Vertaling van oorspronkelijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertaling van oorspronkelijke"

Transcriptie

1 Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK

2

3 Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark P: F: E: I: Verkoop en Service: Australië Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) China Avanti Wind Systems P: Denemarken Avanti Wind Systems A/S P: Duitsland Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Spanje Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: VS Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) India Avanti Wind Systems,PL P:

4 Alleen getraind personeel mag deze lift gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing moet te allen tijde voor het personeel beschikbaar zijn tijdens installatie en gebruik. Extra exemplaren zijn op aanvraag beschikbaar bij de fabrikant. Alle afmetingen zijn alleen indicatief en kunnen zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Inhoud Pagina Gebruiksaanwijzing 1. Beperkte garantie Verklaring van de symbolen in deze gebruiksaanwijzing Waarschuwingen Beschrijving van de apparatuur Doeleinden Functie Modellen dienstliften Temperatuur Accesories Onderdelen Overzicht cabine Cabine met veiligheidsvangtoestel, tractie hijsinrichting, elektrische regelkast en hangkabelregeling Technische data voor de dienstlift M. L en XL Aandrijfsysteem, vangtoestel en bediening Hijskabel, veiligheidskabel en geleidingskabel Veiligheidsinrichtingen Noodrem NOODSTOP NOODSTOP vast (optioneel) Schakelaar voor uitschakelen van automatisch gebruik Mechanische hefkrachtbegrenzer Vangtoestel Anti-val veiligheidsbalk (optioneel) Geel knipperlicht (optioneel) Noodlicht (optioneel) Deurstopschakelaar Schuifdeur: Dubbele deur: Half roller deur: Trapped-Key interlock systeem (optioneel): Eindschakelaar Bovenste eindschakelaar Bovenste nood eindschakelaar Onderste eindschakelaar Top safety stop (optioneel) Beveiligingen voor hekken met deur Deurbeveiligingssysteem Trapped-key interlock systeem Dagelijkse inspectie door de supervisor Dienstlift Werkomgeving Bedieningsfuncties Test voor automatisch gebruik Afstandsbediening Vangtoestel Kabels en ophanging Bediening lifttransport In- en uitstappen Stop / NOODSTOP Normale bediening Automatisch Afstandsbediening AVANTI dienstlift voor windturbines

5 6.6 Hefkrachtbegrenzer Handmatige bediening Dalen in NOODgevallen Handmatig omhoog gaan Wat te doen als het vangtoestel wordt ingeschakeld Reparatie in geval van storing Buiten gebruik Kabels verwijderen voor vervanging De dienstlift parkeren Kabeleinden De hijskabel verwijderen De veiligheidskabel verwijderen Onderhoud Jaarlijkse inspectie Tractiehijsinrichting Noodrem Dienstlift Ophanging/kabels Beperking overbelasting/informatieborden Reparaties Reserveonderdelen bestellen Kabels Motor en rem Elektrische bediening Noodrem Kernplaten en informatieborden Handboek voor installatie 1. De Shark cabine in elkaar zetten Onderdelenlijst SHARK L/XL schuifdeur Onderdelenlijst SHARK L/XL dubbele deur Onderdelenlijst SHARK L/XL Half Roller door Onderdelenlijst SHARK M Onderdelenlijst SHARK M Roller door Kabels aanbrengen Top van de toren Metingen voor het in positie brengen van de kabels Geleidingskabel vastzetten begane grond Methode 1: Wiganker Methode 2: Driepoot Methode 3: Stalen balk De geleidingskabels onder spanning zetten, ø 12 mm Elektrische aansluitingen Stroomvoorziening Stroomkabel Stroomaansluitingen Installatie van aandrijf- en veiligheidskabel in lift Installatie hijskabel Installatie veiligheidskabel De aandrijf- en veiligheidskabel vastzetten Contragewicht hijskabel Veiligheidskabel Methode 1: Wiganker met veer Veiligheidskabel Methode 2: Veiligheidskabel drukveer Veiligheidskabel Methode 3: Stalen balk Kabels uitlijnen Aanpassing van de veilige zone-platen Bijstellen bovenste stopschijf Sticker gevarenzone! Demonteren Inspectie voor het eerste gebruik Bijlage A: Instructies voor bijstellen overbelastingbegrenzer Bijlage B: Test rapport jaarlijkse inspectie Bijlage C: Defectenrapport Gebruiksaanwijzing 5

6 1. Beperkte Garantie Avanti Wind Systems A/S garandeert dat de Avanti dienstlift (het Product ), die in deze handleiding beschreven staat, vanaf de datum van verzending naar de Klant en verder voor een periode van 365 dagen daarna, of voor de periode die in de standaard Avanti-garantie wordt beschreven, ongeacht welke periode de langste is, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap onder normale gebruiksomstandigheden wanneer ze geïnstalleerd is en bediend wordt overeenkomstig de bepalingen van deze handleiding. Deze garantie wordt enkel geboden aan de oorspronkelijke gebruiker van het Product. De enige en uitsluitende genoegdoening en de volledige aansprakelijkheid van Avanti krachtens deze beperkte garantie bestaat erin dat Avanti zelf zal beslissen om het Product (inclusief extra kosten en transportkosten betaald door de Klant) te vervangen door een gelijkaardig nieuw of gereconditioneerd product van dezelfde waarde, of om de aankoopprijs terug te betalen indien het Product aan Avanti, transport en verzekering voorafbetaald, wordt geretourneerd. De verplichtingen van Avanti hangen uitdrukkelijk af van de retour van het Product en de strikte naleving van de retourprocedures van Avanti. Deze garantie geld niet indien het Product (i) zonder toestemming van Avanti of zijn agent werd gewijzigd; (ii) niet werd geïnstalleerd, bediend, hersteld of onderhouden in overeenstemming met deze handleiding of andere instructies van Avanti; (iii) verkeerd werd gebruikt, verwaarloosd of beschadigd; (iv) zonder kosten door Avanti aan de Klant ter beschikking werd gesteld; of (v) werd verkocht op een AS-IS basis. Behalve daar waar in deze Beperkte Garantie uitdrukkelijk anders werd bepaald, WORDEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE BEPALINGEN, VERKLARINGEN EN GARAN- TIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE OF BEPALING VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BESCHERMING TEGEN INBREUK, BEVREDIGENDE KWALI- TEIT, HANDELSGEBRUIK, WET, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK HIERBIJ DOOR AVANTI UITGESLOTEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, EN UITDRUK- KELIJK AFGEWEZEN. INDIEN EEN IMPLICIE- TE GARANTIE, IN DE HOOGST WETTELIJKE TOEGELATEN MATE, NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS IN DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDT BEPAALD, IS ELKE IMPLI- CIETE GARANTIE IN DEZELFDE MATE BE- PERKT IN TIJD ALS DE EXPLICIETE GARAN- TIETERMIJN ZOALS HIERBOVEN BEPAALD. OMDAT SOMMIGE STATEN GEEN BEPERKIN- GEN OP DE DUUR VAN IMPLICIETE GARAN- TIES AANVAARDEN IS DIT MOGELIJK NIET OP EEN BEPAALDE KLANT VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT DE KLANT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN ONDER DE GELDENDE WETTEN KAN DE KLANT OOK VAN ANDERE WETTELIJKE RECHTEN GENIETEN. Deze disclaimer is van toepassing ook wanneer de expliciete garantie aan haar hoofddoel voorbijschiet. In geval van een betwisting zal het Engels origineel de bovenhand krijgen. 6 AVANTI dienstlift voor windturbines

7 2. Verklaring van de gebruikte symbolen in deze gebruiksaanwijzing Symbool Signaalwoord Betekenis Mogelijk letsel bij niet-naleving Veiligheidsinstructies STOP GEVAAR! ONMIDDELLIJK of mogelijk dreigend gevaar Dood of zwaar letsel! GEVAAR! ONMIDDELLIJK of mogelijk dreigend gevaar van gevaarlijke spanning Dood of zwaar letsel! VOORZICHTIG! Mogelijk gevaarlijke situatie Licht letsel of materiële schade Aanvullende instructies! Pas op! Mogelijk gevaarlijke situatie Schade aan apparatuur of werkplek Belangrijk! Nuttige tips voor optimale werkprocedure Geen Voorschrift Verwijzing naar schriftelijke specificatie/documentatie Gebruiksaanwijzing 7

8 3. Waarschuwingen STOP GEVAAR! Gebruik de lift niet in geval van brand. STOP WAARSCHUWING! Voorkom letsel - houd u aan de instructies! a) Installatie en/of onderhoud en/of bediening van de dienstlift en de ophanging ervan mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, dat door de werknemer is ingehuurd voor het uit te voeren karwei. b) Het personeel moet ten minste 18 jaar oud zijn. Het personeel moet op de hoogte zijn van de geldende instructies voor ongevallenpreventie en een training op dit gebied hebben gehad. Het personeel moet deze Gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben. c) Het personeel moet deze Gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen. Een exemplaar van de Gebruiksaanwijzing moet aan het personeel worden verstrekt en dient altijd ter inzage beschikbaar te zijn. d) Indien de bovenstaande taken aan meer dan één persoon worden opgedragen, dient de werknemer een supervisor aan te stellen die verantwoordelijk is voor de uitvoering. GEVAAR! f) Wanneer er tijdens de installatie, omhoog en/of naar beneden gaan gevaar voor vallen bestaat, dienen alle personen binnen de gevarenzone persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die hen beschermen tegen vallen, door middel van een veiligheidssysteem dat aan het gebouw is bevestigd. g) Er mogen alleen foutvrije ophanginrichtingen, cabineonderdelen, tractie apparatuur, veiligheidsvangtoestellen, originele tractie kabels en stopapparatuur worden gebruikt. h) De elektrische aansluiting van het systeem moet plaatsvinden conform EN i) Voorafgaande aan montage moeten alle onderdelen getest worden, om de volledigheid en volledige functionaliteit ervan te waarborgen. j) Er dienen steeds zelfborgende moeren te worden gebruikt, waarbij te allen tijde het onderstaande in acht moet worden genomen: De schroef moet over een lengte van minimaal een halve kabeldiameter uit de moer steken. De moer mag niet meer gebruikt worden, wanneer het mogelijk is geworden om deze met de vingers los te draaien! k) Vóór montage van het ophangingsysteem dient te worden gecontroleerd dat de betreffende gedeelten van het gebouw de belasting kunnen dragen. l) Indien tijdens het gebruik schade of fouten worden geconstateerd, of indien er sprake is van omstandigheden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dient u: onmiddellijk het werk te onderbreken en de supervisor of werkgever in kennis te stellen! m) Alle testen/reparaties van elektrische installaties mogen alleen door erkende elektriciens worden uitgevoerd. n) Alle reparaties van de hijsinrichting, het vangtoestel en de ondersteunende delen van het systeem mogen alleen door erkende monteurs worden uitgevoerd. o) Indien er ondersteunende delen gerepareerd of vervangen zijn, moet de bedrijfsveiligheid van het systeem door een expert getest en geverifieerd worden. p) Het gebruik van niet-originele onderdelen, in het bijzonder het gebruik van andere kabels dan de voorgeschreven originele tractiekabel zal de garantie van de fabrikant en de CE-goedkeuring ongeldig maken. q) Modificaties, uitbreidingen of verbouwingen van de dienstlift zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. r) Garantie wordt niet verleend bij schade die het gevolg is van verbouwingen of modificaties van apparatuur of het gebruik van niet-originele onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant. s) Voor gebruik dient de dienstlift te worden getest door de desbetreffende veiligheidsorganisatie. t) De lift moet minstens een keer per jaar worden nagezien door een deskundige die door AVANTI werd opgeleid. De tractie hijsinrichting en veiligheidsrem moeten in een erkende werkplaats worden gereviseerd en elke 250 werkuren dient een nieuw getuigschrift te worden uitgereikt. u) De dienstlift mag niet worden gebruikt door personen die onder de invloed van alcohol of drugs verkeren. De veiligheid kan in gevaar komen. De eigenaar van de toren moet zich ervan vergewissen dat onafhankelijke inspecties van de dienstlift wordt uitgevoerd conform de eisen van de plaatselijke autoriteiten en moet zich tevens houden aan de geldende regels. LET OP! De servicelift mag alleen worden gebruikt na controle door de eigenaar en Avanti van de maximale windsnelheid waarbij de lift nog veilig kan werken. De drempel van maximale windsnelheid hangt af van het WTG design. 8 AVANTI dienstlift voor windturbines

9 4. Beschrijving van de apparatuur 4.1 Doeleinden De dienstlift zoals beschreven in deze Gebruiksaanwijzing is bedoeld voor: vervoer van personeel en materiaal binnen windturbinesystemen, raamwerktorens voor windturbines en telecommunicatietorens. vervoer voor montage, inspectie en reparatie. De dienstlift mag gebruikt worden om twee personen plus hun gereedschap en apparatuur naar de meest geschikte hoogte te vervoeren voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de toren. De dienstlift is ontworpen voor permanente installatie in één specifieke toren. De lift is niet bedoeld voor gebruik: in silo s, op boorlocaties, als een permanent geïnstalleerde gevellift, als een kraanlift, in een omgeving met explosiegevaar, 4.2 Functie De dienstlift maakt gebruik van een hijsinrichting met kabel, kabeltractie, die via een kabel die aan het gebouw bevestigd is, op en neer kan worden bewogen. Twee vangtoestellen bevestigen de dienstlift aan een aparte zekerheidskabel. Het opwaartse en neerwaartse verkeer wordt bediend vanuit de dienstlift zelf in handmatige instelling (optioneel), of van buitenaf in de automatische instelling (optioneel). Een hefkrachtbegrenzer voorkomt opwaarts verkeer in geval van een overbelasting van de hijsinrichting met kabel. Twee kabelgeleiders aan weerszijden van de dienstlift voorkomen dat de lift gaat draaien/kantelen. 4.3 Modellen dienstliften Deze Gebruiksaanwijzing en Handleiding voor installatie beschrijven de volgende modellen: SHARK M schuifdeur met de capaciteit om 240 kg te tillen SHARK L schuifdeur/dubbele deur/4-deurs met de capaciteit om 240/320 kg te tillen SHARK XL schuifdeur met de capaciteit om 320 kg te tillen. 4.4 Temperatuur Gebruikstemperatuur -15 C C Overlevingstemperatuur -25 C C Er is ook een pakket voor lage temperatuur beschikbaar. Gebruikstemperatuur - pakket voor lage temperatuur -25 C C 4.5 Toebehoren Om aan de essentiële wettelijke gezondheids- en veiligheidsbehoeften te voldoen zal het design van de windturbine en de onderdelen ervan de bij de lift meegeleverde veiligheidssystemen aanvullen zodat het geheel veilig is. Een gedetailleerd verslag van naleving van de EHSR en een risicobeoordeling zal worden ingevuld. Avanti zal de naleving van die vereisten voor installatie controleren. Systemen die geacht worden serviceliften aan te vullen zijn: Hekken & schermen De serviceliftkoker moet voldoende beveiligd zijn om te vermijden dat mensen vallen of gewond raken door de beweging van de servicelift. Het ontwerp van de hekken en schermen moet voldoen aan de relevante normen en lokale wetgeving Veiligheidssysteem voor toegangsdeuren tot overloop De servicelift moet voldoende beveiligd zijn om het risico op vallen te voorkomen. Wanneer de servicelift zich niet op de overloop bevindt, moeten de toegangsdeuren gesloten blijven. Dergelijke functie kan worden bereikt door gebruik te maken van interlock systemen op toegangsdeuren gekoppeld aan de positie van de servicelift. Gebruiksaanwijzing 9

10 4.6 Onderdelen Overzicht cabine Fig. 1a SHARK L schuifdeur Fig. 1b SHARK L dubbele deur Cabine 2 Schuifdeur 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 1 Cabine 2 Dubbele deur 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 10 AVANTI dienstlift voor windturbines

11 Fig. 1c SHARK L 4-deursversie Fig. 1b 1b SHARK M schuifdeur Cabine 2 4-deurs 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 1 Cabine 2 Schuifdeur 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) Gebruiksaanwijzing 11

12 Fig. 1e SHARK L Half roller door Fig. 1f SHARK M Roller door Cabine 2 deurs 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 1 Cabine 2 deurs 3 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 12 AVANTI dienstlift voor windturbines

13 4.6.2 Cabine met veiligheidsvangtoestel, tractiehijsinrichting, elektrische regelkast en hangende bedieningseenheid Fig Cabine 2 Tractiehijsinrichting 3 Elektrische regelkast 4 Verankeringpunt 5 Veiligheidsvangtoestel 6 Kabelaansluiting (achter de lift) 7 NOODSTOP knop, vast (optioneel: binnen de cabine) 8 Regeling hijskabel 9 Schakelaar voor uitschakelen automatische bediening 10 Schakelaar deurstop 11 Onderste veiligheidsstop 12 Harpsluiting 13 NOODbeperking stopschakelaar 14 Stopschakelaar gebruiksbeperking (Voor details zie pagina s 15-19) Gebruiksaanwijzing 13

14 4.6.3 Technische data voor de dienstlift M, L en XL Fig. 3a Afmetingen, schuifdeur Shark M hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 1 persoon) Shark L hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max 2 personen) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max 2 personen) H Shark XL hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max 2 personen) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max 3 personen) Gewicht lift: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 B F Het gewicht van de stroomkabel moet bij het gewicht van de lift opgeteld worden (ongeveer 0,23 kg per m.) D C A Standhoogte: Onder de middenas: 1980 mm Onder de tractiehijsinrichting: 2100 mm Afmetingen in mm: E N G Opening schuifdeur: M: 335 mm X - XL: 550 mm uitgestoten Geluidsniveau: max. 75 db (A). Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Standaard kabelgeleider/nauwe kabelgeleider (details op pagina 52) 14 AVANTI dienstlift voor windturbines

15 Fig. 3b Afmetingen, dubbele deur Hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max 2 personen) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max 3 personen) Gewicht lift: L: kg 115 XL: kg 125 Het gewicht van de stroomkabel moet bij het gewicht van de lift opgeteld worden (ongeveer 0,23 kg per m.) Standhoogte: Onder de middenas: 1980 mm Onder de tractiehijsinrichting: 2100 mm B D Hek H C A E N G Afmetingen in mm: Shark A B C D E F G 1) N H L / ) Standaard kabelgeleider/nauwe kabelgeleider (details op pagina 64) Gebruiksaanwijzing 15

16 4.6.4 Aandrijfsysteem, vangtoestel en bediening Fig. 4 Tractie hijsinrichting Tirak M Fig. 6 Elektrische regelkast Voor Tirak Voor M Fig. 5 Noodrem BSO OSL Fig. 7 a Hangende bedieningseenheid Fig. 7 b Afstandsbediening 1 Insteekpunt voor remhendel 2 Motor 3 Kabeltractie met bescherming met overbelastingsbeveiliging 4 Aandrijfsysteem/ versnellingen 5 Bedieningshendel/ remhendel 6 Noodrem stopknop 7 Verbindingskabel 8 Inspectie ruitje 9 Veiligheidskabel 10 Override onderste eindstop (sleutelschakelaar) 11 Lampje bedrijfsklaar AAN 12 Handmatig/ Automatisch 13 NOODSTOP knop 14 OMHOOG 15 OMLAAG Tabel 1. Tractie hijsinrichting Hijsinrichting Hef Kabel Effect Nominale Hijs tractie Unit gewicht Afmetingen/dimensies capaciteit snelheid stroom kabel Ø ca. a b c Soort tractie hijsinrichting Kg m/min kw A mm Kg mm mm mm X402P/400V ,5 3,5 8 29, X402P/690V ,5 2,0 8 29, L502P/400V ,5 3,5 8 29, L502P/690V ,5 2,0 8 29, M500/400V ,5 4,5 8, M500/690V ,5 3 8, Tabel 2. Noodrem Vangtoestel Hefcapaciteit To max. kabel snelheid Tractiehijsinrichting kabel Ø Unit gewicht ca. Afmetingen/dimensies a b c Type noodrem kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E , BSO 1004 E 1) , OSL ) De L502P motor moet met BSO 1004 E geïnstalleerd worden Tabel 3. Hijskabel, veiligheidskabel en geleidingskabel Type kabel Kabel Oppervlakte Merk/ Min. breuk Bevestigd Aanhalen Verankering diameter behandeling kenmerk sterkte met tot X402P / BSO504 E 8mm, 4x26 1 rode streng / 2 t harpsluiting, gegalvaniseerd 55 kn L502P / BSO1004 E of 5x19 koord vorm C - - Geleidingskabel 12mm gegalvaniseerd - 55 kn Harpsluiting, 2t Min. elke 35m 2 tot 4 kn M500 / OSL500 8,3mm, 5x26 gegalvaniseerd geen 51,5 kn 16 AVANTI dienstlift voor windturbines 2 t harpsluiting, vorm C - -

17 4.7 Veiligheidsinrichtingen Noodrem Elektromagnetische verende rem, die automatisch inschakelt bij het loslaten van de richtingkiezer en bij stroomstoringen NOODSTOP Wanneer in noodgevallen de rode NOODSTOP (hangende schakelaar) wordt ingedrukt, wordt de besturing volledig onderbroken. Nadat de fout hersteld is, wordt de besturing opnieuw geactiveerd door de schakelaar in de richting van de wijzers van de klok te draaien totdat hij weer omhoog komt NOODSTOP vast (optioneel) Geïnstalleerd alleen in dienstliften met AUTOMATI- SCHE functie. Een reserveschakelaar voor de hangregelings NOODSTOP schakelaar zit op het rechterpaneel binnenin de lift. Voor de functie zie hierboven (Fig. 9) Automatische bedieningsschakelaar Een schakelaar binnenin de hangschakelaar. Het voorkomt dat de lift van binnenuit wordt bediend als de regeling op automatisch staat Mechanische hefkrachtbegrenzer De hefkrachtbegrenzer is in het kabeltractiesysteem ingebouwd en voorkomt omhoog gaan in geval van overbelasting. Er wordt een waarschuwingssignaal (zoemer) geactiveerd dat pas stopt als de oorzaak van de overbelasting is verwijderd.mogelijke redenen voor het activeren van de begrenzer: de dienstlift is overbelast of de dienstlift komt een obstakel tegen tijdens een rit omhoog. Tussenkomst van de operator: verminder de belasting tot onder de overbelastingsgrens of laat de lift zakken tot hij vrijkomt van het obstakel en verwijder het obstakel voordat de lift opnieuw gebruikt wordt Vangtoestel Op te takelen middelen voor personenvervoer moeten voorzien worden van 2 veiligheidsvangtoestellen, die voorkomen dat de lading valt. Noodrem Type BSO+OSL Het BSO+OSL veiligheidsvangtoestel wordt handmatig geopend. De snelheid waarmee de veiligheidskabel door het toestel loopt wordt continu bewaakt en de klauwen sluiten automatisch in geval van een plotselinge overmatige snelheid. Dit beschermt de lift tegen a) het breken van de hijskabels en b) hijsstoringen. Het vangtoestel kan in noodgevallen ook handmatig worden aangezet door op de NOODSTOP schakelaar te drukken. Het ruitje wordt gebruikt om de functie van het centrifugaalmechanisme tijdens het gebruik te controleren. Voor informatie over vereiste tussenkomst wanneer het vangtoestel wordt ingeschakeld, zie sectie 8 op pagina 24. Fig. 8 Noodrem BSO Inspectieruitje Noodrem stopknop OSL500 AAN/Gesloten UIT/Open Fig. 9 Noodstop en bodem stop-schakelaar Anti-val veiligheidsbalk (optioneel) Dit apparaat kan worden geïnstalleerd op schuifdeuren van liften en beschermt tegen ongewild vallen wanneer de deur open staat bij het werken tussen platforms. De balk blijft in de gesloten positie door middel van een veerslot. De balk wordt geopend door het veerslot te bedienen en de balk lichtjes op te tillen. (Fig. 9c) Zie Deurbeveiligingsschakelaar hoe de schuifdeur tussen platform te openen. Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c Geel knipperlicht (optioneel) Een optionele serie knipperlichten kunnen bovenop en onderaan de lift worden gemonteerd. De knipperlichten geven aan als de lift in beweging is. (Fig 9a) Noodlicht (optioneel) Er kan een noodlicht worden geïnstalleerd in de lift dat werkt met en zonder netstroom. De bedrijfsmodus kan met een schakelaar worden geselecteerd. Gebruiksaanwijzing Noodstopknop Uitschakelen automatisch gebruik schakelaar 17

18 (Fig.9b)Deurstopschakelaar Deurstopschakelaar Schuifdeur: De schuifdeur wordt gesloten door het indrukken van de bedieningsknop in de deurbeveiligingsschakelaar. (Fig.15) De schakelaar wordt ontgrendeld door het indrukken van de groene knop wanneer de cabine zich bevindt ter hoogte van een platform. In geval van een noodevacuatie tussen platforms, wordt de interlock ontgrendeld door de rode noodstopknop buiten de cabine in te drukken en door het gebruik van de driehoekige M5- sleutel binnenin de cabine Dubbele deur: Een schakelaar (Fig. 12) onderbreekt de bediening indien de deur niet goed gesloten is Half roller deur: Een schakelaar onderbreekt de bediening indien de deur niet goed gesloten is Trapped-Key interlock systeem (optioneel): De bediening wordt onderbroken door de trapped-key schakelaar op OFF te zetten. Dan kan de sleutel eruit getrokken worden. Met de sleutel kan de gebruiker de traliedeuren naar het platform openen. Raadpleeg de handleiding van het Trapped-Key Interlock Systeem voor meer informatie. Fig Groene drukknop 2 Rode noodstopknop 3 Noodstopknop M5 driehoekige sleutel Eindschakelaar Bovenste eindschakelaar Boven aan het cabineframe is een bovenste eindschakelaar geplaatst, die opwaarts verkeer stopt, als hij geactiveerd wordt (Fig. 10). Neerwaarts verkeer blijft nog mogelijk. Een bovenste stopschijf die de bovenste eindschakelaar activeert is onder de hijskabel aangebracht. (Fig. 5 hoofdstuk 2 van de installatiehandleiding). ATTENTIE! Wanneer de bovenste eindschakelaar wordt! ingeschakeld, dient u de OMLAAG schakelaar te activeren, totdat de bovenste eindschake laar wordt uitgeschakeld Bovenste NOOD-eindschakelaar Deactiveert de besturing indien de bovenste eindschakelaar faalt. (Fig. 10). Handmatig verkeer omlaag blijft mogelijk. WAARSCHUWING! De dienstlift niet gebruiken, totdat de bovenste eindschakelaar gerepareerd is Onderste veiligheidsstop De onderste veiligheidsstopschakelaar (afb. 11a of afb. 11b met optionele configuratie) stopt de neerwaartse gang van de dienstlift indien deze een obstakel raakt of de grond bereikt. Stijgen kan, bijvoorbeeld om het obstakel te verwijderen. Om de servicelift terug op de grond te krijgen kan de werking van de contactplaat worden onderbroken met de sleutel in de bedieningskast. Indien men zich onder de servicelift kan begeven, moet een dubbele veiligheidsstopknop worden geïnstalleerd. (Zie deel 1 van de installatiehandleiding) Bovenste veiligheidsstop (in optie) De bovenste veiligheidsstopschakelaar stopt de opwaartse gang van de dienstlift indien deze: -type 1: een obstakel raakt (afb. 13) -type 2: bovendien werkt de schakelaar als stopschakelaar voor de bovengrens. Een top stop eindstaaf wordt geïnstalleerd onder de geleidekabelbevestiging en activeert de bovenste veiligheidsstop. In dit geval vervangt de top stop eindstaaf de bovenste stopschijf. (afb. 14) Dalen is mogelijk, bijvoorbeeld om het obstakel te verwijderen. 4.8 Beveiligingen voor hekken met deur Beveiligingen voor hekken omvatten systemen die mensen de toegang tot de serviceliftzone ontzeggen tenzij de toegang tot de servicelift al veilig was. Bovendien garandeert het systeem dat de servicelift niet beweegt wanneer de veiligheidshekken open zijn. Er zijn twee types beveiligingen voor hekken: Guard Locking System Het Guard Locking System maakt gebruik van een systeem van veiligheidsschakelaars die op de afrastering zijn aangebracht. Een andere schakelaar controleert of de dienstlift de juiste positie heeft ten opzichte van het beveiligde platform. De dienstlift kan niet gebruikt worden zolang niet alle veiligheidsdeuren gesloten en vergrendeld zijn. Hoofdschakelaar Bedrijfsklaar-lampje 18 AVANTI dienstlift voor windturbines

19 De veiligheidsdeuren blijven gesloten en vergrendeld totdat de dienstlift stopt en op de juiste manier op het platform is geplaatst met behulp van de positieschakelaar van het platform. In deze positie kan het veiligheidssysteem geopend worden door op de groen verlichte knop te drukken. Op de bediening van het veiligheidssysteem is een hoofdschakelaar aangebracht. Als deze schakelaar uitgeschakeld is (OFF) wordt de stroomtoevoer naar de dienstlift onderbroken. De hoofdschakelaar moet uit staan als de lift niet gebruikt wordt, bij het aflopen van de motorhaspel en als de motorhaspel draait. Hij moet uitgeschakeld zijn (OFF) voordat een elektrische generator wordt gestart. Raadpleeg het AVANTI handboek van het Guard Locking System voor meer informatie Trapped-key interlock systeem Het Trapped-key interlock systeem gebruikt een systeem van veiligheidssloten die op de hekken zijn bevestigd. Deze sloten kunnen worden geopend met een sleutel die zich in de lift bevindt. De sleutel activeert ook de On/Off hoofdschakelaar die zich in de serviceliftcabine bevindt. De sleutel is aan de lift bevestigd met een kabel en kan alleen met snijgereedschap worden losgemaakt. De sleutel kan niet uit de On/Off hoofdschakelaar worden genomen, tenzij deze in de Off-positie staat en de lift dus stilstaat. De sleutel kan ook niet uit het hekkenslot worden genomen tenzij het hekken gesloten is en de deursleutel zich in het deurslot bevindt. De hekken blijven gesloten en vergrendeld totdat de servicelift op het platform stilstaat en de sleutel van de liftcabine in het hekkenslot wordt gestoken. Raadpleeg de handleiding van het AVANTI Trapped-Key Interlock Systeem voor meer informatie. Fig. 10 Stopschakelaar, normaal gebruik Fig. 11a Fig. 11b Fig. 12 Groen Licht toegangsknop Hekkenslot met bediening Positieschakelaar Vergrendelingsschakelaar Noodstopschakelaar Onderste eindschakelaar NOODSTOP knop Sleutel Veiligheidsslot op hek Deureindschakelaar (in deurframe) Fig. 13 Actuator Trapped-key schakelaar Fig. 14 Gebruiksaanwijzing 19

20 5. Dagelijkse inspectie door de supervisor Indien een beveiliging voor hekdeuren is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 4.7 van de gebruikershandleiding), moet elke hekdeur op het platform gesloten zijn om de cabine te kunnen bedienen. 5.1 Dienstlift a) Voor ieder gebruik: zorg dat de tractiehijsinrichting, de noodrem en alle andere onderdelen (stoppen, wielen van de kabelgeleider, enz.) aangebracht zijn in overeenstemming met de specificaties en zonder duidelijk zichtbare gebreken. b) Controleer of de aandrijving en veiligheidskabels op de juiste wijze rond de twee kabelgeleiderwielen zijn gelegd. c) Kabeleinden (3 m of langer) moeten afzonderlijk op de grond worden op gewikkeld en op minstens 3 plaatsen vastgezet worden. d) Controleer de hefcapaciteit: (zie de kernplaat van sectie 4.5.3) -- de extra belasting (personen en materiaal!) mag niet hoger zijn dan de maximale nominale hefcapaciteit. 5.2 Werkomgeving a) Zorg ervoor dat er geen obstakels in de omgeving van de dienstlift staan, die de bewegingen van de cabine kunnen belemmeren of ertoe zouden kunnen leiden dat de cabine de grond raakt. b) Zorg ervoor dat alle relevante en vereiste beschermingsmaatregelen onder de cabine aanwezig zijn. Tot dergelijke maatregelen kunnen behoren: lessenaardaken of versperringen om personeel te beschermen tegen vallende voorwerpen. 5.3 Bedieningsfunctie a) Sluit de deuren. Druk op de NOODSTOP-knop. De lift moet stil blijven staan als op de OMHOOG/OMLAAG knop gedrukt wordt. Om de lift opnieuw te starten, moet u de NOODSTOP-knop naar rechts draaien. Indien een vaste NOODSTOP-knop is geïnstalleerd (Fig. 9) test dan zoals hierboven. b) Test de bovenstopschakelaar: druk de schakelaar met de hand in terwijl de lift omhoog gaat. De dienstlift moet onmiddellijk stoppen. Door opnieuw op de eindschakelaar te drukken, moet de lift weer naar beneden gaan. c) Test de NOODeindschakelaar: druk de schakelaar met de hand in tijdens het omhoog gaan en de dienstlift moet onmiddellijk stoppen. Hierna mag geen op- of neerwaarts verkeer meer mogelijk zijn. d) Vloerveiligheidsstop. Haal de lift naar beneden. Hij moet stoppen voor de rubberen voeten van de cabine het grondniveau van de toren bereikt. Wanneer de overbrugschakelaar wordt geactiveerd, moet het mogelijk zijn de lift helemaal naar de 20 AVANTI dienstlift voor windturbines grond te laten dalen. e) Deur stopschakelaar: Open de deuren - het mag nu niet mogelijk zijn om de lift omhoog of omlaag te laten gaan. Schuifdeur servicelift: Beweeg de cabine op een hoogte die niet met een platform overeenkomt. Het openen van de deur moet onmogelijk zijn. De deur kan alleen maar worden geopend door de rode noodstopknop buiten de cabine in te drukken en door het gebruik van de driehoekige M5-sleutel binnenin de cabine. f) Indien de optionele AUTOMATISCHE functie geïnstalleerd is. Zet de HAND/AUTOM keuzeschakelaar op AUTOM. Als u de hendel vasthoudt, moet de lift stil blijven staan wanneer de OMHOOG of OMLAAG knoppen geactiveerd worden. g) Indien het Trapped-Key interlock systeem is geïnstal leerd. Zet de trapped-key schakelaar in de OFF-stand - het moet onmogelijk zijn de lift te laten stijgen of dalen. Raadpleeg de handleiding van het Trapped- Key Interlock Systeem voor meer informatie. Waarschuwing!! Indien zich fouten voordoen tijdens het werk: stop met werken, - indien nodig: beveilig de werkplaats en - repareer de fout!(zie pagina 25). GEVAAR! Zorg dat niemand blootgesteld wordt aan gevaar STOP onder de dienstlift, bijvoorbeeld door vallende onderdelen. Passende maatregelen: lessenaar dak of hekken. Elektrische regelkast X402P/L502P Hangregeling M500 HAND/ AUTOM (Optioneel) Klaar voor gebruik lampje AAN Overbrug vloer veiligheidsstop NOODSTOP OMHOOG OMLAAG Fig. 13

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie