Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw"

Transcriptie

1 Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw Samenvatting In het licht van de slabbakkende conjunctuur in de woningbouw en de forse behoefte aan bijkomende nieuwe woongelegenheden en aan een renovatie en uitbreiding van het bestaande woningpatrimonium, formuleert de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) voor de volgende regionale en federale verkiezingen de volgende concrete voorstellen. Voor de opvang van de groeiende bevolking o een globaal woonbeleid dat efficiënt kan reageren op de woonbehoeften van alle Vlamingen; o een woonbeleid dat blijft inzetten op eigendomsverwerving; o een woonbeleid dat extra woontorens mogelijk maakt, stadsvernieuwingsprojecten versnelt, renovatie én vervangende nieuwbouw bevordert en tegelijk al de nog resterende onbebouwde oppervlakte die voor wonen is bestemd, effectief voor wonen beschikbaar stelt. Met het oog op de betaalbaarheid van het wonen voor een maximaal aantal Vlamingen o de gratis verzekering gewaarborgd wonen stimuleren en het huidige grensbedrag op de vastgoedwaarde ( euro) om hiervan gebruik te kunnen maken optrekken; o het systeem van de woonbonus behouden voor alle Vlamingen, met name voor de bouw en renovatie van woningen; o aanvullend een substantiële en onmiddellijk toe te kennen bouwpremie invoeren waarmee minder bemiddelde gezinnen bij het afsluiten van een hypothecaire lening hun eigen inbreng kunnen verhogen; o huursubsidies toekennen ter bevordering van energiezuinige huurwoningen voor die doelgroepen die zich geen eigen woning kunnen veroorloven. Met het oog op een sllimme ruimtelijke ordening o de 16,5% van de Vlaamse oppervlakte die volgens de gewestplannen voor wonen is bestemd, op een creatieve manier invullen; o in watergevoelige gebieden adaptief bouwen maximaal mogelijk maken; o vanuit de Vlaamse overheid een monitoringsysteem opzetten dat continu in de verschillende gemeenten opvolgt welke mogelijkheden er nog bestaan om aan de stijgende woonbehoeften te voldoen en tegelijk welke maatregelen er van toepassing zijn die de creatie van bijkomend aanbod afremmen. Ter bevordering van renovatie en vervangende nieuwbouw o het renovatieritme voor bestaande woningen opdrijven van minder dan 1% nu naar 2,5% per jaar; o het verlaagd btw-tarief van 6% voor vervangende nieuwbouw veralgemenen voor alle gemeenten. Hierna worden deze voorstellen verder geconcretiseerd en becommentarieerd. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 1

2 De fors groeiende bevolking tijdig opvangen De Vlaamse woningbouwconjunctuur evolueert momenteel opnieuw negatief. Met name het aantal vergunningen voor nieuwe huizen is in de eerste helft van 2013 gedaald met 14% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De bevolking groeit aan tegen een hoger tempo dan het woonaanbod waardoor een woonachterstand wordt opgebouwd. Hoe groter deze woonachterstand wordt, hoe groter de uitdaging om deze in de toekomst in te halen. Aantal flats Eengezinswoningen Flats + Eengezinswoningen (+1%) 7408 (-14%) (-6%) Tabel 1: evolutie vergunningen (Bron: FOD Economie) In Vlaanderen wordt deze uitdaging geminimaliseerd omdat de publieke opinie er verkeerdelijk van uitgaat dat wonen nu al een groot deel van de open ruimte inneemt. Dat is geenszins het geval. Al de gebieden bestemd voor wonen nemen amper 16,5% van de Vlaamse oppervlakte in. De uitdaging om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei mag niet onderschat worden. Stadsontwikkelingsprojecten nemen gemakkelijk meer dan tien jaar in beslag van concept tot finale uitvoering. Door nu zo snel mogelijk op de toekomstige woonnood te anticiperen kunnen investeringen op een duurzame manier en met respect voor de open ruimte gebeuren. Door vandaag toekomstgericht in te grijpen kunnen we vermijden dat we in de toekomst overhaast moeten handelen. Uit grafiek 1 blijkt duidelijk dat de sterke toename van het aantal gezinnen tijdens het huidige en volgende decennium enkel maar via een combinatie van maatregelen zal kunnen worden opgevangen: door verder in te zetten op woontorens (van meer dan 15 verdiepingen op speciaal uitgekozen locaties); door renovatie en door afbraak en vervangende nieuwbouw; door een versnelling van de stadsvernieuwingsprojecten; en tegelijk door het aanwenden van de resterende nog onbebouwde oppervlakte die voor wonen is bestemd. Grafiek 1: toename van het woonaanbod (Bron: FOD Economie, eigen verwerking) Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 2

3 Het aansnijden van de nog resterende onbebouwde bouwpercelen kan gebeuren zonder afbreuk te doen aan de open ruimte. De bouwsector zal deze percelen helemaal anders invullen dan voorheen: met kleinere percelen, met meer woonerven, met meer driegevel- en rijwoningen, met een hoger percentage aan appartementen, enz. De VCB heeft kunnen vaststellen dat woningbouwers om in te gaan op de vraag van de markt momenteel compacter bouwen (op minder are per perceel) dan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog altijd voorstelt. De marktpartijen hebben dus sneller gereageerd dan het planningsinstrument van de overheid. Het woonbeleid moet beter dan nu ingaan op de globaal sterk gestegen vraag naar bijkomende woningen. Dit vereist dat we het bestaande woonbeleid fundamenteel herdenken. Tot op heden focuste het woonbeleid in Vlaanderen vooral op de creatie van een bijkomend aanbod aan sociale woningen. Hoeveel sociale woningen er per jaar konden bijkomen vormde de voornaamste beleidsdoelstelling. De komende jaren moet de klemtoon daarentegen liggen op het aanbieden van een betaalbare woning aan iedereen en dus ook aan al de nieuwe gezinnen die er in de komende tien jaar en daarna zullen bijkomen. We moeten evolueren van een aanbod- naar een vraaggestuurd woonbeleid dat efficiënt kan reageren op de fors toenemende woonbehoefte. Ten gevolge van de zesde staatshervorming krijgt de Vlaamse regering trouwens belangrijke bijkomende instrumenten om de woningbouw in het algemeen te ondersteunen. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 3

4 Voor een maximaal aantal Vlamingen de betaalbaarheid van een eigen woning garanderen Zowel de strengere voorwaarden die de banken aan hypothecaire leningen opleggen als de door de overheid opgelegde extra investeringen in duurzaamheid zorgen ervoor dat een nieuwe woning voor een groter aantal gezinnen moeilijker betaalbaar wordt. Grafiek 2 toont aan dat stijgende rentes en kortere ontleningstermijnen in combinatie met de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie die de Vlaamse overheid oplegt, ertoe kunnen leiden dat nog slechts 55% van de gezinnen de maandelijkse aflossing kunnen betalen in plaats van 70% nu. De belangrijkste factor die de betaalbaarheid van de lening bemoeilijkt is de inkorting van de ontleningstermijnen van 30 naar 20 jaar. Grafiek 2: toename van de maandelijkse aflossingen (Bron: VCB) Banken worden steeds strenger bij het toekennen van hypotheekleningen. De reductie van de ontleningstermijnen is daar trouwens maar een voorbeeld van. Banken gaan van ontleners ook steeds meer eigen inbreng eisen. Hierdoor wordt een nog groter percentage van de gezinnen uitgesloten. Dat de banken hun hypothecair beleid hebben verstrengd, is een rechtstreeks gevolg van de bankencrisis en de Basel III-normen. Maar dit mag niet worden beschouwd als een extern gegeven waaraan de overheid niets kan veranderen. De VCB vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om in het kader van haar bankenplan banken ertoe aan te zetten hun ontleningspolitiek aan te passen. Banken zouden daarbij rekening moeten houden met de (verplichte) toegenomen duurzaamheid van de woningen. De positieve effecten van nu een duurzamere woning op te richten houden na twintig jaar niet op. Dit verantwoordt langere ontleningstermijnen. Investeringen in duurzaam bouwen verminderen de energiefactuur op lange termijn waardoor ook de terugbetalingscapaciteit van de ontlener op lange termijn groter wordt dan nu. De nieuwe Vlaamse regering moet de ondersteuning van de woningbouw via haar gratis verzekering gewaarborgd wonen versterken. De maximale vastgoedwaarde van de woning die via deze verzekering wordt gedekt (nu euro) moet worden verhoogd om rekening te houden met het kostenverhogend effect van de hogere duurzaamheidseisen die de overheid aan de woningen oplegt. Voorts pleit de VCB ervoor dat de volgende Vlaamse regering een substantiële bouwpremie zou invoeren die bovenop de woonbonus komt. Met name voor de minder bemiddelde gezinnen die het zonder overheidssteun moeilijk hebben om een eigen woning te verwerven, kan zo n premie een oplossing vormen voor het hoger aandeel aan eigen middelen dat de gezinnen voor de banken op tafel moeten leggen. Het is belangrijk dat de overheid deze premie toekent vooraleer kandidaat- Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 4

5 bouwers en -verbouwers een hypothecair krediet onderschrijven. De premie kan aldus aan de eigen middelen van de ontlenende gezinnen worden toegevoegd. Ook deze steunmaatregel zou best een onderdeel vormen voor de onderhandelingen binnen het bankenplan. Kandidaat-bouwers zullen nog ten volle van de huidige voordelen van de woonbonus kunnen gebruik maken dit en volgend jaar. Dat hebben de acht partijvoorzitters beslist die de zesde staatshervorming voorbereiden. Met de huidige onzekere conjunctuur in de woningbouw mag de overheid geen onzekerheid over de woonbonus doen ontstaan. Het is belangrijk dat de partijen zich houden aan de gemaakte afspraak om wijzigingen aan de woonbonus ten vroegste vanaf het aanslagjaar 2015 in voege te laten treden. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 5

6 De eigen woning als financiële zekerheid handhaven Belgische pensioenen zijn relatief laag waardoor het risico op armoede bij ouderen toeneemt. Een belangrijke zekerheid voor vele ouderen is hun eigen woning. Wanneer ouderen terugvallen op een laag pensioen bespaart een afbetaalde woning hun al de maandelijkse huurkosten. Ouderen zonder eigen woning hebben een verhoogd risico op armoede. Daarom moet de overheid verder inzetten op eigendomsverwerving. Tevens moet zij ouderen aanmoedigen om te blijven investeren in de eigen woning. De minst gegoede gezinnen in Vlaanderen zullen nooit in staat zijn een eigen woning te verwerven omwille van de beperkte middelen waarover zij beschikken. Om deze gezinnen aan een degelijke huisvesting te helpen is de overheid traditioneel vooral opgetreden als opdrachtgever van sociale woningbouwprojecten. De VCB is daarentegen van oordeel dat de overheid meer moet focussen op begeleidende maatregelen die de woonbehoeftigen rechtstreeks ten goede komen. Dit kan best gebeuren door maatregelen die zeer gericht de koopkracht van bepaalde doelgroepen ondersteunen, zoals huursubsidies. Concreet stelt de VCB voor huursubsidies toe te kennen aan huurders van energiezuinige woningen. Huurders met financiële moeilijkheden worden daardoor dubbel ondersteund: enerzijds door de subsidie zelf en anderzijds door de lagere energiefactuur die uit de energiebesparende investeringen zal voortvloeien. Hoe doelgerichter het sociaal woonbeleid te werk gaat, hoe beter de huidige achterstanden in het woonaanbod kunnen worden opgelost. Bij haar sociaal woonbeleid moet de overheid focussen op de doelgroepen die zonder overheidssteun niet bij machte zijn om tegen marktprijzen een woning te kopen of te huren die aan de minimale kwaliteitseisen voldoet. Het huidige sociale woonbeleid begunstigt nog te veel gezinnen die ook zonder steun op de private markt zouden terechtkunnen, gaat daardoor in concurrentie met de private sector en wordt daardoor ook inefficiënt. Dit zorgt enkel voor een verschuiving van middelen zonder een netto toename van het woningaanbod te realiseren. Het sociale woonbeleid moet zich profileren als een volwaardige partner van de private markt en niet als haar concurrent. Ten gevolge van de uitspraak van de Grondwettelijk Hof van 7 november 2013 zijn de sociale lasten op private ontwikkelingen uit het grond- en pandendecreet vernietigd. De VCB dringt erop aan dat de nieuwe Vlaamse regering dit maal in overleg met de vertegenwoordigers en bedrijven van de private woningbouwsector een sociaal woonbeleid uitwerkt dat de private sector geen concurrentie aandoet. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 6

7 Naar een slimme ruimtelijke ordening evolueren Omwille van erfenissen uit het verleden (bijvoorbeeld lintbebouwing) hebben verschillende beleidsmakers de perceptie dat Vlaanderen volgebouwd is. In realiteit is slechts een klein percentage in Vlaanderen bestemd voor wonen, met name amper 16,5%, zoals blijkt uit grafiek 3. Bovendien gaat het hier om de totale oppervlakte die voor wonen is bestemd, met inbegrip van de zogenaamde woonuitbreidingsgebieden, en is deze ruimte vandaag nog niet volledig bebouwd. Woonuitbreidingsgebieden zijn nog maar voor de helft gebruikt en er is nog verdichting mogelijk in de andere woongebieden. Een slimme invulling van de vraag naar nieuwe woningen kan ervoor zorgen dat we aan de bevolkingsdruk tegemoet kunnen komen zonder de open ruimte verder onder druk te zetten. Misverstanden en verkeerde percepties remmen onnodig het aanbod van betaalbare woningen af en moeten worden tegengesproken. Grafiek 3: ruimtegebruik in Vlaanderen (Bron: SVR) Het is daarom noodzakelijk om de voor wonen bestemde oppervlakte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit impliceert ook dat zo weinig mogelijk extra hindernissen mogen worden opgeworpen om de schaarse ruimte die bestemd is voor wonen te benutten. Zo moet de watertoets vooral aangeven in welke mate de aanvrager zijn bouwwijze moet aanpassen. De watertoets mag geen instrument worden om een bouwverbod op te leggen. Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om via een aanpassing van de bouwwijze zowel de bouwers als de omwonenden tegen wateroverlast beschermen. De overheid mag slechts in uiterst uitzonderlijke omstandigheden een bouwverbod opleggen. Zij moet water niet alleen zien als een reden om bouwen te verbieden maar integendeel vooral gebruiken als een element om projecten met een leefbare en aantrekkelijke verdichting te realiseren. Naast de watertoets bestaan er nog vele andere mogelijke belemmeringen bij het aanwenden van de beperkte ruimte die voor wonen is bestemd. Zo worden heel wat terreinen gelegen binnen het woongebied niet voor wonen gebruikt maar wel voor recreatie, bos, winkels, enz. Alhoewel een multifunctionele invulling van de ruimte voor wonen noodzakelijk is om tot een leefbare woonomgeving te komen, nemen deze andere functies ook heel wat ruimte in. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 7

8 De Vlaamse overheid moet een dichtere bebouwing toestaan dan in het verleden het geval is geweest. De regelgeving op de ruimtelijke ordening moet creatieve woonprojecten mogelijk maken die een hogere dichtheid met voldoende wooncomfort combineren. Concreet stelt de VCB voor dat de Vlaamse overheid op basis van een visie die het gemeentelijk niveau overstijgt, gebieden aanduidt waar de bestaande bebouwing kan worden verdicht en waar het aantal bouwlagen kan worden verhoogd. Een gemeente-overstijgende visie is noodzakelijk om in elke streek te kunnen voorzien in een voldoende aanbod aan bijkomende wooneenheden. De Vlaamse overheid moet daartoe een monitoringsysteem opzetten dat continu in de verschillende gemeenten opvolgt welke mogelijkheden er nog bestaan om aan de stijgende woonbehoeften te voldoen, en tegelijk welke maatregelen er van toepassing zijn die de creatie van bijkomend aanbod afremmen zoals beperkingen die worden opgelegd op het vlak van aantal bouwlagen, beperkingen ten gevolge van de aanwezigheid van erfgoed, beperkingen op het vrijgeven van woonuitbreidingsgebieden, verboden op het opsplitsen van bestaande woningen in meerdere wooneenheden, op de bouw van appartementen ter vervanging van huizen enz. Enkel op die manier kunnen de woonbehoeften worden ingevuld binnen de 16,5% van Vlaanderen die voor wonen is voorbehouden zonder afbreuk te doen aan de open ruimte of aan de oppervlakte die voor andere functies is voorbehouden zoals voor landbouw, natuur, mobiliteit, enz. De VCB vraagt aan de Vlaamse regering een ruimtelijk ordeningsbeleid uit te werken dat de toekomstige aangroei van het aantal gezinnen niet langer onderschat en er zorg voor te dragen dat voor alle bijkomende gezinnen tijdig in de nodige oppervlakte wordt voorzien om comfortabel te kunnen wonen binnen de ruimte die nu al voor wonen in gebruik is of voor wonen is bestemd. Dit impliceert een ruimtelijk ordeningsbeleid dat voldoende flexibiliteit in het woonaanbod toelaat. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 8

9 Renovatie en vervangende nieuwbouw extra stimuleren Het ritme waartegen het bestaande woningpatrimonium wordt gerenoveerd, moet dringend worden versneld. Het blijft nu beneden 1%, zoals blijkt uit grafiek 4, en moet worden opgetrokken tot 2,5% per jaar. Dit is uiteindelijk 0,5% hoger dan de Europese aanbeveling maar dit hoger percentage is nodig gezien het relatief oude woningpatrimonium waarover Vlaanderen beschikt. Deze versnelde renovatie is noodzakelijk om sneller de Kyotodoelstellingen en de daarbij vooropgestelde reductie van de CO 2 - uitstoot te kunnen realiseren. Grafiek 4: aantal vergunningen voor renovatie in percentage van het bestaand gebouwenpark (Bron: FOD Economie) Renovatie zal echter niet in alle gevallen de juiste oplossing bieden en moet telkens opnieuw worden afgewogen ten opzichte van vervangende nieuwbouw. Wanneer een woning in grote mate niet meer aan de huidige normen voldoet, is het vaak goedkoper om te kiezen voor vervangende nieuwbouw. Vervangende nieuwbouw heeft het voordeel dat een aantal comfort verhogende en energiebesparende maatregelen veel makkelijker uit te voeren zijn (bijvoorbeeld een hogere compactheid of verdichting). Zelfs met een ver doorgedreven renovatie is het moeilijk eenzelfde energiebesparing te realiseren als met een nieuwbouw. Vervangende nieuwbouw laat ook vaak toe om de beschikbare ruimte optimaler te benutten, waardoor op dezelfde plaats meer wooneenheden kunnen worden gerealiseerd dan nu het geval is. De Vlaamse regering moet dus verder inzetten op vervangende nieuwbouw. Een eerste mogelijke stap hierbij is het informeren van mogelijke (ver)bouwers over het potentieel voordeel van vervangende nieuwbouw. Een tweede stap is het verlaagd btw-tarief voor vervangende nieuwbouw dat nu al mogelijk is in een aantal steden, voor al de gemeenten te veralgemenen. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 9

10 Grotere coherentie in het woonbeleid nastreven De overdracht van bevoegdheden op het vlak van wonen van het federale niveau naar de regionale regeringen moet leiden tot een veel grotere coherentie in het woonbeleid. Zowat alle hefbomen voor een woonbeleid komen met de zesde staatshervorming in handen van de Vlaamse regering, met uitzondering van de btw-tarieven. Dit moet het mogelijk maken om in Vlaanderen een coherent woonbeleid te voeren gericht op het huisvesten van alle huidige en toekomstige Vlaamse gezinnen. De beschikbare instrumenten moeten zo gericht mogelijk worden ingezet. Daarbij moet de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat de sociale woningbouw complementair werkt met de private woningbouw. We stellen enerzijds vast dat nog steeds te veel gezinnen niet geholpen worden en dat anderzijds de gezinnen die wel door de sociale woningbouw geholpen worden, dikwijls gehuisvest worden in woningen die niet aangepast zijn aan de gezinsgrootte. Zo mogen woningen die éénoudergezinnen huisvesten, niet onderworpen worden aan onnodig dure minimale oppervlaktenormen. De VCB vraagt een herziening van de doelgroepen die via de sociale woningbouw geholpen worden. Verder moet worden nagegaan of de huidige oppervlaktenormen en woningtypologieën nog wel overeenkomen met de noden van de gezinnen uit de sociale doelgroepen. Deze grotere coherentie moet tot gevolg hebben dat heel wat maatregelen (premies en fiscale stimuli) beter op elkaar zijn afgestemd. In elk geval is de woonbonus in ons land zodanig ingeburgerd dat daaraan niet kan worden geraakt. Gezinnen wensen vooral zekerheid te hebben als ze de belangrijkste investering van hun leven doen, met name het bouwen of kopen van een woning. De overheid moet dus onrust over fundamentele steunmaatregelen vermijden. Ondanks de garanties van de huidige Vlaamse regering dat er niet zal teruggekomen worden op de bestaande afspraken, blijft de onzekerheid bij de gezinnen groot en nemen zij een afwachtende houding aan. Volgens een recent onderzoek van Batibouw stelt meer dan 30% van de respondenten hun bouwproject uit. Dit toont dat zelfs de schijn van fiscale onzekerheid een negatief effect kan hebben op de vastgoedmarkt en de bouwsector. De VCB stelt daarom de volgende maatregelen voor: a) Integraal behoud van de woonbonus, zeker wat betreft de uitbreiding van het woonpatrimonium door nieuwbouw en de aanpassing van het bestaande patrimonium door renovatie. Ondersteuning van nieuwbouw en renovatie samen maakt geen dertig procent uit van de huidige overheidsuitgaven voor de woonbonus. b) Het huidige in Vlaanderen bestaande premiesysteem moet complementair worden met fiscale stimuli zoals de woonbonus. Complementair met de woonbonus moet een substantiële premie ervoor zorgen dat kandidaat-bouwers met een matig inkomen de drempel van de nieuwbouw kunnen nemen. Door deze bouwpremie zeer vroeg in het bouwproces uit te keren kan die door de banken worden meegeteld als eigen middelen. c) De overheid moet het instrument van de verzekering gewaarborgd wonen meer promoten door de banken te verplichten bij elke hypothecaire kredietaanvraag ook automatisch voor de klant de verzekering gewaarborgd wonen aan te vragen indien de klant daarvoor in aanmerking komt. De inkomensgrenzen om in aanmerking te komen moeten worden verhoogd om rekening te houden met de gestegen kosten voor energie-investeringen aan nieuwe woningen. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 10

11 Vanuit de federale overheid woningbouw bijkomend stimuleren via btw-verlagingen Na de uitvoering van de zesde staatshervorming zullen de meeste maatregelen een regionale bevoegdheid zijn. Toch blijft het btw-tarief een krachtige federale hefboom. Een algemene btwverlaging voor de eerste eigen nieuwbouwwoning bleek in het verleden steeds een succesvol instrument voor de bevordering van de nieuwbouwactiviteit te zijn geweest. Er zijn drie mogelijke terugverdieneffecten: Doordat er dan meer nieuwbouwwoningen worden gebouwd, stijgt de nieuwbouwactiviteit. Op deze extra nieuwe woningen worden BTW, sociale lasten en personenbelasting betaald die terugvloeien naar de schatkist; Bouwheren kunnen een deel van het vrijgekomen budget verder investeren in de woning, door bijvoorbeeld een passiefhuis te bouwen. Ook hier vloeien BTW, sociale lasten en personenbelasting terug naar de schatkist; Werken op factuur ondervindt nu een kleiner concurrentieel nadeel dan zwartwerk en doe-het-zelf. Een recente studie van Itinera ging uit van een toename van woningen als gevolg van een btw-verlaging op de eerste schijf van euro bij nieuwbouw. De studie van Itinera hield daarbij dan nog alleen rekening met het eerste terugverdieneffect en niet met de twee andere beschreven terugverdieneffecten. Bovendien heeft de VCB berekend dat zelfs met de berekening zoals die door Itinera werd berekend, een btw-verlaging op nieuwbouw van 21 naar 6% voor de federale overheid budgetneutraal is. Niet alleen is er nood aan bijkomende nieuwe woningen op nog onbebouwde percelen. Tegelijk komt het erop aan de renovatie van het bestaande woningpatrimonium te stimuleren en, waar renovatie economisch niet haalbaar is, over te gaan tot afbraak en vervangende nieuwbouw. In dit verband is he belangrijk dat de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en vernieuwbouw die momenteel enkel geldt voor een 30-tal gemeenten uitbreiden, tot alle gemeenten wordt uitgebreid. Verkiezingsmemorandum van de VCB over wonen p. 11

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij meerderheid van aannemers daalt orderboek voor huizen en flats VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij 54% van de aannemers ligt het aantal orders voor nieuwe huizen

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf

Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf Belgische vastgoedfiscaliteit past niet in Europees keurslijf In het kader van haar jaarlijkse groeistrategie heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd over de vastgoedfiscaliteit

Nadere informatie

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw),

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), 1 Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Jef Lembrechts (voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Luc Peeters

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering 2014-2019

Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering 2014-2019 Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering 2014-2019 Samenvatting De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vertegenwoordigt niet alleen de bouw- maar ook de milieu- en energiebedrijven,

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek. Sien Winters Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Een korte duiding bij het boek Sien Winters Inhoud 1. De achtergrond 2. Het boek 3. Het beleid I. DE ACHTERGROND Woningprijzen Nominale prijzen van gewone woonhuizen

Nadere informatie

EDITIE CIJFERKORF WONEN

EDITIE CIJFERKORF WONEN EDITIE 2011 - CIJFERKORF WONEN Het Steunpunt Sociale Planning en de dienst Wonen, Afdeling Levenskwaliteit en Zorg van de Directie Mens bieden woningmarktgegevens aan op gemeentelijk niveau aan gemeenten,

Nadere informatie

Verbist: Wonen in Vlaanderen

Verbist: Wonen in Vlaanderen Wonen in Vlaanderen Gerlinde Verbist Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Inhoud 1. Woonbeleid in Vlaanderen 2. Data en model 3. Voordeel van

Nadere informatie

Deel IV, Profielschetsen van 13 centrumsteden

Deel IV, Profielschetsen van 13 centrumsteden Onderzoeks- en vormingsopdracht Vastgoedprijzen en woningaanbod in de centrumsteden Deel IV, Profielschetsen van 13 centrumsteden Frank Vastmans In opdracht van Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Trends op de Vlaamse woningmarkt

Trends op de Vlaamse woningmarkt Trends op de Vlaamse woningmarkt Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement, De Schelp 3 maart 2015 www.steunpuntwonen.be

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Marc Dillen Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw. Betaalbare woningen ook voor ouderen?

Marc Dillen Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw. Betaalbare woningen ook voor ouderen? Marc Dillen Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw Betaalbare woningen ook voor ouderen? Vastgoed in België = vaste waarde Prijsstijgingen zijn perfect verklaarbaar door: Evolutie van de consumptieprijzen

Nadere informatie

Wonen in multifunctionele woonkernen

Wonen in multifunctionele woonkernen Herziening RSL2 Ontwerp 7 maart 2017 Wonen in multifunctionele woonkernen Inleiding Kernnota Thema s Stadsdelen & Deelruimten Prioritaire Projecten 99 Wonen in multifunctionele woonkernen B. Bestaande

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011 Gemeente Kortessem Welkom op de startpagina van de lijke fiches wonen! De lijke fiches wonen bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche Basisdatafiche Kortessem WONINGEN Evolutie

Nadere informatie

Conjunctuurbeoordeling van de bouwsector

Conjunctuurbeoordeling van de bouwsector 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11 12/11 02/12 04/12 06/12 08/12 10/12 12/12 02/13 04/13 06/13 08/13 10/13 12/13 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 Persconferentie

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches wonen! De lijke fiches wonen bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche Basisdatafiche Bree WONINGEN Evolutie van

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011 Gemeente Dilsen-Stokkem Welkom op de startpagina van de lijke fiches wonen! De lijke fiches wonen bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche Basisdatafiche Dilsen-Stokkem WONINGEN

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Provinciaal beleid woningdelen

Provinciaal beleid woningdelen Provinciaal beleid woningdelen Infoavond Vlaamse Proefomgeving voor experimentele woonvormen, 1 juni 2017 Kathleen Van der Veken, dienst wonen Provinciaal beleid woningdelen 1. woningmarkt Vlaams- Brabant

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

verbouwen Batibouw 2015

verbouwen Batibouw 2015 Belgen WE BRING over eigen ALUMINIUM woning TO LIFE bouwen, kopen & verbouwen Batibouw 2015 Opzet en methode Jaarlijks onderzoek naar evoluties op de bouw- en verbouwmarkt Uitgevoerd door het onafhankelijke

Nadere informatie

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS.

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS. Kinderarmoede en huisvesting Gerlinde Verbist Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS 12 juni 2014 Inhoud 1. Kinderarmoede en woonstatus 2. Financiële maatregelen wonen 3.

Nadere informatie

Ondersteuning van de eigendomsverwerving

Ondersteuning van de eigendomsverwerving Ondersteuning van de eigendomsverwerving Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Vermindering van de registratierechten in plaats van de woonbonus Verhoging van de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest stuk ingediend op 2283 (2013-2014) Nr. 1 14 november 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Felix Strackx houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest verzendcode:

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Standpunt 1. Inleiding Via een parlementair initiatief wordt een wijziging van het Decreet Grond- en Pandenbeleid voorbereid. Deze wijzigingen

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman 1. STUDIE HUREN IN GENT Centrum voor Duurzame Ontwikkeling RESULTATEN TECHNISCH

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale huisvesting - REG-premies en premies Vlaams Klimaatfonds

nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale huisvesting - REG-premies en premies Vlaams Klimaatfonds SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Profielschets Antwerpen

Profielschets Antwerpen Profielschets Antwerpen PROFIELSCHETS ANTWERPEN Contents Antwerpen in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide...

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 14 april 2016 Nummer: 2016_MV_00149 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Isabelle De Clercq: Gemiddelde

Nadere informatie

Over woonaanbod, woonomgeving en woonstijlen in Vlaanderen

Over woonaanbod, woonomgeving en woonstijlen in Vlaanderen persbericht Over woonaanbod, woonomgeving en woonstijlen in Vlaanderen Bron: Ruimte Vlaanderen (2014) Nog 600000 bouwmogelijkheden beschikbaar in Vlaanderen Nog voldoende aanbod om de toekomstige woonbehoefte

Nadere informatie

Profielschets Oostende

Profielschets Oostende Profielschets Oostende Contents Oostende in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide... 5 evolutie

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

De ruimte van het wonen

De ruimte van het wonen De ruimte van het wonen Ruimte voor wonen. Trends en uitdagingen Vlaams parlement, 17 september 2010 Michael Ryckewaert De ruimte van het wonen Wonen in Vlaanderen in kaart Recente trends in beeld Focus

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Profielschets Leuven 1 PROFIELSCHETS LEUVEN

Profielschets Leuven 1 PROFIELSCHETS LEUVEN Profielschets Leuven 1 PROFIELSCHETS LEUVEN Contents Leuven in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide...

Nadere informatie

Profielschets Brugge PROFIELSCHETS BRUGGE

Profielschets Brugge PROFIELSCHETS BRUGGE Profielschets Brugge PROFIELSCHETS BRUGGE Contents Brugge in tabellen en figuren... Identikit inwoner en woning... Identikit inwoner... Identikit woningen... Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide...

Nadere informatie

Profielschets Hasselt

Profielschets Hasselt Profielschets Hasselt Contents Hasselt in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide... 5 evolutie

Nadere informatie

Profielschets Aalst PROFIELSCHETS AALST

Profielschets Aalst PROFIELSCHETS AALST Profielschets Aalst Contents Aalst in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide... 5 evolutie huishoudens

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Profielschets Genk PROFIELSCHETS GENK

Profielschets Genk PROFIELSCHETS GENK Profielschets Genk Contents Genk in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide... 5 evolutie huishoudens

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Profielschets Gent PROFIELSCHETS GENT

Profielschets Gent PROFIELSCHETS GENT Profielschets Gent PROFIELSCHETS GENT Contents Gent in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide...

Nadere informatie

Profielschets Sint-Niklaas

Profielschets Sint-Niklaas Profielschets Sint-Niklaas Contents Sint-Niklaas in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide...

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Profielschets Turnhout

Profielschets Turnhout Profielschets Turnhout Contents Turnhout in tabellen en figuren... 4 Identikit inwoner en woning... 4 Identikit inwoner... 4 Identikit woningen... 4 Inwoners in detail... 5 Bevolkingspiramide... 5 evolutie

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER De gemeente als regisseur

TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER De gemeente als regisseur TOELICHTING WOONPROGRAMMATIE OKTOBER 2016 De gemeente als regisseur De Vlaamse overheid kent de gemeenten een spilfunctie toe in het lokaal woonbeleid. De sturing van het lokaal woonbeleid ligt bij de

Nadere informatie

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven

Woningprijzen in Vlaanderen. Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven Woningprijzen in Vlaanderen Paul de Vries OTB TU Delft (NL) Sien Winters HIVA K.U.Leuven De ontwikkeling van de woningprijs Een indruk van de achterliggende factoren Paul de Vries Voorstellen Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie Overheidspremies & fiscale voordelen Meer belastingen Duurdere energieprijzen Economische crisis algemeen Strenge regelgeving Klimaatverandering Moeilijkheid om een lening te krijgen Jobonzekerheid Onzekere

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) ingediend op

Voorstel van resolutie. betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) ingediend op ingediend op 391 (2014-2015) Nr. 1 9 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, An Christiaens, Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn betreffende het

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche NIEUWPOORT Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6

Nadere informatie

verbouwen Batibouw 2014

verbouwen Batibouw 2014 Belgen WE BRING over eigen ALUMINIUM woning TO LIFE bouwen, kopen & verbouwen Batibouw 2014 Opzet en methode Jaarlijks onderzoek naar evoluties op de bouw- en verbouwmarkt Uitgevoerd door het onafhankelijke

Nadere informatie

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche KOKSIJDE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6 B

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene Woonfiche BREDENE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Trendrapport woningmarkt December 2013

Trendrapport woningmarkt December 2013 Trendrapport woningmarkt December 2013 Agenda voor vandaag Presentatie resultaten woningmarkt trendrapport 2013 Stefan Hallez, Directeur Marketing Woningen Blavier Analyse en toekomstverwachtingen woningmarkt

Nadere informatie

Renovatiepact werkgroep communicatie 16/03/2015

Renovatiepact werkgroep communicatie 16/03/2015 Renovatiepact werkgroep communicatie 16/03/2015 Bepaling van doelgroepen Doelgroepen klassiek Leeftijdscategorieën Jongeren

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Simulatie van huursubsidies voor gezinnen in Vlaanderen Een verdelingsanalayse

Simulatie van huursubsidies voor gezinnen in Vlaanderen Een verdelingsanalayse Simulatie van huursubsidies voor gezinnen in Vlaanderen Een verdelingsanalayse Gerlinde Verbist & Josefine Vanhille Universiteit Antwerpen Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck FLEMOSI maandag 19

Nadere informatie

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge Woonfiche BRUGGE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index Woonfiche WAREGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22%

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22% Woonfiche IZEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem Woonfiche LEDEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index Woonfiche KORTRIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende Woonfiche OOSTENDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper Woonfiche IEPER B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M G

Nadere informatie

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal Woonfiche DIKSMUIDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie