De aangifte van muziekwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aangifte van muziekwerken"

Transcriptie

1 De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor de auteurs Beheer Rechthebbendengegevens 2013

2 INHOUD Lijst van de gebruikte afkortingen Pag. 2 Inleiding Pag. 3 D UTURSNGIFT Pag Waarom mijn werken aangeven? 2. Wat moet er aangegeven worden? 2.1. Onuitgegeven werken 2.2. Uitgegeven werken 3. Hoe meld ik wijzigingen en verbeteringen aan een aangegeven werk? 4. Hoe geef ik bewerkingen, vertalingen, adaptaties en improvisaties aan? 4.1. van beschermde werken 4.2. van werken uit het publiek domein 5. Hoe geef ik een medley (potpourri) aan? n een sample? 6. Hoe vul ik het aangifteformulier in? HT UITGVONTRT Pag Wat is een uitgavecontract? 2. Welke gegevens moeten vermeld worden in het uitgavecontract? 3. Hoe meld ik de opzegging of ontbinding van een uitgavecontract? 4. De voorschotregeling BIJLGN Pag. 15 Verklarende woordenlijst De verdeelsleutels LIJST VN D GBRUIKT FKORTINGN R D O S S SR componist tekstschrijver componist + tekstschrijver arrangeur of bewerker adaptator of tekstaanpasser originele uitgever subuitgever subauteur of subadaptator subarrangeur of subbewerker 2

3 De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor de auteur Inleiding Waarom moet ik mijn werken aangeven? Hoe moet ik mijn werken aangeven? Welke formulieren moet ik meesturen? Mag ik bewerkingen maken van andermans werken? Wat zijn beschermde werken? Welk aandeel krijg ik als componist of als tekstschrijver? Met deze praktische gids proberen wij een antwoord te geven op uw vragen over de aangifte van muziekwerken bij onze dienst. Daarnaast vindt u als bijlage een verklarende woordenlijst en een overzicht van de sleutels die SBM gebruikt om de auteursrechten te verdelen (onder de componisten, tekstschrijvers, bewerkers en adaptators). ls u een beroep doet op een uitgever om uw werken bij het publiek bekend te maken en te commercialiseren, dan zal deze u voorstellen een uitgavecontract te ondertekenen. U kan zich daarop voorbereiden door vóór het afsluiten van het contract de informatie in deze gids door te nemen. U kunt ook via de onlinediensten van Sabam uw muziekwerken en liedjesteksten aangeven (My worx) en de documentatie van uw werken bekijken. Ga hiervoor naar onze website (http://www.sabam.be) en registreer u als onlinegebruiker. Wij hopen dat deze gids voor u een handig instrument wordt en een praktische hulp bij het aangeven van uw werken. Sofie Vlaeminck Operational Manager 3

4 D UTURSNGIFT 1. Waarom mijn werken aangeven? De door SBM geïnde auteursrechten voor een werk kunnen pas correct verdeeld worden als een aantal gegevens bekend zijn, zoals de titel, de naam van de auteur(s) (componist, tekstschrijver, bewerker,...) en de naam van de uitgever(s). Deze gegevens worden aan SBM meegedeeld via de aangifte en dan door de documentatiedienst verwerkt en ingevoerd in een gegevensbank. Op basis van deze informatie verdelen de repartitiediensten van SBM de auteursrechten onder de componisten, tekstschrijvers, bewerkers en eventuele uitgevers. Het is daarom essentieel dat u uw werken op tijd en correct aangeeft. In het lgemeen Reglement van SBM lezen we hierover het volgende: De aangifte dient te gebeuren vóór de uitvoering of de reproductie....er zal geen enkel achterstallig bedrag uitbetaald worden indien het uitblijven van inning of verdeling het gevolg is van een laattijdige aangifte van het werk, of nog, van een onjuiste of onvolledige aangifte. Teneinde de inning en de verdeling van rechten mogelijk te maken is het aangeven van alle uitgegeven werken verplicht. De aangifte van onuitgegeven werken wordt aan de beoordeling van de rechthebbende overgelaten. venwel kan deze laatste geen aanspraak maken op de uitkering van rechten voor de periode voorafgaand aan de aangifte. r wordt voor de aangifte dus een onderscheid gemaakt tussen uitgegeven en niet-uitgegeven werken. 2. Wat moet er aangegeven worden? 2.1. Onuitgegeven werken lgemeen Onuitgegeven muziekwerken worden door de auteurs zelf (de componisten, tekstschrijvers, bewerkers, vertalers) aangegeven via de onlinedienst My worx of met een aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. lle rechthebbenden moeten de onlineaangifte bevestigen of het aangifteformulier ondertekenen. De taak van SBM is in de eerste plaats de inning en juiste verdeling van auteursrechten. en aangifte is daarom enkel nuttig als het werk werkelijk geëxploiteerd wordt of zal worden. Om een werk online aan te kunnen geven moeten alle betrokken personen lid zijn van SBM en moet SBM over hun adressen beschikken. Via de online diensten dienen alle betrokkenen de 4

5 aangifte te bevestigen. Na de registratie van een werk dat online is aangegeven, krijgen alle betrokkenen een bevestigende mail. De aangiftes die wij per post ontvangen, worden pas na een publieke uitvoering of het verschijnen op een drager in onze officiële databank geregistreerd. Wanneer dit gebeurt, ontvangt u hiervan een bevestiging. Tot die tijd worden de aangiftes digitaal gearchiveerd in een schaduwdatabank. Het aangifteformulier heeft een witte en een groene doorslag. De groene mag u bijhouden. Nadat we uw werk hebben geregistreerd krijgt u de witte doorslag (en de eventueel ingediende stukken) terug met het inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum. en exemplaar van het werk is enkel nodig als u aanspraak wil maken op meer dan drie classificatiepunten voor uw werk. Jazz en ernstige muziek krijgen een hogere classificatie dan lichte muziek. Deze classificatie heeft een invloed op de rechten voor uitzendingen op radio en televisie. De ommissie lassificatie Muziek beslist op basis van de partituur of een werk als jazz of klassiek beschouwd kan worden. u een bewerking van het publiek domein aangeeft (zie ook 4.1). U moet ons dan de bewerkingspartituur of een opname bezorgen. Deze wordt voorgelegd aan de ommissie voor Bewerkingen op het Publiek Domein, die zal nagaan of er voldoende creatieve inbreng is om de bewerker een aandeel in de uitvoeringsrechten toe te kennen. u aleatorische of elektroakoestische muziek aangeeft (zie ook 2.1.2). Partituren en geluidsopnames kunt u via onze online diensten uploaden wanneer u kiest voor ernstige muziek. De aangifte van onuitgegeven werken is niet verplicht. De rechthebbenden beslissen zelf of ze het werk aangeven. ls uw werk uitgegeven wordt, moet de uitgever de aangifte ervan regelen, maar ook dan mag u zelf uw werken nog aangeven (bijvoorbeeld om te voorkomen dat u door een vergetelheid van de uitgever geen rechten uitbetaald krijgt) Speciale gevallen * Werken die met leden van een andere auteursvereniging geschreven zijn ls u een werk hebt geschreven met auteurs die aangesloten zijn bij een andere auteursvereniging, dan moet iedere rechthebbende het werk aangeven bij zijn eigen vereniging volgens de regels van die vereniging. Dat neemt niet weg dat elke in het werk betrokken persoon het SBM-aangifteformulier moet ondertekenen. * Film- en toneelmuziek omposities die gebruikt worden in een film of een publiciteitsspot worden aangegeven op dezelfde manier als andere muziek. r moet daarbij ook een aangiftebulletin voor filmmuziek ingediend worden met de titels en de duur van alle muziekwerken in de film of publiciteitsspot. Toneelmuziek wordt aangegeven bij RTS met een aangifteformulier voor dramatische werken. ls deze muziek ook buiten het toneelstuk gespeeld wordt of op geluidsdrager wordt uitgebracht, dan is het aan te raden haar ook aan te geven met een aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. * Voor werken van het ernstige genre dient u elke nieuwe bezetting, instrumentatie of orkestratie afzonderlijk aan te geven met een nieuw aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. * Nodig voor de aangifte van elektroakoestische en aleatorische muziek zijn naast het aangifteformulier ook een opname van het werk en de partituur of een technische beschrijving waarop 5

6 de realisatie van het werk gebaseerd is. Deze werken worden voorgelegd aan de ommissie lassificatie Muziek voor de toekenning van classificatiepunten Uitgegeven muziekwerken De aangifte van uitgegeven muziekwerken valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever, die de uitgave online aangeeft of op de bijlage bij het originele uitgavecontract de nodige gegevens invult. De aangifte dient respectievelijk door alle in het uitgavecontract betrokken rechthebbenden ondertekend te worden of online bevestigd te worden. De aangifte van uitgegeven werken is verplicht. 3. Hoe meld ik wijzigingen en verbeteringen aan een aangegeven werk? U moet het ons melden als de gegevens van een aangifte, zoals de duur, de titel of de rechthebbenden, veranderen. ls het werk nog niet is uitgegeven, dan moet u een nieuwe aangifte doen met de onlinebevestiging of de handtekening van alle rechthebbenden. Bij een onlineaangifte kan u in het veld voor de opmerkingen melden dat het om een wijziging gaat. Op de aangifteformulieren is deze vermelding voorgedrukt. ls het werk uitgegeven is, dan moet u voor uw wijzigingen toestemming vragen aan de uitgever en moet deze laatste een nieuwe uitgeversaangifte doen. 4. Hoe geef ik bewerkingen, vertalingen, adaptaties en improvisaties aan? 4.1. lgemeen r is een verschil tussen bewerkingen, vertalingen en adaptaties van beschermde werken en van werken die niet meer beschermd zijn en dus tot het publiek domein behoren. Voor bewerkingen, vertalingen en adaptaties van beschermde werken moet u vooraf de toelating vragen aan de auteurs van het werk of, als het uitgegeven is, aan de uitgever(s). Werken die behoren tot het publiek domein kunnen vrij bewerkt en vertaald worden. In beide gevallen moet u als bewerker en/of vertaler/adaptator een aangifte doen met de namen van alle betrokken personen. Voor bewerkingen van het publiek domein dient u de bewerkingspartituur of een opname in te dienen en, indien mogelijk, de partituur van het oorspronkelijke werk. Geeft u uw bewerking/vertaling/adaptatie aan onder een nieuwe titel, dan moet u ook de titel van het oorspronkelijke werk vermelden. ls u de titel van het oorspronkelijke werk behoudt, dan kunt u aan uw bewerking/vertaling/adaptatie een originele ondertitel geven om verwarring te vermijden. en onlineaangifte is enkel mogelijk voor bewerkingen van niet-uitgegeven, nog beschermde werken waarvan alle auteurs lid zijn van Sabam. 6

7 en improvisatie op een (on)beschermd werk wordt gelijkgesteld met een bewerking en op dezelfde manier behandeld. en uitzondering vormt de improvisatie op eigen werk, die ingeschreven wordt als een nieuwe compositie Beschermde werken In de uropese Unie is een werk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur. U kunt geen bewerking maken van een onuitgegeven beschermd werk zonder de toelating van alle rechthebbenden. Zij moeten daarom het aangifteformulier ondertekenen, tenzij u een attest bijvoegt waarin zij hun toestemming geven. Dan volstaat uw handtekening op het aangifteformulier. Wilt u een bewerking, vertaling en/of adaptatie maken van een beschermd muziekwerk dat uitgegeven is, dan moet u daarvoor de toelating vragen aan de uitgever(s): 1. ls u voor uw bewerking toestemming moet vragen aan de originele uitgever(s), dan dient(en) deze(n) met u een bewerkerscontract af te sluiten en de bewerking aan te melden bij SBM. Is er in het oorspronkelijke werk een bewerker betrokken, dan moet deze uitdrukkelijk akkoord gaan met uw nieuwe bewerking. 2. ls u toestemming moet vragen aan de plaatselijke vertegenwoordiger(s) van de originele uitgever(s) (= de subuitgever(s)), dan dient u ons een attest te bezorgen waarmee deze uitgever(s) u de toelating geeft (geven). In dit attest moet ook vermeld worden of u als bewerker, vertaler of adaptator recht heeft op een deel van de auteursrechten. ls u toestemming krijgt maar geen aandeel in de rechten, dan worden de auteursrechten voor uw bewerking, vertaling, adaptatie of improvisatie volledig overgedragen op het oorspronkelijke werk. U kunt de namen en adressen van uitgevers van beschermde werken opvragen op de website van Sabam (http://www.sabam.be) of bij customer service Werken uit het publiek domein Na de wettelijke beschermingsperiode behoren werken tot het publiek domein en mogen ze vrij gebruikt worden. Ze kunnen nog wel aanleiding geven tot bescherming (en dus tot de inning van auteursrechten) als ze bewerkt of vertaald worden. De bescherming geldt dan enkel voor de bewerking/vertaling/adaptatie in kwestie. De voor deze bewerkingen verplichte partituur of geluidsdrager wordt voorgelegd aan de ommissie voor Bewerkingen op het Publiek Domein, die bepaalt of de bewerking kan aanvaard worden als een nieuw werk. Bestaat een werk uit een bewerking van het publiek domein en een nieuw gedeelte, dan kunt u zich bij de aangifte ook als componist opgeven. 5. Hoe geef ik een medley (potpourri) aan? Voor het gebruik van beschermde werken in een medley moet u vooraf toestemming vragen, voor uitgegeven werken aan de (sub)uitgevers en voor niet-uitgegeven aan de auteurs. ls u geen toelating krijgt, maar de medley wordt toch geëxploiteerd, dan gaan de auteursrechten automatisch over naar het(de) originele werk(en). De aangifte van een medley gebeurt met een aangifteformulier voor muziek en liedjesteksten, waarbij u duidelijk vermeldt welke werken als basis dienen of gebruikt worden. U geeft zichzelf als bewerker op, tenzij er ook eigen muziek in de medley verwerkt is. Dan kunt u zich ook als componist vermelden. 7

8 U dient (een kopie van) de toelating(en) bij uw aangifte te voegen. In deze toelating(en) moet niet alleen vermeld staan dat u het gebruikte werk mag bewerken, maar ook dat u het mag inlassen in de medley. U kunt enkel een bewerkersaandeel krijgen, als u dit in de toelating toegekend wordt. 6. Hoe vul ik de aangifte in? 6.1. Titel Het is af te raden dezelfde titel of ondertitel te gebruiken voor werken met gemeenschappelijke rechthebbenden. Dit kan immers leiden tot vergissingen bij de afrekening van de rechten, bijvoorbeeld ten gevolge van onvolledig ingevulde programma's of onvolledige gegevens op cd-labels Gebaseerd op ls u een bewerking of een vertaling hebt gemaakt, dan moet u hier de titel van het oorspronkelijke werk vermelden Duur Het is van belang dat u de tijdsduur van het werk invult. Deze wordt immers gebruikt bij het berekenen van de auteursrechten voor publieke uitvoeringen. De auteursrechten voor uitzendingen op radio en tv worden berekend op basis van de werkelijk uitgezonden duur van de werken Genre Hier moet u het juiste genre invullen. an muziekwerken zonder aanduiding van het genre worden automatisch drie punten toegekend. Jazz- en klassieke werken kunnen een hogere classificatie krijgen als een volledige partituur wordt ingediend Geschreven voor (enkel op het aangifteformulier) ls het werk geschreven is voor een film, tv-serie, theaterstuk of publiciteitsspot, dan kan u dat hier meedelen. Bij de onlineaangifte kunt u dit aangeven bij beoogd gebruik Naam en voorna(a)m(en) De namen en voornamen van alle componisten, tekstdichters, adaptators/vertalers en bewerkers moeten ingevuld worden. Dit geldt ook voor personen die geen lid zijn van SBM. De juiste schrijfwijze van de namen en voornamen of pseudoniemen dient strikt gerespecteerd te worden. ls u een werk wil aangeven onder uw pseudoniem, dan dient u deze naam op het aangifteformulier te vermelden. Bij de onlineaangifte moeten alle betrokken personen lid zijn van Sabam (tenzij ze DP zijn) en we moeten hun adres kennen. De namen van de mensen waarmee u in het verleden al aangiftes hebt gedaan en waarvan we het adres hebben, kunnen uit een lijst gekozen worden. Hun correcte gegevens worden dan automatisch ingevuld IP name number Het IP name number is een uniek internationaal nummer dat toegekend wordt aan elk lid van een auteursvereniging en al zijn pseudoniemen. Met dit nummer kunnen we leden van auteursverenigingen meteen identificeren. ls u dit nummer niet kent, gelieve dan al de voornamen te 8

9 vermelden. Bij de onlineaangifte wordt dit nummer automatisch ingevuld voor u en de personen die u uit het hierboven vermelde lijstje hebt kunnen kiezen Handtekeningen Het aangifteformulier moet de handtekeningen bevatten van alle personen die in het werk betrokken zijn, ook als ze geen lid van SBM zijn. Voor overleden auteurs moeten de erfopvolgers tekenen. en onlineaangifte moet door alle betrokken personen aanvaard worden. Zij krijgen automatisch een mail met de vraag zich online akkoord te verklaren met de aangifte. Kan er iemand niet per mail bereikt worden, dan is de aangifte ongeldig en moet ze opnieuw gedaan worden. Dit is ook het geval als ze na 45 dagen niet door iedereen aanvaard is en in samenwerking geschreven werk Op het aangifteformulier worden hierover twee vragen gesteld: 1. Is het werk in samenwerking geschreven? ja/neen 2. Indien neen, heeft de componist het exclusieve recht om de tekst op muziek te zetten? ja/neen ls een werk door twee of meer personen in samenwerking is gemaakt waarbij hun individuele bijdrage duidelijk is, dan mogen zij met hun respectieve bijdrage geen samenwerking met iemand anders aangaan. Dit betekent vooral dat de componist van een lied geen nieuwe tekst op zijn muziek mag laten schrijven en dat de tekstschrijver zijn tekst niet door iemand anders mag laten toonzetten. en toonzetting van een vroeger geschreven tekst is een werk dat niet in samenwerking is geschreven. Hetzelfde geldt voor een tekst op een vroeger geschreven compositie. ls een componist het exclusief recht heeft verkregen om een tekst te toonzetten, dan kan een andere componist deze tekst niet opnieuw toonzetten zonder het schriftelijk akkoord van de eerste componist. Dit komt overeen met de toestand van een werk dat in samenwerking is geschreven. 9

10 HT UITGVONTRT 1. Wat is een uitgavecontract? uteurs (componisten, tekstschrijvers, arrangeurs ) kunnen een beroep doen op uitgevers om hun werken te promoten en te commercialiseren, bijvoorbeeld door de opname van een cd of door de publicatie van een partituur. In ruil daarvoor staan de auteurs een deel van hun rechten af aan de uitgever. Beide partijen sluiten in dat geval een uitgavecontract af, dat hun rechten en plichten vastlegt en de verdeling van de rechten bepaalt. Zolang een uitgavecontract loopt, kunnen de auteurs hun werken niet afstaan aan een andere uitgever voor hetzelfde gebied. ndere benamingen voor een uitgavecontract zijn overeenkomst van overdracht en uitgave van een muziekwerk, afstandsakte en overdrachtscontract. De aangifte van het uitgavecontract bij SBM valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Het daartoe bestemde formulier, bijlage bij het origineel uitgavecontract, dat een aantal basisgegevens uit het uitgavecontract bevat, moet ondertekend worden door alle in het uitgavecontract betrokken rechthebbenden. De aangifte kan ook online ingediend worden als alle betrokkenen lid zijn van SBM en hun adres ons bekend is. 2. Welke gegevens moeten vermeld worden in het uitgavecontract? Om een juiste verdeling van de auteursrechten te garanderen moeten we over correcte gegevens beschikken. Het is daarom aan te raden na te gaan of de volgende punten vermeld zijn in het uitgavecontract en op het formulier Titel(s) van de werken De titel (en de eventuele ondertitel) van de werken die onder het contract vallen, moet gelijk zijn aan de titel op de eventuele auteursaangifte. ls men de titel wil wijzigen, dan moet men zowel de nieuwe als de oude titel vermelden in het contract. De titel op het materiaal (D, partituur, ) primeert hoe dan ook en geldt als originele titel. De vorige titel blijft behouden in onze databank als alternatieve titel Namen van de rechthebbenden Let op de correcte spelling van de namen en geef voor elke rechthebbende de juiste hoedanigheid aan (componist, tekstschrijver, bewerker, vertaler, tekstaanpasser of uitgever). ls het werk vooraf aangegeven is door de auteurs, dan moeten de namen van deze aangifte natuurlijk ook voorkomen in het uitgavecontract Verdeling van de rechten De rechten moeten verdeeld worden volgens de sleutels die vastgelegd zijn in het lgemeen Reglement (zie bijlage). lke afwijking van die sleutels moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur, behalve wanneer het uitgeversaandeel lager is dan dat voorzien in het lgemeen Reglement en de rest gelijk over het muziek- en tekstgedeelte wordt verdeeld. 10

11 De uitgever ontvangt of van de uitvoeringsrechten, die altijd in breuken worden uitgedrukt. ls er geen verdeelsleutel in het contract staat, dan krijgt de uitgever. ls er een bewerker is, ontvangt de uitgever eveneens. De uitgever ontvangt 50% van de mechanische reproductierechten, die altijd in percenten worden uitgedrukt. ls er een bewerker is, dan vermindert het uitgeversaandeel met 10%, tenzij het contract een van de volgende verdeelsleutels bevat: : 20% : 40 % : 20% R: R: 10% O: O: 50% 2.4. lausule over het bewijsmateriaal nkel als het contract het vereist, moet de uitgever een bewijsexemplaar (een commerciële geluidsdrager, een gedrukte partituur ) bij zijn uitgeversaangifte voegen Duur van het uitgavecontract ls deze clausule ontbreekt, wordt aangenomen dat het contract loopt voor de totale beschermingsduur, tot het werk tot het publiek domein behoort Gebied waar het uitgavecontract van toepassing is Meestal geldt een uitgavecontract wereldwijd, maar men kan zich beperken tot een aantal landen. Zo kan een contract enkel geldig zijn voor de Benelux of voor België lausule over eventuele subuitgave in het buitenland De originele uitgever kan een beroep doen op een subuitgever in het buitenland om het werk in een bepaald gebied te exploiteren. In ruil daarvoor krijgt de subuitgever een aandeel in de rechten.. UITVORINGSRHTN De originele uitgever mag ten hoogste aan de subuitgever afstaan. In principe wordt het aandeel van de subuitgever enkel van het aandeel van de originele uitgever afgehouden. ls de originele uitgever slechts van de uitvoeringsrechten heeft, kan hij in sommige gevallen toch afstaan aan de subuitgever. We overlopen even de verschillende mogelijkheden: 1. de originele uitgever heeft Het aandeel van de auteurs blijft ongewijzigd. De uitgever beslist welk aandeel van zijn rechten hij aan de subuitgever afstaat. 2. de originele uitgever heeft ls in het contract vermeld staat dat de uitgever de helft van de totale rechten mag afstaan, dan wordt een extra afgehouden van het auteursaandeel. De verschillende opties vindt u in de bijlage Verdeelsleutels. ls de subuitgever een nieuwe versie toestaat, dan wordt het aandeel van de bewerker en/of adaptator voor de uitvoeringsrechten altijd afgehouden van het aandeel van de auteurs. Daarom 11

12 moet in het originele uitgavecontract vermeld worden of de subuitgever toestemming mag geven voor bewerkingen en/of adaptaties zonder inspraak van de auteurs. Twee voorbeelden: 8/12 O - WORDT O - S S SR O - WORDT O - S S SR B. MHNISH RPRODUTIRHTN r zijn twee mogelijkheden: 1. afstand van (een gedeelte van) het uitgeversaandeel De uitgever kan (een gedeelte van) zijn eigen aandeel afstaan aan de subuitgever. en voorbeeld: 25% 25 % 25 % 25% WORDT 25 % OF 25 % O 50% O 25 % O - S 25 % S 2. afstand van een deel van de totale rechten Wanneer de originele uitgever een bepaald percentage van de totale rechten afstaat aan de subuitgever, worden de aandelen van alle rechthebbenden met dat percentage verminderd. Meestal bedraagt dit percentage (een hoger percentage staat het lgemeen Reglement niet toe), maar andere verdelingen zijn ook mogelijk. 25 % 12, 25 % WORDT 12, => van de totale rechten O O 25,00 % S 50,00 % Volgens dit voorbeeld werd overeengekomen dat van de totale rechten wordt afgestaan aan de subuitgever. Iedere betrokkene (, en O) staat de helft van zijn aandeel af aan de subuitgever. 25 % 18,75 % 25 % WORDT 18,75 % => 25 % van de totale rechten O O 37, S 25,00 % In dit voorbeeld werd overeengekomen dat 25 % van de totale rechten aan de subuitgever wordt afgestaan. en vierde van 25 % is gelijk aan 6,25 %. r blijft dus 18,75 % (= 25% - 6,25 %) over voor zowel de als de. Verder dient nog een vierde te worden afgestaan van de uitgever (1/4 van = 12,). 12

13 en afstand van een gedeelte van de totale rechten is alleen mogelijk als het uitgavecontract een clausule hierover bevat! Voor de mechanische reproductierechten wordt het aandeel van de subbewerker en/of subadaptator altijd afgehouden van het aandeel van de subuitgever. nkele voorbeelden: 25 % 25 % 25 % WORDT 25 % => 100 % afstand van uitgevers- O - O - % aandeel S S 40 % S 12,5 % 12,5 % 12,5 % WORDT 12,5 % => fstand van 50% O 25,0 % O 25,0 % van de totale rechten S 50,0 % S 30,0 % S 10,0 % SR 10,0 % Dit heeft dus geen invloed op de aandelen van de auteurs en de originele uitgever lausule over bewerkingen, vertalingen en adaptaties ls de uitgever of subuitgever het werk mag laten bewerken of vertalen, dan moet er een clausule zijn die bepaalt of dit mag gebeuren - met de toestemming van de auteurs, na eerst hun akkoord gevraagd te hebben of - zonder de toestemming van de auteurs d.w.z. dat zij bij de ondertekening van het contract reeds hun akkoord geven Datum waarop het contract is afgesloten ls deze datum ontbreekt dan geldt de dag van ontvangst van de bijlage bij het originele uitgavecontract als begindatum Handtekening lle rechthebbenden die in het uitgavecontract betrokken zijn, moeten het contract ondertekenen. 3. Hoe de opzegging of ontbinding van een uitgavecontract melden? ls een van de partijen vindt dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt, kan men besluiten het contract te ontbinden. r zijn drie mogelijkheden om een contract te verbreken: 1. alle partijen gaan akkoord met de verbreking van het contract 13

14 2. de eiser stapt naar het gerecht 3. het contract bevat een clausule hieromtrent Dit is een mogelijke formulering van de clausule over de ontbinding: Bij nalatigheid van een contractant om alle of een deel van zijn verplichtingen na te komen kan de andere contractant hem per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien de eerstgenoemde contractant zes maanden na verzending van deze brief nog steeds in gebreke blijft, dan wordt het contract van rechtswege ontbonden. De ontbinding van een uitgavecontract meldt u door ons een kopie op te sturen van het aangetekend schrijven dat aan de tegenpartij gericht is. 4. De voorschotregeling Bij het afsluiten van een uitgavecontract kan de uitgever een voorschot op de auteursrechten uitbetalen aan de auteur(s). 4.1 Voorschotten terugvorderbaar op de mechanische reproductierechten De uitgever recupereert dit voorschot op de mechanische reproductierechten van de auteur(s): die rechten worden uitbetaald aan de uitgever tot het voorschot is ingelopen. De uitgever moet SBM verwittigen wanneer het voorschot ingelopen is. De uitgever kan het voorschot enkel terugvorderen op werken die bij hem in uitgave zijn. en voorschotregeling wordt bij SBM aangemeld door de uitgever met een kopie van het uitgavecontract, medeondertekend door de auteur(s), waarin het bedrag van het voorschot vermeld is. Bij iedere repartitie delen we op de afrekeningsstaten van de auteur(s) en van de uitgever het bedrag mee dat al is uitbetaald aan de uitgever. Zo kunnen beide partijen de stand van de voorschotregeling volgen. 4.2 Voorschotten terugvorderbaar op alle rechten De uitgever recupereert dit voorschot op zowel de mechanische reproductierechten als de uitvoeringsrechten van de auteur(s). Daarvoor ondertekenen uitgever en auteur een overdracht van schuldvordering. Dit is een afzonderlijke akte los van het uitgavecontract. In de overdracht van schuldvordering staat duidelijk 1. het bedrag van het uitgekeerde voorschot 2. de uitdrukkelijke bepaling dat het voorschot op alle auteursrechten van de intellectueel rechthebbende ingelopen mag worden 3. dat de uitgever verplicht is SBM op de hoogte te brengen wanneer de schuldvordering ingelopen is 14

15 BIJLGN Verklarende woordenlijst angifte anmelden of indienen van een werk door een lid van SBM. Dit gebeurt met een aangifteformulier. angifteformulier (of aangiftebulletin) Het formulier waarmee een werk wordt aangegeven. daptatie anpassing van een tekst van een werk. Ook een vertaling van een tekst kan beschouwd worden als een adaptatie. daptator of tekstbewerker/-aanpasser Persoon die de tekst zo aanvult of verandert dat het werk door zijn creatieve bijdrage een persoonlijke stempel gaat dragen. frekening Uitbetaling van de auteursrechten door SBM aan de rechthebbenden. De afrekeningsstaat is het overzicht van de uitbetalingen. leatorische muziek Muziek die behoort tot het ernstige genre en waarvan de uitvoering afhankelijk is van het toeval. lgemeen contract ontract tussen een originele uitgever (= afstanddoende partij) en een subuitgever (=verkrijgende partij) waarbij voor een verzameling van werken (= catalogus) de originele uitgever (een deel van) de rechten afstaat aan de subuitgever. rrangeur of bewerker Persoon die de muziek zo aanvult of verandert dat het werk door zijn creatieve bijdrage een persoonlijke stempel gaat dragen. uteur In de ruime betekenis of auteursrechtelijke betekenis van het woord (zoals in auteursrechten, auteursmaatschappij en auteursaangifte) is het de verzamelnaam voor componisten, tekstdichters, bewerkers, adaptators, vertalers. In de enge betekenis van het woord is het de tekstdichter of de tekstschrijver, dit is de persoon die de woorden of de tekst geschreven heeft. uteursaangifte en auteursaangifte, ook auteursdeclaratie of manuscriptdeclaratie genaamd, is de aangifte van de werken door de auteurs (componist, auteur, bewerker, adaptator/vertaler). Beschermde werken Dit zijn werken die door de auteurswet beschermd zijn. De werken zijn beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur. Deze bescherming is automatisch en ontstaat samen met het werk. Na de wettelijke beschermingsperiode komt het werk in het publiek domein terecht. Bewerker Zie arrangeur.

Inleiding. Toelichting per artikel (cursief = facultatief, te schrappen of in te vullen) ARTIKEL 1 VOORWERP EN DOEL VAN DE OVEREENKOMST

Inleiding. Toelichting per artikel (cursief = facultatief, te schrappen of in te vullen) ARTIKEL 1 VOORWERP EN DOEL VAN DE OVEREENKOMST Inleiding Dit Modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk is het resultaat van gezamenlijke onderhandelingen tussen de Vlaamse Auteursvereniging, de Vlaamse uitgevers (VUV) en de groep

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

SABAM VOOR BEGINNERS WWW.SABAM.BE HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? WAT IS SABAM? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD?

SABAM VOOR BEGINNERS WWW.SABAM.BE HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? WAT IS SABAM? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD? WAT IS SABAM? HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... SABAM VOOR BEGINNERS HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD? WWW.SABAM.BE AUTEURS- RECHT IN HET DIGITALE TIJDPERK IN WELKE GEVALLEN

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie