BRING YOUR OWN DEVICE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRING YOUR OWN DEVICE"

Transcriptie

1 Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals

2 Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder

3 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag tel.: (070) Sdu Uitgevers bv, 2012 Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden Omslagontwerp: MMX, Bergambacht ISBN: NUR: 980/982 Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv en de auteur. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www. reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

4 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 11 2 Het BYOD-fenomeen nader bekeken 15 Wat heeft Consumerization of IT met BYOD te maken? 17 Onderdeel van een veel bredere trend 22 Welke rol speelt digitale geletterdheid? 24 Niet alle bedrijven gaan mee met de hype 26 Wat komt er na BYOD? 28 3 Waarom wel of niet met BYOD aan de slag? 35 Wat vertellen onderzoeken ons over BYOD? 35 Samenvattend: waarom wel met BYOD aan de slag? 42 Waarom niet met BYOD aan de slag? 43 4 Bouwstenen voor een BYOD-beleid 49 Laten we vooral niet moeilijk doen! 49 Raamwerk voor een BYOD-beleid 52 Welke impact hebben strategie en organisatiecultuur op een BYODbeleid? 52 BYOD: balans tussen controle en vrijheid 54 Waar moet je in het BYOD-beleid rekening mee houden? 58 5 Welke spelregels bepalen jouw BYOD-beleid? 65 De Belastingdienst en de Werkkostenregeling 66 Relatie BYOD en eigen werkplek 67 Werkkostenregeling en smartphones, tablets en computers 68 Hoe pakt de Arboregelgeving uit voor BYOD? 69

5 6 inhoud Wat zegt de Arbeidsomstandighedenwet over de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer? 70 Thuiswerken en telewerken 70 Beeldschermwerk 71 Wat betekent dit voor BYOD? 72 Welke eisen stellen de toezichthouders? 72 College Bescherming Persoonsgegevens 72 Privacy in een BYOD-beleid? 75 De Nederlandsche Bank 75 Een bijzondere uitwerking: Wet Politiegegevens 77 Wat heeft NEN 3140 met BYOD te maken? 80 Wat kun je doen? 82 En, zijn dit alle spelregels? 82 6 Hoe moet ICT BYOD mogelijk maken? 87 Welke maatregelen zijn er nodig om de gegevens te beschermen? 88 Welke risico s zijn er eigenlijk? 90 Welke risico s lopen smartphones? 93 Wat is het doel van het ICT BYOD-beleid? 99 Wat is het voordeel van deze benaderingswijze? 105 Hoe moet ICT BYOD mogelijk maken? Wat heeft prioriteit? Apps in een BYOD-beleid 113 Natuurlijk, apps zijn belangrijk, heel belangrijk 113 Apps zijn geen applicaties 114 Heb jij al een app? 117 Wanneer zijn apps geschikt voor BYOD? 119 Hoe pakt dit uit? Office suites als voorbeeld 120 Welke apps zijn het proberen waard? 124 e-readers 124 Productiviteit 126 De tablet als organizer 127 De tablet als communicatieplatform 127 Veilig in de persoonlijke cloud 128 Het maken van notities 128 Handige hulpprogramma s 128 Waar is Windows? 131

6 inhoud 7 8 Managementvraagstukken 135 Redelijke grenzen aan de vrijheid 135 Hoe verschuiven de bedrijfskosten als gevolg van een BYOD-beleid? 137 Wat spreken we af over vergoedingen? 140 Wat spreken we af over gebruik, toezicht en handhaving? 144 Mag iedereen mee in het BYOD-beleid? 145 Wat levert een BYOD-beleid op? 147 Ten slotte: eerst nadenken, dan pas investeren 149 Trefwoordenregister 151

7 Voorwoord In het najaar van 2011 was ik volop bezig met de campagne Open Onderwijstoegang/ Unlocking Education, for Growth without Limits. In de campagne werd aandacht gevraagd voor de gebrekkige toegang tot online schoolgebouwen voor leerlingen met een Blackberry, iphone, ipad, Android tablets et cetera. Deze campagne was slechts een fase in mijn inzet voor digitale duurzaamheid en in het bewerkstelligen van echte vrijheid voor gebruikers van technologie om zelf te kiezen voor apparaten en applicaties. Terwijl ik op de digitale barricade stond en virtuele stenen wierp richting politiek, scholen en leveranciers, tikte Marcel Roozeboom van SDU/Academic Service op mijn schouder. Of ik belangstelling had voor het schrijven van een boek over Bring your own device, kortweg BYOD? Natuurlijk, want voor het recht om in het onderwijs met eigen apparaten, besturingssystemen en applicaties te werken stond ik net op de barricade. De hype rond BYOD moest nog losbarsten. Inmiddels gaat er geen dag voorbij zonder dat tientallen artikelen, whitepapers en onderzoeken door de digitale brievenbus naar binnen glijden. Veel kaf, voldoende koren, veel bomen in een groeiend bos. De uit daging was om het overzicht te houden en ik ben dankbaar voor de terugkoppeling die ik van velen heb gekregen. In het bijzonder dank ik Ron Dekker, Arne Scholman (Heutink ICT), Donny Toebes (Graafschap College, Doetinchem), André Koot (Platform voor Informatiebeveiliging) en Hans Bos (Microsoft Nederland) voor de interviews die ik mocht afnemen. Een woord van dank ook voor ASUS Nederland. ASUS was zonder veel omhaal bereid mij een Transformer tablet beschikbaar te stellen, zodat ik goed kon testen hoe en waar een tablet past binnen een BYOD-beleid. En natuurlijk ben ik dankbaar voor de steun die ik altijd van Agnes krijg bij het najagen van weer een volgend schrijfproject. Jan Stedehouder mei 2012

8 BYOD-feiten: Cisco Workforce Survey Northern Europe, februari % van de Nederlanders gebruikt een persoonlijk apparaat voor zakelijke doeleinden; 12% gebruikt twee apparaten. 60% van de ICT-beslissers verwacht dat medewerkers die mobiel en flexibel kunnen werken ook productiever worden. 56% van de ICT-beslissers werkt één of meer uren per dag extra vanwege de mogelijkheid op afstand te werken. 63% van de Nederlandse werknemers die op afstand op het bedrijfsnetwerk mogen werken, geeft aan een extra uur per dag productief te zijn; 32% werkt twee uur extra of langer. 47% van de bedrijven moet als gevolg van BYOD zijn ICT-beleid aanpassen. 65% van de eindgebruikers verwacht in de toekomst van buitenaf toegang tot het bedrijfsnetwerk te krijgen. 14% van de Nederlandse bedrijven is volstrekt niet voorbereid op mobiele werkers; 45% van de bedrijven bereidt zich actief voor op het mogelijk maken van een mobiel personeelsbestand. Slechts 14% van de bedrijven in Nederland heeft al een state of the art ICT-omgeving om mobiel en flexibel werken mogelijk te maken, tegen 34% in Noorwegen en 31% in Denemarken. 19% van de eindgebruikers geeft aan dat toegang tot sociale media en online diensten op de werkplek wordt beperkt. 59% van de ICT-beslissers acht toegang tot sociale media en online diensten belangrijk voor de balans werk-privé en om concurrend te blijven met bedrijven die sociale media en online diensten gebruiken. 68% van de ICT-beslissers denkt dat het belangrijk is dat medewerkers altijd en overal toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk; slechts 25% van de medewerkers denkt er ook zo over. 40% van de medewerkers denkt dat het niet noodzakelijk is. De meerderheid van de eindgebruikers ziet het werken op afstand niet als een recht. Ongeveer de helft van eindgebruikers ondervindt beperkingen bij het gebruiken van persoonlijke apparaten voor het werk en bij toegang tot het bedrijfsnetwerk. 40% van de ICT-beslissers denkt dat er even veel gegevens lekken binnen het kantoor als buiten het kantoor. 66% van de ICT-beslissers denkt dat medewerkers zich zorgen maken over veiligheidsrisico s bij het werken op afstand, slechts 44% van de eindgebruikers maakt zich er ook zorgen over. 78% van de ICT-beslissers geeft aan dat ze acceptable use -beleid hebben voor het gebruik van computers, mobiele telefoons en smartphones; slechts 45% van de eindgebruikers is daarvan op de hoogte. In Nederland en België scoren eindgebruikers het laagst. Van de eindgebruikers die van het beleid op de hoogte zijn, geeft de helft aan dat ze zich er niet altijd aan houden. 50% van de Nederlandse werknemers geeft aan zich niet aan het ICT-beleid van het bedrijf te houden.

9 1 Inleiding Bring your own device, kortweg BYOD, wordt of is het wellicht al de ICT-hype voor Als we de onderzoeken moeten geloven, maakt tussen de 40% (Citrix) en 80% (Cisco) van professionals in organisaties en bedrijven al gebruik van zelf aangeschafte consumentenelektronica voor het uitvoeren van zakelijke taken. De zakelijke mobiele telefoon ligt in de la op kantoor en schakelt alle binnenkomende telefoontjes door naar de eigen smartphone, om maar een voorbeeld te noemen. In veel gevallen wordt de consumentenelektronica ingezet zonder medeweten en toestemming van en zonder voorafgaande afstemming met de ICT-afdeling. Sterker nog, het lijkt helemaal niet uit te maken wat de ICT-afdeling wel of niet wil toestaan of ondersteunen. Weer andere onderzoekers wijzen erop dat de meerderheid van de professionals aangeeft dat zij zelfs als het uitdrukkelijk verboden wordt om eigen apparaten te gebruiken simpelweg om verboden en beperkingen heen zullen gaan. Nee! is niet langer een acceptabel antwoord. BYOD is daarmee een unieke ICT-hype. Jazeker, ICT-leveranciers buitelen over elkaar heen om te laten zien dat zij hét product of dé dienst hebben voor het beheren, beheersen en beveiligen van persoonlijke apparaten in het bedrijfsnetwerk. Maar de werke lijke push komt niet vanuit de ICT-sector zelf, maar vanaf de werkvloer, van professionals op meerdere niveaus in organisaties die niets meer en minder verwachten dan dat zij op het werk gebruik mogen maken van de eigen hoogwaardige smartphones, tablets en laptops. Zij willen geen nee of zelfs een ja, mits horen. Zorg maar dat je het als organisatie ondersteunt, dat het mogelijk wordt binnen het normale speelveld met spelregels en risico s. Dat is dan ook de belangrijkste invalhoek van het boek. Ik hanteer daarbij een erg ruime definitie van BYOD. In de vele artikelen en white papers zie ik vaak een versmalling van BYOD. Hoe krijgen we grip op de smartphones van de medewerkers? Hoe beveiligen we de toegang tot tablets? Hoe zorgen we ervoor dat wij kunnen bepalen met welke apps de medewerkers mogen werken? Mijns inziens gaat het niet uitsluitend over apparaten of over beperken, indammen en controleren van BYOD. BYOD gaat over apparaten, applicaties én diensten (denk aan online diensten als Dropbox, Evernote, Prezi et cetera) binnen een zakelijke omgeving. Het gaat om de tools die ik als professional nodig acht om mijn werk op de best mogelijke manier uit

10 12 hoofdstuk 1 te voeren. Bring your own device is dan niet beperkt tot smartphones, tablets, laptops en/of desktops. Bring your own device heeft betrekking op het geven van vrijheid aan de professional om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de ICT-tools die nodig zijn om het werk op de best mogelijke manier uit te voeren. De professional kiest een mix van hardware, software en online diensten, rekening houdende met wat verantwoord en veilig is voor het bedrijf en de rol die hij daarbinnen vervult. Met zo n definitie komt BYOD lijnrecht te staan tegenover een beleid van consolidatie, centralisatie en standaardisatie (CCS) dat veel organisaties op het gebied van ICT voeren. CCS is ingevoerd uit kostenoverwegingen, om het beheer te verbeteren en te vereenvoudigen, om de veiligheid en stabiliteit van bedrijfsnetwerken beter te kunnen waarborgen. Controle en beheersing, voorzichtigheid en stabiliteit, testen en dan pas patchen. BYOD vergroot daarentegen het aantal verschillende apparaten, besturingssystemen en applicaties en verkleint de mogelijkheden om grip te hebben op wat er op de apparaten aan applicaties draait, welke data daarop wordt opgeslagen en welke veiligheidsmaatregelen getroffen mogen worden. Het is dan ook niet vreemd dat een substantieel deel van de artikelen over BYOD gaat over veiligheidsrisico s, soms over bijna apocalyptische scenario s met wat er allemaal niet mis kan gaan. Aan de andere kant wordt gezaghebbend geschreven over de grote voordelen van BYOD. Als bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling (ik schat dat bijna de helft van de relevante publicaties gaat over BYOD in het onderwijs) kun je met BYOD de kosten voor ICT omlaag brengen. De meest geavanceerde technologie kan veel sneller worden ingezet zonder dat je daar fors voor hoeft te investeren. Jouw medewerkers worden gelukkiger en zijn daardoor productiever. Koppel BYOD aan Het Nieuwe Werken en je krijgt de beschikking over personeel dat 24/7 voor je aan het werk is. Zonder dat het meer gaat kosten. Zullen we het er maar op houden dat de waarheid ergens in het midden ligt? En dat is ook het uitgangspunt van dit boek. In de verschillende hoofdstukken willen we eens nuchter kijken naar wat BYOD wel en niet is, en welke voor- en nadelen verbonden zijn aan het voeren van een BYOD-beleid. Het boek is bedoeld voor bedrijven, organisaties en instellingen die van plan zijn hun medewerkers meer ruimte te geven met eigen smartphones, tablets, computers, applicaties en diensten aan de slag te gaan, maar dat wel op een verantwoorde en weloverwogen wijze willen doen. Daar hoort bij dat we stilstaan bij mogelijke risico s en bij de richtlijnen van overheden en toezichthouders, die bij elkaar genomen een rem zetten op het enthousiasme van de early adopters. Daar

11 inleiding 13 hoort ook de vraag bij of het huidige bedrijfsnetwerk wel geschikt is voor het toelaten van al die eigen apparaten, apps en diensten die standaard niet zijn geconfigureerd voor zakelijk gebruik. Is er een reële inschatting te maken van de kosten die aan een BYODbeleid verbonden zijn? Liggen die kosten hoger of lager dan de huidige? En zelfs al zouden die kosten hoger liggen, zijn ze dan toch niet de moeite waard in het licht van? Moet je BYOD bezien als het simpelweg toerusten van medewerkers met de tools voor hun werk of is het onderdeel van een bredere bedrijfsstrategie en HR-beleid? Waar moet je rekening mee houden als medewerkers met verschillende apparaten en applicaties gaan werken aan (met) dezelfde bewerkbare documenten, gegevens en data? Vanaf verschillende locaties, via verbindingen van uiteenlopende betrouwbaarheid en veiligheid? Wat betekent dat voor de productiviteit en kwaliteit van het werk? In dit boek staan geen definitieve antwoorden, maar wel alle vragen die er werkelijk toe doen, als handvatten voor het opstellen en implementeren van een BYOD-beleid samen met de professionals waar het om gaat. Objectief? Ik ben een voorvechter voor Open ICT, een ICT-omgeving die duurzaam, veilig en leveranciersonafhankelijk is ingericht, een ICT-omgeving waar gebruikers vrijheden hebben om met eigen apparaten, applicaties en online diensten te werken, met gebruikers die inzicht hebben in wat ICT-technologie kan en die deze daardoor naar hun hand kunnen zetten. Betekent dit dan ook dat ik BYOD-oplossingen die niet bijdragen aan Open ICT naast me neer heb gelegd bij het schrijven van dit boek? Het antwoord is zowel ja als nee. Nee, want je moet bij het formuleren van een ICTbeleid in een zakelijke omgeving nooit op voorhand leveranciersspecifiek, productspecifiek, oplossingsspecifiek of ideologisch geörienteerd insteken. Je moet op zoek gaan naar de beste oplossing voor jouw situatie. Mijn ervaring is dat professionals met een Open ICT-bias een bredere kijk hebben op mogelijke oplossingen dan veel andere ICT ers. En ja, want in een zakelijke omgeving is samenwerking essentieel, moet de uitwisseling van documenten en gegevens pijnloos verlopen. BYOD is alleen mogelijk als je rekening houdt met de spelregels van Open ICT, met aandacht voor open standaarden en interoperabiliteit. Het vergroten van de vrijheid van medewerkers om met eigen apparaten aan de slag te gaan, betekent ook dat ze met uiteen lopende besturingssystemen en applicaties gaan werken. Tenzij je BYOD wilt beperken tot het standaardapparaat, met het vaste besturingssysteem en de voorgeschreven applicaties. Dat lijkt me niet een vrijheid waar je de handen voor op elkaar krijgt.

12 14 hoofdstuk 1 Henry Ford schreef over het model T: Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black. Dat was destijds succesvol, maar inmiddels vertrouwen we onszelf ook met andere modellen auto s, in andere kleuren, op dezelfde snelweg. Op het gebied van ICT is het tijd om het model T achter ons te laten.

13 3 Waarom wel of niet met BYOD aan de slag? BYOD komt niet uit de lucht vallen en is onderdeel van een bredere trend. Het is daarnaast belangrijk om in de gaten te houden dat BYOD al een realiteit is in iedere organisatie. Een deel van jouw medewerkers werkt al met eigen smartphones, tablets, laptops, desktops, applicaties, apps en online diensten. Maar hoewel dit de realiteit is, wil het niet zeggen dat het ook maar zo moet blijven. Het is verstandig om goed na te denken waarom je als bedrijf of organisatie BYOD verder moet of wil oppakken, of waarom helemaal niet. In het laatste geval moeten we nadenken over wat dan?. De grip van de IT-afdeling op de bedrijfstechnologie en -gegevens werd verzwakt op het moment dat de CEO en CFO elkaar imessages begonnen te sturen via de iphone en op bestuursvergaderingen binnen kwamen met een ipad in de tas in plaats van een laptop. 17 Wat vertellen onderzoeken ons over BYOD? Ik ga ervan uit dat dit boek is gekocht vanuit de vraag: Hoe ga ik met BYOD aan de slag? De invoering van een BYOD-beleid zal binnen weinig organisaties zonder discussie plaatsvinden. Om het juiste perspectief in de discussies vast te houden is het belangrijk scherp te krijgen wat er (internationaal) op het gebied van BYOD gaande is. Citrix kwam in 2011 met het rapport IT Embraces Bring-Your-Own Devices. Het rapport beschrijft de stand van zaken per medio 2011 met een inschatting van de ontwikkeling van de trend richting Zo blijkt in 92% van de ondervraagde bedrijven medewerkers al met eigen apparaten aan het werk te zijn. Het betreft 28% van het personeelsbestand. In India is dat 34% van de medewerkers, in Nederland praten we over 30%, met een groei naar 37% in Bron: Logicalis, BYOD white paper.

14 36 hoofdstuk 3 Percentage medewerkers dat met BYOD werkt (Bron: Citrix 2011) Citrix verwacht een forse verschuiving voor wat betreft het type apparaat. Medewerkers zullen minder met eigen laptops gaan werken (afname van 38% naar 26%) ten gunste van tablets (toename van 8% naar 23%). Het gebruik van persoonlijke netbooks blijft stijgen (van 6% naar 9%). De ondersteuning van persoonlijke apparaten gaat de komende twee jaar toenemen. Op dit moment biedt 54% van de bedrijven al ondersteuning, voornamelijk voor thuiswerkers. In 2013 ondersteunt 80 à 90% de medewerkers bij het gebruik van persoonlijke apparaten. Bij de ondersteuning bij het gebruik van de apparaten gaat het direct om meerdere besturingssystemen. Voor de laptops heeft Windows de voorkeur, voor smartphones en tablets wordt rekening gehouden met BlackBerry, Apple, Android en Microsoft. Wereldwijd heeft 44% van de ondervraagden een BYOD-beleid (Nederland zit daar iets boven), en het klimt op tot 90 tot 96% van de bedrijven in Dat wil niet zeggen dat er een beleid is voor de hele organisatie. Het beleid is in 26% van de gevallen uitgezet voor specifieke functies, in 24% van de gevallen voor afdelingen, in 18% van de gevallen als onderdeel van een pilot en in 22% van de gevallen voor het gehele bedrijf. Als we dan specifiek naar functies kijken, dan wordt duidelijk dat BYOD-beleid vooral voor mobiele werkers en kenniswerkers is uitgezet.

15 waarom wel of niet met byod aan de slag? 37 Bedrijven gaan BYOD in toenemende mate ondersteunen (Bron: Citrix 2011) Het huidige BYOD-beleid richt zich op mobiele werkers en kenniswerkers (Bron: Citrix 2011) Welke redenen worden aangevoerd om een BYOD-beleid te voeren? Hier zien we de relatie met Het Nieuwe Werken terug, want 47% ziet BYOD als een mogelijkheid om het werken buiten kantoor te verbeteren. In de top 10 wordt driemaal melding gemaakt van BYOD als onderdeel van een wervingsbeleid.

16 38 hoofdstuk 3 Redenen voor BYOD-beleid (Bron: Citrix 2011) Redenen Percentage genoemd Makkelijker buiten kantoor werken 47% Kunnen beschikken over de juiste apparatuur 44% Het aantrekken en vasthouden van toptalent (ongeacht de leeftijd) 39% Verminderen van de beheerskosten 35% Het aantrekken en vasthouden van jongere medewerkers 34% Het aantrekken en vasthouden van andere typen medewerkers (zoals thuiswerkers) 33% Het verlagen van de trainings- en inwerkkosten 32% Het mogelijk maken van self-service IT 26% Het verbeteren van business continuity 26% Makkelijk opvangen van de groei van het aantal apparaten 25% Zien we dit dan ook terug in de praktijk? In het onderzoek van Citrix worden een aantal voordelen genoemd welke bedrijven in de praktijk al ervaren. Medewerkers zijn tevredener, productiever en mobieler. Voordelen van een BYOD-beleid (Bron: Citrix 2011) Voordeel Percentage genoemd Toegenomen medewerkertevredenheid 56% Toegenomen productiviteit 51% Toegenomen mobiliteit 51% Een flexibeler werkomgeving 46% Afname IT-kosten 36% Aannemen en vasthouden hoogwaardige kenniswerkers 30% Toegenomen kwaliteit van de apparaten 29% Betere zorg voor de apparaten, langere levensduur 29% Minder beheer van de apparaten bij IT 29% Sneller inwerken van nieuwe medewerkers en inhuurkrachten 24% Toegenomen business continuity 22% Helemaal zorgeloos is het allemaal niet met BYOD. De ondervraagden maken zich zorgen over veiligheidsrisico s (52%), de ondersteuning (40%), de implementatie- en beheerskosten (40%), het gebruik van niet toegestane applicaties (40%) en de kwaliteit van de eigen apparaten (39%). Citrix zou Citrix niet zijn als ze daarvoor geen oplossing

17 waarom wel of niet met byod aan de slag? 39 had en dat die oplossing virtualisatie heet, het belangrijkste product van Citrix. Los van de bias in de oplossing geeft het onderzoek een goed beeld van wat er gaande is op het gebied van BYOD. Onderzoeken die later zijn verschenen, bevestigen het algehele beeld en focussen soms wat meer op specifieke onderdelen. Een onderzoek van VMware (New Way of Work, voorjaar 2012) onder ruim 2000 medewerkers van multinationals in Azië liet zien dat 78% van de ondervraagden met eigen smartphones, tablets en laptops werkt. In Zuid-Korea ging het om 96% van de ondervraagden (China 94%; Thailand 90%; Hong Kong 89%; Singapore 88%). Japan, het land waar lang naar werd gekeken als het gaat om mobiele technologie, scoort met 22% het laagst op BYOD-gebied. De ondersteuning blijft ver achter bij het daadwerkelijke gebruik van BYOD. 57% van de ondervraagden krijgt geen technische ondersteuning, 38% ondervindt efficiencyproblemen door knellend ICT-beleid, 22% stelt dat zij hun werk simpelweg niet goed kunnen doen door het ICT-beleid. BYOD in Singapore 88% van de medewerkers werkt met persoonlijke apparaten. 76% krijgt officieel geen technische ondersteuning. 76% van de bedrijven en organisaties voert een restrictief ICT-beleid (het op één na hoogste in Azië). 43% van de medewerkers blijft desondanks zakelijk werken met eigen apparaten en applicaties. In bedrijven met een ondersteunend BYOD-beleid geeft 65% van de medewerkers aan efficiënter te kunnen werken, ervaart 54% minder stress en is 67% gelukkiger op het werk. Waar medewerkers ook met eigen software of web-based applicaties mogen werken geeft 60% aan effectiever te kunnen werken, ervaart 49% minder stress en is 59% gelukkiger op het werk. Het vermogen om personeel aan te trekken en vast te houden komt ook in het VMwareonderzoek naar voren. 58% van de ondervraagden wil liever werken voor bedrijven die meer open staan voor persoonlijke keuze van apparaten en applicaties. Zij zien het als een keuze tussen een bedrijf met een strak ICT-beleid of een bedrijf dat jou het vertrouwen geeft om je werk te doen. Voor de risico s van dataverlies en het voldoen aan compliancevereisten heeft ook VMware een oplossing: virtualisatie (niet vreemd voor een leverancier van virtualisatieoplossingen).

18 40 hoofdstuk 3 Cisco doet met Device Freedom Without Compromising the IT Network (februari 2012) een duit in het onderzoekszakje. Het bedrijf wijst erop dat de totale verkoop van smartphones en tablets in 2011 de totale verkoop van computers (desktops, laptops en notebooks) overtrof. Het aantal apparaten per medewerker gaat toenemen, want tot op heden is er niet één apparaat dat prima geschikt is voor én communicatie én productiewerk én informatieconsumptie. Increasingly, work is an activity that people do, not a place to which they go. 18 Combineer dat met de verschuivende grens tussen zakelijk en privé en Cisco ziet de druk om BYOD toe te staan toenemen. Medewerkers verwachten ook altijd en overal online te kunnen zijn. Cisco schat dat het dataverkeer tussen 2010 en 2016 ver-26- voudigt. De groei in het dataverkeer komt niet in de laatste plaats door toename in het gebruik van video, online samenwerking en zware online multimedia-applicaties. Uiteraard heeft Cisco ook een oplossing, de Identity Services Engine, die met al deze complexiteit uit te voeten kan. De Duitse site Computerwoche ondervroeg in april CIO s en IT-managers over BYOD. Die zijn, zachtjes gezegd, niet enthousiast over het fenomeen. 80% is van mening dat zij door BYOD de controle over het bedrijfsnetwerk kwijt gaan raken, 76% verwacht dat de druk op beheer en ondersteuning gaat toenemen, 74% omschrijft het als een lastige klus om persoonlijke apparaten in het netwerk in te passen. En waarom? Slechts 30% van de ondervraagden schat in dat de productiviteit van de medewerkers toe gaat nemen. Welke zorgen hebben ze bij het doorvoeren van BYOD? Een lijstje: Hoe zit het met de veiligheid van de apparaten en de data? Welke regels gaan gelden, welke encryptie moet toegepast worden? Hoe zit het met de licenties op de software? Welke versie wordt gebruikt, enterprise of home? Hoe hou je zakelijke en privédata uit elkaar? Hoe zit het met compliance? En met de privacywetgeving? Wordt in de business case wel rekening gehouden met de kosten voor desktopen applicatievirtualisatie? Welke investeringen zijn nodig om BYOD mogelijk te maken? Wie is verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de hardware? 18 Bron: Cisco, Device Freedom Without Compromising the IT Network, 2012.

19 waarom wel of niet met byod aan de slag? 41 Hoe moet je de kosten voor BYOD verwerken? Wat zegt de belastingdienst hierover? Apparaten als iphone en ipad zijn primair ontwikkeld voor privégebruik. In hoeverre zijn ze wel geschikt voor een zakelijke omgeving? De CIO s en IT-managers zien de noodzaak van BYOD niet in, maar ervaren wel een toenemende druk vanuit de gebruikers. Die druk is nog wel beperkt van omvang, maar zoals Computerwoche stelt dat heeft meer te maken met het feit dat de gebruikers met BYOD simpelweg om de IT-afdelingen heen lopen. En dus is het toch zinvol een beleid te ontwikkelen met daarin de volgende aandachtspunten: waarborgen van een veilige omgang tot bedrijfsgevoelige en privacygevoelige gegevens; centrale sturing op configuratie, uitzetten van de software en het beheer; richtlijnen rond toegang, updates en veiligheid van de apparaten en de software. De bevindingen van het Computerwoche-onderzoek vinden we eveneens op verschillende manieren terug in studies die later zijn verschenen. Conclusies uit het Good Technology State of BYOD Report, Ondernemingen die in hoge mate onder toezicht staan zijn koplopers bij het voeren van een BYOD-beleid, in het bijzonder financiële instellingen (en verzekeringsmaatschappijen) en de gezondheidzorg. Overheden en groothandel lopen achter. 2. Grote ondernemingen pakken BYOD op: 80% van de bedrijven met een BYODbeleid heeft meer dan 2000 medewerkers, 60% heeft er meer dan 5000 en 35% heeft meer dan medewerkers. 3. Medewerkers zijn bereid om zelf te betalen voor de keuzevrijheid van BYOD: 50% van de bedrijven met een BYOD-beleid verwacht dat medewerkers de kosten zelf dragen, en dat gebeurt ook; 45% van de bedrijven geeft een vergoeding voor de aanschaf of de verbruikskosten. 4. Vergoedingen dragen bij aan groei van BYOD binnen het bedrijf: bedrijven die de kosten vergoeden zien dat BYOD sneller groeit dan bedrijven die verwachten dat de medewerkers alle kosten dragen of die de vergoeding verbinden aan een goedkeuring vooraf. 5. BYOD is internationaal: 45% van de bedrijven voert een BYOD-beleid uit voor vestigingen in verschillende landen. De verschillen in privacywetgeving en hoge roamingkosten belemmeren dat niet.

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Big Data Big Data Big Data 978 90 12 58567 5 980

Big Data Big Data Big Data 978 90 12 58567 5 980 Big Data Tom Breur Big Data De nieuwe goudkoorts? Voor u ligt alweer de tweede uitgave in de AG-reeks, een serie boeken over actuele ICTen business-thema s die door Academic Service in samenspraak met

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Mark Huijben & Arno Geurtsen. Heeft iemand de overhead nog nodig? naar de overheadloze organisatie van de toekomst

Mark Huijben & Arno Geurtsen. Heeft iemand de overhead nog nodig? naar de overheadloze organisatie van de toekomst Mark Huijben & Arno Geurtsen Heeft iemand de overhead nog nodig? naar de overheadloze organisatie van de toekomst heeft iemand de overhead nog nodig? Naar de overheadloze organisatie van de toekomst Mark

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

maak van je web winkel een succes

maak van je web winkel een succes maak van je web winkel een succes Leer van de ervaring van anderen Annelies Verhelst Maak van je webwinkel een succes Leer van de ervaring van anderen Annelies Verhelst Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

gratis pdf inter view met sann roem e koop het boek 19,95

gratis pdf inter view met sann roem e koop het boek 19,95 inter view met sann roem e en koop het boek 19,95 2 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken s voorwoord Obstakels voor inzet van social media? Een angstige, gesloten cultuur. En de ict-afdeling.

Nadere informatie

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING LAN VOOR PROFESSIONALS IN SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER - JAARGANG 24 - NUMMER 1 - MAART 2012-13,50 - WWW.LANMAGAZINE.NL S D N I S 89 19 MAGAZINE azine LAN Mag wd! rnieu wordt ve agina 3 Kijk op p DOSSIER

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier 2009 A.W. Bruna Uitgevers B.V. 2009 Anja Wassenaar Eerste druk november 2009 Omslagontwerp Hoop werk, Leoniek de Hoop, Amersfoort

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M. Gebruik van

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie