Amsterdam Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Marketing 2013-2018"

Transcriptie

1 Amsterdam Marketing december

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing Kernwaarden Visie, Missie & Strategie Doelgroepen Verbinden Versterken Kiezen 8 Hoofdstuk 3: Doelen en doelstellingen Dashboard Metropool 13 Hoofdstuk 4: Amsterdam Marketing Naam Governance Metropool Amsterdam Club Raad van Advies Organigram Medewerkers 17 Hoofdstuk 5: Marketing Consumermarketing (Inter)Nationale bezoekers Nationale bezoekers Bewoners Businessmarketing Bedrijfsacquisitie Congresacquisitie en de zakelijke bezoeker Travel Trade Functionele afdelingen Pers & Media E-activiteiten Print & publishing 29 Hoofdstuk 6: Dienstverlening Consumentendienstverlening Vestigingen, agentschappen en i-points voor bewoners en bezoekers Amsterdam Marketing servicecenter Gastheerschap hospitality producten en diensten Databasemanagement Open data stimulering innovatie Kenniscentrum Onderzoek & analyse Marktonderzoek Concurrentieonderzoek 36 2

3 6.8.3 Klantonderzoek Advies, ontwikkeling & innovatie 37 Hoofdstuk 7: Relaties Stakeholder bedrijfsleven Stakeholder overheid Relatiebeheer Sales Draagvlak 41 Hoofdstuk 8: Uitdagingen 43 3

4 Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 gaat een nieuwe organisatie van start: Amsterdam Marketing. De Stichting krijgt als doel de citymarketing voor de Metropool Amsterdam als geïntegreerde activiteit uit te voeren richting bewoners, bedrijven, bezoekers en beïnvloeders. De nieuwe organisatie is het resultaat van een samenvoeging van het Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB), het Amsterdams Uitburo (AUB) en Amsterdam Partners (AP). In de uitvoering van de activiteiten op het gebied citymarketing spelen amsterdam inbusiness en de afdeling communicatie van de gemeente Amsterdam ook een belangrijke rol. Vijf medewerkers zijn inmiddels actief binnen de setting van Amsterdam Marketing. De gemeentelijke medewerkers vormen de linking pin tussen Amsterdam Marketing, amsterdam inbusiness en aanverwante diensten. In de lange doorlooptijd van het proces zijn vele stukken en documenten geproduceerd. Deze beschrijving is met name bedoeld als besluitvormingsdocument waarin wordt aangegeven welke richting de nieuwe organisatie op gaat, welke keuzes er in de komende periode worden gemaakt en hoe een en ander wordt georganiseerd. De inhoud is deels uit eerdere notities afkomstig. Primair is dit stuk bedoeld voor de organen die een rol hebben in het proces van besluitvorming: de Ondernemingsraden van het ATCB en AUB, de besturen van AP, AUB en VVV, de Raad van Commissarissen van ATCB en de leden van de VVV Amsterdam. 4

5 Hoofdstuk 1: Waarom? De keuze voor het creëren van een nieuwe citymarketing organisatie voor de Metropool Amsterdam is geen gedwongen keuze. Professor Gert-Jan Hospers formuleerde: Citymarketing is een lange termijn proces dat bestaat uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat een integrale aanpak van de citymarketing en daarmee een samenvoeging van de activiteiten de resultaten kan verbeteren en de efficiency vergroten. De samenvoeging is ingevuld op basis van inhoud waarbij de activiteiten van de drie organisaties zoveel mogelijk worden geborgd, maar wel rekening houdend met de veranderende marktbehoeften. De gemeente Amsterdam heeft bij de totstandkoming van Amsterdam Marketing continue aan tafel gezeten, meegepraat en mee besloten over richting en invulling. Ook bij hen was er een duidelijke behoefte om de citymarketing te beleggen bij één partij met één duidelijke opdracht. Deze gemeentelijke behoefte heeft zeker bijgedragen aan het proces van samenvoeging. Daarbij is de ambitie van de nieuwe organisatie de gemeentelijke activiteiten voor zover deze direct deel uitmaken van de citymarketing, zoveel mogelijk te integreren. Dit zou de kans op resultaat- en efficiencyverbetering nog verder vergroten. Sowieso blijft een goede wisselwerking met de gemeente Amsterdam een basisvoorwaarde voor een goed functionerende citymarketing organisatie. Binnen de mogelijkheden die iedere organisatie had is er nadrukkelijk gepresteerd. Daarbij waren de verwachtingen naar de drie partijen verschillend geformuleerd. AP ontving een subsidie gekoppeld aan een ruime beschrijving van activiteiten, AUB had te maken met de taken die voortvloeiden uit het Kunstenplan en ATCB kreeg doelbijdragen waarvoor redelijk specifiek was omschreven wat er moest worden geleverd. Dit wordt nu vertaald in één dashboard (zie verder) waarin langjarige doelen zijn geformuleerd. De winst van de nieuwe organisatie moet tot uiting komen in de volgende uitgangspunten: Eenduidige marketing strategie naar alle doelgroepen Optimalisatie crossover tussen doelgroepen Verhogen effectiviteit en efficiëntie Professionalisering van de citymarketing Grotere slagkracht, efficiëntere organisatie, hogere capaciteit, betere kwaliteit 5

6 Hoofdstuk 2: Citymarketing We are in this together Hoe in de wereld over Amsterdam gedacht wordt, is bepalend voor de houding die bedrijven, bezoekers en bewoners aannemen ten opzichte van Amsterdam. In een wereld waarin steden steeds meer op elkaar gaan lijken en vergelijkbare basisvoorzieningen hebben, moet een metropool zich profileren, onderscheiden en excelleren. Citymarketing is een beproefd middel om de creatieve handelsgeest van Amsterdam te gelde te maken en draagt bij aan economische voorspoed voor de metropool Amsterdam. Citymarketing dient primair een economisch doel; Amsterdam moet wel varen bij haar citymarketing. Citymarketing speelt een belangrijke rol in het verwerven en behouden van relevante posities bij geselecteerde doelgroepen, zoals toeristische en zakelijke bezoekers, de bewoners en internationale bedrijven. Het gaat daarbij om de marktpositie, de ontwikkeling van het marktaandeel van Amsterdam ten opzichte van de belangrijkste concurrenten en de vertaling ervan op relevante internationale lijsten. Als we praten over Amsterdam, dan bedoelen we de Metropool Amsterdam. Op mondiale schaal is onze hoofdstad een dorp. Om ruimte te kunnen bieden aan de economische ambities naar bewoners, bezoekers en bedrijven is het opschalen cruciaal. We spreken niet over steden maar over stedelijke gebieden of stedelijke regio s. Het gebied dat is gedefinieerd als Metropool Amsterdam is daarmee de city die door de nieuwe organisatie gemarked wordt, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met het feit dat er binnen de Metropool (nog) beperkt sprake is van een integrale aanpak. 2.1 Kernwaarden Sinds 2003 heeft Amsterdam een herkenbare, breed gedragen marketingstrategie. Creativiteit, innovatie en handelsgeest zijn benoemd als de drie dragende kernwaarden om het merk Amsterdam sterk en eenduidig te marketen. De waarden symboliseren het unieke karakter van de stad en zijn relevant voor verleden, heden en toekomst. De kernwaarden kunnen per doelgroep anders worden ingekleurd. De kernwaarden zijn vervolgens vertaald in het motto I amsterdam. De gemeenten in de Metropool erkennen de kracht van Amsterdam op de internationale markt en hebben ervoor gekozen het motto te gebruiken voor de Metropool Amsterdam, zeker waar het gaat om de citymarketing. Amsterdam Marketing ziet Amsterdam als een dynamische internationale metropool, met een rijke geschiedenis, een uniek cultureel aanbod, met iconen van wereldklasse, met een traditie van vrijheid en tolerantie, met een rijk geschakeerd en vaak uniek bedrijfsleven, internationaal toegankelijk, waar wordt geleerd, onderzocht en gewerkt. Een metropool waar het goed wonen, werken en studeren is en waar vrijetijd- en zakelijke bezoekers graag komen en zich deel voelen van Amsterdam. I amsterdam. 2.2 Visie, Missie & Strategie Visie Metropool Amsterdam is klaar voor een derde gouden eeuw. De kernwaarde creativiteit in combinatie met innovatie en handelsgeest is een waarde die wereldwijd wordt erkend als doorslaggevend voor regio s van de toekomst. De ambitie is om van Amsterdam een van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa te maken voor (inter)nationale bewoners, bezoekers en bedrijven. 6

7 Missie De positionering van Metropool Amsterdam zorgt ervoor dat de stad toonaangevend blijft als internationale, creatieve woon- en werkmetropool, betrouwbaar kenniscentrum, aantrekkelijke reisbestemming en proeftuin voor innovaties teneinde de economische activiteit binnen de Metropool, en daarmee de werkgelegenheid, te versterken. Strategie Het realiseren van de doelstelling voor het merk Amsterdam (met onder meer de inzet van citymarketing als middel) kan worden gegarandeerd door samenwerking tussen publieke en/of private organisaties, (culturele) instellingen en bedrijven. Ondernemingen en individuen zijn de motor van de regio en zullen daardoor ideeën moeten blijven ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de economie van Metropool Amsterdam. Marketingpartners en gemeenten zullen ervoor moeten zorgen dat gezamenlijke ideeën en inspanningen kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd. Om het geheel kracht bij te zetten en te typeren als typisch Amsterdams, worden alle internationale activiteiten en ontwikkelingen gedaan vanuit het merk Amsterdam en het bijbehorende motto I amsterdam 2.3 Doelgroepen Binnen de citymarketing is in algemene zin sprake van drie primaire doelgroepen die in het geval van de aanpak in de Metropool Amsterdam een even groot belang hebben: Bewoners Bezoekers Bedrijven Daarnaast wordt beïnvloeders binnen het dashboard (zie verder) als aparte doelgroep gedefinieerd. Feitelijk gaat het om intermediaire partijen zoals media en PCO s (professional congress organizers) als middel om de drie primaire doelgroepen te bereiken. Het benoemen van de doelgroepen kan verder worden vertaald in een aantal subgroepen: Bewoners Metropool Amsterdam Bezoekers uit Nederland Internationale toeristische bezoekers Internationale zakelijke bezoekers (incl. congressen) Buitenlandse en Nederlandse bedrijven in Metropool Amsterdam Internationale bedrijven (potentials) Intermediairs: stakeholders, reisindustrie, pers Deze onderverdeling is noodzakelijk om via de juiste boodschap personen te verleiden tot bepaald gedrag zoals bezoeken, investeren of verblijven. Eén persoon kan echter in verschillende doelgroepen vallen. Om deze kracht te gebruiken, benaderen we alle doelgroepen vanuit het zelfde motto I amsterdam. Ook in de strategie speelt de doelgroep-overschrijdende aanpak een belangrijke rol. Het kan immers zo zijn dat een zakelijke bezoeker Amsterdam bezoekt omdat hij naar een congres gaat, daar geïnspireerd raakt door de stad, terugkomt als toerist en verkocht raakt en besluit hier zijn bedrijf te vestigen. Een verdere specificering van doelgroepen, zoals in markten/landen, bestedingspatronen, etc. wordt gemaakt bij de uitvoering van concrete activiteiten. 7

8 2.4 Verbinden Het is net goede soep: alles zit er in Een belangrijke ambitie van Amsterdam Marketing is verbindingen te maken. Zo moeten zakelijke bezoekers meer verleid gaan worden met het culturele en toeristische aanbod, worden parels van onderzoek en bedrijfsleven meer in de Amsterdamse etalage gezet en wordt een vanzelfsprekende verbinding gemaakt met alles wat bijzonder is in de metropool. Essentieel hierin is de onvermijdelijkheid van Amsterdam Marketing. Culturele instellingen, (toeristisch) bedrijfsleven, universiteiten en gemeentelijke diensten moeten weten dat hun marketingambities versterkt kunnen worden door de inzet van een centrale marketingorganisatie. Dat is geen automatisme. Amsterdam Marketing zal moeten bewijzen dat zijn slagkracht en expertise bijdraagt aan individueel en gemeenschappelijk succes. Amsterdam Marketing moet een onvermijdelijk adres worden. Dat is een uitdaging, want het gebrek aan samenwerking en solidariteit onder de stakeholders is groot. Preken voor eigen parochie, het belang van het eigen profiel en het najagen van eigen succes is meer regel dan uitzondering. Soms begrijpelijk, maar in essentie een gemiste kans. 2.5 Versterken Jump on the train or stay behind on the platform De strijd om bezoekers, bedrijven en congressen met onze internationale collega-steden wordt sterker. Nu nog staat Amsterdam voor de drie doelgroepen in de top 10 van Europa, hetgeen bijzonder is voor zo'n kleine stad. Maar we zullen een efficiënt langetermijnbeleid moeten ontwikkelen om deze positie te behouden. Een nieuwe citymarketingorganisatie als Amsterdam Marketing helpt daarin, zeker gezien de bezuinigingen op ATCB, Amsterdam Partners en onlangs nog het AUB. Echter ook de nieuwe organisatie is afhankelijk van gemeentelijke, regionale, landelijke, Europese en mondiale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op haar acteren. De effecten van marketing zijn afhankelijk van de kwaliteit van het product, de invulling van randvoorwaarden en de ontwikkeling van de concurrentie. Wat we hebben, moeten we gebruiken. Bijna alles is er al in de Metropool maar we maken nog te weinig gebruik van elkaar. Door te verbinden, versterken we elkaar waarbij we de krachtige producten profileren. Een product wordt ook sterk door een krachtig en helder uiterlijk. Met behulp van I amsterdam wil Amsterdam Marketing dit uiterlijk sterker, helderder en uniformer maken. Dat betekent ook medewerking van derden, zoals de verschillende diensten van de gemeente Amsterdam, de gemeenten en lokale marketingorganisaties in de Metropool, zeker internationaal, en gelieerde organisaties als Amports, Amsterdam Topsport en Amsterdam Cruise Port. 2.6 Kiezen Liever minder maar goed, dan van veel een beetje Doordat we met z n allen alles belangrijk en uniek vinden ontstaat een rommelig, diffuus beeld waar geen soep van te maken is. Er wordt geschoten met kostbare hagel op eigen wild. Een herijking is daarom op zijn plaats. Er moeten keuzes worden gemaakt. Niet gebaseerd op democratie, politiek of budget, maar gericht op realiteit, op doelgroep en op langetermijneffect. We volgen een helder en duidelijk pad: helder voor de stakeholders, helder voor de doelgroepen. Dat impliceert overigens niet dat er geen flexibiliteit mogelijk is. Afwijken, het grijpen van kansen moet altijd mogelijk zijn, als maar duidelijk is waar je van afwijkt en dit in dienst staat van een groter geheel. Het betekent wel dat de 8

9 diverse stakeholders de keuze voor een langere periode moeten onderschrijven en daar ook naar moeten handelen. We kiezen voor zaken waar de metropool uniek in is, we kiezen voor wat onze doelgroepen belangrijk vinden, waarbij natuurlijk uiteindelijk de lading sterk kan verschillen. We gebruiken die zaken als boegbeeld. Amsterdam Marketing kiest daarom voor de volgende profielen: Stad van architectuur & historie De binnenstad blijft de grootste trekker voor bezoekers van Amsterdam, hetgeen versterkt is door de opname op de werelderfgoedlijst. Amsterdam Marketing kiest voor een continuering van dit profiel, met aandacht voor Unesco, voor hergebruik van monumenten door het creatieve bedrijfsleven, voor innoverende natte en droge horeca in deze monumenten en voor de historische Amsterdamse musea. Deze lijn wordt doorgetrokken in de Metropool met iconen als de binnenstad van Haarlem en de Zaanse schans, maar ook voor de innoverende architectuur in Almere, het cultuurhistorisch landschap in Waterland en de werelderfgoederen in de Metropool. De destinatie Amsterdam is een Metropool met een divers en complementair aanbod waarvoor de contouren binnen het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien zijn uitgezet. Stad van cultuur Metropool Amsterdam kent een rijkgeschakeerd cultureel aanbod, van instituten van wereldklasse tot kleine experimentele initiatieven. Met name de musea spelen een grote rol in de aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers zoals ook blijkt uit het bezoekersonderzoek Amsterdam Amsterdam Marketing wil de iconen van wereldklasse blijven gebruiken als belangrijkste pijlers van de citymarketing voor toeristische- en zakelijke bezoekers, in nauwe samenwerking met spelers als het Rijksmuseum, Van Gogh Museum, het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO), Toneelgroep Amsterdam, het Nationaal Ballet en wereldberoemde poppodia zoals Paradiso en Ziggodome. Amsterdam Marketing heeft aandacht voor collectieve culturele marketing en zet zich in de toegankelijkheid van podiumkunsten voor buitenlandse bezoekers te vergroten. Stad van vrijheid & tolerantie Amsterdam is al eeuwenlang bekend om zijn vrijheid in vele vormen: van de wallen tot het homohuwelijk, van de coffeeshops tot Spinoza. Amsterdam is een stad waar iedereen mag zeggen wat hij wil, mag leven zoals hij wil, met respect voor de ander en met respect voor de stad waar we met 178 nationaliteiten samen leven en werken. Vrijheid heeft echter ook een schaduwzijde. Het imago van een stad van sex & drugs speelt Amsterdam al jaren parten. Het trekt weliswaar een bepaald soort bezoekers aan, maar staat ons ook in de weg in de zoektocht naar de kwaliteitstoerist. Het ombuigen van dit imago is een van de uitdagingen van Amsterdam Marketing, zonder dat er afstand wordt gedaan van juist die onderdelen die het karakter van vrijheid invullen. Amsterdam Marketing blijft het rafelrandje koesteren, maar kiest ook voor een moderne Europese metropool met een smaakvolle, schone, elegante en moderne openbare ruimte en het op een juiste manier inzetten van de woorden vrijheid, respect en tolerantie. Amsterdam speelde jarenlang een leidende rol als gay capital, maar die tijd is voorbij. Er zijn tegenwoordig meer populaire gay bestemmingen, maar Amsterdam Marketing blijft de stad als gay destinatie promoten ondermeer door het inzichtelijk maken van onze lange gay traditie en het behouden van alles wat goed en succesvol is. 9

10 Stad van kennis, wetenschap en innovatie Amsterdam Marketing wil zich de komende jaren inspannen om, samen met de Amsterdam Economic Board en de onderwijsinstellingen, op basis van best case practices Amsterdam als kennisstad te profileren, wat op termijn bedrijven en talent zal aantrekken. Studie en onderzoek gebeuren echter niet alleen in laboratoria, universiteiten en scholen, maar ook op congressen wordt wetenschap gedeeld en verspreid. Amsterdam mag zich verheugen in hoge noteringen op lijsten van populairste congressteden. Door te investeren in gemeenschappelijke acquisitie, het aanbieden van goede locaties en het verbinden met de unieke eigenschappen van de Metropool als congresdestinatie (uitstekend bereikbaar, compact, rijk cultureel aanbod) is deze positie bereikt. Het is een positie die de stad direct en indirect veel oplevert. Amsterdam Marketing wil zich inzetten om de huidige positie als congresstad minstens te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Dat zal vooral gebeuren door congresbezoekers en organisatoren nog meer te verleiden met het (culturele) aanbod en door producten en diensten te ontwikkelen die het congresbezoek vereenvoudigen en efficiënter te maken. Stad van ondernemen Metropool Amsterdam staat in internationale rankings steeds vaker in de top vijf van Europese zakensteden. Amsterdam positioneert zich als European Business Hub en heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als Global Business Hub. De internationale connectiviteit, de aantrekkingskracht op talent, de keur aan internationale dienstverleners en de sterke basis (leefkwaliteit, fiscale voordelen en goede prijs/kwaliteit verhouding) dienen middels City Marketing sterk uitgedragen te worden. Door als gemeente(n), organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen op te trekken middels citymarketing, internationale acquisitie en op kennis en innovatie domein, wordt een slagkracht bewerkstelligd die in zijn soort uniek in Europa is. Amsterdam Marketing voert hierbij de regie aan de voorkant: de wereld in kennis stellen van de zakelijke kracht van de Metropoolregio. In deze profilering is nauwe samenwerking met amsterdam inbusiness en de Amsterdam Economic Board cruciaal. Een personele samenwerking en budgettaire en uitvoering op marketinggebied is belangrijk voor het aantrekken van nieuwe, internationale bedrijven en het vergroten van de kennisen innovatiekracht van de regio. Strategie en jaarplannen van Amsterdam Marketing, amsterdam inbusiness en de Amsterdam Economic Board dienen op elkaar afgestemd te zijn en leiden zoveel mogelijk tot een geïntegreerde aanpak. Verbinding met congresacquistie en de daaraan gelieerde zakelijke toerisme uitingen hoort daar ook bij. En last but not least: stad van bewoners Stop whining, be proud De metropool heeft wereldklasse in huis en het wordt tijd dat ook de bewoners daar eens wat trotser op worden. Natuurlijk, de openbare ruimte is, zeker het hart van de binnenstad, kent een strijd tussen bewoners, bezoekers en bedrijven. Door de grote populariteit van Amsterdam wordt met name de binnenstad soms overspoeld door regionale, nationale en internationale bezoekers en daar hebben bewoners soms last van. Juist daarvoor continueert Amsterdam Marketing de lijn om het bezoek te spreiden over de stad en de Metropool. In dat kader biedt juist de Metropolitane samenwerking enorme kansen. Metropoolbewoners van buiten Amsterdam kunnen worden bewogen op andere momenten of op andere wijzen gebruik te maken van het centrum. Daarnaast kunnen bewoners van Amsterdam veelvuldiger gebruik maken van de voorzieningen in de Metropool. Een ander doel dat Amsterdam Markering zich stelt is de cultuurparticipatie onder de bewoners van de Metropool te vergroten. 10

11 Dit moet er toe leiden dat de komende jaren deze trots en participatie van bewoners wordt verhoogd. Bewoners moeten weten waarom we zo bijzonder zijn en het gevoel hebben dat zij de gastheren zijn. 11

12 Hoofdstuk 3: Doelen en doelstellingen 3.1 Dashboard Amsterdam Marketing heeft voor de periode in samenspraak met de gemeente Amsterdam een dashboard opgesteld. Hierin worden per doelgroep doelstellingen benoemd waaraan indicatoren voor 2018 zijn gekoppeld. Deze lange termijn doelstellingen leiden tot gerichtere strategische keuzes en duurzame investeringen. Ook maken ze inzichtelijk wat de partners van de nieuwe marketingorganisatie mogen verwachten. Amsterdam Marketing is een voorstander van het maken van meerjarige, structurele (financiële) afspraken op het gebied van citymarketing gekoppeld aan te realiseren doelen. Het geeft de ruimte om een langjarige beleidslijn uit te zetten en in te vullen. Wenselijk daarbij is wel dat de financiering eenzelfde looptijd kent als nu voor het dashboard is vastgesteld. Voor het toetsingskader van het dashboard wordt onder bewoners en bedrijven in 2012 een nulmeting uitgevoerd. Voor de doelgroep bezoekers (zakelijk en toeristisch) worden de cijfers van de in 2012 gepresenteerde onderzoeken gebruikt. Aan de hand van structurele analyses van beschikbare gegevens kunnen strategie en subdoelen per jaar worden bijgesteld. In het totaal van doelstellingen als geformuleerd binnen het dashboard, zijn geen specifieke kengetallen benoemd voor de invulling van de afspraken uit het Kunstenplan. De nieuwe organisatie gaat ervan uit dat dit voldoende is verwerkt binnen het dashboard en dat specifieke doelen niet nader worden omschreven. Op dit moment geldt dat er voor de informatie en receptiefunctie wel concrete doelen zijn geformuleerd vanuit de Amsterdamse opdracht. Weliswaar zijn deze niet opgenomen in het dashboard, het zijn vooralsnog wel geldende afspraken. Amsterdam Marketing is voorstander van concrete afspraken zodat zowel opdrachtgever als uitvoerder duidelijk voor ogen hebben waarvoor wordt betaald en vooral ook waarvoor niet. Veelal betreft het hier jaarlijks te herijken afspraken. Zichtbaar is dat het dashboard met een sterk gemeente Amsterdam accent is ingevuld terwijl Amsterdam Marketing de opdracht vanuit een Metropool perspectief invult. Daar waar het gaat om de generieke doelstellingen moet in de komende periode inzichtelijk worden gemaakt hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan, om twistpunten in de toekomst te vermijden. Daarnaast geldt dat vele andere factoren van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie van de marketingdoelen, zoals eerder beschreven. Het meerjarig dashboard ziet er al volgt uit: 12

13 Indicator Doelstelling BEWONERS Associatie Amsterdam met innovativiteit, creativiteit en handelsgeest. Actief uitdragen van de trots op Amsterdam. Cultuurparticipatie bewoners vergroten 25 %* meer inwoners associëren Amsterdam met één van 6 associaties in 2018 (nulmeting 2012) 25 %* meer inwoners geeft aan trots te zijn op Amsterdam in 2018 ten opzichte van de nulmeting In 2012 geven inwoners hun trots op de stad gemiddeld een 7,9 25 % meer inwoners van de metropool bezoekt in 2018 één of meerdere culturele instellingen ten opzichte van de nulmeting in BEZOEKERS Bekendheid Amsterdam bij intermediairs zoals bijvoorbeeld touroperators. Amsterdam als toeristenstad In 2018 is het aantal intermediars (touroperators, journalisten) dat actief Amsterdam aanbiedt als een bestemming is waar je 1 keer geweest moet zijn met 20% gestegen (nulmeting 2012). In 2018 behoudt Amsterdam plaats in de top 10 op de ranglijst Europese toeristensteden (nulmeting 2012: plaats 10). Totaal aantal overnachtingen (absolute propositie) 3% Groei in overnachtingen per jaar tot aan in 2018 (nulmeting 2010: 9,6 miljoen). Gemiddelde besteding per bezoeker per dag 20% stijging gemiddelde besteding per bezoeker per dag in 2018 (nulmeting 2012) BEDRIJVEN Spreiding toeristen over stadsdelen en metropoolregio. Amsterdam als congresstad Associatie Amsterdam met innovativiteit, creativiteit en handelsgeest. Vestiging nieuwe internationale bedrijven. Positie als internationaal zakencentrum. In 2018 bezoekt 25 % meer (inter)nationale toeristen de stadsdelen en de metropool ten opzichte van de nulmeting in In 2018 in de top 10 de UIA ranking (nulmeting 2012: plaats 11) In 2018 op plek 7 van de ICCA ranking (nulmeting 2012 plaats 8) Associatie met Amsterdam als European Business Hub bij internationale bedrijfsleven (potentials) neemt met 25 % toe in 2018 tov nulmeting Jaarlijks vestigen zich 100 nieuwe buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam Behoud van de 5e plaats in de ranglijst aantrekkelijke Europese Zakenstad in 2018 (nulmeting 2012: plaats 5). Voor met name de dienstverlening aan de consument kunnen op basis van de afspraken uit het verleden concrete doelen worden geformuleerd op gebied van kwaliteit en functionaliteit. Hierin betreft het dan het totaal van diensten onder de labels VVV en Uitburo: Kwaliteit dienstverlening VVV/Uitburo Servicecenter Kwaliteit dienstverlening (eigen) VVV/Uitburo vestigingen Amsterdam Bovenstaande doelen worden gemeten door middel van een gebruikers onderzoek. Uitgangspunt is een kwalificatie van 7,5 op een schaal van Metropool Op bovenstaande wijze worden de afspraken met de gemeente Amsterdam vastgelegd, maar de nieuwe organisatie zal ook worden ingeschakeld door overheden in de Metropool en daaraan gelieerde organisaties (zoals lokale marketingorganisaties). Het zal gaan om activiteiten op het gebied van city- of destinatiemarketing, informatiemanagement, VVV- en Uitburo dienstverlening, kennis en productontwikkeling. Uitgangspunt is wederom dat er duidelijkheid is over de hoogte van de vergoeding en de activiteiten die in ruil daarvoor worden uitgevoerd (en vooral ook welke niet). Streven is ook hier naar meerjarige doelen en meerjarige financiële afspraken. Als basis geldt dat de samenwerking middels contracten, met daarin de doelen, worden vastgelegd alsmede de wijze waarop dit wordt verantwoord. 13

14 Hoofdstuk 4: Amsterdam Marketing De nieuwe organisatie combineert de expertise van vier marketingorganisaties, maar heeft de ambitie om meer te zijn dan de som der delen. Het combineren van verschillende soorten beleid, doelstellingen en doelgroepen moet tot een nieuwe aanpak leiden. Wat goed was, wordt meegenomen. Wat beter kan, wordt aangepast. Wat er nog niet was, wordt ontwikkeld. Maar het proces van dit alles is niet leidend. Het gaat om resultaten, kwantitatief en kwalitatief. Het gaat primair om marketing maar dan wel binnen een publiek-private setting met nadrukkelijk oog voor de dienstverlening die in het verlengde ligt van de marketing. 4.1 Naam De naam van de nieuwe organisatie is Amsterdam Marketing. Simpel, duidelijk, internationaal en zakelijk. Marketing is onze primaire opdracht en Amsterdam is onze metropool werkgebied. Inmiddels is de naam opgenomen in het handelsregister van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Merkdeponering is helaas niet mogelijk in verband met het generieke karakter van de naam, maar gezien de omvang en slagkracht van de nieuwe organisatie zijn er geen concurrenten te verwachten. 4.2 Governance Als rechtsvorm is bewust gekozen voor de stichtingsvorm, waarbij in juridische zin de drie organisaties de activiteiten en bezittingen overdragen aan een volledig nieuwe, nog op te richten, Stichting Amsterdam Marketing waarmee onder andere wordt voorkomen dat betrokkenen het gevoel zouden hebben op te gaan in een andere organisatie. In de aansturing wordt ervoor gekozen de Stichting te laten besturen door een tweehoofdige statutaire directie bestaande uit een algemeen en een zakelijk directeur waarbij de eerstgenoemde als voorzitter van de directie optreedt. Er zal toezicht worden gehouden door een Raad van Toezicht van zeven personen. De Raad wordt samengesteld op basis van kennis en kunde, zoveel mogelijk rekening houdend met de vertegenwoordiging van de stakeholders van de nieuwe organisatie. De enige kwalitatieve zetel binnen de Raad zal namens de gemeente Amsterdam, als belangrijkste opdrachtgever, worden ingevuld. De eerste Raad van Toezicht bestaat in de startfase uit de voorzitters van de drie betrokken organisaties, aangevuld met vertegenwoordigers uit toerisme, cultuur en bedrijfsleven alsmede een toezichthouder namens de gemeente Amsterdam. Met het opnemen van de huidige drie voorzitters willen we de overgang naar een nieuwe organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen en het gedachtegoed van de 'oude organisaties zoveel als wenselijk te borgen. Uitgangspunt is dat deze drie leden binnen twee jaar hun plaats hebben overgedragen aan leden met relevante expertises. De verhouding tussen de statutaire directie en de Raad van Toezicht worden vastgelegd in de statuten van de stichting en een directiestatuut. De Raad controleert en stuurt met name op het gebied van financiën en realisatie van de primaire stichtingsdoelstellingen. Dat zal gebeuren aan de hand van vooraf financiële begrotingen en jaarplannen en achteraf op basis van financiële rapportages (jaarrekening) en realisatieplannen. Op dit laatste onderdeel gelden zowel de eigen doelen als de doelen die in het dashboard zijn opgenomen. Leidend voor de controle van de directie door de Raad van Toezicht is in dit geval een (strategische) meerjarige visie die door de Raad is goed bevonden. De Raad van Toezicht gaat niet over de uitvoerende keuzes en werkorganisatie. Amsterdam Marketing zal, mede op basis van wettelijke richtlijnen, een Ondernemingsraad (OR) instellen. Deze vervangt de huidige Raden van AUB en ATCB. Gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de drie betrokken organisaties waarbij rekening wordt gehouden met de 14

15 nieuwe clusterindeling van de werkorganisatie. Deze nieuwe OR wordt geformeerd wanneer de juridische status van Amsterdam Marketing een feit is. De nieuwe organisatie heeft behoefte aan betrokkenheid, advies en steun van stakeholders uit met name de wereld van toerisme, cultuur en bedrijfsleven. Daarom is er nadrukkelijk gekeken op welke wijze Amsterdam Marketing een eigen verantwoordelijkheid heeft als organisatie en gelijktijdig de banden met de stakeholders optimaal worden benut. Dit komt tot uiting in het volgende schema: 4.3 Metropool Amsterdam Club De oorsprong voor de businessclub ligt bij het huidige Amsterdam Partners, waarin zowel publieke als private organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit zal worden aangevuld en omgevormd tot een efficiënte club, die de directie twee tot drie maal per jaar gevraagd en ongevraagd van advies dient. Dit advies zal op hoofdlijnen zijn waarbij met name wordt stilgestaan bij de relatie tussen de citymarketing in de volste breedte, dus bewoners, bezoekers en bedrijven en de stakeholders, met name overheden en de grote bedrijven. De insteek is dat Metropool Amsterdam Club in een aparte stichting wordt ondergebracht waarbij financiële reserves van de huidige drie organisaties in relatie tot de doelstellingen kunnen worden geborgd alsmede de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ten behoeve van donaties en schenkingen. Dit biedt de mogelijkheid om donaties te ontvangen zonder schenkbelasting. Het bestuur van de steunstichting kan gelijk zijn aan het bestuur van de hoofdstichting, mogelijk aangevuld met derden die de uitgifte van de reserves conform bestemming borgen. Dit orgaan wordt statutair beschreven. 4.4 Raad van Advies Daar waar de Metropool Amsterdam Club uitgaat van financiële participatie en zich richt op het grotere bedrijfsleven kent de voorziene Raad van Advies een geheel andere insteek. De rol van deze Raad van Advies is om de organisatie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen op de uitvoering van activiteiten in de volle breedte van de citymarketing voor het totaal van het Metropoolgebied. In deze raad zitten vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren, weliswaar op persoonlijke titel, al dan niet vanuit de brancheorganisaties voorgesteld. Gedacht kan worden aan de deelname van vertegenwoordigers van Horeca Nederland, Recron, Hiswa, MKB Nederland, Amsterdam City, Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), Kamer van Koophandel, etc. Daarbij spreekt Amsterdam Marketing de voorkeur uit om juist ondernemers plaats te laten nemen omdat zij een direct belang hebben bij de activiteiten van de organisatie. In de benoeming wordt een balans nagestreefd tussen 15

16 vertegenwoordigers vanuit de stad en de regio. De Raad van Advies wordt beschreven in de statuten van de nieuwe stichting. De Raad van Advies krijgt de mogelijkheid om voor specifieke onderwerpen werkgroepen in te stellen. Daarin kunnen vertegenwoordigers uit de sector, bijvoorbeeld toerisme of cultuur, gevraagd worden om op een specifiek onderwerp een uitwerking te maken. Een dergelijke werkwijze is ondermeer door de huidige ATCB organisatie toegepast bij de keuze voor het nieuwe boekingsplatform. 4.5 Organigram Op basis van inhoud is vorm gegeven aan een nieuwe werkorganisatie waarin 3 primaire clusters zijn te onderscheiden: marketing, dienstverlening en relaties. Een cluster bestaat uit verschillende afdelingen. Deze clusters worden ondersteund door een aantal stafdiensten. De organisatie ziet er in beeld als volgt uit: In dit organigram wordt er naast een scheiding in clusters en staf er ook een scheiding gemaakt in een beleidsmatige en een functionele lijn. Primair gaat het om een marketingorganisatie waarvoor de beleidslijnen worden uitgezet door de afdeling Business (bedrijven, bezoekers zakelijk) en Consumer (bewoners, bezoekers toeristisch). In de cluster dienstverlening zijn twee afdelingen die op hun vakgebied beleid bepalen namelijk de cluster front (bewoners, bezoekers) en Research, inclusief development, (bedrijven maar ook overheden). De functionele afdelingen zijn uitvoerend voor alle vier de beleidsafdelingen, wat ook gezegd kan worden van de cluster Relaties en de stafdiensten. De specifieke uitwerking van de activiteiten van de werkorganisatie zijn verderop in dit document beschreven. 16

17 Zoals geldt in een organisatie in ontwikkeling is het organigram de keuze van dit moment en zal niet worden beschouwd als harnas. De kracht van Amsterdam Marketing is dat zij zich organisatorisch aanpast aan de veranderende markt en ontwikkelingen op het gebied van citymarketing. Dat maakt de behoefte aan een dynamische organisatie groter. Natuurlijk zal bij aanpassingen altijd rekening worden gehouden met de bevoegdheden van medewerkers en toezichthouders. Daarnaast bekijken we begin 2013 welke onderdelen van de nieuwe organisatie in een separate stichting of bv moeten worden ondergebracht. Dat kan het geval zijn bij projecten met een groot financieel afbreukrisico (zoals De Uitmarkt) of bij activiteiten met een commercieel karakter (zoals de citycard). 4.5 Medewerkers De nieuwe organisatie heeft bij de start een omvang van circa 120 fte, waarvan ongeveer 40 fte werkzaam zijn in de frontoffice VVV en Uitburo/Lastminute Ticketshop. Zij zullen allen in dienst komen van de nieuwe Stichting Amsterdam Marketing. Voor deze nieuwe organisatie een volledig nieuw functie- en salarisgebouw ontwikkeld, alsmede een geheel nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden. Hierbij is gekozen voor moderne vormen die passen bij de veranderende behoeften van de werknemers in algemene zin. De overgang zal in principe kostenneutraal verlopen. Daar waar nodig wordt gekozen voor overgangsregelingen ten einde uiterlijk met ingang van 2016 alle werknemers, nieuw en bestaand, volgens de nieuwe voorwaarden en functiegebouw in dienst te hebben. Als werkgever houdt de organisatie oog voor haar rol in het maatschappelijk middenveld door het plaatsen van ondermeer stagiaires en het beschikbaar stellen van werkervaringsplekken. 17

18 Hoofdstuk 5: Marketing Bij marketing gaat het onder andere over continue inzet van online en offline communicatiemiddelen en de mediabewerking. De strategie over wat, hoe, wanneer en naar wie wordt jaarlijks concreet gemaakt in een activiteitenplan. De meer gedetailleerde uitwerking van de aanpak staat, met de activiteiten voor 2013, beschreven in het marketingplan Amsterdam Condities De stad heeft haar waarde altijd weten te beschermen door vast te houden aan enkele basiscondities die diepgeworteld zijn in de Amsterdamse cultuur: Het stimuleren van veelzijdigheid in leefstijlen Het ontwikkelen van een duurzame regio, hetgeen ten goede komt aan leefbaarheid en (vestigings)klimaat Het beschermen van het cultureel erfgoed vrij denken Het respecteren van de oude grachtenstad en het waarderen de van compacte metropool Het omarmen van iconen en het waarderen van uitzonderlijke prestaties Het scheppen en in stand houden van een culturele infrastructuur die een inspirerend klimaat biedt aan creatieven Amsterdam als stad waar handel en aanverwante diensten haar een sterke internationale positie geeft 5.1 Consumermarketing In de activiteiten naar consumenten wordt primair uitgegaan van de destinatie Metropool Amsterdam voor de internationale bezoeker waarin de kernboodschap moet doorklinken: Creatieve metropool met cultuurhistorie, water, grachten en architectuur uit verschillende periodes Cultuurstad met een breed aanbod van kunst, cultuur, muziek, podiumkunsten, evenementen en festivals Sfeervolle, gastvrije en gezellige stad: een ontmoetingsplaats (Inter)nationale bezoekers Amsterdam heeft heel veel te bieden. Dat is haar kracht, maar soms ook haar zwakte. Door meer gerichte acties en heldere keuzes nemen kracht en effectiviteit van de marketingactiviteiten toe. Sterke content Bezoekers zijn door de vele digitale platforms steeds meer zelfvoorzienend in het verkrijgen van informatie over een bestemming. Amsterdam Marketing beschikt zelf over een paar krachtige platforms: en Facebook, Twitter en YouTube accounts onder I amsterdam vlag. Door gebruikers gericht te verleiden met een interessant portfolio aan winkels, entertainment, kunst, cultuur, evenementen, sport en architectuur, stimuleren wij uitgaven, verblijfsduur, impulsaankopen en herhalingsaankopen. Hierin wisselen we iconen af met unieke, kleinere en onbekende parels om de kracht van de stad te versterken en spreiding richting stadsdelen en regio te bevorderen. De nieuwe technologieën, vooral achter de site iamsterdam.com, bieden ons nog beter de mogelijkheid om mensen gericht te informeren. Clustering In samenwerking met partners zullen we steeds meer aantrekkelijke package deals aanbieden om zo het aantal nationale en internationale bezoekers te doen groeien. Dit is actiemarketing gericht op conversie. Daarnaast hebben we een kwalitatief hoogwaardige receptieve en informatieve functie in 18

19 de vorm van VVV/Uitburo locaties en communicatiemiddelen. De nadruk van activiteiten ligt op merkbeleving, sfeer, uitstekende receptieve en informatieve functies bij aankomst en verblijf in Metropool Amsterdam en een online kern in de vorm van Om de propositie gericht in te zetten voor de verschillende doelgroepen binnen de consumermarketing, hebben we deze vertaald in verschillende boodschappen die centraal zullen staan in campagnes en activiteiten. Boodschap voor bewoners Ervaar hoe divers en uniek je eigen stad en metropool is. Ervaar wie we zijn, wat we zijn en wat we kunnen zijn in de toekomst. Ervaar de verschillende gezichten van Metropool Amsterdam. Wereldbekende musea tonen hun unieke collectie op bijzondere wijze, festivals en evenementen laten de grachten leven en unieke tentoonstellingen tonen het heden, het verleden en de toekomst. Boodschap voor Nederlandse bezoekers Bezoek jouw hoofdstad Amsterdam en ervaar de verschillende gezichten van de metropool. Wereldbekende musea tonen hun unieke collectie op bijzondere wijze. Festivals en evenementen laten de grachten leven en unieke tentoonstellingen tonen het heden, het verleden en de toekomst. Naar zowel de bewoner als de Nederlandse bezoeker geldt dat er een duidelijke scheiding is in de betrokkenheid van de verschillende Metropool gemeenten. Dit wordt mede veroorzaakt door de keuze van gemeenten deze doelgroepen via eigen organisaties en activiteiten te bewerken. Amsterdam Marketing streeft naar een zo groot mogelijke synergie met deze partijen. Internationaal speelt dit veel minder. Boodschap voor internationale bezoekers (Europa) Amsterdam offers you a unique combination of art, culture and festivals. Boodschap voor internationale bezoekers (BRIC, Japan en VS) Amsterdam offers a unique combination of creativity and spirit of commerce, for more than 400 years, resulting in unique cultural icons such as the Canals and the Rijksmuseum, a high quality of life, and unique business and job opportunities to serve the whole of Europe and beyond. Afstemming, samenwerking en rendement Door de samenvoeging van de verschillende organisaties binnen citymarketing is er sprake van een intensieve kennisuitwisseling en onderlinge afstemming. In de Metropool Amsterdam werken we nauw samen met het toeristische bedrijfsleven, de Amsterdamse culturele sector, de Kamer van Koophandel Amsterdam, de VVV s en de diverse eerder genoemde partners. Voor de uitvoering van de buitenlandactiviteiten is er een samenwerkingsovereenkomst met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Onze kracht zit in het positioneren van Metropool Amsterdam naar de juiste doelgroepen, de kennis van het NBTC ligt in het kennen van de juiste kanalen (campagne en media) in de diverse doellanden. Door gezamenlijk te investeren, wordt het voor het bedrijfsleven in het buitenland interessant ook deel te nemen aan dergelijke campagnes. Een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat de geïnvesteerde gelden een zogenaamd multiplier effect hebben. Dit wil zeggen dat ingezette gelden worden vermeervoudigd (multiplyer) waardoor slagkracht gecreëerd wordt. In de huidige economische situatie, die maakt dat partijen sterk naar hun eigen ontwikkelingen kijken, is het van belang we het gezamenlijke doel voor ogen houden: het rendement van bezoekers voor Metropool Amsterdam verhogen. Dit doel is belangrijker groter dan het direct rendement per sector of subsector binnen het toerisme. 19

20 Spreiding In de activiteiten naar de (inter)nationale bezoeker is spreiding een belangrijk uitgangspunt met een meerledige functie. Door het breder of anders neerzetten van de destinatie Amsterdam kan worden bereikt dat de verblijfsduur wordt verlengd en het herhalingsbezoek wordt verhoogd. Het moet de bezoeker duidelijk zijn dat de stad meer te bieden heeft dan de grachtengordel en dat als je deze hebt gezien je de destinatie nog niet kent. Met name de eerdere projecten Amsterdam bezoeken, Holland zien en Ontdek Amsterdam vormden een belangrijke basis voor uitbreiding van de destinatie. Het eerste project richtte zich met name op het verspreiden van de bezoekers over de Metropool. Dit project krijgt een vervolg de komende jaren waarin met name het aanbod verder ontwikkeld zou moeten worden. Het tweede ging uit van een spreiding van de aanwezige bezoeker over de verschillende delen van de stad. Een deel van de uitkomsten van dit project is inmiddels geïmplementeerd in de reguliere activiteiten. Waar deze projecten betrekking hebben op de toerist, richtte het project MICE meets Metropolis zich op het aanbieden van de Metropool als zakelijke bestemming. Bijkomend geldt dat naast de hierboven genoemde doelen van de spreiding, de druk op de binnenstad van Amsterdam kan worden beperkt. Strategie Binnen de marketingstrategie draait het om de groei van het aantal internationale overnachtingen, de toename van bestedingen door de bezoekers en het behoud van de positie van Amsterdam op de internationale markt. Om deze doelstellingen te behalen, kiest Amsterdam Marketing voor een kwalitatieve aanpak met focus. Dat betekent dat de positionering van Amsterdam en de boodschap naar de doelgroep voorop staat. Amsterdam Marketing volgt de marktontwikkelingen nauwkeurig. Hieruit hebben we geografische markten gekozen en een mix aan marketinginstrumenten om de potentiële bezoekers te bereiken. De keuzes zijn nodig om de geïnvesteerde middelen niet te versnipperen. De mate van financiële inzet in de verschillende markten is vooral sterk afhankelijk van de potentie van die markt. Maar ook van de mogelijkheden van samenwerking met promotiepartners. Daarbij wordt gekeken naar het meerjarenperspectief. Voorbeeld hiervan zijn de alliantiesamenwerkingen met KLM, Schiphol en NBTC voor Rusland, Brazilië en China. Conversie versus imago Binnen deze aanpak geldt de strategie: hoe dichterbij, hoe meer conversie gegenereerd kan worden; hoe verder weg, hoe meer imagobranding. 20

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Old Holland 27 januari Volendam

Old Holland 27 januari Volendam Old Holland 27 januari Volendam Wim Rijkenberg Wethouder gemeente Edam-Volendam Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke)

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Marketing West. Amsterdam, 12 oktober 2015

Marketing West. Amsterdam, 12 oktober 2015 Marketing West Amsterdam, 12 oktober 2015 Welkom bij Podium Mozaïek Zafer Yurdakul, directeur Podium Mozaïek Citymarketing Geerte Udo, marketing director Elevator pitch Beschrijf in maximaal 200 woorden

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen.

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Navigeer met de pijltjestoetsen. Sluit met de esc-toest. esc humm&c 2015» www.hummandc.nl Lanceer je

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten SESSIE ZUID-EUROPA FRANKRIJK, ITALIË EN SPANJE Jeannette Varela Noordwijk, 24 juni 2014 Thema en Doelstelling van vandaag 14,5 miljoen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 1 Agenda 15.00 15.10 Welkom 15.10 15.15 Stand van zaken 15.15 15.40 MiddenGrote Congressen 15.40 16.10 MICE activiteiten integrale aanpak 2017 16.10 16.20 Amsterdam

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland'

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Leidschendam - 1 november 2011 Situatieschets In 2009 bezochten ruim 300.000 buitenlanders Nederland voor een internationale bijeenkomst met

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

amsterdam marketing partnerships

amsterdam marketing partnerships amsterdam marketing partnerships Facebook en twitter A-mag 320.000 35.000 fans oplage Uitkrant 55.000 oplage iam app Uitmarkt 500.000 150.000 downloads bezoekers iamsterdam.com 6.000.000 unieke bezoekers

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie