Inkoopbeleid voor zorggroepen Coöperatie VGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid voor zorggroepen 2016. Coöperatie VGZ"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid voor zorggroepen 2016 Coöperatie VGZ

2 Inhoud Voorwoord 3 1. Visie op zorggroepen 4 VGZ visie integrale chronische zorg 4 Kerntaken 5 Brede rol 5 2. Brede rol Zorggroepen 6 Brede Rol Doelmatig Voorschrijven buiten de ketens 6 Brede Rol Basis GGZ 6 Brede Rol Ouderenzorg 8 Brede Rol Diagnostiek Financieringssystematiek Inkoopspecificaties DM II/COPD (Astma)/CVRM Aandachtspunten voor zorggroepen bij DM II / COPD (Astma) / CVRM 13 Aandachtspunt Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen binnen het zorgpad 13 Aandachtspunt Zelfzorg Ondersteund (ZO!) 14 Aandachtspunt Individueel zorgplan (IZP) 14 Aandachtspunt Inzet van beleid gericht op de beheersbaarheid van KIS-kosten 14 Aandachtspunt (Meekijk)consult medisch specialist in de keten 15 Aandachtspunt Aanscherping in- en exclusie criteria 15 Aandachtspunt Realiseren van Regionale Transmurale Afspraken Overzicht specificaties DM II/COPD (Astma)/CVRM Klant Kwaliteit (Zorg-)kosten en financiering Financiering van de overhead Randvoorwaarden en inkoopvoorwaarden 27 Randvoorwaarden voor contractering 27 Minimum eisen aan het bedrijfsplan 27 Minimum eisen aan het fysiek meekijkconsult 27 Minimum eisen aan het Klinisch Informatiesysteem 28 Inkoopvoorwaarden 28 Tweejarige overeenkomst 29 Bijlage a Inkoopspecificatie Voetzorg 30 Bijlage b Randvoorwaarden RTA s 32 2

3 Voorwoord Geachte relatie, beste zorggroep, Dit document beschrijft het inkoopbeleid van Coöperatie VGZ Het nu gekozen beleid biedt meer zekerheid aan zorggroepen. De roep om die zekerheid klonk de afgelopen tijd regelmatig uit het veld, en die roep hopen we hieronder te beantwoorden. Zorggroepen zijn belangrijke strategische partners van VGZ. Samen hebben wij de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt: bijna 90% van onze verzekerden heeft toegang tot chronische zorg voor DM II, COPD en CVRM; de regionale functie van zorggroepen wordt steeds breder ingevuld; er lopen vele innovatieve trajecten waarmee we de chronische zorg verder verbeteren. Tegelijkertijd merken we dat huidige organisatie van de ketenzorg onder druk staat. De nieuwe huisartsenbekostiging en de commotie die hierover is ontstaan, heeft zijn weerslag op de ketenzorg. Verder verschenen er kritische artikelen over de toegevoegde waarde van ketenzorg en worstelen sommige zorggroepen met de invulling van hun regierol in de regio. Dit vraagt van zorgverzekeraars en zorggroepen een kritische blik naar kwaliteit, klantbeleving en kosten. Het legt ook nadruk op het belang van transparantie over resultaten. Met onze gezamenlijke ambities zullen we de patiënt zoveel mogelijk in zijn eigen kracht zetten, met als doel zoveel mogelijk zelfredzaamheid en eigen regie over het leven. Een mooie uitdaging die wij graag met u aangaan. Het afgelopen half jaar hebben we als verzekeraar en aanbieders veel contact gehad via klankbordbijeenkomsten en informeel lokaal overleg. Ook hebben we dit jaar voor het eerst gewerkt met een denktank, waarin zorggroep directeuren zitting hebben. Dit heeft ons geholpen om onze visie en ons beleid goed af te stemmen op de dagelijkse werkelijkheid van het veld. VGZ blijft daarbij waarde hechten aan zorg dichtbij de patiënt/cliënt middels professionalisering van de eerste lijn en samenwerking met de tweede lijn. Ook zien wij het belang van een goed geïnformeerde patiënt/cliënt en van de regionale functie van zorggroepen. In tegenstelling tot wat wij eerder aankondigden, hebben we besloten de variabele component voor huisartsenzorg binnen de ketens voor 2016 niet te vergroten. Daarbij vind ik het van belang aan te geven dat het beperken van administratieve lasten boven aan onze agenda staat en dat wij blijven investeren in ketenzorg. Ten opzichte van 2015 is ons budget weer gestegen. In de vele contactmomenten met het veld is ons geadviseerd rekening te houden met regionale factoren. Gevolg hiervan is dat wij conform eerder jaren, op onderdelen ruimte laten voor maatwerkafspraken. Bovenstaande betekent ook dat ons inkoopbeleid 2016 grotendeels vergelijkbaar is met vorig jaar. Op de volgende onderwerpen hebben wij een aanscherping gedaan: 1. We sluiten contacten af voor twee jaar; 2. De keten CVRM is gesplitst in een onderdeel VVR en HVZ; 3. Onderdeel inzet medisch specialist is vereenvoudigd; 4. We maken specifieke afspraken over doelmatig voorschrijven binnen de keten; 5. Op basis van een sluitende businesscase contracteren we astma in een beperkt aantal regio s; 6. Inzet op een duurzame financiering van het KIS. Wij kijken uit naar een constructief jaar met u. Heeft u vragen over dit inkoopkader, dan kunt u deze stellen aan onze zorginkoper. Johan van Zeelst Manager Integrale Zorg Zorginkoop & Contractmanagement Coöperatie VGZ UA terug naar inhoudsopgave 3

4 1. Visie op zorggroepen U als zorggroep en wij als zorgverzekeraar staan voor grote uitdagingen. De verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om de rol van de eerste lijn. Dit geldt op vele dossiers. Daartoe dient de 1e lijn verder versterkt te worden, zowel in zorgverlenende capaciteit als in organisatorisch opzicht. Wij zetten ons in voor versterking en professionalisering van de eerste lijn. Op basis van demografische ontwikkelingen, zoals een toename van (kwetsbare) ouderen en een toename van chronisch zieken, kan ingeschat worden dat de zorgbehoefte de komende jaren zal toenemen. Dit legt een steeds groter beslag op mensen en middelen. Uitgangspunt van ons beleid is, dat kwalitatief goede zorg wordt georganiseerd dichtbij onze verzekerde, waarbij wordt beoogd om mensen en hun naasten optimaal te ondersteunen in hun streven naar zelfredzaamheid. Deze ontwikkelingen spelen binnen een context waarin toenemend aandacht is voor transparantie en (inzichtelijke) kwaliteit van zorg binnen een geheel van kostenbeheersing. Als gevolg van deze ontwikkeling zal de zorgbehoefte in de nulde en eerste lijn duidelijk toenemen, hetgeen ons bevestigt dat de huidige wijze van hulp en zorgverlening aangepast dient te worden. Belangrijk is, dat veel meer dan nu gebruikelijk is, de formele en informele hulp in samenhang gegeven gaan worden met een verbinding tussen de zorg en het sociale domein. Brede organisaties, zoals bijvoorbeeld u als zorggroep, kunnen een belangrijke rol vervullen om deze samenhang waar te maken. Dit betekent dat wij in ons beleid samen met u en/of andere zorgaanbieders specifieke keuzes maken over welke functies in de eerste lijn verder ontwikkeld worden, maar ook welke partijen daartoe het meest aangewezen zijn. Voor sommige zorgvormen is ons beleid bijvoorbeeld direct op de individuele huisarts gericht. Vaak echter, is een breder organisatieniveau wenselijk, zoals in de vorm van zorggroepen. In de basis ben u als zorggroep de preferred provider om onze ambities voor Chronische Basiszorg in de eerste lijn te verwezenlijken. Deze zorg onderscheidt zich van enkelvoudige huisartsenzorg door het chronische karakter van de aandoeningen, complexiteit en betrokkenheid van meerdere disciplines. Voor 2016 stimuleren wij de doorontwikkeling van bestaande ketenzorg van alle zorggroepen naar een hoogwaardig kwalitatief niveau voor een passende prijs. Op dit moment zijn de ketens ziektespecifiek ingericht. Dit is een logische start geweest van de ketenzorg maar geen duurzaam inrichtingsprincipe. Om gehoor te geven aan de volgende fase in de chronische zorg willen wij afstappen van de ziektespecifieke ketens en overstappen op meer algemene programmatische zorg voor chronische patiënten op basis van integrale patiëntprofielen. Als stip op de horizon zien wij een situatie waarbij een georganiseerde 1e lijn, zoals bijvoorbeeld uw zorggroep, de verantwoordelijkheid neemt voor een breed spectrum van zorg in deze 1e lijn. En waarbij tevens de financiering gekoppeld wordt aan de populatiekenmerken van de regio en de behaalde resultaten in termen van kwaliteit, kosten en klanttevredenheid. Wij kiezen voor een focus op resultaten die er toe doen voor onze verzekerden, uw patiënten, zoals Kwaliteit van Leven, ziekenhuis- en verpleeghuisopnames en mate van zorggebruik en zelfredzaamheid. VGZ visie integrale chronische zorg Value Based Healthcare Integratiegraad Enkelvoudige huisartsenzorg Ketenzorg Integrale zorgprofielen Van verrichtingen via ketenfinanciering naar integrale bekostiging naar P4P terug naar inhoudsopgave 4

5 Kerntaken Voor 2016 vinden wij het van belang dat u kwalitatief goede en doelmatige ketenzorg levert. Dit zien wij als de basis en noemen we kerntaken. Deze kerntaken omschrijven wij als: het leveren van Diabetes type 2 zorg, COPD zorg en CVRM zorg met daarbij onder meer verantwoordelijkheid voor de realisatie van substitutie, doelmatig voorschrijven binnen de ketenzorg en stimuleren van zelfmanagement. Brede rol Naast deze kerntaken maken wij graag aanvullende afspraken met u. Naar ons inzien bent u bij uitstek de meest geschikte partij om afspraken mee te maken gezien uw organisatorische structuur en uw reeds bestaande samenwerking met andere partijen. We realiseren ons echter dat niet elke zorggroep zich in dezelfde fase van ontwikkeling bevindt en dat er verschillen zijn tussen zorggroepen in het mandaat dat men krijgt vanuit de achterban. Indien u met ons aanvullende afspraken maakt is het voor ons allen daarom van belang dat u hiervoor volledig mandaat van uw achterban heeft gekregen. Hierdoor wijzigt onze ambitie niet maar zal moeten blijken in hoeverre u in staat bent om deze ambities met ons te realiseren. Over de volgende onderwerpen willen wij graag afspraken met u maken: Doelmatig Voorschrijven buiten de keten; GGZ; Ouderenzorg; Diagnostiek. Voorgaand vermelde onderwerpen worden nader toegelicht in hoofdstuk 2. Andere onderwerpen kunnen zijn: Samenwerking met gemeente U kunt als aanspreekpunt fungeren voor één of meerdere gemeenten (WMO regio) en de verbinding tussen het sociale domein en de zorg coördineren. Innovatie in regio Indien huisartsen op regionaal niveau innovaties willen implementeren, kunt u bijvoorbeeld de randvoorwaarden als een aanvraag van financiering, monitoring en informatievoorziening organiseren. Anderhalvelijns zorg Wij zien een toegevoegde waarde van anderhalvelijns zorg onder regie van de huisarts. Gezien uw schaalgrootte kunt u deze regierol op u nemen. U stelt zich dan ten doel om zorg te substitueren die met name buiten de bovengenoemde kern zorg valt. terug naar inhoudsopgave 5

6 2. Brede rol Zorggroepen Het afgelopen jaar was een bewogen jaar waarin vele verandering in het zorgstelsel zijn doorgevoerd. Het waren onder meer veranderingen die effect hadden op de uitvoering van de brede rol. Zo is de nieuwe huisartsenfinanciering met andere beloningsmogelijkheden (S2, S3) ingevoerd. Ook vindt momenteel verschuiving plaats van de tweedelijns GGZ (Specialistische GGZ) naar de Basis GGZ en Huisartsenzorg (POH GGZ). Met de wijzigingen in de Jeugd GGZ zijn de gemeente en de huisarts, waaronder de POH GGZ, nu belangrijke overlegpartners. Tot slot heeft de overheveling van de verpleging en verzorging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet impact gehad op de eerstelijn. Een goede samenwerking en verbinding tussen de wijkverpleegkundige en de huisarts is belangrijk en wordt gevraagd. De kwaliteit van leven van kwetsbare burgers wil VGZ verbeteren door de problematiek van burgers vanuit een integraal perspectief op wijkniveau te benaderen. Van belang hierbij is dat we de burger in staat stellen om eigen regie te nemen en zelfredzaam te blijven. Op deze wijze gaan wij er van uit dat de burger effectief en efficiënt in zijn eigen omgeving wordt geholpen. Om dit tot stand te brengen is het van belang om in de wijk samenhang te creëren tussen het zorg- en het sociale domein. Op basis van de genoemde ontwikkelingen, maar ook naar aanleiding van signalen die wij van u ontvingen over bijvoorbeeld doelmatig voorschrijven en de eerstelijns diagnostiek, zien wij voor 2016 onder meer de volgende thema s voor de brede rol van de zorggroep: Doelmatig voorschrijven; Basis GGZ; Ouderenzorg; Diagnostiek. Hierna lichten we de thema s verder toe. Voor uitgebreide informatie over de specifieke thema s verwijzen wij u naar onze website De definitie van de term brede rol kan als volgt omschreven worden: De zorggroepen enthousiasmeren en faciliteren de bij hun aangesloten huisartsenpraktijken voor een aantal specifieke thema s. Daarover zijn desgewenst afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar om gestelde doelen te bereiken. Brede Rol Doelmatig Voorschrijven buiten de ketens Wij stimuleren zorggroepen die met ons afspraken willen maken die verder gaan dan de afspraken over geneesmiddelen binnen het zorgpad (zoals beschreven bij paragraaf 4.1 in dit document). Zorggroepen die hierbij een rol voor zichzelf zien weggelegd, maken dit kenbaar aan de regionale zorginkoper. De belangrijkste doelstelling is verlaging van het besparingspotentieel op geneesmiddelen die geen onderdeel uitmaken van de zorgpaden. In gezamenlijkheid wordt bepaald met welke geneesmiddelen we aan de slag gaan. Ook hier willen wij u faciliteren door aanlevering van spiegelinformatie. Het behaalde besparingspotentieel wordt (deels) beschikbaar gesteld voor extra regionale investeringen in de zorg. Brede Rol Basis GGZ Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is opgemerkt, vindt er op dit moment een verschuiving plaats van de tweedelijns GGZ (Specialistische GGZ) naar de Basis GGZ en Huisartsenzorg (POH GGZ). Dit gebeurt via substitutie vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn door het afbouwen van het aantal plaatsen (bedden), substitutie naar FACT teams en substitutie naar GBGGZ, POH GGZ en wijkteams. terug naar inhoudsopgave 6

7 De GBGGZ kenmerkt zich als GGZ zorg voor cliënten waarbij sprake is van een DSM stoornis, waarbij de ernst van de klachten, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten van dien aard zijn dat behandeling niet in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) hoeft plaats te vinden. Hierbij is goede kwalitatieve zorg, dicht bij huis, voor de cliënt essentieel. Indien er sprake is van klachten maar niet van een stoornis, behoort begeleiding en behandeling tot het domein van de huisartsenzorg en Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ), aangezien de GBGGZ voornamelijk de electieve (te plannen) zorg omvat. Wij vinden het van belang om de kwaliteit van zorg voor de cliënten zichtbaar te maken. Maar ook is van belang hoe de cliënt de zorg ervaart, plus de inbreng van cliëntenraden/familieraden en de samenwerking van partijen. Deze punten hebben prioriteit in het beleid GBGGZ voor Wij stimuleren samenwerking tussen zorgverleners, zowel binnen de GGZ als tussen de GGZ en andere zorgverleners binnen de keten. GBGGZ is zorg die in principe voor een cliënt dichtbij huis wordt aangeboden, passend bij het plaatselijk zorg/wijknetwerk. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: de zorg is gericht om de cliënt te ondersteunen bij het behalen van zijn/haar behandel- of hersteldoelen; de zorg is gericht op het bereiken van de doelen gesteld in het individueel zorgplan van de cliënt; de zorg is samenhangend georganiseerd op het niveau dat past bij de zorgvraag; de zorgvraag van de cliënt staat centraal bij de organisatie van samenhangende zorg. Om deze manier van zorgverlening te versterken, zien wij een meerwaarde in het organiseren van ketenzorg POH GGZ + (een deel van de) GBGGZ, waarbij wij de samenwerking met een ICT-infrastructuur van cruciaal belang vinden; regionale monitoringsinformatie (geanonimiseerd) kan gegenereerd worden om de kwaliteitscyclus te versterken (spiegelinformatie). Wij stimuleren de samenwerking met huisartsen / POH GGZ en het aansluiten van GGZ zorgverleners op keteninformatiesystemen; de zorg is gericht op het stimuleren van cliëntenparticipatie. Deze zorg gaat verder dan de organisatie van een cliëntenraad. Wij zien graag dat de behoeften van cliënten worden gehoord en worden ingepast in beleid en vervolgens bij voorkeur- regionaal worden georganiseerd; de zorg ondersteunt en stimuleert zelfmanagement van de cliënt door het stimuleren van digitale zorg (e-health), waarbij de voorkeur uitgaat naar het aanbieden van blended aanbod / blended care, een combinatie van face to face gesprekken en digitale zorg; een regionaal triage-instrument wordt toegepast op basis van geobjectiveerde behandelcriteria per echelon, waarmee door de huisarts gerichter kan worden verwezen, en de cliënt naar de best passende interventie en op de juiste plek in de keten wordt verwezen. Samenvattend: VGZ acht het van groot belang dat de cliënt vanuit een huisartsenpraktijk wordt doorverwezen naar het juiste echelon van zorg (POH GGZ, GBGGZ of SGGZ). Om passende zorg te realiseren (matched care) en meer te objectiveren, zien wij een toegevoegde waarde in een optimaal functionerend triagesysteem bij de huisartsenzorg. Daarbij vinden wij regionaal draagvlak bij de keuze voor een instrument van essentieel belang. Alleen door samenwerking is het mogelijk om de kwaliteit van zorg te optimaliseren en te borgen. Vanuit de visie zorg dichtbij voor de cliënt is brede toegang tot de GBGGZ belangrijk. Onze verzekerden willen een goede keuze maken voor de zorgverlener dichtbij. Om die reden is het wenselijk dat aanbieders GBGGZ inzichtelijk maken welke kwaliteit van zorg zij leveren en hoe zij de zorg samenhangend rondom de zorgvraag van de cliënt organiseren. Van belang is dat de organisaties die GBGGZ bieden, op termijn breed zijn samengesteld en een multidisciplinair karakter krijgen. Naast vrijgevestigde zorgverleners in de GBGGZ, is het ook belangrijk dat vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten in deze organisaties zijn vertegenwoordigd. Voor wat betreft de wijzigingen die zijn ingezet in de Jeugd GGZ, zijn de gemeente en de huisarts belangrijke overlegpartners van elkaar geworden, waarbij de inzet van de POH GGZ van groot belang is. De POH GGZ is te zien als een generalist, die in bredere samenwerkingsverbanden een rol kan spelen voor specifiek Jeugd. Hierbij is het goed om op te merken dat de maximale inzet van POH GGZ 12 uur per normpraktijk bedraagt. Echter, de gemeenten kunnen extra inzet van POH GGZ inhuren ten behoeve van inzet in wijkteams. Bij de GGZ speelt 18- / 18+ hechten wij er waarde aan, om in samenwerking met gemeenten, zorg te dragen voor een naadloze overgang van Wmo naar Zvw, dus voor die jongeren die van de ene financieringsstroom naar de andere overgaan. Onze sterke voorkeur hierbij gaat uit naar het centraal zetten van de zorgvraag van de klant en niet de terug naar inhoudsopgave 7

8 financieringsvorm. Dat houdt direct in dat voorafgaande aan de overgang naar 18+ er een plan dient te liggen over de overgang van zorg en financiering. Om onze cliënten hiervan geen hinder van te laten ondervinden, is ook in deze specifieke zorg juist het samen optrekken en tijdig afstemmen tussen de verschillende partijen van belang. In samenwerking met u verwachten wij een geruisloze overgang van Wmo naar Zvw te bewerkstelligen. Brede Rol Ouderenzorg De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. De relatieve afname van de beroepsbevolking en de toenemende zorgvraag door de vergrijzing, maken dat het zorgaanbod in Nederland zich hierop zal moeten voorbereiden. Dat heeft gevolgen voor zowel de inhoud van zorg als de organisatie ervan. Wij investeren al jaren in de zorg voor kwetsbare ouderen, middels een door individuele huisartsen af te sluiten prestatie-afspraak en middels een viertal pilots. Voor kwetsbare ouderen (75+) willen wij een pro-actief integraal zorgconcept in de eerste lijn mogelijk maken om zowel organisatorisch als zorginhoudelijk zorg en welzijn voor ouderen te verbeteren. Wij beogen hierdoor een betere ervaren kwaliteit van leven voor de kwetsbare ouderen te realiseren. De basis voor deze aanpak is ons beleid op het gebied van wijknetwerken, waarin de organisatie van zorg en welzijn dicht bij de burger en in samenhang centraal staat. Samenwerking met gemeenten op het gebied van wonen, welzijn en zorg is hiervoor randvoorwaardelijk. Het is van groot belang dat de zorg voor kwetsbare ouderen vanuit de eerstelijn aansluit op de uitwerking van het beleid ten aanzien van wijknetwerken in de gemeenten. terug naar inhoudsopgave 8

9 De doelgroep kwetsbare ouderen kan als volgt worden omschreven: 75+ers met meervoudige complexe problemen, gecombineerd met een aantoonbaar problematisch verlies aan regiemogelijkheden waarbij er een noodzaak is voor meerdere zorgaanbieders om af te stemmen over de zorg middels een MDO, vertaald in een individueel zorg-/leefplan en waarbij behoefte is aan casemanagement. Bij deze doelgroep is in feite de onderliggende ziekte of beperking secundair en gaat het uiteindelijk om de gewenste interventies met betrekking tot functioneren en daarmee op behoud van zo veel mogelijk kwaliteit van leven. De belangrijkste kenmerken van de zorg voor deze thuiswonende doelgroep zijn: Regievoering onder verantwoordelijkheid van de huisartsenpraktijk; Casefinding is de manier van inclusie; Integrale vraagverheldering leidend tot integraal leefzorgplan (LZP), opgesteld door huisarts (POH) of wijkverpleegkundige, met afstemming van het niet-medische deel van het LZP met het sociale domein/ wijkteam; MDO (multidisciplinair overleg), waarin de specialist ouderengeneeskunde (SO) een rol speelt; Het casemanagement is afgestemd op de overheersende problematiek; De huisarts is de hoofdbehandelaar, Specialist ouderengeneeskunde (SO) heeft hierbij een consulterende rol. Momenteel wordt middels de Innovatieregeling geëxperimenteerd met pro-actieve integraal georganiseerde zorg voor de meest kwetsbare ouderen in een viertal pilots met zorggroepen in de regio s: Maastricht, Eindhoven, Venlo en Alkmaar. Deze pilots kennen een looptijd tot eind Wanneer deze pilots succesvol blijken te zijn, overwegen wij om op bredere schaal een dergelijk integraal ketenproduct te gaan inkopen (op z n vroegst vanaf 2017). In de regio s waar we geen pilot hebben afgesproken, vragen we u als Zorggroep om een aanjagende en initiërende rol te spelen bij de ontwikkeling van integrale ouderenzorg, zodanig dat de grond bouwrijp wordt gemaakt voor de voorlopig beoogde invoering van een ketenzorgproduct. In de zogenaamde A1 gemeenten (de grote gemeenten) waar wij preferente zorgverzekeraar zijn, zullen de huisartspraktijken de zorg voor kwetsbare ouderen moeten aanhaken op de aldaar door de gemeente opgerichte wijkteams. Voor de overige gemeenten vragen we hoe u kunt bijdragen aan de ontwikkeling en de organisatie van gestructureerde ouderenzorg, plus de aanhaking ervan op het door de gemeente voorgestane beleid (en de uitvoering ervan) op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tabel 1: Kwetsbare ouderen VGZ vraagt aan zorggroepen het volgende op het thema Zorg voor kwetsbare ouderen : 1 Het aanjagen, coördineren en faciliteren van uitrol van de prestatie kwetsbare ouderen bij de zorggroep aangesloten huisartsen opdat steeds meer huisartsen gestructureerd bezig gaan met deze zorg. 2 Het leggen van verbinding met andere aanbieders van ouderenzorg binnen de eerste lijn waaronder: thuiszorg, fysiotherapie, specialist Ouderengeneeskunde, welzijn, netwerk dementie, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijk werk en gemeente ten einde gemeenschappelijk doelen te stellen in de regio. 3 Een gedegen oriëntatie op een geriatrisch zorgprogramma inclusief de onderdelen dementiezorg, mantelzorg, transferzorg, einde-leven planning en palliatieve zorg. 4 Binnen A1 gemeenten de zorg voor ouderen te laten aansluiten op de door de gemeenten georganiseerde wijkteams en de wijkteamaanpak. 5 Binnen overige gemeenten te komen met een plan van aanpak hoe u ouderenzorg aldaar kunt laten aanhaken op het beleid van de gemeente op gebied van wonen, welzijn en zorg. 6 Onderzoek naar de inzet van ondersteunende ICT en aansluiting op een Klinisch Informatie Systeem, mede in het licht van een noodzakelijk individueel zorg-/leefplan voor elke kwetsbare oudere. 7 Regionale schriftelijke afspraken over consultatie van de specialist ouderengeneeskunde en de kaderarts ouderenzorg door de huisarts. terug naar inhoudsopgave 9

10 Voor het borgen van bovengenoemde doelen en activiteiten vragen wij u om een Plan van Aanpak te schrijven waarin u schetst hoe de bovengenoemde punten in de regio kunnen worden gerealiseerd. Dit plan van aanpak beschrijft zowel de organisatie van deze zorg als de inhoud van deze zorg. In het laatste kwartaal 2016 wordt verslag gelegd door de Zorgaanbieder over de realisatie van het plan van aanpak en worden de vervolgstappen voor 2017 beschreven. Vanwege het vaste, begrensde totaalbudget worden de aanvragen voor de brede rol door zorggroepen die voor het eerst een plan van aanpak indienen met voorrang behandeld. Zorgroepen die voor de 2de of 3de keer een aanvraag indienen, dienen de reeds uitgevoerde stappen in het plan van aanpak te verwerken opdat hiermee bij de beoordeling en de vaststelling van het budget rekening gehouden kan worden. Brede Rol Diagnostiek Per 2016 wordt in ons land volledige prestatiebekostiging voor de Eerstelijns Diagnostische Centra en Trombosediensten ingevoerd. Ziekenhuizen en Productie Samenwerkingsverbanden, die ook eerstelijnsdiagnostiek uitvoeren, zijn al eerder op deze nieuwe bekostigingsvorm overgegaan. Deze maatregel heeft verstrekkende gevolgen, in die zin dat zij uitvoerende partijen meer sturingsmogelijkheden geeft om het integrale diagnostiekproces te verbeteren. Wij hebben ons op deze situatie voorbereid door onder meer een grootschalig onderzoek te laten uitvoeren naar de structuur, werkwijze, financiering van de diagnostiek. Dit onderzoek toonde een tweetal opmerkelijke zaken aan: de prijs van diagnostiek in Nederland is (te) hoog in vergelijking met het buitenland. Door verbeteringen in de uitvoering en door schaalvergroting zijn aanzienlijke prijsvoordelen te behalen; er is op deelgebieden sprake van veel dubbele en onnodige diagnostiek. Door goede samenwerkingsafspraken tussen aanvrager en uitvoerder van diagnostiek, kunnen deze ondoelmatigheden worden teruggedrongen. Huisartsen zijn de belangrijkste groep aanvragers van eerstelijnsdiagnostiek. Daarmee zijn zij in grote mate bepalend voor de hoeveelheid en de locatie van de uitgevoerde diagnostiek. Ook binnen zorgpaden speelt ED een belangrijke rol. Om ervaring op te doen ten aanzien van een kwalitatief hoogstaande, klantgerichte en duurzame inrichting van het integrale diagnostiekproces, zijn met vier zorggroepen afspraken gemaakt voor analyse van het aanvraagproces. In 2016 zullen daarnaast factpacts beschikbaar komen voor meer inzage in het huidige aanvraagproces. Deze worden in ieder geval met de meest ondoelmatig ogende zorggroepen besproken. Deze bespreking kan leiden tot per regio verschillende acties/afspraken: kennisdeling, opzetten van een DTO, een scholingstraject, hulp inroepen van een deskundige (naar analogie van een kaderarts) etc. Van zorggroepen verwachten wij verder in het kwaliteitsbeleid aandacht voor een doelmatige diagnostiek als onderdeel van het zorgproces. terug naar inhoudsopgave 10

11 3. Financieringssystematiek 2016 Als het gaat om de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, staat VGZ staat voor een combinatie van populatiebekostiging (bekostiging naar zorgvraagzwaarte) en resultaatbeloning met als doel het belonen op gezondheidswinst. De eerste stappen op weg hiernaar toe zijn januari jl. gezet door invoering van de nieuwe huisartsenfinanciering. Momenteel nemen we met elkaar de eerste ervaringen van dit financieringssysteem waar. In dit hoofdstuk lichten we dit financieringssysteem nogmaals kort toe, waarna we graag de lijn van het VGZ beleid voor 2016 nader aangeven, een lijn die we hebben gebaseerd op de huidige ervaringen. Het huisartsenfinancieringssysteem bestaat uit drie segmenten. Segment 1 (S1) omvat de basis voor het verlenen van monodisciplinaire zorg. Het tweede segment (S2) is bestemd voor het organiseren van multidisciplinaire zorg integraal rondom de patiënt en voor de samenwerking tussen professionals. Om de mogelijkheid te hebben zorgverleners naar resultaat te belonen en om zorginnovatie gestructureerd te ondersteunen, bestaat een derde segment (S3). Zoals in het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015 reeds is aangegeven, wijst inmiddels ook de praktijk uit dat dit nieuwe bekostigingssysteem nog onvoldoende is uitgekristalliseerd en dat de ontwikkeling van resultaatbekostiging nog in de kinderschoenen staat. Ook in 2016 dient verdere ontplooiing plaats te vinden om onze gezamenlijke doelstellingen te kunnen realiseren. Gelet op signalen en wederzijdse ervaring, vinden wij voor 2016 de volgende punten van belang. Resultaatbeloning Om een weg te vinden tussen de uitersten Alleen belonen op basis van uitkomsten en Helemaal niet belonen op basis van uitkomsten is er in ZN- verband een model besproken en uitgewerkt onder de naam Ontwikkelingsgericht financieren ook wel Ontwikkelingsgericht contracteren genoemd. De gedachte hierachter is dat het niet mogelijk, noch verantwoord is om in één keer de stap te maken naar belonen op basis van uitkomsten. Het vergt een ontwikkeling om van kwaliteit van de structuur en van de processen over te gaan naar kwaliteit van de uitkomsten. Wij hebben besloten om de indicatoren en bijbehorende normen van 2015 ook in 2016 van toepassing te laten zijn aangezien het landelijk traject nog onvoldoende mogelijkheden biedt. Mocht landelijk overeenstemming worden bereikt over een nieuwe set ketenindicatoren in S3, dan sluit VGZ zich hierbij aan. Voor 2017 geldt dat de normen aangepast kunnen worden. Temporisering Vanwege de landelijke ontwikkelingen kiezen we er voor om onze ambities voor uitbreiding van de variabele component te temporiseren. In het extern inkoopbeleid zorgpaden 2015 schreven we dat de variabele beloning in % en in % van het huisartsendeel zou zijn. Echter, voor 2016 hebben wij besloten om het variabele deel van het huisartsen tarief op 10% te handhaven. Wel houden wij de mogelijkheid open om de komende jaren de variabele beloning verder te ontwikkelen, waarbij we zo veel als mogelijk zullen aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen. Voorfinanciering Voorfinanciering is mogelijk onder dezelfde criteria zoals in 2015 waren gesteld. Scoort een zorggroep op basis van de meest recente beschikbare en betrouwbare data al aantoonbaar hoger dan de norm, dan kan dit bedrag onder voorbehoud van de realisatie op voorhand worden toegekend. Daar waar resultaten gebaseerd worden op data aangeleverd door de zorggroep zelf, zal enkel gevalideerde data conform het beleid van VGZ ( donkerblauw of ISO9001 met gevalideerde data) in aanmerking kunnen komen voor toekenning van het variabele deel. Dit houdt onder meer in dat alleen de data van patiënten die langer dan een jaar deelnemen aan het ketenzorgprogramma worden meegenomen. Wii hebben dit criterium ook opgenomen voor uitbetaling van de variabele beloning. terug naar inhoudsopgave 11

12 Tweejarige overeenkomsten Wij hebben besloten om met ingang van 2016 standaard een tweejarige overeenkomsten aan te bieden. Concreet betekent dit dat wij een overeenkomst met elkaar afsluiten voor de periode In de overeenkomst nemen wij de ontbindende voorwaarde op, zodat een aanpassing plaats kan vinden in geval er sprake is van een externe noodzaak die tot aanpassing van de overeenkomst leidt. Tevens zoeken wij binnen het tweejarige contract naar optimale vrijheid opdat invulling en doorontwikkeling aan de prestatiebekostiging kan blijven plaatsvinden. Mocht u momenteel al over een tweejarige overeenkomst beschikken, dan geldt het volgende: U kunt vrijwillig overstappen op een nieuwe overeenkomst; Inhoudelijke wijzigingen worden met u afgestemd en waar mogelijk ingepast in de bestaande overeenkomst. Bovenstaande punten zult u terugvinden in ons hiernavolgende inkoop beleid 2016 voor zorggroepen. terug naar inhoudsopgave 12

13 4. Inkoopspecificaties DM II/COPD (Astma)/ CVRM De chronische zorg neemt een voorname plaats in binnen de eerstelijn. Een positie die in het licht van alle veranderingen in ons gezondheidsstelsel, maar ook gezien de demografische ontwikkelingen, van cruciaal belang is. Om deze eerstelijnszorg te versterken willen wij gezamenlijk met u optrekken om waar mogelijk deze zorg te optimaliseren voor uw patiënten en onze verzekerden. Gezien alle actualiteiten in de zorg beperkt uw positie zich niet tot sec de eerste lijn, maar bent u voor ons ook op raakvlakken met de tweede- en de nulde lijn een vanzelfsprekende partner. In 2016 willen wij dan ook samen met u verdere stappen zetten in de realisatie van onze ambities die terug te voeren zijn op de pijlers klant(-wensen), kwaliteit, en kosten. In de volgende paragrafen leest u wat wij graag samen met u als regievoerder in 2016 willen oppakken. Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen binnen het zorgpad; Zelfmanagement, individueel zorgplan en KIS; Meekijkconsult medisch specialist in de keten; In- en exclusiecriteria; Realiseren van Regionale Transmurale Afspraken voor de gecontracteerde zorgpaden. 4.1 Aandachtspunten voor zorggroepen bij DM II / COPD (Astma) / CVRM Aandachtspunt Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen binnen het zorgpad Het voorschrijven van geneesmiddelen maakt een belangrijk onderdeel uit van de behandeling van chronische aandoeningen. Wij zien het voorschrijven van geneesmiddelen aan patiënten die zijn opgenomen in de reguliere zorgpaden (DM 2, COPD, CVRM) dan ook als een integraal onderdeel van deze zorgpaden. Specifiek voor doelmatig voorschrijven geldt het adagium goedkoop als het kan, duur als het moet. Hiermee wordt vanuit maatschappelijk belang zowel de kwaliteit van de farmaceutische zorg geborgd maar ook de doelmatigheid. In dit kader focussen wij ons in 2016 op geneesmiddelen die onderdeel uitmaken van de zorgpaden en waarbij het besparingspotentieel het grootst is. Tabel 2: Resultaatafspraken geneesmiddelen Zorgpad Geneesmiddelen en type afspraak Wat mag u van VGZ verwachten? DM 2 / CVRM Resultaatsafspraken In 2016 focust VGZ zich op 2 groepen geneesmiddelen waar wij met u 2 resultaatsafspraken 1 over wensen te maken: 1. Statines (cholesterolverlagende geneesmiddelen); 2. Angiotensine 2-antagonisten. - Om u te helpen bij het behalen van deze resultaatsafspraak zal VGZ u ondersteunen door elk kwartaal spiegelinformatie aan te bieden. - VGZ is er voorstander van om regionaal aan de slag te gaan met deze afspraken. Wij gaan dan ook graag gezamenlijk u en andere partijen zoals het ziekenhuis en apothekers uit de regio in gesprek over deze doelstellingen. Ad 1: De resultaatsafspraak wordt als volgt vormgegeven. Het besparingspotentieel van de zorggroep ten aanzien van de statines en angiotensine-2-antagonisten wordt vastgesteld in kwartaal 3 van VGZ leidt hier per zorggroep een doelstelling van af die erop gericht is om het besparingspotentieel te verlagen. In kwartaal 3 van 2016 wordt nagegaan of de doelstelling behaald is. Indien de resultaatsafspraak (deels) niet is behaald dan wordt dit verrekend via de nacalculatie 2016 die plaatsvindt medio juni Het besparingspotentieel is het verschil tussen de theoretisch laagst mogelijke kosten binnen een farmacotherapeutische groep en de werkelijk gemaakte kosten. In 2016 willen wij ook met u onze visie uitwisselen over een doelmatige inzet van geneesmiddelen conform de richtlijnen. Hierbij zal ook de inzet van de nieuwe geneesmiddelen (denk hierbij aan nieuwe bloedglucose verlagende geneesmiddelen (DDP-4-remmers, GLP-1-analogen etc.)) en het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden bij COPD aan de orde komen. terug naar inhoudsopgave 13

14 Aandachtspunt Zelfzorg Ondersteund (ZO!) Middels een patiëntenplatform kan de patiënt toegang krijgen tot zijn of haar gezondheidsdossier. Voor de levering van actuele medische gegevens is een koppeling met het HIS noodzakelijk. VGZ is aangesloten bij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund! (ZO!), een initiatief waarbij zowel patiënten, als zorgaanbieders, als verzekeraars zijn betrokken om met elkaar zelfmanagement te stimuleren. Gezamenlijk zijn criteria vastgesteld waaraan een goed patiëntenplatform dient te voldoen. Zorggroepen die vanaf heden aan de slag willen met een patiëntenplatform komen enkel nog voor financiering in aanmerking als zij een keus maken uit de lijst van goedgekeurde aanbieders die op de site van ZO! staan vermeld. Op de website is een zogenaamde implementatiekoffer opgenomen die u kan ondersteunen bij het starten met een patiëntenplatform. Als het gaat om zelfmanagement, vraagt landelijk uniform beleid van alle zorggroepen in Nederland dit jaar (2016) om de uitvoering van een zelfscan. Ook vraagt die landelijke bepaling om een paragraaf over zelfmanagementbeleid in uw bedrijfsplan. U stelt hierbij vast in welke fase van ontwikkeling u zich bevindt als het gaat om zelfmanagement. Hierbij worden 4 fasen onderscheiden: Fase 1: visie en plan van aanpak; Fase 2: opstart; Fase 3: opschalen; Fase 4: expansie en doorontwikkeling. Naast het vaststellen van de actuele fase waarin u zich bevindt ten aanzien van zelfmanagement, dient u ook in uw bedrijfsplan te beschrijven welk beleid u voert en wanneer uitvoering plaats vindt. Voor specifieke informatie (inclusief de te hanteren zelfscan) verwijzen wij u graag naar de eerder vermelde website van ZO!, als ook de informatie die vanuit ZO! onder zorggroepen zal worden verspreid. Wij gaan ervan uit dat u zich aan dit landelijk beleid conformeert en een paragraaf over zelfmanagement in uw bedrijfsplan 2016 opneemt. Aandachtspunt Individueel zorgplan (IZP) Het IZP is een speerpunt die al meerdere jaren in het VGZ-inkoopbeleid is opgenomen. Heeft u nog geen relatie met een patiëntenplatform? Dat betekent niet dat de patiënt niet de gelegenheid kan worden geboden om de regie over zijn gezondheid te voeren. Bij het ontbreken van een patiëntenplatform vragen wij u ter overbrugging een alternatief voor het digitale IZP te bieden. VGZ hanteert de volgende definitie van een IZP: Is ten alle tijden raadpleegbaar voor alle betrokken zorgverleners én de patiënt; De behandeldoelen worden in dialoog tussen patiënt en Zorgaanbieder opgesteld; De patiënt geeft instemming over het voorgestelde zorgplan (informed consent); Er wordt beschreven hoe de doelen worden bereikt met een tijdpad (acties) hierbij; De rollen en de verantwoordelijkheden van de Zorgaanbieder en van de patiënt (inclusief zelfmanagement) worden beschreven. Om in aanmerking te kunnen komen voor financiering, dient u aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. Ook in 2016 blijft de invoering van het individuele zorgplan (IZP) ter ondersteuning van zelfmanagement van de patiënt van groot belang. Conform 2015 financieren wij ook in % IZP vooraf en stimuleren en financieren wij extra realisatie via nabetaling Aandachtspunt Inzet van beleid gericht op de beheersbaarheid van KIS-kosten Bij de start van het Klinisch Informatiesysteem (KIS) was er veelal sprake van 1 zorgprogramma en werden de tarieven gebaseerd op basis van het aantal in het KIS geïncludeerde patiënten. Met de uitrol van COPD, CVRM en de mogelijke komst van andere zorgpaden, stijgen de kosten voor KIS onevenredig in vergelijking met de totale zorgkosten. Daarbij zijn de huidige tarieven bij zorggroepen onderling sterk verschillend. terug naar inhoudsopgave 14

15 Ter bevordering van de beheersbaarheid van KIS, stellen wij met ingang van 2016 een budget per verzekerde vast voor de dekking van KIS-kosten. Dat budget is gebaseerd op de huidige gemiddelde tarieven. Dit budget zal ook actief worden gecommuniceerd naar de KIS-leveranciers. Met het openbaar maken van onze kaders, veronderstellen wij uw onderhandelingspositie te versterken. Indien u niet meer dan drie zorgpaden heeft gecontracteerd, hanteren wij in ons kader per verzekerde uit het verzorgingsgebied van de zorggroep 1,98 ter dekking van de kosten voor KIS-licenties. In geval u vier of meer zorgpaden heeft gecontracteerd, wijzigt dit bedrag naar 2,42. Wij verwachten in de nabije toekomst een sterke reductie van kosten als gevolg van onder meer leereffecten en volumegroei. Het overheaddeel ter dekking kosten KIS daalt in de jaren 2017 tot 2020 jaarlijks met 5% tot een uiteindelijk bedrag van 1,97 per verzekerde bij een volledige implementatie van 4 of meer gecontracteerde zorgpaden. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale budget dat VGZ beschikbaar stelt voor overhead. VGZ is terughoudend in additionele financiering voor e-healthapplicaties aangezien deze via internet of via patiëntenplatforms vaak gratis beschikbaar worden gesteld aan de patiënt. Ook wij hebben een aantal gezondheidsapps ontwikkeld die gratis beschikbaar zijn ongeacht of de patiënt wel of niet verzekerd is bij VGZ. Aandachtspunt (Meekijk)consult medisch specialist in de keten Het afgelopen jaar hebben wij geconstateerd dat de inzet van het meekijkconsult vanuit praktisch oogpunt op een aantal bezwaren stuit. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat zorggroepen er waarde aan hechten om de beschikbaarheid van de medisch specialist te kunnen consulteren en te financieren. Om het doel van het meekijkconsult (substitutie van de tweede naar de eerstelijn) in 2016 beter te laten aansluiten bij de dagelijkse gang van zaken, bieden wij daarom in 2016 niet alleen de mogelijkheid om het fysieke meekijkconsult met elkaar overeen te komen, maar geven wij ook de optie om aanvullende afspraken te maken over het financieren van de beschikbaarheid van de specialist, waardoor de patiënt in de eerstelijn blijft. Deze laatste vorm, de beschikbaarheidsfunctie, betreft een zogenaamde lumpsumafspraak tussen een zorggroep en medisch specialisten over de beschikbaarheid, inzet en/of teleconsulting (geen face-to-face afspraak). Het fysieke meekijkconsult blijft gefinancierd middels een aparte prestatie per consult in segment 3 (S3). De mogelijkheid tot een lumpsumafspraak voor het fysieke meekijkconsult is niet meer mogelijk en komt met ingang van 2016 te vervallen Beide afspraken kunnen gemaakt worden voor de reguliere zorgpaden, te weten: DM, COPD, CVRM. Zoals omschreven gaat het om meekijkconsulten afgesproken met medisch specialisten. Consultatie door kaderarts valt hier net zoals in 2015 niet onder. Randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor het fysieke meekijkconsult en voor het contracteren van de beschikbaarheid van de medisch specialist zijn te lezen in hoofdstuk 5. Aandachtspunt Aanscherping in- en exclusie criteria Wij vinden het belangrijk om te blijven sturen op in- en exclusie, omdat we er zo voor kunnen zorgen dat alleen die patiënten in de keten zijn geïncludeerd waarvoor een programmatische aanpak zinvol is. Tevens houden we via strikte inclusie ruimte om binnen onze maximale inclusiecriteria patiënten vanuit de tweede lijn te substitueren. ZN en InEen doorlopen samen een traject om te komen tot landelijk regels voor in- exclusie. Echter is er op dit moment geen overeenstemming. Vandaar dat onze eigen criteria per keten blijven gelden. Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 4.2 Naast de aandoeningsspecifieke criteria wordt er landelijk ook gesproken over generieke exclusiecriteria die voor iedere keten gelden. Deze criteria kennen geen harde normen. Het betreft de volgende criteria: stabiel met lage ziektelast, persoonlijke omstandigheden, onvoldoende meerwaarde, no show en deelname aan andere zorgprogramma s. We vragen aan u deze criteria concreet te maken en te implementeren binnen uw zorgprogramma s. terug naar inhoudsopgave 15

16 Aandachtspunt Realiseren van Regionale Transmurale Afspraken Afspraken over het door- en terugverwijzen van patiënten tussen de eerste en de tweede lijn zijn essentieel waar het gaat over verplaatsen van zorg met behoud van kwaliteit (substitutie). Elke zorggroep heeft in 2015 Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) gemaakt met de ziekenhuizen waarmee ze samenwerken. Deze afspraken gelden voor de huisartsen en (alle) specialisten waarnaar binnen de verschillende ketens wordt (terug)verwezen. Dit houdt concreet in dat per (keten) meerdere RTA s kunnen bestaan (bijvoorbeeld per indicatie of per specialisme). De voorwaarden waaraan een RTA moet voldoen zijn opgenomen in in de bijlage b. De samenwerking tussen u en de ziekenhuizen (RTA s) worden onderdeel van de kwaliteitsgesprekken die wij met elkaar voeren. 4.2 Overzicht specificaties DM II/COPD (Astma)/CVRM Ketenzorg CVRM Het zorgpad CVRM splitsen wij in 2016 in twee separate zorgpaden, namelijk een zorgpad VVR en een zorgpad HVZ. De reden is dat wij de komende jaren bij u zullen gaan aansturen op enerzijds doorontwikkeling van het VVR zorgpad en u anderzijds de nodige ruimte willen geven voor het HVZ zorgpad, gelet op het subsitutiepotentieel vanuit het ziekenhuis. Op deze wijze kunnen wij ons beleid meer secuur afstemmen en ook beter aan laten sluiten bij de praktijk in geval er sprake mocht zijn van veranderingen. Bij de VVR patiënten vinden wij de relatie met het sociale domein van groot belang. Dat sluit aan bij de ingezette koersverandering van VWS en de wijknetwerken. Het zorgpad VVR is deels gericht op preventieve maatregelen, waarbij aandacht uit dient te gaan naar een multidisciplinaire benadering en waarin aspecten als bijvoorbeeld coaching, voeding en bewegen centraal staan. Onderdelen die prima hun weg kunnen vinden in het sociale domein. Aan alle zorggroepen vragen wij: om afspraken met uw gemeente(n) te maken omtrent mogelijkheden van activiteiten op het gebied van bewegen, die aansluiten bij de patiënt in de keten, te beginnen met VVR. Aan zorggroepen die voor het eerst willen starten met VVR, alsmede zorggroepen die intrinsiek gemotiveerd zijn, vragen we om als koploper te fungeren in een vernieuwde opzet VVR, waarbij we onderscheid gaan maken tussen (medische) basiszorg en daarnaast doelgerichte interventies voor het aannemen van een gezonde(re) leefstijl. Zodra deze nieuwe lijn staat, zullen we dit ook gaan inkopen bij de andere zorggroepen. We verwachten dat dit 1 à 2 jaar zal duren. terug naar inhoudsopgave 16

17 Astma ketenzorg In 2015 kocht VGZ enkele pilots met betrekking tot Astma ketenzorg in. Op basis van deze ervaring gaan we in 2016 over tot uitbreiden van het inkopen van Astma ketenzorg onder strikte in- en exclusie voorwaarden. Als u met Astma ketenzorg wenst te starten, kunt u hiervoor bij de zorginkoper een verzoek indienen dat u onderbouwt met transmurale afspraken met het ziekenhuis en een concept zorgprogramma. Wij beoordelen uw aanvraag en geven aan of wij dit met u wensen te contracteren. Ouderenzorg De pilots Ouderenzorg in de vier pilotregio s hebben nog onvoldoende resultaat laten zien en onvoldoende bevestigd dat dit de juiste zorgverlening is om deze zorg op deze manier in te kopen. Wij hebben vooralsnog besloten deze zorg nog niet in te kopen. De pilots hebben we wel verlengd. De modules en de module verdeling is niet meer relevant gezien de verandering van de financiering van de ketens. In onderstaande tabel worden de inkoopspecificaties weergegeven voor de drie te contracteren zorgpaden DM II, COPD (Astma) en CVRM. Tabel 3: inkoopspecificaties zorgpaden Onderwerpen Diabetes Mellitus II COPD (Astma) CVRM 1 Grondslagen voor inkoopbeleid Algemeen geldt de NHG NDF Zorgstandaard COPD: Zorgstandaard CVRM: - Zorgstandaard standaard als basis Diabetes 2007 inclusief het COPD 2015, wijzigingen: Cardiovasculair addendum Geïndiceerde - Bepaling luchtweg- risicomanagement (CVRM) Preventie. obstructie aangepast 2013 NHG-Standaard Diabetes - aanscherping van - multidisciplinaire mellitus type 2 derde de inclusiecriteria richtlijn Cardiovasculair herziening 2013 voor wat betreft de risicomanagement diagnosestelling - NHG-standaard - de jaarlijkse spirometrie Cardiovasculair is niet meer van risicomanagement toepassing voor alle - Zorgprofielen Vasculair groepen risicomanagement Platform Vitale Vaten ASTMA: Zorgstandaard Astma 2015 VGZ benchmark gegevens VGZ benchmarkgegevens VGZ benchmarkgegevens Aandachtspunten terug naar inhoudsopgave 17

18 Onderwerpen Diabetes Mellitus II COPD (Astma) CVRM 2 Doelgroep patiënten Patiënten met DM II van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is COPD: Alle (stabiele) COPD patiënten, ongeacht ernst / mate van ziektelast, van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is. VVR: alleen die patiënten die zich melden met ongerustheid over het risico dat ze lopen en een hoog risico (20%) hebben, kunnen geïncludeerd Astma: worden - diagnose juist gesteld - leeftijd 16 jaar en ouder HVZ: Patiënten die een - patiënt gebruikt hart- of vaatziekte hebben inhalatiesteroïden of doorgemaakt. Hieronder heeft hiervoor een vallen de volgende indicatie volgens de aandoeningen: NHG-standaard - hartinfarct, angina Exclusiecriteria Astma: Patiënt is onder behandeling van een pectoris, hartfalen (dec. cordis) - herseninfarct (CVA, TIA) longarts - aneurysma aortae Patiënt had volledige astmacontrole zonder gebruik van - perifeer arterieel vaatlijden (m.n. etalagebenen) inhalatiesteroïden gedurende minimaal de afgelopen 12 maanden. Aandachtspunten 2016 DM type I patiënten dienen geëxcludeerd te worden van de keten. Astma: Onder strikte inen exclusie criteria kan een astmaketen worden Onderscheid wordt gemaakt in patiëntengroepen VVR en opgestart. Bij dubbeldiagnose COPD en Astma valt keuze op die ICPC code die het meest HVZ en hiermee ook in de tarifering Inclusiegroepen worden opgevraagd bij de offerte recht doet aan profiel VVR: Aandacht voor van patiënt. Bij relevante exclusie van patiënten met rookhistorie een laag risico (lager of ( 20 jaar rokend of 15 gelijk aan 20%) pak -jaren) geldt ICPC R95 (COPD). VVR: inclusie is maxi- Inclusie is maximaal 4,5%. COPD: Inclusie is 1% à 1,5%. Astma: Inclusie is 1,5% à 2%. maal 5%. HVZ: hoger inclusie % dan in 2015 is gerealiseerd is akkoord, mits deze groei voortvloeit uit substitutie afspraken met de tweede lijn. terug naar inhoudsopgave 18

19 Onderwerpen Diabetes Mellitus II COPD (Astma) CVRM 3 Zorg in de keten a Huisartsenzorg Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt (zie ook 1), en voorts/waaronder begrepen: Aandachtspunten Individueel Zorgplan - Stoppen met Roken Verdere uitrol van Individueel Zorgplan en Zelfmanagement Verhoging van de kwaliteit van zorg door prestatiebeloning van een aantal PI s conform de landelijke afspraak van Ineen en ZN Gebruik van eenduidige Inhalatie instructie van Long Alliantie Nederland. Conform 2015 is het wenselijk om vanuit de huisartsenpraktijk het beweegadvies te verbinden Voorschrijven van met het lokale sportaanbod medicatie conform de in de wijk. richtlijnen, onder meer inzet ICS bij COPD VVR: nieuwe opzet - Basis module: Preferentiebeleid op het in beeld hebben longmedicatie van de patiënt en de Beweegadvies door fysiotherapeut is mogelijk. minimaal benodigde basiszorg aanbieden De pilot fysiotherapie is gestopt - Interventiemodule POH ( medium care module ): een individueel traject met de patiënt, waarbij gesprekken over een gezonde leefstijl centraal staan - Interventiemodule GLI ( intensieve module ): de patiënt kan gebruik maken van de module die op dat moment het beste aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de patiënt. Substitutie HVZ: De ontwikkeling van dashboard HVZ vindt plaats. In 2016 vinden hierover eerste besprekingen tussen ziekenhuizen en zorggroepen plaats. b Medisch specialist De medisch specialist kan op twee verschillende manieren geconsulteerd worden. Zie hiervoor paragraaf 4.1. Aandachtspunten 2016 De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult terug naar inhoudsopgave 19

20 Onderwerpen Diabetes Mellitus II COPD (Astma) CVRM 3 Zorg in de keten (vervolg) c Diëtetiek Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Wij kopen in de keten een - op zorggroepniveau - gemiddeld bedrag per ingeschreven patiënt aan dieetzorg in. Voor de diëtetiek laten we de minutenschema s los. Hier en daar zien we nog een onderbenutting van diëtetiek in de keten. De kracht van de ketenaanpak ligt juist in de multidisciplinaire benadering. Wij zien daarom graag dat ook diëtetiek op volle sterkte wordt ingezet. Indien u meer inzet van diëtetiek wilt realiseren dan u thans al doet, vragen we van u én de bij uw zorggroep aangesloten diëtisten om een plan van aanpak bij ons in te dienen. Wij zullen deze plannen beoordelen aan de hand van de Zorgmodule Voeding. d De zorggroep heralloceert de middelen naar de patiënten, voor wie gespecialiseerd dieetadvies geïndiceerd is. Aandachtspunten Voetzorg Voor de inhoud van de Algemeen: diabetische voetzorg wordt - - De pedicure dient de Zorgmodule Preventieve geregistreerd te staan Diabetische Voetulcera in het kwaliteitsregister 2014 gehanteerd. van ProCert als medisch Er gelden kwaliteitseisen pedicure of pedicure t.a.v. de zorgverleners. Deze met aantekening staan beschreven in het voetverzorging bij ketenzorgcontract. diabetes De podotherapeut draagt De podotherapeut dient zorg voor het behandelplan met status geregistreerd en stelt vast en/of ingeschreven te zijn in controleert of het juiste het kwaliteitsregister zorgprofiel is vastgesteld. Paramedici, hierbij toewerkend naar status De kwaliteitscriteria voor kwaliteitsgeregisteerd pedicures is aangescherpt Aandachtspunten 2016 Vergoeding: Simm s 1 patiënten zijn voor - - hun vergoeding afhankelijk van hun aanvullende verzekering, behalve als het een Simm s 1 betreft die onder zorgprofiel 2 valt. Deze groep en ook Simm s 2 en 3 vallen wel binnen de DM keten. De inkoopspecificatie voetzorg vindt u in bijlage a. In 2016 wordt gevraagd om extra aandacht te besteden aan de juiste inclusieen vaststelling van het zorgprofiel door de podotherapeut hierbij een rol te geven. terug naar inhoudsopgave 20

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Onderwerpen 1. Nieuwe huisartsenbekostiging 2. Voetzorg 3. CQI 4. Meekijkconsult en consult medisch specialist 5. Labonderzoek

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018

Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018 Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018 Aanvulling op Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018, zoals gepubliceerd op 31 maart 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud Samen werken aan zinnige ketenzorg

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Thema s Achtergrondontwikkelingen: substitutie, ouderenzorg in

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2016/2017

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2016/2017 Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves Artikel 1 Opbouw bekostiging Voor invulling van de tarieven voor ketenzorg geldt de NZA Tariefbeschikking TB/CU-7123-01 huisartsenzorg en multidisciplinaire

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Inkoop GGZ Menzis 2015 Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Ambities Zorg betaalbaar houden voor klanten Kwaliteit Transparantie, toegankelijkheid & integriteit Een zorglandschap

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015. Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408

Inkoopbeleid 2015. Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408 Inkoopbeleid 2015 Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Omvorming systematiek contractering eerstelijns samenwerkings verbanden 5 3. Op welke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013 Informatiebijeenkomst Basis GGZ 14 mei 2013 Welkom Femke Gronheid, directeur ZorgImpuls Programma 17.30 Welkom en programma Deel 1 17.40 Presentatie Basis GGZ 18.30 Vragen en dialoog 18.55 Einde deel 1

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015 Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves Artikel 1 Opbouw bekostiging De opbouw van de tariefvaststelling voor de S2 prestatie is vastgelegd in het Inkoopbeleid 2015 voor Zorggroepen, Coöperatie VGZ

Nadere informatie

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding 3 Kwaliteitsniveaus 3 Tariefpercentages 3 Kwaliteitscriteria 4 Niveau 0 4 Niveau 1 4 Niveau 2 4 Niveau 3

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord m.vanderlei-brouwer@vgz.nl 06-30871235 14 juni 2014 Agenda Aanleiding Fasering VGZ en gezondheidszorg K&J Curatieve

Nadere informatie

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie van 7% in 2010 naar 8,5%

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager Visie op (HA)zorg Samenhang in Diversiteit! Deelmarkten curatieve zorg 2005/6 Zorgvrager (ZVW)-1 (Wet Zorgtoeslag) zorgverleningsmarkt zorgverzekeringsmarkt Zorgaanbieder (WTZi)- 4 (WTG Expres)-3 (HOZ)

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2018/2019

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2018/2019 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV VGZ voor de Zorg NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD 1 INLEIDING Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? September 2013 Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen via

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Kernpunten Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ 17 mei 2013

Kernpunten Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ 17 mei 2013 Kernpunten Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ 17 mei 2013 Brief van Minister Edith Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met voorstel voor een fundamentele verandering van de organisatie

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 4-11-2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment

Nadere informatie

Achmea: Gebruik declaratie data ter verbetering van de zorg

Achmea: Gebruik declaratie data ter verbetering van de zorg Achmea: Gebruik declaratie data ter verbetering van de zorg 7 februari 2013 Koen Harms Jan van Es instituut Leergang populatie management 1 Verbeteren door inzicht Achmea praktijk status Verbeteren via

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma 2015-2016

Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma 2015-2016 Bijlage 4 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma 2015-2016 In 2015 en 2016 wordt programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) ingekocht op basis van de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1 1 Welkom Marktwerking in de zorg: een denkfout? 19 juni 2014, Kaap Hoorn Uw voorzitter vanavond Chris Maats, Arts en secretaris Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende ziekenhuizen Oost Groningen WAT

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie