw je positie hebt moeten bepalen, en waarin je bovendien je vaardigheden en zwakke/sterke punten beter hebt leren kennen. Deze reflectie wordt door de hoofdrichtingadviseur met je besproken en beoordeeld. -- Reflectie-opdracht 4 De vierde reflectie is opgenomen in de verplichte cursus Theorie en praktijk van Geesteswetenschappen (TPG, voorheen Kennis, letteren en maatschappij), die je tegen het eind van je studie (blok 1 of 3 van jaar 3) volgt. Gedurende deze cursus denk je vanuit een wetenschapsfilosofisch perspectief na over de cultuurwetenschappen. Deze reflectie is erop gericht dat metaperspectief te verbinden met je eigen academische vaardigheden en met de cursussen die je hebt gevolgd. Deze reflectie wordt door de TPG-werkgroepdocent beoordeeld. Bij het afronden van het portfolio heb je de mogelijkheid om een terugblik op je hele studie te geven, als een laatste, vrije reflectie op alles wat je hebt gedaan en geleerd. 4 Eisen die aan het portfolio worden gesteld Het portfolio moet bij de aanvraag van het bachelorexamen worden overgelegd en wordt beoordeeld door de hoofdrichtingadviseur, namens de examencommissie. Alleen bij een beoordeling voldoende kan het bachelorexamen doorgang vinden. Een voldoende portfolio bevat de volgende onderdelen: 1. je motivatie om TCS te gaan studeren 2. vier reflecties (als voldoende beoordeeld), met voldoende bewijsmateriaal dat deze reflecties onderbouwt (zie bijlage 1) 3. het eindproduct van de basiscursus onderzoek (BO) 4. het stageverslag of een eventueel reflectieverslag van het verblijf in het buitenland 5. het dossier van de cursus TPG (KLM) 6. het bacheloreindwerkstuk 3

4 Bijlage 1: De vier reflectieopdrachten Reflectieopdracht 1 [ woorden] Let op: Als je deze opdracht nog niet gemaakt hebt, neem dan contact op met je hoofdrichtingsadviseur. Deze eerste reflectieopdracht heeft betrekking op de inzichten die je hebt opgedaan tijdens de eerste twee onderwijsperiodes bij Taal en -cultuurstudies, toegespitst op de verschillende rollen die je tijdens je opleiding zult (leren) aannemen. De onderstaande vragen kun je als richtlijn gebruiken; uiteraard mag je ook andere overwegingen toevoegen. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat je uitwerking ervan uit een lopende tekst bestaat met een logische opbouw. Zorg er bovendien voor dat je tekst ook te begrijpen is voor iemand die deze opdracht niet kent. 1. In je rol van specialist Met welke onderwerpen houden wetenschappers in de vakgebieden waarover de door jou gevolgde cursussen gingen, zich bezig? Welke gegevens (data) gebruiken zij bij hun onderzoek? Heeft de studie tot nu toe je al op het spoor gezet van een mogelijke hoofdrichting? Licht toe. 2. In je rol van onderzoeker Welke onderzoeksmethoden ben je tegengekomen? Denk hierbij met name terug aan de stof die tijdens de door jou gekozen TOC is behandeld. Heb je in andere cursussen al iets geleerd over de manier waarop je een wetenschappelijk werkstuk schrijft? Zo ja, wat dan? Heb je daarbij verschillen ontdekt met de werkwijze in je TOC in blok 2? Je hebt in blok 1 in de TOC een presentatie gegeven, hoe ging dat? 3. In je rol van professional In deze rol reflecteer je op de keuzes die je hebt gemaakt. De volgende vragen kunnen daarbij van belang zijn: ben je tevreden met je keuze om TCS te gaan studeren? Wat viel tegen, wat viel mee? Wat is het meest interessante dat je tot nu toe geleerd hebt? Was het moeilijk om je vakken te kiezen voor blok drie en vier? Wat heb je bij je keuze laten meewegen (b.v. interesse, mogelijke hoofdrichting, keuze van anderen, rooster)? 4. In je rol van intellectueel Zijn er al momenten geweest waarop je je realiseerde dat je over een bepaald onderwerp in een andere cursus ook iets had geleerd? Zo ja, wat dan? Waren er verschillen in benadering? Ben je in het maatschappelijk debat (krant, televisie, internet etc.) al dingen tegengekomen die aansluiten bij de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan? Inleveren De TOC-docent bepaalt het inlevermoment en geeft feedback. Zet je eerste reflectieopdracht na herschrijving op basis van de feedback en beoordeling meteen in je portfolio. Vergeet niet de bewijsstukken (papers, opdrachten e.d.) toe te voegen. Een voldoende beoordeling van deze eerste reflectie geldt als voorwaarde voor het eindcijfer van de TOC. Beoordeling Deze eerste reflectie wordt beoordeeld door de TOC-docent. Reflectieopdracht 2 [ woorden] Let op: Als je deze opdracht nog niet gemaakt hebt, neem dan contact op met je hoofdrichtingsadviseur. In deze tweede reflectie opdracht zul je jezelf weer moeten verplaatsen in de vier rollen, en dan in het bijzonder in relatie tot de kennis die je hebt opgedaan tijdens de Basiscursus Onderzoek. De onderstaande vragen kun je als richtlijn gebruiken; uiteraard 4

5 mag je ook andere overwegingen toevoegen. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat je uitwerking ervan uit een lopende tekst bestaat met een logische opbouw. Zorg er bovendien voor dat je tekst ook te begrijpen is voor iemand die deze opdracht niet kent. 1. In je rol van specialist Wat heb je geleerd over de verschillende manieren van denken binnen je hoofdrichting? Heb je het idee dat je al beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden van een vakgebied? Zo ja, hoe heb je deze kennis verkregen? Zo nee, hoe ga je deze kennis in de toekomst verkrijgen? Heeft je hoofdrichting betrekking op meerdere vakgebieden? Zo ja, heb je al gekozen waarin je je precies wil specialiseren? 2. In je rol van onderzoeker Hoe krijgt onderzoek in je hoofdrichting vorm? Zou je al een zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren dat voldoet aan alle academische criteria? Welke onderzoeksmethodes heb je geleerd? Heb je al kennis gemaakt met interdisciplinaire onderzoeksmethoden en vaardigheden? 3. In je rol van professional Heb je al in groepsverband gewerkt aan een opdracht of presentatie? Zo ja, hoe ging dit en wat was jou rol hierbinnen? Wat vond je moeilijk aan samenwerken? Werk je liever alleen of in een groep en waarom? Ben je tevreden met de keuze voor je hoofdrichting? Heeft de Basiscursus Onderzoek dit bevestigd? Doe je nog dingen buiten je studie die meehelpen aan jouw ontwikkeling als professional? Beschrijf een belangrijk leermoment. 4. In je rol van intellectueel Met welke onderwerpen houden je medestudenten van je hoofdrichting zich bezig? Wat zijn de verschillen? Heb je (onverwachte) verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende vakgebieden, zo ja, welke? Inleveren Lever deze reflectie in bij je onderzoeksverslag van de Basiscursus Onderzoek en zet deze reflectie na beoordeling meteen in je portfolio. Vergeet niet om bewijsstukken toe te voegen (essays, onderzoeksverslagen, presentaties, e.d.). Beoordeling De tweede reflectie wordt beoordeeld door de docent van de Basiscursus Onderzoek. Reflectieopdracht 3 [ woorden] In deze reflectie blik je terug op je stageperiode of je verblijf in het buitenland. Deze instructie bestaat uit twee delen. In het eerste deel vind je de opdracht die hoort bij het reflecteren op je stage en in het tweede deel de opdracht die gericht is op reflectie op je studie in het buitenland. De onderstaande vragen kun je als richtlijn gebruiken; uiteraard mag je ook andere overwegingen toevoegen. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat je uitwerking ervan uit een lopende tekst bestaat met een logische opbouw. Zorg er bovendien voor dat je tekst ook te begrijpen is voor iemand die deze opdracht niet kent. [A] Reflectie op de stage Tijdens je stage leer je uiteenlopende dingen over jezelf, je vaardigheden en over de praktijk van je vakgebied. Je moet al een stageverslag schrijven waarin je kritisch reflecteert over je functioneren in de stage, en het verdient aanbeveling om dat gelijk volgens de vier rollen te doen, zodat je dat reflectieresultaat ook gelijk kunt gebruiken voor deze derde reflectieopdracht. 5

6 1. In je rol van specialist [alleen indien van toepassing] Had je genoeg kennis en vaardigheden opgedaan in je vakgebied om je stage te volgen? Heb je veel bij moeten leren? 2. In je rol van onderzoeker [alleen indien van toepassing] Heb je de kennis van je hoofdrichting/vakgebied en/of je onderzoeksvaardigheden kunnen gebruiken binnen je stage? 3. In je rol van professional Wat heb je tijdens je stage geleerd over samenwerken, planning, respectievelijk zelfstandig, zorgvuldig en stress-vrij werken? Heb je je communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld en zo ja, hoe? In hoeverre heb je geleerd om te gaan met en open te staan voor kritiek op je werkzaamheden? En tot slot de belangrijkste vragen in dit verband: hoe past je stage in je studie? In hoeverre heeft je stage je geholpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt? Heb je door je stage (andere) ideeën over je wat je na je bachelor wil gaan doen (master/baan/iets anders)? 4. In je rol van intellectueel Is je analytisch en probleemoplossend vermogen tijdens je stage voldoende gebleken? Indien dit vermogen niet voldoende bleek, hoe heb je dit dan verbeterd? In hoeverre heb je tijdens je stage kritisch nagedacht over je eigen functioneren? Heb je tijdens je stage een beter beeld gekregen van je sterke en zwakke punten? Heeft je interdisciplinaire opleiding bijgedragen aan het succesvol volgen van je stage? [B] Reflectie op studie in het buitenland Als je een semester in het buitenland gaat studeren leer je niet alleen heel veel over jezelf, maar ook heel veel over je academische vaardigheden, omdat je ze op een buitenlandse universiteit waar vaak andere conventies gelden kan inzetten. Begin je reflectie met een zorgvuldige beschrijving van de gevolgde cursussen. Ga vervolgens aan de hand van de vier rollen in op de ontwikkeling van je academische vaardigheden. 1. In je rol van specialist Waren je kennis, inzicht en vaardigheden voldoende om de cursussen in het buitenland succesvol af te sluiten? Vond je de cursussen daar moeilijker? Waarom wel/niet? 2. In je rol van onderzoeker In hoeverre hebben je onderzoekvaardigheden (opgedaan bij TCS) bijgedragen aan het succesvol afsluiten van cursussen op de buitenlandse universiteit? Gebruikte men daar dezelfde onderzoeksmethodes? Zo nee, welke nieuwe methode(s) heb je geleerd? 3. In je rol van professional Op welke punten heb je je verder ontwikkeld als academicus? Geef daarbij meteen aan bij welke cursussen je wat geleerd hebt. Hoe was het contact met medestudenten en docenten aan de buitenlandse universiteit? Geef een vergelijking tussen de Universiteit Utrecht en de buitenlandse universiteit op het gebied van samenwerking, cursusniveau, de inrichting van colleges, manier van beoordelen etc. Heb je door je studie in het buitenland (andere) ideeën gekregen over wat je na je bachelor wil gaan doen (master/baan/iets anders)? 4. In je rol van intellectueel Op welke manier heeft je studie in het buitenland bijgedragen aan je algemene en culturele ontwikkeling, respectievelijk je brede en vakoverstijgende blik? Heb je meer geleerd over je positie in de maatschappij? 6

7 N.B. Het onderstaande geldt zowel voor situatie A als B Inleveren Schrijf deze reflectieopdracht direct na afronding van je stage of je studie in het buitenland en zet deze na beoordeling in je portfolio. Vergeet niet je stageverslag of een eventueel buitenlandverslag (of andere producten van de stage of studie in het buitenland) toe te voegen. Beoordeling Deze reflectie wordt beoordeeld door de hoofdrichtingadviseur (terwijl het stageverslag wordt beoordeeld door de stagedocent). Reflectieopdracht 4 [ woorden] De bedoeling van deze vierde en laatste reflectie is dat je laat zien of en op welke wijze je voldoet aan de eindkwalificaties van de opleiding TCS. Voor een groot deel kan dat uiteraard beoordeeld worden aan de hand van de behaalde resultaten voor niveau 3- cursussen, je stageverslag (of buitenlandstudie) en je bachelor-eindwerkstuk. De bedoeling van deze opdracht is echter om deze resultaten bij elkaar te brengen door ze vanuit een metaperspectief te bekijken. Gedurende de cursus Theorie en praktijk van Geesteswetenschappen (TPG) heb je geleerd hoe je vanuit een (wetenschapsfilosofisch) metaperspectief over de methodes, vorm en maatschappelijke betekenis van wetenschap (en dan in het bijzonder toegespitst op je hoofdrichting) kunt nadenken. Het is nu de bedoeling dat je vanuit eenzelfde perspectief nadenkt over je eigen wetenschappelijke inzichten en vaardigheden die je gedurende je bachelortraject hebt opgedaan. Hieronder staan de criteria waarop je reflectie wordt beoordeeld plus een korte toelichting. Toelichting - algemeen Het is niet genoeg dat je alleen zegt dat je iets hebt gedaan of geleerd, maar je moet daarbij ook meteen toelichting geven. Noteer dus niet alleen dat je in een bepaalde cursus hebt geleerd een onderzoeksvoorstel te schrijven, maar leg ook uit wat dat onderzoeksvoorstel dan precies inhield: onderwerp, methode, theoretisch perspectief, conclusies, discussiepunten etc. Op deze manier laat je heel concreet blijken dat je aan de eindtermen van TCS voldoet. Je kunt in deze reflectie ook terugkijken op de eerdere reflecties. 1. In je rol van specialist Beschrijf hier de belangrijkste uitgangspunten van je hoofdrichting. Met welke vragen houdt men zich in jouw specialisatie bezig en waarom zijn die vragen (voor jou) belangrijk? Heb je je de wijze van denken van jouw hoofdrichting voldoende eigen gemaakt? Verwijs hierbij zoveel mogelijk naar papers en ander bewijsmateriaal, die je overwegingen kunnen staven. 2. In je rol van onderzoeker Laat zien dat je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Reflecteer op je keuze van onderzoeksobject, methode, theoretische kader en maatschappelijke plus wetenschappelijke relevantie, zoals je in de cursus TPG hebt geleerd. Voeg bewijsmateriaal in de vorm van papers (op niveau 3) toe. Ook mondelinge vaardigheden tellen mee. 3. In je rol van professional Hoe heb je je academische ontwikkeling ervaren? Je kunt hier ook terugverwijzen naar je eerdere reflecties. Beschrijf hier ook je ervaringen met samenwerken en eventueel de invloed van activiteiten buiten je studie op je persoonlijke ontwikkeling. En, ten slotte, wat zijn je toekomstplannen als TCS er? Ben je van plan om een master te gaan doen, 7

8 en zo ja, welke? Licht je keuze toe. Zo nee, heb je misschien andere plannen ontwikkeld? 4. In je rol van intellectueel Laat zien dat je je hoofdrichting en specialisatie kunt plaatsen in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context. Het is de bedoeling dat je verbanden legt tussen je eigen hoofdrichting en andere vakgebieden waarin je cursussen hebt gevolgd. Inleveren Deze vierde reflectie neem je op in je portfolio bij het afronden van de cursus TPG. Heb je die al in je tweede jaar gedaan, dan kun je de reflectie ook op een later tijdstip nog aanpassen en dan de definitieve versie in je portfolio plaatsen. De versie die klaar is tijdens TPG wordt beoordeeld. Beoordeling Deze reflectie wordt beoordeeld door de TPG-werkgroepdocent. 8

9 Bijlage 2: Werken met het Blackboard-Portfolio TCS Voor meer informatie over de technische kant van het portfolio in Blackboard zie deze websites: Inhoud 1 Hoe maak je een portfolio? 2 Hoe werk je met het portfolio? 3 Hoe plaats je je foto in je portfolio? 4 Hoe plaats je een tekst in je portfolio? 5 Hoe plaats je een bestand in je portfolio? 6 Hoe maak je nieuwe hoofdstukken? 7 Hoe deel je je portfolio met je tutor? 1 Hoe maak je een portfolio? 1. Open een browser. 2. Ga naar uu.blackboard.com en log in met je solis-id en wachtwoord. 3. Klik op het tabblad Portfolio rechts bovenin. 4. Klik op Create Portfolio. 5. Geef als Title: Achternaam, Voornaam (voorvoegsel), Studentnummer 6. Klik op Select Portfolio Template en kies TCS15 als sjabloon. Bevestig die selectie door rechts onderin op Submit te klikken. 7. Klik nu nog een keer op Submit om de creatie van je portfolio te bevestigen. 8. Bedank voor de Tour door op No Thanks te klikken. 9. Klik op het potloodje dat je ziet staat achter de tekst Click here to add a header to your portfolio. In het vakje wat nu ontstaat (onder de ABC met het vinkje) type je Portfolio van... (met je naam). Klik op de Save -knop rechts. 10. Je hebt nu een leeg portfolio gemaakt waarvan je nu de structuur ziet in de Editmode. Klik op Done Editing rechts bovenin. Je ziet dat er een portfolio is gemaakt waar jouw naam aan is verbonden. 2 Hoe werk je met het portfolio? 1. Je ziet je portfolio als een vakje met onderin de woorden Edit View More. Als dat niet zo klik je rechts bij View as: op de knop die correspondeert met View as Cards. 2. Klik om View om je portfolio te bekijken. Je ziet dat je portfolio een header heeft met jouw naam, een menu links met een aantal onderdelen en een tekst rechts (waar nu alleen Introductie staat). 3. Klik op Customize Style links bovenin en probeer verschillende layouts en kleuren. Klik op Save rechts bovenin als je een geschikte layout en kleur gevonden hebt. 4. Klik nu weer op het kleine pijltje rechts van je portfolio en klik op Edit. Je ziet nu het scherm dat je gebruikt om je portfolio te vullen met informatie. Je ziet links de verschillende hoofdstukken van je portfolio en rechts de inhoud van elk van die hoofdstukken. Je kunt steeds bekijken wat het resultaat is van veranderingen door op Preview and Customize te klikken. 5. Klik nu op Click here to add content. Je ziet een word-achtig menu verschijnen. Klik daarin en type een introductie aan de lezer van je portfolio (Hallo, ik ben...). Klik dan op de Save -knop. 6. Klik nu op Preview and Customize om te zien wat je gemaakt hebt. Je ziet dat je tekst nu de inhoud is geworden van het hoofdstuk Introductie. 7. Klik op Close rechts bovenin om weer terug te keren naar het ontwerpscherm. 9

10 3 Hoe plaats je een foto in je portfolio? 1. Ga op zoek naar een foto van jezelf (bijvoorbeeld op facebook) en sla die op op je U-schijf. 2. Zorg ervoor dat je in de Edit-mode van je portfolio bent als dat nog niet het geval is. 3. Klik in het scherm van Introductie, zodat je de knoppen van de tekstverwerker weer ziet. Zorg dat de cursus op een lege regel onder de introductietekst staat. 4. Klik nu op het icoontje direct rechts van de paperclip (Insert/Edit Image). 5. In het venster dat dan verschijnt klik je op Browse My Computer om je foto te vinden. Als je die geselecteerd hebt, klik je op Open. Je sluit de selectie van je foto af door op Insert te klikken. Je krijgt een melding ( The page at... ) waar je op antwoordt door OK te klikken. 6. Je foto is nu ingevoegd. Vergeet niet om op Save te klikken. Bekijk het resultaat via Preview and Customize. 4 Hoe plaats je een tekst in je portfolio? 1. Als je een eenvoudige tekst hebt (zoals in een Word-bestand) kun je die tekst het beste knippen en plakken. We gaan dat nu doen met de motivatie die je voor de matching hebt geschreven. 2. Ga in je mail of in de tutoraatsomgeving naar het bestand met jouw motivatie en open dat bestand. 3. Selecteer de hele tekst (Ctr-A) en kopieer die (Ctrl-C). 4. Zorg ervoor dat je in de Edit-mode van je portfolio bent. 5. Klik in het menu op Motivatie. 6. Plak nu (Ctrl-V) de tekst van je motivatie in de tekstverwerker, controleer of alles erin staat op de juiste manier en klik op Save. 7. Controleer via Preview and Customize of het gelukt is. 5 Hoe plaats je een bestand in je portfolio? 1. Ga naar de TCS-website en zoek bij de Portfolio-informatie naar het planningsformulier. 2. Open dat formulier en vul de vier cursussen in die je dit eerste semester doet. Sla het formulier op op je U-schijf als pdf-bestand. 3. Zorg ervoor dat je in de Edit-mode van je portfolio bent. 4. Klik in het menu op Studieplan. 5. Klik in de editor en dan op het kleine paperclipje (Insert File), waarmee je een attachment kunt toevoegen. 6. Via Browse My Computer kun je naar de U-schijf van je computer. Zoek het bestand dat je net hebt opgeslagen en selecteer dat. Klik vervolgens op Submit. 7. Check het resultaat via Preview and Customize door je Studieplanning te openen. 6 Hoe maak je nieuwe hoofdstukken? 1. Uiteindelijk moet je ook je eindwerkstuk uploaden in het Portfolio. Daarvoor maak je in het menu een nieuw hoofdstuk. 2. Als je in de Edit-mode bent, klik je op het plusje bovenaan het menu van hoofdstukken. 3. Type in plaats van Page 11 nu Eindwerkstuk. Klik op Save. 4. Controleer het resultaat via Preview and Customize. 7 Hoe deel je je portfolio met je tutor? 1. Als je bij My Portfolios het vakje (de Card ) van je portfolio ziet, klik dan op More en vervolgens op Share. 2. Je krijgt nu de mogelijkheid om een snapshot te sharen. Dat wil zeggen dat je je huidige portfolio kan delen met iemand anders, met name je tutor (of later je hoofdrichtingsadviseur). Als je later je portfolio aanpast en weer wilt delen met 10

11 diezelfde persoon, dan moet je eerst het oude snapshot deleren en weer een nieuw snapshot delen. 3. Klik op Share a Snapshot with en vervolgens op Users. 4. In het venster dat dan verschijnt klik je bij Username op Browse om te kunnen zoeken naar de Username van je tutor. 5. In het zoekvenster dat dan verschijnt kies je vlak na Seach voor Last Name en dan type je de achternaam van je tutor in het lege vakje en klikt op Go. Vervolgens vink je de naam van je tutor aan en je klikt op Submit. Nu staat de Username van je tutor gespecificeerd. 6. Vink ook aan dat je tutor een krijgt over het delen van je portfolio. 7. Klik op Submit rechts onderin. 11

12 Bijlage 3: Eindtermen Bacheloropleiding TCS De TCS-bachelor: 1. beschikt over brede geesteswetenschappelijke kennis. 2. beschikt over specialistische kennis van een geesteswetenschappelijk vakgebied 3. heeft kennis van de theoretische en methodologische grondslagen van de geesteswetenschappen 4. heeft kennis van de bredere wetenschappelijke en maatschappelijke contexten waarbinnen de geesteswetenschappen functioneren 5. is in staat op academisch niveau te denken, te handelen en te communiceren, mondeling en schriftelijk 6. beschikt over analytische en redeneervaardigheden om geesteswetenschappelijke kennis kritisch te beschouwen 7. is in staat de gangbare wetenschappelijke begrippen en methoden van een geesteswetenschappelijk vakgebied te hanteren 8. is in staat het resultaat van eigen onderzoek weer te geven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die bijdraagt aan de beantwoording van een onderzoeksvraag of de oplossing van een probleem 9. is voorbereid op een vervolg(opleiding) na de bachelor: een wetenschappelijke opleiding (master) of werk op academisch niveau (arbeidsmarkt) 10. is in staat doelgericht te werken, beredeneerde keuzes te maken en kritisch op eigen functioneren te reflecteren. 12

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten:

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten: Reflectie en portfolio bij TCS Opstarten: http://ictintroductie.wp.hum.uu.nl/home/portfolio-las-tcs 1. Het portfolio Het bijhouden van een portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015)

Reflectie en portfolio bij TCS Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015) Reflectie en portfolio bij TCS 2015-2016 Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015) Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn vóór 2015. Er is een ingrijpend

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016)

Reflectie en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016) en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016) Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn in 2015 en 2016. Voor studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn Studenthandleiding Stafbureau onderwijs & onderzoek Functioneel beheer Blackboard Learn. T.b.v. October 2014 release. Versie: 02-12-2014. Handleiding portfolio studenten In deze handleiding wordt het aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Studenten handleiding versie 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media Upload...

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Docenten handleiding Versie 21 september 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Instructie voor de Acadin leerling

Instructie voor de Acadin leerling Instructie voor de Acadin leerling Inhoudsopgave: 1. Werken met Acadin 1.1 Inloggen 1.2 Overzichtspagina 1.3 Leeractiviteiten maken 1.4 Beoordeelde leeractiviteiten bekijken 1.5 Zoeken van leeractiviteiten

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC)

Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC) Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC) In het cursusjaar 2013-2014 zullen de cursusevaluaties worden afgenomen in het nieuwe digitale systeem Caracal. Naast het gebruik van een nieuw digitaal systeem

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Het maken van een Portfolio in Blackboard gaat in een 4 stappen 1. Content plaatsen (bijv. een Word document) 2. Portfolio maken 3. Leesrechten toekennen op jouw map(pen) 4. Portfolio

Nadere informatie

Overzetten Portfolio

Overzetten Portfolio Je hebt een portfolio in Blackboard gemaakt dat je wilt bewaren of waarmee je in de nieuwe omgeving van Blackboard verder wilt werken. Hieronder wordt beschreven hoe een portfolio uit de oude Blackboardomgeving

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Portfolio Blackboard (CS) Technische Universiteit Delft

Handleiding Digitaal Portfolio Blackboard (CS) Technische Universiteit Delft Handleiding Digitaal Portfolio Blackboard (CS) Technische Universiteit Delft Versie Blackboard 8.0 drs. J.C.A. Pols SSC ICT - 3xO Technische Universiteit Delft Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Naar het

Nadere informatie

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017 Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies Dinsdag 4 april 2017 Waar gaat het over? TCS in schema Verplichtingen binnen BA TCS Vrije ruimte Hoofdrichtingen Registreren Hoofdrichting Kernpakketten

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde. Portfolio jaar 1 Technische handleiding voor studenten Word Portfolio. Januari 2005

Opleiding Geneeskunde. Portfolio jaar 1 Technische handleiding voor studenten Word Portfolio. Januari 2005 Opleiding Geneeskunde Portfolio jaar 1 Technische handleiding voor studenten Word Portfolio Januari 2005 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Werken aan het elektronisch portfolio met MS Word... 4 1.1 Structuur van

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Inleiding...2 Waarom een elektronisch portfolio?...2 Waar werk je aan je elektronisch portfolio en welke software heb je nodig?...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...3 Kom je er niet

Nadere informatie

VIDEO UPLOADEN EN DELEN IN KALTURA BIJ ICLON LERARENOPLEIDING

VIDEO UPLOADEN EN DELEN IN KALTURA BIJ ICLON LERARENOPLEIDING VIDEO UPLOADEN EN DELEN IN KALTURA BIJ ICLON LERARENOPLEIDING Karel Roos ICLON Wassenaarseweg 62a, Leiden V1.0 Inhoud Inleiding... 2 Screencast... 2 Film uploaden naar My Media in Kaltura... 2 Procedure

Nadere informatie

Blackboard en MyMedia

Blackboard en MyMedia My Media De module My Media geeft via de My Media link toegang tot de bestanden waarover je via het media platform de beschikking hebt om in Blackboard te gebruiken. Bijvoorbeeld: Module toevoegen Als

Nadere informatie

(5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl

(5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl 1: Log in (5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl Klik op de homepage op LOG IN (links onder). Je komt dan op de Log in pagina: Hier vul je in: 1. jouw persoonlijk gebruikersnaam 2. je

Nadere informatie

1. Introductie... 2 2. Accountgegevens... 3 2.1 Wachtwoord wijzigen... 4 2.2 Emailadres toevoegen/wijzigen... 4 3. De Worksites... 5 4. Profiel...

1. Introductie... 2 2. Accountgegevens... 3 2.1 Wachtwoord wijzigen... 4 2.2 Emailadres toevoegen/wijzigen... 4 3. De Worksites... 5 4. Profiel... 1. Introductie... 2 2. Accountgegevens... 3 2.1 Wachtwoord wijzigen... 4 2.2 Emailadres toevoegen/wijzigen... 4 3. De Worksites... 5 4. Profiel... 7 5. Documenten... 9 5.1 Het aanmaken van mappen... 10

Nadere informatie

UM - FdGW 1. ontwikkelde handleiding over het gebruik van MS Word voor het werken aan portfolio-websites.

UM - FdGW 1. ontwikkelde handleiding over het gebruik van MS Word voor het werken aan portfolio-websites. Handleiding WORD Elektronisch Portfolio UM - FdGW 1 1 Deze handleiding is een bewerking van de binnen de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Maastricht ontwikkelde handleiding over het gebruik van

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Open dag 14 maart 2015 Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Taal- en cultuurstudies kiezen 3/16/2015 Bachelorvoorlichting 2 Taal- en cultuurstudies kiezen en combineren Taal- en cultuurstudies wetenschap

Nadere informatie

Greet Verhelst 2011-2012. In het volgende scherm log je in met je gebruikersnaam of e-mailadres en paswoord.

Greet Verhelst 2011-2012. In het volgende scherm log je in met je gebruikersnaam of e-mailadres en paswoord. Greet Verhelst 2011-2012 1 Registreren Surf naar http://www.wikispaces.com Indien je reeds een wiki-member bent klik je op Sign In. In het volgende scherm log je in met je gebruikersnaam of e-mailadres

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien.

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien. Dweeb Uitdiep monitort online groepswerk Wanneer ik mijn studenten een schrijfopdracht geef in groepsverband, wil ik tijdig feedback kunnen geven. Ik zou graag meer inzicht in het groepsproces krijgen

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Handleiding Blackboard 9.1

Handleiding Blackboard 9.1 Onderwijs- & Studentenzaken Handleiding Blackboard 9.1 Onderwerp 7.4. My Portfolio 7.4 My Portfolio Binnen Blackboard kun je op twee manieren een portfolioo maken; een Basic en een Personal portfolio.

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding Grade Center

Handleiding Grade Center Handleiding Grade Center Opgesteld 29 augustus 2008 door Studion Support Wat is de Grade Center? In de Grade Center vind je alle studenten die ingeschreven staan in de cursus. Je kunt per student cijfers

Nadere informatie

Wat is er veranderd in Prezi?

Wat is er veranderd in Prezi? Wat is er veranderd in Prezi? Update voor Prezi voor kids januari 2014 Door: Hedwyg van Groenendaal Prezi zit niet stil en is constant bezig om de tool te verbeteren. Omdat het boek op sommige punten niet

Nadere informatie

Basiscursus SharePoint 2013 V1.0. Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen

Basiscursus SharePoint 2013 V1.0. Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen Basiscursus SharePoint 2013 V1.0 Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen SharePoint 2013 Basiscursus: Praktijk Werken met SharePoint Welkom bij de basiscursus voor SharePoint 2013! Voor we beginnen

Nadere informatie

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3 Augustus& 15 16 Handleiding - Publisher Tool 3 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het aanpassen van de teampagina s op www.witkampers.nl. Het doel van de website is

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Blackboard Assignment tool

Blackboard Assignment tool Blackboard Assignment tool Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een tool ontwikkeld met de naam Assignment. Deze naam kan tot enige verwarring leiden omdat er ook

Nadere informatie

Bloggen met blogdirect

Bloggen met blogdirect Bloggen met blogdirect H1 Aanmelden en inloggen H1.1 Aanmelden Ga naar www.blogdirect.nl Klik op registeren. Onderstaand scherm verschijnt: Vul de gegevens in en klik op verzenden. Verzin een gebruikersnaam:

Nadere informatie

Blackboard Assignment tool

Blackboard Assignment tool Blackboard Assignment tool Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een tool ontwikkeld met de naam Assignment. Deze naam kan tot enige verwarring leiden omdat er ook

Nadere informatie

Handleiding Paper AIP deel B

Handleiding Paper AIP deel B Handleiding Paper AIP deel B 0. Samenvatting en planning 1. Inleveren conceptversie paper 2. Feedback geven op conceptversie medestudent 3. Feedback lezen op jouw conceptversie 4. Definitieve versie paper

Nadere informatie

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer Spottofy.nl Handleiding deelnemer 1 2 Inleiding Aanhetwerk.nu is een online test- en- matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze handleiding

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Handleiding website AZSV 2014

Handleiding website AZSV 2014 2014 voor (o.a.) de webmaster van een team http://www.azsv-aalten.nl Auteurs: Peter van Asselt, Leo Postma Project: AZSV website 2014 internet commissie AZSV pagina: 2 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1 Digitale vormgeving 2014 2015 Wordpress deel 1 2 Inhoud Site in WordPress... 3 Maak een eigen site in WordPress.com.... 3 Wordpressaccount aanmaken... 4 Opdracht 1... 4 Thema kiezen... 6 Opdracht 2...

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

Handleiding Scorion voor studenten CRU

Handleiding Scorion voor studenten CRU scorion@umcutrecht.nl Handleiding Scorion voor studenten CRU Inhoudsopgave Inloggen 3 Startscherm en basisfuncties 4 Formulieren 5 Formulierenset invoegen 6 Formulieren invoegen 9 Eigen formulieren invullen

Nadere informatie

Handleiding Websitebeheer

Handleiding Websitebeheer Handleiding Websitebeheer Event Media Websites Copyright 2005, Event Media 1. Inleiding... 3 2. CMS-systeem... 3 2.1 Inloggen... 3 2.2 Basis-menu... 3 2.3 Bestaande pagina s aanpassen...3 2.4 Nieuwe pagina

Nadere informatie

Handleiding Caracal Docent/cursuscoördinator

Handleiding Caracal Docent/cursuscoördinator Handleiding Caracal Docent/cursuscoördinator In het cursusjaar 2013-2014 zullen de cursusevaluaties worden afgenomen in het nieuwe digitale systeem Caracal. Naast het gebruik van een nieuw digitaal systeem

Nadere informatie

Werken met Google Docs en Google Drive

Werken met Google Docs en Google Drive Werken met Google Docs en Google Drive Eric Akkerman (LET)/Rob van Leeuwen (UBVU) Google Docs is een verzameling webgebaseerde programma's voor het creëren, bewerken en delen van documenten, spreadsheets,

Nadere informatie

Handleiding Facultaire website Expression Engine

Handleiding Facultaire website Expression Engine Handleiding Facultaire website Expression Engine Inhoud 1. Opbouw 2. Inloggen 3. Home 4. Publish 5. Publish Form full item 6. Uitleg velden Publish Form Full item 7. Publish Form Half Page 8. Uitleg velden

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1 Mei 15 Handleiding - Publisher Tool 1 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Digitaal Portfolio handleiding student

Digitaal Portfolio handleiding student Digitaal Portfolio handleiding student Digitaal Portfolio korte handleiding student 2014-2015 SvO HB pag. 1 Inhoudsopgave Naar het portfolio... 3 Start... 4 Coaches en medestudenten toevoegen aan het portfolio...

Nadere informatie

Korte handleiding. Klik vervolgens op de blauwe letters No account yet? Register here.

Korte handleiding. Klik vervolgens op de blauwe letters No account yet? Register here. Korte handleiding Dankjewel voor je interesse in onze internationale weblog en voor het feit dat je een account wilt aanmaken. Met deze handleiding gaat dat eenvoudig; je zult het zien! Een account aanmaken

Nadere informatie

Course content uit bbold.avans.nl (voor studenten)

Course content uit bbold.avans.nl (voor studenten) Als je voor augustus 2016 bent begonnen met jouw studie bij Avans Hogeschool is het goed om even tijd te nemen om deze tekst te lezen. Alle Blackboard courses die tot en met juli 2016 in gebruik waren,

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Talenten.land Handleiding deelnemer

Talenten.land Handleiding deelnemer Talenten.land Handleiding deelnemer 1 Inleiding xxx.talenten.land is een online test-en-matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave" Inleiding" 2" TIP: Inlognamen op de basisschool" 3" Gereedschap - Graphics" 4" Gereedschap - Wall" 5" Gereedschap - Video" 6"

Inhoudsopgave Inleiding 2 TIP: Inlognamen op de basisschool 3 Gereedschap - Graphics 4 Gereedschap - Wall 5 Gereedschap - Video 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 TIP: Inlognamen op de basisschool 3 Gereedschap - Graphics 4 Gereedschap - Wall 5 Gereedschap - Video 6 Publiceren en/of Opslaan 8 Pagina 1-9 Inleiding! Wat leuk dat je wilt werken

Nadere informatie

Greet Verhelst Indien je reeds een wiki-member bent klik je op Sign in en log je in met je gebruikersnaam en paswoord.

Greet Verhelst Indien je reeds een wiki-member bent klik je op Sign in en log je in met je gebruikersnaam en paswoord. Handleiding WIki Greet Verhelst 2010-2011 1 Registreren Surf naar http://www.wikispaces.com Indien je reeds een wiki-member bent klik je op Sign in en log je in met je gebruikersnaam en paswoord. Indien

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 2012 pg. 1 Inhoudsopgave 1. MyEUR p. 3 2. Osiris p. 6 A. Inschrijven voor cursussen

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan.

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan. RV SiteBuilder openen Log in op je controlepaneel met de gegevens die je van ons hebt ontvangen. Eens ingelogd, klik je helemaal onderaan, in de sectie Software/Services, op het RV SiteBuilder icoontje.

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student

Handleiding Osiris Student Handleiding Osiris Student OSIRIS Student...2 Inleiding...2 Naar OSIRIS Student...4 Inschrijven voor cursussen...6 Inschrijfperiodes...7 Andere functies...8 Personalia...8 Begeleider...8 Uitschrijven...8

Nadere informatie

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inhoud... 1 Accountgegevens... 3. Wachtwoord wijzigen... 4 E-mailadres... 4. De Worksites... 5 Mijn profiel... 7 Documenten... 9

Inhoud... 1 Accountgegevens... 3. Wachtwoord wijzigen... 4 E-mailadres... 4. De Worksites... 5 Mijn profiel... 7 Documenten... 9 Inhoud Inhoud... 1 Accountgegevens... 3 Wachtwoord wijzigen... 4 E-mailadres... 4 De Worksites... 5 Mijn profiel... 7 Documenten... 9 Het aanmaken van mappen... 10 Bestanden uploaden... 11 Bestand wissen...

Nadere informatie

PORTFOLIO-INSTRUCTIE VOOR REGULIERE STUDENTEN

PORTFOLIO-INSTRUCTIE VOOR REGULIERE STUDENTEN Departement Rechtsgeleerdheid Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht PORTFOLIO-INSTRUCTIE VOOR REGULIERE STUDENTEN 1. DOEL VAN HET PORTFOLIO Het bijhouden van een portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

ICT -idee 1. 1. Klik op Click to create a Class.

ICT -idee 1. 1. Klik op Click to create a Class. 1 Kidblog: Leerlingen communiceren met elkaar en hun docent in veilige omgeving. Kidblog is een site waarop leerlingen berichten kunnen uitwisselen met elkaar en hun docent. De docent vraagt bij Kidblog

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO. FdP 2002

DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO. FdP 2002 DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO FdP 2002 April 2002 INLEIDING De aanstaande herstructurering van het academische onderwijs brengt met zich mee dat intellectuele basisvaardigheden een belangrijker deel gaan

Nadere informatie

Project Winkelstraten

Project Winkelstraten Project Winkelstraten Winkelstraten kunnen erg van elkaar verschillen, wat betreft het type producten, het prijsniveau, de grootte en het eigenaarschap (keten of zelfstandig). Daarnaast hebben ze verschillende

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Digitaal portfolio (DPF)

Digitaal portfolio (DPF) Digitaal portfolio (DPF) Beknopte handleiding voor Archimedes studenten Inhoud Digitaal portfolio (DPF): toelichting bij inloggen... 2 Digitaal portfolio (DPF): aanmaken van een product... 4 Digitaal portfolio

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden.

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden. Voorbereidingsopdracht Selectie & Plaatsing HAN Fysiotherapie voor iedereen die met deze opleiding wil starten in september 2018 (studiejaar 2018-2019) In dit document vind je een groot deel van de vragen,

Nadere informatie

Tabblad Samenvatting:

Tabblad Samenvatting: Tabblad Samenvatting: Op het scherm Samenvatting beschrijft u de voortgang tijdens de rapportageperiode. Indien de bij het project behorende subsidieaanvraag in het Engels is ingediend moet de samenvatting

Nadere informatie

Handleiding CMS EWall

Handleiding CMS EWall Handleiding CMS EWall Inhoud: 1. Inleiding 2 2. Hoe log ik in op mijn EWall account? 3 3. Werken in groepen 4 4. Hoe plaats ik tekst achter een tegel? 5 5. Hoe plaats ik een foto achter een tegel? 6 6.

Nadere informatie

Nederlandse Arbeidsmarkt Plaats je CV

Nederlandse Arbeidsmarkt  Plaats je CV Nederlandse Arbeidsmarkt www.nederlandsearbeidsmarkt.nl Plaats je CV De homepage Op de eerste pagina van de website zie je twee opties. Je bent opzoek naar een baan en wilt je CV plaatsen? Kies de groene

Nadere informatie

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten.

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten. Dit document bevat een 15 stappenplan waarbij cursisten worden getraind om binnen de SharePoint omgeving (interne) berichten te kunnen plaatsen voorzien van een overzichtsafbeelding en afbeeldingen voor

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie