Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen"

Transcriptie

1 Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013

2 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie van ons bedrijf is opgebouwd met ethisch verantwoord handelen. Wij geloven dat integriteit de hoeksteen vormt van onze individuele acties en successen als bedrijf. Teamwork Wij geloven dat teamwork onze individuele sterke punten versterkt. Respect Wij geloven dat een respectvolle omgeving de manier is om het volle potentieel te halen uit elk individu en het bedrijf. Prestaties Wij geloven dat uitmuntende prestaties de motor zijn achter de resultaten waarmee wij ons onderscheiden van onze concurrenten.

3 Oxbow Carbon LLC Aan: Alle medewerkers van Oxbow Bij Oxbow Carbon LLC, onze dochterondernemingen en zusterbedrijven beseffen we dat onze werknemers en integriteit twee van onze belangrijkste troeven zijn. Deze troeven gaan hand in hand. Waarheid, eerlijkheid en naleving van de wet weerspiegelen de grondbeginselen van Oxbow. Deze Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen vloeit voort uit Oxbow's langdurige commitment aan ethisch en wettelijk correct zakendoen. In deze Gedragscode vindt u advies voor het nemen van ethisch juiste beslissingen voor vele vraagpunten waarmee het bedrijf zich geconfronteerd ziet. Wij vragen u deze Gedragscode door te lezen en te bewaren zodat u deze ook later nog kunt raadplegen. Bespreek vragen of zorgen over de juiste handelwijze voor u of iemand anders onmiddellijk met uw leidinggevende, een medewerker van de afdeling Juridische zaken of de Oxbow Hotline. Hartelijk dank u voor uw bijdragen. U bent bepalend voor ons succes. William I. Koch, Chairman & Chief Executive Officer

4 INHOUD I. INLEIDING... 1 II. GEDRAGSCODE... 1 III. BELEID INZAKE BELANGENVERSTRENGELING & ETHISCHE TRANSACTIES... 5 IV. BELEID INZAKE HET BESTRIJDEN VAN CORRUPTIE V. BELEID INZAKE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VI. BELEID INZAKE INTERNET EN SOCIALE MEDIA VII. BELEID INZAKE ALCOHOLGEBRUIK VIII. INTERNATIONAAL HANDELSBELEID A. ANTI-BOYCOTBELEID B. BELEID INZAKE HANDELSSANCTIES EN -EMBARGO'S C. BELEID INZAKE CONTROLES DUE DILIGENCE D. RICHTLIJNEN INZAKE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VOOR DOUANE EN EXPORT. 34 ANNUAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE... ATTACHMENT A

5 I. Inleiding Oxbow Carbon LLC, zijn gelieerde ondernemingen en werknemers (gezamenlijk: Oxbow) genieten een uitstekende reputatie als bedrijf dat ethisch handelt en de wet respecteert. Hun individuele acties zeggen niet alleen iets over de werknemer zelf, maar ook over het bedrijf en alle medewerkers. Alle Oxbow medewerkers wereldwijd moeten bij hun werkzaamheden voor het bedrijf de hoogste ethische normen handhaven zodat er nooit iets aan te merken valt op hen of op het bedrijf. Deze Gedragscode beschrijft de beleidsregels van Oxbow voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen en en is ook een richtsnoer voor aanvaardbaar gedrag en diverse ethische en juridische vraagpunten. Hoewel ethisch handelen soms moeilijk te omschrijven is, gaat Oxbow ervan uit dat alle werknemers de verantwoordelijkheid hebben om hun werkzaamheden voor het bedrijf eerlijk en integer uit te voeren en zich aan de van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te houden. Onze medewerkers zijn de onmisbare schakel die Oxbow bindt, onze reputatie opbouwt en onze vooruitgang en ons succes verzekert. Personeelsleden moeten alle beleidsregels waarnaar in dit document wordt verwezen helemaal doorlezen, begrijpen en naleven. II. Gedragscode Belangenverstrengeling en ethische transacties Ethisch juist handelen en de wet naleven zijn de basisprincipes van Oxbow. Deze fundamentele verwachtingen zijn bovendien een voorwaarde voor tewerkstelling. Medewerkers mogen zich niet inlaten met activiteiten waarbij persoonlijke belangen en de belangen van het bedrijf verstrengeld zijn of lijken. Het beleid van Oxbow inzake belangenverstrengeling en ethische transacties schrijft voor dat medewerkers hoge morele en ethische normen moeten handhaven en in alle relaties blijk moeten geven van eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en ondubbelzinnigheid. Bovendien wordt van medewerkers verwacht dat zij toezien op het ontvangen van cadeaus van klanten en leveranciers en deze melden om te verzekeren dat deze cadeaus geen invloed hebben op zakelijke beslissingen met externe partijen. Medewerkers dienen alle gevallen van al dan niet potentiële belangenverstrengeling prompt aan hun direct leidinggevende te melden. Zij mogen bovendien geen voorkennis of gevoelige bedrijfsinformatie gebruiken of openbaar maken voor eigen of andermans gewin. Zie het Beleid inzake belangenverstrengeling en ethische transacties op pagina 5. Werkgelegenheid Oxbow beseft dat de capaciteiten, integriteit, kennis en het talent van onze medewerkers de inherente waarde van onze meest waardevolle hulpbron, onze medewerkers, vormen. Het bedrijf is vastbesloten om alle medewerkers gelijke kansen te geven en factoren zoals ras, huidskleur, godsdienst, land van herkomst, geslacht, seksuele voorkeur, handicap, leeftijd, zwangerschap (inclusief medische of fysieke gevolgen van een zwangerschap) of veteranenstatus buiten beschouwing te laten bij de kans op tewerkstelling. Het bedrijf verbindt zich ertoe een werkomgeving te bevorderen waarin alle zowel nieuwe als bestaande medewerkers evenals sollicitanten rechtvaardig en zonder discriminatie worden behandeld wat tewerkstelling betreft. Zie het Personeelshandboek voor nadere informatie over het Beleid inzake tewerkstelling. Gezondheid en veiligheid Oxbow Carbon s geeft de hoogste bedrijfsprioriteit aan de voortdurende veiligheid van onze medewerkers, leveranciers en bezoekers. Efficiëntie, productkwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit Oxbow 1

6 zijn allemaal van groot belang, maar zorgen dat alle medewerkers, leveranciers en bezoekers iedere avond veilig thuiskomen is voor ons het allerbelangrijkst. Om deze belangrijke doelstelling te ondersteunen, zal Oxbow Carbon LLC in alle opzichten de beste normen op het gebied van arbeidsomstandigheden (Arbo) blijven ontwikkelen en in stand houden, zodat we het risico op ongelukken en slechte gezondheid voor onze medewerkers, aannemers en bezoekers minimaliseren en een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Veilig rijden Oxbow zet zich ten volle in voor de veiligheid van onze medewerkers. Mobiele telefoons gebruiken achter het stuur kan de veiligheid van medewerkers onnodig in gevaar brengen. Daarom raadt Oxbow aan geen mobiele telefoons (handheld) en andere mobiele apparaten te gebruiken en alle andere vormen van afleiding te vermijden bij het rijden. De medewerkers van Oxbow moeten bovendien alle toepasselijke wetten inzake het gebruik van mobiele telefoons en apparaten achter het stuur kennen en naleven. Alcoholgebruik Oxbow begrijpt dat het onthaal van klanten, leveranciers of verkopers voor sommige medewerkers deel uitmaakt van hun werk. Medewerkers die ervoor kiezen om alcohol te drinken bij zakenlunches of -diners of andere representatiewerkzaamheden voor het bedrijf, hebben de verplichting verantwoord te drinken en de nodige maatregelen te treffen om veilig thuis te komen. Rijden onder de invloed is een misdrijf en wordt onder geen enkele omstandigheid goedgekeurd door het bedrijf. Zie sectie Beleid inzake alcoholgebruik op pagina 20. Corruptie bestrijden Het bedrijf verbiedt elke vorm van omkoping van klanten, operators, leveranciers, aannemers, overheidsfunctionarissen, niet-amerikaanse politieke partijen en kandidaten voor een politiek ambt of andere derden waarmee het bedrijf zaken doet of kan doen in een poging om die derde op ongepaste wijze ertoe aan te zetten om iets te doen of te laten. Dit verbod houdt ook de volgende zaken in: geschenken, betalingen (bijv. steekpenningen, smeergeld), entertainment, gunsten of iets van waarde geven aan een derde in een poging om die derde er op ongepaste wijze toe aan te zetten om ten gunste van het bedrijf of om een andere reden actie of geen actie te ondernemen. Zie sectie Beleid inzake het bestrijden van corruptie op pagina 10 en de Richtlijnen met betrekking tot het bestrijden van corruptie. Communicatie Oxbow streeft ernaar open en eerlijk zaken te doen. Alle communicaties moeten accuraat en eerlijk zijn en mogen geen misleidende of overdreven claims bevatten over de producten of diensten van Oxbow. Internet-, -, telefoon- en postdiensten Oxbow heeft communicatiesystemen voorzien voor zijn werknemers om de communicatie te vereenvoudigen (internet-, -, telefoon-, koeriers- en postdiensten. Het gebruik van deze communicatiesystemen moet beperkt blijven tot officiële bedrijfsactiviteiten. Ze mogen niet worden gebruikt om materiaal over te dragen dat in strijd is met een federale, staats- of lokale wetgeving, inclusief het auteurs- of merkenrecht. Zie sectie Communicatiebeleid van Oxbow op pagina 14. Oxbow 2

7 Sociale Media Het bedrijf beseft dat het internet unieke mogelijkheden biedt om deel te nemen aan interactieve discussies en informatie te delen over bepaalde onderwerpen. Maar social mediagebruik door werknemers kan de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Oxbow, evenals de veiligheid van ons netwerk en onze reputatie blootstellen aan risico s. Werknemers mogen social media nooit gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op een beleidsregel van Oxbow of een verplichting van een werknemer. Zij mogen tijdens de werkuren bovendien geen social media gebruiken voor niet-werkgerelateerde doeleinden. Zie sectie Social media-beleid op pagina 17. Internationale handel Oxbow is in een groot aantal landen werkzaam. Dit maakt de transacties complexer omdat Oxbow en onze medewerkers zich aan de regelgeving moeten houden van de landen en locaties waar we werkzaam zijn, tenzij het iets is wat die de Amerikaanse wetgeving verbiedt of strafbaar maakt. Anti-boycotbepalingen Oxbow mag volgens de wettelijke en bestuursrechtelijke anti-boycotbepalingen niet deelnemen aan bepaalde boycots. Deze wetten verbieden Oxbow of onze werknemers bovendien om in te gaan op bepaalde verzoeken om informatie of andere acties die een verboden boycot zouden helpen. Oxbow en onze werknemers zullen deze bepalingen naleven en de nodige rapportages doen die deze bepalingen opleggen. Zie sectie Anti-boycotbeleid op pagina 22. Handelssancties en -embargo's Veel landen waar Oxbow meedingt naar opdrachten leggen handelstransacties met bepaalde personen of specifieke entiteiten aan banden. Daarnaast verbiedt een aantal landen, zoals de VS, hun onderdanen, entiteiten en buiten de VS gevestigde entiteiten om zaken te doen in bepaalde landen zoals Cuba, Iran en Syrië. Oxbow en zijn werknemers moeten zich aan alle beperkingen van sancties en embargo's en alle van toepassing zijnde voorschriften houden. Zie sectie Handelssancties en -embargo's op pagina 26. Controle Due diligence De regelgeving betreffende sancties en embargo's verandert regelmatig. Overheden kunnen hun lijsten van verboden partijen dagelijks bijwerken. Medewerkers van Oxbow die betrokken zijn bij transacties met externe klanten, leveranciers of andere gelieerde tegenpartijen moeten een due diligence toetsing uitvoeren voor alle partijen die meedoen aan een transactie alvorens de transactie aan te gaan. Zie sectie Beleid inzake controles - due diligence op pagina 29. Douanecontroles en exportbeperkingen De wetgeving inzake douanecontroles en exportbeperkingen schrijft voor dat medewerkers van Oxbow die betrokken zijn bij het grensoverschrijdend verkopen of verkeer van goederen extra aandacht moeten besteden aan de bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op deze transacties. Medewerkers van Oxbow moeten accurate en tijdige informatie verstrekken om deze bestuursrechtelijke regelgevingen na te leven. Verder moeten zij alle licenties en vergunningen voorzien die zijn voorgeschreven door de landen waar Oxbow goederen of diensten van importeert of naar exporteert. Het is dan ook heel belangrijk om de juiste documenten te bewaren. De medewerkers van Oxbow moeten een goede documentaire Oxbow 3

8 informatievoorziening handhaven voor deze transacties. Zie sectie Richtlijn voor documentaire informatievoorziening inzake douanecontroles en exportbeperkingen op pagina 34. Algemene informatie Overtredingen van deze Gedragscode kunnen Oxbow en onze medewerkers schaden. Zij kunnen ook lichamelijk letsel, beschadiging van bedrijfsmiddelen, overtreding van de wet en onherstelbare schade aan de reputatie van Oxbow veroorzaken. Om deze redenen moeten werknemers alle werkelijke of vermeende overtredingen van de Gedragscode aan hun direct leidinggevende melden. Als een medewerker zich ongemakkelijk voelt een melding te doen bij zijn of haar directe supervisor, kan de medewerker ook rapporteren via de Oxbow Hotline, door te bellen naar of gratis naar Medewerkers kunnen rapporteren via het hotline webportaal waar ook internationale telefoonnummers zijn te vinden voor mensen die telefonisch willen rapporteren via een lokaal toegankelijk internationaal telefoonnummer. Een andere mogelijkheid is een te sturen naar of contact op te nemen met de directeur Compliance van Oxbow op het nummer Oxbow 4

9 III. Beleid inzake belangenverstrengeling & ethische transacties Titel: Goedgekeurd door manager(s): Beleid inzake belangenverstrengeling & ethische transacties General Counsel (Hoofd Juridische Zaken) Chief Operating Officer (Algemeen Directeur) Chief Financial Officer (Financieel Directeur) Sponsor: Legal Counsel (Juridisch adviseur) Van kracht voor de volgende medewerkers: Alle medewerkers en adviseurs van Oxbow Carbon LLC en haar dochterondernemingen. Ingangsdatum: 1 januari 2013 Versie ACHTERGROND Vanaf het allereerste begin hebben Oxbow Carbon LLC, haar zusterondernemingen en medewerkers (gezamenlijk "Oxbow") geëist dat hun medewerkers en tussenpersonen zich bij zakelijke transacties op de meest ethische wijze gedragen. Het Personeelshandboek van Oxbow en de meeste handels- en gerelateerde overeenkomsten van Oxbow bevatten voorschriften die eisen dat Oxbow, zijn medewerkers en tegenpartijen altijd blijk moeten geven van deze hoge ethische normen. Het is cruciaal dat alle werknemers alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven bij hun werkzaamheden in naam van het bedrijf en elke schijn van laakbaar gedrag vermijden. Samenkomsten met vertegenwoordigers van leveranciers of andere dienstverleners tijdens lunchbijeenkomsten, diners of zakelijke ontmoetingen zijn nuttig bij het promoten van Oxbow, bevorderen begrip van Oxbow's zakelijke activiteiten en helpen bij het bouwen van relaties die Oxbow beter in staat stellen samen met haar zakelijke partners haar zakelijke doelstellingen te bereiken. Daarbij komt dat het tijdens het zakendoen niet ongebruikelijk is dat een persoon of bedrijf cadeaus geeft of zorgt voor vertier en ontspanning, zoals diners of kaartjes voor evenementen, of er nu al of niet een specifiek zakelijk doel met het betreffende evenement of het vertier gediend is. 2.0 DOELSTELLING Om te zorgen dat Oxbow zich bij het zakendoen houdt aan de regelgeving van de VS en lokale rechtsgebieden. Dit beleid verwacht ook dat onze medewerkers hoge morele en ethische normen hanteren en in alle relaties blijk geven van integriteit, betrouwbaarheid en ondubbelzinnigheid. Alle werknemers moeten alle regelingen, overeenkomsten, beleggingen of andere activiteiten van welke aard ook en ongeacht of dit nu in naam van de werknemer, onder een bijnaam of in naam van een agent gebeurt vermijden die redelijkerwijs in strijd met het beste belang van het bedrijf of onethisch handelen zouden zijn of dit zouden kunnen lijken of suggereren. 3.0 DEFINITIES Oxbow 5

10 4.0 BELEID Fooien o.m. geschenken, steekpenningen, provisies, tipgeld, prijsverlagingen, gunsten, cash, speciale kortingen, speciale voorzieningen, gebruik van eigendom of faciliteiten, of andere vergelijkbare voordelen die een werknemer direct zelf of indirect via een familielid of andere kanalen ontvangt. Nominale waarde Voor de doelstellingen van dit beleid, zal de nominale waarde 50 USD of minder zijn. Doel niet-gerelateerde entiteit waarop Oxbow zich zou kunnen richten voor een acquisitie of een zakelijk partnerschap in de vorm van een joint-venture KORTINGEN EN PROVISIES Werknemers mogen noch direct noch indirect fooien, provisies, betalingen, steekpenningen, geheime prijsverlagingen of andere zaken van waarde geven aan of ontvangen van een werknemer of agent van een tegenpartij of aan een dienstverlener, klant, verkoper of externe organisatie in verband met een transactie of overeenkomst of een potentiële transactie of overeenkomst die redelijkerwijs in strijd met het beste belang van het bedrijf zou zijn of dit zou kunnen lijken of suggereren. Dergelijke provisies, betalingen, steekpenningen, geheime prijsverlagingen of andere zaken van waarde geven of ontvangen kan een overtreding zijn van het toepasselijk recht en is verboden. Raadpleeg het deel 'Bedrijfsethiek' in het Personeelshandboek voor verdere details. Tegen werknemers die dit beleid overtreden kunnen maatregelen worden genomen die kunnen resulteren in beëindiging van het dienstverband GESCHENKEN Geen enkele medewerker mag zich geschenken, vertier, lunch, diner of kaartjes voor evenementen of uitstapjes laten welgevallen die bedoeld zijn hem of haar op enigerlei wijze te beïnvloeden die in strijd zou kunnen zijn met de belangen van Oxbow of Oxbow s reputatie kunnen beschadigen. Het aannemen van geschenken of vertier moet volledig transparant zijn. Geschenken groter dan 250 USD moeten onmiddellijk worden gemeld bij de direct leidinggevende of supervisor van een medewerker. Alle medewerkers moeten zich houden aan de eisen betreffende het melden van geschenken zoals beschreven in dit beleid en Oxbow s Geschenkenrichtlijnen. Verder moet ieder geschenk dat een medewerker ontvangt voor het bijwonen van een seminar of ander evenement, gesponsord door een zakelijke partner van Oxbow, eveneens bij het invullen van het medewerkersgeschenkenlogboek (zie Geschenkenrichtlijn voor bijzonderheden) worden gemeld. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op traditionele representatie-activiteiten voor het bedrijf, zoals zakenlunches of -diners en give-aways van nominale waarde, doorgaans voor reclame- en promotionele doeleinden. Persoonlijke geschenken gegeven aan collega s tijdens bezoeken aan andere Oxbow locaties moeten niet worden gedeclareerd als door Oxbow te vergoeden onkosten. Oxbow 6

11 Alle evenementen en diners waar de levenspartner van een medewerker of ander familielid bij aanwezig is, moeten in het geschenkenlogboek worden vermeld. Ieder geschenk dat een medewerker ontvangt voor het bijwonen van een seminar of ander evenement gesponsord door een zakelijke partner van Oxbow moet, conform deze richtijnen, bij het invullen van het geschenkenlogboek worden vermeld. Stapels of meerdere kaartjes gegeven aan een afdelingsmanager om deze aan iedereen op de afdeling uit te delen (bijv. rodeofestijn, jazz- of kunstfestival) moeten worden beschouwd de waarde te hebben van een afzonderlijk kaartje en als zodanig door de eindontvanger van het kaartje in het logboek worden vermeld EXTERNE BELANGEN EN WERKGELEGENHEID Werknemers mogen niet als directeur, werknemer of agent werkzaam zijn of directe of indirecte belangen of beleggingen hebben in verkopers, klanten, concurrenten of externe organisaties die: (a) verdeelde loyaliteit zouden kunnen creëren of (b) op enige wijze een negatief effect zouden kunnen hebben op de activiteiten van het bedrijf. De beperkingen van dit beleid en deze procedure zijn niet van toepassing op beleggingen van nominale waarde in een klant, leverancier of concurrent waarvan de aandelen, obligaties of andere effecten regelmatig op een effectenbeurs of publieke effectenmarkt worden verhandeld. Ieder eigendomsbelang in een bedrijf dat voorwerp wordt van een potentiële acquisitie door Oxbow moet door de Oxbow medewerker worden gemeld voordat met het beoogde bedrijf wordt onderhandeld BEDRIJFSEIGENDOMMEN EN -DIENSTEN Het is verboden bedrijfseigendommen of -diensten te laten gebruiken door of uit te lenen of over te dragen aan werknemers, familieleden van werknemers of buitenstaanders die geen specifieke band hebben met het bedrijf, tenzij dit in specifieke bedrijfsbeleidsregels en - procedures is geregeld VOORKENNIS Voorkennis of gevoelige, technische of bedrijfsinformatie gebruiken of openbaar maken zodat de gebruiker of ontvanger van deze informatie een persoonlijk voordeel krijgt tegenover anderen of waar de gebruiker persoonlijk profijt mee doet, moet zorgvuldig worden vermeden. Bij twijfel of bepaalde informatie voorkennis is, moet u ervan uitgaan dat er sprake is van voorkennis BELEIDSUITZONDERING Alle afwijkingen van of strijdigheden tussen plaatselijke wetten en Oxbow s beleid moeten onder de aandacht worden gebracht van Oxbow s Legal Counsel (Juridisch adviseur) om een oplossing te vinden of deze op een hoger bestuursniveau te melden. Zo niet dan gelden de beleidsregels en normen van Oxbow binnen alle rechtsgebieden waar Oxbow zaken doet. 5.0 VERANTWOORDELIJKHEDEN 5.1. De afdeling Juridische zaken is verantwoordelijk voor: Het bieden van juridische analyse in geval lokale wettelijke regelgeving eisen bevat die rechtstreeks conflicteren met dit beleid. Oxbow 7

12 5.2. De Director of Compliance is verantwoordelijk voor: Het verzamelen van informatie over gemelde conflicten en samenwerken met het uitvoerend personeel om deze conflicten op te lossen. Het vastleggen van alle gemelde problemen in de Compliance database Afdelingsmanagers en supervisors zijn verantwoordelijk voor: Het periodiek controleren van medewerkersgeschenkenlogboeken om zeker te stellen dat ze voldoen aan de beleidseisen Afdelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor: Het lezen en opvolgen van de Geschenkenrichtlijn Het bijhouden van het medewerkersgeschenkenlogboek zoals beschreven in de Oxbow geschenkenrichtlijnen. Het binnen 30 dagen na ontvangst, melden bij de supervisor van geschenken tussen 100 en 250 USD. Het voorafgaand aan ontvangst aanvragen van toestemming voor ieder geschenk van meer dan 250 USD. 6.0 PROCEDURES 6.1. MELDPROCEDURES BELANGENVERSTRENGELING De werkwijze wanneer er onbedoeld belangenverstrengeling ontstaat of belangenverstrengeling onvermijdelijk is, of bij vragen rond mogelijke belangenverstrengeling is als volgt: De werknemer moet zijn direct leidinggevende onmiddellijk op de hoogte stellen van de mogelijke of werkelijke verstrengeling. Hij of zij moet aangeven om wat voor verstrengeling het gaat en voldoende details geven om een grondige beoordeling van de specifieke omstandigheden mogelijk te maken. Een medewerker die zich ongemakkelijk voelt iets bij zijn/haar supervisor bekend te maken kan deze rechtstreeks indienen bij de Director of Compliance of bij Oxbow s Hotline. De supervisor van de medewerker moet: bovenstaande informatie die de werknemer verstrekt toetsen en voor indien mogelijk onmiddellijk en afdoende iets aan de situatie doen om de verstrengeling ongedaan te maken. Als het conflict niet kan worden opgelost moet de supervisor de Director of Compliance over iedere specifieke omstandigheid volledig informeren. De Director of Compliance moet onmiddellijk: Actie ondernemen op basis van de gepresenteerde feiten van elke specifieke omstandigheid en in samenwerking met het uitvoerend personeel bepalen hoe de belangenverstrengeling moet worden opgelost. Het uitvoerend personeel kan zich baseren op gepresenteerde feiten of onafhankelijk onderzoek doen. Het voornemen van het uitvoerend personeel via de juiste kanalen communiceren ter uitvoering MELDPROCEDURES GESCHENKEN Medewerkers moeten een persoonlijk geschreven logboek aanleggen en alle geschenken Het geschenkenlogboek moet de volgende informatie bevatten: 1. De datum waarop het geschenk is ontvangen 2. Het bedrijf dat het geschenk heeft gegeven Oxbow 8

13 7.0 REFERENTIES 3. De vertegenwoordiger van het bedrijf die het geschenk heeft gestuurd of gepresenteerd 4. De geschatte waarde van het geschenk 5. Het doel of evenement waarvoor het geschenk werd gegeven 6. Alle familieleden van de medewerker die daarbij aanwezig waren Nominale geschenken en reclameartikelen hoeven niet in het logboek te worden geregistreerd Geschenken vanaf 100 tot 250 USD moeten in het persoonlijke geschenkenlogboek van de medewerker worden gedocumenteerd en binnen 30 dagen vanaf ontvangst te worden gemeld. Geschenken groter dan 250 USD moeten vóórafgaand aan acceptatie eerst door de supervisor worden goedgekeurd en worden gemeld bij de Director of Compliance van de afdeling Juridische Zaken. Geschenkenrichtlijn Geschenkenlogboek Oxbow Hotline 8.0 BENODIGDE TRAINING Jaarlijkse gedragscodetraining 9.0 DOSSIERS Geschenkenlogboeken Oxbow 9

14 IV. Beleid inzake het bestrijden van corruptie Titel: Goedgekeurd door manager(s): Sponsor: Beleid inzake het bestrijden van corruptie Chief Operating Officer (Algemeen Directeur) General Counsel (Hoofd Juridische Zaken) Chief Financial Officer (Financieel Directeur) Director of Compliance Van kracht voor de volgende Alle medewerkers en adviseurs van personen: Oxbow Carbon LLC en haar dochterondernemingen. Ingangsdatum: 1 januari 2013 Revisiedatum: Versie: 1.1 Jaarlijks 1.0 ACHTERGROND De overheid van de Verenigde Staten en andere landen hebben wettelijke bepalingen voorzien die vele vormen van omkoping verbieden. Sommige bepalingen, zoals de Amerikaanse FCPA, verbieden het direct of indirect omkopen van overheidsfunctionarissen. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, verbieden naast het omkopen van ambtenaren of overheidsfunctionarissen ook zakelijke omkoping en het ontvangen van steekpenningen. Bedrijven die niets ondernemen om omkoping te voorkomen, kunnen ook verantwoordelijk worden gesteld volgens de Britse Bribery Act. Hoewel deze bepalingen in veel landen al jarenlang bestaan, worden ze pas sinds kort agressief gehandhaafd. Deze wettelijke bepalingen zijn heel complex en hebben doorgaans twee sets basisregels: de bepalingen voor het bestrijden van omkoping en corrupte betalingen en de bepalingen inzake documentaire informatievoorziening en financiële administratie. De FCPA is niet alleen van toepassing op alle Amerikaanse onderdanen en Amerikaanse entiteiten, waar ook ter wereld zij verblijf houden, en op alle transacties die zij om het even waar verrichten, maar ook op alle transacties die partijen verrichten in de Verenigde Staten. De FCPA is in eerste instantie gericht op het omkopen van overheidsfunctionarissen met als doel een onterecht zakelijk voordeel te behalen. Verder heeft de FCPA een bepaling inzake boeken en bescheiden. Deze schrijft voor dat bedrijven redelijk gedetailleerde boeken en bescheiden bijhouden en een systeem voor interne financiële controles voorzien zodat alle transacties en overdrachten van goederen accuraat worden weergegeven. Volgens de wetgeving inzake effecten, die gerelateerd is aan de FCPA, betekent 'redelijk gedetailleerd' een 'detailniveau en mate van zekerheid die een functionaris die de nodige zorgvuldigheid betracht goed zou vinden voor zijn eigen werkzaamheden' (in de praktijk betekent dit voldoende gedetailleerd opdat waakzame functionarissen op het hoofdkantoor van Oxbow eventuele onrechtmatige betalingen kunnen vaststellen). Deze regels gelden zowel voor operaties in de Verenigde Staten als in andere landen. De bepalingen inzake documentaire Oxbow 10

15 informatievoorziening van de FCPA zijn in eerste instantie toegespitst op beursgenoteerde ondernemingen, maar worden ook aanbevolen voor niet-beursgenoteerde bedrijven. De voorschriften voor het bestrijden van omkoping van de Britse Bribery Act zijn ruimer. Deze wet geldt zowel voor Britse onderdanen of Britse bedrijven, waar ook ter wereld zij verblijf houden, als voor alle personen of entiteiten die handel drijven in het Verenigd Koninkrijk of waarvan de transacties aan het Brits recht zijn onderworpen. De Britse Bribery Act verbiedt het aanbieden, betalen, beloven te betalen of goedkeuren te betalen van geld, geschenken of iets van waarde aan een handelsonderneming of zakenpersoon, niet-britse overheidsfunctionaris of een niet-britse politieke partij, kandidaat of functionaris, of functionaris van een internationale publiekrechtelijke organisatie, met als doel: deze niet-britse overheidsfunctionaris of partij te beïnvloeden om wel of niet actie te ondernemen, of deze niet-britse overheidsfunctionaris of partij ertoe te bewegen om wel of niet een actie te ondernemen die in strijd is met zijn of haar wettelijke taken de niet-britse overheidsfunctionaris of partij ertoe te bewegen invloed uit te oefenen om een besluit van een niet-britse overheid of overheidsorgaan te beïnvloeden een opdracht te krijgen of te behouden voor iemand, opdrachten door te sturen naar iemand, of een onterecht voordeel te behalen. 2.0 DOELSTELLING Verzekeren dat Oxbow Carbon LLC, zijn gelieerde ondernemingen en werknemers (gezamenlijk: Oxbow) zaken doen conform de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA of Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland), de UK Anti-Bribery Act 2010 (Britse Omkoopwet) en andere lokaal van toepassing zijnde wetten ter bestrijding van omkoping in het rechtsgebied waarin Oxbow werkzaam is. Dit beleid identificeert ook de verantwoordelijkheden van verschillende medewerkers om naleving van de toepasselijke regelgeving te verzekeren. Niet-naleving van deze wettelijke bepalingen kan resulteren in aanzienlijke civiel- of strafrechtelijke sancties, waaronder boetes en gevangenisstraf. 3.0 DEFINITIES Foreign Corrupt Practices Act Amerikaanse wetgeving die het omkopen van een overheidsfunctionaris om een oneigenlijk zakelijk voordeel te behalen strafbaar stelt voor personen of organisaties. UK Bribery Act Britse wetgeving die het omkopen van iemand om een oneigenlijk voordeel te behalen strafbaar stelt. Procesversnellende betalingen betalingen van bescheiden waarde aan overheidsfunctionarissen; deze betalingen zijn bedoeld voor routine overheidstaken, zoals het regelen van inspecties of het verwerken van visa, die de overheidsfunctionaris verplicht moet doen. Overheidsfunctionaris een persoon die is aangesteld of verkozen voor een openbaar ambt (overheidsambt) dit kunnen ook werknemers zijn van bedrijven die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de overheid. 4.0 BELEID Oxbow 11

16 Geen enkele Oxbow medewerker zal een Oxbow vertegenwoordigende externe partij aanbieden of goedkeuren iets van waarde aan te bieden om oneigenlijk voordeel te behouden of te verkrijgen in een zakelijke transactie. Dit beleid zal van toepassing zijn ongeacht of de transactie wordt aangegaan met een overheidsorganisatie, overheidsfunctionaris, medewerker of een bedrijf of nutsbedrijf eigendom van of gecontroleerd door een overheid, of enig bedrijf of afzonderlijke persoon betrokken bij een zakelijke overdracht. Procesversnellende betalingen vereisen specifieke juridische analyse en goedkeuring van het hogere management voor het goedkeuren, beloven of het doen van een betaling. Voortdurend of opzettelijke inbreuk maken op dit beleid zal worden beschouwd als een overtreding van het Oxbow beleid. Audit-bevindingen tegengesteld aan dit beleid (zowel externe als interne conformiteitsaudits van Oxbow) kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag BELEIDSUITZONDERING Alle afwijkingen van of strijdigheden tussen plaatselijke wetten en Oxbow s beleid moeten onder de aandacht worden gebracht van de afdeling Juridische Zaken van Oxbow s om een oplossing te vinden of deze op een hoger bestuursniveau te melden. Zo niet dan gelden de beleidsregels en normen van Oxbow binnen alle rechtsgebieden waar Oxbow zaken doet. 5.0 VERANTWOORDELIJKHEDEN 5.1. Alle Oxbow medewerkers hebben de volgende verantwoordelijkheden: dienen zich te onthouden van het aanbieden, beloven, betalen of overdragen van iets van waarde of het geven van geschenken aan i) niet-amerikaanse overheidsfunctionarissen, ii) niet-amerikaanse politieke partijen en hun functionarissen, iii) kandidaten voor een politieke functie, iv) bestuurders of werknemers van bepaalde bedrijven die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de overheid, of v) personen die betrokken zijn bij zakelijke transacties, met het doel of de bedoeling om een opdracht te krijgen of behouden of een oneigenlijk voordeel te behalen dienen zich te onthouden van het aanbieden of doen van dergelijke betalingen aan andere personen in situaties waarin de werknemer verwacht dat de betaling geheel of gedeeltelijk kan worden doorgegeven aan een persoon uit een van bovengenoemde groepen dienen alle schijnbare overtredingen van de anti-corruptievoorschriften aan de bedrijfsleiding en de afdeling Juridische Zaken te melden dienen alvorens actie te ondernemen de afdeling Juridische Zaken te raadplegen indien zij hetzij direct hetzij indirect iets van waarde willen aanbieden of geven aan een niet- Amerikaanse overheidsfunctionaris, politieke partij of partijfunctionaris of een kandidaat voor een niet-amerikaanse politieke functie of functionaris van een internationale publiekrechtelijke organisatie dienen de afdeling Juridische Zaken te raadplegen alvorens niet-amerikaanse consultants of vertegenwoordigers aan te stellen of andere transacties aan te gaan met niet-amerikaanse personen of bedrijven dienen alle aan een partij gedane of van een partij ontvangen betalingen vast te leggen met behulp van de financiële administratiesystemen van Oxbow om alle transacties en overdrachten van goederen accuraat weer te geven Oxbow 12

17 dienen alle in het Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding van Oxbow beschreven voorschriften betreffende het geven of ontvangen van geschenken te lezen en na te leven NB: Conflicten tussen bepalingen of wetten van landen waarin Oxbow opereert, moeten worden opgelost door de directeur Compliance en de Bedrijfsjurist van Oxbow Senior Leadership voor Oxbow eenheden heeft de volgende verantwoordelijkheden: dient te verzekeren dat werknemers die sterk betrokken zijn bij contractuele onderhandelingen klanten worden geïdentificeerd voor trainingsdoeleinden (bijv., traders, medewerkers van de klantenservice, transport) dient problemen i.v.m. dit beleid direct naar de afdelingen Juridische Zaken of Compliance te escaleren dient controleprocedures te voorzien en te beheren om te verzekeren dat aan de voorschriften van dit beleid en het Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding van Oxbow wordt voldaan dient ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke managers bij Oxbow regelmatig de manier van zaken doen van Oxbow in het buitenland toetsen dient ervoor te zorgen dat alle werknemers een exemplaar van dit beleid krijgen en het begrijpen en naleven 5.3. De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance zijn verantwoordelijk voor: De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance van Oxbow verzorgen training, hetzij direct hetzij door derden, voor personen die worden aangeduid door de bedrijfsleiding. De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance verlenen hun medewerking aan de goedkeuringsprocedure voor aanvragen voor geschenken of gastvrijheid. De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance van Oxbow voeren due diligence uit voor nieuwe klanten en leveranciers. 6.0 PROCEDURES Geen. 7.0 REFERENTIES Oxbow s Richtlijn voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding van Oxbow 8.0 BENODIGDE TRAINING Jaarlijkse gedragscodetraining Anticorruptietraining bij indienstneming en herhaalde training elk daaropvolgend jaar. 9.0 DOSSIERS Jaarlijkse certificering van aanvaarding van de Oxbow Gedragscode Oxbow 13

18 V. Beleid inzake Elektronische Communicatie Titel: Goedgekeurd door manager(s): Sponsor: Communicatiebeleid Chairman & Chief Executive Officer General Counsel (Hoofd Juridische Zaken) Vice President Information Technology Van kracht voor de volgende Alle medewerkers en adviseurs van Oxbow Carbon LLC personen: en haar dochterondernemingen. Ingangsdatum: 1 januari, 2012 Revisiedatum: Versie: 1.1 Jaarlijks 1.0 ACHTERGROND Oxbow Carbon LLC en haar zusterondernemingen (gezamenlijk genoemd, de Onderneming ) onderhoudt en biedt toegang tot diverse elektronische communicatiesystemen om medewerkers te helpen bij het uitvoeren van zakelijke handelingen voor de Onderneming. Deze systemen omvatten het volgende: elektronische mailsystemen ( ), internet, digitale scan-/kopieermachines, faxmachines (fax), telefoons en pc s die zijn aangesloten op een netwerk. Ze zijn niet het privé-eigendom van een medewerker. Het bedrijf behoudt zich het recht voor alle berichten die voor om het even welk doel worden opgesteld, ontvangen of verzonden via het systeem te volgen, te controleren, te toetsen, op te vragen, te openen, vast te leggen en openbaar te maken en is van plan gebruik te maken van dit recht. U mag daarom er niet van uitgegaan dat s die worden verzonden of ontvangen vertrouwelijk zijn en geen enkele werknemer of andere persoon mag privacy verwachten op dit gebied. Gebruikers van het systeem hebben geen persoonlijk recht op privacy met betrekking tot materiaal dat hiermee wordt gemaakt, ontvangen of verzonden. Gebruikt een medewerker deze systemen dan houdt dat automatisch in dat hij of zij de rechten van de Onderneming met betrekking tot al deze berichten erkent en aanvaardt. Hoewel het bedrijf het recht heeft om s op te vragen en te lezen, moeten andere medewerkers s die circuleren binnen het bedrijf vertrouwelijk behandelen. M.a.w. e- mails mogen alleen worden geopend door de persoon waarvoor het bericht is bestemd. 2.0 DOELSTELLING Doelstelling van dit beleid is richtlijnen op te stellen om medewerkers te ondersteunen tijdens het gebruik van Oxbow s communicatiesystemen en alle medewerkers van de Onderneming, ingehuurd en tijdelijk personeel te informeren die de bedrijfssystemen gebruiken, dat de hardware en software en andere apparatuur nodig voor het gebruik van deze elektronische communicatiesystemen eigendom zijn van de Onderneming. 3.0 DEFINITIES Oxbow 14

19 Communicatie betekent het communiceren door middel van elektronische mail, internet, telefoon, koeriers, sociale media en postdiensten. Deze termen staan gedefinieerd in het Personeelshandboek. Elektronische mail betekent het uitwisselen van berichten via het computernetwerk. Het systeem is in eerste instantie bedoeld voor werkzaamheden voor het bedrijf en mag in het algemeen niet worden gebruikt voor persoonlijke activiteiten of andere doeleinden. Internetgebruik betekent iedere vorm van een elektronisch communicatienetwerk dat is aangesloten op computernetwerken en computerfaciliteiten van organisaties over de hele wereld. Medewerkers met internettoegang mogen het internet alleen gebruiken voor zakelijke doeleinden en moeten dit in het beste belang van het bedrijf doen. Sociale media betekent iedere website of ander online wijze van communicatie dat wordt gebruikt door grote groepen mensen om informatie te delen en sociale en professionele contacten te ontwikkelen. Voorbeelden van sociale media zijn o.a. maar niet beperkt tot Facebook. Twitter, blogs enz. 4.0 BELEID Elektronische communicatiesystemen van de Onderneming moeten alleen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden van de onderneming. Het is medewerkers verboden auteursrechtelijk materiaal, handelsgeheimen, vertrouwelijke informatie, bedrijfseigen financiële gegevens en alle overige vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie of dergelijke materialen te verzenden (upload) of te ontvangen (download), zonder voorafgaande autorisatie door de supervisor van de medewerker. Alle hierop opgestelde, verzonden en ontvangen berichten blijven het eigendom van de Onderneming. Ze zijn niet het privéeigendom van een medewerker. Medewerkers moeten zich onthouden van alle communicatie waarbij toepasselijke wetten (bijv. zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal doorsturen) of het bedrijfsbeleid (zoals ongewenste seksuele intimiteiten) worden overtreden. Tegen werknemers die dit beleid overtreden kunnen maatregelen worden genomen die kunnen resulteren in beëindiging van het dienstverband. Als u op de hoogte raakt van het overtreden van dit beleid door anderen, dan wordt van u verwacht dat u dit misbruik of overtreding aan uw supervisor of de afdeling Personeelszaken meldt. 4.1 UITZONDERING OP HET BELEID INZAKE GEBRUIK De Onderneming erkent dat medewerkers op beperkte schaal gebruik moeten kunnen maken van de communicatiesystemen van de Onderneming voor het inplannen van afspraken en andere beperkte persoonlijke zaken. Verwacht wordt dat de medewerkers hun gezond verstand gebruiken wanneer zij het systeem van het bedrijf gebruiken voor deze beperkte persoonlijke doeleinden. 5.0 VERANTWOORDELIJKHEDEN 5.1. De afdeling IT is verantwoordelijk voor: Het actueel houden en handhaven van het Beleid inzake elektronische communicatie Het communiceren van beleidswijzigingen en updates naar alle betreffende medewerkers 5.2. De afdeling Personeelszaken is verantwoordelijk voor: Oxbow 15

20 Nieuwe medewerkers een exemplaar overhandigen van het Beleid inzake elektronische communicatie Afdelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor: Het beveiligen van login-gegevens en deze niet te verstrekken aan andere personen dan hun directe supervisor, indien verzocht. Zorgen dat geen enkele niet geautoriseerde software op apparatuur van de Onderneming wordt geladen. 6.0 PROCEDURES Geen. 7.0 REFERENTIES Handboek voor medewerkers 8.0 BENODIGDE TRAINING Geen. 9.0 DOSSIERS Geen. Oxbow 16

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden België 1. Voorwerp en werkingsgebied 1.1 Deze algemen aankoopvoorwaarden ( Standaardvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke kooporder ( Kooporder ) voor de aankoop

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Code van de Raad voor de Journalistiek

Code van de Raad voor de Journalistiek Code van de Raad voor de Journalistiek BEGINSELEN Het recht op informatie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving. De pers

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie