Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode"

Transcriptie

1 Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

2 Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken met en voor bedrijven die staan voor integriteit en ethisch gedrag. Mark Blinn

3 Geachte Flowserve medewerker: Bij Flowserve Corporation wordt onze cultuur waarin de klant centraal staat door onze waarden aangedreven. Bekwaamheid, toewijding, creativiteit, samenwerking en karakter zijn de eigenschappen die ons onderscheiden van de concurrentie. Dit zijn de kwaliteiten via welke we willen dat onze klanten Flowserve identificeren en het is de verantwoordelijkheid van ons allen medewerkers, managers en leiders om deze waarden dagelijks in praktijk te brengen. We moeten een toewijding van de hoogste standaard aanhouden als we een betrouwbare medewerker voor onze aandeelhouders, klanten, leveranciers en elkaar willen zijn. Deze internationale gedragscode Bedrijfsvoering zal dienen als een belangrijk instrument om deze doelstelling na te streven. Deze gedragscode van Flowserve levert u een basis m.b.t. de verwachtingen van de collega s in het bedrijf en u bent verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de daarin opgenomen informatie. Indien u vragen hebt, stelt u deze aan uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger. Nadat u deze gedragscode hebt doorgelezen, volgt u de instructies op de binnenzijde van de achterkaft om u ervan te vergewissen dat u het bevestigingsproces begrijpt en invult. Als u met een situatie geconfronteerd wordt die mogelijke ethische zorgen doet rijzen en u voelt zich niet gemakkelijk om de kwestie met uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger te bespreken, neemt u dan contact op met de Ethics Hotline van Flowserve. Dit hulpmiddel is altijd beschikbaar online of via een gratis telefoonnummer - voor Flowserve medewerkers om bezorgdheden op een anonieme en vertrouwelijke manier te melden. Ethiek, integriteit en vertrouwen definiëren ons karakter en het is de verantwoordelijkheid van alle Flowserve partners om de kernwaarden van ons bedrijf dagelijks in de praktijk te brengen. Gebruikt u alstublieft deze internationale gedragscode Bedrijfsvoering als hulpmiddel en bron om onze ethische cultuur te bewaren. Hoogachtend, Flowserve management 1

4 Inhoudstabel 3 Raadplegen van het Flowserve Beleid en Procedures 5 Inleiding Hoe gebruikt men de Code Welke wetten zijn van toepassing? 6 Uw Verantwoordelijkheden tegenover Flowserve Ethische beslissingen nemen Ethische overtredingen melden Flowserve Ethics Hotline Werkwijze van de Flowserve Ethics Hotline 8 Individueel Gedrag Hoe uw daden anderen treffen Drugsgebruik op het werk Gokken op het werk Wapens op het werk Geweld op het werk 10 Gelijke Kansen en Respect op het Werk Gelijke Kansen op Werkgelegenheid Antidiscriminatie en pesterij 11 Veiligheid, Gezondheid en Milieubescherming Veiligheid op het werk Milieubescherming Collectieve sociale verantwoordelijkheid 12 Financiële Integriteit Bedrijfsboekhouding en documenten Onjuiste of niet gestaafde financiële rapportage Melding financiële overtredingen Fraude Melding vermoedelijke fraude 14 Tegenstrijdige Belangen Wat is een tegenstrijdig belang? 16 Omgang met Klanten en Leveranciers Geschenken aanvaarden en geven Relaties met klanten en leveranciers Omkoopvoorstellen van leverancier/smeergeldverzoeken van klant 17 Bedrijfsbestuur 18 Regelgevende Verplichtingen Antitrust Handelsverenigingen Handelen met voorkennis Overheidsaangelegenheden Verwervingswetten en richtlijnen 20 Internationale Zakelijke Activiteiten Wet op Buitenlandse Corrupte Praktijken Export-/Importcontroles en embargo s Verlening van exportvergunningen Antiboycots en buitenlandse economische boycots 22 Computersystemen en Informatietechnologie Elektronische communicatie-uitrusting Internet Telefoon en instant messaging 25 Bedrijfsbezit, Privacy en Veiligheid Privacy Veiligheid 26 Intellectueel Eigendom Vertrouwelijke / eigendomsinformatie Handelsgeheimen Uitvindingen gedaan door werknemers Externe informatie 28 Interactie met samenleving / omgeving Politieke Bijdragen Bijdragen aan de gemeenschap en liefdadigheid 29 Communicatie namens Flowserve Informatieverzoeken van de media Informatieverzoeken van de investeerder/analist Interne communicaties 30 Toepassing, Implementatie en Handhaving Beleid 32 Appendix Instructies voor de Flowserve Ethics Hotline Toegangsnummers voor de landen 2

5 Raadpleging Flowserve Beleid en Procedures De volledige internationale gedragscode Bedrijfsvoering omvat verschillende onderwerpen en categorieën die overeenstemmen met het bepaalde beleid en procedures. Het Flowserve beleid en de binnen Flowserve geldende procedures zijn beschikbaar op Passport of kunnen op elk moment geraadpleegd worden gebruikmakend van de onderstaande informatie. Flowserve wijzigt of verbetert haar beleid en procedures continu, dus Passport dient gebruikt te worden als een centrale bron voor deze documenten en richtlijnen. Indien u het Flowserve beleid en procedures wenst te raadplegen: 1. Log in bij (http://passport.flowserve.com) 2. Vanuit het hoofdscherm, klik op View Flowserve Policies aan de bovenzijde van het scherm 3. Selecteer een procedure hetzij by division and function, by topic of by most viewed policies 4. Indien u een vraag hebt betreffende een specifiek procedure, neemt u dan contact op met de manager verantwoordelijk voor het beleid of stuur een naar Als u geen toegang hebt tot, vraagt u dan uw lokale human resources manager voor meer informatie over het Flowserve beleid en procedures. 3

6 De internationale gedragscode Bedrijfsvoering dient als een middel om de basisrichtlijnen en verwachtingen uit te leggen. Werknemers dienen ook te vertrouwen op de kernwaarden van Flowserve zoals karakter om goed inzicht en gezond verstand te ondersteunen. 4

7 Inleiding Flowserve verplicht zich om zaken te doen volgens de hoogste ethische standaarden. Deze internationale gedragscode Bedrijfsvoering ( Code ) omvat zowel onze waarden als bedrijfsbeleid. Gebruik het als een leidraad om de verwachtingen rondom uw gedrag in alle zakelijke aangelegenheden te begrijpen. Hoe gebruikt men de Code De Code definieert de standaarden voor de manier van zakendoen. Het weerspiegelt onze toewijding om wereldwijde activiteiten in overeenstemming met de hoogste ethische standaarden uit te voeren. U dient de richtlijnen van de code na te leven als u zaken doet voor en namens Flowserve. De Code is van toepassing op alle werknemers ( partners ) van de Flowserve Corporation en haar dochterbedrijven wereldwijd ( Flowserve ). Elke verwijzing naar Flowserve of het bedrijf hierin zal geïnterpreteerd worden als zijnde het werkgevende bedrijf van de partners in kwestie, d.w.z. de Flowserve Corporation of het respectievelijke dochterbedrijf. Het is belangrijk te weten dat de Code niet het bedrijfsbeleid vervangt of verdringt. Naleving van de wetten en regels is opgenomen in de Code. De overtreding van intentieverklaring van de richtlijnen in de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen met als uiterste sanctie beëindiging van het dienstverband door de lokale wet wordt bepaald. De ontvangstbevestiging van de Code geeft echter niet het recht op blijvende tewerkstelling bij Flowserve. De Code kan onmogelijk elke denkbare situatie die zich op het werk voordoet, behandelen. Het feit dat een situatie niet in de Code wordt vermeld, betekent niet dat het als een aanvaardbare situatie wordt beschouwd. Voor meer informatie, kunt u het officiële Flowserve beleid en de procedures op Passport raadplegen. Dit is het wereldwijde intranet van het bedrijf voor werknemers. U kunt eveneens een afschrift van individueel beleid bij uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger opvragen. Welke wetten zijn van toepassing? Flowserve is actief in meer dan 56 landen en wordt bestuurd door de wetten van meerdere rechtsgebieden. Indien een bepaling in de Code in strijd is met een van toepassing zijnde wetgeving, wijzigt Flowserve het beleid uitsluitend om het in overeenstemming te brengen met de federale, staats-, provinciale, lokale of nationale wetten en regels. Het combineren van compromisloos karakter en ethisch gedrag, wederzijds respect onder medewerkers, en producten en services van wereldklasse, bouwen een cultuur die tevreden klanten en winstgevende, aanhoudende groei, creëert. Tom Ferguson 5

8 Uw Verantwoordelijkheden tegenover Flowserve Het is uw verantwoordelijkheid als Flowserve medewerker om ethische problemen te herkennen en de juiste handelingen te treffen. Ethische beslissingen nemen Overweeg het volgende als u met een ethisch dilemma wordt geconfronteerd: Wat is er volgens u correct of incorrect aan deze situatie? Is uw geplande actie in overeenstemming met het Flowserve beleid en de Code? Hoe zou uw actie anderen treffen of door anderen geïnterpreteerd worden? Zou de inbreng van een andere persoon nuttig zijn om uw beslissing te nemen? Ethische overtredingen melden U dient elke overtreding van de wet, de Code en het Flowserve beleid te melden en/of met uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger te overleggen als u een overtreding of twijfelachtig ethisch gedrag vermoedt. U kunt contact opnemen met de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen, als u zich niet gemakkelijk voelt met deze aanpak of indien de bezorgdheid verband houdt met een vermoedelijke frauduleuze activiteit. U kunt eveneens contact opnemen met de Flowserve Ethics Hotline als u vindt dat uw bezorgdheid niet op gepaste wijze is behandeld na het indienen van een klacht. Flowserve Ethics Hotline De Flowserve Ethics Hotline is, waar toegelaten door nationale wetten en verordeningen, wereldwijd beschikbaar met mogelijkheden in meerdere talen, 24 uur per dag, zeven dag per week. U hebt de keuze om anoniem te blijven als u een mogelijke overtreding meldt. Het beleid van Flowserve verbiedt vergelding in welke vorm dan ook tegen een werknemer die ongeacht welke ethische zorg meldt; vermoedelijke vergelding dient aan de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen, gemeld te worden. Ongeacht welke werknemer die bewust een valse melding doet tegen een andere werknemer wordt onderworpen aan disciplinaire maatregelen of beëindiging van het dienstverband. 6 Vaak zijn er grijze gebieden waar een weloverwogen beslissing genomen dient te worden. Onze ethiek en internationale gedragscode Bedrijfsvoering helpen ons een consequent, goedgefundeerde basis te bieden voor het nemen van belangrijke beslissingen.

9 De Flowserve Ethics Hotline is, waar wettelijk toegestaan, 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Raadpleeg de Flowserve Ethics Hotline via: Het Internet: Passport: Verenigde Staten gratis nummer: Internationaal gratis nummer: Ga naar de Appendix voor uw landencode en belinstructies. Werkwijze van de Flowserve Ethics Hotline Wanneer u de Flowserve Ethics Hotline opbelt, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen, wordt uw oproep door een communicatiespecialist beantwoord die naar uw bezorgdheid luistert en vragen stelt om een beter inzicht in de situatie te krijgen. Vertaaldiensten worden in meerdere talen aangeboden. Als u een melding online doet, wordt u door middel van een reeks vragen geleid om op die manier uw bezorgdheid te documenteren. U krijgt een unieke meldingsleutel, een uniek wachtwoord en een opvolgingsdatum om de status van uw melding te bekijken welke aanpak u ook kiest, ongeacht het feit of de melding anoniem was. Wanneer u de zaak opvolgt, kunnen er aanvullende vragen aan u gesteld worden alvorens er een oplossing wordt gegeven, of een tweede opvolging kan vereist zijn. Na het indienen van uw bezorgdheid bereidt de communicatiespecialist een rapport voor dat de vraag of bezorgdheid documenteert. Het rapport wordt naar de hoofdcontroleur, voorzitter van het auditcomité, de Chief Compliance Officer en de bedrijfsjurist gestuurd. Indien één van bovenstaande personen in het rapport wordt vermeld, zal hij noch een aankondiging van dat rapport ontvangen noch zal hij toegang hebben tot de informatie in dat rapport. Rapporten worden vervolgens door het onderzoeksteam van het bedrijf verwerkt. U heeft elektronisch of telefonisch toegang tot de status van uw rapport bijv., bekeken, in behandeling of opgelost door gebruik te maken van uw meldingsleutel en wachtwoord. Specifieke details betreffende oplossingen kunnen mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten en kunnen mogelijk niet met u gedeeld worden. 7

10 Individueel Gedrag Eerlijkheid en integriteit zijn fundamenteel voor een goede manier van zakendoen. Simpel gezegd; u wordt verwacht eerlijk te zijn in al uw zakelijke handelingen. Hoe uw acties anderen treffen Flowserve probeert niet om uw privé-leven te beheersen, maar onthoud dat het persoonlijke gedrag de perceptie, die anderen over ons bedrijf hebben, beïnvloedt. Gebruik gezond verstand bij het uitvoeren van uw werkzaamheden en gedraag u op een gepaste manier tijdens uw werkzaamheden of wanneer u Flowserve vertegenwoordigt, zelfs in een sociale of recreatieve omgeving. Vermijd alle activiteiten die de naleving van wettelijke vereisten of ethische standaarden door Flowserve in twijfel kunnen trekken. Drugsgebruik op het werk Het bezit, gebruik of distribueren van drugs en het begaan van illegale daden is verboden. De consumptie van alcoholische drank op bedrijfsterreinen is verboden conform het Drugsen Alcoholbeleid van Flowserve. Gokken op het werk Deelname aan illegaal gokken op bedrijfsterreinen, op de werklocatie of gedurende het werk is verboden. Wapens op het werk Het bezit van een handwapen, vuurwapen of om het even welk type wapen op het werk of gedurende het werk is verboden, ongeacht of u een vergunning heeft om een dergelijk wapen te bezitten. Geweld op het werk Flowserve verplicht zich om een werkomgeving te bieden die gevrijwaard is van geweldsbedreigingen, lichamelijk letsel of fysieke intimidatie. Maak hier geen grappen over; het wordt eenvoudigweg niet getolereerd. Geweld op het werk omvat: Fysieke, verbale of schriftelijke bedreigingen Gewelddadig gedrag Gedrag dat de veiligheid op het werk in gevaar brengt U dient enig gedrag dat redelijkerwijs als gewelddadig beschouwd kan worden, te melden. Als u zich niet gemakkelijk voelt om dit gedrag aan uw leidinggevende of lokale human resources vertegenwoordiger te melden, of als het gedrag verband houdt met een illegale of vermoedelijk frauduleuze activiteit, kunt u dit direct melden aan de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. 8

11 9

12 We leven in een tijdperk waar alle publieke bedrijven meer informatie moeten vrijgeven dan ooit tevoren. Ons Sarbanes-Oxley nalevinginitiatief is een voorbeeld van onze toewijding aan het naleven van de geest en letter van de wet van onze mensen tot ons financieel beheer en informatiesystemen. Lars Rosene Gelijke Kansen en Respect op het werk We stimuleren een cultuur van onderling respect en begrip voor de overeenkomsten en verschillen tussen onze werknemers, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Gelijke Kansen op Werkgelegenheid Flowserve is een werkgever voor Gelijke Kansen op Werkgelegenheid. Alle beslissingen betreffende het dienstverband en rekrutering worden genomen zonder te letten op ras, huidskleur, nationaliteit, godsdienst of overtuiging, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit of andere redenen die door de wet worden verboden. Voor Amerikaanse werknemers is het beleid op prikborden en Passport van het bedrijf vermeld. Niet-Amerikaanse werknemers kunnen de van toepassing zijnde nationale en lokale regels en beleid raadplegen of contact opnemen met hun lokale human resources vertegenwoordiger. Antidiscriminatie en pesterij Het is verboden om welke collega dan ook te pesten, discrimineren of onrechtvaardig te behandelen, ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, nationale origine, leeftijd, geslacht, veteranenstatuut, seksuele geaardheid, invaliditeit of andere redenen die door de wet worden bepaald. Een overtreding van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen met als maximale sanctie beëindiging van het dienstverband. Indien pesterij of discriminatie tegen u is gepleegd, kunt u uw leidinggevende, lokale human resources vertegenwoordiger op de hoogte stellen of kunt u contact opnemen met de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. Voor meer informatie, kunt u Passport bekijken, klik op View Flowserve Policies, en selecteer: Human Resources. U kunt ook met uw lokale human resources manager contact opnemen. 10

13 De internationale gedragscode Bedrijfsvoering gaat niet alleen over hoe we werken. Het gaat over hoe we met elkaar samenwerken en het respect dat we aan onze gemeenschappen en de omgeving laten zien. Veiligheid, Gezondheid en Milieubescherming De veiligheid en gezondheid van de Flowserve partners zijn een prioriteit van het bedrijf. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid, procedures, wetten en regels met betrekking tot publieke gezondheid, veiligheid en milieubehoud na te leven. Veiligheid op het werk Het gebruik van veilige werkprocedures en gespecificeerde beschermende uitrusting voor personeel is te allen tijde vereist. Details over deze vereisten kunt u terugvinden in de Handleiding voor beleid en procedures van Flowserve betreffende veiligheid, gezondheid en milieu alsook op de Passport site. Bovendien zijn alle medewerkers verplicht om alle lokale veiligheidsregels en reglementen na te leven. Milieubescherming De handleiding voor beleid en procedures van Flowserve veiligheid, gezondheid en milieu levert allesomvattende richtlijnen met betrekking tot problemen van milieubescherming. Exemplaren van deze handleidingen zijn beschikbaar op elke locatie en op de Passport site. Uw manager of de manager voor gezondheid-, veiligheid- en milieuaangelegenheden op de locatie zijn eveneens beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Collectieve sociale verantwoordelijkheid We hebben de verantwoordelijkheid om goede buren en burgers te zijn die bijdragen aan onze gemeenschap en samenleving. Flowserve verplicht zich om zaken te doen op manieren die onze ethische waarden eer aandoen en mensen, de samenleving en het milieu respecteren. Ga voor meer informatie naar de Passport site, klik op View Flowserve Policies en selecteer: Legal. U kunt eveneens met uw lokale human resources manager contact opnemen. 11

14 Financiële Integriteit Het beleid van Flowserve stelt dat financiële rapportage consequent, onberispelijk en in overeenstemming met alle lokale en over het algemeen aanvaarde boekhoudingprincipes moet zijn, alsook de Amerikaanse GAAP, waar van toepassing. We hebben een systeem van interne controles vastgelegd dat een standaard voor integriteit en tijdigheid van ons financiële rapportageproces biedt. U dient ernaar te streven om juistheid, efficiëntie en integriteit van de financiële resultaten van Flowserve te handhaven. Bedrijfsboekhouding en documenten Alle financiële documenten, inclusief overeenkomsten, facturen, chequeaanvragen, inventarislijsten en andere rapporten moeten correct zijn. Alle transacties moeten ondersteund zijn door nauwkeurige documentatie in redelijk detail, vastgelegd in de gepaste hoeveelheid en geplaatst in de gepaste boekhoudperiode. U moet eveneens op eerlijke wijze informatie vastleggen die verband houdt met uw functieverantwoordelijkheden zoals tijd en aanwezigheid, (on)kostenrapporten, productieverslagen, onderzoeksstatistieken en andere overzichten. U dient alle ondersteunende documentatie voor financiële transacties volgens het Flowserve beleid bij te houden. Onjuiste of niet gestaafde financiële rapportage U dient zich nooit gedwongen te voelen om onjuiste of misleidende financiële registraties te doen. U mag ongeacht welke controle van de financiële werkkringen van Flowserve niet belemmeren noch op ongepaste wijze beïnvloeden. De opzettelijke manipulatie van financiële gegevens vormt een overtreding van het bedrijfsbeleid en -wetten en wordt zodanig als fraude beschouwd. Overtreding van deze richtlijn kan mogelijk leiden tot beëindiging van het dienstverband en/of gerechtelijke vervolging. 12

15 Het leiderschap van Flowserve is toegewijd om een omgeving waarin ethiek een belangrijke drijfveer is hoe we met elkaar, onze klanten, leveranciers, werknemers en zelfs onze concurrenten omgaan, te blijven koesteren. Ron Shuff Melding financiële overtredingen Als u van mening bent dat u een zwakte of fout hebt ontdekt in de interne controlesystemen van het bedrijf of u bent van mening dat er een ethische overtreding heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, stel dan onmiddellijk uw leidinggevende hiervan op de hoogte of neem contact op met de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. Fraude Flowserve verplicht zich om fraude te voorkomen. Fraude omvat onder andere elke opzettelijke of weloverwogen (gepleegde) daad om oneerlijke of onwettelijke baten te verzekeren of om anderen te beroven van eigendom of geld door middel van verraderlijkheid, misleiding, bedrog of andere oneerlijke manieren. Voorbeelden van situaties die fraude kunnen impliceren, omvatten: Opzettelijke opname van valse of misleidende transactie of inschrijving in de boekhouding. Manipulatie van bedrijfsdocumenten Vervalsen of aanpassen van bedrijfscheques Verduistering van activa van het bedrijf, werknemer, klant of leverancier Indienen van een vergoeding van valse of ongepaste uitgaven Betrokkenheid bij omkoping, verduistering of witwassen van zwart geld Gebruik maken van of het nemen van bedrijfsbezit of gelden voor privé-gebruik Onthoud dat fraude mogelijk gepleegd kan worden door werknemers en/of externe partijen. Flowserve verplicht zich om constant haar beleid en procedures te verbeteren om te helpen fraude te voorkomen, ontdekken en ontmoedigen. Melding vermoedelijke fraude Indien u zich bewust wordt van ongepaste of verdachte aangelegenheden in de boekhouding of accountantsonderzoek, of u bent van mening dat ongeacht welk soort van fraude heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, meld dit onmiddellijk aan uw leidinggevende of neem contact op met de Flowserve Ethics Hotline. 13

16 Tegenstrijdige Belangen Streef ernaar om situaties te vermijden waarin uw belangen of de belangen van familie of vrienden enigszins tegenstrijdig lijken te zijn met de beste belangen van Flowserve. Laat persoonlijke overwegingen of relaties niet de zakelijke betrekkingen beïnvloeden wanneer u Flowserve vertegenwoordigt of als u aanbevelingen doet aan het management. Wat is een tegenstrijdig belang? Het is onmogelijk om elke situatie te beschrijven die als een tegenstrijdig belang gezien kan worden. Hierna volgen enkele algemene voorbeelden: Externe financiële belangen Financieel belang in een organisatie die aan Flowserve levert of verkoopt, behalve aandelenbezit in een beursgenoteerd bedrijf. Geschenken van klanten Het ontvangen van geschenken van een klant voor of na de transactie kan de schijn van ongepastheid geven; uw positie binnen Flowserve en de relatie van de andere partij moet geëvalueerd worden om te bepalen of er sprake is van een tegenstrijdigheid. Geschenken van leveranciers Geschenken van de leveranciers hoger dan de nominale waarde vormen vaak een tegenstrijdig belang; aanvaard nooit iets waardevols voor zakelijk of privégebruik, behalve zoals uiteengezet in het gedeelte over Omgang met Klanten en Leveranciers. Externe tewerkstelling als u door een bedrijf bent tewerkgesteld dat concurreert met of goederen en diensten aan Flowserve levert, of indien uw relatie op om het even welke wijze uw taken bij Flowserve kan beïnvloeden, moet u dit melden. Dit soort situaties kan vereisen dat u het werken voor anderen dient te beëindigen. U mag Flowserve hulpmiddelen op geen enkele manier gebruiken om externe tewerkstelling te bevorderen. Als u zich in een positie bevindt waarin een potentieel tegenstrijdig belang bestaat of kan ontstaan, neem dan contact op met uw leidinggevende om de details bekend te maken en te bespreken. Als u zich niet gemakkelijk voelt om uw leidinggevende te benaderen, neem dan contact op met de juridische afdeling van Flowserve of de Flowserve Ethics Hotline, als dit toegelaten is door de nationale wetten en verordeningen. 14

17 15

18 Het is belangrijk dat het geven of ontvangen van geschenken, of deelnemen aan sociale activiteiten met eventuele toekomstige klanten of toekomstige klanten uw vermogen om eerlijke en onpartijdige zakelijke beslissingen te nemen, niet beïnvloedt. Omgang met Klanten en Leveranciers 16 Alle transacties met klanten en leveranciers dienen neutraal, objectief, gevrijwaard van invloeden van buitenaf en in overeenstemming met het Flowserve beleid te zijn. Geschenken en vermaak mogen nooit uw vermogen om neutrale beslissingen te nemen, beïnvloeden of de schijn geven dat ze beïnvloeden. Geschenken aanvaarden en geven Dezelfde richtlijnen zijn van toepassing voor geschenken aan klanten en mogelijke gegadigden en hetzelfde geldt voor het ontvangen van geschenken van leveranciers. Geef of ontvang geen geschenken of gunsten behalve: Geschenken gebruikelijk gegeven of ontvangen in verband met feestdagen of speciale evenementen en gegeven aan anderen met een gelijkaardige zakelijke relatie (indien toegestaan door de lokale wetten of regelgeving) Adverteren van nieuw materiaal of geschenken van nominale waarde die gebruikelijk in de industrie worden aangewend (indien toegestaan door de nationale/lokale wetten of regelgeving) Relaties met klanten en leveranciers Er bestaan gelegenheden dat u nauw zal samenwerken met een bestaande of toekomstige klant of leverancier om op deze manier de onderlinge behoeften en mogelijkheden te begrijpen. Een deel van dit proces kan bestaan uit recreatie, vermaak of andere sociale activiteiten. Dit soort sociale activiteiten zijn toegestaan zolang alle volgende voorwaarden in acht worden genomen: Het doel is om een beter begrip en een nauwere zakelijke relatie te ontwikkelen De activiteit is redelijk van aard, frequentie en prijs, en is in overeenstemming met gebruikelijke zakelijke praktijken De activiteit overtreedt geen regels van de andere partij tegen een dergelijke activiteit

19 De activiteit is geen overtreding van ongeacht welke van toepassing zijnde wet of regelgeving De algemene uitvoering is voorafgaand goedgekeurd onder het bestaande Flowserve beleid of door uw leidinggevende, en uw leidinggevende neemt niet deel aan de activiteit De activiteit wordt niet gezien als een voorwaarde of waarborg van toekomstige zaken Het is ongepast voor u om een activiteit bij te wonen waar de klant of leverancier (bestaand of toekomstig), die het vermaak verschaft, niet aanwezig is. Omkoopvoorstellen van leverancier/ smeergeldverzoeken van klant Deelname aan omkoping, smeergelden en andere financieel incorrecte betrekkingen is zowel tegen het Flowserve beleid en vaak illegaal. Eenvoudigweg: als iemand u betaling of goederen aanbiedt of u verzoekt om goederen van u als deel van een transactie, wijs het aanbod af en meld het incident aan uw leidinggevende. Indien de transactie toch doorgaat na uw weigering, dient u het gedrag van Flowserve in de transactie te melden. Het documenteren van dit soort incidenten beschermt zowel uzelf als Flowserve tegen toekomstige beschuldigingen van incorrectheid. Bedrijfsbestuur De handhaving van hoge standaarden in de naleving van onze bedrijfsethiek is belangrijk voor de aanhoudende groei en succes van Flowserve. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus om ervoor te zorgen dat we op een eerlijke, correcte en ethische manier zakendoen. Flowserve zet zich in voor voortdurende verbetering en handhaving en naleving van onze bedrijfsethiek. Dit omvat het voorkomen van risico s, de detectie van inbreuken en de reactie op geïdentificeerde problemen rond de naleving van onze bedrijfsethiek. Zoals vereist door de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Wet van 2002, verklaart het Flowserve management, de president-directeur en financiële functionarissen in kwartaal- en jaarrapporten hun verantwoordelijkheid voor het vaststellen en handhaven van controle over het ontwerp en de betrouwbaarheid van financiële rapportage te waarborgen. Ga voor meer informatie naar de Passport site, klik op View Flowserve Policies en selecteer: Legal. U kunt eveneens contact opnemen met uw lokale human resources manager. 17

20 Regelgevende Verplichtingen Flowserve verplicht zich om op een eerlijke manier met klanten, leveranciers en concurrenten om te gaan. We zullen ons niet inlaten met anticoncurrerende verkooppraktijken, handel die op oneerlijke wijze gelimiteerd wordt (of een poging daartoe) of proberen om concurrenten van de markt uit te sluiten. Aangezien dit complexe onderdelen van de wet zijn, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van Flowserve met al uw specifieke vragen. Antitrust Antitrustwetten van de Verenigde Staten en andere landen zijn ontworpen om monopolies te voorkomen en concurrentie aan te moedigen. Deze wetten zijn complex en moeilijk te interpreteren en de straf voor inbreuk kan zwaar zijn. Communiceer of werk niet samen met concurrenten aan anticoncurrerende verkooppraktijken zoals het controleren van de prijs, de opsplitsing van de marktaandelen, beschadiging van de leveranciers of de beperking van de verkoop. Zoek niet naar concurrerend voordeel door gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent. Handelsverenigingen Handelsverenigingen brengen concurrenten samen voor nuttige en legitieme functies. Dergelijke ontmoetingen bieden echter de mogelijkheid om samen met de concurrenten de kwesties te bespreken die de antitrustwet kunnen overtreden. Als u deelneemt aan functies binnen handelsverenigingen, wees dan voorzichtig dat u geen vertrouwelijke gegevens met concurrenten uitwisselt. Indien welke vertrouwelijke gegevens op ongepaste wijze door een concurrent onthuld worden, verlaat u dan de vergadering en laat uw vertrek registreren in het verslag van de vergadering. Handelen met voorkennis Met de volgende handelingen wordt Flowserve beleid overtreden en kunnen de beurswetten worden overtreden: Antitrust, handelen met voorkennis en andere regelgevende kwesties zijn vaak complexe gebieden van de wet. Raadpleeg de internationale gedragscode Bedrijfsvoering en de bedrijfsjuridische afdeling van Flowserve als u vragen heeft over uw 18 verantwoordelijkheden.

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Code van de Raad voor de Journalistiek

Code van de Raad voor de Journalistiek Code van de Raad voor de Journalistiek BEGINSELEN Het recht op informatie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving. De pers

Nadere informatie

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden België 1. Voorwerp en werkingsgebied 1.1 Deze algemen aankoopvoorwaarden ( Standaardvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke kooporder ( Kooporder ) voor de aankoop

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut VOORWOORD Wij zijn blij u de nieuwe versies van Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut te kunnen presenteren. In deze uitgave samengevoegd tot één overzichtelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gielkon

Algemene Voorwaarden Gielkon Algemene Voorwaarden Gielkon Laatste wijziging: 28 januari 2012 Artikel 1 / Definities a. Cliënt of 'u': de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gielkon een overeenkomst heeft gesloten. Een natuurlijk

Nadere informatie

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 INHOUD 14 18 42 48 50 62 PREAMBULE Officiële tekst en samenvatting DEEL 1 ARTIKEL 1-41 Officiële tekst en samenvatting

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie