Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018"

Transcriptie

1 Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Datum 3 februari 2017 Versie 1.0 Status Concept Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland Dit protocol is gemaakt in opdracht van het programma i- Sociaal Domein en tot stand gekomen met de inbreng vanuit de VNG, GGZ NL, gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

2 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 1.1 Doelgroep 1.2 Aanleiding Protocol Achtergrond Jeugd-ggz 2. Uitgangspunten 3. Werkwijze 4. Stappenplan 4.1 Acties voor gemeente 4.2 Acties voor aanbieder 4.3 Acties voor softwareleverancier 5. Planningsoverzicht 6. Vragen en ondersteuning Indien u vragen of verbetervoorstellen heeft bij deze handreiking, dan kunt u contact opnemen met istandaarden via of (020) Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

3 Samenvatting Per wordt de bekostiging volgens DBC-systematiek (in het vervolg van dit protocol kortweg DBC-systematiek) in de jeugd-ggz beëindigd. Hier zijn op bestuurlijk niveau afspraken over gemaakt. Daarmee komen het JW321-bericht en bijbehorend retourbericht (JW322) te vervallen. In deze berichttypen kon de DBC-codering worden gebruikt voor facturatie. Het komen te vervallen van de DBC systematiek heeft consequenties voor de wijze van toewijzen en factureren van jeugd-ggz bij gemeenten en aanbieders. Toewijzen van cliënten Gemeenten dienen voor alle cliënten die op in jeugd-ggz zorg zijn en waarvan de zorg in 2018 doorloopt een nieuwe toewijzing te sturen met ingangsdatum De inkoopafspraken en gekozen uitvoeringsvariant liggen aan de toewijzing ten grondslag. Het toewijzingsbericht (JW301) wordt gebruikt voor toewijzingen met betrekking tot de dienstverlening die start op of na alsmede voor cliënten waarvan de dienstverlening doorloopt vanuit De nieuwe toewijzing geldt voor alle clienten in de jeugd-ggz, waarvan de gespecialiseerde GGZ zorg via de JW321 wordt gefactureerd, evenals voor de cliënten met basis GGZ zorg in 2017 die nog via de JW321 worden gefactureerd. Zij die voor de basis GGZ al niet meer gebruik maakten van de JW321 behoeven geen nieuwe toewijzing aan te vragen. Factureren Vanaf wordt alleen het JW303-bericht gebruikt voor facturatie tussen jeugd-ggz aanbieders en gemeenten. Elektronisch factureren met een JW321-bericht blijft gedurende geheel 2018 wel mogelijk voor de zorg die is geleverd tot en met , met inachtneming van contractafspraken. Dat geldt ook voor correcties en retourberichten. Het JW321-bericht wordt definitief uitgefaseerd per , tenzij hiertoe in 2018 anders wordt besloten. Geleverde zorg tot en met via de DBC-systematiek kan dan niet meer met het elektronisch berichtenverkeer worden gefactureerd middels een JW321 bericht. Facturaties dienen dan buiten het berichtenverkeer om te worden verwerkt. Het protocol Dit protocol geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers eenduidige richtlijnen mee voor de beëindiging van de DBC-systematiek. Het protocol legt hiermee een uniforme basis voor het realiseren van de beëindiging van de DBC-systematiek en het gebruik van het JW321-bericht hierbij. Het protocol is geschreven met een harde afsluiting van DBC s op als uitgangspunt. Dit protocol beschrijft uitsluitend hoe het berichtenverkeer wordt geraakt door het beëindigen van de DBC-systematiek. Buiten scope is de overgang van DBCcodering naar uitvoeringsvarianten en productcodes en de financiële afhandeling. Vanuit de VNG wordt gewerkt aan een handreiking voor Inkoopafspraken en Inspanningsgerichte Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

4 uitvoeringsvariant. Het programma i-sociaal Domein zal aandacht schenken aan voorbeelden van gemeenten die met andere uitvoeringsvarianten (gaan) werken. De beëindiging van de DBC-systematiek voor de jeugd-ggz en het JW321-bericht heeft met name invloed op het toewijzingen- en facturatieproces en niet op de daadwerkelijke dienstverlening. Om conform de ijw-standaard te werken per is het noodzakelijk om nieuwe toewijzingen van cliënten in zorg te sturen. Dit is een administratieve handeling, want zorginhoudelijk hoeft er niks te veranderen. Er wordt vanuit gegaan dat aanbieder en gemeenten op tijd vooraf de doorloop van het zorgtraject hebben geregeld en er nieuwe contractafspraken zijn die gelden vanaf Het protocol veronderstelt tevens dat gemeenten en zorgaanbieders de ijw berichten, die noodzakelijk zijn voor toewijzing en facturatie, ondersteunen vanaf dat moment. In hoofdstuk 5 is schematisch weergegeven welke acties er aan de zijde van gemeente, aanbieder en softwareleverancier nodig zijn om het gebruik van DBC s en JW321-berichten in de gegevensuitwisseling te beëindigen. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

5 1. Inleiding 1.1 Doelgroep Dit protocol is bedoeld voor gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers die momenteel gebruikmaken van de DBC-systematiek en het JW321-bericht om te factureren. Het beëindigen van de DBC-systematiek en het JW321-bericht heeft impact op het factureren van zowel de basis-ggz als specialistische-(jeugd)ggz. Beide kunnen voor zorgtrajecten vanaf 1 januari 2018 alleen nog via de uitvoeringsvarianten met een JW303 gefactureerd worden. De beëindiging is in principe van invloed op cliënten waarvan de jeugd-ggz-zorg na doorloopt. 1.2 Aanleiding Protocol De aanleiding voor dit protocol is het bieden van een eenduidig voorschrift voor de beëindiging van de DBC-systematiek en het JW321-bericht. Gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers worden door dit protocol opgeroepen om deze aanpak te hanteren. Zo wordt grote verscheidenheid aan lokale of regionale keuzes voorkomen en daarmee administratieve last gereduceerd. Tevens heeft het tot doel om partijen voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de wijziging. De hier beschreven werkwijze vervangt eventuele reeds lokaal ingerichte werkwijzen. De scope van dit protocol is de beëindiging van het gebruik van de DBC-systematiek en het JW321-bericht in de jeugd-ggz. Buiten scope zijn de eveneneens noodzakelijke inkoopafspraken met daaraan gekoppeld keuzes voor uitvoeringsvarianten en productcodes die gelden vanaf 1 januari Er wordt aan partijen geadviseerd om de aspecten die buiten de scope liggen, maar wel een directe of indirecte relatie hebben tot de scope, in acht te nemen en tijdig met elkaar in gesprek te treden over de werkwijze na Achtergrond jeugd-ggz Sinds 1 januari 2015 valt de jeugd-ggz onder de Jeugdwet en is daarmee onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. In de jeugd-ggz wordt al geruime tijd (ook voor de decentralisatie) gebruik gemaakt van de DBC-systematiek voor facturatie. Bij de decentralisatie in 2015 is door het ministerie van VWS, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars (ZN) afgesproken dat de DBC-systematiek tot en met december 2017 wordt gehanteerd. Speciaal voor de DBC-systematiek zijn de berichten JW321 en JW322 ingericht om te factureren volgens de DBC-systematiek. De mogelijkheid om DBC s te factureren is ook opgenomen in de Regeling Jeugdwet. Uit de toelichting is duidelijk dat het gebruik van DBC s wordt toegestaan, maar dat dit met het oog op de privacy van de jeugdige een tijdelijke toestemming is. Partijen moeten het contracteren en factureren van gespecialiseerde jeugd- Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

6 ggz op basis van DBC s vervangen door een wijze van factureren die de o.a. privacy niet schaadt, maar tegelijkertijd de gemeenten de mogelijkheid biedt om financiële controle/toetsing uit te voeren Per worden de ijw uitvoeringsvarianten gebruikt voor de administratieve afhandeling van de jeugd-ggz. Ter ondersteuning aan deze uitvoeringsvarianten wordt het ijw berichtenverkeer gebruikt voor de gegevensuitwisseling tussen aanbieders en gemeenten. Per wordt daarmee het JW303-bericht gebruikt om te factureren. Ten opzichte van het JW321-bericht is het JW303-bericht minder privacygevoelig. DBC s bevatten diagnosen op hoofdgroep. Evenals bij andere zorgvormen buiten de jeugd-ggz is de uitwisseling van deze gegevens niet toegestaan zonder specifieke doelbinding. Algemeen kan worden aangenomen dat binnen het ijw-berichtenverkeer het voor een factuur niet nodig is om de diagnosehoofdgroepen mee te sturen. Opmerking: alhoewel in de standaarden de JW321 wordt aangeduid met 'declaratiebericht', gaat het voor de jeugd-ggz feitelijk om een factuur. In navolging van de handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz van de VNG zal daarom ook in dit protocol de term 'factuur' worden gebruikt in relatie tot het declaratiebericht jeugd-ggz JW321. Opmerking twee: Het uitfaseren geldt voor zowel DBC s als voor het factureren van GBGGZprestaties middels de Jw321. Daar waar DBC staat, kan ook GBGGZ prestatie gelezen worden in dit document, als dit niet al expliciet is toegevoegd in de tekst. Basis GGZ is opgenomen als categorie 51 in de landelijke productcodelijst voor de ijw berichten. De productcodes (Kort, Middel, Chronisch, Intensief, Onvolledig behandeltraject of Umami) kunnen door gemeenten worden gecontinueerd. Wanneer gemeenten wensen ook basis GGZ inspanningsgericht te bekostigen, dus te betalen voor de werkelijk bestede tijd, kunnen gemeenten de code reguliere Jeugd-GGZ gaan declareren. Daarmee blijft de mogelijkheid om voor reguliere een ander uurtarief af te spreken dan voor de specialistische GGZ. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

7 2. Uitgangspunten Als basis voor dit protocol gelden onderstaande uitgangspunten: Gebruik van ijw-berichten Vanaf wordt voor de jeugd-ggz het ijw berichtenverkeer gebruikt voor het administratieve proces. Uitgangspunt is dat de ijw-berichten worden gebruikt die zijn opgesteld voor het proces van toewijzen en factureren. Om de ijw uitvoeringsvarianten te kunnen hanteren zijn alle berichttypen noodzakelijk om goede gegevensuitwisseling via de istandaarden te doen. Het JW305- en JW307-bericht zijn hierop een uitzondering. Deze worden in de uitvoeringsvarianten gebruikt als regieberichten en dienen niet ter ondersteuning voor de rechtmatigheid van geleverde zorg. De inzet is daarmee afhankelijk van de gemaakte keuzes in de uitvoeringsvarianten en contractvereisten vanuit gemeenten. In tabel 2.1 staan de berichttypen omschreven en uitgebreide informatie over ijw-berichten is te vinden op onder istandaarden -> ijw. Softwareleveranciers wordt aangeraden alle berichttypen te ondersteunen. Het aantal berichten wat een gemeente vereist is afhankelijk van de keuzes in het inkoopproces. Bericht Omschrijving Van -> naar JW315 Verzoek om Toewijzing (VOT) Aanbieder -> gemeente JW316 Retourbericht VOT Gemeente -> aanbieder JW301 Toewijzing Gemeente -> aanbieder JW302 Retourbericht toewijzing Aanbieder -> gemeente JW303 Facturatie Aanbieder -> gemeente JW304 Retourbericht facturatie Gemeente -> aanbieder JW305 Start jeugdhulp Aanbieder -> gemeente JW306 Retourbericht start jeugdhulp Gemeente -> aanbieder JW307 Stop jeugdhulp Aanbieder -> gemeente JW308 Retourbericht stop jeugdhulp Gemeente -> aanbieder JW321 Facturatie DBC jeugd-ggz (tot ) Aanbieder -> gemeente JW322 Retourbericht facturatie DBC jeugd-ggz (tot ) Tabel 2.1: ijw berichttypen en omschrijving Gemeente -> aanbieder Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

8 2.1.3 Uitvoeringsvarianten Per wordt er gewerkt volgens de ijw uitvoeringsvarianten. De uitvoeringsvarianten geven richting aan het gebruik van de ijw berichten en zijn gelieerd aan beleid en inkoopafspraken. Er dient een keuze te worden gemaakt uit drie uitvoeringsvarianten, te weten: inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. Deze uitvoeringsvarianten worden reeds toegepast in de reguliere jeugdhulp. Afhankelijk van de gekozen uitvoeringsvariant worden bepaalde berichttypen gebruikt. Hierover worden in het inkoopcontract afspraken gemaakt tussen gemeenten en aanbieders. Zie voor meer informatie de Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw via de link: Op de website van het programma i-sociaal Domein ( is veel informatie beschikbaar over de drie uitvoeringsvarianten die kunnen worden toegepast bij de het maken van afspraken voor Jeugdhulp. In enkele regio s is al ervaring opgedaan met de inspanningsgerichte, taakgerichte en outputgerichte uitvoeringsvariant. Dat geldt ook voor de toepassing van deze uitvoeringsvarianten in de Jeugd-ggz. Voor specifieke vraagstukken die relevant zijn bij een keuze voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant publiceert de VNG de handreiking Bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht. Deze handreiking beoogt zo groot mogelijke consistentie in definities en spelregels die bij deze uitvoeringsvariant gemaakt moeten worden Minimale belasting zorgaanbieder en gemeente De partijen moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de gevolgen van het afsluiten van de DBC-systematiek. Administratieve verwerkingen zijn onvermijdelijk, maar dit protocol streeft ernaar het zo minimaal mogelijk en zuiver te houden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de harde afsluiting van DBC s per Hiermee hoeven er niet lang twee systemen naast elkaar te bestaan. Er zijn geen additionele aanpassingen nodig in de infrastructuur, het proces van de jaarrekening is minder complex en de overgang sluit aan bij het tijdpad van de landelijke modellen voor productieverantwoording en controle Continuïteit zorglevering De beëindiging van de DBC-systematiek mag geen invloed hebben op de continuïteit van de zorglevering Continuïteit facturatieverkeer De beëindiging van de DBC-systematiek mag geen invloed hebben op betalingen. De zorgaanbieder mag gedurende de overgangsperiode geen vertraging van betaling door de gemeente ondervinden. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

9 3. Werkwijze Dit protocol gaat uit van een harde afsluiting van alle openstaande DBC s voor jeugdigen in zorg per Alle DBC-trajecten in de jeugd-ggz van voor , waarvan de behandeling doorloopt in 2018, worden gedefinieerd als overgangstrajecten. Op worden alle onder de Jeugdwet vallende DBC s beëindigd. Dit betreft de patiënten jonger dan 18 jaar én patiënten onder het jeugdstrafrecht (deze patiënten kunnen ouder zijn dan 18 jaar, max. 23 jaar). Het betreft hier een administratieve beëindiging van DBC trajecten, want de zorg en ondersteuning lopen door. Ten behoeve van de overgang moet de gemeente inkoopafspraken maken met de aanbieders van specialistische jeugd-ggz in relatie tot één van de drie uitvoeringsvarianten. Afhankelijk van de gekozen variant worden afspraken gemaakt over producten en tarieven plus bijbehorende productcategorie en code(s). Deze productcodes en daaraan gekoppelde tarieven worden gebruikt in het berichtenverkeer rondom toewijzing en facturatie vanaf Voordelen en risico s van deze oplossing De harde afsluiting van DBC s op een zelfde moment lijkt over het geheel gezien de minste administratieve lasten en problemen voor betrokken partijen op te leveren. Dit volgt uit afstemming met diverse belanghebbende partijen dat eind 2016 en begin 2017 heeft plaatsgevonden. De voordelen van een harde afsluiting zijn dat het naast elkaar bestaan van twee verschillende systematieken wordt voorkomen. Met het hard afsluiten wordt duidelijk welke zorgkosten thuishoren in de jaarrekening van 2017 respectievelijk Dit vereenvoudigt het jaarrekeningproces. Tot slot is er in de jeugd-ggz keten een eerdere overgang geweest met een dergelijke harde afsluiting, namelijk bij de overgang van Zvw naar Jeugdwet op De voordelen op een rijtje: Helder overgangsmoment per 1 januari 2018; Voorkomen van administratieve lasten en fouten als gevolg van het hanteren van twee systematieken naast elkaar; Minder complex voor het jaarrekeningproces; Betere sturingsinformatie door strikte scheiding wel/geen DBC gebruik per genoemde datum; Beter (beleids)monitoring voor de gemeente mogelijk om dezelfde reden. De bekende nadelen en risico s van deze harde afsluiting, zijn: Gereedheid software bij gemeenten en aanbieder voor gebruik van de ijwberichten zoals Toewijzing, Facturatie en Verzoek om Toewijzing (VOT); Capaciteitsvraagstuk aanbieders/gemeenten in Q en Q voor de Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

10 gevraagde administratieve afhandeling, zoals het versturen van nieuwe toewijzingen en VOT s; Er moet een nieuwe financieringssystematiek bekend en ontwikkeld zijn. Voor alle cliënten waarvan de zorg doorloopt in 2018 moeten de productcodes bepaald worden (nu de DBC s) en bij een overgang naar arrangementen moet bepaald worden wat de zorgintensiteit moet zijn na afsluiting van de DBC. Hoewel overall gezien de meerderheid van geconsulteerde partijen denkt dat het hard afsluiten van de DBC s de minste lasten met zich meebrengt, kan op individueel niveau binnen de gemeente of de aanbieder financieel een negatief effect ontstaan. Dit treedt bijvoorbeeld op bij trajecten die worden afgesloten terwijl deze net zijn gestart of bij cliënten die vlak voor het afsluiten binnen een volgende staffel terechtkomen. Mening van een belangrijk gedeelte van de geconsulteerde partijen is dat het effect zich over het algemeen zal uitmiddelen, dat wil zeggen, de ene keer ligt het voordeel hiervan bij de gemeente (net voordat het in een andere staffel komt bijvoorbeeld), de andere keer bij de aanbieder. Daar waar duidelijk te verwachten is dat afrekening door hard afsluiten van DBC s niet kan plaatsvinden of tot excessen gaat leiden, zullen we de validatieregels moeten bijstellen of uitzonderingen toe moeten staan. In afstemming met gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers werkt het programma i- Sociaal Domein samen met de VNG en GGZ Nederland aan die uitzonderingsregels voor de overgang. Het hard afsluiten van DBC s betekent voor het berichtenverkeer het volgende: Toewijzen van cliënten Gemeenten dienen voor alle cliënten die op in jeugd-ggz-zorg zijn en waarvan de zorg in 2018 doorloopt een nieuwe toewijzing te sturen met ingangsdatum De nieuwe toewijzing geldt voor alle clienten in de jeugd-ggz, waarvan de gespecialiseerde ggzzorg via de JW321 wordt gefactureerd, evenals voor de cliënten met basis-ggz-zorg in 2017 die nog via de JW321 worden gefactureerd. Zij die voor de basis-ggz al niet meer gebruik maakten van de JW321 behoeven geen nieuwe toewijzing aan te maken. In de toewijzing staat de benodigde informatie om te kunnen factureren via de nieuwe systematiek. Die is voor de facturen vanaf anders dan bij de toepassing van de DBC-systematiek. De inkoopafspraken en gekozen uitvoeringsvariant liggen aan de toewijzing ten grondslag. Het toewijzingsbericht (JW301) wordt gebruikt voor de nieuwe toewijzingen. Facturatie van geleverde zorg - tot en met Jeugd-ggz-zorg die is geleverd tot en met kan gedurende 2018, met inachtneming van contractuele voorwaarden, worden gefactureerd met een JW321-bericht. Elk restant DBC die nog via de JW321 kan worden gedeclareerd in 2018 heeft een begindatum in 2017 en een einddatum die ligt voor (of anders beschreven: die uiterlijk bedraagt). Het JW321-bericht wordt definitief uitgefaseerd per , tenzij hiertoe Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

11 in 2018 anders wordt besloten 1. Zorg van voor met DBC-systematiek kan dan niet meer met het elektronisch berichtenverkeer worden gefactureerd. Facturatie van geleverde zorg - na Jeugd-ggz-zorg die wordt geleverd vanaf wordt conform de uitvoeringsvarianten administratief ondersteund. Hiervoor worden de reguliere ijw-berichten in lijn met de gekozen uitvoeringsvariant toegepast. Facturen via een JW321 met een begin- en/ of einddatum voor geleverde zorg nà , worden automatisch afgekeurd. Het JW303-bericht kent twee versies: een declaratie- en een factuurvariant (303-D respectievelijk 303-F). In dit protocol is voor de afspraken over het berichtenverkeer vanaf verwezen naar de ijw uitvoeringsvarianten. De gemeente zal daarin een variant van de 303 moeten kiezen. Bij de uitvoeringsvarianten zijn standaardartikelen gepubliceerd die gebruikt kunnen worden in de contracten tussen gemeenten en aanbieders. In deze standaardartikelen is het advies opgenomen de 303F te gebruiken. In dit protocol volgen we dit advies voor deze meer toekomstgerichte variant. In het volgende hoofdstuk wordt het stappenplan voor gemeente, aanbieder en softwareleverancier richting de gekozen oplossing toegelicht Wettelijk gezien kan er nog tot 5 jaar na de zorgverlening gefactureerd worden. Echter, middels de afspraken in dit protocol kan dit slechts nog 1 jaar elektronisch middels het JW321 bericht. Voor facturatie daarna dienen andere afspraken te worden gemaakt. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

12 4. Stappenplan 4.1 Acties voor gemeente Stap 1: Inkoopafspraken De gemeente neemt de eerste stap: het maken van inkoopafspraken voor jeugd-ggz en het volgen van de landelijke inkoop, vervolgens vertaald naar één van de drie uitvoeringsvarianten in het administratieve proces. De gekozen uitvoeringsvariant is van invloed op de producten en procesafspraken die worden vastgelegd met aanbieders van jeugdggz. De gemeente zorgt ervoor dat de afspraken in dit protocol worden overgenomen in het totaal aan afspraken met de zorgaanbieder. Deze (inkoop)afspraken dienen uiterlijk voor 1 oktober 2017 te worden gemaakt en maken duidelijk hoe er vanaf 1 januari 2018 kan worden toegewezen en gedeclareerd. Er worden afspraken gemaakt over: - De uitvoeringsvariant en daaruit voortvloeiende afspraken over proces en berichtenverkeer; - Te factureren producten, eenheid / tarieven en frequentie. Controleer of er prijsafspraken bestaan met betrekking tot delen van een DBC traject, zoals een afspraak voor alleen de diagnostiek of korte behandeling. Die zijn nodig bij vroegtijdige afsluiting van een DBC. Stap 2: Nieuwe toewijzingen cliënten die op in zorg zijn met een DBC en waarvan de zorg in 2018 doorloopt Voor cliënten die op in jeugd-ggz-zorg zijn met een DBC, en waarvan de zorg in 2018 doorloopt, geldt dat bestaande toewijzingen (JW301) worden gestopt (einddatum ) en nieuwe toewijzingen worden aangemaakt (begindatum ). Datzelfde geldt voor basis-ggz dat nog via een JW321 wordt gefactureerd. Zij die voor de basis-ggz al niet meer gebruik maakten van de JW321 behoeven geen nieuwe toewijzing aan te maken. De inkoopafspraken, liggen ten grondslag aan deze nieuwe toewijzing. Om rechtmatig te kunnen factureren via de nieuwe structuur is de nieuwe toewijzing vanuit de gemeente noodzakelijk. Schematisch ziet het er als volgt uit: Bestaande toewijzing beëindigen Toewijzingsbericht (JW301) met einddatum Nieuwe toewijzing versturen Toewijzingsbericht (JW301) met begindatum Einddatum in nieuwe toewijzing is afhankelijk van de contractafspraken. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

13 Drie opmerkingen hierbij: 1. Ten behoeve van de nieuw te versturen toewijzingen moet de gemeente een goed beeld hebben van het aantal cliënten dat zowel voor als na jeugd-ggz ontvangt. Het beste kan dit door het berichtenverkeer rondom de toewijzingen goed in te regelen in 2017 en ervoor te zorgen dat voor alle cliënten in zorg toewijzingsberichten zijn gestuurd. Indien noodzakelijk geacht, neemt de gemeente buiten het berichtenverkeer om contact op met de aanbieder voor een controle op de actualiteit van het cliëntenbestand. Het is aan te raden om dit via direct telefonisch of fysiek contact te doen met de daartoe aangewezen personen binnen de organisaties. Ook kan gebruik worden gemaakt van een beveiligd kanaal voor digitale uitwisseling. 2. Zet de einddatum van toewijzingen die in 2017 worden aangemaakt en normaliter een einddatum zouden kennen na standaard op Hierdoor zijn aan het eind van het jaar geen aanvullende handelingen noodzakelijk voor het administratief beëindigen van toewijzingen. 3. Start vroeg (Q4 2017) met het versturen van de nieuwe toewijzingen met begindatum voor de cliënten die op in zorg zijn met een DBC en waarvan de zorg in 2018 doorloopt. Feitelijk kan hier al mee gestart worden als de inkoopafspraken zijn afgerond, bijvoorbeeld in oktober Bespreek met de softwareleverancier mogelijkheden voor een eventuele automatisering van het aanmaken van de toewijzingen en de mogelijkheden dit in bulk te verzenden. Nieuwe toewijzingen In de nieuwe toewijzing zijn gegevens opgenomen conform inkoopafspraken tussen gemeente en aanbieder. Een toewijzingsbericht volstaat met de elementen van cliënt (BSN, geboortedatum, geslacht), ingangsdatum ( ) en productcategorie. Bij het vroegtijdig versturen van de toewijzingsberichten (of überhaupt voor de jeugd-ggz) kan het voor gemeenten moeilijk zijn om in te schatten welke zorg er geleverd gaat worden en voor hoe lang. Vul de toewijzing dan met de informatie die al wel voor handen is, zoals de productcategorie en de einddatum op basis van de oorspronkelijke looptijd of laat die open. Indien noodzakelijk, wijzig de toewijzing later met behulp van meer specifieke informatie. Bijvoorbeeld wanneer in 2018 op basis van de facturatie meer duidelijk is over geleverde zorg en eventueel resterende zorg. Referentie naar de eerdere toewijzing Het is mogelijk om de nieuwe toewijzing te laten refereren aan de eerdere toewijzing door in de nieuwe toewijzing de volgende overeenkomstige invulvelden op te nemen: 1. Cliënt (BSN); 2. Productcategorie (kiezen voor de oorspronkelijke categorie) of landelijke productcode. Hierdoor kan de aanbieder de link leggen met de eerder afgegeven toewijzing voor de DBC in Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

14 Beëindigen van de bestaande toewijzing Het beëindigen van een bestaande toewijzing, indien deze ooit door de gemeente is afgegeven, kan door middel van een intrekking. De intrekking bevat dezelfde gegevens als de oorspronkelijke toewijzing, maar nu met de einddatum ingevuld of met een einddatum die ligt vóór de einddatum van de eerder verzonden toewijzing. Zowel de beschikking (beschikking en beschikt product) als de toewijzing (toegewezen product) bij deze intrekking krijgen dan een (nieuwe) einddatum. Voor de reden van de intrekking wordt een nieuwe code aangemaakt in de betreffende tabel: overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek. Nieuwe cliënten aan het eind van 2017 Ook voor de cliënten waarbij de jeugd-ggz start op een moment vlak voor de beëindiging van DBC-systematiek wordt nog een DBC toegewezen. Deze DBC wordt dan weer afgesloten op Voor deze korte trajecten worden uitzonderingen in de registratieregels opgenomen, specifiek voor deze overgang. Let op: Het jaar 2016 was een schrikkeljaar. Met de overgang van de jeugd-ggz naar de Jeugdwet per zijn er veel DBC s op die datum gestart. Met de continuering hiervan per liepen deze DBC s dus op af (na 365 dagen). Indien deze cliënten wederom met 365 dagen zijn verlengd, lopen deze DBC s af op en niet op Voor deze (beperkt aantal) cliënten wordt tevens de uniforme lijn gevolgd dat er nog een nieuwe DBC voor die dag in 2017 wordt gestart en vervolgens afgesloten. Doordat de groep nu al gedefinieerd kan worden en 31 december in een weekend valt, is dit goed voor te bereiden. Stap 3: Facturen ontvangen en verwerken De gemeente kan, met inachtneming van contractafspraken, gedurende 2018 facturen ontvangen via de JW321 met DBC s die per zijn afgesloten, evenals de correcties en retourberichten hierop. Zorg dat in 2018 alle correcties en retouren zoveel mogelijk via de JW321 en JW322 zijn afgehandeld. Het is van groot belang om de berichtenparen (JW en JW ) sterk van elkaar te onderscheiden. Het is niet toegestaan om als gemeente een JW321-bericht te beantwoorden met een JW Acties voor aanbieder Aanbieders van jeugd-ggz dienen een aantal activiteiten uit te voeren om de DBC s te kunnen beëindigen. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

15 Actie 1: Inkoopafspraken Neem tijdig contact op met gemeenten voor het maken van contractafspraken voor 2018, waarbij duidelijk is welke uitvoeringsvariant, welke productcodes/tarieven en welke berichten worden gebruikt. Verwijs hiervoor naar de uitvoeringsvarianten en bijbehorende standaardartikelen voor afspraken over het berichtenverkeer. Actie 2: Beëindigen DBC s Aanbieder zorgt dat de openstaande DBC trajecten per worden afgesloten. De aanbieder leidt dan (via de Validatieregels) op basis van de geregistreerde activiteiten de te factureren DBC af voor deze cliënt met het bijbehorende afgesproken facturatiewaarde. Bij DBC s wordt daarbij, op basis van de geleverde zorg, vastgesteld in welke productgroep de DBC valt en gewaardeerd tegen de bijbehorende gemiddelde prijs. Er wordt gewerkt aan specifieke registratie- en validatieregels of uitzonderingen in de regels voor de DBC s in de jeugd-ggz en voor de basis-ggz die nodig zijn in verband met het hard afsluiten van de DBC s per en de uitfasering van de JW321. Deze regels worden op korte termijn in overleg met gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers nader gespecificeerd en beschikbaar gesteld via dezelfde gremia als dit protocol. Zorgaanbieders houden de plicht om alle bekende gegevens te registreren. Het gebruik maken van de specifieke regels en/ of uitzonderingen dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Met deze informatie kan de factuur worden verstuurd. In het laatste JW321-bericht dat wordt verstuurd, wordt een afsluitreden meegegeven. Hiervoor wordt de bestaande afsluitreden code 10 gebruikt: Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging. In combinatie met de einddatum wordt hiermee aangegeven dat deze factuur voortaan wordt gedaan middels JW303-berichten. Actie 3: Verifiëren cliëntenbestand Zorg er gedurende 2017 voor dat de gemeente weet welke cliënten je van ze hebt die potentieel ook na nog zorg nodig hebben. Zorg dat je zelf weet tot welke gemeente jouw cliënten behoren. Houd hierbij het woonplaatsbeginsel in de gaten. Het helpt als de gemeente dit heeft bevestigd. Om zorgcontinuïteit en rechtmatigheid te garanderen is het van belang dat er voor alle cliënten die in 2017 in zorg zijn en komen toewijzingsberichten zijn. Gemeenten en zorgaanbieders die nog niet zo ver zijn, kunnen het jaar 2017 gebruiken om de achterstanden weg te werken. Actie 4: Verwerken nieuwe toewijzingen De aanbieder ontvangt vanuit de gemeente nieuwe toewijzingen met ingangsdatum De zorgaanbieder verwerkt deze toewijzingen in de administratie. Hieraan voorafgaand beëindigt de aanbieder bestaande toewijzingen op basis van intrekkingen door de gemeente. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

16 Actie 5: Verzoeken om Toewijzing(en) De aanbieder dient te monitoren of er voor alle cliënten die in zorg zijn een nieuwe toewijzing is ontvangen. In dit protocol is voorgesteld hier direct na het afronden van de inkoopafspraken al mee te starten door gemeenten. Voor de cliënten waarvoor geen toewijzing is ontvangen van de gemeente stuurt de aanbieder in overleg met de gemeente een Verzoek om Toewijzing (JW315) die de gemeente vervolgens beantwoordt met een toewijzing. In de VOT kan niet worden aangegeven dat de titel tot levering is gelegen in een voortzetting van een bestaand traject. Om voor de gemeente toch duidelijk te maken dat de VOT rechtmatig is opgesteld, neemt de aanbieder in de VOT de oorspronkelijke bron op. In het veld beschikkingsnummer volgt dan de beschikking of verwijzing die eerder is ontvangen voor deze cliënt. Na het ontvangen van het Verzoek om Toewijzing controleert de gemeente op basis van het woonplaatsbeginsel of de cliënt onder haar verantwoordelijkheid valt. Wanneer volgens het woonplaatsbeginsel een andere gemeente verantwoordelijk is voor de cliënt, vindt een overdracht plaats. De gemeente die het Verzoek om Toewijzing ontvangen heeft, neemt buiten het berichtenverkeer om contact op met de aanbieder en met de verantwoordelijke gemeente. De aanbieder verstuurt vervolgens het Verzoek om toewijzing aan de verantwoordelijke gemeente. Actie 6: Facturen 2016 en 2017 actualiseren Zorg er zoveel mogelijk gedurende 2017 voor alvast op schema te lopen met de tijdige facturatie van DBC s, ter voorbereiding op de beëindiging van de DBC-systematiek. Gedurende 2018 is het mogelijk om JW321 facturen met DBC s over 2017 en correcties te versturen. Zorg ervoor dat facturen zo snel mogelijk zijn ingediend. Bij gemeenten start het proces voor het opstellen van de jaarrekening door de gemeente al vaak half februari. 4.3 Acties voor softwareleverancier De softwareleverancier, moet een en ander realiseren om de genoemde acties voor gemeenten en zorgaanbieders mogelijk te maken. Softwareleveranciers van de zorgaanbieders moeten rekening te houden met aanpassing in de Validatieregels, de applicatie die ondersteunt bij het controleren van de juistheid van de berichten volgens de DBC-spelregels. Softwareleveranciers zijn het aanspreekpunt voor aanbieders en gemeenten met vragen over de applicatie en/of het softwarepakket. De leverancier is gedurende het proces bereikbaar voor vragen en ondersteuning. Actie 1: Softwareleveranciers informeert klanten vroegtijdig over de beëindiging van DBC. Actie 2: Softwareleveranciers zorgen dat de software bij de aanbieder en/of gemeente de berichten JW301-JW316 ondersteunt. Actie 3: Aanpassing Validatieregels naar aanleiding van specifieke regels bij de overgang implementeren door softwareleverancier aanbieder. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

17 Actie 4: Implementatie van de nieuwe codetabel voor intrekken toewijzing. Wijziging in die codetabel wordt meegenomen in de revisierelease 1 juli Aankondiging en de specificaties daarvan volgen uiterlijk 1 april Actie 5: Nieuwe productcodetabel ijw implementeren in applicatie (in samenwerking met of zelfs door gemeente en aanbieder). Voor meer informatie over de productcodetabel, de publicatie daarvan evenals het proces voor wijzigingen hierop: Actie 6: Uitfaseren JW321 na 2018, afhankelijk van definitieve besluitvorming hierover. Actie 7: Mogelijkheden bespreken om een automatisch proces van nieuwe toewijzingen te ondersteunen. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

18 5. Planningsoverzicht TIJDLIJN Q Q Q Q Gemeente Starten Contracten met Contracten met Uiterlijk starten JW321 behandelen inkoopmodel aanbieders (jeugd- aanbieders (jeugd- aanmaken toewijzingen JW322 retour sturen ggz) afspreken ggz) afspreken cliënten die op Eventuele correcties Vaststellen 2017 in zorg zijn en behandelen inkoopmodel Nieuwe ijw waarvan de zorg in productcodetabel 2018 doorloopt implementeren Aanbieder Eigen administratie Eigen administratie Eigen administratie Verwerken nieuwe JW321 sturen van en facturatie en facturatie actualiseren en gelijk contractafspraken in afgesloten DBC s actualiseren actualiseren laten lopen met die systeem JW322 behandelen en van de gemeente eventuele correcties Toewijzingen vanuit versturen Nieuwe ijw gemeente verwerken productcodetabel implementeren Verzoek om Toewijzingen voor restant cliëntenbestand Softwareleverancier Applicatie Applicatie Nieuwe ijw Aanpassing Eventueel uitfasering voorbereiden op voorbereiden op productcodetabel en Validatieregels JW321/ JW322 volledige ijw volledige ijw codetabel intrekking geïmplementeerd toewijzing implementeren Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

19 6. Vragen en ondersteuning Dit protocol is zorgvuldig samengesteld door het programma i-sociaal Domein, Vektis en Zorginstituut Nederland en ter review voorgelegd aan diverse gemeenten, softwareleveranciers en aanbieders Jeugd-ggz. Algemene vragen/opmerkingen Indien u vragen heeft naar aanleiding van het document dan kunt u terecht bij de Servicedesk van istandaarden via of (020) onder vermelding van Protocol beëindigen DBC s jeugd-ggz. Aanbieder Indien u als aanbieder vragen hebt over de aansluiting op het VSP van VECOZO, dan kunt u terecht bij de supportafdeling van VECOZO. Certificaten/diensten: Administratieve zaken: Telefonisch: Gemeente Indien u als gemeente vragen hebt over de aansluiting op het GGK dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Inlichtingenbureau via of Softwareleverancier Indien u als softwareleverancier meer informatie wilt over de specificaties bij de ijw-berichten dan kunt u terecht bij het Informatiemodel Jeugdwet op via istandaarden > ijw > Informatiemodel Jeugdwet. Protocol beëindiging DBC-systematiek en 321-bericht per 1 januari

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 14 juni 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.2 14 juni 2017 - Aangepaste tekst en rectificatie (geen

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017 Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 13 juli 2017 Inhoud Inleiding 4 1 Randvoorwaarden 5 1.1 Uitgangspunten 1.1.1 Geen conversie 1.1.2 Continuïteit

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017

Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 i.s.m. VNG, GGZ Nederland, NIP, Zorginstituut Nederland en KING ISD-Regie Anne Wil Roza GGZ Nederland Corine Bos Zorginstituut Nederland Geert Schipaanboord

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018 Consultatiedocument Ombouw DBC JGGZ 2018 Naar een nieuwe bekostigingsvariant 3 Reikwijdte wijzigingen 2018 3 Keuze uitvoeringsvariant 2018 3 Wijzigingen in producten en tarieven. 4 Product en tarief 4

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Datum 8 juli 2016 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland 1 Inleiding

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 8 juli 2016

Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 8 juli 2016 Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 8 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Doelgroep 3 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Achtergrond 3 1.4 Inhoud 3 2 Randvoorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET

BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET Inclusief aanpassingen vanwege uitfasering DBC s jeugd-ggz April 2017 3 april 2017 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Harmonisatie van Contract tot Controle

Harmonisatie van Contract tot Controle Harmonisatie van Contract tot Controle Administratieve lasten verminderen met drie uitvoeringsvarianten. Controle vereenvoudigen met landelijke modellen. VNG congres gemeentefinanciën 6 december 2016 Hulpmiddelen

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwmo en ijw release 2.1 1 /10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gebruik van XML en XSLT s 4 2.1 Voordelen van XSLT s 4 2.2 Hogere kwaliteit,

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Ingangsdatum: 1 januari 2016 (na besluitvorming) Geldt tot: eindduur van de overeenkomst, namelijk 1 januari 2018 Dit addendum is bedoeld ter

Nadere informatie

Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2

Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2 Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2 20 oktober 2017 Versie Datum Toelichting 1.0 20 oktober 2017 Initiële versie Handleiding Groene Vink voor iwmo 2.2 1 / 24 Inhoud Inleiding 3 1 Over de Groene

Nadere informatie

Jeugd-ggz nu en toekomst

Jeugd-ggz nu en toekomst Jeugd-ggz nu en toekomst Waarom de jeugd-ggz anders is Sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet Onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in o.b.v. de

Nadere informatie

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 20 oktober 2017 Versie Datum Toelichting 1.0 20 oktober 2017 Initiële versie Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 1 / 48 Inhoud Inleiding 3 1 Over de

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Leveranciersoverleg

Leveranciersoverleg Leveranciersoverleg 27-06-2017 Annemiek.Meijburg@kinggemeenten.nl 2 3 4 Ervaringen ISD Keten Betrokken tussenpartijen ISD Regie Leveranciers 5 iwmo 2.1 en ijw 2.1 : ZIN in nieuwe release Twee gebeurtenissen

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar 2.1 per 12 juni april 2017

Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar 2.1 per 12 juni april 2017 Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017 10 april 2017 Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar ijw 2.1 1 / 14 Inhoud Inleiding 3 1 Doel 5 1.1 Fasen van de migratie 5 1.2 Planning

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 / 9 Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Noodvoorziening 4 1.1 Toelichting 5 1.2 In drie stappen bestanden

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Voor gemeenten en zorgaanbieders, ter ondersteuning bij de keuze voor en implementatie van uitvoeringsvarianten Van goede zorg verzekerd Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht

Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht Een alternatief voor DBC s met ingang van 2018 Coby Peeters (Significant i.o.v. VNG) Inhoud - Context en doel - Inspanningsgerichte contractafspraken: 1) Een model

Nadere informatie

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, September 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3 Colofon Samenstelling Deze handreiking is opgesteld door Zorginstituut

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Webinar 8 september 2016 Het programma Ondersteuning van gemeenten én zorgaanbieders Zoveel

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA. Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak

FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA. Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak Meest gestelde vragen over gemeentelijke controleaanpak Jeugdhulp en Wmo zorg in natura Inleiding

Nadere informatie

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Optimaliseren/digitaliseren administratieve processen WMO/Jeugd mbv berichtenverkeer Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Doelstelling presentatie Inzicht in de

Nadere informatie

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Versie 1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Contactinformatie... 3 2.1 Contactgegevens BO NSDMH... 3 2.2 Postadressen

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET Oktober 2016 14 oktober 2016 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de standaard productcodelijsten 2017 voor Wmo

Nadere informatie

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de productcodelijsten iwmo en ijw 2016. Deze bijsluiter heeft tot

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

H10 Inkoopbureau Toewijzings- en declaratieprotocol jeugdhulp 2017

H10 Inkoopbureau Toewijzings- en declaratieprotocol jeugdhulp 2017 H10 Inkoopbureau Toewijzings- en declaratieprotocol jeugdhulp 2017 Beschrijving toewijzings- en declaratieproces jeugdhulp voor de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016 Uitleg administratieve proces Beilen 26 oktober 2016 onderwerpen Introductie Berichtenverkeer Productcodes Declareren Aanlevering CAK Uitleg Omkatten Vragen Gegevensuitwisseling Wat moet u regelen Aansluiten

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP).

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Addendum inkooprichtlijnen Wmo 2015 en Jeugdwet Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Project IZA namens de

Nadere informatie

TRAINING BERICHTENVERKEER

TRAINING BERICHTENVERKEER TRAINING BERICHTENVERKEER REDENEN DRIE DECENTRALISATIES Eén gezin, één, plan, één regisseur Integrale aanpak Meer zelfredzaamheid en maatschappelijk initiatief Dichter bij de burger en samenleving Anders

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag -dag dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag in Soest Doelen Praktische oplossingen voor dagelijkse

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop ADHD ziekenhuiszorg voor de Jeugd in 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 bijlage(n)

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Het College heeft reeds op 15 november 2016 de collegenota l Contracten inkoop Wmo en

Het College heeft reeds op 15 november 2016 de collegenota l Contracten inkoop Wmo en Samenvatting Het College heeft reeds op 15 november 2016 de collegenota l Contracten inkoop Wmo en Jeugdwet 2017 vastgesteld, met uitzondering van bijlage 4 bij de DVO: het Declaratieprotocol. Met dit

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw,

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw, Dienst Sociaal Domein Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 www.almere.nl Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording 2016

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz Datum : 10 december 2015 Versie : 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Context... 1 2. Doel en scope van de handreiking... 2 2.1 Achtergrond berichtenverkeer jeugd... 2 2.2 Doel handreiking...

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Datum 15 december Versie 1.1 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Versiebeheer 15 december

Nadere informatie

.Sta. B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1/5 datum nota : zaaknummer blad. : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs

.Sta. B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1/5 datum nota : zaaknummer blad. : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp.sta : 140188 : 1/5 datum nota : 31-07-2017 : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs : 1624/Jeugdhulp : Uitfasering DBC-systematiek advies: 1. 2. 3. Kennis te

Nadere informatie

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen:

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Afspraken verwijzing: de FAQ mei 2017 De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Overgang jeugd Van gb-ggz naar g-ggz en vice versa Informatie-uitwisseling Jaargrens

Nadere informatie

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1 Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders Versie 1.1 22 juli 2016 Doelstelling Softwareleveranciers informeren over de overgang in berichtenverkeer

Nadere informatie

Softwareleverancieroverleg Workshop 2 vervolg Processtandaardisatie. 5 juli 2016

Softwareleverancieroverleg Workshop 2 vervolg Processtandaardisatie. 5 juli 2016 Softwareleverancieroverleg Workshop 2 vervolg Processtandaardisatie 5 juli 2016 Doel van de sessie Gewenste / bestaande processen helder krijgen Knelpunten vaststellen Bespreken Ontvangen problemen/vragen

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie 1.0 20 november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2

Nadere informatie