1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst."

Transcriptie

1 Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1. Opening en mededelingen 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. HAMERSTUKKEN 3. Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Gevraagd besluit: Vaststellen van de Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat 4. Regelingen arbeidsvoorwaarden Gevraagd besluit: 1. Voorlopig instemmen met: de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer (OV-Fiets); de regeling fiscale verrekening fiets, fietsverzekering, onderhoud en accessoires; (nazending) de regeling vergoeding dienstreizen (inclusief bijlage): het intrekkingsbesluit Reiskostenregeling stadsregio Rotterdam; de regeling Vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon per 1 januari 2015; de regeling Vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele computerapparatuur per 1 juli Deze regelingen treden in werking na instemming van het Georganiseerd Overleg. 2. Instemmen met, gelet op de instemming van de OR MRDH: de regeling functiebeschrijving en -waardering per 1 januari 2015; de regeling Privacy persoonsgegevens Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 5. MRDH propositie Agenda Stad Gevraagd besluit: Vaststellen van de MRDH propositie Agenda Stad 6. Samenwerking WageningenUR/MRDH Gevraagd besluit: 1. Instemmen met het opstellen van een convenant tussen WageningenUR en de MRDH. 2. Instemmen met de voorgestelde inhoudelijke invulling van dit convenant. Pagina 1 van 2

2 7. Benoeming leden adviescommissies vanuit Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp Gevraagd besluit: Op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015 en artikel 5 van het Instellingsbesluit adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH 2015: 1. de door de gemeente Midden-Delfland voorgedragen leden benoemen in de adviescommissies, te weten: ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT Lid 1: De heer I.J. Trouwborst Lid 2: De heer R.H.G. Zwaard ADVIESCOMMISSIE ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT Lid 1: Mevrouw E.de Jong Hoogendoorn Lid 2: De heer A.J. Plooij 2. de door de gemeente Pijnacker-Nootdorp voorgedragen leden benoemen in de adviescommissies, te weten: ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT De heer P.P.A. van den Heuij ADVIESCOMMISSIE ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT De heer R.D. van Oevelen TER BESPREKING 8. Investeringsstrategie MRDH Bijgevoegd een memo met de stand van zaken. Ter vergadering wordt een nadere toelichting gegeven. 9. Samenwerking met de provincie Ter vergadering wordt mondeling de stand van zaken gedeeld. 10. Begroting MRDH 2016 Gevraagd besluit: 1. Kennisnemen van de ingekomen reacties van gemeenten op de ontwerpbegroting MRDH 2016; 2. Kennisnemen van de nota van beantwoording; 3. Kennisnemen van de adviezen van de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit bij de ontwerp begroting MRDH 2016; 4. De beantwoording van de adviezen zoals vermeld onder beslispunt 3 vaststellen; 5. Bijgevoegde concept begroting MRDH 2016 inclusief het hierin als bijlage 2 opgenomen Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) 2016 vaststellen. 11. Rondvraag en sluiting TER KENNISNAME Brief provincie Zuid Holland over opheffing preventief toezicht Brief RET aan AB-leden over jaarverslag 2014 Na afloop van de vergadering is er een borrel en gelegenheid om in informele setting na te praten. Pagina 2 van 2

3 Conceptverslag van de 3 e openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, woensdag 29 april 2015 om uur, in vergaderzaal G in het kantoor van de MRDH, Grote Marktstaat te Den Haag Aanwezig: voorzitter secretaris-generaal Gemeente Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Delft Den Haag Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Leidschendam-Voorburg Maassluis Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Wassenaar Zoetermeer Verhinderd: Den Haag Nissewaard Rotterdam Westland Westvoorne M.J. Bezuijen (Rijswijk) mw. A.W.H. Bertram Naam H. Wagner J. van Belzen G.G.J. Rensen D.P. van Sluis G.A.A. Verkerk K. Klein W.J. Tempel C.A. Oosterwijk C. Rijsdijk J.W. van der Sluijs D. van der Houwen H.H.V. Horlings mw. F. Ravestein mw. A. Attema A. Aboutaleb (voorzitter MRDH) M. Struijvenberg C.H.J. Lamers A.B. Blase A.J.L. van Sloten Ch. B. Aptroot J.J. van Aartsen Th. J.A.M. de Bruijn J.W. Mijnans P.J. Langenberg J. van der Tak P.E. de Jong Presentaties zijn verzorgd door: Annet Bertram, Secretaris Generaal Metropoolregio Rotterdam Den Haag Lucas Vokurka, directeur Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 1

4 1. Opening en mededelingen De voorzitter (de heer Bezuijen) opent te uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij licht toe dat de heer Aboutaleb moeilijk bij stem is en hem daarom heeft verzocht de vergadering voor te zitten. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 6 maart 2015 De heer Lamers herinnert eraan dat door Schiedam aandacht was gevraagd voor enige logica in de opbouw van het vergaderschema, daarbij verwijzend naar het feit dat de vergaderingen van de bestuurscommissies niet helemaal gekoppeld waren aan de vergaderingen van het algemeen bestuur en die van de adviescommissies weer niet aan die van de bestuurscommissies. Door de heer Toet was toegezegd een en ander te zullen uitzoeken en hij is reuze benieuwd naar het resultaat daarvan. Mevrouw Bertram zegt toe hierover binnen een week uitsluitsel te zullen geven. De heer Aptroot verwijst naar zijn pleidooi op pagina 6 om de mogelijkheid te laten onderzoeken om RandstadRail en het Rotterdamse metronet via Rotterdam The Hague Airport te verbinden vanaf Bleizo. Hij meent te weten dat daarop door collega Koen was toegezegd dat zou worden nagegaan of dat een haalbaar project is, maar dat heeft hij in de notulen niet kunnen terugvinden. De heer Verkerk vraagt in dit verband aandacht voor de orde der dingen. Hij zal het op prijs stellen wanneer de gevestigde praktijken, procedures en organen in acht worden genomen, om te voorkomen dat hier te incidenteel op zaken wordt gereageerd. De voorzitter laat in het midden of de door de heer Aptroot genoemde toezegging al dan niet is gedaan, maar stelt vast dat het in ieder geval nu in de notulen zal worden opgenomen. Met de heer Verkerk is hij het overigens eens dat dit via de bestuurscommissies dient te verlopen. Het verslag wordt hierna ongewijzigd vastgesteld; de besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 3. Tijdelijke voortzetting beleid Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam De vergadering besluit in te stemmen met het tijdelijk voortzetten van het kantorenbeleid, het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelsbeleid van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam en deze kaders te gebruiken bij het geven van advies aan de gemeenten van de MRDH en aan de provincie Zuid Holland. 4. Metrex conferentie 2016 De vergadering besluit kennis te nemen van het initiatief om samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag het aanbod te doen aan de President en de Secretary-General van Metrex om de voorjaarsconferentie 2016 van Metrex in het gebied van de MRDH te organiseren. 5. Volmacht en mandaat voor activa passiva overeenkomst stadsregio - MRDH De vergadering besluit: 1. de secretaris-generaal op te dragen de overdracht van activa en passiva van stadsregio Rotterdam aan de MRDH, verband houdende met de overgang van de Verkeer en Vervoertaken van stadsregio Rotterdam naar de MRDH, te regelen; 2. de secretaris-generaal te machtigen en mandateren de onder 1 voorbereide overeenkomsten en akte aan te gaan en te ondertekenen namens de MRDH. 6. Terugblik op startconferentie MRDH 19 maart 2015 De heer Lamers moet het van het hart dat het uitnodigingenbeleid rond deze startconferentie te wensen heeft overgelaten. In ieder geval is de startconferentie aan het grootste deel van politiek Schiedam volledig voorbij gegaan. Mevrouw Bertram deelt mede dat het ook de organisatie was opgevallen en dat hieraan in de evaluatie aandacht zal worden geschonken. De heer Struijvenberg vraagt aandacht voor de kosten. Het aanvankelijk geraamde budget van ,- leek hem al hoog, maar uiteindelijk is dat nog verder verhoogd omdat er wat extra uitnodigingen moesten worden gedaan. Hij roept op de kosten van dit soort bijeenkomsten eens onder de loep te nemen. Mevrouw Bertram bevestigt dat, toen bleek dat zoveel mensen deze bijeenkomst wilden bijwonen op zichzelf fantastisch in overleg met de leden van het dagelijks bestuur is besloten hiervoor wat meer budget vrij te maken. De vergadering besluit kennis te nemen van het verslag van de startconferentie. 7. Investeringsstrategie MRDH Mevrouw Bertram geeft een toelichting op hetgeen in de afgelopen periode is gedaan, waarna de heren Benschop en Vokurka, mede aan de hand van de besprekingen in de bestuurscommissies, zullen ingaan op de manier waarop een en ander langzamerhand wordt geconcretiseerd. Met de 23 gemeenten wordt gezocht naar grote projecten/investeringen, waarvan zowel verkeer en vervoer als economie onderdeel uitmaken, omdat de kracht van die twee het economisch vliegwiel in beweging kan brengen. Daarbij staat de vraag voorop wat de regio verbindt. Een traject dat slechts voor één gemeente, of misschien alleen voor de twee grote, interessant is, kan weliswaar aantrekkelijk zijn, maar vanuit de MRDH wordt vooral vanuit de breedte bezien wat voor veel meer 2

5 gemeenten interessant is en de economie kan stimuleren. Andere vragen die hierbij aan bod komen zijn: wat zet de regio op de kaart zet en waarin zijn de financiers geïnteresseerd? Het is lastig te achterhalen, maar er wordt intensief op ingezet. Uitgegaan wordt van twee bronnen: alles wat bij de 23 gemeenten is opgehaald aan wensen, verlangens, maar ook zorgen, en de eerste terugkoppelingen die vanuit OESO worden ontvangen. Inmiddels is een lijst met projecten opgesteld die ook met de bestuurscommissies zal worden besproken. Compleet is die lijst overigens nog niet. In de komende weken zal nader worden bezien hoe hierop getrechterd en gefocust kan worden. Daarvoor wordt primair gebruik gemaakt van de gesprekken met de bestuurscommissies, daarnaast worden ambtelijk voorbereidingen getroffen door met de departementen in gesprek te gaan en wordt geprobeerd in Brussel te achterhalen of de Juncker-gelden hiervoor interessant kunnen zijn. De burgemeesters van Den Haag en Rotterdam zullen in september naar Brussel gaan, om zicht te krijgen op wat in dezen handig en verstandig is. Voorts zullen de komende weken ambtelijk een aantal gesprekken worden gevoerd met de collega s in Brussel en met OESO voor het verkrijgen van meer informatie, teneinde het algemeen bestuur een zo goed mogelijk advies te kunnen voorleggen. De departementen werken daaraan overigens van harte mee. Ten slotte deelt zij mede dat in de gesprekken met OESO is gebleken dat daar met grote belangstelling wordt afgewacht of het hier zal lukken met 23 gemeenten de contouren voor een Investeringsagenda op te stellen. Juist omdat met deze 23 gemeenten een groot gebied wordt bestreken en daarmee een zekere stabiliteit wordt bewerkstelligd, is het voor OESO zeer interessant om daarover het gesprek aan te gaan. De heer Vokurka vervolgt met de aanleiding voor de Investeringsstrategie. De MRDH is een onderpresterende regio vergeleken met Amsterdam en Eindhoven. In de Europese context presteren de stedelijke regio s in Nederland sowieso onder het Europees gemiddelde, zoals ook door OESO is aangetoond. Rondom stedelijke regio s is inmiddels veel dynamiek gaande. Hij noemt de Agenda Economisch Vestigingsklimaat, de Strategische Bereikbaarheidsagenda, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de OESO-studie die samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd, Agenda Stad en de Urban Agenda Juncker. Gisteren was hij op verzoek van de OESO in Parijs, om samen met BZK een presentatie te verzorgen over wat hier gaande is. Wat hem daarbij opviel, is dat de hele wereld bezig is met het vraagstuk van de trek naar de stad en hoe dat past in een nieuwe governancestructuur. Ook in Frankfurt en andere delen van Europa worstelt men met exact hetzelfde vraagstuk. Om de gestelde ambitie van economische structuurversterking te realiseren is eendrachtige samenwerking van de 23 gemeenten noodzakelijk, maar ook samenwerking met omliggende regio s, terwijl ook de positie van de provincie met haar Investeringsagenda niet uit het oog mag worden verloren. Het Rijk is zeer geïnteresseerd in een samenhangende investeringsstructuur van een samenhangende regio. Gekozen is voor een ruimtelijk fysieke scope, met bestaand en nieuw investerend vermogen, dat zal worden opgehaald bij de verschillende gemeenten, maar ook aan de private kant. De Rotterdamse investeringskaarten zijn daarvoor een goede tool, die zal worden opgeschaald naar het regionale niveau. Zoals gezegd, is het niet alleen een publieke actie, maar zeker ook een private actie, vandaar dat de Economische Programmaraad Zuidvleugel hierin een prominente rol speelt. Als thema s zijn benoemd clusters en campussen, innovatiekracht, infrastructuur/bereikbaarheid, energie, adaptatie/duurzaamheid, onderwijs & arbeidsmarkt en groen & landschap. In de Investeringsagenda zijn een drietal sporen uitgezet die onderling samenhangen: A. Next economy. Een citaat van Jeremy Rifkin: What we need to see is a new vision of how to connect every region of Europe into a new internet of things, a Third industrial revolution for the 21 ste century. De thema s waarop dit betrekking heeft zijn: van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen klimaatverandering circulaire economie reshoring internet of things, robotisering, 3D-printing. B. Investeringskaarten/-programma. Per thema zal een aantal uitgangspunten worden geformuleerd en netjes onderbouwd, waarna de investeringsprogramma s zullen worden geïnventariseerd, zowel publiek als privaat, en de investeringskaarten zullen worden samengesteld. Vervolgens zal worden bezien of deze investeringskaarten ook kunnen worden omgezet in een investeringsstrategie. C. Top 5/10 Cruciale investeringspakketten, die al op korte termijn kunnen worden meegenomen naar de dynamiek die op dit moment in Europa gaande is. De methodiek is een uniform stramien/raster om investeringsvoorstellen te presenteren, maar ook onderling te vergelijken, redenerend vanuit de vraag wat een investeerder nodig heeft in termen van informatie en structuur om een investering goed te kunnen beoordelen alvorens daarin geld te stoppen. Een en ander wordt samen gedaan met de Rebel Group en is gebaseerd op het Engelse 5 cases-model. Om tot een goede investeringspropositie te komen zijn een vijftal cases nodig: 3

6 1. een strategische case: is het nodig? 2. een economische case: is het value for money? 3. een commerciële case: is het haalbaar? 4. een financiële case: is het betaalbaar? 5. een managementcase: is het realiseerbaar? De hierbij genoemde vragen moeten alle in onderlinge samenhang worden behandeld voordat een investering gereed is om naar de Europese Investeringsbank, of het plan-juncker te brengen. Vandaag is het vooral de bedoeling de opvatting van het algemeen bestuur te peilen. In het presidium van de Vervoersautoriteit en in de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat is het positief ontvangen. De komende tijd zal vooral in het teken staan van het ophalen bij afzonderlijke gemeenten van de ideeën die bestaan en vragen als: wat wordt er geïnvesteerd, welke gaten zijn nog te benoemen, wat gebeurt er aan de private zijde? Ten aanzien van energie meldt de heer Vokurka dat hij hedenochtend met mevrouw Bertram bij Hamit Karakus is geweest, om daar samen met het programmabureau Warmte Koude en het ministerie van Binnenlandse Zaken, de projectdirecteur van Agenda Stad, te praten over de warmterotonde. Bezien wordt in dat kader hoe de restwarmte van de Rotterdamse haven, maar ook de geothermie kan worden benut voor het verwarmen van huizen en om de hele energietransformatie in Westland vorm te geven. De eerste contouren van de business case tekenen zich af. BZK wil het opnemen in de brief die naar de Kamer gaat rondom Agenda Stad en is op zoek naar stevig bestuurlijk commitment. Het is hem bekend dat de burgemeester van Rotterdam hierbij actief betrokken is, maar ook hier zijn nog een aantal vragen te beantwoorden zoals zojuist genoemd. De heer Aboutaleb merkt op dat men er, op de onrendabele top na, eigenlijk wel uit is.tussen de initiële kosten en wat op termijn verdiend kan worden zit een onrendabel gat van zo n 200 miljoen. Naar de mening van Rotterdam, maar ook van degenen die betrokken zijn bij het Energieakkoord in Nederland, is dat een peulenschil, afgezet tegen het effect ervan. In z n eentje is het namelijk goed voor een energiebesparing in Nederland van 20%, met de daarmee samenhangende voordelen ten aanzien van het gebruik van fossiele brandstof, fijnstof en werkgelegenheid. Waar dit kabinet 600 miljoen opzij heeft gezet voor het bevorderen van de werkgelegenheid, zou hij haast zeggen: stel daarvan 200 miljoen hiervoor beschikbaar, dan kan daarmee iets waanzinnig goeds worden gedaan voor Nederland. Het verkrijgen van leningen bij het pas opgerichte Nationaal Investeringsinstituut of uit de Juncker-gelden is het probleem niet. Het gaat om het onrendabele stuk dat er tussen zit, dat is becijferd op slechts 200 miljoen, en dat is echt een koopje. Bovendien komt het ten goede aan een technologie die verder gepatenteerd en verkocht kan worden. Wat hem betreft zal dat nog dit jaar zoveel mogelijk moeten worden beklonken. De heer Vokurka voegt eraan toe dat er zeven gebieden zijn die potentieel interessant zijn voor warmte, maar dat geen enkele zo ver is als dit gebied. De heer Blase verzoekt om een nadere toelichting op het zojuist genoemde percentage van 20 dat bespaard zou kunnen worden: 20% van wat? De heer Aboutaleb antwoordt dat de nationale doelstelling voor de reductie van energieverbruik door de Energiegroep is becijferd op 100 petajoule en dat daarvan op deze manier 20% gerealiseerd zou kunnen worden. De heer Blase vraagt of ook Dordrecht hierbij zal worden betrokken. In dit verband verwijst hij naar Nedstaal, een enorme producent van warmte, dat nu allemaal de lucht in gaat. De heer Vokurka legt uit dat allereerst het cluster West aan bod komt, het deel van de Rotterdamse haven, Rotterdam-Westland-Delft-Den Haag, dat de backbone vormt waarop het snelst meters gemaakt kunnen worden. Inmiddels is ook de discussie in de richting van Leiden al geopend. De directeur van het programmabureau Warmte Koude heeft hem vanochtend verteld dat de lijn naar Dordrecht nog even on hold staat, maar zeker zal komen. Het is als het ware een kralenketting, te beginnen bij het deel Den Haag-Rotterdam-Delft-Westland, om vervolgens de kralen in deze regio verder te rijgen. Hij vervolgt met de binnenstedelijke ontwikkeling. De corporaties moeten hun middeldure huurwoningen verkopen om de balans te verstevigen. Ook dit zou via Juncker kunnen, waarmee weer een impuls kan worden gegeven aan het investeren in wijken ISV-denken avant la lettre als het ware. Op mobiliteit en bereikbaarheid zal hierna worden ingegaan door de heer Benschop. Bij de clusterontwikkeling zijn eerder de campussen al genoemd. Voorbereid wordt een Nationaal Akkoord Campussen, betrekking hebbend op het campusdenken rondom universiteiten, met start-ups, doorgroeiers en flexibilisering in huisvesting, maar ook het ontsluiten van campussen en de vraag hoe gezorgd kan worden voor goede investeringspakketten om de innovatie in deze regio stappen verder te brengen. Ook de voorzieningen komen hierbij aan bod. De Bio Process Facility in Delft is daarvan een heel goed voorbeeld, waar de regio heeft geïnvesteerd in een bepaalde voorziening waarvan meerdere bedrijven in de bio based economy gebruik maken. De regio kent een rijke schare aan incubators. De onderlinge samenhang en het regionaliseren van die activiteiten is eveneens een belangrijk thema. Bij groen/landschap wordt melding gemaakt van metropolitaan denken ten aanzien van groen, het verder uitnutten van de economie van het landelijk gebied en het verbeteren van verbindingen in/naar groen en landschap. Wat betreft de werkwijze, merkt hij op dat het Rifkin-traject naar verwachting in dit najaar zal kunnen starten. De investeringskaarten zullen nog enige tijd vergen. De gemeenten roept hij op 4

7 hun mensen hierover met hen te laten praten: wat hebben zij in de boeken staan voor investeringen, wat zijn zij van plan te investeren, wat is aan de private zijde te verwachten? Getracht zal worden in de bestuurscommissie van 3 juli a.s. de voortgang op een aantal van deze investeringsproposities te melden. De planning tot de zomer ten slotte ziet er als volgt uit: 20 april Presidium Vervoersautoriteit 22 april Bestuurscommissie EV 29 april Algemeen bestuur 18 mei Bestuurscommissie VA 2-3 juni OESO forum 11 juni Bestuurscommissie EV 17 juni Bestuurscommissie VA 3 juli Algemeen bestuur 3 juli EPZ (Londen). De heer Benschop gaat in op het onderwerp Mobiliteit/bereikbaarheid. De Investeringsstrategie heeft betrekking op alle actoren in het gebied: MRDH, gemeenten, provincie, Rijk en bedrijfsleven. De MRDH/Vervoersautoriteit heeft zelf budget ter beschikking, waaronder investeringsgeld, en logischerwijs maakt dit eigen budget de kern uit van de Investeringsagenda. Er is inmiddels een concept-investeringsprogramma voor 2016 opgesteld, waarin de lijn wordt voortgetrokken vanuit de voormalige stadsregio Rotterdam en het voormalige Stadsgewest Haaglanden, waarin werd gewerkt met meerjarig voortschrijdende investeringsprogramma s. Voor het algemeen bestuur is het wellicht interessant te weten hoeveel invloed het hierop heeft. Het antwoord daarop is tweeledig: alles en niets! Het algemeen bestuur heeft het budgetrecht van de MRDH en stelt dus het investeringsprogramma vast. Tegelijkertijd moet er echter rekening mee worden gehouden dat er continuïteit in zit en dat sprake is van veel langjarige verplichtingen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de openbaarvervoerconcessies. Het programma beslaat een periode van tien jaar en is in dat opzicht echt een miljardenbusiness. Een deel ervan is investeringsgeld, maar heel veel gaat bijvoorbeeld zitten in de exploitatie van het openbaar vervoer: het rijden met de metro s, de treinen en bussen, en in beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. Voor het geld is de Vervoersautoriteit afhankelijk van het ministerie van IenM. In de afgelopen jaren heeft men heel wat bezuinigingen te verwerken gekregen, wat tot op heden redelijk kon worden opgevangen. Voorlopig wordt er maar even van uitgegaan dat er geen gekke dingen meer gebeuren. Het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport van het ministerie is tot 2028 vol belegd, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niets meer kan. Absolute voorwaarde is wel dat goed doordachte en doortimmerde voorstellen worden voorgelegd en daaraan wordt uiteraard gewerkt. Onder invloed van de Investeringsstrategie spelen de wisselwerking met de economie en economische aspecten nu veel nadrukkelijker een rol bij het afwegen van de vraag waaraan het geld moet worden besteed dan in het verleden. Een ander verschil met de traditionele aanpak is dat veel meer aandacht wordt geschonken aan het goederenvervoer en de goederenlogistiek (Westland, Rotterdamse haven). Ook het bedrijfsleven besteedt ontzettend veel geld aan mobiliteitsdoeleinden denk aan lease-auto s en reiskostenvergoedingen voor werknemers, waarschijnlijk zelfs meer dan in overheidssferen rondgaat. Het is heel interessant om ook dat hierbij te betrekken. In het Rotterdamse en het Haagse lopen volop programma s in het kader van Beter benutten, maatregelen die ertoe moeten leiden dat iemand niet automatisch in de auto stapt om aan te sluiten bij de file. Ook de aanpak, soms kleinschalig, maar wel effectief, van knelpunten enz. valt onder de noemer Beter benutten. Het is essentieel de werkgevers hierbij nadrukkelijk te betrekken, want gedrag van werknemers is in verkeerspsychologische zin ontzettend belangrijk. Economie betekent ook innovatie. Veel meer dan tot op heden kan de regio zelf ook proeftuin zijn voor nieuwe ontwikkelingen. De voorzitter zegt dank voor de gegeven presentaties. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH. Tevens is hierbij aan de orde de brief van de provincie over de Vervoerregio d.d. 10 maart Mevrouw Bertram licht de brief toe. Op dringend verzoek van het algemeen bestuur zijn inmiddels behoorlijk veel contacten met de provincie tot stand gekomen. Zelf heeft zij uitgebreid met de CdK gesproken en op 1 juni is een diner gepland tussen de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag en de CdK, mede om van gedachten te wisselen over het nieuwe coalitieprogramma van de provincie. De insteek voor deze meeting is te proberen op basis van de inhoud van het OESOonderzoek, als dat eenmaal in concept gereed is, tot een aantal afspraken te komen. In eerste instantie zal de vraag onder ogen moeten worden gezien wat men inhoudelijk met elkaar wil om het economisch programma handen en voeten te geven. Zij verwacht dat in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli een concreet voorstel ter zake zal kunnen worden voorgelegd. De heer Tempel maakt een compliment voor de enorme voortvarendheid die aan den dag wordt gelegd bij het ontwikkelen van de plannen. Tegelijkertijd baart het hem ook een beetje zorgen, want hij voelt zich nogal overdonderd door de voorgenomen besluitvorming op 3 juli a.s. Hij geeft daarom in overweging de vergadering van 3 juli te gebruiken voor een inventarisatieronde en de echte besluitvorming tot een later tijdstip op te schorten. De heer Lamers noemt het heel verstandig dat de Metropoolregio als een van de eerste acties met een Investeringsstrategie komt. De heer Verkerk en hij zijn samen met BZK in Europa bezig een verbinding te leggen tussen de Urban Agenda en de Agenda Stad, en daar worden ze vaak uitge- 5

8 nodigd met initiatieven op investeringsvlak te komen. Je kunt dan maar beter voor in de rij staan. Niet ieder plan hoeft dan tot in detail uitgediscussieerd te zijn. Zorg ervoor dat de plannen op de plank liggen, als de realisatiefase aanbreekt is er nog tijd genoeg voor implementatie en draagvlak. De heer Van Sluis sluit zich aan bij de complimenten die zijn gemaakt. Wat hij nu wel een beetje merkt, zijn de verschillen tussen de economische tak en de mogelijkheden die de Vervoersautoriteit biedt, omdat daar al beschikt wordt over een vastgestelde langjarige planning. Het één kan tegen het ander in werken, omdat je in die economische kracht gezeten sneller over de grenzen heen kijkt dan nu met elkaar is afgesproken. Hij pleit ervoor ook eens buiten de bestaande grenzen van de Vervoersautoriteit te kijken, waarbij wellicht heel slim kan worden aangesloten bij investeringsmaatregelen die nu al op het gebied van het openbaar vervoer worden getroffen, zoals bij het doortrekken van de metrolijn naar Hoek van Holland, waar alle voertuigen met een beveiligingssysteem worden uitgerust. Door naar andere sporen te kijken in de regio, of in de provincie, wordt wel afgeweken van de bestaande agenda, maar kunnen wel mogelijkheden worden gecreëerd in samenhang met eventuele economische dragers daaromheen hij denkt aan een slimme verbinding tot misschien wel Gouda, waarmee heel snel een rondje is te maken. De heer Verkerk toont zich aangenaam verrast door de diepte en doordachtheid van de voorliggende Investeringsstrategie. Het is voor het eerst dat heel strategisch en structureel wordt onderzocht wat er moet gebeuren om dit gebied concurrerend te maken. De analyse is wat hem betreft overigens nog niet helemaal afgerond, want er valt ook nog wel wat te zeggen over de mogelijkheden op toeristisch gebied, variërend van de grote leasure-faciliteiten in Zoetermeer tot de molens en de kleine dingen in het landschap. Internationale analyses wijzen uit dat toerisme in Nederland zeer kansrijk is, dankzij de uitstekende verbindingen met het buitenland, de compactheid van een en ander en het feit dat hier goed Engels wordt gesproken. Hij vraagt daarom nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van het toeristisch potentieel, temeer daar naar zijn gevoel bijna alle gemeenten hierin wel iets hebben te bieden. Hij nodigt iedereen uit na te denken hoe in dit opzicht kan worden bijgedragen aan de economie van het gebied. Wat hij voorts een beetje mist is de Digital Agenda. Economie wordt gemaakt op verbindingen, die zijn fysiek, daaraan moet als eerste het nodige worden gedaan en daar is ook de snelste winst te behalen, naast de doorontwikkeling van de campussen, waar echt de technologie is te vinden die bijdraagt aan vernieuwing. Iedereen moet aangesloten zijn op dat internet, de Digital Agenda. Behalve een onderwijskant is daar ook een infrakant aan verbonden. Met gemakkelijke verbindingen kunnen makkelijker zaken worden gedaan, zakenpartners en contacten worden gevonden. Misschien is dit wel van net zo groot belang als de warmte-grid het woord rotonde is in het buitenland niet te vertalen, daarom graag een ander woord daarvoor; dit als kleine cri de coeur. Een volgende observatie: hij verkeert vaak in Europa en weet dat er land(sdelen) zijn voor wie het niet handig is te gaan lenen bij de Investeringsbank; ze kunnen het geld gratis krijgen van de Europese fondsen. Hier is de commerciële rente zo laag, dat het misschien beter is de commerciele markt op te gaan. Met Europa meegaan betekent ook een stukje bureaucratie, ballast en noem maar op. Hij beveelt aan grondig uit te zoeken wat het handigste pakket is. De heer Wagner uit waardering voor de snelheid waarmee deze Investeringsagenda is voorgelegd. Inmiddels zijn al veel wijze woorden gesproken rondom de samenhang en een daarvan is wat collega Verkerk de Digital Agenda noemde, die vooral gecombineerd zal moeten worden met het stuk logistiek rond de haven. Heel wat logistieke bedrijven komen erachter dat dat bij lange na nog niet optimaal loopt en dat in dat opzicht snel te besparen valt aan verkeersbewegingen etc. In de vorige vergadering heeft hij al aandacht gevraagd voor het toeristische en groene aspect. Een nauwe samenwerking met de Landschapstafels, die juist in het metropolitane gebied zitten, is hier van groot belang. De heer Van der Sluijs gaat in op de conclusie die is getrokken dat de Bereikbaarheidsagenda wat beperkingen kent die voor de Economische agenda niet gelden. Wat dat betreft lijkt het hem helemaal niet verkeerd het plaatje dat op 3 juli zal worden neergelegd gefaseerd uit te breiden met andere dingen die eerder in de discussie zijn genoemd, waarbij er vooral voor zal moeten worden gezorgd dat de verschillende politieke achterbannen daarbij aangehaakt blijven. De heer Van Belzen waarschuwt ervoor de spanningsboog niet te groot te laten worden, waardoor mensen het niet meer bij kunnen houden. Een sprong voorwaarts is goed, maar de boel zal vooral bij elkaar gehouden moeten worden. Mevrouw Bertram gaat allereerst in op de opmerking die is gemaakt over het tempo van de besluitvorming. Zij wijst erop dat, ook als op 3 juli een eerste pakket wordt voorgelegd, nog heel wat water door de Rijn zal stromen voordat het echt zo ver is. De bedoeling is op te halen wat kansrijk is en daarover hier het debat te voeren. Is daarover overeenstemming bereikt, dan zal verder worden gegaan met de uitwerking, de afstemming etc. Het gaat echt nog een hele tijd duren, maar ambtelijk helpt het wel aanzienlijk als de bestuurders het eens zijn over de focus. Het komt er nu vooral op aan snel met de agendering te komen, want hoe eerder een en ander op de agenda komt, hoe groter de kans dat men ook mee kan doen. Dat is ook de reden waarom men in deze periode ook zo snel mogelijk met de provincie aan de tafel wil, want de trajecten beziende is er heel veel waarmee samen met de provincie iets moois kan worden gemaakt. Wat de financiële strategie betreft, wordt samen met de ministeries van Economische Zaken en BZK, maar ook met Brussel, verkend wat in dezen handig en verstandig is. De Junckergelden zijn namelijk lang niet altijd het meest voordelig, noch is de EIB altijd het meest handig. Het is heel goed denkbaar dat de Nederlandse banken een aanbieding hebben waarmee men uiteindelijk veel beter af is. Bij de EIB is men inmiddels zo n 700 fte s aan het optuigen om straks alle aanvragen te 6

9 kunnen verwerken, interessant om te weten, omdat er niet alleen uit blijkt dat het serieus wordt genomen, maar ook hoe bureaucratisch het kan worden. Inhoudelijk zal alles wat vandaag naar voren is gebracht bij de uitwerking worden meegenomen. De voorzitter constateert dat in het algemeen bestuur breed draagvlak bestaat voor het voorgestelde vervolg. Gelet op het tempo, adviseert hij vanuit de MRDH iets te bedenken om de gemeenten in dit opzicht op een zelfde informatieniveau te brengen. Mevrouw Bertram zegt toe in dezen een actie toe in het circuit van de gemeentesecretarissen. De vergadering besluit in te stemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH en de brief van de provincie d.d. 10 maart 2015 voor kennisgeving aan te nemen. 8. Samenwerking en afstemming Wonen, Ruimte en Groen op MRDH-niveau De heer Lamers moet helaas een signaal in wat mineur afgeven. Er zijn afspraken gemaakt over aard en omvang van de Metropoolregio: twee hoofdpijlers, vooralsnog afzien van andere taken, maar wel gemeenten faciliteren als zij de Metropoolregio om bepaalde ondersteuning vragen. In deze agendapost wordt daarmee zijns inziens wat te ruimhartig omgegaan. Aan de kant van de stadsregio Rotterdam wordt de wens om bijvoorbeeld op het gebied van wonen op Metropoolniveau samen te werken namelijk nogal anders beleefd en is sprake van een subregionale aanpak die een enkele keer per jaar tot een regionale afstemming leidt. Uit deze agendapost krijgt hij sterk het idee dat het geïnstitutionaliseerd wordt. Bij Groen is zelfs sprake van een heel andere dynamiek die zich min of meer buiten de Metropoolregio om afspeelt. Een twee notie die hij wil meegeven ligt een beetje op het vlak van cultuur, omdat hij vreest dat daarvan in de toekomst wel eens last van zou kunnen worden ondervonden. Haaglanden kende een andere werkwijze, bestuurscultuur en intensiteit van werken dan de stadsregio Rotterdam; ze had een veel breder takenpakket en kende een intensiever overlegtraject dan de stadsregio Rotterdam. Nu men samen is gegaan in de Metropoolregio, zal men wel elkaars taal moeten blijven spreken. Hij merkt dat Haaglandse bestuurders snel de neiging hebben om binnen de Metropoolregio met de Haaglandse dossiers door te gaan. Er zijn echter minder tafels en afgesproken was dat het anders zou worden gedaan. Een concreet voorbeeld: er schijnt nu toch een Europees platform te komen. Haaglanden had dat al, de stadsregio Rotterdam niet. Hij dringt erop aan dat nu niet nog eens binnen de Metropoolregio te proberen. De economische pijler heeft een grote Europese impact en vanuit die invalshoek moet er wel aandacht aan worden besteed, maar maak er geen geïnstitutionaliseerde clubjes van, tenzij groepen gemeenten daarom vragen. De heer Wagner sluit zich daarbij van harte aan. De heer Aptroot zegt het daarmee eveneens eens te zijn. Er is een afspraak gemaakt over datgene waarmee de Metropoolregio zich zou bezighouden en hoewel dat niet voor honderd procent kan worden afgegrendeld, moet wel worden voorkomen dat nu weer allerlei clubjes en overleggen ontstaan. De heer Van der Sluijs uit zich in soortgelijke bewoordingen. Mevrouw Bertram verzekert dat de directie zich strikt houdt aan de afspraak die is gemaakt dat de MRDH niet over deze onderwerpen gaat. Als gemeenten iets van ondersteuning willen hebben, is daar een klein beetje ruimte voor, maar niet veel. Zij zegt toe dat aan de gemaakte opmerkingen aandacht zal worden geschonken. De heer Aptroot vraagt of besluitpunt 2 dan niet zou moeten vervallen, omdat het scheppen van een beetje ruimte toch het risico inhoudt dat alles weer onder de MRDH wordt gebracht. De MRDH behoort zich echt te concentreren op de twee kerntaken; daarmee heeft ze zat te doen en dat moet goed gebeuren. De heer Verkerk meent dat wat hier is geformuleerd helemaal niet zo verkeerd is. Afgesproken is weliswaar dat hierin qua taakopvang niet zal worden geïnvesteerd, maar als je met een ruimtelijke en economische investeringsstrategie bezig bent, ontkom je er niet aan om het ook over een stukje groen te hebben. Het mag dus wel besproken worden, zonder het echter heel zwaar te instrumentaliseren. Misschien is het een idee hierover eens met de provincie te gaan praten. Het is immers een organieke provinciale taak om na te denken over de ruimtelijk-economische inrichting en de provincie heeft ook groen in haar pakket zitten. De provincie heft ook nog steeds Motorrijtuigenbelasting en door eens na te gaan waar dat geïnd en uitgegeven wordt, kan mogelijk in het gesprek met de provincie wat urgentie bij haar worden gelegd om dit te organiseren. De vergadering besluit: 1. kennis te nemen van de geschetste ontwikkelingen inzake de samenwerking en afstemming in de beleidsvelden Wonen, Ruimte en Groen; 2. de directie van de MRDH opdracht te geven om de facilitering van de initiatieven van de samenwerkende gemeenten vorm te geven en zorg te dragen voor periodieke terugkoppeling aan het algemeen bestuur. 9. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers binnen MRDH 1. Studium Generale De heer Van Sloten deelt op verzoek van de heer Hoekema mede dat aan de zinsnede in diens brief, luidende: Voor een succesvolle ontwikkeling is de betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren onontbeerlijk dient te worden toegevoegd: en raadsleden. De heer Lamers geeft namens Schiedam blijk van enige reserve ter zake. De raadsleden worden namelijk echt overdonderd door het aantal uitnodigingen voor bijeenkomsten en seminars die met 7

10 metropolitane ontwikkelingen te maken hebben. Dit komt er nu ook nog eens bovenop en vraag is wat het toevoegt aan wat er al is. Hij pleit daarom voor enige terughoudendheid in dezen. Mevrouw Bertram zet uiteen dat in de verschillende gesprekken die zijn gevoerd door sommigen is aangegeven dat er af en toe behoefte bestaat aan een soort verdiepingsspecial over bepaalde thema s, wat, zeker als het thema s betreft die meerdere gemeenten raken, haar inziens heel goed als instrument kan werken. Als het elke week gebeurt, wordt het niks, maar als het een of twee keer in het jaar wordt gedaan kan men er veel baat bij hebben. De heer Van der Sluijs dringt erop aan het dan wel op te hangen aan de twee programmapunten van de MRDH. Mevrouw Bertram verzekert dat dat ook de bedoeling is. De vergadering besluit kennis te nemen van de schriftelijke toelichting door burgemeester Hoekema. 2. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers bij thema s / projecten van de MRDH Mevrouw Bertram geeft aan dat een viertal prioriteiten is gesteld: naast de interne organisatie, de Investeringsagenda en het op orde krijgen van de relatie met de provincie ook de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat de 23 gemeenten daadwerkelijk het gevoel hebben dat de Metropoolregio ook van hen is. In de komende weken zal worden nagedacht over manieren waarop dat zo handig en efficiënt mogelijk kan worden geregeld. De ideeën daaromtrent zullen worden opgehaald en hier worden teruggebracht, zodat daarover ook in het algemeen bestuur van gedachten kan worden gewisseld. De heer Aboutaleb voegt eraan toe dat ook rondom het thema veiligheid door clubs wordt nagedacht over wat op dat gebied het beste is, om op die manier te proberen tot nieuwe inzichten te komen en die, als het even kan, ook met elkaar te delen, voordat ze tot beleid worden verheven. Het kan geen kwaad met enige regelmaat over een en ander met elkaar na te denken en van gedachten te wisselen. In het veiligheidsdomein zijn de burgemeesters er allemaal van overtuigd dat het goed werkt. 10. Rondvraag en sluiting De heer Lamers merkt op dat, zoals ook in deze vergadering eerder is gebleken, leden van de adviescommissies nog een beetje zoekende zijn naar hun rol en hun plaats in het proces. Hij nodigt het secretariaat of de directie uit daaraan met een discussienotitie enige ondersteuning te geven, dit om te voorkomen dat de commissie voor de Vervoersautoriteit een andere werkwijze ontwikkelt ten opzichte van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat. Mevrouw Bertram zegt toe daaraan aandacht te zullen besteden. De heer Benschop deelt mede dat hij vanuit zijn rol de voorzitter van de adviescommissie Vervoersautoriteit, die had aangegeven het de volgende keer over haar rol en bestaansrecht te willen hebben, heeft aangeboden mee te denken bij het verder ontwikkelen van die gedachten. De voorzitter sluit de vergadering. 8

11 Concept besluitenlijst van de 3 e openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag woensdag 29 april 2015 om uur, in vergaderzaal G in het kantoor van de MRDH, Grote Marktstaat te Den Haag 1. Opening en mededelingen - 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 6 maart 2015 Het verslag van het algemeen bestuur van 6 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld; de besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 3. Tijdelijke voortzetting beleid Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam De vergadering besluit in te stemmen met het tijdelijk voortzetten van het kantorenbeleid, het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelsbeleid van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam en deze kaders te gebruiken bij het geven van advies aan de gemeenten van de MRDH en aan de provincie Zuid Holland. 4. Metrex conferentie 2016 De vergadering besluit kennis te nemen van het initiatief om samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag het aanbod te doen aan de President en de Secretary-General van Metrex om de voorjaarsconferentie 2016 van Metrex in het gebied van de MRDH te organiseren. 5. Volmacht en mandaat voor activa passiva overeenkomst stadsregio - MRDH De vergadering besluit: 1. de secretaris-generaal op te dragen de overdracht van activa en passiva van stadsregio Rotterdam aan de MRDH, verband houdende met de overgang van de Verkeer en Vervoertaken van stadsregio Rotterdam naar de MRDH, te regelen; 2. de secretaris-generaal te machtigen en mandateren de onder 1 voorbereide overeenkomsten en akte aan te gaan en te ondertekenen namens de MRDH. 6. Terugblik op startconferentie MRDH 19 maart 2015 De vergadering besluit kennis te nemen van het verslag van de startconferentie. 7. Investeringsstrategie MRDH De vergadering besluit in te stemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH en de brief van de provincie over de Vervoerregio d.d. 10 maart 2015 voor kennisgeving aan te nemen. 8. Samenwerking en afstemming Wonen, Ruimte en Groen op MRDH-niveau De vergadering besluit: 1. kennis te nemen van de geschetste ontwikkelingen inzake de samenwerking en afstemming in de beleidsvelden Wonen, Ruimte en Groen; 2. de directie van de MRDH opdracht te geven om de facilitering van de initiatieven van de samenwerkende gemeenten vorm te geven en zorg te dragen voor periodieke terugkoppeling aan het algemeen bestuur. 9. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers binnen MRDH 1. Studium Generale De vergadering besluit kennis te nemen van de schriftelijke toelichting door burgemeester Hoekema. 2. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers bij thema s / projecten van de MRDH Rondvraag en sluiting -

12 Algemeen bestuur Vergadering: 3 juli 2015 Agendapunt: 3 Onderwerp Voorgesteld besluit Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van de Bijdrageregeling versterking Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Korte motivering Financiële gevolgen P&O aspecten Juridische aspecten Bijlagen Gevolgde procedure In de programmabegroting van de MRDH wordt jaarlijks budget opgenomen om de hoofddoelstelling, de versterking van het economisch vestigingsklimaat, te realiseren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld in de vorm van financiële bijdragen aan projecten met een aantoonbaar regionale impact. De Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat maakt het formeel mogelijk om een financiële bijdrage toe te kennen aan één van de gemeenten binnen de MRDH, die de bijdrage vervolgens in lijn met hun eigen beleid uitzetten richting de ontvangende partij die het project daadwerkelijk uitvoert. Bij de uitvoering van de regeling zal voor elke bijdrage vanuit de MRDH aan een deelnemende gemeente een beschikking worden opgesteld. In die beschikking kunnen waar aan de orde ook eisen / richtlijnen worden meegegeven voor de afspraken tussen gemeente en projectuitvoerende partij. In deze beschikking wordt ook de gewenste rol van de MRDH geduid als het gaat om inhoudelijke of procesmatige betrokkenheid en begeleiding. De regeling heeft geen financiële gevolgen op zich, maar maakt het formeel mogelijk om uit het jaarlijks budget voor projectfinanciering van EV 2,45 miljoen bijdragen toe te kunnen kennen aan de gemeenten binnen de MRDH. n.v.t. Deze regeling vormt het juridisch kader voor het budget aan projectfinanciering van de MRDH en maakt het formeel mogelijk dit budget middels bijdragen toe te kennen aan de gemeenten binnen de MRDH. 1. Toelichting Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat 2. Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Adviescommissie n.v.t. Bestuurscommissie 11 juni 2015 Zienswijze n.v.t. Dagelijks bestuur 17 juni 2015 Anders, te weten n.v.t. n.v.t. Verdere procedure Openbaar besluit Ja Opsteller Hélène van Rijn Wet. bekendmaking Ja Telefoonnummer Persbericht Nee Datum 18 juni 2015 Andere publiciteit Op de website MRDH Secretaris-generaal

13 Vergadering: 17 juni 2015 Agendapunt: 6 Onderwerp: Bijdrageregeling versterking Economisch Vestigingsklimaat Van: Lucas Vokurka Datum: 18 juni 2015 Contactpersoon: Hélène van Rijn Telefoonnummer: Aan het algemeen bestuur, Bijgaand treft u de concept Bijdrageregeling versterking Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 aan. Dit document vormt de juridische basis voor de besteding van het projectenbudget van de MRDH. De verordening Bestuurscommissie EV geeft de commissie de bevoegdheid om het subsidiebeleid ten behoeve van versterking van het economisch vestigingsklimaat vast te stellen. Om een aantal redenen ligt nu het voorstel voor om echter geen subsidieregeling vast te stellen maar een bijdrageregeling. De achtergrond en beoogde werking van deze regeling worden in deze notitie toegelicht. Doel van de MRDH is het faciliteren en aanjagen van gemeentelijke samenwerking bij projecten en initiatieven ter versterking van het economisch vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Initiatieven die bijdragen aan versterking van het economisch vestigingsklimaat kunnen gemeentelijke initiatieven zijn, maar in veel gevallen zal het gaan om projecten die samenwerking betreffen tussen verschillende partijen: onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen. De basis van de MRDH is gemeentelijke samenwerking. Daarin past een actieve rol van de gemeenten zelf bij de uitvoering van regionaal economische structuurversterkende projecten. Uitgangspunt bij de keuze voor de bijdrageregeling is dat gemeenten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten. Daarom is de bijdrageregeling ook zodanig opgezet dat het gemeentelijk subsidie- en/of contractinstrumentarium wordt gebruikt als juridische basis voor de financiering van economische structuurversterkende projecten. Daarom maakt de bijdrageregeling het alleen mogelijk dat de MRDH-bijdrage wordt verleend aan gemeenten, die vervolgens als dat aan de orde is op basis van hun eigen subsidie- en/of contractinstrumentarium de projectbijdrage overmaken aan de projectuitvoerende partij Dat past ook bij de opzet van de gemeenschappelijke regeling MRDH, waarbij er nadrukkelijk voor is gekozen om geen gemeentelijke bevoegdheden op het gebied van economisch beleid over te dragen aan de MRDH. Een eigen subsidieregeling wekt de indruk dat er toch sprake is van eigenstandige bevoegdheden van de MRDH op het gebied van het economisch vestigingsklimaat. Bijgaande bijdrageregeling regelt de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de MRDH middelen verstrekt aan de deelnemende gemeenten. Aanvullend op de regeling zal voor elke bijdrage vanuit de MRDH aan een deelnemende gemeente een beschikking worden opgesteld. In die beschikking kunnen waar aan de orde ook eisen / richtlijnen worden meegegeven voor de afspraken tussen gemeente en projectuitvoerende partij. 1

14 De bijdrageregeling regelt de verhouding MRDH-gemeente en niet de verhouding gemeenteuitvoerende partij of de verhouding MRDH-uitvoerende partij (deze laatste relatie is er namelijk niet). Voorgesteld besluit Vaststellen van de Bijdrageregeling versterking Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag

15 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014, op grond waarvan de Metropoolregio is belast met de behartiging van het belang van de verbetering van het economisch vestigingsklimaat en tevens als taak heeft zorg te dragen voor de uitvoering van de gestelde doelstellingen op dit terrein; overwegende dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zich in de Agenda Economisch Vestigingsklimaat ten doel heeft gesteld om de economische kracht en het woon- en leefklimaat verder te versterken; dat jaarlijks in de programmabegroting budgetten voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat worden opgenomen om deze doelstelling te realiseren; dat het wenselijk is deze budgetten beschikbaar te stellen in de vorm van financiële bijdragen ter uitvoering van projecten die bijdragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat; dat het wenselijk is de criteria om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, schriftelijk vast te leggen; gelet op artikel 3.3., eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling waarin aan het algemeen bestuur alle bevoegdheden worden toebedeeld voor zover deze niet bij het dagelijks bestuur zijn neergelegd; besluit vast te stellen de volgende regeling: Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Bestuurscommissie: Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; b. MRDH: Metropoolregio Rotterdam Den Haag; c. Project: in de tijd begrensde activiteit of onderdeel van die activiteit; Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag

16 Artikel 2 Bevoegdheid Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH De Bestuurscommissie is belast met de uitvoering van deze regeling. Artikel 3 Doelen financiële bijdrage De MRDH stelt, binnen de relevante wettelijke kaders, financiële bijdragen beschikbaar aan gemeenten ten bate van projecten die tot doel hebben bij te dragen aan de realisering van de ambities van de MRDH die zijn vastgelegd in de Agenda economisch vestigingsklimaat, voor zover uit de bijdragen betaalde projectfinancieringen stroken met de toepasselijke staatssteunregels. Artikel 4 Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen Een bijdrage in het kader van de versterking van het economisch vestigingsklimaat wordt verstrekt voor projecten die: a. bijdragen aan het beter functioneren van het gebied als één ruimtelijk economisch systeem; b. aansluiten bij één of meer van de strategische thema s van de Agenda Economisch Vestigingsklimaat, te weten: 1 0 metropoolvorming; 2 0 het toenemend belang van kennisontwikkeling in de economie; 3 0 de opkomst van de nieuwe maakindustrie; 4 0 ecologisering van de economie; 5 0 het toenemende belang van aantrekkelijk stedelijk leven voor de economie. c. projecten die bijdragen aan de versterking van één of meer van de werkvelden van de Agenda Economisch Vestigingsklimaat, te weten: 1 0 bereikbaarheid; 2 0 werklocaties; 3 0 smart-infrastructuur; 4 0 branding; 5 0 clusters en campussen; 6 0 financiering; 7 0 onderwijs en arbeidsmarkt; 8 0 nieuwe economische dragers landelijk gebied. Artikel 5 Overige projectvoorwaarden Een project als bedoeld in artikel 4 komt alleen in aanmerking voor een bijdrage wanneer naar het oordeel van de Bestuurscommissie is voldaan aan de volgende voorwaarden: a. het project past binnen de doelstellingen van de Agenda Economisch vestigingsklimaat; b. zonder bijdrage van de MRDH zal het project niet, niet in de voorgestelde opzet of niet tijdig worden uitgevoerd; c. het project heeft een regionaal effect; d. het project moet daadwerkelijk starten binnen 12 maanden nadat de bijdrage is verleend; Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag

17 Artikel 6 Ontvanger van de bijdrage Uitsluitend de aan de gemeenschappelijke regeling MRDH deelnemende gemeenten kunnen op grond van deze regeling een bijdrage ontvangen. Artikel 7 Aanvraag bijdrage 1. Een gemeente dient een aanvraag om een bijdrage tenminste dertien weken voor aanvang van het project in. 2. Bij de indiening van een aanvraag om een bijdrage worden de volgende gegevens en bescheiden overgelegd: a. een projectplan waarin het project inhoudelijk is uitgewerkt; b. een sluitende projectbegroting; c. een document waarmee de onvoorwaardelijke medewerking van betrokken partijen wordt aangetoond; 3. De Bestuurscommissie kan in aanvulling op het tweede lid andere gegevens opvragen die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag om een bijdrage. Artikel 8 Toetsingscriteria 1. De Bestuurscommissie beoordeelt de aanvragen die voldoen aan de voorwaarden in artikelen 4, 5 en 7 om in aanmerking te komen voor een bijdrage, aan de hand van de volgende criteria: a. het percentage cofinanciering ten opzichte van de aangevraagde bijdrage is zo hoog mogelijk; b. het project levert ten behoeve van de regio een bijdrage aan de werkgelegenheidsontwikkeling in kwantitatief opzicht; c. het project is innovatief waarbij innovatie betrekking kan hebben op technologie, educatie en strategie; d. het aantal samenwerkende partijen is zo groot mogelijk. 2. Een bijdrage wordt uitsluitend verstrekt wanneer en voor zover het algemeen bestuur daarvoor financiële middelen op de begroting van de Metropoolregio beschikbaar heeft gesteld. Artikel 9 Maximum en hoogte bijdrage 1. De hoogte van de bijdrage bedraagt per project maximaal De kosten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, komen uitsluitend voor een bijdrage in aanmerking voor zover zij naar het oordeel van de Bestuurscommissie: a. noodzakelijk zijn om het project uit te kunnen voeren; b. rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen; c. na indiening van de aanvraag zijn gemaakt; en d. voor rekening van de aanvrager komen. 3. Na afloop van het project wordt de hoogte van de bijdrage waarop recht bestaat, op basis van de werkelijke kosten vastgesteld. Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag

18 Artikel 10 Beslistermijn 1. De Bestuurscommissie beslist op aanvragen om een bijdrage binnen 13 weken na datum van ontvangst van de aanvraag. 2. De Bestuurscommissie kan de beslistermijn met ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan voordat de beslistermijn als bedoeld in het eerste lid is verstreken. Artikel 11 Uitvoering en verplichtingen 1. De gemeente die de bijdrage ontvangt ziet er op toe dat: a. het project wordt uitgevoerd overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende projectplan. b. de totale financiële bijdragen aan het project voldoen aan de daarvoor toepasselijke staatssteunregels. c. binnen 12 maanden na indiening van de aanvraag wordt gestart met de werkzaamheden ter uitvoering van het project. 2. De gemeente die de bijdrage ontvangt informeert de bestuurscommissie zo spoedig mogelijk wanneer het projectplan mogelijk niet, niet volledig of in sterke afwijking van het ingediende plan, zal worden uitgevoerd. 3. De Bestuurscommissie kan de ontvanger van de bijdrage bij de verlening daarvan nog andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de bijdrage. Artikel 12 Weigeringsgronden 1. De bijdrage kan worden geweigerd indien er gegronde reden bestaat aan te nemen dat: a. het project niet of niet geheel zal worden uitgevoerd; b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen; c. de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de bijdrage van belang zijn; of d. de aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledig gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid. 2. De bijdrage kan voorts worden geweigerd wanneer: a. onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn; 3. Voor zover een aanvraag slechts gedeeltelijk kan worden verleend wegens de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen, verleent de Bestuurscommissie de bijdrage gedeeltelijk wanneer het project naar het oordeel van de Bestuurscommissie met die bijdrage zal worden gerealiseerd. Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag

19 Artikel 13 Rekening en verantwoording 1. De gemeente die de bijdrage ontvangt legt binnen acht maanden na de afronding van het project rekening en verantwoording af aan de Bestuurscommissie over de uitvoering van het project en de besteding van de bijdrage. 2. In het kader van het afleggen van rekening en verantwoording legt de gemeente die de bijdrage ontvangt de volgende gegevens over: a. een schriftelijk verslag waaruit blijkt dat het projectplan is uitgevoerd; b. een financieel verslag over de inkomsten en uitgaven waaruit blijkt dat de bijdrage aan de uitvoering van het projectplan is besteed. 3. Het financieel verslag wordt voorzien van een verklaring afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 4. Indien de bijdrage minder dan ,- bedraagt kan afgezien worden van een verklaring afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval wordt het financieel verslag vergezeld van onderbouwende documenten zoals facturen. 5. Nadat rekening en verantwoording is afgelegd, stelt de Bestuurscommissie de hoogte van de bijdrage waarop recht bestaat, vast. 6. Indien niet op tijd rekening en verantwoording wordt afgelegd, stelt de Bestuurscommissie de betreffende gemeente in de gelegenheid dat alsnog te doen binnen een termijn van vier maanden. 7. Is na afloop van de in het vijfde lid bedoelde termijn niet alsnog rekening en verantwoording vastgelegd, dan stelt de Bestuurscommissie de hoogte van de bijdrage waarop recht bestaat ambtshalve vast. 8. Indien de gemeente een hoger bedrag aan voorschotten heeft ontvangen dan waar zij op grond van de vaststelling recht heeft, dan kan de Bestuurscommissie overgaan tot terugvordering van het teveel betaalde. Artikel 14 Beschikking tot bijdragevaststelling 1. De Bestuurscommissie stelt de bijdrage binnen 13 weken nadat rekening en verantwoording is afgelegd, vast. 2. De bijdrage kan op nul euro vastgesteld worden. 3. Indien blijkt dat de financiële bijdrage na beschikking tot vaststelling niet voldoet aan relevante wettelijke kaders of niet strookt met toepasselijke staatssteunregels, kan de Bestuurscommissie EV de bijdrage terugvorderen. Artikel 15 Uitzonderingen De Bestuurscommissie kan het bepaalde in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op het belang van de versterking van het economisch vestigingsklimaat. Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag

20 Artikel 16 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april Artikel 17 Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in de openbare vergadering van 3 juli 2015 de secretaris, de voorzitter, Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv.

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv. Concept verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 19 december 2014 in vergaderzaal SH7 van het stadhuis van Rotterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit

Deze  is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Deze email is ter informatie verzonden aan de MRDHcoördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Ter informatie zijn bijgevoegd:

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH.

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH. METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 17 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 15 juni 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Per brief van 18 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur over de 1 e Bestuursrapportage MRDH 2015. Bijgevoegd

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden:

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op woensdag 9 december 2015 in zaal G, MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag (opening 17.30 uur) Voorzitter: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND DSO/2016.270 RIS 292840 VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen.

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen. H.2. Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 15 e vergadering, 13.04.2016, MRDH te Den Haag Aanwezige leden Th.J.A.M. de Bruijn, M.J. Rosier,

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 3 juli 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 3 juli 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 5 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag Woensdag 7 oktober 2015, aanvang 14.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag

Nadere informatie

ZITTING 2014 2018 A.1

ZITTING 2014 2018 A.1 ZITTING 2014 2018 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 1 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 9 juli 2014, AANVANG 13.45 UUR TE ROTTERDAM Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A.

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A. Verslag van de bijeenkomst van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op woensdag 1 juli 2015 in het Stadhuis van de gemeente Delft (opening 19.39 uur). Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH.

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH. Gewijzigde agenda 3 e openbare vergadering algemeen bestuur Woensdag 29 april 2015, aanvang 13.45 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016

Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016 Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016 Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR Verslag van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Grote Marktstraat 43, Den Haag 14 april 2016, 14.00-16.00 uur Aanwezig: Bestuurders: mw. I. van Engelshoven (voorzitter, Den Haag), dhr. A.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Vergadering: 3 juli 2015 Agendapunt: 8. Aan het algemeen bestuur, 1. Inleiding

Vergadering: 3 juli 2015 Agendapunt: 8. Aan het algemeen bestuur, 1. Inleiding Vergadering: 3 juli 2015 Agendapunt: 8 Onderwerp: Stand van zaken Investeringsstrategie MRDH Van: Directieteam MRDH Datum: 18 juni 2015 Contactpersoon: Tom Boot Telefoonnummer: 088 5445 100 Aan het algemeen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum 04-04-2012 Portefeuillehouder Leisink Vertrouwelijk nee Dienst Stadsontwikkeling In DT Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

Vergadering: 17 november 2016 Agendapunt: 13. Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat,

Vergadering: 17 november 2016 Agendapunt: 13. Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat, Vergadering: 17 november 2016 Agendapunt: 13 Onderwerp: Roadmap Next Economy Van: Hans Beekman Datum: 11 november 2016 Telefoonnummer: 06-20000251 Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat,

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb Aan de voorzitter van de stadsregio Rotterdam en de voorzitter van het stadsgewest Haaglanden Potsbus 12600 2500 DJ DEN HAAG Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: 4-09-2012

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Aanwezige commissieleden dhr. A. Hekman Schiedam dhr. C.M.P. t Hart Maassluis (voorzitter) dhr. F.P. van

Nadere informatie

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 16 november 2017, uur

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 16 november 2017, uur AGENDA Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 16 november 2017, 14.00 16.00 uur Raadzaal, Stadhuis Delft Markt 87, 2611 GW, Delft OPENBARE VERGADERING Opening en mededelingen 1. Mededelingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

Aan de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit,

Aan de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit, Vergadering: 15 juni 2016 Agendapunt: Onderwerp: Adviesaanvraag Regionaal Investeringsprogramma Datum: 7 juni 2016 Contactpersoon: Tom Boot Telefoonnummer: 06 28707617 Aan de adviescommissies Economisch

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet en -vraagstelling evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH

Onderzoeksopzet en -vraagstelling evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH Onderzoeksopzet en -vraagstelling evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH Prof. dr. J. de Vries, hoogleraar bestuurskunde (Rijksuniversiteit Groningen) 31 mei 17 In de zomer van 2017 wordt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN AB-Besluit Aan: AB RUD NHN Datum vergadering: 15 mei 2015 (Schriftelijke ronde) Auteur: Onderwerp: Damir Štajcer Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN Agendapunt: -- Aanleiding / Kern

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 18.00 uur de Rode Olifant,

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.8 1285348 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN RECREATIESCHAPPEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 20 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam Samenwerkingsverband NOTITIE Notitie van: Betreft: Bestemd voor: Datum: Peter Groeneweg, adviseur weth. Versluijs Samenwerkingsovereenkomst met Maaskoepel 14 Colleges van B&W 21 juli 2015 Geachte leden

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 18 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 6 juli 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Rotterdam, 11 oktober 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Aan de Gemeenteraad. Op 29 augustus 2011 stelt het raadslid A.

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Na afloop van de vergadering wordt er door de provincie een borrel aangeboden.

Na afloop van de vergadering wordt er door de provincie een borrel aangeboden. Agenda 9 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vrijdag 1 juli 2016, aanvang 15.00 uur, in de Landschapszaal van het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW te Den

Nadere informatie

Onderwerp: 1. Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn Evaluatie Rekenkamercommissie

Onderwerp: 1. Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn Evaluatie Rekenkamercommissie *11.00145* Behandelend ambtenaar: F. Koenders Afdeling/cluster: BCO/VSO Telefoonnr.: 0591-535447 Portefeuillehouder: Presidium HERZIEN VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Registratienummer: 11.00145 Onderwerp:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke projectorganisatie ter uitvoering van de strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke projectorganisatie ter uitvoering van de strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Versie 7 augustus 2014 Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke projectorganisatie ter uitvoering van de strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Preambule De afgelopen periode is er hard

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie