De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering"

Transcriptie

1 De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014

2 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de werkkostenregeling door elke werkgever in Nederland lijkt, na de bekendmaking van het Belastingplan 2015, onafwendbaar. Staatssecretaris Wiebes heeft in juli jl. zijn plannen omtrent de werkkostenregeling bekend gemaakt. De eerste concrete uitwerking van deze plannen heeft tijdens Prinsjesdag plaatsgevonden. Deze plannen worden nu uitgewerkt in het komende wetgevingstraject en worden vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De verplichte toepassing van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 is daarmee door de staatssecretaris tijdens Prinsjesdag bekrachtigd. Kortom, duidelijk is dat de werkkostenregeling door alle werkgevers per 1 januari 2015 gehanteerd moet gaan worden. Geen uitstel meer dus, maar de komende maanden moet u echt aan de slag. Wat is de werkkostenregeling eigenlijk? De werkkostenregeling die al in 2011 is ingevoerd, leidt tot een totaal nieuwe systematiek van belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers is (of eigenlijk was) het laatste overgangsjaar waarin u als werkgever de keuze kon maken of u het huidige, oude, regime voor loonheffing over vergoedingen en verstrekkingen blijft toepassen of dat u overgaat naar het nieuwe regime van de werkkostenregeling. In 2015 moet u, zoals hiervoor gesteld, de werkkostenregeling gaan toepassen. Zolang u de werkkostenregeling niet invoert, moet u een registratie bijhouden van deelname van de werknemers aan personeelsfeesten en dergelijke verstrekkingen. Die deelname is tot een voordeel van 454 per jaar, per persoon, vrijgesteld. Over het meerdere bent u als werkgever loonheffing verschuldigd volgens het reguliere systeem van belastingheffing. Wat is de doelstelling van de werkkostenregeling? Achterliggende doelstelling van de werkkostenregeling is een administratieve vereenvoudiging. De werkkostenregeling maakt deel uit van de Fiscale Vereenvoudigingswet die tot doel heeft om fors te besparen op administratieve lasten. Het vergoeden van werkkosten van de werknemer moet met deze regeling eenvoudiger worden. Of de werkkostenregeling daadwerkelijk de voorgestelde lastenverlichting met zich meebrengt, zal moeten blijken. Het kabinet heeft aangekondigd om in 2018 te evalueren, in het bijzonder voor de toepassing van het noodzakelijkheidsvereiste (zie verder paragraaf 2.1). De invoering van de werkkostenregeling kan uw organisatie de nodige tijd kosten. Als de werkkostenregeling eenmaal is ingevoerd en de daarbij noodzakelijke routines zijn ontwikkeld, zal dit uw organisatie waarschijnlijk administratieve vereenvoudiging gaan opleveren. En het biedt de mogelijkheid om uw arbeidsvoorwaardenpakket te optimaliseren. De effecten voor de belastingheffing in uw organisatie zullen -onder meer- afhankelijk zijn van uw loonsom en uw arbeidsvoorwaardenpakket. Een eerste indicatie hiervoor krijgt u met een inventarisatie van de huidige vergoedingen en verstrekkingen en de hieruit voortkomende belastingdruk (zie hoofdstuk 3). 1

3 Het voortraject vraagt hoe dan ook de nodige aandacht maar zal zich ook zeker uitbetalen. Het is dan ook raadzaam om hiervoor tijd te nemen zodat u na invoering van de werkkostenregeling niet voor verrassingen komt te staan. En op basis van een gedegen voorbereiding hebt u ook goed zicht op de (on)mogelijkheden om uw arbeidsvoorwaardenpakket aan te passen. Op die manier kunt u gebruik maken van eventuele kansen die de werkkostenregeling u biedt. Wat betekent de overgang naar de werkkostenregeling voor uw organisatie? De werkkostenregeling (hierna genoemd WKR) en zeker de verwachte verplichte overgang per 1 januari 2015, roept een groot aantal vragen op, zoals: - Wat moet ik regelen om over te gaan naar de werkkostenregeling? - Wat betekent invoering van de werkkostenregeling voor onze financiële c.q. fiscale positie? - En voor onze administratieve processen? - En voor ons huidige stelsel van vergoedingen en verstrekkingen? - Welke kansen levert de werkkostenregeling op? - Welke wijzigingen moeten wij in de organisatie doorvoeren om tot invoering van de werkkostenregeling over te kunnen gaan? - Welke wijzigingen moeten wij in ons arbeidsvoorwaardenbeleid doorvoeren? - Welke partijen moeten wij bij dit proces betrekken? In deze paper 1 wordt informatie aangereikt die behulpzaam kan zijn bij de beantwoording van deze vragen. De WKR wordt beknopt, op relevante aspecten, toegelicht en er wordt een stappenplan aangereikt gericht op de invoering van de regeling in uw organisatie. Kortom, informatie die u behulpzaam moet zijn om goed voorbereid en snel en praktisch over te gaan naar de WKR. In deze paper wordt op verschillende plaatsen de door de staatssecretaris Wiebes aangekondigde maatregelen aangestipt. Deze maatregelen zijn verwerkt in de tekst dan wel treft u in een rood kader aan. Voor dit moment wordt uitgegaan van de huidige, bestaande wet- en regelgeving en de aangekondigde maatregelen zoals deze nu bekend zijn. 1 De informatie uit deze paper is gebaseerd op de beschikbare informatie in oktober 2014 en is bedoeld om algemene informatie te verschaffen. 2

4 2. Vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling Onder de WKR is het loonbegrip ingrijpend gewijzigd. Onder deze regeling is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt. Deze definitie maakt duidelijk dat de WKR uitsluitend betrekking heeft op werknemers en exwerknemers. De vergoeding aan een vrijwilliger (in fiscale zin) valt daarmee buiten het bereik van de werkkostenregeling! Deze definitie maakt ook duidelijk dat het loonbegrip onder de WKR in beginsel zeer ruim is. Gevolg daarvan is dat alles dat de werknemer vanuit zijn dienstbetrekking geniet, loon vormt. Dit met alle fiscale effecten van dien. De wetgever heeft om die reden een aantal uitzonderingen geformuleerd: 1. een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen, denk aan de mobiele telefoon of de laptop, wordt in de werkkostenregeling onder voorwaarden op nihil gewaardeerd. Dit zijn de zgn. nihilwaarderingen. 2. voor een aantal specifieke vergoedingen en verstrekkingen gelden specifieke waarderingsnormen. Een voorbeeld hiervan zijn maaltijden die de werkgever op de werkplek aan de werknemer verstrekt. Deze kennen onder de werkkostenregeling een vastgesteld normbedrag; 3. een aantal kostensoorten is belastingvrij te vergoeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingskosten. Dit zijn de zgn. gerichte vrijstellingen; 4. 1,5% van de loonsom 2 mag de werkgever naar eigen inzicht belastingvrij besteden aan zijn werknemers. Dit noemen wij hierna het forfait; 5. Voorzieningen die niet tot het loon behoren: a. naar de aard van de voorziening, zoals: i. Intermediaire kostenvergoedingen Dit zijn vergoedingen voor uitgaven die de werknemer in opdracht en voor rekening van de werkgever maakt en die tot de vermogenssfeer van de werkgever (gaan) behoren. Denk hierbij aan de nietmachine die uw werknemer voor uw organisatie koopt of aan de situatie dat uw werknemer de kosten van een zakelijke lunch voor een relatie voorschiet. ii. Specifieke verstrekkingen bij gebeurtenissen Ook een aantal specifieke verstrekkingen die u aan werknemers doet, is vrijgesteld. Denk hierbij aan de fruitmand die u aan uw werknemer geeft bij ziekte, of aan de rouwkrans in geval van overlijden. De oorzaak ligt hier niet 2 Stand Aangekondigd is een forfait van 1,2% per 1 januari

5 zozeer in de dienstbetrekking / het verrichten van arbeid, als wel in betrokkenheid / piëteit met de werknemer. b. door de wet buiten het loon gebrachte voorzieningen, zoals: i. Pensioenaanspraken ii. Jubileumvrijstelling (25 en 40 jaar) iii. Andere in de Wet op de loonbelasting 1964 expliciet benoemde voorzieningen die niet tot het loon behoren. Voor wat betreft andere speciale gebeurtenissen rondom de werknemer is onder de WKR het navolgende aan de orde. Attenties (de zgn. verstrekkingen; de geschenken in natura) met een waarde onder de 25,- en gegeven in een situatie waarbij u ook als niet werkgever deze attentie zou hebben gegeven (bijvoorbeeld een bloemetje bij een verjaardag of een cadeautje bij de geboorte), worden niet als loon beschouwd en zijn daarmee onbelast. Een cadeaubon wordt echter wel als loon gezien en dient zodanig fiscaal behandeld te worden. Voor een verdere uitleg zie het schema kleine verstrekkingen in bijlage 1. Het privégebruik van de auto van de zaak en het genot van de dienstwoning blijven ook onder de WKR (verplicht) bruto loon en dient u als zodanig bij te tellen. Dat geldt eveneens voor het brutosalaris (of vakantietoeslag of eindejaarsuitkering) dat u met uw werknemer hebt afgesproken dan wel voortkomt uit de cao. De bijdrage in de pensioenkosten wordt onder de oude vrijstelling en daarbij behorende voorwaarden behandeld. Deze arbeidsvoorwaarde valt dus niet onder het regime van de WKR Vrije vergoedingen en verstrekkingen Zoals hiervoor aangegeven, is binnen de systematiek van de WKR een aantal vergoedingen en verstrekkingen onbelast; de zgn. gerichte vrijstellingen. Dit betreffen onder meer de volgende kosten: reiskosten (tot maximaal 0,19 per kilometer); studiekosten waaronder mede begrepen de kosten voor het volgen van een procedure erkenning verworven competenties (EVC); kosten van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden, cursussen, congressen en seminars, ter vervulling van de dienstbetrekking, daaronder mede begrepen de inschrijving in een beroepsregister 3, alsmede outplacement en vakliteratuur; 3 Hieronder valt ook de vergoeding van de contributie van bepaalde wetenschappelijke verenigingen en bepaalde beroepsverenigingen zoals van de NHG, KNMG, LAD en LHV. 4

6 tijdelijke verblijfskosten (denk aan de maaltijden en/ of overnachtingen waaronder maaltijden bij overwerk, bij dienstreizen of met zakelijke relaties voor zover de kosten zien op de werknemer); extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking (zgn. extraterritoriale kosten); zakelijke verhuiskosten. De lijst met gerichte vrijstellingen is limitatief; deze lijst is door de wetgever vastgesteld. De verwachting is dat deze lijst met 1 januari 2015 wordt uitgebreid met drie nieuwe gerichte vrijstellingen: 1. Vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, mits voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium 2. Personeelskorting op branche-eigen producten 3. Vrijstelling voor Arbovoorzieningen op de werkplek en geheel of nagenoeg geheel gebruikte hulpmiddelen In het kader hieronder treft u een toelichting op deze nieuwe, te verwachten vrijstellingen aan. 1. Noodzakelijkheidsvereiste Met ingang van 1 januari 2015 wil de staatsecretaris in beperkte mate het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium invoeren. Dit is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever in het kader van de zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden verstrekt of vergoed zonder rekening te hoeven houden met een privévoordeel voor de werknemer. Dit betekent dat u niet langer hoeft te bewijzen dat uw werknemer de voorziening in voldoende mate zakelijk gebruikt. De staatssecretaris stelt voor om het noodzakelijkheidscriterium voorlopig alleen te introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. De introductie van het noodzakelijkheidsvereiste moet leiden tot het beëindigen van discussies over het onderscheid in de zakelijk gebruikseis tussen de portable computer, de tablet met een diameter groter dan 7 inch (huidige wetgeving: >90% zakelijk gebruik) en de kleinere tablet, de smartphone en de mobiele telefoon (huidige wetgeving:>10% zakelijk gebruik). Gereedschappen Wat verstaan we onder gereedschappen? Een gereedschap gebruikt de werknemer om iets te maken, te meten of te controleren. Het gereedschap kan naar zijn aard meerdere keren worden gebruikt. Daarbij gaat het om de gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van het werk nodig zijn, denk hierbij met name aan de werktuigen van een ambachtsman. Voorbeelden zijn van gereedschappen zijn onder meer: de hamer of duimstok van een timmerman, het fototoestel van een fotograaf of het muziekinstrument van een muzikant. De verf waarmee de schilder schildert of de stof die de kledingmaker gebruikt om kleding te maken zijn geen gereedschap. Dat geldt -dusook voor kantoormeubilair of werkkleding 5

7 Apparatuur Bij deze categorie gaat het om computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Kortom, het betreft hier ICT-middelen. Voorbeelden hiervan zijn desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons, waaronder smartphones. Ook printers kunnen onder omstandigheden noodzakelijk gereedschap zijn. Het gaat niet alleen om het vergoeden of verstrekken van deze ICTmiddelen maar ook om alle vergoedingen en verstrekkingen die daarmee direct verband houden. Bijvoorbeeld de dongel, het 4G-kaartje of benodigde programmatuur. Noodzakelijkheidscriterium Uitgangspunt is dat als de werkgever een voorziening voor de bedrijfsvoering redelijkerwijs noodzakelijk acht, hij deze onbelast aan de werknemer kan vergoeden en verstrekken. Deze voorziening moet wel zonder meer nodig zijn. Dat betekent dat de werknemer zonder deze voorziening zijn werk niet goed kan uitoefenen. Dat betekent ook dat de werknemer deze voorziening in ieder geval daadwerkelijk bij de uitoefening van zijn functie gebruikt. Of u als werkgever voldoet aan het noodzakelijkheidsvereiste is daarmee afhankelijk van de omstandigheden bij de werknemer. De volgende situaties geven aanknopingspunten voor de invulling van dit vereiste. Als u de voorziening niet meer nodig acht voor het vervullen van de functie -bijvoorbeeld bij een functieverandering- dan is de werknemer verplicht tot teruggave van de voorziening (bij het ter beschikking stellen) of tot betaling van de restwaarde (bij een vergoeding). Dit vereist een sluitend innameregistratiesysteem. Het initiatief voor het vergoeden of verstrekken van een noodzakelijke voorziening ligt bij de werkgever. Dat kan ook betekenen dat u bepaalt dat een voorziening nodig is en dat de werknemer de vorm van deze voorziening bepaalt. Als voorbeeld: u hebt bepaald dat een mobiele telefoon noodzakelijk is (toetsing aan het noodzakelijkheidscriterium) en de werknemer maakt de keuze voor een bepaald merk of model. Wanneer u bepaalt dat een mobiele telefoon noodzakelijk is terwijl de werknemer een vergoeding voor smartphone wenst, dan ligt de situatie anders. In dat geval wordt niet meer voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste en zal de vergoeding in het forfait vallen. De (gerichte) vrijstelling die verbonden is aan het noodzakelijkheidsvereiste geldt niet als de werknemer zelf aan de voorziening bijdraagt. Dit door bijvoorbeeld bruto loon of de geldwaarde van verlof in te leveren. Dit geldt tevens als dit plaatsvindt via een ruil via een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. De waarde van de voorziening drukt in dat geval volledig op het forfait. Het is mogelijk om vaste kostenvergoedingen te hanteren voor door de werknemer aangeschafte en betaalde noodzakelijke voorzieningen. U moet dan wel expliciet (schriftelijk) vaststellen waaraan de uit de vergoeding te bekostigen voorzieningen moeten voldoen. 6

8 2. Vrijstelling voor personeelskortingen op branche-eigen producten Er komt per 1 januari 2015 een gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen voor branche-eigen producten die een bedrijf levert aan het eigen personeel. Dit kan ook plaatsvinden in de vorm van een kortingsregeling. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat het voordeel niet meer mag bedragen dan 20% van de waarde van deze producten in het economische verkeer en niet meer bedraagt dan 500,- per werknemer per jaar. Eventueel niet genoten korting in het ene jaar mag niet worden meegenomen naar een volgend jaar. 3. Vrijstelling voor arbo-voorzieningen op de werkplek en geheel of nagenoeg geheel gebruikte hulpmiddelen Deze nieuwe gerichte vrijstelling maakt het mogelijk dat sommige werkplekgerelateerde voorzieningen (nu vallend onder de nihilwaarderingen, zie paragraaf 2.2.1) ook onbelast vergoed of verstrekt worden. Hiermee wordt het huidige onderscheid tussen ter beschikking gestelde voorzieningen en vergoedingen en verstrekkingen weggenomen. Vergoedingen en verstrekkingen die vallen onder één van deze kostensoorten drukken niet op het forfait en kunnen daarmee onbelast worden gegeven. De voorwaarden die gelden voor het onbelast mogen vergoeden of verstrekken van deze kostensoorten zijn feitelijk niet gewijzigd. Geeft u een vaste vergoeding voor deze of andere kostensoorten? Onder de werkkostenregeling bent u verplicht vooraf een onderzoek te houden onder de werknemers ter onderbouwing van die vergoeding. Voldoet u niet aan deze voorwaarde of geeft u een bovenmatige vergoeding (bijvoorbeeld bij reiskosten) dan valt het bovenmatige gedeelte van de vergoeding binnen het forfait. Dit tenzij u er voor kiest om deze vergoeding te bruteren of indien er sprake is van een afgesproken bruto vergoeding. Bij een vaste onkostenvergoeding is het altijd wenselijk om de verschillende kostensoorten die hieronder in het verleden zijn gebracht nauwgezet te bekijken en zo mogelijk bepaalde kostensoorten af te scheiden. Denk bij dit laatste aan intermediaire kosten die in beginsel als declarabele kostenpost- buiten de WKR vallen. Afstemming met de Belastingdienst over een vaste onkostenvergoeding, zover in het verleden niet is gebeurd, is zeker wenselijk. 2.2 Werkplek gerelateerde vergoedingen Voor voorzieningen die in redelijkheid op de werkplek gebruikt of verbruikt worden, kent de WKR nu nog een specifieke behandeling. Deze voorzieningen vallen wel in het forfait maar worden daarbij - vervolgens- op nihil of met een specifiek, laag, bedrag gewaardeerd. Op deze wijze kunnen voorzieningen geheel of gedeeltelijk onbelast aan de werknemer worden gegeven. Onder werkplek wordt daarbij verstaan elke werkplek waar de werkgever uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet er zorg voor dient te dragen dat deze voldoet aan de wettelijke eisen. 7

9 2.2.1 Voorzieningen met een nihilwaardering De volgende voorzieningen zijn als nihilwaardering aan te merken: genot van voorzieningen op de werkplek; de computer, het kopieerapparaat, de telefoon, de fietsenstalling, de parkeergelegenheid, de fitness ruimte, inclusief het genot van het gebruik van deze ruimten en het gebruik van materialen in deze ruimte (schrijfgerei, papier e.d.); arbo-voorzieningen; de geneeskundige keuringen, inentingen, veiligheidsbril, stoelmassage, ergo-inrichting van de werkplek. Het betreft hierbij voorzieningen die zijn vastgelegd in het arboplan. De vrijstelling voor arbo-voorzieningen strekt zich uit tot de werkplek thuis voor zover deze rechtstreeks voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen. (NB: voor arbo-voorzieningen geldt met ingang van 1 januari 2015 een gerichte vrijstelling ingeval deze voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden, of voortkomen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Ook hulpmiddelen die elders gebruikt kunnen worden en die geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikt worden vallen vanaf 2015 onder een gerichte vrijstelling); kleine consumpties op de werkplek (koffie, thee, cup a soup, kleine versnaperingen e.d.); ter beschikking gestelde werkkleding en vergoeding van reinigingskosten die, - uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn (uniform of logo > 70cm2) om in te werken; of - achterblijft op de werkplek. Kleding die normaliter achterblijft op de werkplek, maar door de werknemer mee wordt genomen naar huis om te wassen, valt niet onder de nihilwaardering (noch voor de kleding, noch voor de reinigingskosten); gereedschappen en andere hulpmiddelen, ter beschikking gesteld en voor zover meer dan 90% zakelijk gebruikt. Denk hierbij aan laptops, aktentas. (NB: Voor gereedschappen geldt met ingang van 1 januari 2015 zoals hiervoor gesteld naar verwachting het noodzakelijkheidscriterium); mobiele telefoons, ter beschikking gesteld en voor zover meer dan 10% zakelijk gebruikt en overige ter beschikking gestelde communicatiemiddelen. (NB: Met ingang van 1 januari 2015 geldt hiervoor zoals gesteld naar verwachting het noodzakelijkheidscriterium); ter beschikking gestelde OV-jaarkaart of kortingskaart indien de kaart mede zakelijk wordt gebruikt; rentevoordeel van hypothecaire leningen of renteloze personeelsleningen als de werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt. Dit al of niet binnen een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. (NB: De door de werkgever verleende korting op de rente voor een personeelslening voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning is op dit moment onbelast. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft naar aanleiding van Kamervragen echter laten weten de onbelaste rentekorting met ingang van 1 januari 2015 aan te willen passen. Het belasten van de rentekorting vanaf 2015 laat uiteraard onverlet 8

10 dat het te belasten voordeel kan worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, die vanaf 2015 voor alle inhoudingsplichtigen geldt.); de waarde van incidentele huisvesting en inwoning (inclusief energie, water en bewassing) op de werkplek voor de vervulling van de dienstbetrekking als de werknemer normaliter niet op de werkplek woont en hij door de reisafstand gebruik moet maken van deze voorziening. Bij al deze kostensoorten is het van belang dat de nihilwaardering alleen geldt voor ter beschikking stellingen en niet voor verstrekkingen (met uitzondering van maaltijden en arbo-voorzieningen) en nooit voor vergoedingen. De werknemer wordt dus nooit eigenaar van, bijvoorbeeld, de mobiele telefoon. Een arbo-voorziening die onderdeel uitmaakt van een arboplan van de werkgever zal eerder onder de nihilwaardering geschaard kunnen worden, dan wanneer hier geen sprake van is. Analyseren van de binnen uw organisatie bestaande regelingen zoals in dit voorbeeld het arboplan, is alleen om die reden al wenselijk! Met ingang van 2015 zal de regeling zoals hiervoor beschreven wijzigen. Er wordt een aantal nieuwe gerichte vrijstellingen ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Daarmee keren naar verwachting ook de administratieve vereisten weer terug. Er zal nog een ministeriële regeling worden opgesteld. Blijft er bij een werkplekgerelateerde voorziening sprake van een ter beschikking stelling: zorg dan dat u gebruik maakt van gebruiksovereenkomsten en een sluitende innameregistratie! Voorzieningen met een bijzondere waardering De volgende voorzieningen die op de werkplek gebruikt of verbruikt worden kennen een bijzondere waardering (bedragen 2014, deze bedragen worden jaarlijks aangepast!): a. maaltijden in bedrijfsrestaurants; hiervoor geldt een bedrag van 3,15 per maaltijd Het betreft de forfaitaire waarde voor alle maaltijden (ontbijt, lunch of diner); b. (regelmatige) huisvesting en inwoning op de werkplek ; hiervoor geldt een bedrag van 5,35 per dag. Dit bedrag is inclusief energie, water, bewassing (niet de dienstwoning); c. kinderopvang op de werkplek; waardering op basis van het aantal uren * uurprijs ( 6,70) volgens Wet kinderopvang en kwaliteitseisenpeuterspeelzalen, eventueel verminderd met een eigen bijdrage van de werknemer. Buiten de werkplek: de factuurwaarde of waarde economisch verkeer, ook hier eventueel verminderd met een eigen bijdrage van de werknemer. 9

11 Maaltijden Onder de WKR is de bijtelling voor maaltijden in bedrijfskantines of op de werkplek met een minder dan bijkomstig zakelijk karakter (<10%): 3,15. Dit normbedrag geldt zowel voor ontbijt, de lunch of een diner en is in beginsel loon van de werknemer. Maar u kunt de maaltijd ook als eindheffingsloon onderbrengen in het forfait. In dat geval hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. U houdt alleen het totale aantal maaltijden bij van alle werknemers samen. Een mogelijke eigen netto bijdrage van de werknemer mag op de forfaitaire waarderingsnorm in mindering worden gebracht. Het restantbedrag voert u op als eindheffingsloon. Waar moet u aan denken bij een lunch? Als leidraad kan dienen: twee boterhammen, boter, beleg, melk en fruit. Zorg dat u aan de hand van de administratie van het bedrijfsrestaurant of tenminste door een prijslijst in uw administratie op te nemen, kunt aantonen wat de waarde van een lunch is. Check periodiek de waarde van de lunch aan het fiscale normbedrag en let op dat ieder jaar dit bedrag opnieuw wordt vastgesteld. Huisvesting en inwoning op de werkplek Voor huisvesting en inwoning geldt een normbedrag van 5,35 per dag. De verstrekking van huisvesting op de werkplek is onbelast als de werknemer niet woont op de werkplek. Hij woont elders en/of hij moet redelijkerwijs wel gebruik maken van de huisvesting (bijvoorbeeld bij slaapdienst). Dit geldt overigens ook voor kosten voor tijdelijk verblijf. Van tijdelijk verblijf is bijvoorbeeld sprake bij verblijf van ambulante werknemers tijdens een dienstreis. Van een tijdelijk verblijf is ook sprake als het redelijk is dat uw werknemer (nog) niet bij de plaats van zijn werk gaat wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten of zolang de werknemer in de wettelijke proeftijd zit. Kinderopvang Als u de kinderopvang bij een kinderopvanginstelling inkoopt of buiten de werkplek organiseert, is de waarde van de verstrekking gelijk aan de waarde van de kinderopvang verminderd met een eventuele netto werknemersbijdrage. De waarde van de kinderopvang is het bedrag dat de kinderopvanginstelling aan u in rekening brengt. Als u zelf de kinderopvang op de werkplek organiseert, bepaalt u de waarde van de verstrekking als volgt: het aantal uren genoten kinderopvang maal de uurprijs volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. U trekt hier een eventuele werknemersbijdrage van af. Voorwaarde voor deze manier van waarderen is dat de ouders een kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen kunnen krijgen als zij daar recht op hebben. 2.3 Waarderingsregels Bij een verstrekking door de werkgever aan een werknemer moet deze gewaardeerd worden. De waarde valt immers in het forfait. Als waardering geldt hierbij de prijs die de werkgever heeft betaald voor deze goederen of diensten, dit inclusief BTW. Is een prijs niet bekend, dan geldt de waarde in het economische verkeer. 10

12 Voor goederen of diensten uit het eigen bedrijf, dient de consumentenprijs te worden gehanteerd. Vallen verstrekkingen onder de hiervoor genoemde lage waarderingsregels voor werkgerelateerde voorzieningen, dan mag die waarde worden gehanteerd Werkkostenregeling: in werking Voor alle vergoedingen en verstrekkingen die niet onder de intermediaire kosten vallen, of onder de gerichte vrijstellingen vallen of niet op nihil worden gewaardeerd, geldt dat deze in beginsel aan de heffing van de loonbelasting premie/ volksverzekeringen zijn onderworpen. Voor al deze vergoedingen en verstrekkingen geldt een algemene vrijstelling ter hoogte van 1,5% (norm 2014, naar verwachting 1,2% in 2015) van de aan loonheffing onderworpen loonsom (kolom 14 van de loonstaat) van de werkgever. Deze vrijstelling geldt altijd per loonheffingennummer. U moet dus de loonwaarde van alle subnummers samenvoegen. De staatsecretaris heeft aangekondigd om met ingang van 1 januari het forfait te verlagen naar 1,2% van de loonsom. Dit om enkele administratieve oplossingen budgettair neutraal te kunnen invoeren. Daarbij introduceert de staatssecretaris ook de zogenoemde concernregeling. Hiermee wordt als het ware een collectieve generieke vrijstelling (vrije ruimte) gecreëerd waaruit alle daartoe door de betrokken inhoudingsplichtigen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen worden vergoed en verstrekt. Dit heeft tot gevolg dat binnen concernverhoudingen niet langer een splitsing hoeft te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Aan de concerntoepassing wordt als voorwaarde verbonden dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en). Voor toepassing van de concernregeling geldt dat voldaan moet worden aan de hiervoor gestelde 95% eis. Als er sprake is van stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen of coöperaties en dergelijke wordt aan deze eis niet voldaan. Dat zal er toe leiden dat deze regeling in de bedrijfstak zorg en welzijn niet of nauwelijks toepasbaar is; juist deze rechtsvormen komen in deze sector veel voor. De werkgever kan deze algemene vrijstelling zelf invullen; dit bijvoorbeeld met een kerstpakket, een fiets van de zaak of een reiskostenvergoeding. Wel zullen cao-verplichtingen veelal een kader geven Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen worden door de werkgever dan aangewezen als zgn. eindheffingsbestanddeel. Logischerwijs zal de werkgever de meeste netto loon-voorzieningen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Het gevolg hiervan is dat de werkgever daarbij niet meer hoeft te kijken of door de werknemer aan bepaalde fiscale voorwaarden is voldaan. Voordeel is verder dat de werkgever zelf de spelregels kan bepalen (uiteraard binnen de juridische arbeidsrechtelijke kaders), er in beginsel geen administratie op werknemersniveau hoeft plaats te vinden en dat een vastlegging in de financiële administratie kan volstaan. 11

13 De werkgever bespaart zich in geval van een netto-vergoeding, en wanneer binnen het forfait wordt gebleven, de bruteringslasten. Daarbij zijn overigens alle door de werkgever aangewezen eindheffingsbestanddelen, of deze nu binnen of buiten het forfait vallen, niet onderworpen aan de premieheffing werknemersverzekeringen. Het aanwijzen van een vergoeding of verstrekking als eindheffingsbestanddeel is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om deze als loon (te blijven) aan te merken. In dat geval blijft de betreffende vergoeding of verstrekking buiten de werkkostenregeling en zal het afrekenen plaatsvinden via de route van bruto loon of via brutering. U kunt uiterlijk tot het moment van betalen van de vergoeding of het geven van de verstrekking het loonbestanddeel als loon aanmerken. De etikettering vindt uiterlijk plaats op het zogenaamde fiscale genietingsmoment. De WKR en het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Hoewel mogelijk niet direct bij u in gedachten; het ruilen van salaris of verlof door uw werknemer voor een doel als een fiets of de vakbondscontributie kent een directe relatie met de werkkostenregeling. Enerzijds omdat de waarde van de fiets of de vakbondscontributie direct ten laste komt van het forfait. Dit komt omdat de werknemer weliswaar arbeidsvoorwaarden uitruilt; maar u als werkgever vergoedt of verstrekt hierbij het door de werknemer gekozen doel. Anderzijds wordt door het ruilen van een geldbron door de werknemer (brutoloon, vakantietoeslag of eindejaarsuitkering) de loonsom (kolom 14 van de loonstaat) verlaagd. De beschikbare forfaitaire ruimte wordt hierdoor ook kleiner. Bij het ruilen met een tijdbron treedt een dergelijk effect overigens niet op. In de huidige, oude systematiek past u de voor het doel geldende voorwaarden voor vrijstelling toe. Denk hierbij aan de regels die nu gelden bij de fiets of bedrijfsfitness. Die regelingen vervallen onder de WKR. Dit betekent, kijkend naar een bestaand meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, dat het gewenst is om de bronnen en doelen en de regels omtrent ruilen opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen. Dit laatste langs de weg van een instemmingsprocedure bij de Ondernemingsraad/ PVT. Gebruikelijkheidstoets Vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen, moeten altijd wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Deze toets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever in de administratie opneemt als eindheffingsbestanddeel, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, vormt belast loon voor de werknemer. De bewijslast dat een vergoeding of verstrekking ongebruikelijk is, rust op de inspecteur. De gebruikelijkheidstoets is voor bijzondere situaties. De belastingdienst gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal per persoon per jaar gebruikelijk kan zijn. 12

14 Overschrijding forfait Indien het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen (incl. BTW) het forfait overschrijdt, dient de werkgever over het meerdere 80% eindheffing te bepalen. Deze eindheffing komt voor rekening van de werkgever, niet voor rekening van de werknemer. In schema: % eindheffing: hoog of niet? 80% eindheffing; is hoog of lijkt hoog? Of deze belastingheffing te hoog is, kan pas bekeken worden door de belastingdruk voor de invoering van de werkkostenregeling te vergelijken met de situatie na de werkkostenregeling. Uit een dergelijk vergelijking kan voortkomen dat de belastingdruk bij invoering van de werkkostenregeling, zelfs bij een overschrijding van het forfait, leidt tot een verlaging van de belastingdruk. Zeker als sprake is van vergoedingen die in de oude situatie moeten worden gebruteerd (denk bijvoorbeeld aan een netto reiskostenvergoeding die de CAO Gezondheidscentra kent) en sprake is van een tarief van 52%, kan het aanwijzen van een dergelijke vergoeding als eindheffingsbestanddeel leiden tot een lagere belastingdruk. In situaties waarbij sprake is van een brutering tegen een laag belastingtarief van, bijvoorbeeld, 26%, kan de uitkomst echter het tegenovergestelde zijn. 13

15 Het aanwijzen van een vergoeding of verstrekking als eindheffingsbestanddeel door de werkgever is, zoals eerder aangegeven, niet verplicht. De werkgever kan er ook voor kiezen om deze als loon aan te merken. In dat geval blijft de betreffende vergoeding of verstrekking buiten de werkkostenregeling en zal het afrekenen plaatsvinden via de route van bruto loon of via brutering. Kortom; 80% eindheffing; is hoog of lijkt hoog? Alleen een goede inventarisatie en analyse waaruit een compleet beeld voortkomt van de over -of onderschrijding van de forfaitaire ruimte en waarbij de belastingdruk voor en na de toepassing van de WKR zichtbaar wordt, kan een antwoord op deze vraag geven. Een voorbeeld van een uitwerking is opgenomen in hoofdstuk 3 onder stap Invoeren van de WKR, welke stappen moet ik nemen? Gezien het huidige verplichte moment van invoering van de WKR per 1 januari 2015 moet u zich nu op (zeer) korte termijn gaan voorbereiden op de invoering van de werkkostenregeling. Het oppakken van de werkkostenregeling leidt er in ieder geval toe dat u goed zicht heeft op de effecten van de invoering per die datum en biedt u tevens de mogelijkheid om regelingen en processen adequaat en tijdig aan te passen. Of, en in welke mate, de overgang naar de WKR voor u in financiële zin voor- of nadelen kent, zal in belangrijke mate worden beïnvloed door de vraag in welke mate vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers plaatsvinden. Maar ook de huidige inrichting van het arbeidsvoorwaardengebouw speelt hier een belangrijke rol. Bij een eerste oriëntatie van de effecten kunnen de volgende uitgangspunten een rol spelen: - Kent u als werkgever weinig of geen vergoedingen / verstrekkingen aan uw werknemers toe, dan kan een overgang naar de werkkostenregeling een positief effect hebben. Blijft u binnen de forfaitaire regeling dan heeft u ruimte om zonder bewijslevering, maar voor zover gebruikelijk extra vergoedingen of verstrekkingen toe te kennen. - Kent u hogere vergoedingen of verstrekkingen toe, dan is een extra zorgvuldige afweging gewenst en een tijdige oriëntatie op de inrichting van het kostenvergoedingengebouw ten zeerste aan te bevelen. U zult de kosten van overschrijdingen immers willen kunnen meten. - In alle gevallen ontstaat een natuurlijk moment om de inrichting van uw kostenvergoedingengebouw zorgvuldig onder de loep te nemen. Welke uitgangspunten ook gekozen worden, het doorlopen van een aantal stappen om te kunnen komen tot een beargumenteerd besluit, zal altijd noodzakelijk zijn. 3.1 Start invoeringstraject Bij de voorbereiding van de invoering van de werkkostenregeling is het wenselijk om een projectgroep te formeren waarin alle relevante disciplines betrokken zijn. De invoering en toepassing van de werkkostenregeling raakt immers ook meerdere afdelingen binnen de organisatie. In het algemeen zijn dit de afdelingen: 14

16 Financiële administratie Planning en control HRM/P&O Salarisadministratie Desgewenst kan ook een lid van de Ondernemingsraad dan wel een vertegenwoordiger namens de PVT deel nemen aan de projectgroep. Dit om een situatie van kennisachterstand te voorkomen en mede met het oog op de mogelijk te wijzigen regelingen waarbij sprake kan zijn van een formele rol van de OR of PVT. Stap 0 is daarmee feitelijk het samenstellen van een projectgroep die zich bezig gaat houden met de voorbereiding van de invoering van de werkkostenregeling in de organisatie. 3.2 stappenplan De projectgroep gaat vervolgens aan de gang met de uitwerking van de volgende stappen: 1. het inventariseren van de arbeidsvoorwaarden 2. het analyseren van de uitkomsten van de inventarisatie 3. de besluitvorming over de arbeidsvoorwaardelijke effecten. Kortom, de mogelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Nadat een gedegen inventarisatie en analyse heeft plaatsgevonden en de arbeidsvoorwaardelijke effecten in kaart zijn gebracht bij overgang naar de werkkostenregeling kunnen de volgende stappen worden geschetst: 4. het aanwijzen van eindheffingsbestanddelen 5. de inrichting van de financiële administratie en de codering eindheffingsbestanddelen 6. het bepalen van het systeem voor forfaitbepaling; de keuze uit vier mogelijkheden 7. de beoordeling van de gevolgen voor declaratie- en/of factuurproces 8. informeren (en instrueren betrokken) werknemers Hierna worden deze stappen daar waar nodig verder toegelicht. Stap 1 het inventariseren van de arbeidsvoorwaarden Kern van deze stap is dat alle netto loonbestanddelen, dus alle vergoedingen en verstrekkingen, in kaart worden gebracht, inclusief in welke mate hierover loonheffing wordt betaald. Dit bijvoorbeeld via eindheffing of door brutering. Bij deze stap inventariseert u alle vergoedingen en verstrekkingen die binnen de organisatie bestaan. Deze vergoedingen en verstrekkingen komen voort uit de eigen organisatieregelingen, uit de caoregelingen, uit de gemaakte individuele afspraken tussen u en uw werknemer(s) en anderzins. 15

17 Veelal zijn staan deze regelingen op papier. Dit gaat alleen niet altijd op bij regelingen die de organisatie zelf kent: deze staan niet altijd op papier! Houd dus ook rekening met vergoedingen en verstrekkingen die voortkomen uit gebruik. Denk aan attenties bij verjaardagen en dergelijke. Voor de werkkostenregeling is het daarbij met name van belang om te inventariseren welke arbeidsvoorwaarden op de forfaitaire ruimte gaan drukken; kortom de eindheffingsbestanddelen. Voorzieningen die onder een zogenaamde gerichte vrijstelling vallen (bijvoorbeeld de studiekostenvergoedingen), drukken niet op het forfait. Geldt een bijzondere waarderingsnorm dan kan een lager bedrag in het forfait worden gebracht. In beginsel zullen de arbeidsvoorwaarden die in de huidige situatie onbelast (netto) worden toegekend als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Geldt onder de werkkostenregeling géén vrijstelling of bijzondere waarderingsnorm, dan moet u dus bepalen of u de netto voorzieningen aanwijst als eindheffingsbestanddeel of via de loonstrook verwerkt. In dat geval komt de loonheffing door brutering voor rekening van de werkgever. U kunt er dus voor kiezen de netto arbeidsvoorwaarden als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Door te inventariseren wordt de uitgangspositie van de werkgever bepaald en kunnen de daarbij het best passende vervolgacties worden gekozen. Voor de inventarisatie kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de QuickScan van PGGM HR Advies. Deze QuickScan is te vinden op de website van InEen. Dit hulpmiddel ondersteunt bij de inventarisatie en geeft inzicht in het effect op de belastingdruk voor uw organisatie. In de inventarisatie moeten alle vergoedingen en vertrekkingen worden betrokken, inclusief de wijze waarop deze in de huidige situatie fiscaal worden behandeld (brutering of eindheffing). In de QuickScan is onder het tabblad oude situatie al een reeks van mogelijke vergoedingen en verstrekkingen opgenomen en kunt u de vergoedingen en verstrekkingen die u hanteert, opnemen. Neem daarbij de volgende aandachtpunten in acht, dit omdat deze in de volgende fase relevant kunnen zijn: 1. Breng alle voor de werknemer onbelaste arbeidsvoorwaarden in kaart. Dus ook alle vergoedingen en verstrekkingen waarvoor nu een belastingvrijstelling geldt, zoals bij de fietsregeling; ook wanneer de werknemer hier aan bijdraagt door uitruil van bruto arbeidsvoorwaarden. Maar breng ook de arbeidsvoorwaarden in kaart waarover u nu de loonheffing draagt, dit via eindheffing (zoals bij kerstpakketten waarvoor een eindheffing van 20 procent geldt) of via brutering (bijvoorbeeld bij de bovenmatige boven de 0,19 per km reiskostenvergoedingen). 2. Deze arbeidsvoorwaarden zullen zowel uit de financiële administratie als uit de salarisadministratie moeten worden gehaald. Daar waar sprake is van een dubbeling moet deze er uit worden gehaald. 3. Het is wenselijk om in de financiële administratie alle grootboekrekeningen nauwgezet te checken op mogelijke boekingen met een personeel karakter. Bij deze beoordeling kan 16

18 blijken dat op sommige grootboekrekeningen diffuse boekingen plaatsvinden, bijvoorbeeld zowel voor derden, voor vrijwilligers en voor werknemers. Het is raadzaam de grootboeken hiervan te zuiveren. Ook kan blijken dat bepaalde kostensoorten op meerdere grootboekrekeningen worden geboekt. Het is dan raadzaam de boekingen op één rekening samen te voegen. 4. Bij de inventarisatie in de salarisadministratie is het wenselijk om de loonuitvoercodes in kaart te brengen die aan de arbeidsvoorwaarden zijn verbonden. 5. Inventariseer ook welke vergoedingen en verstrekkingen bruto aan de werknemer worden uitbetaald (loonheffing komt via bruto/netto-traject voor rekening van de werknemer). Indien uit de inventarisatie blijkt dat sprake is van ruimte in het forfait kunnen deze wellicht onder de werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. U behaalt dan optimalisering in uw arbeidsvoorwaardenpakket, doordat de werknemer alsdan geen loonheffing is verschuldigd en u bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Met het bestand dat de inventarisatie bevat, moet uiteindelijk inzichtelijk worden: - wat de hoogte is van de forfaitaire ruimte en in welke mate deze wordt gevuld; - wat de belastingdruk is in de huidige situatie en onder de situatie van de WKR. In de QuickScan vindt u de uitkomst; de beantwoording van deze vragen, onder het tabblad effecten. Houd bij de inventarisatie wel voor ogen dat de inventarisatie slechts model staat voor de toekomstige situatie; uiteindelijk zijn de in het lopende jaar geldende loonsom en arbeidsvoorwaarden bepalend! Een voorbeeld van een inventarisatie Hoe werkt een inventarisatie in de praktijk uit? Een voorbeeld. Een werkgever met 200 werknemers en een loonsom van (kolom 14 cumulatieve loonstaat) heeft de volgende inventarisatie opgesteld: Bijtelling Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen EHB/waarde e.c. verkeer Representatie Auto van de zaak (5*10.000) Diensttijdvrijstelling (3*2.500) Fietsen (50*749) Verklaring omtrent gedrag (320*30) Kerstpakketten Studiekosten Bedrijfskleding, vergoed resp. ter beschikking gesteld Contributie EHB/nihilwaardering Vrijgesteld overig

19 vakbond Totaal De forfaitaire ruimte van deze werkgever is: (1,5% *5,6 mln.) Aan vergoedingen in de forfaitaire ruimte heeft deze werkgever: (boekingen tegen waardering economisch verkeer) ( in nihilwaardering = 0) De overschrijding van de forfaitaire ruimte bedraagt: Aan eindheffing (80% * overschrijding) is de werkgever verschuldigd. De uitkomst van de inventarisatie levert daarmee op dat de werkgever onder de werkkostenregeling een belasting dient te betalen van ruim zesduizend euro. De eerste vraag die op komt: is deze overschrijding; de eindheffing van 80%, veel? De beantwoording van deze vraag wordt toegelicht aan de hand van een tweetal voorbeelden. Scenario 1 Uit het voorbeeld hierboven blijkt dat de werkgever ter waarde van aan kerstpakketten verstrekt. Zonder de WKR zou de loonheffing hierover 20% bedragen. Dat is Voor deze werkgever stijgt de loonheffing dus met ( / ). Scenario 2 De werkgever verstrekt geen kerstpakketten, maar aan netto reiskostenvergoedingen boven de 0,19 per kilometer. Stel daarbij dat dit bedrag in de oude situatie wordt gebruteerd (werkgever neemt loonheffing voor eigen rekening). Dit betekent dat in dit voorbeeld de werkgever aan loonheffing voor zijn rekening neemt. Na invoering van de WKR worden de reiskosten als eindheffingsbestanddeel aangewezen. Dus in dit voorbeeld; de reiskostenvergoeding komt in plaats van de kerstpakketten. De situatie wordt dan als volgt: Loonheffing oud loonheffing nieuw voordeel In dit voorbeeld pakt de WKR dan gunstiger uit. Voor 2015, bij een verlaging van het percentage van 1,5% naar 1,2%,wordt de situatie anders. Dit leidt tot een verlaging van de forfaitaire ruimte naar Duidelijk is wel deze verlaging voor deze werkgever aanleiding is om -extra- kritisch naar de vergoedingen en verstrekkingen te kijken. Een gedegen inventarisatie en analyse kan hier zeker waarde gaan opleveren! 18

20 Stap 2 Analyseren uitkomsten van de inventarisatie Als uit de inventarisatie blijkt dat naar verwachting de belastingdruk door invoering van de WKR zal gaan stijgen, dan zult u zich hier op willen voorbereiden. Dit mogelijk ook door aanpassingen in het arbeidsvoorwaardenpakket te realiseren waardoor de ongewenste belastingeffecten worden beperkt. Daalt naar verwachting de belastingdruk, dan biedt de WKR u mogelijk kansen om het arbeidsvoorwaardenpakket te verbeteren. Blijkt dat de belastingeffecten bij invoering van de WKR neutraal zijn, dan kunt u zich zonder arbeidsvoorwaardelijk traject op invoering van de werkkostenregeling voorbereiden. In dat geval is een kortere doorlooptijd voor implementatie voorzienbaar. U houdt wat u hebt aan vergoedingen en verstrekkingen en blijft deze in eerste instantie fiscaal behandelen zoals u en uw werknemer gewend bent. Wanneer u alle vergoedingen en verstrekkingen in beeld hebt, kortom de inventarisatie compleet hebt, begint de fase van het analyseren. Dit moet duidelijkheid gaan geven over de volgende punten: 1. Welke arbeidsvoorwaarden gaat u als eindheffingsbestanddelen aanwijzen? In het hiervoor gebruikte voorbeeld zijn dat in eerste instantie: fietsen, laptops, kerstpakketten, bedrijfskleding (niet nihil gewaardeerd), vakbond. 2. In welke mate vullen deze vergoedingen en verstrekkingen de forfaitaire ruimte? In het hiervoor gebruikte voorbeeld wordt de forfaitaire ruimte met een bedrag ter grootte van overschreden. 3. En in geval van overschrijding van de forfaitaire ruimte: a. Leidt dit tot een stijging van de belastingdruk? In het hiervoor gebruikte voorbeeld: Als de belasting in de oude situatie bestond uit de eindheffing van 20% over kerstpakketten, bedroeg de loonheffing (oud): ( * 20%). De loonheffing onder de WKR bedraagt: De belastingdruk stijgt met b. Waar is eenvoudig budgettaire ruimte te behalen? In het hiervoor gebruikte voorbeeld: Schrappen of beperken van bijvoorbeeld- de fietsregeling. Er zijn diverse scenario s mogelijk. Stel dat een belastingdruk van (zoals oud) aanvaardbaar is dan mag het forfait met maximaal worden overschreden (immers: 80%* 3.750= Het gebruik van de fietsregeling kan worden gebudgetteerd.. Dit kan bijvoorbeeld door voortaan het beslag van de fietsregeling met een bedrag van te beperken (resteert genoemde overschrijding. (Tegen 80% is dat eindheffing). 19

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht: een uitleg en stappenplan

De werkkostenregeling in vogelvlucht: een uitleg en stappenplan De werkkostenregeling in vogelvlucht: een uitleg en stappenplan 1. Inleiding Alweer enige jaren geleden, per 1 januari 2011, is de zogenaamde werkkostenregeling in werking getreden. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers krijgen op 1 januari 2015 verplicht te maken met de werkkostenregeling. De overgangsregeling komt hiermee te vervallen. Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

De fiets van de zaak verdwijnt, of toch niet?

De fiets van de zaak verdwijnt, of toch niet? De fiets van de zaak verdwijnt, of toch niet? Een whitepaper over de werkkostenregeling en de CAO Gehandicaptenzorg 2014 2015 24 oktober 2014 PGGM HR Advies in opdracht van het OAGz 2 De fiets van de zaak

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

De fiets van de zaak verdwijnt, of toch niet?

De fiets van de zaak verdwijnt, of toch niet? De fiets van de zaak verdwijnt, of toch niet? Een white paper over de werkkostenregeling en de CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 24 oktober 2014 PGGM HR Advies in opdracht van het OAGz 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

NOTITIE IMPLEMENTATIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR

NOTITIE IMPLEMENTATIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR NOTITIE IMPLEMENTATIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 5 december 2011 1 Inleiding Per 1 januari 2011 kan de loonheffing over arbeidsvoorwaarden plaatsvinden

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

De fiets van de zaak verdwijnt;

De fiets van de zaak verdwijnt; De fiets van de zaak verdwijnt; of toch niet? Brainstormen over het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in het licht van de CAO Gehandicaptenzorg en de Werkkostenregeling Agenda 1. Kennismaken en doelstelling

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014-2015 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit

Nadere informatie

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Werkkosten- regeling Hoofdstuk 2.7 Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Inleiding Kerstpakket, werkkleding en een fiets; het zijn voorbeelden van extra s die werkgevers aan hun personeel

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De fiets van de zaak verdwijnt;

De fiets van de zaak verdwijnt; De fiets van de zaak verdwijnt; of toch niet? Informatiebijeenkomst over de werkkostenregeling en de CAO Gehandicaptenzorg Agenda 1. De Werkkostenregeling een korte uitleg over de werking, actualiteiten

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

NOTITIE WERKKOSTENREGELING

NOTITIE WERKKOSTENREGELING NOTITIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 24 december 2010 Inleiding Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd met een overgangsperiode van

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03474/i.01092 Datum: 11 november 2014 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie