ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV"

Transcriptie

1 ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 1/13

2 ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV I NLEIDING Om initieel in aanmerking te komen voor registratie als gecertificeerd vertrouwenpersoon bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) dient de vertrouwenspersoon een basisopleiding Vertrouwenspersonen afgerond te hebben bij een opleidingsinstituut dat het keurmerk LVV - basiscursus vertrouwenspersonen heeft. In het document Keurmerk LVV-Basiscursus Vertrouwenspersonen van december 2011 van de LVV zijn de opleidingseisen van een basisopleiding uitgewerkt. De opleiding dient minimaal 6 dagdelen te beslaan. De opleidingseisen zijn geformuleerd rond de 11 competenties waarover een vertrouwenspersoon moet beschikken om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren: 1. Opvang en begeleiding 2. Voorlichting en informeren 3. Gevraagd en ongevraagd adviseren. Na het volgen van deze basisopleiding ontwikkelt de vertrouwenspersoon zich verder door bij- en nascholing te volgen. LVV stelt ook aan de bij- en nascholing kwaliteitseisen. Deze bij- en nascholing (BNS) wordt getoetst op het voldoen aan kwaliteitseisen, alvorens te kunnen worden geaccepteerd (geaccrediteerd) door de toetsingscommissie van LVV. De toetsing vindt onafhankelijk plaats en uitdrukkelijk niet door het bestuur van LVV zelf, maar door deskundigen op inhoud, onderwijskundige aspecten en auditvaardigheid. In de procedure heeft LVV ervoor gekozen deze eenvoudig te houden, waarbij inhoud prioriteit heeft en geen onnodige financiële drempels worden opgeworpen voor aanbieders en vertrouwenspersonen. Er vindt daarom geen weging plaats van de aangemelde trainingsactiviteiten in een puntensysteem. De eisen aan de cursussen/trainingen zijn aangegeven in het accreditatieschema bij- en nascholing Vertrouwenspersonen, de werkwijze voor aanbieders om de training te laten accrediteren in de procedure accreditatie nascholing LVV De wijze waarop registratie hiervan plaatsvindt voor de vertrouwenspersoon is te vinden in de procedure behoud certificering LVV Vertrouwenspersoon In dit document wordt beschreven waar de opleidingsinstituten (aanbieders)aan moeten voldoen om hun nascholingsactiviteit te laten accrediteren door LVV, en wat zij daarvoor moeten doen. Achtereenvolgens worden beschreven: welke uitgangspunten bij het formuleren van de accreditatie-eisen worden benoemd; om welke nascholingsactiviteiten het gaat; de werkwijze voor aanbieders om in aanmerking te komen voor accreditatie; werkwijze en samenstelling van de toetsingscommissie; het toetsingsschema. In de bijlage staat de vragenlijst opgenomen die het opleidingsinstituut invult om in aanmerking te komen voor accreditatie van de nascholingsactiviteit. UITGANGSPUNTEN EN DOEL CERTIFICERING VERTROUWENSPERSOON Vanaf de initiële basisopleiding en de eerste registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon start een cyclus van steeds twee jaar, waarbinnen een vertrouwenspersoon op de drie onderscheiden taken onderhoud dient te plegen van de eigen kennis en kunde van het werk als vertrouwenspersoon voor het behoud van de certificering. Nascholing is nodig om elementen uit de basisopleiding op te frissen, kennis te actualiseren, nieuwe inzichten op te doen en juridische vaardigheden te vergroten. Thema s die in de bijscholing aan de orde zouden kunnen komen zijn: presenteren, herkennen van mishandeling, misbruik en verregaande pesterijen en beleidsadvisering. Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 2/13

3 Verdere verdieping en verbreding van het werk als vertrouwenspersoon vindt plaats door de ervaringen die men heeft opgedaan met elkaar te delen in intervisiegroepen. Uiteindelijk doel is dat de vertrouwenspersoon blijft voldoen aan het door LVV opgestelde competentieprofiel Vertrouwenspersoon. Hiervoor is het nodig dat de kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersoon zich na het volgen van de basisopleiding blijven ontwikkelen en de vertrouwenspersoon functioneert op een niveau waarbij actuele ontwikkelingen actief gevolgd worden. VORM BIJ- EN NASCHOLING De bijscholingsactiviteiten die leden ondernemen om hun certificering te behouden zijn te onderscheiden in drie vormen van deskundigheidsbevordering: 1. KORTE CURSUS VAN 4 DAGDELEN Op de drie genoemde hoofdtaken dient een vertrouwenspersoon in de loop van twee jaar na- en bijscholing te volgen van in totaal minimaal 4 dagdelen 1. De intentie is dat vertrouwenspersonen zich blijven ontwikkelen op de drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon. De te volgen cursusonderdelen omvatten dan ook in zijn totaliteit de volgende deelaspecten: * opvang en begeleiding; * voorlichting en informeren; * gevraagd en ongevraagd adviseren. Hierbij kan gedacht worden aan een verhouding tussen deze aspecten van 2;1;1 2. INTERVISIE. De LVV stelt voor het behoud van de certificering intervisie verplicht. Het minimum is twee intervisie bijeenkomsten per jaar (2 maal 2 uur contacttijd). Intervisie is een effectieve methode om te reflecteren aan het eigen handelen als vertrouwenspersoon en te leren van de collega Vertrouwenspersonen. En aldus te werken aan verdieping en verbreding van de kennis en kunde van een vertrouwenspersoon, c.q. aan voortdurende professionalisering. De LVV neemt het initiatief om zo mogelijk per regio informatiebijeenkomsten over intervisie te gaan organiseren voor vertrouwenspersonen. In deze bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over: wat intervisie voor vertrouwenspersonen betekent, hoe hieraan inhoud gegeven kan worden en er wordt tevens een handreiking ter ondersteuning geboden. Na deze bijeenkomsten kunnen deelnemers besluiten of en op welke wijze zij deel willen nemen aan een intervisiegroep, zelfstandig, via LVV of anderszins. De LVV zal intervisiebegeleiders opleiden die een startende intervisiegroep kunnen begeleiden en zich kan terugtrekken zodra een groep zelfstandig verder kan gaan. De nadere concretisering van de opzet van intervisie zal aan de orde komen in een aparte themamiddag van de LVV. Een aantal aanbieders van de basisopleiding heeft in het nazorgtraject gedurende een langere periode intervisie opgenomen. De eisen aan intervisie en de wijze van registratie zijn beschreven in de procedure behoud certificering LVV Vertrouwenspersoon. 3. EXTRA ACTIVITEITEN LOS VAN HET GESTELDE ONDER DE PUNTEN 1 EN 2 HIERVOOR. Hieronder valt het eenmalig bezoeken van een congres of bijeenkomst, lezen van vakliteratuur, elkaar adviseren en informeren via social media, enz enz. Deze vorm van bijhouden van het vak wordt sterk aanbevolen door LVV, maar wordt niet opgenomen in de accreditatie. De reden hiervoor is pragmatisch. Opname binnen de accreditatie zou een systeem vereisen van weging (punten) en gedetailleerde beoordeling, waarvoor (financiële) middelen en mogelijkheden ontbreken. 1 met een dagdeel wordt bedoeld: 3-4 contacturen aaneengesloten. In een trainingsdag kunnen twee dagdelen worden aangeboden. Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 3/13

4 Een uitzondering wordt gemaakt voor workshops, seminars of conferenties die vanuit het oogpunt van actualiteit georganiseerd worden. Één van de vier te volgen dagdelen na/bijscholing zoals genoemd bij 1 kan hierdoor vervangen worden. De workshop of seminar moet wel voldoen aan een aantal eisen genoemd in het schema, en worden aangemeld volgens dezelfde procedure. NB. Een serie van congressen, workshops etc. die samen voldoen aan de eisen bij categorie 1 en als geheel worden aangeboden, kunnen door de aanbieder als geheel aangeboden worden voor accreditatie en moeten voldoen aan de eisen bij 1. Samengevat: de vertrouwenspersoon volgt in een cyclus van twee jaar: cursus of training van 4 dagdelen (waarvan 1 kan bestaan uit een workshop/seminar) en intervisie. Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 4/13

5 Accreditatie vindt plaats door: PROCEDURE ACCREDITATIE NASCHOLING 1. Toetsing van de na- en bijscholingsactiviteit. Werkwijze: - De training/cursus/workshop die door het trainings/opleidingsinstituut 2 wordt aangeboden wordt door LVV getoetst in het kader van behoud certificering Vertrouwenspersoon op basis van de in het accreditatieschema opgenomen criteria. - De aanbieder meldt de cursus/training digitaal aan onder vermelding van naam van de training/cursus, aantal dagdelen, contactgegevens aanbieder bij het Keurmerkinstituut via De aanbieder kan de training aanmelden voor accreditatie voordat de training is uitgevoerd, door een mailbericht naar het hiervoor genoemde adres. Ook achteraf kan aangemeld worden. Het Keurmerkinstituut stuurt een offerte voorstel voor de accreditatietoetsing. - De aanbieder vult een vragenlijst in en stuurt documenten (digitaal) op naar het Keurmerkinstituut waarmee aangetoond kan worden dat aan de criteria voldaan wordt. De aanbieder stuurt deze gegevens als één geheel op (dus niet in delen). De getekende offerte dienst ook naar het Keurmerkinstituut te worden verzonden voor opdrachtverlening. - Alleen compleet ingevulde vragenlijsten en documenten worden in behandeling genomen door de toetsingscommissie. - Toetsing vindt plaats door de zgn toetsingscommissie nadat de training is uitgevoerd en de vragenlijst volledig ingevuld is ontvangen met bijbehorende documentatie. - De commissie komt drie maal per jaar bijeen, de datums van de bijeenkomsten worden door LVV op website van LVV bekend gemaakt aan aanbieders. Deze aanbieders kunnen hun verzoek tot accreditatie digitaal doen met aanleveren van documentatie - De commissie komt tijdens de commissiebijeenkomst tot een conclusie en bericht hierna de LVV en aanbieder (via het Keurmerkinstituut) over het resultaat. Bij een eventueel negatief resultaat is er een herkansingsmogelijkheid tijdens de eerstvolgende vergadering. - Het opleidingsinstituut ontvangt binnen drie weken na de bijeenkomst van de toetsingscommissie bericht of de training geaccepteerd is. - Hierna kan het opleidingsinstituut zelf kenbaar maken aan de deelnemers dat accreditatie een feit is. 2. Registratie van de training/cursus. - LVV publiceert de training op haar website als zijnde geaccepteerd binnen 3 weken nadat de toetsingscommissie de training heeft geaccepteerd - De accreditatie van de training is twee jaar geldig vanaf de van datum goedkeuring door de commissie. 3. Bezwaar bij niet-acceptatie De aanbieder kan bezwaar maken bij niet acceptatie. Hiervoor is het nodig dat aanbieder aanvullende informatie aanbiedt: - Argumentatie waarom de training wel aan de criteria voldoet en eventueel aanvullende documenten waaruit dat blijkt. 2 Hierna te noemen: aanbieder Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 5/13

6 Het bezwaar wordt behandeld in de eerstvolgende commissie-bijeenkomst. Uitslag volgens de werkwijze bij 1. - Is de aanbieder het bij opnieuw niet accepteren niet eens met de beslissing van de commissie, dan gaat de klachtenprocedure LVV in werking. 4. Bezwaar of klachten over de geaccrediteerde training. - Indien er klachten of bezwaren zijn over de training van andere aanbieders of vertrouwenspersonen die worden ingediend bij LVV, dan beslist het bestuur van LVV in overleg met de commissie of accreditatie terecht verleend is. Zo nodig kan de accreditatie worden ingetrokken. S AMENSTELLING TOETSINGSCOMMISSIE De bijscholing, die door trainings- en opleidingsinstituten wordt aangeboden, wordt getoetst door een toetsingscommissie bestaande uit een auditor/kwaliteitsdeskundige van het Keurmerkinstituut en 2 deskundigen aan te wijzen door LVV. - Eisen gesteld aan kwaliteitsdeskundige Keurmerkinstituut: onderwijskundige expertise en opleidingsachtergrond, bevoegd als auditor. - Eisen gesteld aan deskundigen: de 2 deskundigen mogen zelf geen aanbieder van trainingen zijn om onafhankelijkheid te waarborgen. Bovendien moeten zij naar het oordeel van LVV deskundigheid bezitten om de aangeboden trainingen te beoordelen op inhoud. Dat kan betekenen dat in voorkomende gevallen specifieke materiedeskundigen worden toegevoegd om een juiste beoordeling te kunnen doen (denk b.v. aan vereiste juridische kennis). - De auditor van het Keurmerkinstituut toetst of de training voldoet aan criteria die gelden voor inrichting van de training en trainer. - De auditor heeft tevens als specifieke taak om objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissie te bewaken. - De deskundigen toetsen of de training voldoet aan de inhoudelijke criteria. - De commissieleden verplichten zich tot geheimhouding van de toetsing en inhoudelijke informatie van aanbieders. Alleen de informatie die nodig is om acceptatie te beargumenteren wordt met LVV gecommuniceerd. Aanbieders moeten er van uit kunnen gaan dat hun commerciële en intellectuele belangen niet geschaad worden. INTERVISIEGROEPEN, WERKWIJZE EN PROCEDURE REGISTRATIE Intervisiegroepen wijzen een voorzitter aan die zorg draagt voor het opsturen van presentielijsten per intervisiebijeenkomst. Op de lijst staan vermeld: - Naam, adres, bedrijf/organisatie waar de vertrouwenspersoon in functie is en het LVV lidmaatschapsnummer (let op, deze dient overeen te komen met de gegevens die over de vertrouwenspersoon bekend zijn bij LVV); - Het thema/probleemstelling van de intervisiebijeenkomst; - Datum en tijdsduur; - Naam voorzitter en contactgegevens; - Korte weergave van de bijeenkomst (half A4) met motivatie. De intervisie dient in relatie te staan met de drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon zoals benoemd in het functieprofiel Vertrouwenspersoon. LVV registreren deze gegevens per groep en op datum, waarbij LVV steeksproefgewijs de intervisiegroepen bezoekt. Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 6/13

7 R EGISTRATIE VAN DE DOOR DE VERTROUWENSPERS OON GEVOLGDE BIJ EN NASCHOLING Dit vindt plaats doordat de vertrouwenspersoon deze scholing meldt bij het Keurmerkinstituut (zie procedure), deze beoordeelt of de gevolgde bijscholing voldoet om de registratie voor vertrouwenspersoon te behouden. In 2011 zijn alle LVV-leden in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor certificering als vertrouwenspersoon. En is aan iedereen die zich gemeld heeft en hiervoor in aanmerking kwam, een brief gestuurd met de registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Ingangsdatum voor de registratie is gesteld op en geldig vooralsnog tot en met voor de categorie vertrouwenspersonen die op de eerste datum al geregistreerd waren als LVV lid. Voor nieuwe vertrouwenspersonen die de basisopleiding volgen geldt dat de twee jaar cyclus ingaat op het moment van registratie bij LVV. P ROCEDURE H ERREGISTRATIE Vertrouwenspersonen melden hun gevolgde bijscholing bij het Keurmerkinstituut door uiterlijk vier maanden voor het verloop van de registratie de onderstaande documenten digitaal in één mail op te sturen. Het maildres is hiervoor beschikbaar. Het is noodzakelijk dat in de mail de naam van de vertrouwenspersoon en het LVV lidmaatschapsnummer worden vermeld. Wanneer de informatie niet compleet is wordt de aanvraag voor herregistratie niet in behandeling genomen. - Certificaat korte cursus(sen) zoals genoemd onder 1. Vertrouwenspersonen kunnen op de site van LVV zien of de gevolgde bijscholing voldoet aan de voorwaarden van LVV; - Intervisie: kopie presentielijst van minimaal 4 gevolgde bijeenkomsten of bewijs van deelname. Minimaal met vermelding van datum, thematiek en naam voorzitter of groep. De intervisiegroep dient aangemeld te zijn bij LVV; - De vertrouwenspersoon ontvangt zo spoedig mogelijk daarna, maar uiterlijk binnen vier maanden per mail bericht van herregistratie. W AT KAN DE VERTROUWENSPERSOON ZELF DOEN? 3 - zelf portfolio bijhouden van gevolgde intervisiebijeenkomsten en scholing; - altijd certificaat van deelname vragen; - vooraf nagaan of de training voldoet aan criteria LVV (geaccrediteerd of aangevraagd); - zelfevaluatie, waarbij vertrouwenspersoon voor zichzelf in beeld brengt waar de te ontwikkelen competenties liggen. 3 LVV registreert alleen de gevolgde bij en nascholing. Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 7/13

8 E ISEN AAN BIJ- EN NASCHOLINGSCURSUSSEN Aanbieders van bij en nascholing. Iedere aanbieder van trainingen kan nascholing verzorgen, mits de training voldoet aan de accreditatie eisen. Trainingsinstituten die geaccrediteerd zijn voor de basisopleiding Vertrouwenspersoon worden aanbevolen door LVV, zij hebben immers blijk gegeven van kennis en ervaring met betrekking tot scholing voor de functie van vertrouwenspersoon. E ISEN CURSUS/ TRAINING VAN MINIMAAL 4 DAGDELEN A. A LGEMEEN 1. De training voldoet naar inzicht van de commissie van deskundigen aan één van beide criteria: - Actualiteit: de training behandelt één of meer actuele thema s die van belang zijn voor de uitoefening van de functie; - Verdieping: de training biedt verdieping in de competenties van het profiel vertrouwenspersoon. 2. De training biedt bij- en nascholing op (één of meer van) de drie taakgebieden van de vertrouwenspersoon: opvang en begeleiding, voorlichting en informeren, gevraagd en ongevraagd adviseren. B. I NHOUD TRAINING 1. Er is een beschrijving van de training (minimaal half A4). 2. Er is beargumenteerd op welke competenties van het profiel vertrouwenspersoon nascholing plaats vindt, de verbinding hiermee wordt beschreven. 3. Er wordt met een curriculum gewerkt voor de training. 4. Er zijn inhoudelijke eindtermen benoemd bij het betreffende cursusonderdeel. 5. Er is een raamwerk in opbouw en logistiek van de training geformuleerd (dit kan een draaiboek zijn). 6. De toegepaste werkvormen zijn benoemd en (beknopt) beschreven. 7. Er is literatuur benoemd, gebruikt voor de ontwikkeling van de training. 8. Er is een naslagwerk met actuele informatie en/of een reader aanwezig en beschikbaar voor deelnemers. Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 8/13

9 C. D EELNEMERS 9. Het minimum en maximum aantal deelnemers is vastgelegd, deze zijn passend bij aard en onderwerp van de training. 10. De studiebelasting voor deelnemers is benoemd, de verhouding voorbereiding, praktijkopdrachten en training is benoemd. Het aantal contacturen is minimaal 4 dagdelen van 3 uur. 11. De (wijze van en inhoud van) toetsing en huiswerkopdrachten zijn beschreven en kenbaar gemaakt aan de deelnemers. 12. Deelnemers zijn 100 % aanwezig (presentielijst). 13. Er wordt een certificaat van deelname verstrekt waarop de behandelde onderwerpen uit de training vermeld staan. D. K WALITEIT TRAINING 1. Er vindt evaluatie plaats, minimaal op basis van de eindtermen bij de deelnemers, hiervan is een samenvatting gemaakt die door de aanbieder wordt ingestuurd. E. T RAINER 1. De trainer heeft minimaal hbo werk- en denkniveau. 2. De trainer heeft aantoonbare trainingservaring. 3. De trainer beschikt over didactische vaardigheden, kan diversiteit in werkvormen toepassen. 4. De trainer beschikt aantoonbaar over ervaring en deskundigheid als het gaat om de functie van vertrouwenspersoon. 5. De trainer moet zich kunnen verplaatsen in de branche waar vertrouwenspersonen in opereren. 6. De trainer voldoet aan de eisen beroepscode trainers. Toelichting: dit kan door bijvoorbeeld lid te zijn van een beroepsvereniging of aantoonbaar voldoen aan eisen van opleidingsinstituut m.b.t. integriteit, geheimhouding en bejegening 4 7. De trainer laat zich desgewenst beoordelen door het opleidingsinstituut of LVV 4 Zie voor voorbeeld de beroepscode van NVO2 Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 9/13

ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV

ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 1/13 ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV I NLEIDING Om initieel in aanmerking

Nadere informatie

KWALITEITSEISEN AAN DE BASISCURSUS VOOR VERTROUWENSPERSONEN LVV- KEURMERK EN ACCREDITATIE VAN BIJ- EN NASCHOLINGSACTIVITEITEN

KWALITEITSEISEN AAN DE BASISCURSUS VOOR VERTROUWENSPERSONEN LVV- KEURMERK EN ACCREDITATIE VAN BIJ- EN NASCHOLINGSACTIVITEITEN INFORMATIE VOOR AANBIEDERS/OPLEIDINGSINSTITUTEN KWALITEITSEISEN AAN DE BASISCURSUS VOOR VERTROUWENSPERSONEN LVV- KEURMERK EN ACCREDITATIE VAN BIJ- EN NASCHOLINGSACTIVITEITEN vertrouwenspersonen 1/27 INHOUD

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

SANA KEURMERKREGELING

SANA KEURMERKREGELING SANA KEURMERKREGELING voor nascholing voor apotheekmedewerkers postadres Postbus 191 3430 AD Nieuwegein tel (030) 605 48 13 www sanaweb.nl e-mail info@sanaweb.nl april 2015 deze regeling vervangt de SANA

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Bevat informatie voor: - Professioneel beoordelaars validering informeel leren in het kader van de herregistratie

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Visie op licentiebeleid

Visie op licentiebeleid Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit van de individuele NGS wellness-, sport- en sportzorgmasseur

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begripsbepaling... 2 1. Basiscursus... 4 1.1 Accreditatieregels...

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

REGLEMENT ACCREDITATIE

REGLEMENT ACCREDITATIE REGLEMENT ACCREDITATIE REGLEMENT VOOR ACCREDITATIE INLEIDING De certificering is gericht op de kwaliteitsborging van de verkoop van geneesmiddelen in de drogisterij. Daarin past een nascholingsverplichting

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING VERSIE 005 OKTOBER 2013 Onderhoud en ontwikkeling van vakbekwaamheid voor gecertificeerde loopbaanprofessionals (RL s) Bewijsstukken tot het minimum aantal punten (16, resp.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen

Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen Voorwoord Zoals eerder beschreven in het nascholingsbeleid 2012-2014 is na- en bijscholing nog steeds één van de manieren waarop de Beroepsvereniging

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Accreditatie reglement bij- en nascholing ten behoeve van Herregistratieregeling Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Accreditatie reglement bij- en nascholing ten behoeve van Herregistratieregeling Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) Accreditatie reglement bij- en nascholing ten behoeve van Herregistratieregeling Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) HOOFDSTUK I: ALGEMEEN Artikel 1: definities In deze regeling wordt

Nadere informatie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1: definities

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Samenvatting De accreditatiecommissie (verder te noemen AC) van de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH- GGZ) is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de sector die de kwaliteit en het niveau

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling TRA-bureau

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

Regeling Instellingsaccreditatie Doktersassistenten Versie 1 januari 2015

Regeling Instellingsaccreditatie Doktersassistenten Versie 1 januari 2015 Regeling Instellingsaccreditatie Doktersassistenten Versie 1 januari 2015 Inleiding De Regeling accreditatie deskundigheidsbevordering doktersassistenten staat het aan de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari Licentiebeleid wellness- en sportmasseurs

NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari Licentiebeleid wellness- en sportmasseurs versie juli 2017 1 NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari 2017 Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers SKGV

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers SKGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers SKGV In dit huishoudelijk reglement zijn alle zaken nader geregeld die in de statuten niet zijn uitgewerkt (zie artikel 10 van

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Vastgesteld door het LVV bestuur op 09/01/2015 pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities... 4 3. Doel en

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Het ingevulde logboek met bijlagen in 6-voud opsturen naar: Secretariaat VCW - Postbus 2834* - 3500 GV Utrecht - Nederland

Nadere informatie

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen:

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen: Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 De Academie voor Praten met Kinderen: opleidingsinstituut dat training en opleiding verzorgt, zowel incompany als op basis van open inschrijving. De Academie voor

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR. Nieuwe stijl. 11-9-2014 KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Dia nummer 1

KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR. Nieuwe stijl. 11-9-2014 KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Dia nummer 1 KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Nieuwe stijl 2014 11-9-2014 KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Dia nummer 1 HISTORIE Start lang geleden (ong. 25 jaar) Halverwege jaren 2000 platform Verschillende meningen: platform uit elkaar

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar hij staat, is ook zij bedoeld.

In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar hij staat, is ook zij bedoeld. Podotalent - cursus en trainingen Klachtenprocedure Versie 31 maart, 2017 In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar hij staat, is ook zij

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens:

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens: Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van beginnend

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer,

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer, Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties Kenmerk : sna.bri.25 Betreft : Stand van zaken Stichting Normering Arbeid Datum : 21 december

Nadere informatie

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN.

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Nota Accreditatie Datum Januari 2012. Door Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Inleiding Voor u ligt een voorstel om te komen tot een accreditatiesysteem voor

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie