Vragenlijst evaluatie LTK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst evaluatie LTK"

Transcriptie

1 Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking getreden. De redenen voor het afsluiten van een convenant zijn te vinden in de overwegingen in de convenanttekst. Naast wat feitelijke constateringen staat daar het volgende: het is uit het oogpunt van helderheid voor de reiziger en openbaar vervoerbedrijven die concessiehouder zijn wenselijk om landelijke afspraken te maken over onderdelen van het tarievenbeleid inzake de OV-chipkaart en die vast te leggen in een convenant; deze afspraken moeten zo beperkt mogelijk in aantal, eenvoudig, billijk, goed communiceerbaar en acceptabel voor consumentenorganisaties op landelijk en op regionaal niveau zijn; deze afspraken dienen budgettair neutraal dienen te zijn en moeten de Partijen ruimte geven een eigen tariefbeleid te voeren. Het convenant is ondertekend door de provincies minus Groningen en Drenthe, door het OV bureau Groningen-Drenthe en door de stadsregio s. Anders dan soms wordt gedacht staat noch in het convenant zelf, noch in de voorbereidende stukken dat het hier om een tijdelijke voorziening gaat. Wel staat (in artikel 5) vermeld dat de partijen (dit zijn de ondertekenaars) de uitvoering ervan jaarlijks in de maand september evalueren. Zo n evaluatie heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Dat was ook weinig zinvol geweest. Anders dan verwacht toen het LTK werd opgesteld is het NVB immers pas vanaf 3 november 2011 in heel Nederland niet meer geldig. De aard van de evaluatie De evaluatie is er op gericht te achterhalen of de betrokkenen (overheden, vervoerders, ROCOV s) vinden dat het LTK voldoet. De betrokken partijen moeten de vraag beantwoorden of de doelstellingen van het LTK worden gehaald en of de balans tussen gemeenschappelijke afspraken in LTK en regionale tariefvrijheid de juiste is. Per afspraak moeten zij bekijken of deze voldoet (dat wil zeggen in positieve zin bijdraagt aan een goed openbaarvervoersysteem), als knellend wordt ervaren of juist best uitgebreid zou mogen worden. Ten slotte is het van belang te weten te komen of overheden gebruik maken de mogelijkheden tot het maken van uitzonderingen die bij een paar afspraken zijn opgenomen. Bijlage 1 van het convenant, de uitvoeringsbepalingen, is eind vorige jaar aanzienlijk gewijzigd. De evaluatie heeft betrekking op de in december 2011 vastgestelde bijlage. Opzet en procedure van de evaluatie De evaluatie zal berusten op de uitkomsten van een enquête bij de betrokken medewerkers van provincies, stadsregio s en regionale vervoerders en bij de ROCOV s. De antwoorden op de vragen worden verwerkt in een rapport dat wordt voorgelegd aan de bestuurders van provincies en stadsregio s, aan de werkgroep chipkaart van de ROCOV s en ten slotte aan het ROVB. Het TB-OV voert de werkzaamheden uit, daarbij aangestuurd door een begeleidingsgroep bestaande uit Edso Wijvekate (SRE), Björn Edelenbos (Overijssel), Herman Bouma (werkgroep chipkaart ROCOV s), Arjan Vaandrager (DOC-vervoerders) en Dave Hendriks (IenM). Deze begeleidingsgroep stelt de rapportage vast voor deze naar IPO en SkVV wordt gestuurd. De begeleidingsgroep doet geen

2 beleidsaanbevelingen. IPO en SkVV sturen de rapportage met beleidsaanbevelingen naar de werkgroep chipkaart van de ROCOV s en het ROVB. Vragenlijst Hieronder treft u de vragenlijst aan voor de evaluatie van het Landelijk tarievenkader OVchipkaart. Het is de bedoeling dat de medewerkers van overheden en vervoerders respectievelijk leden van ROCOV s die zich met (chipkaart)tarieven bezighouden de vragen beantwoorden. Deze antwoorden hoeven niet bestuurlijk te worden vastgesteld; het gaat om ambtelijke standpunten, maar uiteraard niet om louter privéopvattingen. Het verdient aanbeveling voor u aan de slag gaat de vragenlijst eerst geheel te bekijken. Dat kan zinvol zijn omdat u wellicht voor de beantwoording van sommige vragen behoefte heeft aan overleg met een collega. Het tussentijds opslaan van de antwoorden op deze website is namelijk niet mogelijk. Tenzij anders aangegeven wordt u verzocht slechts één antwoord per vraag aan te kruisen. De enquête bevat 44 vragen. Het invullen duurt ca 45 minuten. Vragen voorzien van een sterretje moet u invullen. DE VRAGEN 1 T/M 13 HEBBEN BETREKKING OP HET CONVENANT ZELF. Ze zijn gerubriceerd naar onderwerp. 1. Bestuurlijke aspecten; de opzet van het LTK Het LTK is een convenant dat tussen de overheden is afgesloten. Zeventien provincies en stadsregio s en het OV bureau Groningen Drenthe zijn de partijen. Vervoerders en ROCOV s zijn vooraf gehoord over de inhoud. Vraag 1. Is het nodig dat er landelijke afspraken zijn over de tariefstructuur, de tariefvoorwaarden, de tarieven en dergelijke van het regionaal openbaar vervoer? Vraag 2. Is het feit dat alleen de provincies en stadsregio s Partij (dus ondertekenaar) zijn in het convenant een goede keuze?, want de hieronder te noemen partijen zouden ook ondertekenaar moeten zijn.. Vraag 3. Heeft u andere opmerkingen over de opzet van het convenant? 2. Borging van het convenant Het convenant zelf (art. 3, lid 2) zegt over de borging van het convenant het volgende: Partijen vertalen de in bijlage 1 vastgelegde afspraken in de voorschriften die aan de door hen verleende concessies zijn verbonden of in nadere, op grond van de concessies te

3 maken, afspraken met de concessiehouders. Vraag 4. Is de uitvoering van het convenant in uw concessies geborgd en zo ja op welke wijze? Wilt u de toelichting in alle gevallen invullen? ten dele toelichting (in alle gevallen invullen).. Vraag 5. Is geregeld of en op welke wijze wijzigingen in het convenant en de uitvoeringsregels worden doorgevoerd?, nl. door/via (invullen bij de toelichting) (reden invullen bij de toelichting) toelichting.. 3. Reikwijdte van het convenant Artikel 9 van het convenant zegt dat het LTK van toepassing is het regionale openbaar vervoer, met uitzondering van vervoer per trein. Concessieverleners kunnen na overleg met de betrokken vervoerder (delen van) het LTK wel van toepassing verklaren op het openbaar vervoer per trein. Als regionaal openbaar vervoer is gedefinieerd dat vervoer waar de ondertekenaars concessieverlener voor zijn (bus, tram, metro en trein; die laatste is vervolgens in artikel 9 uitgezonderd) en OV over water als de chipkaart daar in gebruik is. Het LTK geldt dus wel voor bel- en buurtbussen, maar niet voor de regiotaxi en het regionaal spoor. Vraag 6. Bent u het op dit moment eens met de keuzes die gemaakt zijn over de reikwijdte van het LTK of moet het ook gaan gelden voor andere vervoermodaliteiten?, het LTK moet ook gaan gelden voor resp. afspraken bevatten over regionaal spoor, het LTK moet ook gaan gelden voor resp. afspraken bevatten over regiotaxi, het LTK moet ook gaan gelden voor resp. afspraken bevatten over Vraag 7. Bent u van mening dat het convenant niet zou moeten gelden voor sommige vervoermodaliteiten waar het nu wel voor geldt?, het LTK moet niet meer gelden voor resp. geen afspraken bevatten over buurtbus, het LTK moet niet meer gelden voor resp. geen afspraken bevatten over Vraag 8. Bent u van mening dat het convenant moet worden uitgebreid met andere onderwerpen?, het LTK moet ook gaan gelden voor resp. afspraken bevatten over distributie

4 , het LTK moet ook gaan gelden voor resp. afspraken bevatten over andere onderwerpen: 4. Tariefgrondslag Artikel 2 regelt de tariefgrondslag: de standaard ritprijs is opgebouwd uit een basistarief (vaste voet), dat de decentrale overheden gezamenlijk vaststellen en een lineair kilometertarief. Decentrale overheden kunnen uitzonderingen maken: zij kunnen voor het afstandsafhankelijke deel een flat fare toepassen (art 2, lid 6 eerste bolletje), zij kunnen het afstandsafhankelijke deel verhogen met een afstandsonafhankelijke toeslag (idem tweede bolletje) en zij kunnen een degressief tarief toepassen (art 2, lid 7). Vraag 9. Voldoet de afspraak om het tarief bij saldo reizen te laten bestaan uit een gezamenlijk vast te stellen basistarief en een regionaal vast te stellen kilometertarief?, het basistarief moet niet gezamenlijk worden vastgesteld, want.. Vraag 10. Maakt u cq maakt de vervoerder in uw gebied gebruik van (een van) de bovengenoemde uitzonderingsmogelijkheden?, ga door naar vraag 12 weet niet, ga door na vraag 12, te weten Vraag 11. (alleen invullen indien de vorige vraag met ja is beantwoord) Werkt dit goed of levert dit problemen op (communicatie, techniek)?, uitzondering werkt goed, want. Vraag 12. Indien op dit moment geen gebruik wordt gemaakt van genoemde uitzonderingsmogelijkheden, acht u het opnemen ervan in het LTK zinvol? ten dele, nl (in te vullen bij de toelichting), want (in te vullen bij de toelichting) toelichting.. Vraag 13. Zijn andere uitzonderingsmogelijkheden wenselijk?, nl.. DE VOLGENDE VRAGEN HEBBEN BETREKKING OP BIJLAGE 1 VAN HET CONVENANT, DE UITVOERINGSREGELS.

5 5. Ouderen en kinderenkorting Personen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar en van 65 jaar en ouder krijgen bij gebruik van een persoonlijke OV-chipkaart een korting op de Standaard Ritprijs. Het kortingspercentage is opgenomen in de Tarievenlijst, een bijlage bij de uitvoeringsregels. De tarievenlijst wordt in principe jaarlijks herzien. Vraag 14. Voldoet de afspraak over een vast kortingpercentage voor ouderen en kinderen of is het niet (meer) wenselijk over dit kortingpercentage een landelijke afspraak te maken?, deze afspraak voldoet, het al dan niet korting geven van een leeftijdskorting is een regionale aangelegenheid, landelijke moet worden afgesproken dat de leeftijdskorting wordt afgeschaft Vraag 15. Bent u het eens met de afspraak dat voor het verkrijgen van de leeftijdskorting een persoonlijke chipkaart nodig is of is het wenselijk en mogelijk deze korting ook te geven op een anonieme chipkaart?, leeftijdskorting moet alleen verkrijgbaar zijn op een persoonlijke chipkaart. Ga door naar vraag 17., het is wenselijk ook een leeftijdskorting te kunnen krijgen bij gebruik van een anonieme chipkaart Vraag 16. (Alleen invullen indien de vorige vraag met nee is beantwoord) Op welke wijze moet het verkrijgen van leeftijdskorting op een anonieme chipkaart dan vorm krijgen (distributie; controle)?. Vraag 17. Bent u het eens met het feit dat de hoogte van de leeftijdskorting in principe jaarlijks kan worden aangepast?, want. 6. Instaptarief. Reizigers in het regionaal openbaar vervoer betalen bij instappen een instaptarief (voorschot) van vier euro. In specifieke situaties kan een overheid een ander tarief vaststellen. Vraag 18. Maakt u cq de overheid in uw gebied voor één of meer lijnen gebruik van de genoemde uitzonderingsmogelijkheid? ; ga door naar vraag 20 weet niet; ga door naar vraag 20, het instaptarief is.. (hoogte invullen) op/in., want (hieronder invullen) Vraag 19.

6 (Alleen invullen indien de vorige vraag met ja is beantwoord) Werkt dit goed of levert dit problemen op (communicatie, techniek)? werkt goed levert problemen op, nl.. 7. Basistarief en overstaprecht Terwijl bij de verdeling van de opbrengsten van de strippenkaart de opbrengst van de basisstrip verdeeld werd onder de vervoerders waarbij de desbetreffende reis was gemaakt, is er in het LTK voor gekozen de opbrengst van het basistarief te laten toevallen aan de concessiehouder of - verlener die dit bedrag int. (art 5 lid a) Vraag 20. Voldoet de afspraak om de opbrengst van het basistarief te laten toevallen aan de vervoerder (of diens overheid) die het bedrag int?, want. Het basistarief wordt niet opnieuw in rekening gebracht als de reiziger binnen 35 minuten na uitchecken incheckt op ander middel van regionaal openbaar vervoer. (art 5 lid c) Vraag 21. Bent u het er mee eens dat landelijk is afgesproken de tariefberekening bij saldoreizen te doen plaatsvinden op basis van reis en niet van rit? Indien u deze vraag niet met ja heeft beantwoord, kunt u de vragen 22, 23 en 24 overslaan. Vraag 22. Bent het er mee dat een landelijke overstaptijd is vastgesteld of zou het beter zijn decentraal te beslissen over de overstaptijd?, een landelijke overstaptijd is het beste, over de overstaptijd moet decentraal worden besloten, want Indien u deze vraag niet met ja heeft beantwoord, kunt u vraag 23 overslaan. Vraag 23. Bent u het eens met de keuze voor een overstaptijd van 35 minuten? ; ga door na vraag 25 ; ga door naar vraag 25, want Vraag 24. (Alleen invullen indien de vorige vraag met nee is beantwoord)

7 Zijn er problemen of klachten geconstateerd met betrekking tot deze tijd? Welke overstaptijd zou wel landelijk moeten worden afgesproken? Als de reiziger als gevolg van een verstoring bij de uitvoering van de dienstregeling niet binnen de geldende overstaptijd zijn reis kan vervolgen, heeft hij/zij bij de concessiehouder bij wie de afwijking optreedt recht op restitutie van het extra basistarief die door het systeem in rekening wordt gebracht. De restitutie kan niet door het systeem worden berekend, maar zal door de reiziger bij de betreffende concessiehouder moeten worden geclaimd. (art 5 lid d) Vraag 25. Is het voor zover u bekend in uw concessies / gebied voorgekomen dat reizigers een extra basistarief moesten betalen doordat zij door vertraging hun overstap misten? / weet niet,. (eventueel een nadere toelichting en/of aantal) Vraag 26. Hebben reizigers op basis van dit artikel claims ingediend? weet niet 8. Wagenverkoop In artikel 6 van Bijlage 1 staat de reiziger in het voertuig of op het station of de halte een geldig vervoerbewijs verkrijgen dat bruikbaar is voor één of enkele ritten. De afzonderlijke Partijen bepalen per concessie of combinatie van concessies het tarief en de tariefvoorwaarden. Zij bepalen ook of de in dit artikel bedoelde vervoerbewijzen wel of niet een chip bevatten. Vraag 27. Bent u het er mee eens dat wagenverkoop is geregeld in het LTK of is dit een regionale aangelegenheid?, mee eens, is regionale aangelegenheid Vraag 28. Is in alle regio s een vervoerbewijs verkrijgbaar op bus en tram of wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot verkoop op de halte? Deze vraag heeft geen betrekking op de metro! Op alle lijnen in mijn stadsregio/provincie cq. in mijn concessies is op bus en (indien van toepassing) tram een vervoerbewijs verkrijgbaar Op sommige lijnen is geen vervoerbewijs verkrijgbaar; er staan automaten op de halte Weet niet Anders, nl. 9. Spits- en daltijden Artikel 7 van de bijlage bevat afspraken over de daluren. Partijen kunnen van de landelijke afspraken afwijken. Of dalurenkorting wordt gegeven is een regionale aangelegenheid.

8 Vraag 29. Bent u het er mee eens dat landelijke afspraken zijn gemaakt over spits- en daltijden?, mee eens, is regionale aangelegenheid Vraag 30. Zijn de afgesproken tijden de juiste? ten dele, de ochtendspits moet anders worden gedefinieerd, nl. (invullen bij de toelichting) ten dele, de middagspits moet anders worden gedefinieerd, nl. (invullen bij de toelichting), want (invullen bij de toelichting) Vraag 31. Maakt u cq wordt in uw regio gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de landelijk afgesproken tijden af te wijken? weet niet, nl.. Vraag 32. Is de afspraak dat het moment van inchecken bepalend is voor het al dan niet toepassen van het daltarief de juiste of levert deze afspraak problemen op?, dit is de juiste afspraak /weet niet, deze afspraak levert problemen op, nl Indexering van tarieven In artikel 8 is een indexeringsmethode (LTI) opgenomen voor het basistarief, het netabonnement en de OV jaarkaart. Vraag 33. Gebruikt u de LTI ook voor de indexering van de regionale tarieven (behoudens beleidsmatige aanpassingen)? ten dele, nl (invullen bij de toelichting), want (invullen bij de toelichting) 11. Landelijke producten Bijlage 1(de uitvoeringsregels) bevat een aantal landelijke producten: het netabonnement, het landelijk OV reisrecht (OV jaarkaart), het netabonnement voor blinden en slechtzienden, het studentenreisrecht, het landelijke korting reisrecht en het landelijke korting reisrecht geheel OV. De volgende vragen hebben betrekking op deze landelijke producten.

9 Vraag 34. Is met het opnemen van bovenstaande producten een juiste keuze gemaakt? Kunnen sommige producten worden geschrapt?, de volgende producten zijn (als landelijk tarief) overbodig: netabonnement OV jaarkaart Vizirisproduct Studentenreisrecht Landelijk korting reisrecht (20% korting) Landelijk korting reisrecht voor scholieren (40% korting) Landelijk korting reisrecht geheel OV Landelijk korting reisrecht geheel OV voor scholieren, dit zijn de juiste producten / weet niet Vraag 35. Zijn er andere producten die moeten worden toegevoegd (waarover dus landelijk afspraken moeten worden gemaakt en die landelijk geldig worden)?, op dit moment hoeven er geen producten te worden toegevoegd, mijns inziens moeten worden toegevoegd:. Vraag 36. Belemmeren landelijke producten de regionale tariefvrijheid? Zo ja, voor welke landelijke producten geldt dit?, dit geldt voor: netabonnement, want (invullen bij de toelichting) OV jaarkaart, want (invullen bij de toelichting) Vizirisproduct, want.(invullen bij de toelichting) Studentenreisrecht, want.(invullen bij de toelichting) Landelijk korting reisrecht (20% korting), want..(invullen bij de toelichting) Landelijke korting reisrecht voor scholieren (40% korting), want (inv. bij de toelichting) Landelijk korting reisrecht geheel OV, want (invullen bij de toelichting) Landelijk korting reisrecht geheel OV voor scholieren, want (invullen bij de toelichting), de huidige landelijke producten belemmeren de regionale tariefvrijheid niet ten dele, de landelijke producten belemmeren de regionale tariefvrijheid wel enigszins, maar dit is geen bezwaar Vraag 37. Bent u het eens met de hoogte van de tarieven en/of de kortingen voor het landelijk korting reisrecht? ten dele, nl..(invullen bij de toelichting), want.(invullen bij de toelichting)

10 Vraag 38. Bent u het eens met de hoogte van de tarieven en/of de kortingen voor het landelijk korting reisrecht geheel OV? ten dele, nl (invullen bij de toelichting), want (invullen bij de toelichting) Vraag 39. Is het een juiste keuze deze producten alleen verkrijgbaar te doen zijn op een persoonlijke chipkaart?, want. 12. Grootgebruik Artikel 14 vermeldt dat het tarief van een netabonnement of OV jaarkaart voor de zakelijk markt (grootgebruik) af kan wijken van het in de tarievenlijst opgenomen tarief, onder voorwaarde dat vervoerders en overheden overeenstemming hebben over de opbrengstverdeling. Van zo n zakelijke overeenkomst moeten de vervoerders mededeling doen aan het landelijk tariefbureau, tenzij de tarieven van de bij deze overeenkomst afgegeven abonnementen niet afwijken van het in de tarievenlijst opgenomen tarief. Vervoerders zijn niet gerechtigd zo n overeenkomst langer aan te gaan dan voor de duur van twee jaar. Vraag 40. Bent u het eens met deze afspraak uit het LTK? ten dele, nl.. (invullen bij de toelichting), want. (invullen bij de toelichting) Vraag 41. Wordt deze afspraak naar uw indruk uitgevoerd? weet niet, want. Vraag 42. Heeft u overigens nog opmerkingen over het LTK of over deze enquête? Hartelijk dank voor het invullen.

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. 28 oktober 2011 Vastgesteld door IPO op 8 december 2011 en SkVV op 2 december 2011, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op 23 februari

Nadere informatie

Evaluatie van het Landelijk Tarievenkader Rapportage

Evaluatie van het Landelijk Tarievenkader Rapportage Evaluatie van het Landelijk Tarievenkader Rapportage Tarievenbureau OV Willem Bottenberg Eric Köhler 3 september 2012 1 2 Inhoud: Samenvatting... 4 1. Inleiding... 6 2. De respons... 7 3. Ondertekening,

Nadere informatie

Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011

Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011 Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011 Algemeen Inleiding De concessieverleners voor het openbaar vervoer verbinden volgens artikel 32 lid 2 sub d van de

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Instemming van het ROVB d.d. 5 december 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling op de definities zoals vermeld in artikel 1 van het convenant wordt in deze bijlage

Nadere informatie

Uitvoeringsregels 2019 (Bijlage 1 van het LTK) Versie 27 september 2018 definitief

Uitvoeringsregels 2019 (Bijlage 1 van het LTK) Versie 27 september 2018 definitief Uitvoeringsregels 2019 (Bijlage 1 van het LTK) Versie 27 september 2018 definitief Algemeen 1. Definities In aanvulling op de definities zoals vermeld in artikel 1 van het convenant wordt in deze bijlage

Nadere informatie

Bijlagen. Evaluatie van het Landelijk Tarievenkader

Bijlagen. Evaluatie van het Landelijk Tarievenkader Bijlagen bij rapport Evaluatie van het Landelijk Tarievenkader d.d. 3 september 2012 Bijlage 1 Antwoorden per vraag... pag. 02 Bijlage 2 Vragenlijst (compleet voor )... pag. 54 Bijlage 3 LTK Convenant

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4.7. Onderwerp: Toelichting op Tarieven OV 2019 Portefeuille: OV Performance Datum: 8 november 2018 Contactpersoon: Jan-Kees van Elderen Telefoonnummer: 088-5445211

Nadere informatie

ToelichtingopLandelijktarievenkader(LTK)

ToelichtingopLandelijktarievenkader(LTK) ToelichtingopLandelijktarievenkader(LTK) Algemeen Onderhavig stuk bevat een toelichting op het gestelde in het LTK, maar wordt niet bestuurlijk vastgesteld. Het is een ambtelijke toelichting, waaraan geen

Nadere informatie

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1.

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1. Project 61 Eindbeeldstudie Locale voordeeltarieven Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' 30-11-2009 * F 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Documentgegevens Managementsamenvatting Í Inleiding

Nadere informatie

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Landelijk uniforme tarieven (LTK) conform voorstel ROVB Index: LTI = 3,83% a.) Basistarief OV-chipkaart ('vaste voet') Tarief 2012 0,83 (rekentarief 0,827)

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19064 2 november 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 oktober 2011, nr. IENM/BSK-2011/142253

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Gevraagd besluit. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden wordt voorgesteld:

1. Samenvatting. 2. Gevraagd besluit. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden wordt voorgesteld: DB-vergadering van: 31 oktober 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer drs. P.J.M. Smit Onderwerp: Tarieven openbaar vervoer 2013 Datum: 19 oktober 2012 Contactpersoon: A.F.M. Hilhorst

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 391 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 17 december 2012. Agendapunt :

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 17 december 2012. Agendapunt : Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 17 december 2012 Agendapunt : Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (Mw. P.J.M.G.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV 2014 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen Qbuzz - Noord-Nederland pag. 1 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV - regio Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tarieven regionaal openbaar vervoer per 1 januari Bekendmaking van het besluit van 27 november zaaknummer

PROVINCIAAL BLAD. Tarieven regionaal openbaar vervoer per 1 januari Bekendmaking van het besluit van 27 november zaaknummer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Gelderland Nr. 8927 4 december 2018 Tarieven regionaal openbaar vervoer per 1 januari 2019 Bekendmaking van het besluit van 27 november 2018 - zaaknummer

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: Gevraagd besluit. De Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit wordt gevraagd:

Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: Gevraagd besluit. De Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit wordt gevraagd: Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: 3 Onderwerp: Tariefvoorstellen 2017 Van: J.M. Witte Datum: 4 november 2016 Contactpersoon: J.M. Witte Telefoonnummer: 088-5445207 1. Gevraagd besluit De Bestuurscommissie

Nadere informatie

Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde tarieven en producten.

Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde tarieven en producten. Tariefplan 2019 Haaglanden en Parkshuttle Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2019 voor de concessies Haaglanden (t/m 24 augustus 2019) en Parkshuttle. Het tariefplan bestaat uit 3 onderdelen:

Nadere informatie

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Datum: 13-12-2015 Artikel 1. Omschrijving en geldigheid a. U-OV Gemak Utrecht Stad geeft recht op vrij reizen met bus of tram van U-OV of treinen 2e klas van

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Connexxion Openbaar Vervoer t.a.v. dhr. R.M. Ouwehand en dhr. A. Leschot. Betreft: advies tarieven BRU en provincie Utrecht 2012

Connexxion Openbaar Vervoer t.a.v. dhr. R.M. Ouwehand en dhr. A. Leschot. Betreft: advies tarieven BRU en provincie Utrecht 2012 Connexxion Openbaar Vervoer t.a.v. dhr. R.M. Ouwehand en dhr. A. Leschot Betreft: advies tarieven BRU en provincie Utrecht 2012 Utrecht, 1 december 2011 Geachte heren Ouwehand en Leschot, Dank u zeer voor

Nadere informatie

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad Onderwerp : Sentire, reisproduct voor blinden en slechtzienden 2500 EX Den Haag Postbus 20901 Aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. Mansveld 10,00 per maand bood dit product

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Naam abonnement Arriva Dal Korting is een reisproduct dat in verschillende varianten besteld kan worden: - voor de regio( s) waar het van toepassing is (uitsluitend

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Gevraagd besluit. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden wordt voorgesteld:

1. Samenvatting. 2. Gevraagd besluit. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden wordt voorgesteld: DB-vergadering van: 7 december 2011 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer drs. P.J.M. Smit Onderwerp: Tarieven openbaar vervoer 2012 Datum: 28 november 2011 Contactpersoon: A.F.M.

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Tariefplan 2017 Voorne Putten & Rozenburg, Parkshuttle

Tariefplan 2017 Voorne Putten & Rozenburg, Parkshuttle Tariefplan 2017 Voorne Putten & Rozenburg, Parkshuttle Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2017 voor de concessie Voorne Putten & Rozenburg. Het tariefplan bestaat uit 3 onderdelen: a) Landelijk

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Schriftelijke mededeling over Tarievenhuis OV Oost

Mededeling. Onderwerp Schriftelijke mededeling over Tarievenhuis OV Oost PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Schriftelijke mededeling over Tarievenhuis OV Oost Kern mededeling: Samen met de provincies Gelderland en Overijssel denken Gedeputeerde Staten na over een gezamenlijk

Nadere informatie

Wijzigingen landelijke index van 1,14% Nachtbus: 40/4 voordeelproduct: P+R bus: Algemene voorwaarden

Wijzigingen landelijke index van 1,14% Nachtbus: 40/4 voordeelproduct: P+R bus: Algemene voorwaarden MEMO Aan Van Aangrenzende provinciale overheden, medewerkers vervoerbedrijven, Servicepunten en OV-stewards, Tarieven Bureau Hans Vooges Onderwerp Kaartsoorten en tarieven busvervoer Groningen en Drenthe

Nadere informatie

Symposium Gedragsbewust Beleid

Symposium Gedragsbewust Beleid Symposium Gedragsbewust Beleid Workshop Mobiliteit prijsbeleid in het openbaar vervoer #GedragsbewustBeleid 11 maart 2014 Mobiliteit Prijsbeleid in het openbaar vervoer 11 maart 2014 De workshop Voorstellen

Nadere informatie

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden De drie alternatieve reisproducten die na overleg met OV-bedrijven, DO's en Viziris zijn afgevallen, staan vermeld in de bijlage. Algemeen

Nadere informatie

Robbert van Dijk ONS NUMMER NUMMER PS. BIJLAGE

Robbert van Dijk ONS NUMMER NUMMER PS. BIJLAGE College van Gedeputeerde Staten statenbrief Aan Provinciale Staten Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie DATUM 28 november 2017 REFERENTIE Robbert van Dijk ONS NUMMER 81C1B303 DOORKIESNUMMER 06-52769779

Nadere informatie

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart >

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart > < Reizen met de ] [ OV-chipkaart > Waar kan ik terecht voor meer informatie? Alles over de OV-chipkaart Klantenservice OV-chipkaart: via internet: www.ov-chipkaart.nl Hier vindt u ook filmpjes die u precies

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoudsopgave Algemene uitleg 2 Vragen en Antwoorden algemeen 7 Vragen en Antwoorden Stadsregio Arnhem Nijmegen 14 11 juni 2009 Q&A list OV-chipkaart Arnhem

Nadere informatie

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek.

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek. Reizigers Advies Raad Vervoerregio Amsterdam T.a.v. de secretaris, Dhr. B. van der Meulen Postbus 626 1000 AP AMSTERDAM Connexxion OV Stationsplein 13 1211 EX Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum 035

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

ROCOV Gelderland. Ben Mouw Voorzitter

ROCOV Gelderland. Ben Mouw Voorzitter ROCOV Gelderland Ben Mouw Voorzitter 20 jaar OV consumentenplatform De stem van de reiziger Toevoeging Stadsregio Arnhem Nijmegen ROCOV Gelderland Start platform WP 2000 Start ROCOV Gelderland Stadsregio

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: -

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: - HERMES Openbaar Vervoer BV t.a.v. dhr. H.D. de Gooijer Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: - Uw datum: 30 september 2014 Ons Kenmerk: RGS402 Onderwerp: Tarieven Breng bus 2015 Afschrift aan: Provincie

Nadere informatie

secretariaat: Klaas Wierda

secretariaat: Klaas Wierda Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Twente secretariaat: Klaas Wierda Anna de Roodestraat 3, 8017 HD Zwolle klaas.wierda@xs4all.nl Aan: Keolis Nederland T.a.v.: dhr. M. van der Meulen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE TARIEFVERORDENING WP2000 STADSREGIO AMSTERDAM

TOELICHTING BIJ DE TARIEFVERORDENING WP2000 STADSREGIO AMSTERDAM TOELICHTING BIJ DE TARIEFVERORDENING WP2000 STADSREGIO AMSTERDAM Vastgesteld bij besluit van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam van 13 maart 2012 (kenmerk 2012/ 9) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2

Nadere informatie

Factsheet Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek juni/juli 2013

Factsheet Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek juni/juli 2013 Geachte panelleden, In juni/juli jl. heeft u deelgenomen aan het eerste klanttevredenheidsonderzoek van 2013. Hartelijk dank voor uw deelname! Aan het onderzoek hebben 520 panelleden deelgenomen. Bij deze

Nadere informatie

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.)

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) 410.00.038 OV Chipkaart def.indd 1 24-06-2008 14:19:30 Pagina Wat is de OV-chipkaart?... 3 - Even wennen - Waarom een OV-chipkaart? Wat moet ik doen om te

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tariefplan OV-chipkaart, provincie Gelderland. 22 oktober 2009

Tariefplan OV-chipkaart, provincie Gelderland. 22 oktober 2009 Tariefplan OV-chipkaart, provincie Gelderland 22 oktober 2009 1 Samenvatting Vanaf 1 november 2009 wordt naar verwachting de OV-chipkaart in de provincie Gelderland op de bus geïntroduceerd. Van de invoering

Nadere informatie

Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct. Periode 15 april tot en met 23 december 2011

Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct. Periode 15 april tot en met 23 december 2011 Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct Periode 15 april tot en met 23 december 2011 Auteur: Drs. D.C.W.M Coenen, kwartiermaker Landelijk Productregisseur In opdracht van : Directeurenoverleg

Nadere informatie

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Secretariaat: Van Gelderplantsoen 67 8266 HD Kampen rocoverijssel@telfort.nl College van Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. de

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Voor informatie over verkoop- en ophaalpunten in Brabant kunt u terecht op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder.

Voor informatie over verkoop- en ophaalpunten in Brabant kunt u terecht op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder. De snelste weg naar uw ideale reisproduct: www.ovchipwijzer.nl Meer informatie? Voor het kiezen welke OV-chipkaart en welke kortingsproducten voor de bus in Brabant het beste bij u passen, kunt u terecht

Nadere informatie

Cl I. Mededeling. Afgezien van de invoering van de compensatieregeling kort na de invoering van

Cl I. Mededeling. Afgezien van de invoering van de compensatieregeling kort na de invoering van PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Schriftelijke mededeling over actualisatie Tarievenhuis OV Oost per 1-7- 2018 kern mededeling: Provinciale Staten worden geïnformeerd over wijzigingen in het regionale

Nadere informatie

11 september Jaarplan 2013

11 september Jaarplan 2013 11 september 2012 Jaarplan 2013 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 3 De positionering van het Tarievenbureau... 3 Werkzaamheden 2013... 4 Formatie... 5 Bijlage 1 Schema besluitvorming... 6

Nadere informatie

De manier van reizen en betalen. OV-chipkaart! Voordelen en Nadelen: Welke kortingen zijn er? ov-chipkaart

De manier van reizen en betalen. OV-chipkaart! Voordelen en Nadelen: Welke kortingen zijn er? ov-chipkaart De manier van reizen en betalen De OV-chipkaart! Voordelen en Nadelen: Welke kortingen zijn er? ov-chipkaart Doel Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de reizigers in het openbaar (bus) vervoer.

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum 29 maart 2005 Ons kenmerk 2005 13650 Onderwerp Bestuurlijk traject invoering OV chipkaart. Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Provinciale Staten van Noord Holland Door tussenkomst

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas Veelgestelde vragen Productvoorwaarden Goede Zaakpas Versie: 1.1 Datum: 26 februari 2014 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Goede Zaakpas van Arriva. Met de Goede Zaakpas reist U

Nadere informatie

Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2018 voor de concessie Voorne Putten & Rozenburg, Parkshuttle en Haaglanden.

Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2018 voor de concessie Voorne Putten & Rozenburg, Parkshuttle en Haaglanden. Tariefplan 2018 Voorne Putten & Rozenburg, Parkshuttle en Haaglanden Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2018 voor de concessie Voorne Putten & Rozenburg, Parkshuttle en Haaglanden. Het

Nadere informatie

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Secretariaat: Van Gelderplantsoen 67 8266 HD Kampen rocoverijssel@telfort.nl College van Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. de

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2017 voor de concessie Haaglanden streek.

Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2017 voor de concessie Haaglanden streek. Tariefplan 2017 Veolia Transport Haaglanden Dit document beschrijft het voorgenomen Tariefplan 2017 voor de concessie Haaglanden streek. Het tariefplan bestaat uit 3 onderdelen: a) Landelijk Tarievenkader

Nadere informatie

Afschrift: provincie Gelderland (P. Nijenhuis); Hermes (H. de Gooijer) Bijlage: Uitdieping ritkaarten

Afschrift: provincie Gelderland (P. Nijenhuis); Hermes (H. de Gooijer) Bijlage: Uitdieping ritkaarten Hermes Openbaar Vervoer BV t.a.v. mevrouw D. Wennekendonk Postbus 2356 5600 CJ EINDHOVEN Uw kenmerk: U18.01489 Uw datum: 2 mei 2018 Ons kenmerk: RGS698 Afschrift: provincie Gelderland (P. Nijenhuis); Hermes

Nadere informatie

Factsheet Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek okt./nov. 2013

Factsheet Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek okt./nov. 2013 Geachte panelleden, In oktober/november jl. heeft u deelgenomen aan het tweede klanttevredenheidsonderzoek van 2013. Hartelijk dank voor uw deelname! Aan het onderzoek hebben 522 panelleden deelgenomen.

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden,

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden, (briefpapier C Mooij) Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer Betreft: Voortgang introductie OV-chipkaart Geachte leden, Op 7 mei jl. heeft uw commissie gesproken over de OV-chipkaart,

Nadere informatie

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer VW Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer Regeling van 1 december 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1685, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar

Nadere informatie

Abonnementvoorwaarden Arriva Dal Vrij

Abonnementvoorwaarden Arriva Dal Vrij Abonnementvoorwaarden Arriva Dal Vrij Naam abonnement Arriva Dal Vrij is een reisproduct dat in verschillende varianten besteld kan worden: - voor de regio( s) waar het van toepassing is (uitsluitend regio

Nadere informatie

Vragen 1. Wat is, in algemene zin, uw mening over de analyse van Rover op de naleving van de 11 reizigerseisen?

Vragen 1. Wat is, in algemene zin, uw mening over de analyse van Rover op de naleving van de 11 reizigerseisen? VRAGEN NR. 19 Haarlem, 13 maart 2007 Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van

Nadere informatie

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart De OV-chipkaart, die de komende jaren landelijk wordt ingevoerd, kan het openbaar vervoer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 442 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. De snelste weg naar uw ideale reisproduct: www.ovchipwijzer.nl Meer informatie? Voor meer informatie over de OV-chipkaart in Brabant kunt u terecht op www.brabant.nl/ovchipkaart. Voor het kiezen welke

Nadere informatie

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad Regionaal Openbaar Vervoer Beraad Aan: de minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Onderwerp : Actielijst moties, wensen en toezeggingen Uw brief

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Bus en trein op één lijn Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 14 december 2014 Beste reiziger, Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens een nieuwe dienstregeling.

Nadere informatie

Verklaring van namen en begrippen

Verklaring van namen en begrippen Abonnementsvoorwaarden Aquabus B.V. Geldig vanaf: 1 juni 2014 Aquabus abonnementsvoorwaarden Algemeen Aquabus BV is de exploitant van de Waterbus en Aqualiner veerdiensten. Aquabus kent abonnement(en)

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De provincie Gelderland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris

Nadere informatie

Project 001. Eindbeeldstudie. Landelijke dekking OV-chipkaart

Project 001. Eindbeeldstudie. Landelijke dekking OV-chipkaart Project 001 Eindbeeldstudie Landelijke dekking OV-chipkaart Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Documentgegevens 3 Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding het eindbeeld OV-chipkaart 5 1.2 Doel

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v de heer J. Smit Postbus 297 7400 AG DEVENTER S Uw kenmerk: - Uw datum: 14 augustus 2013 Ons Kenmerk: RGS350 Onderwerp: Advies vervoerplan 2014 Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen:-

Nadere informatie

LANDE- LIJK Nummer: Omschrijving Prijs/Tarief 2016 Prijs/Tarief 2017 Opmerkingen

LANDE- LIJK Nummer: Omschrijving Prijs/Tarief 2016 Prijs/Tarief 2017 Opmerkingen Bijlage Overzicht tarieven vervoerbewijzen 2017 Landelijk en Regionaal: geldig voor alle vervoerders; daarna per vervoerder specifieke producten en tarieven. LANDE- LIJK Nummer: Omschrijving Tarief Tarief

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 De provincie ------------------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Bijlage 1 Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas februari 2019

Bijlage 1 Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas februari 2019 Bijlage 1 Productvoorwaarden Voor Elkaar Pas februari 2019 Bijlage 1 Productvoorwaaden Voor Elkaar Pas Versie: 1.3 Datum: Januari 2019 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Voor Elkaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1704 10 februari 2010 Regeling tot wijziging van de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer in verband met

Nadere informatie