Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw"

Transcriptie

1 Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw Samenvatting In het licht van de slabbakkende conjunctuur in de woningbouw en de forse behoefte aan bijkomende nieuwe woongelegenheden en aan een renovatie en uitbreiding van het bestaande woningpatrimonium, formuleert de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) voor de volgende regionale en federale verkiezingen de volgende concrete voorstellen. Voor de opvang van de groeiende bevolking o een globaal woonbeleid dat efficiënt kan reageren op de woonbehoeften van alle Vlamingen; o een woonbeleid dat blijft inzetten op eigendomsverwerving; o een woonbeleid dat extra woontorens mogelijk maakt, stadsvernieuwingsprojecten versnelt, renovatie én vervangende nieuwbouw bevordert en tegelijk al de nog resterende onbebouwde oppervlakte die voor wonen is bestemd, effectief voor wonen beschikbaar stelt. Met het oog op de betaalbaarheid van het wonen voor een maximaal aantal Vlamingen o de gratis verzekering gewaarborgd wonen stimuleren en het huidige grensbedrag op de vastgoedwaarde ( euro) om hiervan gebruik te kunnen maken optrekken; o het systeem van de woonbonus behouden voor alle Vlamingen, met name voor de bouw en renovatie van woningen; o aanvullend een substantiële en onmiddellijk toe te kennen bouwpremie invoeren waarmee minder bemiddelde gezinnen bij het afsluiten van een hypothecaire lening hun eigen inbreng kunnen verhogen; o huursubsidies toekennen ter bevordering van energiezuinige huurwoningen voor die doelgroepen die zich geen eigen woning kunnen veroorloven. Met het oog op een sllimme ruimtelijke ordening o de 16,5% van de Vlaamse oppervlakte die volgens de gewestplannen voor wonen is bestemd, op een creatieve manier invullen; o in watergevoelige gebieden adaptief bouwen maximaal mogelijk maken; o vanuit de Vlaamse overheid een monitoringsysteem opzetten dat continu in de verschillende gemeenten opvolgt welke mogelijkheden er nog bestaan om aan de stijgende woonbehoeften te voldoen en tegelijk welke maatregelen er van toepassing zijn die de creatie van bijkomend aanbod afremmen. Ter bevordering van renovatie en vervangende nieuwbouw o het renovatieritme voor bestaande woningen opdrijven van minder dan 1% nu naar 2,5% per jaar; o het verlaagd btw-tarief van 6% voor vervangende nieuwbouw veralgemenen voor alle gemeenten. Hierna worden deze voorstellen verder geconcretiseerd en becommentarieerd. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 1

2 De fors groeiende bevolking tijdig opvangen De Vlaamse woningbouwconjunctuur evolueert momenteel opnieuw negatief. Met name het aantal vergunningen voor nieuwe huizen is in de eerste helft van 2013 gedaald met 14% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De bevolking groeit aan tegen een hoger tempo dan het woonaanbod waardoor een woonachterstand wordt opgebouwd. Hoe groter deze woonachterstand wordt, hoe groter de uitdaging om deze in de toekomst in te halen. Aantal flats Eengezinswoningen Flats + Eengezinswoningen (+1%) 7408 (-14%) (-6%) Tabel 1: evolutie vergunningen (Bron: FOD Economie) In Vlaanderen wordt deze uitdaging geminimaliseerd omdat de publieke opinie er verkeerdelijk van uitgaat dat wonen nu al een groot deel van de open ruimte inneemt. Dat is geenszins het geval. Al de gebieden bestemd voor wonen nemen amper 16,5% van de Vlaamse oppervlakte in. De uitdaging om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei mag niet onderschat worden. Stadsontwikkelingsprojecten nemen gemakkelijk meer dan tien jaar in beslag van concept tot finale uitvoering. Door nu zo snel mogelijk op de toekomstige woonnood te anticiperen kunnen investeringen op een duurzame manier en met respect voor de open ruimte gebeuren. Door vandaag toekomstgericht in te grijpen kunnen we vermijden dat we in de toekomst overhaast moeten handelen. Uit grafiek 1 blijkt duidelijk dat de sterke toename van het aantal gezinnen tijdens het huidige en volgende decennium enkel maar via een combinatie van maatregelen zal kunnen worden opgevangen: door verder in te zetten op woontorens (van meer dan 15 verdiepingen op speciaal uitgekozen locaties); door renovatie en door afbraak en vervangende nieuwbouw; door een versnelling van de stadsvernieuwingsprojecten; en tegelijk door het aanwenden van de resterende nog onbebouwde oppervlakte die voor wonen is bestemd. Grafiek 1: toename van het woonaanbod (Bron: FOD Economie, eigen verwerking) Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 2

3 Het aansnijden van de nog resterende onbebouwde bouwpercelen kan gebeuren zonder afbreuk te doen aan de open ruimte. De bouwsector zal deze percelen helemaal anders invullen dan voorheen: met kleinere percelen, met meer woonerven, met meer driegevel- en rijwoningen, met een hoger percentage aan appartementen, enz. De VCB heeft kunnen vaststellen dat woningbouwers om in te gaan op de vraag van de markt momenteel compacter bouwen (op minder are per perceel) dan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog altijd voorstelt. De marktpartijen hebben dus sneller gereageerd dan het planningsinstrument van de overheid. Het woonbeleid moet beter dan nu ingaan op de globaal sterk gestegen vraag naar bijkomende woningen. Dit vereist dat we het bestaande woonbeleid fundamenteel herdenken. Tot op heden focuste het woonbeleid in Vlaanderen vooral op de creatie van een bijkomend aanbod aan sociale woningen. Hoeveel sociale woningen er per jaar konden bijkomen vormde de voornaamste beleidsdoelstelling. De komende jaren moet de klemtoon daarentegen liggen op het aanbieden van een betaalbare woning aan iedereen en dus ook aan al de nieuwe gezinnen die er in de komende tien jaar en daarna zullen bijkomen. We moeten evolueren van een aanbod- naar een vraaggestuurd woonbeleid dat efficiënt kan reageren op de fors toenemende woonbehoefte. Ten gevolge van de zesde staatshervorming krijgt de Vlaamse regering trouwens belangrijke bijkomende instrumenten om de woningbouw in het algemeen te ondersteunen. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 3

4 Voor een maximaal aantal Vlamingen de betaalbaarheid van een eigen woning garanderen Zowel de strengere voorwaarden die de banken aan hypothecaire leningen opleggen als de door de overheid opgelegde extra investeringen in duurzaamheid zorgen ervoor dat een nieuwe woning voor een groter aantal gezinnen moeilijker betaalbaar wordt. Grafiek 2 toont aan dat stijgende rentes en kortere ontleningstermijnen in combinatie met de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie die de Vlaamse overheid oplegt, ertoe kunnen leiden dat nog slechts 55% van de gezinnen de maandelijkse aflossing kunnen betalen in plaats van 70% nu. De belangrijkste factor die de betaalbaarheid van de lening bemoeilijkt is de inkorting van de ontleningstermijnen van 30 naar 20 jaar. Grafiek 2: toename van de maandelijkse aflossingen (Bron: VCB) Banken worden steeds strenger bij het toekennen van hypotheekleningen. De reductie van de ontleningstermijnen is daar trouwens maar een voorbeeld van. Banken gaan van ontleners ook steeds meer eigen inbreng eisen. Hierdoor wordt een nog groter percentage van de gezinnen uitgesloten. Dat de banken hun hypothecair beleid hebben verstrengd, is een rechtstreeks gevolg van de bankencrisis en de Basel III-normen. Maar dit mag niet worden beschouwd als een extern gegeven waaraan de overheid niets kan veranderen. De VCB vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om in het kader van haar bankenplan banken ertoe aan te zetten hun ontleningspolitiek aan te passen. Banken zouden daarbij rekening moeten houden met de (verplichte) toegenomen duurzaamheid van de woningen. De positieve effecten van nu een duurzamere woning op te richten houden na twintig jaar niet op. Dit verantwoordt langere ontleningstermijnen. Investeringen in duurzaam bouwen verminderen de energiefactuur op lange termijn waardoor ook de terugbetalingscapaciteit van de ontlener op lange termijn groter wordt dan nu. De nieuwe Vlaamse regering moet de ondersteuning van de woningbouw via haar gratis verzekering gewaarborgd wonen versterken. De maximale vastgoedwaarde van de woning die via deze verzekering wordt gedekt (nu euro) moet worden verhoogd om rekening te houden met het kostenverhogend effect van de hogere duurzaamheidseisen die de overheid aan de woningen oplegt. Voorts pleit de VCB ervoor dat de volgende Vlaamse regering een substantiële bouwpremie zou invoeren die bovenop de woonbonus komt. Met name voor de minder bemiddelde gezinnen die het zonder overheidssteun moeilijk hebben om een eigen woning te verwerven, kan zo n premie een oplossing vormen voor het hoger aandeel aan eigen middelen dat de gezinnen voor de banken op tafel moeten leggen. Het is belangrijk dat de overheid deze premie toekent vooraleer kandidaat- Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 4

5 bouwers en -verbouwers een hypothecair krediet onderschrijven. De premie kan aldus aan de eigen middelen van de ontlenende gezinnen worden toegevoegd. Ook deze steunmaatregel zou best een onderdeel vormen voor de onderhandelingen binnen het bankenplan. Kandidaat-bouwers zullen nog ten volle van de huidige voordelen van de woonbonus kunnen gebruik maken dit en volgend jaar. Dat hebben de acht partijvoorzitters beslist die de zesde staatshervorming voorbereiden. Met de huidige onzekere conjunctuur in de woningbouw mag de overheid geen onzekerheid over de woonbonus doen ontstaan. Het is belangrijk dat de partijen zich houden aan de gemaakte afspraak om wijzigingen aan de woonbonus ten vroegste vanaf het aanslagjaar 2015 in voege te laten treden. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 5

6 De eigen woning als financiële zekerheid handhaven Belgische pensioenen zijn relatief laag waardoor het risico op armoede bij ouderen toeneemt. Een belangrijke zekerheid voor vele ouderen is hun eigen woning. Wanneer ouderen terugvallen op een laag pensioen bespaart een afbetaalde woning hun al de maandelijkse huurkosten. Ouderen zonder eigen woning hebben een verhoogd risico op armoede. Daarom moet de overheid verder inzetten op eigendomsverwerving. Tevens moet zij ouderen aanmoedigen om te blijven investeren in de eigen woning. De minst gegoede gezinnen in Vlaanderen zullen nooit in staat zijn een eigen woning te verwerven omwille van de beperkte middelen waarover zij beschikken. Om deze gezinnen aan een degelijke huisvesting te helpen is de overheid traditioneel vooral opgetreden als opdrachtgever van sociale woningbouwprojecten. De VCB is daarentegen van oordeel dat de overheid meer moet focussen op begeleidende maatregelen die de woonbehoeftigen rechtstreeks ten goede komen. Dit kan best gebeuren door maatregelen die zeer gericht de koopkracht van bepaalde doelgroepen ondersteunen, zoals huursubsidies. Concreet stelt de VCB voor huursubsidies toe te kennen aan huurders van energiezuinige woningen. Huurders met financiële moeilijkheden worden daardoor dubbel ondersteund: enerzijds door de subsidie zelf en anderzijds door de lagere energiefactuur die uit de energiebesparende investeringen zal voortvloeien. Hoe doelgerichter het sociaal woonbeleid te werk gaat, hoe beter de huidige achterstanden in het woonaanbod kunnen worden opgelost. Bij haar sociaal woonbeleid moet de overheid focussen op de doelgroepen die zonder overheidssteun niet bij machte zijn om tegen marktprijzen een woning te kopen of te huren die aan de minimale kwaliteitseisen voldoet. Het huidige sociale woonbeleid begunstigt nog te veel gezinnen die ook zonder steun op de private markt zouden terechtkunnen, gaat daardoor in concurrentie met de private sector en wordt daardoor ook inefficiënt. Dit zorgt enkel voor een verschuiving van middelen zonder een netto toename van het woningaanbod te realiseren. Het sociale woonbeleid moet zich profileren als een volwaardige partner van de private markt en niet als haar concurrent. Ten gevolge van de uitspraak van de Grondwettelijk Hof van 7 november 2013 zijn de sociale lasten op private ontwikkelingen uit het grond- en pandendecreet vernietigd. De VCB dringt erop aan dat de nieuwe Vlaamse regering dit maal in overleg met de vertegenwoordigers en bedrijven van de private woningbouwsector een sociaal woonbeleid uitwerkt dat de private sector geen concurrentie aandoet. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 6

7 Naar een slimme ruimtelijke ordening evolueren Omwille van erfenissen uit het verleden (bijvoorbeeld lintbebouwing) hebben verschillende beleidsmakers de perceptie dat Vlaanderen volgebouwd is. In realiteit is slechts een klein percentage in Vlaanderen bestemd voor wonen, met name amper 16,5%, zoals blijkt uit grafiek 3. Bovendien gaat het hier om de totale oppervlakte die voor wonen is bestemd, met inbegrip van de zogenaamde woonuitbreidingsgebieden, en is deze ruimte vandaag nog niet volledig bebouwd. Woonuitbreidingsgebieden zijn nog maar voor de helft gebruikt en er is nog verdichting mogelijk in de andere woongebieden. Een slimme invulling van de vraag naar nieuwe woningen kan ervoor zorgen dat we aan de bevolkingsdruk tegemoet kunnen komen zonder de open ruimte verder onder druk te zetten. Misverstanden en verkeerde percepties remmen onnodig het aanbod van betaalbare woningen af en moeten worden tegengesproken. Grafiek 3: ruimtegebruik in Vlaanderen (Bron: SVR) Het is daarom noodzakelijk om de voor wonen bestemde oppervlakte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit impliceert ook dat zo weinig mogelijk extra hindernissen mogen worden opgeworpen om de schaarse ruimte die bestemd is voor wonen te benutten. Zo moet de watertoets vooral aangeven in welke mate de aanvrager zijn bouwwijze moet aanpassen. De watertoets mag geen instrument worden om een bouwverbod op te leggen. Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om via een aanpassing van de bouwwijze zowel de bouwers als de omwonenden tegen wateroverlast beschermen. De overheid mag slechts in uiterst uitzonderlijke omstandigheden een bouwverbod opleggen. Zij moet water niet alleen zien als een reden om bouwen te verbieden maar integendeel vooral gebruiken als een element om projecten met een leefbare en aantrekkelijke verdichting te realiseren. Naast de watertoets bestaan er nog vele andere mogelijke belemmeringen bij het aanwenden van de beperkte ruimte die voor wonen is bestemd. Zo worden heel wat terreinen gelegen binnen het woongebied niet voor wonen gebruikt maar wel voor recreatie, bos, winkels, enz. Alhoewel een multifunctionele invulling van de ruimte voor wonen noodzakelijk is om tot een leefbare woonomgeving te komen, nemen deze andere functies ook heel wat ruimte in. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 7

8 De Vlaamse overheid moet een dichtere bebouwing toestaan dan in het verleden het geval is geweest. De regelgeving op de ruimtelijke ordening moet creatieve woonprojecten mogelijk maken die een hogere dichtheid met voldoende wooncomfort combineren. Concreet stelt de VCB voor dat de Vlaamse overheid op basis van een visie die het gemeentelijk niveau overstijgt, gebieden aanduidt waar de bestaande bebouwing kan worden verdicht en waar het aantal bouwlagen kan worden verhoogd. Een gemeente-overstijgende visie is noodzakelijk om in elke streek te kunnen voorzien in een voldoende aanbod aan bijkomende wooneenheden. De Vlaamse overheid moet daartoe een monitoringsysteem opzetten dat continu in de verschillende gemeenten opvolgt welke mogelijkheden er nog bestaan om aan de stijgende woonbehoeften te voldoen, en tegelijk welke maatregelen er van toepassing zijn die de creatie van bijkomend aanbod afremmen zoals beperkingen die worden opgelegd op het vlak van aantal bouwlagen, beperkingen ten gevolge van de aanwezigheid van erfgoed, beperkingen op het vrijgeven van woonuitbreidingsgebieden, verboden op het opsplitsen van bestaande woningen in meerdere wooneenheden, op de bouw van appartementen ter vervanging van huizen enz. Enkel op die manier kunnen de woonbehoeften worden ingevuld binnen de 16,5% van Vlaanderen die voor wonen is voorbehouden zonder afbreuk te doen aan de open ruimte of aan de oppervlakte die voor andere functies is voorbehouden zoals voor landbouw, natuur, mobiliteit, enz. De VCB vraagt aan de Vlaamse regering een ruimtelijk ordeningsbeleid uit te werken dat de toekomstige aangroei van het aantal gezinnen niet langer onderschat en er zorg voor te dragen dat voor alle bijkomende gezinnen tijdig in de nodige oppervlakte wordt voorzien om comfortabel te kunnen wonen binnen de ruimte die nu al voor wonen in gebruik is of voor wonen is bestemd. Dit impliceert een ruimtelijk ordeningsbeleid dat voldoende flexibiliteit in het woonaanbod toelaat. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 8

9 Renovatie en vervangende nieuwbouw extra stimuleren Het ritme waartegen het bestaande woningpatrimonium wordt gerenoveerd, moet dringend worden versneld. Het blijft nu beneden 1%, zoals blijkt uit grafiek 4, en moet worden opgetrokken tot 2,5% per jaar. Dit is uiteindelijk 0,5% hoger dan de Europese aanbeveling maar dit hoger percentage is nodig gezien het relatief oude woningpatrimonium waarover Vlaanderen beschikt. Deze versnelde renovatie is noodzakelijk om sneller de Kyotodoelstellingen en de daarbij vooropgestelde reductie van de CO 2 - uitstoot te kunnen realiseren. Grafiek 4: aantal vergunningen voor renovatie in percentage van het bestaand gebouwenpark (Bron: FOD Economie) Renovatie zal echter niet in alle gevallen de juiste oplossing bieden en moet telkens opnieuw worden afgewogen ten opzichte van vervangende nieuwbouw. Wanneer een woning in grote mate niet meer aan de huidige normen voldoet, is het vaak goedkoper om te kiezen voor vervangende nieuwbouw. Vervangende nieuwbouw heeft het voordeel dat een aantal comfort verhogende en energiebesparende maatregelen veel makkelijker uit te voeren zijn (bijvoorbeeld een hogere compactheid of verdichting). Zelfs met een ver doorgedreven renovatie is het moeilijk eenzelfde energiebesparing te realiseren als met een nieuwbouw. Vervangende nieuwbouw laat ook vaak toe om de beschikbare ruimte optimaler te benutten, waardoor op dezelfde plaats meer wooneenheden kunnen worden gerealiseerd dan nu het geval is. De Vlaamse regering moet dus verder inzetten op vervangende nieuwbouw. Een eerste mogelijke stap hierbij is het informeren van mogelijke (ver)bouwers over het potentieel voordeel van vervangende nieuwbouw. Een tweede stap is het verlaagd btw-tarief voor vervangende nieuwbouw dat nu al mogelijk is in een aantal steden, voor al de gemeenten te veralgemenen. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 9

10 Grotere coherentie in het woonbeleid nastreven De overdracht van bevoegdheden op het vlak van wonen van het federale niveau naar de regionale regeringen moet leiden tot een veel grotere coherentie in het woonbeleid. Zowat alle hefbomen voor een woonbeleid komen met de zesde staatshervorming in handen van de Vlaamse regering, met uitzondering van de btw-tarieven. Dit moet het mogelijk maken om in Vlaanderen een coherent woonbeleid te voeren gericht op het huisvesten van alle huidige en toekomstige Vlaamse gezinnen. De beschikbare instrumenten moeten zo gericht mogelijk worden ingezet. Daarbij moet de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat de sociale woningbouw complementair werkt met de private woningbouw. We stellen enerzijds vast dat nog steeds te veel gezinnen niet geholpen worden en dat anderzijds de gezinnen die wel door de sociale woningbouw geholpen worden, dikwijls gehuisvest worden in woningen die niet aangepast zijn aan de gezinsgrootte. Zo mogen woningen die éénoudergezinnen huisvesten, niet onderworpen worden aan onnodig dure minimale oppervlaktenormen. De VCB vraagt een herziening van de doelgroepen die via de sociale woningbouw geholpen worden. Verder moet worden nagegaan of de huidige oppervlaktenormen en woningtypologieën nog wel overeenkomen met de noden van de gezinnen uit de sociale doelgroepen. Deze grotere coherentie moet tot gevolg hebben dat heel wat maatregelen (premies en fiscale stimuli) beter op elkaar zijn afgestemd. In elk geval is de woonbonus in ons land zodanig ingeburgerd dat daaraan niet kan worden geraakt. Gezinnen wensen vooral zekerheid te hebben als ze de belangrijkste investering van hun leven doen, met name het bouwen of kopen van een woning. De overheid moet dus onrust over fundamentele steunmaatregelen vermijden. Ondanks de garanties van de huidige Vlaamse regering dat er niet zal teruggekomen worden op de bestaande afspraken, blijft de onzekerheid bij de gezinnen groot en nemen zij een afwachtende houding aan. Volgens een recent onderzoek van Batibouw stelt meer dan 30% van de respondenten hun bouwproject uit. Dit toont dat zelfs de schijn van fiscale onzekerheid een negatief effect kan hebben op de vastgoedmarkt en de bouwsector. De VCB stelt daarom de volgende maatregelen voor: a) Integraal behoud van de woonbonus, zeker wat betreft de uitbreiding van het woonpatrimonium door nieuwbouw en de aanpassing van het bestaande patrimonium door renovatie. Ondersteuning van nieuwbouw en renovatie samen maakt geen dertig procent uit van de huidige overheidsuitgaven voor de woonbonus. b) Het huidige in Vlaanderen bestaande premiesysteem moet complementair worden met fiscale stimuli zoals de woonbonus. Complementair met de woonbonus moet een substantiële premie ervoor zorgen dat kandidaat-bouwers met een matig inkomen de drempel van de nieuwbouw kunnen nemen. Door deze bouwpremie zeer vroeg in het bouwproces uit te keren kan die door de banken worden meegeteld als eigen middelen. c) De overheid moet het instrument van de verzekering gewaarborgd wonen meer promoten door de banken te verplichten bij elke hypothecaire kredietaanvraag ook automatisch voor de klant de verzekering gewaarborgd wonen aan te vragen indien de klant daarvoor in aanmerking komt. De inkomensgrenzen om in aanmerking te komen moeten worden verhoogd om rekening te houden met de gestegen kosten voor energie-investeringen aan nieuwe woningen. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 10

11 Vanuit de federale overheid woningbouw bijkomend stimuleren via btw-verlagingen Na de uitvoering van de zesde staatshervorming zullen de meeste maatregelen een regionale bevoegdheid zijn. Toch blijft het btw-tarief een krachtige federale hefboom. Een algemene btwverlaging voor de eerste eigen nieuwbouwwoning bleek in het verleden steeds een succesvol instrument voor de bevordering van de nieuwbouwactiviteit te zijn geweest. Er zijn drie mogelijke terugverdieneffecten: Doordat er dan meer nieuwbouwwoningen worden gebouwd, stijgt de nieuwbouwactiviteit. Op deze extra nieuwe woningen worden BTW, sociale lasten en personenbelasting betaald die terugvloeien naar de schatkist; Bouwheren kunnen een deel van het vrijgekomen budget verder investeren in de woning, door bijvoorbeeld een passiefhuis te bouwen. Ook hier vloeien BTW, sociale lasten en personenbelasting terug naar de schatkist; Werken op factuur ondervindt nu een kleiner concurrentieel nadeel dan zwartwerk en doe-het-zelf. Een recente studie van Itinera ging uit van een toename van woningen als gevolg van een btw-verlaging op de eerste schijf van euro bij nieuwbouw. De studie van Itinera hield daarbij dan nog alleen rekening met het eerste terugverdieneffect en niet met de twee andere beschreven terugverdieneffecten. Bovendien heeft de VCB berekend dat zelfs met de berekening zoals die door Itinera werd berekend, een btw-verlaging op nieuwbouw van 21 naar 6% voor de federale overheid budgetneutraal is. Niet alleen is er nood aan bijkomende nieuwe woningen op nog onbebouwde percelen. Tegelijk komt het erop aan de renovatie van het bestaande woningpatrimonium te stimuleren en, waar renovatie economisch niet haalbaar is, over te gaan tot afbraak en vervangende nieuwbouw. In dit verband is he belangrijk dat de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en vernieuwbouw die momenteel enkel geldt voor een 30-tal gemeenten uitbreiden, tot alle gemeenten wordt uitgebreid. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 11

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel.

Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel. Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel. 16/02/2015 ABSTRACT Een ingrijpende renovatie van het oude Belgische gebouwenpark is essentieel in een kostenefficiënt

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden in opdracht van VIONA, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Onderzoeksteam: Prof. Dr. Filip Abraham (K.U.Leuven)

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie