UITZENDEN EN INLENEN: BELANGRIJKE ASPECTEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITZENDEN EN INLENEN: BELANGRIJKE ASPECTEN!"

Transcriptie

1 UITZENDEN EN INLENEN: BELANGRIJKE ASPECTEN! Geachte cliënt, Geachte relatie, De Nederlandse wet- en regelgeving is enige tijd geleden op een aantal belangrijke punten aangepast. Het gaat daarbij om regelgeving die gericht is op bedrijven die (a) werknemers ter beschikking stellen aan een ander en (b) bedrijven die werknemers inlenen. In dit memo worden de wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving kort besproken. Daarbij gaan we, nadat we het begrip terbeschikkingstelling hebben behandeld, in op de navolgende onderwerpen: 1. Wijzigingen in de Nederlandse wetgeving voortvloeiende uit de implementatie van de Europese Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG, PbEU L327/9 van 5 december 2008): - het belemmeringsverbod; - de toegang tot bedrijfsvoorzieningen en diensten; - vacaturemelding; - medezeggenschap. 2. De registratieplicht; 3. Fiscale vrijwaring inlenersaansprakelijkheid. TERBESCHIKKINGSTELLING Allereerst is van belang dat duidelijk is wat onder terbeschikkingstelling wordt verstaan. Dit is onder andere bepaald in de Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs ( Waadi ). Daarin is terbeschikkingstelling als volgt gedefinieerd: Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid. Het bovenstaande laat zien dat terbeschikkingstelling, in de zin van de Waadi, een zeer ruim begrip is. Elke werknemer die aan een ander ter beschikking wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten onder diens leiding en toezicht, valt onder het begrip terbeschikkingstelling, zoals gedefinieerd in de Waadi. Bij de toepassing van regels die voortvloeien uit de Waadi, dus ook de nieuwe regels, gaat het dus niet alleen maar om uitzendbureaus, maar om alle bedrijven die werknemers aan een ander (hierna ook wel aangeduid als de inlener ) ter beschikking stellen in Nederland, ook buitenlandse. Een van de criteria van terbeschikkingstelling is het geven van leiding en het houden van toezicht door de ander. Ook dit is een ruim begrip. Het hoeft niet zo te zijn dat de ander daadwerkelijk dagelijks aanwijzingen en instructies geeft aan de arbeidskracht. Er is sprake van toezicht en leiding, indien de ingeleende werknemers in opdracht van de ander (inlener)

2 werkzaamheden verrichten. Ook is van belang dat de ander verantwoordelijk is voor het resultaat van de werkzaamheden en niet degene die de arbeidskrachten ter beschikking heeft gesteld. Bijvoorbeeld kan een directeur die vanuit zijn management-b.v. of beheer-b.v. ter beschikking wordt gesteld aan een andere vennootschap, onder leiding en toezicht van deze vennootschap werken, nu er doorgaans een (raad van) bestuur is waaraan hij verantwoording dient af te leggen. Een ander voorbeeld is dat één van onze advocaten bij Avans Hogeschool lesgeeft. Ook daarbij geldt dat er sprake is van toezicht en leiding van de ander, in dat geval Avans Hogeschool, omdat zij bepaalt wanneer de lessen worden gegeven, wat de lesstof is, waar de lessen worden gegeven, etc. Ook dit is voldoende om van leiding en toezicht te kunnen spreken, ook al kunnen de lessen naar vrij inzicht worden ingevuld door de advocaat die de lessen verzorgt. Ook ingeval van in- en uitlening binnen concernverband c.q. een groep van ondernemingen leidt het terbeschikkingstelling aan een ander tot de nodige vragen. Daarbij is het navolgende van belang. De Waadi sluit voor de definitie van onderneming aan bij het begrip onderneming in de zin van de Wet op de ondernemingsraden ( WOR ). Daarin wordt onderneming als volgt omschreven: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht. Het ondernemingsbegrip in de Waadi heeft dus een andere betekenis dan het begrip onderneming in het vennootschapsrecht (B.V., N.V., vereniging, etc.). Kortom, in het vennootschapsrecht is een B.V. een aparte onderneming, terwijl dat bij het ondernemingsbegrip in de zin van de WOR - en dus ook de Waadi - niet het geval behoeft te zijn. De vraag is dus allereerst of verschillende vennootschappen binnen een concern of groep als één onderneming kunnen worden beschouwd in de zin van de Waadi. Voor beantwoording van deze vraag is van belang of het concern of de groep als een in de maatschappij optredend organisatorisch verband optreedt. Daarbij is bijvoorbeeld van belang dat de verschillende vennootschappen dezelfde naam voeren, hetzelfde product / dezelfde dienst leveren, één directie hebben, één HRM-afdeling, één administratie voeren, etc. Met andere woorden: treden de vennootschappen naar buiten (externe gerichtheid) als zijnde een organisatorisch verband. Zijn meerdere vennootschappen tezamen als één onderneming te beschouwen in bovengenoemde zin, dan is er géén sprake van terbeschikkingstelling indien de ene vennootschap een arbeidskracht aan de andere vennootschap ter beschikking stelt. De terbeschikkingstelling vindt dan immers plaats binnen één onderneming (één organisatorisch verband) en dus niet aan een ander. Er is dan geen sprake van terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi. Een voorbeeld kan dit wellicht wat verhelderen. Stel een aantal bedrijven in een concern of groep leveren allemaal dezelfde dienst of verkopen dezelfde (soort) producten (bijvoorbeeld in meerdere vestigingen die allen een aparte B.V. zijn), treden allemaal onder dezelfde naam naar buiten, hebben een gezamenlijke administratie, etc. Dan vormt het concern één organisatorisch verband. Als dan een werknemer door de ene vennootschap aan de andere vennootschap binnen het concern ter beschikking wordt - 2 -

3 gesteld, is er dus geen sprake van terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi, omdat de terbeschikkingstelling plaatsvindt binnen dezelfde onderneming (organisatorisch verband). Zijn de verschillende vennootschappen niet te beschouwen als één onderneming (geen organisatorisch verband), dan is er wel sprake is van terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi, indien de ene vennootschap (al dan niet binnen het concern of groep) aan de andere vennootschap (al dan niet binnen het concern of groep) een arbeidskracht ter beschikking stelt. Er is dan immers sprake van in- en uitleen van (een) arbeidskracht(en) tussen twee ondernemingen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de vennootschappen binnen het concern of groep verschillende activiteiten ontplooien. Dus dan is op grond van het vennootschapsrecht wel sprake van een concern of groep (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), maar is ingevolge de Waadi wel sprake van terbeschikkingstelling. Een uitzondering hierop is vervolgens, indien de twee vennootschappen die betrokken zijn bij de terbeschikkingstelling, door dezelfde ondernemer in stand worden gehouden. Bij de ondernemer die de ondernemingen in stand houdt, wordt gedoeld op de natuurlijke of rechtspersoon die de materiële middelen verschaft om de onderneming te kunnen voeren. Indien de vennootschappen bijvoorbeeld dezelfde aandeelhouders c.q. eigenaren hebben, dan kan dat een aanwijzing vormen dat de ondernemingen door dezelfde ondernemer in stand worden gehouden. Is dat het geval, dan valt dit onder deze uitzondering en is om die reden er geen sprake van terbeschikkingstelling. Daarnaast gelden nog een tweetal uitzonderingen, te weten a) het ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk ter beschikking stellen van arbeidskrachten en b) het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn. Valt de terbeschikkingstelling onder een van deze uitzonderingen, dan is er dus sprake van een terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi. De uitzondering genoemd onder a ligt dicht tegen het begrip aanneming van werk aan. Bij aanneming van werk is er in beginsel geen sprake van onder leiding en toezicht. De aannemer van werk verricht immers werkzaamheden (bij de derde) zelfstandig, dus zonder dat de inlener leiding geeft, en onder veel omstandigheden ook geen toezicht houdt. De aannemer is immers verantwoordelijke voor het resultaat en niet de ander / de inlener. In sommige gevallen valt daarover echter te twisten en is er wel sprake van terbeschikkingstelling, ook al duiden partijen het aan als aanneming van werk. In dat kader is ook van belang dat feiten en omstandigheden van het concrete geval, bepalend zijn voor de vraag of er sprake is van aanneming van werk en niet de wijze waarop partijen de opdracht aanduiden. Het is dus niet zo dat bij aanneming van werk er nooit sprake is van terbeschikkingstelling. Dit dient immers beoordeeld te worden aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval. Het is dus van groot belang hier goed naar te kijken. WIJZIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WETGEVING VOORTVLOEIENDE UIT DE EUROPESE UITZENDRICHTLIJN Het belemmeringsverbod De Uitzendrichtlijn legt verplichtingen op aan lidstaten van de Europese Unie om hun wet- en regelgeving conform deze richtlijn aan te passen. Het doel van deze richtlijn is enerzijds - 3 -

4 bescherming van uitzendkrachten en het verbeteren van de kwaliteit van uitzendwerk alsmede het ondersteunen van de positieve rol van uitzendorganisaties door in voldoende flexibiliteit te voorzien. Daarvoor is allereerst in de Nederlandse wetgeving naar aanleiding van de Europese Uitzendrichtlijn het zogenaamde belemmeringsverbod opgenomen. Dit belemmeringsverbod komt op het navolgende neer: Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, legt geen belemmeringen in de weg voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld. Dit belemmeringsverbod betekent dat de onderneming, die een arbeidskracht ter beschikking stelt aan een ander, geen belemmering in de weg mag leggen aan de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de arbeidskracht en de derde. Daarbij gaat het zowel om directe als indirecte belemmering. Een directe belemmering betekent dat in de overeenkomst met de arbeidskracht een belemmering wordt opgelegd. Een indirecte belemmering betekent dat in de opdrachtovereenkomst (of in de algemene voorwaarden die op deze overeenkomst van toepassing zijn) tussen de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt en de inlener geen belemmeringen mogen worden opgelegd aan de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de arbeidskracht en de inlener. De wet stelt vervolgens dat een bepaling, waarin op enigerlei wijze een belemmeringsverbod is opgenomen, nietig is. Dit betekent dat de bepaling geacht wordt niet te bestaan c.q. niet te zijn overeengekomen. De praktijk leert dat bepalingen in de arbeids-, uitzend- of opdrachtovereenkomst en/of de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, veelal een belemmeringsverbod bevatten. De gehele bepaling komt dan te vervallen; dus ook alle andere mogelijke effecten die de bepaling beoogt. Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie, waardoor het noodzakelijk kan zijn om de overeenkomsten hierop aan te passen. Uitdrukkelijk merken we op dat het enkel niet is toegestaan te belemmeren dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen de arbeidskracht en de ander. Het gaat dus alleen om belemmering na de terbeschikkingstelling bij de ander en alleen ten aanzien van degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld. Er zijn dus wel andere belemmeringen die mogen worden opgelegd. Zo is het ons inziens bijvoorbeeld wel toegestaan de ter beschikking gestelde arbeidskracht: - te belemmeren bij andere opdrachtgevers, dan de opdrachtgever(s) waar hij of zij laatstelijk werkzaam was, in dienst te treden; - te belemmeren dat de arbeidskracht bij een concurrerende onderneming in dienst treedt en van daaruit bij dezelfde opdrachtgever wordt uitgeleend; - te belemmeren dat de werknemer een eigen concurrerende onderneming opstart en contact zoekt, werkzaamheden verricht of overeenkomsten aangaat met één of meerdere opdrachtgever(s) van de uitlener; - te belemmeren om nevenwerkzaamheden te verrichten

5 Bovendien is het ook mogelijk om een redelijke vergoeding te vragen aan de derde op het moment dat deze de ingeleende arbeidskrachten in dienst wenst te nemen. Het moet daarbij gaan om een redelijke vergoeding, waarbij te gelden heeft dat hoe langer de periode van terbeschikkingstelling heeft geduurd, hoe lager de vergoeding kan zijn die wordt gevraagd aan de inlener. Ons voorstel is dan ook om een zogenoemde trapsgewijze of glijdende schaal bepaling op te nemen in de opdrachtovereenkomst dan wel in de algemene voorwaarden, waarin aan de duur van de terbeschikkingstelling een vergoeding wordt gekoppeld. Ten overvloede merken wij nog op dat sommige werkgevers er mogelijk voor zullen kiezen om uit tactische overwegingen (afschrikkende werking) toch een (relatie)beding, waarbij het de uitzendkracht verboden is om bij de laatste inlener(s) in dienst te treden, in de overeenkomst met de uitzendkracht te laten staan. Dat geniet niet onze voorkeur, maar dat kan in beginsel wel, in zoverre u zich ervan bewust bent dat de bepaling nietig is. Dan is het wel van groot belang om het beding volledig te isoleren van andere bedingen om te voorkomen dat er een streep gaat door alle andere gewenste effecten. Toegang tot bedrijfsvoorzieningen en diensten Naar aanleiding van de Europese Uitzendrichtlijn is in de Waadi ook opgenomen dat ter beschikking gestelde arbeidskrachten voortaan dezelfde toegang dienen te verkrijgen tot zogenoemde bedrijfsvoorzieningen en / of diensten die gelden in de inlenende onderneming, zoals ook de werknemers die in dienst zijn bij de derde verkrijgen. Wat bedrijfsvoorzieningen en / of bedrijfsdiensten exact zijn, heeft de wetgever niet bepaald. Wel geeft de wetgever een aantal voorbeelden: toegang tot kantines, toegang tot regelingen ter zake kinderopvang en toegang tot regelingen ter zake vervoersfaciliteiten. Dit zijn echter voorbeelden en het is dus zeker geen uitputtende lijst. Ingeleende werknemers dienen derhalve ook toegang te krijgen tot andere, binnen de inlenende onderneming, geldende bedrijfsvoorzieningen en / of diensten. Dat kan dus veel meer zijn dan de voorbeelden voornoemd. Uiteraard kunnen aan ingeleende werknemers wel dezelfde voorwaarden worden gesteld als aan reguliere werknemers. Daarbij kan gedacht aan worden wachtlijsten, minimale verblijfsduur, eigen bijdrage, etc. Verder is enkel afwijking van bovengenoemde bepaling mogelijk indien dat objectief gerechtvaardigd is. Dit betekent dat er een zwaarwegende reden moet zijn voor de inlenende onderneming om het ingeleende personeel geen toegang te bieden tot de bedrijfsvoorzieningen en / of diensten die gelden binnen deze onderneming. Waarbij van belang is dat een kostentechnische overweging om ingeleend personeel geen toegang te verschaffen, geen objectieve rechtvaardigingsgrond is, zo heeft de wetgever aangegeven. Toelaten tot de bedrijfsvoorzieningen en derden kan ook fiscale implicaties met zich meebrengen. Vacaturemelding Verder is nog van belang dat thans in Waadi is opgenomen dat de inlenende onderneming een vacature die ontstaat binnen deze onderneming moet melden aan ingeleend personeel. Ter beschikking gestelde arbeidskrachten moeten derhalve door de inlener tijdig en duidelijk worden geïnformeerd over eventuele vacatures in de onderneming. De gedachte is dat de uitzendkracht hierdoor de kans krijgt om rechtstreeks bij de inlener in dienst te treden

6 Uiteraard geldt er geen verplichting voor de inlener om ook daadwerkelijk de uitzendkracht aan te nemen. Daarnaast is van belang dat volstaan kan worden met het op een gebruikelijke wijze melden van de vacature. De vacature behoeft dus niet aan elke individuele ingeleende arbeidskracht te worden gemeld. Medezeggenschap Ten slotte is voor wat betreft de Uitzendrichtlijn van belang dat voortaan de onderneming die werknemers inleent, daarover informatie dient te verschaffen aan de ondernemingsraad. Dit is uiteraard enkel van belang indien er ook daadwerkelijk een ondernemingsraad is ingesteld in de onderneming die werknemers inleent. DE REGISTRATIEPLICHT De Nederlandse wetgever heeft gemeend om een zogenoemde registratieplicht in te moeten voeren voor alle bedrijven die werknemers op enigerlei wijze ter beschikking stellen aan een ander om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten (artikel 7a Waadi). Deze registratieplicht betreft de plicht voor bedrijven, die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland om zich als zodanig te laten registreren in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel alsmede de plicht voor bedrijven die deze werknemers inlenen om dat te controleren. Deze plicht geldt vanaf 1 juli Eerst op 29 juni 2012 werden de Beleidsregels boeteoplegging Waadi gepubliceerd. In deze Beleidsregels worden onder andere de verplichte SBI codes (de code waaronder de onderneming wordt geregistreerd) voorgeschreven: Uitzendbureaus Uitleenbureaus Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) 7830 Payrolling (personeelsbeheer) Registratie in Nederland gevestigde ondernemingen Inmiddels is er op de website van de Kamer van Koophandel ( nadere informatie te vinden. Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig ter beschikking stellen. Voor het bedrijfsmatig ter beschikking stellen, schrijft de Kamer van Koophandel formulier 14 voor (gemakshalve treft u dat hierbij aan) en voor niet-bedrijfsmatig ter beschikking stellen kan worden volstaan met een of een telefoontje. Dat laatste raden wij sowieso af nu u daarmee achteraf niet kunt aantonen dat u aan uw registratieplicht hebt voldaan. Een zou dus wel kunnen als u niet bedrijfsmatig ter beschikking stelt. Mocht u dat willen doen, dan zou dat wat ons betreft kunnen met de navolgende tekst: Geachte heer / mevrouw, Hierdoor willen wij on(ze)s onderneming(en): [naam + rechtsvorm bedrijf + inschrijfnummer Kamer van Koophandel] elke vennootschap apart vermelden. Bijvoorbeeld: - 6 -

7 Maes Staudt Advocaten N.V. ( ) registreren als (een) onderneming(en) die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stel(len)t (door u gedefinieerd als geen onderdeel van de reguliere bedrijfsactiviteiten ), een en ander als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Nu wij niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, nemen wij aan, gezien het bepaalde op uw website ( dat wij hiermee aan onze registratieverplichting hebben voldaan. Behoudens uw tegenbericht vertrouwen wij u hiermee akkoord. Met vriendelijke groet, [naam + functie] Wij adviseren u om deze zowel met lees- als ontvangstbevestiging te verzenden en voorts een afdruk van de met een afdruk van de website en de lees / ontvangstbevestiging in uw administratie te bewaren. Door ondernemingen die bedrijfsmatig ter beschikking stellen, dient formulier 14 te worden gebruikt en één van de bovengenoemde SBI-codes te worden ingevuld. Ondernemingen die al met één van opgemelde SBI codes geregistreerd staan (dat zullen veelal de bedrijven zijn die zich nu al bedrijfsmatig met terbeschikkingstelling bezig houden) dienen ons inziens niets te doen nu artikel 5 van de Beleidsregels bepaalt dat zij geacht worden als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt geregistreerd te staan. Let u er wel op dat de registratie per vennootschap gedaan moet worden. U doet er goed aan om het (de) uittreksel(s) goed te controleren via en een afdruk daarvan in uw administratie op te nemen. Merk op dat de Kamer van Koophandel zelf aangeeft dat u bij twijfel het beste kunt registreren om problemen te voorkomen. Dat is, specifieke uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld zuivere intra-eu dienstverrichters of zelfstandigen; zie hierna), ook ons advies. Registratie niet in Nederland gevestigde ondernemingen Ook niet in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten op enig moment in Nederland ter beschikking stellen, dienen zich als zodanig te registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland (en ondernemingen ook buitenlandse die daarvan gebruik maken moeten dat controleren). Het is mogelijk om zich als buitenlandse onderneming als zodanig te (laten) registreren in het Handelsregister. Let u er wel op dat uw onderneming zich hierdoor niet vestigt in Nederland. Dat kan namelijk andere onwenselijke implicaties met zich brengen (bijvoorbeeld fiscaal)! Het is evenwel mogelijk dat een niet in Nederland gevestigde onderneming zich alleen kan registreren op grond van de genoemde wet, zonder dat daar een branch of een vestiging voor hoeft te worden opgericht in Nederland. Hiertoe dienen de formulieren 6 en 11 te worden gebruikt. Daarnaast dienen nog een aantal al dan niet gelegaliseerde stukken te worden overgelegd bij de registratie, wat een behoorlijke administratieve rompslomp met zich kan meebrengen. Laat u daarom goed informeren en daar waar nodig begeleiden bij dit proces

8 Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen werken niet onder leiding en toezicht van een derde. Doen ze dat wel, dan vervalt ons inziens een kenmerkend element van zelfstandigheid en lopen zelfstandige en de opdrachtgever mogelijk in het mes van het fictief dienstverband. Als u een andere zzp-er voor u laat werken, dan is er of sprake van een opdrachtovereenkomst die in zelfstandigheid wordt uitgevoerd (en is er dus geen sprake leiding en toezicht en dus ook niet van terbeschikkingstelling) of er is geen sprake van een overeenkomst die zelfstandig wordt uitgevoerd en dan is er in beginsel ook geen sprake (meer) van zelfstandigheid. Een zelfstandige (bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak) die arbeidskrachten ter beschikking stelt hetgeen natuurlijk wel kan - moet zich wel registreren, maar dan is het ook geen zzp-er meer. U dient zich goed te laten informeren op dit punt en de site van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden! Boetes Indien u niet voldoet aan de registratieplicht dan wel personeel inleent van een niet geregistreerde onderneming (let op met buitenlandse uitleners!), kunnen forse boetes worden opgelegd door de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie): ,00 (!) per ter beschikking gestelde werknemer, zowel voor de uitlener als voor de inlener(s). Dat kan dus enorm in de papieren lopen! KETENAANSPRAKELIJKHEID In de Waadi wordt voor het begrip inlener verwezen in 7a Waadi naar artikel 34, eerste en tweede lid Invorderingswet Er is derhalve sprake is van een ketenaansprakelijkheid. De vraag rijst tot welke partijen die aansprakelijkheid voor het niet registreren zich uitstrekt. Bijvoorbeeld: A geeft een opdracht aan B (aanneming van werk) waarvan B een deel uitbesteedt aan C (aanneming van werk) die voor een deel van het personeel een niet geregistreerd uitzendbureau D inschakelt, wiens uitzendkrachten dus onder toezicht en leiding van C gaan werken. Tot hoever reikt de aansprakelijkheid en welke partijen kunnen dus beboet worden ingeval er gewerkt wordt met uitzendkrachten van een niet geregistreerde werkgever? Helaas bestaat hier tot op heden nog geen duidelijkheid over. Wij zijn van mening dat alleen bij de rechtstreekse contractpartij dient te worden gecontroleerd of er sprake is van registratie. Wij weten echter dat de Inspectie SZW zich op een ander standpunt stelt en de mening is toegedaan dat de hele keten moet worden gecontroleerd. AFSLUITING Het belemmeringsverbod impliceert dat nogal wat overeenkomsten, waaronder de arbeidsovereenkomst en / of de opdrachtovereenkomst en / of de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, aanpassing zullen behoeven naar aanleiding van bovengenoemd belemmeringsverbod. Wij bieden u aan om voor een bedrag van 475,00 exclusief BTW de betreffende overeenkomst(en) te scannen op (mogelijk) nietige bepaling(en) in verband met het belemmeringsverbod. Na deze scan ontvangt u onze bevindingen met een offerte ter zake de eventueel benodigde aanpassingen met uiteraard een bijbehorend advies. Daarnaast kunnen wij u uiteraard ook adviseren over de registratieplicht en de daarmee samenhangende problematiek. (Buitenlandse) bedrijven die ter beschikking stellen, kunnen een beroep op ons doen voor begeleiding bij de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland. Uiteraard kunnen (buitenlandse) bedrijven die gebruik maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten in Nederland bij ons informeren of het - 8 -

9 bedrijf waarvan ze inlenen aan de registratieverplichting heeft voldaan. Ook voor alle andere vragen met betrekking tot het vorengaande, kunt u bij ons terecht dan wel zullen wij voor beantwoording zorgdragen (bijvoorbeeld daar waar het fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke vragen betreft) Maes Staudt Advocaten N.V. Hoewel aan de totstandkoming van dit memo grote zorg is besteed, aanvaardt Maes Staudt Advocaten N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en / of onvolledigheden in dit memo en de daarbij behorende bijlagen. Tevens geeft ons kantoor geen fiscaal- en sociaal verzekeringsadvies. Terzake zal bij een deskundige te rade moeten worden gegaan. MAES STAUDT ADVOCATEN N.V. Hofstraat 181, 5641 TD Eindhoven P.O. Box 600, 5600 AP Eindhoven The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Kamer van Koophandel / Dutch Trade Register: BTW nummer / VAT number: NL B.01 Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Maes Staudt Advocaten N.V. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. All services and (other) activities are carried out in accordance with an instruction to Maes Staudt Advocaten N.V. Any such instruction shall be subject to the General Terms and Conditions filed with the Chamber of Commerce Brabant in Eindhoven, which contain a limitation of liability

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5048 20 februari 2014 Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2014, 2014-0000020730,

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Handleiding Modelopgaaf werkingssfeer CAO voor Uitzendkrachten

Handleiding Modelopgaaf werkingssfeer CAO voor Uitzendkrachten Gebruik handleiding De is opgesteld teneinde een oordeel te kunnen v ormen over de verplichte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten door de onderneming. Deze handleiding is bedoeld ten behoeve van

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: Dwjz11-086 --------------------------------------------- Landsverordening houdende regels inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten)

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Casus 13 Kom op voor je recht

Casus 13 Kom op voor je recht Casus 13 Kom op voor je recht Een werkgever kan tegenwoordig niet meer alle beslissingen nemen die hij noodzakelijk acht in het kader van zijn bedrijfsvoering. Naar de factor arbeid moet in een aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 23 juni 2011

No.W /III 's-gravenhage, 23 juni 2011 ... No.W12.11.0130/III 's-gravenhage, 23 juni 2011 Bij Kabinetsmissive van 21 april 2011, no.11.000992, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005)

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Begripsomschrijving 2 Verplichtingen van de Opdrachtnemer/Onderaannemer/Uitlener. 2 Betaling 3 Ontbinding 5 De hieronder volgende voorwaarden

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage A Kenmerk 201500123.029.016 Betreft Europese

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Artikel 5 Medewerkers delen informatie met elkaar als dit is toegestaan en als dit van belang is voor de uitoefening van hun taken en werkzaamheden.

Artikel 5 Medewerkers delen informatie met elkaar als dit is toegestaan en als dit van belang is voor de uitoefening van hun taken en werkzaamheden. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling zorgvuldig omgaan met informatie Interne regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2007 houdende regels voor de wijze waarop medewerkers dienen om te gaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU?

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU? Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Einde van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten die werken

Nadere informatie

HET NON-CONCURRENTIE BEDING

HET NON-CONCURRENTIE BEDING HET NON-CONCURRENTIE BEDING Algemeen Het non-concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij zelf heeft gekozen. Daarmee

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 5 november 2017 is er sprake van een onderbreking van de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Artikel 15:1e:0:1 Regeling nevenwerkzaamheden

Artikel 15:1e:0:1 Regeling nevenwerkzaamheden Artikel 15:1e:0:1 Regeling nevenwerkzaamheden Deze regeling heeft tot doel eenduidige en toepasbare regels over de melding, toetsing, registratie en openbaarmaking van nevenfuncties te stellen. De Veiligheidsregio

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 27-06-2013) Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden Vertrouwelijk Gemeente Dalfsen t.a.v. de heer J. Westenenk Postbus 35 7720 AA Dalfsen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 513 8000 AM Zwolle Telefoon

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07000557 200606955/1. Datum uitspraak: 21 maart 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma A., gevestigd te Honselersdijk, appellante, tegen

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 895 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Inhoud. De flexibele schil. Belastingdienst WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. De Flexibele Schil

Inhoud. De flexibele schil. Belastingdienst WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. De Flexibele Schil 2016 WHITEPAPER De Flexibele Schil De flexibele schil Inhoud De Flexibele Schil p. 1 ZZP-ers en modelovereenkomst Belastingdienst p. 1-3 Aansprakelijkheid en wijziging wet minimumloon p. 3-4 De flexibele

Nadere informatie

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV.

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV. Pilot kennisindustrie Bijgaand treft u aan informatie over de pilot kennisindustrie, de relevante wet- en regelgeving en het speciale meldingsformulier. Relevante wet- en regelgeving In het kader van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 895 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer,

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Stichting FSO / KNV Busvervoer Postbus 154 4100 AD CULEMBORG Kennisgroep CAO Datum 7 april 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao Besloten

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse Wet aanpak schijnconstructies Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid mr. R.A. Scherpenisse 1 Eén van de maatregelen tegen schijnconstructies is: ketenaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2015: Civielrechtelijke

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN Algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet; De Raad van State gehoord (advies van xx, nummer xx);

Gelet op artikel 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet; De Raad van State gehoord (advies van xx, nummer xx); Besluit van houdende vaststelling van boetetarieven voor overtredingen van de Dranken Horecawet Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juli 2004, kenmerk VGB/GB 2495278,

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Keten- en inlenersaansprakelijkheid Keten- en inlenersaansprakelijkheid Loopt u ook risico? Anke Broeders Hannah Dias anke.broeders@bdo.nl hannah.dias@bdo.nl Adviesgroep Loon- & Premieheffing Wanneer keten- en/of inlenersaansprakelijkheid?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 929 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement

Nadere informatie