Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013"

Transcriptie

1 SLIM 3.1 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 15 april 2014 Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/ Eindrapportage t.b.v. de opdrachtgever Stuurgroep GII en de Stichting Pica Opsteller: Joke Webbink (Projectleider en Informatiespecialist Wageningen UR) Opdrachtgever: Anja Smit (University Librarian Utrecht University) namens Stuurgroep GII en Marjolein Nieboer (University Librarian Groningen University) namens FOBID

2 SLIM 3.1 Concept eindrapportage Inhoudsopgave: 1. INLEIDING ACTIVITEITEN BINNEN SLIM EINDRESULTAAT (WAT IS KLAAR ALS HET KLAAR IS) EN AANBEVELINGEN ORGANISATIE VAN HET PROJECT MIJLPALEN RAPPORTAGE EN DISTRIBUTIE BIJLAGEN PROJECTAFSLUITING EN EVALUATIE... 9 SLIM concept eindrapportage 1

3 1. Inleiding Binnen het SLIM 3.1 project is toegewerkt naar de invoering van Resource Description and Access (RDA) in Nederland, in navolging van de Library of Congress en de British Library. Nederland is hiermee het tweede Europese land dat inmiddels is overgegaan op een nieuwe manier van metadateren/catalogiseren. Door de invoering van RDA kunnen gegevens tussen uitgevers, boekdistributeurs dan wel boekhandelaren en bibliotheken op wereldwijde schaal makkelijker uitgewisseld worden, zonder dat dit bibliotheken meer werk kost. In feite is hiermee het doel van de catalogus gewijzigd: in het verleden gaf een catalogus een overzicht van het bezit van een bibliotheek. Nu wordt de gebruiker centraal gesteld: de gebruiker moet vanuit zijn eigen vraagstelling resources kunnen vinden, identificeren, selecteren en verkrijgen. Binnen het SLIM 3.1 project is gewerkt aan activiteiten die deze nieuwe manier van werken faciliteert. In de periode waarin gewerkt is aan overgang op RDA hebben een aantal (universiteits-)bibliotheken besloten rechtstreeks in WorldCat te gaan catalogiseren. Dit besluit beïnvloedt niet zozeer de resultaten van het SLIM 3.1 project maar wel de context waarin een en ander plaats vindt. De komende jaren zal blijken wat deze invloed inhoudt. In juni is is het projectplan voor SLIM 3.1, het vervolg op SLIM 3.0 ingediend bij de Stichting PICA, na eerdere inhoudelijke goedkeuring door de Stuurgroep GII. Op 21 augustus werd het projectplan officieel goedgekeurd. De activiteiten binnen dit project waren een doorlopend vervolg op SLIM 3.0 en daarmee waren ze feitelijk al begonnen in februari. In deze eindrapportage worden de resultaten van SLIM 3.1 gepresenteerd. 2. Activiteiten binnen SLIM 3.1 De activiteiten binnen het SLIM 3.1 project waren vervolgactiviteiten op SLIM Hulpmiddelen beschikbaar stellen via de RDA Toolkit ( Hoewel er wereldwijd gewerkt wordt aan vertalingen van de RDA Toolkit (Chinees, Duits, Frans en Spaans) is er in Nederland besloten dat niet haalbaar is om de gehele Toolkit te vertalen. Daarom is besloten een drietal Nederlandstalige hulpmiddelen aan te bieden om de overgang naar het werken met de internationale Engelstalige regelgeving te vergemakkelijken. Deze drie hulpmiddelen (zie a, b en c hieronder) moeten uit efficiëntie-oogpunt maar op een plek worden bijgehouden en geüpdatet. Omdat er in SLIM 3.0 voor gekozen is dat de RDA Toolkit het leidende online handboek is, is geadviseerd om de Nederlandse documentatie in de Toolkit te hangen, zodat men voor de dagelijkse werkpraktijk alles op een plek bij elkaar heeft. De Helpdesk RDA van de KB zal er voor zorgen dat de meest recente documenten via de Toolkit beschikbaar worden gesteld. Om dit in gang te kunnen zetten is er contact opgenomen met RDA Toolkit.org. Indien ingelogd kunnen hulpmiddelen eenvoudig worden toegevoegd aan de Workflows en Maps section van a. Het Nederlandse RDA-profiel: Opties en alternatieven en inventarisatie RT en RDA Tijdens de projecten SLIM 3.0 en SLIM 3.1 heeft de Werkgroep Richtlijnen RDA de verschillen tussen de Regels voor de Titelbeschrijving (RT) en RDA nauwkeurig geïnventariseerd. Hiermee is vastgesteld wat de belangrijkste verschillen tussen de huidige en de nieuwe manier van metadateren/titelbeschrijven zijn. Bovendien worden er binnen RDA op onderdelen opties en alternatieven geboden. Deze opties en alternatieven zijn besproken en afgewogen, en er zijn weloverwogen keuzes gemaakt. Ook is vastgesteld wanneer, onder welke voorwaarden, een record voldoet aan minimale RDA-normen. Daarbij wordt uitgegaan van een minimum aan informatieelementen (core elementen) zodat de titelbeschrijvng nog voldoet aan gebruikersdoelen. Voor het GGC afgesproken dat een RDA-record moet voldoen aan de Core elementen. De resultaten van SLIM 3.0 en SLIM 3.1 SLIM concept eindrapportage 2

4 zijn samengevoegd in bijlage 1. Samengevat kan er daarom nu worden gesteld dat er een Nederlands RDAprofiel, een leidraad voor de Nederlandse catalogiseerder, is opgeleverd. Binnen het huidige project, SLIM 3.1, zijn onderstaande onderwerpen onderzocht en uitgewerkt: De vergelijking tussen de Regels voor de Titelbeschrijving en de RDA voor de hoofdstukken 4 en 5 van de RDA Toolkit zijn uitgewerkt als vervolg op het werk dat binnen SLIM 3.0 al was gedaan. Dit hield in: - het toevoegen van verwijzingen naar de RT voor de overige materiaalsoorten; - het onderwerp catalogusbouw (RT/CAT) met betrekking tot de zoekingangen (entries); - de hoofdstukken van RDA over Expressies en Werken en over ingangen afmaken; - de verschillen met de huidige praktijk. Aan deze onderwerpen is gewerkt door de Werkgroep Richtlijnen RDA. Daar waar de werkgroep niet voldoende expertise in huis had zijn externe deskundigen geraadpleegd, zoals op het specifieke terrein van beschrijvingen voor muziek en kaarten. De werkgroep is 10 maal in sessies van 4 a 5 uur bijeen geweest om alles uit te werken. De rapportage wordt als hulpmiddel opgenomen in de RDA Toolkit. b. Glossary Vertaling van de omschrijving van de begrippen in de Glossary. Deze glossary vormt de basis van de in RDA gebruikte terminologie. Er is uitgezocht of de Glossary na 2009 nog een update heeft gehad, maar dit is niet het geval. De meest recente versie van de glossary kan gevonden worden op: De glossary is vertaald in het Nederlands. De vertaling is bijgevoegd als bijlage 2. c. Workflow (Een RDA-beschrijving in 10 stappen). De voorgestelde, reeds in het Nederlands vertaalde, workflow voor de handmatige verwerking van materialen wordt gezien als een nuttig hulpmiddel voor de catalogiseerpraktijk. (bijeenkomst 4 april UKB Hoofden Back Office/FCO). De workflow wordt aangeboden via de RDA Toolkit. Zie bijlage Work records RDA is gebaseerd op het FRBR-model. In dat model wordt een informatiebron of document beschouwd als het product van een intellectuele of creatieve inspanning. Dat product kan met behulp van de volgende vier entiteiten beschreven worden: als Work, als Expression, als Manifestation en als Item. Uitgangspunt van RDA is dat de relaties tussen deze vier entiteiten expliciet worden gemaakt. Binnen RDA wordt niet voorgeschreven hoe de relatie naar een work wordt vastgelegd. Door het vastleggen van de relaties in één record of door het maken van een apart work record. RDA beschouwt het niet als de taak van RDA om hierover een uitspraak te doen, maar vindt dat dit een kwestie is van implementatie van de catalogiseerregels in een specifieke catalogiseercode en een specifiek datamodel. Binnen SLIM 3.1 is aandacht besteed aan verdere ontwikkeling van work records, wat geen eenvoudige klus is. Het uitgangspunt daarbij is om work records zoveel mogelijk automatisch te maken op basis van ISBN en ISSN nummers, omdat workrecords handmatig maken i.v.m. het vele werk geen optie is. Stichting BNL heeft in samenwerking met OCLC eerste stappen gezet voor het presenteren van werkrecords aan de eindgebruiker. 3. Implementatie binnen het GGC Het besluit om over te gaan op RDA heeft gevolgen voor het catalogiseren zelf, maar ook voor het gebruikte catalogiseersysteem. Consortiumbibliotheken zullen daarom op lokaal niveau moeten bekijken welke aanpassingen voor catalogiseer- en zoek-en-vind-platformen nodig zullen zijn. Daarnaast zullen er een aantal aanpassingen gedaan moeten worden binnen het GGC. Dit heeft gevolgen voor zowel bibliotheken die online catalogiseren in het GGC als voor bibliotheken die offline aanleveren. De aanpassingen en wijzigingen zullen SLIM concept eindrapportage 3

5 gefaseerd worden ingevoerd. Voor bibliotheken die rechtstreeks in WorldCat catalogiseren, gelden de WorldCat richtlijnen. De invoering van RDA in Nederland wordt gefaseerd aangepakt: a. Regels die een verbetering betekenen voor internationale uitwisseling: per 1 april. De onderstaande kenmerkcodes (kmc s) zijn toegevoegd: Type inhoud Type medium en Type drager (Het betreft de volgende kmc s: 3000, 3001, 3002, 3003 etc., en idem voor corporaties bij het gebruik van de kmc s 3120, 3121, 3122.) Voor bibliotheken die offline aan het GGC leveren betekent dit dat de kenmerkcodes vanaf 1 april aangeleverd mogen worden. In de loop van 2014 wordt het aanleveren van de kenmerkcodes verplicht gesteld. b. Complete RDA-titelrecords: per 1 november. De volgende aanpassingen in het GGC zijn gerealiseerd en bibliotheken die gebruik maken van de GGC zijn hierover geïnformeerd. Vanaf november wordt er binnen het GGC gewerkt met complete RDA-titelrecords. Dat wil zeggen dat er : geen Latijn meer gebruikt wordt in de titelbeschrijvingen geen vierkante haken meer worden gebruikt de regel van maximaal drie auteurs opnemen vervallen is een selectie van Core Elements uit RDA toegepast wordt de taal van catalogisering wordt vastgelegd. Deze regels zijn echter nog niet verplicht, er is nog sprake van een overgangsfase. c. RDA-ingangsrecords: Naar verwachting per 1 juni Omdat een en ander meer werk was dan gepland (conversies van het GGC) en meer overleg vergde is de oorspronkelijke datum van invoer (1 juli) van bovengenoemde punten, verschoven naar 1 november. De grootste partijen in dit geheel, de KB en NBD Biblion, zijn hiermee akkoord. OCLC heeft inmiddels over deze aanpassingen in het GGC de gebruikers geinformeerd en voorgelicht. 4. Ondersteuning en ontwikkeling RDA Voor vragen op het gebied van RDA wordt in eerste instantie de RDA Toolkit geraadpleegd. Daarvoor is een abonnement noodzakelijk. Daarnaast kunnen in Nederland ook vragen gesteld worden aan de RDA Helpdesk, die bij de KB is ondergebracht. Via (webpagina s van) de Helpdesk worden ook de bij 1 genoemde hulpmiddelen onderhouden. De regelgeving RDA bevindt zich nog steeds in een ontwikkelfase. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen en om inbreng te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de regelgeving is deelname aan internationale gremia essentieel. Nederland zal door de KB en door OCLC worden vertegenwoordigd in het EURIG (European RDA Interest Group) die eenmaal per jaar in september bijeen komen. Om de Helpdesk en de ontwikkelingen in de EURIG te ondersteunen wordt een klankbordgroep opgericht die door de KB wordt gecoördineerd. Oprichting van deze klankbordgroep zal in overleg met de huidige FCO worden uitgewerkt. Daarbij zal tevens vastgesteld worden wie organisator wordt van het jaarlijkse FCO congres. SLIM concept eindrapportage 4

6 De Helpdesk RDA is inmiddels gestart ( Er is een FAQ en een adres waar men terecht kan met inhoudelijke vragen over RDA. Daarnaast wordt informatie gegeven over cursussen en trainingen. Er heeft overleg plaats gevonden over de kennisborging en ontwikkeling van de RDA-regels in Nederland en ondersteuning van de RDA Helpdesk. Hiervoor is een plan ontwikkeld voor een klankbordgroep, zie bijlage 4. Aan deze klankbordgroep, RDA Commissie genaamd, wordt deelgenomen door KB, UB s, OB s, SHB, WSWB en BNL. Vastgesteld is dat de KB altijd lid is en tevens zal zorgdragen voor secretariële ondersteuning. De RDA Commissie rapporteert jaarlijks aan het FOBID Bestuur. Een van de taken van de RDA Commissie is het organiseren van een jaarlijkse studiedag voor FOBID-leden. Het doel van de RDA Commissie is: - Het borgen van de kennis van de toepassing van de RDA-regels in Nederland - Ondersteunen van en klankbord zijn voor de RDA helpdesk - Voorzien in de behoefte aan een Nederlands standpunt in vragen omtrent de toepassing van RDA. Deze vragen kunnen zowel van de werkvloer (via de RDA Helpdesk) komen als vanuit de EURIG, het Europees samenwerkingsverband ten behoeve van de implementatie van RDA - Aansluiten bij internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van RDA (EURIG, JSC, IFLA) - Bijdragen aan de ontwikkeling van RDA 5. Training en cursussen Zeker de eerste jaren, maar wellicht ook nog daarna, zal er behoefte zijn aan scholing en training in titelbeschrijven. Op dit moment worden er cursussen op locatie en op maat gegeven door Ingressus, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. In het kader van het project zijn verschillende cursussen bijgewoond door de projectleider. Door de GO werd o.a. een cursus Titelbeschrijven gegeven waar het werken met RDA een substantieel onderdeel is. Er is overleg geweest met de GO. Helaas heeft de docent van de GO besloten te willen stoppen met de cursussen. GO heeft geprobeerd nieuwe docenten aangetrokken. Vanuit SLIM 3.1 zijn daarvoor een aantal suggesties gedaan. Helaas heeft dit niet geleid tot invulling van de vacature. Dit betekent dat op dit moment in Nederland alleen door Ingressus RDA cursussen worden aangeboden. In overleg met de projectcommissie is besloten geen online module Basis RDA te ontwikkelen. Overleg met het bedrijf dat ondersteuning zou moeten bieden heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. Via de website van RDA Toolkit.org kunnen diverse modules en manuals worden gebruikt. Dit ondersteunende materiaal zal de komende jaren verder worden ontwikkeld en onderhouden en lijkt daarmee een goed alternatief voor een Nederlandse online module. 6. Communicatie over bovenstaande onderwerpen. Van alle onderdelen zal verslag worden gedaan. Waar mogelijk zal gerapporteerd worden via listservers (GGC, Nedbib) en andere kanalen. 3. Eindresultaat (wat is klaar als het klaar is) en aanbevelingen 1. Er is een uitgewerkte vergelijking van de Regels voor de Titelbeschrijving met de RDA. Dit onderdeel is afgerond en kan vanaf nu worden gebruikt in de huidige catalogiseringspraktijk. Door de Werkgroep Richtlijnen RDA is een uitvoerig document (180 p. ) opgeleverd, waarin uitvoerig en nauwgezet de verschillen tussen de tot nu toe gehanteerde Regels voor de Titelbeschrijving en de nieuwe regelset RDA zijn beschreven. Dit document is meegeleverd met de eindrapportage als bijlage De documenten, vertaalde glossary, bijlage 2 en workflow, bijlage 3 zijn beschikbaar via de RDA Toolkit: De documenten zijn klaar om opgenomen te worden in de RDA Toolkit. Het voorstel is dat de RDA Commissie dit punt vanaf nu oppakt en dit te communiceren naar de gebruikers. SLIM concept eindrapportage 5

7 3. Beleid voor Work Records is in ontwikkeling. N.B. Implementatie in het GGC loopt door als activiteit in het kader van het Werkplan GII. In ontwikkeling door OCLC, KB en BNL. Aangezien het hier een grote wijziging betekent ten opzichte van de huidige catalogisereerpraktijk, die mogelijk aanzienlijk meer werk zal opleveren, wordt de komende tijd bekeken waar binnen Nederland de behoefte ligt aan het ontwikkelen van werkrecords. Aan de andere kant zijn de internationale ontwikkelingen op dit gebied nog niet zo erg ver. Aangezien er besloten is dat Nederland op het gebied van RDA niet leidend maar volgend is, worden de internationale ontwikkelingen indien mogelijk gevolgd. Daarbij spelen efficiency aspecten een grote rol. 4. Vervolgstappen voor wijzigingen in het GGC zijn gepland en opgestart. Dit is een lopend proces van kleine wijzigingen. Na afloop van dit project zal de voortgang hiervan moeten worden bewaakt. Voorstel is om dit te doen door opname van dit onderdeel in het GII Werkplan. De wijzigingen zijn gefaseerd opgeleverd per april en november. De volgende wijzigingen staan (indien mogelijk) in juni 2014 op stapel. 5. Helpdesk RDA bij de KB is ingericht en opgestart. De Helpdesk wordt ondersteund door de RDA Commissie. De RDA Helpdesk is operationeel. ( 6. Cursussen en trainingen zijn beschikbaar in Nederland. De cursussen en trainingen zijn een punt van aandacht. Bij de start van SLIM 3.0 waren er in Nederland twee (potientele) leveranciers, te weten de GO en Ingressus. Eind heeft de GO echter aangegeven te stoppen met het geven en verder ontwikkelen van de cursus RDA, omdat de huidige docent gestopt is. Hoewel er pogingen gedaan zijn om een nieuwe docent te vinden, is dit niet gelukt. Daarmee is Ingressus de enige cursusleverancier in Nederland. Aan Ingressus is voor dit terrein een docent verbonden, wat het terrein uiterst kwetsbaar maakt. 7. Een basiscursus RDA is als gratis online module beschikbaar. Via de website RDAtoolkit.org, onderdeel Teaching and Training zijn diverse online modules en manuals beschikbaar ( Deze modules worden voortdurend geupdatet. Voor SLIM 3.1 is in overleg met de projectcommissie besloten geen Nederlandstalige module te ontwikkelen. 8. Communicatie met de in de Nederlandse situatie belangijkste metadata leveranciers, zoals OCLC en NBD Biblion heeft plaats gevonden. Voorgesteld wordt, omdat een en ander nog in ontwikkeling is, om RDA Commissie aan te wijzen om deze communicatie op te nemen. Aanbevelingen Aanbeveling 1 voor RDA Commissie: De uitgewerkte vergelijking van de Regels voor de Titelbeschrijving met de RDA wordt door de RDA Commissie, cq RDA Helpdesk in de sectie Tools van de RDA Toolkit opgenomen. Dit kan middels een eenvoudige procedure: Inloggen op de RDA Toolkit, daarna kan het document aan de sectie Tools worden toegevoegd. Eventuele assistentie kan worden gevraagd aan het RDA Toolkit Support Center. Daarna kan dit worden gecommuniceerd naar gebruikers. Aanbeveling 2 voor RDA Commissie: De documenten, vertaalde glossary, bijlage 2 en workflow, bijlage 3 worden door de RDA Commissie, cq RDA Helpdesk in de sectie Tools van de RDA Toolkit opgenomen. Dit kan middels een eenvoudige procedure: Inloggen op de RDA Toolkit, daarna kan het document aan de sectie Tools worden toegevoegd. Eventuele assistentie kan worden gevraagd aan het RDA Toolkit Support Center. Daarna kan dit worden gecommuniceerd naar gebruikers. Aanbeveling 3 voor OCLC ter opname GII Werkplan: Beleid voor Work Records is in ontwikkeling door OCLC, KB en BNL. Aangezien het hier een grote wijziging betekent ten opzichte van de huidige catalogiseerpraktijk, die mogelijk aanzienlijk meer werk zal opleveren, wordt de komende tijd bekeken waar binnen Nederland de behoefte ligt aan het ontwikkelen van werkrecords. Aan de andere kant zijn de internationale ontwikkelingen op dit gebied nog niet zo erg ver. Aangezien er besloten is dat Nederland op het gebied van RDA niet leidend maar volgend is, worden de internationale SLIM concept eindrapportage 6

8 ontwikkelingen indien mogelijk gevolgd. Daarbij spelen efficiency aspecten een grote rol. Dit onderdeel zal voorlopig in ontwikkeling blijven en zal worden opgenomen als activiteit in het Werkplan GII. Aanbeveling 4 voor OCLC ter opname GII Werkplan: Vervolgstappen voor wijzigingen in het GGC zijn gepland en opgestart. Dit is een lopend proces van kleine wijzigingen. Na afloop van dit project zal de voortgang hiervan moeten worden bewaakt. De wijzigingen zijn gefaseerd opgeleverd per april en november. De volgende wijzigingen staan (indien mogelijk) in juni 2014 op stapel. Aanbevolen wordt om dit onderdeel op te nemen in het GII Werkplan. Aanbeveling 5 voor RDA Commissie: Helpdesk RDA bij de KB is ingericht en opgestart. De RDA Helpdesk is operationeel. ( Vanaf nu wordt de Helpdesk geadviseerd en ondersteund door de RDA Commissie. Aanbeveling 6 voor RDA Commissie: Cursussen en trainingen zijn beschikbaar in Nederland. De cursussen en trainingen zijn een punt van aandacht. Bij de start van SLIM 3.0 waren er in Nederland twee (potientele) leveranciers, te weten de GO en Ingressus. Eind heeft de GO echter aangegeven te stoppen met het geven en verder ontwikkelen van de cursus RDA, omdat de huidige docent gestopt is. Hoewel er pogingen gedaan zijn om een nieuwe docent te vinden, is dit niet gelukt. Daarmee is Ingressus de enige cursusleverancier in Nederland. Aan Ingressus is voor dit terrein een docent verbonden, wat het terrein uiterst kwetsbaar maakt. Aanbevolen wordt om te blijven zoeken naar extra docenten dan wel huidige experts op te leiden tot docent. Dit punt kan worden meegenomen door de RDA Commissie. Aanbeveling 7 ter informatie van RDA Helpdesk: Een basiscursus RDA is als gratis online module beschikbaar. Via de website RDAtoolkit.org, onderdeel Teaching and Training zijn diverse online modules en manuals beschikbaar, die regelmatig woren vernieuwd ( Er wordt geen Nederlandstalige module ontwikkeld. Men maakt gebruik van het Engelstalige trainingsmateriaal op de website van de RDA Toolkit. Aanbeveling 8 voor RDA Commissie: Communicatie met de in de Nederlandse situatie belangijkste metadata leveranciers, zoals OCLC en NBD Biblion: Dit onderdeel wordt belegd bij de RDA Commissie. 4. Organisatie van het project Projectcommissie: Functie: Aantal uur per Taak: maand beschikbaar J. Webbink Projectleider 40 Projectleiding, schrijven projectplannen, communicatie, besprekingen, voorzitten RDA Richtlijnengroep D. van Spanje Senior Product Manager OCLC 12 Inhoudelijke expertise, schrijven projectplannen, besprekingen A. Smit University Librarian Utrecht University, namens Stuurgroep GII en opdrachtgever 2 Begeleiding, advisering en projectbewaking M. Nieboer Director/Librarian RU Groningen, namens FOBID Commissie SLIM concept eindrapportage 7 2 Begeleiding, advisering en projectbewaking

9 Ontsluiting overleg: 1 x per 2 maanden een voortgangsbespreking. Werkgroep Functie: Aantal uur per Taak: Richtlijnen RDA: week beschikbaar J. Webbink Projectleider 40 uur per maand Projectleiding, voorzitten RDA Richtlijnengroep Y. van den Broek UB Maastricht; Redactie 4 uur per week Richtlijnen M. Brouwer Hoofd titelbeschrijving 4 uur per week Uitwerken richtlijnen Vredespaleis, GO B. Landsbergen, secretaris Metadataspecialist OCLC; secretaris Redactie Richtlijnen 8 uur per week Uitwerken richtlijnen en rapportage L. de Man NBD Biblion, senior catalograaf 4 uur per week Uitwerken richtlijnen P. Schouten Ingressus, kennismanager en 4 uur per week Uitwerken richtlijnen cursuscoördinator Y. van der Steen KB; Redactie Richtlijnen 4 uur per week Uitwerken richtlijnen overleg: 1 x per maand een gezamenlijk doorspreken RDA Richtlijnen 5. Mijlpalen Nr Omschrijving Mijlpaal status datum 1 Projectplan goedgekeurd klaar Aug 2 RDA richtlijnen uitgewerkt en beschikbaar via RDA Toolkit klaar Dec 3 Glossary en workflow beschikbaar via RDA Toolkit klaar Dec 4 Beleid Work Records uitgewerkt N.B. alleen beleid. Implementatie in GGC in kader van Werkplan GII In ontwikkeling 5 Online module basis RDA beschikbaar gesteld Ter discussie 6 Cursussen beschikbaar gesteld Er worden al cursussen gegeven en onderzoek is afgerond 7 Helpdesk RDA via KB operationeel. (RDA klankbordgroep moet nog worden ingesteld) Helpdesk startklaar. Klankbordgroep startklaar Nov Feb Wijzigingen GGC vastgesteld Deels klaar. Deels in nov en later 9 Tussentijdse rapportage goedgekeurd Heeft vertraging opgelopen. Febr Eindrapportage en presentatie Heeft vertraging opgelopen. Moet nog worden uitgevoerd. In ontwikk eling Sept Dec SLIM concept eindrapportage 8

10 6. Rapportage en distributie Voor het project zullen de volgende rapportages worden opgesteld: Rapportage Frequentie Distributie aan: Projectplan aan Stuurgroep GII Tussentijdse rapportage Eindrapportage eenmalig eenmalig eenmalig Opdrachtgever Via Opdrachtgever aan Stuurgroep GII Via Opdrachtgever aan Stuurgroep GII 7. Bijlagen Bijlage 1. Het Nederlandse RDA-profiel Bijlage 2. Glossary, vertaald in het Nederlands Bijlage 3. Workflow Een RDA-beschrijving in 10 stappen Bijlage 4. Voorstel RDA Klankbordgroep c.q. RDA Commissie Bijlage 5. Financiele verantwoording. NB. Kopieën van treinkaartjes en zaalhuur worden separaat meegestuurd aan de opdrachtgever. Bijlage 6. Factuur vertaling glossary 8. Projectafsluiting en evaluatie Datum nog niet bekend: Evaluatie met de opdrachtgever aan de hand van de eindrapportage. SLIM concept eindrapportage 9

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden Joke Webbink, Informatiespecialist Bibliotheek Wageningen UR en Programmamanager SLIM 3.0 Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam

Nadere informatie

SLIM 3.1. Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep

SLIM 3.1. Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep SLIM 3.1 Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 2014 ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep Distributie FCO, Joke Webbink (projectleider SLIM 3.1) Datum / versie 11 februari,

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. Eindrapportage t.b.v. de opdrachtgever Stuurgroep GII.

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. Eindrapportage t.b.v. de opdrachtgever Stuurgroep GII. SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 20 februari 2013 Vervolg op het project SLIM (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2011 en het Advies aan de FOBID

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

Redactie Richtlijnen verslag vergadering.pdf

Redactie Richtlijnen verslag vergadering.pdf Landsbergen,Ben From: Listserver GGC - OCLC PICA [LISTSERVER-GGC-L@OCLC.ORG] on behalf of Landsbergen,Ben [Ben.Landsbergen@OCLC.ORG] Sent: dinsdag 22 oktober 2013 15:57 To: listserver-ggc-l Subject: [LISTSERVER-GGC-L]

Nadere informatie

MARC21 en RDA in het GGC

MARC21 en RDA in het GGC Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam mei - juli 2012 MARC21 en RDA in het GGC Daniel van Spanje OCLC Leiden Vooraf: de grote verandering Catalogiseren wordt metadata management http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-7-3/leidseboekjes.htm

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

WinIBW3. Nieuw in WinIBW3.5. Publicatiedatum: 14 maart 2013

WinIBW3. Nieuw in WinIBW3.5. Publicatiedatum: 14 maart 2013 WinIBW3 Nieuw in WinIBW3.5 Publicatiedatum: 14 maart 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ONDERSTEUNING DOOR WINDOWS 7 3 3 CATALOGISEREN: UITBREIDING VAN DE FUNCTIE TABELLEN 3 3.1 Inleiding 3 3.2 Standaardtabellen

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL 2012 NOTITIE 1e MARC 21 en bibliografische interpunctie Datum 12 december 2012 SLIM 3.0 1 Documentgeschiedenis:

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

ADVIES AAN DE FOBID COMMISSIE ONTSLUITING OVER DE TOEPASSING VAN RDA IN NEDERLAND

ADVIES AAN DE FOBID COMMISSIE ONTSLUITING OVER DE TOEPASSING VAN RDA IN NEDERLAND ADVIES AAN DE FOBID COMMISSIE ONTSLUITING OVER DE TOEPASSING VAN RDA IN NEDERLAND RDA Werkgroep van de FOBID Commissie Ontsluiting 1 Maart 2011 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 INLEIDING 4 1 UITGANGSPUNTEN EN

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 7.2

Nieuw in CBS versie 7.2 Nieuw in CBS versie 7.2 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 26 november 203 Inhoudsopgave NIEUW IN CBS VERSIE 7.2 3 2 GGC: RDA EN ZOEKEN 3 2. Inleiding 3 2.2 WinIBW: zoekscherm

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014 PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2 Publicatiedatum: 19 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Wachtwoord wijzigen:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling OCLC Contactdag 2016 6 oktober 2016 Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling Ellen Hartman Library Consultant Frank van Klaveren Senior Implementation Consultant Voorstellen Frank van Klaveren

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. 15 mei 2012

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. 15 mei 2012 SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 15 mei 2012 Vervolg op het project SLIM (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2011 en het Advies aan de FOBID Commissie

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant PLUSconvenant PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS 1. Participanten Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket John Janssen Senior License Manager SURFmarket Pim Slot Team Manager SURFmarket SURFmarket-OCLC pilot voor het UKB-consortium OCLC Contactdag 2015 Achtergrond van de pilot Kan het OCLC WorldShare Platform

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL. NOTITIE 1a Resultaten Tabelwerkgroep

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL. NOTITIE 1a Resultaten Tabelwerkgroep SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL 2012/2013 NOTITIE 1a Resultaten Tabelwerkgroep Datum 14 mei 2014 SLIM 3.0 Documentgeschiedenis:

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Redactie Richtlijnen op dinsdag 22 februari 2011

Verslag van de vergadering van Redactie Richtlijnen op dinsdag 22 februari 2011 Verslag van de vergadering van Redactie Richtlijnen op dinsdag 22 februari 2011 Redactie Richtlijnen Aanwezig: Yvonne van den Broek (UB Maastricht), Ben Landsbergen (OCLC) (notulen), Ingrid Nicolai (UB

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2c Ondersteuning en ontwikkeling RDA

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2c Ondersteuning en ontwikkeling RDA SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2c Ondersteuning en ontwikkeling RDA Datum 19 december 2012 Documentgeschiedenis 07 november 2012: 1 e versie

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Rapportage uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het GGC Stichting Plusbibliotheken

RAPPORTAGE. Rapportage uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het GGC Stichting Plusbibliotheken RAPPORTAGE Rapportage uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het GGC Stichting Plusbibliotheken Stichting Plusbibliotheken Eindrapportage Uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

AUTEURS- EN PERSOONSNAMEN IN HET PICA FORMAAT

AUTEURS- EN PERSOONSNAMEN IN HET PICA FORMAAT AUTEURS- EN PERSOONSNAMEN IN HET PICA FORMAAT NIEUWE STRUCTUUR Aan Gebruikers OCLC PICA systemen Van OCLC PICA cc Auteur Ben Landsbergen Datum 18-12-2006 Versie 1.2 Opmerkingen INHOUD 1 INLEIDING 3 2 KMC

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

RDA in het GGC. Ben Landsbergen. Daniel van Spanje. OCLC Leiden. Senior metadata specialist. Senior productmanager metadata services

RDA in het GGC. Ben Landsbergen. Daniel van Spanje. OCLC Leiden. Senior metadata specialist. Senior productmanager metadata services Leiden, 28 november en 2 december 2013 RDA in het GGC Ben Landsbergen Senior metadata specialist Daniel van Spanje Senior productmanager metadata services OCLC Leiden Programma 1. Inleiding 2. Kmc s 0500,

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van PUK Benelux B.V. Auteurs; Mevr. M. Giezen-Van Laarhoven,

Nadere informatie

Planning verduurzaming en exploitatie

Planning verduurzaming en exploitatie Planning verduurzaming en exploitatie Deliverable 4.3 Evert van de Vrie In het project Onbetwist wordt een database ontwikkeld, met items en toetsen voor wiskunde onderwijs in de eindfase van het middelbaar

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

PiCarta Nieuw in versie 5.2

PiCarta Nieuw in versie 5.2 PiCarta Nieuw in versie 5.2 Inhoudsopgave 1 PICARTA ALGEMEEN 3 1.1 Beginscherm PiCarta 3 1.2 Sessie archief 3 1.3 Bevestiging De titel is aan uw archief toegevoegd 4 1.4 Privacy statement in PiCarta 4

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht rapportages bij een subsidie... 1 3 Instellingen... 2 4 Rapporteren

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

Factureren in Ariba. Informatiebijeenkomst voor leveranciers. 20 maart 2013. Alexander Vink. 20 maart 2013

Factureren in Ariba. Informatiebijeenkomst voor leveranciers. 20 maart 2013. Alexander Vink. 20 maart 2013 Factureren in Ariba Informatiebijeenkomst voor leveranciers 20 maart 2013 Alexander Vink 20 maart 2013 Agenda 10.00 Ontvangst met koffie 10.15 Ariba implementatie bij Gasunie (Alexander Vink) 10.30 Demonstratie

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

RDA in de bibliotheek. Voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep 30 april 2015 Martijn van der Kaaij martijn@heronim.eu

RDA in de bibliotheek. Voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep 30 april 2015 Martijn van der Kaaij martijn@heronim.eu RDA in de bibliotheek Voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep 30 april 2015 Martijn van der Kaaij martijn@heronim.eu What s in a name (1) FRBR: Functional Requirements for Bibliographical Records,

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Het inrichten van uw cursusadministratie

Het inrichten van uw cursusadministratie Het inrichten van uw cursusadministratie Copyright 2014 LEAD Solutions BV voor CartaOnline.nl All Rights Reserved Pagina 1 van 8 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebruikers en rollen... 3 2.1. Het bepalen van

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2d Opleiding en training. Datum 18 januari 2013

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2d Opleiding en training. Datum 18 januari 2013 SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2013 NOTITIE 2d Opleiding en training Datum 18 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 januari 2013 4 e versie SLIM 3.0 2

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2b Het beschrijven van workflows. Datum 21 januari 2013

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2b Het beschrijven van workflows. Datum 21 januari 2013 SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2013 NOTITIE 2b Het beschrijven van workflows Datum 21 januari 2013 Documentgeschiedenis 09 november 2012: 1 e versie Laura

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken Emiel Poortman en Joep Kil General manager HKA en Operations manager OCLC Emiel Poortman Gaat meer vertellen over hostedwise

Nadere informatie

Website catalogus beheer

Website catalogus beheer Website catalogus beheer Laatste wijziging: 17/02/2016 Uw website bevat een catalogus waarin de producten in verschillende categorieën zijn ondergebracht. Dit kan op een aantal verschillende manieren,

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

CATCHPlus D2.7.2 Lokale triple store DELIVERABLE. D Lokale triple store. René van der Ark Sara van Bussel

CATCHPlus D2.7.2 Lokale triple store DELIVERABLE. D Lokale triple store. René van der Ark Sara van Bussel DELIVERABLE D 2.7.2 Lokale triple store René van der Ark Sara van Bussel Auteur : Sara van Bussel 15/03/2011 14:03:00 PM page 1 of 7 1 Documenteigenschappen Rapportage datum: 1 november 2010 Rapoportage

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en Groene Tocht door Zuidwest voorjaar 2013 1 Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013 Een nieuwe vorm van wijkraadpleging: combinatie van internet technologie, het houden van een buurtschouw en Community

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie