Filosofie 2012 /2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Filosofie 2012 /2013"

Transcriptie

1 & Filosofie /2013

2 In het Nederlandse taalgebied is Uitgeverij Boom nog altijd toonaangevend op het terrein van de filosofie. Een traditie van meer dan veertig jaar wordt daarmee gecontinueerd. Het fonds filosofie bij Boom telt ruim 200 leverbare titels, zowel oorspronkelijk Nederlandstalig als vertaald. Lezers in Nederland en Vlaanderen waarderen de hoge kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van onze boeken. Jaarlijks wordt met grote zorg een programma samengesteld dat voorziet in een breed scala van uitgaven voor de verschillende deelgebieden die de filosofie kent, zoals ethiek, wetenschapsfilosofie, sociale en politieke filosofie, geschiedenis van de filosofie en metafysica. Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het digitaal uitgeven worden nauwgezet gevolgd en hebben onder meer geleid tot de uitgave van e-books en een online database: filosofiebank.nl. Deze catalogus filosofie biedt een zo volledig mogelijk overzicht van alle nieuw te verschijnen boeken in de komende periode. Daarnaast worden ook alle reeds uitgegeven en nog steeds leverbare werken gepresenteerd. De rijkdom van de filosofie zichtbaar gemaakt! Wouter van Gils Directeur/uitgever Boom Publishers remains the leading publisher in the field of philosophy in the Dutch speaking world. A tradition of more than forty years is thus continued. Boom s philosophy list comprises more than 200 available titles. These include both original Dutch language works and translations. Dutch and Flemish readers appreciate our books for their high quality in terms of content and presentation. Every year, great care is taken to compile a programme that offers the widest possible selection of publications for the various philosophical disciplines, such as ethics, philosophy of science, social and political philosophy, history of philosophy and metaphysics. New developments in the area of digital publishing are closely followed and have, for instance, led to the publication of e-books and an online database: filosofiebank.nl. This philosophy catalogue aims to offer a comprehensive survey of all books to be published in the forthcoming period. Additionally, all published and still available works are presented. Philosophy is shown in all its wealth! Wouter van Gils Director/publisher Vormgeving: Yulie Vriens & Fonzie Strankinga Boom & filosofie 1 /2013

3 inhoud Nieuwe titels Nieuwe vertalingen Bibliotheek Descartes 7 Grote klassieken 8 Kleine klassieken 8 Boom klassiek 10 Profielen 11 Basisboeken 12 Nieuw Nederlandstalig werk 14 Filosofiebank 18 Leverbare titels Grote klassieken 20 Kleine klassieken 22 Bibliotheek Descartes 23 Basisboeken 24 Vertaalde filosofie 24 Boom klassiek 28 Uitgelezen 29 Nederlandse en Vlaamse filosofie 29 Naslagwerken/studieboeken 34 Het oog in de storm 35 Wijsgerig perspectief 36 Register van auteurs 37

4 Nieuwe vertalingen New translations Fenomenologie van de geest Phenomenology of Spirit pp. 57, Georg Wilhelm Friedrich Hegel Willem Visser Ethica Ethics pp. 39,50 Benedictus de Spinoza Corinna Vermeulen De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Max Weber Mark Wildschut x 23 cm 300 pp. 27,90 > In 1993 verscheen bij Uitgeverij Boom een G.W.F. integrale vertaling van de Essays van Michel de Montaigne. Die uitgave, met een omvang van 1321 bladzijden, vormde de opmaat voor een indrukwekkende reeks grote vertaalprojecten. Van Pascal, Kant, Montesquieu, Hume, Hobbes, Marx en Sloterdijk verschenen Nederlandse edities van hun grote publicaties. Ook de komende periode publiceert Uitgeverij Boom weer verschillende grote werken uit de geschiedenis van de filosofie. In 1993, Boom Publishers presented a full translation of Michel de Montaigne s Essays. This edition, which encompasses 1321 pages, was the first of an impressive series of major translation projects. Key works of Pascal, Kant, Montesquieu, Hume, Hobbes, Marx and Sloterdijk appeared in Dutch editions. In the forthcoming period, Boom Publishers will continue to publish various key texts from the history of philosophy. G.W.F. Hegel wordt beschouwd als een van de invloedrijkste denkers uit de westerse geschiedenis. Daartoe heeft zijn grote boek Phänomenologie des Geistes uit 1807 zeker bijgedragen. Het werk biedt een beschrijving van de verschillende fenomenen van de geest, zoals deze zich op dialectische wijze uit elkaar ontwikkelen. Een magistraal boek, nu in een voortreffelijke Nederlandse vertaling. Hegel is regarded as one of the most influential thinkers in Western history. His key text Phänomenologie des Geistes from 1807 has certainly contributed to this status. The work offers a description of the different phenomenologies of the mind in their dialectical progress of separation. This classic book is now available in an excellent Dutch translation. Eind 2010 deed de Nederlandse filosoof en historicus Leen Spruit een spectaculaire ontdekking in de bibliotheek van het Vaticaan: hij vond het verloren gewaande handschrift van Spinoza s Ethica. Op basis van dit manuscript verschijnt het boek der boeken van de moderne filosofie in in een nieuwe vertaling. Het revolutionaire boek uit de Gouden Eeuw blijkt in onze tijd nog altijd een verbluffende zeggingskracht te hebben. At the close of 2010, Dutch philosopher and historian Leen Spruit made a spectacular discovery in the library of the Vatican: he found the lost manuscript of Spinoza s Ethica. A new translation of the book of all books of modern philosophy based on this manuscript will appear in. The revolutionary book from the Golden Age turns out to still have an astonishing persuasiveness today. Max Weber is een van de grootste figuren uit de geschiedenis van de sociale filosofie en de sociale wetenschappen. Hij schiep de methodologische basis voor een historisch georiënteerde cultuursociologie, onder meer met zijn befaamde boek Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905). Met dit werk ontwikkelde Weber een nieuwe positie tegenover de marxistische geschiedenistheorie. Max Weber is a major figure in the history of social philosophy and the social sciences. He created the methodological groundwork for a historically oriented cultural sociology. This is partly achieved in his famous book Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905), in which Weber develops a new position versus a Marxist theory of history. 4 5 Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

5 Reflecties op het Joodse vraagstuk Reflections on the Jewish Question Muziek Music Bibliotheek Descartes Descartes Library Meditaties over de eerste filosofie Meditations on First Philosophy pp. 22,50 Jean-Paul Sartre Jeanne Holierhoek Michel Serres Jeanne Holierhoek pp. 24, x 20 cm 400 pp. 39, René Descartes Corinna Vermeulen Sartre maakte in het naoorlogse Frankrijk een heftig debat los toen hij een jaar na het einde van de Holocaust Réflexions sur la question juive publiceerde. Dit manifest tegen het antisemitisme spant een boog tussen 1946 en onze tijd, waarin zijn visie op rassenhaat en xenofobie nog steeds actueel is. Een aangrijpend en belangrijk boek voor eenieder die in de 21ste eeuw beseft hoe dicht vrijheid en onvrijheid bij elkaar liggen. Sartre started a heated debate in post-war France when he published his Réflexions sur la question juive merely a year after the end of the Holocaust. This manifesto against Antisemitism forms a bridge between 1946 and our times. His vision on racial hatred and xenophobia is still topical. This is a moving and important book for everyone living in the 21st century who realises how little distance there is between freedom and constraint. Van Michel Serres is nog weinig werk in het Nederlands vertaald. Toch geldt deze Franse filosoof internationaal als een van de grootste denkers. Eind verschijnt een Nederlandse vertaling van het in Frankrijk zeer succesvolle en lyrisch geschreven Musique. Een ideale introductie tot zijn werk. Volgens Serres is muziek de volmaaktste uitdrukking van de menselijkheid, de ware taal van de wereld en haar bewoners. Na het lezen van Muziek is de wereld voorgoed veranderd. Little of Michel Serres work has as yet been translated into Dutch. Still, this French philosopher is internationally considered to be one of the major scholars. The end of will witness the publication of a Dutch translation of a very successful work in France, the poetically written Musique. Musique is also an ideal introduction to Serres work. According to Serres, music is the most perfect expression of humanity, the true language of the world and its inhabitants. After reading Musique, one s world is changed for good. > De filosofie van René Descartes ( ) The wordt beschouwd als het fundament van het moderne denken. Zijn oeuvre kwam grotendeels tot stand in Nederland, waar hij woonde en werkte. Bij Uitgeverij Boom verschijnt de Bibliotheek Descartes, een uitgave in acht banden van vrijwel het volledige werk van Descartes, vertaald uit het Frans en het Latijn. Voor de komende periode staat de uitgave van band 4 gepland, namelijk zijn Meditaties over de eerste filosofie. The philosophy of René Descartes ( ) is regarded as the fundament of modern thought. His oeuvre was mainly created in the Netherlands where he lived and worked. Boom Publishers presents the Bibliotheek Descartes. Virtually all of Descartes works are translated from French and Latin in this eight-volume publication. In the forthcoming period, the publication of the fourth volume is scheduled, the Meditations on First Philosophy. Band 4 in de Bibliotheek Descartes bevat een nieuwe Nederlandse vertaling van het in 1641 verschenen Meditationes de prima philosophia. In dit werk trachtte Descartes een hechte en absoluut zekere grondslag voor de wetenschap te ontwikkelen. Het boek is in wezen bedoeld als een weerlegging van het scepticisme. Descartes heeft met dit filosofische hoofdwerk een enorme invloed gehad op het westerse denken. fourth volume of the Bibliotheek Descartes comprises a new Dutch translation of the Meditationes de prima philosophia that first appeared in In this work, Descartes aims to establish a firm and totally secure fundament for science. The underlying intention of the book is to discard scepticism. With this key philosophical work, Descartes has had a major influence on Western thought. 6 7 Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

6 Prolegomena Prolegomena Moraliteit Morality De toekomst van een illusie The Future of an Illusion Over de esthetiek On Aesthetics Het dagelijkse leven Everyday Life Grote klassieken Great Classics Kleine klassieken Little Classics > In de reeks Grote klassieken verschijnen bij Uitgeverij Boom sinds 2005 teksten waarvan de canonieke status onaantastbaar is. De hoofdwerken uit de geschiedenis van de wijsbegeerte zijn zorgvuldig geselecteerd, tijdloos vormgegeven en luxe uitgevoerd in deze prachtige bibliotheek: van grootheden als Seneca, Kant, Nietzsche en Pascal tot moderne klassiekers als Arendt, Adorno, Foucault en Deleuze. Since 2005, in its Grote klassieken series Boom Publishers has published texts of which the canonical status is beyond dispute. The reader can find timelessly designed luxury editions of major works of the history of philosophy in this marvellous library. Its careful selection encompasses great minds such as Seneca, Kant, Nietzsche and Pascal as well as modern classics such as Arendt, Adorno, Foucault and Deleuze , 176 pp. 27, , 480 pp. 59, Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser Marges van de filosofie Margins of Philosophy Jacques Derrida Ger Groot met preeg met preeg 2013 Emile Durkheim Karel van der Leeuw Lof der wijsbegeerte In Praise of Philosophy Maurice Merleau-Ponty Eugène Honée & Eddie Kerstiens met preeg Over roem On Fame met preeg 2013 Sigmund Freud Wilfred Oranje Michel de Montaigne Frank de Graaff met preeg 135 pp. Mediatijd Media Time met preeg Georg Wilhelm Friedrich Hegel Sybrandt van Keulen Peter Sloterdijk Paul Beers & Hans Driessen met preeg 2013 Over Kleur On Color met preeg 135 pp. Leszek Kołakowski Ekke Overbeek Ludwig Wittgenstein Paul Wijdeveld < De reeks Kleine klassieken verzamelt aansprekende essays van de grootste filosofen voor een vriendelijke prijs. Uitgangspunt is steeds de doordenking van een interessant thema. Zo leert men met Montaigne nadenken over vriendschap, met Kierkegaard over ironie en met Heidegger over kunst. Vormgever René van der Vooren geeft ieder omslag zijn unieke signatuur. Het resultaat is een schitterende reeks boekjes die ideaal zijn om cadeau te doen. The Kleine klassieken series presents appealing essays of great philosophers for an attractive price. The central principle is always the thorough consideration of an engaging topic. Montaigne, for instance, teaches the reader to reflect on friendship, Kierkegaard on irony and Heidegger on art. Graphic designer René van der Vooren gives each cover its unique character. The result is a brilliant series that is also a perfect present. 8 9 Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

7 Boom klassiek Boom Classics Een klassieke reeks opnieuw uitgevonden. Profielen Profiles De start van een reeks toegankelijke introducties. De wereld een hel The World A Hell Emile Emile Žižek Žižek Foucault Foucault > Boom klassiek is het hart van het fonds filosofie. Door de jaren heen heeft deze midprice-reeks verschillende gedaanten gehad. Begonnen in de jaren zeventig als serie van kleine boekjes, in de jaren tachtig uitgegeven als blauwe en begin deze eeuw kleurrijk opnieuw uitgevonden, is het in 2013 aan ontwerpbureau Dog and Pony om de reeks een hedendaags uiterlijk te geven. Gebleven in al die jaren is de kwaliteit van de teksten, die onverminderd hoog is. > Samen met Lannoo Campus begint Uitgeverij Boom in het najaar van een nieuwe reeks inleidingen op invloedrijke denkers: Profielen. Ieder jaar zullen er vier deeltjes in deze reeks verschijnen. Elke titel geeft de kern van het gedachtegoed van de filosoof in circa 100 pagina s toegankelijk weer voor een niet-filosofisch geschoold publiek. De lezer komt niet alleen te weten waarom de filosoof in kwestie belangrijk is, maar krijgt ook zin hem of haar daadwerkelijk te lezen. Boom klassiek forms the Philosophy list s heart. This midprice series has changed its appearance throughout the years. It started as a series of small hard-cover books in the 1970s, was then published as blue s in the 1980s and reappeared as colourful editions at the start of the millennium. Graphic design studio Dog and Pony has accepted the challenge to create a new contemporary look for the series. What remains is the texts high quality that has distinguished the series throughout the years , 220 pp. 13,5 x 21 cm 19,90 Arthur Schopenhauer Heleen Pott , 440 pp. 13,5 x 21 cm 22,50 Jean-Jacques Rousseau Anneke Brassinga In autumn, Boom Publishers and Lannoo Campus will jointly present a new series of introductions to influential thinkers: Profielen. Each year, four new little volumes will be added to this series. Each title provides the essence of a philosopher s thought in about 100 pages for a philosophically untrained audience. The reader learns why the philosophers in question are important and also becomes motivated to actually read them , 100 pp. 14,90 Marc De Kesel Žižek , 100 pp. 14,90 Machiel Karskens Foucault Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

8 Basisboeken Basic Books Mens en mensenrechten Man and Human Rights Onenigheid en gemeenschap Disagreement and Community De nieuwe Duitse filosofie New German Philosophy pp. 34,50 Thomas Mertens pp. 29,50 Marin Terpstra Robin Celikates, René Gabriëls, Johan Hartle, Pieter Lemmens & Thijs Lijster (red.) pp. 34,95 > Basisboeken zijn complete inleidingen in de verschillende filosofische disciplines, geschreven door absolute specialisten. De boeken zijn zeer geschikt voor studenten, maar zeker ook toegankelijk voor het algemene publiek. In verschijnen onder andere basisboeken politieke filosofie en rechtsfilosofie. Ook staat een overzichtswerk van de nieuwe Duitse filosofie op stapel en zal het basisboek bedrijfsethiek de reeks een meer praktijkgerichte invalshoek geven. Basisboeken are comprehensive introductions to various philosophical disciplines written by absolute experts. The books are perfect for students, but certainly also suitable for the general public. Basic books on political philosophy and philosophy of law will appear in Moreover, a survey on new German philosophy is in the pipeline. A Basic Book on business ethics is going to give the series a more practical twist. Te verschijnen basisboeken in -2013: Politieke filosofie () Rechtsfilosofie () De nieuwe Duitse filosofie () Bedrijfsethiek (2013) Organisatiefilosofie (2013) Metafysica (2014) Antieke en middeleeuwse filosofie (2014) Mens en mensenrechten biedt een unieke en complete inleiding in de filosofie van het recht. In een heldere stijl bespreekt Thomas Mertens aan de hand van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de voornaamste vraagstukken, stromingen en denkers in deze rijke wijsgerige traditie. Ook bevat dit basisboek diverse tekst fragmenten van de voornaamste denkers in het vakgebied. Het boek is daarmee bij uitstek geschikt voor studenten in het wo en hbo. Mens en mensenrechten offers a unique and comprehensive introduction to the philosophy of law. In a lucid style, Thomas Mertens uses the Universal Declaration of Human Rights as a point of departure in his discussion of the main issues, currents and scholars of this rich philosophical tradition. This basic book also contains various text fragments of the principal scholars of the philosophy of law. Politiek ontstaat op het moment dat de mens tracht een gemeenschap te vormen ondanks de onenigheid met de medemens. Dat is het uitgangspunt in deze toegankelijk geschreven inleiding in de politieke filosofie. In een systematisch en een historisch deel behandelt Marin Terpstra de voornaamste filosofische antwoorden op deze spanning. Het boek eindigt met een plaatsbepaling van de politieke filosofie anno nu, geschreven door diverse kenners. Politics come into existence at the moment that men try to form a community despite their disagreement with their fellow men. That is the starting point of this very accessible introduction to political philosophy. Marin Terpstra dis cusses the main philosophical answers to this tension in a systematic and a historical part. The book closes with a positioning of political philosophy in the present, written by various experts. Basic Books to be published in -2013: Political Philosophy () Philosophy of Law () New German Philosophy () Business Ethics (2013) Philosophy of Organisation (2013) Metaphysics (2014) Ancient and Medieval Philosophy (2014) De nieuwe Duitse filosofie is het complement van het eerder bij Uitgeverij Boom verschenen De nieuwe Franse filosofie. Dit boek zet voor de komende jaren de relevante Duitstalige filosofen op een rij. De lezer maakt kennis met grote namen als Jürgen Habermas en Peter Sloterdijk, maar vooral ook met hun bij het Nederlandse publiek veelal minder bekende opvolgers. De hoofdstukken zijn toegankelijk geschreven door Nederlandse en Vlaamse kenners van de betreffende filosofen. De nieuwe Duitse filosofie complements the De nieuwe Franse filosofie [New French Philosophy] volume that has previously been published by Boom Publishers. This book parades German philosophers who are relevant for the coming years. The reader is introduced to great names such as Jürgen Habermas and Peter Sloterdijk, and, even more importantly, to their followers, who are often little known among the Dutch public. Dutch and Flemish experts on the philosophers in question present them in chapters that are written in an accessible style Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

9 Nieuw Nederlandstalig werk New Dutch-language books Auschwitz mon amour Auschwitz mon amour ,5 x 21 cm 248 pp. 24,50 Marc De Kesel Goudmijn van het denken Goldmines of Thought pp. 26,90 Marli Huijer & Frank Meester Mondiale rechtvaardigheid Global Justice Ronald Tinnevelt & Thomas Mertens pp. 17,50 > Niet alleen geeft Uitgeverij Boom prestigieuze vertalingen uit van grote filosofische werken, ze bouwt ook sinds de jaren zeventig aan een rijk fonds met boeken van Nederlandse en Vlaamse filosofen. De laatste jaren had het fonds filosofie onder andere succes met Wat een onzin! van Herman de Regt en Hans Dooremalen, Het geniale dier van René ten Bos en Goden breken van Marc De Kesel. Ook in staan diverse titels gepland. Op de volgende pagina s een kleine greep uit het programma. In addition to its prestigious translations of major philosophical works, Boom Publishers has developed a rich programme of books by Dutch and Flemish philosophers since the 1970s. In recent years, the Philosophy list has been very successful with titles such as Wat een onzin! [Nonsense!] by Herman de Regt and Hans Dooremalen, Het geniale dier [The genius of the animal] by René ten Bos and Goden breken [Breaking Gods] by Marc De Kesel. Various other titles are planned for The following pages offer a small selection of this programme. Auschwitz mon amour is het nieuwe boek van de Vlaamse filosoof Marc De Kesel. Van hem verscheen in 2010 het veelbesproken en succesvolle Goden breken. Essays over monotheïsme. In zijn nieuwe studie stelt De Kesel een heel gevoelige kwestie aan de orde: de Holocaust, die ons, ook meer dan 65 jaar na dato, nog altijd zwaar op de maag ligt. Het extreme geweld tegen de joden en meer algemeen: tegen het vreemde ervaren we als iets onwerkelijks, maar tevens als iets wat heel dicht bij ons staat. Auschwitz mon amour is Boom s new book by Flemish philosopher Marc De Kesel. His much-discussed and successful Goden breken. Essays over monotheïsme [Breaking Gods. Essays on Monotheism] appeared in In his new study, De Kesel discusses a very sensitive subject. Even after more than 65 years, The Holocaust remains hard to bear. We experience the extreme violence against the Jews and more generally: against the unknown as something unreal, which is, nevertheless, close to us. Wat heeft John Stuart Mill ons te zeggen over de wekelijkse afdelingsvergadering? Kunnen we van Michel Foucault tips verwachten over de omgang met machtsverhoudingen op de werkvloer? En zou Charles Darwin ons kunnen leren wat het begrip duurzaamheid betekent? Al deze vragen en meer worden beantwoord in Goudmijn van het denken. In dit boek plaatsen Marli Huijer en Frank Meester de filosofie midden in de beroepspraktijk. What can John Stuart Mill tell us about the weekly department meetings? Can Michael Foucault give good advice on how to deal with the power relations at the office? And could Charles Darwin teach us the meaning of the term sustainability? All these questions and more are answered in Goudmijn van het denken. In this book Marli Huijer and Frank Meester put philosophy at the core of professional practice. In Mondiale rechtvaardigheid geven Ronald Tinnevelt en Thomas Mertens een helder overzicht van de verschillende filosofische reacties op armoede en lijden. Zo behandelen zij liefdadigheid: is dat een morele plicht of is het iets wat we zelf kunnen uitmaken? Ook gaan zij dieper in op de vraag wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de armoede in de wereld. Dit boek is voorgeschreven stof bij het eindexamen filosofie voor de havo. In Mondiale rechtvaardigheid, Ronald Tinnevelt and Thomas Mertens present a clear survey of the various philosophical reactions to poverty and suffering. They discuss, for instance, philanthropy: Is it a moral obligation or something we can decide ourselves? The question of who is actually responsible for poverty around the globe is also addressed in depth. This book is required reading at Dutch secondary schools for the final exam in philosophy from 2015 to Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

10 Dat had je gedacht! You Thought So! Het snapgevoel The Aha-Feeling De filosofie twittercanon The Philosophical Twitter Canon Spelen met ideeën Playing with Ideas pp. 18,90 Marc Slors Hans Dooremalen & Herman de Regt pp. 19, pp. 12,50 Leon Heuts & Herman de Regt Jos Kessels pp. 32,50 E-book De laatste jaren is er veel gedebatteerd over de vraag of de hersenwetenschappen wel of niet het failliet van de vrije wil hebben aangetoond. Ondanks al het argumentatieve tumult blijft een duidelijk antwoord uit. Marc Slors levert een lucide bijdrage aan deze discussie. In Dat had je gedacht! laat hij zien dat het neuroonderzoek minder radicaal is dan wij vaak denken. Het verandert weliswaar onze kijk op het bewustzijn, maar zegt zo goed als niets over de vrije wil. There has been a lot of debate on whether neurosciences have (or have not) demonstrated the end of free will in recent years. Despite all argumentative upheaval, a clear answer remains yet to be given. Marc Slors makes a cogent contribution to this issue. He demonstrates in Dat had je gedacht! that brain research is less radical than we often think. Although it changes the perception of our consciousness, it actually says little on free will. Het snapgevoel gaat over het verschil tussen kennis en het gevoel van kennis. Soms hebben wij het gevoel dat wij weten hoe iets zit, terwijl wij niet doorhebben dat dit snapgevoel een illusie is. Herman de Regt en Hans Dooremalen ontleden dit fenomeen filosofisch, evolutionair en psychologisch. Ze laten zien dat wij er gevoelsmatig vaker naast zitten dan wij denken. Ontkomen aan het snapgevoel is moeilijk, maar een taak die wij onverschrokken op ons moeten nemen. Het snapgevoel is about the difference between actually knowing something and having the feeling of knowing it. Sometimes we have a hunch of understanding how something works and do not realize that this Aha-feeling is an illusion. Herman de Regt and Hans Dooremalen dismantle this phenomenon from philosophical, evolutionary and psychological points of view. They demonstrate that we get it wrong more often than we think when we trust our intuition. Although it is difficult to escape the Aha-feeling, it is a challenge to be tackled with courage. Het vluchtige gecombineerd met het diepzinnigste, het nieuwe met het oude. Dat had Leon Heuts voor ogen toen hij zich voornam, beginnende bij Plato, de kern van het denken van de grootste filosofen te vatten in de 140 tekens van één tweet. Samen met Herman de Regt presenteerde hij deze tweets, steeds voorzien van een korte uitleg, in diverse columns in NRC Handelsblad. De filosofie twittercanon presenteert deze en meer stukken in een handzaam boekje dat uitnodigt tot meedoen. The ephemeral combined with the profound; the new with the old. This is what Leon Heuts had envisioned when he resolved to capture the essence of the thought of the world s greatest philosophers in the 140 characters of a single tweet, starting with Plato. Together with Herman de Regt, he presented these tweets complemented with a short explanation in different columns in the newspaper NRC Handelsblad. The philosophical twitter canon presents these and other pieces in a convenient little book that invites you to join in. De mooiste gesprekken zijn filosofische gesprekken. Zij komen voort uit verwondering en roepen verwondering op. Ze verbinden mensen in een onderzoek naar zichzelf en de wereld. In Spelen met ideeën laat Jos Kessels de lezer op originele wijze kennismaken met de rijkdom van het filosofische gesprek en leert hij de lezer zelf zo n gesprek te voeren en op zoek te gaan naar de idee achter onze veelheid aan ervaringen. The best conversations are philosophical debates. They arise from wonderment and lead to wonder. They connect people in an investigation of themselves and the world. In Spelen met ideeën, Jos Kessels offers the reader an original introduction to the wealth of philosophical conversations and teaches them to lead such exchanges. He instructs the reader to look for the idea behind the magnitude of our experiences Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

11 Naast een uitgebreide zoekfunctionaliteit zijn sleutelbegrippen in de teksten in de Filosofiebank gekoppeld aan een verhelderende uitleg. De gebruiker heeft zo tijdens het lezen altijd een encyclopedie van de filosofie beschikbaar. Ook wordt het veel makkelijker filosofen te vergelijken. Mill dacht over vrijheid, maar Kant ook. Met de intuïtieve zoekmogelijkheden heeft men zo de relevante passages bij de hand. De Filosofiebank maakt een totaal nieuwe ervaring van de filosofie mogelijk. Filosofiebank Vanaf de jaren 70 publiceerde Uitgeverij Boom minstens bladzijden filosofie. Sommige van deze teksten zijn nog leverbaar, andere zijn alleen antiquarisch nog te verkrijgen. In 2010 begon het fonds filosofie aan een voor Nederland uniek project: de ontwikkeling van de Filosofiebank. Deze digitale databank maakt leverbare en niet meer leverbare titels op termijn allemaal weer toegankelijk en bovendien integraal doorzoekbaar en vergelijkbaar. Beschikbaar vanaf najaar. Since the 1970s, Boom Publishers has published at least 50,000 pages of philosophy. Some of these texts are still available; others can only be obtained second hand. In 2010, the Philosophy list started a unique project in the Netherlands: the development of the Filosofiebank. This digital database will ultimately include both available titles and those that ceased to be available. All of them will become accessible and, moreover, completely searchable and comparable. Available from autumn. Next to its extensive search functionality, the Filosofiebank will provide a clear explanation to key terms in the texts. When reading, the user thus has constant access to an encyclopaedia of philosophy. It will also be much easier to compare philosophers. Mill thought about freedom and so did Kant. With the intuitive search options, relevant passages are at hand in no time. The Filosofiebank makes a totally new experience of philosophy possible Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

12 Grote klassieken De menselijke conditie Het kunstwerk Verschil en herhaling Het civilisatieproces Lof der Zotheid De religie binnen de grenzen van de rede Fundering voor de metafysica van de zeden Of/Of Totaliteit en oneindigheid Fenomenologie van de waarneming pp. 45,90 Hannah Arendt C. Houwaard pp. 25,90 Walter Benjamin Henk Hoeks pp. 59,50 Gilles Deleuze Joost Beerten & Walter van der Star pp. 49,90 Norbert Elias Willem Kranendonk, Han Israëls e.a pp. 26,50 Desiderius Erasmus inleiding & annotatie Petty Bange pp. 34,50 Immanuel Kant Geert van Eekert, Walter van Herck & Willem Lemmens pp. 25,90 Immanuel Kant Thomas Mertens pp. 63,90 Søren Kierkegaard Jan Marquart Scholtz pp. 44,50 Emmanuel Levinas Theo de Boer & Chris Bremmers pp. 59,00 Maurice Merleau-Ponty Douwe Tiemersma & Rens Vlasblom De woorden en de dingen Geboorte van de kliniek Italiaanse reis Het beginsel van grond Dialectiek van de Verlichting Aldus sprak Zarathoestra Gedachten Het ressentiment in de moraal Dialogen Filosofische onderzoekingen pp. 47,50 Michel Foucault Walter van der Star pp. 29,90 Michel Foucault Peter Klinkenberg i.s.m. Henk Hoeks & Aukje van Rooden pp. 39,90 Johann Wolfgang von Goethe Wilfred Oranje pp. 22,00 Martin Heidegger Mark Wildschut pp. 39,90 Max Horkheimer & Theodor W. Adorno Michel van Nieuwstadt pp. 35,90 Friedrich Nietzsche Wilfred Oranje pp. 43,90 Blaise Pascal Frank de Graaff pp. 22,00 Max Scheler Willem Visser pp. 39,90 Lucius Annaeus Seneca Tjitte H. Janssen pp. 38,50 Ludwig Wittgenstein Maarten Derksen & Sybe Terwee Boom & filosofie 20 /2013 Boom & filosofie 21 /2013

13 Kleine klassieken Bibliotheek Descartes Lachen Twee opvattingen van vrijheid Zakboekje Het schone De oorsprong van het kunstwerk Magie en emotie De kunst van het gelijk krijgen De kunst om gelukkig te zijn Regels om richting te geven aan het verstand De wereld - De mens E-book E-book E-book met preeg 136 pp. Henri Bergson Eric de Marez Oyens met preeg 116 pp. Isaiah Berlin Tine Ausma met preeg 88 pp. Epictetus Hein van Dolen & Charles Hupperts met preeg Hans-Georg Gadamer Willem Dijkhuis met preeg Martin Heidegger Mark Wildschut met preeg. Jean-Paul Sartre Louis Tas & Henk Bouman met preeg. 88 pp. Arthur Schopenhauer Cyril Lansink met preeg. 102 pp. Arthur Schopenhauer Cyril Lansink x 20 cm 352 pp. 24,50 René Descartes Rudolf Rasch & Corinna Vermeulen x 20 cm 280 pp. 24,50 René Descartes Jeanne Holierhoek Ironie Leidraad voor het verstand De tragiek van de goden Over de vriendschap Over waarheid en leugen Gelukkig leven Ik geloof dat ik geloof Intolerantie Over de methode Essays met preeg 120 pp. Søren Kierkegaard Willem Breeuwer met preeg 110 pp. John Locke Ilonka de Lange met preeg. Lucianus van Samosata Tjitte H. Janssen met preeg 110 pp. Michel de Montaigne Frank de Graaff met preeg 132 pp. Friedrich Nietzsche Tine Ausma met preeg Lucius Annaeus Seneca Tjitte H. Janssen met preeg Gianni Vattimo Liliana Jansen-Bella met preeg 109 pp. Slavoj Žižek Jan Willem Reitsma x 20 cm 572 pp. 39,90 René Descartes Jeanne Holierhoek Boom & filosofie 22 /2013 Boom & filosofie 23 /2013

14 Basisboeken Vertaalde filosofie Erfenissen van de verlichting Exploring Humans De nieuwe Franse filosofie Homo Sacer Totalitarisme Sporen Breekbare vrijheid De moed tot waarheid Religie in de democratie Geloven en weten pp. 34,50 René Boomkens pp. 37,00 Hans Dooremalen, Herman de Regt, Maurice Schouten pp. 32,50 Bram Ieven, Aukje van Rooden, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen pp. 26,90 Giorgio Agamben Ineke van der Burg pp. 25,00 Hannah Arendt Remi Peeters & Dirk de Schutter x 21 cm 184 pp. 23,00 Jacques Derrida Ger Groot x 21 cm 272 pp. 27,50 Michel Foucault Henk Manschot & Laurens ten Kate pp. 29,90 Michel Foucault Ineke van der Burg ,5 x 22 cm 144 pp. 20,90 Marcel Gauchet Joost Beerten pp. 22,90 Jürgen Habermas Frank Rebel & Hans de Vries Denken, ontwerpen, maken Argumentatie en formele structuur Deleuze compendium Politiek in donkere tijden Taal en mythe Filosofie van de objectieve geest Zijn en tijd Leviathan Traktaat over de menselijke natuur Wat te doen met ons brein? pp. 43,50 Maarten Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Marc de Vries pp. 59,50 Willem de Jong pp. 24,90 Ed Romein, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen pp. 15,00 Hannah Arendt Remi Peeters & Dirk de Schutter x 23 cm 208 pp. 22,50 Ernst Cassirer Stefan van Erp & Huub Stegeman pp. 34,00 Georg Wilhelm Friedrich Hegel Bart Labuschagne ,5 x 22 cm 560 pp. 37,50 Martin Heidegger Mark Wildschut pp. 54,90 Thomas Hobbes Wessel Krul pp. 34,90 David Hume Frits van Holthoon pp. 19,95 Catherine Malabou Jeanne Holierhoek Boom & filosofie 24 /2013 Boom & filosofie 25 /2013

15 Kritiek van de zuivere rede Kritiek van de praktische rede Kritiek van het oordeelsvermogen Compromissen en rotte compromissen Herinnering Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7 Wat liefde weet Het begrip politiek De mens als werk in uitvoering De hartslag van de wereld pp. 49,00 Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser pp. 25,90 Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser pp. 42,90 Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser pp. 23,00 Avishai Margalit Ronald Kuil x 23 cm 176 pp. 22,90 Avishai Margalit Ineke van der Burg pp. 148,80 Friedrich Nietzsche x 20 cm 232 pp. 29,90 Martha Nussbaum Frans van Zetten pp. 25,90 Carl Schmitt George Kwaad & Bert Kerkhof x 24 cm 120 pp. 12,90 Richard Sennett Ineke van der Burg pp. 22,90 Alain Finkielkraut & Peter Sloterdijk Walter van der Star Het Kapitaal De wereld waarnemen Over de geest van de wetten De indringer Het kwaad denken Het kristalpaleis Regels voor het mensenpark Woede en tijd Het heilig vuur Sferen Schuim x 22,5 cm 752 pp. 35,90 Karl Marx Isaac Lipschits & Hans Driessen pp. 18,90 Maurice Merleau-Ponty Jenny Slatman pp. 54,50 Ook in Charles de Montesquieu Jeanne Holierhoek pp. 18,50 Jean-Luc Nancy Joost de Bloois, m.m.v. Ignaas Devisch pp. 24,90 Susan Neiman Walter van der Star ,5 x 22 cm 304 pp. 25,00 Peter Sloterdijk Hans Driessen pp. 24,00 Peter Sloterdijk Angela Adriaansz, Paul Beers & Hans Dijkhuis pp. 21,50 Peter Sloterdijk Hans Driessen ,5 x 22 cm 160 pp. 23,50 Peter Sloterdijk Frans van Zetten ,5 x 22 cm 693 pp. 49,00 Peter Sloterdijk Hans Driessen Boom & filosofie 26 /2013 Boom & filosofie 27 /2013

16 Sferen Bellen en globes Filosofische temperamenten Je moet je leven veranderen Boom klassiek Uitgelezen Nederlandse en Vlaamse filosofie Het menselijk inzicht De structuur van wetenschappelijke revoluties De groei van kennis Het maatschappelijk verdrag De uitgelezen Hume Reframing Kant s kritiek van de zuivere rede E-book ,5 x 22 cm 952 pp. 59,00 Peter Sloterdijk Hans Driessen pp. 17,50 Peter Sloterdijk Mark Wildschut x 24 cm 512 pp. 39,90 Peter Sloterdijk Hans Driessen pp. 20,90 David Hume J. Kuin pp. 25,90 Thomas Kuhn Bastiaan Willink pp. 26,90 Karl Popper Zeno Swijtink pp. 20,90 Jean-Jacques Rousseau S. van den Braak & G. van Roermund ,5 x 21,5 cm 392 pp. 14,50 Patricia de Martelaere pp. 24,50 Karim Benammar ,5 x 21 cm 160 pp. 15,50 Karin de Boer Welkom in de woestijn van de werkelijkheid Geweld Eerst als tragedie, dan als klucht Over vrijheid Waarheid en cultuur Vertoog over de ongelijkheid De uitgelezen Plato Het geweld van laatste woorden Want de plaats waarop je staat is heilige grond pp. 18,90 Slavoj Žižek Ineke van der Burg x 23 cm 224 pp. 23,95 Slavoj Žižek Ineke van der Burg x 23 cm 240 pp. 24,95 Slavoj Žižek Ineke van der Burg pp. 19,90 John Stuart Mill Wessel Krul pp. 20,50 Friedrich Nietzsche Tine Ausma Boom & filosofie 28 /2013 Boom & filosofie 29 / pp. 20,90 Jean-Jacques Rousseau Wilfried Uitterhoeve ,5 x 21,5 cm 286 pp. 14,50 Jos Decorte pp. 34,90 Paulus van Bortel pp. 15,90 Erik Borgman

17 Rationele engelen Modes in management Het geniale dier Stilte, geste, stem De machtige filosoof Vier ongemakkelijke filosofen De ander in ons Een Engelsman in Frankrijk Een dialoog over David Hume U bevindt zich hier E-book ,5 x 21 cm 250 pp. 24,90 René ten Bos ,5 x 21 cm 224 pp. 39,90 René ten Bos Jan-Willem Reitsma x 24 cm 304 pp. 25,90 René ten Bos pp. 17,50 René ten Bos x 24 cm 464 pp. 24,90 Hans Dijkhuis pp. 39,50 Ger Groot pp. 27,70 France Guwy x 24 cm 320 pp. 26,60 Cor Hermans ,5 x 21 cm 224 pp. 17,90 Frits van Holthoon pp. 18,90 Marcel ten Hooven Monarchia De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken De gelukkigste illusies Het krediet van het credo Twee zielen Ludwig Wittgenstein Goden breken Geluk en wijsheid voor beginners Socrates op de markt De jacht op een idee x 24 cm 336 pp. 22,50 Hans Dijkhuis pp. 19,90 René Gabriëls (redactie) pp. 19,50 Ger Groot pp. 21,50 Ger Groot pp. 19,50 Ger Groot pp. 20,40 Bert Keizer x 24 cm 240 pp. 22,50 Marc De Kesel pp. 13,90 Jos Kessels E-book pp. 32,50 Jos Kessels pp. 29,90 Jos Kessels Boom & filosofie 30 /2013 Boom & filosofie 31 /2013

18 Vrije ruimte Vrije ruimte praktijkboek Free space Het poëtisch argument In gesprek over goede zorg Wat een hufter! Democratie als cultus Deugdelijk leven Welkom in Youtopia Als in een donkere spiegel pp. 46,90 Jos Kessels E-book pp. 28,90 Jos Kessels pp. 34,50 Jos Kessels pp. 36,90 Jos Kessels pp. 27,50 Henk Manschot & Hans van Dartel pp. 18,50 Bas van Stokkom x 24 cm 284 pp. 19,95 Marin Terpstra pp. 20,40 Paul van Tongeren x 23 cm 168 pp. Menno van der Veen x pp. 42,50 Frank Vande Veire E-book De ontdekking van het weten Wat een onzin! Stof tot denken Spiritualiteit begrijpen Geesten De verwaarlozing van het zijnde Tijd van onbehagen Geweten onder schot Lof der zichtbaarheid De druk van de beleving x 24 cm 384 pp. 35,90 Chunglin Kwa pp. 19,95 Hans Dooremalen & Herman de Regt pp. 23,75 Hans Dooremalen, Herman de Regt, Maurice Schouten pp. 17,50 Angela Roothaan x 21 cm 196 pp. 18,50 Angela Roothaan ,5 x 24 cm 590 pp. 59,20 Ad Verbrugge pp. 21,00 Ad Verbrugge pp. 18,00 Désirée Verweij pp. 19,50 Rudi Visker Paperback 400 pp. 39,90 Gerard Visser Boom & filosofie 32 /2013 Boom & filosofie 33 /2013

19 Naslagwerken/studieboeken Het oog in de storm Gelatenheid Ethiek in de kliniek 25 eeuwen westerse filosofie 25 eeuwen oosterse filosofie Wat heet wetenschap Woorden & daden Het oog in de storm Handboek 1 Het oog in de storm Handboek 2 Het oog in de storm Docentendossier pp. 26,20 Gerard Visser pp. 27,50 Guy Widdershoven pp. 36,50 Jan Bor & Karel van der Leeuw pp. 36,50 Jan Bor & Laurens Landeweerd (redactie) pp. 37,50 A.F. Chalmers R. van den Boorn pp. 33,90 Annet van Melle & Peter van Zilfhout (redactie) pp. 21 x 27 cm 19,00 Ellen Geerlings pp. 21 x 27 cm 19,00 Ellen Geerlings cd-rom 41,50 Ellen Geerlings Spinoza s inleiding tot de filosofie Kernthema s van de filosofie Encyclopedie van de filosofie Het verschijnsel wetenschap Taal en betekenis Het oog in de storm Werkboek HAVO Het oog in de storm Werkboek VWO pp. 37,50 Theo Zweerman pp. 37,90 Martin van Hees, Else de Jonge, Lodi Nauta (redactie) pp. 39,50 Laurens ten Kate, Rebekka Bremmer, Eelke Warrink (redactie) x 23 cm 248 pp. 30,00 Herman Koningsveld ,5 x 21 cm 320 pp. 37,50 Martin Stokhof pp. 21 x 27 cm 13,50 Ellen Geerlings pp. 21 x 27 cm 13,50 Ellen Geerlings Boom & filosofie 34 /2013 Boom & filosofie 35 /2013

20 Wijsgerig Perspectief Vanaf 2013 verschijnt het tijdschrift Wijsgerig Perspectief uitsluitend nog online. Het tijdschrift biedt nog steeds kwalitatief hoogstaande en toegankelijke filosofische reflectie op maatschappij en wetenschap, maar maakt daarbij gebruik van alle mogelijkheden die het internet biedt. As of 2013, Wijsgerig Perspectief [Philosophical Perspectives] will appear exclusively as an online journal. Wijsgierig Perspectief will continue to present high-quality philosophical reflections on society and science, making excellent use of all opportunities the internet offers. Wijsgerig Perspectief Verschijnt 4 keer per jaar Gemiddelde omvang 56 pagina s ISSN Register van auteurs Adorno, Theodor W. 20 Agamben, Giorgio 24 Arendt, Hannah 20, 24 Benjamin, Walter 20 Benammar, Karim 29 Bergson, Henri 22 Berlin, Isaiah 22 Boer, Karin de 29 Boomkens, René 24 Bor, Jan 34 Borgman, Erik 29 Bortel, Paulus van Bos, René ten 30 Cassirer, Ernst 24 Celikates, Robin 13 Chalmers, Alan 34 Dartel, Hans van 32 Decorte, Jos 29 Deleuze, Gilles 20 Derrida, Jacques 8, 25 Descartes, René 7, 23 Dijkhuis, Hans 30 Durkheim, Emile 8 De Kesel, Marc 11, 14, 31 Dooremalen, Hans 16, 24, 32 Epictetus 22 Elias, Norbert 20 Erasmus, Desiderius 20 Finkielkraut, Alain 27 Foucault, Michel 20, 25 Freud, Sigmund 9 Gabriëls, René 13, 30 Gadamer, Hans-Georg 22 Gauchet, Marcel 25 Geerlings, Ellen 35 Groot, Ger 30, 31 Goethe, Johann Wolfgang von 20 Guwy, France 31 Habermas, Jürgen 25 Hartle, Johan 13 Hees, Martin van 34 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 4, 9, 25 Heidegger, Martin 20, 22, 25 Hermans, Cor 31 Heuts, Leon 17 Hobbes, Thomas 25 Holthoon, Frits van 31 Hoogland, Jan 24 Hooven, Marcel ten 31 Horkheimer, Max 20 Huijer, Marli 15 Hume, David 25, 28, 29 Ieven, Bram 24 Jong, Willem de 24 Jonge, Else de 34 Kant, Immanuel 8, 21, 26 Karskens, Machiel 11 Keizer, Bert 31 Kessels, Jos 17, 31, 32 Kierkegaard, Søren 21, 22 Kołakowski, Leszek 9 Koningsveld, Herman 34 Kuhn, Thomas 28 Kwa, Chunglin 32 Landeweerd, Laurens 34 Leeuw, Karel van der 34 Lemmens, Pieter 13 Levinas, Emmanuel 21 Locke, John 22 Lucianus 22 Lijster, Thijs 13 Malabou, Catherine 25 Manschot, Henk 32 Margalit, Avishai 26 Marx, Karl 26 Martelaere, Patricia de 29 Meester, Frank 15 Melle, Annet van 35 Merleau-Ponty, Maurice 8, 21 Mertens, Thomas 12, 15 Mill, John Stuart 28 Montaigne, Michel de 9, 22 Montesquieu, Charles de 26 Nancy, Jean-Luc 26 Nauta, Lodi 34 Neiman, Susan 26 Nietzsche, Friedrich 21, 22, 27, 28 Nussbaum, Martha 27 Pascal, Blaise 21 Popper, Karl 29 Regt, Herman de 16, 17, 24, 32 Romein, Ed 24 Rooden, Aukje van 24 Roothaan, Angela 32 Rousseau, Jean-Jacques 10, 29 Samosata, Lucianus van 22 Sartre, Jean-Paul 6, 23 Scheler, Max 21 Schmitt, Carl 27 Schopenhauer, Arthur 10, 23 Schouten, Maurice 24, 32 Schuilenburg, Marc 24 Seneca, Lucius Annaeus 21, 23 Sennett, Richard 27 Serres, Michel 6 Slors, Marc 16 Sloterdijk, Peter 9, 27, 28 Spinoza, Benedictus de 5 Stoep, Jan van der 24 Stokhof, Martin 35 Stokkom, Bas van 33 Terpstra, Marin 13, 33 Tinnevelt, Ronald 15 Tongeren, Paul van 33 Tuinen, Sjoerd van 24 Vande Veire, Frank 33 Vattimo, Gianni 23 Veen, Menno van der 33 Verbrugge, Ad 33 Verkerk, Maarten 24 Verweij, Désirée 33 Visker, Rudi 33 Visser, Gerard 33, 34 Vries, Marc de 24 Weber, Max 5 Widdershoven, Guy 34 Wittgenstein, Ludwig 9, 21 Zilfhout, Peter van 35 Žižek, Slavoj 23, 28 Zweerman, Theo 34 Boom & filosofie 36 /2013 Boom & filosofie 37 /2013

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Channa van Dijk Voorwoord Deze publicatie is een verslag van het festival dat op 12 april 2014 in LAB111 heeft plaatsgevonden Na vorig jaar de kans te hebben

Nadere informatie

Wel of geen stijl? In de jaren daarna komen de voor- en tegenstanders van historiserende of meer traditionele architectuur steeds feller tegenover

Wel of geen stijl? In de jaren daarna komen de voor- en tegenstanders van historiserende of meer traditionele architectuur steeds feller tegenover Wel of geen stijl? Architecture never changes. Vitruvius Utilitas, Firmitas, Venustas can be easily translated into Typology, Design and Style. Every building can be valued by these terms. It requires

Nadere informatie

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Tilburg University Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2011 Link to publication Citation

Nadere informatie

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 museum cultuur strombeek gent About WAVes een concept over schilderkunst DEEL deel III ii VIA RE-FIGURATIE HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 publieksboekje The Insanity of the Virtual

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method

Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method Wetenschapsleer Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method 1 Intro op de wetenschappelijke methode empirische cyclus 2 Beschrijving van de empirische cyclus 3 Overzicht

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Schuld en boete: de ander een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Kim van de Wetering, 3305120 Masterscriptie Literatuurwetenschap eerste lezer: dr.

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

De zwarte kant van sociale media 2012

De zwarte kant van sociale media 2012 De zwarte kant van sociale media 2012 Alarmbellen, analyse en de way-out Sander Duivestein Jaap Bloem COLOFON De Donkere Kant van Sociale Media 2012 - Alarmbellen, analyse en de way-out Versie 0.99 Uitgever

Nadere informatie

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet.

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Wijsbegeerte M Wijsbegeerte Bep. Wet. Geb. 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2010-2011 IN HET WERK VAN PIETER GEENEN. Saraï Cachet. Promotor: Prof. Dr. Christel Stalpaert

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2010-2011 IN HET WERK VAN PIETER GEENEN. Saraï Cachet. Promotor: Prof. Dr. Christel Stalpaert Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2010-2011 GESTOLDE TIJD DE TIJD EN HET LANDSCHAP IN HET WERK VAN PIETER GEENEN Saraï Cachet Promotor: Prof. Dr. Christel Stalpaert Scriptie voorgedragen

Nadere informatie

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 DE MENS ALS ACTOR

Hoofdstuk 1 DE MENS ALS ACTOR Hoofdstuk 1 21 DE MENS ALS ACTOR 22 De mens als actor 1.1 Hannah Arendt, een introductie 30 Hannah Arendt: Vita Activa, 1994, p. 19 en 20, vert. C. Houwaard van The human Condition, 1958. 31 Hannah Arendt:

Nadere informatie

Boekbesprekingen. Book Reviews

Boekbesprekingen. Book Reviews 1 Boekbesprekingen NAW 5/8 nr. 2 juni 2007 143 Boekbesprekingen Book Reviews Eindredactie: Hans Cuypers en Hans Sterk Redactieadres: Review Editors NAW - HG 9.93 Dept. of Math. and Computer Science Technische

Nadere informatie

ZORG EN NORMATIVITEIT

ZORG EN NORMATIVITEIT Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 69(4), 443-469. doi: 10.2143/BIJ.69.4.2033340 2008 by Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology. All rights reserved. ZORG

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie