De aangifte van muziekwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aangifte van muziekwerken"

Transcriptie

1 De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor de auteurs Beheer Rechthebbendengegevens 2013

2 INHOUD Lijst van de gebruikte afkortingen Pag. 2 Inleiding Pag. 3 D UTURSNGIFT Pag Waarom mijn werken aangeven? 2. Wat moet er aangegeven worden? 2.1. Onuitgegeven werken 2.2. Uitgegeven werken 3. Hoe meld ik wijzigingen en verbeteringen aan een aangegeven werk? 4. Hoe geef ik bewerkingen, vertalingen, adaptaties en improvisaties aan? 4.1. van beschermde werken 4.2. van werken uit het publiek domein 5. Hoe geef ik een medley (potpourri) aan? n een sample? 6. Hoe vul ik het aangifteformulier in? HT UITGVONTRT Pag Wat is een uitgavecontract? 2. Welke gegevens moeten vermeld worden in het uitgavecontract? 3. Hoe meld ik de opzegging of ontbinding van een uitgavecontract? 4. De voorschotregeling BIJLGN Pag. 15 Verklarende woordenlijst De verdeelsleutels LIJST VN D GBRUIKT FKORTINGN R D O S S SR componist tekstschrijver componist + tekstschrijver arrangeur of bewerker adaptator of tekstaanpasser originele uitgever subuitgever subauteur of subadaptator subarrangeur of subbewerker 2

3 De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor de auteur Inleiding Waarom moet ik mijn werken aangeven? Hoe moet ik mijn werken aangeven? Welke formulieren moet ik meesturen? Mag ik bewerkingen maken van andermans werken? Wat zijn beschermde werken? Welk aandeel krijg ik als componist of als tekstschrijver? Met deze praktische gids proberen wij een antwoord te geven op uw vragen over de aangifte van muziekwerken bij onze dienst. Daarnaast vindt u als bijlage een verklarende woordenlijst en een overzicht van de sleutels die SBM gebruikt om de auteursrechten te verdelen (onder de componisten, tekstschrijvers, bewerkers en adaptators). ls u een beroep doet op een uitgever om uw werken bij het publiek bekend te maken en te commercialiseren, dan zal deze u voorstellen een uitgavecontract te ondertekenen. U kan zich daarop voorbereiden door vóór het afsluiten van het contract de informatie in deze gids door te nemen. U kunt ook via de onlinediensten van Sabam uw muziekwerken en liedjesteksten aangeven (My worx) en de documentatie van uw werken bekijken. Ga hiervoor naar onze website ( en registreer u als onlinegebruiker. Wij hopen dat deze gids voor u een handig instrument wordt en een praktische hulp bij het aangeven van uw werken. Sofie Vlaeminck Operational Manager 3

4 D UTURSNGIFT 1. Waarom mijn werken aangeven? De door SBM geïnde auteursrechten voor een werk kunnen pas correct verdeeld worden als een aantal gegevens bekend zijn, zoals de titel, de naam van de auteur(s) (componist, tekstschrijver, bewerker,...) en de naam van de uitgever(s). Deze gegevens worden aan SBM meegedeeld via de aangifte en dan door de documentatiedienst verwerkt en ingevoerd in een gegevensbank. Op basis van deze informatie verdelen de repartitiediensten van SBM de auteursrechten onder de componisten, tekstschrijvers, bewerkers en eventuele uitgevers. Het is daarom essentieel dat u uw werken op tijd en correct aangeeft. In het lgemeen Reglement van SBM lezen we hierover het volgende: De aangifte dient te gebeuren vóór de uitvoering of de reproductie....er zal geen enkel achterstallig bedrag uitbetaald worden indien het uitblijven van inning of verdeling het gevolg is van een laattijdige aangifte van het werk, of nog, van een onjuiste of onvolledige aangifte. Teneinde de inning en de verdeling van rechten mogelijk te maken is het aangeven van alle uitgegeven werken verplicht. De aangifte van onuitgegeven werken wordt aan de beoordeling van de rechthebbende overgelaten. venwel kan deze laatste geen aanspraak maken op de uitkering van rechten voor de periode voorafgaand aan de aangifte. r wordt voor de aangifte dus een onderscheid gemaakt tussen uitgegeven en niet-uitgegeven werken. 2. Wat moet er aangegeven worden? 2.1. Onuitgegeven werken lgemeen Onuitgegeven muziekwerken worden door de auteurs zelf (de componisten, tekstschrijvers, bewerkers, vertalers) aangegeven via de onlinedienst My worx of met een aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. lle rechthebbenden moeten de onlineaangifte bevestigen of het aangifteformulier ondertekenen. De taak van SBM is in de eerste plaats de inning en juiste verdeling van auteursrechten. en aangifte is daarom enkel nuttig als het werk werkelijk geëxploiteerd wordt of zal worden. Om een werk online aan te kunnen geven moeten alle betrokken personen lid zijn van SBM en moet SBM over hun adressen beschikken. Via de online diensten dienen alle betrokkenen de 4

5 aangifte te bevestigen. Na de registratie van een werk dat online is aangegeven, krijgen alle betrokkenen een bevestigende mail. De aangiftes die wij per post ontvangen, worden pas na een publieke uitvoering of het verschijnen op een drager in onze officiële databank geregistreerd. Wanneer dit gebeurt, ontvangt u hiervan een bevestiging. Tot die tijd worden de aangiftes digitaal gearchiveerd in een schaduwdatabank. Het aangifteformulier heeft een witte en een groene doorslag. De groene mag u bijhouden. Nadat we uw werk hebben geregistreerd krijgt u de witte doorslag (en de eventueel ingediende stukken) terug met het inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum. en exemplaar van het werk is enkel nodig als u aanspraak wil maken op meer dan drie classificatiepunten voor uw werk. Jazz en ernstige muziek krijgen een hogere classificatie dan lichte muziek. Deze classificatie heeft een invloed op de rechten voor uitzendingen op radio en televisie. De ommissie lassificatie Muziek beslist op basis van de partituur of een werk als jazz of klassiek beschouwd kan worden. u een bewerking van het publiek domein aangeeft (zie ook 4.1). U moet ons dan de bewerkingspartituur of een opname bezorgen. Deze wordt voorgelegd aan de ommissie voor Bewerkingen op het Publiek Domein, die zal nagaan of er voldoende creatieve inbreng is om de bewerker een aandeel in de uitvoeringsrechten toe te kennen. u aleatorische of elektroakoestische muziek aangeeft (zie ook 2.1.2). Partituren en geluidsopnames kunt u via onze online diensten uploaden wanneer u kiest voor ernstige muziek. De aangifte van onuitgegeven werken is niet verplicht. De rechthebbenden beslissen zelf of ze het werk aangeven. ls uw werk uitgegeven wordt, moet de uitgever de aangifte ervan regelen, maar ook dan mag u zelf uw werken nog aangeven (bijvoorbeeld om te voorkomen dat u door een vergetelheid van de uitgever geen rechten uitbetaald krijgt) Speciale gevallen * Werken die met leden van een andere auteursvereniging geschreven zijn ls u een werk hebt geschreven met auteurs die aangesloten zijn bij een andere auteursvereniging, dan moet iedere rechthebbende het werk aangeven bij zijn eigen vereniging volgens de regels van die vereniging. Dat neemt niet weg dat elke in het werk betrokken persoon het SBM-aangifteformulier moet ondertekenen. * Film- en toneelmuziek omposities die gebruikt worden in een film of een publiciteitsspot worden aangegeven op dezelfde manier als andere muziek. r moet daarbij ook een aangiftebulletin voor filmmuziek ingediend worden met de titels en de duur van alle muziekwerken in de film of publiciteitsspot. Toneelmuziek wordt aangegeven bij RTS met een aangifteformulier voor dramatische werken. ls deze muziek ook buiten het toneelstuk gespeeld wordt of op geluidsdrager wordt uitgebracht, dan is het aan te raden haar ook aan te geven met een aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. * Voor werken van het ernstige genre dient u elke nieuwe bezetting, instrumentatie of orkestratie afzonderlijk aan te geven met een nieuw aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. * Nodig voor de aangifte van elektroakoestische en aleatorische muziek zijn naast het aangifteformulier ook een opname van het werk en de partituur of een technische beschrijving waarop 5

6 de realisatie van het werk gebaseerd is. Deze werken worden voorgelegd aan de ommissie lassificatie Muziek voor de toekenning van classificatiepunten Uitgegeven muziekwerken De aangifte van uitgegeven muziekwerken valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever, die de uitgave online aangeeft of op de bijlage bij het originele uitgavecontract de nodige gegevens invult. De aangifte dient respectievelijk door alle in het uitgavecontract betrokken rechthebbenden ondertekend te worden of online bevestigd te worden. De aangifte van uitgegeven werken is verplicht. 3. Hoe meld ik wijzigingen en verbeteringen aan een aangegeven werk? U moet het ons melden als de gegevens van een aangifte, zoals de duur, de titel of de rechthebbenden, veranderen. ls het werk nog niet is uitgegeven, dan moet u een nieuwe aangifte doen met de onlinebevestiging of de handtekening van alle rechthebbenden. Bij een onlineaangifte kan u in het veld voor de opmerkingen melden dat het om een wijziging gaat. Op de aangifteformulieren is deze vermelding voorgedrukt. ls het werk uitgegeven is, dan moet u voor uw wijzigingen toestemming vragen aan de uitgever en moet deze laatste een nieuwe uitgeversaangifte doen. 4. Hoe geef ik bewerkingen, vertalingen, adaptaties en improvisaties aan? 4.1. lgemeen r is een verschil tussen bewerkingen, vertalingen en adaptaties van beschermde werken en van werken die niet meer beschermd zijn en dus tot het publiek domein behoren. Voor bewerkingen, vertalingen en adaptaties van beschermde werken moet u vooraf de toelating vragen aan de auteurs van het werk of, als het uitgegeven is, aan de uitgever(s). Werken die behoren tot het publiek domein kunnen vrij bewerkt en vertaald worden. In beide gevallen moet u als bewerker en/of vertaler/adaptator een aangifte doen met de namen van alle betrokken personen. Voor bewerkingen van het publiek domein dient u de bewerkingspartituur of een opname in te dienen en, indien mogelijk, de partituur van het oorspronkelijke werk. Geeft u uw bewerking/vertaling/adaptatie aan onder een nieuwe titel, dan moet u ook de titel van het oorspronkelijke werk vermelden. ls u de titel van het oorspronkelijke werk behoudt, dan kunt u aan uw bewerking/vertaling/adaptatie een originele ondertitel geven om verwarring te vermijden. en onlineaangifte is enkel mogelijk voor bewerkingen van niet-uitgegeven, nog beschermde werken waarvan alle auteurs lid zijn van Sabam. 6

7 en improvisatie op een (on)beschermd werk wordt gelijkgesteld met een bewerking en op dezelfde manier behandeld. en uitzondering vormt de improvisatie op eigen werk, die ingeschreven wordt als een nieuwe compositie Beschermde werken In de uropese Unie is een werk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur. U kunt geen bewerking maken van een onuitgegeven beschermd werk zonder de toelating van alle rechthebbenden. Zij moeten daarom het aangifteformulier ondertekenen, tenzij u een attest bijvoegt waarin zij hun toestemming geven. Dan volstaat uw handtekening op het aangifteformulier. Wilt u een bewerking, vertaling en/of adaptatie maken van een beschermd muziekwerk dat uitgegeven is, dan moet u daarvoor de toelating vragen aan de uitgever(s): 1. ls u voor uw bewerking toestemming moet vragen aan de originele uitgever(s), dan dient(en) deze(n) met u een bewerkerscontract af te sluiten en de bewerking aan te melden bij SBM. Is er in het oorspronkelijke werk een bewerker betrokken, dan moet deze uitdrukkelijk akkoord gaan met uw nieuwe bewerking. 2. ls u toestemming moet vragen aan de plaatselijke vertegenwoordiger(s) van de originele uitgever(s) (= de subuitgever(s)), dan dient u ons een attest te bezorgen waarmee deze uitgever(s) u de toelating geeft (geven). In dit attest moet ook vermeld worden of u als bewerker, vertaler of adaptator recht heeft op een deel van de auteursrechten. ls u toestemming krijgt maar geen aandeel in de rechten, dan worden de auteursrechten voor uw bewerking, vertaling, adaptatie of improvisatie volledig overgedragen op het oorspronkelijke werk. U kunt de namen en adressen van uitgevers van beschermde werken opvragen op de website van Sabam ( of bij customer service Werken uit het publiek domein Na de wettelijke beschermingsperiode behoren werken tot het publiek domein en mogen ze vrij gebruikt worden. Ze kunnen nog wel aanleiding geven tot bescherming (en dus tot de inning van auteursrechten) als ze bewerkt of vertaald worden. De bescherming geldt dan enkel voor de bewerking/vertaling/adaptatie in kwestie. De voor deze bewerkingen verplichte partituur of geluidsdrager wordt voorgelegd aan de ommissie voor Bewerkingen op het Publiek Domein, die bepaalt of de bewerking kan aanvaard worden als een nieuw werk. Bestaat een werk uit een bewerking van het publiek domein en een nieuw gedeelte, dan kunt u zich bij de aangifte ook als componist opgeven. 5. Hoe geef ik een medley (potpourri) aan? Voor het gebruik van beschermde werken in een medley moet u vooraf toestemming vragen, voor uitgegeven werken aan de (sub)uitgevers en voor niet-uitgegeven aan de auteurs. ls u geen toelating krijgt, maar de medley wordt toch geëxploiteerd, dan gaan de auteursrechten automatisch over naar het(de) originele werk(en). De aangifte van een medley gebeurt met een aangifteformulier voor muziek en liedjesteksten, waarbij u duidelijk vermeldt welke werken als basis dienen of gebruikt worden. U geeft zichzelf als bewerker op, tenzij er ook eigen muziek in de medley verwerkt is. Dan kunt u zich ook als componist vermelden. 7

8 U dient (een kopie van) de toelating(en) bij uw aangifte te voegen. In deze toelating(en) moet niet alleen vermeld staan dat u het gebruikte werk mag bewerken, maar ook dat u het mag inlassen in de medley. U kunt enkel een bewerkersaandeel krijgen, als u dit in de toelating toegekend wordt. 6. Hoe vul ik de aangifte in? 6.1. Titel Het is af te raden dezelfde titel of ondertitel te gebruiken voor werken met gemeenschappelijke rechthebbenden. Dit kan immers leiden tot vergissingen bij de afrekening van de rechten, bijvoorbeeld ten gevolge van onvolledig ingevulde programma's of onvolledige gegevens op cd-labels Gebaseerd op ls u een bewerking of een vertaling hebt gemaakt, dan moet u hier de titel van het oorspronkelijke werk vermelden Duur Het is van belang dat u de tijdsduur van het werk invult. Deze wordt immers gebruikt bij het berekenen van de auteursrechten voor publieke uitvoeringen. De auteursrechten voor uitzendingen op radio en tv worden berekend op basis van de werkelijk uitgezonden duur van de werken Genre Hier moet u het juiste genre invullen. an muziekwerken zonder aanduiding van het genre worden automatisch drie punten toegekend. Jazz- en klassieke werken kunnen een hogere classificatie krijgen als een volledige partituur wordt ingediend Geschreven voor (enkel op het aangifteformulier) ls het werk geschreven is voor een film, tv-serie, theaterstuk of publiciteitsspot, dan kan u dat hier meedelen. Bij de onlineaangifte kunt u dit aangeven bij beoogd gebruik Naam en voorna(a)m(en) De namen en voornamen van alle componisten, tekstdichters, adaptators/vertalers en bewerkers moeten ingevuld worden. Dit geldt ook voor personen die geen lid zijn van SBM. De juiste schrijfwijze van de namen en voornamen of pseudoniemen dient strikt gerespecteerd te worden. ls u een werk wil aangeven onder uw pseudoniem, dan dient u deze naam op het aangifteformulier te vermelden. Bij de onlineaangifte moeten alle betrokken personen lid zijn van Sabam (tenzij ze DP zijn) en we moeten hun adres kennen. De namen van de mensen waarmee u in het verleden al aangiftes hebt gedaan en waarvan we het adres hebben, kunnen uit een lijst gekozen worden. Hun correcte gegevens worden dan automatisch ingevuld IP name number Het IP name number is een uniek internationaal nummer dat toegekend wordt aan elk lid van een auteursvereniging en al zijn pseudoniemen. Met dit nummer kunnen we leden van auteursverenigingen meteen identificeren. ls u dit nummer niet kent, gelieve dan al de voornamen te 8

9 vermelden. Bij de onlineaangifte wordt dit nummer automatisch ingevuld voor u en de personen die u uit het hierboven vermelde lijstje hebt kunnen kiezen Handtekeningen Het aangifteformulier moet de handtekeningen bevatten van alle personen die in het werk betrokken zijn, ook als ze geen lid van SBM zijn. Voor overleden auteurs moeten de erfopvolgers tekenen. en onlineaangifte moet door alle betrokken personen aanvaard worden. Zij krijgen automatisch een mail met de vraag zich online akkoord te verklaren met de aangifte. Kan er iemand niet per mail bereikt worden, dan is de aangifte ongeldig en moet ze opnieuw gedaan worden. Dit is ook het geval als ze na 45 dagen niet door iedereen aanvaard is en in samenwerking geschreven werk Op het aangifteformulier worden hierover twee vragen gesteld: 1. Is het werk in samenwerking geschreven? ja/neen 2. Indien neen, heeft de componist het exclusieve recht om de tekst op muziek te zetten? ja/neen ls een werk door twee of meer personen in samenwerking is gemaakt waarbij hun individuele bijdrage duidelijk is, dan mogen zij met hun respectieve bijdrage geen samenwerking met iemand anders aangaan. Dit betekent vooral dat de componist van een lied geen nieuwe tekst op zijn muziek mag laten schrijven en dat de tekstschrijver zijn tekst niet door iemand anders mag laten toonzetten. en toonzetting van een vroeger geschreven tekst is een werk dat niet in samenwerking is geschreven. Hetzelfde geldt voor een tekst op een vroeger geschreven compositie. ls een componist het exclusief recht heeft verkregen om een tekst te toonzetten, dan kan een andere componist deze tekst niet opnieuw toonzetten zonder het schriftelijk akkoord van de eerste componist. Dit komt overeen met de toestand van een werk dat in samenwerking is geschreven. 9

10 HT UITGVONTRT 1. Wat is een uitgavecontract? uteurs (componisten, tekstschrijvers, arrangeurs ) kunnen een beroep doen op uitgevers om hun werken te promoten en te commercialiseren, bijvoorbeeld door de opname van een cd of door de publicatie van een partituur. In ruil daarvoor staan de auteurs een deel van hun rechten af aan de uitgever. Beide partijen sluiten in dat geval een uitgavecontract af, dat hun rechten en plichten vastlegt en de verdeling van de rechten bepaalt. Zolang een uitgavecontract loopt, kunnen de auteurs hun werken niet afstaan aan een andere uitgever voor hetzelfde gebied. ndere benamingen voor een uitgavecontract zijn overeenkomst van overdracht en uitgave van een muziekwerk, afstandsakte en overdrachtscontract. De aangifte van het uitgavecontract bij SBM valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Het daartoe bestemde formulier, bijlage bij het origineel uitgavecontract, dat een aantal basisgegevens uit het uitgavecontract bevat, moet ondertekend worden door alle in het uitgavecontract betrokken rechthebbenden. De aangifte kan ook online ingediend worden als alle betrokkenen lid zijn van SBM en hun adres ons bekend is. 2. Welke gegevens moeten vermeld worden in het uitgavecontract? Om een juiste verdeling van de auteursrechten te garanderen moeten we over correcte gegevens beschikken. Het is daarom aan te raden na te gaan of de volgende punten vermeld zijn in het uitgavecontract en op het formulier Titel(s) van de werken De titel (en de eventuele ondertitel) van de werken die onder het contract vallen, moet gelijk zijn aan de titel op de eventuele auteursaangifte. ls men de titel wil wijzigen, dan moet men zowel de nieuwe als de oude titel vermelden in het contract. De titel op het materiaal (D, partituur, ) primeert hoe dan ook en geldt als originele titel. De vorige titel blijft behouden in onze databank als alternatieve titel Namen van de rechthebbenden Let op de correcte spelling van de namen en geef voor elke rechthebbende de juiste hoedanigheid aan (componist, tekstschrijver, bewerker, vertaler, tekstaanpasser of uitgever). ls het werk vooraf aangegeven is door de auteurs, dan moeten de namen van deze aangifte natuurlijk ook voorkomen in het uitgavecontract Verdeling van de rechten De rechten moeten verdeeld worden volgens de sleutels die vastgelegd zijn in het lgemeen Reglement (zie bijlage). lke afwijking van die sleutels moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur, behalve wanneer het uitgeversaandeel lager is dan dat voorzien in het lgemeen Reglement en de rest gelijk over het muziek- en tekstgedeelte wordt verdeeld. 10

11 De uitgever ontvangt of van de uitvoeringsrechten, die altijd in breuken worden uitgedrukt. ls er geen verdeelsleutel in het contract staat, dan krijgt de uitgever. ls er een bewerker is, ontvangt de uitgever eveneens. De uitgever ontvangt 50% van de mechanische reproductierechten, die altijd in percenten worden uitgedrukt. ls er een bewerker is, dan vermindert het uitgeversaandeel met 10%, tenzij het contract een van de volgende verdeelsleutels bevat: : 20% : 40 % : 20% R: R: 10% O: O: 50% 2.4. lausule over het bewijsmateriaal nkel als het contract het vereist, moet de uitgever een bewijsexemplaar (een commerciële geluidsdrager, een gedrukte partituur ) bij zijn uitgeversaangifte voegen Duur van het uitgavecontract ls deze clausule ontbreekt, wordt aangenomen dat het contract loopt voor de totale beschermingsduur, tot het werk tot het publiek domein behoort Gebied waar het uitgavecontract van toepassing is Meestal geldt een uitgavecontract wereldwijd, maar men kan zich beperken tot een aantal landen. Zo kan een contract enkel geldig zijn voor de Benelux of voor België lausule over eventuele subuitgave in het buitenland De originele uitgever kan een beroep doen op een subuitgever in het buitenland om het werk in een bepaald gebied te exploiteren. In ruil daarvoor krijgt de subuitgever een aandeel in de rechten.. UITVORINGSRHTN De originele uitgever mag ten hoogste aan de subuitgever afstaan. In principe wordt het aandeel van de subuitgever enkel van het aandeel van de originele uitgever afgehouden. ls de originele uitgever slechts van de uitvoeringsrechten heeft, kan hij in sommige gevallen toch afstaan aan de subuitgever. We overlopen even de verschillende mogelijkheden: 1. de originele uitgever heeft Het aandeel van de auteurs blijft ongewijzigd. De uitgever beslist welk aandeel van zijn rechten hij aan de subuitgever afstaat. 2. de originele uitgever heeft ls in het contract vermeld staat dat de uitgever de helft van de totale rechten mag afstaan, dan wordt een extra afgehouden van het auteursaandeel. De verschillende opties vindt u in de bijlage Verdeelsleutels. ls de subuitgever een nieuwe versie toestaat, dan wordt het aandeel van de bewerker en/of adaptator voor de uitvoeringsrechten altijd afgehouden van het aandeel van de auteurs. Daarom 11

12 moet in het originele uitgavecontract vermeld worden of de subuitgever toestemming mag geven voor bewerkingen en/of adaptaties zonder inspraak van de auteurs. Twee voorbeelden: 8/12 O - WORDT O - S S SR O - WORDT O - S S SR B. MHNISH RPRODUTIRHTN r zijn twee mogelijkheden: 1. afstand van (een gedeelte van) het uitgeversaandeel De uitgever kan (een gedeelte van) zijn eigen aandeel afstaan aan de subuitgever. en voorbeeld: 25% 25 % 25 % 25% WORDT 25 % OF 25 % O 50% O 25 % O - S 25 % S 2. afstand van een deel van de totale rechten Wanneer de originele uitgever een bepaald percentage van de totale rechten afstaat aan de subuitgever, worden de aandelen van alle rechthebbenden met dat percentage verminderd. Meestal bedraagt dit percentage (een hoger percentage staat het lgemeen Reglement niet toe), maar andere verdelingen zijn ook mogelijk. 25 % 12, 25 % WORDT 12, => van de totale rechten O O 25,00 % S 50,00 % Volgens dit voorbeeld werd overeengekomen dat van de totale rechten wordt afgestaan aan de subuitgever. Iedere betrokkene (, en O) staat de helft van zijn aandeel af aan de subuitgever. 25 % 18,75 % 25 % WORDT 18,75 % => 25 % van de totale rechten O O 37, S 25,00 % In dit voorbeeld werd overeengekomen dat 25 % van de totale rechten aan de subuitgever wordt afgestaan. en vierde van 25 % is gelijk aan 6,25 %. r blijft dus 18,75 % (= 25% - 6,25 %) over voor zowel de als de. Verder dient nog een vierde te worden afgestaan van de uitgever (1/4 van = 12,). 12

13 en afstand van een gedeelte van de totale rechten is alleen mogelijk als het uitgavecontract een clausule hierover bevat! Voor de mechanische reproductierechten wordt het aandeel van de subbewerker en/of subadaptator altijd afgehouden van het aandeel van de subuitgever. nkele voorbeelden: 25 % 25 % 25 % WORDT 25 % => 100 % afstand van uitgevers- O - O - % aandeel S S 40 % S 12,5 % 12,5 % 12,5 % WORDT 12,5 % => fstand van 50% O 25,0 % O 25,0 % van de totale rechten S 50,0 % S 30,0 % S 10,0 % SR 10,0 % Dit heeft dus geen invloed op de aandelen van de auteurs en de originele uitgever lausule over bewerkingen, vertalingen en adaptaties ls de uitgever of subuitgever het werk mag laten bewerken of vertalen, dan moet er een clausule zijn die bepaalt of dit mag gebeuren - met de toestemming van de auteurs, na eerst hun akkoord gevraagd te hebben of - zonder de toestemming van de auteurs d.w.z. dat zij bij de ondertekening van het contract reeds hun akkoord geven Datum waarop het contract is afgesloten ls deze datum ontbreekt dan geldt de dag van ontvangst van de bijlage bij het originele uitgavecontract als begindatum Handtekening lle rechthebbenden die in het uitgavecontract betrokken zijn, moeten het contract ondertekenen. 3. Hoe de opzegging of ontbinding van een uitgavecontract melden? ls een van de partijen vindt dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt, kan men besluiten het contract te ontbinden. r zijn drie mogelijkheden om een contract te verbreken: 1. alle partijen gaan akkoord met de verbreking van het contract 13

14 2. de eiser stapt naar het gerecht 3. het contract bevat een clausule hieromtrent Dit is een mogelijke formulering van de clausule over de ontbinding: Bij nalatigheid van een contractant om alle of een deel van zijn verplichtingen na te komen kan de andere contractant hem per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien de eerstgenoemde contractant zes maanden na verzending van deze brief nog steeds in gebreke blijft, dan wordt het contract van rechtswege ontbonden. De ontbinding van een uitgavecontract meldt u door ons een kopie op te sturen van het aangetekend schrijven dat aan de tegenpartij gericht is. 4. De voorschotregeling Bij het afsluiten van een uitgavecontract kan de uitgever een voorschot op de auteursrechten uitbetalen aan de auteur(s). 4.1 Voorschotten terugvorderbaar op de mechanische reproductierechten De uitgever recupereert dit voorschot op de mechanische reproductierechten van de auteur(s): die rechten worden uitbetaald aan de uitgever tot het voorschot is ingelopen. De uitgever moet SBM verwittigen wanneer het voorschot ingelopen is. De uitgever kan het voorschot enkel terugvorderen op werken die bij hem in uitgave zijn. en voorschotregeling wordt bij SBM aangemeld door de uitgever met een kopie van het uitgavecontract, medeondertekend door de auteur(s), waarin het bedrag van het voorschot vermeld is. Bij iedere repartitie delen we op de afrekeningsstaten van de auteur(s) en van de uitgever het bedrag mee dat al is uitbetaald aan de uitgever. Zo kunnen beide partijen de stand van de voorschotregeling volgen. 4.2 Voorschotten terugvorderbaar op alle rechten De uitgever recupereert dit voorschot op zowel de mechanische reproductierechten als de uitvoeringsrechten van de auteur(s). Daarvoor ondertekenen uitgever en auteur een overdracht van schuldvordering. Dit is een afzonderlijke akte los van het uitgavecontract. In de overdracht van schuldvordering staat duidelijk 1. het bedrag van het uitgekeerde voorschot 2. de uitdrukkelijke bepaling dat het voorschot op alle auteursrechten van de intellectueel rechthebbende ingelopen mag worden 3. dat de uitgever verplicht is SBM op de hoogte te brengen wanneer de schuldvordering ingelopen is 14

15 BIJLGN Verklarende woordenlijst angifte anmelden of indienen van een werk door een lid van SBM. Dit gebeurt met een aangifteformulier. angifteformulier (of aangiftebulletin) Het formulier waarmee een werk wordt aangegeven. daptatie anpassing van een tekst van een werk. Ook een vertaling van een tekst kan beschouwd worden als een adaptatie. daptator of tekstbewerker/-aanpasser Persoon die de tekst zo aanvult of verandert dat het werk door zijn creatieve bijdrage een persoonlijke stempel gaat dragen. frekening Uitbetaling van de auteursrechten door SBM aan de rechthebbenden. De afrekeningsstaat is het overzicht van de uitbetalingen. leatorische muziek Muziek die behoort tot het ernstige genre en waarvan de uitvoering afhankelijk is van het toeval. lgemeen contract ontract tussen een originele uitgever (= afstanddoende partij) en een subuitgever (=verkrijgende partij) waarbij voor een verzameling van werken (= catalogus) de originele uitgever (een deel van) de rechten afstaat aan de subuitgever. rrangeur of bewerker Persoon die de muziek zo aanvult of verandert dat het werk door zijn creatieve bijdrage een persoonlijke stempel gaat dragen. uteur In de ruime betekenis of auteursrechtelijke betekenis van het woord (zoals in auteursrechten, auteursmaatschappij en auteursaangifte) is het de verzamelnaam voor componisten, tekstdichters, bewerkers, adaptators, vertalers. In de enge betekenis van het woord is het de tekstdichter of de tekstschrijver, dit is de persoon die de woorden of de tekst geschreven heeft. uteursaangifte en auteursaangifte, ook auteursdeclaratie of manuscriptdeclaratie genaamd, is de aangifte van de werken door de auteurs (componist, auteur, bewerker, adaptator/vertaler). Beschermde werken Dit zijn werken die door de auteurswet beschermd zijn. De werken zijn beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur. Deze bescherming is automatisch en ontstaat samen met het werk. Na de wettelijke beschermingsperiode komt het werk in het publiek domein terecht. Bewerker Zie arrangeur.

Aangifte uitgegeven muziekwerken. Praktische gids voor de uitgever

Aangifte uitgegeven muziekwerken. Praktische gids voor de uitgever angifte uitgegeven muziekwerken Praktische gids voor de uitgever Beheer rechthebbendengegevens 2013 INHOUD Lijst van de gebruikte afkortingen Pag. 3 Ter inleiding Pag. 4 D UITGVRSNGIFT Pag. 5 1. Waarom

Nadere informatie

[HANDLEIDING VOORSCHOT]

[HANDLEIDING VOORSCHOT] 2016 SABAM Customer Service [HANDLEIDING VOORSCHOT] Wat is een voorschot en hoe regel ik het praktisch. Handleiding voorschot Inhoud Inleiding... 2 1. Voorschotten terugvorderbaar op de mechanische reproductierechten...

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie Voorstel van

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract Het licentiecontract Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres :

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : UITGAVECONTRACT Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : hierna genoemd de AUTEUR, enerzijds, en : Vennootschap : vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Muziekuitgave overeenkomst

Muziekuitgave overeenkomst Muziekuitgave overeenkomst De ondergetekenden: Componist/Tekstdichter Naam Straat Postcode en woonplaats Pseudoniem Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen "de Auteur" en de Uitgever Naam :....................

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Repartitiereglement van

Repartitiereglement van Repartitiereglement van de Vereniging Buma als bedoeld in artikel 29, lid3 van de stauten van de Vereniging Buma, laatstelijk gewijzigd op de ledenvergadering van 16 mei 2012. Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud:

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud: BUMA, STEMRA en SENA VvK - februari 2001 Inhoud: 1. Ensemble X op een lunchconcert 2. Live uitzending op radio en tv 3. CD-productie in eigen beheer 4. CD op radio en tv 5. Wat doen Buma en Stemra? 6.

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl ABN AMRO Bank 43 30 73 500 ING Bank 69 73 60 016 Postbank 372484

Nadere informatie

Het productie-artiestcontract

Het productie-artiestcontract Het productie-artiestcontract Check-list voor het onderhandelen over een productie-artiestcontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich

Nadere informatie

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een manuscript en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je

Nadere informatie

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding!

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! In ons dagelijkse leven kunnen we niet zonder muziek. Voor heel wat winkels,

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP Tussen, ALGEMENE VOORWAARDEN SABAM C.V.B.A. - Burgerlijke Vennootschap Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers met maatschappelijke zetel te 1040

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een muziekwerk en de weg naar het publiek is er een belangrijke stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als

Nadere informatie

SABAM Muziek op een beelddrager

SABAM Muziek op een beelddrager SABAM Muziek op een beelddrager Muziek op een beelddrager - Pagina 2 - INHOUDSTAFEL 1. Algemene principes 2. Mechanisch reproductierecht 2.1. Synchronisatierechten 2.1.1. Films publicitaire spots videoproducties

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN

OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST PARTICULIERE RADIO-OMROEP ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN, SABAM C.V.B.A. - BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1040

Nadere informatie

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie.

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Voorwerp. 1.1. Door het aangifteformulier in te vullen, dient de audiovisuele producent waarvan de gegevens op het aangifteformulier zijn vermeld (hierna: de Producent ),

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

Verdelingsreglement. kabelrechten

Verdelingsreglement. kabelrechten Verdelingsreglement kabelrechten 1 DEEL 1: Algemene principes 1. Inleiding Gelet op de Richtlijn 93/83 van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres :

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : 1 UITGAVECONTRACT Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : hierna genoemd de AUTEUR, enerzijds, en : Vennootschap : vertegenwoordigd

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe aangifte van een nalatenschap

Nieuwe aangifte van een nalatenschap Nieuwe aangifte van een nalatenschap VLABEL-01-150923 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX Opname-overeenkomst Namen artiest(-en):............................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN SCHRIJVERS EN VERTALERS AANMELDINGSFORMULIER Ik geef mij op als lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. Professioneel werkzaam op dat gebied sluit ik mij aan bij (het selecteren

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Fonografische Reproductierechten

Fonografische Reproductierechten Fonografische Reproductierechten ALGEMENE PRINCIPES Alleen de auteur van een literair of artistiek werk heeft het recht om het op welke wijze of in welk vorm ook te REPRODUCEREN of te laten reproduceren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst

NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst met licentieovereenkomst Inhoud pag 1. Intentieverklaring/Inleiding bij NAPK/VvL-contract voor het schrijven van een theatertekst pag 2. Contract

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

(Sub)uitgevers en betalingen uit het buitenland

(Sub)uitgevers en betalingen uit het buitenland (SUB-)UITGEVERS EN BUITENLAND (Sub)uitgevers en betalingen uit het buitenland Hoe werkt het? Wat gebeurt er eigenlijk als uw liedje een hit wordt in het buitenland? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste bedragen

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Gegevens voor de in 2013 uitgegeven periodieke publicaties Uiterste datum van inlevering: 30 juni 2015 Reprografierechten voor de uitgevers van periodieke publicaties?

Nadere informatie

Codenummer 1 : Vak voorbehouden voor SABAM) Ondergetekende verklaart de werken in deze collectieve opgave te hebben uitgevoerd in de volgende zalen :

Codenummer 1 : Vak voorbehouden voor SABAM) Ondergetekende verklaart de werken in deze collectieve opgave te hebben uitgevoerd in de volgende zalen : AARLENSTRAAT, 75-77 040 BRUSSEL Het auteursrecht is het loon van de auteur www.sabam.be VIERMAANDELIJKSE OPGAVE VAN UITGEVOERDE WERKEN IN HET BUITENLAND LIVEMUZIEK VOOR EEN OPTIMALE GEGEVENSVERWERKING

Nadere informatie

UITGAVE-OVEREENKOMST

UITGAVE-OVEREENKOMST UITGAVE-OVEREENKOMST TUSSEN ENERZIJDS Componist Naam: Voornaam: Adres: Tekstschrijver Naam: Voornaam: Adres: hierna genoemd de AUTEUR, EN ANDERZIJDS: Muziekuitgever Naam en rechtsvorm: Met maatschappelijke

Nadere informatie

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld.

Procibel zal van Auvibel de bedragen ontvangen die onder de door haar vertegenwoordigde producenten moeten worden verdeeld. REPARTITIEREGLEMENT De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en de privé-kopieën van werken op geluids- en audiovisueel gebied heeft een vergoedingsmechanisme in het leven

Nadere informatie

Muziekgebruik en Buma

Muziekgebruik en Buma Muziekgebruik en Buma Informatie Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t (023) 799 79 99 f (023) 799 77 77 e info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma is de auteursrechtorganisatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014)

Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014) Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014) Artikel I, onderdeel C, komt te luiden: Artikel 45d Auteurswet 1. Tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND Tussen de ondergetekenden: 1. Vertolkend kunstenaar:... of ingeval van erfopvolging vertegenwoordigd door 1..., komend tot de erfenis in de hoedanigheid

Nadere informatie

Reglement Go For Zero wedstrijd Samen hertekenen we de weg

Reglement Go For Zero wedstrijd Samen hertekenen we de weg Reglement Go For Zero wedstrijd Samen hertekenen we de weg Artikel 1 De wedstrijd Samen hertekenen we de weg wordt georganiseerd door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, met maatschappelijke

Nadere informatie

LICENTIE-OVEREENKOMST

LICENTIE-OVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST (versie d.d. oktober 2007) LICENTIE-OVEREENKOMST voor het opvoeren van een bestaand toneelstuk geschreven in de Nederlandse taal - Bij dit contract hoort een toelichting die te vinden

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deauteurs, neem dan contact op met de

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht deel 6 - Wie wordt beschermd door het auteursrecht? Hebt u een vraag of wilt u zich graag

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 )

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Bijlage 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN FOTOGRAFISCH BEELDMATERIAAL (Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Afdeling:...

Nadere informatie

LICENTIE OVEREENKOMST

LICENTIE OVEREENKOMST LICENTIE OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. Naam :..................................... Straat :..................................... Pc + woonplaats :..................................... hierna te noemen

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen;

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen; Kiosk versie Overeenkomst vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Producent, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Hoe de formulieren correct invullen? U zal merken dat de globale structuur van de formulieren dezelfde gebleven is om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mede te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 Bron : JUSTITIE Publicatie : 27-07-1994 nummer : 1994009586 bladzijde : 19297 Dossiernummer : 1994-06-30/35 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Verdeelbarema. Leenrecht

Verdeelbarema. Leenrecht Verdeelbarema Leenrecht 1 Eerste deel : in België geïnde bedragen A. Wettelijk Kader Artikels XI 243 tot XI 245 van het Wetboek Economisch Recht en het K.B. van 13 december 2012 betreffende de vergoeding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Overeenkomst Journalisten

Overeenkomst Journalisten Overeenkomst Journalisten De ondergetekende. 1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC, Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV 2. de journalist/ freelancer schrijver,

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2016

Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :...

Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs. Datum :... SEMU-nr. :... Overeenkomst SEMU Hogescholen en Kunstsecundair Onderwijs Voorbehouden aan SEMU Datum :... SEMU-nr. :... TUSSEN Inrichtende macht (naam, rechtsvorm en adres):... Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie