Amsterdam Marketing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Marketing 2013-2018"

Transcriptie

1 Amsterdam Marketing december

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing Kernwaarden Visie, Missie & Strategie Doelgroepen Verbinden Versterken Kiezen 8 Hoofdstuk 3: Doelen en doelstellingen Dashboard Metropool 13 Hoofdstuk 4: Amsterdam Marketing Naam Governance Metropool Amsterdam Club Raad van Advies Organigram Medewerkers 17 Hoofdstuk 5: Marketing Consumermarketing (Inter)Nationale bezoekers Nationale bezoekers Bewoners Businessmarketing Bedrijfsacquisitie Congresacquisitie en de zakelijke bezoeker Travel Trade Functionele afdelingen Pers & Media E-activiteiten Print & publishing 29 Hoofdstuk 6: Dienstverlening Consumentendienstverlening Vestigingen, agentschappen en i-points voor bewoners en bezoekers Amsterdam Marketing servicecenter Gastheerschap hospitality producten en diensten Databasemanagement Open data stimulering innovatie Kenniscentrum Onderzoek & analyse Marktonderzoek Concurrentieonderzoek 36 2

3 6.8.3 Klantonderzoek Advies, ontwikkeling & innovatie 37 Hoofdstuk 7: Relaties Stakeholder bedrijfsleven Stakeholder overheid Relatiebeheer Sales Draagvlak 41 Hoofdstuk 8: Uitdagingen 43 3

4 Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 gaat een nieuwe organisatie van start: Amsterdam Marketing. De Stichting krijgt als doel de citymarketing voor de Metropool Amsterdam als geïntegreerde activiteit uit te voeren richting bewoners, bedrijven, bezoekers en beïnvloeders. De nieuwe organisatie is het resultaat van een samenvoeging van het Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB), het Amsterdams Uitburo (AUB) en Amsterdam Partners (AP). In de uitvoering van de activiteiten op het gebied citymarketing spelen amsterdam inbusiness en de afdeling communicatie van de gemeente Amsterdam ook een belangrijke rol. Vijf medewerkers zijn inmiddels actief binnen de setting van Amsterdam Marketing. De gemeentelijke medewerkers vormen de linking pin tussen Amsterdam Marketing, amsterdam inbusiness en aanverwante diensten. In de lange doorlooptijd van het proces zijn vele stukken en documenten geproduceerd. Deze beschrijving is met name bedoeld als besluitvormingsdocument waarin wordt aangegeven welke richting de nieuwe organisatie op gaat, welke keuzes er in de komende periode worden gemaakt en hoe een en ander wordt georganiseerd. De inhoud is deels uit eerdere notities afkomstig. Primair is dit stuk bedoeld voor de organen die een rol hebben in het proces van besluitvorming: de Ondernemingsraden van het ATCB en AUB, de besturen van AP, AUB en VVV, de Raad van Commissarissen van ATCB en de leden van de VVV Amsterdam. 4

5 Hoofdstuk 1: Waarom? De keuze voor het creëren van een nieuwe citymarketing organisatie voor de Metropool Amsterdam is geen gedwongen keuze. Professor Gert-Jan Hospers formuleerde: Citymarketing is een lange termijn proces dat bestaat uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat een integrale aanpak van de citymarketing en daarmee een samenvoeging van de activiteiten de resultaten kan verbeteren en de efficiency vergroten. De samenvoeging is ingevuld op basis van inhoud waarbij de activiteiten van de drie organisaties zoveel mogelijk worden geborgd, maar wel rekening houdend met de veranderende marktbehoeften. De gemeente Amsterdam heeft bij de totstandkoming van Amsterdam Marketing continue aan tafel gezeten, meegepraat en mee besloten over richting en invulling. Ook bij hen was er een duidelijke behoefte om de citymarketing te beleggen bij één partij met één duidelijke opdracht. Deze gemeentelijke behoefte heeft zeker bijgedragen aan het proces van samenvoeging. Daarbij is de ambitie van de nieuwe organisatie de gemeentelijke activiteiten voor zover deze direct deel uitmaken van de citymarketing, zoveel mogelijk te integreren. Dit zou de kans op resultaat- en efficiencyverbetering nog verder vergroten. Sowieso blijft een goede wisselwerking met de gemeente Amsterdam een basisvoorwaarde voor een goed functionerende citymarketing organisatie. Binnen de mogelijkheden die iedere organisatie had is er nadrukkelijk gepresteerd. Daarbij waren de verwachtingen naar de drie partijen verschillend geformuleerd. AP ontving een subsidie gekoppeld aan een ruime beschrijving van activiteiten, AUB had te maken met de taken die voortvloeiden uit het Kunstenplan en ATCB kreeg doelbijdragen waarvoor redelijk specifiek was omschreven wat er moest worden geleverd. Dit wordt nu vertaald in één dashboard (zie verder) waarin langjarige doelen zijn geformuleerd. De winst van de nieuwe organisatie moet tot uiting komen in de volgende uitgangspunten: Eenduidige marketing strategie naar alle doelgroepen Optimalisatie crossover tussen doelgroepen Verhogen effectiviteit en efficiëntie Professionalisering van de citymarketing Grotere slagkracht, efficiëntere organisatie, hogere capaciteit, betere kwaliteit 5

6 Hoofdstuk 2: Citymarketing We are in this together Hoe in de wereld over Amsterdam gedacht wordt, is bepalend voor de houding die bedrijven, bezoekers en bewoners aannemen ten opzichte van Amsterdam. In een wereld waarin steden steeds meer op elkaar gaan lijken en vergelijkbare basisvoorzieningen hebben, moet een metropool zich profileren, onderscheiden en excelleren. Citymarketing is een beproefd middel om de creatieve handelsgeest van Amsterdam te gelde te maken en draagt bij aan economische voorspoed voor de metropool Amsterdam. Citymarketing dient primair een economisch doel; Amsterdam moet wel varen bij haar citymarketing. Citymarketing speelt een belangrijke rol in het verwerven en behouden van relevante posities bij geselecteerde doelgroepen, zoals toeristische en zakelijke bezoekers, de bewoners en internationale bedrijven. Het gaat daarbij om de marktpositie, de ontwikkeling van het marktaandeel van Amsterdam ten opzichte van de belangrijkste concurrenten en de vertaling ervan op relevante internationale lijsten. Als we praten over Amsterdam, dan bedoelen we de Metropool Amsterdam. Op mondiale schaal is onze hoofdstad een dorp. Om ruimte te kunnen bieden aan de economische ambities naar bewoners, bezoekers en bedrijven is het opschalen cruciaal. We spreken niet over steden maar over stedelijke gebieden of stedelijke regio s. Het gebied dat is gedefinieerd als Metropool Amsterdam is daarmee de city die door de nieuwe organisatie gemarked wordt, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met het feit dat er binnen de Metropool (nog) beperkt sprake is van een integrale aanpak. 2.1 Kernwaarden Sinds 2003 heeft Amsterdam een herkenbare, breed gedragen marketingstrategie. Creativiteit, innovatie en handelsgeest zijn benoemd als de drie dragende kernwaarden om het merk Amsterdam sterk en eenduidig te marketen. De waarden symboliseren het unieke karakter van de stad en zijn relevant voor verleden, heden en toekomst. De kernwaarden kunnen per doelgroep anders worden ingekleurd. De kernwaarden zijn vervolgens vertaald in het motto I amsterdam. De gemeenten in de Metropool erkennen de kracht van Amsterdam op de internationale markt en hebben ervoor gekozen het motto te gebruiken voor de Metropool Amsterdam, zeker waar het gaat om de citymarketing. Amsterdam Marketing ziet Amsterdam als een dynamische internationale metropool, met een rijke geschiedenis, een uniek cultureel aanbod, met iconen van wereldklasse, met een traditie van vrijheid en tolerantie, met een rijk geschakeerd en vaak uniek bedrijfsleven, internationaal toegankelijk, waar wordt geleerd, onderzocht en gewerkt. Een metropool waar het goed wonen, werken en studeren is en waar vrijetijd- en zakelijke bezoekers graag komen en zich deel voelen van Amsterdam. I amsterdam. 2.2 Visie, Missie & Strategie Visie Metropool Amsterdam is klaar voor een derde gouden eeuw. De kernwaarde creativiteit in combinatie met innovatie en handelsgeest is een waarde die wereldwijd wordt erkend als doorslaggevend voor regio s van de toekomst. De ambitie is om van Amsterdam een van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa te maken voor (inter)nationale bewoners, bezoekers en bedrijven. 6

7 Missie De positionering van Metropool Amsterdam zorgt ervoor dat de stad toonaangevend blijft als internationale, creatieve woon- en werkmetropool, betrouwbaar kenniscentrum, aantrekkelijke reisbestemming en proeftuin voor innovaties teneinde de economische activiteit binnen de Metropool, en daarmee de werkgelegenheid, te versterken. Strategie Het realiseren van de doelstelling voor het merk Amsterdam (met onder meer de inzet van citymarketing als middel) kan worden gegarandeerd door samenwerking tussen publieke en/of private organisaties, (culturele) instellingen en bedrijven. Ondernemingen en individuen zijn de motor van de regio en zullen daardoor ideeën moeten blijven ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de economie van Metropool Amsterdam. Marketingpartners en gemeenten zullen ervoor moeten zorgen dat gezamenlijke ideeën en inspanningen kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd. Om het geheel kracht bij te zetten en te typeren als typisch Amsterdams, worden alle internationale activiteiten en ontwikkelingen gedaan vanuit het merk Amsterdam en het bijbehorende motto I amsterdam 2.3 Doelgroepen Binnen de citymarketing is in algemene zin sprake van drie primaire doelgroepen die in het geval van de aanpak in de Metropool Amsterdam een even groot belang hebben: Bewoners Bezoekers Bedrijven Daarnaast wordt beïnvloeders binnen het dashboard (zie verder) als aparte doelgroep gedefinieerd. Feitelijk gaat het om intermediaire partijen zoals media en PCO s (professional congress organizers) als middel om de drie primaire doelgroepen te bereiken. Het benoemen van de doelgroepen kan verder worden vertaald in een aantal subgroepen: Bewoners Metropool Amsterdam Bezoekers uit Nederland Internationale toeristische bezoekers Internationale zakelijke bezoekers (incl. congressen) Buitenlandse en Nederlandse bedrijven in Metropool Amsterdam Internationale bedrijven (potentials) Intermediairs: stakeholders, reisindustrie, pers Deze onderverdeling is noodzakelijk om via de juiste boodschap personen te verleiden tot bepaald gedrag zoals bezoeken, investeren of verblijven. Eén persoon kan echter in verschillende doelgroepen vallen. Om deze kracht te gebruiken, benaderen we alle doelgroepen vanuit het zelfde motto I amsterdam. Ook in de strategie speelt de doelgroep-overschrijdende aanpak een belangrijke rol. Het kan immers zo zijn dat een zakelijke bezoeker Amsterdam bezoekt omdat hij naar een congres gaat, daar geïnspireerd raakt door de stad, terugkomt als toerist en verkocht raakt en besluit hier zijn bedrijf te vestigen. Een verdere specificering van doelgroepen, zoals in markten/landen, bestedingspatronen, etc. wordt gemaakt bij de uitvoering van concrete activiteiten. 7

8 2.4 Verbinden Het is net goede soep: alles zit er in Een belangrijke ambitie van Amsterdam Marketing is verbindingen te maken. Zo moeten zakelijke bezoekers meer verleid gaan worden met het culturele en toeristische aanbod, worden parels van onderzoek en bedrijfsleven meer in de Amsterdamse etalage gezet en wordt een vanzelfsprekende verbinding gemaakt met alles wat bijzonder is in de metropool. Essentieel hierin is de onvermijdelijkheid van Amsterdam Marketing. Culturele instellingen, (toeristisch) bedrijfsleven, universiteiten en gemeentelijke diensten moeten weten dat hun marketingambities versterkt kunnen worden door de inzet van een centrale marketingorganisatie. Dat is geen automatisme. Amsterdam Marketing zal moeten bewijzen dat zijn slagkracht en expertise bijdraagt aan individueel en gemeenschappelijk succes. Amsterdam Marketing moet een onvermijdelijk adres worden. Dat is een uitdaging, want het gebrek aan samenwerking en solidariteit onder de stakeholders is groot. Preken voor eigen parochie, het belang van het eigen profiel en het najagen van eigen succes is meer regel dan uitzondering. Soms begrijpelijk, maar in essentie een gemiste kans. 2.5 Versterken Jump on the train or stay behind on the platform De strijd om bezoekers, bedrijven en congressen met onze internationale collega-steden wordt sterker. Nu nog staat Amsterdam voor de drie doelgroepen in de top 10 van Europa, hetgeen bijzonder is voor zo'n kleine stad. Maar we zullen een efficiënt langetermijnbeleid moeten ontwikkelen om deze positie te behouden. Een nieuwe citymarketingorganisatie als Amsterdam Marketing helpt daarin, zeker gezien de bezuinigingen op ATCB, Amsterdam Partners en onlangs nog het AUB. Echter ook de nieuwe organisatie is afhankelijk van gemeentelijke, regionale, landelijke, Europese en mondiale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op haar acteren. De effecten van marketing zijn afhankelijk van de kwaliteit van het product, de invulling van randvoorwaarden en de ontwikkeling van de concurrentie. Wat we hebben, moeten we gebruiken. Bijna alles is er al in de Metropool maar we maken nog te weinig gebruik van elkaar. Door te verbinden, versterken we elkaar waarbij we de krachtige producten profileren. Een product wordt ook sterk door een krachtig en helder uiterlijk. Met behulp van I amsterdam wil Amsterdam Marketing dit uiterlijk sterker, helderder en uniformer maken. Dat betekent ook medewerking van derden, zoals de verschillende diensten van de gemeente Amsterdam, de gemeenten en lokale marketingorganisaties in de Metropool, zeker internationaal, en gelieerde organisaties als Amports, Amsterdam Topsport en Amsterdam Cruise Port. 2.6 Kiezen Liever minder maar goed, dan van veel een beetje Doordat we met z n allen alles belangrijk en uniek vinden ontstaat een rommelig, diffuus beeld waar geen soep van te maken is. Er wordt geschoten met kostbare hagel op eigen wild. Een herijking is daarom op zijn plaats. Er moeten keuzes worden gemaakt. Niet gebaseerd op democratie, politiek of budget, maar gericht op realiteit, op doelgroep en op langetermijneffect. We volgen een helder en duidelijk pad: helder voor de stakeholders, helder voor de doelgroepen. Dat impliceert overigens niet dat er geen flexibiliteit mogelijk is. Afwijken, het grijpen van kansen moet altijd mogelijk zijn, als maar duidelijk is waar je van afwijkt en dit in dienst staat van een groter geheel. Het betekent wel dat de 8

9 diverse stakeholders de keuze voor een langere periode moeten onderschrijven en daar ook naar moeten handelen. We kiezen voor zaken waar de metropool uniek in is, we kiezen voor wat onze doelgroepen belangrijk vinden, waarbij natuurlijk uiteindelijk de lading sterk kan verschillen. We gebruiken die zaken als boegbeeld. Amsterdam Marketing kiest daarom voor de volgende profielen: Stad van architectuur & historie De binnenstad blijft de grootste trekker voor bezoekers van Amsterdam, hetgeen versterkt is door de opname op de werelderfgoedlijst. Amsterdam Marketing kiest voor een continuering van dit profiel, met aandacht voor Unesco, voor hergebruik van monumenten door het creatieve bedrijfsleven, voor innoverende natte en droge horeca in deze monumenten en voor de historische Amsterdamse musea. Deze lijn wordt doorgetrokken in de Metropool met iconen als de binnenstad van Haarlem en de Zaanse schans, maar ook voor de innoverende architectuur in Almere, het cultuurhistorisch landschap in Waterland en de werelderfgoederen in de Metropool. De destinatie Amsterdam is een Metropool met een divers en complementair aanbod waarvoor de contouren binnen het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien zijn uitgezet. Stad van cultuur Metropool Amsterdam kent een rijkgeschakeerd cultureel aanbod, van instituten van wereldklasse tot kleine experimentele initiatieven. Met name de musea spelen een grote rol in de aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers zoals ook blijkt uit het bezoekersonderzoek Amsterdam Amsterdam Marketing wil de iconen van wereldklasse blijven gebruiken als belangrijkste pijlers van de citymarketing voor toeristische- en zakelijke bezoekers, in nauwe samenwerking met spelers als het Rijksmuseum, Van Gogh Museum, het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO), Toneelgroep Amsterdam, het Nationaal Ballet en wereldberoemde poppodia zoals Paradiso en Ziggodome. Amsterdam Marketing heeft aandacht voor collectieve culturele marketing en zet zich in de toegankelijkheid van podiumkunsten voor buitenlandse bezoekers te vergroten. Stad van vrijheid & tolerantie Amsterdam is al eeuwenlang bekend om zijn vrijheid in vele vormen: van de wallen tot het homohuwelijk, van de coffeeshops tot Spinoza. Amsterdam is een stad waar iedereen mag zeggen wat hij wil, mag leven zoals hij wil, met respect voor de ander en met respect voor de stad waar we met 178 nationaliteiten samen leven en werken. Vrijheid heeft echter ook een schaduwzijde. Het imago van een stad van sex & drugs speelt Amsterdam al jaren parten. Het trekt weliswaar een bepaald soort bezoekers aan, maar staat ons ook in de weg in de zoektocht naar de kwaliteitstoerist. Het ombuigen van dit imago is een van de uitdagingen van Amsterdam Marketing, zonder dat er afstand wordt gedaan van juist die onderdelen die het karakter van vrijheid invullen. Amsterdam Marketing blijft het rafelrandje koesteren, maar kiest ook voor een moderne Europese metropool met een smaakvolle, schone, elegante en moderne openbare ruimte en het op een juiste manier inzetten van de woorden vrijheid, respect en tolerantie. Amsterdam speelde jarenlang een leidende rol als gay capital, maar die tijd is voorbij. Er zijn tegenwoordig meer populaire gay bestemmingen, maar Amsterdam Marketing blijft de stad als gay destinatie promoten ondermeer door het inzichtelijk maken van onze lange gay traditie en het behouden van alles wat goed en succesvol is. 9

10 Stad van kennis, wetenschap en innovatie Amsterdam Marketing wil zich de komende jaren inspannen om, samen met de Amsterdam Economic Board en de onderwijsinstellingen, op basis van best case practices Amsterdam als kennisstad te profileren, wat op termijn bedrijven en talent zal aantrekken. Studie en onderzoek gebeuren echter niet alleen in laboratoria, universiteiten en scholen, maar ook op congressen wordt wetenschap gedeeld en verspreid. Amsterdam mag zich verheugen in hoge noteringen op lijsten van populairste congressteden. Door te investeren in gemeenschappelijke acquisitie, het aanbieden van goede locaties en het verbinden met de unieke eigenschappen van de Metropool als congresdestinatie (uitstekend bereikbaar, compact, rijk cultureel aanbod) is deze positie bereikt. Het is een positie die de stad direct en indirect veel oplevert. Amsterdam Marketing wil zich inzetten om de huidige positie als congresstad minstens te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Dat zal vooral gebeuren door congresbezoekers en organisatoren nog meer te verleiden met het (culturele) aanbod en door producten en diensten te ontwikkelen die het congresbezoek vereenvoudigen en efficiënter te maken. Stad van ondernemen Metropool Amsterdam staat in internationale rankings steeds vaker in de top vijf van Europese zakensteden. Amsterdam positioneert zich als European Business Hub en heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als Global Business Hub. De internationale connectiviteit, de aantrekkingskracht op talent, de keur aan internationale dienstverleners en de sterke basis (leefkwaliteit, fiscale voordelen en goede prijs/kwaliteit verhouding) dienen middels City Marketing sterk uitgedragen te worden. Door als gemeente(n), organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen op te trekken middels citymarketing, internationale acquisitie en op kennis en innovatie domein, wordt een slagkracht bewerkstelligd die in zijn soort uniek in Europa is. Amsterdam Marketing voert hierbij de regie aan de voorkant: de wereld in kennis stellen van de zakelijke kracht van de Metropoolregio. In deze profilering is nauwe samenwerking met amsterdam inbusiness en de Amsterdam Economic Board cruciaal. Een personele samenwerking en budgettaire en uitvoering op marketinggebied is belangrijk voor het aantrekken van nieuwe, internationale bedrijven en het vergroten van de kennisen innovatiekracht van de regio. Strategie en jaarplannen van Amsterdam Marketing, amsterdam inbusiness en de Amsterdam Economic Board dienen op elkaar afgestemd te zijn en leiden zoveel mogelijk tot een geïntegreerde aanpak. Verbinding met congresacquistie en de daaraan gelieerde zakelijke toerisme uitingen hoort daar ook bij. En last but not least: stad van bewoners Stop whining, be proud De metropool heeft wereldklasse in huis en het wordt tijd dat ook de bewoners daar eens wat trotser op worden. Natuurlijk, de openbare ruimte is, zeker het hart van de binnenstad, kent een strijd tussen bewoners, bezoekers en bedrijven. Door de grote populariteit van Amsterdam wordt met name de binnenstad soms overspoeld door regionale, nationale en internationale bezoekers en daar hebben bewoners soms last van. Juist daarvoor continueert Amsterdam Marketing de lijn om het bezoek te spreiden over de stad en de Metropool. In dat kader biedt juist de Metropolitane samenwerking enorme kansen. Metropoolbewoners van buiten Amsterdam kunnen worden bewogen op andere momenten of op andere wijzen gebruik te maken van het centrum. Daarnaast kunnen bewoners van Amsterdam veelvuldiger gebruik maken van de voorzieningen in de Metropool. Een ander doel dat Amsterdam Markering zich stelt is de cultuurparticipatie onder de bewoners van de Metropool te vergroten. 10

11 Dit moet er toe leiden dat de komende jaren deze trots en participatie van bewoners wordt verhoogd. Bewoners moeten weten waarom we zo bijzonder zijn en het gevoel hebben dat zij de gastheren zijn. 11

12 Hoofdstuk 3: Doelen en doelstellingen 3.1 Dashboard Amsterdam Marketing heeft voor de periode in samenspraak met de gemeente Amsterdam een dashboard opgesteld. Hierin worden per doelgroep doelstellingen benoemd waaraan indicatoren voor 2018 zijn gekoppeld. Deze lange termijn doelstellingen leiden tot gerichtere strategische keuzes en duurzame investeringen. Ook maken ze inzichtelijk wat de partners van de nieuwe marketingorganisatie mogen verwachten. Amsterdam Marketing is een voorstander van het maken van meerjarige, structurele (financiële) afspraken op het gebied van citymarketing gekoppeld aan te realiseren doelen. Het geeft de ruimte om een langjarige beleidslijn uit te zetten en in te vullen. Wenselijk daarbij is wel dat de financiering eenzelfde looptijd kent als nu voor het dashboard is vastgesteld. Voor het toetsingskader van het dashboard wordt onder bewoners en bedrijven in 2012 een nulmeting uitgevoerd. Voor de doelgroep bezoekers (zakelijk en toeristisch) worden de cijfers van de in 2012 gepresenteerde onderzoeken gebruikt. Aan de hand van structurele analyses van beschikbare gegevens kunnen strategie en subdoelen per jaar worden bijgesteld. In het totaal van doelstellingen als geformuleerd binnen het dashboard, zijn geen specifieke kengetallen benoemd voor de invulling van de afspraken uit het Kunstenplan. De nieuwe organisatie gaat ervan uit dat dit voldoende is verwerkt binnen het dashboard en dat specifieke doelen niet nader worden omschreven. Op dit moment geldt dat er voor de informatie en receptiefunctie wel concrete doelen zijn geformuleerd vanuit de Amsterdamse opdracht. Weliswaar zijn deze niet opgenomen in het dashboard, het zijn vooralsnog wel geldende afspraken. Amsterdam Marketing is voorstander van concrete afspraken zodat zowel opdrachtgever als uitvoerder duidelijk voor ogen hebben waarvoor wordt betaald en vooral ook waarvoor niet. Veelal betreft het hier jaarlijks te herijken afspraken. Zichtbaar is dat het dashboard met een sterk gemeente Amsterdam accent is ingevuld terwijl Amsterdam Marketing de opdracht vanuit een Metropool perspectief invult. Daar waar het gaat om de generieke doelstellingen moet in de komende periode inzichtelijk worden gemaakt hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan, om twistpunten in de toekomst te vermijden. Daarnaast geldt dat vele andere factoren van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie van de marketingdoelen, zoals eerder beschreven. Het meerjarig dashboard ziet er al volgt uit: 12

13 Indicator Doelstelling BEWONERS Associatie Amsterdam met innovativiteit, creativiteit en handelsgeest. Actief uitdragen van de trots op Amsterdam. Cultuurparticipatie bewoners vergroten 25 %* meer inwoners associëren Amsterdam met één van 6 associaties in 2018 (nulmeting 2012) 25 %* meer inwoners geeft aan trots te zijn op Amsterdam in 2018 ten opzichte van de nulmeting In 2012 geven inwoners hun trots op de stad gemiddeld een 7,9 25 % meer inwoners van de metropool bezoekt in 2018 één of meerdere culturele instellingen ten opzichte van de nulmeting in BEZOEKERS Bekendheid Amsterdam bij intermediairs zoals bijvoorbeeld touroperators. Amsterdam als toeristenstad In 2018 is het aantal intermediars (touroperators, journalisten) dat actief Amsterdam aanbiedt als een bestemming is waar je 1 keer geweest moet zijn met 20% gestegen (nulmeting 2012). In 2018 behoudt Amsterdam plaats in de top 10 op de ranglijst Europese toeristensteden (nulmeting 2012: plaats 10). Totaal aantal overnachtingen (absolute propositie) 3% Groei in overnachtingen per jaar tot aan in 2018 (nulmeting 2010: 9,6 miljoen). Gemiddelde besteding per bezoeker per dag 20% stijging gemiddelde besteding per bezoeker per dag in 2018 (nulmeting 2012) BEDRIJVEN Spreiding toeristen over stadsdelen en metropoolregio. Amsterdam als congresstad Associatie Amsterdam met innovativiteit, creativiteit en handelsgeest. Vestiging nieuwe internationale bedrijven. Positie als internationaal zakencentrum. In 2018 bezoekt 25 % meer (inter)nationale toeristen de stadsdelen en de metropool ten opzichte van de nulmeting in In 2018 in de top 10 de UIA ranking (nulmeting 2012: plaats 11) In 2018 op plek 7 van de ICCA ranking (nulmeting 2012 plaats 8) Associatie met Amsterdam als European Business Hub bij internationale bedrijfsleven (potentials) neemt met 25 % toe in 2018 tov nulmeting Jaarlijks vestigen zich 100 nieuwe buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam Behoud van de 5e plaats in de ranglijst aantrekkelijke Europese Zakenstad in 2018 (nulmeting 2012: plaats 5). Voor met name de dienstverlening aan de consument kunnen op basis van de afspraken uit het verleden concrete doelen worden geformuleerd op gebied van kwaliteit en functionaliteit. Hierin betreft het dan het totaal van diensten onder de labels VVV en Uitburo: Kwaliteit dienstverlening VVV/Uitburo Servicecenter Kwaliteit dienstverlening (eigen) VVV/Uitburo vestigingen Amsterdam Bovenstaande doelen worden gemeten door middel van een gebruikers onderzoek. Uitgangspunt is een kwalificatie van 7,5 op een schaal van Metropool Op bovenstaande wijze worden de afspraken met de gemeente Amsterdam vastgelegd, maar de nieuwe organisatie zal ook worden ingeschakeld door overheden in de Metropool en daaraan gelieerde organisaties (zoals lokale marketingorganisaties). Het zal gaan om activiteiten op het gebied van city- of destinatiemarketing, informatiemanagement, VVV- en Uitburo dienstverlening, kennis en productontwikkeling. Uitgangspunt is wederom dat er duidelijkheid is over de hoogte van de vergoeding en de activiteiten die in ruil daarvoor worden uitgevoerd (en vooral ook welke niet). Streven is ook hier naar meerjarige doelen en meerjarige financiële afspraken. Als basis geldt dat de samenwerking middels contracten, met daarin de doelen, worden vastgelegd alsmede de wijze waarop dit wordt verantwoord. 13

14 Hoofdstuk 4: Amsterdam Marketing De nieuwe organisatie combineert de expertise van vier marketingorganisaties, maar heeft de ambitie om meer te zijn dan de som der delen. Het combineren van verschillende soorten beleid, doelstellingen en doelgroepen moet tot een nieuwe aanpak leiden. Wat goed was, wordt meegenomen. Wat beter kan, wordt aangepast. Wat er nog niet was, wordt ontwikkeld. Maar het proces van dit alles is niet leidend. Het gaat om resultaten, kwantitatief en kwalitatief. Het gaat primair om marketing maar dan wel binnen een publiek-private setting met nadrukkelijk oog voor de dienstverlening die in het verlengde ligt van de marketing. 4.1 Naam De naam van de nieuwe organisatie is Amsterdam Marketing. Simpel, duidelijk, internationaal en zakelijk. Marketing is onze primaire opdracht en Amsterdam is onze metropool werkgebied. Inmiddels is de naam opgenomen in het handelsregister van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Merkdeponering is helaas niet mogelijk in verband met het generieke karakter van de naam, maar gezien de omvang en slagkracht van de nieuwe organisatie zijn er geen concurrenten te verwachten. 4.2 Governance Als rechtsvorm is bewust gekozen voor de stichtingsvorm, waarbij in juridische zin de drie organisaties de activiteiten en bezittingen overdragen aan een volledig nieuwe, nog op te richten, Stichting Amsterdam Marketing waarmee onder andere wordt voorkomen dat betrokkenen het gevoel zouden hebben op te gaan in een andere organisatie. In de aansturing wordt ervoor gekozen de Stichting te laten besturen door een tweehoofdige statutaire directie bestaande uit een algemeen en een zakelijk directeur waarbij de eerstgenoemde als voorzitter van de directie optreedt. Er zal toezicht worden gehouden door een Raad van Toezicht van zeven personen. De Raad wordt samengesteld op basis van kennis en kunde, zoveel mogelijk rekening houdend met de vertegenwoordiging van de stakeholders van de nieuwe organisatie. De enige kwalitatieve zetel binnen de Raad zal namens de gemeente Amsterdam, als belangrijkste opdrachtgever, worden ingevuld. De eerste Raad van Toezicht bestaat in de startfase uit de voorzitters van de drie betrokken organisaties, aangevuld met vertegenwoordigers uit toerisme, cultuur en bedrijfsleven alsmede een toezichthouder namens de gemeente Amsterdam. Met het opnemen van de huidige drie voorzitters willen we de overgang naar een nieuwe organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen en het gedachtegoed van de 'oude organisaties zoveel als wenselijk te borgen. Uitgangspunt is dat deze drie leden binnen twee jaar hun plaats hebben overgedragen aan leden met relevante expertises. De verhouding tussen de statutaire directie en de Raad van Toezicht worden vastgelegd in de statuten van de stichting en een directiestatuut. De Raad controleert en stuurt met name op het gebied van financiën en realisatie van de primaire stichtingsdoelstellingen. Dat zal gebeuren aan de hand van vooraf financiële begrotingen en jaarplannen en achteraf op basis van financiële rapportages (jaarrekening) en realisatieplannen. Op dit laatste onderdeel gelden zowel de eigen doelen als de doelen die in het dashboard zijn opgenomen. Leidend voor de controle van de directie door de Raad van Toezicht is in dit geval een (strategische) meerjarige visie die door de Raad is goed bevonden. De Raad van Toezicht gaat niet over de uitvoerende keuzes en werkorganisatie. Amsterdam Marketing zal, mede op basis van wettelijke richtlijnen, een Ondernemingsraad (OR) instellen. Deze vervangt de huidige Raden van AUB en ATCB. Gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de drie betrokken organisaties waarbij rekening wordt gehouden met de 14

15 nieuwe clusterindeling van de werkorganisatie. Deze nieuwe OR wordt geformeerd wanneer de juridische status van Amsterdam Marketing een feit is. De nieuwe organisatie heeft behoefte aan betrokkenheid, advies en steun van stakeholders uit met name de wereld van toerisme, cultuur en bedrijfsleven. Daarom is er nadrukkelijk gekeken op welke wijze Amsterdam Marketing een eigen verantwoordelijkheid heeft als organisatie en gelijktijdig de banden met de stakeholders optimaal worden benut. Dit komt tot uiting in het volgende schema: 4.3 Metropool Amsterdam Club De oorsprong voor de businessclub ligt bij het huidige Amsterdam Partners, waarin zowel publieke als private organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit zal worden aangevuld en omgevormd tot een efficiënte club, die de directie twee tot drie maal per jaar gevraagd en ongevraagd van advies dient. Dit advies zal op hoofdlijnen zijn waarbij met name wordt stilgestaan bij de relatie tussen de citymarketing in de volste breedte, dus bewoners, bezoekers en bedrijven en de stakeholders, met name overheden en de grote bedrijven. De insteek is dat Metropool Amsterdam Club in een aparte stichting wordt ondergebracht waarbij financiële reserves van de huidige drie organisaties in relatie tot de doelstellingen kunnen worden geborgd alsmede de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ten behoeve van donaties en schenkingen. Dit biedt de mogelijkheid om donaties te ontvangen zonder schenkbelasting. Het bestuur van de steunstichting kan gelijk zijn aan het bestuur van de hoofdstichting, mogelijk aangevuld met derden die de uitgifte van de reserves conform bestemming borgen. Dit orgaan wordt statutair beschreven. 4.4 Raad van Advies Daar waar de Metropool Amsterdam Club uitgaat van financiële participatie en zich richt op het grotere bedrijfsleven kent de voorziene Raad van Advies een geheel andere insteek. De rol van deze Raad van Advies is om de organisatie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen op de uitvoering van activiteiten in de volle breedte van de citymarketing voor het totaal van het Metropoolgebied. In deze raad zitten vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren, weliswaar op persoonlijke titel, al dan niet vanuit de brancheorganisaties voorgesteld. Gedacht kan worden aan de deelname van vertegenwoordigers van Horeca Nederland, Recron, Hiswa, MKB Nederland, Amsterdam City, Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), Kamer van Koophandel, etc. Daarbij spreekt Amsterdam Marketing de voorkeur uit om juist ondernemers plaats te laten nemen omdat zij een direct belang hebben bij de activiteiten van de organisatie. In de benoeming wordt een balans nagestreefd tussen 15

16 vertegenwoordigers vanuit de stad en de regio. De Raad van Advies wordt beschreven in de statuten van de nieuwe stichting. De Raad van Advies krijgt de mogelijkheid om voor specifieke onderwerpen werkgroepen in te stellen. Daarin kunnen vertegenwoordigers uit de sector, bijvoorbeeld toerisme of cultuur, gevraagd worden om op een specifiek onderwerp een uitwerking te maken. Een dergelijke werkwijze is ondermeer door de huidige ATCB organisatie toegepast bij de keuze voor het nieuwe boekingsplatform. 4.5 Organigram Op basis van inhoud is vorm gegeven aan een nieuwe werkorganisatie waarin 3 primaire clusters zijn te onderscheiden: marketing, dienstverlening en relaties. Een cluster bestaat uit verschillende afdelingen. Deze clusters worden ondersteund door een aantal stafdiensten. De organisatie ziet er in beeld als volgt uit: In dit organigram wordt er naast een scheiding in clusters en staf er ook een scheiding gemaakt in een beleidsmatige en een functionele lijn. Primair gaat het om een marketingorganisatie waarvoor de beleidslijnen worden uitgezet door de afdeling Business (bedrijven, bezoekers zakelijk) en Consumer (bewoners, bezoekers toeristisch). In de cluster dienstverlening zijn twee afdelingen die op hun vakgebied beleid bepalen namelijk de cluster front (bewoners, bezoekers) en Research, inclusief development, (bedrijven maar ook overheden). De functionele afdelingen zijn uitvoerend voor alle vier de beleidsafdelingen, wat ook gezegd kan worden van de cluster Relaties en de stafdiensten. De specifieke uitwerking van de activiteiten van de werkorganisatie zijn verderop in dit document beschreven. 16

17 Zoals geldt in een organisatie in ontwikkeling is het organigram de keuze van dit moment en zal niet worden beschouwd als harnas. De kracht van Amsterdam Marketing is dat zij zich organisatorisch aanpast aan de veranderende markt en ontwikkelingen op het gebied van citymarketing. Dat maakt de behoefte aan een dynamische organisatie groter. Natuurlijk zal bij aanpassingen altijd rekening worden gehouden met de bevoegdheden van medewerkers en toezichthouders. Daarnaast bekijken we begin 2013 welke onderdelen van de nieuwe organisatie in een separate stichting of bv moeten worden ondergebracht. Dat kan het geval zijn bij projecten met een groot financieel afbreukrisico (zoals De Uitmarkt) of bij activiteiten met een commercieel karakter (zoals de citycard). 4.5 Medewerkers De nieuwe organisatie heeft bij de start een omvang van circa 120 fte, waarvan ongeveer 40 fte werkzaam zijn in de frontoffice VVV en Uitburo/Lastminute Ticketshop. Zij zullen allen in dienst komen van de nieuwe Stichting Amsterdam Marketing. Voor deze nieuwe organisatie een volledig nieuw functie- en salarisgebouw ontwikkeld, alsmede een geheel nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden. Hierbij is gekozen voor moderne vormen die passen bij de veranderende behoeften van de werknemers in algemene zin. De overgang zal in principe kostenneutraal verlopen. Daar waar nodig wordt gekozen voor overgangsregelingen ten einde uiterlijk met ingang van 2016 alle werknemers, nieuw en bestaand, volgens de nieuwe voorwaarden en functiegebouw in dienst te hebben. Als werkgever houdt de organisatie oog voor haar rol in het maatschappelijk middenveld door het plaatsen van ondermeer stagiaires en het beschikbaar stellen van werkervaringsplekken. 17

18 Hoofdstuk 5: Marketing Bij marketing gaat het onder andere over continue inzet van online en offline communicatiemiddelen en de mediabewerking. De strategie over wat, hoe, wanneer en naar wie wordt jaarlijks concreet gemaakt in een activiteitenplan. De meer gedetailleerde uitwerking van de aanpak staat, met de activiteiten voor 2013, beschreven in het marketingplan Amsterdam Condities De stad heeft haar waarde altijd weten te beschermen door vast te houden aan enkele basiscondities die diepgeworteld zijn in de Amsterdamse cultuur: Het stimuleren van veelzijdigheid in leefstijlen Het ontwikkelen van een duurzame regio, hetgeen ten goede komt aan leefbaarheid en (vestigings)klimaat Het beschermen van het cultureel erfgoed vrij denken Het respecteren van de oude grachtenstad en het waarderen de van compacte metropool Het omarmen van iconen en het waarderen van uitzonderlijke prestaties Het scheppen en in stand houden van een culturele infrastructuur die een inspirerend klimaat biedt aan creatieven Amsterdam als stad waar handel en aanverwante diensten haar een sterke internationale positie geeft 5.1 Consumermarketing In de activiteiten naar consumenten wordt primair uitgegaan van de destinatie Metropool Amsterdam voor de internationale bezoeker waarin de kernboodschap moet doorklinken: Creatieve metropool met cultuurhistorie, water, grachten en architectuur uit verschillende periodes Cultuurstad met een breed aanbod van kunst, cultuur, muziek, podiumkunsten, evenementen en festivals Sfeervolle, gastvrije en gezellige stad: een ontmoetingsplaats (Inter)nationale bezoekers Amsterdam heeft heel veel te bieden. Dat is haar kracht, maar soms ook haar zwakte. Door meer gerichte acties en heldere keuzes nemen kracht en effectiviteit van de marketingactiviteiten toe. Sterke content Bezoekers zijn door de vele digitale platforms steeds meer zelfvoorzienend in het verkrijgen van informatie over een bestemming. Amsterdam Marketing beschikt zelf over een paar krachtige platforms: en Facebook, Twitter en YouTube accounts onder I amsterdam vlag. Door gebruikers gericht te verleiden met een interessant portfolio aan winkels, entertainment, kunst, cultuur, evenementen, sport en architectuur, stimuleren wij uitgaven, verblijfsduur, impulsaankopen en herhalingsaankopen. Hierin wisselen we iconen af met unieke, kleinere en onbekende parels om de kracht van de stad te versterken en spreiding richting stadsdelen en regio te bevorderen. De nieuwe technologieën, vooral achter de site iamsterdam.com, bieden ons nog beter de mogelijkheid om mensen gericht te informeren. Clustering In samenwerking met partners zullen we steeds meer aantrekkelijke package deals aanbieden om zo het aantal nationale en internationale bezoekers te doen groeien. Dit is actiemarketing gericht op conversie. Daarnaast hebben we een kwalitatief hoogwaardige receptieve en informatieve functie in 18

19 de vorm van VVV/Uitburo locaties en communicatiemiddelen. De nadruk van activiteiten ligt op merkbeleving, sfeer, uitstekende receptieve en informatieve functies bij aankomst en verblijf in Metropool Amsterdam en een online kern in de vorm van Om de propositie gericht in te zetten voor de verschillende doelgroepen binnen de consumermarketing, hebben we deze vertaald in verschillende boodschappen die centraal zullen staan in campagnes en activiteiten. Boodschap voor bewoners Ervaar hoe divers en uniek je eigen stad en metropool is. Ervaar wie we zijn, wat we zijn en wat we kunnen zijn in de toekomst. Ervaar de verschillende gezichten van Metropool Amsterdam. Wereldbekende musea tonen hun unieke collectie op bijzondere wijze, festivals en evenementen laten de grachten leven en unieke tentoonstellingen tonen het heden, het verleden en de toekomst. Boodschap voor Nederlandse bezoekers Bezoek jouw hoofdstad Amsterdam en ervaar de verschillende gezichten van de metropool. Wereldbekende musea tonen hun unieke collectie op bijzondere wijze. Festivals en evenementen laten de grachten leven en unieke tentoonstellingen tonen het heden, het verleden en de toekomst. Naar zowel de bewoner als de Nederlandse bezoeker geldt dat er een duidelijke scheiding is in de betrokkenheid van de verschillende Metropool gemeenten. Dit wordt mede veroorzaakt door de keuze van gemeenten deze doelgroepen via eigen organisaties en activiteiten te bewerken. Amsterdam Marketing streeft naar een zo groot mogelijke synergie met deze partijen. Internationaal speelt dit veel minder. Boodschap voor internationale bezoekers (Europa) Amsterdam offers you a unique combination of art, culture and festivals. Boodschap voor internationale bezoekers (BRIC, Japan en VS) Amsterdam offers a unique combination of creativity and spirit of commerce, for more than 400 years, resulting in unique cultural icons such as the Canals and the Rijksmuseum, a high quality of life, and unique business and job opportunities to serve the whole of Europe and beyond. Afstemming, samenwerking en rendement Door de samenvoeging van de verschillende organisaties binnen citymarketing is er sprake van een intensieve kennisuitwisseling en onderlinge afstemming. In de Metropool Amsterdam werken we nauw samen met het toeristische bedrijfsleven, de Amsterdamse culturele sector, de Kamer van Koophandel Amsterdam, de VVV s en de diverse eerder genoemde partners. Voor de uitvoering van de buitenlandactiviteiten is er een samenwerkingsovereenkomst met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Onze kracht zit in het positioneren van Metropool Amsterdam naar de juiste doelgroepen, de kennis van het NBTC ligt in het kennen van de juiste kanalen (campagne en media) in de diverse doellanden. Door gezamenlijk te investeren, wordt het voor het bedrijfsleven in het buitenland interessant ook deel te nemen aan dergelijke campagnes. Een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat de geïnvesteerde gelden een zogenaamd multiplier effect hebben. Dit wil zeggen dat ingezette gelden worden vermeervoudigd (multiplyer) waardoor slagkracht gecreëerd wordt. In de huidige economische situatie, die maakt dat partijen sterk naar hun eigen ontwikkelingen kijken, is het van belang we het gezamenlijke doel voor ogen houden: het rendement van bezoekers voor Metropool Amsterdam verhogen. Dit doel is belangrijker groter dan het direct rendement per sector of subsector binnen het toerisme. 19

20 Spreiding In de activiteiten naar de (inter)nationale bezoeker is spreiding een belangrijk uitgangspunt met een meerledige functie. Door het breder of anders neerzetten van de destinatie Amsterdam kan worden bereikt dat de verblijfsduur wordt verlengd en het herhalingsbezoek wordt verhoogd. Het moet de bezoeker duidelijk zijn dat de stad meer te bieden heeft dan de grachtengordel en dat als je deze hebt gezien je de destinatie nog niet kent. Met name de eerdere projecten Amsterdam bezoeken, Holland zien en Ontdek Amsterdam vormden een belangrijke basis voor uitbreiding van de destinatie. Het eerste project richtte zich met name op het verspreiden van de bezoekers over de Metropool. Dit project krijgt een vervolg de komende jaren waarin met name het aanbod verder ontwikkeld zou moeten worden. Het tweede ging uit van een spreiding van de aanwezige bezoeker over de verschillende delen van de stad. Een deel van de uitkomsten van dit project is inmiddels geïmplementeerd in de reguliere activiteiten. Waar deze projecten betrekking hebben op de toerist, richtte het project MICE meets Metropolis zich op het aanbieden van de Metropool als zakelijke bestemming. Bijkomend geldt dat naast de hierboven genoemde doelen van de spreiding, de druk op de binnenstad van Amsterdam kan worden beperkt. Strategie Binnen de marketingstrategie draait het om de groei van het aantal internationale overnachtingen, de toename van bestedingen door de bezoekers en het behoud van de positie van Amsterdam op de internationale markt. Om deze doelstellingen te behalen, kiest Amsterdam Marketing voor een kwalitatieve aanpak met focus. Dat betekent dat de positionering van Amsterdam en de boodschap naar de doelgroep voorop staat. Amsterdam Marketing volgt de marktontwikkelingen nauwkeurig. Hieruit hebben we geografische markten gekozen en een mix aan marketinginstrumenten om de potentiële bezoekers te bereiken. De keuzes zijn nodig om de geïnvesteerde middelen niet te versnipperen. De mate van financiële inzet in de verschillende markten is vooral sterk afhankelijk van de potentie van die markt. Maar ook van de mogelijkheden van samenwerking met promotiepartners. Daarbij wordt gekeken naar het meerjarenperspectief. Voorbeeld hiervan zijn de alliantiesamenwerkingen met KLM, Schiphol en NBTC voor Rusland, Brazilië en China. Conversie versus imago Binnen deze aanpak geldt de strategie: hoe dichterbij, hoe meer conversie gegenereerd kan worden; hoe verder weg, hoe meer imagobranding. 20

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme Innovatieprogramma voor Gastvrijheid van Wereldklasse Oproep: Aan allen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie