Arnhem, onze stad! Pleidooi voor een duurzame vitale Binnenstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arnhem, onze stad! Pleidooi voor een duurzame vitale Binnenstad"

Transcriptie

1 Arnhem, onze stad! Pleidooi voor een duurzame vitale Binnenstad

2 Arnhem, onze stad! Pleidooi voor een duurzame vitale Binnenstad Uitgave van de Denktank Binnenstad Arnhem Een burgerinitiatief van Peter Berns Gert Grosfeld Herman Hofman Edwin Kemers Marian Louppen Dick Tiemens Johan Wolthuis 22 september 2014

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Vooraf Wat is er aan de hand in de (binnen)steden? Plannen gemeente Arnhem: de stand van zaken Wat leeft er in Arnhem als het gaat om de Binnenstad? Vier ijkpunten voor een vitale Binnenstad Onze oplossingsrichtingen en suggesties Hoe gaan we hiermee aan de slag? Samen de schouders eronder Bijlagen: Literatuurlijst Lijst van personen waarmee gesprekken zijn gevoerd pagina De potentie van de verbindingen tussen Binnenstad en water biedt kansen, ook naar de aangrenzende gebieden zoals Onderlangs.

4 Vooraf 1. Zorgen over de Binnenstad van Arnhem Wij vinden Arnhem een fantastische stad om te wonen, te werken en te ontspannen. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het opknappen van wijken zoals Malburgen, Presikhaaf en Klarendal. Die zien er weer heel goed uit. Maar helaas is dat niet overal het geval. Wij maken ons grote zorgen over de Binnenstad van Arnhem. Rozet was een opsteker, maar over het algemeen dreigt de Arnhemse Binnenstad achterop te raken en zijn aantrekkelijkheid te verliezen. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Er is veel energie gestoken in de ontwikkeling van grootschalige plannen in de Zuidelijke Binnenstad. De plannen voor een haven en een kunstencluster hebben de afgelopen tien jaar veel aandacht opgeëist. Dat ging onvermijdelijk ten koste van de aandacht voor andere zaken. Intussen zorgde de financiële crisis er voor dat de wereld er heel anders uit kwam te zien. Winkeliers kregen te maken met een ander koopgedrag en die ontwikkeling is nog niet ten einde. Ook in Arnhem had en heeft dat zijn effecten op de woningmarkt, de kantorenmarkt en het winkelbestand. In de Binnenstad is dat het meest manifest door grootschalige leegstand. De toekomst van de Binnenstad hangt volgens ons niet af van één groot project of één nieuw gebouw. Wij vinden het belangrijk om naar de Arnhemse Binnenstad als totaal te kijken. En vooral ook naar de samenhang tussen de verschillende delen van de Binnenstad, alsook naar de aansluiting met de omliggende gebieden in het centrum. MET DE STAD; WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR! 2. Wij pakken de handschoen graag op In het Coalitieakkoord Met de stad staan veel goede voornemens van het gemeentebestuur. Ook over de Binnenstad worden belangrijke dingen gezegd. Heel belangrijk vinden wij dat het gemeentebestuur wil besturen samen met de inwoners en zoveel mogelijk wil inspelen op initiatieven vanuit bewoners en organisaties. Die uitdaging nemen wij graag aan. Wij vinden het belangrijk dat er in en rond de Binnenstad het nodige gaat gebeuren. Daarom hebben wij dit voorjaar de hoofden bij elkaar gestoken en een denktank voor de Binnenstad gevormd. De denktank bestaat uit zeven Arnhemmers die de stad goed kennen en hart hebben voor de stad. Wij willen als betrokken inwoners belangeloos meedenken over de noodzakelijke ontwikkelingen. De denktank wordt gevormd door: Marian Louppen (docent en bestuurder), Herman Hofman (voormalig gemeentesecretaris), Dick Tiemens (voormalig raadslid), Gert Grosfeld (architect), Edwin Kemers (ondernemer), Johan Wolthuis (voormalig binnenstadsondernemer) en Peter Berns (museumadviseur). 2

5 3. Hoe hebben wij het aangepakt? Wij hebben ons eerst verdiept in de belangrijkste gemeentelijke plannen die de Binnenstad raken. Verder hebben wij recente literatuur over de transformatie van steden bestudeerd. Daarnaast vonden wij het heel belangrijk te weten wat er in Arnhem leeft. Hoe kijken Arnhemmers tegen de Binnenstad aan? Daarom hebben wij ruim dertig interviews gehouden en personen die de (binnen) stad goed kennen naar hun mening gevraagd. Individuele burgers, maar ook vertegenwoordigers van een bepaalde groepering of organisatie. Tevens hebben wij gekeken naar de visie op de stad van de OKA en naar het Wijkactieplan voor de Binnenstad. Tenslotte is gesproken met leden van het gemeentebestuur. Deze gesprekken hebben ons geinspireerd en hebben bijgedragen aan onze kijk op (de toekomst van) de Binnenstad. Wij danken onze gesprekspartners daarvoor zeer. 4. Wat verstaan wij onder de Binnenstad? Onder de Binnenstad verstaan wij het gedeelte binnen de Singels, zoals ooit in de stadsmaquette (zie foto) aangegeven. Wij beperken ons echter niet tot dit gebied, maar kijken ook naar de samenhang tussen de Binnenstad en de direct aanliggende delen van de stad. Wij benadrukken dat de binnenstad het hart is van de gehele stad Arnhem en dus haar belangrijke functies vervult voor zowel Arnhem-Noord als Arnhem-Zuid. 5. Wat willen wij bereiken? Dat Arnhem weer de Beste Binnenstad heeft! Daarvoor moeten alle betrokkenen zich bekommeren om de Binnenstad en moet er meer samenwerking komen tussen de partijen die bij de Binnenstad betrokken zijn. De gemeente heeft op een aantal gebieden uiteraard een belangrijke rol, maar kan het niet alleen. Wij vinden dat bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren, ondernemers en culturele en maatschappelijke organisaties ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om de toekomst van de Binnenstad. Ons pleidooi is bedoeld als aanzet tot debat. Wij hopen daarmee een grotere betrokkenheid en breder draagvlak bij de Arnhemmers te creëren. Dit moet natuurlijk leiden tot meer daadkracht. Onze stad Arnhem en haar Binnenstad verdienen het! DE ARNHEMSE BINNENSTAD WEER DE BESTE! 3

6 Wat is er aan de hand in de (binnen)steden? Algemene trends Uit de recente studie De toekomst van de stad van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur blijkt dat bijna alle steden te maken hebben met algemene trends op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. De belangrijkste trends worden hieronder kort benoemd. 1. Transformatie van grootschalig naar kleinschalig Transformatie is van alle tijden. Steden en stedelijke omgevingen worden voortdurend aangepast aan de eisen van de tijd en aan zich wijzigende behoeften en wensen van gebruikers. De verschijningsvorm is echter aan het veranderen. Door de ontwikkeling van economie en bevolking lijkt de periode van grootschalige transformatie echt voorbij. Het gaat nu om kleinschaliger en meer bottom-up processen. Grootschalige sloop en nieuwbouw maken plaats voor selectiviteit en hergebruik. Dit noopt tot een andere manier van omgaan met ruimte en meer aandacht voor de kwaliteit van het bestaande. DE TOEKOMST VAN DE STAD: DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING EN INFRASTRUCTUUR MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN TIJDIG INSPELEN OP NIEUWE ONTWIKKELINGEN LOONT 3. Onvoldoende kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte Een stad die niet wordt onderhouden, krijgt te maken met verloedering en waardeverlies van grond en gebouwen. Het blijkt dat gemeenten en eigenaren van vastgoed zich vaak weinig rekenschap geven van het belang van publieke ontmoetingsplekken en voorzieningen, zowel voor de stedelijke economie als voor het stedelijk leven. 2014/04 2. Leegstand winkels, kantoren en maatschappelijk vastgoed Het staat wel vast dat de vraag naar kantoren en winkels verder afneemt en de leegstand dus toeneemt. Hoge boekwaarden van vastgoed belemmeren transformatie. Beleggers en banken hebben de neiging te wachten op betere tijden. Langzaam dringt echter het besef door dat die afwachtende houding geen passende strategie is. Volgens Paul Grotenhuis van INretail Nederland zal in % van de winkels die in 2010 nog in bedrijf waren, verdwenen zijn. De leegstand is structureel, winkelgebieden moeten krimpen, aldus Cor Molenaar, hoogleraar E-marketing. 4

7 4. Economische en sociale transformatie Veel steden proberen in te spelen op de transitie naar een kenniseconomie (kennisstad; creatieve stad, etc), bijvoorbeeld door de vestiging van een universiteit of door bedrijfsverzamelgebouwen te ontwikkelen met werkruimten voor deze sector. De overgang naar een ander soort economie gaat altijd ook gepaard met sociale veranderingen. Er ontstaat een andere sociale structuur en een andere ruimtebehoefte. Met andere woorden: transformatie van de economie betekent ook transformatie op andere gebieden. ZZP-ers drukken bijvoorbeeld een steeds groter stempel op de publieke ruimte. Zij maken gebruik van digitale netwerken en platforms en hebben behoefte aan ontmoetingsruimtes en flexibele werkplekken. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. De nieuwe eisen aan de stad zijn omvangrijk. Tegelijkertijd zijn de economische en financiële condities (vooralsnog) ongunstig. 5. Wijziging rollen overheid, markt en maatschappelijk initiatief In het huidige vacuüm tussen een markt die onder druk staat en een terugtredende overheid met minder financiële armslag, ontstaat meer ruimte voor initiatief uit de samenleving. Burgers, instellingen en overheden gaan nieuwe allianties aan. Zelforganisatie is allesbehalve nieuw, maar waar groepen zich voorheen vooral organiseerden langs de lijnen van zuilen en beroepsgroepen, ontstaan er nieuwe combinaties en collectieven van gelijkgestemden of belanghebbenden. Dat alles vraagt om een fundamenteel andere benadering: werken vanuit de vraag van de eindgebruiker, duurzaamheid als uitgangspunt en transformatie van bestaand vastgoed in plaats van nieuwbouw en uitbreiding. De flexibele stad heeft de toekomst. De overheid kan deze omslag niet of nauwelijks financieren; dat betekent dat er een groter beroep wordt gedaan op maatschappelijke initiatieven. 5

8 Plannen gemeente Arnhem: de stand van zaken Er zijn veel verschillende gemeentelijke plannen die de Binnenstad of delen daarvan raken. Het volgende overzicht geeft een beeld. Bij onze analyse van deze plannen constateren wij het volgende: gende visie op de gehele Binnenstad node Er is veel versnippering en het ontbreekt wordt gemist en dat een actualisatie en afstemming van de plannen van de diverse deel- aan een samenhangende visie op de Binnenstadgebieden zeer gewenst is. Wij hebben begre- Plannen hebben betrekking op deelgebie- pen dat het nieuwe college van burgemeester den van de Binnenstad en zijn in verschillende tijdsperioden tot stand gekomen. Sommige zijn nog actueel, andere plannen zijn achterhaald door nieuwe ontwikkelingen of doorgewijzigde besluitvorming (o.a. geven aan het publieke debat daarover. door het Coalitieakkoord ). Bij de meeste plannen ontbreekt een duidelijke uitvoeringsstrategie of uitvoeringsprogramma. Er is een grote afstand tussen de vele voornemens, de haalbaarheid ervan en de huidige situatie in de Binnenstad. Er zijn nog weinig zichtbare verbeteringen die uit de plannen voortvloeien. Onze conclusie is dan ook dat een samenhan- en wethouders werkt aan een Arnhem- Agenda die mogelijk voorziet in deze lacune. Daarop vooruitlopend willen wij een bijdrage 6

9 Wat leeft er in Arnhem als het gaat om de Binnenstad? Om een beeld te krijgen van wat er leeft hebben we ruim 30 betrokken Arnhemmers uit diverse sectoren geïnterviewd. Uit deze interviews komt als algemeen beeld naar voren dat men zich grote zorgen maakt over de achteruitgang van de kwaliteit van de Binnenstad. Sommigen vinden dat de Arnhemse Binnenstad ooit de Beste Binnenstad van Nederland ronduit degenereert. Exclusieve speciaalzaken zoals Noach en de Bijenkorf verdwijnen; het winkelgebied wordt eenvormiger en er is veel leegstand. Ook staan beeldbepalende panden lang leeg, zoals het voormalig Postkantoor, het Conservatorium, het Vestagebouw, De Waag en het Burgerweeshuis. Gevreesd wordt voor leegstand op korte termijn van Rembrandt en de Korenbeurs. Het onderhoud van de Binnenstad is sterk achteruit gegaan. De bereikbaarheid van de Binnenstad wordt als een groot struikelblok ervaren. Vooral het complexe verkeerscirculatiesysteem, de onduidelijke bewegwijzering en het vinden van (te kostbare) parkeerplaatsen maken het voor bezoekers van de stad moeilijk. Tenslotte bestaat de indruk dat het de afgelopen jaren aan gevoel voor urgentie heeft ontbroken. Een duidelijke visie en daadkracht worden gemist. Het aardvarken en het Veluwse park is opzich een geslaagd voorbeeld van particulier initiatief, maar vraagt om een veel betere aansluiting met de Binnenstad. 7

10 Top 5 van zorgelijke plekken In de interviews is gevraagd welke plekken men in de Binnenstad het meest zorgelijk vindt: 1. De Pleinen staan hoog in deze lijst van zorgelijke plekken: ze zijn te leeg (Kerkplein), ontsierd door geparkeerde auto s (Markt en Gele Rijdersplein), omgeven door lelijke bebouwing (Kerkplein en Gele Rijdersplein), onveilig en uniform (Korenmarkt) en ongezellig, te weinig groen, te weinig besloten (min of meer alle pleinen). 2. Het winkelgebied (zowel grote winkelstraten als kleine achterafstraatjes) wordt gekenmerkt door leegstand en de uniformiteit van het winkelaanbod en het gebrek aan kwaliteitswinkels baren zorgen. 4. Aan de randen van de Binnenstad ligt de ontwikkeling van het Bartokkwartier stil, de Looierstraat en Singels raken winkels kwijt, de Zuidelijke binnenstad (Trans, Broerestraat, Rijnkade) schreeuwt om aanpak. De Blauwe Golven - belangrijke entree van de binnenstadworden ontsierd door geparkeerde auto s, ontberen onderhoud en de fontein werkt niet. En last but not least is de Stationsomgeving te treurig om aan te zien. 5. Het woonklimaat is onvoldoende, doods na 18 uur. De voorzieningen voor binnenstadbewoners lopen terug. De bevolkingssamenstelling is eenzijdig; de elite woont (in tegenstelling tot andere steden) niet (meer) in de binnenstad. 3. Beeldbepalende panden zoals het postkantoor Jansplein, Historisch Museum, Conservatorium, Vesta gebouw en De Waag verloren hun bestemming, staan leeg en geven een desolaat beeld. De zorgplekken ingekrijt op de stadsmaquette. 8

11 Suggesties voor verbetering Desgevraagd hebben de geïnterviewden talloze suggesties gedaan voor verbeteringen. De belangrijkste suggesties voor verbetering op een rij: Visie en ambitie bij het gemeentebestuur. Kies het meest kansrijke profiel, stel prioriteiten en geef daarbinnen ruimte. Geen blauwdruk! Verbeter het verblijfsklimaat; zorg voor een welkom-gevoel als men de stad binnenkomt. Breng meer groen en water (Jansbeek) in de Binnenstad. Maak het winkelgebied compacter met hoogwaardiger en meer bijzondere en ambachtelijke winkels Investeer in cultuur, in de historische binnenstad en haar geschiedenis, met name met betrekking tot WO II Herstructureer het Gele Rijdersplein, Kerkplein en Markt; een opwaardering met meer beslotenheid, groen en water. Bevorder het wonen en de sociale diversiteit; dat vergroot de levendigheid en versterkt de koopkrachtige vraag. Bevorder het toerisme (o.a. promotie in Duitsland) met arrangementen van de grote attracties (Zoo en NOM) met de binnenstad. Verbeter de verbinding met de Rijn; benut het toerisme van cruiseschepen. Het gebied bij de John Frostbrug (Markt, Huis der Provincie, Prinsenhof) vraagt om een opwaardering en denken op middellange termijn. Verbeter de bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden en zorg voor acceptabele parkeertarieven. Ten aanzien van de attitude van de gemeente: leg verbindingen, betrek mensen, benut kennis en creëer draagvlak. Suggesties voor de bestrijding van leegstand: 9

12 Vier ijkpunten voor een vitale Binnenstad Binnensteden zijn zeer complexe en levende systemen. Blauwdrukken voor een goede binnenstad bestaan niet. Wel is het mogelijk om strategieën of kaders te onderscheiden die dienen als ijkpunten voor een blijvend levendige en vitale binnenstad. Wij onderscheiden vier ijkpunten. 1. De iconische stad Een stad heeft iconen nodig als onderdeel van haar identiteit. Bijzondere gebouwen en pleinen vervullen de rol van icoon. Bij pleinen gaat het niet alleen om de ruimte en de gevels aan die ruimte; een plein is ook een ruimte voor samenkomsten, waar de bevolking van de stad ervaringen deelt. Denk aan een huldiging, een feest, een parade of andere evenementen. Een icoon bestaat dus niet alleen uit objecten, maar ook uit ervaringen of gebeurtenissen. Sommige steden zijn beroemder door hun manifestaties dan door hun gebouwen. Een goed icoon heeft zowel een materiële als immateriële functie voor een stad. Nieuwe strategieën zullen zich daar succesvol op moeten richten. Met andere woorden: zorg niet alleen een mooie ruimte of gebouw, maar zorg ook dat daar belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Het omgekeerde geldt ook: als je belangrijke gebeurtenissen laat plaatsvinden, zorg dan dat die goed gebruik maken van de gebouwen en ruimte in de stad, zodat deze elkaar versterken. Het toevoegen van een nieuw icoon, waar sommigen voor pleiten, is geen wondermiddel. En ook zeker geen oplossing voor de bestaande Arnhemse iconen die deels verweesd zijn, ook door wisselend beleid (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot manifestaties). Door de bestaande iconen te verbeteren, op te waarderen en waar het manifestaties betreft in te bedden in meerjarenbeleid, wint de stad enorm aan kwaliteit, herkenbaarheid en verblijfsklimaat; kortom aan aantrekkelijkheid. Koester en benut het bestaande, dat moet de hoogste prioriteit hebben voordat er mogelijk energie en middelen worden gestoken in nieuwe iconen. 10

13 KOESTER DE ARNHEMSE ICONEN 2. De flexibele stad Stedenbouwkundige inzichten vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw richtten zich vooral op het scheiden van functies. Wonen, werken en recreëren werden afgezonderd in aparte buurten of wijken. Uit het oogpunt van gezondheid was daar destijds veel voor te zeggen. Maar hierdoor is de binnenstad vooral een recreatiezone geworden voor winkelen en horeca met daarnaast een belangrijke kantoorfunctie (bestuurscentrum en overheidsdiensten). Wil de binnenstad weer succesvol en bestendig worden dan zal er meer gewoond en geproduceerd moeten worden. Om de voortdurende veranderingen in economie en leefpatronen op te kunnen vangen is flexibiliteit noodzakelijk. Functiemenging is daarbij in deze tijd een betere strategie gebleken dan functiescheiding. De huidige monofunctionele gebieden in de binenstad. Winkels (roze), wonen (rood) en kantoren (geel). Taptoe, immaterieel icoon van Arnhem De beeldententoonstelling Sonsbeek immaterieel icoon van Arnhem 3. De gastvrije binnenstad Een binnenstad moet gastvrij zijn. Een goed restaurant heeft een verzorgde entree, een plezierige sfeer zodat de gasten er met graag komen. Het ruikt er lekker, er is geen lawaai en je wordt goed bediend. Voor de binnenstad is het evenzeer van belang dat de entrees er aantrekkelijk uitzien. Stedelijke infrastructuur als tunnels en viaducten zijn daaraan ondergeschikt, evenals parkeer- en stallingsmogelijkheden, die er natuurlijk wel moeten zijn. Een gastvrije binnenstad is goed bereikbaar voor haar bezoekers en heeft een duidelijke en logische bewegwijzering. De parkeertarieven schrikken potentiële bezoekers niet af; dat wil zeggen dat ze in verhouding staan tot wat de stad te bieden heeft. Voor bewoners en bezoekers van de binnenstad moeten goede voorzieningen aanwezig zijn. ARNHEM HEEFT ALLES OM EEN GAST- VRIJE STAD TE ZIJN 11

14 4. De symbiotische binnenstad Een binnenstad wordt gevoed vanuit de aanliggende gebieden. Voor zover deze gebieden direct aan de binnenstad grenzen, kan er sprake zijn van een sterke wisselwerking met de binnenstad. De relatie tussen binnenstad en direct omliggende gebieden moet symbiotisch zijn; beiden moeten baat hebben van hun onderlinge ligging. jaar 1300 jaar 1600 De mogelijke symbiotsche verbindingen voor de binnenstad. jaar 1900 Arnhem en de veranderende ligging aan het water: van stad aan de Jansbeek tot stad a/d Rijn. 12

15 Onze oplossingsrichtingen en suggesties Wij geven graag een aantal oplossingsrichtingen en suggesties om te komen tot een duurzame vitale Binnenstad. Onze keuzen zijn gebaseerd op de eerder genoemde vier ijkpunten. Daarbij maakten wij dankbaar gebruik van de inzichten die wij verkregen door de interviews, de vele gesprekken, de literatuur en door de discussies binnen de denktank. 1. Eusebiuskerk, met Kerkplein en Markt weer het kloppend stadshart van Arnhem maken. De Eusebiustoren en kerk wordt momenteel gerestaureerd en het gebouw wordt beter toegerust voor multifunctioneel gebruik. De toren als icoon van de wederopbouw zal vanaf 2015 een permanente expositie gaan huisvesten over de Slag om Arnhem. De Markt zal vanaf 2016 autovrij worden gemaakt. Dit biedt een uitgelezen kans om de omgeving van de Eusebiuskerk, Kerkplein en Markt aantrekkelijker te maken en een centrale ontmoetingsfunctie in de stad te geven. Daarmee wordt dit gebied weer het kloppend stadshart en kan het kenmerk van Arnhem als veerkrachtige stad verder worden uitgebuit. Onze suggesties: Kom tot een integraal plan voor de herinrichting van de Markt en directe omgeving, zodat een aantrekkelijk stadsplein ontstaat. Verbeter de verbinding met de Rijn en de John Frostbrug voor bezoekers en toeristen van o.m. cruiseschepen in combinatie met een verbeterd informatiecentrum WO II. Stem de Provinciale nieuwbouwplannen af met de andere Marktbewoners en laat ze passen in de gemeentelijke plannen met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimte. Primair verdient de vraag of de voorziene nieuwbouw in deze tijd nog gewenst is kritische (her)overweging. De provincie zou als publieke inwoner van Arnhem de belangen van de stad bij haar planvorming zwaar dienen mee te wegen. De herbestemming van het voormalige Gelders Archief dient in het nieuwe perspectief te worden geplaatst; wellicht kan het Gelders Archief hier tijdelijk foto-exposities over Arnhem inrichten. Verklein het Kerkplein en verwijder de lelijke aanbouw van de Eusebiuskerk. Bevorder sloop van De Grote Broer zodat de prachtig gerestaureerde Synagoge vrij komt te staan aan een aantrekkelijk pleintje. Streef naar passende herbestemming als sloop onmogelijk blijkt. KOESTER HET ARNHEMSE STADSHART 13

16 2. Versterking van de woonfunctie Mensen maken de stad. Ook in de Binnenstad moet aantrekkelijk kunnen worden gewoond, ook in combinatie met werk. Het aantal bewoners van de Arnhemse Binnenstad is relatief beperkt en het betreft vooral jongeren en alleenstaanden. De doorstroming is hoog. Er zijn weinig woningen voor gezinnen en voor het midden- en hogere segment. Maar wonen in de Binnenstad is toenemend populair. Door de woonfunctie te versterken wordt de levendigheid in de Binnenstad vergroot en ontstaat er een grotere koopkrachtige vraag. Leegstand kan worden aangepakt door herbestemming van winkels en kantoren tot woningen of woon-werkeenheden. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Onze surgesties: Stadswoningen en appartementen in het midden en hogere segment in combinatie met goede (eerstelijns) voorzieningen. Atelierwoningen en woon-werkcombinaties in leegstaande kantoorpanden. Aantrekkelijke groene binnentuinen (zoals in Spijkerkwartier) en stadsparkjes. Adequate (liefst ondergrondse) parkeervoorzieningen voor bewoners. Herbestemming van kantoren voor bijv. studenten- of ouderenhuisvesting (woonzorgvoorzieningen). Herbestemming van winkelstraten ten gunste van de woonfunctie (Jansbinnensingel, Looierstraat, Gele Rijders Plein) Kleinschalige buurtwinkels, pop-up stores en creatieve shops. 3. Een compacter en kleiner winkelgebied Alles wijst erop dat door gewijzigd koopgedrag en groeiende internet aankopen het winkelgebied in de Binnenstad zal krimpen en compacter zal worden. Het recreatief winkelen daarentegen wordt steeds belangrijker en wordt toenemend gecombineerd met horeca, cultuur en uitgaan. Het winkelbestand zal meer onderscheidend moeten worden door kwaliteit in combinatie met beleving. Onze suggesties: Transformeer en concentreer het winkelareaal naar een veelzijdiger en interessanter gebied. Zorg voor meer kwaliteitswinkels. Streef naar thematisering van bepaalde straten of kwartieren in de Binnenstad. Thema s sluiten idealiter aan op de kenmerken van Arnhem (bijv, Arnhem als groene stad). Het recente plan De Groene Fabriek voor het Gele Rijdersplein is daarvan een goed voorbeeld. Onderzoek de mogelijkheid van een herverkavelingsfonds zoals bijvoorbeeld in Hengelo. Combineer het winkelgebied met woon- en werkfuncties. Maak voor de handliggende looproutes en circuits (naar bijvoorbeeld het Stegenkwartier) WONEN IN DE BINNENSTAD MAAKT DE STAD LEVENDIG WONEN IN DE BINNENSTAD IS DE TREND 2 the Loo is een particulier initiatief voor toiletten voor bezoekers van de Binnenstad. 14

17 4. Cultuur en evenementen in de Binnenstad De aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige culturele voorzieningen, verspreid over de Binnenstad, bevordert het binnenstadklimaat en de dynamiek van de stad. Het trekt bedrijven, hoogopgeleide werknemers en bezoekers aan. Dit geldt zowel voor grootschalige voorzieningen als bibliotheek, theater en een concertzaal, als voor kleinschalige zoals het poppodium, het filmhuis en kleine theaters. De op handen zijnde opwaardering en uitbreiding van Musis Sacrum en Schouwbrug Arnhem zijn van groot belang voor de versterking van het culturele verblijfsklimaat in Arnhem en de rol van de stad als cultuurcentrum in het Oosten. Culturele voorzieningen, evenementen en manifestaties hebben een belangrijke uitstraling op de Binnenstad. Onze suggesties: Investeer in cultuur (groot en klein) en in het historische stadshart met Eusebiuskerk en toren als culturele trekker. Kom tot een kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem en pas het exploitatiesubsidie dienovereenkomstig aan. Ontwikkel een samenhangend plan voor de opwaardering van het buitengebied van de Schouwburg aan het Koningsplein, en Musis Sacrum aan de Lauwersgracht, zodat één aantrekkelijk cultureel kwartier ontstaat met een groene uitstraling. Filmhuis Focus dient passend te worden gehuisvest, bij voorkeur door herbestemming van een bestaand pand. Zorg voor meer evenementen en culturele festivals die passen bij Arnhem op basis van een samenhangend en consistent beleid. Stimuleer en faciliteer onderlinge samenwerking en geef evenementen een goede kans om een traditie te worden. Bevorder de culturele herbestemming van leegstaande of leegkomende beeldbepalende panden (Conservatorium, Rembrandttheater, Korenbeurs, etc.) resp. van cultureel erfgoed (Vestagebouw, Postkantoor, Burgerweeshuis, etc.). Schouwburg Arnhem CULTUUR IS DE LEVENSBRON VAN DE STAD Het Spijkerkwartier kent veel gastvrije hoeken. Wonen boven winkels en horeca verlevendigt de wijk. 15

18 5. Excellente zorg voor openbare ruimte: straten, pleinen en parken Straten, pleinen en parken zijn de levensaders van de stad. De inrichting en verzorging van deze openbare ruimten moet sporen met de ijkpunten van een groene en gastvrije stad, waar mensen graag (terug) komen. De verblijfskwaliteit voor de bewoners en de bezoekers kan en moet beter. Zo fraai als de Arnhemse buitenwijken zijn, zo fraai kan de Binnenstad ook worden. Speciale aandacht vragen ook de entrees van de Binnenstad en de eerste aanblik voor passenten en bezoekers. Onze suggesties: Breng meer groen en water in de stad (verkoeling!), onder meer door de Jansbeek naar boven te halen. Zorg voor een schonere Binnenstad, met beter onderhoud, mooier en betere kwaliteit straatmeubilair en prullenbakken en met openbare toiletten. Kom tot herinrichting van het Gele Rijdersplein vanuit een integrale visie met de omliggende bebouwing. Het plan Groene Fabriek vormt daarbij een goede aanzet. De Korenmarkt vraagt om een kwalitatieve opwaardering: diversiteit in plaats van monocultuur en meer uitstraling en veiligheid. Maak de Markt autovrij met een sfeervolle inrichting (Vrijthof-sfeer), met groen, water, kunstwerk, evenementen en warenmarkt. Het Kerkplein moet kleinschaliger, dus bebouwen met bij voorkeur met een publiek gebouw, maar ook met groen en water. Maak het Koningsplein en de Catharinaplaats autovrij, verhoog de verblijfskwaliteit in combinatie met een verbeterde entree van de schouwburg. Verbeter de verblijfskwaliteit van de Rijnpromenade (verkeersluw) met verbeterde aansluiting bij Nelson Mandela Brug richting Boterdijk CULTUUR EN NATUUR LATEN EEN STAD LEVEN Arnhem is ook een waterstad, De La Reijstraat. 6. Verbindingen met de randen van de Binnenstad Op veel plekken zijn er barrières die een goede verbinding tussen de Binnenstad en de directe omliggende gebieden in de weg staan. Fysieke afstanden die op zich niet eens zo groot zijn, worden daarmee nagenoeg onoverbrugbaar. Hierdoor bestaat er onvoldoende wisselwerking waardoor veel kwaliteit verloren gaat. Onze suggesties: Verbind de Binnenstad met de Rijn door een wandelpromenade vanaf het Kerkplein. Verbeter de verbinding van het Museum Arnhem met de Binnenstad door en een nieuwe museumentree aan de stuwwal en nieuwe parkeermogelijkheden Onderlangs (voor fietsen, watertaxi en auto s). Verbind de singelstructuur weer zoveel mogelijk met de Rijnoevers. Maak van de Van Muylwijkstraat een groene entree van de Binnenstad door plaatsing van een dubbele bomenrij. Verbeter de verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Binnenstad en het Coehoorngebied (Boterdijk-Onderlangs). 16

19 STRUCTUURVISIE ARNHEM 2020 I doorkijk 2040 Transformeer de Blauwe Golven naar een verbindende ruimte met de binnenstad voor voetgangers. Herstel de fontein en maak deze regulier schoon. Maak de Blauwe Golven bij voorkeur weer autovrij zodat een fraai en schoon entreegebied ontstaat. Versterk de relatie Binnenstad Stadsblokken (Plan de Eilanden) met bijvoorbeeld pont, stadsstrand, festivalterrein en horeca en benut de gebruiksmogelijkheden van de Rivier meer (pont en watertaxi). 7. Bereikbaarheid, verkeer en parkeren Een gastvrije Binnenstad is goed bereikbaar voor alle soorten vervoer. Een groene stad als Arnhem geeft ruim baan aan fietsers en voetgangers en richt zijn faciliteiten daar ook op in. Voor auto s behoren er voldoende goede parkeergelegenheden op redelijke afstand van de Binnenstad te zijn. Ze moeten betaalbaar zijn en ook makkelijk vindbaar en bereikbaar. Een stad van groen en water benut zijn rivier als verkeersader. De watertaxi is een mogelijkheid voor aanvullend vervoer in Oost-Westrichting langs de stad. Een pontje kan de verbinding tussen de Binnenstad en Stadsblokken verzorgen bij verdere recreatieve ontwikkeling van dit gebied. Wij doen in dit verband volgende suggesties: Verbetering de bewegwijzering voor bezoekers die de stad per auto bezoeken. Zorg dat automobilisten rechtstreeks toegang hebben tot de Musisgarage vanaf de Apeldoornseweg. Verbeter de kwaliteit van de parkeergarages (Langstraat, Musisgarage (lift), Broerenstraat). Zorg voor voldoende parkeermogelijkheden na het autovrij maken van Markt, Gele Rijdersplein en zo mogelijk de Blauwe Golven. Hanteer lagere en publieksvriendelijker parkeertarieven en pas waar mogelijk meer differentiatie toe. Maak de stad fiets- en voetgangersvriendelijker: meer stallingsmogelijkheden, citybikes en oplaadpunten. Verbeter de veiligheid van de loop- en fietsroutes van Arnhem Centraal langs de terrassen naar de Binnenstad. Versterk de gebruiksmogelijkheden voor langzaam verkeer op beide bruggen. Samenvatting van de suggesties in relatie tot de vier ijkpunten. Binnensteden zijn zeer complexe en levende systemen. Blauwdrukken voor een goede binnenstad bestaan niet. Wel is het mogelijk om strategieën of kaders te onderscheiden die dienen als ijkpunten voor een blijvend levendige en vitale binnenstad. Wij onderscheiden vier ijkpunten. ACCEPTEER DAT BEZOEK AAN DE BIN- NENSTAD SAMENHANGT MET PAR- KEERTARIEVEN Structuurvisie Arnhem 2020 l doorkijk december

20 Hoe gaan we hiermee aan de slag? Wij realiseren ons dat de vele voornoemde suggesties niet allemaal en ook zeker niet op korte termijn realiseerbaar zijn. Daarnaast kan de gemeente het niet alleen. Alle betrokkenen dienen zich in te zetten voor een vitale, duurzame Binnenstad. Vandaar dat wij suggesties hebben voor alle belanghebbenden. 1. Suggesties voor de gemeente Arnhem Formuleer een heldere ambitie, visie voor de binnenstad, die dient als een verbindend element (geen blauwdruk!). Breng focus aan, maak keuzes en stel prioriteiten. Kom vandaar uit, in alliantie met betrokkenen, tot een masterplan dat ruimte biedt aan invullingen en ideeën. Het masterplan mondt uit in een ontwikkelingsprogramma Binnenstad Arnhem 2020 dat consequent wordt uitgevoerd. Organiseer nieuwe betrokkenheid en draagvlak, ook bij de uitvoering; betrekken maar ook doorpakken Laat uitvoering waar mogelijk over aan anderen (private partijen of maatschappelijk initiatief) en maak meer gebruik van het zelforganiserend vermogen van de stad Pluk laaghangend fruit; maak voortgang en successen zichtbaar, dat inspireert. Kleine stappen met zichtbaar snel resultaat zoals schoonhouden en aankleding van de stad, beter straatmeubilair, fontein Roermondsplein in ere etc. Pak een actievere rol bij de herverkaveling van het winkelgebied en de invulling van culturele functies in leegstaande (beeldbepalende) panden. Onderzoek de mogelijkheden van een herverkavelingsfonds. Besteed meer aandacht aan city-promotie en toerisme (oa Duitsland, Rijncruises), samenhangende communicatie, verbinding van sterke punten in en om Arnhem, meerdaagse combinaties en betere informatie voor toeristen (VVV-functie!) -Zorg dat (top)ambtenaren in Arnhem (komen) wonen, zodat ze voldoende betrokkenheid en voeling hebben met hetgeen er leeft in de stad. 2. Suggesties voor winkeliers, bedrijven en vastgoedeigenaren in de Binnenstad Zorg voor kwaliteit en uitstraling van panden en directe omgeving inclusief veiligheidszorg. Waardeer vastgoed af als aanloop naar herbestemming en opwaardering. Laat de lange termijn prevaleren boven korte termijn. De besluiten die winkeliers, bedrijven en vastgoedeigenaren nemen bepalen in belangrijke mate de toekomstige kansen van de stad. Kies een positieve opstelling bij herverkaveling van winkels en kantoren en denk mee over mogelijkheden en fondsen. Zoek elkaar regelmatig op met als doel de voortgang van plannen voor de stad te bewaken en te bevorderen. SAMEN AAN HET WERK AAN DE BESTE BINNENSTAD! 18

21 3. Suggesties voor publieke en maatschappelijke organisaties en particulier initiatief in de Binnenstad Toon betrokkenheid, denk mee en neem (mede)verantwoordelijkheid om de Binnenstad aantrekkelijker en mooier te maken. Werk zoveel mogelijk samen met andere partijen. Overheidsinstellingen zoals Belastingdienst, Justitie en Provincie zijn ook inwoners van de binnenstad. Publieke instellingen behartigen het publieke belang, ook door rekening houden met de belangen van de stad in bredere zin. 4. Suggesties voor bewoners van de Binnenstad en inwoners van Arnhem Binnenstadbewoners en inwoners van Arnhem hebben ook een verantwoordelijkheid om de Binnenstad tot een plezierige ontmoetingsplaats te maken. Zij behoren zich te gedragen als een goede gastheer, respectievelijk als een goede gast. Werk en denk mee en toon trots op de genoeglijkste stad! In het Spijkerkwartier zijn (deels door bewoners) rustige groene plekken gecreerd. Klarendal en Spijkerkwartier als voorbeelden van geslaagde gemengde stadsfuncties. 19

22 Samen de schouders eronder! Wij hopen dat wij met ons pleidooi hebben laten zien dat wij zeer betrokken zijn bij onze stad Arnhem in het algemeen en bij de Binnenstad in het bijzonder. Volgens ons, maar ook naar de mening van vele anderen, liggen er volop kansen om tot succesvolle verbeteringen te komen. Uiteraard kosten sommige oplossingen meer tijd, maar er zijn ook vele mogelijkheden om op kortere termijn kleine of grotere successen te boeken. Het allerbelangrijkste is echter dat alle betrokken partijen, maar ook de inwoners zelf, de urgentie zien om samen de schouders eronder te zetten en aan de slag te gaan. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wel gericht op één gemeenschappelijk doel: een vitale en duurzame Arnhemse Binnenstad. Als denktank hebben wij hiermee een eerste aanzet gegeven voor dit proces. Wij hopen dat ons werk het debat over de toekomst van de Binnenstad op gang brengt en bijdraagt aan het realiseren van plannen. Wij zijn ook benieuwd naar de reactie van het gemeentebestuur en het vervolg van het proces. Volgens ons zijn nu eerst anderen aan zet om de handschoen verder op te pakken. Mocht er in het vervolg behoefte aan bestaan, dan zijn wij als denktank in welke vorm of samenstelling dan ook, graag bereid om verder mee te denken. ARNHEM ONZE STAD! 20

23 Bijlage 1 Literatuurlijst Algemeen: - De toekomst van de stad Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, De flexibele stad, oplossingen voor leegstand en krimp Tom Bergvoet en Maarten van Tuijl, 2013 Arnhem: - Wijkactieplannen 2013/2015, Bidbook binnenstad Arnhem, 23-apr Coalitieakkoord Met de Stad, mei Verkiezingen : Advies aan raad en college - OKA advies De eilanden, Stedenbouwkundige en landschappelijke visie op stadsblokken-meinerswijk Buro Harro en Frank Donders Conceptontwikkeling, juni-2014 Provincie Gelderland: - Werken aan vitale centrumgebieden Droog Trommelen en Partners, mei-2014 Bijlage 2 Perzonen waarmee gesprekken zijn gevoerd Arno de Blank Harry Bod Gerrit Breeman Paul de Bruijn Ruud Bruinen Gerard Buurman Peter Dessens Frank Donders Joke van Doorne Peter Groot Peter de Haan Jaap van Hensbergen Willem Hillenius Alex van Hooff Chris Jagtman Jan Kelderman Berry Kessels Harry Laheij Petra Ligtenberg Marlies van de Maarel Ronald Migo Annemieke Molster Susan van Ommen Han Overkamp Adelheid Ponsioen Radboud Povel Kees Soederhuizen Steve Swiggers Maarten Venhovens Ton Verstegen Joop Vloedbeld Arjen de Vries Jurjen Westra 21

24

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Transformatie Tapijnkazerne. Dialoogavond Tapijn

Transformatie Tapijnkazerne. Dialoogavond Tapijn Transformatie Tapijnkazerne Dialoogavond Tapijn 10-03-2014 Agenda bijeenkomst 19:00-19:10u 19:10-19:40u 19:40-19:55u 20:00-21:15u 21:15-21:30u Opening door wethouder van Grootheest Presentatie gemeente

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer Programmafiche Arnhem Sleutelproject Zuidelijke binnenstad

Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer Programmafiche Arnhem Sleutelproject Zuidelijke binnenstad Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2013-001827 Programmafiche Arnhem Sleutelproject Zuidelijke binnenstad Arnhem Sleutelproject: Zuidelijke binnenstad (najaar 2014) Doel(en) Versterking van de binnenstad

Nadere informatie

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD HET AANVALSPLAN BINNENSTAD Hoe Doetinchem de binnenstad weer teruggeeft aan inwoners en ondernemers Aan de Oude IJssel in Doetinchem zitten mensen tegenwoordig onderuitgezakt in een strandstoel met hun

Nadere informatie

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB 23 juni 2015, Zoetermeer Stadscentrum De gemeente Zoetermeer wil samen met vele andere betrokkenen de Entree van Zoetermeer langs de A12 en rondom Station Zoetermeer verbeteren.

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

Metamorfose voor het Meerminneplein

Metamorfose voor het Meerminneplein Metamorfose voor het Meerminneplein Een suggestie voor de ontwikkeling van het Meerminneplein Inleiding Onlangs heeft de gemeente besloten om het ontwikkelingsprogramma voor de binnenstad te actualiseren.

Nadere informatie

DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN. 16 januari 2017

DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN. 16 januari 2017 DE BINNENSTAD MAKEN WE SAMEN 16 januari 2017 PROGRAMMA Welkomstwoord en introductie door Gerben van Dijk Uitvoeringsprogramma binnenstad door Marcel Houtkamp Leegstandsverordening door Anske Plante Panelgesprek

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Centrum Zeist. Stedenbouwkundige verkenning. April 2019

Centrum Zeist. Stedenbouwkundige verkenning. April 2019 Centrum Zeist Stedenbouwkundige verkenning April 2019 ar chitectuur en stedenbouw 2 Inhoud INLEIDING 05 ANALYSE 07 SCENARIO S 21 CONCLUSIE 49 BIJLAGEN 51 BIJLAGE 1: overige analysekaartjes 53 BIJLAGE 2:

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Maak Gelderland mooier

Maak Gelderland mooier Maak Gelderland mooier Showroom Arnhem 2.0 Gebiedskeuze: Showroom Arnhem is een culturele projectlocatie en momenteel gevestigd onder de parkeergarage aan de Langstraat in Arnhem. Showroom Arnhem biedt

Nadere informatie

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019 Werklocaties Nota Kantoren Rotterdam samengevat 19 juni 2019 2 Ruimtelijkeconomisch beleid voor kantoren in Rotterdam Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen zowel

Nadere informatie

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Presentatie bijeenkomst met Stichting Vrienden van de stad Groningen 13 oktober 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Presentatie Bijeenkomst met Vrienden van de stad Presentatie

Nadere informatie

Herijking Gebiedsvisie Bussum centrum

Herijking Gebiedsvisie Bussum centrum Herijking Gebiedsvisie Bussum centrum 25 September 2018 Felix Wigman & Tineke Brinkhorst Agenda 19:00 19:10 Welkom & inleiding door wethouder Munneke-Smeets & wethouder Luijten 19:10 19:40 Presentatie

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie 29-5- De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de binnenstad en de vooroorlogse wijken er straks uit? 14 mei 1 In gesprek met Liesbeth Grijsen (wethouder) 2 1 29-5- Programma van vanavond Over Omgevingswet

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

arnhem nieuwstraat e.o. schetsontwerp 15 december 2010

arnhem nieuwstraat e.o. schetsontwerp 15 december 2010 arnhem nieuwstraat e.o. schetsontwerp 15 december 2010 I. proces tot nu toe atelier 1: inspiratie atelier 2: 4 denkrichtingen Kerkplein Rijnkade Rijnpark Cultuurkwartier atelier 3: hoofdstructuur en 3

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36 Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls 30-05-2018 12:36 Delft heeft de ambitie om tot 2040 maar liefst 15.000 woningen, 10.000 banen en bijbehorende voorzieningen aan de stad

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden

REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden Kader Sinds de crisis van 2008 tot 2016 is er veel veranderd in de vraag naar bedrijfshuisvesting. Met name de kantorenmarkt en

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM De stedenbouwkundige uitwerking voor het centrumgebied bestaat uit een korte ruimtelijke en functionele analyse en een kaartbeeld met stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Revitalisering centrum Bodegraven. Ideeën-presentatie. Initiatiefgroep Hart in Bodegraven

Revitalisering centrum Bodegraven. Ideeën-presentatie. Initiatiefgroep Hart in Bodegraven Revitalisering centrum Bodegraven. Ideeën-presentatie Initiatiefgroep Hart in Bodegraven Han Koevoets, Gerdien Verheul, Juan da Silva, Frank Busker, Leendert Spijker. oktober 2018 Doelstelling. Het realiseren

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum / hoofdstraat Hoogeveen

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum / hoofdstraat Hoogeveen Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum / hoofdstraat Hoogeveen Ruimte voor initiatieven Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers: 11 oktober 2017 Diversiteit aan speelplekken aanbrengen,

Nadere informatie

Visie Openbare Ruimte De huiskamer van a lle Amsterdammers. Samenvatting in beeld

Visie Openbare Ruimte De huiskamer van a lle Amsterdammers. Samenvatting in beeld Visie Openbare Ruimte 2025 De huiskamer van a lle Amsterdammers Samenvatting in beeld De huiskamer in historisch perspectief Toen Nu Straks In de visie worden ambities voor de Amsterdamse openbare ruimte

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Meest gewaardeerd Veel evenementen die zeer divers zijn (SP Stijn Vat) Grootste wens Meer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Verkiezing Beste Binnenstad Juryrapport september 2017

Verkiezing Beste Binnenstad Juryrapport september 2017 Verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019 Juryrapport september 2017 De jury feliciteert Arnhem met het behalen van een finaleplaats in de categorie grote binnensteden van de Verkiezing Beste Binnenstad. Iedere

Nadere informatie

WELKOM IN ZITTERD(REVISITED) 30 maart 2016 Thei Kitzen, pmg Binnenstedelijke Ontwikkeling

WELKOM IN ZITTERD(REVISITED) 30 maart 2016 Thei Kitzen, pmg Binnenstedelijke Ontwikkeling WELKOM IN ZITTERD(REVISITED) 30 maart 2016 Thei Kitzen, pmg Binnenstedelijke Ontwikkeling ZITTERD REVISITED 2014 Actualisatie Zitterd ReviSited : profiel Ontmoetingscentrum = meer dan koopcentrum! - nieuwe

Nadere informatie

Bijeenkomst 4 november... 2 Conclusie:... 2 Kern:... 2 Quotes Politiek... 3 Verslag per thema... 4 Werken en Ondernemen... 4 Wonen... 4 Imago...

Bijeenkomst 4 november... 2 Conclusie:... 2 Kern:... 2 Quotes Politiek... 3 Verslag per thema... 4 Werken en Ondernemen... 4 Wonen... 4 Imago... Bijeenkomst 4 november... 2 Conclusie:... 2 Kern:... 2 Quotes Politiek... 3 Verslag per thema... 4 Werken en Ondernemen... 4 Wonen... 4 Imago... 4 Recreëren... 5 1 Bijeenkomst 4 november Sinds een aantal

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Luc Speck raad januari 2014

Luc Speck raad januari 2014 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Luc Speck 040-2083584 lsp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00733 30 januari 2014 Masterplan Centrum 2014-2020

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016 Voorstel aan de raad Opgesteld door Milieu en Mobiliteit Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk 15.511512 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 14 januari 2016 Geheim Nee Vaststelling Ontwikkelingskader

Nadere informatie

STEDEN- BOUWKUNDIGE VISIE WAGENWEG- GEBIED APRIL 2017

STEDEN- BOUWKUNDIGE VISIE WAGENWEG- GEBIED APRIL 2017 STEDEN- BOUWKUNDIGE VISIE WAGENWEG- GEBIED APRIL 2017 LIGGING 1. 1 21. IMPRESSIE HUIDIGE SITUATIE ZONERING HUIDIGE FUNCTIES 1. 3 AMBITIE EN UITDAGING DYNAMISCHE EN LEVENDIGE BUURT DIVERSITEIT IN WONINGTYPEN

Nadere informatie

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten.

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. Doel van de avond Uitleg van het proces tot nu toe. Wie zijn Bezorgd Badhoevedorp? Wat zijn onze speerpunten: Toelichting + schets. Bespreken speerpunten

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

A. Het Stadshart en haar omgeving

A. Het Stadshart en haar omgeving A. Het Stadshart en haar omgeving Welke sfeer willen we in het Stadshart? Welke kwaliteit streven we na? Hoe kan het Stadshart goed worden ontsloten? Hoe sluit het winkelgebied aan op haar omgeving? Deelprocessen

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Mijn Weerselo Centrum. Gesprek met de raadscommissie 31 mei 2016

Mijn Weerselo Centrum. Gesprek met de raadscommissie 31 mei 2016 Mijn Weerselo Centrum. Gesprek met de raadscommissie 31 mei 2016 Inhoud presentatie Waar is Weerselo mee bezig in het centrum? Waar heeft dat toe geleid? Wat heeft de inloopbijeenkomst ons geleerd? Hoe

Nadere informatie

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 1. Inleiding De visie heeft betrekking op het dorpscentrum van Rockanje. Met het dorpscentrum wordt in de eerste plaats bedoeld het Dorpsplein. Dit plein moet

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Position paper binnenstad Eindhoven

Position paper binnenstad Eindhoven 18-5-2015 Position paper binnenstad Eindhoven Commissie Economie en Mobiliteit 19 mei 2015 Bureau voor Economische Argumentatie Herbert ter Beek i.s.m. Cees-Jan Pen, lectoraat Brainport Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Wat is het plan voor Schieoevers? In 2010 heeft het college van B&W van de gemeente Delft de gebiedsvisie Schieoevers 2030 vastgesteld. De gebiedsvisie

Nadere informatie

De binnenstad van Zwolle anno 2030

De binnenstad van Zwolle anno 2030 De binnenstad van Zwolle anno 2030 Leeswijzer Poster Ir. Michiel van Beek Februari 2016 1 A-status is verstevigd door significante factoren die geïdentificeerd zijn in het rapport De veerkrachtige binnenstad

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

METRO Er zijn nu vijf entrees naar de metro. Deze zijn prominent aanwezig en domineren het beeld van het Eendrachtplein in negatieve zin.

METRO Er zijn nu vijf entrees naar de metro. Deze zijn prominent aanwezig en domineren het beeld van het Eendrachtplein in negatieve zin. PROBLEMEN INLEIDING Het Eendrachtsplein in Rotterdam heeft alles wat een goed plein nodig heeft om het te maken tot een goed plein, een plein waar het aangenaam toeven is. GEEN VERBLIJFSRUIMTE Door een

Nadere informatie

Lezing geluid in ro 28 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1. Lezing geluid in ruimtelijke ordening 28 juni 2017

Lezing geluid in ro 28 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1. Lezing geluid in ruimtelijke ordening 28 juni 2017 1 Lezing geluid in ruimtelijke ordening 28 juni 2017 Presentatie - Wie zijn wij? - 4 projecten - Vragen 2 Vissers & Roelands Buro voor stedenbouw & architectuur - Architectonisch ontwerp van schets tot

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie