Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen"

Transcriptie

1 Internethandel keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Maart 2013

2 Deze brochure is opgesteld door BRO in opdracht van de Kamer van Koophandel. De informatie uit deze brochure mag uitsluitend worden gereproduceerd onder bronvermelding.

3 Inhoud Inleiding 5 1. Internethandel en internetwinkel 6 2. Vormen van internetwinkels Internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid 2.2 Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid Fysieke afhaalpunten Internetwinkels met bezoekmogelijkheid niet zijnde een afhaalpunt 3. Internetwinkels en ruimtelijke ordening Beleidsoverwegingen 3.2 Doorvertaling naar bestemmingsplannen Internethandel, keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen 3

4 4 Internethandel ruimtelijk regelen schept duidelijkheid

5 Behoefte aan meer duidelijkheid De handel via internet neemt sterk toe. Met de komst van de internethandel ontstaat een nieuw type bedrijf met bijbehorende kenmerken, dat haar eigen plek in de ruimtelijke ordening moet krijgen. Overheden worstelen nog vaak met het fenomeen internethandel en hoe deze ruimtelijk een plek te geven. Deze brochure neemt de onduidelijkheid zoveel mogelijk weg en geeft overheden handvatten om internethandel ruimtelijk in te passen. Ondernemers krijgen duidelijkheid over welke internethandel straks mogelijk is op welke locatie, afhankelijk van de lokale keuzes in het beleid. In deze brochure richten we ons alleen op de internethandel tussen bedrijf en consument, omdat deze vorm de meeste uitdagingen geeft op het vlak van ruimtelijke ordening. Allereerst wordt duidelijk wanneer internethandel detailhandel is en wanneer niet. Daarbij moet opgemerkt worden dat de huidige algemene lijn in de jurisprudentie wordt gevolgd en incidentele afwijkende uitspraken (zoals in de casus Schijndel) buiten beschouwing worden gelaten. Een definitief juridisch standpunt is op dit moment niet te geven. Vervolgens zoomen we in op de ruimtelijke gevolgen van internethandel. Tenslotte geeft deze brochure handreikingen om de verschillende vormen van internethandel goed ruimtelijk te regelen, zowel beleidsmatig als in bestemmingsplannen. Internethandel, keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen 5

6 1. Internethandel en internetwinkel Internethandel is de verzamelterm voor alle handel (goederen en diensten) die via internet bedreven wordt. Internethandel kent verschillende categorieën, afhankelijk van wie de aanbieder en de vrager is. Deze brochure richt zich op de Business to Consumer (B2C) internethandel van fysieke goederen, de internetwinkels (ook wel webwinkels genoemd). Een internetwinkel heeft niet per definitie de bestemming detailhandel, dit is afhankelijk van de ruimtelijke effecten. Op het moment bestaat vooral onduidelijkheid over de vraag wanneer een internetwinkel moet worden aangemerkt als detailhandel en zo ook moet worden bestemd. Deze vraag is juridisch nog niet uitgekristalliseerd. Op basis van de meest recente uitspraken van de rechter is wel een lijn te herkennen. Deze lijn is dat een internetwinkel detailhandel is als deze ter plaatse aan klanten de gelegenheid biedt deze locatie te bezoeken (zie figuur 1). Ter plekke betalen of niet is geen argument meer! Om te bepalen of een bedrijf detailhandel is of niet, werd in het verleden het argument of ter plekke betaling mogelijk was, gehanteerd. Dit argument is in ruimtelijke zin irrelevant, omdat tegenwoordig dankzij technologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een smartphone, overal betaald kan worden. De ruimtelijke effecten van internetwinkels, afhankelijk van hun verschijningsvorm, kunnen aanzienlijk zijn. Daarom is een duidelijk onderscheid in definitie en bestemming van de verschillende vormen essentieel voor een goede ruimtelijke ordening. Door het maken van beleidskeuzes legt de gemeente vast hoe internethandel onderdeel uit kan maken van de lokale voorzieningenstructuur. Dit geeft ondernemers duidelijkheid over de kansen die internethandel binnen een gemeente krijgt en op welke plek. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de verschillende verschijningsvormen van internetwinkels, de ruimtelijke effecten en de mogelijkheden om dit in een bestemmingsplan te regelen. 6

7 Wat vindt de rechter? Rechtspraak over internethandel De rechtspraak is nog niet geheel eenduidig over de vraag wat er nu wel en niet onder de noemer internethandel valt en wanneer het detailhandel is. Toch is er een lijn in de rechtspraak die richting geeft. Het onderscheidende aspect is de toegankelijkheid voor het publiek. Al in 2006 oordeelde de Rechtbank Roermond dat het verkopen van goederen via internet niet is toegestaan op bestemmingen anders dan detailhandel, als dit leidt tot verkoop in de zin van een fysieke winkel. In dit geval ging het om een brouwerij die gehuisvest was in een pand met een woonbestemming 1. In latere uitspraken over internethandel bekeek de rechter met name of de ruimtelijke gevolgen van de concrete internethandel goed onderzocht zijn 2. Een belangrijk ruimtelijk gevolg is de eventuele consument aantrekkende werking. Als een webwinkel fysiek toegankelijk is voor de consument dan is het detailhandel. Is de webwinkel niet toegankelijk voor de consument, dan is het een andere bestemming (afhankelijk van de activiteit, bijvoorbeeld bedrijfs-, kantoor- of woonbestemming). Ook opslag van goederen die via internet verkocht worden, zijn volgens de rechter niet in overeenstemming met een woonbestemming 3 vanwege het bedrijfsmatige karakter. Bij het ruimtelijk regelen van internethandel, zowel beleidsmatig en in bestemmingsplannen, moet dus gekeken worden naar de ruimtelijke gevolgen van de internethandel. Hierbij speelt de vraag of de internethandel consumenten aantrekt, een grote rol. In december 2011 is door de Rechtbank s-hertogenbosch een uitspraak gedaan die tot veel beroering heeft geleid 4. Het betrof een webwinkel in drank die gevestigd was op een bedrijventerrein in Schijndel. De gemeente zei tijdens de zitting dat uit niets was op te maken dat ter plaatse een webwinkel haar bedrijf voert. Er was geen sprake van fysiek contact tussen klant en verkoper, geen uitstallingen, geen etalages en geen verkeersbewegingen van klanten. Toch is de rechter van mening dat, nu orders ter plaatse verzameld worden en voor verzending gereedgemaakt en de betalingen aldaar gecontroleerd worden, er sprake is van detailhandel. Omdat er op het betreffende pand een bedrijfsbestemming lag, was er strijd met het bestemmingsplan. Deze uitspraak past geheel niet in de vaste lijn in de jurisprudentie van de Raad van State dat de ruimtelijke effecten bepalend zijn voor de vraag of er sprake is van detailhandel. Omdat de de producten alleen per post werden verzonden, zijn er geen ruimtelijke effecten anders dan opslag. En opslag is een bedrijfsmatige activiteit. Vooralsnog gaan we er dan ook vanuit dat deze uitspraak een incident is en geen nieuwe lijn in de jurisprudentie. 1 Rechtbank Roermond, uitspraak van 3 oktober 2006, vindplaats LJN AY O.a. uitspraak door de Voorzitter van de Rechtbank Leeuwarden op 4 oktober 2006, vindplaats LJN AY Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitspraak van 25 mei 2007, vindplaats LJN BA Rechtbank s-hertogenbosch, LJN BV0158, AWB 11/1288 en AWB 11/1290. Internethandel, keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen 7

8 2. Vormen van internetwinkels Deze paragraaf beschrijft aan de hand van figuur 1 de verschillende vormen van internetwinkels en de ruimtelijke effecten hiervan. Het begrip internetwinkel wordt onderverdeeld in twee vormen: internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid en internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid. 2.1 Internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid Hierbij gaat het om internetwinkels waarbij de klant op geen enkele manier fysiek in contact staat met de internetwinkel. Alle klantcontacten en verzending van goederen gebeurt uitsluitend digitaal of per post. Van enige consument aantrekkende werking is geen sprake. De internetwinkels zonder fysiek klantcontact worden in ruimtelijke zin niet aangemerkt als detailhandel. Zij passen afhankelijk van de omvang van de activiteiten prima als onderschikte functie in een reguliere bestemming als woon-, kantoor-, bedrijfs- of agrarische bestemming 1. Als de opslag, logistiek en/of administratie de hoofdfunctie is, is een bestemming als bedrijf of kantoor van toepassing. 2.2 Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid Hierbij gaat het om internetwinkels waarbij de klant de gelegenheid wordt geboden de internetwinkel te bezoeken. Dit kan zijn om bestelde goederen alleen af te halen en/of te retourneren, de zogenaamde afhaalpunten. Daarnaast zijn er ook internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid waar ook andere zaken mogelijk zijn, zoals het presenteren, kopen, bestellen, en omruilen van artikelen. Beide vormen worden hieronder toegelicht Afhaalpunten Afhaalpunten zijn specifiek en uitsluitend bedoeld om goederen af te halen en/of terug te brengen (zie begripsbepaling 3.2). Ter plaatse worden geen goederen geproduceerd, (langdurig) opgeslagen, gerepareerd of tentoongesteld en kunnen ook geen andere zaken geregeld worden. Alleen door consumenten bestelde goederen worden hier korte tijd opgeslagen, met als doel afgehaald te worden. Afhaalpunten zijn een nieuwe vorm van bedrijvigheid met eigen ruimtelijke effecten. Afhaalpunten kunnen als hoofdactiviteit en als ondergeschikte activiteit voorkomen. Afhaalpunt als hoofdactiviteit houdt in dat op de betreffende locatie alleen een afhaalpunt gevestigd is. Zelfstandige afhaalpunten kunnen alleen of geclusterd gevestigd worden. Door te clusteren kan men verkeersstromen consumenten en bevoorrading) beter concentreren. Bij voorkeur worden deze afhaalpunten op goed bereikbare locaties geconcentreerd, zoals in de periferie, op zogenaamde trafficlocaties (bijvoorbeeld bij tankstations, wegrestaurants of bedrijventerreinen) of in winkelgebieden met een goede bereikbaarheid. Het is heel belangrijk dat de keuze voor het toestaan van afhaalpunten gebeurt op basis van de beleidsmatige keuzes in de voorzieningenstructuur, zoals vastgelegd in gemeentelijk beleid (zie ook beleidsafwegingen in 3.1). Bijvoorbeeld: de keuze voor het al dan niet clusteren en de voorkeurslocaties moet worden gemaakt binnen het te formuleren detailhandelsbeleid en is afhankelijk van de wensen en behoeften binnen de gemeente, de opbouw van de voorzieningenstructuur en de impact op de infrastructuur. Voorbeelden van zelfstandige afhaalpunten zijn vestigingen van de Buren (onbemande afhaalcentra en 8 1 Zie voor de toebedeling van bestemmingen de landelijke RO-Standaarden. 2 Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de Kamer van Koophandel en BRO.

9 STROOMSCHEMA BESTEMMINGEN INTERNETWINKELS Is er voor de consument gelegenheid om de internetwinkel fysiek te bezoeken? JA Internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid NEE Internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheid Is er enkel de mogelijkheid tot afhalen en/of retourneren? Is er opslag en/of logistiek? JA Afhaalpunt NEE JA NEE Is het een ondergeschikte functie bij een andere hoofdbestemming? Is het een ondergeschikte functie bij een andere hoofdbestemming? Is het een ondergeschikte functie bij een andere hoofdbestemming? Is het een ondergeschikte functie bij een andere hoofdbestemming? LET OP! De keuze voor een bepaalde vorm en bestemming moet altijd gebeuren op basis van beleidskeuzes voor een gewenste voorzieningenstructuur. JA NEE JA NEE JA NEE JA NEE BESTEMMING Alle bestemmingen mogelijk BESTEMMING Hoofdbestemming + aanduiding afhaalpunt BESTEMMING Alle bestemmingen mogelijk BESTEMMING Detailhandel BESTEMMING Alle bestemmingen mogelijk BESTEMMING Bedrijf BESTEMMING Alle bestemmingen mogelijk BESTEMMING Kantoor Figuur 1: Stroomschema bestemmingen internetwinkels -punten voor online aankopen). Ondergeschikte afhaalpunten kunnen bij bedrijven, kantoren en aan huis voorkomen. Servicepunten als PostNL en Kialapunten zijn ook afhaalpunten die men vaak ziet in winkelcentra. Meestal zijn deze bij een supermarkt, videotheek of boekhandel gevestigd. Dergelijke servicepunten zijn een goede aanvulling op voornamelijk wijken buurtwinkelcentra. Doordat ze worden ondergebracht in bestaande winkels bieden ze kansen voor gevestigde ondernemers. Afhaalpunten die niet worden ondergebracht in bestaande winkels kunnen, afhankelijk van de omvang van de activiteiten, een sterke verkeersaantrekkende werking hebben en daardoor een behoorlijke ruimtelijke impact. Het is belangrijk dat aan de locatiekeuze beleidsmatige keuzes ten grondslag liggen. Bij niet actuele bestemmingsplannen loopt men het risico dat her en der afhaalpunten ontstaan. De wil tot handhaven is essentieel om te voorkomen dat deze punten niet uitgroeien naar ongewenste bedrijfsvormen, zoals een (fysieke) winkel. Vaak passen zij namelijk binnen een bedrijfsbestemming. Het is dan ook zaak om hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden in beleid en bestemmingsplannen. Verderop in deze brochure wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop men met afhaalpunten om kan gaan Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid niet zijnde een afhaalpunt Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid, waar naast het afhalen en/ of inleveren van via het internet bestelde artikelen ook andere zaken (kopen, bestellen, omruilen, presenteren) geregeld kunnen worden, zijn in feite reguliere winkels die ook producten via internet verkopen. Qua ruimtelijke effecten zijn ze immers vergelijkbaar. Ook vallen deze internetwinkels onder de werking van de Europese Dienstenrichtlijn 2. Tussenvormen van internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheden, zoals ondergeschikte showroomfunctie, zijn mogelijk maar moeten wel worden gehandhaafd. Om handhaving goed mogelijk te maken is het opstellen van eenduidige criteria en regels van belang. Wil tot handhaven! Het mogelijk maken van internetwinkels in welke vorm dan ook is geen probleem. De crux zit hem in een goede beleidsmatige onderbouwing van de gewenste voorzieningen structuur en de wil om deze te behouden. Hiervoor moet een gemeente bereid zijn om te handhaven. Is deze bereidheid er niet, dan bestaat er kans dat tussenvormen als ondergeschikte internetwinkels uitgroeien tot detailhandel. En daarmee komt de visie op de voorzieningenstructuur op losse schoeven te staan. Internethandel, keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen 9

10 3 Internetwinkels en ruimtelijke ordening Bij het inpassen van internetwinkels in het gemeentelijk ruimtelijke beleid zijn twee aspecten van belang. Ten eerste de beleidsafwegingen voor het al dan niet toestaan van vormen van internetwinkels op een bepaalde locatie en ten tweede de juridisch planologische vertaling van dat beleid in bestemmingsplannen. Beiden worden in dit hoofdstuk behandeld. 3.1 Beleidsoverwegingen Voordat verzoeken tot het mogen vestigen van internetwinkels behandeld worden, is het raadzaam om een ruimtelijke detailhandelsvisie te formuleren, inclusief beleid voor internetwinkels. Dit geeft richting en duidelijkheid voor gemeente en ondernemers wat wel en niet kan en welke gedachte daarachter zit. Zo worden ad hoc beslissingen voorkomen en mogelijke precedentwerkingen met ongewenste ontwikkelingen beperkt. In goed detailhandelsbeleid wordt een keuze gemaakt voor een gewenste voorzieningenstructuur, waarin alle typen detailhandel een plek krijgen. De keuzes die worden gemaakt in het beleid moeten gebaseerd zijn op ruimtelijke argumenten (Europese Dienstenrichtlijn) en de structuur moet aansluiten bij de wensen vanuit consumentenverzorging. Hieronder staan de vragen die ten grondslag liggen aan een goed detailhandelsbeleid met betrekking tot internetwinkels. Daarbij worden ook de gevolgen van de keuzes kort aangestipt. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel aan waar aan gedacht moet worden en begint met de belangrijkste vraag: Wat is de visie op de voorzieningenstructuur en de inpassing van internetwinkels hierin? De eerste vraag die gesteld moet worden is welke visie een gemeente heeft op de voorzieningenstructuur. Sluit de huidige structuur aan bij de wensen van de consument? Is er behoefte aan internetwinkels als aanvulling op het voorzieningenniveau en welke plek in de voorzieningenstructuur, rekening houdend met de ruimtelijke effecten, moeten internetwinkels krijgen. Ben ik bereid internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid ten koste van andere functies toe te staan? Locaties die u beschikbaar stelt voor internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid, kunnen logischerwijs niet meer gebruikt worden voor andere functies. En andere functies kunnen door de vestiging van een internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid ook belemmerd worden in hun ontwikkeling. Is de ruimte voor (uitbreiding van) bedrijvigheid binnen uw gemeente beperkt, dan moet u deze beslissing weloverwogen nemen. Wil de gemeente internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid als ondergeschikte functie toestaan? Uitgangspunt is opnieuw het gemeentelijk beleid waarin een optimale voorzieningenstructuur is vastgelegd. Het toestaan van ondergeschikte functies geeft ondernemingen extra mogelijkheden om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de wensen van de consument. De keerzijde is dat in de praktijk ondergeschikte functies vaak uitgroeien tot hoofdfunctie, waarbij de ruimtelijke effecten niet meer passen in de oorspronkelijke bestemming. De wil tot handhaving is hierbij cruciaal (zie kader Wil tot handhaven ). Een voorbeeld is een productiebedrijf op een bedrijventer- 10

11 Het is raadzaam een ruimtelijke detailhandelvisie te formuleren rein waar ook producten kunnen worden afgehaald. Om te kunnen waarborgen dat op dergelijke locaties de afhaalfunctie slechts een ondergeschikte functie blijft, is handhaving noodzakelijk. Op welke locaties zijn extra verkeersbewegingen acceptabel? Als u locaties overweegt voor consumentaantrekkende internetwinkels, al dan niet in bestaande winkelgebieden, dient u zich te realiseren dat dit extra verkeersbewegingen met zich mee kan brengen en mogelijke gevolgen heeft voor de bestaande voorzieningenstructuur. Belangrijk is om te bepalen of deze extra verkeersbewegingen acceptabel zijn voor de omgeving en de consument en of de bestaande infrastructuur hierop ingericht is. Bij de keuze van een locatie moet goed gekeken worden naar de bereikbaarheid voor de doelgroep die men wil bedienen. Voor internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid geldt dat deze hoofdzakelijk op werklocaties zijn gevestigd en afhankelijk van de schaal is deze vorm ook aan huis mogelijk. De volgende overweging die u kunt maken is of u deze extra verkeersbewegingen al dan niet wilt concentreren in een bepaald gebied. Hiermee bepaalt u of u internetwinkels al dan niet wilt clusteren. 3.2 Doorvertaling naar bestemmingsplannen Eerder in deze brochure hebben we vastgesteld wat internetwinkels zijn en in welke vormen ze voorkomen. Daarna is het belang van het opstellen van beleid toegelicht. De volgende stap is het beleid vertalen in bestemmingsplannen. Die stap wordt op de volgende pagina s toegelicht. Internethandel, keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen 11

12 Meer aandacht nodig voor internethandel in bestemmingsplannen Alleen door een juiste vertaling van de detailhandelsstructuurvisie kunnen initiatieven mogelijk gemaakt of tegengehouden worden. Aan de hand van figuur 1 is te herleiden welke bestemming aan de verschillende vormen van internetwinkels toegekend kan worden. Zoals eerder aangegeven heeft een internetwinkel niet per definitie de bestemming detailhandel. Dit hangt af van de activiteiten en het type internetwinkel. Op pagina 12 en 13 wordt dit per categorie internetwinkel verder toegelicht. Internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheid Internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid passen als ondergeschikte functie over het algemeen binnen de reguliere bestemmingen, zoals beschreven in de wettelijke Ruimtelijke Ordening standaarden. Hierbij is het van belang dat de activiteiten van de internetwinkel vergelijkbare ruimtelijke effecten hebben als de hoofdbestemming. Wijken deze effecten af, dan is een ondergeschikte functie alleen mogelijk te maken door een afwijkingsbevoegdheid (mits opgenomen in het bestemmingsplan), zodat deze effecten vooraf kunnen worden beoordeeld op hun impact. Als het om een hoofdfunctie gaat, dan hangt het af van de hoofdactiviteit (administratie of opslag/ logistiek) en de omvang daarvan in welke bestemming de internetwinkel past. Afhaalpunt Om een afhaalpunt goed planologisch te regelen is het een eerste vereiste om een begripsomschrijving op te nemen in het bestemmingsplan. Deze begripsomschrijving luidt: Een locatie waar de consument uitsluitend via internethandel bestelde goederen kan afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop en/of overige activiteiten. Afhaalpunten kunnen op diverse manieren planologisch worden geregeld, afhankelijk van de hoeveelheid sturingsmogelijkheden en flexibiliteit die een gemeente wil hebben. 12

13 De eerste vraag is, of bij het afhaalpunt sprake is van een ondergeschikte functie/ activiteit of een hoofdfunctie/activiteit. Als het afhaalpunt een ondergeschikte functie is zijn er twee opties. De eerste optie is dat bij een bestaande hoofdbestemming ondergeschikte afhaalpunten rechtstreeks toegestaan worden binnen bepaalde bestemmingen (bijvoorbeeld detailhandel, centrum of gemengd) vanwege de beperkte ruimtelijke effecten. De tweede optie is om een beperking te stellen aan de omvang (maximaal aantal m2 en/of %), of een afwijkingsbevoegdheid op te nemen. Als het afhaalpunt de hoofdactiviteit is zijn er drie opties om dit te regelen in het bestemmingsplan: De eerste optie is een nieuwe bestemming afhaalpunt toe te voegen aan het bestemmingsplan. Hiermee bestem je percelen specifiek als afhaalpunt. Het nadeel hiervan is dat er weinig flexibiliteit is, mocht de markt hierom vragen. Een bestemmingsplanwijziging is dan nodig om de bestemming aan te passen en dit kost tijd en geld. De tweede optie is om in bestaande bestemmingen (bijvoorbeeld wonen, bedrijven, kantoor) een nadere aanduiding voor de functie afhaalpunt op te nemen. Hiermee geef je de mogelijkheid om naast de hoofdfunctie ook het perceel te gebruiken als afhaalpunt. Het voordeel is dat de hoofdfunctie niet gewijzigd wordt en daarmee altijd beschikbaar blijft voor het betreffende perceel. De derde optie is om in bestemmingen de afwijkingsbevoegdheid op te nemen waarmee het college de mogelijkheid heeft om het gebruik toe te staan. Hierbij heeft de gemeente vooraf sturing per aanvraag op het al dan niet toestaan van afhaalpunten in verband met mogelijke ruimtelijke effecten (met name verkeersmatig). Internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid niet zijnde afhaalpunt Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid niet zijnde afhaalpunt worden beschouwd als detailhandel. Op dit type internetwinkels is het vestigingsbeleid met betrekking tot detailhandel van toepassing. Een eventuele afhaalfunctie kan aanvullend toegestaan worden, rechtstreeks of via afwijkingsbevoegdheid. Indien daartoe in de detailhandelsstructuurvisie besloten wordt, kan men een ondergeschikte internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid als ondergeschikte functie toestaan bij een hoofdbestemming. Dit kan met een afwijkingsbevoegdheid of rechtstreeks, met beperkingen aan de omvang in maximale m2 en/of %. Voor de bestemming wonen is er de mogelijkheid om door een afwijkingsbevoegdheid bedrijf aan huis een internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid mogelijk te maken. Let hierbij wel op mogelijke precedentwerking en de handhavingsmogelijkheden! Indien u deze uitzondering toelaat, is het belangrijk dat handhaving goed georganiseerd is, omdat de praktijk uitwijst dat deze vorm al snel overgaat in internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid niet zijnde afhaalpunt als hoofdfunctie en dus detailhandel is. Hierdoor ontstaat detailhandel op daar niet voor bestemde plekken met alle ruimtelijke gevolgen van dien. Tot slot Wat ons betreft moet er meer aandacht komen voor internethandel in bestemmingsplannen. Deze brochure heeft hier een voorzet voor gedaan. Als hulpmiddel voor hoe men ruimtelijk kan sturen op internethandel, is op de volgende pagina een tabel opgenomen. In deze tabel is aan de hand van het onderscheid tussen diverse vormen van internethandel een aanzet gedaan voor ruimtelijke beleidsoverwegingen en de manier waarop men dit in een bestemmingsplan kan regelen. Internethandel, keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen 13

14 Tabel 1 Overzicht internetwinkels en doorvertaling in bestemmingsplannen Internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid Type Classificatie Beleidsoverwegingen Doorvertaling in nieuw bestemmingsplan 1. Internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid. Internetwinkels waarmee de klant op geen enkele manier fysiek in contact staat. Alle klantcontacten en transacties verlopen digitaal en verzending van goederen gebeurt uitsluitend per post. Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid Deze vorm van internetwinkels heeft weinig ruimtelijke impact door het ontbreken van consument aantrekkende werking. Als hoofdfunctie past deze vorm in bestemmingen die al rekening houden met bedrijfsmatig verkeer. Als het een ondergeschikte functie is, dan is het in een woonbestemming wel zaak om naar de hoeveelheid bedrijfsmatig verkeer te kijken en naar mogelijke aantasting van het woonmilieu. Als de internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheden de hoofdactiviteit is, dan is het afhankelijk van de activiteit een bestemming als kantoor of bedrijf. Is er sprake van opslag en logistiek dan is de bestemming bedrijf van toepassing. Als er sprake is van administratie dan is een kantoor van toepassing. Is de internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheden een ondergeschikte functie, dan past het binnen alle bestemmingen, mits de ruimtelijke effecten gelijk zijn aan die van de hoofdbestemming, mits dit in de hoofdbestemming als ondergeschikte functie is opgenomen. Type Classificatie Beleidsoverwegingen Doorvertaling in nieuw bestemmingsplan 2. Afhaalpunt. Een locatie waar de consument uitsluitend via internethandel bestelde goederen kan afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten behoeve van verkoop en/of overige activiteiten. 3. Internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid niet zijnde een afhaalpunt. Een detailhandelsbedrijf dat producten verhandelt, fysiek en via internet, met de daarbij behorende opslag en logistiek. De consument aantrekkende werking zorgt voor veel verkeersbewegingen. Om deze te minimaliseren is een goede locatiekeuze essentieel. Hierbij kan men denken aan punten langs uitvalswegen of winkelcentra. Clustering, bereikbaarheid en verkeerskundige inpassing vormen de belangrijkste afweging. Afwegingen zijn de meerwaarde voor de gewenste detailhandelsstructuur (aanvullend op), ruimtelijke uitstraling, effecten op de detailhandelsstructuur en consumentenverzorging. Internetwinkels zijn van grote toegevoegde waarde voor de reguliere winkelcentra door mogelijk combinatiebezoek, met name voor kleinere winkelcentra die hun functie dreigen te verliezen. De essentie is dat van tevoren een keuze is gemaakt voor een detailhandelsstructuur en deze in beleid is vastgelegd. Allereerst moet een nieuwe begripsomschrijving afhaalpunt worden opgenomen in het bestemmingsplan. Daarna kunnen afhaalpunten op verschillende manieren planologisch worden geregeld, afhankelijk van de hoeveelheid sturing die gewenst is en of het afhaalpunt ondergeschikt is of niet. Ondergeschikte afhaalpunten kunnen rechtstreeks toegestaan worden binnen bepaalde bestemmingen (bijvoorbeeld detailhandel, centrum of gemengd) vanwege de beperkte ruimtelijke effecten. Eventueel kan men een beperking stellen aan de omvang (maximaal aantal m2 en/of %), of een afwijkingsbevoegdheid opnemen. Zelfstandige afhaalpunten zijn door een nieuwe bestemming Afhaalpunt, het opnemen van een nadere bepaling of door een afwijkingsbevoegdheid mogelijk te maken. Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid als hoofdfunctie zijn detailhandel en kunnen dus alleen in panden met een detailhandelsbestemming gevestigd worden. Indien in de detailhandelsvisie daartoe besloten wordt, kan men een internetwinkel met fysieke bezoekmogelijkheid als ondergeschikte functie toestaan bij een andere hoofdbestemming, met beperkingen aan de omvang in maximale m2 en/of %. Let hierbij wel op mogelijke precedentwerking en een goed onderbouwd en uitgevoerd handhavingsbeleid! 14

15 Voorbeelden uit de praktijk Distributiecentrum internethandel Een internethandel dient een aanvraag in bij een gemeente om op een bedrijventerreinlocatie een distributiecentrum met showroom en afhaalpunt te openen. De gemeente staat hier zeer welwillend tegenover, omdat dit positief is voor de economie en de werkgelegenheid. Om al dan niet in te stemmen met dit initiatief, dient de gemeente de internethandel zorgvuldig te classificeren en te bepalen wat de mogelijke ruimtelijke gevolgen zijn. Wanneer het bedrijf zowel een afhaalpunt als showroom wenst (internetwinkel + fysiek consumentencontact = detailhandel), dan is vestiging op een bedrijventerrein wellicht niet mogelijk omdat het detailhandelsbeleid dit niet toelaat. Een gemeente stelt detailhandelsbeleid op om te kunnen sturen op ruimtelijke detailhandelsontwikkelingen. Door een dergelijk beleid op te stellen, laat een gemeente zien dat zij geen ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het recht van vrijheid van vestiging. Deze vrijheid wordt op Europees niveau beschermd door de Europese Dienstenrichtlijn. Bij het opstellen van haar detailhandelsbeleid moet de gemeente rekening houden met het beleid van Rijk en provincie. Alleen wanneer er in het detailhandelsbeleid is vastgelegd dat een ondergeschikte showroomfunctie toegestaan wordt bij een hoofdbestemming (in m2 of %) zou dit mogelijk zijn, mits de locatie zich hiervoor leent. Hierbij dienen ruimtelijke aspecten (zoals bereikbaarheid en milieu) en effecten op de detailhandelsstructuur zorgvuldig te worden afgewogen. Wanneer het detailhandelsbeleid geen ondergeschikte showroomfunctie toestaat op bedrijventerreinen, is mogelijk het creëren van enkel een afhaalpunt een optie. Hierbij valt het afhaalpunt onder de classificering ondergeschikt afhaalpunt, omdat het afhaalpunt bij een distributiecentrum gesitueerd wordt. Het al dan niet toelaten van ondergeschikte afhaalpunten op bedrijventerreinen is wederom een beleidsafweging. Ook hiervoor dienen effecten op de detailhandelsstructuur en ruimtelijke effecten (o.a. verkeers- en milieutechnisch) in overweging genomen te worden. Naar verwachting zullen de effecten op de detailhandelsstructuur gering zijn, door de beperking tot afhaalfunctie. Afhaalpunt van een supermarkt Een grote supermarktketen wil een pick-up-point in een gemeente gaan vestigen, waarbij klanten online bestelde boodschappen kunnen afhalen. Binnen de classificering van internethandel gaat het om een afhaalpunt, dat solitair of geclusterd gevestigd kan worden. De gemeente beslist waar dergelijke afhaalpunten worden toegestaan. Bepalend voor de locatiekeuze zijn verkeerskundige inpasbaarheid door consumentenstromen en logistiek, waarbinnen gekozen kan worden voor: Alleen aansluiten bij winkelconcentratiegebieden. Enkel goed bereikbare gebieden zijn vanuit consumentenoogpunt hiervoor interessant. Het is een beleidsmatige afweging of er aangesloten moet worden bij de heersende branchebeperkingen, wat tot uitdrukking komt in het detailhandelsbeleid en het bestemmingsplan. Het aanwijzen van nieuwe zones waarbinnen (geclusterde) afhaalpunten zijn toegestaan, zoals knooppunten langs invalswegen en randen van bedrijventerreinen. Wanneer hiervoor wordt gekozen, dient geregeld te worden dat door een aanduiding op de verbeelding zones worden aangegeven. Tevens kan er gekozen worden voor een afwijkingsbevoegdheid. Het toestaan van solitaire afhaalpunten, via een afwijkingsbevoegdheid. Internethandel, keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen 15

16 Uitgever Kamer van Koophandel Ontwerp en opmaak Kamer van Koophandel Den Haag, Egbert van Zanten Jaar van uitgave 2013 Meer informatie Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, Hidde van Heide, t , e Meer weten? Ga naar

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Internethandel keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Maart 2013 Inhoud Inleiding 5 1. Internethandel en internetwinkel 6 2. Vormen van internetwinkels 8 2.1 Internetwinkels zonder fysieke

Nadere informatie

Handleiding Internetwinkels gemeente Elburg

Handleiding Internetwinkels gemeente Elburg Handleiding Internetwinkels gemeente Elburg Voor kennisgeving aangenomen d.d. 1 juli 2014 Handleiding Internetwinkels Gemeente Elburg Pagina 2 1. Inleiding De internetwinkel is een relatief nieuw fenomeen

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Inleiding Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Deze nota gaat over de ontwikkelingen in de internetdetailhandel. Dit afgelopen jaar zijn er meerdere verzoeken binnengekomen voor de uitoefening

Nadere informatie

Internetwinkels. Toetsingskader voor aanvragen tot vestiging van internetwinkels in bedrijfspanden en woningen

Internetwinkels. Toetsingskader voor aanvragen tot vestiging van internetwinkels in bedrijfspanden en woningen Internetwinkels Toetsingskader voor aanvragen tot vestiging van internetwinkels in bedrijfspanden en woningen Heerhugowaard Februari 2013 1 Doelstelling notitie Met deze notitie willen wij een algemeen

Nadere informatie

Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013

Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013 Auteur Gemeente Nieuwegein Versie Vastgesteld door BW op 5 maart 2013, Gepubliceerd op 13 maart

Nadere informatie

ruimtelijke effecten van PUP s

ruimtelijke effecten van PUP s ruimtelijke effecten van PUP s Contact: Geert Welten (geert.welten@rho.nl) of Remko Bak (remko.bak@rho.nl) of bel: 010 201 8555 1 Agenda 1. Inleiding 2. Waar gaat het over 3. Doelgroep: afhalen vs. winkelen

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Aanleiding In de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant is de sector detailhandel nadrukkelijk aanwezig. De provincie verplicht gemeenten om de programmering

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad A.T. Bokkers (036) 54484043 Verseon 16 september 2014 Pagina 1/8 Parafen: Onderwerp Toezegging inzake afhaalpunten en kringloopwinkels Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening bestemmingsplan Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening (vastgesteld) 2 bestemmingsplan Bestemmingsplan

Nadere informatie

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W en de raad van de gemeente Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, 16 februari 2016. Betreft: bezwaar versmarkt

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W en de raad van de gemeente Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, 16 februari 2016. Betreft: bezwaar versmarkt Aan het college van B&W en de raad van de gemeente Bergen op Zoom Bergen op Zoom, 16 februari 2016 Betreft: bezwaar versmarkt Geacht College en geachte collega s, De uitspraak op het bezwaar inzake de

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD. Nota. gemeente Valkenswaard Team ROE en VTH 16-06-2014

GEMEENTE VALKENSWAARD. Nota. gemeente Valkenswaard Team ROE en VTH 16-06-2014 V GEMEENTE VALKENSWAARD Nota ondergeschikte detailhandel & internetverkoop gemeente Valkenswaard Team ROE en VTH 16-06-2014 Nota ondergeschikte detailhandel & internetverkoop INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1000 Datum: Februari

Nadere informatie

in Nederland 700.000 medewerkers omzet 83 mil- zet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000

in Nederland 700.000 medewerkers omzet 83 mil- zet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 700.000 medewerkers omzet 83 miljard omzet Afhaalpunten 83 miljard in de 110.000 ruimtelijke winkeliers ordening 700.000 in Nederland 700.000 medewerkers omzet

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00154 Onderwerp Instellen van beroep tegen reactieve aanwijzing provincie die gericht is tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

Nadere informatie

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01)

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Inleiding Voor u ligt de eerste ontwerp partiële herziening van de Structuurvisie Detailhandel gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Toelichting. Regels

Inhoudsopgave. Toelichting. Regels 2 Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Doelstelling bestemmingsplan Binnenstad 7 1.2 Korte Putstraat 1g en 24 in bestemmingsplan Binnenstad 8 1.3 Aanpassing aanduiding 8 Hoofdstuk 2 Juridisch-bestuurlijke

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2 BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht Notitie zienswijzen Notitie zienswijzen Kort Ambacht Het ontwerp-bestemmingsplan Kort Ambacht heeft van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Correctieve herziening. Paraplubestemmingsplan. Huisvesting arbeidsmigranten

Correctieve herziening. Paraplubestemmingsplan. Huisvesting arbeidsmigranten Correctieve herziening Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Toelichting oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Toelichting 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doel... 3 1.2 Ligging en begrenzing plangebied...

Nadere informatie

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder.

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder. Essentie uitspraak: De Afdeling oordeelt dat de deelraad niet onterecht een wijzigingsvoorwaarde wat de bouwhoogte betreft heeft gehanteerd. De Afdeling geeft aan dat de deelraad een groter gewicht aan

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 15 juli 2013 Projectnummer 253.00.02.86.00

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Uitspraak 201109106/1/R3

Uitspraak 201109106/1/R3 pagina 1 van 6 Uitspraak 201109106/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 april 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Son en Breugel Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Toelichting 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 Houttuinen 27-29

Toelichting 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 Houttuinen 27-29 Toelichting 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 Houttuinen 27-29 Gemeente Dordrecht Fase: ontwerp Maart 2014 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Zienswijzennota Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 21 januari 2015 GemHG\Intern\17599 Zaaknr: HG 12838 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening)

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening) Raadsvergadering, 17 september 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Nr.: 20130917 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 17 september 2013 Onderdeel raadsprogramma: 3

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

B i j l a g e : O v e r l e g r e a c t i e s

B i j l a g e : O v e r l e g r e a c t i e s B i j l a g e : O v e r l e g r e a c t i e s Van: Wagenaar, Ruud [mailto:r.wagenaar@hhnk.nl] Verzonden: woensdag 10 september 2014 15:59 Aan: Wim Zilver Onderwerp: Vooroverleg 3.1.1. Bro bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland J Detailhandel 14INK09712 illllllilllililli GHiVSHhNTE HELLF.NDOORN Hcnand 14 ÄPR 2014 Aan de leden van de gemeenteraad tuk ļtľçľw. Ons kenmerk: 14.015/JS/SH Uw contactpersoon: Jildau Schuilenburg Bijlagen:

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS

NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS Gemeente Vianen Afdeling VROM december 2001-1 - 1. Inleiding Met enige regelmaat wordt het gemeentebestuur verzocht medewerking te verlenen aan het gedeeltelijk gebruiken

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Jan van Oosten 10 maart 2015 Opzet 1. Planologische overcapaciteit en ruimtelijke ordening 2. De Ladder begrippen en jurisprudentie 3. Wrap up Planologische

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle Notitie 20121818-03 Hotel Van der Valk te Voorschoten Ruimtelijke scan voorgenomen ontwikkelingen T +31 (0)38 422 14 11 F +31 (0)38 422

Nadere informatie

«JG» Actueel commentaar

«JG» Actueel commentaar Actueel commentaar Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro). 1 Dan zal voor vergelijkbare

Nadere informatie

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014 AKD Gemeentedag 2014 15 maanden Wet aanpassing bestuursprocesrecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat bestuursrecht/omgevingsrecht AKD Advocaten en notarissen Rotterdam Bijzonder hoogleraar milieurecht

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL December 2009 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 1. Aanleiding Het verschijnsel bed and breakfast mag zich verheugen in een toenemende populariteit. De gemeente Valkenburg

Nadere informatie

Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis"

Beleidsnotitie Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis" Behandeld door het college op 18 maart 2003. Vastgesteld door de raad op 31 maart 2003. Publicatie in Huis-aan-Huis op 17 april 2003. Inwerkingtreding

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Paraplu Herziening Kleinschalige Kinderopvang

Paraplu Herziening Kleinschalige Kinderopvang Paraplu Herziening Kleinschalige Kinderopvang ontwerp bestemmingsplan Paraplu Herziening Kleinschalige Kinderopvang Inhoudsopgave T oelichting Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 Inleiding Algemeen Geldende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Voorstel aan Gemeenteraad

Voorstel aan Gemeenteraad Gemeente Sittard-Geleen Voorstel aan Gemeenteraad Reg.nummer: 1295562 Leidend programma Omgeving Onderwerp Bestemmingsplan huis- en tuinboulevard Voorstel 1. De nota van zienswijzen vast te stellen. 2.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kennispark 2013

Bestemmingsplan Kennispark 2013 Bestemmingsplan Kennispark 2013 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (Geanonimiseerde versie en derhalve geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0093677 27 februari 2013 306057 Betreft Beleidsnota detailhandel op bedrijventerrein Keizerswoert 1 Inleiding In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

MMİİ. Afhaalpunteninderuimtelijkeordenin^^ Detailhandel Nederland

MMİİ. Afhaalpunteninderuimtelijkeordenin^^ Detailhandel Nederland Afhaalpunteninderuimtelijkeordenin^^ Position Paper over de ruimtelijke inpassing van afhaalpunten in^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^h MMİİ Detailhandel Position paper Afhaalpunten 1 In de detailhandel staat de

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Musselkanaal NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Bijlagen bij de toelichting BIJLAGE 1 Berekening luchtkwaliteit BIJLAGE 2 Inspraak-

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie