Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne"

Transcriptie

1 Inleiding: In september 2011 is er bovenschools beleid vastgesteld m.b.t. (hoog)begaafdheid (zie bijlage). In dit beleid staat beschreven op welke manier (hoog)begaafde leerlingen gesignaleerd en gediagnosticeerd worden en hoe vervolgens de begeleiding vorm wordt gegeven. I.B.S. de Boarne wil, in het kader van Passend Onderwijs, dit beleidsplan handen en voeten gaan geven door het beleid op gestructureerde wijze te implementeren binnen het huidige onderwijssysteem en daarnaast voor deze doelgroep een extra verrijkingsaanbod creëren, passend bij hun specifieke (onderwijs)behoeften. I.B.S. de Boarne kiest er voor om de doelgroep zoals die staat beschreven in het beleidsplan hoogbegaafdheid aan te duiden als plusplusleerlingen. Ook leerlingen die we met de term plusleerlingen zouden aanduiden (voldoen aan alle gestelde criteria behalve aan creativiteit in denken of een minder sterk ontwikkelde taakgerichtheid) komen in aanmerking voor het verrijkingstraject. Het gaat hierbij om leerlingen uit groep 5 t/m Doelstelling Als eerste kunnen we een aantal algemene doelen noemen, waaraan gewerkt gaat worden door alle leerlingen die deelnemen aan dit traject, de lange termijn doelen: a) Leren leren. De leerstof binnen de gehanteerde methoden blijkt niet voldoende uitdaging te bevatten voor de plus(plus)leerlingen; om tot daadwerkelijk leren te komen, zal er leerstof verwerkt dienen te worden die een intellectuele stimulans en uitdaging biedt op het niveau van de leerling. b) Leren denken. Om het eigen denkproces te kunnen aansturen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in je eigen denkvoorkeuren; wat zijn sterke en minder sterke kanten binnen je denkprofiel? En vervolgens: welke vaardigheden wil je gaan oefenen en reflecteren om je denkprofiel in balans te krijgen? c) Leren leven. Het ontwikkelen van een positief en reëel zelfbeeld. Naast deze lange termijn doelen zullen plus(plus)leerlingen zelf persoonlijke doelen formuleren, die vastgelegd worden in hun Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). 2. Visie Om aan bovengenoemde en ook aan de persoonlijke leerdoelen te werken, maken we gebruik van de theorie van Robert J. Sternberg. Sternberg gaat uit van zijn Triarchic theory of intelligence. Hierbij gaat het om drie soorten denkvaardigheden die belangrijk zijn voor een succesvol leven; de analytische vaardigheid, de creatieve vaardigheid en de praktische vaardigheid. Daarnaast onderstrepen we de Mindsettheorie van Carol Dweck : Door de reflectie willen we ook bereiken dat de kinderen een growth mindset hebben in plaats van een fixed mindset, anders gezegd: het kind heeft de overtuiging dat het door zich in te zetten kan groeien en dat je niet louter bepaald wordt door je aanleg. Pagina 1

2 3. Procedure van aanmelding verrijkingstraject Door middel van het SIDI R protocol wordt eerst een selectie gemaakt van kinderen die wellicht behoren tot de vastgestelde doelgroep(signalering). Wanneer in de signaleringsfase duidelijk naar voren is gekomen dat de betreffende leerling mogelijk tot bovengenoemde doelgroep behoort, wordt vervolgens een observatie door de groepsleerkracht ingevuld, vult de leerling de leerling-vragenlijst in en wordt er gekeken naar relevante toets-gegevens. Op basis van vastgestelde criteria wordt beoordeeld of de leerling mee mag doen aan het verrijkingstraject. 4. Werken met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) Nadat is vastgesteld welke leerlingen het verrijkingstraject ingaan, zullen er intakegesprekken gepland worden, waarbij de plus(plus)leerling, ouders, groepsleerkracht en Praktijk Liberi bij aanwezig zijn. Voorafgaand aan deze gesprekken vullen alle plus(plus)leerlingen het formulier analyse denkvaardigheden in. De resultaten van dit formulieren worden door praktijk Liberi digitaal omgezet naar een verdeling in de drie denkvaardigheden; Er komt dan duidelijk naar voren welke denkvaardigheid sterk en welke minder sterk ontwikkelt is bij de betreffende leerling. Het doel van de intakegesprekken is om helder te krijgen welke denkvaardigheid (zie theorie Robert Sternberg) het kind graag (verder) wil ontwikkelen en op welke manier. Aan de hand van dit gesprek worden er POP s opgesteld door de Intern begeleider en Praktijk Liberi. In het POP staat in ieder geval: De algemene doelen De persoonlijke doelen De persoonlijke doelen omgezet naar te oefenen en reflecteren vaardigheden Twee evaluatiemomenten (zie jaarplanning) 5. Werken met een portfolio Een portfolio is een tool for learning ; met behulp van een portfolio leren de plus(plus)leerlingen presenteren, uit te leggen van en terug te kijken op wat gedaan en geleerd is. Hierdoor leren ze wat hun sterke en minder sterke kanten zijn en leren ze hun eigen leerproces te sturen. Door te werken met een portfolio is er bovendien veel aandacht voor feedback en aandacht voor het kind als individu. In een portfolio zit in ieder geval: POP Logboek (evaluatie van het proces) Aantoonbare resultaten (die betrekking hebben op de persoonlijke leerdoelen) (Tussen)evaluatie/ beoordelingen In het portfolio verzamelen de plus(plus)leerlingen bewijsstukken die aantonen dat de doelstellingen zoals die in het POP van de plus(plus)leerling staan beschreven, zijn behaald. Het is dus belangrijk dat de leerlingen vaardig worden in het verzamelen, ordenen, selecteren en presenteren van materiaal. Pagina 2

3 6. Materiaalkeuze De groepen 1 en 2 hebben spelmaterialen in de klas, die geschikt zijn voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Zowel leerlingen die op één vakgebied uitblinken (taal of rekenen) en dus verrijking krijgen binnen de groep (3 t/m 8) op betreffend vakgebied, als wel voor de (plus)plusleerlingen die in dit verrijkingstraject deel gaan nemen (groep 5 t/m 8) staat het aanbod voor taal en rekenen vast. Dit aanbod wordt gehaald uit Levelwerk. Uitgaande van de drie denkvaardigheden van Sternberg, moet er voor de (plus)plusleerlingen die behoren tot vastgestelde doelgroep een extra verrijkingsaanbod gecreëerd worden, passend bij: Analytische denken Creatief denken Praktisch denken Groep 3 Villa Alfabet, Oranje 1 Rekentijger 3A Spelmaterialen Plustaak taal/ lezen Rekentijger 3B 3/4 Taalmeesters deel 1 Rekenmeesters deel 1 Groep 4 Villa Alfabet, Oranje 2 Rekentijger 4A Spelmaterialen Plustaak taal/ lezen Rekentijger 4B 4/5 Taalmeesters deel 2 Rekenmeesters deel 2 Pagina 3

4 Groep 5 Villa Alfabet, Groen 4 Rekentijger 5A Spelmaterialen Plustaak Taal 5/6 Rekentijger 5B Taalmeesters deel 3 Rekenmeesters deel 5 Drie denkvaardigheden Analytisch Creatief Praktisch 1. Werkgids naar keuze Acadin (digitale leeromgeving) Techniek 2. Super Nikitin 2/ 3 (+bouwopdrachten) denkwerk, 1 Groep 6 Villa alfabet, Rood 3 Rekentijger 6A Spelmaterialen Plustaak Taal 6/7 Rekentijger 6B Super Denkwerk deel 3 Rekenmeesters deel 6 Drie denkvaardigheden Analytisch Creatief Praktisch 1. Werkgids naar keuze Acadin (digitale leeromgeving) Techniek 2. Super Nikitin 5 (+bouwopdrachten) denkwerk, 3 Groep 7 Villa alfabet, Rood 4 Rekentijger 7A Spelmaterialen Plustaak Taal 7/8 Rekentijger 7B Super Denkwerk deel 2 32 breinkrakers Drie denkvaardigheden Analytisch Creatief Praktisch 1. Topklassers, Acadin (digitale Techniek Spaans leeromgeving) 2. ZIP Denken en voelen Groep 8 Cryptologisch deel 1 Rekentijger 8A Spelmaterialen Plustaak Taal 8 Rekentijger 8B Super Denkwerk deel 4 32 breinkrakers Drie denkvaardigheden Analytisch Creatief Praktisch 1. Topklassers, Acadin (digitale Techniek Wisk. leeromgeving) 1. ZIP Denken en voelen Pagina 4

5 7. Organisatie/ uitvoering Binnen de groep: De uitvoering van dit verrijkingstraject vindt in principe plaats binnen de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor het begeleiden van de (plus)plusleerlingen en zorgt er voor dat het verrijkingswerk gecorrigeerd wordt. Er zal tijd vrijgemaakt worden om instructie aan de plus(plus)leerlingen te geven. Het verrijkingswerk wordt door deze leerlingen binnen de groep gemaakt, tenzij opdrachten uitnodigen tot samenwerking met kinderen uit andere groepen. In overleg met betreffende leerkrachten kunnen de leerlingen dan buiten de groep samenwerken aan een specifieke opdracht. Om tijd vrij te maken voor verrijkingswerk, wordt er gebruik gemaakt van compacten ; met behulp van de routeboekjes van het SLO wordt de basisstof van de (plus)plusleerlingen ingedikt. Dit geldt voor zowel de kinderen die deelnemen aan dit verrijkingstraject, als wel voor kinderen die uitblinken op taal of rekengebied. Alle kinderen die verrijkingswerk maken, houden hun planning en evaluaties bij: De kinderen die deelnemen aan het beschreven verrijkingstraject doen dit in hun portfoliomap. De kinderen die uitblinken op één (of twee) vakgebieden doen dat in hun verrijkingsmap. Buiten de groep: De begeleidingsgroepjes, die samengesteld zullen worden op basis van het POP, worden wekelijks begeleid door praktijk Liberi. Dit houdt in dat praktijk Liberi zorgt voor de planning van de verrijkingsstof en de ondersteuning en evaluatie van het leerproces van de leerling. Hiertoe wordt een logboek ingevuld waarbij de activiteiten van de voorgaande week in kaart worden gebracht. Het gaat hierbij om een evaluatie die gericht is op het proces, kijkend naar het POP van de leerlingen. Op basis van deze wekelijkse evaluatie, zorgt praktijk Liberi voor nieuwe weekplanningen voor de leerlingen. De wekelijkse begeleiding vindt plaats op dinsdagmiddag (een half uur per 3/ 4 leerlingen) in de lerarenkamer. Na verloop van tijd (zie jaarplanning) zullen deze evaluatiemomenten verschuiven en plaatsvinden in de groep van de (plus)plusleerlingen; Praktijk Liberi zal de evaluatie (en het opstellen van de weekplanningen) dan samen met de leerkracht verzorgen. Aan het eind van het schooljaar doet de leerkracht dit zelfstandig. 8. Communicatie In de communicatie onderscheiden we drie partijen: De (plus)plusleerlingen, de ouders en de leerkrachten. De communicatie naar deze drie partijen wordt verzorgd door de directie, i.b.- er en Praktijk Liberi. (plus)plusleerlingen: Leerlingen ontvangen een uitnodiging voor de startbijeenkomst op dinsdag 26 november van uur. Tijdens deze startbijeenkomst: - Ontvangen de leerlingen hun portfoliomap - Krijgen ze uitleg over de weekplanning en het portfolio - Doen we een uitdagende startactiviteit Leerlingen kunnen in de groep terecht bij hun leerkracht met vragen omtrent de verrijkingsstof Pagina 5

6 Wekelijks komt Praktijk Liberi op I.B.S. de Boarne om het (leer)proces van de (plus)plusleerlingen te evalueren en de planning van de komende week, in overleg met de leerlingen, vast te stellen. Tussenevaluatie in week 10 Eindevaluatie in week 24 Ouders: Op 14 oktober staat er een Zakelijk Ouderavond gepland, waar de intern begeleider en Praktijk Liberi het plan van aanpak presenteren. Het plan van aanpak wordt op de website van I.B.S. de Boarne geplaatst. Er zijn drie vaste contactmomenten met de ouders: - Intakegesprek - Tussenevaluatie in week 11 - Eindevaluatie in week 24 Leerkrachten: De teamvergadering van 19 september 2013 staat in het teken van beschreven traject. Teambijeenkomst op 31 oktober: compacten en verrijken. Tussenevaluatie na week 8 Tussenevaluatie na week 17 Evaluatie/ coachingsmomenten in week 19 t/m 25 Teamevaluatie in week Resultaten/ rapportage De resultaten/ voortgang van de (plus)plusleerlingen worden bijgehouden in het portfolio. Wekelijks wordt er, samen met Praktijk Liberi (en later met de leerkrachten), teruggeblikt op het leerproces van de (plus)plusleerlingen, waarbij een koppeling gemaakt wordt naar de persoonlijke leerdoelen van iedere leerling. Na de voorjaarsvakantie wordt er (afzonderlijk) met zowel de (plus)plusleerlingen als met de ouders kort geëvalueerd. Er wordt hierbij gekeken naar het leerproces van de leerling, naar de algemene en de persoonlijke leerdoelen én naar het welbevinden van de leerling. 10. Scholing Praktijk Liberi fungeert als vraagbaak/ coach voor de leerkrachten. Er worden regelmatig gesprekken gepland waarbij de voortgang van het traject en de vorderingen van de (plus)plusleerlingen worden besproken. Daarnaast verzorgt Praktijk Liberi een training aan het team die zal resulteren in een eenduidige aanpak als het gaat om het compacten van de lesstof en het aanbieden van verrijkingsstof (Levelwerk) voor leerlingen die uitblinken op één (of twee) vakgebieden, maar niet zijn geselecteerd voor het verrijkingstraject (31 oktober 2013). Pagina 6

7 11. Evaluatie Aan het eind van het schooljaar vindt er een teamevaluatie plaats, waarbij in ieder geval de volgende items aan bod komen: Randvoorwaarden Doelstellingen verrijkingsaanbod Toelating; criteria Toelating; procedure Organisatie Inhoud Contact leerkracht/ leerling/ ouders Jaarplanning resultaten/ rapportage Didactiek/ competenties groepsleerkracht Scholingsbehoefte Pagina 7

8 Jaarplanning verrijkingsaanbod Planning Activiteiten Verantwoordelijk Plan van aanpak Overleg/ uitwerken plan van aanpak DIR/ IB/ PL Signalering SIDI R protocol fase 1 uitvoeren IB/ PL Diagnose SIDI R protocol fase 2 uitvoeren IB/ PL Herfstvakantie 44 Voorbereiden intake Formulier analyse PL denkvaardigheden aan (plus)plusleerlingen meegeven + verwerken Intakegesprekken Komen tot een POP aan de hand van LK+ PL analyse denkvaardigheden Startbijeenkomst Alle (plus)plusleerlingen uitleg PL portfolio+ startactiviteit 49 Bijeenkomst 2 Portfoliobespreking a.d.h.v. logboek PL + doornemen planning 50 Bijeenkomst 3 Idem PL 51 Idem PL 52 Kerstvakantie 1 Kerstvakantie 2 Bijeenkomst 4 Idem PL 3 Bijeenkomst 5 Idem PL 4 Bijeenkomst 6 Idem PL 5 Bijeenkomst 7 Idem PL 6 Bijeenkomst 8 Idem PL 7 Bijeenkomst 9 Idem PL 8 Bijeenkomst 10 Idem PL 9 Voorjaarsvakantie 10 Bijeenkomst 11 Idem + Tussenevaluatie leerlingen LK+ PL 11 Bijeenkomst 12 Idem + Tussenevaluatie ouders LK+ PL 12 Bijeenkomst 13 Idem LK+ PL 13 Bijeenkomst 14 Idem LK+ PL 14 Bijeenkomst 15 Idem LK+ PL 15 Bijeenkomst 16 Idem LK+ PL 16 Bijeenkomst 17 Idem LK+ PL 17 Bijeenkomst 18 Idem LK+ PL 18 Meivakantie 19 Bijeenkomst 19 Idem LK 20 Bijeenkomst 20 Idem LK 21 Bijeenkomst 21 Idem LK 22 Bijeenkomst 22 Idem LK 23 Bijeenkomst 23 Idem LK 24 Bijeenkomst 24 Idem + Eindevaluatie (op basis van LK + LK/ PL beoordeling portfolio) ouders en leerling 25 Bijeenkomst 25 Evaluatiebijeenkomst +slotactiviteit PL 26 Evaluatie Team DIR/ IB/ PL Zomervakantie DIR= directie IB= intern begeleider LK= leerkracht PL= Praktijk Liberi Pagina 8

Plan van aanpak Pilot Verrijkingsonderwijs Van Maasdijkschool, Heerenveen

Plan van aanpak Pilot Verrijkingsonderwijs Van Maasdijkschool, Heerenveen Inleiding: In het hedendaagse onderwijs is omgaan met verschillen een centraal thema geworden en in verband hiermee is er in de laatste jaren een toenemende belangstelling voor (hoog)begaafdheid. Ook ouders

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

De Ploeterklas* OG ZWeM

De Ploeterklas* OG ZWeM De Ploeterklas* OG ZWeM *De naam voor de afzonderlijke groepen wordt met medewerking van de leerlingen bepaald aan het begin van het schooljaar. De Ploeterklas biedt een aanvullend aanbod voor leerlingen

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Inleiding. Start met proefabonnement. acadin 1

Inleiding. Start met proefabonnement. acadin 1 Inleiding Acadin is een leeromgeving met veel faciliteiten en een grote hoeveel leeractiviteiten. Het succevol implementeren ervan, vraagt om doordachte keuzes. Voor u ligt de opzet van een plan van aanpak

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Beleid VPCO-Plusklas

Beleid VPCO-Plusklas Beleid VPCO-Plusklas Versie 14-07-2014 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen en omschrijft

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Levelwerk

Nieuwsbrief 1 Levelwerk Nieuwsbrief 1 Levelwerk voor de ouders van levelwerkleerlingen. Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van het levelwerk. In deze brief leggen wij uit wat levelwerk inhoudt en op welke wijze hierdoor de kinderen

Nadere informatie

beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid

beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid GBS Veerkracht Amsterdam oktober 2015 inleiding In dit beleidsplan beschrijven we onze visie op onderwijs aan leerlingen die op één of meer ontwikkelingsgebieden meer

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

Beleidsplan meerbegaafdheid.

Beleidsplan meerbegaafdheid. Beleidsplan meerbegaafdheid. Versie 29 mei 2013 Aanleiding. De Pijler heeft een zeer gemengd publiek waarbij zowel laag als hoog scorende leerlingen de school bezoeken. Het zorgbeleid in eerdere jaren

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Werken in het Lab Beleid verrijkingsklassen Stichting KBO Haarlem-Schoten (concept 2 oktober 2015)

Werken in het Lab Beleid verrijkingsklassen Stichting KBO Haarlem-Schoten (concept 2 oktober 2015) Werken in het Lab Beleid verrijkingsklassen Stichting KBO Haarlem-Schoten (concept 2 oktober 2015) 2015 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Woord vooraf... 2 3. Doelstelling van het Lab... 3 3.1. Visie... 3 3.2.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Algemene inleiding. Twee voorbeelden van definities:

Algemene inleiding. Twee voorbeelden van definities: Protocol hoogbegaafdheid Rotterdamse Montessorischool December 2017 Inhoud Algemene inleiding... 3 Doel van het protocol... 4 Signalering... 5 Onderbouw... 5 Midden- en bovenbouw... 5 Kerndoelen en verrijking...

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep:2.1. Wat zijn excellente leerlingen 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren (m.b.v. criteria uit het protocol, signaleringslijst gr. 1-2

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding Aanpak plus-leerlingen Het menu voor alle plusgroep-leerlingen Het menu voor de plusklas leerlingen...

Inhoud 1 Inleiding Aanpak plus-leerlingen Het menu voor alle plusgroep-leerlingen Het menu voor de plusklas leerlingen... 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 Compacten en verrijken Rekenen, Taal en Spelling

Nadere informatie

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen

Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen 1.1 Waarom aandacht voor deze groep kinderen? Het passend onderwijs in Nederland is inmiddels gerealiseerd. Kinderen die gemiddeld moeite hebben met de schoolvakken krijgen een passend lesaanbod en worden

Nadere informatie

Protocol. (hoog)begaafden

Protocol. (hoog)begaafden Protocol (hoog)begaafden Immanuelschool Boskoop 2013 Signalering groep 1 en 2 - het intakeformulier: Hierop staan vragen waarvan de antwoorden kunnen wijzen op mogelijke (hoog)begaafdheid. Ouders vullen

Nadere informatie

Protocol hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol hoogbegaafdheid 21-04-2016 Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 3 2. Onze doelgroep... blz. 4 3. Procedure... blz. 5 4. Signalering en diagnostiek... blz. 6 5. Begeleiding...

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan 2017-2018 Cluster Oudenbosch, Zegge, Bosschenhoofd Cluster Oudenbosch, Zegge, Bosschenhoofd maakt deel uit van: Onderwijskundig jaarplan Jaar 2017-2018 Cluster Oudenbosch, Zegge,

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Plusklas MarkantOnderwijs

Plusklas MarkantOnderwijs Plusklas MarkantOnderwijs Welkom Dit informatieboekje is bedoeld om de betrokken ouders, verzorgers, leerkrachten en leerlingen te informeren over de gang van zaken rondom de Plusklas van Markant Onderwijs.

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel. In dit boekje vindt u informatie over de plusklas. Zo worden o.a. de lessen die in de plusklas gegeven worden, kort beschreven. Ook is de kalender voor de komende periode toegevoegd. Hierop staan de lesdata

Nadere informatie

St. Theresiaschool. Schooljaarplan

St. Theresiaschool. Schooljaarplan St. Theresiaschool Schooljaarplan 2018-2019 Directeur Mw. M. Wielage Adres Postweg 131 Plaats Barger-Compascuum Telefoon 0591-349275 E-Mail sttheresiaschool@primenius.nl Datum 17-7-2018 Inhoudsopgave Leerlijn

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen.

Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Onderwijsdag 20 maart 2012 Compacten en verrijken voor getalenteerde kinderen. Compacten en verrijken zijn begrippen die meestal gebruikt worden in de context van onderwijs voor begaafde leerlingen. Leerlingen

Nadere informatie

Jaarplan School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum

Jaarplan School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum Jaarplan 2017-2018 School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum 1 Beste lezer, Voor je ligt het jaarplan 2017-2018 In volgorde zullen de volgende ontwikkelingsonderwerpen aan bod komen 1. Verhogen van de opbrengsten

Nadere informatie

Schoolplan: Coaching (hoog)begaafde leerlingen

Schoolplan: Coaching (hoog)begaafde leerlingen Passend onderwijs voor alle leerlingen Het coachen van (hoog)begaafde leerlingen Schoolplan: Coaching (hoog)begaafde leerlingen CBS De Regenboog November 2016 Inhoud: bladzijde 1 Inleiding 2 2 Coachingsklas

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Interne begeleiding Mei 2017 Wat zijn de criteria voor overgang naar de volgende groep en de te nemen stappen

Nadere informatie

Meerbegaafdenbeleid. Niveau 1: ondersteuning op groepsniveau

Meerbegaafdenbeleid. Niveau 1: ondersteuning op groepsniveau Meerbegaafdenbeleid Het reguliere onderwijsaanbod is ontoereikend voor (hoog)begaafde leerlingen, vanwege hun specifieke leereigenschappen. Daarom is het van belang dat voor iedere leerling, waarbij deze

Nadere informatie

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1 Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf 2016-2017 OBS Waterwolf Zijdewinde 38 2141VB Vijfhuizen Begaafden beleid 1 1.1 Inleiding De Waterwolf wil graag een school zijn die ook het maximale uit

Nadere informatie

Jaarplan van Basisschool Oostelijke Eilanden Beleidsvoornemens De BOE naar aanleiding van het schoolplan

Jaarplan van Basisschool Oostelijke Eilanden Beleidsvoornemens De BOE naar aanleiding van het schoolplan Jaarplan 2018-2019 van Basisschool Oostelijke Eilanden Beleidsvoornemens 2018-2019 De BOE naar aanleiding van het schoolplan 2015-2019 Tamar Süss September 2018 Inleiding In het jaarplan 2018-2019 wordt

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Verrijken: doelgericht werken aan vaardigheden

Verrijken: doelgericht werken aan vaardigheden Verrijken: doelgericht werken aan vaardigheden SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman Opdracht leren 1 Wat zou jij nu willen leren? 2A Voor

Nadere informatie

Inleiding bij de handreiking

Inleiding bij de handreiking Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen Inleiding bij de handreiking 2 Inleiding bij de handreiking Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen: werken met MY POD Waarom aandacht

Nadere informatie

Beleidsplan Plusklas Cluster Oudenbosch-Bosschenhoofd-Zegge Versie 2.0, juni 2017 Gwynn van Veldhoven en Manfred Werger

Beleidsplan Plusklas Cluster Oudenbosch-Bosschenhoofd-Zegge Versie 2.0, juni 2017 Gwynn van Veldhoven en Manfred Werger Beleidsplan Plusklas Cluster Oudenbosch-Bosschenhoofd-Zegge Versie 2.0, juni 2017 Gwynn van Veldhoven en Manfred Werger Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool

Nadere informatie

Beleidsplan Minervagroep. Oktober 2018

Beleidsplan Minervagroep. Oktober 2018 Beleidsplan Minervagroep Oktober 2018 Inleiding De OET heeft een eigen beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij dit school-specifieke beleidsplan. Met ingang van schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje Plusklas Markant onderwijs

Informatieboekje Plusklas Markant onderwijs Informatieboekje Plusklas Markant onderwijs 2013-2014 1 Welkom Dit informatieboekje is bedoeld om de betrokken ouders, verzorgers, leerkrachten en leerlingen te informeren over de gang van zaken rondom

Nadere informatie

1. Doelstelling: De leerlingen van onze school krijgen in eigentijds, passend onderwijs aan de hand van leerlijnen op diverse vakgebieden

1. Doelstelling: De leerlingen van onze school krijgen in eigentijds, passend onderwijs aan de hand van leerlijnen op diverse vakgebieden 10.2 Uitwerking doelen PDCA-cyclus Schooljaarplan 2015-1. ONDERWIJS 1. Doelstelling: De leerlingen van onze school krijgen in 2018-2019 eigentijds, passend onderwijs aan de hand van leerlijnen op diverse

Nadere informatie

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar Protocol hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen Aloysiusschool Amersfoort Datum: 4-3-2010 Status: definitief voor schooljaar 2009-2010 Inhoud protocol. 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroepen 4.

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

plusbeleid CBS de Vrijenburg inhoud

plusbeleid CBS de Vrijenburg inhoud plusbeleid CBS de inhoud - inleiding blz. 2 - definitie plus-leerling blz. 3 selectiecriteria totaal-plus-leerling & vak-plus-leerling blz. 3 onderpresteren blz. 5 - aanpak kleuters blz. 7 borging blz.

Nadere informatie

Protocol plusleerlingen. Laten zien wat je kunt is geen leren, veel leerlingen laten alleen maar zien wat ze kunnen

Protocol plusleerlingen. Laten zien wat je kunt is geen leren, veel leerlingen laten alleen maar zien wat ze kunnen Protocol plusleerlingen Laten zien wat je kunt is geen leren, veel leerlingen laten alleen maar zien wat ze kunnen Signalering plusleerlingen Inleiding Op onze scholen wordt in elke groep gewerkt met verschillende

Nadere informatie

Handleiding Acadin 2.0 Voor de moderator

Handleiding Acadin 2.0 Voor de moderator Handleiding Acadin 2.0 Voor de moderator Inhoudsopgave Wat is Acadin?... 2 Verschillende handleidingen bij Acadin... 3 Functionaliteiten voor de moderator... 4 Aanmelden... 4 Afmelden... 4 Een school toevoegen

Nadere informatie

Beleidsplan Plusklas Cluster Oudenbosch Versie 1.0, juli 2016 Gwynn van Veldhoven, Ron Kruis en Manfred Werger

Beleidsplan Plusklas Cluster Oudenbosch Versie 1.0, juli 2016 Gwynn van Veldhoven, Ron Kruis en Manfred Werger Beleidsplan Plusklas Cluster Oudenbosch Versie 1.0, juli 2016 Gwynn van Veldhoven, Ron Kruis en Manfred Werger Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen wij

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

Doelgericht met vaardigheden aan de slag

Doelgericht met vaardigheden aan de slag Doelgericht met vaardigheden aan de slag SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 16 april 2015 Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman productief Dabrowski: overexcitabilities gevoelig

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Protocol Plusklas Nijegaast

Protocol Plusklas Nijegaast Protocol Plusklas Nijegaast 1. Beleid uitvoering plusklas 1.1 Algemeen We kennen eenduidige selectiecriteria voor de Plusklas. Allereerst dienen kinderen gesignaleerd (hoog)begaafd te zijn. Hierbij maken

Nadere informatie

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 1 vastgesteld dd. 22 april 2014 door MT De missie Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 10

Inhoud. Voorwoord... 10 Voorwoord................................................................... 10 Hoofdstuk 1 Wat weten we over leren? Wat is het nut van verrijking?.....................................................................

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Levelwerk

Nieuwsbrief 2 Levelwerk Nieuwsbrief 2 Levelwerk voor de ouders van levelwerkleerlingen Beste ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informatie geven over : Kenmerken van hoogbegaafdheid en een terug- en vooruitblik van

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Handleiding Acadin 2.0 Voor de begeleider

Handleiding Acadin 2.0 Voor de begeleider Handleiding Acadin 2.0 Voor de begeleider Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wat is Acadin?... 2 Verschillende handleidingen bij Acadin... 3 Functionaliteiten voor de begeleider... 4 Aanmelden... 4 Afmelden...

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 INHOUD 1.Algemeen 1.1 Definitie 2. Begrippen 2.1 Compacten en verdiepen 2.2 Verrijken 2.3 Versnellen 2.4 Portfolio 3. Signalering via KIJK

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 17 18 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Schooljaarplan

Schooljaarplan 1 Schooljaarplan 2018 2019 Inleiding: Op basis van de rapportage condities, de doelen uit het Schoolplan 2015 2019 en de evaluatie van de opbrengsten van het schooljaar 2017-2018, hebben we voor 2018-2019

Nadere informatie

Deelzorgplan (Hoog)begaafdheid

Deelzorgplan (Hoog)begaafdheid Deelzorgplan (Hoog)begaafdheid Jaar van vaststellen Mei 2014 Vastgesteld door 1 Deelzorgplan (Hoog)begaafdheid St.Willibrordusschool mei 2014 Inhoud Verantwoording... 3 Schoolvisie voor (hoog)begaafde

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool Plusklaswijzer Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool 1 Inhoudsopgave 1 Hoogbegaafdheid p. 3 2 Visie p. 4 3 Doelstellingen p. 4 4 Selectieprocedure voor de Plusklas p. 4 5 Evaluatie p.

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs : www.debegaafdenwijzer.nl Marijke Schekkerman Onderwijsdeskundige hoogbegaafdheid Korte Stammerdijk 17 1382 BL Weesp 06-22842667 debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs

Nadere informatie

Basisarrangement begaafdheid deelregio Rheden Rozendaal

Basisarrangement begaafdheid deelregio Rheden Rozendaal Basisarrangement begaafdheid deelregio Rheden Rozendaal Uitgangspunten Het uitgangspunt van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen is dat de leerlingen zich in de zone van naaste ontwikkeling positief

Nadere informatie

Online Plusonderwijs. www.plannex.nl

Online Plusonderwijs. www.plannex.nl Online Plusonderwijs www.plannex.nl Ontstaan vanuit behoefte plusonderwijs: - structuur en registratie pluswerk - flexibele werkomgeving Achtergrond Productief BV: www.productief.nl Materialen ter verbreding

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

Organisatie van compacten en verrijken Verrijkingsonderwijs: werken aan doorgaande lijnen

Organisatie van compacten en verrijken Verrijkingsonderwijs: werken aan doorgaande lijnen Surplus, 2009 www.surplus-begaafden.nl 1 Surplus, 2009 Organisatie van compacten en verrijken Verrijkingsonderwijs: werken aan doorgaande lijnen Proefperiode: Proefperiode vastgelegd Succesfactoren SMART

Nadere informatie

Plusklas PWA Beusichem

Plusklas PWA Beusichem Plusklas PWA Beusichem Beleidsnotitie juni 2017 1 Inhoud Inleiding 3 Aanleiding tot het vormen van een plusklas 3 Doel van de plusklas 4 Doelgroep en toelating 4 Organisatie en werkwijze plusklas 5 De

Nadere informatie

Handleiding Acadin 2.0 Voor de moderator

Handleiding Acadin 2.0 Voor de moderator Handleiding Acadin 2.0 Voor de moderator Versie maart 2018 Inhoudsopgave Wat is Acadin?... 2 Verschillende handleidingen bij Acadin... 3 Functionaliteiten voor de moderator... 4 Aanmelden... 4 Afmelden...

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012.

BELEIDSPLAN TOPTALENTEN OBS DE PIJLSTAART BELEIDSPLAN TOPTALENTEN. obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012. juni 2012. BELEIDSPLAN TOPTALENTEN obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 3645 GR Vinkeveen JUNI 2012 Page 1 INHOUD Overzicht bijlagen blz 3 Wat is onze visie? blz 4 Wie is onze doelgroep? blz 5 De signalering blz 6

Nadere informatie

Basisschool Extralent, jaarplan Jaarplan

Basisschool Extralent, jaarplan Jaarplan Basisschool Extralent, jaarplan 2016-2017 1 Jaarplan 2016-2017 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2016-2017 van basisschool Extralent, een basisschool voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (voorheen

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

Masterclass: Van visie op talentontwikkeling. Nora Steenbergen-Penterman 9 december 2012

Masterclass: Van visie op talentontwikkeling. Nora Steenbergen-Penterman 9 december 2012 Masterclass: Van visie op talentontwikkeling tot ingebed beleid Nora Steenbergen-Penterman 9 december 2012 Dabrowski: overexcitabilities productief gevoelig scherpe waarneming Dweck: FIXED vs growth mindset

Nadere informatie

Inhoudelijk Startdocument

Inhoudelijk Startdocument Inhoudelijk Startdocument 2012 Click F1 > Damrak 70 1012 LM Amsterdam > t 020 42 26 566 > e info@clickf1.nl > www.clickf1.nl > www.sportit.nl 1. Gegevens Partners Naam School: Adres: Postcode en plaats:

Nadere informatie