GAAT ER IETS MIS OP REIS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GAAT ER IETS MIS OP REIS?"

Transcriptie

1 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering Sundio. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden. De dekking van de Bijzondere Voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald. Om ervoor te zorgen dat u goed weet waar u wel en niet voor verzekerd bent, raden wij u aan de voorwaarden goed door te lezen. Met een Kortlopende Reisverzekering Sundio van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. GAAT ER IETS MIS OP REIS? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn op Sla dit nummer op in uw mobiele telefoon. Bel in ieder geval direct de Europeesche Hulplijn bij: ziekenhuisopname ongeval of ziekte eerdere terugkeer pech met uw auto, caravan of camper. Noteer voordat u belt altijd de naam van de plaats waar u bent en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Houd ook uw verzekeringspas bij de hand. HEEFT U EEN DOKTER NODIG? Bel dan met de Europeesche Hulplijn. U wordt verwezen naar een betrouwbare dokter. Vraag de dokter altijd om een rekening waarop alle kosten apart vermeld zijn. EXTRA KOSTEN Maakt u onverwacht extra reis- en/of verblijfkosten? Bel dan altijd de Europeesche Hulplijn. NEEM ALTIJD UW CREDITCARD MEE Wilt u op reis bijvoorbeeld een auto huren? Dan lukt dat vaak niet zonder creditcard. DIEFSTAL OF VERLIES VAN BAGAGE TIJDENS DE REIS? Doe direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag een schriftelijk bewijs. Doe ook altijd aangifte bij de reisleiding of het hotel. SCHADE AAN BAGAGE OF BAGAGE KWIJT TIJDENS VERVOER? Vraag direct een schriftelijke verklaring van de vervoerder. Luchtvaartmaatschappijen hebben hiervoor een speciaal formulier: het Property Irregularity Report. Bewaar beschadigde artikelen tot de schade is afgehandeld. HOE CLAIMT U EEN BAGAGESCHADE? Neem contact op met uw reis- of verzekeringsadviseur of bel ons op en uw schade wordt meteen afgehandeld. Uniek daarbij is dat u, naast een uitkering in geld, ook kunt kiezen voor een vervangend artikel tegen voordelige internetprijzen. Zorg dat u uw verzekeringsbewijs (polis, boekingsbevestiging, pasje), nota s, politierapporten en andere bewijsstukken bij de hand heeft als u belt. HOE CLAIMT U ANDERE SCHADES? Heeft u tijdens uw reis geneeskundige- of tandheelkundige kosten of extra reis- of verblijfkosten moeten maken? Meld dit dan bij uw reis- of verzekeringsadviseur. Of bij ons met behulp van het schadeformulier. U kunt dit formulier downloaden op Voor een snelle schadeafhandeling, vragen wij u de schade goed en volledig te omschrijven en alle originele rekeningen, garantiebewijzen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen. Wij wensen u veel reisplezier!

2 INHOUDSOPGAVE Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen 3 Algemene Voorwaarden Reisverzekering 7 Bijzondere Voorwaarden Personenhulpverlening 9 Bijzondere Voorwaarden Extra onvoorziene kosten 11 Bijzondere Voorwaarden Geneeskundige kosten 13 Bijzondere Voorwaarden Reisbagage 15 Bijzondere Voorwaarden Skiën en Snowboarden 17 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering 19 2

3 Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen Deze voorwaarden gelden voor al onze Kortlopende Verzekeringen INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 3 2 Begin en einde van de overeenkomst 3 Vanaf wanneer zijn u en de medeverzekerden verzekerd? 3 Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? 3 Wat verklaart u bij het afsluiten van een verzekering? 4 3 Premiebetaling 4 Hoe betaalt u de premie? 4 4 Wat zijn uw verplichtingen? 4 Als u of een medeverzekerde niet aan bovengenoemde verplichtingen voldoet? 4 5 Schade 4 Wanneer bent u niet verzekerd en vergoeden wij geen schade of hulp? 4 Wat vergoeden we als u schade heeft door terrorisme? 5 Wat gebeurt er ais er sprake is van totaal verlies, diefstal of verkoop van het object waarvoor de verzekering is afgesloten? 5 Wat als u de schadevergoeding te laag vindt? 5 Wanneer kunt u geen vergoeding meer opeisen? 5 6 Fraude 5 Wat noemen we fraude? 5 Wat doen we als u fraudeert? 5 7 Overige bepalingen 5 Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens? 5 Welk recht geldt voor deze overeenkomst? 6 Wat kunt u doen als u een klacht heeft? 6 Welk adres gebruiken wij om u te informeren? 6 1 WAT BEDOELEN WE MET: Atoomkernreactie: iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals een kernfusie of kernsplijting en kunstmatige of natuurlijke radioactiviteit. Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. Inboedel: losse voorwerpen die bij uw recreatieobject horen en die u daarin achterlaat (of tijdelijk elders heeft opgeslagen). Zaken als geld, pasjes, gereedschap, huisdieren, brillen, monstercollecties of verzamelingen behoren niet tot de inboedel. Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op dekking van deze verzekering. Molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlust of oproer. Personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van personen Polisblad: uw verzekeringsbewijs Premie: het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan Vergoeding: hulp of vergoeding van schade, kosten en/of verliezen en uitkering bij ongeval. Verbeurdverklaring: het in beslag nemen van voorwerpen door een overheid of andere instantie. Verzekerde: u en eventueel andere op het polisblad of in de voorwaarden genoemde personen. Verzekering: een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer Wij/we: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. 2 BEGIN EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST Vanaf wanneer zijn u en de medeverzekerde verzekerd? De ingangsdatum en einddatum staan op uw polisblad - De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de verzekering is afgesloten. Wij vergoeden alleen de schade die tijdens de looptijd ontstaat. - U en de medeverzekerden zijn niet verzekerd wanneer de premie niet op tijd is betaald. - Na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u zonder enige verplichting de verzekering annuleren. De premie die u al heeft betaald, geven wij terug. Gaat de dekking binnen de 14 dagen bedenktijd in, dan betaalt u wel premie over de dagen waarop de verzekering al heeft gelopen. Deze bedenktijd geldt niet voor verzekeringen die korter dan 30 dagen. Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? Als u de verzekering wijzigt, beoordelen we de gegevens op dezelfde manier als bij de aanvraag van een nieuwe verzekering. Het kan zijn dat de premie door de wijziging hoger of lager uitvalt, of dat we de verzekering niet meer kunnen voortzetten. In dat laatste geval zullen we de verzekering beëindigen. Als de wijziging gevolgen heeft voor uw verzekering, dan ontvangt u hierover van ons een brief. - Als u een vaste woonplaats heeft buiten Nederland. - Als u of een medeverzekerde veel of niet volledig aantoonbare schades meldt, kan dat voor ons reden zijn om met u naar de oorzaken te kijken. Mogelijk kunnen de oorzaken worden voorkomen. Wilt u niet aan dit onderzoek meewerken, of schatten wij in dat uw situatie niet gaat veranderen, dan kan dat aanleiding zijn om: - een (extra) eigen risico in de polis op te nemen

4 - de verzekering te beëindigen. Daarbij hanteren we een opzegtermijn van 60 dagen. - Als wij ontdekken dat u bij het aanvragen van de verzekering niet alle, of niet de juiste informatie aan ons heeft gegeven, met de bedoeling om ons te misleiden, beëindigen wij per direct de verzekering. - Als vast is komen te staan dat er sprake is van fraude, oplichting of van bedrog, dan eindigt de verzekering op de datum van dagtekening van de brief waarin we dit aan u meedelen. Dit kan bovendien aanleiding zijn om ook uw andere verzekeringen bij ons of andere ondernemingen van ASR NV per direct te beëindigen. Daarnaast kunnen we aangifte doen bij de politie en uw gegevens op laten nemen in een of meer registers, die partijen kunnen controleren op een eventueel negatieve status, zoals bijvoorbeeld de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem, te Zeist). - Als wij uw persoonsgegevens op laten nemen in het Extern Verwijzingsregister, dan kunnen financiële instellingen in Nederland die toetsen en zien of u hierin voorkomt met uw persoonsgegevens. Dit is toegestaan volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit register wordt door financiële instellingen gebruikt om de betrouwbaarheid van hun relaties te beoordelen. Degene die toetst of u voorkomt in dit register, is verplicht om bij ons navraag te doen over de reden van uw registratie, voordat hieraan gevolgen worden verbonden. Wat verklaart u bij het afsluiten van een verzekering? 2.3 U verklaart dat in de laatste acht jaar voor u deze verzekering heeft afgesloten: - wij of een andere verzekeraar geen verzekering van u hebben opgezegd; - wij of een andere verzekeraar niet geweigerd hebben om een verzekering met u af te sluiten of een verzekering van u te wijzigen; - wij of een andere verzekeraar geen beperkende of zwaardere voorwaarden of een hogere premie hebben toegepast of aan u hebben voorgesteld. U verklaart ook dat in de laatste acht jaar voor het sluiten van deze verzekering u niet in aanraking bent geweest met politie of justitie in verband met: - diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; - het benadelen van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing, bedrei-ging of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; - het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten; - een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding. U verklaart ook dat u in de laatste vijf jaar voor het sluiten van deze verzekering niet failliet bent verklaard of door de rechter in een schuldsanering bent betrokken, en dat op het moment van sluiten van deze verzekering een deurwaarder geen beslag heeft gelegd op uw zaken of uw inkomsten. Kunt u niet voldoen aan een van de bovenstaande voorwaarden? Dan moet u ons dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw polisblad laten weten. Ontdekken wij achteraf zelf dat uw informatie niet klopt, dan kan dat betekenen dat u geen recht heeft op schadevergoeding. 3 PREMIEBETALING Hoe betaalt u de premie? U moet de premie betalen voor uw verzekering begint. - Zodra de dekking begonnen is, geven wij geen premie terug. 4 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN? U en een eventuele medeverzekerde zijn verplicht om: voorzichtig met uw zaken om te gaan; - al het redelijke te doen om schade te voorkomen en te beperken; - bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Hierbij hoort ook dat wij u kunnen vragen om u door een door ons betaalde arts te laten onderzoeken. U dient hem ook alle gewenste informatie te geven; - de omvang en de context van de gemelde schade aan te tonen; - binnen 24 uur na ontdekking aangifte te doen bij de politie bij strafbare feiten zoals inbraak, diefstal, joyriding of een aanrijding waarbij de dader onbekend is; - diefstal of vermissing uit uw hotelkamer binnen 24 uur na ontdekking te melden bij de hoteldirectie; - schade zo snel mogelijk aan ons te melden. Doet u dat pas na zes maanden, dan vergoeden wij de schade niet. Heeft u een reis geboekt die u (mogelijk) moet annuleren? Meld dit dan binnen 3 werkdagen bij het kantoor waar u de reis hebt geboekt. - ons alle informatie te geven die voor de schadeafhandeling van belang kan zijn; - contact met ons op te nemen voordat u een schade laat repareren. Dit geeft ons de mogelijkheid om de schade te laten onderzoeken als wij dat nodig vinden; - zowel bij het afsluiten van de verzekering als tijdens de looptijd van de verzekering de juiste gegevens aan ons te verstrekken; - mee te werken aan het snel en goed regelen van schadevergoeding; - binnen 14 dagen alle wijzigingen aan ons door te geven die voor uw verzekering van belang zijn, zoals een verhuizing; - beschadigde zaken te bewaren tot na de schadeafwikkeling. Wij kunnen u vragen om de beschadigde zaken bij een schademelding naar ons te sturen. Als u of een medeverzekerde niet aan bovengenoemde verplichtingen voldoet? 4.2 Als niet aan de verplichtingen wordt voldaan, dan kan dat voor ons reden zijn om: - bij schade minder of niets uit te keren, en/of - eventueel betaalde schade op u te verhalen, en/of - uw verzekering te beëindigen. 5 SCHADE Wanneer bent u niet verzekerd en vergoeden wij geen schade of hulp? 5.1 Wij vergoeden geen schade als die is ontstaan: - doordat u of een medeverzekerde de schade opzettelijk heeft toegebracht, heeft nagelaten de schade te voorkomen, of doordat de schade met uw toestemming opzettelijk is toegebracht; 4

5 Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen - wanneer u of een medeverzekerde niet over de juiste papieren beschikte of onbevoegd handelde; - doordat u of een medeverzekerde zich niet aan onze voorgeschreven verplichting(en) heeft gehouden; - door een poging tot zelfdoding; - buiten het op het polisblad genoemde verzekeringsgebied; - door (overmatig) gebruik van drugs, alcohol of geneesmiddelen; Wij vergoeden ook geen schade: - als u de premie van deze verzekering niet (tijdig) heeft betaald; - als u bij ons een recreatieonderkomen heeft verzekerd en dit uw vaste woonadres is; - als die op basis van een wet of een andere verzekering, garantie of voorziening al wordt vergoed of vergoed zou worden als u niet bij ons verzekerd was geweest; - die is veroorzaakt of verband houdt met molest, atoomkernreacties, kaping of verbeurdverklaring; - die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten; - als u of een medeverzekerde fraude pleegt. Totaal verlies 5.2 Is uw verzekerde eigendom helemaal verloren gegaan? Dan vergoeden wij de schade nadat u dat eigendom (of de restanten daarvan) aan ons heeft overgedragen of aan een andere partij die wij aanwijzen. U moet alle (onder)delen van uw eigendom, zoals het kenteken- of registratiebewijs, het overschrijvingsbewijs, de sleutels en adapter,aan ons geven of aan een andere partij die wij aanwijzen. Wij mogen, als wij schade vergoeden, de restanten altijd verkopen aan anderen. Wat vergoeden we als u schade heeft door terrorisme? 5.3 Wij vergoeden de schade op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade). Daarin staat dat we een schadevergoeding kunnen beperken bij onder andere terrorisme en kwaadwillige besmetting. De volledige tekst van dit protocol kunt u vinden op Wat gebeurt er ais er sprake is van totaal verlies, diefstal of verkoop van het object waarvoor de verzekering is afgesloten? 5.4 Als u geen belang meer heeft bij uw verzekering, door bijvoorbeeld verkoop, totaal verlies, inbeslagname door justitie/politie of diefstal, dan eindigt de dekking van deze verzekering direct. U bent verplicht dit per direct aan ons te melden. Wat als u de schadevergoeding te laag vindt? 5.5 Wordt er een externe schade-expert ingeschakeld en vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag u zelf een door de beroepsgroep erkende deskundige kiezen die met de door ons aangestelde deskundige overlegt. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over het schadebedrag, dan wijzen ze samen een derde deskundige aan. Diegene stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van beide taxaties. Als u gelijk krijgt en wij overgaan tot het betalen van een aanvullende vergoeding, dan betalen wij ook de kosten van deze deskundigen. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten voor u. Wanneer kunt u geen vergoeding meer opeisen? 5.6 Hebben wij u een brief gestuurd, waarin wij u meedelen dat we definitief het besluit hebben genomen om geen (verdere) vergoeding(en) uit te keren? Dan verjaart uw vordering op ons drie jaar na de dagtekening van deze brief. Dat betekent dat uw vordering dan volgens de wet niet meer geldig is. U moet de schade binnen zes maanden nadat de schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden, of nadat u weet dat hij heeft plaatsgevonden, bij ons melden. Meldt u de schade na deze zes maanden, dan vergoeden wij de schade niet. 6 FRAUDE 6.1 Wat noemen we fraude? Met fraude bedoelen we dat u ons doelbewust benadeelt. Bijvoorbeeld doordat u: - niet eerlijk vertelt wat er is gebeurd; - bedragen op (aankoop)notas verandert; - meer dan de geleden schade claimt; - bij meerdere partijen dezelfde schade claimt; - informatie achterhoudt of wijzigingen niet aan ons doorgeeft; - een eerder afgewezen schade opnieuw onder een ander verhaal claimt. Wat doen we als u fraudeert? 6.2 Constateren we fraude, dan nemen we een aantal stappen, zoals: - het verhalen van alle kosten en de aan u betaalde vergoedingen; - het stopzetten van alle verzekeringen die u bij ons of bij andere ondernemingen van ASR NV heeft afgesloten; - het uitsluiten voor toekomstige verzekeringen; - de opname van uw gegevens in ons intern incidentenregister; - de verstrekking van uw gegevens aan de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) in Zeist. Andere financiële instellingen in Nederland kunnen dan nagaan of u voorkomt in een incidentenwaarschuwingssysteem. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Stichting CIS, website: - verstrekking van uw gegevens aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars; - aangifte doen bij de politie. 7 OVERIGE BEPALINGEN Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens? 7.1 We gaan fatsoenlijk om met uw persoonlijke gegevens. We vragen u alleen om die persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om: - het verzekeringscontract te kunnen afsluiten en te - onderhouden; - schade te behandelen en hulpverlening te regelen; - u te informeren over diensten en services; - fraude te voorkomen en te bestrijden

6 We houden ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. We wisselen uw schade- en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem in Zeist en houden ons aan het privacyreglement van deze stichting. (zie We kunnen telefoongesprekken opnemen. Deze telefoongesprekken kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers. Welk recht geldt voor deze overeenkomst? 7.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Wat kunt u doen als u een klacht heeft? 7.3 Heeft u een klacht of bent u het oneens met een beslissing die een van onze medewerkers heeft genomen? Neem dan alstublieft contact met ons op, zodat we het kunnen bespreken. Komt u er met onze medewerker niet uit, dien uw klacht dan in via een brief of aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam, Lossen wij uw klacht niet op, dan kunt u deze binnen drie maanden nadat wij een definitief besluit hebben genomen voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Komt u er met ons of het KiFiD niet uit? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter. Welk adres gebruiken wij om u te informeren? 7.4 Wij hebben u volgens de (Nederlandse?) wet op de juiste manier geïnformeerd als wij onze informatie sturen naar: - uw meest recente adres dat bij ons bekend is. - uw verzekeringsadviseur. 6

7 Algemene Voorwaarden Reisverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden van Europeesche Verzekeringen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 7 2 Wie zijn verzekerd? 7 3 Waar bent u verzekerd? 7 4 Wanneer bent u verzekerd? 7 5 Wanneer bent u niet verzekerd? 7 1 WAT BEDOELEN WE MET? Europa: oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking ook voor Cyprus en de niet-europese landen aan de Middellandse Zee: Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Israël, Libië, Syrië en Libanon. Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op de dekking van deze verzekering. Reis: reis en verblijf die bedoeld is ter ontspanning en voor recreatie. Binnen Nederland moet er sprake zijn van een geboekte reis en/ of verblijf. Er mag in deze periode geen sprake zijn van betaalde arbeid. Vrijwilligerswerk is standaard meeverzekerd. 4 WANNEER BENT U VERZEKERD? U bent verzekerd vanaf het moment dat u voor een reis uw huis verlaat tot het moment dat u daarin terugkeert. De verzekering is nooit langer geldig dan 720 dagen. 5 WANNEER BENT U NIET VERZEKERD? U bent niet verzekerd als: - uw reis de einddatum van uw verzekering overschrijdt. De einddatum staat op uw polisblad. Als u de einddatum onvoorzien en noodgedwongen overschrijdt, blijft de dekking van deze verzekering van kracht tot u thuiskomt; - u tijdens de reis arbeid verricht of zaken doet. Vrijwilligerswerk is wel verzekerd; - uw schade het gevolg is van skiën of snowboarden. U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele medeverzekerde. Vrijwilligerswerk: werk dat u doet zonder dat u daarvoor betaalt krijgt. U moet ook niet verplicht zijn om dat werk te doen. Wereld: alle overige landen, waaronder de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint- Maarten. 2 WIE ZIJN VERZEKERD? Op het polisblad staat wie er verzekerd zijn 3 WAAR BENT U VERZEKERD? Op het polisblad staat waar u verzekerd bent. Dat kan zijn: - Nederland en tijdens trips van maximaal 24 uur in het buitenland, of - Europa, of - de hele wereld

8 8

9 Bijzondere Voorwaarden Personenhulpverlening Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene voorwaarden Annulering van Europeesche Verzekeringen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 9 2 Wat is verzekerd? 9 3 Wat regelt de Europeesche Hulplijn? 9 4 Wat vergoeden we? 9 5 Wat vergoeden we niet? 9 6 Eigen risico 9 1 WAT BEDOELEN WE MET? - opsporing, redding of berging; - overkomst van 1 persoon voor noodzakelijke bijstand; Familieleden eerste graad: uw (ex-)echtgenoot of - toezending van medicijnen; (ex)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en - vervangend verblijf; met wie u een geregistreerd partnerschap of een - betalingsgaranties aan ziekenhuis; samenlevingscontract heeft, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen en/ of stiefkinderen. - medisch advies. De Europeesche Hulplijn verstrekt adviezen en helpt met het zoeken naar een goede arts of medische dienst. Familieleden tweede graad: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en/ of schoonzussen. Direct familielid: familieleden in de eerste of tweede graad, overgrootouders en/ of achterkleinkinderen. Natuurramp: een onvoorziene natuurlijke gebeurtenis met vergaande gevolgen voor de omgeving en de mensen die daar wonen en leven. 4 WAT VERGOEDEN WE? Reisgenoot: iemand met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt. Deze persoon staat niet op uw polisblad vermeld, maar wel op het boekings- of reserveringsformulier. Of u kunt op een andere manier aantonen dat u met deze persoon samen reist.. Wanneer u of een andere verzekerde met behulp van de Europeesche Hulplijn naar huis wordt gebracht, dan mogen, in overleg met de Europeesche Hulplijn, ook een of meerdere reisgenoten mee naar huis. Voor wie en voor hoeveel mensen dat geldt, hangt af van de noodzaak en de urgentie (denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen). Dit wordt in alle redelijkheid en in overleg met de Europeesche Hulplijn bepaald. De kosten voor de hulpverlening: kostprijs. 5 WAT VERGOEDEN WE NIET? Verstrekte voorschotten moet u zo snel mogelijk na thuiskomst aan ons terugbetalen. 6 EIGEN RISICO? 2 WAT IS VERZEKERD? Voor deze dekking geldt geen eigen risico. U bent verzekerd voor personenhulp als u of een andere verzekerde door ernstige ziekte, ernstig letsel door een ongeval, overlijden van u, uw reisgenoot of directe familie of door een natuurramp hulp nodig heeft. Wanneer deze dekking gesloten is in combinatie met een objectverzekering, zoals een motor-, caravan- of vaartuigverzekering, dan heeft u alleen recht op deze hulp als die direct voortvloeit uit het gebruik van dit object. De hulp wordt via de Europeesche Hulplijn verzorgd door SOS International. Telefoon: WAT REGELT DE EUROPEESCHE HULPLIJN? Als het naar inschatting van SOS International noodzakelijk is regelt de Europeesche Hulplijn: - vervoer naar de bestemming of naar huis;

10 10

11 Bijzondere Voorwaarden Extra onvoorziene kosten Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. U bent verzekerd voor de extra onvoorziene kosten. Deze kosten moeten in overleg en met goedkeuring van de Europeesche of de Europeesche Hulplijn zijn gemaakt. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 11 2 Wat is verzekerd? 11 3 Wat is niet verzekerd? 11 4 Wat vergoeden we? 11 5 Eigen risico 12 1 WAT BEDOELEN WE MET? - extreme weersomstandigheden, een natuurramp of werkstaking waardoor uw terugreis onmogelijk is; Extreme weersomstandigheden: orkanen, tropische cyclonen, overstromingen en tornado s. Natuurramp: een onvoorziene natuurlijke gebeurtenis met vergaande gevolgen voor de omgeving en mensen. Familieleden 1e graad: uw (ex-)echtgenoot of (ex)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. Familieleden 2e graad: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en schoonzussen Direct familielid: familieleden in de 1 e of 2 e graad, overgrootouders en achterkleinkinderen Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op dekking van deze verzekering. - materiële schade aan uw huis of bedrijf waardoor uw aanwezigheid thuis dringend noodzakelijk is - reis- en verblijfskosten van een persoon voor noodzakelijke bijstand tijdens ziekenhuisopname als u alleen reist. Deze persoon is dan ook verzekerd onder deze verzekering; - reis en verblijfskosten van een persoon ter ondersteuning bij overlijden van u of een verzekerde reisgenoot in het buitenland; Deze persoon is dan ook verzekerd onder deze verzekering. - opsporings- en reddingskosten. Komt u of een medeverzekerde tijdens de reis in het buitenland te overlijden dan vergoeden wij de vervoerskosten van het stoffelijk overschot naar Nederland. Ook als het overlijden veroorzaakt is door een niet verzekerde gebeurtenis. Wanneer u of een andere verzekerde met behulp van de Europeesche Hulplijn naar huis wordt gebracht, dan mogen, in overleg met de Europeesche Hulplijn, ook een of meerdere reisgenoten mee naar huis. Voor wie en voor hoeveel mensen dat geldt, hangt af van de noodzaak en de urgentie (denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen) van de situatie, en wordt in alle redelijkheid en in overleg met de Europeesche Hulplijn bepaald. Reisgenoot: een persoon met wie u samen een reis of verblijf heeft geboekt. Deze persoon staat niet als verzekerde op uw polisblad vermeld, maar wel op het boekings- of reserveringsformulier 3 WAT IS NIET VERZEKERD? - Kosten die u maakt zonder dat u daar vooraf U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is Europeesche Hulplijn voor heeft gekregen. toestemming van Europeesche Verzekeringen of de aangegaan en de eventuele medeverzekerde - Kosten die u normaal gesproken ook zou hebben 2 WAT IS VERZEKERD? De onvoorziene en noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten die u moet maken voor terugkeer naar de woonplaats of noodgedwongen langer verblijf ter plaatse als gevolg van: - overlijden, ernstige ziekte of ongeval van uzelf of een verzekerde reisgenoot; - overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een reisgenoot, voor zover de reisverzekering van die reisgenoot geen dekking biedt voor de extra reis- en verblijfskosten die u voor uzelf moet maken; - het bijwonen van een begrafenis of crematie in Nederland van een niet-meereizende huisgenoot of direct familielid; - ernstige ziekte of ongeval van een niet-meereizende persoon die een direct familielid van u is gemaakt, zoals kosten van levensonderhoud. Het kan zijn dat wij om deze reden tot maximaal 10% op uw verblijfskosten in mindering brengen. 4 WAT VERGOEDEN WE? - Hulpverlening: kostprijs; - Opsporingskosten, ook als deze het gevolg zijn van een niet gedekte schadeoorzaak: kostprijs; - Vervoerskosten van het stoffelijk overschot: kostprijs; - Kiest u voor een begrafenis of crematie ter plaatse? Dan vergoeden wij tot maximaal de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland, de reis- en verblijfskosten van huisgenoten en familieleden

12 Per gebeurtenis, per persoon maximaal: - 75,- per dag voor extra reis- en verblijfskosten in verband met een langer verblijf ter plaatse door ziekte, overlijden of een ongeval;per reis maximaal: 100,- telefoonkosten; - 450,- in verband met tijdens de reis gemaakte extra kosten als gevolg van een natuurramp; - 450,- in verband met extra kosten door extreme weersomstandigheden, een natuurramp of werkstaking waardoor uw terugreisdatum wordt overschreden; - 250,- voor ziekenhuisbezoeken tijdens de reis gemaakt door of voor bij ons verzekerde medereizigers. 5 EIGEN RISICO Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 12

13 Bijzondere Voorwaarden Geneeskundige kosten Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 13 2 Wat moet u nog weten? 13 3 Wat is verzekerd? 13 4 Kwaliteit van medische zorg 13 5 Contact met de Hulplijn 13 6 Wat is niet verzekerd? 13 7 Wat vergoeden we? 13 8 Eigen risico 13 1 WAT BEDOELEN WE MET? Evacuatie: Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op dekking van deze verzekering. U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele medeverzekerde 2 WAT MOET U NOG WETEN? - Wij mogen een machtiging van u vragen om uw medische gegevens op te vragen in het buitenland. - Heeft u een ziektekostenverzekering buiten Nederland lopen, dan moet u daar eerst de kosten indienen. Dit geldt niet voor kosten van een eventuele evacuatie op medische grond. - Wij vergoeden alleen op basis van originele medische nota s of een uitkeringsbericht van een zorgverzekeraar. 3 WAT IS VERZEKERD? - Onvoorziene medisch noodzakelijke, geneeskundige zorg tijdens de reis door erkende artsen of ziekenhuizen. - Onvoorziene behandelingen tijdens de reis, die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed en die zijn uitgevoerd door een bevoegde zorgverlener. - Heeft u geen wettelijk verplichte zorgverzekering, dan vergoeden we alleen de kosten die niet door een Nederlandse zorgverzekering zouden worden vergoed. - De extra reiskosten die u maakt van en naar de medische instelling. 5 CONTACT MET DE HULPLIJN Heeft u hulp nodig? Neem dan eerst contact op met de Europeesche Hulplijn, (tel) : WAT IS NIET VERZEKERD? - (na)behandeling in Nederland en in Nederland gemaakte kosten; - vergoeding van het ingehouden eigen risico door de zorgverzekeraar; - geneeskundige zorg die het gevolg is van alpineskiën of snowboarden; - behandelingen, onderzoeken, genees- en verbandmiddelen die niet zijn voorgeschreven door artsen. - geneeskundige zorg in een privékliniek zonder overleg met SOS International. Geneeskundige en/of tandheelkundige behandelingen worden ook niet vergoed als: - u de reis maakt met als doel om die behandeling in het buitenland te ondergaan; - de noodzaak tot behandeling niet is ontstaan tijdens de reis. 7 WAT VERGOEDEN WE? - Geneeskundige kosten: kostprijs. - Tandheelkundige zorg: maximaal 350,- per gebeurtenis. - Noodzakelijke reiskosten: kilometervergoeding volgens de letselschaderichtlijn. (www.deletselschaderaad.nl) 8 EIGEN RISICO Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 4 KWALITEIT VAN MEDISCHE ZORG Wij willen u de kwaliteit van de geneeskundige behandeling en de goede samenwerking met ziekenhuizen en artsen garanderen. Daarom hebben wij het recht om te bepalen in welk ziekenhuis of door welke arts u zich moet laten behandelen

14 14

15 Bijzondere Voorwaarden Reisbagage Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 15 5 Wat krijgt u vergoed? 16 2 Wat is verzekerd? 15 Reisverzekering Basis 16 3 Wat zijn uw verplichtingen? 15 Reisverzekering Basis Plus 16 4 Wat is niet verzekerd? 15 Reisverzekering Basis Top 16 1 WAT BEDOELEN WE MET? 3 WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN? U bent verplicht om: Bagage: - aan te tonen dat de vermiste of beschadigde bagage in - Alle voorwerpen die u voor eigen gebruik (of als geschenk) meeneemt. uw bezit was. Dat kan bijvoorbeeld door nota s of afschriften van de bank; - Alle voorwerpen die u tijdens de reis voor direct en eigen gebruik aanschaft. - aan te tonen dat, als u met het vliegtuig, trein, boot of bus reist en uw bagage zoek of beschadigd raakt, u dit onmiddellijk bij de vervoerder heeft gemeld en een rapport heeft laten opmaken en aan ons heeft toegezonden; - Alle voorwerpen die u voor direct en eigen gebruik vooruitstuurt of die worden nagestuurd op het moment dat de verzekering geldig is. U moet hier altijd een bewijs van hebben. - bij vermissing of beschadiging tijdens transport direct Eigen gebrek: Een eigen gebrek is een ongunstige of minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen in zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade, met financieel nadeel voor u als gevolg. aangifte te doen bij de vervoerder. Het hiervan opgemaakte rapport moet u naar ons sturen; - bij diefstal of verlies een politierapport te laten opmaken. 4 WAT IS NIET VERZEKERD? - geld, (saldo op) passen, kaarten, tegoedbonnen en bankpassen; Kostbare zaken: Alle zaken met een dagwaarde van 250,- of meer. - motorrijtuigen, aanhangwagens, bromfietsen, scooters, accessoires en toebehoren daarvan; Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op - vaartuigen, luchtvaartuigen en accessoires en dekking van deze verzekering. toebehoren daarvan; - val- en zweefschermen met toebehoren; U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de - zaken voor zakelijk of beroepsmatig gebruik en / of verzekeringsovereenkomst met Europeesche zaken van uw werkgever; Verzekeringen is aangegaan en de eventuele - ski- en snowboarduitrusting; medeverzekerde - kostbare zaken die in een vliegtuig, bus, boot of trein niet als handbagage zijn vervoerd; 2 WAT IS VERZEKERD? - kostbare zaken en reisdocumenten die u onbeheerd - U bent verzekerd tegen schade door diefstal, heeft achtergelaten; beschadiging en/ of verlies van uw bagage en/ of uw reisdocumenten. - pasjes, entreebewijzen en dergelijke die u tijdens uw reis niet nodig heeft; - Als uw bagage, later dan bedoeld, op uw - schade door slijtage, eigen gebrek of weersinvloeden; reisbestemming aankomt dan mag u noodzakelijke - schade aan computersoftware of bestanden; kleding en toiletartikelen kopen. Dit geldt niet voor als u al thuis bent. - antieke voorwerpen, kunstvoorwerpen of voorwerpen met een verzamelwaarde; - Uw bagage is ook verzekerd als deze, buiten uw wil, later dan de bedoelde einddatum in uw woning in Nederland aankomt. - Als uw bagage na diefstal of verlies wordt teruggevonden dan vergoeden wij de kosten van het vervoer van deze bagage naar uw huisadres. - Als u niet meer in uw tent kunt overnachten doordat deze door een onvoorziene gebeurtenis, zoals diefstal, niet meer te gebruiken is, vergoeden wij de schade aan de tent en de kosten van het huren van een vervangende tent. - krassen of ontsieringen tenzij het voorwerp ongeschikt is geworden voor het daartoe bestemde gebruik; - schade door eigen gebrek, zoals een constructiefout; - schade die het gevolg is van diefstal, verlies of beschadiging van uw zaken. Dit geldt niet voor zaken die uit nood zijn aangeschaft omdat uw bagage vertraagd aan kwam op uw bestemming of de reis- en verblijfkosten die u tijdens uw reis moet maken om een nieuw reisdocument te krijgen. - schade door langzaam werkende invloeden van milieu, zon of weer. Zoals roest of verrotting. - In het buitenland gehuurde langlaufartikelen. - diefstal van reisdocumenten uit of vanaf een - Reis- en verblijfskosten die u moet maken om een vervoermiddel nieuw reisdocument te krijgen na verlies of diefstal. - diefstal van kostbaarheden vanaf een vervoermiddel

16 - diefstal uit een vervoermiddel tenzij: - het voertuig goed was afgesloten en er sporen van inbraak zijn: - de bagage in een afzonderlijke afgesloten (koffer)ruimte in het vervoermiddel lag. Dit geldt niet tijdens een korte rust- of eetpauze als u onderweg bent; - De bagage was afgedekt met een hoedenplank, rolhoes of andere deugdelijke voorziening waardoor de bagage niet zichtbaar was. Dit geldt niet tijdens een korte rust- of eetpauze als u onderweg bent; - het vervoermiddel een kampeer- of bestelauto is die op het moment van de diefstal op een kampeerterrein stond; - diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel tenzij - voldaan is aan de bepalingen genoemd onder diefstal uit een vervoermiddel - het vervoermiddel zich niet bij het overnachtingverblijf bevond ten tijde van de diefstal. In dat geval moeten de kostbaarheden worden opgeborgen in het overnachtingverblijf. 5 WAT KRIJGT U VERGOED? Wat u vergoed krijgt hangt af van de door u gekozen verzekering. Op het polisblad staat voor welke verzekering u heeft gekozen. Reisverzekering Basis Als uw zaken nog geen jaar oud zijn dan krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd. - Voor zaken die ouder zijn dan één jaar krijgt u de dagwaarde vergoed. De dagwaarde wordt berekend aan de hand van een afschrijvingslijst. Deze vindt u op onze website, - Het totaal verzekerde bedrag is 1.000,- per persoon. - Hoeveel u voor bepaalde zaken maximaal vergoed krijgt, kunt u zien in onderstaand dekkingsoverzicht. Dekkingsoverzicht * (zonne-)brillen en lenzen; 250,- reisdocumenten kostprijs mobiele telefoons 200,- sieraden, horloges etc.: 250,- zeil- en surfplanken en 250,- rubberboten: rolstoelen 250,- totaal aan computerapparatuur, 1.000,- Ipod s, Ipad s etc. totaal aan kostbare zaken uit een 500,- vervoermiddel: noodkosten voor het uitvallen van 250,- uw tent: vervoerskosten voor 250,- teruggevonden bagage: noodaanschaf toiletartikelen en 250,- kleding: * = Alle genoemde bedragen gelden per verzekerde per reis. - Het eigen risico is 300,- per gebeurtenis. Dit bedrag wordt van de schade-uitkering ingehouden. Reisverzekering Basis Plus Als uw zaken nog geen jaar oud zijn dan krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd. - Zaken die ouder zijn dan één jaar: dagwaarde. De dagwaarde wordt berekend aan de hand van een afschrijvingslijst. Deze vindt u op onze site - Het totaal verzekerde bedrag is 2.000,- per persoon - Hoeveel u voor bepaalde zaken maximaal vergoed krijgt vindt u in onderstaand dekkingsoverzicht. Dekkingsoverzicht * (zonne-)brillen en lenzen; 250,- reisdocumenten kostprijs mobiele telefoons 200,- sieraden, horloges etc.: 250,- zeil- en surfplanken en rubberboten: 250,- rolstoelen 250,- totaal aan computerapparatuur, 1.000,- Ipod s, Ipad s etc. totaal aan kostbare zaken uit een 500,- vervoermiddel noodkosten voor het uitvallen van uw 250,- tent: vervoerskosten voor teruggevonden 250,- bagage: noodaanschaf toiletartikelen en 250,- kleding: * = Alle genoemde bedragen gelden per verzekerde per reis. - Het eigen risico is 75,- per gebeurtenis. Dit bedrag wordt van de schade-uitkering ingehouden Reisverzekering Basis Top Als uw zaken nog geen twee jaar oud zijn, dan krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd. - Voor zaken die ouder zijn dan twee jaar krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. De dagwaarde wordt berekend aan de hand van een afschrijvingslijst. Deze vindt u op onze website, - Het totaal verzekerde bedrag is 5.000,- per persoon. - Hoeveel u voor bepaalde zaken maximaal vergoed krijgt vindt u in het onderstaande dekkingsoverzicht. Dekkingsoverzicht * (zonne-)brillen en lenzen; 500,- reisdocumenten kostprijs mobiele telefoons 300,- sieraden, horloges etc.: 500,- zeil- en surfplanken en 500,- rubberboten: rolstoelen 500,- totaal aan computerapparatuur, 2.500,- Ipod s, Ipad s etc. totaal aan kostbare zaken uit een 500,- vervoermiddel noodkosten voor het uitvallen van 500,- uw tent: vervoerskosten voor 500,- teruggevonden bagage: noodaanschaf toiletartikelen en 500,- kleding: * = Alle genoemde bedragen gelden per verzekerde per reis. - Bij deze dekking geldt geen eigen risico. 16

17 Bijzondere Voorwaarden Skiën en Snowboarden Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. De dekking is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 17 2 Wat is verzekerd? 17 3 Wat is niet verzekerd? 17 4 Eigen risico 17 1 WAT BEDOELEN WE MET? Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op dekking van deze verzekering. U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele medeverzekerde 2 WAT IS VERZEKERD? Schade, die is ontstaan tijdens skiën en snowboarden is verzekerd. De schade moet wel vallen onder de gekozen dekkingen die op uw polisblad staan vermeld. Als u bagage heeft meeverzekerd dan heeft u ook dekking voor: - ski- en snowboarduitrusting; - de in het buitenland gehuurde wintersportartikelen; - kosten van skipassen, skilessen en gehuurde skiuitrusting als u daar door een ongeval of voortijdige terugkeer geen gebruik meer van kunt maken. We vergoeden dan alleen de kosten van de niet-gebruikte dagen. 3 WAT IS NIET VERZEKERD? - Als u waarschuwingen of een verbod op of rond de piste negeert. - Beschadiging van alleen uw skistokken, bindingen, het belag of de kanten van uw ski s of snowboard, tenzij door deze schade verder gebruik onmogelijk is. 4 EIGEN RISICO Het eigen risico voor ski- en snowboarduitrusting(en) is gelijk aan het eigen risico van uw bagagedekking

18 18

19 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. De dekking is alleen geldig als u gekozen heeft voor de Reisverzekering Basis Top of als op het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald. Op het polisblad staat voor welk dekking u heeft gekozen. INHOUDSOPGAVE 1 Wat bedoelen we met? 19 5 De hoogte van de uitkering 19 2 Wat is verzekerd? 19 6 Eigen risico 20 3 Wat is niet verzekerd? 19 4 Wat vergoeden we? 19 1 WAT BEDOELEN WE MET? - Als het ongeval (mede) veroorzaakt is door een ziekte Blijvende invaliditeit: blijvend functieverlies van of door een abnormale toestand van lichaam of geest. lichaamdelen of organen. - Als het ongeval veroorzaakt is tijdens alpineskiën of snowboarden. Medeverzekerde: iemand die, net als u, recht heeft op - Als het ongeval (mede) is veroorzaakt door het gebruik dekking van deze verzekering. van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen. Ongeval: plotseling geweld van buitenaf. Het letsel moet zijn vastgesteld door een arts. 4 WAT VERGOEDEN WE? Onder een ongeval verstaan we ook: Per gebeurtenis vergoeden we maximaal: - bevriezing, verdrinking, verstikking of zonnesteek; - bij overlijden: ,- ; - verhongering, dorst, uitputting en zonnebrand, veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd bent geraakt; - acute vergiftiging door iets anders dan voedings-, genots- of geneesmiddelen; - besmetting door ziektekiemen bij een onvrijwillige val in water of een andere stof; - een wondinfectie of bloedvergiftiging door het ongeval; - complicaties en verergering door de eerste hulp die u heeft gekregen na het ongeval, of door een medisch noodzakelijke behandeling die u na het ongeval heeft gekregen; - het plotseling scheuren van spieren of pezen of het plotseling oplopen van een verstuiking of ontwrichting; - het ongewild binnenkrijgen van een stof of voorwerp, waardoor u letsel oploopt. Een hernia en de gevolgen van een insectenbeet of een insectensteek zien wij niet als een ongeval. U/Uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Europeesche Verzekeringen is aangegaan en de eventuele medeverzekerde - bij blijvende invaliditeit: ,-. De uitkering kan een percentage hiervan zijn en is afhankelijk van welk letsel u heeft en de mate van invaliditeit; - zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met meer dan 50cc: 3.000,-; - in afwachting van de vaststelling van uw definitieve invaliditeit de wettelijke rente met een maximum van 4%. 5 DE HOOGTE VAN DE UITKERING In het volgende overzicht ziet u hoeveel wij uitkeren bij welk soort letsel. Daarbij gaan wij ervan uit dat u organen of lichaamsdelen helemaal verliest, of dat u ze niet meer volledig kunt gebruiken. Welk letsel heeft u? Hoeveel procent van het verzekerd bedrag krijgt u? Ongeneeslijke totale krankzinnigheid, of ongeneeslijke totale psychische storing door hersenletsel 100% Verlies van het totale gezichtsvermogen aan beide ogen 100% 2 WAT IS VERZEKERD? - Deze dekking geeft een uitkering als u of een medeverzekerde tijdens de reis door een ongeval blijvend invalide wordt of komt te overlijden. - Als wij binnen een jaar na het ongeval, of na de melding daarvan, nog niet hebben vastgesteld welke uitkering u krijgt voor invaliditeit, dan vergoeden wij ook de wettelijke rente. U krijgt deze rente vanaf de 365 ste dag na het ongeval tot de definitieve vaststelling van uw invaliditeit. 3 WAT IS NIET VERZEKERD? - Als het ongeval veroorzaakt is door het negeren van een verbod of waarschuwing. Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog 30% Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog als u eerder van ons een uitkering heeft gekregen voor verlies van het totale gezichtsvermogen van uw andere oog 70% Verlies van het totale gehoor aan beide oren 60% Verlies van het totale gehoor aan één oor 25% Verlies van het totale gehoor aan één oor als u eerder van ons een uitkering heeft gekregen voor verlies van

20 Welk letsel heeft u? Hoeveel procent van het verzekerd bedrag krijgt u? het totale gehoor aan uw andere oor 35% Verlies van het totale spraakvermogen 50% Verlies van de reuk of de smaak 10% Verlies van een long 25% Verlies van de milt 5% Verlies van een arm tot in het schoudergewricht 75% Verlies van een arm tot in of boven het elleboog gewricht 70% Verlies van een hand of arm beneden het elleboog gewricht 65% Verlies van een duim 25% Verlies van een wijsvinger 15% Verlies van een middelvinger 12% Verlies van een ringvinger of een pink 12% Verlies van alle vingers van een hand 65% Verlies van een been tot in het heupgewricht 75% Verlies van een been tot in of boven het kniegewricht 60% Verlies van een voet of been beneden het knie gewricht 50% Verlies van een grote teen 10% Verlies van een van uw andere tenen 5% Verlies van uw totale natuurlijke gebit 20% 6 EIGEN RISICO Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 20

Algemene verzekeringsvoorwaarden RHN-340.203 06-13

Algemene verzekeringsvoorwaarden RHN-340.203 06-13 Algemene verzekeringsvoorwaarden RHN-340.203 06-13 Inhoudsopgave 1 Wat bedoelen we met?... 2 2 Wat zijn de voorwaarden voor een schadevergoeding?... 3 3 Wanneer start en eindigt uw verzekering?... 4 4

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Ticketgarantieverzekering

Ticketgarantieverzekering 60 23 50 N 5 14 18 E Klaske Woolthuis Communicatiemanager Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten onze 3 Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze. Het is belangrijk

Nadere informatie

Met een Verzekering Samengestelde Reis van de Europeesche bent u goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met een Verzekering Samengestelde Reis van de Europeesche bent u goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Verzekering Samengestelde Reis. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder nog van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Europeesche Verzekeringen

Met vriendelijke groet, Europeesche Verzekeringen Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Cruise Aansluitverzekering. Wij raden u aan de voorwaarden goed

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Contractvoorwaarden voor onze Kortlopende Annuleringsverzekering. 2.1 Wat bedoelen we met? Afbrekingsvergoeding:

Nadere informatie

Alleen als u die heeft meeverzekerd

Alleen als u die heeft meeverzekerd Kortlopende Reisverzekering De reisverzekering kent 3 varianten: Basis, Comfort en Optimaal In het overzicht met dekkingen ziet u het verschil in de verzekerde bedragen tussen de drie reisverzekeringen.

Nadere informatie

2 Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering 6 2.1 Wat bedoelen we met? 6 2.2 Annulering van uw reis 6 2.3 Uw reis afbreken 8

2 Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering 6 2.1 Wat bedoelen we met? 6 2.2 Annulering van uw reis 6 2.3 Uw reis afbreken 8 INHOUDSOPGAVE 1 Leeswijzer 1 Overzicht met dekkingen: wat is verzekerd? 1 1 Contractvoorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering 2 1.1 Wat bedoelen we met...? 2 1.2 Wat zijn de voorwaarden voor een schadevergoeding?

Nadere informatie

WILT U UW RESERVERING ANNULEREN?

WILT U UW RESERVERING ANNULEREN? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor de Sunparks Kortlopende Annuleringsverzekering van de Europeesche. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Kortlopende Annuleringsverzekering

Kortlopende Annuleringsverzekering 37 06 16 N 8 30 47 W Ronald Matto Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten 006-01_- Dit kunt u van ons verwachten 5 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Overzicht met dekkingen: wat is verzekerd?

Overzicht met dekkingen: wat is verzekerd? Algemene Voorwaarden ERV heeft de schadebehandeling van deze verzekering volledig uitbesteed aan Europeesche Verzekeringen handelsnaam van ASR Schadeverzekering N.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Kortlopende Annuleringsverzekering

Kortlopende Annuleringsverzekering 37 06 16 N 8 30 47 W Ronald Matto Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten 5 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Segwayverzekering

Aanvraagformulier Segwayverzekering Aanvraagformulier Segwayverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over deze verzekering

Nadere informatie

Beste klant, Wij wensen u veel fietsplezier! 1 067-01 07-13 Europeesche Verzekeringen naar inhoudsopgave

Beste klant, Wij wensen u veel fietsplezier! 1 067-01 07-13 Europeesche Verzekeringen naar inhoudsopgave Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor uw fietsverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder nog van ons kunt verwachten. Daarom

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Beste gast, Schadeclaim indienen U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden.

Beste gast, Schadeclaim indienen U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Beste gast, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor de Kortlopende Bungalowreisverzekering van de Europeesche en Landal GreenParks. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Kortlopende Annuleringsverzekering

Kortlopende Annuleringsverzekering 37 06 16 N 8 30 47 W Ronald Matto Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering 015-01_12-14

Kortlopende Reisverzekering 015-01_12-14 Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

Kortlopende Annuleringsverzekering

Kortlopende Annuleringsverzekering 37 06 16 N 8 30 47 W Ronald Matto Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten 5 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende

Nadere informatie

Beste klant, Tip: maak altijd kopieën van de nota s voor u ze naar uw verzekeraar stuurt.

Beste klant, Tip: maak altijd kopieën van de nota s voor u ze naar uw verzekeraar stuurt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor de Kortlopende Bungalowreisverzekering van de Europeesche en Sunparks. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Kortlopende Annuleringsverzekering 006-01_12-14

Kortlopende Annuleringsverzekering 006-01_12-14 Kortlopende Annuleringsverzekering 37 06 16 N 8 30 47 W Ronald Matto Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DE KORTLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING

VOORWAARDEN VAN DE KORTLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN VAN DE KORTLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING Voorwaarden Kortlopende Reisverzekering 1 Inhoudsopgave Kortlopende Reisverzekering 2 Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering 19 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

europeesche verzekeringen

europeesche verzekeringen europeesche verzekeringen Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Paardentrailer-/aanhangerverzekering

Aanvraagformulier Paardentrailer-/aanhangerverzekering Aanvraagformulier Paardentrailer-/aanhangerverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D 2013-01. inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden D 2013-01. inhoudsopgave Algemene Voorwaarden D 2013-01 Inhoud Wie is je verzekeraar? 3 1 Wanneer begint je verzekering? 3 2 Hoe lang is je verzekering geldig? 3 3 Wanneer eindigt je verzekering? 3 Opzegging door jou 3 Opzegging

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af.

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af. Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen

Voorwaarden verzekering Ongevallen Voorwaarden verzekering Ongevallen 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 4 Wat krijgt u uitgekeerd?...pag. 2 Blijvende invaliditeit...pag.

Nadere informatie

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af.

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet

Nadere informatie

reissom per dag - Eerdere terugkeer om aanvullende redenen -

reissom per dag - Eerdere terugkeer om aanvullende redenen - Annulering De rubriek Annulering biedt dekking voor: annuleringskosten wanneer men voor aanvang van de reis wil annuleren niet-gebruikte reisdagen als men de reis moet afbreken en eerder terugkeert naar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kortlopende Annuleringsverzekering

Algemene voorwaarden. Kortlopende Annuleringsverzekering Algemene voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende

Nadere informatie

Met een annuleringsverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een annuleringsverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende Annuleringsverzekering. Om ervoor te zorgen dat u goed

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel Aanvraagformulier Business Travel Insurance Individueel 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:.. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet waar u wel

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering Optimaal

Kortlopende Reisverzekering Optimaal 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Optimaal Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Kortlopende Bungalowreisverzekering

Kortlopende Bungalowreisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Dit kunt u van ons verwachten Beste gast, Ook voor medische hulp op reis Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Algemene voorwaarden Model VP 2012-01. Acura Assuradeuren. Postbus 156 5490 AD Sint-Oedenrode

Polisvoorwaarden. Algemene voorwaarden Model VP 2012-01. Acura Assuradeuren. Postbus 156 5490 AD Sint-Oedenrode Polisvoorwaarden Algemene voorwaarden Model VP 2012-01 Acura Assuradeuren Postbus 156 5490 AD Sint-Oedenrode T: 088-7654000 F: 088-7654099 E: info@acura.nl Algemene voorwaarden Voordeelpakket 1/4 Inhoud

Nadere informatie

WILT U UW BOEKING ANNULEREN?

WILT U UW BOEKING ANNULEREN? Beste gast, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor de kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor de Kortlopende Annuleringsverzekering. Om ervoor te zorgen dat u goed weet

Nadere informatie

Verschillen Reis. Verschillen Oud Nieuw. Geldigheidsgebied

Verschillen Reis. Verschillen Oud Nieuw. Geldigheidsgebied Verschillen Reis Verschillen Oud Nieuw Geldigheidsgebied Europadekking: - Europa, inclusief Azoren en Canarische eilanden - Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee Werelddekking: Als je de Werelddekking

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Aanvraag Hoffstedde Motorverzekering

Aanvraag Hoffstedde Motorverzekering Aanvraag Hoffstedde Motorverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 4. Uitgebreide informatie over deze verzekering

Nadere informatie

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af.

Schade U kunt uw schade online indienen via europeesche.nl/klantenservice/schademelden. Wij handelen uw schade dan direct af. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden. INHOUDSOPGAVE 1 Wie zijn er verzekerd? 7 2 Waar bent u verzekerd? 7 3

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (DRV-RV-51-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Geneeskundige kosten 2 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Doorlopende verzekering voor reizen Acura Assuradeuren. Postbus AD Sint-Oedenrode

Polisvoorwaarden. Doorlopende verzekering voor reizen Acura Assuradeuren. Postbus AD Sint-Oedenrode Polisvoorwaarden Doorlopende verzekering voor reizen 340.203 06-13 Acura Assuradeuren Postbus 156 5490 AD Sint-Oedenrode T: 088-7654000 F: 088-7654099 E: info@acura.nl Beste klant, Hierbij ontvangt u de

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering 1. INTERMEDIAIR Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon: 2. VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

doorlopende reisverzekering

doorlopende reisverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden doorlopende reisverzekering 0515 annuleringskosten Deze voorwaarden beschrijven het dekkingsonderdeel annuleringskosten van uw doorlopende reisverzekering. Deze verzekering

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u schade claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u schade claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1.

Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf. kostprijs. kostprijs. kostprijs 1. Europa Winter Basisdekking Dekkingsgebied Wintersportvakanties in Europa en wintersportactiviteit buiten Europa excl. reis en verblijf Maximale reisduur (aantal aaneengesloten dagen per reis) 60 dagen

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Voorwaarden VRO2015-ALG 1 Leeswijzer Checklist... 3 Voorwaarden die voor iedereen gelden... 4 Waarvoor bent u verzekerd?... 4 Welke voorwaarden gelden voor deze

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze Kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende Fietsverzekering. Om ervoor te zorgen dat u goed weet

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

KNWU Fietsverzekering

KNWU Fietsverzekering 48 18 07.8 N 8 13 27.5 E Michel Klaver Teammanager Acceptatie Algemene Voorwaarden Voor racefietsen en mountainbikes 8 Wat als u de verzekerde fiets wilt Algemene Contractvoorwaarden 1 Wat bedoelen we

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten 004-01_11-14 Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Golfverzekering. Om ervoor te zorgen dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 0416 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet waar u wel

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden VP OI 2015-01 1/11 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 15 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Welke

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen 37077_0617

Doorlopende Verzekering voor Reizen 37077_0617 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij 1 INHOUDSOPGAVE MIJN VERZEKERINGEN 1. Vanaf wanneer ben ik verzekerd? 4 2. Hoe lang loopt mijn verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Dit zijn de voorwaarden van uw Doorlopende Reisverzekering. Eenvoudige voorwaarden zonder flauwekul, die uitgaan van onderling vertrouwen. U kunt ervan op aan dat

Nadere informatie