BRING YOUR OWN DEVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRING YOUR OWN DEVICE"

Transcriptie

1 Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals

2 Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder

3 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag tel.: (070) Sdu Uitgevers bv, 2012 Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden Omslagontwerp: MMX, Bergambacht ISBN: NUR: 980/982 Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv en de auteur. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www. reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

4 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 11 2 Het BYOD-fenomeen nader bekeken 15 Wat heeft Consumerization of IT met BYOD te maken? 17 Onderdeel van een veel bredere trend 22 Welke rol speelt digitale geletterdheid? 24 Niet alle bedrijven gaan mee met de hype 26 Wat komt er na BYOD? 28 3 Waarom wel of niet met BYOD aan de slag? 35 Wat vertellen onderzoeken ons over BYOD? 35 Samenvattend: waarom wel met BYOD aan de slag? 42 Waarom niet met BYOD aan de slag? 43 4 Bouwstenen voor een BYOD-beleid 49 Laten we vooral niet moeilijk doen! 49 Raamwerk voor een BYOD-beleid 52 Welke impact hebben strategie en organisatiecultuur op een BYODbeleid? 52 BYOD: balans tussen controle en vrijheid 54 Waar moet je in het BYOD-beleid rekening mee houden? 58 5 Welke spelregels bepalen jouw BYOD-beleid? 65 De Belastingdienst en de Werkkostenregeling 66 Relatie BYOD en eigen werkplek 67 Werkkostenregeling en smartphones, tablets en computers 68 Hoe pakt de Arboregelgeving uit voor BYOD? 69

5 6 inhoud Wat zegt de Arbeidsomstandighedenwet over de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer? 70 Thuiswerken en telewerken 70 Beeldschermwerk 71 Wat betekent dit voor BYOD? 72 Welke eisen stellen de toezichthouders? 72 College Bescherming Persoonsgegevens 72 Privacy in een BYOD-beleid? 75 De Nederlandsche Bank 75 Een bijzondere uitwerking: Wet Politiegegevens 77 Wat heeft NEN 3140 met BYOD te maken? 80 Wat kun je doen? 82 En, zijn dit alle spelregels? 82 6 Hoe moet ICT BYOD mogelijk maken? 87 Welke maatregelen zijn er nodig om de gegevens te beschermen? 88 Welke risico s zijn er eigenlijk? 90 Welke risico s lopen smartphones? 93 Wat is het doel van het ICT BYOD-beleid? 99 Wat is het voordeel van deze benaderingswijze? 105 Hoe moet ICT BYOD mogelijk maken? Wat heeft prioriteit? Apps in een BYOD-beleid 113 Natuurlijk, apps zijn belangrijk, heel belangrijk 113 Apps zijn geen applicaties 114 Heb jij al een app? 117 Wanneer zijn apps geschikt voor BYOD? 119 Hoe pakt dit uit? Office suites als voorbeeld 120 Welke apps zijn het proberen waard? 124 e-readers 124 Productiviteit 126 De tablet als organizer 127 De tablet als communicatieplatform 127 Veilig in de persoonlijke cloud 128 Het maken van notities 128 Handige hulpprogramma s 128 Waar is Windows? 131

6 inhoud 7 8 Managementvraagstukken 135 Redelijke grenzen aan de vrijheid 135 Hoe verschuiven de bedrijfskosten als gevolg van een BYOD-beleid? 137 Wat spreken we af over vergoedingen? 140 Wat spreken we af over gebruik, toezicht en handhaving? 144 Mag iedereen mee in het BYOD-beleid? 145 Wat levert een BYOD-beleid op? 147 Ten slotte: eerst nadenken, dan pas investeren 149 Trefwoordenregister 151

7 Voorwoord In het najaar van 2011 was ik volop bezig met de campagne Open Onderwijstoegang/ Unlocking Education, for Growth without Limits. In de campagne werd aandacht gevraagd voor de gebrekkige toegang tot online schoolgebouwen voor leerlingen met een Blackberry, iphone, ipad, Android tablets et cetera. Deze campagne was slechts een fase in mijn inzet voor digitale duurzaamheid en in het bewerkstelligen van echte vrijheid voor gebruikers van technologie om zelf te kiezen voor apparaten en applicaties. Terwijl ik op de digitale barricade stond en virtuele stenen wierp richting politiek, scholen en leveranciers, tikte Marcel Roozeboom van SDU/Academic Service op mijn schouder. Of ik belangstelling had voor het schrijven van een boek over Bring your own device, kortweg BYOD? Natuurlijk, want voor het recht om in het onderwijs met eigen apparaten, besturingssystemen en applicaties te werken stond ik net op de barricade. De hype rond BYOD moest nog losbarsten. Inmiddels gaat er geen dag voorbij zonder dat tientallen artikelen, whitepapers en onderzoeken door de digitale brievenbus naar binnen glijden. Veel kaf, voldoende koren, veel bomen in een groeiend bos. De uit daging was om het overzicht te houden en ik ben dankbaar voor de terugkoppeling die ik van velen heb gekregen. In het bijzonder dank ik Ron Dekker, Arne Scholman (Heutink ICT), Donny Toebes (Graafschap College, Doetinchem), André Koot (Platform voor Informatiebeveiliging) en Hans Bos (Microsoft Nederland) voor de interviews die ik mocht afnemen. Een woord van dank ook voor ASUS Nederland. ASUS was zonder veel omhaal bereid mij een Transformer tablet beschikbaar te stellen, zodat ik goed kon testen hoe en waar een tablet past binnen een BYOD-beleid. En natuurlijk ben ik dankbaar voor de steun die ik altijd van Agnes krijg bij het najagen van weer een volgend schrijfproject. Jan Stedehouder mei 2012

8 BYOD-feiten: Cisco Workforce Survey Northern Europe, februari % van de Nederlanders gebruikt een persoonlijk apparaat voor zakelijke doeleinden; 12% gebruikt twee apparaten. 60% van de ICT-beslissers verwacht dat medewerkers die mobiel en flexibel kunnen werken ook productiever worden. 56% van de ICT-beslissers werkt één of meer uren per dag extra vanwege de mogelijkheid op afstand te werken. 63% van de Nederlandse werknemers die op afstand op het bedrijfsnetwerk mogen werken, geeft aan een extra uur per dag productief te zijn; 32% werkt twee uur extra of langer. 47% van de bedrijven moet als gevolg van BYOD zijn ICT-beleid aanpassen. 65% van de eindgebruikers verwacht in de toekomst van buitenaf toegang tot het bedrijfsnetwerk te krijgen. 14% van de Nederlandse bedrijven is volstrekt niet voorbereid op mobiele werkers; 45% van de bedrijven bereidt zich actief voor op het mogelijk maken van een mobiel personeelsbestand. Slechts 14% van de bedrijven in Nederland heeft al een state of the art ICT-omgeving om mobiel en flexibel werken mogelijk te maken, tegen 34% in Noorwegen en 31% in Denemarken. 19% van de eindgebruikers geeft aan dat toegang tot sociale media en online diensten op de werkplek wordt beperkt. 59% van de ICT-beslissers acht toegang tot sociale media en online diensten belangrijk voor de balans werk-privé en om concurrend te blijven met bedrijven die sociale media en online diensten gebruiken. 68% van de ICT-beslissers denkt dat het belangrijk is dat medewerkers altijd en overal toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk; slechts 25% van de medewerkers denkt er ook zo over. 40% van de medewerkers denkt dat het niet noodzakelijk is. De meerderheid van de eindgebruikers ziet het werken op afstand niet als een recht. Ongeveer de helft van eindgebruikers ondervindt beperkingen bij het gebruiken van persoonlijke apparaten voor het werk en bij toegang tot het bedrijfsnetwerk. 40% van de ICT-beslissers denkt dat er even veel gegevens lekken binnen het kantoor als buiten het kantoor. 66% van de ICT-beslissers denkt dat medewerkers zich zorgen maken over veiligheidsrisico s bij het werken op afstand, slechts 44% van de eindgebruikers maakt zich er ook zorgen over. 78% van de ICT-beslissers geeft aan dat ze acceptable use -beleid hebben voor het gebruik van computers, mobiele telefoons en smartphones; slechts 45% van de eindgebruikers is daarvan op de hoogte. In Nederland en België scoren eindgebruikers het laagst. Van de eindgebruikers die van het beleid op de hoogte zijn, geeft de helft aan dat ze zich er niet altijd aan houden. 50% van de Nederlandse werknemers geeft aan zich niet aan het ICT-beleid van het bedrijf te houden.

9 1 Inleiding Bring your own device, kortweg BYOD, wordt of is het wellicht al de ICT-hype voor Als we de onderzoeken moeten geloven, maakt tussen de 40% (Citrix) en 80% (Cisco) van professionals in organisaties en bedrijven al gebruik van zelf aangeschafte consumentenelektronica voor het uitvoeren van zakelijke taken. De zakelijke mobiele telefoon ligt in de la op kantoor en schakelt alle binnenkomende telefoontjes door naar de eigen smartphone, om maar een voorbeeld te noemen. In veel gevallen wordt de consumentenelektronica ingezet zonder medeweten en toestemming van en zonder voorafgaande afstemming met de ICT-afdeling. Sterker nog, het lijkt helemaal niet uit te maken wat de ICT-afdeling wel of niet wil toestaan of ondersteunen. Weer andere onderzoekers wijzen erop dat de meerderheid van de professionals aangeeft dat zij zelfs als het uitdrukkelijk verboden wordt om eigen apparaten te gebruiken simpelweg om verboden en beperkingen heen zullen gaan. Nee! is niet langer een acceptabel antwoord. BYOD is daarmee een unieke ICT-hype. Jazeker, ICT-leveranciers buitelen over elkaar heen om te laten zien dat zij hét product of dé dienst hebben voor het beheren, beheersen en beveiligen van persoonlijke apparaten in het bedrijfsnetwerk. Maar de werke lijke push komt niet vanuit de ICT-sector zelf, maar vanaf de werkvloer, van professionals op meerdere niveaus in organisaties die niets meer en minder verwachten dan dat zij op het werk gebruik mogen maken van de eigen hoogwaardige smartphones, tablets en laptops. Zij willen geen nee of zelfs een ja, mits horen. Zorg maar dat je het als organisatie ondersteunt, dat het mogelijk wordt binnen het normale speelveld met spelregels en risico s. Dat is dan ook de belangrijkste invalhoek van het boek. Ik hanteer daarbij een erg ruime definitie van BYOD. In de vele artikelen en white papers zie ik vaak een versmalling van BYOD. Hoe krijgen we grip op de smartphones van de medewerkers? Hoe beveiligen we de toegang tot tablets? Hoe zorgen we ervoor dat wij kunnen bepalen met welke apps de medewerkers mogen werken? Mijns inziens gaat het niet uitsluitend over apparaten of over beperken, indammen en controleren van BYOD. BYOD gaat over apparaten, applicaties én diensten (denk aan online diensten als Dropbox, Evernote, Prezi et cetera) binnen een zakelijke omgeving. Het gaat om de tools die ik als professional nodig acht om mijn werk op de best mogelijke manier uit

10 12 hoofdstuk 1 te voeren. Bring your own device is dan niet beperkt tot smartphones, tablets, laptops en/of desktops. Bring your own device heeft betrekking op het geven van vrijheid aan de professional om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de ICT-tools die nodig zijn om het werk op de best mogelijke manier uit te voeren. De professional kiest een mix van hardware, software en online diensten, rekening houdende met wat verantwoord en veilig is voor het bedrijf en de rol die hij daarbinnen vervult. Met zo n definitie komt BYOD lijnrecht te staan tegenover een beleid van consolidatie, centralisatie en standaardisatie (CCS) dat veel organisaties op het gebied van ICT voeren. CCS is ingevoerd uit kostenoverwegingen, om het beheer te verbeteren en te vereenvoudigen, om de veiligheid en stabiliteit van bedrijfsnetwerken beter te kunnen waarborgen. Controle en beheersing, voorzichtigheid en stabiliteit, testen en dan pas patchen. BYOD vergroot daarentegen het aantal verschillende apparaten, besturingssystemen en applicaties en verkleint de mogelijkheden om grip te hebben op wat er op de apparaten aan applicaties draait, welke data daarop wordt opgeslagen en welke veiligheidsmaatregelen getroffen mogen worden. Het is dan ook niet vreemd dat een substantieel deel van de artikelen over BYOD gaat over veiligheidsrisico s, soms over bijna apocalyptische scenario s met wat er allemaal niet mis kan gaan. Aan de andere kant wordt gezaghebbend geschreven over de grote voordelen van BYOD. Als bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling (ik schat dat bijna de helft van de relevante publicaties gaat over BYOD in het onderwijs) kun je met BYOD de kosten voor ICT omlaag brengen. De meest geavanceerde technologie kan veel sneller worden ingezet zonder dat je daar fors voor hoeft te investeren. Jouw medewerkers worden gelukkiger en zijn daardoor productiever. Koppel BYOD aan Het Nieuwe Werken en je krijgt de beschikking over personeel dat 24/7 voor je aan het werk is. Zonder dat het meer gaat kosten. Zullen we het er maar op houden dat de waarheid ergens in het midden ligt? En dat is ook het uitgangspunt van dit boek. In de verschillende hoofdstukken willen we eens nuchter kijken naar wat BYOD wel en niet is, en welke voor- en nadelen verbonden zijn aan het voeren van een BYOD-beleid. Het boek is bedoeld voor bedrijven, organisaties en instellingen die van plan zijn hun medewerkers meer ruimte te geven met eigen smartphones, tablets, computers, applicaties en diensten aan de slag te gaan, maar dat wel op een verantwoorde en weloverwogen wijze willen doen. Daar hoort bij dat we stilstaan bij mogelijke risico s en bij de richtlijnen van overheden en toezichthouders, die bij elkaar genomen een rem zetten op het enthousiasme van de early adopters. Daar

11 inleiding 13 hoort ook de vraag bij of het huidige bedrijfsnetwerk wel geschikt is voor het toelaten van al die eigen apparaten, apps en diensten die standaard niet zijn geconfigureerd voor zakelijk gebruik. Is er een reële inschatting te maken van de kosten die aan een BYODbeleid verbonden zijn? Liggen die kosten hoger of lager dan de huidige? En zelfs al zouden die kosten hoger liggen, zijn ze dan toch niet de moeite waard in het licht van? Moet je BYOD bezien als het simpelweg toerusten van medewerkers met de tools voor hun werk of is het onderdeel van een bredere bedrijfsstrategie en HR-beleid? Waar moet je rekening mee houden als medewerkers met verschillende apparaten en applicaties gaan werken aan (met) dezelfde bewerkbare documenten, gegevens en data? Vanaf verschillende locaties, via verbindingen van uiteenlopende betrouwbaarheid en veiligheid? Wat betekent dat voor de productiviteit en kwaliteit van het werk? In dit boek staan geen definitieve antwoorden, maar wel alle vragen die er werkelijk toe doen, als handvatten voor het opstellen en implementeren van een BYOD-beleid samen met de professionals waar het om gaat. Objectief? Ik ben een voorvechter voor Open ICT, een ICT-omgeving die duurzaam, veilig en leveranciersonafhankelijk is ingericht, een ICT-omgeving waar gebruikers vrijheden hebben om met eigen apparaten, applicaties en online diensten te werken, met gebruikers die inzicht hebben in wat ICT-technologie kan en die deze daardoor naar hun hand kunnen zetten. Betekent dit dan ook dat ik BYOD-oplossingen die niet bijdragen aan Open ICT naast me neer heb gelegd bij het schrijven van dit boek? Het antwoord is zowel ja als nee. Nee, want je moet bij het formuleren van een ICTbeleid in een zakelijke omgeving nooit op voorhand leveranciersspecifiek, productspecifiek, oplossingsspecifiek of ideologisch geörienteerd insteken. Je moet op zoek gaan naar de beste oplossing voor jouw situatie. Mijn ervaring is dat professionals met een Open ICT-bias een bredere kijk hebben op mogelijke oplossingen dan veel andere ICT ers. En ja, want in een zakelijke omgeving is samenwerking essentieel, moet de uitwisseling van documenten en gegevens pijnloos verlopen. BYOD is alleen mogelijk als je rekening houdt met de spelregels van Open ICT, met aandacht voor open standaarden en interoperabiliteit. Het vergroten van de vrijheid van medewerkers om met eigen apparaten aan de slag te gaan, betekent ook dat ze met uiteen lopende besturingssystemen en applicaties gaan werken. Tenzij je BYOD wilt beperken tot het standaardapparaat, met het vaste besturingssysteem en de voorgeschreven applicaties. Dat lijkt me niet een vrijheid waar je de handen voor op elkaar krijgt.

12 14 hoofdstuk 1 Henry Ford schreef over het model T: Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black. Dat was destijds succesvol, maar inmiddels vertrouwen we onszelf ook met andere modellen auto s, in andere kleuren, op dezelfde snelweg. Op het gebied van ICT is het tijd om het model T achter ons te laten.

13 3 Waarom wel of niet met BYOD aan de slag? BYOD komt niet uit de lucht vallen en is onderdeel van een bredere trend. Het is daarnaast belangrijk om in de gaten te houden dat BYOD al een realiteit is in iedere organisatie. Een deel van jouw medewerkers werkt al met eigen smartphones, tablets, laptops, desktops, applicaties, apps en online diensten. Maar hoewel dit de realiteit is, wil het niet zeggen dat het ook maar zo moet blijven. Het is verstandig om goed na te denken waarom je als bedrijf of organisatie BYOD verder moet of wil oppakken, of waarom helemaal niet. In het laatste geval moeten we nadenken over wat dan?. De grip van de IT-afdeling op de bedrijfstechnologie en -gegevens werd verzwakt op het moment dat de CEO en CFO elkaar imessages begonnen te sturen via de iphone en op bestuursvergaderingen binnen kwamen met een ipad in de tas in plaats van een laptop. 17 Wat vertellen onderzoeken ons over BYOD? Ik ga ervan uit dat dit boek is gekocht vanuit de vraag: Hoe ga ik met BYOD aan de slag? De invoering van een BYOD-beleid zal binnen weinig organisaties zonder discussie plaatsvinden. Om het juiste perspectief in de discussies vast te houden is het belangrijk scherp te krijgen wat er (internationaal) op het gebied van BYOD gaande is. Citrix kwam in 2011 met het rapport IT Embraces Bring-Your-Own Devices. Het rapport beschrijft de stand van zaken per medio 2011 met een inschatting van de ontwikkeling van de trend richting Zo blijkt in 92% van de ondervraagde bedrijven medewerkers al met eigen apparaten aan het werk te zijn. Het betreft 28% van het personeelsbestand. In India is dat 34% van de medewerkers, in Nederland praten we over 30%, met een groei naar 37% in Bron: Logicalis, BYOD white paper.

14 36 hoofdstuk 3 Percentage medewerkers dat met BYOD werkt (Bron: Citrix 2011) Citrix verwacht een forse verschuiving voor wat betreft het type apparaat. Medewerkers zullen minder met eigen laptops gaan werken (afname van 38% naar 26%) ten gunste van tablets (toename van 8% naar 23%). Het gebruik van persoonlijke netbooks blijft stijgen (van 6% naar 9%). De ondersteuning van persoonlijke apparaten gaat de komende twee jaar toenemen. Op dit moment biedt 54% van de bedrijven al ondersteuning, voornamelijk voor thuiswerkers. In 2013 ondersteunt 80 à 90% de medewerkers bij het gebruik van persoonlijke apparaten. Bij de ondersteuning bij het gebruik van de apparaten gaat het direct om meerdere besturingssystemen. Voor de laptops heeft Windows de voorkeur, voor smartphones en tablets wordt rekening gehouden met BlackBerry, Apple, Android en Microsoft. Wereldwijd heeft 44% van de ondervraagden een BYOD-beleid (Nederland zit daar iets boven), en het klimt op tot 90 tot 96% van de bedrijven in Dat wil niet zeggen dat er een beleid is voor de hele organisatie. Het beleid is in 26% van de gevallen uitgezet voor specifieke functies, in 24% van de gevallen voor afdelingen, in 18% van de gevallen als onderdeel van een pilot en in 22% van de gevallen voor het gehele bedrijf. Als we dan specifiek naar functies kijken, dan wordt duidelijk dat BYOD-beleid vooral voor mobiele werkers en kenniswerkers is uitgezet.

15 waarom wel of niet met byod aan de slag? 37 Bedrijven gaan BYOD in toenemende mate ondersteunen (Bron: Citrix 2011) Het huidige BYOD-beleid richt zich op mobiele werkers en kenniswerkers (Bron: Citrix 2011) Welke redenen worden aangevoerd om een BYOD-beleid te voeren? Hier zien we de relatie met Het Nieuwe Werken terug, want 47% ziet BYOD als een mogelijkheid om het werken buiten kantoor te verbeteren. In de top 10 wordt driemaal melding gemaakt van BYOD als onderdeel van een wervingsbeleid.

16 38 hoofdstuk 3 Redenen voor BYOD-beleid (Bron: Citrix 2011) Redenen Percentage genoemd Makkelijker buiten kantoor werken 47% Kunnen beschikken over de juiste apparatuur 44% Het aantrekken en vasthouden van toptalent (ongeacht de leeftijd) 39% Verminderen van de beheerskosten 35% Het aantrekken en vasthouden van jongere medewerkers 34% Het aantrekken en vasthouden van andere typen medewerkers (zoals thuiswerkers) 33% Het verlagen van de trainings- en inwerkkosten 32% Het mogelijk maken van self-service IT 26% Het verbeteren van business continuity 26% Makkelijk opvangen van de groei van het aantal apparaten 25% Zien we dit dan ook terug in de praktijk? In het onderzoek van Citrix worden een aantal voordelen genoemd welke bedrijven in de praktijk al ervaren. Medewerkers zijn tevredener, productiever en mobieler. Voordelen van een BYOD-beleid (Bron: Citrix 2011) Voordeel Percentage genoemd Toegenomen medewerkertevredenheid 56% Toegenomen productiviteit 51% Toegenomen mobiliteit 51% Een flexibeler werkomgeving 46% Afname IT-kosten 36% Aannemen en vasthouden hoogwaardige kenniswerkers 30% Toegenomen kwaliteit van de apparaten 29% Betere zorg voor de apparaten, langere levensduur 29% Minder beheer van de apparaten bij IT 29% Sneller inwerken van nieuwe medewerkers en inhuurkrachten 24% Toegenomen business continuity 22% Helemaal zorgeloos is het allemaal niet met BYOD. De ondervraagden maken zich zorgen over veiligheidsrisico s (52%), de ondersteuning (40%), de implementatie- en beheerskosten (40%), het gebruik van niet toegestane applicaties (40%) en de kwaliteit van de eigen apparaten (39%). Citrix zou Citrix niet zijn als ze daarvoor geen oplossing

17 waarom wel of niet met byod aan de slag? 39 had en dat die oplossing virtualisatie heet, het belangrijkste product van Citrix. Los van de bias in de oplossing geeft het onderzoek een goed beeld van wat er gaande is op het gebied van BYOD. Onderzoeken die later zijn verschenen, bevestigen het algehele beeld en focussen soms wat meer op specifieke onderdelen. Een onderzoek van VMware (New Way of Work, voorjaar 2012) onder ruim 2000 medewerkers van multinationals in Azië liet zien dat 78% van de ondervraagden met eigen smartphones, tablets en laptops werkt. In Zuid-Korea ging het om 96% van de ondervraagden (China 94%; Thailand 90%; Hong Kong 89%; Singapore 88%). Japan, het land waar lang naar werd gekeken als het gaat om mobiele technologie, scoort met 22% het laagst op BYOD-gebied. De ondersteuning blijft ver achter bij het daadwerkelijke gebruik van BYOD. 57% van de ondervraagden krijgt geen technische ondersteuning, 38% ondervindt efficiencyproblemen door knellend ICT-beleid, 22% stelt dat zij hun werk simpelweg niet goed kunnen doen door het ICT-beleid. BYOD in Singapore 88% van de medewerkers werkt met persoonlijke apparaten. 76% krijgt officieel geen technische ondersteuning. 76% van de bedrijven en organisaties voert een restrictief ICT-beleid (het op één na hoogste in Azië). 43% van de medewerkers blijft desondanks zakelijk werken met eigen apparaten en applicaties. In bedrijven met een ondersteunend BYOD-beleid geeft 65% van de medewerkers aan efficiënter te kunnen werken, ervaart 54% minder stress en is 67% gelukkiger op het werk. Waar medewerkers ook met eigen software of web-based applicaties mogen werken geeft 60% aan effectiever te kunnen werken, ervaart 49% minder stress en is 59% gelukkiger op het werk. Het vermogen om personeel aan te trekken en vast te houden komt ook in het VMwareonderzoek naar voren. 58% van de ondervraagden wil liever werken voor bedrijven die meer open staan voor persoonlijke keuze van apparaten en applicaties. Zij zien het als een keuze tussen een bedrijf met een strak ICT-beleid of een bedrijf dat jou het vertrouwen geeft om je werk te doen. Voor de risico s van dataverlies en het voldoen aan compliancevereisten heeft ook VMware een oplossing: virtualisatie (niet vreemd voor een leverancier van virtualisatieoplossingen).

18 40 hoofdstuk 3 Cisco doet met Device Freedom Without Compromising the IT Network (februari 2012) een duit in het onderzoekszakje. Het bedrijf wijst erop dat de totale verkoop van smartphones en tablets in 2011 de totale verkoop van computers (desktops, laptops en notebooks) overtrof. Het aantal apparaten per medewerker gaat toenemen, want tot op heden is er niet één apparaat dat prima geschikt is voor én communicatie én productiewerk én informatieconsumptie. Increasingly, work is an activity that people do, not a place to which they go. 18 Combineer dat met de verschuivende grens tussen zakelijk en privé en Cisco ziet de druk om BYOD toe te staan toenemen. Medewerkers verwachten ook altijd en overal online te kunnen zijn. Cisco schat dat het dataverkeer tussen 2010 en 2016 ver-26- voudigt. De groei in het dataverkeer komt niet in de laatste plaats door toename in het gebruik van video, online samenwerking en zware online multimedia-applicaties. Uiteraard heeft Cisco ook een oplossing, de Identity Services Engine, die met al deze complexiteit uit te voeten kan. De Duitse site Computerwoche ondervroeg in april CIO s en IT-managers over BYOD. Die zijn, zachtjes gezegd, niet enthousiast over het fenomeen. 80% is van mening dat zij door BYOD de controle over het bedrijfsnetwerk kwijt gaan raken, 76% verwacht dat de druk op beheer en ondersteuning gaat toenemen, 74% omschrijft het als een lastige klus om persoonlijke apparaten in het netwerk in te passen. En waarom? Slechts 30% van de ondervraagden schat in dat de productiviteit van de medewerkers toe gaat nemen. Welke zorgen hebben ze bij het doorvoeren van BYOD? Een lijstje: Hoe zit het met de veiligheid van de apparaten en de data? Welke regels gaan gelden, welke encryptie moet toegepast worden? Hoe zit het met de licenties op de software? Welke versie wordt gebruikt, enterprise of home? Hoe hou je zakelijke en privédata uit elkaar? Hoe zit het met compliance? En met de privacywetgeving? Wordt in de business case wel rekening gehouden met de kosten voor desktopen applicatievirtualisatie? Welke investeringen zijn nodig om BYOD mogelijk te maken? Wie is verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de hardware? 18 Bron: Cisco, Device Freedom Without Compromising the IT Network, 2012.

19 waarom wel of niet met byod aan de slag? 41 Hoe moet je de kosten voor BYOD verwerken? Wat zegt de belastingdienst hierover? Apparaten als iphone en ipad zijn primair ontwikkeld voor privégebruik. In hoeverre zijn ze wel geschikt voor een zakelijke omgeving? De CIO s en IT-managers zien de noodzaak van BYOD niet in, maar ervaren wel een toenemende druk vanuit de gebruikers. Die druk is nog wel beperkt van omvang, maar zoals Computerwoche stelt dat heeft meer te maken met het feit dat de gebruikers met BYOD simpelweg om de IT-afdelingen heen lopen. En dus is het toch zinvol een beleid te ontwikkelen met daarin de volgende aandachtspunten: waarborgen van een veilige omgang tot bedrijfsgevoelige en privacygevoelige gegevens; centrale sturing op configuratie, uitzetten van de software en het beheer; richtlijnen rond toegang, updates en veiligheid van de apparaten en de software. De bevindingen van het Computerwoche-onderzoek vinden we eveneens op verschillende manieren terug in studies die later zijn verschenen. Conclusies uit het Good Technology State of BYOD Report, Ondernemingen die in hoge mate onder toezicht staan zijn koplopers bij het voeren van een BYOD-beleid, in het bijzonder financiële instellingen (en verzekeringsmaatschappijen) en de gezondheidzorg. Overheden en groothandel lopen achter. 2. Grote ondernemingen pakken BYOD op: 80% van de bedrijven met een BYODbeleid heeft meer dan 2000 medewerkers, 60% heeft er meer dan 5000 en 35% heeft meer dan medewerkers. 3. Medewerkers zijn bereid om zelf te betalen voor de keuzevrijheid van BYOD: 50% van de bedrijven met een BYOD-beleid verwacht dat medewerkers de kosten zelf dragen, en dat gebeurt ook; 45% van de bedrijven geeft een vergoeding voor de aanschaf of de verbruikskosten. 4. Vergoedingen dragen bij aan groei van BYOD binnen het bedrijf: bedrijven die de kosten vergoeden zien dat BYOD sneller groeit dan bedrijven die verwachten dat de medewerkers alle kosten dragen of die de vergoeding verbinden aan een goedkeuring vooraf. 5. BYOD is internationaal: 45% van de bedrijven voert een BYOD-beleid uit voor vestigingen in verschillende landen. De verschillen in privacywetgeving en hoge roamingkosten belemmeren dat niet.

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Groepstraining Emotie Detective 2015 - Simone van Geel & Paulien Foekens Ontwerp, omslag en binnenwerk: Simone van Geel, Paulien Foekens, Joep Deiman Opmaak: Simone van

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols BiSL Scenario s Informatiebeleid Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit Hans van der Linden, Remko van der Pols 2016 Hans van der Linden, erven Remko van der Pols Boom uitgevers Amsterdam Alle rechten

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST?

DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST? DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST? COLOFON Voor lezingen en meer informatie over deze uitgave benadert u de auteur: Geert J. Nijkamp Apartado de Correos

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN 43 ARBO informatie Ongevallenonderzoek De eerste stap in het leren van ongevallen Auteurs: dr. W.J.T. van Alphen, Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV)

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

De waarde(n) van het arbeidsrecht

De waarde(n) van het arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht Liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden Guus Heerma van Voss en Evert Verhulp (red.) 2013 ) Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp 12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp Eerste druk 12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Preadviezen Content.indd :55:32

Preadviezen Content.indd :55:32 Preadviezen 2016 Content.indd 1 01-11-16 13:55:32 Content.indd 2 01-11-16 13:55:32 Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland Preadviezen 2016 Noodtoestand in het publiekrecht

Nadere informatie

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi Manja de Neef Negatief zelfbeeld Boom Hulpboek amsterdam mmxi 2010 M. de Neef p /a Uitgeverij Boom, Amsterdam Tweede oplage, augustus 2010 Derde oplage, februari 2011 Vierde oplage, december 2011 Behoudens

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

FYSIEKE BELASTING EN PSA

FYSIEKE BELASTING EN PSA FYSIEKE BELASTING EN PSA 08 ARBO informatie Zittend en staand werken Richtlijnen voor een goede inrichting van de werkplek Arbo-Informatie De reeks Arbo-Informatie bestaat uit 60 thematische praktijkboeken.

Nadere informatie

Belg in de boardroom

Belg in de boardroom Belg in de boardroom Belgen weten meer, Nederlanders weten beter Gerd De Smyter BELG IN DE BOARDROOM De Belgische aanpak voor ambitieuze managers GERD DE SMYTER Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Eerste druk maart Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Uitgever: Broosz. Broosz Bosrand ZN Ede

Eerste druk maart Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Uitgever: Broosz. Broosz Bosrand ZN Ede Eerste druk maart 2016 Uitgever: Broosz Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Broosz Bosrand 28 6718 ZN Ede info@broosz.nl www.broosz.nl Redactie en samenstelling: Georgette Kempink,

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips

Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips van de Haterd opmaak_def.indd 1 25-02-10 13:00 Werken

Nadere informatie

2013 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Artikelnummer 26583SH

2013 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Artikelnummer 26583SH Studiehulp bij Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service 2013 Sdu Uitgevers, Den Haag

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

OENOE WOENOE NOE WOENOE

OENOE WOENOE NOE WOENOE NOE WOENOE ENOE WOENOE OENOE WOENOE NOE WOENOE WOENOE WOE WOENOE WOENO WOENOE WO WOENOE IN WOENO DE OR Wel over eens, niet over eens Een luchtige inleiding in OR-land A. Maat Samensteller(s) en uitgever

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering.

BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering. BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering. Ruud Kurver Platform Outsourcing Nederland, 28 juni 2012 Introductie Product Manager Services, Telindus-ISIT

Nadere informatie

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR ABC voor Raadsleden ABC voor Raadsleden Termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en verduidelijkt mr. O. Schuwer abc voor raadsleden Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen

Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten en personen Privacy en andere juridische aspecten van RFID: unieke identificatie op afstand van producten

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Aanbestedingsrecht 2016/2018

Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-767-1 NUR 823

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn Management special BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn BYOD hulpmiddelen IT-managers grijpen betrekkelijk makkelijk naar technische hulpmiddelen om BYOD-apparatuur onder controle te krijgen. Dat kan echter

Nadere informatie

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Verpleegkundig redeneren en CanMEDS-rollen in de eerste lijn Henk Rosendal Reed Business Education, Amsterdam Reed Business, Amsterdam 2015 Omslagontwerp

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie