Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Den Haag. de gemeenteraad"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 2600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm DSB/ RIS 82 Doorkiesnummer adres Aantal bijlagen Onderwerp afdoening motie H evaluatie onkruidbestrijding en motie E3.20/2 - evaluatie bestrijdingsmiddel Roundup Datum 23 december 20 De afgelopen jaren is het aantal meldingen van burgers over onkruidgroei in de stad sterk toegenomen. Naar aanleiding hiervan is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om binnen het huidige budget op efficiëntere en effectievere wijze onkruid te verwijderen. In mei 20 (RIS 79887) is een proef gestart waarbij onkruid wordt verwijderd volgens de methode Duurzaam OnkruidBeheer. Hierbij is op zeer beperkte schaal het middel Roundup Evolution (met hierin de werkzame stof glyfosaat) toegepast. Na de aangenomen motie Evaluatie onkruidbestrijding (RIS 80677) is in juli een tweede proef gestart waarbij de heetwatermethode is toegepast. In de onderstaande evaluatie wordt eerst ingegaan op de huidige methode van onkruidverwijdering. Vervolgens worden de resultaten van de twee proeven en de landelijke (politieke) ontwikkelingen behandeld en komen wij met een voorstel over het verwijderen van het onkruid op straat met ingang van 202. Hierbij doen wij ook voorstellen voor de uitvoering van de moties Evaluatie Onkruidbestrijding (H.20.5, RIS 80677) en Evaluatie Bestrijdingsmiddel Roundup (E3.20/2, RIS 835).. Huidige werkwijze Voor de onkruidverwijdering wordt in Den Haag hoofdzakelijk gebruik gemaakt van machines die het zichtbare gedeelte van onkruid met borstels mechanisch verwijderen. Als aanvulling hierop wordt er onkruid handmatig verwijderd met onder andere bosmaaiers. Hiermee verdwijnt het onkruid direct uit het straatbeeld. Nadeel is dat de wortels van het onkruid niet worden verwijderd, waardoor het onkruid weer opkomt. Met het beschikbare budget voor onkruid ad, miljoen kan met deze werkwijze één keer per jaar onkruid verwijderd worden van de elementverharding in heel Den Haag, plus 0% extra op locaties waar onkruid kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Inlichtingen bij Postadres: Postbus 2600, 2500 DJ Den Haag Telefoon: Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: Internetadres:

2 DSB/ Uit de praktijk en onderzoek van onder andere CROW, hét nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, blijkt dat minimaal drie tot vier (mechanische) borstelbeurten per jaar noodzakelijk zijn om een acceptabele beeldkwaliteit te bereiken (zie ook de nota Beheren Op Niveau, RIS 63534). Voor een goed straatbeeld is één (mechanische) borstelronde dus onvoldoende. 2. Proeven Dit jaar zijn daarom twee proeven uitgevoerd naar een efficiëntere en effectievere wijze van onkruidverwijdering binnen het beschikbare budget. De eerste proef is uitgevoerd met de Duurzaam OnkruidBeheer-methode (DOB), waarbij het middel Roundup Evolution is gebruikt en de tweede proef is met de heetwatermethode uitgevoerd. Bij het opzetten van de proeven is gebruik gemaakt van de kennis van Plant Research International (PRI) van de Wageningen University & Research Centre en is het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctgb) betrokken. PRI heeft veel ervaring met gelijksoortige proeven in andere grote gemeenten en het Ctgb is als de nationale autoriteit op het gebied van de beoordeling van bestrijdingsmiddelen betrokken bij de beantwoording van de gestelde raadsvragen. a. Proef met Duurzaam OnkruidBeheer De proef met DOB is uitgevoerd in twee buurten van de stadsdelen Loosduinen en Escamp. Hierbij is het middel Roundup Evolution gebruikt. In ieder stadsdeel is een klein gebied geselecteerd waarbij in een deel van het proefgebied DOB is toegepast en ter vergelijking in een ander deel de huidige borstelmethode. Voorafgaand aan de proef zijn de bewoners van deze twee buurten geïnformeerd. De DOB-methode is in twee rondes toegepast in de maanden mei en september van 20. Beeldkwaliteit Tijdens de proef zijn maandelijks metingen verricht waarbij gebruik is gemaakt van de systematiek van het CROW voor het monitoren van de beeldkwaliteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 5 beeldkwaliteitsniveaus welke variëren tussen er is geen onkruid tot er is zeer veel onkruid. Uit de proef met de DOB-methode kwam naar voren dat in vergelijking tot het borstelen gedurende de periode van 9 weken: - deze methode tijd nodig heeft om effect te hebben, omdat de werkzame stof moet inwerken in de plant. Nog tot 6 weken na de start van de proef was er nog onkruid aanwezig, daarna ging het onkruid deels dood, deels kwam het terug, maar niet tot het niveau van overmatig onkruid ; - waar is geborsteld, is 4 weken lang geen onkruid aanwezig. Daarna kwam de onkruidgroei weer terug en de laatste weken van de proef was er zelfs sprake van overmatig onkruid. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de toepassing van DOB in het eerste jaar van toepassing nog niet zijn maximale uitwerking kent. Pas na drie jaar (wanneer de werking ook op wortels en zaden heeft plaats gevonden) structureel toepassen van DOB levert deze techniek zijn maximale werking. Voor meer details verwijs ik naar bijlage I. Milieueffecten Om de milieueffecten van deze methode in het oppervlaktewater te meten, zijn op vaste meeten watermonsters genomen. Deze watermonsters zijn kort voor een DOB ronde en kort na de eerste regenbui na een DOB ronde genomen, omdat dan door afspoeling het glyfosaat in het oppervlaktewater terecht kan komen.

3 DSB/ Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de watermonsters genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van glyfosaat en op AMPA (aminomethylfosfonzuur), het belangrijkste afbraakproduct van glyfosaat. Voor zowel glyfosaat als AMPA bleek dat de gemeten waardes in de proefgebieden ruimschoots onder de norm lagen. Wel bleek dat er verschillen bestonden tussen waardes glyfosaat en AMPA voor en na toepassing van DOB in de proefgebieden. In sommige gevallen was de concentratie glyfosaat en AMPA na de proef hoger dan ervoor, maar in andere gevallen was die na de proef ook lager dan ervoor. Deze verschillen/effecten laten geen directe relatie zien met de toepassing van de DOB en waren daarom ook niet vanuit de proef te verklaren. Op basis van de kennis van CROW en PRI over de milieueffecten blijkt, dat de toepassing van de DOB-methode minder van invloed is op het milieu dan bijvoorbeeld de borstelmethode (gebruik fossiele brandstof en het achterblijven van metaaldeeltjes die afbreken van de staalborstels). Kosten Voor het budget van één keer borstelen kunnen twee rondes met de DOB-methode worden uitgevoerd. Conclusies Geconcludeerd kan worden dat met gelijkblijvende kosten de DOB-methode een beter straatbeeld oplevert dan met de borstelmethode. De milieueffecten van deze methode zijn onder de toegestane normen gebleven. Het effect van de DOB-methode llijkt minder invloed te hebben op het milieu dan de borstelmethode. b. Heetwatermethode In een zeer klein gebied in stadsdeel Escamp is een proef met de heetwatermethode uitgevoerd. Deze proef is in juli 20 gehouden. Bij de heetwaterproef is de proeflocatie één keer met deze specifieke techniek behandeld. Beeldkwaliteit De methode laat zien dat het niet werkt rondom objecten en dat op de stoepen het onkruid blijft staan (zie bijlage ). Milieueffecten Bij deze methode zijn geen negatieve milieueffecten vastgesteld. Uit de literatuur blijkt dat de heetwatermethode minder effect op het milieu heeft dan andere vormen van onkruidbestrijding, zoals borstelen. Kosten De kosten van de heetwatermethode zijn rond 20% hoger dan de kosten van borstelen. Conclusies Geconcludeerd kan worden dat de proef met de heetwatermethode onvoldoende effect had op de beeldkwaliteit. Er zijn geen negatieve milieueffecten vastgesteld. De kosten van de heetwatermethode zijn wel hoger dan de kosten van borstelen. c. Bewoners en bedrijven Tot aan oktober 20 zijn bij het Gemeentelijk ContactCentrum circa 500 meldingen binnengekomen over onkruidgroei in de gehele stad. Dit is meer dan in heel 200 toen er circa 435 meldingen binnen zijn gekomen.

4 DSB/ In heel 2009 waren dit er nog circa 300. De weersomstandigheden in 200 en 20 (veel neerslag) waren gunstig voor de groei van onkruid en vormen een mogelijke verklaring van de toename van het aantal meldingen met betrekking tot onkruidgroei. De resultaten in de stadsenquête vertonen al jaren een stabiel karakter. Vanaf 2008 is de waardering van het onderdeel vrij van onkruid gelijk gebleven op een 7. Van diverse zijden is gereageerd op de proef met de DOB-methode met petities, posters of brieven. De proef met DOB heeft ook tot gevolg gehad dat bewonersgroepen hebben aangegeven, dat zij met de beschikbare financiële middelen zelf hun buurt onkruidvrij willen houden. Tot concrete initiatieven heeft dit vooralsnog echter niet geleid. d. Andere gemeenten In de meeste gemeenten wordt een combinatie van methoden gebruikt om tot een gewenst resultaat te komen. Hierbij wordt door sommige gemeenten (waaronder Rotterdam) ook (op beperkte schaal) gebruik gemaakt van DOB. De gemeente Utrecht maakt alleen gebruik van hete lucht en heet water bij het verwijderen van onkruid op verhardingen. De acht stadsdelen in Amsterdam hebben ieder een eigen aanpak waarbij meerdere methoden worden toegepast. Gemiddeld genomen trekken andere G4 gemeenten meer budget uit voor de onkruidverwijdering op verhardingen. Geeft Den Haag 0, per m2 oppervlak uit, andere G4 gemeenten geven 0% en 25% meer uit aan onkruidbestrijding. 4. Landelijke (politieke) ontwikkelingen Zoals in de motie Evaluatie Bestrijdingsmiddel Roundup (RIS835) is aangegeven, hebben de Tweede Kamerleden Grashoff, Jacobi en Van Veldhoven op 3 september 20 een motie ingediend. In de motie hebben zij de regering verzocht een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermings-middelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden. Op 5 september 20 is deze motie door de Tweede Kamer aangenomen. Het kabinet heeft op 25 oktober 20 met een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de motie wordt uitgevoerd. De motie wordt in bredere zin geïnterpreteerd, namelijk het bevorderen van niet-chemisch beheer van de openbare ruimte. De inzet wordt gericht op een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden binnen enkele jaren. De staatssecretaris heeft in zijn brief aangegeven dat het juist zou zijn als gemeenten al ruim voor het einde van de overgangstermijn stappen zouden overwegen naar niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen. Het inzetten van de DOB-methode met het middel Roundup Evolution wordt dan binnen enkele jaren niet meer mogelijk. Een precieze uitwerking van de motie is toegezegd in het eerste kwartaal van 202, als onderdeel van het zogenoemde Nationaal actieplan gewasbescherming. Bij de beantwoording van de motie merkt de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu nog wel het volgende op: De uitvoering van de motie kan de indruk wekken dat de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet aan de Europees geharmoniseerde criteria voldoen of niet veilig zijn. Die indruk is onterecht. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft de betreffende gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig beoordeeld en vervolgens op de Nederlandse markt toegelaten. Er is geen reden om aan die besluiten te twijfelen.

5 DSB/ De aanpak voor de komende jaren Voor onkruidverwijdering is in Den Haag een totaalbudget beschikbaar van circa, miljoen. Zoals eerder aangegeven, kan hiermee één keer per jaar onkruid worden verwijderd van de elementverharding in heel Den Haag, plus 0% extra op locaties waar onkruid kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Dit is onvoldoende om gedurende het gehele seizoen in de hele stad een acceptabele beeldkwaliteit te halen en te behouden. De toepassing van de DOB-methode waarbij het middel Roundup wordt gebruikt, biedt een efficiënt en effectief alternatief. Echter, omdat het toepassen van middelen met de stof glyfosaat (Roundup Evolution bevat glyfosaat) bij het beheer van de openbare ruimte binnen enkele jaren verboden zal worden, ziet het college af van de invoering van de deze methode. Andere technieken dan de huidige borstelmethode, zoals heetwater of branden, zijn niet efficiënter of effectiever (zie onderstaande tabel). Bij hete lucht zijn de milieueffecten niet bekend. Samenvattend overzicht (uitgaand van een acceptabele beeldkwaliteit gedurende het gehele jaar) Milieu-effecten Kosten Borstelen/bosmaaier + + DOB Heetwater ++ - Branden - - Hete lucht n.b. + Bron: CROW / hét nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, PRI / Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen University & Research Centre Het college kiest er dan ook voor om de huidige werkwijze voort te zetten en het onkruid ook in de komende jaren met borstelen te verwijderen. Om de stad op niveau te beheren, wat 3 tot 4 borstelbeurten zou vergen, is echter 3 miljoen nodig. Gezien de huidige financiële toestand en gemeentelijke bezuinigingen, is het op dit moment echter niet opportuun om te veronderstellen dat het bedrag voor onkruidbestrijding kan worden opgehoogd. Daarmee accepteren wij dat het onkruid niet tot het gewenst niveau kan worden bestreden. Indien er zich nieuwe mogelijkheden om onkruid te bestrijden voordoen, zal het college deze volgen en op hun effecten en kosten beoordelen. Wij stellen u voor de moties Evaluatie Onkruidbestrijding (RIS 80677) en Evaluatie Bestrijdingsmiddel Roundup (RIS 835) als afgedaan te beschouwen. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

6 DSB/ Bijlage I. Resultaten van de proeven Beeldkwaliteit Gedurende beide proeven zijn periodiek metingen verricht waarbij gebruik is gemaakt van de systematiek van monitoring beeldkwaliteit van het CROW. De beeldkwaliteit is maandelijks op vaste meeten gemeten. Bij de beoordeling van de beeldkwaliteit wordt door CROW een onderscheid gemaakt in 5 beeldkwaliteitsniveaus welke variëren tussen er is geen onkruid tot er is zeer veel onkruid. Doordat onkruid nogal kan verschillen in grootte, hoogte en oppervlakte is gekwantificeerd ( tellen ) en gekwalificeerd ( indelen in beeldniveaus ) monitoren voor veel discussie vatbaar. Zo kan de weersomstandigheid in de zomer van 20 (veel neerslag) hebben geleid tot meer onkruidgroei dan andere jaren. Hiervan zijn geen eenduidige vergelijkingsgegevens beschikbaar. Om deze redenen is vooral naar dit jaar en de tijdsperiode waarbij de beeldkwaliteit op eenzelfde niveau is gebleven. Des te langer deze periode, des te minder vaak hoeft onkruid opnieuw te worden verwijderd. Figuur geeft in een tijdslijn aan in welke mate onkruid gedurende de metingen aanwezig is. Hiervoor is onderscheid gemaakt in onkruid op de stoep, onkruid rondom objecten in de openbare ruimte en onkruid in het algemene straatbeeld. Op de stoep Rondom Objecten Straatbeeld Geen Onkruid Overmatig Onkruid Onkruid aanwezig

7 DSB/ Figuur Gemeten beeldkwaliteit in de periode mei tot oktober 20 (uitgedrukt in weken) n.v.t. Overmatig onkruid Geen onkruid Onkruid aanwezig Overmatig onkruid Straatbeeld Rondom objecten Op de stoep Heetwater DOB Borstel Heetwater DOB Borstel Heetwater DOB Borstel Figuur laat zien dat in de gebieden waar is geborsteld (zie op de stoep en rondom objecten ) 4 weken lang geen onkruid aanwezig is. Hierna komt de onkruidgroei weer op. Gedurende 7 tot 4 weken is er onkruid aanwezig en de laatste 7 weken is zelf weer sprake van overmatig onkruid (bij rondom objecten ). Landelijk onderzoek waarbij PRI is betrokken laat zien dat de toepassing van DOB in het eerste jaar van toepassing nog niet zijn maximale uitwerking kent. Pas na drie jaar (wanneer de werking ook op wortels en zaden heeft plaats gevonden) structureel toepassen van DOB levert deze techniek zijn maximale werking. Op basis van de metingen van jaar is te zien (zie figuur ) dat bij de DOB methode de werkzame stof glyfosaat even de tijd nodig heeft om het onkruid te vellen. Ook is te zien dat nog tot 6 weken na de start van de proef overmatig onkruid aanwezig kan zijn (zie rondom objecten ). Vervolgens wordt bij DOB wel langdurig het niveau onkruid aanwezig vastgehouden (3 tot 8 weken) en vindt geen terugval plaats tot het niveau overmatig onkruid. De proef met heetwatermethode is later gestart waardoor figuur de eerste 6 weken buiten beschouwing zijn gelaten. Vervolgens laat de methode zien dat deze geen effect had op de beeldkwaliteit. De proef had in zich dat vooral grote vlakke oppervlakten ( op de stoep ) werden behandeld en dat de proef minder geschikt is voor toepassing bij objecten. Als gevolg hiervan zijn de resultaten rondom objecten minder gunstig. Milieueffecten Om mogelijke milieueffecten in het oppervlaktewater te meten zijn op vaste meeten watermonsters genomen kort voor een DOB ronde en kort na de eerste regenbui na afloop van een DOB ronde. De stoffen afkomstig van de toepassing van DOB zijn pas mogelijk traceerbaar na inspoeling in het oppervlaktewater. Zodoende kan pas gemeten worden nadat een regenbui heeft gezorgd voor mogelijke inspoeling. Bij de eerste ronde (mei-juni) lag tussen toepassing van DOB en meting circa een week. Bij de tweede ronde was dit circa drie weken (september-oktober).

8 DSB/ Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de watermonsters genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van glyfosaat en op AMPA (aminomethylfosfonzuur), het belangrijkste afbraakproduct van glyfosaat. Er zijn verschillende normen om het toelaatbare gehalte aan bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater te bepalen. Het oppervlaktewater in de proefgebieden dient niet als grondstof voor drinkwater. Zodoende is gekeken naar de norm voor het ecosysteem. Voor glyfosaat is het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) in het oppervlaktewater 77 microgram per liter en voor AMPA is het MTR vastgesteld op 80 microgram per liter. (CROW, 2008). Figuur 2 Gemeten waarden (microgram/liter) AMPA en Glyfosaat in proefgebied 0,6 Microgram/Liter 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Voor toepassing e ronde DOB (4-5-20) Na toepassing e ronde DOB (7-6-20) Voor toepassing 2e ronde DOB (4-9-20) Na toepassing 2e ronde DOB (7-0-20) 0 AMPA Glyfosaat Figuur 2 laat zien dat in het proefgebied voor glyfosaat waardes zijn gemeten tussen 0, - 0,52 microgram per liter. De waardes van AMPA in het proefgebied liggen tussen 0, 0,37 microgram per liter. Voor zowel glyfosaat als AMPA geldt dat de gemeten waardes in de proefgebieden ruimschoots onder de bepaalde norm ligt. Figuur 2 laat zien dat het tijdsverschil in toepassing en meting (bij de e ronde een week; bij de 2 e ronde drie weken) niet tot duidelijke verschillen heeft geleid. Uit figuur 2 valt wel te zien dat er verschillen bestaan tussen waardes glyfosaat en AMPA voor en na toepassing van DOB in de proefgebieden. Deze verschillen/effecten laten geen directe relatie zien met de toepassing van de DOB en zijn daarom ook niet vanuit de proef te verklaren. Gesteld kan worden dat de stoffen glyfosaat en AMPA niet bovengemiddeld terug te vinden zijn in de het oppervlaktewater na toepassing van DOB.

9 DSB/ Bijlage 2 De moties Motie: Evaluatie Onkruidbestrijding (RIS 80677) De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 20, ter bespreking van het tweeminutendebat over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding. Overwegende dat: - het college inmiddels is gestart met een proef waarin in een tweetal wijken onkruid wordt verwijderd met behulp van het bestrijdingsmiddel Roundup Evolution (toegepast volgens de richtlijnen van de methode Duurzaam Onkruid Beheer); - het college heeft aangegeven deze proef op een aantal aspecten waaronder effectiviteit, effecten op het milieu, perceptie van bewoners en kosten te zullen evalueren. Van mening dat: - het wenselijk is dat de Raad in staat wordt gesteld een goed voorbereide nut- en noodzaakdiscussie te voeren voordat de inzet van het bestrijdingsmiddel (mogelijkerwijs) wordt uitgebreid naar meer Haagse wijken. Verzoekt het college: - de raad in het najaar een evaluatie voor te leggen waarin de volgende elementen aan bod komen: de effectiviteit van de inzet van het bestrijdingsmiddel Roundup Evolution (qua onkruidbestrijding), de perceptie van de bewoners, de effecten op het milieu en de kosten; - daarin aan te geven in welke mate de diverse wijken in Den Haag last hebben van onkruid (zowel volgens meldingen van bewoners als volgens waarnemingen van professionals); - daarbij te rapporteren over de effectiviteit en de kosten van de huidige en mogelijke alternatieve verwijderingmethodes, waaronder de heetwatermethode ; - deze alternatieve methoden van onkruidverwijdering zo mogelijk ook zelf in de praktijk te beproeven; - de raad te informeren over de omvang van het Haagse onkruidbestrijdingbudget (zowel absoluut als in relatie tot het te onderhouden oppervlak) in vergelijking met de budgetten van andere grote steden; - de raad op basis van het voorgaande een voorstel voor te leggen voor de wijze waarop met ingang van 202 het onkruid zal worden verwijderd.

10 DSB/ Motie: Evaluatie Bestrijdingsmiddel Roundup (RIS 835) De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 22 september 20, ter bespreking van de interpellatie over de evaluatie van bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding. Overwegende dat: - de raad op 9 juni 20 een motie heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen de proef met het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup Evolution en alternatieve technieken in het najaar te evalueren; - de proef met het gebruik van het bestrijdingsmiddel over enkele weken is afgerond; - de Tweede Kamer op 3 september 20 een motie van de leden Grashoff, Jacobi en Van Veldhoven heeft aangenomen waar de regering wordt opgeroepen het gebruik van Roundup voor niet-commerciële doeleinden te verbieden; - de staatssecretaris nog een reactie moet geven op de motie van Tweede Kamerleden Grashoff, Jacobi en Van Veldhoven moet geven. Van mening dat: - het wenselijk is de Haagse proef met het gebruik van het bestrijdingsmiddel zo goed mogelijk te evalueren en dat het daarvoor noodzakelijk is de proef af te maken; - het wenselijk is om bij de evaluatie ook de uitwerking van de staatssecretaris van de motie van Tweede Kamerleden Grashoff, Jacobi en Van Veldhoven te betrekken. Verzoekt het college: - bij de evaluatie van de Haagse proef met het gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup Evolution de uitwerking van de staatssecretaris van de motie van Tweede Kamerleden Grashoff, Jacobi en Van Veldhoven te betrekken.

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota Onkruidbestrijding Rapportage milieuvriendelijke alternatieven Tevens bijlage bij de kadernota 2013-2016 Onkruidbestrijding, bijlage bij de Kadernota 2013-2016 1 Onkruidbestrijding Inleiding In september

Nadere informatie

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad-

Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen -Informatieblad- Inleiding Voor de bestrijding van onkruiden op verharding worden in Nederland momenteel methoden toegepast die vallen onder de hoofdcategorieën:

Nadere informatie

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2009.333 BSD2009.5357 RIS 169116 Doorkiesnummer 070-353 3684 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Onkruidbeheer op verhardingen

Onkruidbeheer op verhardingen Toegankelijk maken van kennis Onkruidbeheer op verhardingen Ceciel van Iperen, projectmanager Openbare Ruimte en Infrastructuur Presentatie CROW - 'Onkruidbeheer op verhardingen' 1 Inhoud 1. CROW 2. Publicatie

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 25 september 2011) Nummer 2551

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 25 september 2011) Nummer 2551 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 25 september 2011) Nummer 2551 Onderwerp Verleende vergunning Natuurbeschermingswet voor gebruik glyfosaat Aan de leden

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam Bevindingen praktijkproef gebruik Ultima in de gemeente Rotterdam Peter van Welsem Gebruik Ultima op verhardingen november 2013 2013 Deventer, Peter van Welsem Advies en Begeleiding Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Onkruidbestrijding op verhardingen Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Aanleiding - Brief staatssecretaris Wilma Mansveld - Aangenomen motie m.b.t. gifvrije onkruidbestrijding (11 november

Nadere informatie

Datum 17 juni 2016 Betreft Beantwoording vragen over het bericht "Onkruidverdelger glyfosaat niet kankerverwekkend"

Datum 17 juni 2016 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Onkruidverdelger glyfosaat niet kankerverwekkend > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 15 juli 2013) Nummer Onderwerp Gebruik glyfosaat

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 15 juli 2013) Nummer Onderwerp Gebruik glyfosaat van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 15 juli 2013) Nummer 2836 Onderwerp Gebruik glyfosaat Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Uit een recent onderzoek

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Van Lammeren, getiteld: Amsterdam gifvrij. De Gemeenteraad van Amsterdam,

Initiatiefvoorstel. Initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Van Lammeren, getiteld: Amsterdam gifvrij. De Gemeenteraad van Amsterdam, Gemeenteblad Jaar 2012 Publicatiedatum * Onderwerp van het raadslid de heer Van Lammeren, getiteld: Amsterdam gifvrij. Aan de De van Amsterdam, Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid Van Lammeren,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestrijding onkruid op verharding

Raadsvoorstel. Bestrijding onkruid op verharding Raadsvoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2013 is een ordevoorstel aangenomen van meerdere fracties om in een volgende informatievergadering een voorstel over het gebruik van RoundUp

Nadere informatie

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.964 RIS 173262 ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - uit de evaluatie van

Nadere informatie

NOTITIE. Afdeling Wijkbeheer: T. van Hove/C. Groeneveld/F. van der Neut. Onkruidbestrijding op verharding en de milieueffecten

NOTITIE. Afdeling Wijkbeheer: T. van Hove/C. Groeneveld/F. van der Neut. Onkruidbestrijding op verharding en de milieueffecten NOTITIE Aan Raadscommissie RWN Datum 16 december 2013 Via College van B&W / Kopie Van Afdeling Wijkbeheer: T. van Hove/C. Groeneveld/F. van der Neut Zaaknummer Betreft Onkruidbestrijding op verharding

Nadere informatie

Evaluatie onkruidbestrijding 2016

Evaluatie onkruidbestrijding 2016 Evaluatie onkruidbestrijding 2016 Pagina 1 van 12 Colofon Gemeente: Afdeling: Waterland Openbare Werken Onderwerp: Evaluatie onkruidbestrijding 2016 Opgesteld: woensdag 22 maart 2017 Auteur(s): R. Kiewiet

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0859 d.d. 18-9-2012 Onderwerp Schriftelijke vragen Roundup Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid De Vos (Partij voor de

Nadere informatie

288445/ gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest

288445/ gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest Valkenswaard Lokaal t.a.v. de heer F. Emmerik V de VA LKENSWAAR.D \ \\ Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 oemeente(5>valkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Milieubewust kiezen voor heetwateronkruidbestrijding

Milieubewust kiezen voor heetwateronkruidbestrijding Milieubewust kiezen voor heetwateronkruidbestrijding WAVE is de nieuwe standaard in onkruidbestrijding. Het is milieuvriendelijk, effectief, zuinig met water en aantrekkelijk in prijs WAVE bestrijdt onkruid

Nadere informatie

Geachte voorzitter, De motie luidt als volgt:

Geachte voorzitter, De motie luidt als volgt: Typ teksttyp teksttyp tekst 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 RIS295658 Contactpersoon M. van der Vos Dienst Stadsbeheer Afdeling Markten Telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Toezegging Raad 29 juni 2006: Herziening onkruidbestrijdingsmethode op verhardingen, keuze wel of niet chemisch. 1. Toelichting Raadsvoorstel

Toezegging Raad 29 juni 2006: Herziening onkruidbestrijdingsmethode op verhardingen, keuze wel of niet chemisch. 1. Toelichting Raadsvoorstel Aan de Raad Made, 26 februari 2008 Raadsvergadering: 17 april 2008 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Toezegging Raad 29 juni 2006: Herziening onkruidbestrijdingsmethode op verhardingen, keuze wel of niet

Nadere informatie

O * Evaluatie onkruidbeheer op verhardingen 2016

O * Evaluatie onkruidbeheer op verhardingen 2016 O17.000549* Evaluatie onkruidbeheer op verhardingen 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Evaluatie onkruid op verhardingen... 3 3.1 Nieuwe wetgeving... 3 3.2 Raadsvoorstel gemeente

Nadere informatie

Advies: de bijgevoegde RIB ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Advies: de bijgevoegde RIB ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: V. Reintjes Tel nr: 8512 Nummer: 17A.00361 Datum: 3 april 2017 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2007.228 - BOW/2007.1305 RIS 151081 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Onkruidbeheer op verharding 2 1.1 Veranderingen in de wetgeving 2 1.2 Alternatieve methoden 3 1.3 Consequenties gemeente Woudrichem 4 ONKRUIDBEHEER OP VERHARDING Onkruid op

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Naar chemievrij beheer van de openbare ruimte in Nederland?

Naar chemievrij beheer van de openbare ruimte in Nederland? Naar chemievrij beheer van de openbare ruimte in Nederland? Studiedag PAN-Europe Brussel 8 juni 2015 ing. M.J. (Rien) Klippel sr. Beleidsmedewerker Emissies T 088-2461355 M 06-53734538 e rien.klippel@scheldestromen.nl

Nadere informatie

Samenhang tussen het toelatingsbeleid en de KRW

Samenhang tussen het toelatingsbeleid en de KRW 27858 Gewasbeschermingsbeleid 27625 Waterbeleid Nr. 326 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2015 In

Nadere informatie

Het college stelt de raad voor hiermee de vijfde aanbeveling uit het raadsvoorstel als afgedaan te beschouwen.

Het college stelt de raad voor hiermee de vijfde aanbeveling uit het raadsvoorstel als afgedaan te beschouwen. Typ teksttyp teksttyp tekst 030 Retouradres Postbus 12610, 2500 DK Den Haag Aan: de Gemeenteraad RIS 294248 Contactpersoon Datum 24 mei 2016 Dienst Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling Beleid

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van 14 januari 2010 Uw kenmerk RV 7.2010/3 en RV 7.2010/2 Ons kenmerk rm-2010.198 - BSD/2010.1426 RIS 175320 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Onkruidbeheer..de bestrijdingsmiddelen voorbij! Presentatie: Fred Aalders Kwaliteitsbeheerder Afval & Reiniging Gemeente Nijmegen De Bestuurlijke afweging - Nijmegen zag al vroeg in dat (on)kruidbeheer

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL ANTI-PARKEERPAALTJES HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL ANTI-PARKEERPAALTJES HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.593 RIS 276340 BELEIDSREGEL ANTI-PARKEERPAALTJES HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er regelmatig door bewoners aanvragen worden gedaan

Nadere informatie

Aan Van Doorkiesnummer

Aan Van Doorkiesnummer Memo Aan Van Doorkiesnummer De raadscommissie L&B Frank de Wit Onderwerp Datum Scenario s afbouw chemische onkruidbestrijding op verhardingen 10-09-2013 1 Achtergrond In juni jl. heeft het College de Raad

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp:

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp: Aan de Raad Made, 3 mei 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp: onkruidbestrijding op (half-)verhardingen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Onderwerp Burgeradvieskring Rustenburg Oostbroek

Onderwerp Burgeradvieskring Rustenburg Oostbroek Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad RIS121827_15-nov-2004 Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.206-BSD/2004.3416 RIS 121827 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

De DOB Methode. De DOB Methode. Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen. Publieksrapport. Supported by EU Life

De DOB Methode. De DOB Methode. Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen. Publieksrapport. Supported by EU Life De DOB Methode De DOB Methode Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen Publieksrapport Supported by EU Life De DOB Methode Inleiding Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt veel aandacht. Veel groen

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. onkruidbestrijding d.m.v. Ultima en Heetwater. in de gemeente Slochteren

Bevindingen praktijkproef. onkruidbestrijding d.m.v. Ultima en Heetwater. in de gemeente Slochteren Bevindingen praktijkproef onkruidbestrijding d.m.v. Ultima en Heetwater in de gemeente Slochteren Woord vooraf Het herbicide Ultima is een in 2013 toegelaten middel met onder andere een toepassing op half

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SANCTIEPROTOCOL TAXIVERORDENING DEN HAAG 2014 VOOR AFHANDELING AANVRAGEN TTO-VERGUNNING

BELEIDSREGEL SANCTIEPROTOCOL TAXIVERORDENING DEN HAAG 2014 VOOR AFHANDELING AANVRAGEN TTO-VERGUNNING Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2013.756 RIS 266940 BELEIDSREGEL SANCTIEPROTOCOL TAXIVERORDENING DEN HAAG 2014 VOOR AFHANDELING AANVRAGEN TTO-VERGUNNING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende

Nadere informatie

Voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte zijn er verschillende methoden voor handen, welke in de bijlagen kort worden toegelicht.

Voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte zijn er verschillende methoden voor handen, welke in de bijlagen kort worden toegelicht. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 14/12/2012 Zaaknummer: ZK12004310 Afdeling: Afdeling Ruimte Contactpersoon: F. Versteegh Uw brief van: Onderwerp:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toezegging Duurzaam Onkruid Beheer

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toezegging Duurzaam Onkruid Beheer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezegging Duurzaam Onkruid Beheer Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wethouder Tankir heeft in de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Wethouder van Bouwen en Wonen M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Uw brief van Uw

Nadere informatie

*Z0499F6DB39* 1. Wat zijn de resultaten van de proef met Ultima van Ecostyle als alternatief voor de onkruidbestrijding op verhardingen?

*Z0499F6DB39* 1. Wat zijn de resultaten van de proef met Ultima van Ecostyle als alternatief voor de onkruidbestrijding op verhardingen? Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z0499F6DB39* Ons kenmerk : Z -15-46100/5049 Behandelaar : A. Flikweert Uw kenmerk : Uw brief : Onderwerp : Beantwoording schriftelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20077 21 april 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 april 2016, nr. 16052648, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 juni 2011. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Onkruidbestrijding op verharding

Raadsvergadering, 28 juni 2011. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Onkruidbestrijding op verharding Raadsvergadering, 28 juni 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onkruidbestrijding op verharding Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 12 april 2011 Onderdeel raadsprogramma: 3 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM INZAKE UNIFORMERING PARKEERREGELING SCHEVENINGEN

WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM INZAKE UNIFORMERING PARKEERREGELING SCHEVENINGEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2013.787 RIS 269486 WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM INZAKE UNIFORMERING PARKEERREGELING SCHEVENINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Internationale ontwikkelingen

Internationale ontwikkelingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) op verhardingen 2005

Evaluatie Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) op verhardingen 2005 Omslag_Nota389.qxp 12 04 2006 13:50 Pagina 1 Evaluatie Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) op verhardingen 2005 C.J. van Dijk, C. Kempenaar, M. Vlaswinkel & A.C.L. Withagen Nota 389 Evaluatie Duurzaam Onkruidbeheer

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Onkruidbestrijding op verhardingen. Pascal Verkroost Beleidsdocument» Gemeente Waterland» juli 2014

Onkruidbestrijding op verhardingen. Pascal Verkroost Beleidsdocument» Gemeente Waterland» juli 2014 Onkruidbestrijding op verhardingen Pascal Verkroost Beleidsdocument» Gemeente Waterland» juli 2014 1. Inleiding Het college heeft een duurzaam en milieuvriendelijk beheer van de openbare ruimte voor ogen.

Nadere informatie

De auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk PPO AGV te Lelystad, Peter van Welsem Advies & Beheer te Deventer en WUR-PRI te Wageningen.

De auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk PPO AGV te Lelystad, Peter van Welsem Advies & Beheer te Deventer en WUR-PRI te Wageningen. Optimalisatie onkruidbeheersing verhardingen Auteurs: Vlaswinkel, M.M., van Welsem, P, Kempenaar, C. Lelystad/Deventer/Wageningen, 23 oktober 2012 De auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk PPO AGV te

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Tijdens de raadsvergadering op 30 oktober 2003 heeft de raad de motie 6.8 (Van Lente, De Jong, en Van der Zalm) aangenomen:

Tijdens de raadsvergadering op 30 oktober 2003 heeft de raad de motie 6.8 (Van Lente, De Jong, en Van der Zalm) aangenomen: Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.062 - BOW/2003.1571 RIS115222_06-apr-2004 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 Onderwerp Afdoening Motie Herinrichting Noordeinde Uw brief van 8 september 2016

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2013.1553 RIS 269325 Doorkiesnummer 070-267 21 71

Nadere informatie

WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT VERORDENING OP DE BINNENWATEREN MET BETREKKING TOT DE VAN MAANENKADE EN HET WILLEM DREESPARK

WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT VERORDENING OP DE BINNENWATEREN MET BETREKKING TOT DE VAN MAANENKADE EN HET WILLEM DREESPARK Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2010.539 RIS 176666 WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT VERORDENING OP DE BINNENWATEREN MET BETREKKING TOT DE VAN MAANENKADE EN HET WILLEM DREESPARK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1196 RIS 246784 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Bestuursdienst. Concern Bedrijfsvoering. 28 april Eerste jaarlijkse rapportage Verbonden Partijen

Geachte voorzitter, Bestuursdienst. Concern Bedrijfsvoering. 28 april Eerste jaarlijkse rapportage Verbonden Partijen Typ teksttyp teksttyp tekst 001 Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 28 april 2016 Onderwerp Eerste jaarlijkse rapportage Verbonden Partijen RIS 294619 Contactpersoon

Nadere informatie

Gebaiik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verharding in de gemeente Heerhugowaard

Gebaiik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verharding in de gemeente Heerhugowaard Rasdsvcrgadsripf I Voorstciiiurritn'o,-; t?r J~ 2 2 iah SV / (OD Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 2008-002 Gebaiik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verharding in de gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Heemstede

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Heemstede Bevindingen praktijkproef gebruik Ultima in de gemeente Heemstede Peter van Welsem Gebruik Ultima op verhardingen in de gemeente Heemstede januari 2014 2014 Deventer, Peter van Welsem Advies en Begeleiding

Nadere informatie

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1577 RIS 182099 VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7774 20 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 maart 2013, nr. PAV / 13042620, houdende

Nadere informatie

Evaluatie Proef Ultima (augustus december 2013)

Evaluatie Proef Ultima (augustus december 2013) Evaluatie Proef Ultima (augustus december 2013) Gemeente Heemstede januari 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Proef... 4 3. Resultaten... 4 4. Aandachtspunten... 5 4.1. Effectiviteit... 5 4.2. Verschil

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitters van de commissies voor Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen en Verkeer, Economie en Monumenten

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitters van de commissies voor Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen en Verkeer, Economie en Monumenten Wethouder van Stadsbeheer, ICT, Scheveningen en Sport Wilbert J. Stolte Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de commissies voor Middelen, Stadsbeheer,

Nadere informatie

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 32627 (Glas)tuinbouw 27858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Mede

Nadere informatie

Huidig beleid WSHD met betrekking tot gebruik van het bestrijdingsmiddel roundup

Huidig beleid WSHD met betrekking tot gebruik van het bestrijdingsmiddel roundup Huidig beleid WSHD met betrekking tot gebruik van het bestrijdingsmiddel roundup 1. Aanleiding In het overleg van de commissie Water van 11 november 2013 heeft de heer Kievit het college verzocht om het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2011.417 RIS 181089 PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het convenant Stimulering Schone

Nadere informatie

Afwegingskaders. Doel DOB-project. Emissie draagt bij aan normoverschrijding. Beginsel-ethiek Religie, intrinsieke waarden,...

Afwegingskaders. Doel DOB-project. Emissie draagt bij aan normoverschrijding. Beginsel-ethiek Religie, intrinsieke waarden,... Een afwegingskader voor chemische en mechanische bestrijding van zeer lastige waterplanten: wat leren we van onkruidbeheer op verhardingen? Bert Lotz Afwegingskaders Beginsel-ethiek Religie, intrinsieke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47570 21 augustus 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2017, nr. 17122018 houdende

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d 1/15 B en W. nr. 13.1170 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Scenariokeuze voor afbouw chemische onkruidbestrijding Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. per 1 januari 2014 de chemische onkruidbestrijding

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling RIS295888 POP-UPFIETSENSTALLING PLEIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de raad in november 2015 heeft ingestemd met het Meerjarenprogramma Fiets 2015 2018, waarin onder meer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen

Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen Opbouw Duurzaam gebruik van pesticiden op bedrijventerreinen ECOnext 17 april 2014 Adelheid Vanhille 1. Historiek Pesticidenreductiedecreet en besluit Europese richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden Decreet

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 18 maart 2014 (20145021 AB) van Blue Wonder! Holding B.V. Molenwerf

Nadere informatie

Bij de bespreking van het Huishoudelijk Afvalplan (rv ; RIS ) op 19 april 2012, heeft uw raad de volgende moties aangenomen:

Bij de bespreking van het Huishoudelijk Afvalplan (rv ; RIS ) op 19 april 2012, heeft uw raad de volgende moties aangenomen: Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2012.269 DSB/2012.320 RIS 254775 Doorkiesnummer 070-353 3037 E-mailadres Aantal bijlagen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 20 februari 2014 (20145010 AB) van Boma Noorderlaan 131 B-2030 ANTWERPEN

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers.

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.348 RIS 179898 CONCERNKADER DIGITALE PERSONEELSDOSSIERS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Archiefwet

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid

Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid 3 e kwartaal 2013 Datum: 1 oktober 2013 Commissie Leefomgeving 1-7 Monitor beeldkwaliteit stadsdeel Zuid 3 e Kwartaal 2013 Inleiding: Kwaliteitseis

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2012 is de motie West krijgt een

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

Resultaten enquête Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer

Resultaten enquête Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer // Resultaten enquête Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Chris van Dijk november Doel van het netwerk Stappen zetten naar duurzamer terreinbeheer Knelpunten benoemen Kennis en ervaring uitwisselen

Nadere informatie

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding L21GRR013 Onderhouden bestratingen Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Ontwerpfase Ontwerp -> het onderhoud aan bestrating begint bij de ontwerper die aan de tekentafel zit! Ontwerper

Nadere informatie

57 Water. overwegende dat in dit NAP een verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen. overwegende dat alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen

57 Water. overwegende dat in dit NAP een verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen. overwegende dat alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen 57 Water Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2012 over water. De heer Grashoff (GroenLinks): Voorzitter. Ik wil een tweetal moties indienen. overwegende dat de regering

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 28, 10 juli Optimalisatie avond- en nachtbranders Openbare Verlichting

Gemeentepagina Woudrichem week 28, 10 juli Optimalisatie avond- en nachtbranders Openbare Verlichting Gemeentepagina Woudrichem week 28, 10 juli 2014 Optimalisatie avond- en nachtbranders Openbare Verlichting In de gemeente Woudrichem staan ongeveer 3000 lichtmasten. Er zijn lichtmasten die inschakelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie