Centrale examens in 2010 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale examens in 2010 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)"

Transcriptie

1 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs vo Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh Centrale examens in 2010 voor vwo, havo, vmbo en vavo Bestemd voor scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs en educatie; staatsexamens voortgezet onderwijs. inwerkingtreding n.v.t. Geldigheidsduur n.v.t. Juridische grondslag n.v.t. Officiële publicatie n.v.t. Relatie tot eerdere publicaties hangt samen met de 'Septembermededeling' van 22 september 2009 met kenmerk CEVO , gepubliceerd op van de Dienst Uitvoering Onderwijs 1 / 25

2 Algemeen Deze Maartmededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO , van 22 september 2009, gepubliceerd op van Dienst Uitvoering Onderwijs, verder aangeduid als: Septembermededeling. Het College voor Examens, namens deze, de voorzitter, drs. H.W. Laan Inhoud 1. Speciale aandachtspunten 1.0 Maartmededeling en Examenblad.nl 1.1 Aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan DUO 1.2 Rooster 1.3 Computerexamens 1.4 Bekendmaking correctievoorschriften 1.5 Aanwijzing gecommitteerde en tweede correctie 1.6 Uitslagbepaling havo/vwo 1.7 Beroepsgerichte examens vmbo 1.8 Protocollen VO-Raad 1.9 Grootschrift/spraaksynthese en geheimhouding 1.10 Spelling in het centraal examen 1.11 Hulpmiddelen adressen 2. Tijdschema centraal examen Ontvangst examenbescheiden 3.1 Ontvangst examenopgaven 3.2 Correctievoorschriften 3.3 Materiaal van Cito 3.4 Errata CSE 4. Nadere mededelingen over examenopgaven en correctievoorschriften 4.1 Aantallen examenopgaven 2e tijdvak 4.2 Bijbestellen van examenopgaven 4.3 Uitwerkbijlagen 5. Aangewezen vakken tweede tijdvak 5.1 De aangewezen vakken 5.2 Tijd en plaats aangewezen vakken 5.3 Aanmelding aangewezen vakken 2 / 25

3 5.4 Gang van zaken aangewezen vakken 5.5 Toezending resultaten aangewezen vakken 6. De tweede correctie 7. Normering en cijferbepaling 7.1 Inzending deelscores aan Cito, 1e tijdvak (WOLF) 7.2 Inzending deelscores 2e tijdvak 7.3 Schaallengte 7.4 Onder- en bovengrenzen van N 7.5 Bekendmaking normering 7.6 Vaststelling van het c.e.-cijfer 8. Mededelingen per vak voor 2010 havo/vwo 9. Mededelingen per vak voor 2010 vmbo 9.1 Algemene vakken vmbo 9.2 Beroepsgerichte vakken vmbo 10. Contactadressen bij de examens 10.1 Helpdesk examens, DUO, ICO/VO 10.2 DUO/Examendiensten 10.3 DUO/Informatiepunt Onderwijs (IPO) 10.4 Examenlijn CvE 10.5 Ict-examenhelpdesk 10.6 Inspectie voortgezet onderwijs Speciale aandachtspunten 1.0 Maartmededeling en Examenblad.nl Voor de tekst in de Maartmededeling is in de publicatie op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-Cfi) gestreefd naar beknoptheid. Eerder gepubliceerde opmerkingen, bijvoorbeeld in de Maartmededeling 2009 of in de laatste Septembermededeling, worden in deze Maartmededeling niet steeds herhaald. De Maartmededeling op Examenblad.nl ( is ruimer voorzien van (verwijzingen naar) informatie uit eerdere mededelingen die ook voor het examen 2010 van belang is, en soms van nadere toelichtingen die in de tekst op ontbreken. Waar in de tekst verwezen wordt naar publicaties op Examenblad.nl ( worden die publicaties in het algemeen het snelst gevonden door daar naar Maartmededeling te zoeken en door te klikken. 3 / 25

4 1.1 Aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan DUO Naar aanleiding van ervaringen bij het examen in voorgaande jaren wordt het volgende, wellicht ten overvloede, onder de aandacht van scholen gebracht: Drie werkdagen vóór de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen moeten de schoolexamencijfers zijn vastgesteld en in BRON zijn ingevoerd. Wijziging achteraf is niet mogelijk. Het is daarom van groot belang dat de school een goede, zorgvuldige en verifieerbare procedure heeft voor het definitief vaststellen van de schoolexamencijfers. Het kan bij vwo (bezemkandidaten) voorkomen dat een kandidaat aan het centraal examen deelneemt met een heelvak (bijvoorbeeld Frans 1,2), terwijl hij ook met het deelvak zonder centraal examen voldoet aan alle eisen ten aanzien van studielast en invulling van het profiel. In dat geval kan, wanneer een kandidaat met het heelvak is afgewezen, ook een uitslag worden vastgesteld met het deelvak. Dit is echter alleen mogelijk indien het cijfer voor het deelvak voor aanvang van het eerste tijdvak is vastgesteld en geregistreerd. De aanlevering van schoolexamencijfers (in 2010 uiterlijk op dinsdag 11 mei) moet geschieden aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorheen IB-Groep, door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO ( DUO heeft daarvoor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling gestuurd. Bij de digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) geldt: Per vak en per kandidaat moet het cijfer van het schoolexamen drie dagen voor de start van het digitaal centraal examen BB zijn doorgegeven aan BRON bij DUO. Zie activiteit nr. 9 van de Activiteitenplanning Digitale centrale examens algemene vakken BB 2010 ( De aanlevering van de examenresultaten wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na de vaststelling van de definitieve uitslag door het bevoegd gezag elektronisch naar DUO gestuurd. Dit geschiedt eveneens door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO ( DUO informeert scholen ruim op tijd over de te volgen procedure. Zie ook de Septembermededeling, IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo. 1.2 Rooster e tijdvak Rooster papieren examens algemene vakken basisberoepsgerichte leerweg Het rooster voor de papieren examens algemene vakken basisberoepsgerichte leerweg is opgenomen in de Septembermededeling. Tevens is dit toegevoegd aan de Regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010, CEVO van 24 juni 2008 in bijlage 1A bij de regeling op Examenblad.nl. 4 / 25

5 Centraal examen nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase havo en vwo Evenals vorig jaar voor havo, is er dit jaar voor het eerst voor vwo één centraal examen voor de vakken kunst (algemeen) kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans). Naast het in het rooster vermelde reguliere tijdstip 19 mei, uur is er een extra zitting op 20 mei, uur. Examenzittingen nieuwe kunstvakken vwo eerste tijdvak 2010 Woensdag 19 mei Donderdag 20 mei Donderdag 20 mei uur Reguliere examenzitting uur Extra examenzitting uur Publicatie opgaven en correctievoorschriften Woensdag 2 juni uur vervalt! Reservedatum vervalt! Voor havo vindt in 2010 de reguliere afname plaats op 18 mei, uur en is er een extra zitting op 17 mei, uur. Meer informatie over de nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase staat in de informatiebrochure die ook raadpleegbaar is in de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl. Examenzittingen nieuwe kunstvakken havo eerste tijdvak 2010 Maandag 17 mei uur Extra examenzitting Dinsdag 18 mei uur Reguliere examenzitting Dinsdag 18 mei uur Publicatie opgaven en correctievoorschriften Woensdag 2 juni uur vervalt! Reservedatum vervalt! Bijlage 1A overzicht Eerste tijdvak 2010 centrale examens voor vwo bezemkandidaten In dit bezemrooster zijn enkele ongelijkheden geconstateerd met het algemene rooster. Het algemeen rooster is correct en leidend. De volgende onderdelen van het bezemrooster dienen als volgt te worden gecorrigeerd: Russisch en muziek Op woensdag 19 mei staat bij Russisch en muziek ten onrechte een ochtendtijdstip vermeld. Deze vakken zijn op de middag van uur economie 1 en economie 1,2 Op donderdag 27 mei staat de eindtijd voor vwo economie 1 (bezemexamen oude stijl) en economie 1,2 (centraal examen overeenkomstig het nieuwe examenvak) foutief vermeld. De juiste eindtijd moet zijn uur. Fries en Maatschappijleer 5 / 25

6 De vakken Fries en Maatschappijleer staan op een onjuiste datum vermeld, respectievelijk 20 en 31 mei. Conform het algemeen rooster vindt Maatschappijleer op de ochtend van 20 mei plaats en Fries op de ochtend van 31 mei e tijdvak Zoals ook in de Septembermededeling betreffende de centrale examens van 2010 vermeld, wordt het definitieve rooster voor het tweede tijdvak gepubliceerd in deze mededeling. In de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl ( kunt u door middel van doorklikken de roosters 2e tijdvak per schoolsoort (en leerweg) inzien en printen Calamiteitenplan centrale examens Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is*, hebben de examenorganisaties een calamiteitenplan opgesteld. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie ( aanvangsdatum 3 juli 2010, volgens de adviesdatum OCW). * Dit is nog niet voorgekomen, maar het is denkbaar, bijvoorbeeld bij (de dreiging van) een grootschalige epidemie. In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten er op attendeert dat het niet verstandig is om vóór 3 juli 2010 een vakantie te plannen. 1.3 Computerexamens Digitale centrale examens algemene vakken BB Dit jaar neemt ongeveer 90% van de vmbo-scholen de centrale BB-examens af op de computer met het toetsprogramma ExamenTester. De gang van zaken is gedetailleerd beschreven in de Activiteitenplanning Digitale centrale examens algemene vakken BB 2010 ( / Beeldschermexamens). Frans BB Frans BB wordt ook dit jaar op de computer met het toetsprogramma Examentester geëxamineerd. Digitale centrale examens algemene vakken KB 65 pilot-scholen nemen de centrale KB-examens af op de computer met het toetsprogramma ExamenTester. De gang van zaken is gedetailleerd beschreven in de Activiteitenplanning Digitale centrale examens algemene vakken KB 2010 ( / Beeldschermexamens). Frans KB Ook dit examen wordt op de computer afgenomen met het toetsprogramma Examentester. Bij Frans KB vindt naast de eerste ook de tweede correctie op de computer 6 / 25

7 plaats. De gang van zaken is gedetailleerd beschreven in de Activiteitenplanning voor KB Frans ( / Beeldschermexamens). Duits KB Dit jaar neemt ongeveer 50% van de vmbo-scholen het examen Duits KB af op de computer met het toetsprogramma ExamenTester. De tweede correctie vindt bij de computerexamens voor Duits KB ook digitaal plaats. De gang van zaken is gedetailleerd beschreven in de Activiteitenplanning voor Duits KB digitaal ( / Beeldschermexamens). Muziek, dans en drama vmbo GT Deze examens worden op de computer afgenomen, waarbij de antwoorden op papier worden geschreven en de correctie op papier wordt gedaan. Een aantal scholen neemt de examens muziek, dans en drama af in het toetsprogramma ExamenTester. Muziek havo en vwo Een beperkt aantal scholen neemt het examen muziek af in het toetsprogramma ExamenTester Centraal examen nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase havo en vwo Dit jaar is er voor het eerst voor vwo één centraal examen voor het vak kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek en algemeen). Voor het havo is dit examen in 2009 voor het eerst afgenomen. Dit examen wordt op de computer afgenomen, waarbij de antwoorden op papier worden geschreven en de correctie op papier wordt gedaan. Een klein aantal scholen neemt het examen af in het toetsprogramma ExamenTester. Compex Compex is voor geen enkel vak verplicht. 1.4 Bekendmaking correctievoorschriften Net als in 2009, worden ook in 2010 de correctievoorschriften van de schriftelijke examens uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld e tijdvak Publicatie correctievoorschriften examens 2010 eerste tijdvak, op de datum van afname Ochtendzittingen: Vmbo om uur Havo/vwo om uur (ook bij examens die om uur zijn afgelopen) 7 / 25

8 Middagzittingen: Vmbo om uur Havo/vwo om uur (ook bij examens die om uur zijn afgelopen De examens BB die om uur beginnen, vallen onder de middagzittingen N.B.1 Nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase havo en vwo De examens en correctievoorschriften van de zittingen van het centraal examen in de kunstvakken (kunst (algemeen), kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans)) in de vernieuwde tweede fase havo (17 mei en 18 mei) en vwo (19 mei en 20 mei) worden pas gepubliceerd na afloop van de laatste examenzitting. Dat betekent voor havo publicatie op 18 mei en voor vwo op 20 mei, telkens om uur (na afloop van eventuele door middel van quarantaine uitgestelde zitting op de middag). N.B. 2 papieren examens algemene vakken BB De correctievoorschriften van de papieren examens algemene vakken BB worden de deelnemende scholen op het opgegeven adres toegezonden (zie 1.12). Omdat deze correctievoorschriften niet onmiddellijk na het afnamemoment worden gepubliceerd, is de corrector die snel aan de slag wil, van de zending per afhankelijk e tijdvak Publicatie correctievoorschriften examens 2010 tweede tijdvak Ochtendzittingen: Vmbo en havo/vwo vanaf uur Middagzittingen: Vmbo om uur, havo/vwo om uur De correctievoorschriften van de examens die als aangewezen vak worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de staatsexamencommissie, worden niet gepubliceerd. 1.5 Aanwijzingsprocedure gecommitteerde en tweede correctie I.5.1 Aanwijzingsprocedure gecommitteerde Voortvloeiende uit de wijzigingen op het Eindexamenbesluit kan het bevoegd gezag zelf de gecommitteerde(n) aanwijzen. DUO/Examendiensten is verantwoordelijk voor de koppeling van de scholen ten behoeve van de tweede correctie van het examenwerk en zal de scholen daarover informeren per brief. Deze brief (per schoolsoort/leerweg) wordt in maart verzonden. Vervolgens wijst het bevoegd gezag volgens artikel 36 van het Eindexamenbesluit, op basis van de door DUO verstrekte informatie, de gecommitteerde(n) aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verrichten. 8 / 25

9 I.5.2 Voorschriften tweede correctie Tevens is het Eindexamenbesluit aangepast ter vergroting van de kwaliteit van de tweede correctie, waarbij de rol van het bevoegd gezag versterkt is. Aanvullingen op de correctievoorschriften behelzen: de tweede corrector voegt een door hem opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de verrichte correctie bij het gecorrigeerde werk; deze verklaring wordt mede ondertekend door zijn bevoegd gezag; aanpassing van de procedure die moet worden gevolgd als de eerste en tweede corrector niet tot overeenstemming kunnen komen bij het vaststellen van de score (Eindexamenbesluit artikel 42). Overeind blijft het principe dat eerste en tweede corrector overeen kunnen komen de scores, zoals door beiden vastgesteld, te middelen. Zie ook 1.8 protocollen Oorspronkelijke formulieren DI-200/201 De oorspronkelijke formulieren DI200/201 worden door de overheid (DUO) niet meer geleverd/voorgeschreven. Wanneer een variant van dit formulier (bijvoorbeeld vanuit het school-administratiepakket) door scholen tot formulier aangewezen wordt, valt dat onder de eigen keuzes van de school. De overheid schrijft dus de vorm niet meer voor en levert m.b.t. die eigen keuzes van scholen geen voorgeschreven invulinstructie. Zie ook Uitslagbepaling havo/vwo In 2010 wordt voor het eerst voor vwo het centraal examen volgens de vernieuwde tweede fase afgenomen, voor havo is dit het tweede examenjaar. Daarbij geldt de uitslagbepaling als opgenomen in het huidige Eindexamenbesluit, zoals dat is aangepast ten behoeve van de vernieuwde tweede fase. Bij het eindexamen in 2010 voor bezemkandidaten vwo en nog enkele bezemkandidaten havo bij het staatsexamen (profielen volgens het oude programma) geldt de oude uitslagbepaling zoals tot 31 juli 2007 in het Eindexamenbesluit was opgenomen. Zie ook: Examenblad.nl>2010>algemeen>eindexamenbesluit). Op Examenblad is een onderwerp opgenomen over de uitslagbepaling bij het eindexamen, waarin de nieuwe en oude uitslagbepaling worden behandeld. Dit onderwerp is ook bereikbaar op deze plaats in de digitale versie van de Maartmededeling. N.B. Het gaat hier niet om de aanpassingen waarbij het centraal examen afzonderlijk wordt gewogen, en voor havo/vwo een afzonderlijke uitslagregeling geldt voor Nederlands/Engels/wiskunde. Deze gaan in bij de uitslagbepaling in juni / 25

10 1.7 Beroepsgerichte examens vmbo Aandachtspunten bij de cspe s Aandachtspunten bij de afname van het cspe met betrekking tot geheimhouding van de opgaven bij herkansing van het cspe zijn opgenomen in de digitale versie van de meest recente Septembermededeling op Examenblad.nl ( De definitieve normeringstermen voor de examens in de beroepsgerichte programma s zijn op woensdag 9 juni 2010 om uur bekend. Het cijfer voor deze examens kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld Minitoetsen cspe s De digitale minitoetsen bij de cspe's worden in 2010 afgenomen met MiniTester Het programma voor digitale minitoetsen dat in 2009 is gebruikt, is niet meer bruikbaar. 2. Voor het oefenen met digitale minitoetsen kunnen leerlingen gebruik maken van voorbeeldminitoetsen (uit de cspe's van 2009) op de cd-rom bij de eerste zending cspe's vanuit Cito. Deze eerste zending is op 10 februari aan de scholen gestuurd t.a.v. de examensecretaris. Als u uw leerlingen met papieren minitoetsen uit voorgaande jaren wilt laten oefenen vindt u daarvan PDF's op 3. MiniTester 2.8 kan niet op een stand-alone PC geïnstalleerd worden. Indien uw school in 2010 nog gebruik wil maken van papieren minitoetsen, dient u PDF bestanden te printen van de cd-rom die u medio maart van Cito ontvangt. Papieren minitoetsen maken derhalve geen deel uit van de zending praktische examens in leerlingenaantallen vanuit DUO/Examendiensten. Voor eventuele vakspecifieke informatie zie Protocollen VO-Raad Door de VO-Raad zijn protocollen vastgesteld, die deels ook betrekking kunnen hebben op de handelwijze van scholen bij het centraal examen, zoals bijvoorbeeld de tweede correctie, waarin opgenomen een voorbeeld voor een verklaring (zie 1.5 van deze Maartmededeling). De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld. Het gebruik van protocollen is niet verplicht, maar wordt van harte aanbevolen. Zie 10 / 25

11 In de correctievoorschriften geeft het CvE aan dat de regelgeving geen voorschriften bevat over het vermelden van punten en onvolkomenheden op het werk. In de protocollen van de VO-Raad worden op dit punt wel keuzes gemaakt. Scholen en docenten vragen zich af of de protocollen niet in strijd zijn met de CvE-regels. Dat zijn zij zeker niet. Het CvE geeft aan dat er vanuit de overheid geen regels zijn. Binnen de ruimte die dat biedt, maakt de VO-raad, als handreiking aan de scholen, een keuze die voor de scholen geen voorschrift is. 1.9 Grootschrift/spraaksynthese en geheimhouding Richtlijnen voor hanteren van de envelop met op CD-ROM een PDF-bestand van het examen en aanwijzing voor scholen die als audio een Daisy-CD hebben besteld, vindt u in de toelichting die is opgenomen in de digitale versie van de maartmededeling op Examenblad.nl ( Spelling Nederlands in het centraal examen Spelling Nederlands wordt beoordeeld bij alle centrale examens Nederlands. Naar aanleiding van vragen hierover: a. In 2010 geldt alleen de officiële spelling van b. Bij gebruik van de computer als schrijfgereedschap hoeft de spellingcontrole niet te worden uitgeschakeld (N.B.: een digitaal woordenboek is niet toegestaan). c. De eisen ten aanzien van spelling gelden onverkort voor kandidaten met een leesbeperking (dyslexie). De school kan wel overwegen de kandidaat bij het examen een computer met spellingscontrole ter beschikking te stellen: dat is een toegestaan hulpmiddel. Bij sommige ernstige leesbeperkingen en/of combinatie met een motorische beperking is het toetsenbord van de computer als invoermiddel niet bruikbaar. Indien de school een kandidaat heeft waarvoor dat geldt, kan de school contact opnemen met de inspectie. d. In de correctievoorschriften van de centrale examens Nederlands vervalt met ingang van het centraal examen 2010 de afwijkende aftrekregel voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik voor kandidaten die ten hoogste zes jaar in Nederland onderwijs hebben gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. In de vakspecifieke voorschriften was in 2009 en voorgaande jaren een voorschrift opgenomen m.b.t. de beoordeling voor kandidaten die vallen onder artikel 55 lid 3. Met ingang van het centraal examen 2010 is er slechts één aftrekregel voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik, in het correctievoorschrift vermeld, die voor alle kandidaten geldt Hulpmiddelen BINAS en Biodata kleurenblinde kandidaten De toegestane edities van BINAS (vmbo, havo en vwo) en Biodata (havo en vwo) bevatten afbeeldingen in kleur. Voor kleurenblinde kandidaten kan het soms lastig of onmogelijk zijn om uit de kleurenafbeeldingen de gewenste informatie te halen. Daartoe 11 / 25

12 geldt de volgende regel. Als een kandidaat de kleuren niet kan onderscheiden, dan kan een toezichthouder behulpzaam zijn. Deze kan het volgende doen: de kandidaat noemt een kleur, waarop de toezichthouder aanwijst welke delen van de figuur de door de kandidaat genoemde kleur hebben. Of de kandidaat wijst een gebied/lijn aan waarvan hij de kleur wil weten, de toezichthouder noemt de kleur. Deze methode wordt standaard zo toegepast bij aardrijkskunde (havo en vwo), met rijk en functioneel kleurgebruik in de atlas. Bij aardrijkskunde voegt de inspectie de aanwijzing toe dat het aanbeveling verdient om de kandidaat afzonderlijk te plaatsen en daarmee hinder voor andere kandidaten te voorkomen. Bij BINAS en Biodata blijken kleurproblemen vrij zeldzaam te zijn, bij veel afbeeldingen is het voldoende dat de kandidaat verschillen ziet en hoeft hij niet kleuren te herkennen. Bovendien weet de kandidaat door het intensieve gebruik van BINAS en Biodata bij de voorbereiding op het examen of en in welke mate hij dit probleem redelijkerwijze kan verwachten. Het apart plaatsen van de kandidaten is vanwege de geringe kans/omvang niet nodig Woordenboekgebruik De Inspectie heeft geconstateerd dat scholen vragen hebben over wat ten aanzien van woordenboekgebruik mogelijk en toegestaan is. Deze informatie is opgenomen in de Regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010, kenmerk CEVO van 24 juni 2008, te raadplegen op Examenblad.nl Grafische rekenmachine Naar aanleiding van vragen over de grafische rekenmachine Casio fx 9860GII. Deze machine is goedgekeurd voor gebruik bij het centraal examen, zoals opgenomen in bijlage 2b de Regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011, kenmerk CEVO van 9 juni Dit geldt voor dit type ook voor Dit type is voor het centraal examen 2010 eveneens toegestaan Rekenmachine vmbo Met betrekking tot het gebruik van rekenmachines bij de centrale examens vmbo 2010, 2011 en 2012, en dan met name de meerregelige typen, is een toelichting opgenomen in de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl adressen In de examenperiode wordt gebruik gemaakt van om de scholen steeds zo snel mogelijk te kunnen informeren. Ook worden diverse examenstukken dit jaar niet op papier maar per toegestuurd. Deze berichten worden gestuurd naar het officiële adres dat de school aan DUO heeft doorgegeven. De informatie is bedoeld voor de examensecretaris en de betrokken docenten. Zie voor een nadere toelichting 12 / 25

13 N.B. 1 Papieren examens algemene vakken BB De correctievoorschriften van de papieren examens algemene vakken BB worden de deelnemende scholen op het opgegeven adres toegezonden (zie 1.12). Omdat deze correctievoorschriften niet onmiddellijk na het afnamemoment worden gepubliceerd, is de corrector die snel aan de slag wil, van de zending per afhankelijk. N.B. 2 Aflevering examenopgaven De berichten ontvangst examenopgaven worden ook naar bovenvermelde e- mailadressen verzonden (zie 3.1) 2. Tijdschema centraal examen 2010 Het tijdschema van werkzaamheden is gepubliceerd in de Septembermededeling over de centrale examens In de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl ( is het tijdschema door doorklikken te raadplegen. 3. Ontvangst examenbescheiden 3.1 Ontvangst examenopgaven U ontvangt op het opgegeven adres (zie 1.12) in week 15 voor het 1e tijdvak en in week 21 voor het 2e tijdvak, bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt: 1e tijdvak: 21, 22 en 23 april. 2e tijdvak: 7, 8 en 9 juni. Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en uur. Bij ontvangst van de pakketten moet een afleverdocument worden getekend. Op dit document staat een referentienummer. Dit referentienummer moet worden gebruikt bij problemen rondom de bestelling. Degene die de pakketten in ontvangst neemt, moet aan Brinks een geldig legitimatiebewijs tonen. De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven. De volgende handelingen moeten worden verricht: de pakketten (niet de enveloppen!) direct na ontvangst openen; de op de etiketten vermelde aantallen opgaven vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder ontvangen terugmeldingsformulier. Op de etiketten is tevens vermeld hoeveel bijlagen, indien van toepassing, zich in de enveloppen bevinden; nagaan of alle enveloppen met examenopgaven aanwezig zijn die de school nodig heeft; de enveloppen ongeopend opbergen op een absoluut veilige plaats. Ontbreekt een pakket of envelop, neem dan direct contact op met DUO/Examendiensten, telefoon Vermeld dan altijd referentienummer en de doosnummers die ontbreken. 13 / 25

14 Bij (ver)late bestellingwijzigingen (verkeerd vak besteld) ontvangt de school in de reguliere bestelling eveneens het verkeerd bestelde vak. De examenpakketten staan namelijk al gereed voor verzending. Betreffende enveloppen moeten ongeopend opgeborgen worden op een absoluut veilige plaats tot na afloop van de betreffende examens. Als pakketten of enveloppen beschadigd zijn, of een verzegeling verbroken is, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de accountmedewerker van het inspectiekantoor of aan de contactinspecteur van uw school. Een envelop mag onder geen beding eerder geopend worden dan op het op de envelop aangegeven moment. Indien er in het 2e tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag de desbetreffende examenenvelop niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het 2e tijdvak. Opgaven (papieren en bijzondere opgaven) die na 9 maart worden nabesteld worden niet (regulier) door Brinks afgeleverd, maar op 27, 28 of 29 april of vanaf 10 mei door koerier Mikropakket. 3.2 Correctievoorschriften De correctievoorschriften van de schriftelijke examens worden uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld. (zie onderdeel 1.4 van deze mededeling). Voor de cspe s bevat de tweede zending (medio maart vanuit Cito) per praktijkexamen twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift (zie Septembermededeling III.4.2). 3.3 Materiaal van Cito Ten behoeve van het inzenden van deelscores naar Cito ontvangen de scholen in de week van 15 tot 19 maart de benodigde materialen voor installatie van het programma WOLF en het instrueren van de docenten. 3.4 Errata schriftelijke examens De errata op de opgaven voor het eerste tijdvak worden (op papier) door de scholen ontvangen op 11 of 12 mei, die voor het tweede tijdvak op 8 of 9 juni. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt. Op Examenblad.nl wordt uiterlijk op 10 mei bekend gemaakt bij welke examens errata op de opgaven zijn vastgesteld. Errata op de correctievoorschriften, en aanvullingen op het correctievoorschrift na afname van het examen, worden alleen digitaal verzonden; zie ook 1.11 van deze mededeling. Na afloop van de examenzitting worden ze ook geplaatst op Examenblad.nl ( en 14 / 25

15 4. Nadere mededelingen over examenopgaven 4.1 Aantallen examenopgaven 2e tijdvak Voor het 2e tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2) Aantal kandidaten Aantal opgaven eerste tijdvak tweede tijdvak Meer dan N.B. 1 Als het aantal voor het tweede tijdvak te verwachten kandidaten groter is dan het op grond van deze tabel te leveren aantal, dan kunnen de extra opgaven per via worden besteld bij DUO, afdeling Examendiensten. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRIN-nummer+brinvolgnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. Hierover dus niet de inspectie benaderen! N.B. 2 De opgaven voor het 2e tijdvak bij de vakken, afgenomen door het College voor Examens worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen. 4.2 Bijbestellen van examenopgaven Als blijkt dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per bestellen bij DUO, afdeling Examendiensten. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRINnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen. Opgaven (papieren en bijzondere opgaven) die na 9 maart worden nabesteld worden niet (regulier) door Brinks afgeleverd, maar op 27, 28 of 29 april of vanaf 10 mei door koerier Mikropakket. 4.3 Uitwerkbijlagen Voor sommige vakken treft u in de enveloppen met opgaven ook bijlagen aan waarop de kandidaten opgaven moeten uitwerken. Indien meer uitwerkbijlagen nodig zijn dan er in de enveloppe zitten, kunnen op school extra kopieën worden gemaakt. 15 / 25

16 5. Aangewezen vakken tweede tijdvak 5.1 De aangewezen vakken Het College voor Examens kan vakken aanwijzen waarvan het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Examens. In 2010 zijn de volgende vakken aangewezen: a. in vmbo BB de vakken: Spaans, Turks, Arabisch; in vmbo BB *: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, maatschappijleer II, nask 1, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie; b. in vmbo KB de vakken: Frans, Spaans, Turks, Arabisch; c. in vmbo GL: beroepsgerichte vakken (alleen met c.s.e.): transport en logistiek, voertuigentechniek, plantenteelt, groene ruimte, bloembinden en -schikken, dierhouderij & verzorging, verwerking agrarische producten, landbouw-breed; d. in vmbo GL/TL de vakken: Spaans, Turks, Arabisch, Fries, muziek, dans, drama; e. in havo (vernieuwde tweede fase) de vakken: Fries, Russisch, Spaans, Turks, Arabisch, muziek, kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen), filosofie, tehatex in havo (oude profiel programma) de bezemexamen vakken: Fries 1 en 1,2, Spaans 1,2, Russisch 1,2, Turks 1,2, Arabisch 1,2, wiskunde A1,2, wiskunde B1, wiskunde B1,2, natuurkunde 1, aardrijkskunde (oude profiel programma), economie 1, filosofie, tehatex en muziek; f. in vwo (vernieuwde tweede fase) de vakken: Fries, Grieks, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, maatschappijwetenschappen, muziek, kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) en tehatex. g. in vwo (oude profiel programma) de bezemexamenvakken: Fries, Grieks, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, economie 1, aardrijkskunde, wiskunde A1,2, wiskunde B1, wiskunde B1,2, natuurkunde 1, scheikunde 1, maatschappijleer, muziek en tehatex. * Alleen voor scholen die niet meedoen met de flexibele en digitale c.e. s. 5.2 Tijd en plaats aangewezen vakken Het examen is op vrijdag 25 juni en wordt afgenomen op één van de staatsexamenlocaties verspreid over het land. Aanvangstijdstippen: ochtendzittingen uur middagzittingen uur De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn. 16 / 25

17 N.B. De bezemvakken havo wiskunde A1,2, wiskunde B1, wiskunde B1,2, natuurkunde 1, aardrijkskunde en economie 1 (in principe alleen voor Staatsexamenkandidaten) worden afgenomen op 22 juni. Frans-BB (zie 5.1*), Frans-KB, dans (TL) drama (TL) muziek (TL), kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) havo en vwo worden afgenomen met behulp van de computer, aanvang: uur. 5.3 Aanmelding aangewezen vakken Kandidaten moeten uiterlijk op maandag 21 juni, uur door de school zijn aangemeld. Nadere informatie over de aanmeldingsprocedure ontvangt de school in de maand mei van DUO, afdeling Examendiensten. 5.4 Gang van zaken aangewezen vakken Kandidaten dienen een half uur voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. Als de kandidaat niet over een geldig legitimatiebewijs beschikt, kan de legitimatie ook plaatsvinden door een functionaris van de school die de kandidaat vergezelt. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, bijvoorbeeld een woordenboek, moet hij het zelf meenemen. Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Na vaststelling van de uitslag is anders dan bij op school gemaakte examens inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat schriftelijk verzoeken om een mondelinge toelichting door het College voor Examens. 5.5 Toezending resultaten aangewezen vakken De vastgestelde cijfers staan uiterlijk woensdag 30 juni, uur op de beveiligde site van DUO (ook wel genoemd "de beveiligde site"). Deze site wordt ook gebruikt voor de communicatie met BRON. De gegevens op de beveiligde site kunnen geraadpleegd worden door de contactpersonen van uw instelling met de rol examensecretaris die in het bezit zijn van een token (+ toegangsnaam en wachtwoord). Nadere instructie ontvangt de school in mei van DUO, afdeling Examendiensten. De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten tevens per post in week 26. De directeur en secretaris van het eindexamen stellen waar van toepassing- de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school. 17 / 25

18 6. De tweede correctie De koppeling van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door DUO. Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen in maart, wijst het bevoegd gezag van de school de gecommitteerden zelf aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verzorgen. Bij problemen met de pooling van de tweede correctie contact opnemen met DUO/Examendiensten, 7. Normering en cijferbepaling 7.1 Inzending deelscores aan Cito, 1e tijdvak (WOLF) De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen leveren hiervoor via het programma WOLF gegevens aan. Het is verplicht om per examen de deelscores in te zenden van een vastgesteld aantal kandidaten. Het gevraagde aantal kandidaten per examen staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl onder informatie Zijn er minder kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan de deelscores van alle kandidaten in. Zijn er meer kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan bijvoorkeur de gegevens in van alle kandidaten maar in elk geval van de alfabetisch eerste kandidaten tot het gevraagde aantal bereikt is. De uiterste inzenddata staan per examen vermeld in het correctievoorschrift en worden ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl en in het tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens in hoofdstuk IV van de septembermededeling. Bevraging van docenten naar oordeel over examens Evenals in 2009 vindt ook dit jaar een proef plaats met een bevraging van docenten naar hun oordeel over de afgenomen examens in het eerste tijdvak. Dit jaar vindt de bevraging plaats voor de volgende vakken: vwo: aardrijkskunde, natuurkunde, management & organisatie en tehatex* havo: Duits*, wiskunde B*, vmbo gl/tl: Duits*, Engels, wiskunde*, biologie, economie en beeldende vakken* vmbo kb: zorg en welzijn breed, handel & administratie vmbo bb: bouwtechniek timmeren, landbouw De proef bestaat uit twee onderdelen: 1. Een korte vragenlijst van vier meerkeuzevragen. Deze vragenlijst is opgenomen aan het einde van het programma WOLF. Docenten kunnen de vragen beantwoorden ná de invulling van de deelscores. 18 / 25

19 2. Een uitgebreidere digitale vragenlijst die toegezonden wordt na de normering. Deze vragenlijst heeft een geschatte invultijd van tien minuten en zal alleen worden toegezonden voor de examens die hierboven voorzien zijn van een asterisk. Het doel van de proef is om na te gaan of via een systematische bevraging van docenten informatie verkregen kan worden over de kwaliteit van de afgenomen examens. De informatie over de kwaliteit speelt een rol spelen bij de evaluatie en kan een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de examens. Al naar gelang de uitkomsten van de proef kan besloten worden de bevraging in 2011 op grote schaal uit te voeren. 7.2 Inzending deelscores 2e tijdvak Het is verplicht de deelscores in te zenden van alle kandidaten vmbo algemene vakken, havo en vwo. De uiterste datum voor inzending in het 2e tijdvak is vrijdag 25 juni. 7.3 Schaallengte De lengtes van de scoreschalen centraal (schriftelijk) examen worden opgenomen in de mededelingen over de cijferbepaling die na de normering aan de scholen worden toegezonden. (zie 7.5). 7.4 Onder- en bovengrenzen van N Sinds 2006 heeft de normeringsterm N bij alle centrale examentoetsen een ondergrens van 0,0. Van de bovengrens van 2,0 kan bij onvolkomenheden in het examen worden afgeweken. 7.5 Bekendmaking normering Eerste tijdvak Op woensdag 9 juni worden de normen voor de voor de beroepsgerichte programma's vmbo bekend gemaakt, op woensdag 16 juni die voor de algemene vakken vmbo en op donderdag 17 juni die voor de examens havo en vwo. Het tijdstip van bekendmaking is telkens uur. De officiële bekendmaking is op Examenblad.nl ( tegelijkertijd worden dezelfde gegevens ook op gepubliceerd. Per vak wordt de normeringsterm N gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Uitsluitend in de gepubliceerde tabellen staan de juiste c.e. cijfers die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend. Tevens wordt aan de scholen op de genoemde tijdstippen een bericht verstuurd met het internetadres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kunnen worden gedownload. Met deze gegevens zijn alle c.e.-cijfers en uitslagen te bepalen. Bij de digitale centrale examens algemene vakken BB vraagt de omzetting van score naar cijfer op 16 juni om bijzondere aandacht van de examensecretaris. Zie / 25

20 Tweede tijdvak De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak, en wel voor alle schooltypen op woensdag 30 juni om uur. 7.6 Vaststelling van het c.e.-cijfer Scholen stellen zelf het c.e.-cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer. Voor deze regels wordt verwezen naar de Maartmededeling van Bij de aangewezen vakken krijgen de scholen het resultaat als score en cijfer toegezonden. Er hoeft daarbij geen omzetting van score naar cijfer meer plaats te vinden. 8. Mededelingen per vak voor 2010 havo/vwo Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op Examenblad.nl. Er zijn nog steeds signalen dat niet alle docenten bekend zijn met de syllabi waarin de examenstof voor havo en vwo in de vernieuwde tweede fase gespecificeerd wordt. Het verdient aanbeveling deze syllabi onder de aandacht van de docenten/examinatoren te brengen. 8.0 Pilots Voor de vakken geschiedenis, economie, natuurkunde, scheikunde en biologie nemen enkele scholen deel aan een pilot met een experimenteel examenprogramma. Alleen scholen die van het ministerie van OCW toestemming hebben aan de pilot deel te nemen, ontvangen de pilotexamens. Over de pilotexamens ontvangen de pilotscholen in maart 2010 een brief van het College voor Examens. 8.1 Nederlands Zie voor spellingsbeoordeling deze Maartmededeling onder / 25

21 8.2 Moderne vreemde talen Bij de examens havo en vwo wordt voor ieder afzonderlijk examen (dus per taal en per schooltype) op een model van een antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 10 mei, tweede tijdvak 14 juni. Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken. 8.3 Klassieke talen Grieks en Latijn Ten opzichte van voorgaande jaren is er in 2010 een aantal wijzigingen in het correctievoorschrift van het centraal examen. De wijzigingen worden met voorbeelden in de 'Toelichting correctievoorschrift klassieke talen 2010' beschreven op Examenblad.nl: Toelichting correctievoorschrift klassieke talen Wiskunde In de vernieuwde tweede fase is de formulekaart als hulpmiddel bij de centrale examens wiskunde niet langer toegestaan. Voor 2010 betekent dit: a. voor de centrale examens wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C in de vernieuwde tweede fase is de formulekaart niet toegestaan; b. voor de bezemexamens volgens de oude profiel programma s wiskunde A1,2, wiskunde B1 en wiskunde B1,2 is de formule kaart toegestaan; c. voor wiskunde A1 vwo wordt verwezen naar het bericht dat daarover aan de scholen is gezonden. In de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl kunt u doorklikken naar dit bericht. 8.5 Natuurkunde, scheikunde, biologie De uitgever van Binas heeft errata op internet geplaatst. Deze zijn raadpleegbaar op: De informatie is eveneens raadpleegbaar via een doorlink in de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl. 8.6 Aardrijkskunde Bij aardrijkskunde havo en vwo 2010 komen in de bronnenbijlage zowel bronnen in kleur voor (het betreft kaarten) als bronnen in zwart-wit. De atlas als hulpmiddel blijft noodzakelijk. 21 / 25

22 8.7 Nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase havo en vwo De nieuwe kunstvakken havo en vwo in de vernieuwde tweede fase, kunst (algemeen), kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), hebben alle hetzelfde centraal examen. Over deze kunstvakken heeft het College voor Examens op Examenblad.nl in september een informatiebrochure De nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase gepubliceerd. Ten tijde van de publicatie van deze informatiebrochure was niet duidelijk of BRON voor dit examenjaar al om zou kunnen gaan met de specifieke situaties in het examensysteem, die bij deze vakken kunnen voorkomen. Inmiddels is duidelijk dat deze oplossing er is voor alle voorkomende situaties. Dit betekent dat het mogelijk is, om het smalle vak kunst (algemeen) met alleen een CE in BRON in te voeren. En voorts ook als kandidaten in twee nieuwe kunstvakken examen doen, voor het tweede kunstvak alleen een SE-cijfer kan worden ingevoerd. Voor het eerste kunstvak wordt zowel het SE-cijfer als het CE-cijfer ingevoerd. De informatiebrochure De nieuwe kunstvakken in de vernieuwde tweede fase is ook raadpleegbaar in de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl. 9 ededelingen per vak voor 2010 vmbo Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen Deze mededelingen per vak staan, met de syllabi, in de digitale versie van de Septembermededeling (paragrafen III.3.3 en III.5) op Er zijn nog steeds signalen dat niet alle docenten bekend zijn met de syllabi waarin de examenstof gespecificeerd wordt. Het verdient aanbeveling deze syllabi onder de aandacht van de docenten/examinatoren te brengen. Leeswijzer globale examenprogramma's Eventuele onduidelijkheid naar aanleiding van de layout van de globale examenprogramma's over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort, wordt hier uitgelegd. Zie voor de uitleg de leeswijzer globale examenprogramma's in de Maartmededeling op Examenblad.nl ( 9.1 Algemene vakken vmbo Nederlands en de moderne vreemde talen Zie voor spellingsbeoordeling bij Nederlands deze Maartmededeling onder Door scholen worden vragen gesteld over in het centraal examen getoetste vaardigheden bij de talen. Er verandert bij de reeds bekende examens niets ten opzichte van de afgelopen jaren. De digitale KB-examens voor Nederlands en Engels zijn nieuw. 22 / 25

23 Volledigheidshalve worden de getoetste vaardigheden per examen in het volgende overzicht weergegeven: BB papier moderne vreemde talen uitsluitend leesvaardigheid BB papier Nederlands: leesvaardigheid en schrijfvaardigheid BB-digitaal moderne vreemde talen en Nederlands : lees-, kijk/luister-, schrijfvaardigheid KB papier moderne vreemde talen: uitsluitend leesvaardigheid KB papier Nederlands: leesvaardigheid en schrijfvaardigheid KB-digitaal (Frans, Duits, Engels en Nederlands): lees-, kijk/luister-, schrijfvaardigheid GL/TL papier (Engels): lees-, schrijfvaardigheid; overige moderne vreemde talen alleen leesvaardigheid nask 1, nask 2 De uitgever van Binas heeft errata op internet geplaatst. Deze zijn raadpleegbaar op: De informatie is eveneens raadpleegbaar via een doorlink in de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl. 9.2 Beroepsgerichte vakken De einddatum eerste tijdvak cspe voor vmbo BB, KB en GL is 2 juni 2010 (zie ook de regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 ). De datum 4 juni 2010, zoals vermeld in de Septembermededeling onder IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo is onjuist. 10. Contactadressen bij de examens Waar voor wat in het kort: wet- en regelgeving: helpdesk van DUO, ICO-VO (10.1) pooling tweede correctie en bestelling opgaven, Opgave kandidaten aangewezen vakken 2e tijdvak (zie 5.3): DUO/Examendiensten (10.2) vragen m.b.t. levering van de examengegevens: DUO/IPO (10.3) bij vermoede onvolkomenheden in opgaven en correctievoorschriften: CvE- Examenlijn (10.4) problemen met WOLF, installatie en/of werking software bij de afname van examens (Ict-examenhelpdesk) (10.5) afname of afwikkeling van de examens: inspectie (10.6) Kandidaten kunnen met opmerkingen terecht bij het LAKS. Kandidaten die één van bovenstaande instellingen met hun vragen benaderen worden in het algemeen doorverwezen naar het LAKS. Cito is niet de instantie die moet worden benaderd bij vermoede fouten in opgaven. Daarvoor neemt u contact op met de CvE-Examenlijn (10.4). 23 / 25

24 10.1 Helpdesk examens, Dienst Uitvoering Onderwijs, ICO/VO Voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer tel: , fax: Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten Postbus 30158, 9700 LK Groningen: problemen met examenopgaven, pooling en waardepapieren: tel: of Opgave kandidaten aangewezen vakken 2e tijdvak (zie 5.3), Informatie: Dienst Uitvoering Onderwijs /Informatiepunt Onderwijs (IPO) Vragen m.b.t. levering van de examengegevens: of telefoonnummer (050) Examenlijn CvE Bij vermoede onvolkomenheden in examenopgave of correctievoorschrift Postbus 315, 3500 AH Utrecht tel.: Ict-examenhelpdesk Er is er een ICT-examenhelpdesk ingericht voor problemen m.b.t. WOLF en de installatie en de werking van de software die bij de examenafnames (ExamenTester en MiniTester) ingezet wordt. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op compex.cito.nl (Kies: Ict-examenhelpdesk). Telefoonnummer: U kunt ook een sturen naar: 24 / 25

25 10.6 Inspectie voortgezet onderwijs Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie. Voor niet-dringende vragen verzoeken wij deze u te stellen via het contactformulier op Andere vragen kunt u stellen via het telefoonnummer van het Loket Onderwijsinspectie: Geef daarbij duidelijk aan dat het om een examenzaak gaat. Het Loket geeft indien mogelijk antwoord op uw vraag of u kunt kiezen om doorverbonden te worden naar de voor uw regio genoemde inhoudelijk medewerker (zie hieronder), of een aangewezen vervanger. De 06-nummers geven in noodgevallen een directe verbinding met de inspecteurs die belast zijn met examenzaken. Scholen die vallen onder het Inspectiekantoor Zwolle (inclusief voormalig kantoor Groningen): mw. I. Oomkens dhr. J. van der Heide Utrecht (inclusief voormalig kantoor Haarlem en Zoetermeer): mw. T. Keune Eindhoven: mw. P. Krol mw. M. Wijler Breda: mw. M. van Lookeren Inspecteurs belast met het toezicht op de examens dhr. drs. H.G. Besseling mw. J. J. B. Nijrolder mw. drs. H.C. Onnekink dhr. drs. A.A.M. Renders / 25

Centrale examens in 2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Voorgezet onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bve 079-3232.666 Centrale examens in 2009 voor vwo,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35407 8 juli 2016 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Nadere informatie

Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Centrale examens in 2012 voor vwo,

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6740 11 maart 2014 Regeling van het College voor examens van 11 februari 2014, nummer CvE-14.00870, houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3446 24 februari 2011 Regeling van het College voor examens van 15 februari 2011, nr. Cve-10.0137, houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4824 27 februari 2013 Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00545, houdende wijziging

Nadere informatie

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs Examenloket 079-3232999 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en

Nadere informatie

Examenrooster 2001. Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Toelichting. Besluit: Artikel 3. Artikel 1. Artikel 2

Examenrooster 2001. Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Toelichting. Besluit: Artikel 3. Artikel 1. Artikel 2 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor mavo, vbo, havo en vwo; scholengemeenschappen waaraan bovengenoemde schoolsoorten zijn verbonden. Artikel 3 Deze regeling treedt in werking op de dag na de

Nadere informatie

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs Examenloket 079-3232999 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en

Nadere informatie

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

Mededeling over de organisaties van de examens in 2000, procedure tweede tijdvak aangewezen vakken in 2000

Mededeling over de organisaties van de examens in 2000, procedure tweede tijdvak aangewezen vakken in 2000 Mededelingen IB-Groep Mededeling over de organisaties aangewezen vakken in Bestemd voor: scholen voor: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo); hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo); middelbaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10087 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE-16.00017, houdende

Nadere informatie

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen. Bureau CvE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht ederland www.cve.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016 Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo Onderstaande activiteitenplanning bevat datums uit het tijdschema centrale examens en de activiteiten uit de activiteitenplanningen BB en en rekentoets

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016?

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016? Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen havo en vwo 2016 1. Wat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus 2016 syllabus voor 2016 gewijzigd ten opzichte van 2015?

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus 2016 syllabus voor 2016 gewijzigd ten opzichte van 2015? Duits - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren.

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren. > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vwo en havo ter attentie van de secretaris van het eindexamen. de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2010 Inhoudsopgave 1. Basispakket hulpmiddelen... 3 2. Vakspecifieke hulpmiddelen examen algemene vakken vmbo in 2010... 3 3. Nadere regels

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor: c vwo, havo, mavo en vbo; c vso; c vhbo; c vavo; c de voorzitter van de staatsexamenscommissies vwo/ havo en mavo. a. het eerste tijdvak begint op 17 mei in

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo.

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo. Colleg e voor Toetsen en Examens Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12 5 2014 23 5 2014 5 Vwo Fries 26 5 2014 30 5 2014 alle Vwo Latijn 23 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Grieks 20 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Frans 21 5

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). Engels - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE- 14.01696.

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Bijlage bij de september-maartmededeling Engels - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 aardrijkskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14125 3 augustus 2011 Regeling van het College voor examens van 21 juni 2011, nr. CvE-11.01610, houdende vaststelling

Nadere informatie

Staatsexamen havo/vwo

Staatsexamen havo/vwo Algemeen deel Staatsexamen havo/vwo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) Inhoudsopgave Algemeen deel staatsexamen havo en vwo *) 3 1. Inleiding. 3 2. Staatsexamens en de vernieuwde

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2016

Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1 o o 1 Indien het examen in meerdere ruimtes wordt afgenomen dienen de examenopgaven, vanwege de fraudegevoeligheid, door minimaal 2 door de directeur aangewezen personen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO versie 2, januari 2013 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 203 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Vooraf Het protocol eerste en tweede correctie gaat uit van de wet- en regelgeving zoals die is verwoord in het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 15 maart 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 2 maart 2016, nummer CvTE-16.00692, houdende

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4816 27 februari 2013 Regeling van het College voor Examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00546 houdende wijziging

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Fries 27-5-2016 2-6-2016 alle Vwo Latijn 19-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Grieks 24-5-2016 1-6-2016 5 Vwo Frans 25-5-2016

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 1. Wat is er anders in 2015? Op verzoek van de examenkandidaat

Nadere informatie

Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)

Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Mededelingen over de eindexamens 2012

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2017 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Duits Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Arabisch CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2010 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie