GAAT ER IETS MIS OP REIS?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GAAT ER IETS MIS OP REIS?"

Transcriptie

1 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering Sundio. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden. De dekking van de Bijzondere Voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald. Om ervoor te zorgen dat u goed weet waar u wel en niet voor verzekerd bent, raden wij u aan de voorwaarden goed door te lezen. Met een Kortlopende Reisverzekering Sundio van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. GAAT ER IETS MIS OP REIS? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn op Sla dit nummer op in uw mobiele telefoon. Bel in ieder geval direct de Europeesche Hulplijn bij: ziekenhuisopname ongeval of ziekte eerdere terugkeer pech met uw auto, caravan of camper. Noteer voordat u belt altijd de naam van de plaats waar u bent en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Houd ook uw verzekeringspas bij de hand. HEEFT U EEN DOKTER NODIG? Bel dan met de Europeesche Hulplijn. U wordt verwezen naar een betrouwbare dokter. Vraag de dokter altijd om een rekening waarop alle kosten apart vermeld zijn. EXTRA KOSTEN Maakt u onverwacht extra reis- en/of verblijfkosten? Bel dan altijd de Europeesche Hulplijn. NEEM ALTIJD UW CREDITCARD MEE Wilt u op reis bijvoorbeeld een auto huren? Dan lukt dat vaak niet zonder creditcard. DIEFSTAL OF VERLIES VAN BAGAGE TIJDENS DE REIS? Doe direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag een schriftelijk bewijs. Doe ook altijd aangifte bij de reisleiding of het hotel. SCHADE AAN BAGAGE OF BAGAGE KWIJT TIJDENS VERVOER? Vraag direct een schriftelijke verklaring van de vervoerder. Luchtvaartmaatschappijen hebben hiervoor een speciaal formulier: het Property Irregularity Report. Bewaar beschadigde artikelen tot de schade is afgehandeld. HOE CLAIMT U EEN BAGAGESCHADE? Neem contact op met uw reis- of verzekeringsadviseur of bel ons op en uw schade wordt meteen afgehandeld. Uniek daarbij is dat u, naast een uitkering in geld, ook kunt kiezen voor een vervangend artikel tegen voordelige internetprijzen. Zorg dat u uw verzekeringsbewijs (polis, boekingsbevestiging, pasje), nota s, politierapporten en andere bewijsstukken bij de hand heeft als u belt. HOE CLAIMT U ANDERE SCHADES? Heeft u tijdens uw reis geneeskundige- of tandheelkundige kosten of extra reis- of verblijfkosten moeten maken? Meld dit dan bij uw reis- of verzekeringsadviseur. Of bij ons met behulp van het schadeformulier. U kunt dit formulier downloaden op Voor een snelle schadeafhandeling, vragen wij u de schade goed en volledig te omschrijven en alle originele rekeningen, garantiebewijzen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen. Wij wensen u veel reisplezier!

2 INHOUDSOPGAVE Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen 3 Algemene Voorwaarden Reisverzekering 7 Bijzondere Voorwaarden Personenhulpverlening 9 Bijzondere Voorwaarden Extra onvoorziene kosten 11 Bijzondere Voorwaarden Geneeskundige kosten 13 Bijzondere Voorwaarden Reisbagage 15 Bijzondere Voorwaarden Skiën en Snowboarden 17 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering 19 2

3 Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen Deze voorwaarden gelden voor al onze Kortlopende Verzekeringen INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 3 2 Begin en einde van de overeenkomst 3 Vanaf wanneer zijn u en de medeverzekerden verzekerd? 3 Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? 3 Wat verklaart u bij het afsluiten van een verzekering? 4 3 Premiebetaling 4 Hoe betaalt u de premie? 4 4 Wat zijn uw verplichtingen? 4 Als u of een medeverzekerde niet aan bovengenoemde verplichtingen voldoet? 4 5 Schade 4 Wanneer bent u niet verzekerd en vergoeden wij geen schade of hulp? 4 Wat vergoeden we als u schade heeft door terrorisme? 5 Wat gebeurt er ais er sprake is van totaal verlies, diefstal of verkoop van het object waarvoor de verzekering is afgesloten? 5 Wat als u de schadevergoeding te laag vindt? 5 Wanneer kunt u geen vergoeding meer opeisen? 5 6 Fraude 5 Wat noemen we fraude? 5 Wat doen we als u fraudeert? 5 7 Overige bepalingen 5 Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens? 5 Welk recht geldt voor deze overeenkomst? 6 Wat kunt u doen als u een klacht heeft? 6 Welk adres gebruiken wij om u te informeren? 6 1 WAT BEDOELEN WE MET: Atoomkernreactie: iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals een kernfusie of kernsplijting en kunstmatige of natuurlijke radioactiviteit. Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. Inboedel: losse voorwerpen die bij uw recreatieobject horen en die u daarin achterlaat (of tijdelijk elders heeft opgeslagen). Zaken als geld, pasjes, gereedschap, huisdieren, brillen, monstercollecties of verzamelingen behoren niet tot de inboedel. Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op dekking van deze verzekering. Molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlust of oproer. Personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van personen Polisblad: uw verzekeringsbewijs Premie: het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan Vergoeding: hulp of vergoeding van schade, kosten en/of verliezen en uitkering bij ongeval. Verbeurdverklaring: het in beslag nemen van voorwerpen door een overheid of andere instantie. Verzekerde: u en eventueel andere op het polisblad of in de voorwaarden genoemde personen. Verzekering: een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer Wij/we: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. 2 BEGIN EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST Vanaf wanneer zijn u en de medeverzekerde verzekerd? De ingangsdatum en einddatum staan op uw polisblad - De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de verzekering is afgesloten. Wij vergoeden alleen de schade die tijdens de looptijd ontstaat. - U en de medeverzekerden zijn niet verzekerd wanneer de premie niet op tijd is betaald. - Na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u zonder enige verplichting de verzekering annuleren. De premie die u al heeft betaald, geven wij terug. Gaat de dekking binnen de 14 dagen bedenktijd in, dan betaalt u wel premie over de dagen waarop de verzekering al heeft gelopen. Deze bedenktijd geldt niet voor verzekeringen die korter dan 30 dagen. Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? Als u de verzekering wijzigt, beoordelen we de gegevens op dezelfde manier als bij de aanvraag van een nieuwe verzekering. Het kan zijn dat de premie door de wijziging hoger of lager uitvalt, of dat we de verzekering niet meer kunnen voortzetten. In dat laatste geval zullen we de verzekering beëindigen. Als de wijziging gevolgen heeft voor uw verzekering, dan ontvangt u hierover van ons een brief. - Als u een vaste woonplaats heeft buiten Nederland. - Als u of een medeverzekerde veel of niet volledig aantoonbare schades meldt, kan dat voor ons reden zijn om met u naar de oorzaken te kijken. Mogelijk kunnen de oorzaken worden voorkomen. Wilt u niet aan dit onderzoek meewerken, of schatten wij in dat uw situatie niet gaat veranderen, dan kan dat aanleiding zijn om: - een (extra) eigen risico in de polis op te nemen

4 - de verzekering te beëindigen. Daarbij hanteren we een opzegtermijn van 60 dagen. - Als wij ontdekken dat u bij het aanvragen van de verzekering niet alle, of niet de juiste informatie aan ons heeft gegeven, met de bedoeling om ons te misleiden, beëindigen wij per direct de verzekering. - Als vast is komen te staan dat er sprake is van fraude, oplichting of van bedrog, dan eindigt de verzekering op de datum van dagtekening van de brief waarin we dit aan u meedelen. Dit kan bovendien aanleiding zijn om ook uw andere verzekeringen bij ons of andere ondernemingen van ASR NV per direct te beëindigen. Daarnaast kunnen we aangifte doen bij de politie en uw gegevens op laten nemen in een of meer registers, die partijen kunnen controleren op een eventueel negatieve status, zoals bijvoorbeeld de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem, te Zeist). - Als wij uw persoonsgegevens op laten nemen in het Extern Verwijzingsregister, dan kunnen financiële instellingen in Nederland die toetsen en zien of u hierin voorkomt met uw persoonsgegevens. Dit is toegestaan volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit register wordt door financiële instellingen gebruikt om de betrouwbaarheid van hun relaties te beoordelen. Degene die toetst of u voorkomt in dit register, is verplicht om bij ons navraag te doen over de reden van uw registratie, voordat hieraan gevolgen worden verbonden. Wat verklaart u bij het afsluiten van een verzekering? 2.3 U verklaart dat in de laatste acht jaar voor u deze verzekering heeft afgesloten: - wij of een andere verzekeraar geen verzekering van u hebben opgezegd; - wij of een andere verzekeraar niet geweigerd hebben om een verzekering met u af te sluiten of een verzekering van u te wijzigen; - wij of een andere verzekeraar geen beperkende of zwaardere voorwaarden of een hogere premie hebben toegepast of aan u hebben voorgesteld. U verklaart ook dat in de laatste acht jaar voor het sluiten van deze verzekering u niet in aanraking bent geweest met politie of justitie in verband met: - diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; - het benadelen van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing, bedrei-ging of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; - het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten; - een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding. U verklaart ook dat u in de laatste vijf jaar voor het sluiten van deze verzekering niet failliet bent verklaard of door de rechter in een schuldsanering bent betrokken, en dat op het moment van sluiten van deze verzekering een deurwaarder geen beslag heeft gelegd op uw zaken of uw inkomsten. Kunt u niet voldoen aan een van de bovenstaande voorwaarden? Dan moet u ons dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw polisblad laten weten. Ontdekken wij achteraf zelf dat uw informatie niet klopt, dan kan dat betekenen dat u geen recht heeft op schadevergoeding. 3 PREMIEBETALING Hoe betaalt u de premie? U moet de premie betalen voor uw verzekering begint. - Zodra de dekking begonnen is, geven wij geen premie terug. 4 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN? U en een eventuele medeverzekerde zijn verplicht om: voorzichtig met uw zaken om te gaan; - al het redelijke te doen om schade te voorkomen en te beperken; - bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Hierbij hoort ook dat wij u kunnen vragen om u door een door ons betaalde arts te laten onderzoeken. U dient hem ook alle gewenste informatie te geven; - de omvang en de context van de gemelde schade aan te tonen; - binnen 24 uur na ontdekking aangifte te doen bij de politie bij strafbare feiten zoals inbraak, diefstal, joyriding of een aanrijding waarbij de dader onbekend is; - diefstal of vermissing uit uw hotelkamer binnen 24 uur na ontdekking te melden bij de hoteldirectie; - schade zo snel mogelijk aan ons te melden. Doet u dat pas na zes maanden, dan vergoeden wij de schade niet. Heeft u een reis geboekt die u (mogelijk) moet annuleren? Meld dit dan binnen 3 werkdagen bij het kantoor waar u de reis hebt geboekt. - ons alle informatie te geven die voor de schadeafhandeling van belang kan zijn; - contact met ons op te nemen voordat u een schade laat repareren. Dit geeft ons de mogelijkheid om de schade te laten onderzoeken als wij dat nodig vinden; - zowel bij het afsluiten van de verzekering als tijdens de looptijd van de verzekering de juiste gegevens aan ons te verstrekken; - mee te werken aan het snel en goed regelen van schadevergoeding; - binnen 14 dagen alle wijzigingen aan ons door te geven die voor uw verzekering van belang zijn, zoals een verhuizing; - beschadigde zaken te bewaren tot na de schadeafwikkeling. Wij kunnen u vragen om de beschadigde zaken bij een schademelding naar ons te sturen. Als u of een medeverzekerde niet aan bovengenoemde verplichtingen voldoet? 4.2 Als niet aan de verplichtingen wordt voldaan, dan kan dat voor ons reden zijn om: - bij schade minder of niets uit te keren, en/of - eventueel betaalde schade op u te verhalen, en/of - uw verzekering te beëindigen. 5 SCHADE Wanneer bent u niet verzekerd en vergoeden wij geen schade of hulp? 5.1 Wij vergoeden geen schade als die is ontstaan: - doordat u of een medeverzekerde de schade opzettelijk heeft toegebracht, heeft nagelaten de schade te voorkomen, of doordat de schade met uw toestemming opzettelijk is toegebracht; 4

5 Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen - wanneer u of een medeverzekerde niet over de juiste papieren beschikte of onbevoegd handelde; - doordat u of een medeverzekerde zich niet aan onze voorgeschreven verplichting(en) heeft gehouden; - door een poging tot zelfdoding; - buiten het op het polisblad genoemde verzekeringsgebied; - door (overmatig) gebruik van drugs, alcohol of geneesmiddelen; Wij vergoeden ook geen schade: - als u de premie van deze verzekering niet (tijdig) heeft betaald; - als u bij ons een recreatieonderkomen heeft verzekerd en dit uw vaste woonadres is; - als die op basis van een wet of een andere verzekering, garantie of voorziening al wordt vergoed of vergoed zou worden als u niet bij ons verzekerd was geweest; - die is veroorzaakt of verband houdt met molest, atoomkernreacties, kaping of verbeurdverklaring; - die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten; - als u of een medeverzekerde fraude pleegt. Totaal verlies 5.2 Is uw verzekerde eigendom helemaal verloren gegaan? Dan vergoeden wij de schade nadat u dat eigendom (of de restanten daarvan) aan ons heeft overgedragen of aan een andere partij die wij aanwijzen. U moet alle (onder)delen van uw eigendom, zoals het kenteken- of registratiebewijs, het overschrijvingsbewijs, de sleutels en adapter,aan ons geven of aan een andere partij die wij aanwijzen. Wij mogen, als wij schade vergoeden, de restanten altijd verkopen aan anderen. Wat vergoeden we als u schade heeft door terrorisme? 5.3 Wij vergoeden de schade op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade). Daarin staat dat we een schadevergoeding kunnen beperken bij onder andere terrorisme en kwaadwillige besmetting. De volledige tekst van dit protocol kunt u vinden op Wat gebeurt er ais er sprake is van totaal verlies, diefstal of verkoop van het object waarvoor de verzekering is afgesloten? 5.4 Als u geen belang meer heeft bij uw verzekering, door bijvoorbeeld verkoop, totaal verlies, inbeslagname door justitie/politie of diefstal, dan eindigt de dekking van deze verzekering direct. U bent verplicht dit per direct aan ons te melden. Wat als u de schadevergoeding te laag vindt? 5.5 Wordt er een externe schade-expert ingeschakeld en vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag u zelf een door de beroepsgroep erkende deskundige kiezen die met de door ons aangestelde deskundige overlegt. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over het schadebedrag, dan wijzen ze samen een derde deskundige aan. Diegene stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van beide taxaties. Als u gelijk krijgt en wij overgaan tot het betalen van een aanvullende vergoeding, dan betalen wij ook de kosten van deze deskundigen. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten voor u. Wanneer kunt u geen vergoeding meer opeisen? 5.6 Hebben wij u een brief gestuurd, waarin wij u meedelen dat we definitief het besluit hebben genomen om geen (verdere) vergoeding(en) uit te keren? Dan verjaart uw vordering op ons drie jaar na de dagtekening van deze brief. Dat betekent dat uw vordering dan volgens de wet niet meer geldig is. U moet de schade binnen zes maanden nadat de schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden, of nadat u weet dat hij heeft plaatsgevonden, bij ons melden. Meldt u de schade na deze zes maanden, dan vergoeden wij de schade niet. 6 FRAUDE 6.1 Wat noemen we fraude? Met fraude bedoelen we dat u ons doelbewust benadeelt. Bijvoorbeeld doordat u: - niet eerlijk vertelt wat er is gebeurd; - bedragen op (aankoop)notas verandert; - meer dan de geleden schade claimt; - bij meerdere partijen dezelfde schade claimt; - informatie achterhoudt of wijzigingen niet aan ons doorgeeft; - een eerder afgewezen schade opnieuw onder een ander verhaal claimt. Wat doen we als u fraudeert? 6.2 Constateren we fraude, dan nemen we een aantal stappen, zoals: - het verhalen van alle kosten en de aan u betaalde vergoedingen; - het stopzetten van alle verzekeringen die u bij ons of bij andere ondernemingen van ASR NV heeft afgesloten; - het uitsluiten voor toekomstige verzekeringen; - de opname van uw gegevens in ons intern incidentenregister; - de verstrekking van uw gegevens aan de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) in Zeist. Andere financiële instellingen in Nederland kunnen dan nagaan of u voorkomt in een incidentenwaarschuwingssysteem. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Stichting CIS, website: - verstrekking van uw gegevens aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars; - aangifte doen bij de politie. 7 OVERIGE BEPALINGEN Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens? 7.1 We gaan fatsoenlijk om met uw persoonlijke gegevens. We vragen u alleen om die persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om: - het verzekeringscontract te kunnen afsluiten en te - onderhouden; - schade te behandelen en hulpverlening te regelen; - u te informeren over diensten en services; - fraude te voorkomen en te bestrijden

6 We houden ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. We wisselen uw schade- en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem in Zeist en houden ons aan het privacyreglement van deze stichting. (zie We kunnen telefoongesprekken opnemen. Deze telefoongesprekken kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers. Welk recht geldt voor deze overeenkomst? 7.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Wat kunt u doen als u een klacht heeft? 7.3 Heeft u een klacht of bent u het oneens met een beslissing die een van onze medewerkers heeft genomen? Neem dan alstublieft contact met ons op, zodat we het kunnen bespreken. Komt u er met onze medewerker niet uit, dien uw klacht dan in via een brief of aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam, Lossen wij uw klacht niet op, dan kunt u deze binnen drie maanden nadat wij een definitief besluit hebben genomen voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Komt u er met ons of het KiFiD niet uit? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter. Welk adres gebruiken wij om u te informeren? 7.4 Wij hebben u volgens de (Nederlandse?) wet op de juiste manier geïnformeerd als wij onze informatie sturen naar: - uw meest recente adres dat bij ons bekend is. - uw verzekeringsadviseur. 6

7 Algemene Voorwaarden Reisverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden van Europeesche Verzekeringen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 7 2 Wie zijn verzekerd? 7 3 Waar bent u verzekerd? 7 4 Wanneer bent u verzekerd? 7 5 Wanneer bent u niet verzekerd? 7 1 WAT BEDOELEN WE MET? Europa: oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking ook voor Cyprus en de niet-europese landen aan de Middellandse Zee: Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Israël, Libië, Syrië en Libanon. Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op de dekking van deze verzekering. Reis: reis en verblijf die bedoeld is ter ontspanning en voor recreatie. Binnen Nederland moet er sprake zijn van een geboekte reis en/ of verblijf. Er mag in deze periode geen sprake zijn van betaalde arbeid. Vrijwilligerswerk is standaard meeverzekerd. 4 WANNEER BENT U VERZEKERD? U bent verzekerd vanaf het moment dat u voor een reis uw huis verlaat tot het moment dat u daarin terugkeert. De verzekering is nooit langer geldig dan 720 dagen. 5 WANNEER BENT U NIET VERZEKERD? U bent niet verzekerd als: - uw reis de einddatum van uw verzekering overschrijdt. De einddatum staat op uw polisblad. Als u de einddatum onvoorzien en noodgedwongen overschrijdt, blijft de dekking van deze verzekering van kracht tot u thuiskomt; - u tijdens de reis arbeid verricht of zaken doet. Vrijwilligerswerk is wel verzekerd; - uw schade het gevolg is van skiën of snowboarden. U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele medeverzekerde. Vrijwilligerswerk: werk dat u doet zonder dat u daarvoor betaalt krijgt. U moet ook niet verplicht zijn om dat werk te doen. Wereld: alle overige landen, waaronder de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint- Maarten. 2 WIE ZIJN VERZEKERD? Op het polisblad staat wie er verzekerd zijn 3 WAAR BENT U VERZEKERD? Op het polisblad staat waar u verzekerd bent. Dat kan zijn: - Nederland en tijdens trips van maximaal 24 uur in het buitenland, of - Europa, of - de hele wereld

8 8

9 Bijzondere Voorwaarden Personenhulpverlening Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene voorwaarden Annulering van Europeesche Verzekeringen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 9 2 Wat is verzekerd? 9 3 Wat regelt de Europeesche Hulplijn? 9 4 Wat vergoeden we? 9 5 Wat vergoeden we niet? 9 6 Eigen risico 9 1 WAT BEDOELEN WE MET? - opsporing, redding of berging; - overkomst van 1 persoon voor noodzakelijke bijstand; Familieleden eerste graad: uw (ex-)echtgenoot of - toezending van medicijnen; (ex)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en - vervangend verblijf; met wie u een geregistreerd partnerschap of een - betalingsgaranties aan ziekenhuis; samenlevingscontract heeft, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen en/ of stiefkinderen. - medisch advies. De Europeesche Hulplijn verstrekt adviezen en helpt met het zoeken naar een goede arts of medische dienst. Familieleden tweede graad: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en/ of schoonzussen. Direct familielid: familieleden in de eerste of tweede graad, overgrootouders en/ of achterkleinkinderen. Natuurramp: een onvoorziene natuurlijke gebeurtenis met vergaande gevolgen voor de omgeving en de mensen die daar wonen en leven. 4 WAT VERGOEDEN WE? Reisgenoot: iemand met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt. Deze persoon staat niet op uw polisblad vermeld, maar wel op het boekings- of reserveringsformulier. Of u kunt op een andere manier aantonen dat u met deze persoon samen reist.. Wanneer u of een andere verzekerde met behulp van de Europeesche Hulplijn naar huis wordt gebracht, dan mogen, in overleg met de Europeesche Hulplijn, ook een of meerdere reisgenoten mee naar huis. Voor wie en voor hoeveel mensen dat geldt, hangt af van de noodzaak en de urgentie (denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen). Dit wordt in alle redelijkheid en in overleg met de Europeesche Hulplijn bepaald. De kosten voor de hulpverlening: kostprijs. 5 WAT VERGOEDEN WE NIET? Verstrekte voorschotten moet u zo snel mogelijk na thuiskomst aan ons terugbetalen. 6 EIGEN RISICO? 2 WAT IS VERZEKERD? Voor deze dekking geldt geen eigen risico. U bent verzekerd voor personenhulp als u of een andere verzekerde door ernstige ziekte, ernstig letsel door een ongeval, overlijden van u, uw reisgenoot of directe familie of door een natuurramp hulp nodig heeft. Wanneer deze dekking gesloten is in combinatie met een objectverzekering, zoals een motor-, caravan- of vaartuigverzekering, dan heeft u alleen recht op deze hulp als die direct voortvloeit uit het gebruik van dit object. De hulp wordt via de Europeesche Hulplijn verzorgd door SOS International. Telefoon: WAT REGELT DE EUROPEESCHE HULPLIJN? Als het naar inschatting van SOS International noodzakelijk is regelt de Europeesche Hulplijn: - vervoer naar de bestemming of naar huis;

10 10

11 Bijzondere Voorwaarden Extra onvoorziene kosten Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. U bent verzekerd voor de extra onvoorziene kosten. Deze kosten moeten in overleg en met goedkeuring van de Europeesche of de Europeesche Hulplijn zijn gemaakt. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 11 2 Wat is verzekerd? 11 3 Wat is niet verzekerd? 11 4 Wat vergoeden we? 11 5 Eigen risico 12 1 WAT BEDOELEN WE MET? - extreme weersomstandigheden, een natuurramp of werkstaking waardoor uw terugreis onmogelijk is; Extreme weersomstandigheden: orkanen, tropische cyclonen, overstromingen en tornado s. Natuurramp: een onvoorziene natuurlijke gebeurtenis met vergaande gevolgen voor de omgeving en mensen. Familieleden 1e graad: uw (ex-)echtgenoot of (ex)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. Familieleden 2e graad: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en schoonzussen Direct familielid: familieleden in de 1 e of 2 e graad, overgrootouders en achterkleinkinderen Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op dekking van deze verzekering. - materiële schade aan uw huis of bedrijf waardoor uw aanwezigheid thuis dringend noodzakelijk is - reis- en verblijfskosten van een persoon voor noodzakelijke bijstand tijdens ziekenhuisopname als u alleen reist. Deze persoon is dan ook verzekerd onder deze verzekering; - reis en verblijfskosten van een persoon ter ondersteuning bij overlijden van u of een verzekerde reisgenoot in het buitenland; Deze persoon is dan ook verzekerd onder deze verzekering. - opsporings- en reddingskosten. Komt u of een medeverzekerde tijdens de reis in het buitenland te overlijden dan vergoeden wij de vervoerskosten van het stoffelijk overschot naar Nederland. Ook als het overlijden veroorzaakt is door een niet verzekerde gebeurtenis. Wanneer u of een andere verzekerde met behulp van de Europeesche Hulplijn naar huis wordt gebracht, dan mogen, in overleg met de Europeesche Hulplijn, ook een of meerdere reisgenoten mee naar huis. Voor wie en voor hoeveel mensen dat geldt, hangt af van de noodzaak en de urgentie (denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen) van de situatie, en wordt in alle redelijkheid en in overleg met de Europeesche Hulplijn bepaald. Reisgenoot: een persoon met wie u samen een reis of verblijf heeft geboekt. Deze persoon staat niet als verzekerde op uw polisblad vermeld, maar wel op het boekings- of reserveringsformulier 3 WAT IS NIET VERZEKERD? - Kosten die u maakt zonder dat u daar vooraf U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is Europeesche Hulplijn voor heeft gekregen. toestemming van Europeesche Verzekeringen of de aangegaan en de eventuele medeverzekerde - Kosten die u normaal gesproken ook zou hebben 2 WAT IS VERZEKERD? De onvoorziene en noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten die u moet maken voor terugkeer naar de woonplaats of noodgedwongen langer verblijf ter plaatse als gevolg van: - overlijden, ernstige ziekte of ongeval van uzelf of een verzekerde reisgenoot; - overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een reisgenoot, voor zover de reisverzekering van die reisgenoot geen dekking biedt voor de extra reis- en verblijfskosten die u voor uzelf moet maken; - het bijwonen van een begrafenis of crematie in Nederland van een niet-meereizende huisgenoot of direct familielid; - ernstige ziekte of ongeval van een niet-meereizende persoon die een direct familielid van u is gemaakt, zoals kosten van levensonderhoud. Het kan zijn dat wij om deze reden tot maximaal 10% op uw verblijfskosten in mindering brengen. 4 WAT VERGOEDEN WE? - Hulpverlening: kostprijs; - Opsporingskosten, ook als deze het gevolg zijn van een niet gedekte schadeoorzaak: kostprijs; - Vervoerskosten van het stoffelijk overschot: kostprijs; - Kiest u voor een begrafenis of crematie ter plaatse? Dan vergoeden wij tot maximaal de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland, de reis- en verblijfskosten van huisgenoten en familieleden

12 Per gebeurtenis, per persoon maximaal: - 75,- per dag voor extra reis- en verblijfskosten in verband met een langer verblijf ter plaatse door ziekte, overlijden of een ongeval;per reis maximaal: 100,- telefoonkosten; - 450,- in verband met tijdens de reis gemaakte extra kosten als gevolg van een natuurramp; - 450,- in verband met extra kosten door extreme weersomstandigheden, een natuurramp of werkstaking waardoor uw terugreisdatum wordt overschreden; - 250,- voor ziekenhuisbezoeken tijdens de reis gemaakt door of voor bij ons verzekerde medereizigers. 5 EIGEN RISICO Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 12

13 Bijzondere Voorwaarden Geneeskundige kosten Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 13 2 Wat moet u nog weten? 13 3 Wat is verzekerd? 13 4 Kwaliteit van medische zorg 13 5 Contact met de Hulplijn 13 6 Wat is niet verzekerd? 13 7 Wat vergoeden we? 13 8 Eigen risico 13 1 WAT BEDOELEN WE MET? Evacuatie: Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op dekking van deze verzekering. U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele medeverzekerde 2 WAT MOET U NOG WETEN? - Wij mogen een machtiging van u vragen om uw medische gegevens op te vragen in het buitenland. - Heeft u een ziektekostenverzekering buiten Nederland lopen, dan moet u daar eerst de kosten indienen. Dit geldt niet voor kosten van een eventuele evacuatie op medische grond. - Wij vergoeden alleen op basis van originele medische nota s of een uitkeringsbericht van een zorgverzekeraar. 3 WAT IS VERZEKERD? - Onvoorziene medisch noodzakelijke, geneeskundige zorg tijdens de reis door erkende artsen of ziekenhuizen. - Onvoorziene behandelingen tijdens de reis, die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed en die zijn uitgevoerd door een bevoegde zorgverlener. - Heeft u geen wettelijk verplichte zorgverzekering, dan vergoeden we alleen de kosten die niet door een Nederlandse zorgverzekering zouden worden vergoed. - De extra reiskosten die u maakt van en naar de medische instelling. 5 CONTACT MET DE HULPLIJN Heeft u hulp nodig? Neem dan eerst contact op met de Europeesche Hulplijn, (tel) : WAT IS NIET VERZEKERD? - (na)behandeling in Nederland en in Nederland gemaakte kosten; - vergoeding van het ingehouden eigen risico door de zorgverzekeraar; - geneeskundige zorg die het gevolg is van alpineskiën of snowboarden; - behandelingen, onderzoeken, genees- en verbandmiddelen die niet zijn voorgeschreven door artsen. - geneeskundige zorg in een privékliniek zonder overleg met SOS International. Geneeskundige en/of tandheelkundige behandelingen worden ook niet vergoed als: - u de reis maakt met als doel om die behandeling in het buitenland te ondergaan; - de noodzaak tot behandeling niet is ontstaan tijdens de reis. 7 WAT VERGOEDEN WE? - Geneeskundige kosten: kostprijs. - Tandheelkundige zorg: maximaal 350,- per gebeurtenis. - Noodzakelijke reiskosten: kilometervergoeding volgens de letselschaderichtlijn. (www.deletselschaderaad.nl) 8 EIGEN RISICO Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 4 KWALITEIT VAN MEDISCHE ZORG Wij willen u de kwaliteit van de geneeskundige behandeling en de goede samenwerking met ziekenhuizen en artsen garanderen. Daarom hebben wij het recht om te bepalen in welk ziekenhuis of door welke arts u zich moet laten behandelen

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche Algemene Voorwaarden Lang op Reis Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze ACSI Caravanreisverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Business Travel Insurance Collectief. Daarnaast ontvangt u een aantal

Nadere informatie

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze Caravan- en Vouwwagenverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Evenementenverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen 1 Algemeen 3 1.1 Wat bedoelen wij met... 3 1.2 Wat mag

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Doorlopende Reisverzekering Z.R.14.06

Polisvoorwaarden Zelf Doorlopende Reisverzekering Z.R.14.06 Polisvoorwaarden Zelf Doorlopende Reisverzekering Z.R.14.06 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met... 4 1.2 Wat mag je van ons verwachten? 4 1.3 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij

Nadere informatie

belangrijke Belt u dan zo snel mogelijk met uw financieel adviseur.

belangrijke Belt u dan zo snel mogelijk met uw financieel adviseur. VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW REIS In de voorwaarden van de REAAL Reisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent verzekerd

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket 03 115 14-09 Reisverzekering In de voorwaarden van de Reaal Reisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde 3 en 4).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Watersport

Algemene Voorwaarden Watersport ALGEMENE VOORWAARDEN WATERSPORT Model 382.202 10-12 PIA 1. WANNEER BEGINT UW VERZEKERING? 1.1 De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polisblad staat. 2. HOE LANG IS UW VERZEKERING GELDIG? 2.1

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering 1 Inhoudsopgave Laat uw vakantieplezier door niets of niemand afpakken. 3 Hoe kunt u de ANWB Alarmcentrale bereiken? 4 Algemene en bijzondere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Autoverzekering P.A. 14.09

Polisvoorwaarden Proteq Autoverzekering P.A. 14.09 Polisvoorwaarden Proteq Autoverzekering P.A. 14.09 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Uw Autoverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3

Nadere informatie