5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond"

Transcriptie

1 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

2 DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement (bad en slaapkamer op de b.g.g.) Nog 2 slaapkamers op de verdieping Compacte besloten zonnige tuin (kavels v.a. ca. 350 m 2 ) Ruimte voor de camper of caravan op eigen oprit Vloerverwarming in de hele woning Zeer lage energierekening door toepassing van een warmtepomp Garage

3 HURDEGARYP, GENIETEN VAN DE RUST & RUIMTE MET ALLE GEMAKKEN & VOORZIENINGEN DICHTBIJ! Hurdegaryp ligt in de fraaie Friese gemeente Tytsjerksteradiel tussen Burgum en Leeuwarden. Het dorp telt circa 5000 inwoners. Hurdegaryp is optimaal bereikbaar vanwege haar gunstige ligging aan de spoorlijn en op fietsafstand van Leeuwarden. Hurdegaryp zorgt voor een goede verbinding met Leeuwarden, Drachten en Groningen. Dankzij de aanwezigheid van het treinstation in Hurdegaryp is ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer uitstekend. In het centrum vindt u voldoende winkels en u kunt er uitstekend terecht voor de dagelijkse boodschappen. Het marktplein beschikt over ruim voldoende parkeer gelegenheid. Op het gebied van voorzieningen vind u in Hurdegaryp alles wat u nodig hebt. Alle faciliteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en onderwijs zijn aanwezig. Voor wat u in Hurdegaryp niet vindt, kunt u uiteraard terecht in het op fietsafstand gelegen Leeuwarden. Hurdegaryp is een prettige plek om te wonen. De rust, ruimte, veiligheid en gezelligheid van een dorp met de voorzieningen van de stad Leeuwarden binnen handbereik. Naast een peuterspeelzaal, twee basisscholen, en een middelbare school voor persoonlijk onderwijs biedt het dorp voldoende mogelijkheden voor de actieve sporter. Er wordt flink gevoetbald, gebasketbald en getennist. Ook op het gebied van cultuur en gezondheidszorg heeft Hurdegaryp voldoende te bieden. In het nabijgelegen recreatiegebied De Groene Ster met diverse waterplassen, bos, strand en zonneweiden kan er het hele jaar door gerecreëerd worden. Het bos van Ypey en naastgelegen 18 holes golfbaan liggen eveneens op fietsafstand. Rondom het dorp liggen nog enkele prachtige & idyllische natuurgebieden waar heerlijk gewandeld kan worden met kans om de zeldzame ijsvogel tegen te komen. Kortom; Hurdegaryp is een uitstekende woonlocatie, u kunt er genieten van de rust & ruimte die het dorp u biedt met alle voorzieningen van de stad Leeuwarden binnen handbereik!

4 TYPE STANDAARD

5 BEGANE GROND SCHAAL 1:100

6 VERDIEPING SCHAAL 1:100

7 GEVELS EN DOORSNEDE

8 TYPE EXTRA LARGE (XL)

9 BEGANE GROND SCHAAL 1:100 (XL)

10 VERDIEPING SCHAAL 1:100 (XL)

11 GEVELS EN DOORSNEDE (XL)

12

13 KOPERSINFORMATIE Het (koop)proces De koop begint bij de makelaar die u behalve over de uitgebreide documentatie tevens kan informeren over de diverse opties, toegepaste materialen en mogelijke wijzigingen. Na aankoop van de woning krijgt u een zogenaamde klantenbegeleider (kan ook de makelaar blijven) welke u gedurende de gehele voorbereiding en bouw helpt bij het beantwoorden van vragen en het realiseren van individuele wensen. Voor u is deze persoon gedurende het hele bouwproces het aanspreekpunt. De leverancier van de tegels en het sanitair zal u desgewenst bij de keuze van andere tegels- of sanitair adviseren. V.O.N. De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam. Dit wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, in de koopprijs zijn inbegrepen: notariskosten, transportakte; kadastraal recht en metingen; BTW 21%. Daarnaast zijn in de koop- en aanneemsom de volgende kosten inbegrepen: grondkosten; bouwkosten; honoraria van architect en constructeur; grondonderzoek; verkoopkosten; makelaarscourtage; gemeentelijke leges; standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode; aansluitkosten nutsbedrijven (water, elektra); Niet in de koop- en aanneemsom inbegrepen kosten alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; rente over de termijnen die op het tijdstip van de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst al zijn vervallen; aansluitkosten centrale antenne inrichting (CAI) en telefoon; keukeninrichting, tuininrichting, bestratingen, binneninrichting De Koop De koop van een woning + grond wordt gedaan door middel van ondertekening van de koop en aannemingsovereenkomst (KAO). Bij deze KAO gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een overeenkomst aan, waardoor de verkrijger zich onder meer verplicht tot de betalingsregeling volgens de KAO. De ondernemer verplicht zich door de KAO tot de bouw van de woning en de levering van de grond met de daarbij horende rechten en plichten. De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de leveringsakte van de grond, nadat, in het geval van financiering, uw hypotheekstukken door uw geldverstrekker in zijn bezit zijn gesteld en aan alle andere voorwaarden in de KAO is voldaan. Termijnen en betalingen De KAO bestaat uit twee delen, te weten: een overeenkomst voor levering van de grond; een aannemingsovereenkomst voor de bouw van het huis. De grondkosten zijn voor aanvang van de bouw verschuldigd. De kosten van de bouw worden in zogenaamde bouwtermijnen aan U berekend en middels een factuur, volgens het schema welke staat vermeld in de KAO, ter betaling aangeboden. Voor de oplevering dient u de gehele koop-/aanneemsom, inclusief het saldo van het meer- en minderwerk, te betalen. Bij de facturering van de laatste termijn kan een schrijven van de notaris zijn bijgesloten, waarin staat vermeld dat de aannemer een bankgarantie heeft afgegeven ter grootte van 5% van de totale aanneemsom (exclusief grondkosten). Deze bankgarantie zal worden vrijgegeven wanneer de eventueel geconstateerde gebreken bij de oplevering zijn hersteld.

14 Rente Rentekosten over de eventueel al vervallen grondkosten en de overige bouwtermijnen zoals aangegeven in KAO, zijn kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen. De rentedatum en het percentage staan omschreven in de KAO, desgewenst kan de makelaar u hier verder over informeren Garantie Aannemingsovereenkomst naar model van Woningborg; een afbouwgarantie indien de aannemer onverhoopt zijn financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen; garantietermijnen; arbitrage bij eventuele verschillen. Een uitgebreide toelichting van deze garantie ontvangt u bij de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst Waarborg, een huis met garantielabel Om de zekerheid van de koper te garanderen is de aannemer aangesloten bij Woningborg (voorheen Garantie Instituut Woningbouw). Woningborg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval dat er een gebrek optreedt. Alleen aannemers die voldoen aan de door Woningborg gestelde normen van kredietwaardigheid, organisatie en technische bekwaamheid kunnen tot Woningborg toetreden. Opties Eigen wensen zijn mogelijk en kunt u bespreken met de makelaar. Echter nadat er gestart is met de bouwwerkzaamheden, kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen of geboden opties niet meer mogelijk zijn. Wijzigingen die in strijd zijn met het geldende Bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN-normen) en/of de eisen van de nutsbedrijven kunnen wij niet voor u uitvoeren. Omzetbelasting De koopsom van de woning is inclusief 21% BTW. Een verhoging of verlaging van deze wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) is van invloed op de koopsom, met dien verstande dat een verhoging aan de koper wordt doorberekend en een verlaging ten goede van de koper komt. Wijzigingen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van beschikbare gegevens en tekeningen. Ondanks het bovenstaande is er een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid, welstandscommissie en/ of nutsbedrijven. Namelijk tijdens het opstellen van deze brochure is nog geen definitieve bouwvergunning aanwezig, eventuele aanpassingen in het ontwerp kunnen daardoor noodzakelijk zijn. Daarnaast is de aannemer gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. Tekeningen, situatie & perspectieven Het bouwproject is op de situatietekening aangegeven conform de ons ter hand gestelde gegevens van de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, straatverlichting, parkeer- voorzieningen en dergelijke kunnen zich voordoen.

15 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze verkoopdocumentatie opgenomen plattegronden, impressie, gevel- en situatietekeningen. Een eventueel verschil tussen de door het kadaster uitgemeten maat en de kavelmaten op de tekening zullen niet worden verrekend. De in deze brochure opgegeven maten zijn circa maten en kunnen iets afwijken van de realiteit. Indien deze maten tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. oplevering als een voorcontrole worden beschouwd en zal een nader tijdstip worden bepaald voor de oplevering. Verzekering Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen verzekerd via een C.A.R. verzekering. Op de dag van de oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening te worden verzekerd door middel van een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren, is het verstandig gelijktijdig een inboedelverzekering af te sluiten. Daar waar in de brochure en op tekeningen merknamen zijn vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen. Opleveringsdatum Op het moment van verkoop kan een globale opleveringsdatum worden gegeven, gerekend vanaf start bouw. Daarbij moet de nodige reserve in acht worden genomen omdat tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) de bouwwerkzaamheden kunnen vertragen. Naarmate de bouw vordert kan een steeds preciezere opleveringsdatum worden genoemd. Oplevering / onderhoudsperiode Uw toekomstige woning wordt opgeleverd door een bouwkundige opzichter. Hierdoor bent u verzekerd van een vakkundige oplevering. De aannemer conformeert zich aan de eventuele lijst van onvolkomenheden en zal zorg dragen voor een snelle afhandeling binnen de gestelde onderhoudstermijn. Onder onvolkomenheden wordt niet verstaan: krimpscheurtjes in het stuc- en spackwerk, en witte uitslag op het metselwerk. Indien bij oplevering blijkt, dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die bewoning verhinderen, dan zal deze Voorbehoud doorgang project Zodra er het aantal woningen als genoemd in de KAO is verkocht zal de bouw worden gestart. Een ontbindende voorwaarde hierbij is het verkrijgen van een bouwvergunning of als er een zogenaamd financieringsvoorbehoud door de koper is gemaakt het niet kunnen verkrijgen van een passende financiering. Andere voorwaarden waar aan moet worden (zijn) voldaan: De voorwaarden van Woningborg garantie en waarborgregeling; De geldende voorschriften van de diverse nutsbedrijven; De geldende normbladen (NEN normen); Bouwbesluit 2003 met de meest actuele aanpassingen, uitgangspunt: januari Technische omschrijving Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg.

16 SITUATIETEKENING STRANLJIP EN KAART HURDEGARYP

17 BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING Garantie Ontwikkeling Architect Wonen zoals u al een tijdje wilde In een appartement maar niet met de nadelen van zo n gebouw (v.v.e.). De kenmerken van deze vrijstaande woningen passen naadloos aan bij deze wens. Het karakteristieke voegloze metselwerk geaccentueerd door het donkerdere trasraam en de uitkraging van het metselwerk rond de voordeur zorgen in combinatie met de vooruitstekende kap voor een bijzondere en eigentijdse uitstraling. Hoogwaardige afwerking met unieke details en zeer energiezuinig Zonnige besloten achtertuin Grote vrijstaande garage Ruime woning met alle voorzieningen (slaapkamer, badkamer, bijkeuken) op de begane grond Achterdeur naar de tuin (schuifpui mogelijk) Vloerwerwarming in de slaapkamers apart regelbaar 3 ruime slaapkamers waarvan 1 op de begane grond Vraaggestuurdventilatiesysteem met ventilatieroosters in de spouw Verwarming door een warmtepomp Badkamer en toilet uitgevoerd met luxe sanitair Standaard een zwevend toilet in de wc Technische kenmerken Geisoleerde betonnen begane grond vloer (ca. Rc 5.0 m 2 K/W) Betonnen verdiepingsvloer Dakconstructie: prefab geisoleerde houtskelet elementen (ca. Rc 6,0 m 2 K/W) Buitengevels: metselwerk, isolatie (ca. Rc 5.0 m 2 K/W) Binnenspouwbladen en binnenwanden n.t.b. houtskelet-elementen of cellenbeton Buitenkozijnen: hoogwaardig onderhoudsarm kunststof Hang- en sluitwerk: alle ramen en deuren zijn voorzien van inbraakwerend beslag Beglazing in buitenkozijnen HR ++ beglazing Vensterbanken: Werzalith o.g. Vraaggestuurd (CO 2 meting) ventilatiesysteem met een natuurlijke toevoer door zogenaamde zelf regelende roosters en mechanische afvoer Elektrische installatie volgens de NEN 1010 Vloerverwarming in de hele woning Zeer lage energierekening door toepassing van een warmtepomp Opties mogelijk zoals Extra toilet op de verdieping Zonnepanelen Eigen wensen voor de tegels en het sanitair Uw eigen wensen

18 AFWERKSTAAT EXTERIEUR Onderdeel Materiaal Kleur Gevels Metselwerk Baksteen handvorm (waalformaat) Roodbruin Voegwerk Geen N.v.t. Rabat garage Verduurzaamd vuren fijn bezaagd Naturel Kozijnen, ramen en deuren Kozijnen Kunststof Wit Voordeur Kunststof Dieporanje (Ral 2011) Draaiende delen Kunststof Wit Raamdorpels onder de kozijnen Holonite kunststeen Donkergrijs Kanteldeur in garage Staal gecoat Wit Ventilatieroosters Aluminium Antracietgrijs Dakraam Velux o.g. Antraciet Beglazingen Beglazing algemeen Isolatieglas HR++ Blank Dakbedekkingen Hellend dak Glazuron beton dakpan Donkergrijs/antraciet Platte daken Bitumineuze dakbedekking Zwart Dakrandafwerking woning Zink Naturel Dakrandafwerking garage Aluminium Naturel Hemelwaterafvoeren PVC Grijs Betimmeringen Boeidelen, goten, Rockpanel o.g. Wit Plafonds goot en overstek schuin dak Rockpanel o.g. Wit AFWERKSTAAT INTERIEUR Onderdeel Materiaal Kleur Entree Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Opmerkingen Meterkast wordt aan binnenzijde niet afgewerkt

19 Toilet Vloer Vloertegels N.t.b. Wanden Tot 1,2 meter hoogte wandtegels N.t.b. Plafond Spuitstructuurwerk Wit Opmerkingen Tegelkeuze n.t.b. door koper (stelpost) Onderdorpel kunststeen Antraciet Woonkamer/keuken Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Opmerkingen Wand t.p.v. keukenblok wordt niet afgewerkt Garage Vloer Betonvloer van stampbeton Grijs Wanden Houten regelwerk Naturel Plafond Houten balklaag + Naturel houtachtig plaatmateriaal (onafgewerkt) Bijkeuken Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Overloop Vloer Cementdekvloer 60mm (tot dragend knieschot) Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Slaapkamer b.g.g. Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Badkamer Vloer Vloertegels N.t.b. Wanden Wandtegels tot plafond betegeld N.t.b. Plafond Spuitstructuur Wit Opmerkingen Tegelkeuze n.t.b. door koper (stelpost) Onderdorpel kunststeen Antraciet Slaapkamers verdieping Vloer Cementdekvloer 60mm (tot dragend knieschot) Grijs Plafond Spuitstructuurverf Wit Wanden Behangklaar Knieschot/kapconstructie Spaanplaat Groen

20 Informatie: Markt JR Burgum Telefoon:

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl.

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Een nieuwe jaren 30-woonwijk met alle comfort van nu Eindhoven heeft de beste binnenstad Eindhoven de gekste, wordt de hoofdstad van Brabant wel eens voor de grap

Nadere informatie

8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne

8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne 8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne Naar hartelust wonen Smaakvol wonen betekent ruimte kwaliteit geven, hoogstaande architectonisch vormgeving creëren en duurzaamheid garanderen. Deze riante

Nadere informatie

BUITEN WONEN TER AAR WEST TER AAR WWW.TERAARWEST.NL BINNEN DE RANDSTAD REPRESENTATIEVE WOONWIJK MET VEEL GROEN EN WATER VRIJ WONEN IN HET GROENE

BUITEN WONEN TER AAR WEST TER AAR WWW.TERAARWEST.NL BINNEN DE RANDSTAD REPRESENTATIEVE WOONWIJK MET VEEL GROEN EN WATER VRIJ WONEN IN HET GROENE TER AAR WEST TER AAR REPRESENTATIEVE WOONWIJK MET VEEL GROEN EN WATER VRIJ WONEN IN HET GROENE HART ÉN IN DE RANDSTAD BUITEN WONEN BINNEN DE RANDSTAD WWW.TERAARWEST.NL www.teraarwest.nl INHOUDSOPGAVE DE

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Twee-onder-één-kapwoningen

Twee-onder-één-kapwoningen Twee-onder-één-kapwoningen Inhoud Wonen in Watermuziek...................... 4 Interview............................. 6 Bewezen kwaliteit........................ 8 Geïnspireerd op de omgeving..................

Nadere informatie

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER WONEN IN AAN DE WATERING Aan de Watering is voor zowel starters als doorstarters een prachtkans om een nieuwe, comfortabele

Nadere informatie

Twee-ondereen-kapwoningen. vrijstaande villa s

Twee-ondereen-kapwoningen. vrijstaande villa s Twee-ondereen-kapwoningen & vrijstaande villa s Inhoudsopgave 4 Locatie, omgeving en voorzieningen 8 Verkavelingskaart 10 Twee-onder-een-kapwoningen, variant I 18 Twee-onder-een-kapwoningen, variant II

Nadere informatie

13 Luxe Appartementen

13 Luxe Appartementen 13 Luxe Appartementen type C D E F H J L De Klencke 85-107 Amsterdam Zuidas Ik wilde dat ik niet in Amsterdam woonde, dan ging ik erheen met vakantie K. Schippers INHOUD Terras op Zuid 4 Bij de Zuidas

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Hegewei 30 - Nijega Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Tel: 0512-36 80 36 www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving Hegewei 30 - Nijega Ideaal voor paardenliefhebbers! In een landelijke

Nadere informatie

ZELF BOUWEN in Tilburg

ZELF BOUWEN in Tilburg ZELF BOUWEN in Tilburg Voorwoord Tilburg is net als de rest van Nederland de afgelopen vijftien jaar gedomineerd door projectmatige woningbouw. Veelal prachtige woningen die in grote aantallen zijn gebouwd.

Nadere informatie

DENNEKAMP 12 te ALTEVEER

DENNEKAMP 12 te ALTEVEER te VOOR DEGENE DIE EEN PERMANENT TE BEWONEN VOORMALIGE RECREATIEWONING ZOEKT IN EEN BOSRIJKE OMGEVING, NABIJ UITGEBREIDE VOORZIENINGEN BIEDEN WIJ NAMENS ONZE OPDRACHTGEVER AAN: Nabij Roden en temidden

Nadere informatie