GOK-actieplan PIVA Oudenaarde 1 ste graad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOK-actieplan PIVA Oudenaarde 1 ste graad"

Transcriptie

1 1 GOK-plan PIVA Oudenaarde 1 ste graad 1. Taalvaardigheidonderwijs 1 ste graad (*) Timing: 1. Perceptie van de leerkrachten - De leerkrachten hebben op 30/03/2012 de s gegroepeerd naar belangrijkheid om de volgorde van de s te bepalen (prioritering) H: heel belangrijk : belangrijk M: minder belangrijk N: niet belangrijk 2. De datum/data waarop de gepland wordt en de eventuele duur ervan. Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen Instrumenten hanteren om het sniveau te bepalen van de leerlingen Lk Ll - instaptoetsen organiseren als nulmeting N 6 en Resultaten instaptoetsen + herhalen na evaluatieperiode 3 Leerkrachten PAV, Frans, leerkrachten praktijkvakken, GOKkernteam Planning Na evaluatieperiode 3 Zicht krijgen op de leerstoornissen in de School - ontwerpen van taaltalentenkaarten om het sniveau van de leerlingen procesmatig in kaart te brengen - leerlingen met leerstoornissen in kaart brengen na evaluatie van de instaptoetsen vanaf September 2011 Vanaf 3 tot 1 oktober 2012 Opnieuw in taaltalentenkaarten Meting van het aantal leerlingen met leerstoornissen op onze Attesten van leerlingen met Pedagogische jaarverantwoordelijken, cel leerlingenbegeleiding, CL, December 2012 December 2013

2 2 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen Ervoor zorgen dat leerlingen met leerstoornissen minder hinder ondervinden tijdens les en evaluatie leerlijnen voor mondelinge ontwikkelen leerlijnen voor schriftelijke ontwikkelen Ll School - fiches maken rond leerstoornissen met do s en don ts - STICORDI-maatregelen implementeren - in kaart brengen wat praktijkleerkrachten verwachten op gebied van mondelinge - uitwerken van lessen om dit te integreren binnen P.A.V. - in kaart brengen wat praktijkleerkrachten verwachten op gebied van schriftelijke - uitwerken van lessen om dit te integreren binnen P.A.V. H M 2013 Vanaf 1 oktober 2012 tot 26 oktober 2012 Vanaf 6 november 2012 (personeelsvergadering) Vakvergadering op begin jaar 2013 Gedurende de jaren met aanzet op 25/09/2012 Vakvergadering op begin jaar 2013 Gedurende de jaren met aanzet op 25/09/2012 leerstoornissen Toetsing of de afspraken rond STICORDI opgevolgd worden via steekproef Resultaten van de vakvergadering + leerplannen + uitgewerkte leerlijnen Uitwerking van lesmateriaal Resultaten van de vakvergadering + uitgewerkte leerlijnen leerplannen Uitwerking van lesmateriaal, leerkrachten Praktijkleerkrachten Praktijkleerkrachten, leerkrachten PAV, GOKkernteam Praktijkleerkrachten Praktijkleerkrachten, leerkrachten PAV, GOKkernteam Planning April-maart 2013 Januari 2014 Tussenevaluatie maart - april 2013 Mei juni 2014 Tussenevaluatie maart - april 2013 Mei juni 2014

3 3 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen afstemming ontwikkelen tussen praktijkleerkrachten en theorieleerkrachten op sonderwijs zo functioneel en praktijkgericht mogelijk maken het aantal leerlingen met een voldoende vermeerderen ll - vakoverstijgend overleg per graad tussen praktijkleerkrachten en theorieleerkrachten over - opdrachten uitwerken waarbij de, nodig voor het functioneren binnen het kapsalon, aangeleerd wordt - opdrachten, waarbij de, nodig voor het functioneren binnen het kapsalon, aangeleerd wordt gebruiken in de lessen Vb.: rollenspellen, vakjargon, gebruik maken van authentieke situaties, H Overleg plannen op regelmatige tijdstippen tijdens de jaren , iedere vakvergadering H Vanaf (na de 1 ste vakvergadering) Starten met de nieuwe documenten jaar H Vanaf 1 oktober 2012 Verslagen van het overleg Gemaakte afspraken (afstemming) evraging om de effecten van de afstemming te meten bij leerkrachten Nieuw cursusmateriaal + nieuw toetsmateriaal Evaluatie door de leerkrachten van de opdrachten en toetsen na rapport 2 kerst 2012 Meting van bij leerlingen en vergelijken met instaptoetsen Evaluatiegegevens van de leerlingen Praktijkleerkrachten, leerkrachten algemene vakken, Praktijkleerkrachten en leerkrachten PAV en Frans van de 1ste graad Leerkrachten PAV, Frans en praktijkleerkrachten, Planning Tussenevaluaties plannen Kerst 2012 Eind mei begin juni 2013

4 4 leerlingen kunnen op gepaste manier hun mening naar voor brengen en bewust omgaan met taal zicht krijgen op taalbeleid aanwezig op. ll Lk - affiches ontwerpen om de van de leerlingen te bevorderen + ophangen in de gang, klassen, Vb.: Zeg niet, maar! - via time-out -projecten leren om op gepaste manier hun mening naar voor te brengen Vb.: assertief <-> agressief, meterschap time-out, - de werking van taalbeleid vorige jaren in kaart brengen op projectdag jaar herhalen jaar november juni 2014 overleg plannen met medewerkers na de herfstvakantie 2012 Februari 2013 Affiches evraging organiseren bij leerkrachten, leerlingen en ander personeel (directie, TAC, TA, onthaal, opvoeders, onderhoudspersoneel) evraging rond taalbeleid bij leerkrachten Leerlingen, leerkrachten medewerkers GOKkernteam, directie + oudverantwoordelijken werkgroep taalbeleid Maart - april 2013 evraging april 2013 evraging juni 2014 voeren van een professionaliseringsbeleid School - geïntegreerd taalbeleid uitwerken en voldoende communiceren - nascholingen aanbieden om leerkrachten te professionaliseren op gebied van - reeds gevolgde Schooljaren Schooljaar Overzicht nascholingen+ evaluaties Directie, TAC, GOKkernteam Maart 2013

5 5 f ondersteunen door de leiding f ondersteunen door de leiding betrekken van het hele team bij het GOKgebeuren nascholingen rond in kaart brengen - de directie kadert de GOK-werking in het beleid - de directie stimuleert en ondersteunt de personeelsleden bij de GOK-werking - op regelmatige tijdstippen brengt de directie en het GOK-team het personeel op de hoogte van de stand van zaken - het personeel wordt betrokken bij de SA, doelstellingenbepaling, planning, bijsturing Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan stages, kalender Personeelsvergaderingen,kalender, middelenbeheer Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan stages, kalender directie Maart 2013 Directie, Maart 2013 Directie, Maart 2013

6 6 2. Leerlingen- en ouderparticipatie 1 ste graad (*) Timing: 1. Perceptie van de leerkrachten - De leerkrachten hebben op 30/03/2012 de s gegroepeerd naar belangrijkheid om de volgorde van de s te bepalen (prioritering) H: heel belangrijk : belangrijk M: minder belangrijk N: niet belangrijk 2. De datum/data waarop de gepland wordt en de eventuele duur ervan. Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning ouders f betrekken bij het beleid met betrekking tot preventie en remediëring van ontwikkelings-en leerachterstanden en socio-emotionele problemen School ouder - ouders uitnodigen op een infoavond over instaptoetsen en ouders de kans bieden om samen de taaltalentenkaarten te ontwikkelen M Het aantal ouders in kaart brengen ten opzichte van het aantal uitgenodigden Leerkrachten, GOKkernteam, directie September 2012 ten opzichte van de opkomst in 2011 September 2013 de formele communicatie met de ouders verbeteren meer leerlingen betrekken bij s van de leerlingenraad ouder ll - informatieavonden begin jaar organiseren om ouders te informeren over integratieweek -tijdens de leerlingenraad werkgroepen samenstellen waar leerlingen uit eigen initiatief concrete zaken kunnen uitwerken / Aantal initiatieven voor formele communicatie Opkomst ouders informatieavonden Schooalender H September 2012 Aantal leerlingen per werkgroep + verslagen Directie, leerkrachten, September 2012/2013 Leerlingenraad Maart april 2013 Juni 2013 het aantal leerlingen en Lln -attitudeklassenraden September 2012 Evaluatiedocument, Mei 2012

7 7 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning ouders f betrekken op het klas- en leven Ouders organiseren + rapporten aanmaken leerkrachten December 2012 Maart 2013 de formele communicatie met de ouders verbeteren het aantal ouders op oudercontact vermeerderen ouder Lk ouder - informatieavonden tijdens het jaar organiseren om ouders te informeren over projecten Vb.: sportelen, biotuintje, - de pjv nodigt de ouders telefonisch uit voor het oudercontact - ouders rapporten laten afhalen op oudercontact mei , 4 en 6 december , 12 en 13 maart 2013 Oktober december februari maart mei N 25 januari januari 2013 met betrekking tot het implementatieproces Aantal initiatieven voor formele communicatie Opkomst ouders informatieavonden Schooalender Aantal ouders die aanwezig waren na telefonisch contact Vergelijken nulmeting opkomst ouders bij ophalen van rapporten op oudercontact 2011 Directie, leerkrachten, Pedagogische jaarverantwoordelijken Pedagogische jaarverantwoordelijken Oktober december februari maart mei Maart april 2013 de formele communicatie met de ouders verbeteren het aantal leerlingen en ouders f betrekken op het klas- en leven ouder Lln Ouders - infomoment organiseren voor leerlingen en ouders over sanctiebeleid - themalunches organiseren om leerlingen, ouders, en stad samen f te Februari 2013 Vergelijking met de nulmeting vorig infomoment 2011 December 2012-april jaar Opkomst themalunches in kaart brengen Effecten afhankelijk Directie, leerkrachten, Maart 2013 Directie, Januari 2013 April 2013

8 8 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning betrekken op het klas- en leven van wat er beslist wordt - leerlingen foto s laten nemen of laten filmen wat ze leuk vinden en wat niet op Projectdag (februari) 2013 Foto s + resultaten + s Leerlingen en leerlingenraad Januari juni 2013 (effecten) het aantal ouders op oudercontact vermeerderen Zicht hebben op de verschillende vormen van ouderparticipatie voeren van een professionaliseringsbeleid f ondersteunen door de leiding Lk ouder - een oudercafé organiseren op het oudercontact -in kaart brengen van de verschillende vormen van ouderparticipatie - nascholingen aanbieden om leerkrachten te professionaliseren op gebied van - reeds gevolgde nascholingen rond in kaart brengen - de directie kadert de GOK-werking in het beleid M Januari 2013 Aantal ouders vergelijken met de opkomst van de ouders op vroegere oudercontacten M September 2012-juni 2013 Idem jaar Schooljaar Overzicht van vormen van participatie met het aantal (opkomst) Overzicht nascholingen+ evaluaties Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan Leerkrachten, GOKkernteam, opvoeders Maart april 2013 Maart april 2013 Directie, TAC, GOKkernteam Maart 2013 directie Maart 2013

9 9 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning stages, kalender f ondersteunen door de leiding Directie, Maart 2013 betrekken van het hele team bij het GOKgebeuren - de directie stimuleert en ondersteunt de personeelsleden bij de GOK-werking - op regelmatige tijdstippen brengt de directie en het GOK-team het personeel op de hoogte van de stand van zaken - het personeel wordt betrokken bij de SA, doelstellingenbepaling, planning, bijsturing Personeelsvergaderingen,kalender, middelenbeheer Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan stages, kalender Directie, Maart 2013

10 10 GOK-plan PIVA Oudenaarde 2 de graad 1. Taalvaardigheidonderwijs 2 de en 3 de graad (*) Timing: 1. Perceptie van de leerkrachten - De leerkrachten hebben op 30/03/2012 de s gegroepeerd naar belangrijkheid om de volgorde van de s te bepalen (prioritering) H: heel belangrijk : belangrijk M: minder belangrijk N: niet belangrijk 2. De datum/data waarop de gepland wordt en de eventuele duur ervan. Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen Zicht krijgen op de leerstoornissen in de Ervoor zorgen dat leerlingen met leerstoornissen minder hinder ondervinden tijdens les en evaluatie Ll - leerlingen met leerstoornissen in kaart brengen - fiches maken rond leerstoornissen met do s en don ts - STICORDI-maatregelen implementeren September 2011 Vanaf 3 tot 1 oktober 2012 Opnieuw in 2013 Vanaf 1 oktober 2012 tot 26 oktober 2012 Vanaf 6 november 2012 (personeelsvergadering) Meting van het aantal leerlingen met leerstoornissen op onze Attesten van leerlingen met leerstoornissen Toetsing of de afspraken rond STICORDI opgevolgd worden via steekproef Pedagogische jaarverantwoordelijken, cel leerlingenbegeleiding, CL,, leerkrachten Planning December 2012 December 2013 April-maart 2013 Januari 2014

11 11 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen leerlijnen voor mondelinge ontwikkelen leerlijnen voor schriftelijke ontwikkelen afstemming ontwikkelen tussen praktijkleerkrachten en theorieleerkrachten op - in kaart brengen wat praktijkleerkrachten verwachten op gebied van mondelinge - uitwerken van lessen om dit te integreren binnen P.A.V. - in kaart brengen wat praktijkleerkrachten verwachten op gebied van schriftelijke - uitwerken van lessen om dit te integreren binnen P.A.V. - vakoverstijgend overleg per graad tussen praktijkleerkrachten en theorieleerkrachten over H M H Vakvergadering op begin jaar 2013 Gedurende de jaren met aanzet op 25/09/2012 Vakvergadering op begin jaar 2013 Gedurende de jaren met aanzet op 25/09/2012 Overleg plannen op regelmatige tijdstippen tijdens de jaren , iedere vakvergadering Resultaten van de vakvergadering + leerplannen + uitgewerkte leerlijnen Uitwerking van lesmateriaal Resultaten van de vakvergadering + uitgewerkte leerlijnen leerplannen Uitwerking van lesmateriaal Verslagen van het overleg Gemaakte afspraken (afstemming) evraging om de effecten van de afstemming te meten bij leerkrachten Praktijkleerkrachten Praktijkleerkrachten, leerkrachten PAV, GOKkernteam Praktijkleerkrachten Praktijkleerkrachten, leerkrachten PAV, GOKkernteam Praktijkleerkrachten, leerkrachten algemene vakken, Planning Tussenevaluatie maart - april 2013 Mei juni 2014 Tussenevaluatie maart - april 2013 Mei juni Tussenevaluaties plannen

12 12 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen sonderwijs zo functioneel en praktijkgericht mogelijk maken het aantal leerlingen met een voldoende vermeerderen in de 2 de en 3 de graad de competentie omgaan met anderen verbeteren ll Lln - opdrachten uitwerken waarbij de, nodig voor het functioneren binnen het kapsalon, aangeleerd wordt - opdrachten, waarbij de, nodig voor het functioneren binnen het kapsalon, aangeleerd wordt gebruiken in de lessen Vb.: rollenspellen, vakjargon, gebruik maken van authentieke situaties, - leerlingen van de 2 de graad ontvangen modellen van de 3 de graad - de leerlingen van de 2 de en 3 de graad aanleren van: * onthaal * adviesgesprek aan de H Vanaf (na de 1 ste vakvergadering) Starten met de nieuwe documenten jaar H Vanaf 1 oktober 2012 H H Aanzet oktober 2012 tot juni 2013 September oktober 2012 Nieuw cursusmateriaal + nieuw toetsmateriaal Evaluatie door de leerkrachten van de opdrachten en toetsen na rapport 2 kerst 2012 Meting van bij leerlingen en vergelijken met instaptoetsen Evaluatiegegevens van de leerlingen Evaluatiefiche onthaal (meting van de kwaliteit van het onthaal) Ontwikkeld lesmateriaal + evaluatie Praktijkleerkrachten en leerkrachten PAV en Frans van de 1ste graad Leerkrachten PAV, Frans en praktijkleerkrachten, Praktijkleerkrachten Leerlingen Praktijkleerkrachten + leerkrachten algemene vakken Planning Kerst 2012 Eind mei begin juni 2013 Maart april 2013

13 13 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen bewust leren omgaan met taal in dialoog tijdens een conflictsituatie de leerlingen bewust maken voor eigen taalgebruik Lln Lln hand van steekkaart * afscheid - contacten leggen met medewerkers time-out over hoe zij een conflictsituatie aanpakken + eventuele werkvormen implementeren op - overleg over soorten conflictsituaties met opvoeders, cel leerlingenbegeleiding, directie, pedagogische jaarverantwoordelijke - activeren van de Axenroos - affichecampagne organiseren om de leerlingen bewust te maken voor eigen taalgebruik (hoe moet het niet en hoe moet het wel) N juni 2014 overleg plannen met medewerkers na de herfstvakantie 2013 overleg plannen in het jaar jaar op projectdag jaar herhalen jaar Meetinstrument kan nog niet vastgelegd worden => eerst overleg over wat we begrijpen onder conflictsituaties, Affiches evraging organiseren bij leerkrachten, leerlingen en ander personeel (directie, TAC, TA, onthaal, opvoeders, onderhoudspersoneel) n, directie, opvoeders Leerkrachten Leerlingen, leerkrachten, medewerkers GOKkernteam Planning Maart april 2013 Maart - april 2013

14 14 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen zicht krijgen op taalbeleid aanwezig op Lk - de werking van taalbeleid vorige jaren in kaart brengen Februari 2013 evraging rond taalbeleid bij leerkrachten + oudverantwoordelijken werkgroep taalbeleid Planning evraging april 2013 evraging juni 2014 het gebruik van sms-taal verminderen in schriftelijke communicatie (algemeen) Zicht krijgen op het sniveau van de leerlingen voeren van een professionaliseringsbeleid School Lln - geïntegreerd taalbeleid uitwerken en voldoende communiceren - gerichte oefeningen binnen PAV, om het gebruik van sms-taal te verminderen - evaluatiecriteria voor spreek- en schrijfopdrachten afspreken in vakwerkgroepen - vorderingskaarten maken om zicht te krijgen op het sniveau van de leerlingen - nascholingen aanbieden om leerkrachten te professionaliseren op Schooljaren Schooljaar met beginfase (brainstorm) midden jaar H Vakgroepwerking M Schooljaar ( eerst de taaltalentenkaarten in de 1 ste graad implementeren) Schooljaar Ontwikkeld lesmateriaal + evaluatie, schrijfopdracht begin jaar+ dezelfde opdracht eind jaar evaluatiecriteria + verslagen vakwerkgroepen vorderingskaarten (taalportfolio ontwikkelen) Overzicht nascholingen+ evaluaties Leerkrachten P.A.V., CL,, PAV-leerkrachten, praktijkleerkrachten vakgroepen Directie, TAC, GOKkernteam Maart april 2013 December 2013 Maart april 2013 Maart 2013

15 15 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) - etrokkenen f ondersteunen door de leiding f ondersteunen door de leiding betrekken van het hele team bij het GOKgebeuren gebied van - reeds gevolgde nascholingen rond in kaart brengen - de directie kadert de GOK-werking in het beleid - de directie stimuleert en ondersteunt de personeelsleden bij de GOK-werking - op regelmatige tijdstippen brengt de directie en het GOK-team het personeel op de hoogte van de stand van zaken - het personeel wordt betrokken bij de SA, doelstellingenbepaling, planning, bijsturing Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan stages, kalender Personeelsvergaderingen,kalender, middelenbeheer Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan stages, kalender Planning directie Maart 2013 Directie, Maart 2013 Directie, Maart 2013

16 16 2. Leerlingen- en ouderparticipatie 2 de en 3 de graad (*) Timing: 1. Perceptie van de leerkrachten - De leerkrachten hebben op 30/03/2012 de s gegroepeerd naar belangrijkheid om de volgorde van de s te bepalen (prioritering) H: heel belangrijk : belangrijk M: minder belangrijk N: niet belangrijk 2. De datum/data waarop de gepland wordt en de eventuele duur ervan. Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning de ouders door communicatie beter de werking van de doen begrijpen School Lln. - afspraken maken over de gebruikte communicatie =>vb.: tijdens infoavond ouders informeren over het belang van modellen in de 2 de en 3 de graad en het belang van de portfolio in 3 de graad en het belang van het H (2 de graad) (3 de graad) Enquëte/bevraging naar de ouders toe December 2012 Maart-april 2013 meer leerlingen betrekken bij s van de leerlingenraad het aantal leerlingen en ouders f betrekken op het klas- en leven ll Lln Ouders leerplatform, stage -tijdens de leerlingenraad werkgroepen samenstellen waar leerlingen uit eigen initiatief concrete zaken kunnen uitwerken -attitudeklassenraden organiseren + rapporten aanmaken H September 2012 Aantal leerlingen per werkgroep + verslagen September 2012 mei , 4 en 6 december 2012 Evaluatiedocument met betrekking tot het implementatieproces Leerlingenraad Maart april 2013 Juni 2013, leerkrachten Mei 2012 December 2012 Maart 2013

17 17 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning + 11, 12 en 13 maart 2013 het aantal ouders op oudercontact vermeerderen Lk ouder N 25 januari 2013 Pedagogische jaarverantwoordelijken Maart april de pjv nodigt de ouders telefonisch uit voor het oudercontact - ouders rapporten laten afhalen op oudercontact 25 januari 2013 Aantal ouders die aanwezig waren na telefonisch contact Vergelijken nulmeting opkomst ouders bij ophalen van rapporten op oudercontact 2011 Pedagogische jaarverantwoordelijken de formele communicatie met de ouders verbeteren het aantal leerlingen en ouders f betrekken op het klas- en leven het aantal ouders op oudercontact vermeerderen ouder Lln Ouders Lk ouder - infomoment organiseren voor leerlingen en ouders over sanctiebeleid - themalunches organiseren om leerlingen, ouders, en stad samen f te betrekken op het klas- en leven - leerlingen foto s laten nemen of laten filmen wat ze leuk vinden en wat niet op - een oudercafé organiseren op het oudercontact Februari 2013 Vergelijking met de nulmeting vorig infomoment 2011 December 2012-april jaar Projectdag (februari) 2013 Opkomst themalunches in kaart brengen Effecten afhankelijk van wat er beslist wordt Foto s + resultaten + s M Januari 2013 Aantal ouders vergelijken met de opkomst van de ouders op vroegere Directie, leerkrachten, Directie, Leerlingen en leerlingenraad Leerkrachten, GOKkernteam, opvoeders Maart 2013 Januari 2013 April 2013 Januari juni 2013 (effecten) Maart april 2013

18 18 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning oudercontacten Zicht hebben op de verschillende vormen van ouderparticipatie -in kaart brengen van de verschillende vormen van ouderparticipatie M September 2012-juni 2013 Idem jaar Overzicht van vormen van participatie met het Maart april 2013 een goede dagdagelijkse omgang met ouders voeren van een professionaliseringsbeleid f ondersteunen door de leiding Lk Lln. - een denkproces houden over waar we met deze doelstelling naartoe willen en wee s tot wee effecten leiden - een beter onthaal creëren door bewegwijzering - nascholingen aanbieden om leerkrachten te professionaliseren op gebied van - reeds gevolgde nascholingen rond in kaart brengen - de directie kadert de GOK-werking in het beleid M In de loop van jaar (samen met het intern noodplan) Schooljaar aantal (opkomst) Nog geen meetinstrument omdat de nog niet vastligt Overzicht nascholingen+ evaluaties Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan stages, kalender Maart april 2013 Directie, TAC, GOKkernteam Maart 2013 directie Maart 2013

19 19 Doelstellingen GOK Niveau Acties Timing (*) Meetinstrument Verantwoordelijke(n) Planning f ondersteunen door de leiding Directie, Maart 2013 betrekken van het hele team bij het GOKgebeuren - de directie stimuleert en ondersteunt de personeelsleden bij de GOK-werking - op regelmatige tijdstippen brengt de directie en het GOK-team het personeel op de hoogte van de stand van zaken - het personeel wordt betrokken bij de SA, doelstellingenbepaling, planning, bijsturing Personeelsvergaderingen,kalender, middelenbeheer Personeelsvergaderingen, elektronisch leerplatform, SP, mededelingen, f meewerken aan stages, kalender Directie, Maart 2013

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? (= doelen)

Wat willen we bereiken? (= doelen) Wat willen we bereiken? (= doelen) Uitgangspunt: - het schoolwerkplan van 2014. Optimaliseren van wat daar al instaat. - BSA (= enquêtes schoolteam en ouders): waar is er nood aan? - actieplannen GOK-cyclus

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen?

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? 1. Hoe is het taalbeleid van de school? Infodossier van de school I 1.3.1 Nascholing/vakgericht I 1.3.2 Nascholing/algemeen pedagogisch

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Doel 1: Het aantal kinderen met een voldoende taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten) vermeerderen.

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (*)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (*) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (*) In kolom 1 vind je verschillende items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep. Ze zijn ingedeeld in 9 categorieën. Duid in kolom 2 aan

Nadere informatie

Visie. MISSIEDoelen. 2014-2018 versie: 2014

Visie. MISSIEDoelen. 2014-2018 versie: 2014 Visie MISSIE 2014-2018 versie: 2014 Wildeweg doen Missie - Visie duidelijk Plan Hoe kom je tot een missie? Ambities sec.ond PPSOA Vl.regeerakkoord Welbevinden lln Attesteringen en - screenings - feedbackrapporten

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde In kolom 1 vind je items waaraan je kan werken in de vakgroep wiskunde. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën: 1 Vakgroep en vakgroepwerking 2 Leerplanrealisatie

Nadere informatie

Zomercursus boekhouden Individuele begeleiding binnen de les

Zomercursus boekhouden Individuele begeleiding binnen de les FEEDBACK VAKDOSSIER Hoe organiseren we de feedback? THEMA Begeleiding Onderdeel 2 : begeleiding Vraag 4. Welke initiatieven neemt de vakgroep op het vlak van studiebegeleiding? Tutorat Nazorg Huiswerkklas

Nadere informatie

luisteren: dialoog beluisteren en

luisteren: dialoog beluisteren en TABASCO Leercoach Een afspraak maken ( mondeling) Een uitnodiging schrijven ( schriftelijk) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden:35.1.2 en 35.1.3 en 35.1.5 *dagen / maanden *afspraak

Nadere informatie

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

Opstart nieuwe GOK-cyclus. Doorstroming en Oriëntering

Opstart nieuwe GOK-cyclus. Doorstroming en Oriëntering Opstart nieuwe GOK-cyclus Doorstroming en Oriëntering D&O: Thema-omschrijving Groepsopdracht: 1) Hebben de beschreven praktijken te maken met D&O? 2) Zo ja, zijn het dan praktijken die de kansen van alle

Nadere informatie

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden

Nadere informatie

Leren leren in onze school. Ons praktijkverhaal

Leren leren in onze school. Ons praktijkverhaal Leren leren in onze school Ons praktijkverhaal Leren leren leren De leerkracht coacht leerlingen die hun eigen leerproces in handen leren nemen. G.V. BASISSCHOOL ST.-MICHIEL 3600 GENK-Winterslag Beginsituatie

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

Systematische beschrijving van een project

Systematische beschrijving van een project Systematische beschrijving van een project Datum interview: 27 maart 09 School - Naam: - School - en buurtkenmerken a. typering van de school Stedelijke Humaniora Europalaan 10 3650 Dilsen 089/ 79 08 66

Nadere informatie

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal!

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal! Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school Taal, taal en nog eens taal! 1. Wat is taalbeleid? Situaties Definitie Programma 2. Hoe doen scholen aan taalbeleid? Doelstellingen Didactische

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015 2016

JAARKALENDER 2015 2016 28 augustus: 9.00u oriënterende klassenraden type OV4 31 augustus: 8.30u uitgestelde deliberaties 9.00u personeelsvergadering met fotomoment en vakvergaderingen* 13.00u toelatingsklassenraden *De vakwerkgroepen

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Doel van de functie : In lijn met het pedagogisch project van de school didactisch verantwoord bewegingsopvoeding geven, teneinde bij te dragen

Nadere informatie

De leerkracht, de school en het CLB. naar een constructieve samenwerking

De leerkracht, de school en het CLB. naar een constructieve samenwerking De leerkracht, de school en het CLB naar een constructieve samenwerking Inhoud Zorgmodel Situatie school Schoolondersteuning door CLB Model Guttig Mogelijke rollen CLB er Projecten CLB -succesfactoren

Nadere informatie

Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan

Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoud THEORETISCH KADER Definitie Doelen Bronnen voor het bepalen van

Nadere informatie

Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs

Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs 1 Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs Met voorliggend document willen we alle aspecten van de functie van leraar in de evaluatie betrekken. Met deze brede evaluatie willen

Nadere informatie

Overzicht doorstroming en oriëntering: gokacties oktober- september 2011

Overzicht doorstroming en oriëntering: gokacties oktober- september 2011 Overzicht doorstroming en oriëntering: gokacties oktober- september 2011 DOORSTROMING EN ORIENTERING: Hoofddoel : Procedures versterken om een gelijkgerichte visie en handelen betreffende D & O te verwezenlijken.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen In kolom 1 vind je 73 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep wetenschappen. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

OKTOBER 2016 SEPTEMBER 2016

OKTOBER 2016 SEPTEMBER 2016 XV 1 2 3 4 5 SEPTEMBER 2016 don 01 Eerste schooldag vrij 02 Viering start schooljaar zat 03 zon 04 maa 05 din 06 woe 07 don 08 Schoolfoto s vrij 09 zat 10 zon 11 maa 12 din 13 Klastweedaagse Doornik 3

Nadere informatie

Effecten van GOK in kaart brengen STEUNPUNT GOK. Lia Blaton, Nora Bogaert & Eva Verstraete

Effecten van GOK in kaart brengen STEUNPUNT GOK. Lia Blaton, Nora Bogaert & Eva Verstraete Effecten van GOK in kaart brengen STEUNPUNT GOK Lia Blaton, Nora Bogaert & Eva Verstraete Zelfevaluatie Overzicht De GOK-cyclus: van beginsituatie-analyse (BSA) tot evaluatie Zelfevaluatie: stappen Valkuilen

Nadere informatie

Systematische beschrijving van een project

Systematische beschrijving van een project Systematische beschrijving van een project School - Naam - School - en buurtkenmerken a. typering van de school Don Bosco Groenveld Ligging Groenveldstraat 44 3001 Heverlee Rand van Leuven, net buiten

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

TAALVAARDIGHEID TAALBELEID

TAALVAARDIGHEID TAALBELEID TAALVAARDIGHEID TAALBELEID Teaser Ik heb ooit in mijn hoofd en in mijn hart een fundamentele keuze moeten maken: voor het Nederlands. Het was dat of aan de kant worden gezet voor het leven. Op die kennis

Nadere informatie

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Evi Geeroms en David Evenepoel Koninklijk Atheneum Etterbeek Wie zijn wij? Leerkrachten Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel) Nederlandstalige

Nadere informatie

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen Resultaten enquête Onderzoek van Leen Leys Master in de pedagogische wetenschappen Voorwoord van de directie BESTE OUDERS, In wat volgt, tonen we de resultaten van een enquête die tijdens het eerste trimester

Nadere informatie

Nascholingsbevraging voor het schooljaar 2007-2008

Nascholingsbevraging voor het schooljaar 2007-2008 Nascholingsbevraging voor het schooljaar 2007-2008 SGKSO Vlaamse Ardennen 1. Hoofdschool KSOG 20,1% (63) SBC 13,4% (42) TIOLV 29,6% (93) VTISL 13,4% (42) VLIO 23,6% (74) 2. Welke functie(s)vervul je in

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding 1 Inhoudsopgave 1. SCHOOLVISIE 3 2. LEERLIJN SOHO TWEEDE GRAAD 3 3. LEERLIJN SOHO DERDE GRAAD 5 4. BEGELEIDING GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 8 4.1. OVERSTAP

Nadere informatie

ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad

ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad 1 ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad Doelstelling 1: WELBEVINDEN: scheppen van een veilig klasklimaat, een proactieve aanpak LEERLINGENNIVEAU Groepsactiviteiten die het positief zelfbeeld

Nadere informatie

OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN

OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN Hoe wordt de participatie, de inbreng van leerlingen zelf vorm gegeven? Vraag van het Stimuleringsfonds Brede School Antwerpen Basis: - Verkiezing

Nadere informatie

KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN

KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN Katholiek Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN 1. ONDERWIJSAANBOD - LEERPLANREALISATIE + -? OPMERKINGEN Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren.

Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren. Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Paralleltrack VO2 Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren.

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep Op 11 september nemen we deel aan de pastorale impulsdag in de de lokalen

Nadere informatie

Van bevraging naar actieplan. 10 juni 2011 Affligem. Even opfrissen. Kwaliteitsniveau. Normen. Tijd

Van bevraging naar actieplan. 10 juni 2011 Affligem. Even opfrissen. Kwaliteitsniveau. Normen. Tijd Van bevraging naar actieplan 10 juni 2011 Affligem Even opfrissen P A C D Normen Kwaliteitsniveau Tijd 1 Waarom actieplannen? Kwaliteit handhaven kost energie Ofwel een sluitende procedure Ofwel Normen

Nadere informatie

Het verhaal van school 1

Het verhaal van school 1 4 - gelijke onderwijskansen scheppen door (school)taalvaardigheid te bevorderen: het proces op gang zetten Het verhaal van school 1 Een school met een 500-tal leerlingen in ASO, TSO en BSO, heeft vooral

Nadere informatie

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke onderwijskansenbeleid als casus Persconferentie Woensdag 8 maart 2006 Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke

Nadere informatie

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING DOORSTROMING EN ORIËNTERING? GROEPSOPDRACHT Heeft de beschreven schoolsituatie te maken met D&O? Zo ja, is het dan een praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Systematische beschrijving van een project

Systematische beschrijving van een project Systematische beschrijving van een project Datum interview: 27 maart 09 School - Naam: - School - en buurtkenmerken a. typering van de school Stedelijke Humaniora Europalaan 10 3650 Dilsen 089/ 79 08 66

Nadere informatie

Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar!

Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar! Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar! Nathalie Van Ceulebroeck en Marie Seghers Inspiratiedag Ouder-school-leerlingen 10 februari 2015 Verloop van de workshop Voorstelling

Nadere informatie

De evaluatie en rapportage

De evaluatie en rapportage De evaluatie en rapportage 1. De evaluatie 1.1 De beeldvorming 1.2 De evaluatiemiddelen 1.3 De externe instanties 1.4 De rapportage 2. Het rapport 1. De evaluatie Om al onze kinderen zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties

Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties Acties uit het GOK - plan Gebeurd? Effect van de acties Bronnen* Opvolging? Vaak Soms Weinig Nooit Pos Geen Neg Effecten? Behouden Bannen Bijsturen PR 1: Bestendigen

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

LiNk! Nederlands 2. Evalueren om te leren LINK! NEDERLANDS 2. LiNk! Nederlands

LiNk! Nederlands 2. Evalueren om te leren LINK! NEDERLANDS 2. LiNk! Nederlands LiNk! Nederlands 2 Evalueren om te leren LiNk! Nederlands 1 Agenda LiNk! Nederlands Krachtlijnen Leerwaaier Structuur Reflecteren en evalueren Waarom? Hoe? In de praktijk Vragen? 3 Krachtlijnen LiNk! Nederlands

Nadere informatie

Taalbeleid. De vraag is: wanneer wordt dat dagelijks omgaan met taal een echt 'strategisch' en 'structureel' taalbeleid op school?

Taalbeleid. De vraag is: wanneer wordt dat dagelijks omgaan met taal een echt 'strategisch' en 'structureel' taalbeleid op school? 1. Visie Hoe kunnen we de taalontwikkeling van onze leerlingen in de verschillende studierichtingen stimuleren? Hoe omgaan met taal in alle vakken? Hoe taalcompetenties opvolgen en evalueren? Het taalbeleidsplan

Nadere informatie

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Onderstaand overzicht toont welke instrumenten de school kan gebruiken om haar beginsituatie in kaart te brengen en/of beleid te evalueren. Voeding Beweging

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

GOK-NWD VOOR STARTERS

GOK-NWD VOOR STARTERS GOK-NWD VOOR STARTERS 9 september 2016 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DLCU5UHMDTM&UTM_SOURCE=KLASSE+-+SCHOOLDIRECT&UTM_CAMPAIGN=6C8EEB32AC- SCHOOLDIRECT_2016_W358_30_2016&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=0_9B4882F742-6C8EEB32AC-417918033

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

1 Wat is talenbeleid?

1 Wat is talenbeleid? VISIETEKST TALENBELEID VISO februari 2012 1 Wat is talenbeleid? Talenbeleid is een structurele en strategische poging van een heel schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften

Nadere informatie

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27 TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Iemand voorstellen (schriftelijk en mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.1 en 35.1.2 en 35.1.3 - grammatica:

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep plastische opvoeding

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep plastische opvoeding Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep plastische opvoeding In kolom 1 vind je 75 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep plastische opvoeding. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid

Nadere informatie

VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN

VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN INSPECTIE EN BEGELEIDING LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN Rooms-katholieke godsdienst VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN INLEIDING Het vakinformatiedossier (VID) is een

Nadere informatie

Infobrochure Project WATHOE leren leren / leren kiezen 1 ste graad secundair onderwijs

Infobrochure Project WATHOE leren leren / leren kiezen 1 ste graad secundair onderwijs Infobrochure Project WATHOE leren leren / leren kiezen 1 ste graad secundair onderwijs Contactpersoon WATHOE project Ingrid Van Oost 0495 41 72 81 ingrid.van.oost@g-o.be 2-6-2014 Permanente ondersteuningscel

Nadere informatie

TAALBELEID 2015-2016

TAALBELEID 2015-2016 TAALBELEID 2015-2016 Algemene visie Taalbeleid op onze school Via onze taalopvoeding en taalonderwijs willen wij werk maken van de harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid van elk kind op onze school.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2014

BELEIDSPLAN 2011 2014 BELEIDSPLAN 2011 2014 Tijdens het schooljaar 2010-2011 hebben het CASS en de directie een SWOT- analyse gemaakt over de onze scholengemeenschap. Dit beleidsplan vertrekt vanuit een evaluatie van het vorige

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen voor elk kind : onze school maakt er werk van

Gelijke onderwijskansen voor elk kind : onze school maakt er werk van Gelijke onderwijskansen voor elk kind : onze school maakt er werk van Het geluk van de kinderen is onze voornaamste zorg. Wij wensen ze vanuit hun eigen mogelijkheden en als totale persoon op te tillen

Nadere informatie

Nascholingsbevraging voor het schooljaar 2006-2007

Nascholingsbevraging voor het schooljaar 2006-2007 Nascholingsbevraging voor het schooljaar 2006-2007 SGKSO Vlaamse Ardennen 1. Naam en voornaam 2. Klik de school aan waarvoor je deze bevraging invult. KSOG 21,1% (70) SBC 13,0% (43) TIOLV 31,0% (103) VISL

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN 1 1. Historiek KORTRIJK 2 2. Organisatie 1 per scholengemeenschap Urenpakket steeds aanpasbaar (per 4 leerlingen) 3 3. Visie Veilig klasklimaat Taalvaardigheidsonderwijs

Nadere informatie

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen?

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen? Huistakenbeleid Waarom huistaken zinvol zijn! Oefenen en afwerken Door huistaken te geven willen wij ervoor zorgen dat leerstof verder kan ingeoefend en geautomatiseerd worden. Vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem Gelijke onderwijskansen Vierde cyclus 2011-2014 Visie en actieplan

Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem Gelijke onderwijskansen Vierde cyclus 2011-2014 Visie en actieplan 1. Inleiding: integratie en vernieuwing Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem Gelijke onderwijskansen Vierde cyclus 2011-2014 Visie en actieplan De school heeft negen GOK-jaren achter de rug. Er zijn veel

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

Resultaten 1 ste. graad: A-stroom. B-stroom

Resultaten 1 ste. graad: A-stroom. B-stroom Resultaten 1 ste graad: A-stroom B-stroom o Ben je een jongen of een meisje? 4 31 Jongens Meisjes 135 Totaal aantal leerlingen 166 1% Totaal aantal meisjes 135 81.3% Totaal aantal jongens 31 18.7% o Hoe

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Kantoor bso: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

De leerwinst bij elke leerling maximaliseren via

De leerwinst bij elke leerling maximaliseren via GOK 5 Thema 1: Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden doelstelling 1a: De leerwinst bij elke leerling maximaliseren via leren leren (aanvulling vorige GOK-cyclus) Leerlingen:

Nadere informatie

BuBaO St-Elisabeth. Kleuterwerking Type 1 Type 2A en 2B Type 3 ASS-werking Type 8 WO leren leren SEO afgestemd op de klas Wordt per type bekeken

BuBaO St-Elisabeth. Kleuterwerking Type 1 Type 2A en 2B Type 3 ASS-werking Type 8 WO leren leren SEO afgestemd op de klas Wordt per type bekeken BuBaO St-Elisabeth Kleuterwerking Type 1 Type 2A en 2B Type 3 ASS-werking Type 8 WO leren leren SEO afgestemd op de klas Wordt per type bekeken Leerlingen Type 1 Type 2 Type 3 Type 8 GON lln Kleuters Kleuters

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar

Jaarkalender schooljaar Jaarkalender schooljaar 2010-2011 Augustus Ma. 30 Uitdelen boeken + werkschriften op afspraak Di. 31 Uitdelen boeken + werkschriften op afspraak September Wo. 1 Eerste schooldag - onthaal nieuwe leerlingen

Nadere informatie

SOK-congres - 5 juni

SOK-congres - 5 juni Een output-gestuurd beleidsplan SOK-congres - 5 juni Twee praktijkvoorbeelden Vanuit output komen tot beleidsplan voor een vakwerkgroep (Handel Kantoor). Vanuit omgevingsanalyse wervingsbeleid aanpassen.

Nadere informatie

De Tol Herderen: Talenbeleid

De Tol Herderen: Talenbeleid De Tol Herderen: Talenbeleid 1. Leerlingenniveau 2013-2014 Wanneer Acties Hoe/materiaal Wie doet mee? Reflectie 1. CITO-toetsen begrijpend lezen - afname half januari 2014 (dit gebeurt in 2 sessies & foutenanalyse)

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Verkoop: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

Inspiratiedagen Voorbeelden uit de beeldende kunsten

Inspiratiedagen Voorbeelden uit de beeldende kunsten Inspiratiedagen 2016 Voorbeelden uit de beeldende kunsten Het begin De leerplannen zijn ontstaan uit een pilootproject: In 2012 is het concept van de rollen ontwikkeld, werden de eerste portretjes gemaakt

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd.

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. VRAAG 7 Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. We beschouwen attitudes als voedingsbodem voor het leren leren. - Eerste graad: expliciteren : binnencirkel

Nadere informatie

SOK. Op weg naar een gedragen schoolwerkplan. augustus 2002. Ordening in de PC: - alfabetisch - per maand Mappenordening: willekeurig

SOK. Op weg naar een gedragen schoolwerkplan. augustus 2002. Ordening in de PC: - alfabetisch - per maand Mappenordening: willekeurig SOK Op weg naar een gedragen schoolwerkplan Rita Struys Guido Decombel augustus 2002 Ordening in de PC: - alfabetisch - per maand Mappenordening: willekeurig SOK-congres 5 juni 2015 1 augustus 2004 kennismaking

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Placemat : 3 schoolsituaties taalbeleid

Placemat : 3 schoolsituaties taalbeleid R T-begeleiders 7de colloquium Houffalize Jan Wynants Annemie Vanhassel Ingrid Schoofs Antonio Cristiano Greet Verbeken Marleens Sanders Rik Vanderhauwaert Gerda Geenens Wim De Brauwere Programma Werkterreinen

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie