Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen"

Transcriptie

1 Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013

2 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie van ons bedrijf is opgebouwd met ethisch verantwoord handelen. Wij geloven dat integriteit de hoeksteen vormt van onze individuele acties en successen als bedrijf. Teamwork Wij geloven dat teamwork onze individuele sterke punten versterkt. Respect Wij geloven dat een respectvolle omgeving de manier is om het volle potentieel te halen uit elk individu en het bedrijf. Prestaties Wij geloven dat uitmuntende prestaties de motor zijn achter de resultaten waarmee wij ons onderscheiden van onze concurrenten.

3 Oxbow Carbon LLC Aan: Alle medewerkers van Oxbow Bij Oxbow Carbon LLC, onze dochterondernemingen en zusterbedrijven beseffen we dat onze werknemers en integriteit twee van onze belangrijkste troeven zijn. Deze troeven gaan hand in hand. Waarheid, eerlijkheid en naleving van de wet weerspiegelen de grondbeginselen van Oxbow. Deze Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen vloeit voort uit Oxbow's langdurige commitment aan ethisch en wettelijk correct zakendoen. In deze Gedragscode vindt u advies voor het nemen van ethisch juiste beslissingen voor vele vraagpunten waarmee het bedrijf zich geconfronteerd ziet. Wij vragen u deze Gedragscode door te lezen en te bewaren zodat u deze ook later nog kunt raadplegen. Bespreek vragen of zorgen over de juiste handelwijze voor u of iemand anders onmiddellijk met uw leidinggevende, een medewerker van de afdeling Juridische zaken of de Oxbow Hotline. Hartelijk dank u voor uw bijdragen. U bent bepalend voor ons succes. William I. Koch, Chairman & Chief Executive Officer

4 INHOUD I. INLEIDING... 1 II. GEDRAGSCODE... 1 III. BELEID INZAKE BELANGENVERSTRENGELING & ETHISCHE TRANSACTIES... 5 IV. BELEID INZAKE HET BESTRIJDEN VAN CORRUPTIE V. BELEID INZAKE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VI. BELEID INZAKE INTERNET EN SOCIALE MEDIA VII. BELEID INZAKE ALCOHOLGEBRUIK VIII. INTERNATIONAAL HANDELSBELEID A. ANTI-BOYCOTBELEID B. BELEID INZAKE HANDELSSANCTIES EN -EMBARGO'S C. BELEID INZAKE CONTROLES DUE DILIGENCE D. RICHTLIJNEN INZAKE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VOOR DOUANE EN EXPORT. 34 ANNUAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE... ATTACHMENT A

5 I. Inleiding Oxbow Carbon LLC, zijn gelieerde ondernemingen en werknemers (gezamenlijk: Oxbow) genieten een uitstekende reputatie als bedrijf dat ethisch handelt en de wet respecteert. Hun individuele acties zeggen niet alleen iets over de werknemer zelf, maar ook over het bedrijf en alle medewerkers. Alle Oxbow medewerkers wereldwijd moeten bij hun werkzaamheden voor het bedrijf de hoogste ethische normen handhaven zodat er nooit iets aan te merken valt op hen of op het bedrijf. Deze Gedragscode beschrijft de beleidsregels van Oxbow voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen en en is ook een richtsnoer voor aanvaardbaar gedrag en diverse ethische en juridische vraagpunten. Hoewel ethisch handelen soms moeilijk te omschrijven is, gaat Oxbow ervan uit dat alle werknemers de verantwoordelijkheid hebben om hun werkzaamheden voor het bedrijf eerlijk en integer uit te voeren en zich aan de van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te houden. Onze medewerkers zijn de onmisbare schakel die Oxbow bindt, onze reputatie opbouwt en onze vooruitgang en ons succes verzekert. Personeelsleden moeten alle beleidsregels waarnaar in dit document wordt verwezen helemaal doorlezen, begrijpen en naleven. II. Gedragscode Belangenverstrengeling en ethische transacties Ethisch juist handelen en de wet naleven zijn de basisprincipes van Oxbow. Deze fundamentele verwachtingen zijn bovendien een voorwaarde voor tewerkstelling. Medewerkers mogen zich niet inlaten met activiteiten waarbij persoonlijke belangen en de belangen van het bedrijf verstrengeld zijn of lijken. Het beleid van Oxbow inzake belangenverstrengeling en ethische transacties schrijft voor dat medewerkers hoge morele en ethische normen moeten handhaven en in alle relaties blijk moeten geven van eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en ondubbelzinnigheid. Bovendien wordt van medewerkers verwacht dat zij toezien op het ontvangen van cadeaus van klanten en leveranciers en deze melden om te verzekeren dat deze cadeaus geen invloed hebben op zakelijke beslissingen met externe partijen. Medewerkers dienen alle gevallen van al dan niet potentiële belangenverstrengeling prompt aan hun direct leidinggevende te melden. Zij mogen bovendien geen voorkennis of gevoelige bedrijfsinformatie gebruiken of openbaar maken voor eigen of andermans gewin. Zie het Beleid inzake belangenverstrengeling en ethische transacties op pagina 5. Werkgelegenheid Oxbow beseft dat de capaciteiten, integriteit, kennis en het talent van onze medewerkers de inherente waarde van onze meest waardevolle hulpbron, onze medewerkers, vormen. Het bedrijf is vastbesloten om alle medewerkers gelijke kansen te geven en factoren zoals ras, huidskleur, godsdienst, land van herkomst, geslacht, seksuele voorkeur, handicap, leeftijd, zwangerschap (inclusief medische of fysieke gevolgen van een zwangerschap) of veteranenstatus buiten beschouwing te laten bij de kans op tewerkstelling. Het bedrijf verbindt zich ertoe een werkomgeving te bevorderen waarin alle zowel nieuwe als bestaande medewerkers evenals sollicitanten rechtvaardig en zonder discriminatie worden behandeld wat tewerkstelling betreft. Zie het Personeelshandboek voor nadere informatie over het Beleid inzake tewerkstelling. Gezondheid en veiligheid Oxbow Carbon s geeft de hoogste bedrijfsprioriteit aan de voortdurende veiligheid van onze medewerkers, leveranciers en bezoekers. Efficiëntie, productkwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit Oxbow 1

6 zijn allemaal van groot belang, maar zorgen dat alle medewerkers, leveranciers en bezoekers iedere avond veilig thuiskomen is voor ons het allerbelangrijkst. Om deze belangrijke doelstelling te ondersteunen, zal Oxbow Carbon LLC in alle opzichten de beste normen op het gebied van arbeidsomstandigheden (Arbo) blijven ontwikkelen en in stand houden, zodat we het risico op ongelukken en slechte gezondheid voor onze medewerkers, aannemers en bezoekers minimaliseren en een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Veilig rijden Oxbow zet zich ten volle in voor de veiligheid van onze medewerkers. Mobiele telefoons gebruiken achter het stuur kan de veiligheid van medewerkers onnodig in gevaar brengen. Daarom raadt Oxbow aan geen mobiele telefoons (handheld) en andere mobiele apparaten te gebruiken en alle andere vormen van afleiding te vermijden bij het rijden. De medewerkers van Oxbow moeten bovendien alle toepasselijke wetten inzake het gebruik van mobiele telefoons en apparaten achter het stuur kennen en naleven. Alcoholgebruik Oxbow begrijpt dat het onthaal van klanten, leveranciers of verkopers voor sommige medewerkers deel uitmaakt van hun werk. Medewerkers die ervoor kiezen om alcohol te drinken bij zakenlunches of -diners of andere representatiewerkzaamheden voor het bedrijf, hebben de verplichting verantwoord te drinken en de nodige maatregelen te treffen om veilig thuis te komen. Rijden onder de invloed is een misdrijf en wordt onder geen enkele omstandigheid goedgekeurd door het bedrijf. Zie sectie Beleid inzake alcoholgebruik op pagina 20. Corruptie bestrijden Het bedrijf verbiedt elke vorm van omkoping van klanten, operators, leveranciers, aannemers, overheidsfunctionarissen, niet-amerikaanse politieke partijen en kandidaten voor een politiek ambt of andere derden waarmee het bedrijf zaken doet of kan doen in een poging om die derde op ongepaste wijze ertoe aan te zetten om iets te doen of te laten. Dit verbod houdt ook de volgende zaken in: geschenken, betalingen (bijv. steekpenningen, smeergeld), entertainment, gunsten of iets van waarde geven aan een derde in een poging om die derde er op ongepaste wijze toe aan te zetten om ten gunste van het bedrijf of om een andere reden actie of geen actie te ondernemen. Zie sectie Beleid inzake het bestrijden van corruptie op pagina 10 en de Richtlijnen met betrekking tot het bestrijden van corruptie. Communicatie Oxbow streeft ernaar open en eerlijk zaken te doen. Alle communicaties moeten accuraat en eerlijk zijn en mogen geen misleidende of overdreven claims bevatten over de producten of diensten van Oxbow. Internet-, -, telefoon- en postdiensten Oxbow heeft communicatiesystemen voorzien voor zijn werknemers om de communicatie te vereenvoudigen (internet-, -, telefoon-, koeriers- en postdiensten. Het gebruik van deze communicatiesystemen moet beperkt blijven tot officiële bedrijfsactiviteiten. Ze mogen niet worden gebruikt om materiaal over te dragen dat in strijd is met een federale, staats- of lokale wetgeving, inclusief het auteurs- of merkenrecht. Zie sectie Communicatiebeleid van Oxbow op pagina 14. Oxbow 2

7 Sociale Media Het bedrijf beseft dat het internet unieke mogelijkheden biedt om deel te nemen aan interactieve discussies en informatie te delen over bepaalde onderwerpen. Maar social mediagebruik door werknemers kan de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Oxbow, evenals de veiligheid van ons netwerk en onze reputatie blootstellen aan risico s. Werknemers mogen social media nooit gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op een beleidsregel van Oxbow of een verplichting van een werknemer. Zij mogen tijdens de werkuren bovendien geen social media gebruiken voor niet-werkgerelateerde doeleinden. Zie sectie Social media-beleid op pagina 17. Internationale handel Oxbow is in een groot aantal landen werkzaam. Dit maakt de transacties complexer omdat Oxbow en onze medewerkers zich aan de regelgeving moeten houden van de landen en locaties waar we werkzaam zijn, tenzij het iets is wat die de Amerikaanse wetgeving verbiedt of strafbaar maakt. Anti-boycotbepalingen Oxbow mag volgens de wettelijke en bestuursrechtelijke anti-boycotbepalingen niet deelnemen aan bepaalde boycots. Deze wetten verbieden Oxbow of onze werknemers bovendien om in te gaan op bepaalde verzoeken om informatie of andere acties die een verboden boycot zouden helpen. Oxbow en onze werknemers zullen deze bepalingen naleven en de nodige rapportages doen die deze bepalingen opleggen. Zie sectie Anti-boycotbeleid op pagina 22. Handelssancties en -embargo's Veel landen waar Oxbow meedingt naar opdrachten leggen handelstransacties met bepaalde personen of specifieke entiteiten aan banden. Daarnaast verbiedt een aantal landen, zoals de VS, hun onderdanen, entiteiten en buiten de VS gevestigde entiteiten om zaken te doen in bepaalde landen zoals Cuba, Iran en Syrië. Oxbow en zijn werknemers moeten zich aan alle beperkingen van sancties en embargo's en alle van toepassing zijnde voorschriften houden. Zie sectie Handelssancties en -embargo's op pagina 26. Controle Due diligence De regelgeving betreffende sancties en embargo's verandert regelmatig. Overheden kunnen hun lijsten van verboden partijen dagelijks bijwerken. Medewerkers van Oxbow die betrokken zijn bij transacties met externe klanten, leveranciers of andere gelieerde tegenpartijen moeten een due diligence toetsing uitvoeren voor alle partijen die meedoen aan een transactie alvorens de transactie aan te gaan. Zie sectie Beleid inzake controles - due diligence op pagina 29. Douanecontroles en exportbeperkingen De wetgeving inzake douanecontroles en exportbeperkingen schrijft voor dat medewerkers van Oxbow die betrokken zijn bij het grensoverschrijdend verkopen of verkeer van goederen extra aandacht moeten besteden aan de bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op deze transacties. Medewerkers van Oxbow moeten accurate en tijdige informatie verstrekken om deze bestuursrechtelijke regelgevingen na te leven. Verder moeten zij alle licenties en vergunningen voorzien die zijn voorgeschreven door de landen waar Oxbow goederen of diensten van importeert of naar exporteert. Het is dan ook heel belangrijk om de juiste documenten te bewaren. De medewerkers van Oxbow moeten een goede documentaire Oxbow 3

8 informatievoorziening handhaven voor deze transacties. Zie sectie Richtlijn voor documentaire informatievoorziening inzake douanecontroles en exportbeperkingen op pagina 34. Algemene informatie Overtredingen van deze Gedragscode kunnen Oxbow en onze medewerkers schaden. Zij kunnen ook lichamelijk letsel, beschadiging van bedrijfsmiddelen, overtreding van de wet en onherstelbare schade aan de reputatie van Oxbow veroorzaken. Om deze redenen moeten werknemers alle werkelijke of vermeende overtredingen van de Gedragscode aan hun direct leidinggevende melden. Als een medewerker zich ongemakkelijk voelt een melding te doen bij zijn of haar directe supervisor, kan de medewerker ook rapporteren via de Oxbow Hotline, door te bellen naar of gratis naar Medewerkers kunnen rapporteren via het hotline webportaal waar ook internationale telefoonnummers zijn te vinden voor mensen die telefonisch willen rapporteren via een lokaal toegankelijk internationaal telefoonnummer. Een andere mogelijkheid is een te sturen naar of contact op te nemen met de directeur Compliance van Oxbow op het nummer Oxbow 4

9 III. Beleid inzake belangenverstrengeling & ethische transacties Titel: Goedgekeurd door manager(s): Beleid inzake belangenverstrengeling & ethische transacties General Counsel (Hoofd Juridische Zaken) Chief Operating Officer (Algemeen Directeur) Chief Financial Officer (Financieel Directeur) Sponsor: Legal Counsel (Juridisch adviseur) Van kracht voor de volgende medewerkers: Alle medewerkers en adviseurs van Oxbow Carbon LLC en haar dochterondernemingen. Ingangsdatum: 1 januari 2013 Versie ACHTERGROND Vanaf het allereerste begin hebben Oxbow Carbon LLC, haar zusterondernemingen en medewerkers (gezamenlijk "Oxbow") geëist dat hun medewerkers en tussenpersonen zich bij zakelijke transacties op de meest ethische wijze gedragen. Het Personeelshandboek van Oxbow en de meeste handels- en gerelateerde overeenkomsten van Oxbow bevatten voorschriften die eisen dat Oxbow, zijn medewerkers en tegenpartijen altijd blijk moeten geven van deze hoge ethische normen. Het is cruciaal dat alle werknemers alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven bij hun werkzaamheden in naam van het bedrijf en elke schijn van laakbaar gedrag vermijden. Samenkomsten met vertegenwoordigers van leveranciers of andere dienstverleners tijdens lunchbijeenkomsten, diners of zakelijke ontmoetingen zijn nuttig bij het promoten van Oxbow, bevorderen begrip van Oxbow's zakelijke activiteiten en helpen bij het bouwen van relaties die Oxbow beter in staat stellen samen met haar zakelijke partners haar zakelijke doelstellingen te bereiken. Daarbij komt dat het tijdens het zakendoen niet ongebruikelijk is dat een persoon of bedrijf cadeaus geeft of zorgt voor vertier en ontspanning, zoals diners of kaartjes voor evenementen, of er nu al of niet een specifiek zakelijk doel met het betreffende evenement of het vertier gediend is. 2.0 DOELSTELLING Om te zorgen dat Oxbow zich bij het zakendoen houdt aan de regelgeving van de VS en lokale rechtsgebieden. Dit beleid verwacht ook dat onze medewerkers hoge morele en ethische normen hanteren en in alle relaties blijk geven van integriteit, betrouwbaarheid en ondubbelzinnigheid. Alle werknemers moeten alle regelingen, overeenkomsten, beleggingen of andere activiteiten van welke aard ook en ongeacht of dit nu in naam van de werknemer, onder een bijnaam of in naam van een agent gebeurt vermijden die redelijkerwijs in strijd met het beste belang van het bedrijf of onethisch handelen zouden zijn of dit zouden kunnen lijken of suggereren. 3.0 DEFINITIES Oxbow 5

10 4.0 BELEID Fooien o.m. geschenken, steekpenningen, provisies, tipgeld, prijsverlagingen, gunsten, cash, speciale kortingen, speciale voorzieningen, gebruik van eigendom of faciliteiten, of andere vergelijkbare voordelen die een werknemer direct zelf of indirect via een familielid of andere kanalen ontvangt. Nominale waarde Voor de doelstellingen van dit beleid, zal de nominale waarde 50 USD of minder zijn. Doel niet-gerelateerde entiteit waarop Oxbow zich zou kunnen richten voor een acquisitie of een zakelijk partnerschap in de vorm van een joint-venture KORTINGEN EN PROVISIES Werknemers mogen noch direct noch indirect fooien, provisies, betalingen, steekpenningen, geheime prijsverlagingen of andere zaken van waarde geven aan of ontvangen van een werknemer of agent van een tegenpartij of aan een dienstverlener, klant, verkoper of externe organisatie in verband met een transactie of overeenkomst of een potentiële transactie of overeenkomst die redelijkerwijs in strijd met het beste belang van het bedrijf zou zijn of dit zou kunnen lijken of suggereren. Dergelijke provisies, betalingen, steekpenningen, geheime prijsverlagingen of andere zaken van waarde geven of ontvangen kan een overtreding zijn van het toepasselijk recht en is verboden. Raadpleeg het deel 'Bedrijfsethiek' in het Personeelshandboek voor verdere details. Tegen werknemers die dit beleid overtreden kunnen maatregelen worden genomen die kunnen resulteren in beëindiging van het dienstverband GESCHENKEN Geen enkele medewerker mag zich geschenken, vertier, lunch, diner of kaartjes voor evenementen of uitstapjes laten welgevallen die bedoeld zijn hem of haar op enigerlei wijze te beïnvloeden die in strijd zou kunnen zijn met de belangen van Oxbow of Oxbow s reputatie kunnen beschadigen. Het aannemen van geschenken of vertier moet volledig transparant zijn. Geschenken groter dan 250 USD moeten onmiddellijk worden gemeld bij de direct leidinggevende of supervisor van een medewerker. Alle medewerkers moeten zich houden aan de eisen betreffende het melden van geschenken zoals beschreven in dit beleid en Oxbow s Geschenkenrichtlijnen. Verder moet ieder geschenk dat een medewerker ontvangt voor het bijwonen van een seminar of ander evenement, gesponsord door een zakelijke partner van Oxbow, eveneens bij het invullen van het medewerkersgeschenkenlogboek (zie Geschenkenrichtlijn voor bijzonderheden) worden gemeld. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op traditionele representatie-activiteiten voor het bedrijf, zoals zakenlunches of -diners en give-aways van nominale waarde, doorgaans voor reclame- en promotionele doeleinden. Persoonlijke geschenken gegeven aan collega s tijdens bezoeken aan andere Oxbow locaties moeten niet worden gedeclareerd als door Oxbow te vergoeden onkosten. Oxbow 6

11 Alle evenementen en diners waar de levenspartner van een medewerker of ander familielid bij aanwezig is, moeten in het geschenkenlogboek worden vermeld. Ieder geschenk dat een medewerker ontvangt voor het bijwonen van een seminar of ander evenement gesponsord door een zakelijke partner van Oxbow moet, conform deze richtijnen, bij het invullen van het geschenkenlogboek worden vermeld. Stapels of meerdere kaartjes gegeven aan een afdelingsmanager om deze aan iedereen op de afdeling uit te delen (bijv. rodeofestijn, jazz- of kunstfestival) moeten worden beschouwd de waarde te hebben van een afzonderlijk kaartje en als zodanig door de eindontvanger van het kaartje in het logboek worden vermeld EXTERNE BELANGEN EN WERKGELEGENHEID Werknemers mogen niet als directeur, werknemer of agent werkzaam zijn of directe of indirecte belangen of beleggingen hebben in verkopers, klanten, concurrenten of externe organisaties die: (a) verdeelde loyaliteit zouden kunnen creëren of (b) op enige wijze een negatief effect zouden kunnen hebben op de activiteiten van het bedrijf. De beperkingen van dit beleid en deze procedure zijn niet van toepassing op beleggingen van nominale waarde in een klant, leverancier of concurrent waarvan de aandelen, obligaties of andere effecten regelmatig op een effectenbeurs of publieke effectenmarkt worden verhandeld. Ieder eigendomsbelang in een bedrijf dat voorwerp wordt van een potentiële acquisitie door Oxbow moet door de Oxbow medewerker worden gemeld voordat met het beoogde bedrijf wordt onderhandeld BEDRIJFSEIGENDOMMEN EN -DIENSTEN Het is verboden bedrijfseigendommen of -diensten te laten gebruiken door of uit te lenen of over te dragen aan werknemers, familieleden van werknemers of buitenstaanders die geen specifieke band hebben met het bedrijf, tenzij dit in specifieke bedrijfsbeleidsregels en - procedures is geregeld VOORKENNIS Voorkennis of gevoelige, technische of bedrijfsinformatie gebruiken of openbaar maken zodat de gebruiker of ontvanger van deze informatie een persoonlijk voordeel krijgt tegenover anderen of waar de gebruiker persoonlijk profijt mee doet, moet zorgvuldig worden vermeden. Bij twijfel of bepaalde informatie voorkennis is, moet u ervan uitgaan dat er sprake is van voorkennis BELEIDSUITZONDERING Alle afwijkingen van of strijdigheden tussen plaatselijke wetten en Oxbow s beleid moeten onder de aandacht worden gebracht van Oxbow s Legal Counsel (Juridisch adviseur) om een oplossing te vinden of deze op een hoger bestuursniveau te melden. Zo niet dan gelden de beleidsregels en normen van Oxbow binnen alle rechtsgebieden waar Oxbow zaken doet. 5.0 VERANTWOORDELIJKHEDEN 5.1. De afdeling Juridische zaken is verantwoordelijk voor: Het bieden van juridische analyse in geval lokale wettelijke regelgeving eisen bevat die rechtstreeks conflicteren met dit beleid. Oxbow 7

12 5.2. De Director of Compliance is verantwoordelijk voor: Het verzamelen van informatie over gemelde conflicten en samenwerken met het uitvoerend personeel om deze conflicten op te lossen. Het vastleggen van alle gemelde problemen in de Compliance database Afdelingsmanagers en supervisors zijn verantwoordelijk voor: Het periodiek controleren van medewerkersgeschenkenlogboeken om zeker te stellen dat ze voldoen aan de beleidseisen Afdelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor: Het lezen en opvolgen van de Geschenkenrichtlijn Het bijhouden van het medewerkersgeschenkenlogboek zoals beschreven in de Oxbow geschenkenrichtlijnen. Het binnen 30 dagen na ontvangst, melden bij de supervisor van geschenken tussen 100 en 250 USD. Het voorafgaand aan ontvangst aanvragen van toestemming voor ieder geschenk van meer dan 250 USD. 6.0 PROCEDURES 6.1. MELDPROCEDURES BELANGENVERSTRENGELING De werkwijze wanneer er onbedoeld belangenverstrengeling ontstaat of belangenverstrengeling onvermijdelijk is, of bij vragen rond mogelijke belangenverstrengeling is als volgt: De werknemer moet zijn direct leidinggevende onmiddellijk op de hoogte stellen van de mogelijke of werkelijke verstrengeling. Hij of zij moet aangeven om wat voor verstrengeling het gaat en voldoende details geven om een grondige beoordeling van de specifieke omstandigheden mogelijk te maken. Een medewerker die zich ongemakkelijk voelt iets bij zijn/haar supervisor bekend te maken kan deze rechtstreeks indienen bij de Director of Compliance of bij Oxbow s Hotline. De supervisor van de medewerker moet: bovenstaande informatie die de werknemer verstrekt toetsen en voor indien mogelijk onmiddellijk en afdoende iets aan de situatie doen om de verstrengeling ongedaan te maken. Als het conflict niet kan worden opgelost moet de supervisor de Director of Compliance over iedere specifieke omstandigheid volledig informeren. De Director of Compliance moet onmiddellijk: Actie ondernemen op basis van de gepresenteerde feiten van elke specifieke omstandigheid en in samenwerking met het uitvoerend personeel bepalen hoe de belangenverstrengeling moet worden opgelost. Het uitvoerend personeel kan zich baseren op gepresenteerde feiten of onafhankelijk onderzoek doen. Het voornemen van het uitvoerend personeel via de juiste kanalen communiceren ter uitvoering MELDPROCEDURES GESCHENKEN Medewerkers moeten een persoonlijk geschreven logboek aanleggen en alle geschenken Het geschenkenlogboek moet de volgende informatie bevatten: 1. De datum waarop het geschenk is ontvangen 2. Het bedrijf dat het geschenk heeft gegeven Oxbow 8

13 7.0 REFERENTIES 3. De vertegenwoordiger van het bedrijf die het geschenk heeft gestuurd of gepresenteerd 4. De geschatte waarde van het geschenk 5. Het doel of evenement waarvoor het geschenk werd gegeven 6. Alle familieleden van de medewerker die daarbij aanwezig waren Nominale geschenken en reclameartikelen hoeven niet in het logboek te worden geregistreerd Geschenken vanaf 100 tot 250 USD moeten in het persoonlijke geschenkenlogboek van de medewerker worden gedocumenteerd en binnen 30 dagen vanaf ontvangst te worden gemeld. Geschenken groter dan 250 USD moeten vóórafgaand aan acceptatie eerst door de supervisor worden goedgekeurd en worden gemeld bij de Director of Compliance van de afdeling Juridische Zaken. Geschenkenrichtlijn Geschenkenlogboek Oxbow Hotline 8.0 BENODIGDE TRAINING Jaarlijkse gedragscodetraining 9.0 DOSSIERS Geschenkenlogboeken Oxbow 9

14 IV. Beleid inzake het bestrijden van corruptie Titel: Goedgekeurd door manager(s): Sponsor: Beleid inzake het bestrijden van corruptie Chief Operating Officer (Algemeen Directeur) General Counsel (Hoofd Juridische Zaken) Chief Financial Officer (Financieel Directeur) Director of Compliance Van kracht voor de volgende Alle medewerkers en adviseurs van personen: Oxbow Carbon LLC en haar dochterondernemingen. Ingangsdatum: 1 januari 2013 Revisiedatum: Versie: 1.1 Jaarlijks 1.0 ACHTERGROND De overheid van de Verenigde Staten en andere landen hebben wettelijke bepalingen voorzien die vele vormen van omkoping verbieden. Sommige bepalingen, zoals de Amerikaanse FCPA, verbieden het direct of indirect omkopen van overheidsfunctionarissen. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, verbieden naast het omkopen van ambtenaren of overheidsfunctionarissen ook zakelijke omkoping en het ontvangen van steekpenningen. Bedrijven die niets ondernemen om omkoping te voorkomen, kunnen ook verantwoordelijk worden gesteld volgens de Britse Bribery Act. Hoewel deze bepalingen in veel landen al jarenlang bestaan, worden ze pas sinds kort agressief gehandhaafd. Deze wettelijke bepalingen zijn heel complex en hebben doorgaans twee sets basisregels: de bepalingen voor het bestrijden van omkoping en corrupte betalingen en de bepalingen inzake documentaire informatievoorziening en financiële administratie. De FCPA is niet alleen van toepassing op alle Amerikaanse onderdanen en Amerikaanse entiteiten, waar ook ter wereld zij verblijf houden, en op alle transacties die zij om het even waar verrichten, maar ook op alle transacties die partijen verrichten in de Verenigde Staten. De FCPA is in eerste instantie gericht op het omkopen van overheidsfunctionarissen met als doel een onterecht zakelijk voordeel te behalen. Verder heeft de FCPA een bepaling inzake boeken en bescheiden. Deze schrijft voor dat bedrijven redelijk gedetailleerde boeken en bescheiden bijhouden en een systeem voor interne financiële controles voorzien zodat alle transacties en overdrachten van goederen accuraat worden weergegeven. Volgens de wetgeving inzake effecten, die gerelateerd is aan de FCPA, betekent 'redelijk gedetailleerd' een 'detailniveau en mate van zekerheid die een functionaris die de nodige zorgvuldigheid betracht goed zou vinden voor zijn eigen werkzaamheden' (in de praktijk betekent dit voldoende gedetailleerd opdat waakzame functionarissen op het hoofdkantoor van Oxbow eventuele onrechtmatige betalingen kunnen vaststellen). Deze regels gelden zowel voor operaties in de Verenigde Staten als in andere landen. De bepalingen inzake documentaire Oxbow 10

15 informatievoorziening van de FCPA zijn in eerste instantie toegespitst op beursgenoteerde ondernemingen, maar worden ook aanbevolen voor niet-beursgenoteerde bedrijven. De voorschriften voor het bestrijden van omkoping van de Britse Bribery Act zijn ruimer. Deze wet geldt zowel voor Britse onderdanen of Britse bedrijven, waar ook ter wereld zij verblijf houden, als voor alle personen of entiteiten die handel drijven in het Verenigd Koninkrijk of waarvan de transacties aan het Brits recht zijn onderworpen. De Britse Bribery Act verbiedt het aanbieden, betalen, beloven te betalen of goedkeuren te betalen van geld, geschenken of iets van waarde aan een handelsonderneming of zakenpersoon, niet-britse overheidsfunctionaris of een niet-britse politieke partij, kandidaat of functionaris, of functionaris van een internationale publiekrechtelijke organisatie, met als doel: deze niet-britse overheidsfunctionaris of partij te beïnvloeden om wel of niet actie te ondernemen, of deze niet-britse overheidsfunctionaris of partij ertoe te bewegen om wel of niet een actie te ondernemen die in strijd is met zijn of haar wettelijke taken de niet-britse overheidsfunctionaris of partij ertoe te bewegen invloed uit te oefenen om een besluit van een niet-britse overheid of overheidsorgaan te beïnvloeden een opdracht te krijgen of te behouden voor iemand, opdrachten door te sturen naar iemand, of een onterecht voordeel te behalen. 2.0 DOELSTELLING Verzekeren dat Oxbow Carbon LLC, zijn gelieerde ondernemingen en werknemers (gezamenlijk: Oxbow) zaken doen conform de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA of Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland), de UK Anti-Bribery Act 2010 (Britse Omkoopwet) en andere lokaal van toepassing zijnde wetten ter bestrijding van omkoping in het rechtsgebied waarin Oxbow werkzaam is. Dit beleid identificeert ook de verantwoordelijkheden van verschillende medewerkers om naleving van de toepasselijke regelgeving te verzekeren. Niet-naleving van deze wettelijke bepalingen kan resulteren in aanzienlijke civiel- of strafrechtelijke sancties, waaronder boetes en gevangenisstraf. 3.0 DEFINITIES Foreign Corrupt Practices Act Amerikaanse wetgeving die het omkopen van een overheidsfunctionaris om een oneigenlijk zakelijk voordeel te behalen strafbaar stelt voor personen of organisaties. UK Bribery Act Britse wetgeving die het omkopen van iemand om een oneigenlijk voordeel te behalen strafbaar stelt. Procesversnellende betalingen betalingen van bescheiden waarde aan overheidsfunctionarissen; deze betalingen zijn bedoeld voor routine overheidstaken, zoals het regelen van inspecties of het verwerken van visa, die de overheidsfunctionaris verplicht moet doen. Overheidsfunctionaris een persoon die is aangesteld of verkozen voor een openbaar ambt (overheidsambt) dit kunnen ook werknemers zijn van bedrijven die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de overheid. 4.0 BELEID Oxbow 11

16 Geen enkele Oxbow medewerker zal een Oxbow vertegenwoordigende externe partij aanbieden of goedkeuren iets van waarde aan te bieden om oneigenlijk voordeel te behouden of te verkrijgen in een zakelijke transactie. Dit beleid zal van toepassing zijn ongeacht of de transactie wordt aangegaan met een overheidsorganisatie, overheidsfunctionaris, medewerker of een bedrijf of nutsbedrijf eigendom van of gecontroleerd door een overheid, of enig bedrijf of afzonderlijke persoon betrokken bij een zakelijke overdracht. Procesversnellende betalingen vereisen specifieke juridische analyse en goedkeuring van het hogere management voor het goedkeuren, beloven of het doen van een betaling. Voortdurend of opzettelijke inbreuk maken op dit beleid zal worden beschouwd als een overtreding van het Oxbow beleid. Audit-bevindingen tegengesteld aan dit beleid (zowel externe als interne conformiteitsaudits van Oxbow) kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag BELEIDSUITZONDERING Alle afwijkingen van of strijdigheden tussen plaatselijke wetten en Oxbow s beleid moeten onder de aandacht worden gebracht van de afdeling Juridische Zaken van Oxbow s om een oplossing te vinden of deze op een hoger bestuursniveau te melden. Zo niet dan gelden de beleidsregels en normen van Oxbow binnen alle rechtsgebieden waar Oxbow zaken doet. 5.0 VERANTWOORDELIJKHEDEN 5.1. Alle Oxbow medewerkers hebben de volgende verantwoordelijkheden: dienen zich te onthouden van het aanbieden, beloven, betalen of overdragen van iets van waarde of het geven van geschenken aan i) niet-amerikaanse overheidsfunctionarissen, ii) niet-amerikaanse politieke partijen en hun functionarissen, iii) kandidaten voor een politieke functie, iv) bestuurders of werknemers van bepaalde bedrijven die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de overheid, of v) personen die betrokken zijn bij zakelijke transacties, met het doel of de bedoeling om een opdracht te krijgen of behouden of een oneigenlijk voordeel te behalen dienen zich te onthouden van het aanbieden of doen van dergelijke betalingen aan andere personen in situaties waarin de werknemer verwacht dat de betaling geheel of gedeeltelijk kan worden doorgegeven aan een persoon uit een van bovengenoemde groepen dienen alle schijnbare overtredingen van de anti-corruptievoorschriften aan de bedrijfsleiding en de afdeling Juridische Zaken te melden dienen alvorens actie te ondernemen de afdeling Juridische Zaken te raadplegen indien zij hetzij direct hetzij indirect iets van waarde willen aanbieden of geven aan een niet- Amerikaanse overheidsfunctionaris, politieke partij of partijfunctionaris of een kandidaat voor een niet-amerikaanse politieke functie of functionaris van een internationale publiekrechtelijke organisatie dienen de afdeling Juridische Zaken te raadplegen alvorens niet-amerikaanse consultants of vertegenwoordigers aan te stellen of andere transacties aan te gaan met niet-amerikaanse personen of bedrijven dienen alle aan een partij gedane of van een partij ontvangen betalingen vast te leggen met behulp van de financiële administratiesystemen van Oxbow om alle transacties en overdrachten van goederen accuraat weer te geven Oxbow 12

17 dienen alle in het Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding van Oxbow beschreven voorschriften betreffende het geven of ontvangen van geschenken te lezen en na te leven NB: Conflicten tussen bepalingen of wetten van landen waarin Oxbow opereert, moeten worden opgelost door de directeur Compliance en de Bedrijfsjurist van Oxbow Senior Leadership voor Oxbow eenheden heeft de volgende verantwoordelijkheden: dient te verzekeren dat werknemers die sterk betrokken zijn bij contractuele onderhandelingen klanten worden geïdentificeerd voor trainingsdoeleinden (bijv., traders, medewerkers van de klantenservice, transport) dient problemen i.v.m. dit beleid direct naar de afdelingen Juridische Zaken of Compliance te escaleren dient controleprocedures te voorzien en te beheren om te verzekeren dat aan de voorschriften van dit beleid en het Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding van Oxbow wordt voldaan dient ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke managers bij Oxbow regelmatig de manier van zaken doen van Oxbow in het buitenland toetsen dient ervoor te zorgen dat alle werknemers een exemplaar van dit beleid krijgen en het begrijpen en naleven 5.3. De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance zijn verantwoordelijk voor: De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance van Oxbow verzorgen training, hetzij direct hetzij door derden, voor personen die worden aangeduid door de bedrijfsleiding. De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance verlenen hun medewerking aan de goedkeuringsprocedure voor aanvragen voor geschenken of gastvrijheid. De afdeling Juridische Zaken en de directeur Compliance van Oxbow voeren due diligence uit voor nieuwe klanten en leveranciers. 6.0 PROCEDURES Geen. 7.0 REFERENTIES Oxbow s Richtlijn voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding van Oxbow 8.0 BENODIGDE TRAINING Jaarlijkse gedragscodetraining Anticorruptietraining bij indienstneming en herhaalde training elk daaropvolgend jaar. 9.0 DOSSIERS Jaarlijkse certificering van aanvaarding van de Oxbow Gedragscode Oxbow 13

18 V. Beleid inzake Elektronische Communicatie Titel: Goedgekeurd door manager(s): Sponsor: Communicatiebeleid Chairman & Chief Executive Officer General Counsel (Hoofd Juridische Zaken) Vice President Information Technology Van kracht voor de volgende Alle medewerkers en adviseurs van Oxbow Carbon LLC personen: en haar dochterondernemingen. Ingangsdatum: 1 januari, 2012 Revisiedatum: Versie: 1.1 Jaarlijks 1.0 ACHTERGROND Oxbow Carbon LLC en haar zusterondernemingen (gezamenlijk genoemd, de Onderneming ) onderhoudt en biedt toegang tot diverse elektronische communicatiesystemen om medewerkers te helpen bij het uitvoeren van zakelijke handelingen voor de Onderneming. Deze systemen omvatten het volgende: elektronische mailsystemen ( ), internet, digitale scan-/kopieermachines, faxmachines (fax), telefoons en pc s die zijn aangesloten op een netwerk. Ze zijn niet het privé-eigendom van een medewerker. Het bedrijf behoudt zich het recht voor alle berichten die voor om het even welk doel worden opgesteld, ontvangen of verzonden via het systeem te volgen, te controleren, te toetsen, op te vragen, te openen, vast te leggen en openbaar te maken en is van plan gebruik te maken van dit recht. U mag daarom er niet van uitgegaan dat s die worden verzonden of ontvangen vertrouwelijk zijn en geen enkele werknemer of andere persoon mag privacy verwachten op dit gebied. Gebruikers van het systeem hebben geen persoonlijk recht op privacy met betrekking tot materiaal dat hiermee wordt gemaakt, ontvangen of verzonden. Gebruikt een medewerker deze systemen dan houdt dat automatisch in dat hij of zij de rechten van de Onderneming met betrekking tot al deze berichten erkent en aanvaardt. Hoewel het bedrijf het recht heeft om s op te vragen en te lezen, moeten andere medewerkers s die circuleren binnen het bedrijf vertrouwelijk behandelen. M.a.w. e- mails mogen alleen worden geopend door de persoon waarvoor het bericht is bestemd. 2.0 DOELSTELLING Doelstelling van dit beleid is richtlijnen op te stellen om medewerkers te ondersteunen tijdens het gebruik van Oxbow s communicatiesystemen en alle medewerkers van de Onderneming, ingehuurd en tijdelijk personeel te informeren die de bedrijfssystemen gebruiken, dat de hardware en software en andere apparatuur nodig voor het gebruik van deze elektronische communicatiesystemen eigendom zijn van de Onderneming. 3.0 DEFINITIES Oxbow 14

19 Communicatie betekent het communiceren door middel van elektronische mail, internet, telefoon, koeriers, sociale media en postdiensten. Deze termen staan gedefinieerd in het Personeelshandboek. Elektronische mail betekent het uitwisselen van berichten via het computernetwerk. Het systeem is in eerste instantie bedoeld voor werkzaamheden voor het bedrijf en mag in het algemeen niet worden gebruikt voor persoonlijke activiteiten of andere doeleinden. Internetgebruik betekent iedere vorm van een elektronisch communicatienetwerk dat is aangesloten op computernetwerken en computerfaciliteiten van organisaties over de hele wereld. Medewerkers met internettoegang mogen het internet alleen gebruiken voor zakelijke doeleinden en moeten dit in het beste belang van het bedrijf doen. Sociale media betekent iedere website of ander online wijze van communicatie dat wordt gebruikt door grote groepen mensen om informatie te delen en sociale en professionele contacten te ontwikkelen. Voorbeelden van sociale media zijn o.a. maar niet beperkt tot Facebook. Twitter, blogs enz. 4.0 BELEID Elektronische communicatiesystemen van de Onderneming moeten alleen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden van de onderneming. Het is medewerkers verboden auteursrechtelijk materiaal, handelsgeheimen, vertrouwelijke informatie, bedrijfseigen financiële gegevens en alle overige vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie of dergelijke materialen te verzenden (upload) of te ontvangen (download), zonder voorafgaande autorisatie door de supervisor van de medewerker. Alle hierop opgestelde, verzonden en ontvangen berichten blijven het eigendom van de Onderneming. Ze zijn niet het privéeigendom van een medewerker. Medewerkers moeten zich onthouden van alle communicatie waarbij toepasselijke wetten (bijv. zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal doorsturen) of het bedrijfsbeleid (zoals ongewenste seksuele intimiteiten) worden overtreden. Tegen werknemers die dit beleid overtreden kunnen maatregelen worden genomen die kunnen resulteren in beëindiging van het dienstverband. Als u op de hoogte raakt van het overtreden van dit beleid door anderen, dan wordt van u verwacht dat u dit misbruik of overtreding aan uw supervisor of de afdeling Personeelszaken meldt. 4.1 UITZONDERING OP HET BELEID INZAKE GEBRUIK De Onderneming erkent dat medewerkers op beperkte schaal gebruik moeten kunnen maken van de communicatiesystemen van de Onderneming voor het inplannen van afspraken en andere beperkte persoonlijke zaken. Verwacht wordt dat de medewerkers hun gezond verstand gebruiken wanneer zij het systeem van het bedrijf gebruiken voor deze beperkte persoonlijke doeleinden. 5.0 VERANTWOORDELIJKHEDEN 5.1. De afdeling IT is verantwoordelijk voor: Het actueel houden en handhaven van het Beleid inzake elektronische communicatie Het communiceren van beleidswijzigingen en updates naar alle betreffende medewerkers 5.2. De afdeling Personeelszaken is verantwoordelijk voor: Oxbow 15

20 Nieuwe medewerkers een exemplaar overhandigen van het Beleid inzake elektronische communicatie Afdelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor: Het beveiligen van login-gegevens en deze niet te verstrekken aan andere personen dan hun directe supervisor, indien verzocht. Zorgen dat geen enkele niet geautoriseerde software op apparatuur van de Onderneming wordt geladen. 6.0 PROCEDURES Geen. 7.0 REFERENTIES Handboek voor medewerkers 8.0 BENODIGDE TRAINING Geen. 9.0 DOSSIERS Geen. Oxbow 16

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Gedetailleerde aanwijzingen voor het anti-corruptiebeleid van Oxbow December 2012 Herziening 1.0 1. Doel Doel van dit Richtsnoer voor naleving

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie