DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR"

Transcriptie

1 Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Bussink, de heer Maenhout, de heer Van Amerongen, de heer Stegeman, de heer Van Leeuwen, de heer Brink, de heer Nagel, de heer Odink, de heer Van Vreeswijk, de heer Van Helden, mevrouw Lepage en de heer De Haan 1. Opening en vaststellen agenda De heer Bussink opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. De heren Dragt en Van Veelen zijn met kennisgeving afwezig en de heer Brink is verlaat. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen De heer Van Helden deelt mee dat de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland overwegen om de taken m.b.t. Heffingstechnologie terug te halen naar de waterschappen en dus weg te halen bij GBLT. Daar is onderzoek naar gedaan, en de waterschappen zullen begin juni a.s. dat besluit gaan nemen. In de tweede helft van dit jaar zal overwogen worden de personele gevolgen voor de betrokken vijf medewerkers van GBLT en de waarborgen voor de kwaliteit van de heffing in het nieuw vorm te geven proces. Een en ander zorgt voor een kleine herschikking van de lasten voor de waterschappen. Het is een kans om voor alle vijf waterschapdeelnemers uniform te gaan werken. De heer Maenhout legt uit dat deze situatie historisch zo gegroeid is. Bij Tricijn was heffingstechnologie wel ondergebracht, maar bij Lococensus niet. Er was dus vanaf de start een verschil in benadering. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er verschil in aanpak is tussen de meet- en de tabelbedrijven. Bij het terugdringen van discrepantie en de indirecte lozingen spelen tabelbedrijven een grote rol. De heer Van Helden geeft aan dat er voor de zomer een (mini) conferentie belegd zal worden. Dit vanwege het belang van uniformering van processen. Diverse bestuurders melden dat zij een uitnodiging wensen te ontvangen. 3. Verslagen: a. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2017 Redactioneel - Naar aanleiding van - Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. b. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 3 mei 2017 Naar aanleiding van een vraag van de heer Odink bij de door het Dagelijks Bestuur verleende ontheffing legt mevrouw Lepage uit dat het gaat om inhuur voor de afhandeling van de WOZ-bezwaren en het taxeren. Vorig jaar heeft GBLT gebruik gemaakt van een externe partij, maar is daar mee gestopt vanwege de slechte kwaliteit. Dat is de reden waarom deze klus opnieuw aanbesteed wordt. Aanbesteden heeft een lange doorlooptijd maar in de tussentijd moeten het werk wel door gaan. Om die

2 reden zijn er nu via een extern bureau zzp ers ingehuurd. Hierdoor wordt waarschijnlijk de grens van overschreden. De Europese aanbestedingsgrens wordt niet overschreden. Mevrouw Lepage wil de snelheid en de kwaliteit van de productie kunnen blijven garanderen. De heer Odink merkt op dat er een fors bedrag oninbaar geleden is, en vraagt of dit duidt op een winstwaarschuwing. De heer Bussink antwoordt dat dat te maken heeft met de inhaalslag. Het is echter geen structureel probleem. Het leidt tot een eenmalige toename van de post, waar in de begroting rekening mee gehouden moet worden. De heer Van Helden geeft aan dat het hem ook tegen viel. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur van 3 mei jl. 4. Bestuursrapportage 2017/1 De heer Van Helden leidt dit onderwerp in. De heer Maenhout vraagt of de recente cyberaanvallen iets betekend hebben voor GBLT. De heer De Haan deelt mee dat GBLT geen last gehad heeft van de recente cyberaanvallen. Er is wel extra inspanning nodig, mede met het oog op de AVG. Vandaar het voorstel te putten uit de post onvoorzien. De heer Maenhout merkt op dat 29% van de aanslagen digitaal verstuurd worden, en vraagt hoe zich dat verhoudt tot de rijksbelastingdienst en wat de doelstelling van GBLT op dit punt is. De heer Van Helden denkt dat de burgers meer behoefte hebben aan digitale, en minder aan fysieke post. De burger moet echter wel keuzevrijheid hebben. GBLT heeft geen doelstelling op dit punt. De heer Maenhout is er voorstander de burgers te stimuleren om meer digitaal te werken, en vraagt GBLT daarop te sturen. Pagina 13. De heer Maenhout merkt op dat er 27% meer bezwaren zuiveringsheffing bedrijven binnengekomen zijn en vraagt naar de oorzaak daarvan. Mevrouw Lepage deelt mee dat nog niet bekend is waarom er zoveel bezwaren binnengekomen zijn. Een deel is wellicht te verklaren doordat er eind vorig jaar extra aanslagen opgelegd zijn vanwege het wegwerken van achterstanden. De oorzaak wordt onderzocht. Afgesproken wordt de informatie daaromtrent te delen, zodra die bekend is. De heer Brink vindt dat de bestuursrapportage een goed beeld geeft van waar GBLT momenteel staat. Hij onderschrijft de lijn die is neergezet. De heer Van Amerongen ziet dat de bedrijfsvoering meer op orde komt, en complimenteert de directie. De heer Odink complimenteert de directie met de kwaliteit en de leesbaarheid van de rapportage. De heer Odink dringt erop aan om zorgvuldigheid te betrachten bij de aanbesteding van nieuwe software, en benadrukt het belang van het houden van dezelfde leverancier. Mevrouw Lepage deelt mee dat ook GBLT er belang aan hecht om na de aanbesteding van het belastingpakket uit te komen op dezelfde leverancier. Het is ingewikkeld, maar er is tijd genoeg. Het streven is om 1 januari 2019 de gunning bekend te maken. Mevrouw Lepage hoopt d.m.v. een goede strategie de markt wat open te kunnen breken. GBLT is het grootste belastingkantoor van Nederland, en wil d.m.v. een marktverkenning onderzoeken of bepaalde zaken ook op een andere manier in de markt gezet kunnen worden. De heer Maenhout vraagt of de problemen van vijf jaar geleden voorkomen kunnen worden door het programma van eisen daarop af te stemmen. De heer Van Helden legt uit dat de laatste aanbesteding van het belastingpakket, en de implementatie ervan in hoog tempo uitgevoerd moesten worden. Mevrouw Lepage vult aan dat de implementatie destijds samenviel met de fusie tussen Lococensus en Tricijn en het stoppen met meeliften met Vitens. De leerpunten van toen zullen een plek krijgen in de aanbesteding. Verder deelt mevrouw Lepage mee dat GBLT samenwerkt met drie partijen en dat er deskundigheid ingehuurd wordt. De heer Nagel vraagt naar aanleiding van pagina 6 of de WOZ-voormelding ook echt voordelen heeft. De heer Van Helden legt uit dat het voordeel van de voormelding voor de burger is dat die tijdig geïnformeerd wordt. We hopen dat we in de toekomst toe kunnen naar een situatie dat de burger de

3 beschikking krijgt zodra die gereed is. Op die manier kan de burger snel reageren. De heer Van Helden verwacht geen kostenvoordelen. De heer Nagel vraagt zich af of het dan zinvol is het voorbeeld van de gemeente Zwolle te volgen. De heer Brink legt uit dat het nog een pilot is. De wet biedt de gelegenheid. Afgesproken wordt om dit onderwerp te agenderen voor de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van GBLT. De evaluatie is dan gereed. Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Leeuwen legt de heer Van Helden uit dat het gaat om een aantal van 500, en dat het buiten het normale proces om gegaan is. De heer Van Leeuwen pleit voor een digitale aanpak. De heer Van Helden vult aan dat de voormelding een initiatief is van de gemeente Zwolle, en eigenlijk van één van de partijen in de raad. Die hebben gevraagd de beschikking eerst in de week te leggen bij de belastingplichtige, zodat die daarop kan reageren. Dat is landelijk op grotere schaal ingevoerd en door de Waarderingskamer verheven als best practice. Om die reden heeft GBLT het opgenomen in de begroting. De betreffende partij in de gemeenteraad van Zwolle is er voorstander van de burger zelf een voorstel te laten doen voor een waardering. Dat is juridisch wat ingewikkelder. De Waarderingskamer heeft er nog geen oordeel over. GBLT heeft het wel meegenomen in de pilot. De heer Nagel merkt bij pagina 7 WOZ-bezwaren op dat hij in de veronderstelling was dat Bunschoten dat al gedaan had, en vraagt of dat het geval is. De heer De Haan komt terug op deze vraag over de BAG- WOZ koppeling. Het viel de heer Nagel op dat de gemeente Dalfsen niet genoemd wordt als Diftar-gemeente op pagina 18. De heer Van Helden stelt de twee vragen van de heer Dragt die schriftelijk ingediend zijn. De heer Dragt vraagt of de voormelder niet breder met de gemeenten moet worden gedeeld en voorafgaand aan de begroting met de gemeenten moet worden besproken. Verder dringt de heer Dragt erop aan om duidelijker te communiceren over verschuivingen in de planning. Dit naar aanleiding van het later opleggen van de aanslagen OZB vorig jaar. De heer Van Helden dankt de leden van het Algemeen Bestuur voor de complimenten. Neem kennis van de bestuursrapportage en stel deze vast. 5. Ontwerpbegroting 2018 De heer Van Helden leidt dit onderwerp in. De heer Maenhout geeft aan dat GBLT in een stabiele situatie zit, en dat het goed is om accenten te leggen op de kwaliteit van dienstverlening. Hij heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen. De heer Stegeman vraagt naar aanleiding van pagina 12 of al iets bekend is over de financiële gevolgen van de Wet GDI. De heer De Haan heeft de verschillende deelnemers ambtelijk geïnformeerd over de Wet GDI. Daarin is aangekondigd dat rekening gehouden moet worden met een bedrag van ca. 3 miljoen euro. Het bedrag is nog onzeker, en daarom is ook onbekend hoe de verdeling zal zijn. Het is ook lastig de impact te benoemen. De discussie loopt tussen het ministerie en de VNG. Afgesproken wordt om actief te blijven te communiceren. De heer Van Helden deelt mee dat als dit leidt tot een begrotingswijziging, die t.z.t. hier geagendeerd wordt. De heer Van Leeuwen ziet dat proactief een weg ingeslagen is naar risico management. Er is wel een risico m.b.t. een andere m2-woz-systematiek. Hij stelt voor daar later mee te beginnen, want voorop lopen heeft brengt ook risico s met zich mee. Op het gebied van ICT wordt 3 miljoen euro ingeschat voor data-infrastructuur. Dat is een forse onzekerheid. Hij spreekt zijn zorgen daarover uit. Mevrouw Lepage geeft aan dat er juist voor gekozen is om niet later te beginnen. GBLT moet in 2022 ook echt klaar zijn, en dat is niet eenvoudig. Zij denkt dat het daarom verstandig is om klein te beginnen

4 en te spreiden over meerdere jaren. De heer Van Vreeswijk zet zijn vraagtekens bij de uitvoering. Hij stelt voor om meer projectmatig te werken, en is voorstander van een visie met een duidelijke structuur. De heer Brink geeft aan dat de gemeente Zwolle vorig jaar d.m.v. een zienswijze aangegeven heeft om per jaar te beoordelen of de vrij gevallen middelen ingezet worden voor het KCC. De wijze waarop het nu gepresenteerd wordt is in overeenstemming met dat verzoek van de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle is er verder van overtuigd dat de maatregelen die hier staan een volgende stap zijn, en de kwaliteit van de dienstverlening vergroten. De heer Van Amerongen geeft aan dat de begroting binnen de kaders van de kadernotitie gebleven is. V.w.b. de WOZ waardering is de dekking voor 2018 gevonden in de reserve WOZ. De heer Van Amerongen stelt voor te temporiseren en te anticiperen door een plan van aanpak te maken voor de komende jaren. De heer Odink benadrukt het belang van goed risicomanagement. De heer Nagel geeft aan dat de raad van de gemeente Bunschoten twee dagen na de termijn vergadert. De gemeente Bunschoten is echter niet voornemens een zienswijze in te dienen. Naar aanleiding van pagina 6 waar de term klantbegrip genoemd wordt, vraagt de heer Nagel wie de klant is. In zijn optiek zijn de gemeenten en waterschappen de klanten. De heer Van Vreeswijk gaat in op het begrip klant. Hijzelf vindt dat de klant de burger is. Afhankelijk van wie voor GBLT de klant is zijn er consequenties voor het digitale systeem en de DVO s. M.b.t. het bewaken van de kwaliteit moeten er zaken scherper gedefinieerd worden. De waterschappen en gemeenten zijn opdrachtgever, maar moeten transparant zijn zodat GBLT de werkzaamheden goed kan uitvoeren. De heer Van Helden vindt niet dat de opdrachtgevers van GBLT klanten zijn. Er is geen zakelijke overeenkomst. GBLT en de opdrachtgevers hebben een begrotingsrelatie. De heer Brink is het daar niet mee eens. Er is sprake van verlengd openbaar bestuur. Het gaat ook om nabijheid en betrokkenheid. Er kan onderscheid gemaakt wordt tussen typen klanten. Hij is van mening dat de gemeente Zwolle klantopdrachtgever is. De heer Van Helden geeft aan dat voor GBLT de klant de burger is. Deze benadering komt uit de literatuur. In de literatuur wordt gesproken over customer journey. De heer Brink ondersteunt de lijn, maar geeft aan dat het geen semantische discussie moet worden. Ik ondersteun de lijn, maar het moet geen wetenschappelijk iets worden. De heer Van Helden geeft aan dat de overheid de burgers in verschillende situaties verschillend tegemoet treedt. De heer Nagel vraagt of de gemeente Bunschoten het risico loopt twee keer het bedrag voor data infrastructuur te moeten betalen. De verwachting is dat dat inderdaad het geval is. De heer Van Helden geeft aan dat de gemeente Leusden geen zienswijze voorbereidt, en geeft verder aan dat de heer Dragt de omslag van kubieke meters naar vierkante meters in de Kadernotitie aangekondigd had moeten worden. 1. Neem kennis van de ontwerpbegroting 2018 met daarin de meerjarenraming en het feit dat deze na behandeling uw vergadering van aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden waarbij hen de gelegenheid wordt geboden hun eventuele zienswijzen op de ontwerpbegroting naar voren te brengen; 2. De ontwerpbegroting, met de ontvangen zienswijzen, zal aan u ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van het uw bestuur van 5 juli Statusrapportage ML en IC Q De heer De Haan leidt dit onderwerp in. De heer Stegeman vraagt hoe hij het stuk moet interpreteren. In sommige gevallen staat er wel een groen vinkje maar toch een rood vakje. De heer De Haan legt uit dat dan een fase van het project wel

5 afgerond is, maar het project nog niet in zijn geheel. Er zijn ontwikkelingen maar het risico is nog niet afgedekt. De heer Odink dringt erop aan om capaciteit te zetten op het verwerken van onbestelbaar retour gekomen aanslagen. De heer Van Helden is het met hem eens. Pieken zijn onvermijdelijk, maar het is goed om heradresseringen snel op te pakken. Verder wil de heer Odink aandacht vragen voor een goed debiteurenbeheer. De heer Van Helden is van mening dat GBLT aandacht besteed aan debiteurenbeheer. Ten opzichte van voorgaande jaren, liggen we voor op de planning, en er worden geen werkzaamheden vertraagd uitgevoerd. De heer Bussink vat de discussie samen en geeft aan dat het een goed beeld van de stappen die gezet zijn. Afgesproken wordt de leden van het Algemeen Bestuur actief te blijven informeren. De heer Bussink benadrukt dat het stuk openbaar is en dat er door de pers wellicht vragen over gesteld kunnen worden. 1. Neem kennis van de opvolging van de aanbevelingen interne beheersing tot en met Q Evaluatie toetreding Bunschoten Dalfsen De heer Van Helden leidt dit onderwerp in. De heer Van Leeuwen geeft aan dat het van belang is om bij een eventuele volgende toetreder aan verwachtingsmanagement te doen. De heer Van Helden is het met hem eens. GBLT deed z n best om gemeenten te interesseren voor dit proces en probeerde de financiële consequenties zo goed mogelijk voor te stellen. Inmiddels heeft GBLT een andere houding. De heer Van Helden vindt het belangrijk om een bestuurlijke visie te ontwikkelen. GBLT kan een gemeente absorberen, de vraag is echter welke gemeenten daarvoor in aanmerking komen. De heer Van Vreeswijk legt uit dat het ook gaat om de verwachtingen die de betreffende gemeente heeft. Hij merkt dat er onderling andere verwachtingen zijn, en denkt dat het goed is als de waterschappen en de gemeenten een keer apart van elkaar van gedachten wisselen over de manier waarop ze gerapporteerd willen worden. Het is goed om van te voren aan te geven wat de verwachtingen zijn, en welke rechtszekerheid daaraan vast zit. De gevoelswaarde is ook van belang. De heer Van Vreeswijk geeft verder aan dat er binnen de waterschappen en gemeenten ook activiteiten (die GBLT moet uitvoeren) wijzigen. Daar zie je conflicten ontstaan. De opdrachtgevers moeten goed overwegen welke activiteiten ze zelf blijven doen, en welke ze uitbesteden aan GBLT. Tenslotte denkt de heer Van Vreeswijk dat er in dit project fouten gemaakt zijn in de projectplanning. Hij stelt voor daar in de toekomst speciale mensen voor aan te trekken. De heer Odink merkt op dat rekening gehouden moet worden met de periode van toetreding van Dalfsen en Bunschoten. GBLT zat toen in een andere situatie. Dat heeft doorgewerkt in het proces. De heer Stegeman concludeert dat GBLT op dit moment niet klaar is voor nieuwe toetreders. Het is een keurige brief met een ernstige boodschap. Hij is er voorstander van lering te trekken uit dit proces en GBLT beter te equiperen. De heer Bussink antwoordt dat het bestuur afspraken heeft gemaakt over de criteria voor aansluiting. De heer Van Leeuwen geeft aan dat duidelijk is dat er een verbetertraject ingezet is en dat die verbeteringen waarneembaar zijn. De heer Van Helden wil wat indrukken uit te wisselen. Er zijn bij GBLT 150 mensen die vinden dat de aansluiting van Dalfsen en Bunschoten goed is verlopen. Er is een evaluatie geweest, maar er staan geen dingen in die niet al bekend waren. De punten die we tegenkwamen in het introductiejaar zijn allemaal opgelost. In het eerste half jaar was GBLT inderdaad druk met andere werkzaamheden. Het klopt dat het verwachtingenmanagement beter kon. De overige deelnemers hebben niets gemerkt van de aansluiting.

6 Voor wat betreft het projectmatig werken constateert de heer Van Helden dat het project goed verlopen is. Op het moment van afsluiting van het project waren alle vinkjes gezet. Dit is de tweede projectevaluatie en de vorige was goed. De problemen deden zich pas voor in het implementatiejaar. De directie vraagt zich af of GBLT een projectenorganisatie wil worden. De meeste problemen worden tegenwoordig met andere technieken, zoals scrum, opgelost, en niet via projectmatig werken. De heer Brink vraagt of voldoende geleerd is van vorige keren. Vorig jaar is gekeken of deze toetredingen de verbetertrajecten niet in de weg zouden zitten. Vanuit dat perspectief is de toetreding goed verlopen, want er zijn verder geen verstoringen geweest in het primair proces. In verwachtingenmanagement worden een aantal cruciale dingen genoemd. De overdracht is pas klaar als je het ook kunt loslaten. Dat had wellicht beter gekund. De heer Brink is blij met de evaluatie. Hij vindt dat het bestuur kritisch moet blijven kijken naar onder welke condities er gemeenten toetreden. De heer Nagel geeft aan dat GBLT moeilijk bereikbaar is voor de contactpersoon van de gemeente Bunschoten. En dat GBLT moeilijk antwoordt op de vragen die door de contactpersoon gesteld worden. De heer Nagel vraagt naar de beschikbaarheid van de gegevens van de gemeente Bunschoten voor de gemeente Bunschoten. Het is hinderlijk dat er regelmatig moeilijk gedaan wordt over het verstrekken van de gevraagde gegevens. Hij stelt voor dat onderwerp een keer te agenderen. De heer Van Helden deelt mee dat daar een werkgroep mee bezig is, en stelt voor het advies van de werkgroep te agenderen. De heer Bussink geeft aan dat de leermomenten meegenomen worden naar een mogelijke volgende aansluiting. Het algemeen bestuur besluit over de evaluatie met instemming kennis te nemen van het onderzoek naar de aansluiting Dalfsen en Bunschoten bij GBLT. Leren is het doel van elke evaluatie. Dat de aanbevelingen over de dienstverleningsfase met voorrang moeten worden opgevolgd, zoals ingezet in het afgelopen jaar en verder vastgelegd in de begrotingen 2017 en Aan het dagelijks bestuur te verzoeken om toe te zien dat de aanbevelingen over de aansluitfase een plaats krijgen in het draaiboek voor een eventuele volgende aansluiting. En concludeert over toetreding Dat de bestaande deelnemers hoegenaamd niets hebben gemerkt van de toetreding op zich. Dat GBLT een volgende aansluiting (in 2019 of later) met vertrouwen tegemoet kan zien, mits de kwaliteit van de aan te sluiten belastingprocessen/data van voldoende niveau zijn. En dat een besluit over toetreding eerst plaats vind wanneer een concrete casus beschikbaar is. 8. Visie 'Kwaliteit van dienstverlening' Mevrouw Lepage leidt dit onderwerp in. De heer Van Vreeswijk stelt voor deze visie te vertalen naar een meerjarenplanning met stappenplan. De heer Brink vraagt zich af of van een 5 naar een 8 realistisch is. Niet zichtbare dienstverleners in Nederland, zoals nuts-bedrijven, scoren een 6,5. De heer Van Leeuwen vindt 2018 goed beschreven, maar de jaren daarna verdienen nog wat aandacht. De heer Maenhout vindt het belangrijk dat dit document gebruikt wordt om medewerkers te motiveren. Mevrouw Lepage antwoordt dat de jaren na 2018 bewust nog niet ingevuld zijn, omdat dit een visie is en geen meerjarenplanning. In de loop van 2018 worden de plannen gemaakt voor de volgende jaren.

7 Mevrouw Lepage realiseert zich dat een 8 heel ambitieus, en niet realistisch is, maar dat die bedoeld is om medewerkers te enthousiasmeren en te motiveren. Er zijn intensieve contacten met andere belastingkantoren en de klant service federatie. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: Kennis te nemen van het Visiedocument Kwaliteit van Dienstverlening (Op reis naar de Toekomst) Akkoord te gaan met de in het document beschreven visie, ambities en doelstellingen. 9. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag Sluiting De heer Bussink sluit de vergadering om uur, en dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering Algemeen Bestuur GBLT G.A. PosthumusHakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Bussink, de heer Dragt, de heer Nagel, de heer Stegeman, de

Nadere informatie

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel DAT UM 10 juli 2013 VERSLAG VAN BESPREKING Algemeen Bestuur DATUM BESPREKING 10 juli 2013 DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Broens, de heer Oggel, de heer Maenhout,

Nadere informatie

De vice-voorzitter opent de vergadering om uur en meldt de afwezigheid van de heer Brink in verband met ziekte.

De vice-voorzitter opent de vergadering om uur en meldt de afwezigheid van de heer Brink in verband met ziekte. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering Algemeen Bestuur te Radio Kootwijk R. Marissen-Vrugt DEELNEMERS Aanwezig: de heren Bussink, Van Amerongen, Odink, Maenhout, Van Vreeswijk,

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR. 6 juli 2016 Algemeen Bestuur 6 juli 2016 R. Marissen-Vrugt

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR. 6 juli 2016 Algemeen Bestuur 6 juli 2016 R. Marissen-Vrugt Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR R. Marissen-Vrugt DEELNEMERS Aanwezig: de heren Bussink, Odink, Maenhout, Van Vreeswijk, Van Leeuwen, Dragt, Nagel, Van Veelen, Brink, Van Helden

Nadere informatie

BESPREKING. De heer Van Helden vraagt of er wellicht inhoudelijke vragen zijn bij agendapunt 9. Dit blijkt niet het geval.

BESPREKING. De heer Van Helden vraagt of er wellicht inhoudelijke vragen zijn bij agendapunt 9. Dit blijkt niet het geval. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur 29 maart 2017 G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Bussink, de heer Maenhout, de heer Van Amerongen, de heer Odink,

Nadere informatie

1. Opening Mevrouw Moons opent de vergadering om 10.03 uur en heet iedereen welkom. Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld.

1. Opening Mevrouw Moons opent de vergadering om 10.03 uur en heet iedereen welkom. Dit onderwerp wordt in beslotenheid behandeld. D AT UM 20 juni 2011 VERSLAG (OPENBAAR) VAN BESPREKING Algemeen Bestuur DATUM BESPREKING 20 juni 2011 DEELNEMERS Mevrouw Moons, de heer Broens, de heer Boersma, de heer Stegeman, de heer Boer, de heer

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR. 9 april 2014 Algemeen Bestuur 9 april 2014 G.A. Hakvoort

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR. 9 april 2014 Algemeen Bestuur 9 april 2014 G.A. Hakvoort Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: De heer Boersma, de heer Van Amerongen, de heer Doorn, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Piek, de heer

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering C.A. Molenaar DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken Commissie Financiën en Algemene Zaken Concept verslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 18 juni 2014 Aanwezig: de heren Hofstra (voorzitter), Bartelds (portefeuillehouder), Poelman,

Nadere informatie

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam BIJLAGE 1 Concept-besluitenlijst van de op woensdag 12 oktober gehouden openbare vergadering van de Klankbordgroep Koersplan HG. Aanvang 19.30 uur; Einde 21.00 uur. Aanwezig

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel AGENDAPUNT Nagezonden per mail ONDERWERP Voorstel Besluitvormend De leden van het

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

Algemeen bestuur Verslag - concept

Algemeen bestuur Verslag - concept Algemeen bestuur Verslag - concept Pagina 1/5 Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 11 februari 2013 Aanwezig R.C.L. Strijk, Leiden

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Opvolging imago onderzoek GBLT

Opvolging imago onderzoek GBLT Opvolging imago onderzoek GBLT Inleiding In september 2016 heeft GBLT een imago-onderzoek laten uitvoeren, met als doel de naamsbekendheid en het imago van GBLT In kaart te brengen als nulmeting. De conclusies

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE CONTRACTERING 2018 VAN DE DRIE LANDELIJKE ORGANISATIES SENSOOR, KINDERTELEFOON EN AKJ

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE CONTRACTERING 2018 VAN DE DRIE LANDELIJKE ORGANISATIES SENSOOR, KINDERTELEFOON EN AKJ VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE CONTRACTERING 2018 VAN DE DRIE LANDELIJKE ORGANISATIES SENSOOR, KINDERTELEFOON EN AKJ Introductie 17 mei 2017 In de periode 2015 t/m 2017 heeft de VNG in opdracht

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ. Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer

Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ. Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer d.d. 5 juli 2002 1. Wat staat er precies in het regeerakkoord

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe ... ', Drenthe. Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 28 november 2016 Aanwezig: gedeputeerde C. Bijl Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar

Nadere informatie

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 24 april 2007 RA0612797 Samenvatting Een vrouw, die leeft van een bijstandsuitkering, gaat stage lopen.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 juni 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 juni 2016 Portefeuillehouder: Dhr. E.J. Nieuwenhuis 1. 8846 Beeldkwaliteit openbare ruimte 2015. De Rapportage Beeldkwaliteit Openbare ruimte 2015 voor kennis geving aannemen In opdracht van de gemeente zijn door

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur.

Raadsvoorstel. Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Raadsvoorstel Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur Datum 19 februari 2002 Betreft Subsidie Regionaal Indicatieorgaan Amstelland en de Meerlanden 2002 div. in raadsportefeuille

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016.

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016. Omnibuzz t.a.v. Algemeen Bestuur Postbus 99 6166 GR Geleen Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 24 april 2013 Vergaderdatum 20 maart 2013 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: OR-leden dames Bakhuizen, Van den Dorpel,

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Notulen van de mr-vergadering op 12 juni 2017 Aanwezigen: Jasper de Bock (interim-voorzitter MR) Lotte van Deursen Rene Glas Bas de Groot Marco van Leeuwen Laura Lijf-Versteeg Diederik Miedema Lidwien

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Naar nu blijkt heeft Thuishulp Gezellig zich vrijwillig teruggetrokken uit de aanbesteding Beuningen, Mook en Middelaar.

Naar nu blijkt heeft Thuishulp Gezellig zich vrijwillig teruggetrokken uit de aanbesteding Beuningen, Mook en Middelaar. Samengevatte concept verslaglegging Overleg gemeente Beuningen, Mook en Middelaar en aanbieders huishoudelijke hulp donderdag 21 april 2016 09:30-11:25 uur. Deelnemers gesprek: Gemeente Beuningen: - André

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

*577634* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016

*577634* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016 *577634* OPENBARE BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016 Nr. ONDERWERP/ADVIES BESLUIT B EN W 1. Advies nr. 568193 Trefwoord: Welzijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid,

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid, Fractie Partij van de Arbeid Krimpen aan den IJssel De heer C.L. Derickx p/a Tournooi 105 2924 VG KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 23-3-2016 Zaaknummer: ZK16001116 Afdeling: BMO Contactpersoon: Mr. A.F. Braams

Nadere informatie

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol, gehouden op 20 april 2016 in Commissiekamer 1 bij de Provincie Noord-Holland, Dreef 3, te Haarlem. Aanwezig

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 3 maart 2017 vaststellen Besluit

het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 3 maart 2017 vaststellen Besluit 3 Vaststelling verslag van de vergadering van 3 maart 2017 1 170707 AB 3 V verslag 3 maart 2017.docx Vergadering algemeen bestuur Datum 7 juli 2017 Agendapunt 3 Onderwerp Conceptverslag algemeen bestuur

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Aanwezig: A. Bouwens, B. Blonk (vz), H. Heddes, L. Franken, R. Treur Verslag: D. Kuurman Datum: woensdag 22 februari 2012 Plaats: gemeentehuis Schagen Onderwerp/inhoud

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken.

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken. VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 11 december 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort de heer R. de Vries (voorzitter) de heer M. Tigelaar Gemeente Baarn Mevrouw

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement)

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) wct134417 pagina 1 Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) Login: wct134417 Testdatum: 2 december 2008 U heeft deelgenomen aan de Webcamtest-leidinggeven voor middelmanagement.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014 Servicepunt71 Aanleiding: In de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie