ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN"

Transcriptie

1 VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES ALGEMENE BEPALINGEN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST BESCHIKBAARHEID DIENST INTELLECTUELE EIGENDOM WIJZIGING IN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE DIENST OF HET ELEKTRONISCH COMMUNICATIENETWERK GEBRUIK VAN DE DIENST BETALING OPSCHORTING EN OVERMACHT ZEKERHEIDSTELLING DUUR VAN DE OVEREENKOMST AANSPRAKELIJKHEID MOBICROSS AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTANT PERSOONSGEGEVENS, VERKEERSGEGEVENS EN LOCATIE GEGEVENS HINDERLIJKE OPROEPEN DIEFSTAL EN VERMISSING SIM-KAARTEN NUMMERTOEKENING EN NUMMERBEHOUD WIJZIGINGEN IN EEN DIENST OF NETWERK BEVEILIGINGSCODES KLACHTEN EN GESCHILLEN INFORMATIE OVER VEILIGHEID WIJZIGING VOORWAARDEN EN TARIEVEN OVERIGE BEPALINGEN DEFINITIES Aanbiedingsvorm: Een aanbod voor een Aansluiting en/of Dienst met de daarbij behorende gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden. 1

2 Aansluiting: De mogelijkheid om met een daarvoor geschikt Mobiel Randapparaat gebruik te maken van e e n of meer Mobiele Telecommunicatiediensten alsmede van de daarbij afgenomen Aanvullende Diensten en eventuele Contentdiensten van Derden. Aanvullende Diensten: De Aanvullende Diensten kunnen tegen betaling bijkomend worden afgenomen door de Eindgebruiker in aanvulling op de Dienst en gaat daarmee deel uitmaken van de Overeenkomst. Aanvullende, Specifieke of de voorwaarden die voor een specifieke Dienst of voor Bijzondere Voorwaarden: Aanvullende Diensten of producten gelden naast of in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden voor Mobiele telefoondiensten. Aanvraag: een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van MOBICROSS waarmee de Handelaar MOBICROSS verzoekt een overeenkomst met hem te sluiten. Abonnement: Een Aansluiting, waarbij de verschuldigde vergoedingen door middel van een nota aan de Contractant in rekening worden gebracht. Bundel: Aanbieding waarbij de contractant voor een maandelijks bedrag aan een bepaald tarief, afhankelijk van het gekozen type, kan bellen en/of SMS en/of toegang tot mobiel internet verkrijgt. Contentdienst: Een door MOBICROSS of een derde geboden dienst waarbij de Eindgebruiker met behulp van een Mobiele Telecommunicatiedienst of een Aanvullende Dienst zoals SMS of MMS informatie, tekst-, geluids- en/of beeldbestanden, applicaties, software en dergelijke kan ontvangen, inzien, gebruiken, delen of verspreiden, alsmede combinaties van het voorgaande, zoals SMS- of MMS-inhoudsdiensten, mobiele internetdiensten of 0800/090x-diensten. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die onder de Definitie Handelaar valt, die met MOBICROSS een Overeenkomst sluit. Datadienst: De mobiele telecommunicatiedienst van KPN, aangeboden door MOBICROSS, die het mogelijk maakt dat dataverkeer wordt afgewikkeld vanaf en naar netwerkaansluitpunten op het Mobiele Netwerk of andere netwerken of systemen waarmee het Mobiele Netwerk direct of indirect is verbonden, met inachtneming van enige technische standaard waarvan MOBICROSS via KPN datadiensten aanbiedt. Dienst(en): de (mobiele) telecommunicatiediensten die worden geleverd via een netwerk en die door, of door bemiddeling van MOBICROSS aan de Contractant worden geleverd op de voorwaarden zoals bepaald in de Overeenkomst en in de Algemene en eventueel Bijzondere, Specifieke of Aanvullende Voorwaarden. Eindgebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die feitelijk gebruik maakt van de aansluiting. MOBICROSS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOBICROSS, met als huidig adres Pieter Oosterhuisstraat HT, Amsterdam met KvK-nummer (www.mobicross.nl). Factuur: een door MOBICROSS opgemaakte papieren of elektronische factuur, waarvoor een supplement kan worden aangerekend door MOBICROSS. 2

3 Geschillencommissie: De geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, die valt onder de Stichting Geschillencommissie voor Klantenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Handelaar: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Contract aangaat in het kader van de gedeeltelijke of volledige uitoefening van een beroep of bedrijfsmatige activiteit. Locatiegegevens: gegevens die worden verwerkt in een elektronisch communicatie netwerk waarmee de geografische positie van de randapparatuur van een Contractant wordt aangegeven. Maand: Een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de eerstvolgende kalendermaand, tenzij uit de context voortvloeit dat een kalendermaand wordt bedoeld. Mobiel Netwerk: Een samenstelling van technische voorzieningen voor mobiele telecommunicatie waarvan MOBICROSS gebruik maakt voor de levering van Diensten. Mobiel Randapparaat: Een mobiele zenden/of ontvanginrichting, die als randapparaat geschikt is om door middel van een Aansluiting met een Mobiel Netwerk verbonden te worden. Mobiele Telecommunicatiedienst: De Mobiele Telefoondienst, Datadienst, Semafoondienst en/of een andere, door MOBICROSS aangeboden en als zodanig aangeduide dienst. Overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake de levering van een of meer Aansluitingen, Diensten en/of Aanvullende Diensten die tussen MOBICROSS en de Contractant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Persoonsgegevens: elk (alle) gegeven(s) betreffende een gei dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Roaming: De mogelijkheid die een mobiele Eindgebruiker heeft om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een fungerend ander netwerk dan zijn thuisnetwerk. In praktijk komt dit veelal neer op een Eindgebruiker die zich in het buitenland bevindt en daar verkeer genereert. De mogelijkheid tot internationaal roamen is afhankelijk van overeenkomsten tussen operators. SIM-kaart: Een chipkaart die, behoudens voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting. SIM-lock: Een technisch beveiliging in een Mobiel Randapparaat, waardoor het slechts mogelijk is dat Mobiele Randapparaat in combinatie met een specifieke SIM- kaart, Aanbiedingsvorm of Mobiel Netwerk te gebruiken. Verkeersgegevens: alle verkeersgegevens voortkomend uit het gebruik van een Aansluiting, onder meer betreffende spraak-en/ of dataverkeer, zoals plaats, tijdstip en duur van een oproep, nummer van de opgeroepen Aansluiting en, bij doorschakeling, nummers van doorgeschakelde aansluitingen. Verkeerskosten: De door de Contractant verschuldigde vergoedingen die afhankelijk zijn van het gebruik van een Dienst en die bestaan uit vergoedingen voor het tot stand gebrachte of anderszins gerealiseerde telecommunicatieverkeer. Website: De door MOBICROSS via aan te wijzen webpagina die gebruikt wordt voor beschrijving van de Dienst of eventueel zelfs toegang heeft tot de Dienst. 3

4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod voor Diensten en op overeenkomsten tussen MOBICROSS en de Contractant voor de levering daarvan, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de Contractant naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. MOBICROSS wijst uitdrukkelijk de door Contractant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze nimmer geaccepteerd. 2.2 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MOBICROSS niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanvraag. 2.3 De Overeenkomst met MOBICROSS komt tot stand zodra deze aanvraag volledig en correct ingevuld door MOBICROSS is ontvangen en MOBICROSS haar besluit om de aanvraag te honoreren aan de Contractant heeft medegedeeld. Op iedere aldus tot stand gekomen nadere overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Tenzij door MOBICROSS anders wordt bepaald of omstandigheden daartoe anderszins aanleiding geven, wordt een Aansluiting na controle van de vereiste informatie daadwerkelijk gerealiseerd. 2.4 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met derden die Contractant (of Eindgebruiker) met behulp van een Aansluiting aangaat, zoals bij Contentdiensten van derden, maar wel op het gebruik van de Aansluiting om deze diensten van derden te bereiken. 2.5 Voor specifieke Aanbiedingsvormen kunnen aanvullende voorwaarden gelden, die door MOBICROSS bekend worden gemaakt en van toepassing worden verklaard. 2.6 Indien de Contractant niet de Eindgebruiker is, staat de Contractant in voor naleving van de door hem overeengekomen verplichtingen door die Eindgebruiker. 2.7 MOBICROSS is gerechtigd redelijke voorwaarden te stellen voor de technische aspecten met betrekking tot de verbinding, aansluiting en hardware van de Contractant. 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 3.1 De Overeenkomst komt tot stand door de acceptatie door MOBICROSS van een Aanvraag van een Contractant. 3.2 MOBICROSS zal na ontvangst van de Aanvraag schriftelijk of elektronisch aan de aanvrager berichten of de Aanvraag is geaccepteerd en, indien dit het geval is, wanneer de Dienst in werking zal worden gesteld. 3.3 De eenmalige en periodieke tarieven die de Contractantmoet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst vastgesteld. 3.4 Het Abonnement zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst daarvoor in dienst worden gesteld, tenzij een ander moment is overeengekomen. 3.5 De aanvraag wordt beschouwd als een onherroepelijk aanbod van de Contractant tot het afnemen van een Aansluiting. 4

5 4. BESCHIKBAARHEID DIENST 4.1 MOBICROSS streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. MOBICROSS geeft echter geen garanties ter zake. 4.2 De Dienst wordt door en voor rekening van MOBICROSS en/of haar leveranciers onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan MOBICROSS en/of haar leveranciers tijdelijk (een deel van) de Dienst buiten gebruik stellen. MOBICROSS zal dit tot een minimum beperken. 4.3 De Contractant dient een storing in het functioneren van de Dienst zo spoedig mogelijk aan MOBICROSS te melden bij de Klantenservice. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat zij aan MOBICROSS bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De Contractant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. MOBICROSS en haar leveranciers zullen storingen zo spoedig mogelijk opheffen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 4.4 Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot Aansluitingen van andere klanten van MOBICROSS of zelfs derden, is MOBICROSS gerechtigd de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Contractant vanaf wiens Aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de Contractant kan worden toegerekend. 4.5 MOBICROSS is niet aansprakelijk voor de beperkingen aan het gebruik van Diensten, in het bijzonder Contentdiensten, die voortvloeien uit voor de betreffende Dienst gebruikte technologie, de aard van de Dienst of de door de Contractant gebruikte Mobiele Randapparaten. In dit kader is MOBICROSS in elk geval gerechtigd om: a. dataverkeer dat wordt gerealiseerd of informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van een Contentdienst, te beperken of niet (direct) te transporteren, indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie; en b. beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de Contractant; en c. voor Contractant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door Contractant zijn aangevraagd. 4.6 MOBICROSS spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden, of voor zover MOBICROSS en Contractant hieromtrent expliciete afspraken in een nadere overeenkomst hebben gemaakt. 4.7 Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan MOBICROSS bekend zijn geworden onderzocht en naar beste kunnen opgeheven. 4.8 De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van MOBICROSS. Deze kosten kunnen aan de Contractant in rekening worden gebracht indien uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele Randapparaat dat wordt gebruikt, 5

6 dan wel het gevolg is van een handelen door de Contractant of Eindgebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen. 5. INTELLECTUELE EIGENDOM 5.1 De Contractant verkrijgt geen recht van intellectueel eigendom met betrekking tot het uit hoofde van de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmapakket of enig deel daarvan. Het is de Contractant niet toegestaan hierop aangebrachte merken, namen, nummers en andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen. 5.2 Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan MOBICROSS zo nodig het ter beschikking gestelde programmapakket of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Contractant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd. 5.3 De Contractant zal MOBICROSS onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ter beschikking gestelde programmapakket of enig deel daarvan. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen MOBICROSS bevoegd daartegen mede namens de Contractant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Contractant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal de Contractant MOBICROSS zijn medewerking verlenen. 6. WIJZIGING IN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE DIENST OF HET ELEKTRONISCH COMMUNICATIENETWERK 6.1 MOBICROSS en/of haar leveranciers zijn gerechtigd de technische eigenschappen van de Dienst of van het Elektronisch communicatienetwerk te wijzigen om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. MOBICROSS spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Contractant en de door hem gebruik te Randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financie le consequenties heeft voor de Contractant zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan een maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is. 6.2 MOBICROSS is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de Dienst of een Aanvullende dienst te bee indigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van tenminste twee Maanden, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt bee indigd. MOBICROSS zal in dat geval aan de Contractant waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden. 7. GEBRUIK VAN DE DIENST 7.1 Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten die ten doel hebben invloed uit te oefenen op de bedragen, die zonder 6

7 7.2 Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Mobiel Randapparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. 7.3 Het is niet toegestaan misbruik te maken van een Aansluiting en/of Diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten: a die, in strijd met de bedoeling van de Dienst, de door Contractant of een derde aan MOBICROSS verschuldigde bedragen beperken; b waardoor storingen in Diensten, Mobiele Netwerken en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt; c waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer; d die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale nummerplannen. 7.4 Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Dienst of aangesloten Mobiele Randapparaten, is de Contractant verplicht aan de door MOBICROSS te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financie le gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van MOBICROSS noodzakelijk is kan MOBICROSS de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke Dienst, zo nodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 7.5 Indien bij een Aanbiedingsvorm is aangegeven dat daarop een Fair Use Policy van toepassing is, geldt voor de betreffende Dienst geen vaste limiet aan de te gebruiken hoeveelheid telecommunicatieverkeer, maar geldt dat dit gebruik redelijk dient te zijn. Als niet-redelijk wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt (steeds rekening houdend met de aard van de Aanbiedingsvorm): 1. bij Aanbiedingsvormen gericht op het gebruik in combinatie met een mobiele telefoon: gebruik anders dan met een mobiele telefoon, zoals met een computer of als router; 2. gebruik met meer dan e e n randapparaat tegelijkertijd (router); 3. langdurig openstaan van verbindingen (babyfoon, gebruik als router), continue of vrijwel continue gebruik; 4. gebruik voor commercie le doeleinden zoals doorverkoop van de Dienst, dan wel het draaien van een mail-, web- game-, chat-, file- of andere serverdienst op het betreffende randapparaat; 5. gebruik voor andere regulier zakelijk gebruik 6. Het overschrijden van het maandelijkse verbruik van 2400 voor sms, 2400 MB voor data of 2400 minuten voor onderling bellen. Indien MOBICROSS constateert dat sprake is van de overschrijding van niet redelijk-gebruik van een Dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de Dienst al dan niet tijdelijk op te schorten, de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van de Dienst al dan niet tijdelijk te beperken (bijvoorbeeld door het beperken van de geleverde snelheid bij een Datadienst), het verbruik dat het gemiddeld gebruik overschrijdt aan te rekenen aan het normale tarief of bij herhaald onredelijk gebruik de Overeenkomst voor de Dienst te ontbinden. Op haar Website kan MOBICROSS nadere voorbeelden geven van niet redelijk gebruik, in combinatie met de maatregelen die bij het betreffende gebruik getroffen zullen worden. 7

8 7.6 De Contractant staat er voor in dat hij over de intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten beschikt, die benodigd zijn voor het gebruik van een Contentdienst. 7.7 De Contractant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat dit strafbaar of jegens MOBICROSS of derden onrechtmatig is. In het bijzonder staat de Contractant er voor in dat via of met behulp van de Aansluiting, noch hijzelf, noch een Eindgebruiker: a (computer)-virussen zal verspreiden of toegangsprivileges zal misbruiken. beveiligingen zal doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het Mobiele Netwerk zijn gekoppeld, zal doen stagneren of enige poging daartoe zal ondernemen. gegevens van een derde zonder diens toestemming zal veranderen of onbruikbaar zal maken, noch gegevens aan gegevens van een derde zal toevoegen zonder toestemming van deze derde. b. ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud zal (doen) verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar zal maken, zich(misleidend)uit zal geven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming. c. Contentdiensten in of vanuit andere landen zal gebruiken in strijd met de aldaar toepasselijke wet- en regelgeving. d. in strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een Contentdienst of ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden. De Contractant zal eventuele aanvullingen op deze voorschriften, zoals door MOBICROSS aangeven op haar Internetsite, naleven en regelmatig raadplegen. e. gebruik te maken van SIM en/of GSM-boxen en/of ander abnormaal gebruik van de SIMkaart; f. in strijd handelen met de wet en ter zake geldende regelingen handelen, onder meer met de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 7.8 In aanvulling op hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald geldt in het bijzonder ten aanzien van Contentdiensten, gelet op de aard van de dienstverlening en de gebruikte technologie, het navolgende: a. MOBICROSS staat niet in voor het slagen van transacties die (mede) worden verricht met behulp van een Contentdienst. b. MOBICROSS staat niet in voor de consequenties van de opslag van berichten of informatie door de Contractant, al dan niet in of met behulp van het geheugen van zijn Mobiele Randapparaat, in het bijzonder ten aanzien van het mogelijk automatisch genereren van dataverkeer of het automatisch doorsturen, veranderen of verloren gaan van door de Contractant opgeslagen gegevens. 8. BETALING 8.1 Zowel de eenmalige als de periodieke vergoedingen zijn verschuldigd van af de datum dat de Dienst door MOBICROSS in werking is gesteld. Indien het in werking stellen wordt verhinderd door omstandigheden die aan de Contractant kunnen worden toegerekend, zijn de bedragen verschuldigd vanaf de datum waarop inwerkingstelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat het gebruik plaatsvindt. 8

9 8.2 MOBICROSS is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. Voor specifieke Aanbiedingsvormen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden worden vastgesteld. 8.3 Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt MOBICROSS de verschuldigde bedragen door middel van een (elektronische) factuur periodiek aan de Contractant in rekening. In bijzondere gevallen (zoals bij bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte periode) kan MOBICROSS tussentijds die vergoedingen in rekening brengen. MOBICROSS is gerechtigd over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen, totdat de Contractant de verschuldigde bedragen heeft betaald of zekerheid heeft gesteld op een door MOBICROSS aan te geven wijze. 8.4 Tenzij de Contractant aan MOBICROSS een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan MOBICROSS betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze als op de factuur is vermeld. De termijn waarbinnen betaling moet gebeuren omvat 14 dagen na factuurdatum, tenzij op een factuur een langere betalingstermijn is aangegeven. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen. 8.5 Indien de Contractant een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening. Als de Contractant niet binnen de in lid 4 bedoelde termijn heeft betaald dan wel indien de automatische incasso niet slaagt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval kan MOBICROSS de Contractant betalingsherinneringen sturen. MOBICROSS is bevoegd aan de Contractant voor elke verstuurde herinnering administratiekosten in rekening te brengen. 8.6 Indien de Contractant na het verstrijken van de in lid 6van dit artikel vermelde termijn niet heeft betaald, is MOBICROSS gerechtigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Als de Contractant na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde termijn nog steeds niet heeft betaald is MOBICROSS bovendien gerechtigd om rente vanaf de datum van verzuim in rekening te brengen. Het rentepercentage zal in dat geval gelijk zijn aan de wettelijke rente. 8.7 MOBICROSS is gerechtigd redelijke zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Contractant te verlangen, in een naar keuze van MOBICROSS aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie. De Contractant is verplicht op het eerste verzoek van MOBICROSS daartoe een dergelijke zekerheid te verschaffen. 8.8 Indien de Contractant bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen de door hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan MOBICROSS, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de Contractant in rekening brengen. In geval de bezwaren van de Contractant achteraf terecht bleken, zal hij de door hem betaalde onderzoekskosten integraal terugbetaald krijgen. MOBICROSS zal de Contractant meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart. 8.9 MOBICROSS behoudt zich het recht voor te allen tijde een andere wijze van betaling te verlangen dan door de Contractant is aangegeven, indien dit in het gerechtvaardigd belang van MOBICROSS is. 9

10 8.10 Internationaal tot stand gekomen verbindingen zullen conform de op het desbetreffende moment geldende tarieven, inclusief eventuele toeslagen, van betrokken aanbieder, aan Contractant in rekening worden gebracht, vermeerderd met een eventuele toeslag van MOBICROSS. Contractant kan deze tarieven bij MOBICROSS opvragen en hierbij wordt verwezen naar de Tarievenlijst internationale en roamingstarieven administratieve kosten, zoals kan worden teruggevonden op Wat betreft afwijkende nationale tarieven, de tarieven voor beeldbellen binnen Nederland, eventuele administratieve wijzigingen binnen MOBICROSS Mobieldiensten en het beroep doen op een servicedienst van MOBICROSS door de contractant, wordt er eveneens naar bovenvermelde tarievenlijst verwezen Indien aan een Abonnement een actie is gekoppeld, geldt deze actie en eventueel daaraan gekoppelde actiekorting alleen gedurende de actieperiode en niet gedurende een eventuele voortzetting van het Abonnement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tevens vervalt deze actie en eventueel daaraan gekoppelde actiekorting indien het Abonnement wordt gewijzigd of voor het einde van de overeengekomen contractduur wordt beeindigd. 9. OPSCHORTING EN OVERMACHT 9.1 MOBICROSS is gerechtigd om de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen indien de Contractant een of meer verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en deze tekortkoming buitengebruikstelling rechtvaardigt. MOBICROSS zal de Contractant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks redelijkerwijs niet van MOBICROSS verlangd kan worden. MOBICROSS is pas gerechtigd de Dienst buiten gebruik te stellen wegens niet tijdige betaling nadat MOBICROSS een schriftelijke aanmaning heeft verzonden met een nadere termijn en de Contractant ook binnen deze termijn niet heeft betaald. De verplichting van de Contractant tot betaling van de vergoedingen zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan. 9.2 MOBICROSS kan de Dienst weer leveren als de Contractant binnen een door MOBICROSS gestelde termijn daadwerkelijk alsnog nakomt. Voor deze indienststelling zijn (her)aansluitingskosten verschuldigd. 9.3 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door MOBICROSS kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. 9.4 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan (niet limitatief): Alle niet te voorziene omstandigheden buiten haar toedoen zoals werkstaking, stiptheidsacties, gebrek aan arbeidskrachten, brand, extreme weersomstandigheden, explosie, contractbreuk door een leverancier, het niet of niet tijdig verkrijgen van de benodigde en tijdig aangevraagde vergunningen, oorlog, overheidsmaatregelen e.d. enerzijds en het in gebreke blijven van de leverancier(s) van het Netwerk. 9.5 MOBICROSS behoudt zich in geval van overmacht de mogelijkheid om de Overeenkomst te bee indigen zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. 10

11 10. ZEKERHEIDSTELLING 10.1 Indien er op enig moment op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Contractant of Aanvrager van een Abonnement aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, of indien hij in een beperkte periode de Fair Use Policy overschrijdt, of indien hij geen vaste woonplaats, verblijfplaats of vestigingsplaats in Nederland heeft, is MOBICROSS gerechtigd van de Contractant (of aanvrager) hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen Het bedrag van het in het eerste lid bepaalde zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant in redelijkheid over een periode van twaalf Maanden verschuldigd zal zijn. Voor Aansluitingen met een minimumduur van meer dan een jaar kan een langere periode als maatstaf worden genomen Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal MOBICROSS meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom vermeerderd met de eventuele rente terugbetaald MOBICROSS is, in het geval een Contractant van een Abonnement in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, tevens gerechtigd (maar niet verplicht) om over te gaan tot blokkering van het Abonnement of bepaalde Diensten of bestemmingen waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, totdat de Contractant tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld overeenkomstig dit artikel. Waar dat in redelijkheid mogelijk is zal MOBICROSS de Contractant hierover voorafgaand informeren. 11. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst voor een Abonnement of Dienst aangegaan voor een contractduur zoals bepaald in de Overeenkomst. Na afloop van deze contractduur wordt de overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd Indien het voor een Aanvullende Dienst noodzakelijk is dat tevens een andere Dienst wordt afgenomen, wordt de contractduur van deze andere Dienst door het afnemen van de Aanvullende Dienst verlengd tot het einde van de contractduur van die Aanvullende Dienst. Na afloop van die contractduur eindigt de Aanvullende Dienst in ieder geval op het moment waarop de andere (daarvoor noodzakelijke) Dienst eindigt Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kan een Dienst tegen en na het verstrijken van de initie le contractduur, door elk der partijen worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van drie Maanden Indien MOBICROSS de overeenkomst tijdens de toepasselijke contractduur ontbindt op grond van wanbetaling of enige andere schending van de contractuele verplichtingen van de Contractant blijft deze laatste de vergoeding zoals bepaald in art. 8.1 verschuldigd, vermenigvuldigd wordt met de nog resterende maanden van de contractduur Bee indiging van een Overeenkomst anders dan op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien beide partijen daarmee instemmen. Aan een instemming kunnen door MOBICROSS voorwaarden worden verbonden. 11

12 11.6 Bij bee indiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond daarvoor, vervalt iedere aanspraak van de Contractant op eventueel resterende tegoeden, zoals bundeltegoeden Tijdens de contractduur kan de Contractant niet de Aanbiedingsvorm van zijn Abonnement wijzigen in een andere Aanbiedingsvorm waarbij een lagere maandelijkse vergoeding verschuldigd is Indien de Contractant van een Abonnement verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon- of verblijf- en/of nieuwe notaadres aan MOBICROSS mee te delen. 12. AANSPRAKELIJKHEID MOBICROSS 12.1 MOBICROSS is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet aansprakelijkheid, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald MOBICROSS kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid indien de schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door MOBICROSS is veroorzaakt Indien MOBICROSS aansprakelijk zou worden gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval MOBICROSS laat zorg dragen voor het onderhoud van het netwerk en het verhelpen van mogelijke storingen daarin. Eventuele storingen en technische problemen, al dan niet te wijten aan werkzaamheden binnen netwerk worden zo spoedig mogelijk verholpen. MOBICROSS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken, storingen en onderbrekingen betreffende de werking en het onderhoud van het netwerk dat wordt beheerd door derden, doch door MOBICROSS wordt aangewend voor het aanbieden van de Dienst. MOBICROSS zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit. Tekortkomingen andere aanbieders van Contentdiensten zijn eveneens niet aan MOBICROSS toerekenbaar Indien ten gevolge van een gebeurtenis (of serie van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak) meer dan e e n vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan MOBICROSS te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van MOBICROSS is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden MOBICROSS is niet verplicht tot nakoming van haar verplichting voor zover voor zolang deze nakoming verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming, zijnde overmacht. 12

13 13. AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTANT 13.1 Contractant is hoofdelijk gehouden tot het normaal gebruik van de Aansluiting(en) voor het afnemen van Diensten en Aanvullende Diensten van MOBICROSS, en andere derden De Contractant is aansprakelijk voor schade die door een hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan en is tevens aansprakelijk voor de bedrijfs- of gevolgschade van MOBICROSS indien die schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door de Contractant is veroorzaakt De Contractant laat na, noch stelt anderen in staat, de Aansluiting(en) of Diensten of Aanvullende Diensten aan te wenden voor een ander gebruik dan MOBICROSS daarmee beoogt, door welke wijze ook, daaronder mede begrepen het plagen, spammen, d.w.z. het versturen van ongewenste post/ berichten, of anderszins lastig vallen, het op grote schaal tot stand (doen) brengen van verbindingen met koopnummers (090x-nummers) en het plegen van strafbare feiten. MOBICROSS is gerechtigd bij constatering van dergelijke feiten de Aansluiting(en) van de Contractant terstond af te sluiten en de Overeenkomst zonder voorafgaande opzegging en enige vorm van schadevergoeding vroegtijdig te bee indigen en alle schade op de Contractant te verhalen De Contractant vrijwaart MOBICROSS tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op MOBICROSS zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Contractant of een Eindgebruiker van de Diensten is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem, of door een Eindgebruiker, met behulp van een Dienst verzonden of opgevraagde informatie en eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop. 14. PERSOONSGEGEVENS, VERKEERSGEGEVENS EN LOCATIE GEGEVENS 14.1 MOBICROSS draagt zorg voor de bescherming van Persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer van de Contractant en van iedere gebruiker, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de Diensten van MOBICROSS overeenkomstig het vastgestelde bij of krachtens de Telecommunicatiewet en de wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk verplicht is en worden louter aangewend en opgeslagen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de contractant MOBICROSS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat MOBICROSS Persoonsgegevens en niet-geanonimiseerde Verkeersgegevens of Locatiegegevens, als onderdeel van een overeenkomst tussen de Contractant en een derde op verzoek of ten behoeve van de uitvoer van die overeenkomst heeft verstrekt aan die derde De Contractant vrijwaart MOBICROSS voor elke aansprakelijkheid die kan ontstaan doordat MOBICROSS op verzoek van de Contractant Verkeersgegevens of Locatiegegevens van gebruikers verstrekt die gebruik maken van een Aansluiting op basis van de Overeenkomst met de Contractant De Contractant vrijwaart MOBICROSS voor elke schade die voortvloeit uit het feit dat de Persoonsgegevens, Verkeersgegevens of Locatiegegevens werden doorgegeven aan leveranciers en/of partners van MOBICROSS, binnen het kader van de uitvoeringsdiensten zoals overeengekomen in de overeenkomst. 13

14 14.5 Verwerking voor commercie le doeleinden: MOBICROSS kan de in het eerste lid bedoelde gegevens verwerken voor commercie le, idee le en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan derden, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet Verwerking in het kader van wettelijke verplichtingen: MOBICROSS zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen Verwerking bij wanbetaling: Indien MOBICROSS in het kader van de incasso van vorderingen op Contractant gebruik maakt van derden zoals incassobureau s, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van de Contractant aan deze derden te verstrekken. MOBICROSS is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Contractanten van wie een Aansluiting buiten gebruik is gesteld op grond van het niet tijdig betalen van verschuldigde vergoedingen of het niet nakomen van ander contractuele verplichtingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door MOBICROSS en deze aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Contractant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Indien Contractant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen bezwaar maken Verwerking voor telefoongidsen en abonnee-informatiediensten Indien de Contractant aan MOBICROSS heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken, kan MOBICROSS persoonsgegevens ter beschikking stellen aan aanbieders van papieren en elektronische telefoongidsen en abonnee-informatiediensten ten behoeve van het uitgeven van dergelijke gidsen en abonnee-informatiediensten. MOBICROSS kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door een Contractant verstrekte of de door een dergelijke aanbieder gepubliceerde gegevens. 15. HINDERLIJKE OPROEPEN 15.1 MOBICROSS zal, indien zulks naar de mening van MOBICROSS is gerechtvaardigd, aan een telecommunicatieaanbieder wiens gebruiker van de mobiele telecommunicatiedienst, dan wel aan de gebruiker zelf of een Contractant van MOBICROSS, die last heeft van hinderlijke of kwaadwillende oproepen van een andere Contractant van MOBICROSS, waarbij de verstrekking van het nummer van het oproepende netwerkaansluitpunt is geblokkeerd, op verzoek het telefoonnummer van de oproepende Contractant en de naam-, adres-en woonplaatsgegevens verstrekken. Van deze gegevensverstrekking aan een verzoeker wordt door MOBICROSS mededeling gedaan aan de Contractant wiens gegevens het betreft. Voor een verzoek tot verstrekking van gegevens zoals vermeld in lid 1 is vereist dat zo een verzoek: - schriftelijk wordt ingediend met de naam-, adres-en woonplaatsgegevens en het telefoonnummer van de verzoeker; - een omschrijving geeft van de aard en de ernst van de ondervonden last en de gevolgen; 14

15 - een omschrijving geeft van de identificatie van de data en tijdstippen waarop de desbetreffende oproepen hebben plaatsgevonden De verzoeker dient MOBICROSS onverwijld te informeren omtrent hinderlijke of kwaadwillende oproepen die plaats hebben gevonden na indiening van een verzoek onder lid MOBICROSS stelt naar aanleiding van het verzoek een onderzoek in teneinde vast te stellen of er sprake is van een zodanige last dat de verstrekking van de gegevens is gerechtvaardigd. 16. DIEFSTAL EN VERMISSING 16.1 In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van de Contractant van een SIM-kaart of daarbij behorende beveiligingscodes of, bij een Abonnement op de Semafoondienst, een Mobiel Randapparaat, kan de Contractant behoudens bij Aanbiedingsvormen waarbij die mogelijkheid is uitgesloten MOBICROSS verzoeken het Abonnement te blokkeren. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Melding is gedurende 7 dagen per week mogelijk. Een verzoek tot blokkering dient direct na de ontdekking van de diefstal, vermissing of gebruik tegen de wil van de Contractant aan MOBICROSS te worden gedaan De Contractant is de gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd tot het Abonnement conform het vorige lid is geblokkeerd. Periodiek verschuldigde bedragen voor het Abonnement en de Aanvullende Diensten blijven echter gedurende de gehele minimumduur van de desbetreffende overeenkomst verschuldigd Een blokkering als bedoeld in het eerste lid kan op verzoek van de Contractant worden opgeheven. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Door een blokkering kunnen bepaalde instellingen of gegevens met betrekking tot de Aansluiting verloren gaan. 17. SIM-KAARTEN 17.1 MOBICROSS stelt voor zover noodzakelijk aan de Contractant van een Aansluiting een SIM-kaart ter beschikking. De SIM-kaart blijft eigendom van MOBICROSS De Contractant dient een SIM-kaart zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging te beschermen. Bij de SIM-kaart behorende beveiligingscodes moeten zo goed mogelijk geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van de SIM-kaart worden bewaard MOBICROSS is gerechtigd een aan de Contractant ter beschikking gestelde SIM-kaart om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende SIM-kaart. MOBICROSS is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Contractant ter beschikking gestelde SIM-kaart (op afstand) te wijzigen Na bee indiging van de Overeenkomst voor een Aansluiting dient een SIM- kaart onverwijld onbruikbaar te worden gemaakt MOBICROSS is gerechtigd een SIM-kaart terug te vorderen van de houder daarvan, indien zij een ernstig vermoeden heeft dat de SIM-kaart in strijd met het bepaalde in de 15

16 overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, of de duidelijke bedoeling daarvan, dan wel anderszins onrechtmatig jegens MOBICROSS, is verkregen of wordt gebruikt Indien MOBICROSS bij een Aansluiting een Mobiel Randapparaat aan Contractant levert dat is voorzien van een SIM-lock, kan dit SIM-lock worden verwijderd onder de voorwaarden zoals door MOBICROSS bekendgemaakt. Het is Contractant niet toegestaan de SIM-lock te verwijderen of te laten verwijderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van MOBICROSS. 18. NUMMERTOEKENING EN NUMMERBEHOUD 18.1 Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting dient de Contractant te beschikken over e e n of meer nummers, die door MOBICROSS aan de Contractant worden toegekend, tenzij dit niet nodig is. Bij een Mobiele Telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden kan een nummer dat reeds door de Contractant bij een andere aanbieder in gebruik is (en gebruikt mag worden voor de desbetreffende Aansluiting) worden behouden, indien die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt. MOBICROSS kan hiervoor een vergoeding aan de Contractant in rekening brengen Bij een Mobiele Telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden, kan de Contractant verzoeken om, bij bee indiging van de overeenkomst voor een Aansluiting, een bij die Aansluiting gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere aanbieder van mobiele telecommunicatiediensten Indien Contractant bij een opzegging gebruik wenst te maken van nummerbehoud dient dit bij de opzegging expliciet en voorzien van alle relevante informatie aan MOBICROSS kenbaar te worden gemaakt MOBICROSS is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal nummerplan, wijzigingen in de nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede wijzigingen in een Dienst en/of een Mobiel Netwerk of in andere gevallen die nummerwijziging noodzakelijk maken MOBICROSS zal een nummerwijziging op grond van het vierde lid niet eerder doorvoeren dan drie Maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. 19. WIJZIGINGEN IN EEN DIENST OF NETWERK 19.1 De technische eigenschappen van een Mobiele Telecommunicatiedienst of van een Mobiel Netwerk kunnen door MOBICROSS of haar leverancier worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen In verband met de bee indiging, wijziging of intrekking van een vergunning die benodigd is voor de aanleg en exploitatie van een Mobiel Netwerk kan MOBICROSS of haar leverancier de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beeindigen of wijzigen. MOBICROSS zal de Contractant van de Dienst die wordt bee indigd hierover uiterlijk drie Maanden tevoren informeren, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is Indien MOBICROSS of haar leverancier de dienstverlening op grond van het vorige lid bee indigt, eindigen bestaande overeenkomsten voor de desbetreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt bee indigd. 16

17 MOBICROSS zal in dat geval aan de Contractant waar mogelijk een vervangende Dienst aanbieden Naast het bepaalde in het derde lid is MOBICROSS gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een Mobiele Telecommunicatiedienst te bee indigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie Maanden, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Het bepaalde in het vorige lid is daarbij van overeenkomstige toepassing MOBICROSS is eveneens gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een Aanvullende Dienst te bee indigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste e e n Maand, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen of de eisen van de tijd daartoe aanleiding geven. 20. BEVEILIGINGSCODES 20.1 MOBICROSS kan ten behoeve van het gebruik van, de toegang tot, of de betaling van vergoedingen voor Diensten en/of Contentdiensten van derden gebruik maken van beveiligingscodes De Contractant is verantwoordelijk voor het geheimhouden, het bewaren en beveiligen van de beveiligingscodes. De Contractant vrijwaart MOBICROSS voor de gevolgen van elk gebruik van de beveiligingscodes door hemzelf of door derden De Contractant dient MOBICROSS onmiddellijk te informeren indien hij kennis heeft van onbevoegd gebruik van zijn beveiligingscode dan wel daarvan een ernstig vermoeden heeft. De Contractant kan MOBICROSS tevens verzoeken om een beveiligingscode te blokkeren, indien en voor zover dit in een specifieke Aanbiedingsvorm is aangegeven Indien MOBICROSS kennis draagt van onbevoegd gebruik van een beveiligingscode is zij gerechtigd deze tijdelijk of blijvend onbruikbaar te maken. 21. KLACHTEN EN GESCHILLEN 21.1 De Contractant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot een Dienst in eerste instantie te wenden tot MOBICROSS, via MOBICROSS, Pieter Oosterhuisstraat HT Amsterdam of via mail: of via telefoonnummer: MOBICROSS zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of het geschil inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt MOBICROSS met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de Contractant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke afwijzende reactie van MOBICROSS dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het vorige lid had moeten worden gereageerd, kan de Contractant het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, mits het geschil betrekking heeft op een Dienst (of de aanvraag daarvan) waarvan uitsluitend of in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt als Consument en de commissie ook overigens op grond van haar reglement 4 bevoegd is kennis te nemen van het geschil. De wijze van indiening en behandeling van het geschil is geregeld in genoemd reglement. De beslissing van de commissie is een de partijen bindend advies. 17

18 21.3 Stemt de Contractant niet in met de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie of is deze commissie op grond van haar reglement niet bevoegd kennis te nemen van het geschil, dan kunnen partijen het geschil aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter voorleggen Onverminderd het voorafgaande kan Contractant geschillen schriftelijk aanbrengen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in de gevallen bij wet geregeld. 22. INFORMATIE OVER VEILIGHEID 22.1 MOBICROSS biedt verschillende telecommunicatiediensten aan. Aan het gebruik van dergelijke diensten kunnen soms veiligheidsrisico s zitten, bijvoorbeeld ten aanzien van de integriteit van uw gegevens, uw identiteit, of de beveiliging van de door u gebruikte randapparaten Met verschillende diensten van MOBICROSS is het mogelijk toegang te krijgen tot het internet. Het internet is een onmisbare bron van informatie. Helaas zijn er ook risico s verbonden aan het internet Hieronder treft u een overzicht aan van de meest bekende risico s voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van (uw toegang tot) het internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het (al dan niet) treffen van deze maatregelen. Spam: Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van grote hoeveelheden ongevraagde berichten). Botnet, zombie: Het gekaapt worden van de eigen computer door een niet-geautoriseerde gebruiker. Phishing: Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die tot doel heeft persoonlijke gegevens van abonnees te achterhalen, bijvoorbeeld bankgegevens, PINcode of inlognaam. Spyware: Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die bedoeld is om te spionneren op (internet) gedrag van abonnees. Trojans en overige malware: Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die bedoeld is om de computerapparatuur van abonnees zodanig te verstoren dat gegevens verloren gaan of voor de buitenwereld openbaar worden. Identiteitskaping: Het gebruik door anderen van de eigen identiteit door bijvoorbeeld bekend worden van wachtwoord, adres, naam- adres- woonplaats- of geboortedatum gegevens. Ongewenste websites: Het bereikbaar zijn van of (ongevraagd) geconfronteerd worden met ongewenste websites, zoals websites die niet geschikt zijn voor kinderen. 23. WIJZIGING VOORWAARDEN EN TARIEVEN 23.1 MOBICROSS is gerechtigd een beding van de Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven, te wijzigen Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij MOBICROSS aangeeft dat dat niet het geval is De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. 18

19 23.4 Indien een Contractant een wijziging, die betrekking heeft op een door hem afgenomen Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk bee indigen met ingang van de datum waarop de wijziging kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door MOBICROSS te zijn ontvangen Het bepaalde in het vorige lid geldt niet 1. indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de Contractant is; 2. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts) positie van de Contractant; 3. indien de Contractant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren; 4. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie; 5. indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven ;of 6. in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet en regelgeving niet is vereist Indien bij een bee indiging op grond van lid 4 tevens een verzoek tot nummerbehoud als bedoeld in artikel 18 wordt gedaan, dient, onverminderd het bepaalde in lid 4, een definitief verzoek tot nummerbehoud binnen twee weken na de ingangsdatum van de wijziging door MOBICROSS te zijn ontvangen. In dit geval eindigt de overeenkomst op het moment waarop de overgang van het nummer wordt gerealiseerd, waarbij vanaf het moment van de wijziging de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of tarieven gelden. Indien binnen de bedoelde termijn geen definitief verzoek tot nummerbehoud is ontvangen, wordt dit beschouwd als intrekking van de bee indiging en wordt de Overeenkomst onder toepasselijkheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of tarieven voortgezet, tenzij de Contractant expliciet heeft aangegeven dat de bee indiging ook in dat geval geldt MOBICROSS wijst uitdrukkelijk de toepassing van de eventuele algemene voorwaarden van de Contractant af. Onderhavige algemene voorwaarden zullen in ieder geval ten allen tijde hierop voorrang krijgen. 24. OVERIGE BEPALINGEN 24.1 De Contractant is verplicht aan MOBICROSS gegevens te verschaffen die MOBICROSS nodig heeft voor het in stand houden of de goede werking van een Dienst, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Mobiele Randapparaten Op (de totstandkoming van) een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing Onderhavige voorwaarden prevaleren te allen tijde op de voorgelegde algemene voorwaarden van de Contractant In geval van geschillen zal de Rechtbank van s Gravenhage in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn Indien een bepaling uit de Algemene, Bijzondere of Aanvullende Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een 19

20 bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 20

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014 Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten 2014 januari 2014 INTRODUCTIE Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers.

Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers. Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers. ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Abonnement Algemene Voorwaarden Betaalwijze Contractjaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 5 1:1 Begripsbepalingen 5 1:2 Algemeen 10 1:3 Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg 11 1:4 SIM-kaarten 14 1:5 Nummertoekenning

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Mobiele

Aanvullende voorwaarden Mobiele Aanvullende voorwaarden Mobiele telecommunicatiediensten KPN ÉÉN voor Grootzakelijk Versie december 2015 kpn.com Introductie Deze brochure bevat de aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie 30 juli 2012 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 SLUITEN

Nadere informatie

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi maart 2012 INTRODUCTIE Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatie-diensten 2012 van Hi. Deze algemene voorwaarden gaan over aanvragen

Nadere informatie

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden

Nadere informatie

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden Hi maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 Versie Simyo Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 van Simyo. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CQ-Net Live diensten

Algemene voorwaarden CQ-Net Live diensten Algemene voorwaarden CQ-Net Live diensten Introductie Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor Diensten en aanvullende diensten voor particulieren van Eurocom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten (versie juni 2010) Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V.

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

DELTA Mobiel (SIM-only)

DELTA Mobiel (SIM-only) DELTA Mobiel (SIM-only) Deze Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van DELTA Mobiel hebben enkel en alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Introductie Dit boekje bevat de

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Pilot voorwaarden Fiber to the Home

Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot Voorwaarden Fiber to the Home KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN................................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN..............................................

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor Mobiele Telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor Mobiele Telecommunicatiediensten AD 7103/2002-01. Algemene Voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor Mobiele Telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de Algemene Voorwaarden voor de Mobiele Telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie 1 juli 2013 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Artikel 1 - Begripsomschrijving 1.1 De in deze Aanvullende Voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Solcon: Solcon Internetdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie Simyo juni 2014 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2016 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ADSL

Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL KPN B.V., versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN...............................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden

Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband 5 Artikel 3 Installatie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

aanvraag mobiele telefoonaansluiting

aanvraag mobiele telefoonaansluiting aanvraag mobiele telefoonaansluiting Bestemd voor KPN A contractant gebruiker geboortedatum en - Let op! Telefoonnummer moet op uw eigen naam staan. Bij zakelijke aansluiting, vul in bij bedrijf: kvk-nummer

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Productvoorwaarden Vast Bellen

Productvoorwaarden Vast Bellen Productvoorwaarden Vast Bellen Artikel 1 Definities 1.1 In deze Productvoorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband Artikel 1 - Defi nities De in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID Kondishonnan general pa prepago 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel.

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aancullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Eilie Telecom Via KPN netwerk

Algemene voorwaarden. Eilie Telecom Via KPN netwerk Algemene voorwaarden Eilie Telecom Via KPN netwerk Hoofdstuk Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk Algemeen 5 Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 5 Artikel 2 Condities 5 Artikel 3 Totstandkoming

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie Inhoud Algemene Voorwaarden... 2 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie... 2 Artikel 3 Het abonnement... 2 Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015 Aanvullende Voorwaarden Mobiel Per 1 Juli 2015 Inhoud Begripsbepalingen 3 Mobiel Algemeen 3 Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 3 Artikel 02 - In dienst stellen Diensten 3 Artikel 03 - Wijzigingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus Begripsbepalingen Algemene Voorwaarden Breedband Arnhem B.V. Versie 1.0, 13 Augustus 2008 1. Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Galaxy Business Networks B.V. Per 1 mei 2012. eenvoudig zakelijk D4_25-05-12

Algemene Voorwaarden. Galaxy Business Networks B.V. Per 1 mei 2012. eenvoudig zakelijk D4_25-05-12 Algemene Voorwaarden Galaxy Business Networks B.V. Per 1 mei 2012 Inhoud Begripsbepalingen 3 Algemeen 5 Artikel 01 - Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 5 Artikel 02 - Condities 5 Artikel 03

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie