Richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder"

Transcriptie

1 Richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder Een objectief en betrouwbaar landelijk beeld van de nautische veiligheid op het water is nodig om met feiten onderbouwd richting te kunnen geven aan risicogestuurd beleid, beheer en inspectie en om verantwoording te kunnen afleggen. Dit beeld kan alleen gevormd worden wanneer er sprake is van een goede landelijke registratie van scheepsongevallen. Het Rijkshavenmeesteroverleg heeft in deze richtlijnen afspraken gemaakt om te komen tot een volledige landelijke registratie van significante scheepongevallen een zo volledig mogelijke landelijke registratie van overige scheepsongevallen een gelijk niveau van landelijke melding van scheepsongevallen door alle nautisch beheerders rapportage over scheepsongevals-gegevens die een evenwichtig beeld geeft van de werkelijke onveiligheid in de verschillende beheersgebieden. Dhr R.J. de Vries Havenmeester Rotterdam Mevr. A.M.C. van Oosten Havenmeester Amsterdam Dhr. R. Reubzaet Havenmeester Scheveningen Dhr. C.B.J.E. van den Berg Koninklijke Marine (Defensie) Mevr. ir. K. Visser HID Verkeer en Watermanagement DG RWS (I&M) E. Veen Directeur Kustwacht Havenmeester Noordzee Mevr. L.M.C. Ongering Directeur Generaal DG Bereikbaarheid (I&M) 1

2 Richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder 1 Aanleiding Een objectief en betrouwbaar landelijk beeld van de nautische veiligheid op het water is nodig om met feiten onderbouwd richting te kunnen geven aan risicogestuurd beleid, beheer en inspectie en om verantwoording te kunnen afleggen 1. De noodzakelijke basis voor dat beeld van de nautische veiligheid wordt gevormd door de landelijke scheepsongevallenregistratie. Het huidige landelijke beeld van de nautische veiligheid heeft een aantal belangrijke tekortkomingen die voortkomen uit een niet-uniforme registratie van scheepsongevallen door verschillende partijen. Deze richtlijn is in het Rijkshavenmeesteroverleg ontwikkeld om deze situatie te verbeteren. Deze richtlijn beschrijft hoe de nautische beheerder op uniforme wijze invulling geeft aan de registratie van scheepsongevallen die zij uitvoert in het kader van haar taken voor de Minister van I&M. De richtlijn is er op gericht om de scheepsongevallen registratie te verbeteren tot het volgende niveau: [1] een volledige landelijke registratie van significante scheepongevallen [2] een zo volledig mogelijke landelijke registratie van overige scheepsongevallen [3] een gelijk niveau van landelijke melding van scheepsongevallen door alle nautisch beheerders [4] rapportage over scheepsongevals-gegevens die een evenwichtig beeld geeft van de werkelijke onveiligheid in de verschillende beheersgebieden. 2 Wettelijk verplichte melding van ongevallen en dus ook registratie In veel wetstektsten is een verplichting opgenomen van de melding van ongevallen door de schipper, zowel voor de binnenwateren als voor zee (voorbeelden hiervan zijn opgenomen in bijlage 2). Het gaat hierbij om de verkeersveiligheid en om de veiligheid van schip, lading en bemanning en eventuele doorwerking daarvan naar de omgeving (externe veiligheid). Verplichte melding impliceert dat de instantie waar deze melding binnenkomt de publieke taak heeft om ongevallen te registreren. Die verplichting is er omdat bij scheepsongevallen actie noodzakelijk is in het kader van handhaving, incident- en verkeer- en assetmanagement. In die processen worden gegevens vastgelegd. 3 Nut van landelijke registratie De genoemde gegevens bevatten belangrijke informatie over de veiligheid van het verkeer en vervoer over water en de veiligheid van schip, lading en bemanning en de risico s die daarmee samenhangen. Aggregatie van incident/ongevalgegevens vormt een belangrijke informatiebron over het optreden van incidenten en de oorzaken daarvan en is noodzakelijk om met feiten onderbouwd richting te kunnen geven aan risicogestuurde beleidsmaatregelen, beheersmaatregelen en inspectieprogramma s en om verantwoording te kunnen afleggen. Ongevalsregistratie en analyse vormt een belangrijk onderdeel uit de plan-do-chek-act cyclus van de lerende organisatie. Met de SOS database komt informatie beschikbaar over diverse zaken zoals: 1. bepaalde risicogroepen van gebruikers van de vaarweg die betrokken zijn bij scheepsongevallen en die in een groter gebied actief zijn (bijvoorbeeld risico s van fastferries of snelle recreatievaart); 1 De partijen die gebruik maken van dit beeld van de veiligheid betreffen I&M beleid (DGB), diverse beheerders (havenbedrijven, RWS, etc.) en inspectiediensten (IL&T, Kustwacht, KLPD etc). De wijze waarop zij van deze gegevens gebruikmaken voor de programmering en verantwoording van werkzaamheden verschilt per organisatie. 2

3 2. de aard en omvang van schade die voortkomt uit scheepsongevallen (bv omvang van schade aan de infrastructuur; de omvang van de maatschappelijke kosten van onveiligheid) 3. de kwetsbaarheid van bepaalde objecten (bv faalkansen van stuwen en sluizen) 4. specifieke locaties met concentraties van ongevallen 5. de aard van nautische veiligheidsrisico s in een bepaald gebied 6. de vermoedelijke oorzaken van scheepsongevallen 7. trends en ontwikkelingen in de tijd Geen van de afzonderlijke dataleveranciers is in staat om een landelijke beeld te genereren. Informatie wordt daarom gedeeld tussen partijen. Ook op regionaal niveau biedt dit voordelen omdat informatie wordt gedeeld tussen partijen die actief zijn in hetzelfde gebied, of vergelijkbare gebieden waardoor de informatie over voorvallen in het betreffende gebied vollediger, betrouwbaarder en beter interpreteerbaar wordt. Ten behoeve van de landelijke registratie is een groot aantal voorwaarden gecreëerd: De SOS database is opgebouwd en wordt beheerd en ontsloten via een webapplicatie (NIS) en levert management informatie aan de gebruikers. Voor de landelijke rapportages over de nautische veiligheid vormt de SOS database het uitgangsmateriaal. 4 Afspraken over landelijke registratie van scheepsongevallen 1. Wanneer kennisgenomen wordt van een scheepsongeval dat (mogelijk) classificeert als significant (binnenwater) of Ernstig /Zeer Ernstig (Noordzee) (zie voor de definities bijlage 3), dient het betreffende scheepsongeval landelijk aan de scheepsongevalen (SOS) database aangeleverd te worden. Beoogd wordt hiermee een volledige landelijke registratie van ernstige scheepongevallen, die uitgangspunt vormt voor trendanalyse en verantwoording aan de Tweede Kamer. 2. De nautisch beheerders volgen verder de door het OM voorgeschreven landelijke registratie richtlijn voor opsporingsambtenaren, aangezien deze voor een deel van het nautisch personeel al geldt (BOAs) en de belangen van het OM grotendeels overlappen met die van de nautisch beheerder. Deze richtlijn is weliswaar gericht op de binnenvaart maar wordt in het kader van uniform handelen breder toegepast door de nautisch beheerder in de gebieden die door hem worden beheerd. Deze richtlijn is samengevat in bijlage 4. Volgens deze richtlijn is landelijke registratie in SOS verplicht voor scheepongevallen: met daadwerkelijk lichte schade en/of zeer licht gewonden met overtredingen (bv alcoholgebruik) waarbij sprake is van aanvaring tussen 2 varende schepen met meer dan lichte schade, lichte milieuschade, licht letsel waarbij brand, ontploffing, zinken of technisch gebrek heeft plaatsgevonden met schade waarbij een overheidsvaartuig / ambtenaar in functie is betrokken waarbij schade is ontstaan en waarbij het ongeval niet gemeld is of doorgevaren is 3. Volgens de richtlijn van het OM hoeft niet aan SOS gemeld te worden wanneer er niets aan de hand blijkt te zijn, er geen schade wordt geconstateerd en geen licht gewonden, of een andere partij de landelijke registratie op zich neemt. Lichte schade of geen schade zijn begrippen die mogelijk aan interpretatie onderhevig zijn. De nautisch beheerders hanteren een helder operationeel criterium dat een duidelijke relatie heeft met de organisatiedoelen van de nautisch beheerder. Wanneer er geen of zeer lichte schade is dienen 3

4 scheepsongevallen door de nautisch beheerder ook landelijk geregistreerd te worden wanneer naar aanleiding van het ongeval partijen actie hebben ondernomen zoals het nemen van verkeersmanagement- of incidentmanagmentmaatregelen ter bescherming van publieke belangen het gericht uitvoeren van (gedetailleerde) inspecties om vast te kunnen stellen of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn als gevolg van het ongeval. Hiermee worden dus niet bedoeld het zich ter plekke begeven om te zien of assistentie nodig is of om vluchtig te schouwen of er sprake van schade is Landelijke registratie van scheepsongevallen hoeft niet plaats te vinden wanneer er geen schade is ontstaan en er geen overlast voor overige gebruikers en de overheid is opgetreden waardoor het niet noodzakelijk was dergelijke maatregelen te treffen. 4. Het staat de nautisch beheerders uiteraard vrij om zaken die niet onder bovenstaande bepalingen vallen wel landelijk in de SOS database te registreren. De SOS-database en de analysetools in de NIS webapplicatie worden dan gebruikt om eigen gegevens te verrijken met die van andere partijen, ten behoeve van eigen management informatie. Daarnaast worden deze gegevens gedeeld met de overige gebruikers. Om onevenwichtige geografische vertegenwoording te voorkomen is het nodig de scheepsongevallen die volgens deze richtlijn geregistreerd worden te onderscheiden van scheepongevallen die vrijwillig geregistreerd zijn. Daarom wordt in het SOS-formulier bij vrijwillige registratie aangetekend dat er bij het ongeval geen sprake was van schade en het niet nodig was maatregelen te nemen ter bescherming van publieke belangen (zoals het verkeersmanagement- of incidentmanagementmaatregelen, het gericht uitvoeren van inspecties om vast te stellen of onderhouds-werkzaamheden nodig zijn). 5. Lokale registratiewijzen dienen uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit aan te sluiten op het standaard registratieformulier voor scheepsongevallen zodat een juiste vulling van de landelijke database kan plaatsvinden. 6. De gegevens over scheepsongevallen worden geregistreerd die door de beheerder eenvoudig toegankelijk zijn en in het reguliere werkproces verzameld kunnen worden. Deze registratie richtlijn impliceert daarmee geen onderzoeksverplichting, aanvullend op de reguliere werkprocessen. (De registratierichtlijn houdt dus geen verplichting in om mensen en middelen in te zetten voor onderzoek op locatie uitsluitend ten behoeve van de registratie van een scheepsongeval.) 5 Doorkijk naar de toekomst 1. Voor de uitvoering van de richtlijn zijn de acties van belang die uitwisseling van gegevens in het registratieproces vereenvoudigen. Idealiter is er uiteindelijk sprake van een situatie waarbij er eenmaal geregistreerd wordt en meervoudig gebruik gemaakt kan worden van de data. 2. De richtlijn gaat nog niet in op de registratie van gevaarlijke situaties die niet tot een ongeval hebben geleid. Deze informatie is wel zeer waardevol en wordt op diverse plekken al wel geregistreerd, ook deels in SOS. Het is op dit moment een brug te ver om dit landelijk te laten registreren omdat de interpretatie van deze begrippen (nog) erg persoonsafhankelijk is en het veel werk met zich meebrengt voor partijen die dit nog niet registreren. Ook is landelijke ontsluiting van deze gegevens nog niet ingericht. 3. Het beeld van de nautische veiligheid dat wordt nagestreefd is meer dan een verzameling van scheepsongevallen, maar houdt ook een interpretatie van deze gegevens in termen van risico in. Deze richtlijn creëert de voorwaarden voor een dergelijke analyse van de nautische veiligheidssituatie. 4

5 Bijlage 1 - Huidige tekortkomingen in registratie van scheepsongevallen en de gevolgen daarvan Bron: Basisgegevens ten aanzien van scheepsongevallen op orde voor een goed inzicht in de Nautische Veiligheid Rijkshavenmeersteroverleg 15 maart 2012 Huidige tekortkomingen: De huidige landelijke dataset op het gebied van scheepsongevallen (SOS) kent de volgende tekortkomingen - Uit statistisch onderzoek blijkt dat 1 op de 4 ernstige (significante) scheepsongevallen - waarover verantwoording aan de TK wordt afgelegd - niet wordt geregistreerd in SOS. - De minder ernstige ongevallen en onveilige situaties worden nog minder goed geregistreerd. - Een aantal ongevallen wordt helemaal niet geregistreerd en een aantal ongevallen wordt alleen in lokale systemen geregistreerd en is niet landelijk toegankelijk. - Een aantal partijen registreert minder dan anderen en deze laatste zijn daardoor oververtegenwoordigd in de rapportages over scheepsongevallen. De gevolgen hiervan zijn: - Onveiligheid wordt mogelijk niet optimaal aangepakt doordat er een onvolledig landelijk beeld is van de nautische veiligheid. - Doordat een deel van de ongevalsgegevens alleen locaal beschikbaar is kunnen rapportages ontstaan die verschillende getallen bevatten. - Het beeld kan ontstaan dat gebieden waar goed geregistreerd wordt onveiliger zijn dan gebieden waar registratie achterblijft. - Waar registratie achterblijft, is onderbouwing van lokale maatregelen met feiten moeilijk en kunnen risico s van scheepvaartverkeer voor de verkeersgebruikers, de omgeving en voor objecten onderschat worden. - Kwetsbaarheid in politiek en publiek debat door een onvolledig overzicht van ernstige ongevallen en conflicterende rapportages. 5

6 Bijlage 2 - Voorbeelden van wettelijke meldplicht van scheepsongevallen 1. BPR meldplicht voor verloren voorwerpen waardoor een belemmering van of een gevaar voor de scheepvaart kan ontstaan of indien een hindernis in de vaarweg wordt aangetroffen (artikel 1.12) of Indien voorwerpen of stoffen bij ongeluk te water geraken of dreigen te water te geraken (artikel 1.15), 2. BPR meldplicht voor verplaatsen of beschadigen van een verkeersteken (artikel 1.13) of beschadigen van een kunstwerk (artikel 1.14) of indien een schip of een drijvend voorwerp is vastgevaren of gezonken( artikel 1.17) of indien noodgedwongen ligplaats is genomen op een gedeelte van de vaarweg waar ligplaats nemen is verboden (artikel 7.02) 3. Meldplicht Binnenvaartwet artikel 11 bij belangrijke schade aan een schip waarvoor een certificaat van onderzoek is afgegeven 4. Meldplicht ongevallen uit de wet bestrijding ongevallen Noordzee (artikel 4) indien zich een ongeval heeft voorgedaan ten gevolge waarvan schadelijke gevolgen ontstaan of, naar redelijkerwijs is te voorzien, zullen ontstaan. 5. Meldplicht bij vervoer van gevaarlijke stoffen waarbij deze kunnen vrijkomen artikel 12 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen; Meldplicht ADN/ADNR/ADR/RID paragraaf Daarnaast geldt er voor de Arbowetgeving de verplichting ernstige ongevallen met letsel te melden. Onder ernstig wordt verstaan arbeidsongevallen die geleid hebben tot overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname. Deze meldplicht is voor I&M van belang vanwege de beleidsverantwoordelijkheid voor veiligheid van schip, lading en bemanning en de toezichthoudende taak hierop die deels door I&M wordt uitgevoerd 7. Er is een meldingsplicht opgenomen in het Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid (artikel 9) voor de kapitein en de exploitant van een schip dat betrokken is bij het ongeval en personen werkzaam bij de scheepvaartbegeleidingsdienst: a. in geval van een ongeval waarbij dodelijk of ernstig letsel of schade van betekenis aan een schip, aan het mariene milieu, aan een mijnbouwinstallatie of aan infrastructuur is veroorzaakt en waarbij een Nederlands zeeschip is betrokken, b. dat ongeval is veroorzaakt door een Nederlands zeeschip, c. het ongeval heeft plaatsgevonden in Europese wateren onder Nederlandse jurisdictie. 8. In geval van een scheepvaartongeval met andere schepen dan zeeschepen varende in de Europese wateren onder Nederlandse jurisdictie geldt deze laatste meldplicht voor de kapitein en de exploitant van het schip 6

7 Bijlage 3 - Definitie van Scheepsongeval en classificatie ernstige scheepsongevallen Definitie Scheepsongeval Een scheepsongeval is een voorval te water waarbij onbedoeld schade ontstaat en waarbij minimaal één vaartuig betrokken is. Arbeidsongevallen, huishoudelijke voorvallen aan boord of ongevallen die te wijten zijn aan vandalisme of een misdrijf zijn geen scheepsongevallen. Onder schade als gevolg van een scheepsongeval wordt verstaan: a Slachtoffer(s) b Scheepsschade aan een of meer betrokken vaartuigen c Schade aan infrastructuur d Schade aan objecten e Milieuschade f Volledige stremming van een vaarweg g Restschade, zijnde: Tijdverlies; Schade aan inboedel/huisraad; Overige schade Definitie Significant Scheepsongeval (binnenwater) Een scheepsongeval is significant indien voldaan wordt aan één of meerdere van de volgende gevolgen: slachtoffer(s): dood, vermist of zwaar gewond; vaarwegschade: indien direct (binnen 7 dagen) na datum scheepsongeval actie vereist is om herstellende (nood)maatregelen aan infrastructuur of object uit te voeren/de schade te herstellen; scheepsschade: indien een bij een scheepsongeval betrokken vaartuig als gevolg van het scheepsongeval: niet meer verder kan varen, of, zonder maatregelen niet meer verder mag varen; ladingschade: bij 10 ton lading of meer of het verlies van minimaal één container; milieuschade: indien er, als gevolg van een scheepsongeval, sprake is van (en/of): o chemicaliën (verpakt of niet verpakt) in het water terecht gekomen; o olie (brandstof of lading) in het water terecht gekomen; o duidelijk zichtbare gevolgen, zoals uitvoering geven aan calamiteiten bestrijding (geen preventie) en/of vissterfte; stremming: volledige stremming van de vaarweg van 1 uur of meer. Definitie Ernstig of Zeer Ernstig scheepsongeval (Noordzee) Zeer ernstig scheepsongeval: Een ongeval waarbij het schip verloren is gegaan, een dodelijk slachtoffer is gevallen, of ernstige schade aan het milieu is ontstaan. Ernstig scheepsongeval: Een ongeval dat geen zeer ernstig ongeval is, dat gepaard gaat met: brand, explosie, gronding, contact, slecht weer schade, schade door ijs, rompschade, of vermoedelijke rompschade enzovoort, met als resultaat: structurele schade die het schip niet zeewaardig maakt, zoals lekkage onderwaterschip, uitval voortstuwing, grote schade aan accommodatie, etc., of schade aan het milieu, of averij die sleephulp of walassistentie noodzakelijk maakt. 7

8 Bijlage 4 - Samenvatting OM richtlijn binnenvaart-verbaliseringsbeleid Vanuit strafrechtelijk en bestuursrechtelijk spoor is registratie van de omstandigheden bij een scheepsongeval nodig voor de onderbouwing van een zaak. Door het Landelijk Parket is t.a.v. het verkeer te water verbaliserings- en vervolgingsbeleid vastgesteld (binnenvaartverbaliseringsbeleid aanvaringen). De opsporingsambtenaren dienen de beleidsrichtlijnen van het OM te volgen, deze richtlijn is niet vrijblijvend. Bij twijfel handelt men zoals dat voor een proces-verbaal noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat gegevens en sporen verloren gaan. In het verbaliseringsbeleid zijn de type scheepsongevallen beschreven waarbij het opmaken en aanleveren van een SOS registratieset verplicht is. In de richtlijn is opgenomen dat bij aan- en schadevaringen waarbij (lichte) schade is ontstaan dan wel een overtreding is begaan een registratieset voor SOS wordt opgemaakt en ingediend bij RWS (cat 8.2 of ernstiger in de onderstaande tabel). Aanvaring met ernstiger schade of aanvaringen tussen 2 of meer varende schepen of ongevallen waar een overheidsvaartuig / -ambtenaar in functie bij betrokken is, of waarbij wordt doorgevaren dienen altijd geregistreerd te worden. Hieronder de kern van de richtlijnen: 8. AANVARINGSBEHANDELING Onderwerp 8.1 Melding van een eenzijdig ongeval met één of meer vaartuigen; na aankomst of nader onderzoek blijkt er niets aan de hand te zijn, of een partner heeft het onderzoek al in behandeling genomen. Er zijn ook geen gewonden en is geen sprake van alcoholgebruik 8.2. Ongeval met één of meer vaartuigen, waarbij daadwerkelijk lichte schade is ontstaan en/of er is sprake van zeer licht gewonden 2. Er is in ieder geval geen sprake van alcoholgebruik of van een overtreding. Opm: bij een aanvaring tussen 2 varende schepen is er als uitgangspunt altijd sprake van een overtreding Ieder ander schadegeval. Te denken valt aan: -Meer dan lichte schade; -Meer dan lichte milieuschade; -Meer dan licht letsel; -Aantoonbare relatie tussen overtreding en schade; -Alcoholgebruik; -Brand, ontploffing, zinken of technisch gebrek Ieder schadegeval waarbij overheidsvaartuig / -ambtenaar in functie is betrokken. 8.5 Ieder schadegeval waarbij schade niet gemeld (art.1.14 BPR / RPR) of is doorgevaren (art. 414 en 474 Wetboek van Strafrecht jo. art. 358a en 785 Wetboek van Koophandel Behandeling mutatie mutatie + registratie-set mutatie + registratie-set + PV mutatie + registratie-set + PV Onderzoek door iemand van buiten de eigen eenheid en bij grote incidenten buiten de eigen organisatie mutatie + registratie-set + PV 2 In hetzelfde hoofdstuk wordt eveneens het volgende vermeld over letstels: Zeer licht letsel: Letsel dat bijvoorbeeld met een eenvoudig pleistertje kan worden opgelost. Meer dan licht letsel: Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een arts of medisch specialist dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor hechtingen nodig zijn, een hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen, schade aan het gebit, littekens in het gezicht. 8

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

Op naar minder risico's op vaarwegen

Op naar minder risico's op vaarwegen Dimitri van der Heiden Senior adviseur Nautische Veiligheid en Crisismanagement Water, Verkeer & Leefomgeving Welkom bij het Relevant Congres! Voordat we van wal steken, eerst wat vragen om de groep te

Nadere informatie

Scheepsongevallenregistratie, eigenlijk? Dimitri van der Heiden Rijkswaterstaat WVL voor

Scheepsongevallenregistratie, eigenlijk? Dimitri van der Heiden Rijkswaterstaat WVL voor Scheepsongevallenregistratie, waarom eigenlijk? Dimitri van der Heiden WVL voor Scheepsongevallen registratie in NL, havens Rotterdam, Amsterdam en Scheveningen, Kustwacht, IenM en Marine hebben samen

Nadere informatie

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014

Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vivian van der Kuil 3 december 2014 Binnenvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen Vivian van der Kuil 3 december 2014 2 Huidige regelgeving Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen Besluit Gevaarlijke Stoffen Aanwijzing Gevaarlijke stoffen 3

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten. Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012

Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten. Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012 Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012 Inhoud Introductie Kaders Risico analyse Risico s tankvaart convenanten Organisatie ILT Introductie - Organisatie

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid

Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart. Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013 1 Enkele cijfers: Meer of minder dan 2000 km vaarweg in Nederland

Nadere informatie

Verslag risico-analyse op binnenwateren 2012-2013

Verslag risico-analyse op binnenwateren 2012-2013 Verslag risico-analyse op binnenwateren 2012-2013 Auteur: J.P van Gangelen 29 mei 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basis informatie... 2 Expert groep... 2 Proces... 2 Incidenten en deelsectoren... 3

Nadere informatie

Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011

Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011 Themamiddag ADN Transport van gevaarlijke stoffen per containerbinnenvaart 21 september 2011 1 REAKTIE B.V. Consultant Veiligheidsadviseur Opleidingen gevaarlijke stoffen Verkoop veiligheidsartikelen Advies

Nadere informatie

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Jos van Splunder Senior Adviseur Scheepvaartverkeerscentrum SVC 21 oktober 2011 Elektronisch Melden,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

3 december 1992, houdende plaatsing in het

3 december 1992, houdende plaatsing in het Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981,695), zoals deze luidt na wijziging krachtens

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel Swim Bike Run Events B.V. triatlon Ouder-Amstel Datum 15 mei 2015 Casecode W-15.01207 Kenmerk 15.057420 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement tijdelijke stremming scheepvaart Bullewijk, Waver en Oude

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen.

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen. Opgesteld door: CCV Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: VVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen Eindtermen/toetstermen 1. heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Monitoring Nautische Veiligheid 2010

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 Monitoring Nautische Veiligheid 2010 Noordzee Deel 1: beleidsrelevante rapportage Datum 23 maart 2012 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, afdeling

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu Opgesteld door: CCV Categoriecode: VVM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 30 meerkeuzevragen Dekkingsgraad toetstermen: 81% Cesuur: 80% ijzonderheden: De huidige cesuur is vastgesteld op 77%.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 069 Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 92 Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse

Nadere informatie

Conclusies analyse oorzaken significante ongevallen recreatievaart SOS database 2004 tot en met 2013. Varen doe je samen! onderzoek, maart 2015

Conclusies analyse oorzaken significante ongevallen recreatievaart SOS database 2004 tot en met 2013. Varen doe je samen! onderzoek, maart 2015 Conclusies analyse oorzaken significante ongevallen recreatievaart SOS database 00 tot en met 0 Varen doe je samen! onderzoek, maart 05 Voorwoord Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de partners

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Veel succes bij het maken van de vragen. 1. De juiste volgorde van de inhoud van het noodbericht is: (3) A. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, aard verlangde

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

SOS-Formulier: versie 4.1.0

SOS-Formulier: versie 4.1.0 SOS-Formulier: versie 4.1.0 Handleiding en Toelichting Datum 14 februari 2013 Status Definitief SOS-Formulier: versie 4.1.0 Handleiding en Toelichting Datum 14 februari 2013 Status Definitief Inhoud 1

Nadere informatie

Registratie van geweld op het Atlas College

Registratie van geweld op het Atlas College Registratie van geweld op het Atlas College CSL/werkgroep Incidentenregistratie maart 2005 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom registratie van geweld?... 3 1.2 Om welke vormen van geweld gaat het?... 3

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. Hoe is het in Nederland geregeld? Jan Spier HBJZ

SafeSeaNet Infodag. Hoe is het in Nederland geregeld? Jan Spier HBJZ SafeSeaNet Infodag Hoe is het in Nederland geregeld? Jan Spier HBJZ Europese kaders 1. Monitoring-richtlijn: Richtlijn 2002/59/EG van 27 juni 2002, betreffende de invoering van een communautair monitoring-

Nadere informatie

AANWIJZING OPSPORING EN VERVOLGING BIJ MELDING VAN VOORVALLEN IN DE BURGERLUCHTVAART

AANWIJZING OPSPORING EN VERVOLGING BIJ MELDING VAN VOORVALLEN IN DE BURGERLUCHTVAART AANWIJZING OPSPORING EN VERVOLGING BIJ MELDING VAN VOORVALLEN IN DE BURGERLUCHTVAART Categorie : Opsporing, vervolging Rechtskarakter : Aanwijzing i.d.z.v. art. 130, lid 4, Wet RO Afzender : College van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 398 Besluit van 17 augustus 1995, houdende voorschriften voor het verstrekken van informatie met betrekking tot schepen die bepaalde schadelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen

HOOFDSTUK 5. Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA 17 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Relevante artikels ivm binnenvaart,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen

Verkeersbesluit Vaarwegen Verkeersbesluit Vaarwegen Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, overwegende dat; het dagelijks bestuur door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als bevoegd gezag in de zin van artikel 2,

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 18 Binnenvaart

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 18 Binnenvaart Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 18 Binnenvaart 18 Binnenvaart versie 2015 Crisistypen scheepsongeval gevolgen van een scheepsongeval voor milieu, visserij, drinkwater en scheepvaartverkeer

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Sectordag ILT. Werken RWS

Sectordag ILT. Werken RWS Sectordag ILT Toezicht Eigen Werken RWS Toezicht Eigen Werken RWS Erik de Beer Toezicht langs vier lijnen 1. Toezicht op aannemers/onderaannemers: Toezicht op basis van meldingen Bbk/Blbi, mede toezichthouders

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Delfzijl Eemshaven B. REGLEMENT KADE- EN LIGPLAATSGELD 2012 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvrager: de natuurlijke- of rechtspersoon

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Pagina 1 van 5 Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 2017/ 002 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen

Nadere informatie

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Binnenvaartwet Art 1 begripsbepalingen schip: zeeschip of binnenschip; zeeschip: schip dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

2; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Beleidsregel; vereenvoudigde vergunningverlening bijzonder transport

2; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Beleidsregel; vereenvoudigde vergunningverlening bijzonder transport 2; Besluiten en regelingen Rijn en BSW Beleidsregel; vereenvoudigde vergunningverlening bijzonder transport Beleidsregel vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 870 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 001 / RHN / 2016 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 28-09-2012 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 028 / RHN / 2015 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 088 / RHN / 2014 Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

Monitoring Nautische Veiligheid Binnenwateren Deel 1: beleidsrelevante rapportage

Monitoring Nautische Veiligheid Binnenwateren Deel 1: beleidsrelevante rapportage Monitoring Nautische Veiligheid 2013 Binnenwateren Deel 1: beleidsrelevante rapportage Datum Status december2013 definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Afdeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Besluit van 10 december 2004, houdende regels ter uitvoering van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid)

Besluit van 10 december 2004, houdende regels ter uitvoering van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid) (Tekst geldend op: 30-12-2008) Besluit van 10 december 2004, houdende regels ter uitvoering van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

(Besluit 2015-II-15) Dekblad VII / VIII V 57 / 58. invoegen. verwijderenn

(Besluit 2015-II-15) Dekblad VII / VIII V 57 / 58. invoegen. verwijderenn RP (16) 1 5 januari 2016 WIJZIGINGG van het geldige RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT vanaf 1.2.2016 Wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement (Besluit 2015-II-15) Het secretariaat verzoekt de versie (verzameling

Nadere informatie

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3 Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-2 kzv-3 1 Oefeningen gzv-3 Oefeningen Verplichte oefeningen: Brand Schip verlaten (evacuatie)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010-2011 31 872 (R1876) Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperkingen

Nadere informatie

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Zwemvereniging Het Y Amsterdam Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Datum 20 april 2015 Casecode W-15.01011 Kenmerk 15.046466 Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-2 varen met gemotoriseerde schepen

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012)(Trb. 2013,

Nadere informatie

RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016

RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 94704 13 juli 2016 RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het Rijk

Vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het Rijk Besluit Vereenvoudigde vergunningverlening voor een bijzonder transport over de binnenwateren in beheer bij het Rijk 2 oktober 2009 Nr.RWSCD BJV 2009/3103 (Stcrt. 2009,16019) De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Monitoring Nautische Veiligheid 2013

Monitoring Nautische Veiligheid 2013 Monitoring Nautische Veiligheid 2013 Noordzee Deel 1: beleidsrelevante rapportage Datum december 2013 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Afdeling

Nadere informatie

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

Ongeluk bij kanaal Utrecht

Ongeluk bij kanaal Utrecht Informatiebehoefte beheerorganisatie Aan de hand van een aantal actuele thema s Aansprakelijkheid Bezuinigingen Integraal aanbesteding Aangeven waar beheerinformatie kan ondersteunen Ongeluk bij kanaal

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Havenbedrijf Amsterdam NV Divisie Havenmeester Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Afdeling Beleid Telefoon: 020 523 4600 kies 1 en 6 www.portofamsterdam.nl KvK nr.: NL 57398879 Besluit Aanwijzing Operationele

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Regionale registratie verkeersongevallen in Friesland levert uniek beeld op Jannie Docter Medisch Centrum Leeuwarden Sipke van der Meulen Regionaal Orgaan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Havenverordening voor de gemeente Huizen

Havenverordening voor de gemeente Huizen Nr. 9 De raad der gemeente Huizen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet b e s l u i t : vast te stellen Havenverordening voor

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 013 / RHN / 2015 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van

Nadere informatie

Onderzoeksraad voor Veiligheid BRZO inspectie en ongevallenonderzoek

Onderzoeksraad voor Veiligheid BRZO inspectie en ongevallenonderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid BRZO inspectie en ongevallenonderzoek Matthijs Jager Isabel Elias 1 Inhoudsopgave Onderwerpen Presentatie Ontstaan Onderzoeksraad Organisatie Onderzoeksraad Wettelijke Basis

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2006 Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 714 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

Maritiem recht. Programma. Opleiding van 6 sessies

Maritiem recht. Programma. Opleiding van 6 sessies Maritiem recht Opleiding van 6 sessies De cursus bevat drie hoofddelen: enerzijds het internationale recht van de zee, met de studie van de derde Conventie van de Verenigde Naties over het recht van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 041 Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU

Nadere informatie

24-uursRapportage railongeval Amsterdam 21 april Datum 22 april 2012

24-uursRapportage railongeval Amsterdam 21 april Datum 22 april 2012 24-uursRapportage railongeval Amsterdam 21 april 2012 Datum 22 april 2012 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Voorval 4 1.2 Beknopte beschrijving en classificatie 4 2 Het voorval 5 2.1 De melding 5

Nadere informatie

RIS en AIS. In elkaars vaarwater. Ivo ten Broeke 8 november november

RIS en AIS. In elkaars vaarwater. Ivo ten Broeke 8 november november RIS en AIS In elkaars vaarwater Ivo ten Broeke 8 november 2007 8 november 2007 1 Inhoud Tegenstelling of overeenkomst Wat is RIS Introductie AIS op binnenwateren 8 november 2007 2 Deel 1: Tegenstelling

Nadere informatie

Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid

Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid 1 van 9 30-12-2013 23:00 Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid (Tekst geldend op: 30-12-2013) Besluit van 10 december 2004, houdende regels ter uitvoering van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Nadere informatie