Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode"

Transcriptie

1 Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

2 Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken met en voor bedrijven die staan voor integriteit en ethisch gedrag. Mark Blinn

3 Geachte Flowserve medewerker: Bij Flowserve Corporation wordt onze cultuur waarin de klant centraal staat door onze waarden aangedreven. Bekwaamheid, toewijding, creativiteit, samenwerking en karakter zijn de eigenschappen die ons onderscheiden van de concurrentie. Dit zijn de kwaliteiten via welke we willen dat onze klanten Flowserve identificeren en het is de verantwoordelijkheid van ons allen medewerkers, managers en leiders om deze waarden dagelijks in praktijk te brengen. We moeten een toewijding van de hoogste standaard aanhouden als we een betrouwbare medewerker voor onze aandeelhouders, klanten, leveranciers en elkaar willen zijn. Deze internationale gedragscode Bedrijfsvoering zal dienen als een belangrijk instrument om deze doelstelling na te streven. Deze gedragscode van Flowserve levert u een basis m.b.t. de verwachtingen van de collega s in het bedrijf en u bent verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de daarin opgenomen informatie. Indien u vragen hebt, stelt u deze aan uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger. Nadat u deze gedragscode hebt doorgelezen, volgt u de instructies op de binnenzijde van de achterkaft om u ervan te vergewissen dat u het bevestigingsproces begrijpt en invult. Als u met een situatie geconfronteerd wordt die mogelijke ethische zorgen doet rijzen en u voelt zich niet gemakkelijk om de kwestie met uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger te bespreken, neemt u dan contact op met de Ethics Hotline van Flowserve. Dit hulpmiddel is altijd beschikbaar online of via een gratis telefoonnummer - voor Flowserve medewerkers om bezorgdheden op een anonieme en vertrouwelijke manier te melden. Ethiek, integriteit en vertrouwen definiëren ons karakter en het is de verantwoordelijkheid van alle Flowserve partners om de kernwaarden van ons bedrijf dagelijks in de praktijk te brengen. Gebruikt u alstublieft deze internationale gedragscode Bedrijfsvoering als hulpmiddel en bron om onze ethische cultuur te bewaren. Hoogachtend, Flowserve management 1

4 Inhoudstabel 3 Raadplegen van het Flowserve Beleid en Procedures 5 Inleiding Hoe gebruikt men de Code Welke wetten zijn van toepassing? 6 Uw Verantwoordelijkheden tegenover Flowserve Ethische beslissingen nemen Ethische overtredingen melden Flowserve Ethics Hotline Werkwijze van de Flowserve Ethics Hotline 8 Individueel Gedrag Hoe uw daden anderen treffen Drugsgebruik op het werk Gokken op het werk Wapens op het werk Geweld op het werk 10 Gelijke Kansen en Respect op het Werk Gelijke Kansen op Werkgelegenheid Antidiscriminatie en pesterij 11 Veiligheid, Gezondheid en Milieubescherming Veiligheid op het werk Milieubescherming Collectieve sociale verantwoordelijkheid 12 Financiële Integriteit Bedrijfsboekhouding en documenten Onjuiste of niet gestaafde financiële rapportage Melding financiële overtredingen Fraude Melding vermoedelijke fraude 14 Tegenstrijdige Belangen Wat is een tegenstrijdig belang? 16 Omgang met Klanten en Leveranciers Geschenken aanvaarden en geven Relaties met klanten en leveranciers Omkoopvoorstellen van leverancier/smeergeldverzoeken van klant 17 Bedrijfsbestuur 18 Regelgevende Verplichtingen Antitrust Handelsverenigingen Handelen met voorkennis Overheidsaangelegenheden Verwervingswetten en richtlijnen 20 Internationale Zakelijke Activiteiten Wet op Buitenlandse Corrupte Praktijken Export-/Importcontroles en embargo s Verlening van exportvergunningen Antiboycots en buitenlandse economische boycots 22 Computersystemen en Informatietechnologie Elektronische communicatie-uitrusting Internet Telefoon en instant messaging 25 Bedrijfsbezit, Privacy en Veiligheid Privacy Veiligheid 26 Intellectueel Eigendom Vertrouwelijke / eigendomsinformatie Handelsgeheimen Uitvindingen gedaan door werknemers Externe informatie 28 Interactie met samenleving / omgeving Politieke Bijdragen Bijdragen aan de gemeenschap en liefdadigheid 29 Communicatie namens Flowserve Informatieverzoeken van de media Informatieverzoeken van de investeerder/analist Interne communicaties 30 Toepassing, Implementatie en Handhaving Beleid 32 Appendix Instructies voor de Flowserve Ethics Hotline Toegangsnummers voor de landen 2

5 Raadpleging Flowserve Beleid en Procedures De volledige internationale gedragscode Bedrijfsvoering omvat verschillende onderwerpen en categorieën die overeenstemmen met het bepaalde beleid en procedures. Het Flowserve beleid en de binnen Flowserve geldende procedures zijn beschikbaar op Passport of kunnen op elk moment geraadpleegd worden gebruikmakend van de onderstaande informatie. Flowserve wijzigt of verbetert haar beleid en procedures continu, dus Passport dient gebruikt te worden als een centrale bron voor deze documenten en richtlijnen. Indien u het Flowserve beleid en procedures wenst te raadplegen: 1. Log in bij (http://passport.flowserve.com) 2. Vanuit het hoofdscherm, klik op View Flowserve Policies aan de bovenzijde van het scherm 3. Selecteer een procedure hetzij by division and function, by topic of by most viewed policies 4. Indien u een vraag hebt betreffende een specifiek procedure, neemt u dan contact op met de manager verantwoordelijk voor het beleid of stuur een naar Als u geen toegang hebt tot, vraagt u dan uw lokale human resources manager voor meer informatie over het Flowserve beleid en procedures. 3

6 De internationale gedragscode Bedrijfsvoering dient als een middel om de basisrichtlijnen en verwachtingen uit te leggen. Werknemers dienen ook te vertrouwen op de kernwaarden van Flowserve zoals karakter om goed inzicht en gezond verstand te ondersteunen. 4

7 Inleiding Flowserve verplicht zich om zaken te doen volgens de hoogste ethische standaarden. Deze internationale gedragscode Bedrijfsvoering ( Code ) omvat zowel onze waarden als bedrijfsbeleid. Gebruik het als een leidraad om de verwachtingen rondom uw gedrag in alle zakelijke aangelegenheden te begrijpen. Hoe gebruikt men de Code De Code definieert de standaarden voor de manier van zakendoen. Het weerspiegelt onze toewijding om wereldwijde activiteiten in overeenstemming met de hoogste ethische standaarden uit te voeren. U dient de richtlijnen van de code na te leven als u zaken doet voor en namens Flowserve. De Code is van toepassing op alle werknemers ( partners ) van de Flowserve Corporation en haar dochterbedrijven wereldwijd ( Flowserve ). Elke verwijzing naar Flowserve of het bedrijf hierin zal geïnterpreteerd worden als zijnde het werkgevende bedrijf van de partners in kwestie, d.w.z. de Flowserve Corporation of het respectievelijke dochterbedrijf. Het is belangrijk te weten dat de Code niet het bedrijfsbeleid vervangt of verdringt. Naleving van de wetten en regels is opgenomen in de Code. De overtreding van intentieverklaring van de richtlijnen in de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen met als uiterste sanctie beëindiging van het dienstverband door de lokale wet wordt bepaald. De ontvangstbevestiging van de Code geeft echter niet het recht op blijvende tewerkstelling bij Flowserve. De Code kan onmogelijk elke denkbare situatie die zich op het werk voordoet, behandelen. Het feit dat een situatie niet in de Code wordt vermeld, betekent niet dat het als een aanvaardbare situatie wordt beschouwd. Voor meer informatie, kunt u het officiële Flowserve beleid en de procedures op Passport raadplegen. Dit is het wereldwijde intranet van het bedrijf voor werknemers. U kunt eveneens een afschrift van individueel beleid bij uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger opvragen. Welke wetten zijn van toepassing? Flowserve is actief in meer dan 56 landen en wordt bestuurd door de wetten van meerdere rechtsgebieden. Indien een bepaling in de Code in strijd is met een van toepassing zijnde wetgeving, wijzigt Flowserve het beleid uitsluitend om het in overeenstemming te brengen met de federale, staats-, provinciale, lokale of nationale wetten en regels. Het combineren van compromisloos karakter en ethisch gedrag, wederzijds respect onder medewerkers, en producten en services van wereldklasse, bouwen een cultuur die tevreden klanten en winstgevende, aanhoudende groei, creëert. Tom Ferguson 5

8 Uw Verantwoordelijkheden tegenover Flowserve Het is uw verantwoordelijkheid als Flowserve medewerker om ethische problemen te herkennen en de juiste handelingen te treffen. Ethische beslissingen nemen Overweeg het volgende als u met een ethisch dilemma wordt geconfronteerd: Wat is er volgens u correct of incorrect aan deze situatie? Is uw geplande actie in overeenstemming met het Flowserve beleid en de Code? Hoe zou uw actie anderen treffen of door anderen geïnterpreteerd worden? Zou de inbreng van een andere persoon nuttig zijn om uw beslissing te nemen? Ethische overtredingen melden U dient elke overtreding van de wet, de Code en het Flowserve beleid te melden en/of met uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger te overleggen als u een overtreding of twijfelachtig ethisch gedrag vermoedt. U kunt contact opnemen met de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen, als u zich niet gemakkelijk voelt met deze aanpak of indien de bezorgdheid verband houdt met een vermoedelijke frauduleuze activiteit. U kunt eveneens contact opnemen met de Flowserve Ethics Hotline als u vindt dat uw bezorgdheid niet op gepaste wijze is behandeld na het indienen van een klacht. Flowserve Ethics Hotline De Flowserve Ethics Hotline is, waar toegelaten door nationale wetten en verordeningen, wereldwijd beschikbaar met mogelijkheden in meerdere talen, 24 uur per dag, zeven dag per week. U hebt de keuze om anoniem te blijven als u een mogelijke overtreding meldt. Het beleid van Flowserve verbiedt vergelding in welke vorm dan ook tegen een werknemer die ongeacht welke ethische zorg meldt; vermoedelijke vergelding dient aan de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen, gemeld te worden. Ongeacht welke werknemer die bewust een valse melding doet tegen een andere werknemer wordt onderworpen aan disciplinaire maatregelen of beëindiging van het dienstverband. 6 Vaak zijn er grijze gebieden waar een weloverwogen beslissing genomen dient te worden. Onze ethiek en internationale gedragscode Bedrijfsvoering helpen ons een consequent, goedgefundeerde basis te bieden voor het nemen van belangrijke beslissingen.

9 De Flowserve Ethics Hotline is, waar wettelijk toegestaan, 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Raadpleeg de Flowserve Ethics Hotline via: Het Internet: Passport: Verenigde Staten gratis nummer: Internationaal gratis nummer: Ga naar de Appendix voor uw landencode en belinstructies. Werkwijze van de Flowserve Ethics Hotline Wanneer u de Flowserve Ethics Hotline opbelt, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen, wordt uw oproep door een communicatiespecialist beantwoord die naar uw bezorgdheid luistert en vragen stelt om een beter inzicht in de situatie te krijgen. Vertaaldiensten worden in meerdere talen aangeboden. Als u een melding online doet, wordt u door middel van een reeks vragen geleid om op die manier uw bezorgdheid te documenteren. U krijgt een unieke meldingsleutel, een uniek wachtwoord en een opvolgingsdatum om de status van uw melding te bekijken welke aanpak u ook kiest, ongeacht het feit of de melding anoniem was. Wanneer u de zaak opvolgt, kunnen er aanvullende vragen aan u gesteld worden alvorens er een oplossing wordt gegeven, of een tweede opvolging kan vereist zijn. Na het indienen van uw bezorgdheid bereidt de communicatiespecialist een rapport voor dat de vraag of bezorgdheid documenteert. Het rapport wordt naar de hoofdcontroleur, voorzitter van het auditcomité, de Chief Compliance Officer en de bedrijfsjurist gestuurd. Indien één van bovenstaande personen in het rapport wordt vermeld, zal hij noch een aankondiging van dat rapport ontvangen noch zal hij toegang hebben tot de informatie in dat rapport. Rapporten worden vervolgens door het onderzoeksteam van het bedrijf verwerkt. U heeft elektronisch of telefonisch toegang tot de status van uw rapport bijv., bekeken, in behandeling of opgelost door gebruik te maken van uw meldingsleutel en wachtwoord. Specifieke details betreffende oplossingen kunnen mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten en kunnen mogelijk niet met u gedeeld worden. 7

10 Individueel Gedrag Eerlijkheid en integriteit zijn fundamenteel voor een goede manier van zakendoen. Simpel gezegd; u wordt verwacht eerlijk te zijn in al uw zakelijke handelingen. Hoe uw acties anderen treffen Flowserve probeert niet om uw privé-leven te beheersen, maar onthoud dat het persoonlijke gedrag de perceptie, die anderen over ons bedrijf hebben, beïnvloedt. Gebruik gezond verstand bij het uitvoeren van uw werkzaamheden en gedraag u op een gepaste manier tijdens uw werkzaamheden of wanneer u Flowserve vertegenwoordigt, zelfs in een sociale of recreatieve omgeving. Vermijd alle activiteiten die de naleving van wettelijke vereisten of ethische standaarden door Flowserve in twijfel kunnen trekken. Drugsgebruik op het werk Het bezit, gebruik of distribueren van drugs en het begaan van illegale daden is verboden. De consumptie van alcoholische drank op bedrijfsterreinen is verboden conform het Drugsen Alcoholbeleid van Flowserve. Gokken op het werk Deelname aan illegaal gokken op bedrijfsterreinen, op de werklocatie of gedurende het werk is verboden. Wapens op het werk Het bezit van een handwapen, vuurwapen of om het even welk type wapen op het werk of gedurende het werk is verboden, ongeacht of u een vergunning heeft om een dergelijk wapen te bezitten. Geweld op het werk Flowserve verplicht zich om een werkomgeving te bieden die gevrijwaard is van geweldsbedreigingen, lichamelijk letsel of fysieke intimidatie. Maak hier geen grappen over; het wordt eenvoudigweg niet getolereerd. Geweld op het werk omvat: Fysieke, verbale of schriftelijke bedreigingen Gewelddadig gedrag Gedrag dat de veiligheid op het werk in gevaar brengt U dient enig gedrag dat redelijkerwijs als gewelddadig beschouwd kan worden, te melden. Als u zich niet gemakkelijk voelt om dit gedrag aan uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger te melden, of als het gedrag verband houdt met een illegale of vermoedelijk frauduleuze activiteit, kunt u dit direct melden aan de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. 8

11 9

12 We leven in een tijdperk waar alle publieke bedrijven meer informatie moeten vrijgeven dan ooit tevoren. Ons Sarbanes-Oxley nalevinginitiatief is een voorbeeld van onze toewijding aan het naleven van de geest en letter van de wet van onze mensen tot ons financieel beheer en informatiesystemen. Lars Rosene Gelijke Kansen en Respect op het werk We stimuleren een cultuur van onderling respect en begrip voor de overeenkomsten en verschillen tussen onze werknemers, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Gelijke Kansen op Werkgelegenheid Flowserve is een werkgever voor Gelijke Kansen op Werkgelegenheid. Alle beslissingen betreffende het dienstverband en rekrutering worden genomen zonder te letten op ras, huidskleur, nationaliteit, godsdienst of overtuiging, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit of andere redenen die door de wet worden verboden. Voor Amerikaanse werknemers is het beleid op prikborden en Passport van het bedrijf vermeld. Niet-Amerikaanse werknemers kunnen de van toepassing zijnde nationale en lokale regels en beleid raadplegen of contact opnemen met hun lokale human resources vertegenwoordiger. Antidiscriminatie en pesterij Het is verboden om welke collega dan ook te pesten, discrimineren of onrechtvaardig te behandelen, ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, nationale origine, leeftijd, geslacht, veteranenstatuut, seksuele geaardheid, invaliditeit of andere redenen die door de wet worden bepaald. Een overtreding van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen met als maximale sanctie beëindiging van het dienstverband. Indien pesterij of discriminatie tegen u is gepleegd, kunt u uw leidinggevende, lokale human resources vertegenwoordiger op de hoogte stellen of kunt u contact opnemen met de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. Voor meer informatie, kunt u Passport bekijken, klik op View Flowserve Policies, en selecteer: Human Resources. U kunt ook met uw lokale human resources manager contact opnemen. 10

13 De internationale gedragscode Bedrijfsvoering gaat niet alleen over hoe we werken. Het gaat over hoe we met elkaar samenwerken en het respect dat we aan onze gemeenschappen en de omgeving laten zien. Veiligheid, Gezondheid en Milieubescherming De veiligheid en gezondheid van de Flowserve partners zijn een prioriteit van het bedrijf. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid, procedures, wetten en regels met betrekking tot publieke gezondheid, veiligheid en milieubehoud na te leven. Veiligheid op het werk Het gebruik van veilige werkprocedures en gespecificeerde beschermende uitrusting voor personeel is te allen tijde vereist. Details over deze vereisten kunt u terugvinden in de Handleiding voor beleid en procedures van Flowserve betreffende veiligheid, gezondheid en milieu alsook op de Passport site. Bovendien zijn alle medewerkers verplicht om alle lokale veiligheidsregels en reglementen na te leven. Milieubescherming De handleiding voor beleid en procedures van Flowserve veiligheid, gezondheid en milieu levert allesomvattende richtlijnen met betrekking tot problemen van milieubescherming. Exemplaren van deze handleidingen zijn beschikbaar op elke locatie en op de Passport site. Uw manager of de manager voor gezondheid-, veiligheid- en milieuaangelegenheden op de locatie zijn eveneens beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Collectieve sociale verantwoordelijkheid We hebben de verantwoordelijkheid om goede buren en burgers te zijn die bijdragen aan onze gemeenschap en samenleving. Flowserve verplicht zich om zaken te doen op manieren die onze ethische waarden eer aandoen en mensen, de samenleving en het milieu respecteren. Ga voor meer informatie naar de Passport site, klik op View Flowserve Policies en selecteer: Legal. U kunt eveneens met uw lokale human resources manager contact opnemen. 11

14 Financiële Integriteit Het beleid van Flowserve stelt dat financiële rapportage consequent, onberispelijk en in overeenstemming met alle lokale en over het algemeen aanvaarde boekhoudingprincipes moet zijn, alsook de Amerikaanse GAAP, waar van toepassing. We hebben een systeem van interne controles vastgelegd dat een standaard voor integriteit en tijdigheid van ons financiële rapportageproces biedt. U dient ernaar te streven om juistheid, efficiëntie en integriteit van de financiële resultaten van Flowserve te handhaven. Bedrijfsboekhouding en documenten Alle financiële documenten, inclusief overeenkomsten, facturen, chequeaanvragen, inventarislijsten en andere rapporten moeten correct zijn. Alle transacties moeten ondersteund zijn door nauwkeurige documentatie in redelijk detail, vastgelegd in de gepaste hoeveelheid en geplaatst in de gepaste boekhoudperiode. U moet eveneens op eerlijke wijze informatie vastleggen die verband houdt met uw functieverantwoordelijkheden zoals tijd en aanwezigheid, (on)kostenrapporten, productieverslagen, onderzoeksstatistieken en andere overzichten. U dient alle ondersteunende documentatie voor financiële transacties volgens het Flowserve beleid bij te houden. Onjuiste of niet gestaafde financiële rapportage U dient zich nooit gedwongen te voelen om onjuiste of misleidende financiële registraties te doen. U mag ongeacht welke controle van de financiële werkkringen van Flowserve niet belemmeren noch op ongepaste wijze beïnvloeden. De opzettelijke manipulatie van financiële gegevens vormt een overtreding van het bedrijfsbeleid en -wetten en wordt zodanig als fraude beschouwd. Overtreding van deze richtlijn kan mogelijk leiden tot beëindiging van het dienstverband en/of gerechtelijke vervolging. 12

15 Het leiderschap van Flowserve is toegewijd om een omgeving waarin ethiek een belangrijke drijfveer is hoe we met elkaar, onze klanten, leveranciers, werknemers en zelfs onze concurrenten omgaan, te blijven koesteren. Ron Shuff Melding financiële overtredingen Als u van mening bent dat u een zwakte of fout hebt ontdekt in de interne controlesystemen van het bedrijf of u bent van mening dat er een ethische overtreding heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, stel dan onmiddellijk uw leidinggevende hiervan op de hoogte of neem contact op met de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. Fraude Flowserve verplicht zich om fraude te voorkomen. Fraude omvat onder andere elke opzettelijke of weloverwogen (gepleegde) daad om oneerlijke of onwettelijke baten te verzekeren of om anderen te beroven van eigendom of geld door middel van verraderlijkheid, misleiding, bedrog of andere oneerlijke manieren. Voorbeelden van situaties die fraude kunnen impliceren, omvatten: Opzettelijke opname van valse of misleidende transactie of inschrijving in de boekhouding. Manipulatie van bedrijfsdocumenten Vervalsen of aanpassen van bedrijfscheques Verduistering van activa van het bedrijf, werknemer, klant of leverancier Indienen van een vergoeding van valse of ongepaste uitgaven Betrokkenheid bij omkoping, verduistering of witwassen van zwart geld Gebruik maken van of het nemen van bedrijfsbezit of gelden voor privé-gebruik Onthoud dat fraude mogelijk gepleegd kan worden door werknemers en/of externe partijen. Flowserve verplicht zich om constant haar beleid en procedures te verbeteren om te helpen fraude te voorkomen, ontdekken en ontmoedigen. Melding vermoedelijke fraude Indien u zich bewust wordt van ongepaste of verdachte aangelegenheden in de boekhouding of accountantsonderzoek, of u bent van mening dat ongeacht welk soort van fraude heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, meld dit onmiddellijk aan uw leidinggevende of neem contact op met de Flowserve Ethics Hotline. 13

16 Tegenstrijdige Belangen Streef ernaar om situaties te vermijden waarin uw belangen of de belangen van familie of vrienden enigszins tegenstrijdig lijken te zijn met de beste belangen van Flowserve. Laat persoonlijke overwegingen of relaties niet de zakelijke betrekkingen beïnvloeden wanneer u Flowserve vertegenwoordigt of als u aanbevelingen doet aan het management. Wat is een tegenstrijdig belang? Het is onmogelijk om elke situatie te beschrijven die als een tegenstrijdig belang gezien kan worden. Hierna volgen enkele algemene voorbeelden: Externe financiële belangen Financieel belang in een organisatie die aan Flowserve levert of verkoopt, behalve aandelenbezit in een beursgenoteerd bedrijf. Geschenken van klanten Het ontvangen van geschenken van een klant voor of na de transactie kan de schijn van ongepastheid geven; uw positie binnen Flowserve en de relatie van de andere partij moet geëvalueerd worden om te bepalen of er sprake is van een tegenstrijdigheid. Geschenken van leveranciers Geschenken van de leveranciers hoger dan de nominale waarde vormen vaak een tegenstrijdig belang; aanvaard nooit iets waardevols voor zakelijk of privégebruik, behalve zoals uiteengezet in het gedeelte over Omgang met Klanten en Leveranciers. Externe tewerkstelling als u door een bedrijf bent tewerkgesteld dat concurreert met of goederen en diensten aan Flowserve levert, of indien uw relatie op om het even welke wijze uw taken bij Flowserve kan beïnvloeden, moet u dit melden. Dit soort situaties kan vereisen dat u het werken voor anderen dient te beëindigen. U mag Flowserve hulpmiddelen op geen enkele manier gebruiken om externe tewerkstelling te bevorderen. Als u zich in een positie bevindt waarin een potentieel tegenstrijdig belang bestaat of kan ontstaan, neem dan contact op met uw leidinggevende om de details bekend te maken en te bespreken. Als u zich niet gemakkelijk voelt om uw leidinggevende te benaderen, neem dan contact op met de juridische afdeling van Flowserve of de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. 14

17 15

18 Het is belangrijk dat het geven of ontvangen van geschenken, of deelnemen aan sociale activiteiten met eventuele toekomstige klanten of toekomstige klanten uw vermogen om eerlijke en onpartijdige zakelijke beslissingen te nemen, niet beïnvloedt. Omgang met Klanten en Leveranciers 16 Alle transacties met klanten en leveranciers dienen neutraal, objectief, gevrijwaard van invloeden van buitenaf en in overeenstemming met het Flowserve beleid te zijn. Geschenken en vermaak mogen nooit uw vermogen om neutrale beslissingen te nemen, beïnvloeden of de schijn geven dat ze beïnvloeden. Geschenken aanvaarden en geven Dezelfde richtlijnen zijn van toepassing voor geschenken aan klanten en mogelijke gegadigden en hetzelfde geldt voor het ontvangen van geschenken van leveranciers. Geef of ontvang geen geschenken of gunsten behalve: Geschenken gebruikelijk gegeven of ontvangen in verband met feestdagen of speciale evenementen en gegeven aan anderen met een gelijkaardige zakelijke relatie (indien toegestaan door de lokale wetten of regelgeving) Adverteren van nieuw materiaal of geschenken van nominale waarde die gebruikelijk in de industrie worden aangewend (indien toegestaan door de nationale/lokale wetten of regelgeving) Relaties met klanten en leveranciers Er bestaan gelegenheden dat u nauw zal samenwerken met een bestaande of toekomstige klant of leverancier om op deze manier de onderlinge behoeften en mogelijkheden te begrijpen. Een deel van dit proces kan bestaan uit recreatie, vermaak of andere sociale activiteiten. Dit soort sociale activiteiten zijn toegestaan zolang alle volgende voorwaarden in acht worden genomen: Het doel is om een beter begrip en een nauwere zakelijke relatie te ontwikkelen De activiteit is redelijk van aard, frequentie en prijs, en is in overeenstemming met gebruikelijke zakelijke praktijken De activiteit overtreedt geen regels van de andere partij tegen een dergelijke activiteit

19 De activiteit is geen overtreding van ongeacht welke van toepassing zijnde wet of regelgeving De algemene uitvoering is voorafgaand goedgekeurd onder het bestaande Flowserve beleid of door uw leidinggevende, en uw leidinggevende neemt niet deel aan de activiteit De activiteit wordt niet gezien als een voorwaarde of waarborg van toekomstige zaken Het is ongepast voor u om een activiteit bij te wonen waar de klant of leverancier (bestaand of toekomstig), die het vermaak verschaft, niet aanwezig is. Omkoopvoorstellen van leverancier/ smeergeldverzoeken van klant Deelname aan omkoping, smeergelden en andere financieel incorrecte betrekkingen is zowel tegen het Flowserve beleid en vaak illegaal. Eenvoudigweg: als iemand u betaling of goederen aanbiedt of u verzoekt om goederen van u als deel van een transactie, wijs het aanbod af en meld het incident aan uw leidinggevende. Indien de transactie toch doorgaat na uw weigering, dient u het gedrag van Flowserve in de transactie te melden. Het documenteren van dit soort incidenten beschermt zowel uzelf als Flowserve tegen toekomstige beschuldigingen van incorrectheid. Bedrijfsbestuur De handhaving van hoge standaarden in de naleving van onze bedrijfsethiek is belangrijk voor de aanhoudende groei en succes van Flowserve. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus om ervoor te zorgen dat we op een eerlijke, correcte en ethische manier zakendoen. Flowserve zet zich in voor voortdurende verbetering en handhaving en naleving van onze bedrijfsethiek. Dit omvat het voorkomen van risico s, de detectie van inbreuken en de reactie op geïdentificeerde problemen rond de naleving van onze bedrijfsethiek. Zoals vereist door de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Wet van 2002, verklaart het Flowserve management, de president-directeur en financiële functionarissen in kwartaal- en jaarrapporten hun verantwoordelijkheid voor het vaststellen en handhaven van controle over het ontwerp en de betrouwbaarheid van financiële rapportage te waarborgen. Ga voor meer informatie naar de Passport site, klik op View Flowserve Policies en selecteer: Legal. U kunt eveneens contact opnemen met uw lokale human resources manager. 17

20 Regelgevende Verplichtingen Flowserve verplicht zich om op een eerlijke manier met klanten, leveranciers en concurrenten om te gaan. We zullen ons niet inlaten met anticoncurrerende verkooppraktijken, handel die op oneerlijke wijze gelimiteerd wordt (of een poging daartoe) of proberen om concurrenten van de markt uit te sluiten. Aangezien dit complexe onderdelen van de wet zijn, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van Flowserve met al uw specifieke vragen. Antitrust Antitrustwetten van de Verenigde Staten en andere landen zijn ontworpen om monopolies te voorkomen en concurrentie aan te moedigen. Deze wetten zijn complex en moeilijk te interpreteren en de straf voor inbreuk kan zwaar zijn. Communiceer of werk niet samen met concurrenten aan anticoncurrerende verkooppraktijken zoals het controleren van de prijs, de opsplitsing van de marktaandelen, beschadiging van de leveranciers of de beperking van de verkoop. Zoek niet naar concurrerend voordeel door gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent. Handelsverenigingen Handelsverenigingen brengen concurrenten samen voor nuttige en legitieme functies. Dergelijke ontmoetingen bieden echter de mogelijkheid om samen met de concurrenten de kwesties te bespreken die de antitrustwet kunnen overtreden. Als u deelneemt aan functies binnen handelsverenigingen, wees dan voorzichtig dat u geen vertrouwelijke gegevens met concurrenten uitwisselt. Indien welke vertrouwelijke gegevens op ongepaste wijze door een concurrent onthuld worden, verlaat u dan de vergadering en laat uw vertrek registreren in het verslag van de vergadering. Handelen met voorkennis Met de volgende handelingen wordt Flowserve beleid overtreden en kunnen de beurswetten worden overtreden: Antitrust, handelen met voorkennis en andere regelgevende kwesties zijn vaak complexe gebieden van de wet. Raadpleeg de internationale gedragscode Bedrijfsvoering en de bedrijfsjuridische afdeling van Flowserve als u vragen heeft over uw 18 verantwoordelijkheden.

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Inleiding We willen met dit document de collega's van Staples inlichten over de hulplijn inzake ethiek en conformiteit, gekend als de Staples EthicsLink, en de voorwaarden

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen.

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. Ethiek bij Best Buy Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. ONTKETEN DE KRACHT VAN ONZE MENSEN LEER VAN UITDAGINGEN EN VERANDERINGEN TOON RESPECT, NEDERIGHEID EN INTEGRITEIT GENIET,

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode van ArcelorMittalt

Gedragscode van ArcelorMittalt Gedragscode van ArcelorMittalt ArcelorMittal heeft een goede naam wat betreft eerlijkheid en integriteit in haar bedrijfsvoering en handelsactiviteiten. Zowel voor de Onderneming, inclusief alle dochterondernemingen,

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

BIJLAGE A RE/MAX ERECODE

BIJLAGE A RE/MAX ERECODE BIJLAGE A RE/MAX ERECODE Opgesteld door RE/MAX Europa d.d. 1 augustus 1994. RE/MAX Nederland juli 2008 A - 1 ERECODE RE/MAX EUROPE Inleiding Deze Erecode is ontworpen om de ethische en professionele bedrijfsuitoefening

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie