Vertaling van oorspronkelijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertaling van oorspronkelijke"

Transcriptie

1 Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK

2

3 Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark P: F: E: I: Verkoop en Service: Australië Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) China Avanti Wind Systems P: Denemarken Avanti Wind Systems A/S P: Duitsland Avanti Wind Systems GmbH P: +49 (0) Spanje Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: VS Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) India Avanti Wind Systems,PL P:

4 Alleen getraind personeel mag deze lift gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing moet te allen tijde voor het personeel beschikbaar zijn tijdens installatie en gebruik. Extra exemplaren zijn op aanvraag beschikbaar bij de fabrikant. Alle afmetingen zijn alleen indicatief en kunnen zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Inhoud Pagina Gebruiksaanwijzing 1. Beperkte garantie Verklaring van de symbolen in deze gebruiksaanwijzing Waarschuwingen Beschrijving van de apparatuur Doeleinden Functie Modellen dienstliften Temperatuur Accesories Onderdelen Overzicht cabine Cabine met veiligheidsvangtoestel, tractie hijsinrichting, elektrische regelkast en hangkabelregeling Technische data voor de dienstlift M. L en XL Aandrijfsysteem, vangtoestel en bediening Hijskabel, veiligheidskabel en geleidingskabel Veiligheidsinrichtingen Noodrem NOODSTOP NOODSTOP vast (optioneel) Schakelaar voor uitschakelen van automatisch gebruik Mechanische hefkrachtbegrenzer Vangtoestel Anti-val veiligheidsbalk (optioneel) Geel knipperlicht (optioneel) Noodlicht (optioneel) Deurstopschakelaar Schuifdeur: Dubbele deur: Half roller deur: Trapped-Key interlock systeem (optioneel): Eindschakelaar Bovenste eindschakelaar Bovenste nood eindschakelaar Onderste eindschakelaar Top safety stop (optioneel) Beveiligingen voor hekken met deur Deurbeveiligingssysteem Trapped-key interlock systeem Dagelijkse inspectie door de supervisor Dienstlift Werkomgeving Bedieningsfuncties Test voor automatisch gebruik Afstandsbediening Vangtoestel Kabels en ophanging Bediening lifttransport In- en uitstappen Stop / NOODSTOP Normale bediening Automatisch Afstandsbediening AVANTI dienstlift voor windturbines

5 6.6 Hefkrachtbegrenzer Handmatige bediening Dalen in NOODgevallen Handmatig omhoog gaan Wat te doen als het vangtoestel wordt ingeschakeld Reparatie in geval van storing Buiten gebruik Kabels verwijderen voor vervanging De dienstlift parkeren Kabeleinden De hijskabel verwijderen De veiligheidskabel verwijderen Onderhoud Jaarlijkse inspectie Tractiehijsinrichting Noodrem Dienstlift Ophanging/kabels Beperking overbelasting/informatieborden Reparaties Reserveonderdelen bestellen Kabels Motor en rem Elektrische bediening Noodrem Kernplaten en informatieborden Handboek voor installatie 1. De Shark cabine in elkaar zetten Onderdelenlijst SHARK L/XL schuifdeur Onderdelenlijst SHARK L/XL dubbele deur Onderdelenlijst SHARK L/XL Half Roller door Onderdelenlijst SHARK M Onderdelenlijst SHARK M Roller door Kabels aanbrengen Top van de toren Metingen voor het in positie brengen van de kabels Geleidingskabel vastzetten begane grond Methode 1: Wiganker Methode 2: Driepoot Methode 3: Stalen balk De geleidingskabels onder spanning zetten, ø 12 mm Elektrische aansluitingen Stroomvoorziening Stroomkabel Stroomaansluitingen Installatie van aandrijf- en veiligheidskabel in lift Installatie hijskabel Installatie veiligheidskabel De aandrijf- en veiligheidskabel vastzetten Contragewicht hijskabel Veiligheidskabel Methode 1: Wiganker met veer Veiligheidskabel Methode 2: Veiligheidskabel drukveer Veiligheidskabel Methode 3: Stalen balk Kabels uitlijnen Aanpassing van de veilige zone-platen Bijstellen bovenste stopschijf Sticker gevarenzone! Demonteren Inspectie voor het eerste gebruik Bijlage A: Instructies voor bijstellen overbelastingbegrenzer Bijlage B: Test rapport jaarlijkse inspectie Bijlage C: Defectenrapport Gebruiksaanwijzing 5

6 1. Beperkte Garantie Avanti Wind Systems A/S garandeert dat de Avanti dienstlift (het Product ), die in deze handleiding beschreven staat, vanaf de datum van verzending naar de Klant en verder voor een periode van 365 dagen daarna, of voor de periode die in de standaard Avanti-garantie wordt beschreven, ongeacht welke periode de langste is, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap onder normale gebruiksomstandigheden wanneer ze geïnstalleerd is en bediend wordt overeenkomstig de bepalingen van deze handleiding. Deze garantie wordt enkel geboden aan de oorspronkelijke gebruiker van het Product. De enige en uitsluitende genoegdoening en de volledige aansprakelijkheid van Avanti krachtens deze beperkte garantie bestaat erin dat Avanti zelf zal beslissen om het Product (inclusief extra kosten en transportkosten betaald door de Klant) te vervangen door een gelijkaardig nieuw of gereconditioneerd product van dezelfde waarde, of om de aankoopprijs terug te betalen indien het Product aan Avanti, transport en verzekering voorafbetaald, wordt geretourneerd. De verplichtingen van Avanti hangen uitdrukkelijk af van de retour van het Product en de strikte naleving van de retourprocedures van Avanti. Deze garantie geld niet indien het Product (i) zonder toestemming van Avanti of zijn agent werd gewijzigd; (ii) niet werd geïnstalleerd, bediend, hersteld of onderhouden in overeenstemming met deze handleiding of andere instructies van Avanti; (iii) verkeerd werd gebruikt, verwaarloosd of beschadigd; (iv) zonder kosten door Avanti aan de Klant ter beschikking werd gesteld; of (v) werd verkocht op een AS-IS basis. Behalve daar waar in deze Beperkte Garantie uitdrukkelijk anders werd bepaald, WORDEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE BEPALINGEN, VERKLARINGEN EN GARAN- TIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE OF BEPALING VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BESCHERMING TEGEN INBREUK, BEVREDIGENDE KWALI- TEIT, HANDELSGEBRUIK, WET, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK HIERBIJ DOOR AVANTI UITGESLOTEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, EN UITDRUK- KELIJK AFGEWEZEN. INDIEN EEN IMPLICIE- TE GARANTIE, IN DE HOOGST WETTELIJKE TOEGELATEN MATE, NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS IN DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDT BEPAALD, IS ELKE IMPLI- CIETE GARANTIE IN DEZELFDE MATE BE- PERKT IN TIJD ALS DE EXPLICIETE GARAN- TIETERMIJN ZOALS HIERBOVEN BEPAALD. OMDAT SOMMIGE STATEN GEEN BEPERKIN- GEN OP DE DUUR VAN IMPLICIETE GARAN- TIES AANVAARDEN IS DIT MOGELIJK NIET OP EEN BEPAALDE KLANT VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT DE KLANT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN ONDER DE GELDENDE WETTEN KAN DE KLANT OOK VAN ANDERE WETTELIJKE RECHTEN GENIETEN. Deze disclaimer is van toepassing ook wanneer de expliciete garantie aan haar hoofddoel voorbijschiet. In geval van een betwisting zal het Engels origineel de bovenhand krijgen. 6 AVANTI dienstlift voor windturbines

7 2. Verklaring van de gebruikte symbolen in deze gebruiksaanwijzing Symbool Signaalwoord Betekenis Mogelijk letsel bij niet-naleving Veiligheidsinstructies STOP GEVAAR! ONMIDDELLIJK of mogelijk dreigend gevaar Dood of zwaar letsel! GEVAAR! ONMIDDELLIJK of mogelijk dreigend gevaar van gevaarlijke spanning Dood of zwaar letsel! VOORZICHTIG! Mogelijk gevaarlijke situatie Licht letsel of materiële schade Aanvullende instructies! Pas op! Mogelijk gevaarlijke situatie Schade aan apparatuur of werkplek Belangrijk! Nuttige tips voor optimale werkprocedure Geen Voorschrift Verwijzing naar schriftelijke specificatie/documentatie Gebruiksaanwijzing 7

8 3. Waarschuwingen STOP GEVAAR! Gebruik de lift niet in geval van brand. STOP WAARSCHUWING! Voorkom letsel - houd u aan de instructies! a) Installatie en/of onderhoud en/of bediening van de dienstlift en de ophanging ervan mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, dat door de werknemer is ingehuurd voor het uit te voeren karwei. b) Het personeel moet ten minste 18 jaar oud zijn. Het personeel moet op de hoogte zijn van de geldende instructies voor ongevallenpreventie en een training op dit gebied hebben gehad. Het personeel moet deze Gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben. c) Het personeel moet deze Gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen. Een exemplaar van de Gebruiksaanwijzing moet aan het personeel worden verstrekt en dient altijd ter inzage beschikbaar te zijn. d) Indien de bovenstaande taken aan meer dan één persoon worden opgedragen, dient de werknemer een supervisor aan te stellen die verantwoordelijk is voor de uitvoering. GEVAAR! f) Wanneer er tijdens de installatie, omhoog en/of naar beneden gaan gevaar voor vallen bestaat, dienen alle personen binnen de gevarenzone persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die hen beschermen tegen vallen, door middel van een veiligheidssysteem dat aan het gebouw is bevestigd. g) Er mogen alleen foutvrije ophanginrichtingen, cabineonderdelen, tractie apparatuur, veiligheidsvangtoestellen, originele tractie kabels en stopapparatuur worden gebruikt. h) De elektrische aansluiting van het systeem moet plaatsvinden conform EN i) Voorafgaande aan montage moeten alle onderdelen getest worden, om de volledigheid en volledige functionaliteit ervan te waarborgen. j) Er dienen steeds zelfborgende moeren te worden gebruikt, waarbij te allen tijde het onderstaande in acht moet worden genomen: De schroef moet over een lengte van minimaal een halve kabeldiameter uit de moer steken. De moer mag niet meer gebruikt worden, wanneer het mogelijk is geworden om deze met de vingers los te draaien! k) Vóór montage van het ophangingsysteem dient te worden gecontroleerd dat de betreffende gedeelten van het gebouw de belasting kunnen dragen. l) Indien tijdens het gebruik schade of fouten worden geconstateerd, of indien er sprake is van omstandigheden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dient u: onmiddellijk het werk te onderbreken en de supervisor of werkgever in kennis te stellen! m) Alle testen/reparaties van elektrische installaties mogen alleen door erkende elektriciens worden uitgevoerd. n) Alle reparaties van de hijsinrichting, het vangtoestel en de ondersteunende delen van het systeem mogen alleen door erkende monteurs worden uitgevoerd. o) Indien er ondersteunende delen gerepareerd of vervangen zijn, moet de bedrijfsveiligheid van het systeem door een expert getest en geverifieerd worden. p) Het gebruik van niet-originele onderdelen, in het bijzonder het gebruik van andere kabels dan de voorgeschreven originele tractiekabel zal de garantie van de fabrikant en de CE-goedkeuring ongeldig maken. q) Modificaties, uitbreidingen of verbouwingen van de dienstlift zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. r) Garantie wordt niet verleend bij schade die het gevolg is van verbouwingen of modificaties van apparatuur of het gebruik van niet-originele onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant. s) Voor gebruik dient de dienstlift te worden getest door de desbetreffende veiligheidsorganisatie. t) De lift moet minstens een keer per jaar worden nagezien door een deskundige die door AVANTI werd opgeleid. De tractie hijsinrichting en veiligheidsrem moeten in een erkende werkplaats worden gereviseerd en elke 250 werkuren dient een nieuw getuigschrift te worden uitgereikt. u) De dienstlift mag niet worden gebruikt door personen die onder de invloed van alcohol of drugs verkeren. De veiligheid kan in gevaar komen. De eigenaar van de toren moet zich ervan vergewissen dat onafhankelijke inspecties van de dienstlift wordt uitgevoerd conform de eisen van de plaatselijke autoriteiten en moet zich tevens houden aan de geldende regels. LET OP! De servicelift mag alleen worden gebruikt na controle door de eigenaar en Avanti van de maximale windsnelheid waarbij de lift nog veilig kan werken. De drempel van maximale windsnelheid hangt af van het WTG design. 8 AVANTI dienstlift voor windturbines

9 4. Beschrijving van de apparatuur 4.1 Doeleinden De dienstlift zoals beschreven in deze Gebruiksaanwijzing is bedoeld voor: vervoer van personeel en materiaal binnen windturbinesystemen, raamwerktorens voor windturbines en telecommunicatietorens. vervoer voor montage, inspectie en reparatie. De dienstlift mag gebruikt worden om twee personen plus hun gereedschap en apparatuur naar de meest geschikte hoogte te vervoeren voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de toren. De dienstlift is ontworpen voor permanente installatie in één specifieke toren. De lift is niet bedoeld voor gebruik: in silo s, op boorlocaties, als een permanent geïnstalleerde gevellift, als een kraanlift, in een omgeving met explosiegevaar, 4.2 Functie De dienstlift maakt gebruik van een hijsinrichting met kabel, kabeltractie, die via een kabel die aan het gebouw bevestigd is, op en neer kan worden bewogen. Twee vangtoestellen bevestigen de dienstlift aan een aparte zekerheidskabel. Het opwaartse en neerwaartse verkeer wordt bediend vanuit de dienstlift zelf in handmatige instelling (optioneel), of van buitenaf in de automatische instelling (optioneel). Een hefkrachtbegrenzer voorkomt opwaarts verkeer in geval van een overbelasting van de hijsinrichting met kabel. Twee kabelgeleiders aan weerszijden van de dienstlift voorkomen dat de lift gaat draaien/kantelen. 4.3 Modellen dienstliften Deze Gebruiksaanwijzing en Handleiding voor installatie beschrijven de volgende modellen: SHARK M schuifdeur met de capaciteit om 240 kg te tillen SHARK L schuifdeur/dubbele deur/4-deurs met de capaciteit om 240/320 kg te tillen SHARK XL schuifdeur met de capaciteit om 320 kg te tillen. 4.4 Temperatuur Gebruikstemperatuur -15 C C Overlevingstemperatuur -25 C C Er is ook een pakket voor lage temperatuur beschikbaar. Gebruikstemperatuur - pakket voor lage temperatuur -25 C C 4.5 Toebehoren Om aan de essentiële wettelijke gezondheids- en veiligheidsbehoeften te voldoen zal het design van de windturbine en de onderdelen ervan de bij de lift meegeleverde veiligheidssystemen aanvullen zodat het geheel veilig is. Een gedetailleerd verslag van naleving van de EHSR en een risicobeoordeling zal worden ingevuld. Avanti zal de naleving van die vereisten voor installatie controleren. Systemen die geacht worden serviceliften aan te vullen zijn: Hekken & schermen De serviceliftkoker moet voldoende beveiligd zijn om te vermijden dat mensen vallen of gewond raken door de beweging van de servicelift. Het ontwerp van de hekken en schermen moet voldoen aan de relevante normen en lokale wetgeving Veiligheidssysteem voor toegangsdeuren tot overloop De servicelift moet voldoende beveiligd zijn om het risico op vallen te voorkomen. Wanneer de servicelift zich niet op de overloop bevindt, moeten de toegangsdeuren gesloten blijven. Dergelijke functie kan worden bereikt door gebruik te maken van interlock systemen op toegangsdeuren gekoppeld aan de positie van de servicelift. Gebruiksaanwijzing 9

10 4.6 Onderdelen Overzicht cabine Fig. 1a SHARK L schuifdeur Fig. 1b SHARK L dubbele deur Cabine 2 Schuifdeur 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 1 Cabine 2 Dubbele deur 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 10 AVANTI dienstlift voor windturbines

11 Fig. 1c SHARK L 4-deursversie Fig. 1b 1b SHARK M schuifdeur Cabine 2 4-deurs 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 1 Cabine 2 Schuifdeur 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) Gebruiksaanwijzing 11

12 Fig. 1e SHARK L Half roller door Fig. 1f SHARK M Roller door Cabine 2 deurs 3 Hef- en veiligheidskabels 4 Geleidingskabel 5 Kabelgeleider 6 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 1 Cabine 2 deurs 3 Veiligheidskap dalen (Voor details zie pagina s 14-19) 12 AVANTI dienstlift voor windturbines

13 4.6.2 Cabine met veiligheidsvangtoestel, tractiehijsinrichting, elektrische regelkast en hangende bedieningseenheid Fig Cabine 2 Tractiehijsinrichting 3 Elektrische regelkast 4 Verankeringpunt 5 Veiligheidsvangtoestel 6 Kabelaansluiting (achter de lift) 7 NOODSTOP knop, vast (optioneel: binnen de cabine) 8 Regeling hijskabel 9 Schakelaar voor uitschakelen automatische bediening 10 Schakelaar deurstop 11 Onderste veiligheidsstop 12 Harpsluiting 13 NOODbeperking stopschakelaar 14 Stopschakelaar gebruiksbeperking (Voor details zie pagina s 15-19) Gebruiksaanwijzing 13

14 4.6.3 Technische data voor de dienstlift M, L en XL Fig. 3a Afmetingen, schuifdeur Shark M hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max. 1 persoon) Shark L hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max 2 personen) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max 2 personen) H Shark XL hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max 2 personen) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max 3 personen) Gewicht lift: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 B F Het gewicht van de stroomkabel moet bij het gewicht van de lift opgeteld worden (ongeveer 0,23 kg per m.) D C A Standhoogte: Onder de middenas: 1980 mm Onder de tractiehijsinrichting: 2100 mm Afmetingen in mm: E N G Opening schuifdeur: M: 335 mm X - XL: 550 mm uitgestoten Geluidsniveau: max. 75 db (A). Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Standaard kabelgeleider/nauwe kabelgeleider (details op pagina 52) 14 AVANTI dienstlift voor windturbines

15 Fig. 3b Afmetingen, dubbele deur Hefcapaciteit: Motor X402P 240 kg Motor M kg (max 2 personen) Motor L502P 320 kg Motor M kg (max 3 personen) Gewicht lift: L: kg 115 XL: kg 125 Het gewicht van de stroomkabel moet bij het gewicht van de lift opgeteld worden (ongeveer 0,23 kg per m.) Standhoogte: Onder de middenas: 1980 mm Onder de tractiehijsinrichting: 2100 mm B D Hek H C A E N G Afmetingen in mm: Shark A B C D E F G 1) N H L / ) Standaard kabelgeleider/nauwe kabelgeleider (details op pagina 64) Gebruiksaanwijzing 15

16 4.6.4 Aandrijfsysteem, vangtoestel en bediening Fig. 4 Tractie hijsinrichting Tirak M Fig. 6 Elektrische regelkast Voor Tirak Voor M Fig. 5 Noodrem BSO OSL Fig. 7 a Hangende bedieningseenheid Fig. 7 b Afstandsbediening 1 Insteekpunt voor remhendel 2 Motor 3 Kabeltractie met bescherming met overbelastingsbeveiliging 4 Aandrijfsysteem/ versnellingen 5 Bedieningshendel/ remhendel 6 Noodrem stopknop 7 Verbindingskabel 8 Inspectie ruitje 9 Veiligheidskabel 10 Override onderste eindstop (sleutelschakelaar) 11 Lampje bedrijfsklaar AAN 12 Handmatig/ Automatisch 13 NOODSTOP knop 14 OMHOOG 15 OMLAAG Tabel 1. Tractie hijsinrichting Hijsinrichting Hef Kabel Effect Nominale Hijs tractie Unit gewicht Afmetingen/dimensies capaciteit snelheid stroom kabel Ø ca. a b c Soort tractie hijsinrichting Kg m/min kw A mm Kg mm mm mm X402P/400V ,5 3,5 8 29, X402P/690V ,5 2,0 8 29, L502P/400V ,5 3,5 8 29, L502P/690V ,5 2,0 8 29, M500/400V ,5 4,5 8, M500/690V ,5 3 8, Tabel 2. Noodrem Vangtoestel Hefcapaciteit To max. kabel snelheid Tractiehijsinrichting kabel Ø Unit gewicht ca. Afmetingen/dimensies a b c Type noodrem kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E , BSO 1004 E 1) , OSL ) De L502P motor moet met BSO 1004 E geïnstalleerd worden Tabel 3. Hijskabel, veiligheidskabel en geleidingskabel Type kabel Kabel Oppervlakte Merk/ Min. breuk Bevestigd Aanhalen Verankering diameter behandeling kenmerk sterkte met tot X402P / BSO504 E 8mm, 4x26 1 rode streng / 2 t harpsluiting, gegalvaniseerd 55 kn L502P / BSO1004 E of 5x19 koord vorm C - - Geleidingskabel 12mm gegalvaniseerd - 55 kn Harpsluiting, 2t Min. elke 35m 2 tot 4 kn M500 / OSL500 8,3mm, 5x26 gegalvaniseerd geen 51,5 kn 16 AVANTI dienstlift voor windturbines 2 t harpsluiting, vorm C - -

17 4.7 Veiligheidsinrichtingen Noodrem Elektromagnetische verende rem, die automatisch inschakelt bij het loslaten van de richtingkiezer en bij stroomstoringen NOODSTOP Wanneer in noodgevallen de rode NOODSTOP (hangende schakelaar) wordt ingedrukt, wordt de besturing volledig onderbroken. Nadat de fout hersteld is, wordt de besturing opnieuw geactiveerd door de schakelaar in de richting van de wijzers van de klok te draaien totdat hij weer omhoog komt NOODSTOP vast (optioneel) Geïnstalleerd alleen in dienstliften met AUTOMATI- SCHE functie. Een reserveschakelaar voor de hangregelings NOODSTOP schakelaar zit op het rechterpaneel binnenin de lift. Voor de functie zie hierboven (Fig. 9) Automatische bedieningsschakelaar Een schakelaar binnenin de hangschakelaar. Het voorkomt dat de lift van binnenuit wordt bediend als de regeling op automatisch staat Mechanische hefkrachtbegrenzer De hefkrachtbegrenzer is in het kabeltractiesysteem ingebouwd en voorkomt omhoog gaan in geval van overbelasting. Er wordt een waarschuwingssignaal (zoemer) geactiveerd dat pas stopt als de oorzaak van de overbelasting is verwijderd.mogelijke redenen voor het activeren van de begrenzer: de dienstlift is overbelast of de dienstlift komt een obstakel tegen tijdens een rit omhoog. Tussenkomst van de operator: verminder de belasting tot onder de overbelastingsgrens of laat de lift zakken tot hij vrijkomt van het obstakel en verwijder het obstakel voordat de lift opnieuw gebruikt wordt Vangtoestel Op te takelen middelen voor personenvervoer moeten voorzien worden van 2 veiligheidsvangtoestellen, die voorkomen dat de lading valt. Noodrem Type BSO+OSL Het BSO+OSL veiligheidsvangtoestel wordt handmatig geopend. De snelheid waarmee de veiligheidskabel door het toestel loopt wordt continu bewaakt en de klauwen sluiten automatisch in geval van een plotselinge overmatige snelheid. Dit beschermt de lift tegen a) het breken van de hijskabels en b) hijsstoringen. Het vangtoestel kan in noodgevallen ook handmatig worden aangezet door op de NOODSTOP schakelaar te drukken. Het ruitje wordt gebruikt om de functie van het centrifugaalmechanisme tijdens het gebruik te controleren. Voor informatie over vereiste tussenkomst wanneer het vangtoestel wordt ingeschakeld, zie sectie 8 op pagina 24. Fig. 8 Noodrem BSO Inspectieruitje Noodrem stopknop OSL500 AAN/Gesloten UIT/Open Fig. 9 Noodstop en bodem stop-schakelaar Anti-val veiligheidsbalk (optioneel) Dit apparaat kan worden geïnstalleerd op schuifdeuren van liften en beschermt tegen ongewild vallen wanneer de deur open staat bij het werken tussen platforms. De balk blijft in de gesloten positie door middel van een veerslot. De balk wordt geopend door het veerslot te bedienen en de balk lichtjes op te tillen. (Fig. 9c) Zie Deurbeveiligingsschakelaar hoe de schuifdeur tussen platform te openen. Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c Geel knipperlicht (optioneel) Een optionele serie knipperlichten kunnen bovenop en onderaan de lift worden gemonteerd. De knipperlichten geven aan als de lift in beweging is. (Fig 9a) Noodlicht (optioneel) Er kan een noodlicht worden geïnstalleerd in de lift dat werkt met en zonder netstroom. De bedrijfsmodus kan met een schakelaar worden geselecteerd. Gebruiksaanwijzing Noodstopknop Uitschakelen automatisch gebruik schakelaar 17

18 (Fig.9b)Deurstopschakelaar Deurstopschakelaar Schuifdeur: De schuifdeur wordt gesloten door het indrukken van de bedieningsknop in de deurbeveiligingsschakelaar. (Fig.15) De schakelaar wordt ontgrendeld door het indrukken van de groene knop wanneer de cabine zich bevindt ter hoogte van een platform. In geval van een noodevacuatie tussen platforms, wordt de interlock ontgrendeld door de rode noodstopknop buiten de cabine in te drukken en door het gebruik van de driehoekige M5- sleutel binnenin de cabine Dubbele deur: Een schakelaar (Fig. 12) onderbreekt de bediening indien de deur niet goed gesloten is Half roller deur: Een schakelaar onderbreekt de bediening indien de deur niet goed gesloten is Trapped-Key interlock systeem (optioneel): De bediening wordt onderbroken door de trapped-key schakelaar op OFF te zetten. Dan kan de sleutel eruit getrokken worden. Met de sleutel kan de gebruiker de traliedeuren naar het platform openen. Raadpleeg de handleiding van het Trapped-Key Interlock Systeem voor meer informatie. Fig Groene drukknop 2 Rode noodstopknop 3 Noodstopknop M5 driehoekige sleutel Eindschakelaar Bovenste eindschakelaar Boven aan het cabineframe is een bovenste eindschakelaar geplaatst, die opwaarts verkeer stopt, als hij geactiveerd wordt (Fig. 10). Neerwaarts verkeer blijft nog mogelijk. Een bovenste stopschijf die de bovenste eindschakelaar activeert is onder de hijskabel aangebracht. (Fig. 5 hoofdstuk 2 van de installatiehandleiding). ATTENTIE! Wanneer de bovenste eindschakelaar wordt! ingeschakeld, dient u de OMLAAG schakelaar te activeren, totdat de bovenste eindschake laar wordt uitgeschakeld Bovenste NOOD-eindschakelaar Deactiveert de besturing indien de bovenste eindschakelaar faalt. (Fig. 10). Handmatig verkeer omlaag blijft mogelijk. WAARSCHUWING! De dienstlift niet gebruiken, totdat de bovenste eindschakelaar gerepareerd is Onderste veiligheidsstop De onderste veiligheidsstopschakelaar (afb. 11a of afb. 11b met optionele configuratie) stopt de neerwaartse gang van de dienstlift indien deze een obstakel raakt of de grond bereikt. Stijgen kan, bijvoorbeeld om het obstakel te verwijderen. Om de servicelift terug op de grond te krijgen kan de werking van de contactplaat worden onderbroken met de sleutel in de bedieningskast. Indien men zich onder de servicelift kan begeven, moet een dubbele veiligheidsstopknop worden geïnstalleerd. (Zie deel 1 van de installatiehandleiding) Bovenste veiligheidsstop (in optie) De bovenste veiligheidsstopschakelaar stopt de opwaartse gang van de dienstlift indien deze: -type 1: een obstakel raakt (afb. 13) -type 2: bovendien werkt de schakelaar als stopschakelaar voor de bovengrens. Een top stop eindstaaf wordt geïnstalleerd onder de geleidekabelbevestiging en activeert de bovenste veiligheidsstop. In dit geval vervangt de top stop eindstaaf de bovenste stopschijf. (afb. 14) Dalen is mogelijk, bijvoorbeeld om het obstakel te verwijderen. 4.8 Beveiligingen voor hekken met deur Beveiligingen voor hekken omvatten systemen die mensen de toegang tot de serviceliftzone ontzeggen tenzij de toegang tot de servicelift al veilig was. Bovendien garandeert het systeem dat de servicelift niet beweegt wanneer de veiligheidshekken open zijn. Er zijn twee types beveiligingen voor hekken: Guard Locking System Het Guard Locking System maakt gebruik van een systeem van veiligheidsschakelaars die op de afrastering zijn aangebracht. Een andere schakelaar controleert of de dienstlift de juiste positie heeft ten opzichte van het beveiligde platform. De dienstlift kan niet gebruikt worden zolang niet alle veiligheidsdeuren gesloten en vergrendeld zijn. Hoofdschakelaar Bedrijfsklaar-lampje 18 AVANTI dienstlift voor windturbines

19 De veiligheidsdeuren blijven gesloten en vergrendeld totdat de dienstlift stopt en op de juiste manier op het platform is geplaatst met behulp van de positieschakelaar van het platform. In deze positie kan het veiligheidssysteem geopend worden door op de groen verlichte knop te drukken. Op de bediening van het veiligheidssysteem is een hoofdschakelaar aangebracht. Als deze schakelaar uitgeschakeld is (OFF) wordt de stroomtoevoer naar de dienstlift onderbroken. De hoofdschakelaar moet uit staan als de lift niet gebruikt wordt, bij het aflopen van de motorhaspel en als de motorhaspel draait. Hij moet uitgeschakeld zijn (OFF) voordat een elektrische generator wordt gestart. Raadpleeg het AVANTI handboek van het Guard Locking System voor meer informatie Trapped-key interlock systeem Het Trapped-key interlock systeem gebruikt een systeem van veiligheidssloten die op de hekken zijn bevestigd. Deze sloten kunnen worden geopend met een sleutel die zich in de lift bevindt. De sleutel activeert ook de On/Off hoofdschakelaar die zich in de serviceliftcabine bevindt. De sleutel is aan de lift bevestigd met een kabel en kan alleen met snijgereedschap worden losgemaakt. De sleutel kan niet uit de On/Off hoofdschakelaar worden genomen, tenzij deze in de Off-positie staat en de lift dus stilstaat. De sleutel kan ook niet uit het hekkenslot worden genomen tenzij het hekken gesloten is en de deursleutel zich in het deurslot bevindt. De hekken blijven gesloten en vergrendeld totdat de servicelift op het platform stilstaat en de sleutel van de liftcabine in het hekkenslot wordt gestoken. Raadpleeg de handleiding van het AVANTI Trapped-Key Interlock Systeem voor meer informatie. Fig. 10 Stopschakelaar, normaal gebruik Fig. 11a Fig. 11b Fig. 12 Groen Licht toegangsknop Hekkenslot met bediening Positieschakelaar Vergrendelingsschakelaar Noodstopschakelaar Onderste eindschakelaar NOODSTOP knop Sleutel Veiligheidsslot op hek Deureindschakelaar (in deurframe) Fig. 13 Actuator Trapped-key schakelaar Fig. 14 Gebruiksaanwijzing 19

20 5. Dagelijkse inspectie door de supervisor Indien een beveiliging voor hekdeuren is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 4.7 van de gebruikershandleiding), moet elke hekdeur op het platform gesloten zijn om de cabine te kunnen bedienen. 5.1 Dienstlift a) Voor ieder gebruik: zorg dat de tractiehijsinrichting, de noodrem en alle andere onderdelen (stoppen, wielen van de kabelgeleider, enz.) aangebracht zijn in overeenstemming met de specificaties en zonder duidelijk zichtbare gebreken. b) Controleer of de aandrijving en veiligheidskabels op de juiste wijze rond de twee kabelgeleiderwielen zijn gelegd. c) Kabeleinden (3 m of langer) moeten afzonderlijk op de grond worden op gewikkeld en op minstens 3 plaatsen vastgezet worden. d) Controleer de hefcapaciteit: (zie de kernplaat van sectie 4.5.3) -- de extra belasting (personen en materiaal!) mag niet hoger zijn dan de maximale nominale hefcapaciteit. 5.2 Werkomgeving a) Zorg ervoor dat er geen obstakels in de omgeving van de dienstlift staan, die de bewegingen van de cabine kunnen belemmeren of ertoe zouden kunnen leiden dat de cabine de grond raakt. b) Zorg ervoor dat alle relevante en vereiste beschermingsmaatregelen onder de cabine aanwezig zijn. Tot dergelijke maatregelen kunnen behoren: lessenaardaken of versperringen om personeel te beschermen tegen vallende voorwerpen. 5.3 Bedieningsfunctie a) Sluit de deuren. Druk op de NOODSTOP-knop. De lift moet stil blijven staan als op de OMHOOG/OMLAAG knop gedrukt wordt. Om de lift opnieuw te starten, moet u de NOODSTOP-knop naar rechts draaien. Indien een vaste NOODSTOP-knop is geïnstalleerd (Fig. 9) test dan zoals hierboven. b) Test de bovenstopschakelaar: druk de schakelaar met de hand in terwijl de lift omhoog gaat. De dienstlift moet onmiddellijk stoppen. Door opnieuw op de eindschakelaar te drukken, moet de lift weer naar beneden gaan. c) Test de NOODeindschakelaar: druk de schakelaar met de hand in tijdens het omhoog gaan en de dienstlift moet onmiddellijk stoppen. Hierna mag geen op- of neerwaarts verkeer meer mogelijk zijn. d) Vloerveiligheidsstop. Haal de lift naar beneden. Hij moet stoppen voor de rubberen voeten van de cabine het grondniveau van de toren bereikt. Wanneer de overbrugschakelaar wordt geactiveerd, moet het mogelijk zijn de lift helemaal naar de 20 AVANTI dienstlift voor windturbines grond te laten dalen. e) Deur stopschakelaar: Open de deuren - het mag nu niet mogelijk zijn om de lift omhoog of omlaag te laten gaan. Schuifdeur servicelift: Beweeg de cabine op een hoogte die niet met een platform overeenkomt. Het openen van de deur moet onmogelijk zijn. De deur kan alleen maar worden geopend door de rode noodstopknop buiten de cabine in te drukken en door het gebruik van de driehoekige M5-sleutel binnenin de cabine. f) Indien de optionele AUTOMATISCHE functie geïnstalleerd is. Zet de HAND/AUTOM keuzeschakelaar op AUTOM. Als u de hendel vasthoudt, moet de lift stil blijven staan wanneer de OMHOOG of OMLAAG knoppen geactiveerd worden. g) Indien het Trapped-Key interlock systeem is geïnstal leerd. Zet de trapped-key schakelaar in de OFF-stand - het moet onmogelijk zijn de lift te laten stijgen of dalen. Raadpleeg de handleiding van het Trapped- Key Interlock Systeem voor meer informatie. Waarschuwing!! Indien zich fouten voordoen tijdens het werk: stop met werken, - indien nodig: beveilig de werkplaats en - repareer de fout!(zie pagina 25). GEVAAR! Zorg dat niemand blootgesteld wordt aan gevaar STOP onder de dienstlift, bijvoorbeeld door vallende onderdelen. Passende maatregelen: lessenaar dak of hekken. Elektrische regelkast X402P/L502P Hangregeling M500 HAND/ AUTOM (Optioneel) Klaar voor gebruik lampje AAN Overbrug vloer veiligheidsstop NOODSTOP OMHOOG OMLAAG Fig. 13

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 06-12-1999 1 Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 Groen Training houdt u op (de) hoogte Permanente HBI Niet permanente HBI 06-12-1999 2 Wat zijn de verschillen tussen Permanente en niet

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL ALUFORCE PRO 150 M PCt482-0EN-DE-NL 02 04 03 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Verklaring symbolen en instructies In de montage- en bedieningshandleiding worden de volgende aanduidingen en symbolen voor gevaren

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Driepoot. met TIRAK XS 300 P en Silozitje voor het Inspecteren van Silo's. Serienr./Bouwjaar /200

Driepoot. met TIRAK XS 300 P en Silozitje voor het Inspecteren van Silo's. Serienr./Bouwjaar /200 Driepoot met TIRAK XS 300 P en Silozitje voor het Inspecteren van Silo's Serienr./Bouwjaar /200 Capaciteit 130 kg Eigen gewicht (Silozitje) 20 kg Toelaatbaar totaal gewicht 150 kg Takel 1 TIRAK XS 300

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften 1 AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften Publicatiedatum: 1 editie juni 2007 Producent:

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE NEDERLANDS 4 Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Pure. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure online te registreren

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

25 sec. systeem. Dankzij het hoge toerental opent de deur (overbrengingsverhouding 1:1). De kans bestaat dat de

25 sec. systeem. Dankzij het hoge toerental opent de deur (overbrengingsverhouding 1:1). De kans bestaat dat de Text Aandrijving Bedieningsvormen 25 sec 1 sec Voor de aandrijving van de sectionaaldeur biedt Alpha verschillende bedieningsvormen. Bij een laag frequent gebruik zult u een eenvoudig, handbediend systeem

Nadere informatie

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung LAH 500 Loudspeaker Mounting Hardware Montagehandleiding 1 Neumann LH 29 * 20 Nm * K&M TV-Pin 49 Nm 2 2.1 2.2 2.3 * 2 Nm * Sourced from 3rd parties Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen Belangrijke

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID...1 VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT!...2 INSTALLATIE-INSTRUCTIES...2 UW ZADEL MONTEREN...3 DE VEERSPANNING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

RF INTERLINKSTATION DS700RFF

RF INTERLINKSTATION DS700RFF RF INTERLINKSTATION DS700RFF BELANGRIJK: Lees deze handleiding voor installatie. Als u het alarmsysteem voor iemand anders installeert, laat dan een kopie achter voor de eindgebruiker. 0086-CPD-517190

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VLAMING Verlichting. Zaadmarkt 8 1681 PD Zwaagdijk-Oost T +31 (0)228-565013 F +31 (0)228-565015 E verkoop@vlaming-groep.nl

VLAMING Verlichting. Zaadmarkt 8 1681 PD Zwaagdijk-Oost T +31 (0)228-565013 F +31 (0)228-565015 E verkoop@vlaming-groep.nl VLAMING Verlichting MOBIELE VERLICHTINGSYSTEMEN INSTALLATIE HANDLEIDING EIL SYSTEM INSTALLATIE Stationeer de TOWERLUX op een goede ondergrond en dat het geheel stabiel op de grond staat. UITPAKKEN en OPSTARTEN

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST HANDLEIDING AUTOMATISCHE DEURDRANGER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND Valkenswaardseweg BELGIË Heikant 15 46A 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R QUIKSTRT 90R WRSHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Illustraties... 3 2. Functieknoppen en displays... 4 3. Algemene instructies... 5 4. Veiligheidsinstructies... 5 5. De machine aanzetten... 6 6. Telfuncties... 6 Telfuncties...

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

TM-1200 FP HANDLEIDING

TM-1200 FP HANDLEIDING TM-1200 FP HANDLEIDING www.visionaudiovisual.com/nl/techmount/tm-1200_fp 1 CONFORMITEITSVERKLARING Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan alle bekende lokale

Nadere informatie

Installatie en gebruik

Installatie en gebruik Installatie en gebruik 1. Gebruik Het apparaat is bestemd voor gebruik in particuliere zwembaden en niet voor gebruik in openbare zwembaden en soortgelijke faciliteiten. De aanbevelingen die in dit document

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING - 1 - 1 Algemeen 1.1 Algemene veiligheidsregels De balanceermachine mag alleen gebruikt worden door personeel dat daar gemachtigd voor is en voldoende opgeleid is. De balanceermachine mag alleen maar gebruikt

Nadere informatie

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160. RE-70 N.P.Cruz Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.003193 VERSIE 2.0.0 1 Woord vooraf De handleiding van de hijseindschakelunit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem CARETECH GLORIA van Caretech is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het garandeert

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar Domicare huisliften Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar ervaring, circa 900 liften per jaar verlaten de fabriek. Onze plateauliften en huisliften

Nadere informatie

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1 NOODDEURCONCEPTEN EN 5 MODELLEN E-PPES, E-APPES DB-PPES PPES.8085 ALGEMEEN Uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Routetrein CX T. Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies. vandetrekkercxt 51048070051 NL - 02/2012

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Routetrein CX T. Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies. vandetrekkercxt 51048070051 NL - 02/2012 Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Routetrein CX T Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies vandetrekkercxt 1050 51048070051 NL - 02/2012 Inhoudsopgave g 1 Voorwoord Informatie over de documentatie...

Nadere informatie