TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38"

Transcriptie

1 50 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 38 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; s-gravenhage, 30 juni 2000 B. TEKST De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2001, 102. C. VERTALING Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland, Geleid door de wens de op 8 oktober 1990 te Wellington tot stand gekomen Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland uit te breiden en te wijzigen, en Geleid door de wens de bestaande hartelijke en vriendschappelijke betrekkingen tussen de beide landen te handhaven en te versterken en de betaling van Nederlandse pensioenen in Nieuw-Zeeland en de betaling van Nieuw-Zeelandse pensioenen in Nederland mogelijk te maken ten aanzien van staatsburgers die zich permanent vestigen in het andere land, Zijn als volgt overeengekomen:

2 38 2 DEEL I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN WERKINGSSFEER Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Tenzij het zinsverband anders vereist, wordt in dit Verdrag verstaan onder: a. uitkering : voor Nieuw-Zeeland een Nieuw-Zeelandse uitkering of pensioen ingevolge de Social Security Act 1964 of de Social Welfare (Transitional Provisions) Act 1990; en voor Nederland: elke uitkering of elk pensioen krachtens de wetten van Nederland, met inbegrip van verhogingen van of aanvullingen op een uitkering of pensioen uit hoofde van deze wetten; b. bevoegde autoriteit : met betrekking tot Nieuw-Zeeland, de hoogste bewindsman van het Ministerie van Sociale Zaken of een gemachtigde plaatsvervanger van de hoogste bewindsman; en met betrekking tot Nederland, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; c. orgaan : met betrekking tot een Verdragsluitende Partij, het orgaan of de organen die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van dit Verdrag ten aanzien van die Verdragsluitende Partij; d. maand : een kalendermaand, maar waar delen van een maand worden samengevoegd: 30 dagen; e. wetten inzake sociale zekerheid : met betrekking tot een Verdragsluitende Partij, de wetten die, met betrekking tot die Verdragsluitende Partij, zijn opgenomen in artikel 2; f. Nieuw-Zeeland : uitsluitend Nieuw-Zeeland (en niet de Cook eilanden, Niue en Tokelau); Nederland : het Koninkrijk der Nederlanden in Europa; g. onderdaan : met betrekking tot Nieuw-Zeeland, een Nieuw- Zeelands staatsburger en, met betrekking tot Nederland, een persoon van de Nederlandse nationaliteit; h. Overeenkomst van 1990 : de op 8 oktober 1990 te Wellington tot stand gekomen Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen de Regering van Nieuw-Zeeland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. 2. Bij de toepassing van dit Verdrag door een Verdragsluitende Partij ten aanzien van een persoon, heeft elke term die niet in dit artikel is omschreven de betekenis die daaraan wordt toegekend in de wetten inzake sociale zekerheid van één van beide Verdragsluitende Partijen, tenzij het zinsverband anders vereist.

3 3 38 Artikel 2 Materiële werkingssfeer 1. De wetgeving die binnen de werkingssfeer van dit Verdrag valt, is: a. wat Nieuw-Zeeland betreft: de Social Security Act 1964 en de Social Welfare (Transitional Provisions) Act 1990, zoals gewijzigd op de datum van ondertekening van dit Verdrag en elke wetgeving waardoor deze wet op een later tijdstip wordt gewijzigd, aangevuld of vervangen, voor zover die wet en die wetgeving voorzien in de volgende uitkeringen en de daarmee verband houdende aangelegenheden: i. Nieuw-Zeelands ouderdomspensioen; ii. invaliditeitsuitkeringen; iii. weduwenuitkeringen; iv. uitkeringen aan weduwnaren voor huishoudelijke doeleinden; en v. veteranenpensioen. b. wat Nederland betreft de wetten inzake: i. de ziekteverzekering; ii. de algemene ouderdomsverzekering; iii. de invaliditeitsverzekering voor werknemers en zelfstandigen; iv. de algemene nabestaandenverzekering; en v. de kinderbijslag; en voor de toepassing van artikel 5 tevens de wetten inzake: vi. de werkloosheidsverzekering. 2. Het Verdrag is slechts van toepassing op in het eerste lid omschreven wetgeving. Dit Verdrag is niet van toepassing op verdragen inzake sociale zekerheid die één van beide Verdragsluitende Partijen heeft gesloten met een derde Partij of op wetten of voorschriften tot wijziging van de in het eerste lid van dit artikel omschreven wetgeving om uitvoering te geven aan een dergelijk verdrag. 3. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen stellen elkaar in kennis van de wetgeving waardoor de wetten die binnen de werkingssfeer van dit Verdrag vallen, worden gewijzigd, aangevuld of vervangen, zulks onmiddellijk na de inwerkingtreding van bedoelde wetten. 4. Wat Nederland betreft, is dit Verdrag niet van toepassing op regelingen inzake sociale en medische bijstand. Artikel 3 Personele werkingssfeer Tenzij anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op alle personen op wie de wetten van één of van beide Verdragsluitende Partijen van toepassing zijn, dan wel zijn geweest, alsmede, wat Nederland betreft, op personen die rechten ontlenen aan bedoelde personen.

4 38 4 Artikel 4 Gelijkheid van behandeling 1. In alle gevallen waarin recht op een uitkering krachtens de wetten inzake sociale zekerheid van Nieuw-Zeeland of Nederland geheel of ten dele afhangt van de nationaliteit van een Verdragsluitende Partij, wordt een persoon die onderdaan is van de andere Verdragsluitende Partij, met het oog op een aanspraak op die uitkering, beschouwd als onderdaan van eerstbedoelde Verdragsluitende Partij. 2. De personen op wie dit Verdrag van toepassing is, worden door elk van de Verdragsluitende Partijen gelijk behandeld met betrekking tot de rechten en verplichtingen die uit hoofde van dit Verdrag ontstaan ten aanzien van elke Verdragsluitende Partij. Artikel 5 Detachering 1. Wanneer een persoon die onder de wetgeving van Nederland valt, in dienst van een werkgever wiens bedrijf op het grondgebied van Nederland is gevestigd, door deze werkgever van dit grondgebied wordt uitgezonden om gedurende een tijdvak dat vermoedelijk niet langer is dan 5 jaar op het grondgebied van Nieuw-Zeeland te werken, kan op die persoon de wetgeving van Nederland van toepassing blijven, alsof hij op het grondgebied van Nederland werkzaam was. 2. Indien de duur van de werkzaamheden vermoedelijk bovengenoemde tijdsduur zal overschrijden, kan op een persoon die onder de wetgeving van Nederland valt en die, in dienst van een werkgever wiens bedrijf op het grondgebied van Nederland is gevestigd, door deze werkgever van dit grondgebied wordt uitgezonden om op het grondgebied van Nieuw-Zeeland te werken, de wetgeving van Nederland van toepassing blijven, alsof hij op het grondgebied van Nederland werkzaam was, indien bijzondere redenen dat rechtvaardigen. 3. Indien de feitelijke duur van de werkzaamheden van de persoon omschreven in het eerste lid wegens onvoorzienbare omstandigheden langer is dan het verwachte tijdvak, kan op die persoon de wetgeving van Nederland van toepassing blijven, alsof hij op het grondgebied van Nederland werkzaam was. 4. Voor de toepassing van de Nederlandse wetgeving wordt een persoon op wie de Nederlandse wetgeving van toepassing was overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, geacht op het grondgebied van Nederland te wonen. 5. Overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is de Nederlandse wetgeving van toepassing indien de werkgever of de werknemer heeft

5 5 38 verzocht om een verklaring van detachering binnen drie maanden na de eerste dag van uitzending of, in het geval bedoeld in het derde lid, vóór het einde van het verwachte tijdvak van uitzending, en deze verklaring aan de belanghebbende is afgegeven. DEEL II BEPALINGEN BETREFFENDE NIEUW-ZEELANDSE UITKERINGEN Artikel 6 Woonplaats in Nederland 1. Indien een persoon gerechtigd zou zijn een uitkering te ontvangen krachtens de Nieuw-Zeelandse wetgeving (met inbegrip van een persoon die hiertoe gerechtigd zou zijn ingevolge artikel 7), ware het niet dat hij of zij niet zijn of haar vaste woonplaats in Nieuw-Zeeland heeft op de datum van het aanvragen van die uitkering, wordt die persoon, ten behoeve van die aanvraag, geacht op die datum zijn of haar vaste woonplaats in Nieuw-Zeeland te hebben, mits hij of zij: a. zijn of haar vaste woonplaats in Nederland heeft en op die datum in Nederland of Nieuw-Zeeland verblijft; b. voornemens is voor ten minste 26 weken in Nederland een vaste woonplaats te houden; en c. te eniger tijd in zijn of haar leven in Nieuw-Zeeland gewoond heeft gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste 12 maanden na het bereiken van de leeftijd van 20 jaar. 2. Onder voorbehoud van dit Verdrag wordt, indien een persoon gerechtigd is een uitkering te ontvangen krachtens de wetgeving van Nieuw-Zeeland (met inbegrip van een persoon die daartoe gerechtigd is ingevolge het eerste lid, of ingevolge artikel 7, of beide), maar betaling van die uitkering afhankelijk is van verblijf in Nieuw-Zeeland, die persoon ten behoeve van de betaling van die uitkering geacht te verblijven in Nieuw-Zeeland, mits hij of zij: a. zijn of haar vaste woonplaats heeft in Nederland, en hetzij in Nederland hetzij in Nieuw-Zeeland verblijft; en b. te eniger tijd in zijn of haar leven in Nieuw-Zeeland heeft gewoond gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste 12 maanden na het bereiken van de leeftijd van 20 jaar. 3. Voor de toepassing van dit Deel wordt: a. indien een persoon die zijn of haar vaste woonplaats heeft in Nederland tijdelijk afwezig is uit Nederland voor een tijdvak van niet langer dan 26 weken, het tijdvak van tijdelijke afwezigheid uit Nederland niet beschouwd als onderbreking van de vaste woonplaats van die persoon in Nederland;

6 38 6 b. indien een persoon die zijn of haar vaste woonplaats heeft gehad in Nederland, afwezig is uit Nederland voor een tijdvak van langer dan 26 weken, deze persoon niet meer geacht zijn of haar vaste woonplaats in Nederland te hebben vanaf de datum van zijn of haar vertrek uit Nederland; en c. indien een persoon Nieuw-Zeeland verlaat met het voornemen een vaste woonplaats te kiezen in Nederland voor ten minste 26 weken, en indien die persoon aanvangt een vaste woonplaats te hebben in Nederland binnen 26 weken na zijn of haar vertrek uit Nieuw-Zeeland, die persoon geacht een vaste woonplaats in Nederland te hebben gekregen op de datum van zijn of haar vertrek uit Nieuw-Zeeland. 4. Indien een persoon die zijn of haar vaste woonplaats in Nederland heeft, de leeftijd bereikt voor aanspraak op een Nieuw-Zeelands pensioen of een veteranenpensioen, heeft die persoon geen aanspraak of, naar gelang van het geval, geen aanspraak meer op een invaliditeitsuitkering, weduwenuitkering of uitkering aan weduwnaars voor huishoudelijke doeleinden, indien die persoon voldoet aan de vereisten voor een Nieuw-Zeelands pensioen of een veteranenpensioen. 5. Voor de toepassing van dit Verdrag is een persoon die niet de leeftijd heeft bereikt voor aanspraak op een Nieuw-Zeelands pensioen, niet gerechtigd een Nieuw-Zeelands pensioen of een veteranenpensioen te ontvangen op grond van het feit dat zijn of haar echtgenote of echtgenoot een Nieuw-Zeelands pensioen of een veteranenpensioen ontvangt. Artikel 7 Optelling 1. Om vast te stellen of een persoon voldoet aan de verblijfsvereisten voor een in de Nieuw-Zeelandse wetgeving omschreven uitkering, beschouwt het Nieuw-Zeelandse orgaan: a. in het geval van een Nieuw-Zeelands pensioen of een veteranenpensioen, voor een persoon die ouder is dan 65 jaar, een cumulatief Nederlands verzekeringstijdvak dat die persoon heeft voltooid na het bereiken van de leeftijd van 20 jaar, als een tijdvak waarin die persoon zowel zijn of haar woonplaats in Nieuw-Zeeland had als er verbleef, maar slechts verzekeringstijdvakken betreffende tijdvakken boven de leeftijd van 50 jaar worden in aanmerking genomen voor het voldoen aan de verblijfsvereisten voor het Nieuw-Zeelandse pensioen die bepalen dat, boven de leeftijd van 50 jaar, een persoon 5 jaar lang zijn of haar woonplaats in Nieuw-Zeeland moet hebben; b. in het geval van een andere uitkering, een cumulatief Nederlands verzekeringstijdvak, door die persoon na het bereiken van de leeftijd van 20 jaar voltooid, als tijdvak waarin die persoon zowel zijn of haar woonplaats in Nieuw-Zeeland had als er verbleef.

7 Voor de toepassing van het eerste lid wordt, indien een tijdvak van wonen in Nieuw-Zeeland en een Nederlands verzekeringstijdvak samenvallen, het tijdvak van samenvallen slechts een maal in aanmerking genomen als een tijdvak van wonen in Nieuw-Zeeland. 3. Om vast te stellen of een persoon die een vaste woonplaats heeft in Nieuw-Zeeland of Nederland gerechtigd is een weduwenuitkering of een uitkering aan weduwnaars voor huishoudelijke doeleinden te ontvangen, wordt een ten laste van die persoon komend in Nederland geboren kind behandeld als was dat kind geboren in Nieuw-Zeeland, mits: a. in het geval van een weduwe, het kind is verwekt voor de dood van de laatst overleden echtgenoot van die persoon; en b. in het geval van een weduwnaar, het kind is geboren voor de dood van de laatst overleden echtgenote van die persoon. 4. Om vast te stellen of een weduwe die een vaste woonplaats heeft in Nieuw-Zeeland of in Nederland gerechtigd is een weduwenuitkering te ontvangen wordt: a. die weduwe geacht een cumulatief tijdvak van wonen in Nieuw- Zeeland te hebben voltooid voor elk tijdvak waarin haar laatst overleden echtgenoot een cumulatief verzekeringstijdvak voltooide krachtens de Nederlandse wetten inzake sociale verzekering; b. een tijdvak waarin die weduwe en haar laatst overleden echtgenoot beiden een Nederlands cumulatief verzekeringstijdvak vergaarden krachtens de Nederlandse wetten inzake sociale verzekering slechts één maal in aanmerking genomen; en c. een krachtens de Nederlandse wetten inzake sociale verzekering door de laatst overleden echtgenoot van die weduwe vergaard cumulatief Nederlands verzekeringstijdvak geacht een tijdvak te zijn waarin die echtgenoot een vaste woonplaats in Nieuw-Zeeland had ter vasttelling van de vaste woonplaats van die echtgenoot; en d. indien de dood van de laatst overleden echtgenoot van een weduwe in Nederland plaatsvindt, hij geacht te zijn overleden in Nieuw- Zeeland. Artikel 8 Hoogte van het Nieuw-Zeelandse pensioen en veteranenpensioen in Nederland Indien een persoon die een vaste woonplaats heeft in Nederland gerechtigd is een Nieuw-Zeelands pensioen of veteranenpensioen te ontvangen ingevolge artikel 6, wordt het bedrag van die uitkering berekend overeenkomstig de volgende formule: aantal hele maanden van wonen in Nieuw-Zeeland x maximum uitkering Y

8 38 8 waarin Y gelijk is aan: 480 indien de persoon is geboren vóór 1 april 1932; 492 indien de persoon is geboren tussen 1 april 1932 en 30 juni 1932; 495 indien de persoon is geboren tussen 1 juli 1932 en 30 september 1932; 498 indien de persoon is geboren tussen 1 oktober 1932 en 31 december 1932; 501 indien de persoon is geboren tussen 1 januari 1933 en 31 maart 1933; 504 indien de persoon is geboren tussen 1 april 1933 en 30 juni 1933; 507 indien de persoon is geboren tussen 1 juli 1933 en 30 september 1933; 510 indien de persoon is geboren tussen 1 oktober 1933 en 31 december 1933; 513 indien de persoon is geboren tussen 1 januari 1934 en 31 maart 1934; 516 indien de persoon is geboren tussen 1 april 1934 en 30 juni 1934; 519 indien de persoon is geboren tussen 1 juli 1934 en 30 september 1934; 522 indien de persoon is geboren tussen 1 oktober 1934 en 30 december 1934; 525 indien de persoon is geboren tussen 1 januari 1935 en 31 maart 1935; 528 indien de persoon is geboren tussen 1 april en 30 juni 1935; 531 indien de persoon is geboren tussen 1 juli 1935 en 30 september 1935; 534 indien de persoon is geboren tussen 1 oktober 1935 en 31 december 1935; 537 indien de persoon is geboren tussen 1 januari 1936 en 31 maart 1936; 540 indien de persoon is geboren na 31 maart 1936; met inachtneming van de volgende bepalingen: a. voor het vaststellen van het aantal hele maanden van wonen in Nieuw-Zeeland wordt slechts wonen na het bereiken van de leeftijd van 20 jaar in aanmerking genomen; b. alle tijdvakken van wonen in Nieuw-Zeeland na het bereiken van de leeftijd van de leeftijd van 20 jaar worden samengevoegd; c. de maximum uitkering is: i. in het geval van een ongehuwde, de maximum uitkering die betaalbaar is krachtens de Nieuw-Zeelandse wetgeving aan een ongehuwde die niet alleen woont; en ii. in het geval van een gehuwde persoon, de maximum hoogte van de uitkering die uitkeerbaar is krachtens de Nieuw-Zeelandse wetgeving aan een gehuwd persoon van wie de echtgenote of echtgenoot eveneens voldoet aan de vereisten voor een Nieuw- Zeelands pensioen of een veteranenpensioen;

9 d. met betrekking tot een persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt vóór de datum waarop dit Verdrag in werking is getreden, heeft die persoon gedurende ten minste 10 jaar, te eniger tijd, in Nieuw- Zeeland gewoond; e. indien een persoon die na 1 april 1990 een vaste woonplaats heeft gekozen of kiest in Nederland, gerechtigd was een Nieuw-Zeelands pensioen of een veteranenpensioen te ontvangen op de datum van vertrek uit Nieuw-Zeeland en gerechtigd is die uitkering te ontvangen op grond van artikel 6 en niet op grond van artikel 7, is het bedrag van die uitkering niet lager dan het bedrag dat betaald zou worden bij afwezigheid van dit Verdrag; f. in geen geval overschrijdt de hoogte van de uitkering 100% van de maximum uitkering; g. buiten beschouwing blijven uitkeringen die eveneens uitkeerbaar zijn krachtens de Nederlandse wetten inzake sociale verzekering, of uitkeringen of pensioenen die betaalbaar zijn krachtens de wetten inzake sociale verzekering van een derde land. Artikel 9 Hoogte van Nieuw-Zeelandse weduwenuitkeringen, uitkeringen aan weduwnaren voor huishoudelijke doeleinden en invaliditeitsuitkeringen in Nederland Indien een persoon die een vaste woonplaats heeft in Nederland gerechtigd is een weduwenuitkering, een uitkering aan weduwnaren voor huishoudelijke doeleinden of een invaliditeitsuitkering te ontvangen op grond van artikel 6, wordt het bedrag van die uitkering berekend overeenkomstig de volgende formule: Het aantal hele maanden van wonen in Nieuw-Zeeland 300 maanden 9 38 x maximum uitkering met inachtneming van de volgende bepalingen: a. voor het vaststellen van het aantal hele maanden van wonen in Nieuw-Zeeland wordt slechts wonen na het bereiken van de leeftijd van 20 jaar in aanmerking genomen; b. alle tijdvakken van wonen in Nieuw-Zeeland na het bereiken van de leeftijd van 20 jaar worden samengevoegd; c. het te betalen maximale uitkeringsbedrag is de maximum uitkering waarop die persoon aanspraak zou hebben ingevolge de Nieuw- Zeelandse wetgeving; d. in geen geval overschrijdt de hoogte van de uitkering 100% van de maximum uitkering; en e. buiten beschouwing blijven uitkeringen die eveneens betaalbaar zijn krachtens de Nederlandse wetten inzake sociale zekerheid, de Disa-

10 38 10 blement Assistance Act for Handicapped Young Persons, of pensioenen of uitkeringen die betaalbaar zijn krachtens de wetten inzake sociale zekerheid van een derde partij. Artikel 10 Betaling van aanvullende uitkeringen en toeslagen 1. Indien een persoon die een vaste woonplaats heeft in Nieuw- Zeeland gerechtigd wordt een Nieuw-Zeelandse uitkering te ontvangen ingevolge artikel 7, betaalt het Nieuw-Zeelandse orgaan krachtens de Nieuw-Zeelandse wetgeving aan die persoon tevens de aanvullende uitkeringen of toeslagen aan de vereisten waarvoor die persoon voldoet. 2. Indien een persoon die een vaste woonplaats heeft in Nederland gerechtigd wordt een Nieuw-Zeelandse uitkering te ontvangen krachtens deze Overeenkomst, zijn in het bedrag van die uitkering niet de aanvullende uitkeringen en toeslagen begrepen die betaalbaar zouden zijn krachtens de Nieuw-Zeelandse wetgeving indien die persoon een vaste woonplaats had in Nieuw-Zeeland. Artikel 11 Woonplaats in een derde staat Een persoon die: a. een vaste woonplaats heeft in Nieuw-Zeeland; b. slechts gerechtigd is een uitkering te ontvangen bij toepassing van de bepalingen inzake optelling van artikel 7; en c. hetzij: i. Nieuw-Zeeland verlaat met het voornemen te gaan wonen in een derde staat voor een periode van langer dan 26 weken, of ii. woont in een derde staat voor een periode van langer dan 26 weken; is niet gerechtigd een Nieuw-Zeelands pensioen of een veteranenpensioen te ontvangen terwijl hij zich buiten Nieuw-Zeeland of Nederland bevindt, tenzij hij of zij gerechtigd is die uitkering te ontvangen krachtens een verdrag inzake sociale zekerheid die Nieuw-Zeeland is aangegaan met die derde staat. Artikel 12 Gevolg van Nederlandse belastingheffıng op Nederlandse pensioenen Indien een persoon die een vaste woonplaats heeft in Nieuw-Zeeland een Nederlands pensioen en een Nieuw-Zeelandse uitkering ontvangt, worden, ter berekening van de hoogte van de Nieuw-Zeelandse uitkering, krachtens de Nederlandse belastingwetgeving geheven belastingen

11 11 38 uitgezonderd van het bedrag van het Nederlandse pensioen dat in mindering wordt gebracht op de Nieuw-Zeelandse uitkering, tenzij die persoon anders wenst. Artikel 13 Behandeling van de Nederlandse vrijwillige verzekering Nederlandse uitkeringen op grond van tijdvakken van vrijwillige verzekering krachtens de Nederlandse wetten inzake sociale zekerheid kunnen niet rechtstreeks in mindering worden gebracht op Nieuw-Zeelandse uitkeringen krachtens de Nieuw-Zeelandse wetten inzake sociale zekerheid. B. BEPALINGEN BETREFFENDE NEDERLANDSE UITKERINGEN Artikel 14 Ziekteverzekering 1. Het Nederlandse orgaan stelt de ziekte-uitkering vast in overeenstemming met de Nederlandse Ziektewet (ZW). 2. Hij of zij die woont in Nieuw-Zeeland en gerechtigd zou zijn een Nederlandse ziekte-uitkering te ontvangen indien hij of zij zou wonen op het grondgebied van Nederland, is gerechtigd een Nederlandse ziekteuitkering te ontvangen van dezelfde hoogte als hij of zij gerechtigd zou zijn te ontvangen indien hij of zij woonde in Nederland. Artikel 15 Ouderdomsuitkeringen 1. Het Nederlandse orgaan stelt de ouderdomsuitkering vast op grond van verzekeringstijdvakken die zijn vervuld krachtens de Nederlandse Algemene Ouderdomswet en van dit Verdrag. 2. Met inachtneming van het derde en het vierde lid worden tijdvakken voor 1 januari 1957 gedurende welke een onderdaan van een Verdragsluitende Partij op het grondgebied van Nederland woonde na het bereiken van de leeftijd van vijftien jaar of gedurende welke hij, terwijl hij in een ander land woonde, op het grondgebied van Nederland arbeid in loondienst verrichtte, ook beschouwd als verzekeringstijdvakken indien de betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse wetgeving op grond waarvan zulke tijdvakken voor hem met verzekeringstijdvakken mogen worden gelijkgesteld. 3. Het in het tweede lid bedoelde tijdvak wordt bij de berekening van de ouderdomsuitkering slechts in aanmerking genomen indien de be-

12 38 12 langhebbende verzekerd is geweest krachtens de Nederlandse Algemene Ouderdomswet en ten minste zes jaar op het grondgebied van één of beide Verdragsluitende Partijen heeft gewoond na het bereiken van de leeftijd van negenenvijftig jaar en alleen zolang hij op het grondgebied van één van de Verdragsluitende Partijen woont. De tijdvakken vóór 1 januari 1957 worden evenwel niet in aanmerking genomen indien deze samenvallen met tijdvakken die reeds in aanmerking zijn genomen voor de berekening van een ouderdomsuitkering krachtens de wetgeving van een ander land dan Nederland. 4. Wanneer de som van het bedrag van de Nederlandse ouderdomsuitkering overeenkomstig dit Verdrag of overeenkomstig de Nederlandse Algemene Ouderdomswet, afgezien van de inkomensafhankelijke toeslag en de vakantie-uitkering als omschreven in artikel 8, eerste lid, respectievelijk artikel 28 van die wet, en het bedrag van het Nieuw- Zeelandse pensioen of veteranenpensioen krachtens dit Verdrag of de Nieuw-Zeelandse wetgeving voor een persoon die in Nederland woont, hoger is dan het maximumbedrag overeenkomstig de Nederlandse Algemene Ouderdomswet, afgezien van de inkomensafhankelijke toeslag en de vakantie-uitkering als omschreven in artikel 8, eerste lid, respectievelijk artikel 28 van die wet, past het Nederlandse orgaan zijn uitkering aan met een bedrag dat gelijk is aan het surplus. 5. Wijzigingen in de wisselkoers zijn niet van invloed op het in overeenstemming met het voorgaande lid berekende bedrag, mits ten minste één maal per jaar een omrekening plaats vindt, met gebruikmaking van de wisselkoerspariteit zoals die wordt geadviseerd door de Nederlandsche Bank NV op de dag van betaling van de Nieuw-Zeelandse uitkering voor de maand waarin de herberekening plaatsvindt. 6. De in het vierde lid bedoelde vermindering heeft geen invloed op het bedrag dat is gebaseerd op de verzekeringstijdvakken na 1 januari 1957 overeenkomstig de Nederlandse Algemene Ouderdomswet. 7. Hij of zij die woont in Nieuw-Zeeland en gerechtigd zou zijn een Nederlandse ouderdomsuitkering te ontvangen indien hij of zij zou wonen op het grondgebied van Nederland, is gerechtigd een Nederlandse ouderdomsuitkering te ontvangen van dezelfde hoogte als hij of zij gerechtigd zou zijn te ontvangen indien hij of zij woonde in Nederland. Artikel 16 Nabestaandenuitkering 1. Het Nederlandse orgaan stelt de nabestaandenuitkering vast op grond van de Nederlandse Algemene Nabestaandenwet en van dit Verdrag.

13 Hij of zij die woont in Nieuw-Zeeland en gerechtigd zou zijn een Nederlandse nabestaandenuitkering te ontvangen indien hij of zij zou wonen op het grondgebied van Nederland, is gerechtigd een Nederlandse nabestaandenuitkering te ontvangen van dezelfde hoogte als hij of zij gerechtigd zou zijn te ontvangen indien hij of zij woonde in Nederland. 3. Een persoon die woont op het grondgebied van Nederland is, ten aanzien van zijn of haar kinderen die verblijven of wonen op het grondgebied van Nieuw-Zeeland, gerechtigd de Nederlandse wezenuitkering te ontvangen alsof die kinderen wonen op het grondgebied van Nederland. Artikel 17 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1. Het Nederlandse orgaan stelt de invaliditeitsuitkering vast op grond van de Nederlandse Wet op de Arbeidsongeschiktheid en van dit Verdrag. 2. Hij of zij die woont in Nieuw-Zeeland en gerechtigd zou zijn een Nederlandse invaliditeitsuitkering te ontvangen indien hij of zij zou wonen op het grondgebied van Nederland, is gerechtigd een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen van dezelfde hoogte als waarop hij of zij gerechtigd zou zijn te ontvangen indien hij of zij woonde in Nederland. Artikel 18 Kinderbijslag 1. Het Nederlandse orgaan stelt de kinderbijslag vast in overeenstemming met de Nederlandse Kinderbijslagwet en met dit Verdrag. 2. Een persoon die woont op het grondgebied van Nieuw-Zeeland is, ten aanzien van zijn of haar kinderen die verblijven of wonen op het grondgebied van Nederland of Nieuw-Zeeland, gerechtigd tot de Nederlandse kinderbijslag alsof die persoon en die kinderen allen woonden op het grondgebied van Nederland. 3. Hij of zij die woont op het grondgebied van Nederland is, ten aanzien van zijn of haar kinderen die verblijven of wonen op het grondgebied van Nieuw-Zeeland, gerechtigd tot de Nederlandse kinderbijslag alsof die kinderen woonden op het grondgebied van Nederland.

14 38 14 C. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE BETALING VAN UITKERINGEN Artikel 19 Inkomensafhankelijke uitkeringen 1. Wanneer een Verdragsluitende Partij een uitkering betaalt aan een persoon die woont op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, laat die Verdragsluitende Partij de door de andere Verdragsluitende Partij aan die persoon of aan de echtgenoot of echtgenote van die persoon betaalde inkomensafhankelijke uitkeringen buiten beschouwing. 2. Wanneer een persoon in zowel Nederland als Nieuw-Zeeland een schuld inzake sociale zekerheid heeft opgebouwd op grond van het feit dat de Overeenkomst van 1990 die persoon aanspraak verleende op een hoger Nederlands ouderdomspensioen dan anders uitkeerbaar zou zijn, en het Nederlandse bedrijfspensioenfonds aan Nieuw-Zeeland de helft terugbetaalt van het bedrag dat dat fonds verschuldigd is vanwege die hogere aanspraak op ouderdomspensioen, schrapt de Nieuw-Zeelandse regering het restant van het bedrag dat zij aan die persoon verschuldigd is vanwege die hogere aanspraak en betaalt zij aan de schuldenaar een bedrag dat hoger is dan het verschil tussen de helft van de oorspronkelijke Nieuw-Zeelandse schuld op grond van die hogere aanspraak en het bedrag dat is terugbetaald door het Nederlandse bedrijfspensioenfonds en/of het bedrag van de oorspronkelijke schuld die door de schuldenaar reeds is terugbetaald aan de Nieuw-Zeelandse regering. DEEL III WEDERZIJDSE BIJSTAND Artikel 20 Uitwisseling van informatie 1. De bevoegde autoriteiten geven elkaar alle informatie die nodig is voor de toepassing van dit Verdrag of de respectieve wetten inzake sociale zekerheid van de Verdragsluitende Partijen betreffende alle aangelegenheden die zich voordoen ingevolge dit Verdrag of die wetten. 2. De organen verstrekken elkaar op verzoek: a. alle informatie die in hun bezit is en andere bijstand benodigd voor de vaststelling of betaling van een uitkering of pensioen krachtens dit Verdrag of enige andere aanspraak krachtens hun respectieve wetten inzake sociale zekerheid; b. de informatie die in hun bezit is en andere bijstand benodigd voor de invordering van een schulden inzake sociale zekerheid krachtens dit

15 15 38 Verdrag of verband houdend met een andere aanspraak ingevolge hun respectieve wetten inzake sociale zekerheid; c. alle informatie of bijstand benodigd voor de vaststelling of invordering van belastingen of premies die geheven worden met betrekking tot de sociale zekerheid. 3. Indien een orgaan informatie waarom het andere orgaan verzoekt niet bezit, maar die informatie in het bezit is van de belastingautoriteiten in de Staat van het orgaan dat het verzoek ontvangt, verwerft laatstbedoeld orgaan de informatie bij de belastingautoriteiten ten behoeve van het verzoekende orgaan. 4. Een orgaan dat informatie ontvangt ingevolge het tweede en derde lid kan die informatie verstrekken aan de belastingautoriteiten van die Partij ten behoeve van het vaststellen van door een persoon krachtens de wetten van de verzoekende Partij verschuldigde belasting, in verband met het opleggen van een aanslag of opsporing van belastingfraude of belastingontwijking krachtens de wetten van de verzoekende Partij. 5. Een orgaan verstrekt, op verzoek, aan het orgaan van de andere Partij alle informatie die dat orgaan nodig heeft om vragen te beantwoorden, een verslag te maken of een opgave te doen waarom verzocht is door een persoon of instelling die bevoegd is toe te zien op naleving van de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 6. In de in artikel 29 bedoelde administratieve akkoorden worden de voorwaarden en procedures omschreven voor vaststelling van de regeling die de Partijen naleven wanneer zij om informatie verzoeken of deze verstrekken ingevolge dit artikel. De administratieve akkoorden: a. omvatten bepalingen die, met betrekking tot Nieuw-Zeeland, garanderen dat de waarborgen worden nageleefd die krachtens de Nieuw- Zeelandse wetten inzake de persoonlijke levenssfeer vereist zijn in akkoorden over het koppelen van gegevens en dat de akkoorden verenigbaar zijn met de regels inzake het koppelen van gegevens krachtens de Nieuw-Zeelandse wetten inzake de persoonlijke levenssfeer; b. vermelden de gegevens waarom elke Partij ingevolge dit artikel kan verzoeken. 7. De in het tweede of derde lid bedoelde bijstand wordt kosteloos verleend. 8. Informatie die in overeenstemming met dit Verdrag aan een orgaan wordt toegezonden, wordt op dezelfde wijze beschermd als de informatie die wordt verkregen krachtens de wetten inzake sociale zekerheid van de ontvangende Partij. Artikel 21 Administratieve controles en medische onderzoeken 1. Op verzoek verstrekt het orgaan van een Verdragsluitende Partij, binnen de grenzen van de wetgeving, aan het verbindingsorgaan of het

16 38 16 orgaan van de andere Verdragsluitende Partij alle beschikbare medische informatie en bewijsstukken betreffende ziekte, letsel of arbeidsongeschiktheid van een aanvrager of ontvanger van een uitkering. 2. De instellingen kunnen elkaar verzoeken administratieve controles en medische onderzoeken uit te voeren van aanvragers of ontvangers van hun respectieve uitkeringen om te verifiëren of zij voor een uitkering in aanmerking komen. Artikel 22 Bijstand bij verhaal Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:,,verzoekend orgaan : een orgaan dat bijstand verzoekt bij het verhalen van een schuld inzake sociale zekerheid;,,aangezocht orgaan : een orgaan dat verzocht wordt bijstand te verlenen bij het verhalen van een schuld inzake sociale zekerheid; en,,schuld inzake sociale zekerheid : een schuld ontstaan krachtens de wetten inzake sociale zekerheid van een Verdragsluitende Partij, met inbegrip van ten behoeve van sociale zekerheid geheven belastingen of premies alsmede alle daaraan verbonden rente en kosten. 2. Op verzoek van het verzoekende orgaan verhaalt het aangezochte orgaan schulden inzake sociale zekerheid van het verzoekende orgaan, in overeenstemming met het recht en de bestuurlijke praktijk voor het verhalen van zijn eigen schulden inzake sociale zekerheid. Deze vorderingen betreffende schulden inzake sociale zekerheid genieten evenwel geen prioriteit in de Staat van het aangezochte orgaan en zij kunnen niet worden verhaald door middel van hechtenis van de schuldenaar wegens schuld. Evenmin is het aangezochte orgaan verplicht om executiemaatregelen te treffen waarin de wetten van de staat van het aangezocht orgaan niet voorzien. 3. Behoudens wanneer artikel 23 van toepassing is, zijn de bepalingen van het eerste lid alleen van toepassing op een schuld inzake sociale zekerheid wanneer het uitvoerend hoofd van het verzoekende orgaan een verklaring verstrekt waarin wordt aangegeven: a. het bedrag van de schuld in de munt van zowel de Staat van het verzoekende orgaan als van het aangezochte orgaan; b. dat de schuld een schuld is inzake sociale zekerheid; c. dat voldaan is aan de bepalingen van het vijfde lid onder a; d. dat voldaan is aan de bepalingen van het zesde lid; e. dat de invordering van de schuld inzake sociale zekerheid is toegestaan in de Staat van het verzoekende orgaan, onder vermelding van de betrokken wetgeving waarbij de invordering wordt toegestaan; f. dat het verzoek niet strijdig is met de bepalingen van het zevende lid; en

17 17 38 g. tenzij tussen de organen anders wordt overeengekomen, dat de schuld niet meer kan worden betwist krachtens de wetten inzake sociale zekerheid van de verzoekende Staat. 4. De verplichting om bijstand te verlenen bij het verhalen van schulden inzake sociale zekerheid betreffende een overleden persoon of diens nalatenschap wordt beperkt tot de waarde van de nalatenschap of de door elke begunstigde van de nalatenschap verworven eigendom, naar gelang de vordering moet worden verhaald op de nalatenschap of op de begunstigden daarvan. 5. Behoudens wanneer artikel 23 van toepassing is, is het aangezochte orgaan niet verplicht actie te ondernemen ten aanzien van het verzoek: a. indien het verzoekende orgaan niet alle op zijn eigen grondgebied beschikbare middelen heeft aangewend, tenzij het aanwenden van deze middelen onevenredige moeilijkheden zou opleveren; of b. indien en voor zover het de schuld inzake sociale zekerheid strijdig acht met de bepalingen van dit Verdrag of een ander verdrag waarbij beide Verdragsluitende Partijen partij zijn. 6. De organen kunnen in de administratieve akkoorden die worden opgesteld in overeenstemming met artikel 29, een minimumbedrag van een schuld inzake sociale zekerheid vaststellen dat kan worden verhaald ingevolge de bepalingen van dit artikel. 7. Aangelegenheden betreffende een termijn waarbinnen een schuld inzake sociale zekerheid kan worden ingevorderd, worden beheerst door het recht van de verzoekende Staat, maar de aangezochte Staat begint geen actie om een schuld inzake sociale zekerheid terug te vorderen indien meer dan 5 jaar verstreken zijn sinds die schuld voor het eerst is vastgesteld. 8. Behoudens wanneer artikel 23 van toepassing is, gaat het verzoek om administratieve bijstand bij het terugvorderen vergezeld van: a. een verklaring ingevolge het derde lid; b. alle andere voor de terugvordering benodigde documenten; c. wanneer van toepassing, een gewaarmerkt afschrift van elke desbetreffende beslissing door een gerecht of bestuursorgaan gegeven. 9. De wisselkoers die gebruikt dient te worden ter vaststelling van het bedrag van een schuld inzake sociale zekerheid in de munt van de Staat van het aangezochte orgaan, is de verkoopkoers bij telegrafische overmaking, vastgesteld in de Staat van het verzoekende orgaan op de datum waarop de verklaring is gemaakt. 10. Indien, niettegenstaande het tweede lid, de schuldenaar een schuld inzake sociale zekerheid betwist nadat een verzoek om invordering daarvan is gedaan ingevolge het eerste lid, met instemming van beide organen en voor zover de wetten en bestuurlijke praktijk van de Staat van het aangezochte orgaan dit toestaan, neemt het aangezochte orgaan

18 38 18 maatregelen om alle in zijn bezit zijnde bedragen die bestemd zijn voor de schuldenaar te bewaren met het oog op de invordering van het bedrag van de schuld inzake sociale zekerheid. 11. Handelingen van het verzoekende orgaan terzake van invordering, uit hoofde van een verzoek om bijstand die het gevolg zouden hebben van schorsing of stuiting van een in het zevende lid bedoelde termijn, hebben dit gevolg ook krachtens de wetten van de Staat van het verzoekende orgaan. Het aangezochte orgaan stelt het verzoekende orgaan in kennis van elk geval waarbij deze situatie zich voordoet. 12. Het aangezochte orgaan of de gerechten of bestuursorganen van de Staat van het aangezochte orgaan kunnen toestaan dat de betalingen worden uitgesteld of plaats vinden in termijnen, indien dit in vergelijkbare omstandigheden is toegestaan krachtens de wetten of bestuurlijke praktijken van dat orgaan of die Staat. Het aangezochte orgaan stelt het verzoekende orgaan van zulke beslissingen in kennis. 13. Behoudens wanneer artikel 23 van toepassing is, betaalt het verzoekende orgaan de redelijke kosten van de handelingen terzake van invordering en licht het aangezochte orgaan het verzoekende orgaan in over de geraamde kosten na ontvangst van een verzoek en alvorens over te gaan tot het verhalen van de schuld inzake sociale verzekering. 14. Het verzoekende orgaan is aansprakelijk voor alle financiële gevolgen die ontstaan door handelingen terzake van invordering welke ongerechtvaardigd blijken ten aanzien van de geldigheid van de schuld inzake sociale zekerheid. 15. Behoudens wanneer artikel 23 van toepassing is, wordt een bedrag ingevorderd door het aangezochte orgaan krachtens de bepalingen van dit artikel, minus de ingevolge het dertiende of veertiende lid in mindering te brengen bedragen, aan het verzoekende orgaan overgemaakt in de munt van de Staat van het aangezochte orgaan. Artikel 23 Terugvordering van te veel betaalde bedragen 1. Wanneer een door één van de Partijen met betrekking tot een uitkering aan een persoon een bedrag is betaald dat hoger is dan het eventuele bedrag dat eigenlijk verschuldigd was met betrekking tot die uitkering, krachtens dit Verdrag of anderszins, trekt het orgaan van die andere Verdragsluitende Partij, indien daartoe verzocht door het andere orgaan en in overeenstemming met dit artikel, een bedrag gelijk aan het bovenbedoelde teveel betaalde bedrag af van het bedrag dag verschuldigd is met betrekking tot laatstbedoelde uitkering. 2. Het in het eerste lid bedoelde te veel betaalde bedrag is het bedrag vastgesteld door het orgaan van de Verdragsluitende Partij die het te veel betaalde bedrag heeft uitgekeerd.

19 De hoogte van de aftrek, overeenkomstig het eerste lid, van verschuldigde bedragen met betrekking tot een uitkering, alsmede bijkomende of daarmee verband houdende aangelegenheden, wordt bepaald door het orgaan van de Verdragsluitende Partij die de uitkering dient te betalen, in overeenstemming met de wetten inzake sociale zekerheid of de bestuurlijke praktijk van die Verdragsluitende Partij. 4. Bedragen die zijn afgetrokken door het orgaan van één van de Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met het eerste lid, alsmede bedragen die door dat orgaan zijn ontvangen ingevolge het derde lid, worden overgemaakt aan het andere orgaan op de wijze zoals overeengekomen tussen de organen of in administratieve akkoorden ingevolge artikel 29. Artikel 24 Beperkingen In geen geval worden de bepalingen van dit Deel zo uitgelegd dat op het orgaan van een Verdragsluitende Partij de verplichting zou rusten bestuurlijke maatregelen uit te voeren die afwijken van de wetten of bestuurlijke praktijken van die of de andere Verdragsluitende Partij; of bijzonderheden te verstrekken die niet beschikbaar zijn krachtens de wetten of de gebruikelijke wijze van optreden van die of de andere Verdragsluitende Partij. Artikel 25 Weigering te betalen, opschorting of beëindiging van een uitkering Een orgaan van een Verdragsluitende Partij kan een overigens betaalbare uitkering weigeren uit te betalen, opschorten of beëindigen indien dat orgaan oordeelt dat een aanvrager of ontvanger of het orgaan van de andere Verdragsluitende Partij nalaat terstond voldoende informatie te verstrekken of een onderzoek als vereist krachtens dit Verdrag te ondergaan of, naar gelang van het geval, uit te voeren. DEEL IV DIVERSE BEPALINGEN Artikel 26 Indiening van vorderingen 1. Een naar behoren ingediende aanvraag om een uitkering krachtens de wetgeving van één van de Verdragsluitende Partijen wordt beschouwd als een naar behoren ingediende aanvraag krachtens de wetgeving van de andere Verdragsluitende Partij.

20 De datum van ontvangst van een aanvraag of ander document overgelegd bij een bevoegde autoriteit of orgaan wordt beschouwd als datum van ontvangst van de aanvraag of het andere document door de andere bevoegde autoriteit of het andere orgaan. De aanvraag of het document wordt onverwijld doorgezonden naar het orgaan van de andere Verdragsluitende Partij. Artikel 27 Vaststelling en ingangsdatum van het recht op uitkering 1. De datum van ingang voor de uitbetaling van een uitkering krachtens dit Verdrag wordt vastgesteld in overeenstemming met de wetten inzake sociale zekerheid van de betrokken Verdragsluitende Partij, doch zal in geen geval eerder vallen dan de datum waarop dit Verdrag in werking treedt. 2. Tijdvakken van verzekering, wonen of arbeid in loondienst afgerond vóór de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag worden in aanmerking genomen ter vaststelling van het recht op een uitkering krachtens dit Verdrag. Artikel 28 Beroep 1. Een persoon ten aanzien van wie een beslissing is genomen door de bevoegde autoriteit of het orgaan van een Verdragsluitende Partij, in verband met een aangelegenheid die zich voordoet krachtens dit Verdrag, heeft dezelfde rechten op heroverweging door, of beroep bij, bestuurlijke of rechterlijke instanties van die Verdragsluitende Partij als die waarin is voorzien krachtens de nationale wetten van de Verdragsluitende Partij. 2. Documenten met betrekking tot een heroverweging door of een beroep bij bestuurlijke of rechterlijke instanties ingesteld bij de wetten inzake sociale zekerheid van één van de Verdragsluitende Partijen, kunnen worden ingediend op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, en documenten die op deze wijze naar behoren zijn ingediend worden geacht naar behoren te zijn ingediend voor de toepassing van die wetten. 3. De datum waarop een document overeenkomstig het tweede lid naar behoren is ingediend op het grondgebied van één van de Verdragsluitende Partijen bepaalt of dat document is ingediend binnen een termijn die wordt gesteld door de wetten of bestuurlijke praktijk van de andere Verdragsluitende Partij die van toepassing zijn op het desbetreffende beroep.

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97 15 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2000 Nr. 97 A. TITEL Verdrag houdende wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101 10 (2016) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 101 A. TITEL Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 95

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 95 26 (2001) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 95 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake sociale zekerheid, met Administratief Akkoord;

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 september 2009 Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2009) Het Koninkrijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 7 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA Het ministerie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 134

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 134 23 (2001) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 134 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de geldendmaking

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN

ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN ADMINISTRATIEF AKKOORD VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK POLEN Krachtens artikel 36, eerste lid, van het Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 49 (2009) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 123 A. TITEL Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve

Nadere informatie

Administratieve schikking voor de toepassing van de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 10 mei 1984

Administratieve schikking voor de toepassing van de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 10 mei 1984 Administratieve schikking voor de toepassing van de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 10 mei 1984 (Inwerking getreden op 1 januari 1987 Belgisch Staatsblad: 10 februari

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74 51 (1959) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 74 A. TITEL Europees Verdrag inzake de academische erkenning van universitaire kwalificaties; Parijs, 14 december 1959

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132 28 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 132 A. TITEL Toescheidingsov er eenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË

PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË EN AANVULLEND PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN BELGIE GIBRALTAR INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN

AKKOORD TUSSEN BELGIE GIBRALTAR INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN BELGIE EN GIBRALTAR INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN BELGIE EN GIBRALTAR INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België;

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België; ADMINISTRATIEVE SCHIKKING betreffende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika. Bij toepassing van artikel

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJD VAN DUBBELE BELASTING TOT HET VOORKOM VAN HET ONTDUIK HET ONTGAAN VAN BELASTING INZAKE

Nadere informatie

31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008.

31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 A 31 718 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; s-gravenhage, 21 februari 2008 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

AVENANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

AVENANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING AVANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJD VAN DUBBELE BELASTING TOT HET VOORKOM VAN HET ONTGAAN HET ONTDUIK VAN BELASTING INZAKE BELASTING NAAR

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (Tekst geldend op: 30-03-2014) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (authentiek: nl) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE ANTIGUA EN BARBUDA INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE ANTIGUA EN BARBUDA INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN ANTIGUA EN BARBUDA INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN ANTIGUA EN BARBUDA

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

Staten-Generaal. s-gravenhage, 13 maart 2002. De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 264 28 266 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta inzake sociale zekerheid en Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake

Nadere informatie

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET VERDRAG TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET VERDRAG TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET VERDRAG TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING INZAKE BELASTINGEN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 36 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Canada inzake de uitwisseling van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 264

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 264 14 (2004) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 264 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Ruimte-Agentschap

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET PRINSDOM MONACO INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET PRINSDOM MONACO INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN HET PRINSDOM MONACO INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN HET PRINSDOM MONACO

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11 37 (1982) Nr. 2 TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 11 A, TITEL Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen, met bijlage;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 79

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 79 14 (2002) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 79 A. TITEL B. TEKST 1 ) Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË SAINT VINCENT EN DE GRENADINES INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË SAINT VINCENT EN DE GRENADINES INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN SAINT VINCENT EN DE GRENADINES INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN SAINT

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 21 (2014) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 19 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 162 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de lgemene Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1981 Nr. 10

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1981 Nr. 10 21 (1980) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1981 Nr. 10 A, TITEL Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake liet gezag over

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

(Inwerking getreden op 1 november 1999 Belgisch Staatsblad: )

(Inwerking getreden op 1 november 1999 Belgisch Staatsblad: ) Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili (Inwerking getreden op 1 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 322 27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161 54 (1960) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 161 A. TITEL Overeenkomst betreffende de wederzijdse geheimhouding van uitvindingen die voor de verdediging van belang

Nadere informatie

Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen

Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen De Staten, die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend gemeenschappelijke regels omtrent de oplossing van wetsconflicten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 74 Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering

Nadere informatie

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil.

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen I-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 468 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 135 46 (2003) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 135 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Staten van Amerika

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 934 Bepalingen met betrekking tot de dienstverlening op het gebied van grensoverschrijdende overmakingen (Wet grensoverschrijdende betaaldiensten)

Nadere informatie

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN INZAKE BELASTINGEN

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN 809 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 16 OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 32 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 74 A. TITEL Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Straatsburg,

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-322/17-1 Zaak C-322/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2017 Verwijzende rechter: High Court (Ierland) Datum van de

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 63

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 63 1 (2016) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 63 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël

Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël (Inwerking getreden op 1 mei 1973 - Belgisch Staatsblad 18 april 1973) De Regering van het Koninkrijk België

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN [ ] Het Koninkrijk der Nederlanden en [ ] Hierna te noemen Verdragsluitende Partijen; Geleid door de wens hun wederzijdse samenwerking

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 31 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 39 (2003) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 35 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 412 Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen

Nadere informatie

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan.

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan. BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer

Nadere informatie