^2+mw044 a.d. 5/:2.oiU/ Cj^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^2+mw044 a.d. 5/:2.oiU/ Cj^"

Transcriptie

1 Van: Aan: Bijlagen: SIS Postbus SIS Postbus Verslag Algemene Vergadering 20 maart 2014.pdf; Bijlage Verslag AV, nader voorstel gezamenlijke inzet PS2015.pdf; Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur20 maart2014.pdf Van: Ferdi de Lange Verzonden: woensdag 26 maart :28 Aan: Boukes, AEW (Arnold); Wiggers, R (Renee); Stolk-Jorink, EHP (Eugenie); 'Luijk, RH, van CC: Ellen van Haasen; Gerard Beukema Onderwerp: Algemene Vergadering IPO: Verslag AV 20 maart 2014 / openbare besluitenlijst IPO-bestuur 20 maart 2014 Aan de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergaderingvan de vereniging IPO In afschrift aan: de Statengriffiers Geachte mevrouw, geachte heer, In navolging van de impressie van de Algemene Vergadering van 20 maart jl. die u afgelopen vrijdag ontving, treft u bijgevoegd het (uitgebreide) verslag van uw Algemene Vergadering aan (bijlage 1). Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur d.d. 20 maart 2014 Tevens treft u als bijlage 2 de openbare besluitenlijst aan van de vergadering van het IPO-bestuur. Dit als instrument voor de beleidsinhoudelijke controle op het IPO die in het samenspel tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten plaats vindt. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij ondergetekende. Met vriendelijke groet, Ferdi de Lange drs. FJ.fVI. (Ferdi) de Lange Coördinerend senior adviseur Strategie & Communicatie PROVING SALE STATEN VAN OVE RÜSSEL 5/:2.oiU/ Cj^ Reg.nr. r J3at,.<«,»»,,,, ontv.: Routing ^2+mw044 a.d. Bijl.:

2 Interprovinciaal Overleg (IPO) T (070) E s*tss«l«i Öä?*rli I

3 Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 19 juni 2014 agendapunt 1b VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 20 MAART 2014 aanvang vergadering : uur einde vergadering : uur plaats : New Babylon, Anna van Buerenstraat 48 te Den Haag Algemene Vergadering : mevrouw S.L. Hosman-Benjaminse (Fryslân) J.W.M. Veerenhuis-Lens (Groningen) A.J.M. van Kesteren (Groningen) mevrouw M. Bakker (Drenthe) D. Buursink (Overijssel) P.J. van der Vinne (Overijssel) J. van Wieren (Flevoland) Mevrouw S. Rötscheid (Flevoland) ir. J.P.M. Peters (Utrecht) mr. W.N. Cool (Noord-Holland) mevrouw W.H. de Zoete (Zuid-Holland) P.A. Hamelink (Zeeland) drs. ing. R.M. Haaze (Zeeland) mevrouw P. van der Kammen (Noord-Brabant) M.P.J.M. van Gruijthijsen (Noord-Brabant) drs. M.J.F. van Helvert (Limburg) Bestuur : J.W. Remkes, voorzitter drs. G. Beukema, secretaris drs. F.J.M. de Lange, adjunct-secretaris drs. B.S. Wilpstra (Groningen) mevrouw J.P.M. Meijers (Gelderland) M.J.D. Witteman (Flevoland) verhinderd : zie onder agendapunt 1a

4 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 2 van Opening (18.05 uur) a. Vaststelling agenda --- Conform. De voorzitter opent de vergadering en meldt berichten van verhindering van: Algemene Vergadering: - De heer J. Smits (Drenthe); - De heer P.W. Wanrooij (Gelderland); - De heer C. de Kruijf (Utrecht); - De heer W.J.M. Holthuizen (Noord-Holland, volmacht verleend aan de heer mr. W.N. Cool); en - Mevrouw M. Propstra (Zuid-Holland). Bestuur: - Mevrouw C. Schokker-Strampel (Fryslân); - De heer H.H. van den Boer (Drenthe); - De heer drs. T.W. Rietkerk (Overijssel); - De heer J.W.R. van Lunteren (Utrecht); - Mevrouw E. Sweet (Noord-Holland); - De heer drs. R.A.M. van der Sande (Zuid-Holland); - De heer G.R.J. van Heukelom (Zeeland); - De heer Y.C.M.G. de Boer (Noord-Brabant); en - De heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck (Limburg). De voorzitter constateert dat de afvaardiging vanuit het bestuur niet afdoende is en geeft aan dat hij het bestuur in de bestuursvergadering eerder die dag hierop heeft aangesproken. b. Verslag algemene vergadering d.d. 9 oktober 2014 c. Gelegenheid tot het stellen van vragen Conform. Mevrouw Hosman (Fryslân) geeft aan dat zij aan de adjunctsecretaris een correctie op het verslag heeft doorgegeven. De Algemene Vergadering stelt het verslag met deze correctie vast. Governance en de smalle doch betekenisvolle agenda Mevrouw Hosman (Fryslân) vraagt zich - in het kader van 'governance' en de 'smalle doch betekenisvolle agenda' - af hoe het standpunt van

5 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 3 van 14 het IPO tot stand is gekomen inzake de 'Europa Klimaat en Energie 2030'-voorstellen alsmede het SER-Energieakkoord en hoe de democratische legitimatie is geregeld. De voorzitter geeft aan dat in algemene zin de inhoudelijke bespreking plaats vindt in het samenspel tussen GS en PS waarbij ook de verantwoordelijksvraag speelt. Daarnaast zijn er een aantal algemene gelegenheden waarbij in AV-verband kan worden gesproken op grond van bijvoorbeeld de Midterm Review. Bij vragen over het optreden van het bestuur dient het voorgelegd te worden aan het eigen IPObestuurslid. Mevrouw Hosman geeft aan dat het Jaarplan en de begroting door de AV worden goedgekeurd en wanneer buiten die taakstelling wordt getreden, het dan niet aan de AV zou moeten zijn om daar een oordeel over te hebben? De heer Buursink (Overijssel) voegt hier aan toe dat hij zich kan voorstellen dat het bestuur en/of de colleges van GS 'aan de voorkant' bij mogelijk controversiële dossiers Provinciale Staten voorafgaand via de AV en niet achteraf betrekken. De voorzitter geeft aan dat die beoordeling door het betreffende bestuurslid moet worden gemaakt. Het bestuur dan wel de voorzitter kan die beoordeling niet maken omdat daarmee bestuur of voorzitter in een onmogelijke situatie worden gemaneuvreerd. Op grond van de informatievoorziening kan met de eigen gedeputeerde hierover gesproken worden. De heer Buursink geeft aan dat het zo in de praktijk niet werkt. Een standpunt wordt ingenomen en gecommuniceerd en dan is er geen discussie niet meer mogelijk. Een tussenstap zou dit verhelpen. De voorzitter geeft aan dat deze tussenstap met het eigen bestuurslid moet worden geregeld zodat het bestuurslid dat kan betrekken bij de besluitvorming in het IPO-bestuur. De heer Buursink geeft aan dat hij deze conclusie kan onderschrijven.

6 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 4 van 14 Mevrouw Hosman vraagt zich in het verlegde van deze discussie af hoe het zit wanneer het IPO treedt buiten de 'smalle doch betekenisvolle agenda'. De voorzitter geeft aan dat bij het Jaarverslag het bestuur moet worden aangesproken. Natuurlijk kan - wanneer het al bekend is - aan de orde kan worden gesteld bij het eigen IPO-bestuurslid. Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) geeft aan dat het bestuur niet zomaar een bredere agenda kan aannemen zonder overleg met de AV. De voorzitter geeft aan dat Energie een regulier thema is van de agenda en dan is buiten de agenda werken niet aan de orde. Inhoudelijk kan dan van gedachten worden gewisseld met het eigen IPO-bestuurslid. De voorzitter geeft daarbij ook het voorbeeld van Windenergie en hoe de discussie zich in Noord-Holland heeft voltrokken en de wijze waarop Provinciale Staten bij die discussie is betrokken. De voorzitter concludeert dat het goed is om de spelregels te bespreken en dat hij er begrip voor heeft dat er soms verbazing kan bestaan over besluitvorming van het bestuur en de rol van de AV en Provinciale Staten daarbij. Indien de rol van de AV zou moeten veranderen, moet dit betrokken worden bij de evaluatie van de transitie die in het najaar plaats zal vinden. Provincies en de accijnsverhoging De heer Van Helvert (Limburg) geeft aan dat in diverse provincies een oproep is gedaan inzake de accijnsverhoging en de economische effecten. Dit signaal zou versterkt moeten worden. De voorzitter geeft aan dat er in IPO-verband een brief is gestuurd, maar dat er vanmorgen in het bestuur is geconstateerd dat dit niet behoort tot de gezamenlijke IPO-agenda.

7 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 5 van Benoemingen De heer Van Helvert geeft aan dat hij juist aan de collega AV-leden wil vragen om hier aandacht voor te vragen bij hun eigen commissaris van de Koning. Mede ook vanwege het feit dat dit een praktisch probleem betreft. De voorzitter zegt toe - als cdk van Noord-Holland - om dit thema in de Kring van cdk's van maandag 24 maart a.s. met de Limburgse gouverneur te agenderen. De voorzitter geeft aan dat dit niet meer past binnen de 'smalle doch betekenisvolle agenda'. De heer Van Helvert is van mening dat het probleem voor alle provincies geldt en niet alleen voor de grensprovincies. De heer Van de Vinne geeft aan dat hij de heer Van Helvert goed heeft gehoord en hij ervan overtuigd is dat het signaal in vele provincies zal doorklinken. a. Benoeming lid IPObestuur 3. Bespreekpunten Op voordracht van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen instemmen met de benoeming van de heer B.S. (Bote) Wilpstra tot lid van het bestuur van de vereniging IPO. Conform. De voorzitter licht toe dat vanwege een portefeuillewisseling in het college van GS van Groningen de heer Moorlag afscheid heeft genomen van het bestuur. Het college van GS heeft via een bindende voordracht de heer Wilpstra voorgedragen als lid van het bestuur. De heer Wilpstra (IPO-bestuur) stelt zich voor aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stemt in met de benoeming van de heer Wilpstra tot lid van het bestuur. a. KOMPAS Mede op grond van een mondelinge toelichting van de voorzitter kennis nemen van de Conform. De voorzitter licht toe dat op dit moment het pamflet KOMPAS 2020 wordt voorbereid. Het pamflet vormt daarmee de inhoudelijke basis voor het verhaal van de provincies in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten (2015) en de Tweede Kamer (2017). In de bestuursvergadering eerder die dag is gesproken

8 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 6 van 14 actuele stand van zaken; en 2. Kennis nemen en bespreken van de uitkomsten van de vergadering van het IPO-bestuur d.d. 20 maart 2014 inzake de wijze waarop Provinciale Staten betrokken worden bij de voorbereiding van KOMPAS over de wijze waarop Provinciale Staten worden betrokken bij het traject. Het bestuur heeft daarbij afgesproken dat het van belang is dat Provinciale Staten en de AV in tegenstelling tot het traject om te komen tot het document Profiel Provincies (2010) aan de voorkant inhoudelijk te betrekken. Voorgesteld wordt om deze betrokkenheid als volgt te regelen: - Via de bijeenkomsten voor Profiel Provincies waar diverse provinciale projecten worden besproken als voorbeeld van succesvolle taakuitoefening door de provincies op het gebied van de provinciale kerntaken is de eerste inhoudelijke betrokkenheid van PS en AV gerealiseerd; - Het bestuur bespreekt op 17 april de eerste versie van het pamflet KOMPAS Op grond van deze eerste versie worden in de maanden april en mei door de bestuursleden in de eigen provincie een bijeenkomst georganiseerd voor Statenleden waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt bij bestaande Statenvergaderingen. De uitkomsten van deze besprekingen worden betrokken bij de vaststelling door het bestuur van de definitieve versie van KOMPAS 2020 op 19 juni 2014; en - Op 19 juni vindt tevens de Algemene Vergadering plaats waar de definitieve versie van KOMPAS 2020 wordt geagendeerd. De uitkomsten van de AV worden betrokken bij de definitieve versie van het pamflet. Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) geeft aan dat het KOMPAS 2020 een goed instrument is om te bezien waar de provincies staan en wat de kerntaken zijn. Mevrouw Van der Kammen ontwaart een politieke lijn die niet gevolgd zou moeten worden. De voorzitter geeft aan dat het zeker geen partijpolitiek instrument moet worden, maar wel dat het een rol kan spelen binnen politieke partijen hoe de provincie van de toekomst eruit ziet. De beoordeling is aan de politieke partijen zelf. Daarbij is het tevens een richtinggevend instrument richting de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het 'voeden' van politieke partijen, maar de autonome beslissing is aan de partijen zelf. Het behelst

9 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 7 van 14 daarmee het aanreiken van ideeën. Mevrouw Hosman (Fryslân) vraagt zich af hoe dit zich verhoudt met een lobbystrategie. Daarmee komt de tekst vreemd over. De voorzitter geeft aan dat de kern van KOMPAS 2020 in het verlengde ligt van 'Profiel Provincies' in relatie tot de actuele politieke discussies en de inhoudelijke positie van de provincies de komende jaren. Concrete politieke onderwerpen komen daarbij niet aan bod, wel de thematiek en de analyses die daaraan ten grondslag liggen alsmede de maatschappelijke ontwikkelingen die plaats vinden. De AV kan in de bijeenkomsten voor Provinciale Staten en de AV in juni het KOMPAS 2020 daarop wegen. De heer Buursink (Overijssel) geeft aan dat hij van mening is dat de inzet niet moet zijn dat de tekst van KOMPAS 2020 integraal wordt overgenomen door politieke partijen. De voorzitter geeft aan dat het KOMPAS 2020 het instrument is om de discussie over thematiek aan te gaan. De heer Van de Vinne wijst op de 'visual' en goede route van KOMPAS De Algemene Vergadering neemt kennis van de stand van zaken van KOMPAS 2020 en stemt in met het voorstel van het bestuur inzake de wijze waarop Provinciale Staten en Algemene Vergadering bij KOMPAS 2020 worden betrokken. b. Gezamenlijke inzet PS2015-verkiezingen Kennis nemen en bespreken van het op initiatief van uw Algemene Vergadering door het IPO-bestuur vastgestelde voorstel voor een gezamenlijke Conform. De voorzitter meldt dat een nader voorstel is ontvangen van de Statengriffierskring inzake de gezamenlijke inzet voor de Provinciale Statenverkiezingen. Deze is tevens ter vergadering verspreid (bijlage). Het nadere voorstel wordt ingediend door de AV-leden namens Flevoland en Limburg. De heer Van Helvert (Limburg) geeft aan dat het van belang is om

10 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 8 van 14 inzet voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart inzichtelijk te maken wat de provincies doen, mede in relatie tot de Provinciale Statenverkiezingen. Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) geeft aan dat het Seniorenconvent van Zuid-Holland het voorstel voor gezamenlijke inzet heeft besproken en heeft zich daar tegen uitgesproken. c. Rechtspositie Statenleden: 1. Instemmen met een beperkt onderzoek De voorzitter geeft aan dat provincies het onheil over zich afroepen met zeer uitgebreide 'Zie ons als provincies'-campagnes. Daarentegen kunnen ideeën voor het gebruik van sociale media juist wel van waarde kunnen zijn. Daar kunnen de communicatieadviseurs van Provinciale Staten een rol bij spelen. Een cross mediale campagne is niet te bekostigen vanuit de begroting van het IPO. De heer Van Wieren (Flevoland) geeft aan dat het voorstel is dat het IPO een coördinerende rol zou kunnen spelen omdat het IPO beter weet wat provincies nodig hebben. De voorzitter geeft aan dat hij niet terughoudend wil overkomen, maar dat het zonder meer mogelijk is om de mogelijkheden in kaart te brengen, maar dit bevindt zich wel buiten de huidige IPO-begroting. Een besluit daarover moet dan in de eigen provinciehuizen besloten worden. Meerdere provincies geven aan dat een dergelijk besluit niet haalbaar of wenselijk is. Afgesproken wordt om deze inventarisatie uit te voeren en deze voor te leggen aan de provincies. De Algemene Vergadering stemt met uitzondering van Zuid-Holland in met het bestuursvoorstel tot een gezamenlijke inzet voor de Statenverkiezingen alsmede een inventarisatie op grond van het nadere voorstel van de Statengriffierskring ingebracht door Flevoland en Limburg. Conform. De heer Buursink (Overijssel) licht namens de werkgroep toe dat in het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers

11 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 9 van 14 belevingsonderzoek naar de beleving van de huidige lichting statenleden en de klankbordgroep rechtspositie statenleden mandaat geven voor de verdere uitwerking en uitvoering daarvan. 2. Kennis nemen van de terugkoppeling uit het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers over 2013 en met de klankbordgroep rechtspositie statenleden vooruitblikken op Met instemming kennis nemen van de brief d.d. 25 november 2013 van het IPO inzake vergoeding reiskosten statenleden vanuit het fractiebudget en van het antwoord hierop d.d. 11 december 2013 van de minister van BZK. (ORDPA) er de afgelopen twee jaar gesproken is over het gelijkschakelen van de rechtspositieregeling van de diverse politieke vertegenwoordigers. In het overleg is aangegeven dat de relatie tussen mandaat en taakbelasting uit de pas loopt. Omdat in kaart te brengen dient een kort belevingsonderzoek ingesteld te worden. Mede met het oog op het ORDPA-overleg in juni dat wordt bijgewoond door de minister van BZK. Er is steun voor dit onderzoek en daarbij roept de heer Buursink zijn collega AV-leden op om deelname aan het onderzoek te stimuleren. Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) vraagt zich of een nieuw onderzoek tot effect leidt omdat het eerdere onderzoek een gelijkluidend resultaat had en weinig effect heef gehad. De heer Buursink geeft aan dat het noodzakelijk is om het signaal opnieuw en goed onderbouwd aan de orde te brengen. De heer Buursink geeft daarbij aan dat de vergoeding voor Statenleden nu wel verhoogd gaat worden en meer in lijn is met de taakbelasting. De AV stemt in met het belevingsonderzoek en onderschrijft de oproep van de heer Buursink. Tevens neemt de AV kennis van de stand van zaken van de brieven van IPO en het ministerie van BZK inzake een oplossing voor de vergoeding van reiskosten van Statenleden vanuit het fractiebudget naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad daarover. De heer Buursink geeft aan dat er vragen zijn hoe met burger- Statenleden wordt omgegaan. Bijvoorbeeld burger-statenleden kunnen bijvoorbeeld de reiskosten voor de bijeenkomst van hedenmiddag niet declareren alleen binnen de provinciegrenzen. Binnen ORDPA wordt dit verder besproken.

12 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 10 van Beslispunten a. Huisvesting IPObureau Goedkeuring verlenen aan het besluit van het bestuur d.d. 30 januari 2014 inzake de (her)huisvesting van het IPO-bureau van de Zurichtoren naar het pand aan de Herengracht 23 te Den Haag in lijn met de afspraken in het kader van de transitie van het IPO. De voorzitter geeft aan dat het bestuur eind vorig jaar de keuze voor herhuisvesting van het IPO-bureau heeft teruggebracht tot een drietal alternatieven: de huidige huisvesting (de Zurichtoren), kantoor Stichthage boven Den Haag Centraal en Herengracht 23 te Den Haag. Het bestuur heeft de voorzitter, secretaris en penningmeester gemandateerd om de onderhandelingen te voeren waarbij naast de financiële taakstelling ook de wens is meegegeven om te komen tot een pand met eigen uitstraling en identiteit. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot de keuze van het bestuur op 30 januari jl. voor het pand aan de Herengracht 23. Het pand was het goedkoopst én voldeed aan de eisen van identiteit en uitstraling. De heer Van Gruijthuisen (Noord-Brabant) heeft naar aanleiding van het voorstel een aantal vragen. Allereerst of de exploitatiekosten zijn verwerkt in het voorstel en tevens wat er bedoeld wordt met een eigen uitstraling en hoe dat zat met de andere locaties. De voorzitter geeft aan dat de Zurichtoren en Stichthage anonieme kantoortorens zijn. Het pand aan de Herengracht is karakteristiek en niet anoniem. Daarbij kan het zich ontwikkelen tot een Huis van de Provincies zoals het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel. De secretaris geeft aanvullend aan dat het een monumentaal pand is dat zich leent voor ontvangsten en beschikbaar is voor provincies. Bijeenkomsten tot ongeveer 100 personen zou mogelijk moeten zijn, waarbij het ook mogelijk is om bijvoorbeeld de Algemene Vergadering in het pand plaats te laten vinden. Tevens is het mogelijk om gezien de inrichting van het pand beperkte huisvesting te bieden aan bijvoorbeeld de provinciale lobbyisten. Op dit moment zijn de provincies gezamenlijk ongeveer ,- op jaarbasis kwijt aan huisvesting van provinciale lobbyisten. Het aanbod aan de provincies voor dergelijke huisvesting is kosteloos. Inzake de exploitatiekosten geeft de secretaris aan dat deze verwerkt zijn in het voorstel en dat gezien het onderhandelingsresultaat er financiële ruimte is om

13 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 11 van 14 tegenvallers op te vangen. Het definitieve bedrag aan huisvestingskosten inclusief eventueel restant van de extra financiële ruimte - is inzichtelijk bij de vaststelling van de IPO-begroting De voorzitter en de Algemene Vergadering complimenteren de secretaris en het IPO-bureau met het resultaat van der onderhandelingen en de nieuwe huisvesting. De heer Van Wieren (Flevoland) voegt hier aan toe dat de uitkomst zeer goed past in de transitie en daarom tevreden is. De heer Buursink (Overijssel) sluit zich hierbij aan. De Algemene Vergadering verleent goedkeuring aan het besluit van het bestuur d.d. 30 januari 2014 inzake de herhuisvesting van het IPO-bureau van de Zurichtoren naar het pand aan de Herengracht 23 te Den Haag. b. GWO/BIJ12: Jaarplan, begroting en huisvesting 1. Het jaarplan en de begroting 2014 voor GWO, zoals vastgesteld door het bestuur op 9 oktober 2013, alsmede het voorstel tot huisvesting van GWO goedkeuren; en 2. kennis nemen van het uitgangspunt dat voor dergelijke besluitvorming door uw Algemene Vergadering het instrument van een schriftelijke ronde ongeschikt is en in De secretaris licht de gang van zaken toe. Onder stoom en kokend water heeft de besluitvorming over GWO zich moeten voltrekken omdat lang onduidelijk bleek of GWO onder de vereniging IPO zou vallen of een eigen rechtspersoonlijkheid zou krijgen. Door GWO onder de vereniging IPO te laten vallen doch wel op afstand te plaatsen dient de Algemene Vergadering goedkeuring te verlenen aan jaarplan, begroting en huisvesting van GWO. Deze statutaire rol was over het hoofd gezien. Met het ook op invoering van GWO per 1 januari 2014 is daarom gekozen voor een schriftelijke ronde waarbij op verzoek van enkele AV-leden - tevens telefonisch contact heeft plaats gevonden. Hoewel de consultatie tot een ruime meerderheid leidde was dit formeel niet afdoende. Aanvullend meldt de secretaris dat de voorliggende begroting voorlopig is. De definitieve begroting voor GWO/BIJ12 wordt geagendeerd voor de AV op 19 juni 2014 en wordt in het vervolg gekoppeld aan de bespreking van de reguliere IPObegroting. Wanneer de wet Gemeenschappelijke Regeling is vereenvoudigd wordt GWO/BIJ12 volledig losgekoppeld van het IPO. Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) geeft aan dat Zuid-Holland not

14 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 12 van 14 het vervolg niet voor soortgelijke besluitvorming wordt gebruikt. amused is over de gang van zaken en tegen goedkeuring heeft gestemd. De voorzitter geeft aan dat het bestuur hier goede nota van heeft genomen. Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) geeft aan dat er vragen zijn gesteld dat het niet moet lijken alsof het IPO in omvang afneemt en sluipenderwijs erbij komt. Tevens is mevrouw Van der Kammen niet akkoord met huisvesting. Er is geen twijfel aan prijs/kwaliteit verhouding, maar er is bij de beantwoording niet ingegaan welke meetlat is gebruikt. De voorzitter geeft aan dat Noord-Brabant zich onthoudt aangezien de heer Van Gruijthuijsen heeft ingestemd en mevrouw Van der Kammen niet. Mevrouw Van der Kammen en de heer Van Gruijthuijsen stemmen hiermee in. De secretaris geeft in reactie op de vragen van mevrouw Van der Kammen aan dat de BIJ12-activiteiten die door het IPO werden uitgevoerd ertoe heeft geleid dat drie IPO-medewerkers daar een plek hebben gekregen. Veel van de overige medewerkers komen van de andere provincies mede ook in relatie tot reorganisaties van de diverse provincies alsmede uitvoeringstaken die voortvloeien uit het Natuurakkoord en de decentralisatie van het natuurbeleid (faunafonds e.d.). Wat betreft de huisvesting is er discussie geweest over de locatie en dat deze centraal moest zijn tegen een scherpe prijs. De huisvesting van BIJ12 wordt ook gebruikt als vergaderlocatie, wat leidt tot kostenbesparing inzake de vergaderkosten voor zowel het IPO als de provincies. De AV verleent goedkeuring aan Jaarplan, begroting en huisvesting van GWO/BIJ12. Zuid-Holland stemt tegen, Noord-Brabant onthoudt zich. Tevens wordt afgesproken dat het instrument van de schriftelijke ronde niet meer wordt gebruikt voor dergelijke besluitvorming.

15 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 13 van Planning 2014 / verzoek tot expertmeeting Jeugdzorg 1. Kennis nemen van de data voor uw Algemene Vergadering in 2014; en 2. Bespreken van het verzoek van PS Zuid- Holland om een expertmeeting Jeugdzorg voor de zomer te organiseren. De Algemene Vergadering neemt kennis van de data voor de Algemene Vergadering in 2014 zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 9 oktober De Algemene Vergadering bespreekt het verzoek van Zuid-Holland tot het organiseren van een expertmeeting over de transitie van de Jeugdzorg die plaats zou moeten vinden voor de zomer. De heer Witteman (IPO-bestuur) geeft aan dat provincies bezig zijn met de afbouw van de Jeugdzorg-taak en dat de laatste besprekingen met het Rijk plaats vinden. Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg een taak van de gemeenten. De heer Witteman vraagt zich sterk af of het IPO de plek is om een expertmeeting te organiseren. Het werk gaat de komende maanden terug naar nul en er moet zorg gedragen worden voor een goede overdracht. Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) meldt namens haar collega mevrouw Propstra die het verzoek heeft gedaan maar door ziekte verhinderd is dat het niet de bedoeling is om taken uit te breiden. Het betreft het benchmarken hoe ver de gemeenten zijn met de decentralisatie. Dit moet leiden tot adequate informatievoorziening c.q. een quickscan voor PS. Het verzoek wordt ondersteund door de heer Van Kesteren (Groningen) en de heer Buursink (Overijssel) die van mening zijn dat een dergelijke bijeenkomst zo snel mogelijk plaats zou moeten vinden. Mevrouw Timmer (Drenthe) geef aan wel behoefte te hebben aan een quickscan, maar niet een bijeenkomst. Op grond van de discussie doet de heer Witteman de suggestie om het rapport-geluk hiervoor te gebruiken. De kwartaalrapportages van de commissie-geluk geeft antwoord op de vragen die de AV-leden hebben. De commissie stelt dat het een omvangrijke overdracht betreft die door de wetgever is bepaald. De zorgen vanuit de provincies worden doorgegeven aan het rijk. Provincies bieden hulp aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen dat ze er klaar voor zijn.

16 VERSLAG vergadering : 20 maart 2014 pagina 14 van Rondvraag --- Geen opmerkingen. Mevrouw Hosman (Fryslân) geeft aan geen behoefte te hebben aan een bijeenkomst. De heer Peters (Utrecht) geeft aan dat het verzoek in Utrecht niet besproken is, maar dat gemeenten zelf moeten oordelen. De heer Cool (Noord-Holland) onderstreept dit. De AV concludeert dat er geen behoefte bestaat aan een aparte bijeenkomst. 7. Sluiting (19.30 uur)

17 Aan Van de leden AV IPO Statengriffierskring Onderwerp Datum Behandeling IPO-campagne PS2015-verkiezingen in AV IPO 20 maart a.s. Ter bespreking in uw vergadering van 20 maart a.s. is door het IPO aan u toegezonden de notitie Gezamenlijke inzet PS2015-verkiezingen d.d (agendapunt 3b). Deze notitie van de Statengriffierskring is ter aanvulling op de IPO-notitie met het verzoek u uit te spreken over de beslispunten. 1. De achtergrond In het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn al in 2007 en in 2010 op initiatief van de communicatieadviseurs PS en pogingen ondernomen om samen met het IPO te onderzoeken of en zo ja welke campagneacties er vanuit een gezamenlijk budget (AV IPO) en draagvlak (inhoud) ondernomen kunnen worden. Dit leidde niet tot daadwerkelijke gezamenlijke acties, wel tot een aantal algemene aanbevelingen gericht op de verkiezingen van Een van de aanbevelingen was start samenwerking tijdig en ruim voor verkiezingen, zeker voordat de diverse begrotingen in de provincies en IPO worden vastgesteld. Tijdens de AV IPO van 9 oktober 2013 is bij de behandeling van de begroting door een van de AVleden (mw. Roefs, PS Limburg) aan het bestuur IPO gevraagd inzicht te geven in de ideeën over een gezamenlijke campagne-inzet (financieel en inhoudelijk) vanuit het IPO voor de Statenverkiezingen van 2015 in het bijzonder gericht op het feit dat er sprake is van gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen. Het IPO-bestuur (uit verslag vergadering ):: Op grond van het verzoek van de AV daartoe om te komen tot een gezamenlijke inzet voor de Statenverkiezingen van maart 2015 bespreekt het bestuur de mogelijkheden daartoe. Het bestuur constateert dat deze inzet zich beperkt tot samenwerking met de rijksoverheid om de opkomst te bevorderen en het onder de aandacht brengen van de werkzaamheden in het verlengde van het traject KOMPAS Dit onder de nadrukkelijke constatering dat de verkiezingen bij uitstek een aangelegenheid zijn van de afzonderlijke provincies en in het bijzonder de politieke partijen. Het bestuur besluit om op grond hiervan een voorstel op te stellen ter bespreking met de Algemene Vergadering. In de notitie van het IPO-bestuur aan AV IPO Gezamenlijke inzet PS2015-verkiezingen d.d ter bespreking op 20 maart a.s. wordt - ter aanvulling van de eigen keuzes van de provincies - interprovinciale inzet beoogd t.a.v.: 1. samenwerking met de rijksoverheid: opkomst bevorderende campagne, waarbij het IPO-bestuur erop wijst dat bij een evt. samenwerking met de rijksoverheid rekening moet worden gehouden met de beperking van het kader van de feitelijke informatie: er is geen ruimte voor een inhoudelijke boodschap; 2. gezamenlijke inzet t.a.v. het voor het voetlicht brengen van provinciale kerntaken, waarbij het IPObestuur aansluiting zoekt bij het project Kompas Initiatief/ideeën vanuit provincies Tijdens een tweetal bijeenkomsten in 2013 (14-03/17-10) is door communicatieadviseurs PS en gebrainstormd over de verkiezingen 2015 op basis waarvan begin 2014 geïnventariseerd is welke acties in aanmerking zouden kunnen komen om vanuit gezamenlijkheid

18 opgepakt/ontwikkeld/uitgevoerd te worden vanuit het landelijke IPO-budget. Uit deze inventarisatie is bijbehorend initiatief naar voren gekomen: Initiatiefvoorstel om vanuit IPO een aanbod te ontwikkelen, door elke provincie al dan niet in te zetten en gericht op: 1. een interprovinciale opkomstbevorderende (IPO-)campagne gericht op jongeren/1e kiezers, in afstemming met de landelijk opkomstbevorderende campagne met de rijksoverheid mede via de inzet van social media en 2. een advies omtrent inzet sociale media aan de provincies t.b.v. de verkiezingen om te komen tot een cross mediale aanpak waarbij traditionele media en de nieuwe media geïntegreerd worden om een groter publiek onder genoemde doelgroep te bereiken. Tijdens de bijeenkomst van de Statengriffierskring (Griffiers Provincies) op jl. is het bovenstaande aan de orde geweest. Vervolgens heeft de meerderheid van de Statengriffiers zich expliciet uitgesproken het initiatief vanuit de communicatieadviseurs PS-en te ondersteunen en kracht bij te zetten middels deze notitie aan de AV IPO-leden. Daarbij opgemerkt dat zij de campagne van het IPO zien als belangrijke aanvulling op de BZK-opkomstbevorderende algemene campagne en ieders eigen provinciale campagne. Zij hebben verder aangegeven dat de ontwikkeling van die interprovinciale campagne en het opstellen van een advies primair bij het IPO zou moeten komen liggen en dat de inzet van de Griffies beperkt zou moeten blijven tot klankbordfunctie voor het IPO. De Statengriffierskring ziet dus aanvullend op de door het IPO voorgestelde rol een belangrijke en natuurlijke rol voor het IPO weggelegd als schakelpunt tussen de provincies, het Ministerie van BZK en andere partijen zoals prodemos bij het ontwikkelen van voorgesteld aanbod. Zij denkt dan aan een coördinerende inhoudelijke en processuele rol. Een dergelijke rol van het IPO in de ontwikkeling een interprovinciale campagne en een advies over inzet van sociale media en het hiertoe aangaan van gesprekken met BZK en andere relevante partijen zou voor de Statengriffies een significante meerwaarde opleveren. 3. AV IPO <-> IPO-bestuur Het is na de niet gelukte pogingen in 2007 en 2011 om rondom de verkiezingen te komen tot gezamenlijke inzet vanuit het IPO thans zeer positief te kunnen constateren dat het overleg hierover nu al in een zo vroeg stadium met het IPO kan plaatsvinden. Het voorstel van het IPO-bestuur aan de AV IPO is vooral gebaseerd en gekaderd binnen de ontwikkelingen IPO: Kompas2020, plus- en kerntaken. Het voorstel van het IPO-bestuur gaat niet in op de mogelijkheid van de AV IPO om naast het voorstel van het IPO-bestuur andere/eigen kaders aan te geven en het bestuur IPO vervolgens te verzoeken de uitvoering hiervan ter hand te nemen. Concreet wordt bedoeld de mogelijkheid van de AV IPO om het IPO-bestuur te verzoeken om ten laste van het IPO-budget te komen tot de uitvoering van een opkomstbevorderende campagne zoals beschreven onder 2. IPO heeft ten doel het behartigen van de belangen van de provincies, het bieden van een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring en het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies. Een voorstel zoals hierboven beschreven past binnen de doelstellingen van het IPO. 4. Advies aan AV IPO Het bovenstaande leidt tot het advies van de Statengriffierskring aan de leden AV IPO om tijdens de AV IPO op 20 maart a.s. naast het kennisnemen van en bespreken van het voorstel van het IPObestuur Gezamenlijke inzet PS2015-verkiezingen ook te komen tot een stemming/besluit over de door de AV IPO gewenste gezamenlijke inzet op het gebied van Statenverkiezingen en wel in de vorm van een aanbod, door elke provincie al dan niet in te zetten en gericht op: 1. een landelijke opkomstbevorderende campagne gericht op jongeren/1 e kiezers 2.

19 2. een advies omtrent inzet sociale media aan de provincies t.b.v. de verkiezingen om te komen tot een cross mediale aanpak waarbij traditionele media en de nieuwe media geïntegreerd worden om een groter publiek onder genoemde doelgroep te bereiken. Om dit te bereiken kan tijdens de AV IPO-vergadering van 20 maart a.s. het volgende voorstel ingediend worden, waartoe overigens de vertegenwoordigende AV IPO-leden uit Limburg/Flevoland het initiatief zullen nemen: Voorstel besluit AV IPO 20 maart 2014 Inzake: een opkomstbevorderende campagne rondom de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart 2015 De vergadering van AV IPO, in vergadering bij elkaar op 20 maart 2014, Overwegende dat: op 20 maart 2014 ter bespreking/instemming voorligt een notitie van het IPO-bestuur inzake mogelijke interprovinciale inzet rondom een campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015; de provincies naast de eigen verkiezingsactiviteiten meerwaarde zien in en belang hechten aan extra inzet voor wat betreft opkomstbevordering (door m.n. in te zetten op bewustwording); een interprovinciale opkomstbevorderende (IPO-)campagne vooral gericht zou moeten zijn op jongeren/1e kiezers mede via social media verzoeken: het IPO-bestuur, ten laste van het IPO-budget, te komen tot een aanbod, door elke provincie al dan niet in te zetten en gericht op: 1. een interprovinciale opkomstbevorderende (IPO-)campagne gericht op jongeren/1e kiezers, waarbij 2. het IPO voorziet in een coördinerende rol op zowel proces als inhoud; en waarbij 3. het IPO voorziet in afstemming met partijen die reeds voorzien in communicatie-uitingen ten aanzien van opkomstbevordering (het ministerie van BZK) en andere relevante partijen (o.m. de waterschappen); 4. een advies omtrent inzet sociale media aan de provincies t.b.v. de verkiezingen om te komen tot een cross mediale aanpak waarbij traditionele media en de nieuwe media geïntegreerd worden om een groter publiek onder genoemde doelgroep te bereiken. Deze campagne dient vooral gericht te zijn op jongeren/1e kiezers mede via de inzet van social medio; waarbij 5. het IPO onderzoekt in hoeverre relevante maatschappelijke partijen (zoals Prodemos) betrokken kunnen worden. X X X X X

20 Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur 20 maart 2014 te Den Haag Bestuurlijke organisatie Het bestuur bespreekt de actuele ontwikkelingen inzake het kabinetsvoornemen tot afschaffing van de Wgr-plus. In de bestuursvergadering van 30 januari jl. was besloten om in deze vergadering uitgebreid bij dit dossier stil te staan naar aanleiding van het verzoek van de minister van BZK aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel tot afschaffing van de stadregio s gepland voor de week van 3 februari uit te stellen tot week 14 of 15. Als reden gaf de minister dat mogelijkerwijs varianten bij de behandeling aan bod komen waarbij de minister eerst de uitvoerbaarheid wil toetsen. Bespreking door de Tweede Kamer later dan week 14 of 15 wordt door de minister afgeraden met het oog op de invoering van de wet per 1 januari Mede op grond van achtergrondgesprekken met leden van de Tweede Kamer zijn in het bestuur afspraken gemaakt over bestuurlijke gesprekken met de portefeuillehouders in de Tweede Kamer inzake de behandeling van het wetsvoorstel. De bestuurlijke delegatie bestaat uit de voorzitter en de bestuursleden Van Lunteren (Utrecht), Meijers (Gelderland) en Rietkerk (Overijssel). Inzet van het bestuur is conform het regeerakkoord om te komen tot afschaffing van de Wgr-plus. KOMPAS 2020 In november jl. heeft het bestuur besloten tot KOMPAS KOMPAS 2020 vormt het verhaal van de provincies in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen én de Tweede Kamerverkiezingen (2017). KOMPAS 2020 ligt in het verlengde van en gebaseerd op het document Profiel Provincies (2010) en gaat in op de inhoudelijke positie van de provincies in de komende jaren en de thematiek en de analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven die daaraan ten grondslag liggen. Doel is om in de vergadering van het bestuur op 19 juni (gevolgd door de Algemene Vergadering op dezelfde dag) een pamflet KOMPAS 2020 vast te stellen dat daarna wordt aangeboden aan de colleges van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en de inhoudelijke basis vormt richting de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer. Bij de bespreking van KOMPAS 2020 heeft het bestuur kennis genomen van de eerste inhoudelijke hoofdlijnen en zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van Provinciale Staten en de Algemene Vergadering. Deze betrokkenheid is als volgt: Via de bijeenkomsten in het kader van Profiel Provincies (9 oktober 2013, 30 januari 2014, 20 maart 2014 en 3 april 2014) zijn leden van PS en de AV inhoudelijk betrokken bij de provinciale projecten die als voorbeeld dienen van succesvolle taakuitoefening op het gebied van kerntaken; Een eerste versie van het pamflet KOMPAS 2020 wordt op 17 april door het bestuur besproken. Op grond van deze versie bereiden de leden van het IPO-bestuur in overleg met de eigen Provinciale Staten een bijeenkomst in de eigen provincie voor om over deze eerste versie van gedachten te wisselen; en De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden betrokken bij de vaststelling van het pamflet door het bestuur op 19 juni In de aansluitende Algemene Vergadering op diezelfde dag wordt het pamflet teven besproken en worden de uitkomsten van die bespreking betrokken bij de vaststelling. Transitie Jeugdzorg Het bestuur wisselt uitgebreid van gedachten over de stand van zaken van de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Dit mede op grond van het bestuurlijk overleg dat aansluitend op de vergadering plaats vindt. Daartoe stelt het bestuur de inzet voor dit overleg vast.

21 - 2 SER-Energieakkoord Op 12 september jl. heeft het bestuur ingestemd met ondertekening namens de provincies van het SER-Energieakkoord. Op grond van dit akkoord is de afgelopen maanden de interprovinciale samenwerking voorbereid om te komen tot een succesvolle uitvoering van het akkoord. Dit heeft geleid tot de Interprovinciale samenwerking Energiestransitie en Economie (IPS2E). Basis voor dit uitvoeringsprogramma zijn de hoofdlijnen van een interprovinciale samenwerking die door de Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie & Energie (BAC RE&E) in november jl. zijn vastgesteld om te komen tot een totaalbeeld van de aanpak van de uitvoering van de energieafspraken. Het bestuur stemt met IPS2E in. Deltaprogramma: governance en positie provincies Het bestuur wisselt uitgebreid van gedachten over het Deltaprogramma in relatie tot de governance en de positie van de provincies. Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin alle overheden, samen met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven, werken aan de waterveiligheid en zoetwatervoorziening op de korte, middellange (2050) en (een doorkijk op) de zeer lange termijn (2100). Het programma kent tal van regionale deelprogramma s waarbij vanuit het IPO met name wordt ingezet op drie generieke programma s: waterveiligheid, zoetwater en nieuwbouw en herstructurering (ruimtelijke adaptatie). De verder uitwerking ligt bij de bestuurlijke adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling & Waterbeheer (DROW). Tevens wordt het thema governance gerelateerd aan de rol van de provincies wordt betrokken bij het KOMPAS 2020-traject. Dit alles moet leiden tot een concreet advies aan het bestuur dat in een volgende vergadering wordt besproken. Europese prioritaire agenda 2014 In het kader van de transitie van het IPO is besloten om Europa als facetbeleid uit te voeren en niet meer als apart aandachtsveld binnen de IPO-structuur. Om de beleidsmatige doelstellingen daadwerkelijk als facetbeleid uit te kunnen voeren worden Europese dossiers gerelateerd aan de provinciale kerntaken voorbereid door triumviraten bestaande uit medewerkers van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), provincies en IPO. Inhoudelijke basis voor deze werkzaamheden vormt de Europese prioritaire agenda. Deze agenda is de afgelopen maanden opgesteld en bestaat uit de volgende dossiers: Wetgeving luchtkwaliteit: herziening luchtpakket; Regulatory Fitness and Performance Programma (REFIT); Midterm evaluatie Biodiversiteit-strategie 2020; Mededeling Kader voor Klimaat- en Energiebeleid 2030; Fysieke en maatschappelijke leefomgeving; en Regionale Economie en Innovatie. De Europese prioritaire agenda is in lijn met de smalle doch betekenisvolle IPO-agenda en is daarmee de Europese vertaling van de (nationale) prioritaire IPO-agenda. Het bestuur stelt de Europese prioritaire agenda vast die tevens de inhoudelijke basis is voor de boodschap van de provincies aan het Europees Parlement en de Europese Commissie in nieuwe samenstelling na de EP-verkiezingen van 22 mei Prioritaire IPO-agenda Op grond van de prioritaire IPO-agenda wisselt het bestuur van gedachten over de actuele stand van zaken van de dossiers Vitaal Platteland (POP3, DLG en PAS), VTH/RUD s en DROW (STRONG en Omgevingswet). Beslispunten Het bestuur stelt de volgende beslispunten vast: IPO-reactie initiatiefwet Wob / Woo: GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer hebben het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid (WOO) ingediend. Deze wet betekent bij vaststelling een grote verandering ten opzicht van de huidige Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). In tegenstelling tot reguliere wetsvoorstellen zijn de decentrale

22 - 3 overheden niet automatisch gehoord over het wetsvoorstel. Het bestuur besluit derhalve om waar mogelijk gezamenlijk met VNG en Unie van Waterschappen - de kritiekpunten op de wet te bespreken met de indieners van het wetsvoorstel én de minister van BZK; Notitie Beheer en eigendom natuur : Naar aanleiding van het Natuurpact (op 18 september 2013 gepresenteerd door staatssecretaris Dijksma en het IPO) is een notitie Beheer en eigendom van natuur opgesteld dat de uitgangspunten bevat in het eigen provinciale beleid ten aanzien van verwerving, inrichting en beheer van natuur. Het bestuur neemt kennis van deze notitie als richtinggevend kader op grond waarvan de provincies hun eigen beleid uitwerken; Verdeling maximalisering BTW compensatiefonds: het bestuur stemt in met de hoogte van de uitname uit het provinciefonds op grond van het in 2013 met het rijk gesloten financieel akkoord inzake enkele financiële maatregelen uit het regeerakkoord (Wet Hof, verplicht schatkistbankieren en afschaffing BTW-compensatiefonds). De verdeling van de uitname wordt nader besproken in het portefeuillehoudersoverleg Financiën; IPO-reactie op de wijziging Wet Hof: het bestuur stelt de IPO-reactie op de wijziging Wet Hof vast. De wijziging was nodig omdat een door de Tweede Kamer ingediend amendement wel positie was beoordeeld door het kabinet, maar door een stemfout niet was aangenomen. Met deze wetswijziging wordt alsnog deze aanpassing doorgevoerd; en Waarstaatjeprovincie.nl: baar maakt. Op grond van de oproep van Provinciale Staten in verschillende provincies om te zorgen voor meer transparantie, inzicht en vergelijkbaarheid van informatie heeft het bestuur op 30 januari jl. besloten om een nadere uitwerking door de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht af te wachten. Ter vergadering wordt kennis genomen van de stand van zaken. Zuid- Holland, Utrecht en Flevoland gaan verder met een pilot. Op grond van de uitkomsten van de pilot kunnen de overige provincie individueel bepalen om aan te sluiten. Mutatie IPO-bestuur Vanwege een herverdeling van portefeuilles in het college van Gedeputeerde Staten van Groningen naar aanleiding van het flankerend akkoord met rijk en NAM over de gaswinning heeft de heer Moorlag op 30 januari jl. aangekondigd het bestuur te verlaten. Het college van GS van Groningen heeft de heer Wilpstra bindend voorgedragen als zijn opvolger. Het bestuur neemt kennis van de voordracht. Inzake de portefeuilleverdeling wordt afgesproken dat de heer Wilpstra deelneemt aan het portefeuillehoudersoverleg Financiën en Bestuur. De heer Moorlag blijft lid van de kerndelegatie Energie.

Paraaf secretaris: Datum : 28 mei 2014 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 Bijlagen : 3

Paraaf secretaris: Datum : 28 mei 2014 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 Bijlagen : 3 Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 19 juni 2014 agendapunt 1b Paraaf secretaris: Datum : 28 mei 2014 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange Doorkiesnummer : (070)

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Inter provincial. b. Verslag algemene vergadering d.d. 29 September 2011

Inter provincial. b. Verslag algemene vergadering d.d. 29 September 2011 Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO agendapunt lb, bijlage 1 op PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: f^ tx>\ 11 ten i 16 DEC 2011 Inter provincial W9.ri eg mo

Nadere informatie

CONCEPTAGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTAGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 29 SEPTEMBER 2015 Vergadering van de algemene vergadering vereniging IPO op 29 september 2015 agendapunt 1a CONCEPTAGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang plaats : 18.00 tot 19.00

Nadere informatie

Bericht Page 1 of 1. Omdat het teveel stukken zijn om in een keervia de mail te verzenden, ontvangt u van mij 2 mails met stukken.

Bericht Page 1 of 1. Omdat het teveel stukken zijn om in een keervia de mail te verzenden, ontvangt u van mij 2 mails met stukken. Bericht Page 1 of 1 Nanuru, MH (Anna) Oorspronkelijk bericht Van: Anja van Gulik [mailto:avgulik@ipo.nl] Verzonden: donderdag 17 november201115:16 Onderwerp: Uitnodiging, agenda en stukken ten behoeve

Nadere informatie

Voor de volledigheid is de visual van het KOMPAS 2020-traject bijgevoegd als bijlage 1 zodat u in één oogopslag het gehele traject kunt bezien.

Voor de volledigheid is de visual van het KOMPAS 2020-traject bijgevoegd als bijlage 1 zodat u in één oogopslag het gehele traject kunt bezien. Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 19 juni 2014 agendapunt 2a Paraaf : Datum : 28 mei 2014 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Yolanthe Sinnige/Ferdi de Lange Doorkiesnummer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 19 JUNI 2014

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 19 JUNI 2014 Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 30 september 2014 agendapunt 1b VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 19 JUNI 2014 aanvang vergadering : 18.00 uur

Nadere informatie

aanwezig : J.W. Remkes, voorzitter G. Beukema, secretaris

aanwezig : J.W. Remkes, voorzitter G. Beukema, secretaris Vergadering van de algemene vergadering op 19 juni 2014 agendapunt 1b CONCEPTVERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 9 OKTOBER 2013 aanvang AV : 17:30 uur einde : 19:30 uur plaats

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN op : 18 mei 2006 aanvang : 14.00 uur einde : 16.00 uur plaats : Abe Lenstra Stadion te

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

In afschrift aan: de Statengriffiers; en de IPO contactfunctionarissen. ===================================================

In afschrift aan: de Statengriffiers; en de IPO contactfunctionarissen. =================================================== Statengriffie Van: Ferdi de Lange Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 16:03 Aan: Ferdi de Lange CC: Ellen van Haasen; Gerard Beukema Onderwerp: Algemene Vergadering IPO Bijlagen: 2014-1007

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID OP 25 JANUARI 2007

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID OP 25 JANUARI 2007 Vergadering IPO-adviescommissie Sociaal Beleid op 24 mei 2007 agendapunt 1b, bijlage 1 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID OP 25 JANUARI 2007 aanvang : 14.00

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Statenvoorstel 27/11 A

Statenvoorstel 27/11 A Statenvoorstel 27/11 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 1 juli 2011 Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 17 juni 2011 Onderwerp Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk - Interprovinciaal

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

De Staten na de verkiezingen van 2015

De Staten na de verkiezingen van 2015 Ing. 12 oktober 2015 PS2015-629 2015-013520 PS 16 dec De Staten na de verkiezingen van 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 12 oktober 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl)

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 16 maart 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 4 FIN i.v.m. agendapunt 10, 18 I&M i.v.m. agendapunt 2, 4 V&J i.v.m. agendapunt 11 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio GEWIJZIGD Agenda Statencommissie Bestuur en Middelen Contact Mw. A.M.J.M. (Anne Marie) Kortleve T 070 441 6859 amjm.kortleve@pzh.nl Aan Statenleden die deelnemen aan de Statencommissie Bestuur en Middelen

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 36 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE

Nadere informatie

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel 14012789 Nummer: SGR-67 Te verzenden aan Brief Rekenkamer Zeeland van 8 juli 2014 met onderzoeksrapport 'Inventarisatie vastgoed en gronden

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1110366 Onderwerp Verordening op de werkgeverscommissie Status Besluitvormend Voorstel 1. Het raadsbesluit Mandaat griffier dd 23 september 2004 in te trekken; 2. Een werkgeverscommissie

Nadere informatie

PS2011WMC03-1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2011WMC03-1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2011WMC03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2011 Nummer PS: PS2011WMC03 Afdeling : JGD Commissie : WMC Steller : Nienke Grimmius Portefeuillehouder: Pennarts-Pouw

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte voor de Vech Reg.nr.

PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte voor de Vech Reg.nr. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Wiggers, R (Renee) dinsdag 4 december 2012 9:35 PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over voldoende en

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Commissie voor Bestuur en Middelen

Commissie voor Bestuur en Middelen Griffie Commissie voor Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1166475 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling : Nummer commissiestuk : Bm-0358 Datum : 30 januari

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008BEM30-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 september 2008 Nummer PS : PS2008BEM30 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2008INT229327 Portefeuillehouder : Dekker

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS

Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS 1 Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS De staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Protocol verbonden partijen

Protocol verbonden partijen Protocol verbonden partijen Aan: In afschrift aan: Onderwerp: Te betrekken bij: Leden Provinciale Staten en bijzondere commissieleden, niet zijnde statenleden Fractiemedewerkers Bijlage bij Statenstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 juni 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten (adres: Stadsspui 1-3752 CL - Bunschoten-Spakenburg; tel.(033)

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 23 november 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2, 3 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Plaats: DRU-complex, Hutteweg 24 te Ulft Tijdstip: vrijdag 10-3-2017, 10.30-13.00 uur, incl. lunch en overleg met college/raad. Agenda voor de Bestuursvergadering

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. Geachte mevrouw Arib,

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. Geachte mevrouw Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20 december

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie