Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 & Opmaak budget OCMW Antwerpen"

Transcriptie

1 OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 & Opmaak budget 2017 OCMW Antwerpen De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2017 van OCMW Antwerpen. Erik Peeters Financieel beheerder Falke Meyers Waarnemend secretaris 1

2 Inhoudstabel Algemene Inleiding... 4 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budget De wijzigingen van de strategische nota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek beheer IT De financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Toelichting aanpassing meerjarenplan Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram Overzicht budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse Boek 2: budget De beleidsnota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed

3 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek Beheer IT Het doelstellingenbudget schema B De financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies De Financiële nota Het exploitatiebudget schema B Het investeringsbudget schema B3/B Het liquiditeitenbudget schema B Toelichting budget Toelichting exploitatiebudget Toelichting liquiditeitenbudget Toelichting investeringsbudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein schema TB Evolutie van het exploitatiebudget schema TB Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen schema TB Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverr. schema TB Evolutie van het liquiditeitenbudget schema TB

4 Algemene Inleiding Het bestuursakkoord Respect voor A en de daaruit voortvloeiende beleidsdocumenten vormen de basis voor het stedelijke beleid in de bestuursperiode De bepalingen in het bestuursakkoord zijn ook van toepassing op het OCMW. Daarnaast voert het OCMW de opdrachten uit waarmee het door de federale en de Vlaamse overheid belast is. Het bestuursakkoord werd opgedeeld in thema s die door alle betrokken entiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd en die vertaald werden in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Dit gebeurde groepsbreed en betekent dat er vertrokken werd vanuit het bestuursakkoord en niet vanuit de organisaties. De doelstellingen werden geformuleerd in functie van wat nodig is en wat we willen bereiken, niet in functie van de (toevallige) organogramgrenzen. Op het niveau van de beleidsdoelstellingen vinden we 3 types doelstellingen: Strategisch: Wat we willen bereiken voor bewoners, bedrijven, brains of bezoekers in Antwerpen. Tactisch: Wat we structureel willen bereiken in onze interne werking om zo de strategische doelstellingen optimaal te ondersteunen. Horizontaal: Waar we voor staan en wat we willen verzekeren en bereiken in (alle) strategische en tactische doelstellingen. De 7 hoofdstukken uit het bestuursakkoord vormen de 7 beleidsdomeinen van de stad Antwerpen. Het OCMW is betrokken bij 5 van de 7 beleidsdomeinen. Deze vormen de hoofdindeling van de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsnota van het budget. Iedere doelstelling kreeg een unieke doelstellingencode toegewezen. Deze code lees je als volgt: 1HHM => H = horizontale beleidsdoelstelling 1HHM => HM = beleidsdomein Harmonieuze stad 1HHM => 04 = volgnummer van de beleidsdoelstelling 1HHM => 01 = volgnummer actieplan 1HHM => 02 = volgnummer actie De vertaling van het bestuursakkoord in thema s en doelstellingen resulteerde in een stadsbreed meerjarenplan (zowel strategisch als financieel) voor de periode De opmaak van een dergelijk meerjarenplan vloeit voort uit het Vlaamse planlastendecreet van 15 juli 2011 en uit de regelgeving m.b.t. de Beleids- en Beheerscyclus. Daarnaast is het OCMW verplicht om ook zelf een meerjarenplan op te maken. De aanpassing van het meerjarenplan en budget 2017 van OCMW Antwerpen zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn. De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen van het OCMW. De strategische nota is opgebouwd volgens de indeling in beleidsdomeinen en doelstellingen die ook door de stad Antwerpen wordt gehanteerd. De strategische nota start met het beleidsdomein 4

5 harmonieuze stad omdat dit beleidsdomein de doelstellingen bevat waarvoor het OCMW trekker is. Het merendeel van de kerntaken van het OCMW zit binnen dit beleidsdomein vervat. Uit alle beleidsdoelstellingen die het OCMW wenst te realiseren, kiest het die doelstellingen waarvan het de (mate van) realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. Deze worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd. Over die prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingennota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening. De andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overig beleid. De keuze voor prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Prioritaire doelstellingen: Harmonieuze stad Welzijn - 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. Maatschappelijke integratie en ontplooiing - 1SHM07 - Maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden Lerende en werkende stad Werk en activering - 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. Overig beleid: Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens - 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Bruisende stad Cultureel erfgoed - 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid - 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Communicatie - 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Bestuurlijke organisatie - 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden Personeelsbeleid - 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Logistiek beheer - 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. IT - 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord 5

6 Het budget 2017 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Het budget 2017 concretiseert de lange termijn visie die beschreven staat in het meerjarenplan van het OCMW. Het beschrijft wat het OCMW in 2017 wil realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn. De beleidsnota van het budget volgt dezelfde opbouw (beleidsdomeinen en beleidsdoelstellingen) als de strategische nota in het meerjarenplan. De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving van de acties is opgenomen in beleidsnota van het budget. In dit document Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 en budget 2017 van OCMW Antwerpen zijn de resultaten van de jaarrekening 2015 vastgesteld en verwerkt. Het meerjarenplan en het budget voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Voor de doelstellingen waar het OCMW samenwerkt met partners, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen, zijn enkel de OCMW-budgetten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan en budget. Voor de budgetten die de partners inzetten op de overeenkomstige doelstellingen verwijzen we dan ook naar de beleidsdocumenten van de desbetreffende partners. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2017 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: - De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014), BB/2015/2 (10 juli 2015) en BB/2016/2 (15 juli 2016) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budget 2017 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de OCMWraad beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan en het budget

7 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 OCMW Antwerpen 7

8 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Aanpassing meerjarenplan / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budget 2017 EXPL INV LIQ Budget 2018 EXPL INV LIQ Budget 2019 EXPL INV LIQ

9 De wijzigingen van de strategische nota 1.1. De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Welzijn wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober Het exploitatiebudget voor de jaren werd verhoogd. Het OCMW schrijft onder andere nieuwe convenanten voor Kadans Wonen en Zorghostel Kadans in (zie toelichting op p.67) In het investeringsbudget 2017 werden de investeringskosten voor het project CURANT Urban Innovative Actions (Co-housing) opgenomen. 9

10 1HM Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET HHM Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET HHM We staan mensen in armoede bij in hun materiële noden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

11 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineerden en mee realiseerden, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod ging mee over naar de stad. Een aantal werkingsmiddelen zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties worden vanaf 2015 opgenomen in de budgetten van de stad Antwerpen. Het bedrag aan exploitatiebudget dat hier nog is opgenomen in 2017 en volgende jaren betreft de loonkost van de medewerkers van de beide dagcentra (De Ridder en De Vinken). Daarnaast is ook het bedrag van de convenant met Beschut Wonen Antwerpen m.b.t. de aansturing van deze diensten opgenomen onder deze doelstelling. De uitgaven in het investeringsbudget zijn voorzien voor het eigenaarsonderhoud aan de gebouwen van de 2 sociale steunpunten gezondheid en de 2 dagcentra. 11

12 1SHM Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Vanaf 2016 is dit actieplan met de bijhorende budgetten ondergebracht bij de stad (bedrijf Samen Leven). 1SHM De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

13 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Binnen deze beleidsdoelstelling wordt voor jaren een investeringsbudget van 8 miljoen euro uitgetrokken voor de vernieuwing en de reorganisatie van de sociale centra van het OCMW. Deze investeringen worden gefinancierd vanuit de bestemde gelden. Verschillende sociale centra van OCMW Antwerpen zijn gehuisvest in gebouwen van Zorgbedrijf Antwerpen. Het OCMW gaat voor deze centra op zoek naar geschikte nieuwe locaties om zijn kernopdrachten optimaal te kunnen vervullen. Daarnaast wil OCMW Antwerpen de werking van de sociale centra optimaliseren door bij het zoeken naar geschikte locaties oog te hebben voor schaalvoordelen. We zien in 2016 dat het aantal leefloondossiers verder toeneemt omwille van de instroom van vluchtelingen. We verwachten ook in 2017 een verdere stijging van het aantal dossiers. We voorzien daarom voor de komende jaren een hoger budget voor financiële steun. Om deze instroom aan dossiers op te vangen diende het OCMW een aanvraag in voor bijkomende personeelssubsidies vanuit het Fonds Sociale Maribel. De beslissing over de toekenning van deze middelen was op moment van opmaak van dit document nog niet gekend. Bij toekenning zullen deze middelen in de budgetwijziging 2017 worden opgenomen. Daarnaast organiseert het OCMW zichzelf om deze instroom op te vangen. De lopende optimalisaties binnen de sociale centra in dit kader zullen bij budgetwijziging 2017 geëvalueerd worden. De beleidsdoelstelling Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

14 1SHM De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SHM De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET SHM Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET

15 Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET De beleidsdoelstelling Kwaliteitsvolle woning naar wens wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober SWN Het woonaanbod op de private en de sociale huur- en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad Jaarrekening 2014 Jaarrekening SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

16 De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het exploitatiebudget van doelstelling 1SWN07 onder het actieplan 1SWN0701. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De dotatie is budgetneutraal voor het OCMW, de bedragen zijn zowel aan de uitgaven- als de ontvangstenzijde opgenomen Dotatie Zorgbedrijf exploitatie De investeringsdotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het investeringsbudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf vermindert vanaf 2015 met 3,5 mio EUR per jaar. Daarentegen geeft het OCMW een verhoogde investeringsdotatie van 3,5 mio EUR per jaar. Voor het Zorgbedrijf is dit zodoende financieel neutraal, het OCMW heeft op die manier meer middelen in zijn exploitatiebudget Dotatie Zorgbedrijf investeringen SWN Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET

17 Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Het OCMW schrijft voor de periode een hoger budget in voor tewerkstelling art.60. We voorzien tegen december lopende contracten art.60 op dagbasis. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Werk en Activering wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober SLW OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

18 1SLW Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SLW EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET

19 Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Cultureel erfgoed wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober SBR Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

20 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET De beleidsdoelstelling Strikt budgettair beleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober HSB Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

21 1HSB Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET HSB Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET HSB De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

22 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Communicatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober SSB Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

23 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Bestuurlijke organisatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Vanaf 2016 zijn de inhoud en de budgetten voor dit actieplan ondergebracht in actieplan 1TSB TSB De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

24 Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Personeelsbeleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET

25 1TSB Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET TSB Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

26 Logistiek beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET De beleidsdoelstelling Logistiek beheer wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB1201- De logistieke oplossingen spelen doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Vanaf 2016 zijn de inhoud en de budgetten voor dit actieplan ondergebracht in de actieplannen 1TSB1203 en 1TSB

27 1TSB Alle facetten van de logistieke keten worden efficiënt en maximaal groepsbreed georganiseerd Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Vanaf 2016 zijn de inhoud en de budgetten voor dit actieplan ondergebracht in de actieplannen 1TSB1203 en 1TSB TSB We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET

28 1TSB De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET

29 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling IT wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

30 De financiële nota 1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Aanpassing meerjarenplan / Schema M1: het financiële doelstellingenplan Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 30

31 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2015 (JR) Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

32 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

33 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

34 1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Rapportgegevens: / Aanpassing Type beleidsrapport: meerjarenplan / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 34

35 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

36 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

37 Toelichting aanpassing meerjarenplan 1.4. Financiële risico s Artikel 9,2 van het MB tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico s op te nemen. Hierbij vindt u een beschrijving van de financiële risico s en daarbij de wijze hoe het bestuur hiermee wenst om te gaan in de komende jaren. 1. Toelichting pensioenen - OCMW Antwerpen 0. Algemeen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenovereenkomst. De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de DIBISS. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de DIBISS werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via DIBISS, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via DIBISS. De bijdrages voor pool 1 gebeuren rechtstreeks tav DIBISS (er zijn geen geldstromen met Ethias). Samengevat kunnen we stellen dat er voor de statutaire pensioenen momenteel drie financieringssystemen bestaan. 37

38 Totale pensioenreserve: OCMW (incl. ZNA): Categorie Pool 1 Pool 2 Pool 3 - mandatarissen Pool 3 - pensioenen Pool 3 - aandeel Hoboken Totaal Actieven (in pool 2) Loonmassa Pensioenen (in pool 2) Pensioenmassa In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord ) beslist om voor de contractuele medewerkers een 2de pensioenpijler op te starten. Zodoende dat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). OCMW Antwerpen is (net zoals de stad) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd deze toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Enkel bij de stad zijn momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. OCMW (incl. ZNA): Pensioenverzekering Uit = wettelijke pensioenverplichting Pensioenbetalingen (pool 3) Pensioenen mandatarissen Pensioencomplement Hoboken In tegenstelling tot de Stad wordt er vanuit het OCMW geen koopsom ingebracht. Verder gebeurt er ook nog een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering (=intern bij Ethias). De stad betaalt immers een hogere bijdrage dan de wettelijke percentages. Het OCMW daarentegen betaalt enkel de wettelijke bijdragepercentages. De inbreng in de pensioenverzekering wordt in principe dus volledig gefinancierd vanuit de Stad. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. 2. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de DIBISS, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. OCMW betaalt zowel voor Pool 1 als voor Pool 2 de wettelijke patronale bijdragepercentages, en deze worden als dusdanig voorzien. 38

39 Bovenop de patronale bijdrage werden ook budgetten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage, zoals geraamd door Ethias. Vanaf budgetopmaak '16 werden de budgetten voor responsabilisering bijgesteld als gevolg van een herverdeling van historische pensioenlasten tussen OCMW, ZNA en Zorgbedrijf. OCMW Wettelijke patronale bijdragen* 2016 MJP 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal ZNA Wettelijke patronale bijdragen* 2016 MJP 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal OCMW incl. ZNA Wettelijke patronale bijdragen* 2016 MJP 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal *2016 betreft BW16, 2017 en volgende betreffen BO17 Het OCMW betaalt hier ook geen koopsom zoals de Stad. Zoals vermeld bij de pensioenverzekering, is er een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. Zoals in de inleiding vermeld lopen de bijdragen voor Pool 1 rechtstreeks via DIBISS. 3. Reserves Het reservefonds bij Ethias bedroeg op 31 december ,39 euro, waarvan ,25 euro aandeel OCMW. Het aandeel OCMW is niet opgesplitst tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering. Ristorno vanuit Ethias: deze ristorno is verdeeld over 2/3e aandeel stad en 1/3e aandeel OCMW. Bijkomend heeft het OCMW een bedrag van euro opgenomen in de bestemde gelden (voor de pensioenen). 39

40 Evolutie reserves Reservefonds Ethias 1 januari - aandeel OCMW Saldo pensioenverzekering Aanwending reserves Stad (pensioenverzekering) Ristorno bijdrageverzekering Reservefonds Ethias 31 december - voor interest Rendement 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% Interest Reservefonds Ethias - aandeel OCMW Bestemd geld OCMW - pensioen Totaal reserve Aandachtspunt: Cfr. Ethias contract zijn enkel bij de stad momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. Inbreng stad wordt mee aangewend ter financiering van aandeel OCMW in de pensioenverzekering. 4. Groepsverzekering contractuelen De 2de pensioenpijler betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van wettelijk pensioen. De pensioentoelage werd als volgt vastgesteld: tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast. Budgettair geeft dit volgende: OCMW: Loonkost component* Tweede pensioenpijler *2016 betreft BW16, 2017 en volgende betreffen BO17 2. Leningen aan dochterbedrijven gelieerde ondernemingen Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat leningen verstrekken via OCMW aan gelieerde verenigingen zoals Zorgbedrijf Antwerpen en ZNA een risico inhoudt. Zeker gezien de grootte van de bedragen, vestigen we er hier extra aandacht op. In geval de betreffende vereniging niet meer in staat zou zijn de opgenomen kredieten terug te betalen via OCMW Antwerpen aan de banken, komt de financiële last bij het OCMW Antwerpen in eerste instantie te liggen en in tweede instantie bij de stad Antwerpen. Dit risico wordt eveneens aangehaald in de adviezen van Inspectie Financiën. 40

41 Wel bestaat sinds de budgetwijziging 2015 de afspraak dat de leningen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix aan Park Spoor Noord door ZNA zal gebeuren met financiering op te nemen via Stad Antwerpen en niet meer via het OCMW. In het aangepast meerjarenplan en budgetopmaak 2017 zijn volgende bedragen in budget ingeschreven als opname van doorgeefleningen: ZNA (10 jaar) ZNA (20 jaar) ZNA Totaal Zorgbedrijf (20 jaar) Totaal opname doorgeefleningen Leningen aan derden Op dit moment loopt een korte termijn financiering aan Clova van euro (de dato 5 oktober 2016). Idem opmerking als onder punt Type financiering BBC gaat uit van een klassieke opname van leningen namelijk een lange termijn lening. Korte termijn financiering is heden echter veel goedkoper en dus wordt daar gebruik van gemaakt. Echter, zulke financiering komt niet in beeld in de voorgeschreven wettelijke schema s. De dato 5 oktober 2016 bedroeg de totaal opgenomen korte termijn financiering voor Zorgbedrijf Antwerpen euro en Clova euro. Voor OCMW en ZNA is geen korte termijn financiering opgenomen. 5. Vluchtelingenproblematiek in Antwerpen Binnen de sociale opdracht van het OCMW organiseren wij een strikte opvolging van de evoluties aangaande migratie, asiel en sociale tewerkstelling en activering. Onder meer de kwartaalrapportering van de monitor van het departement Maatschappelijke Integratie is daar een exponent van. De vluchtelingencrisis is in deze begrotingsopmaak ingeschat op extra dossiers in Op basis daarvan is de extra workload ingeschat en is een inschatting gemaakt van de extra budgetten in de exploitatie die nodig zullen zijn. Met betrekking tot personeel werd de extra workload voor de verwachte extra dossiers nog niet volledig voorzien (enkel de 21 VTE die in budget 2016 voorzien werd ikv verwachte toename dossiers vluchtelingen wordt in dit budget 2017 bestendigd). Strikte opvolging en een re-evaluatie bij de budgetwijziging 2017 zullen logischerwijze noodzakelijk zijn. 41

42 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsdoelstellingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 42

43 1.5. Overzicht beleidsdoelstellingen ND Code ND Omschrijving Prioritair 1HHM0101 Proactieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat. X 1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak. X 1HHM0105 1HHM0401 1HHM0402 1SHM0503 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid, gericht op opwaartse mobiliteit en met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede, krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties Gezonde levensstijl is een aandachtspunt in de stedelijke beleidsplanning en uitvoering. De focus op gezonde levensstijl wordt professioneel ondersteund op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten. De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, 1SHM0601 begrijpbaar, beschikbaar. 1SHM0602 Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod. 1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader. X 1SHM0702 Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan. X 1SHM0703 De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven. X 1SHM0704 Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening. X 1SHM0705 Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingsproblemen en afsluiting van energietoevoer. X 1SHM0706 1SWN0703 Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten. Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. 1SLW0601 De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd. X 1SLW0603 OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt. X 1SLW0604 Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid. X 1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad. 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder. 1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust. X X 43

44 1HSB0103 1HSB0104 1SSB0501 1SSB0502 1SSB0503 1SSB0504 1SSB0505 1TSB0701 1TSB0702 1TSB0801 1TSB0802 1TSB0803 1TSB0804 1TSB1203 1TSB1204 1TSB1301 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan. De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid. Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk. Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen. Digitale communicatie is de norm. Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod. De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden. De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier. Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt. Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen. Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking. We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid. De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen. 44

45 1.6. Interne organisatie Organogram Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Organogram Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 45

46 Organogram Raad voor Maatschappelijk Welzijn Vast Bureau Voorzitter Kabinet voorzitter Waarnemend secretaris/ transitiemanager Financieel beheerder Strategisch - klantgerichte departementen Ondersteunende departementen Departement Maatschappelijke integratie en ontplooiing Departement Activering en sociale innovatie Departement Bestuurszaken* Departement Financiën Sociale Centra Cluster 2060 Cluster Noordrand Cluster Oostrand Schuldhulpverlening Schuldbemiddeling Collectieve schuldenregeling Budgetbeheer Woonzekerheid Preventie uithuiszettingen Dak- en thuislozenwerking Crisisopvang Maatschappelijke Ontplooiing Gezinsondersteuning Sociale restaurants Werkervaring en doostrstroom Werkervaring (art.60 7) Activeringsprojecten in eigen beheer Interne en externe Opleidingen Opleidingen Nederlands Technische & oriënterende opleidingen Welzijnstrajecten VDAB Sociale activering en actief burgerschap Vrijwilligerswerk Voortrajecten (o.a. Power Plus) Vrije Tijd Kabinet secretaris Klachtendienst Beleids- en beheerscyclus Secretariaat Archief en informatiebeheer Museum Coördinatie Financiën Debiteurenbeheer Boekhouding Thesaurie Beheerscontrole en budget Cluster Scheldeoever Cluster Zuidrand SC Plein SC De Wilg Maatschappelijke hulpverlening aan residenten Jongerenwerking Tweedelijnsdiensten sociale centra Energiecel Ondersteunende diensten Stafdienst Sociaal Wonen Kliëntenregistratie Financiële administratie MI Klantbegeleiding Verhuringen Ondersteunende diensten Stafdienst Klantgerichte Administratie Departementsgerichte Administratie Inspraak en participatie Dagcentra Activeringsprojecten in eigen beheer Ondersteunend technisch team Coördinatie Informatica Interne Controle Kasbeheer Juridische dienst Communicatiedienst Patrimoniumbeheer en -onderhoud Gemeenschappelijke diensten met de stad Arbeidsbegeleiding Strategisch financiële Coördinatiefondsenwerking Personeelsmanagement (PM) Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) Organogram OCMW Antwerpen 1 oktober 2016 * de kerndiensten van het departement Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken (stad+ocmw). Het gemeenschappelijke Bestuurszaken zal aangestuurd worden door een directeur Bestuurszaken. 46

47 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht budgethouders Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Overzicht budgethouders Budgetverantwoordelijken en Budgetmedewerkers OCMW Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-1 Budgetverantwoordelijke (BV) OCMW Falke Meyers Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-2 Profit center (PC) Budgetplaats (BP) Budgetverantwoordelijke (BV) 4001 Bestuurszaken BZ 4002 Financiën FIN 4004 Personeelsmanagement PM 4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale GAC Anne Baré Erik Peeters Goele Haest Ludovic Van Den Bulck 4006 Gemeenschappelijke Preventiedienst GPD 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Stefaan Van Reusel Fanny Degraeve Bestuurszaken (1) BZ Activering en Sociale Innovatie ACSI Anne Baré Martin Conincx 47

48 Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-3 Profit center (PC) Budgetplaats (BP) Budgetverantwoordelijke (BV) Bestuurszaken (BZ) Bestuurszaken 4000 HD BZ 4001 Bestuurszaken 4001-BZ Raad Maatsch.Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken Anne Baré 4001 Bestuurszaken 4002-BZ Kabinet Voorzitter Kabinet Voorzitter B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken Anne Baré 4001 Bestuurszaken 4003-BZ Kabinet Secretaris Kabinet Secretaris B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken Anne Baré 4001 Bestuurszaken 4004-BZ Secretariaat Secretariaat B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken Anne Baré 4001 Bestuurszaken 4005-BZ Juridische dienst Juridische dienst B4-F4/12/BV BZ Jur. Dienst Anne Baré 4001 Bestuurszaken 4006-BZ Interne Controle Interne Controle B4-F4/13/BV BZ Int.Controle John Steyaert 4001 Bestuurszaken 4007-BZ Communicatie Communicatie B4-F4/14/BV BZ Communicatie Marijke De Rouck 4001 Bestuurszaken 4012-BZ Zorgbedrijf Zorgbedrijf B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken Anne Baré 4001 Bestuurszaken 4013-BZ Facilit diensten Den Bell Facilitaire diensten Den Bell B4-F4/15/BV BZ Facilities Werner Symoens 4001 Bestuurszaken 4014-BZ Museum Museum B4-F4/73/BV BZ Museum Anne Baré 4001 Bestuurszaken 4015-BZ Archief en Informatiebeh Archief en informatiebeheer B4-F4/74/BV BZ Archief- Infbeh Anne Baré 4001 Bestuurszaken BZ Personeelsincentives BZ Personeelsincentives B4-F4/AW /BV Personeelsincentives Erik Robert 4001 Bestuurszaken 4018-BZ Beleids- en Beheercyclus Beleids- en Beheercyc Sven Gerits B4-F4/AY/BV BZ Beleids- en Beheerscyclus 48

49 Bestuurszaken (1) (BZ1) HD BZ Bestuurszaken (1) 4181-BZ1 Administr. Coördinatie 4009 Patrimonium, ICT en Beveiliging 4182-BZ1 Coördinatie Informatica Administratieve Coördinatie B4-F4/60/BV BZ1 Adm.Coörd Coördinatie informatica B4/61/BV PIB Coörd. Inf. Anne Baré Anne Baré Alex Van Gysel 4009 Bestuurszaken (1) 4191-BZ1 Patrimonium HM MIO 4009 Bestuurszaken (1) 4193-BZ1 Patrimonium HM Welzijn 4009 Bestuurszaken (1) 4194-BZ1 Patrimonium WN 4009 Bestuurszaken (1) 4195-BZ1 patrimonium SB 4009 Bestuurszaken (1) 4197 BZ1 Patrimonium AF 4009 Bestuurszaken (1) 4208-BZ1 Patrimoniumonderhoud BZ Patrimonium HM MIO B4-F4/66/BV BZ1 Patr. A ook kpl 40927*, 40940*, 40912* BZ Patrimonium HM Welzijn B4-F4/66/BV BZ1 Patr. A ook kpl 40918*, 40938*, 40939*, 40914* , BZ Patrimonium WN B4-F4/67/BV BZ1 Patr. Soc. Won ook kpl 40911*, 40913*, 40915* BZ patrimonium SB B4-F4/66/BV BZ1 Patr.A ook kpl 40928*, 40917* BZ Patrimonium AF B4-F4/66/BV BZ1 Patr.A ook kpl 40920*, 40921*, 40922*, 40923*, 40924*, 40925*, 40919* Patrimoniumonderhoud B4-F4/96/BV BZ1 Patr.Onderhoud Wim Ceulemans Michel Grootjans Wim Ceulemans Michel Grootjans Michel Grootjans Wim Ceulemans Michel Grootjans Wim Ceulemans Michel Grootjans Wim Ceulemans Michel Grootjans Wim Ceulemans Patrimoniumbeheer 4009 Bestuurszaken (1) 4210-BZ1 Patrimoniumbeheer B4-F4/AH/BV BZ1 Patrimoniumbeh. Michel Grootjans Wim Ceulemans 4009 Bestuurszaken (1) 4213-BZ1 Patrimonium HM Gezondheid BZ Patrimonium HM Gezondheid B4-F4/AK/BV BZ1 Soc.Stp. Gez. ook kpl 40933*, 40935*, 40934* Michel Grootjans Wim Ceulemans Michel Grootjans BZ Patriminum LW Wim Ceulemans 4009 Bestuurszaken (1) 4216-BZ1 Patriminum LW B4-F4/AN/BV Patr.Activering 4009 Bestuurszaken (1) 4016-BZ1 Verblijfkosten Residenten ook kpl 40936*,40937* BZ1 Verblijfskosten Residenten B4-F4/AV/ Verblijfk. Res.(Patr) Michel Grootjans Wim Ceulemans 49

50 Financiën (FIN) Financiën 4030 HD FIN 4002 Financiën 4031-FIN Coördinatie Financiën Coördinatie Financiën B4-F4/17/BV FIN Financiën Erik Peeters 4002 Financiën 4034-FIN Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer B4-F4/17/BV FIN Financiën Lander Liekens 4002 Financiën 4035-FIN Boekhouding Boekhouding B4-F4/18/BV FIN Boekhouding Jan Vercauteren 4002 Financiën 4036-FIN Thesaurie Thesaurie B4-F4/19/BV FIN Thesaurie Guy Claessens 4002 Financiën 4037-FIN Beheerscontrole en Budget Beheerscontrole en Budget B4-F4/20/BV FIN Beh.controle Werner Symoens 4002 Financiën 4038-FIN Coördinatie Informatica FIN Coördinatie Informatica B4-F4/AU/BV FIN Coörd. Inf. Werner Symoens Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) 4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale 4090-GAC Gemeensch. Aankoopcentrale Gem Aankoopcentrale B4-F4/27/BV Gem Aank.centrale Ludovic Van Den Bulck Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) 4006 Gemeenschapelijke Preventiedienst 4100-GPD Gemeensch. Preventiedienst Gem. Preventiedienst B4-F4/28/BV Gem Prev.dienst Stefaan Van Reusel 50

51 Personeelsmanagement (PM) Personeelsmanagement 4070 HD PM 4004 Personeelmanagement 4071-PM Personeelsbeheer vanaf 01/01/2017 verwijderen Personeelsbeheer B4-F4/23/BV Personeelsbeheer Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4072-PM ZNA ZNA B4-F4/24/BV PM ZNA Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4073-PM Detachering Detachering B4-F4/23/BV Personeelsbeheer Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4076-PM HR ALGEMEEN vanaf 01/01/2017 verwijderen HR Algemeen B4-F4/76/BV HR Algemeen Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4077-PM HR Klantwerking HR Klantwerking B4-F4/77/BV HR Klantwerking Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4078-PM HR Werving en selectie vanaf 01/01/2017 verwijderen HR Werving en selectie B4-F4/78/BV HR Werv. & Sel. Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4079-PM HR Loopbaanbeleid vanaf 01/01/2017 verwijderen HR Loopbaanbeleid B4-F4/79/BV HR Loopbaanbeleid Goele Haest (niet in Sap) Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4080-PM Personeelsmanagement vanaf 01/01/ PM Personeelsmanagement B4-F4/BB/BV Personeelsmanagement 4004 Personeelmanagement 4081-PM Shared Service Center vanaf 01/01/ PM Shared Service Center B4-F4/BC/BV Shared Service Center Goele Haest (niet in Sap) 4004 Personeelmanagement 4082-PM Strategische Diensten vanaf 01/01/ PM Strategische diensten B4-F4/BD/BV Strategische Diensten Goele Haest (niet in Sap) 51

52 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (MI) Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4110 HD MI 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4111-MI Ondersteunende diensten Ondersteunende diensten B4-F4/29/BV MI Onderst. Dienst Fanny Degraeve 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4113-MI Cluster Cluster 2060 B4-F4/30/BV MI Cl Jonathan Mortelmans 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4114-MI Cluster Noordrand Cluster Noordrand B4-F4/31/BV MI Cl. Noordrand Ingrid Sterckx 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4115-MI Cluster Oostrand Cluster Oostrand B4-F4/32/BV MI Cl. Oostrand Ingrid Sterckx 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4116-MI Cluster Scheldeoever Cluster Scheldeoever B4-F4/33/BV MI Cl. Scheldeoev Kris Drossaert (niet in Sap) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4117-MI Cluster Zuidrand Cluster Zuidrand B4-F4/34/BV MI Cl. Zuidrand Kris Drossaert (niet in Sap) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4118-MI SC De Wilg SC De Wilg B4-F4/35/BV MI SC De Wilg Jonathan Mortelmans 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4119-MI SC Plein SC Plein B4-F4/36/BV MI SC Plein Kris Drossaert (niet in Sap) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4125-MI Projecten Projecten B4-F4/55/BV MI PROJ Fanny Degraeve 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4126-MI Coördinatie Bijstand Coördinatie Bijstand B4-F4/56/BV MI CB Katelijne Lieten 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4135-MI Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening B4-F4/39/BV MI Schuldhulpverl Bart Fret 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4138-MI Jongerenexpertise Jongerenexpertise B4-F4/82/BV MI Jongerenexpertise Kris Drossaert (niet in Sap) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4139-MI Tweedelijnsdiensten sociale centraalgemeen Tweedelijnsdiensten SC - algemeen B4-F4/83/BV MI 2 lijnsd. SC Alg. Kris Drossaert (niet in Sap) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4141-MI Verblijfkosten Residenten Maatschap.Hulpverlening à Residenten (Verblijfskosten Residenten) B4-F4/85/BV MI Verbl. Res. Annemie Pype 52

53 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4142-MI ESF projecten ESF projecten B4-F4/86/BV MI ESF Proj. Jonathan Mortelmans 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Sociale Restaurants MI Sociale Restaurants B4-F4/42/BV GWWS Rest. & Krui. Tanja Van kerckhoven 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Sociale Kruideniers MI Sociale Kruideniers B4-F4/42/BV GWWS Rest. & Krui. Tanja Van kerckhoven 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Klantbegeleiding Bewoners MI Klantbegeleiding Bewoners B4-F4/69/BV GWWS Klantbeg. Bew. Madeleen Peeters Wim Peeters 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI - Dak- en thuislozenwerking MI Dak- en thuislozenwerking B4-F4/70/BV GWWS Dak E TL Madeleen Peeters Wim Peeters 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Crisisopvang MI Crisisopvang B4-F4/92/BV GWWS Crisisopv. Madeleen Peeters 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Gezinsondersteuning MI Gezinsondersteuning B4-F4/AR/BV MI Gezinsondersteuning Tanja Van kerckhoven 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Strategisch Financiële coördinatie MI Strategisch Financiële coördinatie B4-F4/95/BV GWWS SFC Katelijne Lieten 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4235-MI Vluchtelingencrisis MI Vluchtelingencrissis B4-F4/AX/BVMI Vluchtel.crisis Fanny Degraeve 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Lokaal Opvanginitiatief - NBM MI Lokaal Opvanginitiatief-NBM B4-F4/AZ/MI Lok Opvanginitiatief - NBM Madeleen Peeters 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Arbeidsbegeleiding MI Arbeidsbegeleiding B4-F4/BE / MI Arbeidsbegeleiding Katelijne Lieten 53

54 Activering en Sociale Innovatie (ACSI) 4010 Activering en Sociale Innovatie 4220-HD ACSI 4010 Activering en Sociale Innovatie 4221-ACSI Resultaatverdeling Resultaatverdeling Martin Conincx B4-F4/98/ACSI ResultaatverdMartin Conincx 4010 Activering en Sociale Innovatie 4222-ACSI Ondersteunende diensten activering Ondersteunende diensten activering B4-F4/99/ ACSI Ond. Dienst. A. Nadine Rypens 4010 Activering en Sociale Innovatie 4223-ACSI Opleidingen Nederlands Opleidingen Nederlands B4-F4/AA/BV ACSI Opleid. Ned. Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie 4224-ACSI Sociale Activering en Actief Burgerschap Sociale Activering en actief burgerschap B4-F4/AB/ ACSI Soc. Act.- Burg. Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie 4225-ACSI Technische-Orienterende Opleidingen 4010 Activering en Sociale Innovatie 4226-ACSI Welzijnstrajecten VDAB Technische - Oriënterende Opleidingen B4-F4/AC/ ACSI Tech.-Or. Opl Welzijnstrajecten VDAB B4-F4/AD/ ACSI Welz.Traj.VDAB Erwin Van de Mosselaer Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie 4227-ACSI Begeleiders werkervaring Begeleiders werkervaring B4-F4/AE/ACSI Begl. Werkerv. Nadine Rypens 4010 Activering en Sociale Innovatie 4228-ACSI Werkervaring (art60ers) Werkervaring (art. 60ers) B4-F4/AF/ ACSI Werkerv. (a60) Nadine Rypens 4010 Activering en Sociale Innovatie 4229-ACSI Activeringsprojecten in eigen beheer algemeen Activeringsprojecten in eigen beheer - algemeen B4-F4/AG/ACSI Aproj. Eig.Beh Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie 4230-ACSI Vrije Tijd (nieuw) Vrije Tijd B4-F4/80/BV ACSI Vrije Tijd Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie 4231-ACSI Inspraak en Participatie Inspraak en Participatie B4-F4/81/BV ACSI Inspr. en Part. Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie ACSI Voortrajecten Begeleiding van jongeren naar zelfst.?? B4-F4/AT/ BV ACSI Voortrajecten Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie ACSI ESF ESF B4-F4/BA/ BV ACSI ESF Nadine Rypens 54

55 Rapportgegevens: / Toelichting Type beleidsrapport: aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 55

56 Beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsveld Beleidsdomei Beleidsdomein Beleidsdomein lange code Beleidsveld omschrijving n code korte omschrijving omschrijving 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 00 AF Algemene financiering 0020 Fiscale aangelegenheden 00 AF Algemene financiering 0030 Financiële aangelegenheden 00 AF Algemene financiering 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 00 AF Algemene financiering 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 00 AF Algemene financiering 0090 Overige algemene financiering 00 AF Algemene financiering 0930 Sociale huisvesting 01 WN Woonstad 0953 Woon- en zorgcentra 01 WN Woonstad 0830 Centra voor volwassenenonderwijs 04 LW Lerende en werkende stad 0904 Activering van tewerkstelling 04 LW Lerende en werkende stad 0700 Musea 05 BR Bruisende stad 0900 Sociale bijstand 06 HM Harmonieuze stad 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 06 HM Harmonieuze stad 0949 Overige gezinshulp 06 HM Harmonieuze stad 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 06 HM Harmonieuze stad 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 06 HM Harmonieuze stad 0100 Politieke organen 07 SB Sterk bestuurde stad 0110 Secretariaat 07 SB Sterk bestuurde stad 0111 Fiscale en financiële diensten 07 SB Sterk bestuurde stad 0112 Personeelsdienst en vorming 07 SB Sterk bestuurde stad 0113 Archief 07 SB Sterk bestuurde stad 0114 Organisatiebeheersing 07 SB Sterk bestuurde stad 0115 Welzijn op het werk 07 SB Sterk bestuurde stad 0119 Overige algemene diensten 07 SB Sterk bestuurde stad 0982 Ziekenhuizen 07 SB Sterk bestuurde stad 56

57 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Schema TM1: Personeelsbestand Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Personeelsbestand (Schema TM1) Schema TM1: Personeel Inhoud!A1 Aantal voltijds equivalenten (VTE) Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A 3 3 Niveau B 8 7 Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Voorzitter, ondervoorzitters en decretale graden zijn niet opgenomen 57

58 Rapportgegevens: / Toelichting Type beleidsrapport: aanpassing meerjarenplan / Schema TM2: De financiële schulden Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 58

59 1.7. Financiële schulden (schema TM2) Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 (JR) 2015 (JR) A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen *** C. Periodieke aflossingen * D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten ** G. Periodieke leningslasten (C+F) * Exclusief Domus Flandria kapitaalsubsidies en w aarborg staatslening ** Exclusief intresten korte termijn financiering en Domus Flandria intrestsubsidies *** 2016 betreft overname lening Beschut Wonen (inboeking is niet budgettair, aflossingen zijn w el budgettair) Financiële schulden ten laste van derden 2014 (JR) 2015 (JR) A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten *** G. Periodieke leningslasten (C+F) *** Exclusief intresten korte termijn financiering 59

60 Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse is als externe bijlage toegevoegd aan het oorspronkelijke meerjarenplan zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

61 Boek 2: budget 2017 OCMW Antwerpen 61

62 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / budget / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2017 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budget 2017 EXPL INV LIQ

63 De beleidsnota De beleidsnota geeft een beschrijving van de doelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen. De financiële nota van het budget bevat de financiële vertaling ervan. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De doelstellingen en acties van de OCMW beleidsnota van het budget 2017 kaderen in het meerjarenplan De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving van de acties is opgenomen in de beleidsnota van het budget. Voor de doelstellingen waar het OCMW samenwerkt met partners, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen, zijn enkel de OCMW-budgetten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan en -budget. Voor de budgetten die de partners inzetten op de overeenkomstige doelstellingen verwijzen we dan ook naar de beleidsdocumenten van de desbetreffende partners. 63

64 De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) De stad is regisseur van de horizontale doelstelling Welzijn. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren en trekt zelf een aantal onderliggende doelstellingen zoals bijvoorbeeld het daklozenbeleid. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1HM Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET HHM Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp -en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk. Onder deze doelstelling zit het project X-Stra! vervat. X-Stra! is een vooruitgeschoven dienstverlening van de stad Antwerpen (valt onder bedrijf Samen Leven) en het OCMW. Maatschappelijk werkers leggen proactief huisbezoeken af om de levensomstandigheden en noden van de bewoners te onderzoeken. Bewoners worden toegeleid naar de gepaste hulpverlening. Het gaat om kortlopende interventies. De zelfredzaamheid van bewoners verhoogt hierdoor. X-Stra! informeert burgers ook over rechten en plichten. Tevens worden verzuchtingen van bewoners gesignaleerd naar betrokken (stedelijke) diensten, buurtorganisaties en het beleid. 64

65 1HHM Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET HHM Elke dak- en thuisloze krijgt gepaste opvang. Het OCMW streeft er naar om elke dak- en thuisloze de gepaste opvang en begeleiding te bieden. De ervaring leert ons dat dispatching via meerdere locaties waarbij ook nog eens verschillende werkwijzen worden gehanteerd, niet werkt. In samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk werd één stedelijk dispatching uitgewerkt. Het huidige hulpverleningsaanbod en de opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen wordt constant gemeten, geregistreerd en bijgestuurd waar nodig. Deze bijsturing, de vinger aan de pols houden, moet in overeenstemming zijn met de noden van onze stad. In mei 2016 werd een permanente nachtopvang geopend voor verblijfsgerechtigde meerderjarige daklozen gelegen te Desguinlei 33, Antwerpen. Deze werking zal in 2017 verder worden geoptimaliseerd. Het voorkomen van dakloosheid en het vermijden van uithuiszettingen werd uitgewerkt binnen huurinterventie en bemiddeling. We werken proactief en trachten snel te anticiperen op huurachterstal, overlastproblematiek. In 2017 blijven we inzetten op het bekendmaken van de dienstverlening die onze stad aanbiedt aan verhuurders/huurders, bvb SVK, huurinterventie en bemiddeling, Woonkantoren,. Accenten: Hertekening van het daklozenlandschap: o Optimaliseren procedures, werking, behoefteanalyse van de nachtopvang. o Uittekening van één stedelijke woondispatching. o Inzet Pension Van Schoonhoven. o Ontwikkelen van innovatieve woon- en opvangprojecten chronische dak- en thuislozen met binding in Antwerpen binnen KADANS, Ketenaanpak voor chronische dak- en thuislozen Antwerpen stad. Verdere ontwikkeling van de site Van Schoonhoven onder leiding van het departement Bestuurszaken/Patrimoniumbeheer en -onderhoud. o een instapklare en tijdelijke opvang voor verblijfsgerechtigde dak- en thuislozen (alleenstaanden en gezinnen) gericht op doorstroom o extra opvangplaatsen voor verblijfsgerechtigde dak- en thuislozen gedurende de winterperiode. 65

66 o een derde inloopcentrum gericht op ontmoeting en hulpverlening. o een praktisch dienstencentrum (douches, wasmachines, droogkasten, lockers, ) waarvan dak- en thuislozen gebruik kunnen maken. o implementeren van de stedelijke woondispatching. Reorganisatie van de dagopvang o aanknoping met hulpverlening. o gericht op overlastbeperking en aandacht voor het opzetten van persoonsgerichte trajecten. o in samenwerking met de stad (Samen Leven) en de uitbater. o openings- en sluitingsuren aanpassen aan noodzaak. Project CURANT - Urban Innovative Actions - project Co-housing Binnen de vluchtelingen populatie zijn de niet begeleide minderjarige vluchtelingen een zeer kwetsbare groep waarvoor op Europees en internationaal niveau afspraken zijn gemaakt betreffende zorg en bescherming. Echter, wanneer deze jongeren de volwassen leeftijd van 18 jaar bereiken vallen deze extra zorg en beschermingsmaatregelen grotendeels weg en worden ze geacht als volwassene te integreren en zelfredzaam te zijn. Deze overgang is vaak te groot voor deze groep jongvolwassenen. Het project CURANT wil voor 135 niet begeleide jong volwassen vluchtelingen deze overgang begeleiden. In juni 2015 werd door de Europese Commissie een nieuw subsidiekanaal voor stedelijke innovatie gelanceerd: Urban Innovative Actions (UIA). Voor de eerste call diende de stad het CURANT-project in. Indien het project wordt goedgekeurd komen de middelen naar het OCMW. Het subsidiedossier is opgebouwd rond de idee om 18+ voormalige niet begeleide minderjarige vluchtelingen financieel voordelig te laten samenwonen met jonge Antwerpenaars teneinde hun integratie te versnellen. Naast dit woonexpermiment is in het dossier voldoende aandacht voor psychische begeleiding opgenomen evenals vorming van zowel de vluchteling alswel de 'woonbuddy'. Teneinde wetenschappelijk te onderbouwen wat wel en niet werkt tijdens het experiment zal Universiteit Antwerpen onderzoek doen. Het totale budget voor drie jaar bedraagt euro waarvan eigen inbreng euro en het subsidiabele gedeelte euro. Daarnaast zijn er nog projectinkomsten uit verhuring geraamd op euro. Een substantieel deel van de projectmiddelen zal geïnvesteerd worden in co-housing infrastructuur (aankoop, renovatie of inhuring van onroerend goed). Op moment van opmaak van dit budgetdocument was er nog geen zekerheid over de verwerving van deze subsidies. Het OCMW heeft in het budget 2017 de nodige exploitatie- en investeringsmiddelen voorzien om dit project te kunnen aanvatten van zodra het project goedgekeurd wordt begin oktober In het project worden ook subsidies voor de financiering van 9 VTE (80% financiering) gevraagd. Deze bijkomende personeelsmiddelen worden na goedkeuring van het project ingeschreven in de budgetwijziging

67 1HHM Dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek worden geholpen door middel van een ketenaanpak. Dak- en thuislozen met een meervoudige complexe problematiek komen in beeld bij verschillende diensten. Omdat elke dienst deze groep vanuit het eigen perspectief benadert, wordt er meestal slechts fragmentarisch gereageerd. Voor deze groep is het noodzakelijk dat de verschillende interventies op elkaar worden afgestemd, schotten worden weggewerkt zodat de aanpak sluitend wordt en organisaties/zorgverstrekkers efficiënter kunnen samenwerken. Op deze wijze ervaart de cliënt de verschillende interventies als één geheel, kan er meer continuïteit in de zorg gerealiseerd worden en kan er winst worden geboekt op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. Continuering ketenaanpak voor de doelgroep daklozen met meervoudige complexe problematiek: Project Zorghostel De Ketenaanpak dak- en thuislozen Antwerpen (Kadans) is een organisatie- en domeinoverstijgend samenwerkingsverband tussen politie/justitie, hulp/zorgverlening en bestuur. De ketenaanpak staat voor het verbeteren van de leefsituatie en het vergroten van de zelfredzaamheid van dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek. Het garanderen van zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit en het reduceren van de overlast die de precaire leefsituatie van de doelgroep met zich meebrengt. Om met deze doelgroep aan stabilisatie, en maatschappelijk en persoonlijk herstel te werken, is het noodzakelijk deze doelgroep te kunnen huisvesten in innovatieve woonvormen. Het zorghostel vult een lacune in het huidige zorgaanbod. In het huidige aanbod ontbreekt een haalbare en duurzame huisvesting voor dak- en thuislozen die drugs gebruiken. Binnen het Joostens Lemmégebouw aan de Dambruggestraat te Antwerpen wordt daarvoor het gedeelte dat bekend staat als De Passage ontwikkeld tot een zorghostel voor de doelgroep met een capaciteit van circa 20 plaatsen. In een later stadium kan de capaciteit uitgebreid worden tot opvangplaatsen. In dit kader gaat het OCMW op zoek naar een uitvoerder voor de exploitatie van het zorghostel. De streefdatum voor de openstelling van het zorghostel is 1 april De looptijd van het project is drie jaar, met mogelijkheid dit project tweemaal te verlengen met drie jaar, telkens na een positieve evaluatie door de lokale overheid (maximale totale looptijd: negen jaar). Hiervoor zal de uitvoerder van het project een toelage ontvangen. Voor het vast gedeelte van het project bedraagt het richtbedrag van de toelage per jaar ,00 met een jaarlijkse indexatie van maximaal twee procent. Voor het voorwaardelijk deel van het project wordt desgevallend de toelage berekend aan de hand van de concrete omstandigheden. Project KADANS Wonen De Ketenaanpak dak- en thuislozen Antwerpen (Kadans) is een organisatie- en domeinoverstijgend samenwerkingsverband tussen politie/justitie, hulp/zorgverlening en bestuur. 67

68 De ketenaanpak staat voor het verbeteren van de leefsituatie en het vergroten van de zelfredzaamheid van dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek. Het garanderen van zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit en het reduceren van de overlast die de precaire leefsituatie van de doelgroep met zich meebrengt. Het project Kadans Wonen richt zich tot dak- en thuislozen die over beperkte woonvaardigheden beschikken en zich openstellen voor enige vorm van begeleiding. Om met deze doelgroep aan stabilisatie, en maatschappelijk en persoonlijk herstel te werken, is het noodzakelijk deze doelgroep te kunnen huisvesten in innovatieve woonvormen. Kadans Wonen vult een lacune op in het huidige zorgaanbod. In het huidige aanbod ontbreekt een haalbare en duurzame huisvesting voor de dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek. Het project heeft een capaciteit van 20 wooneenheden. In dit kader gaar het OCMW op zoek naar een uitvoerder die op twee verschillende locaties op het grondgebied van de stad Antwerpen woonvoorzieningen zal exploiteren voor de opvang van meerderjarige dak- en thuislozen. De streefdatum voor de aanvang van het project is 1 januari De looptijd van het project is drie jaar, met mogelijkheid dit project tweemaal te verlengen met drie jaar, telkens na een positieve evaluatie door de lokale overheid (maximale totale looptijd: negen jaar). Voor het project zal de uitvoerder een toelage ontvangen. Deze toelage = EUR in HHM Acute dak -en thuislozen worden geholpen via korte begeleidingstrajecten. Mensen die zich kortstondig in een situatie van dak- en thuisloosheid bevinden en die via kortdurende begeleidingen geïntegreerd worden in de maatschappij. Het opzetten van kortstondige begeleidingstrajecten/vroeginterventie Geïntegreerde hulpverlening vanaf de eerste dag waarbij wordt voorkomen dat klanten verder afglijden in een neerwaartse spiraal en hulpverleningsafhankelijk worden. 1HHM Dak -en thuislozen maken gebruik van een laagdrempelig (paramedisch) zorgaanbod met outreach-opdracht. Organiseren van een laagdrempelig zorgaanbod met outreach-opdracht voor dak- en thuislozen en mensen met verminderde welzijnskansen. Laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen: Zorgaanbod in de opvangcentra. Betere samenwerking met ziekenhuizen en psychiatrie. Dak- en thuislozen worden meer verankerd in de reguliere gezondheidszorg. 1HHM Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties. 68

69 Buitenlandse daklozen zonder geldige verblijfsdocumenten bevinden zich momenteel vaak in een uitzichtloze situatie: werkloosheid in combinatie met verslavingsproblemen vormen een vicieuze cirkel die zeer moeilijk kan doorbroken worden. Deze combinatie van problemen leidt geregeld tot ernstige overlastproblemen op straat. Taalproblemen en culturele verschillen maken het moeilijk voor hulpverleners om resultaatsgericht te werken met deze doelgroep. De inschakeling van hulporganisaties uit het land van herkomst kan bijdragen tot een betere, meer resultaatgerichte aanpak van deze problematiek. Inschakeling van de internationale hulporganisatie Barka (en anderen) voor buitenlandse dak- en thuislozen. 1HHM010306: Uithuiszetting wordt maximaal vermeden door bemiddeling OCMW. Via een aanklampende, persoonsgerichte en preventieve aanpak willen we het aantal dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied effectief terugdringen. Een geïntegreerd beleid gericht op preventie en vroeginterventie zal dak- en thuisloosheid voorkomen. Accenten: Voorkomen van dakloosheid o Persoonsgerichte aanpak ter bestendiging van een duurzame leefsituatie (aanklampend en preventief) o De dienst Preventie van uithuiszettingen ondersteunt via korte bemiddelingstrajecten, bij huurproblemen, de burger met het oog op het voorkomen van een uithuiszetting. Langdurige bemiddelingstrajecten (één jaar) op de private huurmarkt worden opgenomen door CAW (Convenant). Zowel verhuurder als huurder kunnen een bemiddelingsaanvraag indienen. o We zetten extra in op doorstroom tijdens de winterwerking zowel voor de verblijfsgerechtigden als de niet verblijfsgerechtigden. o Uitwerken ketenaanpak daklozen = KADANS: Dossiers inzake daklozen Antwerpen vanuit de verschillende organisaties worden besproken door vaste medewerkers waardoor de hulpverlening wordt afgestemd op elkaar en zorg op maat kan ontwikkeld worden. 1HHM We staan mensen in armoede bij in hun materiële noden. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET HHM In de strijd tegen kinderarmoede zetten we in op zeer jonge kinderen en investeren we in kansarme kinderen en hun ouders Preventie is de beste manier om kwetsbare kinderen en hun gezinnen te ondersteunen. Vroegtijdige ondersteuning en detectie van problemen aan gezinnen met heel jonge kinderen en zelfs aanstaande ouders is daarom belangrijk. In datzelfde kader hechten we veel belang aan het tijdig instappen van kinderen in onderwijs. 69

70 Opgroeien in armoede brengt heel wat risico s met zich mee voor de ontwikkeling van het kind en diens verdere leven. Vroegtijdige ondersteuning aan heel jonge kinderen en zelfs aanstaande ouders is belangrijk om deze armoedecirkel te doorbreken. De groep stad Antwerpen streeft er naar om het recht op optimale ontwikkeling en op het welzijn van het kind maximaal te garanderen. De strijd tegen kinderarmoede is prioritair in het bestuursakkoord Onder de doelstelling Welzijn willen we het accent leggen op preventie, vroegtijdige detectie en interventies. Dit willen we concreet doen door zo vroeg mogelijk te investeren in kansarme gezinnen, namelijk al vanaf de zwangerschap. 1HHM Meer kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder gezinnen met kinderen maken gebruik van het aanbod van buurtrestaurants. Opzet buurtrestaurants: enerzijds een gezonde en goedkope warme maaltijd aanbieden, anderzijds een ontmoetingsplaats bieden voor mensen uit de buurt. Dit met speciale aandacht voor kinderarmoedebestrijding. Daarnaast zijn de buurtrestaurants ook werkervaringsplaatsen. De uitbating van de buurtrestaurants wordt opgenomen door partners. Het OCMW sloot hiervoor samenwerkingsovereenkomsten met: Zet U Cas vzw Sense Kamiano De lopende samenwerkingen worden bijgestuurd in functie van nieuwe beleidsopties: Accent op kinderarmoede Aansluiting beleidsplan armoede Project TOMAAT, T is Op kindermaat (loopt tot 31/12/2017) Op 8/01/2016 werd de goedkeuring van het project aan Sense bezorgd. Er wordt euro gesubsidieerd vanuit het Vlaamse departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin, afdeling Welzijn en Samenleving ( euro voor Sense, euro voor Huizen van het Kind (HvhK).) Doel: Bereiken van meer kwetsbare gezinnen via netwerk HvhK om zo een verdere link te leggen tussen een gezonde maaltijd en ontmoeting en integrale gezinsondersteuning. Projectperiode opgedeeld in 2 fases: 1. Focus op een wijk in Antwerpen waar er op dit moment geen buurtrestaurant is. Het HvhK wordt in deze wijk het contactpunt voor de kwetsbare gezinnen met kinderen. Er wordt een projectgroep opgestart om noden te detecteren rond bereik, toeleiding en integrale gezinsondersteuning (mogelijke ideeën: kookworkshops, pop-up buurtrestaurant, ter beschikking stellen van afhaalmaaltijden, ). op drukke momenten in HvhK met buurtrestaurant naar HvhK. (eerste maaltijd als promo) 70

71 2. Focus op een wijk waar wel al een buurtrestaurant is, idealiter vlak bij HvhK. Zodoende kan er gewerkt worden aan ontmoeting, huiswerkbegeleiding, In 2017 zal er met de kandidaat-huizen van het Kind uitgewerkt worden hoe het project zal lopen op maat van hun werking en wijk, en wordt dit via acties uitgewerkt. Aandachtspunt gezondheid In 2016 is er gestart met een samenwerking tussen de dienst Gezondheid van de stad en Sense vzw ifv een gezonde maaltijd voor volwassenen en kinderen. Om het aanbod zo gezond mogelijk te maken, wordt er samen met de dienst Gezondheid een gefaseerde aanpak uitgewerkt met enkele aanbevelingen en voorstellen. In 2016 werd eerst bekeken wat Sense vzw al doet voor gezonde voeding (water schenken aan tafel, hoeveelheid groenten en vlees, frietjes op dezelfde dag in elk buurtrestaurant, vrijdag visdag, elk buurtrestaurant heeft verschillende menu s (vis, vlees, vegetarisch, ). En dan werden de werkpunten overlopen: volwaardige veggiemaaltijd, niet te veel gehakt, niet te veel gefrituurd, Dit zal in 2017 verdergezet worden. Investeringen in de buurtrestaurants als laagdrempelig instrument voor de strijd tegen kinderarmoede: Het OCMW onderneemt in samenwerking met de buurtrestaurants acties om het aanbod van de sociale maaltijden sterker te promoten naar (eenouder)gezinnen met kinderen. Kindermaaltijden aan 1 euro Verhoogde inzet voor toeleiding van kansarme gezinnen met kinderen Nieuw buurtrestaurant: Het OCMW gaat in 2017 op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw buurtrestaurant. Hierbij zal gefocust worden op de doelgroep jonge gezinnen met kinderen. Er zullen kindermaaltijden aan 1 euro worden aangeboden en er zal meer ruimte en accommodatie voor de kinderhoek voorzien worden. Ook zal er m.b.t de openingsuren rekening gehouden worden met de doelgroep jonge gezinnen (avond- en weekendopeningen). Hierbij willen we 3 accenten benadrukken: Sociaal opvoedingsproces: het is belangrijk om samen eten als gezin te promoten bij onze kwetsbare gezinnen omwille van enkele belangrijke sociale processen. Netwerking/ontmoeting: bij veel OCMW-klanten is een persoonlijk netwerk bijna onbestaande. Door onder andere naar de buurtrestaurants te gaan, kunnen ouders in contact komen met andere gezinnen waardoor ze hun netwerk op een informele wijze kunnen uitbreiden, kinderen kunnen samenspelen, er kan Nederlands geoefend worden, 71

72 Gezond eten: gezonde moeders zorgen voor gezonde kinderen. Ouders moeten in de eerste plaats het goede voorbeeld geven, maar als zij zelf geen goed voorbeeld hebben gekregen, onvoldoende budget hebben om de kinderen gezond te voeden, of om andere redenen, dan kunnen de buurtrestaurants een handje helpen. Door voluit te kiezen voor de buurtrestaurants als instrument om te strijden tegen kinderarmoede, kunnen we ouders en kinderen intens begeleiden met zo min mogelijk drempels. We kunnen door vroege interventie proberen te voorkomen dat gezinnen en kinderen in een vicieuze armoedecirkel blijven zitten. De buurtrestaurants zetten een kindvriendelijk beleid uit en vertalen dit beleid in acties rond infrastructuur, aanbod en tarief. 1HM We staan mensen in armoede bij in het realiseren van basisnoden, via noodhulporganisaties, financiële en/of materiële steun. We zetten in op het voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen. Door de financieel-materiële kant van armoede aan te pakken krijgen we impact op de omstandigheden waarin gezinnen leven. Daarom is er nood aan acties die concreet impact hebben op enerzijds het inkomen van de gezinnen en anderzijds de kosten en uitgaven. Verschillende diensten in de stad dragen hiertoe bij. Vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding, waaronder noodhulporganisaties, worden ondersteund zodat ze mensen in armoede op een waardige wijze helpen. Zij kunnen hiervoor beroep doen op diverse subsidies. De Loodsen vzw ondersteunt vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding in het kader van het platform Noodhulp onder Protest. We zetten extra in op de ondersteuning van de vrijwilligerswerking van de noodhulporganisaties. Een aantal stedelijke diensten geeft financiële en/of materiële steun aan volwassenen, kinderen en jongeren om te kunnen participeren aan de samenleving, bv. op school, bij sport of culturele activiteiten. De diensten gezinsondersteuning van het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing van het OCMW ondernemen concrete acties om gezinnen (met kinderen) te ondersteunen in hun ouderrol, het wegwerken van participatiedrempels (link met doelstelling 1SHM0703) in functie van onderwijs en opvoeding, innerlijk en uiterlijk goedvoelen, op het vlak van intrafamiliaal geweld,. Dit wordt gerealiseerd via individuele / groepsbegeleiding van klanten, versterken van hulpverleners en via partners. De dienstverlening die onder deze doelstelling vervat zit bestaat uit: Kansen voor Kinderen: versterken van zelfwaardegevoel van ouders, ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden, ondersteunen bij opvoeding/onderwijsvragen, informeren en sensibiliseren van hulpverleners ifv kinderarmoede, partnerschappen opzetten in de armoedebestrijding. Intrafamiliaal Geweld: ondersteuning van gezinnen en hulpverleners in klantsituaties met een probleem rond intrafamiliaal geweld. Binnenste Buiten: klanten motiveren, sensibiliseren, informeren om zorg te dragen voor hun innerlijk en uiterlijk (basis hygiëne, winkel en naaiatelier, stijladvies, budgetvriendelijk winkelen). Accenten: 72

73 De lopende samenwerkingen worden bijgestuurd in functie van nieuwe beleidsopties Accent op kinderarmoede - Aansluiting beleidsplan armoede Acties OCMW die armoedebeleidsplan van de stad Antwerpen ondersteunen mbt kinderarmoede: Investeren in de toegankelijkheid van de zwangerschapszorg: Pre-, peri- en postnatale zorg: Toekomstige moeders die leven in armoede vinden de weg naar de reguliere zwangerschapszorg moeilijk. Tijdige prenatale consultaties zijn echter belangrijk voor zowel de gezondheid van de moeder als voor haar ongeboren kind. Deze moeders ondervinden verschillende drempels waardoor ze pas laat in de gezondheidszorg terecht komen. De begeleiding van kansarme zwangere moeders is een prioritaire stap in de bestrijding van kinderarmoede. o o o Informeren en sensibiliseren van kansarme zwangeren en hulpverleners in functie van zwangerschapszorg in samenwerking met partners (in samenwerking met De Kraamvogel en Kind & Gezin). Begeleiding in functie van zwangerschapszorg van kwetsbare zwangeren: Dit zal op verschillende domeinen aangeboden worden: zorg op zich (welke begeleiding heeft een zwangere nodig + waarom is dit goed voor het kind, doorverwijzing naar geschikte partner), op sociaal administratieve wijze (verzekerbaarheid controleren) en financiële ondersteuning (waarborg, ). Deze hulp zal in alle sociale centra geboden worden. Zwangeren met een precair verblijfsstatuut worden verwezen naar SC Plein. (in samenwerking met De Kraamvogel en Kind & Gezin ). Kwetsbare zwangeren sensibiliseren rond borstvoeding. Indien er om een bepaalde reden toch geen borstvoeding kan gegeven worden kan de moeder bijgestaan worden via ondersteuning van OCMW en/of partners in functie van eersteleeftijdsmelk. In samenwerking met De Kraamvogel, ZNA, K&G, Investeren in buurtrestaurants als laagdrempelig instrument voor de strijd tegen armoede: Het aanbod van de sociale maaltijden sterker promoten naar (éénouder)gezinnen met kinderen. (zie 1HHM010502) Investeren in de sociale kruideniers als kwaliteitsvol alternatief voor noodhulp in functie van kinderarmoedebestrijding: De sociale kruidenier biedt een uitstekende gelegenheid om klanten te sensibiliseren om goedkoop en gezond te koken voor het gezin. Het winkelpunt is ook een plaats waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en op adem kunnen komen. Zo neemt de sociale kruidenier een belangrijke laagdrempelige rol op in de strijd tegen kinderarmoede. Vanaf 2017 zal Sociale Kruidenier Kiel op een andere locatie gevestigd zijn. Dit houdt in dat de (tijdelijke of blijvende) locatie moet geoptimaliseerd worden ifv een efficiënte en effectieve werking, en er communicatieacties over het nieuwe adres moeten uitgewerkt worden. Investeren in preventie schulden en een gezinsvriendelijk energiebeleid 73

74 Via het energiebeleid wensen we het belang van goede leefomstandigheden van kinderen in rekening te brengen. Het recht op kwaliteitsvolle huisvesting en toegang tot betaalbare energie centraal te stellen en er daarbij op toe te zien dat kinderen niet het slachtoffer worden van het afsluiten van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas enzovoort). o Afsluit energie vermijden voor gezinnen met kleine kinderen door snellere interventies (Opmaak apart begeleidingstraject, ontwikkelen uitstelprocedures) o Preventie schulden jongeren: leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs krijgen vorming omgaan met budget. Vooral leerlingen uit afstudeerjaren technisch en beroepsonderwijs krijgen handvaten aangereikt om verstandig met het beschikbaar budget om te springen en tevens beter gewapend te zijn om gepast te reageren op de psychologische druk van de consumptiemaatschappij. Investeren in huisvesting als hefboom om kinderarmoede te bestrijden: De woonsituatie heeft een invloed op de gezondheid en veiligheid, speelruimte, en op de toegang tot kwaliteitsvolle diensten zoals kinderopvang, vervoer, onderwijs, o Het complex Vercammenstraat 1 biedt onderdak aan grotere gezinnen waarbij de woonbegeleiding nauw samenwerkt met Kansen voor Kinderen zodat een adequaat begeleidingstraject kan uitgewerkt worden. Ook hier wordt gewerkt aan doorstroom naar de reguliere private of sociale huurmarkt. o Een huisbezoek in functie van het vermijden van een uithuiszetting kan een indicator zijn voor het vaststellen van kinderarmoede. De maatschappelijk werker besteedt hier extra aandacht aan. 74

75 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineren en mee realiseren, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De werkingsbudgetten (exploitatie) inclusief het personeelsbudget van deze diensten werd in 2015 overgedragen naar de stad. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod ging mee over naar de stad. Voor de actieplannen en acties van de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod verwijzen we naar het budget 2017 van de stad Antwerpen. 1SHM0503: De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl 1SHM050303: Burgers zijn ondersteund om geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Het bedrag aan exploitatiebudget dat hier nog is opgenomen betreft de loonkost van de medewerkers van de beide dagcentra (De Ridder en De Vinken). Daarnaast is ook het bedrag van de convenant met Beschut Wonen Antwerpen m.b.t. de aansturing van deze diensten ( EUR in 2017) opgenomen onder dit actieplan. Het bedrag van aan uitgaven in het investeringsbudget is voorzien voor het eigenaarsonderhoud aan de gebouwen van de 2 sociale steunpunten gezondheid en de 2 dagcentra. 75

76 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Het OCMW is regisseur van de strategische doelstelling Maatschappelijke integratie en ontplooiing. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door medewerkers van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1SHM De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET GPMI: Uitbreiding van het GPMI voor elke begunstigde van een leefloon. Het GPMI heeft tot doel om de maatschappelijke integratie en de professionele inschakeling van begunstigden van een leefloon te ondersteunen, maar ook om hen te responsabiliseren. Het is een begeleidings- en opvolgingsinstrument op maat. OCMW Antwerpen past gekoppeld hieraan e-vita aan in functie van administratieve vereenvoudiging. Proefproject huurwaarborgen - samenwerking met pandtoezicht tegen huisjesmelkerij OCMW Antwerpen vindt het belangrijk dat de woonkwaliteit van haar klanten optimaal wordt gewaarborgd. Hiervoor worden woonkwaliteitsvereisten gekoppeld aan het verstrekken van een huurwaarborg die wordt verleend door het OCMW. Indien de woning niet voldoet aan de gestelde woonkwaliteitsvereisten, zal er geen huurwaarborg verstrekt worden voor het betreffende pand. Om tot een structurele verbetering van de huurmarkt te komen zullen alle panden waarvoor de huurwaarborg of de installatiepremie (gekoppeld aan woonkwaliteit) geweigerd worden omwille van een slechte woonkwaliteit worden doorgegeven aan de dienst Pandtoezicht van het stedelijke bedrijf Samen Leven met de vraag om een pandcontrole uit te voeren. De panden van huisbazen die zich niet in orde willen stellen en waarbij het vermoeden is dat zij zich tot de meest zwakke huurders richten of waarbij er het vermoeden van huisjesmelkerij is, zullen eveneens aangemeld worden voor pandcontrole. 76

77 Indien de huurder, buitenom het OCMW, een slecht pand huurt, worden, samen met deze huurder, de nodige stappen gezet om de woonkwaliteit aan te pakken en te verbeteren. Vluchtelingen: We verwachten in de periode een instroom aan vluchtelingen die beroep zullen doen op financiële steun van het OCMW. We nemen daarom volgende maatregelen: o verhogen budget leefloon, equivalent leefloon, aanvullende bijstand (huurwaarborgen) en medische zorgen. o Met betrekking tot personeel werd de extra workload voor de verwachte extra dossiers nog niet volledig voorzien (enkel de 21 VTE die in budget 2016 voorzien werd ikv verwachte toename dossiers vluchtelingen wordt in dit budget 2017 bestendigd). Strikte opvolging en een re-evaluatie bij de budgetwijziging 2017 zullen logischerwijze noodzakelijk zijn. o Coevelt is heropend voor intake. o Traumabegeleiding van migranten, vluchtelingen en kinderen van vluchtelingen - start samenwerking met Solentra vzw o Zorgtraject Niet Begeleide Minderjarigen en jongvolwassenen (-25 jaar) o Lokale Opvanginitiatieven (LOI): begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in 2 LOI s gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid en verhogen van de zelfredzaamheid o Start project CURANT: Co-housing jonge vluchtelingen- jonge Antwerpenaren (onder voorbehoud van verkrijgen Europese subsidies- via Urban Innovative Actions) 1SHM De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek. De OCMW-wet bepaalt dat een sociaal onderzoek een OCMW beslissing voorafgaat. Dit onderzoek moet door een maatschappelijk werker uitgevoerd worden. Een grondig sociaal onderzoek is een uitstekend instrument om noden en behoeften van burgers (en hun gezin) te onderzoeken en een gepast begeleidingsaanbod te voorzien. Het is tevens een belangrijk middel om vast te stellen of de wettelijke voorwaarden voldaan zijn en eventuele misbruiken te detecteren. Een huisbezoek is een uniek instrument in het kader van een sociaal onderzoek. Minimaal wordt bij elke nieuwe vraag om financiële hulp een huisbezoek afgelegd en vervolgens om de zes maanden. Bij een vermoeden van misbruik worden meerdere huisbezoeken afgelegd. Accenten: Samenwerking met Kind en Gezin: o Sociaal centrum Plein continueert de werking van het aanspreekpunt voor kwetsbare zwangeren. o Sociaal centrum Plein en Kind en Gezin werken verder samen. Er is informatieoverdracht over de werking van sociaal centrum Plein. Er is een vormingspakket om diensten die met deze kwetsbare doelgroep in contact komen te informeren. o De samenwerking met de Kraamvogel wordt gecontinueerd. Concreet betekent dit: - 2 keer per jaar een vorming voor nieuwe maatschappelijk werkers 77

78 - 2 keer per jaar of op vraag themalessen, vorming of individuele infomomenten naar jongeren en dit in samenwerking met jongerendienst / Binnenste Buiten / Huis Sofia. - Informatie voor OCMW-klanten (via bezoek De Kraamvogel, bezoek in sociaal centrum, huisbezoek) 1SHM Door controles wordt misbruik van uitkeringen voorkomen en bij onrechtmatig gebruik wordt er gesanctioneerd en steun teruggevorderd. Het sociaal onderzoek heeft een dubbel doel nl. hulpverlening en controle. Minimaal 1 keer per maand is er een gesprek met elke OCMW klant. Hierbij wordt bevraagd of er inkomsten zijn, wijzigingen in de gezins- of woonsituatie,. Via automatische gegevensuitwisseling met diverse gegevensbanken volgt het OCMW op of een klant werkt, een uitkering ontvangt, nog een verblijfsrecht heeft,. Bij vermoeden van misbruik wordt de dienst controle en inspectie ingeschakeld. Deze dienst controleert intensief onder meer via huisbezoeken buiten de normale werkuren. Accenten: Maximaal gebruik gegevens kruispuntbank: Er wordt optimaal gebruik gemaakt van alle kruispuntbankstromen om potentiële misbruiken te voorkomen. In 2017 is de informatie die via de kruispuntbank wordt opgevraagd uitgebreid met o.a. een diplomadatabank (LED), een databank van schuldvorderingen bij deurwaarders (e-deducation) en een elektronisch sociaal verslag van de OCMW s. 1SHM Elke student of klant onder 25 jaar met leefloon heeft een contract over verwachte inspanningen op vlak van onderwijs en activering. De RMI-wet bepaalt dat met elke jongere (jonger dan 25 jaar) een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie moet afgesloten worden (kortweg GPMI). Met studenten wordt een GPMI studies met voltijds leerplan afgesloten. Het GPMI omvat onder meer afspraken over het regelmatig volgen van de lessen, deelname aan examenzittijden en het verrichten van alle noodzakelijke inspanningen om te slagen. De student moet tevens zijn werkbereidheid aantonen tijdens periodes die verenigbaar zijn met de studies (verplicht 1 maand vakantiewerk tijdens de grote vakantie, weekendwerk indien combineerbaar met de studies). Deze afspraken worden gemaakt in onderling overleg en ondertekend door klant en OCMW. In het GPMI worden tevens de sancties omschreven voor het niet naleven van de voorwaarden. Accenten: GPMI Het GPMI is vanaf november 2016 verplicht voor elke begunstigde van leefloon. Specifiek voor studenten worden hierin afspraken gemaakt over het regelmatig volgen van lessen, deelname aan examenzittijden en het verrichten van alle noodzakelijke inspanningen om te slagen. De student moet tevens zijn werkbereidheid aantonen tijdens periodes die verenigbaar zijn met de studies (verplicht 1 maand vakantiewerk tijdens de grote vakantie, weekendwerk indien combineerbaar met de studies). Deze afspraken worden gemaakt in 78

79 onderling overleg en ondertekend door klant en OCMW. In het GPMI worden tevens de sancties omschreven voor het niet naleven van de voorwaarden. Uitbouw dienst jongeren-expertise De tweedelijnsjongerendienst biedt ondersteuning aan maatschappelijk werkers bij complexe dossiers. Soms wordt ook intensieve begeleiding van jongeren opgenomen. Er wordt verder gebouwd op de expertise van de sociale dienst Niet-begeleide minderjarigen en Power+. Met de jongeren wordt een concreet stappenplan opgemaakt. Eigen inbreng en zelf initiatief nemen staan hierbij centraal. De jongerendienst onderzoekt welke ondersteuningstools geboden kunnen worden aan maatschappelijk werkers die problemen vaststellen bij inwonende jarigen 1SHM Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan. 1SHM De meest kwetsbare klanten voor wie professionele activering niet meer mogelijk is krijgen een toelage bovenop leefloon of equivalent leefloon. OCMW Antwerpen kent een maandelijkse aanvullende toelage toe aan personen, ingeschreven in het bevolkingsregister, die voor het verkrijgen van hun basisinkomen lange tijd of definitief aangewezen zijn op OCMW hulp. 1SHM Klanten die een overlegd activeringstraject doorlopen maken gebruik van een activeringstoelage. Werk biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede. Klanten moeten dan ook ieder volgens zijn mogelijkheden- inspanningen doen om zo snel mogelijk aan het werk te geraken. De onkosten gemaakt in het kader van een activeringstraject worden terugbetaald aan de OCMW klant op voorwaarde dat ze passen in een traject dat vooraf met de maatschappelijk werker werd afgesproken (en voor zover er geen goedkopere alternatieven bestaan). 1SHM Voor de meest kwetsbare klanten wordt materiële steun voorzien. OCMW-klanten kunnen op doorverwijzing van de maatschappelijk werker voedsel aankopen aan sterk gereduceerde prijzen bij de sociale superette Pax of de sociale kruidenier Kiel. Wie nood heeft aan nieuwe kleding kan deze- aankopen via Binnenste Buiten. Een klant die nood heeft aan meubilair kan- eveneens mits doorverwijzing door de maatschappelijk werker- goedkoop meubels aankopen in meubelhal Pax. Accenten: 79

80 Schoolkledij en schoolgerief: Binnenste Buiten blijft voor schoolkledij zorgen, maar bij het begin van het schooljaar ook voor schoolgerief. Toeleiding gezinnen met kinderen naar buurtrestaurants: In het kader van kinderarmoedebestrijding willen we meer gezinnen met kinderen bereiken. Het OCMW wil het aanbod van buurtrestaurants sterk promoten en uitbreiden naar de doelgroep van (eenouder)gezinnen met kinderen. CAS vzw en Zet U vzw zullen outreachend werken in samenwerking met andere partners die contacten hebben met deze gezinnen (armoedeorganisaties, centrum leerlingenbegeleiding, diensten van de stad Antwerpen (Samen Leven) en aanbod en promotiemateriaal afstemmen op deze doelgroep. Kwalitatieve babyvoeding voor kwetsbare moeders OCMW Antwerpen zet in op het promoten en stimuleren van borstvoeding. Indien borstvoeding onmogelijk is, voorzien wij voor kwetsbare kinderen eerste leeftijdsmelk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Kind en Gezin. Voedselcheques In individuele en acute noodsituaties kunnen er door onze diensten voedselcheques verleend worden. Met deze voedselcheques kan voeding aangekocht worden in buurtwinkels, grootwarenhuizen en buurtrestaurants. Verdeling EU-voedsel via de sociale centra De sociale centra blijven EU-voedsel verdelen aan OCMW-klanten. Er komt een ondernemingsplan rond de opslag en distributie van voedselhulp in Antwerpen (onder meer de goederen van FEAD). OCMW en Samen Leven werken daar aan. Stad en OCMW werken het ondernemingsplan verder af in Opportuniteiten en/of alternatieven voor de bedeling in de sociale centra komen aan bod. 1SHM Het beheer van de gelden en het factureren van het verblijf van behoeftige klanten wordt tijdig en efficiënt uitgevoerd. Het OCMW staat in voor het tijdig openen van een Systeem-I rekening waarop alle inkomsten van de resident worden ontvangen. Deze inkomsten worden maandelijks aangewend voor de recuperatie van de verblijfskosten die door het OCMW werden betaald. Het resterende saldo van de verblijfskosten wordt maandelijks via facturatie aangeboden aan een derde betaler (onderhoudsplichtige, thuisblijvende partner, bewindvoerder). 1SHM De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET

81 1SHM De participatiedrempels van de klant zijn weggewerkt. Drempels voor participatie aan vrije tijdsactiviteiten voor gezinnen met kinderen worden verder weggewerkt. 1SHM Een geïntegreerd traject bevordert de maatschappelijke participatie van de kwetsbare doelgroepen. Armoede is meer dan alleen inkomensarmoede. Het gaat om achterstelling op verschillende levensdomeinen. OCMW medewerkers hebben oog voor deze levensdomeinen, oog voor de verschillende levensfasen waarin personen zich bevinden én bijzondere aandacht voor de gezinsleden van de persoon die zich met hulpvraag meldt. Accenten: Uitrol aanpak onbetaalde schoolrekeningen: Het project wordt verder uitgerold in alle onderwijsnetten. Begeleiding naar activering van Roma gezinnen: ESF Vlaanderen subsidieert een project waarbij geïndividualiseerde begeleiding aangeboden wordt aan Roma in een traject van sociale en professionele activering. De focus van de begeleiding ligt op het wegwerken van drempels op diverse levensdomeinen die een (behoud van) activering in de weg staan én op het versterken van arbeidsmarktgerichte competenties. Verdere uitrol buddysysteem: Vrijwilligers worden ingezet om de maatschappelijk werkers te ondersteunen bij de intake en de begeleiding en om vluchtelingen te begeleiden in het dagelijks leven en ze wegwijs te maken in onze stad. Het OCMW organiseert de werving, de screening en de begeleiding van de buddy s in samenwerking met VormingPlus. Wijkwerking op Maat en Children s Zone Er wordt actief meegewerkt aan de realisatie van het project Wijkwerking op Maat en de Children s Zone. Maatregelen in functie van bestrijding kinderarmoede: Vorming maatschappelijk werkers rond kinderarmoede. De denkdagen rond kinderarmoede voor OCMW-medewerkers en medewerkers van Samen Leven krijgen een vervolg. Na evaluatie en (indien nodig bijsturing) krijgen de overige medewerkers de kans de vorming te volgen. Doel van de vorming is om maatschappelijk werkers in hun taak inzake begeleiding van gezinnen te informeren, ondersteunen en inspireren. Maximaal benutten fonds kinderarmoede. 81

82 Scharniermomenten in het leven van kinderen worden opgevolgd via een gesprek en/of acties indien nodig. Dit wordt opgenomen in de vorming voor maatschappelijk werkers. Bij de denkdagen is er expliciet aandacht voor dit thema. De tool (de gezinsbabbels) die hiervoor door Kansen voor Kinderen ontwikkeld werd, komt hier uitgebreid aan bod. Afsluit energietoevoer maximaal vermijden. Bij gezinnen met kinderen maximaal beschikbare fondsen inzetten, afbetalingsplannen op maat opmaken en toeleiden naar schuldhulpverlening. Voor kwetsbare gezinnen die niet in de mogelijkheid zijn om de vastgestelde ouderbijdrage voor de kinderopvang te betalen wordt een individueel verminderd tarief toegekend indien de nood blijkt uit het sociaal onderzoek. Huizen van het Kind De uitrol van Huizen van het Kind wordt in 2017 verder gezet. Onze sociale centra houden hier, voor eigen klanten, spreekuur. Sinds september 2016 is dit in 5 sociale centra: SC Fontein, SC Seefhoek, SC Deurne-Expo, SC Kiel/Hoboken en SC Luchtbal. Op deze manier maken onze kwetsbare gezinnen op een laagdrempelige manier kennis met het aanbod en ontstaat een netwerk en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners. 1SHM Klanten worden begeleid op maat volgens aangepaste methodieken van maatschappelijk werk. Een integrale hulpverlening heeft oog voor de verschillende levensdomeinen van de hulpvrager, werkt op maat van de klant, is versterkend en gericht op het bevorderen van de maatschappelijke integratie en hanteert de meest gepaste maatschappelijk werk methodiek. We zetten blijvend in op deskundigheidsbevordering en methodische vorming van maatschappelijk werkers. Accenten: Vorming methodiek: maatschappelijk werkers krijgen vorming over aangepaste methodieken maatschappelijk werk: Medewerkers leren nieuwe methodes, modellen en systemen afzonderlijk of in combinatie met elkaar hanteren en toepassen op de specifieke werking binnen het OCMW. Zij leren handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid. De vorming is aangepast aan de uitgeoefende functie (intaker, wijkmaatschappelijk werker, medewerker telefonische intake, medewerker schuldhulpverlening en hulpverlener centrale diensten). De vorming wordt verder uitgerold. AMIF project: Met Europese middelen bieden we een intensief begeleidingstraject aan erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden gericht op een snellere integratie. Er wordt ingezet op het werkwerken van drempels, op stressreductie en activering. 1SHM Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET

83 1SHM De Antwerpse burgers weten hoe ze schulden kunnen voorkomen. Hiertoe worden gerichte informatiecampagnes opgezet. Preventie is altijd beter dan remediëring, vandaar worden burgers middels infosessies gewapend om schulden te voorkomen en verstandig met hun budget om te springen. Dit aanbod wordt in de eerste plaats gedaan naar kwetsbare doelgroepen zoals o.a. jongeren, gedetineerden en senioren. Accenten: Organisatie van een budgetbeurs/inleefhuis voor jongeren in samenwerking met partners (Ecohuis, Samenlevingsopbouw, ): Via een inleefhuis ervaren leerlingen uit de 3 de graad secundair onderwijs wat zelfstandig wonen kost, welk budget nodig is, hoe ze dit best kunnen besteden en hoe ze schulden kunnen voorkomen. Er wordt informatie verstrekt over verstandig omspringen met het beschikbare budget, de mogelijkheden van energie- en renovatiepremies en spaarzaam energieverbruik. In 2017 organiseert de dienst schuldhulpverlening opnieuw een fysiek inleefhuis (maart-april 2017). Daarnaast organiseert de dienst een virtuele rondleiding in het inleefhuis. Leerlingen kunnen gedurende een sessie van 2 uren aan de hand van een ontwikkelde powerpointpresentatie deze rondleiding volgen. 1SHM Burgers met schuld- of budgetbeheer problematiek kunnen terecht in een passend traject voor schuldhulpverlening in functie van hun zelfredzaamheid. Klanten krijgen een schuldhulpverlening op maat aangeboden. Dit traject is zowel op hun budgettaire situatie en de eventuele omvang van hun schuldenproblematiek afgestemd, als op hun eigen mogelijkheden op het vlak van zelfredzaamheid. 1SHM Om herval te voorkomen wordt vrijwillige laagdrempelig nazorgbegeleiding aangeboden. Al te vaak zien we klanten enige tijd na het succesvol afronden van een traject schuldhulpverlening opnieuw verschijnen met een nieuw schuldenprobleem. Via een nazorgaanbod op vrijwillige basis willen we die ex-klanten niet alleen wapenen om zich niet opnieuw in de schulden te werken, maar tevens door vroeg-detectie indien er opnieuw schulden zijn ontstaan meteen acuut, remediërend ingrijpen. Accenten Wachtzalen: In de wachtzalen van de dienst schuldhulpverlening wordt ingezet op sensibilisering rond preventie energie en schulden Bij elke editie van de schermen in de sociale centra is er aandacht voor energiemaatregelen en schulden. 83

84 Begeleide afbouw en nazorg voor klanten budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling: Meer inzetten op begeleiding en op groepswerk (incentives om toeleiding te ondersteunen). Naast het aanbod na afloop van het beheer of de schuldenregeling in de vorm van groepswerk, wordt tevens tijdens de laatste maanden van het traject al de overgang naar het opnieuw zelfstandig beheren van hun budget voorbereid. Het bestaande groepswerk wordt uitgebreid in Er komen in 2017 ook terugkomdagen voor deelnemers aan het groepswerk. 1SHM Juridisch advies voor kwetsbare groepen is laagdrempelig en in elk district beschikbaar. In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand worden er in elk district, in onder andere de sociale centra van OCMW Antwerpen, vredegerechten en het justitiepaleis, gratis juridische eerstelijnsbijstand verstrekt. Hierdoor wordt de drempel tot het zoeken van juridische hulp verlaagd. 84

85 1SHM Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingenproblemen en afsluiting van energietoevoer. 1SHM Energiebewust leven wordt gepromoot bij kwetsbare doelgroepen. Mensen waarvoor bemiddeld wordt wegens een agendering op een Lokale Adviescommissie (LAC) of bij problemen bij een commerciële energieleverancier worden actief aangespoord om energiebewust te leven. Tevens wordt via infosessies energiebewust leven aangemoedigd bij kwetsbare doelgroepen. 1SHM Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor bemiddeling met energieleveranciers. Alle burgers van wie het dossier door hun sociale leverancier geagendeerd wordt op een Lokale Adviescommissie (LAC) of die problemen ondervinden bij een commerciële energieleverancier kunnen gratis bij de Energiecel van OCMW Antwerpen terecht voor bemiddeling en advies. 1SHM Afsluiting van nutsvoorziening wordt maximaal vermeden door Lokale Adviescommissie. Door voorafgaandelijk aan een LAC-zitting alle uitgenodigde burgers te contacteren om zo via een sociaal onderzoek een passend bemiddelingsvoorstel op de LAC te brengen, wordt maximaal een afsluiting vermeden. Accenten: Samenwerking met X-Stra! Bij gezinnen met achterstallige waterfacturen waarbij ernstige sociale problemen gedetecteerd worden of waarbij een vermoeden is van multiproblematiek. X-Stra! gaat op huisbezoek, brengt de sociale noden in kaart en neemt de begeleiding op of zorgt voor een begeleide doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. Op deze manier wordt afsluiting van de watertoevoer voorkomen of wordt een heraansluiting mogelijk De LAC-werking wordt geïntegreerd in het klantenbeheersysteem e-vita en maakt volwaardig deel uit van het sociaal dossier. 1SHM Kwetsbare burgers krijgen een financiële tussenkomst bij betalingsproblemen met nutsvoorzieningen. Afhankelijk van de uitkomst van het sociaal onderzoek kan er eenmalig een energieschuld ten laste worden genomen met middelen uit het Energiefonds. Accenten: Samenwerking met loodgieters: Om overmatig waterverbruik als gevolg van lekken aan te pakken wordt samengewerkt met loodgieters (eventueel via sociale economie). 85

86 Voedselcheques: Indien de nood blijkt uit sociaal onderzoek kunnen voedselcheques (al dan niet in leen) verstrekt worden aan gezinnen met schulden. 1SHM Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten. 1SHM Burgers krijgen een toegankelijk en deskundig onthaal en intake. Burgers kunnen met hun vragen terecht in een sociaal centrum in de buurt, via het e-loket of de intakelijn en krijgen bij voorkeur binnen de 24 uren (en uiterlijk binnen de 48 uren) een gesprek met een maatschappelijk werker. Fysieke en psychologische barrières worden zoveel mogelijk weggewerkt. Het OCMW investeert in deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Accenten: Vorming klantvriendelijk onthaal voor onthaalmedewerkers wordt gecontinueerd. Nieuwe onthaalmedewerkers, en zij die de vorming nog niet volgden krijgen de vorming aangeboden. Vorming conflicthantering: Voor klanten voor wie dit aangewezen is organiseren we een vorming conflicthantering. Hierbij hanteren we de principes van integere en veilige dienstverlening. Twee OCMW-medewerkers volgden daartoe de nodige opleiding. Terugkeerloket: In samenwerking met de stad Antwerpen (SL) en Fedasil opent OCMW Antwerpen in sociaal centrum Plein een terugkeerloket voor mensen zonder papieren. Deze samenwerking wordt gecontinueerd en uitgebreid met partners Caritas en IOM (International Organization for Migration). Er is ook informatieverstrekking voor burgers en hulpverleners. 1SHM De klant en het personeel zijn verzekerd van een veilige omgeving. OCMW-personeelsleden en burgers die beroep doen op de dienstverlening van het OCMW moeten zich verzekerd weten van een veilige omgeving (fysiek en psychisch). Het OCMW neemt de nodige maatregelen om deze veiligheid maximaal te garanderen (bv. door aanwezigheid cash geld te voorkomen, te investeren in veiligheidsprocedures, ). Accenten: Methodiek integere en veilige dienstverlening integreren in de werking met duidelijke organisatienorm. Proactieve interventie van sociale dienst Centrum bij (potentieel) grensoverschrijdend gedrag. 86

87 Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Kwaliteitsvolle woning naar wens. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Dotatie Zorgbedrijf: Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SWN Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 1SWN De woonladder wordt verder ontwikkeld voor de laagste inkomensgroepen op de huisvestingsmarkt. Precair wonen: Het OCMW verhuurt 243 woonentiteiten binnen haar sociaal patrimonium. Deze 243 woningen worden verhuurd volgens de private huurwetgeving. Dit eigen sociaal patrimonium biedt onderdak aan de allerzwakste kandidaat huurders. Er wordt een middelentoets toegepast en er wordt ingezet op sociale integratie via intensieve klant/woonbegeleiding. De huurprijzen worden vastgesteld op basis van het inkomen. Het OCMW begeleidt de bewoners in deze complexen waarbij het accent wordt gelegd op sociale mobiliteit en doorstroom naar de private of sociale woningmarkt of enige andere woonvorm vb: serviceflat, woonzorgcentrum, Beschut Wonen. Accenten: Verhogen doorstroom vanuit precaire woningen: Via een intakeformulier schetsen we de financiële en sociale gegevens van de kandidaathuurders. We trachten te peilen naar het welzijn en de gezondheid van de klant. Het begeleidingsdossier en het gebruik van een zelfredzaamheidsmatrix dragen bij tot het 87

88 opvolgen van de klant en het onderzoeken naar mogelijkheden tot doorstroom waarbij de woonbegeleider uitgaat van de eigen kracht van de klant. Crisis wonen: Naast de precaire woningen kent het OCMW nog andere woonvormen onder de noemer crisis wonen: Woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Crisiswoningen Huis Sofia Beschut Wonen 48 woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Het OCMW huurt 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het stelsel huren buiten het sociaal huurstelsel. Het OCMW staat in voor alle juridische verplichtingen die voortvloeien uit de inhuringen (opmaak van de huurcontracten, innen van de huren). In 2017 worden zowel de huurcontracten OCMW/sociale huisvestingsmaatschappij als OCMW/huurder geüniformeerd. De begeleiding van de bewoners is verplicht om te kunnen inhuren binnen dit stelsel. Via samenwerkingsovereenkomsten worden afspraken gemaakt met betrekking tot deze begeleiding. Crisiswoningen Begin 2016 beschikte het OCMW over 10 crisiswoningen waar mensen in een noodsituatie (na een woningbrand, onbewoonbaarverklaring, intrafamiliaal geweld problematiek of een zeer behartenswaardige situatie) voor een beperkte periode van 6 maanden kunnen worden opgevangen. Tijdens het verblijf wordt er gezocht naar een meer structurele oplossing en stromen de tijdelijke bewoners door naar reguliere huisvesting. In 2016 kocht het OCMW verschillende panden aan bestemd voor crisiswonen. Na verbouwingen zal het OCMW begin 2017 beschikken over meer dan 30 crisiswoningen. In het budget 2017 worden er opnieuw middelen voorzien voor de aankoop van bijkomende crisiswoningen. Huis Sofia Huis Sofia biedt rust en structuur aan 10 kansarme meisjes die zich in een conflictueuze of problematische thuissituatie bevinden. Zowel studenten als niet studerende kansarme vrouwen tussen (ongeveer) 18 en 25 jaar kunnen er terecht. De begeleiding voor deze jonge vrouwen focust zich in hoofdzaak op leren zelfstandig studeren, wonen, activering en doorstroom naar de reguliere of sociale huurmarkt. Boys Home Gelijkaardig aan het project Huis Sofia, maar voor de doelgroep kansarme jongens, heeft het OCMW middelen voorzien om op zoek te gaan naar een locatie voor een Boys Home. We zoeken hiervoor naar een geschikt pand waar mogelijk ook de dienst jongerenwerking in gehuisvest kan worden. 88

89 1SWN Het woonaanbod beschut wonen is uitgebreid. Beschut Wonen Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen houdt toezicht en ondersteunt de patiënt. Het OCMW stelt minstens 85 wooneenheden ter beschikking. Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen houdt toezicht en ondersteunt de patiënt. In 2017 wordt de overeenkomst met Beschut Wonen uitgebreid conform de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april De eigendom van de gebouwen Generaal Belliardstraat 15, Breughelstraat 50 en Markgravelei 136 zal worden overgedragen van Beschut Wonen naar het OCMW. Het OCMW zal alle eigenaarsonderhoud ten laste nemen. Bijkomend wordt bestaand patrimonium van het OCMW toegevoegd aan de werking van Beschut Wonen en wordt het nodige investeringsbudget voor renovatie/ aanpassingswerken voorzien. Concreet gaat het over: Falconrui: euro (gespreid over 2017 ( ) en 2018 ( ); Boerhaavestraat: euro in 2018; Klappeistraat 28 De Fraula: euro (gespreid over 2017 ( ) en 2018 ( ); Van Schoonbekestraat 62: euro in

90 Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) De stad is regisseur van de strategische doelstelling Werk en activering. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren en trekt zelf een aantal onderliggende doelstellingen. Daarnaast schrijft het OCMW, onder andere in het kader van activering, zich in de horizontale doelstelling 1HHM03 - De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1SLW De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd. 1SLW De jeugdwerkloosheid is aangepakt Samen met de VDAB, het OCMW, het onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren maakt de stad een jaarlijks actieplan op de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ze maakt hierbij maximaal gebruik van de instrumenten die gecreëerd worden door de Vlaamse overheid, maar zet ook eigen actiemiddelen in, zoals de arbeidscompetentiebegeleiders in de jongerencompetentiecentra. Het streefdoel is dat alle jongeren onder 25 jaar een job, een opleiding of een leer/werkplek hebben. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid is één van de prioritaire activeringsdoelstellingen. Met jongere leefloongerechtigden tussen 18 en 25 jaar sluit het OCMW cfr. wettelijk bepaald, binnen de 3 maanden een GPMI af. Hierin worden duidelijk alle stappen richting activering vastgelegd waartoe de jongere en het OCMW zich engageren. Dit kan evolueren van sociale activering tot voortrajecten, opleiding, stages, werkervaring, Accenten: De schoolloopbaan van alle jongeren tussen 15 en 25 jaar, zowel dossiereigenaar als inwonend, wordt opgevolgd. Voor elke jongere wordt in kaart gebracht wat de staat van activiteit is: schoolgaand, studerend, opleiding of vorming volgend, (sociaal) tewerkgesteld, sociaal geactiveerd, in arbeidsbegeleiding of in sociale begeleiding bij de wijk maatschappelijk werker. Automatische gegevensuitwisseling rond spijbelgedrag: 90

91 Binnen de grenzen van de privacywetgeving legt het OCMW contact met scholen, CLB s en de spijbelambtenaar om vroegtijdige en ongekwalificeerde uitstroom te verhinderen. Een automatische uitwisseling van gegevens rond problematisch spijbelgedrag bij jongeren die gekend zijn bij het OCMW wordt onderzocht. 1SLW OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Toelichting Investeringsbudget: OCMW Antwerpen voorziet in 2017 een toelage aan AG Vespa voor de projecten NT2, Atlas, Inburgering. 1SLW OCMW-klanten volgen een realistisch activeringstraject bepaald door het OCMW vanuit zijn regierol. Activering gaat over kansen creëren om competenties te verhogen, om een zelfstandig leven te kunnen leiden, om als volwaardige burger deel te kunnen uitmaken van de samenleving. Het OCMW verwacht ook in de komende jaren 2/3 van de professioneel activeerbare klanten activeren, naar werk, naar opleiding of naar een vorm van sociale activering. Maatschappelijk werkers en/of arbeidsbegeleiders screenen de klanten. Op die manier worden de mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een activeringstraject op maat uitgewerkt. Dit kan een doorverwijzing zijn naar externe opleidingspartners, de VDAB of naar onze dienst Activering, waar de klanten terecht kunnen voor verdere screening, opleiding, werkervaring (art. 60 7) of sociale activering. Accenten: Snelle activering erkend vluchtelingen - Operationeel Programma ESF Vlaanderen ESF-dossier 359 Vluchtelingen en werk OCMW Antwerpen/ACSI diende als promotor eind mei 2016 een dossier in met volgend partnerschap: OCMW, Stad, VDAB, Atlas, Groep Intro, Galilei Employability, Levanto en VBO. Dit project werd goedgekeurd en loopt van 1/09/2016 t.e.m. 31/08/2018. De doelstelling is te komen tot een onderling afgestemde dienstverlening voor de activering van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die zich vestigen in Antwerpen. Startpunt van onze versterkte samenwerking is COB Coevelt dat OCMW opstartte om het stijgend aantal erkende vluchtelingen te kunnen bedienen. We werken samen trajecten uit op maat van erkend vluchtelingen/subsidiair beschermden met een professioneel perspectief. We voorzien in een geïntegreerde intake en screening zodat trajecten duaal kunnen verlopen en maximaal op elkaar afgestemd worden. Wie snel aan het 91

92 werk kan, wensen we zo snel mogelijk aan het werk te zetten / werkervaring te laten opdoen, in combinatie met de nodige taallessen/taalcoaching. Ook het inburgeringstraject wordt hieraan aangepast. Indien aangewezen, wordt vooraf een technische screening voorzien voor klanten met technische competenties. Voor jongeren creëren we bijkomend een traject dat moet voorzien in korte maar krachtige oriëntering, taalondersteuning en werkplekleren. In samenwerking met werkgeversorganisaties gaan we op zoek naar mogelijkheden naar tewerkstelling toe in het normaal economisch circuit. Inschrijving leefloners bij VDAB: Werkbekwame uitkeringsgerechtigde (equivalent) leefloners worden ingeschreven bij de VDAB. OCMW-klanten worden als werkbekwaam beschouwd wanneer ze een kennis Nederlands hebben van minimaal niveau 2.1 en ze verder geen drempels hebben op het MPSA-rapport of enkel extrinsieke drempels. (Deze laatste situeren zich in randvoorwaarden zoals mobiliteit, sollicitatieondersteuning en kinderopvang.) Het gaat hier over uitzonderlijk sterke klanten waarbij de inschatting is dat ze binnen de 3 maanden aan de slag moeten kunnen zijn in het NEC. Traject naar werk voor OCMW-werkzoekenden wordt vastgelegd in overleg met VDAB: Voor ingeschreven werkzoekenden met een OCMW-uitkering wordt het traject naar werk in overleg tussen VDAB en OCMW vastgelegd. Het traject is er op gericht om de klant op de meest efficiënte en doelmatige manier toe te leiden naar een duurzame reguliere baan. De medewerkers van VDAB en OCMW overleggen geregeld over de voortgang van de trajectbegeleiding en de eventuele aanpassing van het trajectplan. Klanten waarvoor zelfstandig ondernemerschap het gepaste activeringstraject is, worden toegeleid naar het bestaande aanbod. 1SLW De kennis van het Nederlands van OCMW-klanten is versterkt voor en tijdens sociale tewerkstelling. Onvoldoende kennis van het Nederlands blijft één van de belangrijkste jobobstakels. In 2015 volgden op jaarbasis aantal steungerechtigden extern Nederlandse les bij de Centra Voor Volwassenen Onderwijs of bij Basiseducatie t.o.v in In 2015 kregen 428 sociaal tewerkgestelden bijkomend Nederlands op de werkvloer t.o.v. 383 in Uit een interne analyse is gebleken dat het OCMW relatief veel analfabete- en laaggeletterde klanten telt, nagenoeg 1 klant op 6. Voor mensen die niet of nauwelijks gealfabetiseerd zijn, is het aanleren van de Nederlandse taal nog moeilijker. Dit vergt een bijzondere aanpak met aangepaste methodieken. Kennis van de gemeenschappelijke taal, het Nederlands, is onontbeerlijk om volwaardig aan het arbeidsproces en de samenleving te kunnen deelnemen. Het versterken van de kennis van het Nederlands bij OCMW-steungerechtigden vormt dan ook een speerpunt in het activeringsbeleid. 92

93 Het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling Nederlandse taal volledig: De Nederlandse taal verbindt ons allemaal, en zal binnen dit kader ondersteunende projecten uitwerken. Accenten: Nederlandsonkundige steungerechtigden worden ingeschreven bij het Huis van het Nederlands: Alle Nederlandsonkundige steungerechtigden, ook niet verplichte inburgeraars, worden ingeschreven bij het Huis van het Nederlands teneinde een aanbod te vinden van aangepaste Nederlandse taallessen. Uitbreiding projecten Nederlands op de werkvloer: Het OCMW blijft inzetten op Nederlands op de werkvloer en breidt het huidige aanbod uit waar nodig. In 2017 zetten we verder in op het sensibiliseren van de werkvloer om o.a. meer taaloefenkansen te creëren voor de aanwezige art. 60 ers. Voortraject Nederlands in combinatie met algemene en sociale vaardigheden: Het OCMW biedt in samenwerking met de stad, het Huis van het Nederlands en het Centrum voor Basiseducatie een traject aan op maat uit voor OCMW klanten die laaggeschoold en laagtaalvaardig zijn. Er wordt prioriteit gegeven aan jongeren tussen 18 en 35 jaar die niet werken, studeren of in begeleiding of training zitten. Het traject beslaat 6 maanden. De eerste 3 maanden krijgen de cursisten 24u Nederlands per week; de volgende 3 maanden omvat het pakket loopbaanoriëntatie, algemene vaardigheden als ICT, budgetteren, rekenen, sociale vaardigheden, alsook de nodige taalondersteuning. Individuele taalcoaching: Het OCMW voorziet individuele taalcoaching voor art. 60 ers, hoofdzakelijk naar het einde toe van het traject, om individueel op specifieke beroepsgerichte communicatie te oefenen in functie van doorstroom. Nieuw in is de intensieve individuele taalcoaching die aan het begin van een art. 60-traject voorzien wordt voor vluchtelingen die vanuit het COB versneld geactiveerd worden. Vaak moet hierbij volledig van 0 gestart worden. 1SLW De doorstroom na art is verhoogd doordat het werkervaringaanbod is aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt. De doelstelling van elke sociale tewerkstelling moet erin bestaan om voor de werknemer een passende job te vinden in het Normaal of Sociaal Economisch Circuit. Het OCMW stelt zich tot doel het doorstroomcijfer jaar na jaar te verhogen (met 2012 als ijkpunt voor deze nieuwe legislatuur). Het wil hiertoe het sociaal tewerkstellingstraject ombuigen naar een globaal competentieversterkend en mede door de VDAB begeleid traject gericht op een realistisch jobdoelwit in de reguliere arbeidsmarkt. Het OCMW zal de sociale tewerkstelling ook heroriënteren naar jobs die aansluiten bij de noden van de reguliere arbeidsmarkt. Voorzien in (voor)opleidingen in functie van sociale tewerkstelling: Het OCMW voorziet in opleiding voor en tijdens de sociale tewerkstelling, in attitude- en sollicitatietraining. 93

94 Intensieve VDAB-begeleiding in laatste fase sociale tewerkstelling: Tijdens de laatste 2 maanden van de sociale tewerkstelling worden OCMW-klanten intensief begeleidt door de VDAB met het oog op een gunstig schakelresultaat naar werk of beroepsgerichte opleiding. Accenten: Inbedding sociale tewerkstelling in globaal competentieversterkend traject: Het OCMW wil het art. 60-traject meer ombuigen naar een globaal competentieversterkend en mede door de VDAB begeleid traject waarbij vanaf dag 1 gericht gewerkt wordt in functie van een realistisch jobdoelwit binnen het normaal economisch circuit. VDAB zal hiertoe de arbeidsbegeleiders van het OCMW wegwijs maken in het gebruik van verschillende tools die een goede oriëntering mogelijk maken. Daarnaast zullen zij zelf de oriëntering opnemen voor klanten waarbij dit moeilijk loopt. OCMW gaat op basis van de adviezen die hieruit voortkomen op zoek naar een geschikt art. 60-traject tijdens welk via een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) verder gewerkt wordt aan de competenties die nodig zijn voor doorstroom binnen het vooropgestelde jobdoelwit. Heroriëntering sociale tewerkstellingstrajecten in functie van de noden op de arbeidsmarkt: Het OCMW zal het aanbod art. 60-vacatures heroriënteren naar jobs die aansluiten bij de realiteit van de Antwerpse arbeidsmarkt; waar mogelijk naar knelpuntvacatures en knelpuntberoepen. Werkgevers die garanties bieden op doorstroom, krijgen voorrang. Overeenkomsten afsluiten met private, commerciële werkgevers: Het OCMW zal met het oog op het verbeteren van de doorstroom na art gebruik maken van de mogelijkheid om overeenkomsten af te sluiten met private, commerciële werkgevers en voert hiertoe actieve prospectie. Investeren in voortrajecten Om kandidaat art. 60 ers sterker aan de start van hun art. 60-traject te krijgen, investeert het OCMW in voortrajecten die gericht werken op het verhogen van technische, sociale en talige vaardigheden. Zo wordt het voortraject voor art.60-functies binnen het Zorgbedrijf na positieve evaluatie gecontinueerd. De toeleidingsprocedure naar art. 60 wordt geëvalueerd en hertekend Arbeidsmarktgerichte distributieprojecten binnen Bedrijvencentrum PAX Bedrijvencentrum PAX werkt competentieverhogende distributieprojecten uit, waarbij art. 60 ers via een groeipad opgeleid worden en de benodigde vaardigheden kunnen verwerven om aan de slag te kunnen in een professionele distributieomgeving. Hierbij wordt de realiteit van het NEC zoveel mogelijk benaderd. Concrete projecten betreffen enerzijds de voedseldistributie naar sociale kruideniers en de Sociale Centra van het OCMW toe en anderzijds de omvorming van de dienstverlening in de huidige meubelhal in Pax naar een webshop met levering aan huis bij de OCMW klanten. 94

95 Arbeidsmarktgerichte, interne specialisatie binnen het Strijk-Net-Werk Sinds 2015 vormen de 3 strijk- & naaiateliers van het Strijk-Net-Werk een onderdeel van Bedrijvencentrum Pax. Binnen de filosofie van activeringstrajecten in eigen beheer leren werkervaringsklanten hier niet alleen de kneepjes van het vak, maar worden ze bovendien voorbereid op een valorisering van hun opgedane kennis in het Normaal Economisch Circuit. Om die overgang van begeleid werken naar een zelfstandige taakuitvoering nog realistischer voor te bereiden willen we de ateliers in Den Bell en in woonzorgcentrum Sint-Anna verder specialiseren tot opleidingscentra terwijl de werkervaringsklanten in het atelier in Sint- Erasmus een beperkte personeelsondersteuning zullen genieten, naar analogie met het werken in een privaat strijkatelier. 1SLW Binnen alle Antwerpse werkwinkels organiseert het OCMW een welzijnstraject voor werkzoekenden (ook voor niet-leefloongerechtigden). Meer dan 80% van de Antwerpse werkzoekenden behoort tot een kansengroep. Werkzoekenden met een uitkering lopen meer risico om in armoede te leven en om geconfronteerd te worden met psychische, medische en sociale problemen die hun (her)inschakeling in de arbeidsmarkt hypothekeren. Sociale, administratieve begeleiding en schuldhulpverlening, behoren tot de kerntaken van elk OCMW. Deze know how wil het OCMW inzetten ten behoeve van alle werkzoekenden met een sociale problematiek in de stad. OCMW-aanbod welzijnsbegeleiding in alle werkwinkels in Antwerpen: Het OCMW-aanbod aan welzijnsbegeleiding voor niet-leefloonklanten blijft behouden in alle werkwinkels op het grondgebied van de stad Antwerpen. Inzetten op netwerk werkwinkels Het OCMW maakt deel uit van het netwerk van de werkwinkels en zetelt in de beleidsgroep. Zo bepaalt het mee de organisatie van de werkwinkels op het Antwerps grondgebied en worden de specifieke noden van haar klanten onder de aandacht gehouden. Accenten: Nazorg sociaal tewerkgestelden: Het OCMW biedt nazorg aan haar sociaal tewerkgestelden gedurende drie maanden na het beëindigen van het contract. 95

96 1SLW Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET SLW OCMW-klanten krijgen een aanbod sociale activering op maat. In 2015 waren 371 klanten in het kader van een sociaal activeringstraject actief in een traject Vrijwilligerswerk (311 klanten) of in een traject Arbeidszorg (60 bij ANA vzw.) Het gaat hierbij om klanten op beroepsactieve leeftijd, die ingeschakeld waren in een activeringstraject. Dit traject kan een opstap zijn naar betaalde arbeid of een eindpunt. Het OCMW wil het aanbod aan sociale activeringsinitiatieven in de komende jaren fors uitbreiden.. Een sociaal activeringstraject kan bestaan uit vrijwilligerswerk bij een organisatie, uit arbeidszorg, uit onbezoldigde inzet voor de buurt of de gemeenschap (actief burgerschap), uit gespecialiseerde begeleiding bij psychische, medische of verslavingsproblemen. Doorstroom naar betaalde arbeid is de belangrijkste maar niet de enige doelstelling van sociale activering. Het versterken van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de maatschappelijke inschakeling en de positieve bijdrage aan de gemeenschap, zullen eveneens als activeringsdoelstellingen worden beschouwd en gemeten. Uitbreiding samenwerking met partners sociale activering: Het OCMW zal de samenwerking met gerede partners onderzoeken en waar wenselijk uitbreiden. Accenten: Voorrang aan jongeren en 50-plussers bij sociale activering: Steungerechtigden die nog niet onmiddellijk professioneel ingeschakeld kunnen worden en geen opleidingen volgen, krijgen een sociaal activeringstraject, dat beoogt de latente doelstellingen van werk te vervullen, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van de persoon te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Hierbij wordt voorrang gegeven aan jongeren (-25 jaar) en 50-plussers. 96

97 Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Cultureel erfgoed. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. Het Maagdenhuismuseum van het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1SBR Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SBR De Collectie Antwerpen (fysiek en digitaal) is in goede conditie. De stad draagt zorg voor de Collectie Antwerpen, die deels tentoongesteld is in presentaties en deels in depots bewaard wordt. Deze doelstelling omvat alle acties die een goede bewaring van de collectie tot doel hebben: conservatie, restauratie, aangepast transport, verantwoorde presentatie, digitalisering, de uitbouw van een e-depot enz. De Collectie Antwerpen is de verzameling van al het cultureel erfgoed in Antwerpen én van alle organisaties die voor dat erfgoed zorgen en het beheren. De Collectie Antwerpen omvat ook het cultureel erfgoed over Antwerpen dat buiten het grondgebied van de stad bewaard wordt. Hoewel er geen eindverantwoordelijkheid is over de conditie van de collectie buiten het beheer van Musea en Erfgoed, wordt hier wel rond samengewerkt en advies gegeven. Hieronder valt onder andere de poetsploeg van Beeld in de Stad. Maagdenhuismuseum: Het Maagdenhuismuseum bevat de kunstcollectie van OCMW Antwerpen. Het Maagdenhuis was vroeger een weeshuis voor meisjes ('maegdeckens'). Het is gehuisvest in een architecturaal interessant gebouw uit de 16e à 17e eeuw. De vaste collectie bestaat vooral uit schilderijen uit de 15e tot en met de 17e eeuw, met werk van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoon van Dyck, Pieter Aertsen, Maarten de Vos, Maarten Pepijn en anderen. 97

98 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. De stad is regisseur van de horizontale doelstelling Strikt budgettair beleid. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. Het departement financiën van het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1HSB Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET HSB Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET HSB Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET HSB De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

99 Departement Financiën Onder het departement Financiën vallen de volgende diensten: Coördinatie financiën Debiteurenbeheer Boekhouding Thesaurie Beheerscontrole en budget Het departement financiën vervult volgende taken: Opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan. Opstellen van het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen. Verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering. Voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de boekhoudkundige inventaris en de jaarrekening. Thesauriebeheer. Accenten: De diensten financiën van stad en OCMW gaan de komende jaren verder op zoek naar synergiën: Samenwerking stad/ocmw: De financiële diensten van OCMW en stad gaan actief samenwerken, op zoek naar synergiën. Samenwerking met OCMW-departementen: Vanuit Financiën creëren we een duurzaam draagvlak tussen de OCMW-departementen met als doel het maximaal benutten van kennis, inzet en professionaliteit van de medewerker in de financiële processen. 99

100 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Communicatie. De communicatiedienst van het OCMW onderschrijft de strategische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1SSB Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SSB Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap 1SSB De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen 1SSB Digitale communicatie is de norm 1SSB Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod Daarnaast werkt de communicatiedienst mee aan de volgende actie inzake personeelsmanagement: 1TSB080307: Er is een geïntegreerde communicatiestrategie Communicatiedienst Het OCMW werkt aan doelgroepgerichte communicatie in woord en beeld, met de inzet van effectieve communicatiestrategieën en -kanalen op maat. Het voert de co-branding met de stad verder door, en werkt aan een maximale positieve beeldvorming over zijn dienstverlening en organisatie. Ook intern zet het in op het creëren van betrokken medewerkers die goed geïnformeerd zijn. De Communicatiedienst stelt een jaarplan op door analyse van de jaarplannen van de departementen, aangevuld met eigen initiatieven. Dit leidt tot (overkoepelende) communicatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met externe partners. Volgende doelstellingen staan voorop: voeren van communicatie die relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk is digitalisering van de communicatie verdere uitbouw van een interne communicatiestrategie als middel om naar publieksgroepen te communiceren (via toeleiders) 100

101 Klare taal: In samenwerking met het Huis van het Nederlands werken we verder acties uit om het taalbeleid in de organisatie te verankeren. We actualiseren de map SOS Taal, werken nieuwe specifieke communicatieproducten uit en visualiseren ingewikkelde procedures, vooral ter ondersteuning van intakers en maatschappelijk werkers. Ook het herschrijven van briefwisseling en promoten van opleidingen rond duidelijk taalgebruik maken hier deel van uit. Verandercommunicatie De integratie van de stad en het OCMW zorgt op diverse niveaus voor communicatienoden. In 2017 plannen we diverse communicatieacties, breed en op maat van specifieke doelgroepen. Daarbij willen we informeren, motiveren, inspireren en betrokkenheid creëren. Communicatie kan overkoepelend gebeuren (bijvoorbeeld via het A-stadkanaal transitie en infosessies) of met acties binnen de deelprojecten. In eerste instantie focussen we ons op interne communicatie. Waar nodig bekijken we of reeds externe communicatie nodig is. Verdere uitbouw nieuw medewerkersportaal (A-stad voor medewerkers): In 2016 lanceerde het OCMW A-stad voor zijn medewerkers, een nieuw medewerkersplatform dat het oude intranet moet vervangen. De overgang verloopt gefaseerd, waarbij info systematisch wordt herwerkt, herschreven en geherstructureerd naar nieuwe of bestaande A- stadkanalen. De uitwerking ervan gebeurt in nauwe samenwerking met de inhoudelijk verantwoordelijken, met de stad en met Digipolis. Volgens een projectplanning bouwen we A-stad in 2017 verder uit zodat ook beleids- en taakinfo van de strategische departementen via dat portaal terug te vinden is. We zetten ook in op het creëren van interne en externe betrokkenheid en imagobuilding via: sociale media proactief persbeleid storytelling We werken verder aan de uitbouw van een geïntegreerde mix van communicatiekanalen, op maat van klanten en andere doelgroepen. Dat gebeurt ook dienst- en organisatie-overschrijdend (bijv. publieksschermen, sms-communicatie en de creatie van een communicatienetwerk met sociale partners). 101

102 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Bestuurlijke organisatie. Het departement bestuurszaken van het OCMW, de Gemeenschappelijke preventiedienst en het gemeenschappelijke departement Organisatie- en Kwaliteitsbeheer onderschrijven de tactische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1TSB De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden. Het departement Bestuurszaken ondersteunt de diensten van het OCMW bij de implementatie van de beleids- en beheerscyclus. 1TSB De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Departement bestuurszaken Onder het departement bestuurszaken vallen onder andere de volgende diensten: Secretariaat Kabinet secretaris Archief- en informatiebeheer Juridische dienst Interne controle De diensten Bestuurszaken van OCMW en stad gaan de komende jaren verder op zoek naar synergiën: Samenwerking stad/ocmw: De diensten Bestuurszaken van OCMW en stad gaan actief samenwerken, op zoek naar synergiën. De kerndiensten van het departement Bestuurszaken zullen vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in het gemeenschappelijke Bestuurszaken (stad+ocmw). 102

103 1TSB Het besluitvormingsproces verloopt vergelijkbaar zodat alle beslissingsorganen voldoen aan hun wettelijke en decretale opdrachten. De besluitvorming van alle beslissingsorganen verloopt via eenzelfde toepassing en procesflow die rekening houdt met de verschillen tussen de organen (Raad, Vast Bureau, besluiten van de secretaris, het managementcomité en Bijzonder Comité Sociale Dienst). De toepassing wordt verder ontwikkeld tot een performant gebruiksinstrument dat voldoet aan de noden van alle gebruikers. De besluitvorming voldoet aan de wettelijke en decretale opdrachten maar ook aan de eisen die de Stad en het OCMW zichzelf opleggen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement en het e-vademecum. Op basis van rapportage worden adviezen verstrekt en, daar waar mogelijk en aangewezen, de werking van de diensten en de besluitvorming bijgestuurd. Toepassingen die dit ondersteunen, zoals e-besluitvorming en Vip 14, moeten bedrijfszekerheid en transparantie garanderen. Accenten: Digitaliseren besluitvorming van de bijzonder comités sociale dienst: Het OCMW digitaliseert de besluitvorming van de bijzonder comités sociale dienst naar analogie met de digitale besluitvorming van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het managementcomité. Deze digitalisering wordt verder uitgerold in TSB De groep klasseert en archiveert zodanig dat ze voldoet aan een efficiënt informatie en archiefbeheer. Hierbij neemt ons archiveringsbeleid in Vlaanderen een voortrekkersrol. De archiefwet en het archiefdecreet leggen verplichtingen op over het organiseren van het archief vanaf het ontstaan van documenten. De stad neemt hierin een voortrekkersrol. In nauwe samenwerking met het stadsarchief voert het OCMW de doelstellingen verder uit met betrekking tot Werken en Archiveren. Het digitaal werken wordt uitgerold: Elke dienst beschikt over een centraal digitaal klassement conform de richtlijnen van het stadsarchief. Elke dienst beschikt over opgeleide informatiebeheerders. Iedere medewerker kent de richtlijnen digitaal klasseren. Er zijn informatiebeheersplannen uitgewerkt en gepubliceerd. Accenten: Digitalisering van alle (papieren) klassementen: Het OCMW heeft de intentie om alle bestaande klassementen te digitaliseren. Personeelsdossiers In 2017 wordt versneld ingezet op het inscannen en digitaal archiveren. Zo zal er onder andere 250 lopende meter aan personeelsdossiers gedigitaliseerd worden. 103

104 1TSB De beslissingen zijn juridisch afgetoetst, zowel in de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van de besluitvorming van de verschillende beslissingsorganen worden juridisch voorbereid. De centrale juridische dienst verstrekt kwaliteitsvol juridisch advies ter ondersteuning van de beslissingen die men wil nemen of wil uitvoeren. De juridische adviesverlening draagt bij tot het vermijden van gerechtelijke procedures. Op basis van rapportage worden adviezen verstrekt en, daar waar mogelijk en aangewezen, de werking van de diensten en de besluitvorming bijgestuurd. 1TSB De stad garandeert de correcte uitvoering en opvolging van alle wettelijk en decretale taken in algemene vorm. En deel van de wettelijke en decretale verplichtingen worden opgelegd met specifieke doelstellingen verspreid over meerdere beleidsdomeinen. Met deze doelstelling wil de stad voldoen aan een aantal algemene verplichtingen. Het betreft onder meer het opstellen van een organogram, de organisatie en afhandeling van de briefwisseling, uitvoering digitale handtekening, openbaarheid van bestuur en delegatie van handtekenbevoegdheid. Er wordt uitgegaan van algemene principes als efficiëntie, digitalisering en kostenbewustzijn. 1TSB De interne controle van de activiteiten is gewaarborgd. Interne controle bevat het geheel van maatregelen en procedures die er voor moeten zorgen dat het OCMW functioneert zoals het zou moeten functioneren. Het dient een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de doelstellingen, het naleven van wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het efficiënte en economische gebruik van middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen van fraude. In 2017 zal Interne Controle de proceseigenaars verder ondersteunen in het reviewen van de processen om zeker te stellen dat gepaste beheersmaatregelen zijn opgezet. We zetten in op een ontwikkelingstraject Business Process Management voor onze proceseigenaars met focus op risicobeheersing en het verder vereenvoudigen van processen. 104

105 1TSB Het beheerssysteem Welzijn op het werk zorgt als manier van werken voor de aansturing van het welzijnsbeleid binnen de groep. Gemeenschappelijke Preventiedienst De Gemeenschappelijke Preventiedienst heeft als opdracht om de werkgever bij te staan en te adviseren bij het bouwen aan het welzijn van de medewerkers. Welzijn op het werk vormt de drijvende kracht om medewerkers toe te laten de meest kwaliteitsvolle inzet na te streven. Een veilige en gezonde werkomgeving vormt de basis van het welzijn op het werk. De Gemeenschappelijke Preventiedienst is, voor wat het luik bedrijfsgeneeskunde betreft, ontstaan uit het OCMW en bestaat in hoofdzaak uit personeelsleden van het OCMW. De bedrijfsgeneeskundige dienst heeft een federale erkenning, werkt voor diverse entiteiten van de groep stad Antwerpen en voor enkele afdelingen van de Vlaamse administratie. De Bedrijfsgeneeskundige dienst wordt geacht break even te werken via de doorrekening van gemaakte kosten. De preventieadviseurs zijn personeelsleden van de respectieve entiteiten van de groep stad Antwerpen. De Gemeenschappelijke Preventiedienst werkt rond volgende pijlers: Medisch toezicht Psychosociale zorg Arbeidsveiligheid Security en noodplanning 105

106 Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Personeelsbeleid. De gemeenschappelijke dienst personeelsmanagement onderschrijft de tactische doelstelling en de onderliggende doelstellingen. Als stad/ocmw willen we dat onze medewerkers zich elke dag ten volle inzetten om de doelstellingen te realiseren. Als personeelsmanagement investeren we daarom in strategieën en instrumenten om dit mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dienstverlening op maat van de burger realiseren en mensen en middelen optimaal en maximaal inzetten. Een van de grote uitdagingen voor de komende jaren wordt om de gevraagde optimalisaties te realiseren en de grote pensioneringsgolf op te vangen door de interne arbeidsmarkt optimaal in te zetten. We willen evolueren naar een meer vraag- dan aanbodgestuurd beleid, waarbij de medewerker actief zijn/haar loopbaan in handen neemt. Tenslotte wordt er een weerspiegeling nagestreefd van de Antwerpse beroepsactieve bevolking. Gemeenschappelijke dienst personeelsmanagement 1TSB Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET Ook in 2017 wordt de dienstverlening verder afgestemd op maat van de burger. Hiertoe wordt het nieuwe tijdsregistratiesysteem Pro Time uitgerold voor personeel van stad en OCMW. In functie van een evenwichtige meerjarenplanning en de kost van de komende pensioneringsgolf werd er sinds 2013 een groepsbreed besparingsplan opgezet. Stad en OCMW blijven in 2017 een transparant monitoringsysteem gebruiken om de inspanningen helder te rapporteren en volgt zo de VTE-evolutie verder op, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Vanaf 2017 wordt de vernieuwde rechtspositieregeling voor stad en OCMW gefaseerd geïmplementeerd, zodat beide organisaties een modern personeelsbeleid op maat kunnen voeren. Opdrachtenmanagement en een dynamische netwerkorganisatie krijgen verder vorm vanuit de uitgangspunten flexibiliteit en wederzijds vertrouwen tussen medewerker en organisatie 106

107 In uitvoering van het lokaal sectoraal akkoord wordt de e-inclusie van iedere medewerker uitgevoerd. In 2017 lanceren we een changetraject om het personeel te begeleiden in de veranderingen op vlak van verdere digitalisering, de nieuwe rechtspositieregeling op basis van opdrachtenmanagement, een nieuw tijdsregistratiesysteem en de werking van het HRbusinessmodel. 1TSB Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET In 2017 is de verwachte uitstroom 500 VTE voor stad en OCMW. Dit betekent dat er een grote instroom van nieuwe medewerkers nodig is. Er wordt hiervoor onder meer extra ingezet op externe werving. Het werkgeversimago wordt uitgebouwd in functie van deze hernieuwde focus op de externe arbeidsmarkt. De generieke basisselecties, waar interne en externe kandidaten generiek op gedragscompetenties en A-waarden worden getest en hiervoor een A-test ontvangen, worden verder georganiseerd en geëvalueerd. Daarnaast worden de selectiemethodieken verder geoptimaliseerd om doelgroepgericht en proactief op zoek te kunnen gaan naar kwaliteitsvolle interne en externe kandidaten. Actieve werving wordt bijvoorbeeld intern en extern als selectietechniek toegepast. De functiestrategieën worden blijvend aangepast aan de noden van de organisatie. Dit betekent dat bij vacante functies of opdrachten een inschatting gemaakt wordt van de beste manier van invulling (intern, extern en keuze arbeidsvorm) naar gelang de noden van de organisatie. Het meten van piekbelastingen moet de organisatie in staat stellen om de personeelsinzet beter af te stemmen op haar reële noden. De toepassing van verschillende arbeidsvormen zorgt ervoor dat er flexibel kan worden omgegaan met arbeid binnen de organisatie en pieken beter kunnen worden opgevangen. Deze diverse arbeidsvormen worden verder verfijnd en uitgerold. De inzet van deze arbeidsvormen is gelinkt aan de implementatie van het opdrachtenmanagement binnen stad en OCMW. Het selectiecentrum zet in 2017 verder in op innovaties en optimalisaties. Nieuwe initiatieven zoals een jobdag en digitale selectietesten zullen uitgevoerd worden. Dit zal bijdragen aan een sterk werkgeversimago. Het selectiecentrum zet sterk in op cultuurneutrale selecties. Vanaf 2016 werden de resultaten aangaande adverse impact gemonitord, in 2017 zullen de methodieken waar nodig bijgestuurd worden. 107

108 Het onboardingsproces en de strategische selectieplanning worden verder geüpdatet en gedigitaliseerd, in functie van de uitbreiding van de diverse arbeidsvormen. 1TSB Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Om medewerkers actief te doen bewegen binnen de organisatie zetten we gericht een opleidingsaanbod in waar medewerkers in hun vaktechnische en gedragscompetenties worden ondersteund en gestimuleerd. Met behulp van 18 externe leveranciers en 5 interne trainers zetten we in op het generiek opleiden van medewerkers in functie van de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast zetten we in op levenslang leren om de multiinzetbaarheid van medewerkers te verhogen en om hen de kans te geven hun loopbaan zelf vorm te geven. Na evaluatie van de waarderingsronde 2016 (prestatieperiode 2015) wordt een voorstel uitgewerkt voor een systeem van permanente feedback. Beweging op de interne arbeidsmarkt wordt gefaciliteerd door het gericht inzetten van loopbaanbegeleiding. Medewerkers die moeten heroriënteren (na langdurige ziekte of reorganisatie), medewerkers die willen bewegen en medewerkers in begeleiding na een negatieve waardering worden maximaal toegeleid naar knelpuntvacatures binnen stad en OCMW. We investeren blijvend in leidinggevenden zodat ze zich verder professionaliseren in hun rol van leider, manager en coach. Via workshops, gerichte doorverwijzing naar het ontwikkelaanbod en een persoonlijk gesprek met de HR-antenne zorgen we voor opleiding op maat. Nieuwe leidinggevenden op operationeel, tactisch en strategisch niveau bieden we een ontwikkeltraject op maat aan. Vanuit de visie Jij bent het Management zet het managementteam in op de permanente vorming van leidinggevenden aan de hand van inspiratie- en managementsessies. De inzetbaarheid van medewerkers wordt verhoogd door een doorgedreven aanwezigheidsbeleid. Problematisch kortverzuim pakken we aan via gerichte controles en sanctionering. Langdurig zieke medewerkers worden systematisch opgevolgd door PM en de arbeidsgeneesheren met oog op een snelle re-integratie op de werkvloer. De aanpak met betrekking tot stress en burn-out wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. In 2017 starten we de periodieke welzijnsbevraging, die gefaseerd stadsbreed afgenomen zal worden. De samenwerking met het extern sociaal secretariaat wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. In 2017 werken we aan een ééngemaakte personeelsvereniging voor stad en OCMW. 108

109 Gelet op de wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot loopbaanonderbrekingen en gelet op het feit dat de loopbanen langer worden, voorzien we maatregelen om die langere loopbanen te ondersteunen. Het medewerkersportaal van A-stad neemt een belangrijke rol in bij het verhogen van de zelfredzaamheid bij medewerkers en leidinggevenden. We zetten daarom blijvend in op zowel de verdere ontwikkeling van het portaal als op een kwalitatieve informatiestroom. Nu de integratie van de bedrijfsintranetten zo goed als afgerond is, ligt de focus voor de komende periode meer op een efficiëntere samenwerking met de verschillende bedrijfseenheden. 1TSB Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking In het kader van activering en doorstroom van werkervaringsklanten leggen we in 2017 het accent op doorstroom van werkervaringsklanten naar C-, B- en A-niveau, en doorstroom naar externe werkgevers. We zetten verder in op de trajecten individuele beroepsopleiding (IBO) als tewerkstellingsvorm voor reguliere vacatures. Het OCMW heeft een nieuw spoor uitgewerkt, gericht op het aanleren van attitudes en vaardigheden, voor versnelde toeleiding van artikel 60'ers. In 2017 streven we naar maximale invulling van de 350 toegekende artikel 60-plaatsen bij stad Antwerpen. We zetten de artikel 60'ers die toegeleid worden in op basis van een goede match tussen profiel, opdracht en doorstroomperspectief. We streven naar meer medewerkers met een arbeidshandicap in de organisatie (streefcijfer 2%). We maken werkpostaanpassingen makkelijker voor hen beschikbaar. We werken hierbij op interne communicatie, een gericht instroomproces en een integratieprotocol. Er gebeurt een groepsbrede monitoring van diversiteit met mogelijkheid tot vergelijking en analyse met andere overheden en/of organisaties. In 2014 bedroeg het diversiteitscijfer, volgens onze eigen meetmethode, 13,6% voor de stad en 7,51% voor OCMW (exclusief artikel 60'ers). We streven naar een verdere verhoging van de diversiteit, vooral op de hogere niveaus. De contracten van de 20 hoogopgeleide anderstaligen (HOA) zijn verlengd tot eind februari Op basis van een grondige evaluatie zetten we vervolgacties op voor 2017 rond doorstroom van de huidige medewerkers, en rond nieuwe instroom. We zetten de inspanningen intensief voort om het Nederlands van anderstalige medewerkers te verbeteren. Via opdrachtenmanagement zetten we onder andere interne medewerkers in om anderstaligen te coachen, zodat er een bredere betrokkenheid is binnen de organisatie. We ontwikkelen een mobiele applicatie waarmee laagtaalvaardige medewerkers hun taalniveau en digitale competenties kunnen versterken. Op dit moment zijn er stadsbreed ca. 300 anderstalige medewerkers (inclusief Werkhaven) nog niet op de taalnorm. We streven er in 2017 naar om hiervan 100 medewerkers op de taalnorm te krijgen. 109

110 In het kader van de tewerkstellingsmaatregelen volgen we de evoluties als gevolg van de zesde staatshervorming verder op (bv. wijzigingen SINE-maatregel). Op basis hiervan passen we steeds de meest geschikte maatregelen toe in het personeelsbeleid. 110

111 Logistiek Beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Logistiek beheer. De diensten patrimoniumbeheer en onderhoud van het departement Bestuurszaken van het OCMW en de gemeenschappelijke aankoopcentrale onderschrijven deze tactische beleidsdoelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Departement Bestuurszaken/dienst patrimoniumbeheer en onderhoud. De dienst patrimoniumbeheer (koop-verkoop/huur-verhuur/ pacht- en jachtrechten) is bij het OCMW centraal ondergebracht in het departement Bestuurszaken. Deze dienst staat in voor de opvolging van de vastgoedprojecten van het OCMW. Voor deze projecten verwijzen we naar het investeringsbudget. 1TSB1204: De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 1TSB120400: De gebouwen en gronden zijn optimaal gedeeld en de ruimte is efficiënt beheerd. Patrimoniumbeheer- en onderhoud voor de private gebouwen van het OCMW 1TSB120402: Bouwprojecten passen de vastgoedportefeuille van de groep stad Antwerpen aan in functie van de maatschappelijke en logistieke behoeften van burger en stedelijke diensten Patrimoniumbeheer- en onderhoud voor de gebouwen van de ondersteunende diensten van het OCMW 111

112 1TSB We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET Gemeenschappelijke aankoopcentrale De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale staat in voor de aankoop van goederen en diensten voor diverse entiteiten van de groep stad Antwerpen en voor het uitschrijven van bestekken, de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en het afsluiten van raamcontracten. 112

113 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Digipolis is regisseur van de tactische doelstelling IT. Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging van het OCMW onderschrijft de tactische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1TSB De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen. Budget 2017 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Departement Bestuurszaken/ICT Digipolis is belast met het onderhoud van het ICT patrimonium van het OCMW. Het departement Bestuurszaken/dienst ICT treedt namens het OCMW op in onderhandelingen met Digipolis rond ICT en is verantwoordelijk voor de opvolging het ICT-budget van het OCMW. Nieuwe ICT-projecten voor het OCMW voor de komende jaren zijn: Digitaal HR platform Toepassing patrimoniumbeheer samen met de stad Verdere integratie randpakketten in e-vita Informatieschermen in de wachtzalen Nieuw digitaal OCMW Platform (waaronder E-vita 2.0) Verder Digitaliseren informatie en uitbreiden Digitaal werken OCMW Intranet Impact reorganisatie op ICT omgeving. 113

114 2.2. Het doelstellingenbudget schema B1 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget/ Schema B1: Het doelstellingenbudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2017 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 114

115 Schema B1: Het doelstellingenbudget Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

116 2.3. De financiële toestand De financiële toestand : Volgens Artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1 e een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in het meerjarenplan; 2 e een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarvoor het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 - de staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan Resultaat op kasbasis 2017 Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 Budget Euro Euro 2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende leningen te dragen. Autofinancieringsmarge 2017 Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 Budget Euro Euro Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 de staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in budget 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan Dit is het gevolg van een gelijktijdige budgetopmaak en aanpassing van het meerjarenplan. 116

117 2.4. Lijst overheidsopdrachten De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten. De lijst is nihil Lijst daden van beschikking De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking. De lijst is nihil Lijst nominatief toegekende subsidies Omschrijving Partner BO 2017 Eersteleeftijdsmelk Filet Divers Traumabegeleiding migranten en (kinderen van) vluchtelingen (Vlaamse toelage Solentra Zorgtraject Niet Begeleide Minderjarigen en jongvolwassenen (-25 jaar) (Vlaamse Solentra Buurtrestaurants - tussenkomst maaltijden Zet U vzw Sociale kruidenier Sociaal Winkelpunt Woonbegeleiding - Domus CAW Antwerpen Inloopcentrum daklozen: De Vaart open oproep ( ) Inloopcentrum : KAMIANO onthaal, Outreach en buurtrestaurant VVS vzw Kadans Wonen open oproep ( ) Nachtopvang De Biekorf en Victor CAW Antwerpen Zorghostel KADANS Zorghostel (april - december 2017) - Nieuwe Biekorf middenbeuk + open oproep ( ) zijhuis Trapstraat. Uitbreiding naar 50 plaatsen ipv 20 plaatsen Pension Van Schoonhoven Inloopcentrum Selectie eind Pension Van Schoonhoven nachtopvangcentrum conciërge Selectie eind Pension Van Schoonhoven nachtopvangcentrum logistiek Selectie eind Winternachtopvang - uitbreiding dispatch CAW Antwerpen Winternachtopvang - verpleegkundige en medische zorg Zorgbedrijf Winterwerking: bijkomende dagopvang Walburgiskerk Free Clinic vzw Zorgaanbod voor dak en thuislozen open oproep ( ) IFG psychologische hulp bij daders en slachtoffers VAGGA IFG werking door Vertrouwenscentrum kindermishandeling vzw Vertrouwenscentrum Opstartkosten éénmalige projecten NVT Voortraject Nederlands en vaardigheden Integratie en Inburgering Arbeidszorg CAW Antwerpen Digitalisering kansarmen Posthof vzw Samenwerking VDAB-stad-OCMW VDAB Werkingsdotatie Beschut Wonen Antwerpen Beschut Wonen Antwerpen ESF 359 uitbetaling externe partner Atlas Atlas ESF 359 uitbetaling externe partner Galilei E. Galilei E ESF 359 uitbetaling externe partner Intro Intro ESF 359 uitbetaling externe partner Levanto Levanto Dotatie Zorgbedrijf Zorgbedrijf Werkingssubsidies Totaal Investeringsdotatie Zorgbedrijf Zorgbedrijf Investeringsdotatie project Boogkeers AMS Investeringsdotatie Atlas/NT2 Selectie Investeringssubsidies Totaal

118 De Financiële nota 2.7. Het exploitatiebudget schema B2 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B2: Het exploitatiebudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2017 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Schema B2: Het exploitatiebudget Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en Werkende Stad Bruisende Stad Harmonieuze Stad Sterk Bestuurde Stad Totalen

119 2.8. Het investeringsbudget schema B3/B4 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B3: De investeringsenveloppe Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2017 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 119

120 Schema B3: De investeringsenveloppe Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

121 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

122 De investeringsenveloppe per beleidsdomein: Schema B3: De investeringsenveloppe Overig Beleid Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

123 Toelichting Toelichting Overig beleid Investeringsproject (uitgaven) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Beschut Wonen Leopold De Waelstraat 23 renovatie 0 Sociale Woningen Vercammenstraat 1 Renovatie 0 Sociale Woningen Dakisolatie 0 SW Clampaert Vernieuwen centrale verwarming 0 SW Perel Vernieuwen centrale verwarming SW Zwijgerstraat vervangen keukens en badkamers appartementen Energiebesparing SW Zwijgerstraat: o.a. vervangen ramen Energiebesparing SW Clampaert: isolatie gevels Energiebesparing Sociale Woningen (o.a. Vlabo) en Huize Sofia SW Vlabo Twee Netenstraat Antwerpen: Gevelwerken herstellen scheuren SW De Keizer: vervangen sanitaire leidingen Renovatie voorbouw PAX (Lange Dijkstraat 68-70): doorgangswoning Project Boys Home Aankoop crisiswoningen Linkeroever Charles De Costerlaan 6-18 aankoop crisiswoning Linkeroever August Vermeylenlaan 13 aankoop crisiswoning Merksem Nieuwdreef 107 aankoop crisiswoning SW De Schinde: Aankoop 10 appartementen en benedenverdieping SW De Schinde: Renovatie appartementen en benedenverdieping Boerhaavestraat 18/1: ombouw woning eenheden Beschut Wonen Falconrui 33 inloopcentrum / administratief centrum Beschut Wonen Klappeistraat 28 - Huis De Fraula - renovatie pand en herbestemming voor Beschut Wonen Van Schoonbekestraat 62 renovatie kamerwonen Beschut Wonen

124 Portefeuille Patrimoniumonderhoud Woonstad Investeringstoelage Zorgbedrijf Portefeuille Patrimoniumonderhoud Gezondheid ICT-investeringen ICT-project HR-pakket Sociaal Secretariaat Digitale informatie klant (plaatsing publiekschermen) 0 Herlocatie Interne en Adminitratieve Controle in Lange Nieuwstraat Herinrichting Lange Gasthuisstraat 30: renovatiewerken ,00 ICT-project Vervanging Avias Vervangen daken Lange Gasthuisstraat 33 Maagdenhuis Portefeuille Patrimoniumonderhoud Sterk Bestuurde Stad Maagdenhuismuseum: restauratie schilderijen 0 Maagdenhuismuseum: Inrichting Totaal Overig Beleid (uitgaven)

125 Schema B3: De investeringsenveloppe Overig Beleid Inhoud!A1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

126 Toelichting: Toelichting Overig beleid Investeringsproject (ontvangsten) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Beschut Wonen Leopold de Waelstraat 23 Subsidies Nationale Loterij 0 Sociale woningen Vercammenstraat 1 Renovatie: Isolatiepremie 0 Sociale Woningen Dakisolatie: isolatiepremie 0 Verkoop pand Leeuwerikstraat 6 Antwerpen 0 Kapitaalsubsidies Care Property invest (Serviceflats Invest) Kapitaalsubsidies Domus Flandria Stedenfondsprojecten Zorgbedrijf Lange Gasthuisstraat 33 Vervangen daken (Recuperatie verzekering) Ontvangsten Domus Flandria en Care Property Invest Zorgbedrijf (vorige jaren) 0 Ruiloperatie stad / verkoop materieel vast actief 0 Verkoop roerend patrimonium (keukenmaterieel Mangerie Clara) 0 Verkoop rollend materieel 0 Verkopen Maagdenhuismuseum 0 Gift Paterborn Maagdenhuismuseum Totaal Overig Beleid (ontvangsten)

127 Schema B3: De investeringsenveloppe Privaat Patrimonium Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

128 Toelichting: Toelichting Privaat patrimonium OCMW Investeringsproject (uitgaven) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Venusstraat 13 nrs 2, 5 en 7: renovatie Venusstraat 13 nr 6. renovatie Sint Jorispoort 13 - renovatie Sint Jorispoort 27 - renovatie Sint Jorispoort 35 - renovatie Restauratie 6 glasramen Elzenveld Vernieuwen koelgroepen Elzenveld Vernieuwen doorgang Elzenveld - Sint-Elisabeth Falconrui 47: Vervangen dak en plaatsen isolatie Verkavelingswerken ivm verkoop van gronden (o.a. Zoersel Heideweg) Lange Nieuwstraat 3: Dakrenovatie en plaatsen isolatie Sint Jorispoort 37 - renovatie Sint Jorispoort 39 - renovatie Van Schoonbekestraat 56 t/m 62: vervangen ramen en gevelwerken Van Schoonbekestraat : Renovatie achterbouw (keuken en badkamers) Mechelseplein / Sint-Jorispoort: vervanging buitenschrijnwerk Wolstraat 31 dakwerken Trapstraat CAW Zijhuis & De Passage: vervangen schrijnwerk Trapstraat CAW Zijhuis & De Passage: vernieuwen en isolatie dak Investeringsdotatie Project Site Boogkeers / erfpacht AMS Elzenveld: Eigenaarsonderhoud Hoogstraat Stoofstraat 8 - Sint-Jansvliet 25 (De Zwarte Panter): Buitenschrijnwerk Sint Nicolaasplaats 9/10: vernieuwen dak en dakgebinte Lange Nieuwstraat 7 vervangen ramen en daken Korte Nieuwstraat Vervangen dak (dossier Hagelschade) Venusstraat Vervangen dak : Beheersplan Venusstraat 13 Vervangen dak Venusstraat 15 Vervangen dak Portefeuille Patrimoniumonderhoud Privaat Patrimonium Totaal Privaat Patrimonium (uitgaven)

129 Schema B3: De investeringsenveloppe Privaat Patrimonium Inhoud!A1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

130 Toelichting: Toelichting Privaat patrimonium OCMW Investeringsproject (ontvangsten) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Verkopen onroerend patrimonium Onderhoudsportefeuille Privaat Patrimonium Isolatiepremies en recuperatie verzekering 0 Venusstraat 13 nrs 2, 5 en 7 renovatie: isolatiepremie 0 Herstellingswerken Trapstraat (recuperatie brandverzekering) Falconrui 47 Vervangen dak en plaatsen isolatie (recuperatie verzekering) Lange Nieuwstraat 3 Dakrenovatie & plaatsen isolatie (recuperatie verzekering) Korte Nieuwstraat Vervangen dak (recuperatie verzekering) Wolstraat 31 Vervangen dak (recuperatie verzekering) Venusstraat 13 Vervangen dak (recuperatie verzekering) Venusstraat 15 Vervangen dak (recuperatie verzekering) Totaal Privaat Patrimonium (ontvangsten)

131 Schema B3: De investeringsenveloppe Werk en Activering Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Toelichting: Toelichting Werk en activering Investeringsproject (uitgaven) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Energiebesparende maatregelen: De Serre - Ketsstraat Investeringstoelage aan Vespa projecten NT2, Atlas, Inburgering Opslag- en distributiecentrum voedselhulp: aankoop bestelwagen en toebehoren Portefeuille Patrimoniumonderhoud Werk en Activering Totaal Werk en Activering (uitgaven)

132 Schema B3: De investeringsenveloppe Werk en Activering Inhoud!A1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting: Toelichting Werk en activering Investeringsproject (ontvangsten) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Verkoop rollend materieel 0 Opslag- en distributiecentrum voedselhulp: aankoop bestelwagen: middelen Liesbeth Homans Totaal Werk en Activering (ontvangsten)

133 Schema B3: De investeringsenveloppe Welzijn Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

134 Toelichting: Toelichting Welzijn Investeringsproject (uitgaven) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Buurtrestaurants inrichting kinderhoeken Energiebesparende maatregelen: ILC De Vaart (dak & ketel) Nieuwbouw Pension Van Schoonhoven (en Dispatch) Nieuwbouw Pension Van Schoonhoven: inboedel / meubilair Project 6de buurtrestaurant: op rechteroever Aankoop pand Italiëlei 67 (Finse Kerk) voor NBMV Aanpassingswerken Kleine Beerstraat 2 voor 13 plaatsen NBMV Meubilair LOI De Biekorf - Dambruggestraat 304: vernieuwen en isolatie dak De Biekorf - Dambruggestraat 304 en Trapstraat 11-13: buitenschrijnwerk De Biekorf - Dambruggestraat 304: verwarmingsketels vernieuwen De Biekorf - Dambruggestraat 304: Zorghostel - Renovatie Middenbeuk De Biekorf - Trapstraat 11-13: Renovatie Zijhuis De Biekorf - Dambruggestraat 304: Renovatie De Biekorf Investeringsprojecten Ketenaanpak Investeringsprojecten Lokale Opvang Initiatieven KADANS Moretuswijk Hoboken aankoop 6 woningen en renovatie / opfrissingswerken KADANS Oudestraat 53 Hoboken aankoop pand KADANS Bist 169 Ekeren aankoop pand KADANS Tweemontstraat Deurne: aankoop pand en renovatiewerken KADANS Jozef De Bomstraat 46 Antwerpen aankoop pand Aanpassings- en inrichtingswerken Kasteelpleinstraat tbv Intra Familiaal Geweld Dotatie Canon Kasteelpleinstraat tbv Intra Familiaal Geweld Housing First basisinrichting studio's Van Notenstraat CURANT - Urban Innovative Actions - project CoHousing CURANT - Urban Innovative Actions - project CoHousing: meubilair Portefeuille PO Welzijn Totaal Harmonieuze Stad Welzijn (uitgaven)

135 Schema B3: De investeringsenveloppe Welzijn Inhoud!A1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting: Toelichting Welzijn Investeringsproject (ontvangsten) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Verkoop pand Provinciestraat 28 Antwerpen 0 De Biekorf - Dambruggestraat 304: Zorghostel dotatie stad - Samen Leven Canon Kasteelpleinstraat tbv CO3 Intra Familaal Geweld dotatie stad - Samen Leven Aanpassings- en inrichtingswerken Kasteelpleinstraat tbv IFG dotie stad - Samen Leven Housing First: basisinrichting studio's Van Notenstraat: dotatie stad - Samen Leven CURANT - Urban Innovative Actions - project CoHousing: eurodesk subsidiering Trapstraat De Passage verbouwing: dotatie stad - Samen Leven Totaal Harmonieuze Stad Welzijn (ontvangsten)

136 Schema B3: De investeringsenveloppe Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

137 Toelichting: Toelichting Maatschappelijke integratie en ontplooiing Investeringsproject (uitgaven) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Herlocatie SC Coevelt en dienst MHR naar Clara Snellingsstraat 27/ Herlocatie SC Coevelt en dienst MHR : kantoormeubilair Herlocatie SC Kyle & SC Hoboken naar Antwerpsesteenweg Herlocatie SC Kyle & SC Hoboken: kantoormeubilair Nieuwbouw/verbouwing SC Plein Nieuwbouw/verbouwing SC Plein: kantoormeubilair 0 Energiebesparende maatregelen: Sociaal Centrum Potvliet Herlocatie sociaal centra Herlocatie SC Ekeren - F. Verbieststraat 10 aankoop pand Herlocatie SC Ekeren - F. Verbieststraat 10 aanpassingswerken Herlocatie SC Ekeren - F. Verbieststraat 10 meubilair Herlocatie SC Merksem - Lambrechtshoekenlaan 209 aankoop pand Herlocatie SC Merksem - Lambrechtshoekenlaan 209 Aanpassingswerken Herlocatie SC Merksem - Lambrechtshoekenlaan 209 meubilair Clustering Sociaal Centra Wijk 2060 Kerkstraat 45 - Constitutiestraat 95 aankoop pand en renovatie Invoering Badge-toegang in Sociaal Centra Clara Snellingsstraat 27-43: vernieuwen dak SC Hoboken stookplaatsrenovatie (energiebesparende maatregelen) Energiebesparende maatregelen: Sociaal Centra Portefeuille Patrimoniumonderhoud Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Totaal HS Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (uitgaven)

138 Schema B3: De investeringsenveloppe Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Inhoud!A1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting: Toelichting Maatschappelijke integratie en ontplooiing Investeringsproject (ontvangsten) TOTAAL BUD 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Portefeuille Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing: isolatiepremies 0 Nieuwbouw/renovatie SC Plein: subsidie VESPA & isolatiepremie Totaal HS Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (ontvangsten)

139 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2017 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en Werkende Stad Bruisende Stad Harmonieuze Stad Sterk Bestuurde Stad Totalen

140 2.9. Het liquiditeitenbudget schema B5 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B5: Het liquiditeitenbudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2017 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 140

141 Schema B5: Het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Pensioenfonds Ketenaanpak Intresten II. Investeringen Patrimonium OCMW Plan Sociale Centra Care Property Invest Ketenaanpak - Aankoop crisiswoningen LOI Top Hat - NT2 en inburgering III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

142 Toelichting budget Toelichting exploitatiebudget Algemene financiële toelichting OCMW Antwerpen heeft een meerjarenplanning ; via deze begrotingsopmaak doen we een bijstelling van budget 2017 en het meerjarenplan Exploitatiebudget Curant: opname in budget van 630k ; ook de huurinkomsten en subsidie werd in dit budget ingeschreven Stadsdotatie : o Aanpassing aan index die opschuift van juli naar oktober; OCMW ontvangt daardoor 436k aan index minder in de dotatie. o Toekenning middelen Homans aan OCMW : 400k o Project lekdetectie loodgieters : euro o Dotatie van SL voor project voedselbedeling : 57k o Voor Zorgbedrijf en ICT-Digipolis is er eveneens een aanpassing index Tabel: stadsdotatie exploitatie OCMW en Zorgbedrijf Communicatiecampagne transitie: 40k Huur van wooncomplex De Krekel + verhuurinkomsten Budget voor rechtszaken wordt verlaagd tot 200k. Convenanten: budget voor convenanten stijgt van 5,5 mio eur in het originele meerjarenplan naar 8,2 mio eur in dit budget. Voor de detail -> zie lijst nominatief toegekende subsidies. Voornaamste aanpassingen zijn de convenanten voor de site Biekorf, de convenanten die betaald worden met de middelen Homans, het ESF

143 project en vanaf 2018 voorzien we in het meerjarenplan ook de uitbating van het Pension Van Schoonhoven. Subsidie GPMI: extra ontvangsten van 1,9 mio eur per jaar. Personeelsbudget Sociale tewerkstelling: we trekken in het budget het voorziene aantal VTE op van VTE naar VTE (cijfer = lopende contracten art.60 op dagbasis) eind Dit betekent een geleidelijke toename in 2017, voor 2018 en 19 wordt het aantal behouden op VTE. Dit betekent een meerkost in het personeelsbudget van 4,5 mio eur; daarvan wordt circa 70% gerecupereerd van POD MI. OCMW personeel: we budgetteren in totaal 973 VTE. Het budget bevat het doelkader aan personeel conform de meerjarenplanning en de afspraken binnen Groep Stad Antwerpen van 926 VTE (beslissing college van 24 mei 2013). Daar bovenop budgetteren we 21 VTE voor de vluchtelingen en 26 VTE worden extern gesubsidieerd. Voor de begeleiding van vluchtelingen budgetteert het OCMW 21 extra personeelsleden bovenop de norm. I.t.t. zoals voorzien in de begrotingsopmaak 2016 behouden we dit personeelsaantal voor de rest van de legislatuur. Om deze instroom aan dossiers op te vangen diende het OCMW een aanvraag in voor bijkomende personeelssubsidies vanuit het Fonds Sociale Maribel. De beslissing over de toekenning van deze middelen was op moment van opmaak van dit document nog niet gekend. Bij toekenning zullen deze middelen in de budgetwijziging 2017 worden opgenomen. Daarnaast organiseert het OCMW zichzelf om deze instroom op te vangen. De lopende optimalisaties binnen de sociale centra in dit kader zullen bij budgetwijziging 2017 geëvalueerd worden. De workload wordt de komende maanden verder gemonitord worden en de personeelsbehoeften zullen in dit kader geëvalueerd worden bij de opmaak van de budgetwijziging Rekeningen sociale dienst: In de opmaak van de begroting 2016 is uitgegaan van onderstaande premisses: Halfjaarlijkse analyse van de klantenaantallen leefloon en equivalent leefloon (basis = eerste halfjaar van 2015) leert ons dat de aantallen klanten leefloon stijgen met 12% op 143

144 jaarbasis. Voor het eerst sinds jaren zien we een stabilisatie in het aantal klanten ELL. Die trend is doorgetrokken in de meerjarenplanning. Voor de vluchtelingen is budget ingeschreven op basis van een verwachting van extra dossiers. Dit betekent een extra budget leefloon van EUR, als uitgave maar ook als inkomst vanuit de POD MI. We houden rekening met de 2% verhoging voorzien door Minister Borsus per 1/9/2015. Daarnaast is het budget voor medische kosten verhoogd met eur en voor aanvullende bijstand met EUR. We budgetteren het langer open houden van SC Coevelt en de aanwerving van 21 extra personeelsleden (4,5 VTE administratie en 16,5 VTE maatschappelijk werk, voorzien in personeelsbudget). Medische kosten: we houden in het budget rekening met het Mediprima verhaal. De tegemoetkoming vanwege POD MI voor medische kosten zal geleidelijk aan volledig verdwijnen. Premisses opmaak begroting 2017: Op basis van het sterk toenemend aantal nieuwe dossiers in 2016 verwachten dat de extra dossiers zullen stijgen tot extra dossiers tegen eind Deze trend schrijven we in het budget 17. Voor de volgende jaren verwachten we geen afbouw maar houden we het budget sociale rekeningen gelijk. Monitoring zal uitwijzen of met budgetwijziging dit inzicht opnieuw dient aangepast te worden. Voor het budget 17 betekent dit een extra bijpassing in het leefloon van circa 2,5 mio eur. Ook inzake medische kosten merken we dat de uitrol van het Mediprima verhaal enige vertraging oploopt in de praktijk. Mediprima loopt vertraging op na fase 2A. De uitgaven voor medische kosten en de recup van POD MI schrijven we opnieuw in budget 17 en meerjarenplan. Tabel: budget voor sociale rekeningen vergelijk actual 2015 budget 16 budget

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 & Opmaak budget 2018

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Meerjarenplan & Budget OCMW Antwerpen

Meerjarenplan & Budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Meerjarenplan 2014-2019 & Budget 2014 OCMW Antwerpen De nota bevat het meerjarenplan

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 Stad Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan Stad Antwerpen NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 Stad Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan Stad Antwerpen NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst secretariaat Volgnummer dossier 37 Onderwerp OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1. Ambitieus besturen in moeilijke tijden 11 1. Grijzer, groener, gekleurder 13 2. Energie en klimaatverandering 14 3. Financiële zorgen 15 4. Inhoudelijke toekomsten 18 5. Bestuurlijke vernieuwingen

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

1. Meerjarenplan Stad Antwerpen

1. Meerjarenplan Stad Antwerpen 1. Meerjarenplan 2014-2019 Stad Antwerpen Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota 1 Financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 19 De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011 Inhoud Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 27 Onderwerp Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie