MEDEDELING AAN DE LEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELING AAN DE LEDEN"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0117/2010, ingediend door Angeliki Charokopou (Griekse nationaliteit), namens 19 Griekse dierenbeschermingsverenigingen, over de circulaire van de Griekse overheden betreffende het vervoer van zwerfdieren en de hiermee verbonden inbreuk op de op dit gebied geldende EU-wetgeving 1. Samenvatting van het verzoekschrift Indienster verwijst naar de circulaire betreffende het vervoer van zwerfdieren die is uitgevaardigd door het Griekse ministerie van Landbouw en Voedingsmiddelen, en zij stelt dat deze circulaire in strijd is met een aantal op dit gebied geldende wetgevingsbesluiten van de EU. Indienster verwijst met name naar Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en Richtlijn 92/65/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt. Indienster wijst erop dat de circulaire in kwestie onder andere bepalingen invoert over het maximumaantal huisdieren (twee honden of twee katten) dat de Griekse burgers mogen bezitten, evenals bepalingen betreffende verplichte repatriëring van huisdieren die Griekenland uit reizen, wat een einde maakt aan de mogelijkheid voor burgers van andere EU-lidstaten om zwerfdieren te adopteren en mee te nemen naar hun land. Een van de opdrachtgevers van indienster, de Griekse nationale vereniging van dierenvrienden, heeft eerder een klacht ingediend bij de Griekse ombudsman, die tot nu toe tevergeefs het ministerie van Landbouw en Voedingsmiddelen heeft verzocht om een verklaring. Indienster verzoekt derhalve het Europees Parlement om deze twijfelachtige zaak in behandeling te nemen. 2. Ontvankelijkheid Ontvankelijk verklaard op 3 mei De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement). CM\ doc PE v03-00 In verscheidenheid verenigd

2 3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november Het verzoekschrift verwijst naar het niet-commerciële en handelsverkeer van dieren (met name honden) behorend tot soorten die door het communautaire recht onder bepaalde voorwaarden als gezelschapsdieren worden beschouwd. Volgens indienster komen in de Griekse wet nr. 3170/2003 en met name in de Griekse circulaire nr / een aantal bepalingen voor die strijdig zouden zijn met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de secundaire wetgeving van de Europese Unie. Deze bepalingen zouden strijdig zijn in de zin dat: maximaal vijf gezelschapsdieren voor niet-commerciële doeleinden mogen worden vervoerd tussen de lidstaten; maximaal twee gezelschapsdieren o mogen worden gehouden door elke Griekse burger 1, o mogen worden geadopteerd door een persoon (zowel Griekse als buitenlandse staatsburgers); Griekse reizigers voorafgaand aan hun reis naar het buitenland een verklaring moeten ondertekenen dat ze van plan zijn met hun dieren terug te keren; de eigenaar van een huisdier een natuurlijke persoon moet zijn 2 ; voor handelsverkeer, naast het paspoort voor de commerciële verzending van gezelschapsdieren, tevens een certificaat omtrent de gezondheid van het dier moet worden verkregen bij "de relevante prefectorale veterinaire autoriteiten". Voorts zou de handhaving van de Europese wetgeving inzake dierencontroles aan de grensinspectieposten gebrekkig zijn. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift De Commissie zal ingaan op de volgende drie vragen: a) Is bij het recht op vrij verkeer van personen tevens een recht inbegrepen op vrij verkeer van gezelschapsdieren die door hun eigenaren worden vergezeld? Artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU ex artikel 18, lid 1 EG) bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Voorts zijn artikel 45, lid 1 VWEU (ex 39, lid 1) over het vrije verkeer van werknemers, artikel 49 VWEU (ex 43 EG) over de vrijheid van vestiging (voor zelfstandigen) en artikel 56 VWEU (ex 49 EG) over de vrijheid van dienstverlening van toepassing op het vrije verkeer van personen. In het verlengde daarvan gelden de rechten op toelating en verblijf voor gezinsleden van de desbetreffende personen (familie-/afgeleide/afhankelijke rechten worden behandeld in 1 Uit het verzoekschrift blijkt niet of de term "Griekse burgers" betrekking heeft op personen met een Grieks paspoort dan wel inwoners van Griekenland. In de Griekse circulaire nr / worden de termen "Griekse burger", "Griekse reiziger" en "Griek" als synoniem gebruikt. Daardoor kan niet precies worden vastgesteld op wie deze bepaling betrekking heeft. 2 waardoor rechtspersonen zoals welzijnsorganisaties worden uitgesloten, terwijl deze volgens de Griekse wet nr. 3170/2003 verantwoordelijk zijn voor de opvang van zwerfhonden in de gemeenten. PE v /12 CM\ doc

3 secundaire wetgeving, met name Richtlijn 2004/38/EG 1 ) en jurisprudentie. Al deze rechten zijn beperkt tot het verkeer van personen. Dieren hebben dezelfde rechtspositie als voorwerpen of goederen (hoewel in artikel 13 VWEU alle dieren worden erkend als wezens met gevoel). Gezelschapsdieren hebben dus nergens de status van "gezinslid," zoals de indienster lijkt te veronderstellen. Het is derhalve niet duidelijk dat een beperking van het vrije verkeer van gezelschapsdieren tussen de EU-lidstaten in strijd zou zijn met de primaire wetgeving van Europese Unie, zoals indienster stelt (onder punt 3, voorlaatste alinea). Integendeel, het verkeer van gezelschapsdieren is juist onderhevig aan de beperkingen en voorwaarden opgenomen in de voor uitvoering van het verdrag vastgestelde bepalingen, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 998/2003 (zie onder). Deze bepalingen zijn gebaseerd op artikel 168 VWEU (ex 152 volksgezondheid) en 43 VWEU (ex 37 - landbouw) (met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van dieren (zie onder)). Het recht op vrij verkeer van personen impliceert daarom niet dat mensen het recht hebben om zich door hun huisdier te laten vergezellen. b) Welke bevoegdheid hebben de instellingen van de Unie met betrekking tot het verkeer van gezelschapsdieren? De bevoegdheden van EU-instellingen worden verleend door de lidstaten. Alle bevoegdheden die niet aan de Unie zijn toegedeeld, blijven in handen van de lidstaten (artikel 1-5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie). De wetgeving en bevoegdheden van de Unie op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren vallen dus onder artikel 43 VWEU (ex 37 landbouw). Als gevolg daarvan zijn uitsluitend nationale voorschriften van toepassing op het bezit/houden van dieren en het verkeer van dieren in een lidstaat en hebben de instellingen van Unie daarover geen zeggenschap. Het lijkt dat het nationale verkeer in dit verband onder de Griekse wet nr. 3170/2003 inzake de verplichte kenmerking valt. Daarbij lijkt geen sprake te zijn van inbreuk op de wetgeving van de Unie. c) Is er een conflict tussen de Griekse wetgeving en de regelgeving van de Unie? Als grondslag voor de communautaire wetgeving inzake het vervoer van diersoorten die onder de EU-regelgeving als gezelschapsdieren kunnen worden beschouwd, gelden de volgende twee bepalingen: Op basis van artikel 43 VWEU (ex 37) regelt Richtlijn 92/65/EEG de gezondheidsvoorschriften voor dieren inzake het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren en dierlijke producten waarvoor geen specifieke communautaire regelgeving geldt. In deze richtlijn zijn de voorschriften voor de diergezondheid vastgelegd bij de handel in onder meer fretten, katten en honden. Hierin staat expliciet dat de richtlijn "de nationale voorschriften die van toepassing zijn op gezelschapsdieren onverlet [laat], met dien verstande dat handhaving daarvan geen invloed kan hebben op de afschaffing van de veterinaire controles aan de grenzen tussen de lidstaten." Omdat in Richtlijn 92/65/EEG geen harmonisatie van de voorwaarden voor het verkeer van gezelschapsdieren heeft plaatsgevonden, hebben het Europees Parlement en de Raad op basis van artikel 168 VWEU (ex volksgezondheid), met het oog op rabiës, en 43 VWEU (ex 37) goedkeuring gegeven aan Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging 1 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 229 van , blz. 35). CM\ doc 3/12 PE v03-00

4 van Richtlijn 92/65/EEG ('De verordening'). De verordening bevat specifieke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren. De reikwijdte van de verordening is beperkt tot de diersoorten die worden vermeld in bijlage I (artikel 2). In de verordening worden gezelschapsdieren gedefinieerd als "dieren van de op de lijst in bijlage I genoemde soorten die hun eigenaar of een natuurlijke persoon die er namens de eigenaar tijdens het verkeer voor verantwoordelijk is, begeleiden en die niet voor verkoop of eigendomsoverdracht bestemd zijn". Naar onze mening kan het verkeer van de eigenaar eveneens tot verkeer van het gezelschapsdier leiden, hetzij in een situatie waarbij het dier direct wordt vergezeld door de eigenaar, dan wel in een situatie waarin de eigenaar elders is en het dier wordt meegevoerd onder de verantwoordelijkheid van een persoon die handelt in opdracht van de eigenaar. Betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren Het verzoekschrift was reeds ingediend toen goedkeuring volgde van Verordening (EU) nr. 388/2010 van de Commissie van 6mei 2010 voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003. Sindsdien gelden de vastgelegde voorwaarden en controles in Richtlijn 92/65/EEG voor het verkeer van meer dan vijf gezelschapsdieren naar een andere lidstaat of vanuit een derde land dat is opgenomen in de lijst in bijlageii, deel B, afdeling 2 van die verordening. Het feit dat de circulaire volgens indienster een drempel (vijf) opwerpt waarboven het verkeer van gezelschapsdieren tussen lidstaten als commercieel kan worden beschouwd en daardoor onder de voorwaarden van Richtlijn 92/65/EEG valt, is dus in overeenstemming met de geldende wetgeving. Op nationaal vlak mogen volgens de Griekse circulaire maximaal twee gezelschapsdieren worden gehouden of geadopteerd. Als gevolg van deze nationale limiet geldt een beperking voor het aantal gezelschapsdieren dat de eigenaar mag begeleiden tijdens diens verkeer. De regelgeving van een lidstaat omtrent het bezit/houden van gezelschapsdieren valt echter buiten de werkingssfeer van de verordening (en buiten de bevoegdheden van de instellingen van de Unie, zie punt b hierboven). Deze voorschriften zijn derhalve niet strijdig met de voorschriften van de verordening. Grieken die met hun gezelschapsdier naar het buitenland afreizen, zijn volgens de Griekse circulaire tevens verplicht om met hun dieren terug te keren of anders een bewijs van hun overlijden mee te nemen. Deze bepaling is waarschijnlijk bedoeld om te voorkomen dat onbetrouwbare welzijnsorganisaties het niet-commercieel verkeer in de zin van de verordening op frauduleuze wijze kunnen aangrijpen voor het in gang zetten van handelsverkeer van gezelschapsdieren, die in de verordening expliciet worden aangeduid als diersoorten die niet voor verkoop of eigendomsoverdracht bestemd zijn. Deze bepaling lijkt een extra criterium te vormen voor het verkeer van gezelschapsdieren naast de vastgelegde criteria in Verordening (EG) nr. 998/2003. Opgemerkt dient te worden dat Verordening (EU) nr. 388/2010 het probleem van het misbruik van niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren voor een verhuld handelsverkeer behandelt, door een maximum in te stellen voor het aantal gezelschapsdieren dat mag worden vervoerd voor niet-commerciële doeleinden. De legaliteit van de activiteiten waarvoor Griekse welzijnsorganisaties toestemming hebben gekregen van de gemeenten, wordt in de circulaire niet in twijfel getrokken. Hun activiteiten mogen volgens de circulaire alleen niet als niet-commercieel worden aangemerkt. Het verkeer van gezelschapsdieren onder de verantwoordelijkheid van een natuurlijke persoon die handelt in opdracht van de eigenaar en waarbij dieren worden geadopteerd door natuurlijke personen in een andere lidstaat, resulteert echter in een wijziging van of overdracht van het eigenaarschap van het dier en derhalve in een aanpassing van de eigendomsverklaring in het paspoort. Een dier dat voor dit doel wordt vervoerd, kan om die reden niet meer worden beschouwd als een PE v /12 CM\ doc

5 "gezelschapsdier" in de zin van Verordening (EG) nr. 998/2003. Daardoor valt dit verkeer niet meer onder deze verordening maar onder de voorschriften van Richtlijn 92/65/EEG. Uit de beschikbare informatie over de Griekse circulaire blijkt echter dat het voor welzijnsorganisaties als rechtspersonen niet is toegestaan om eigenaar te worden van de geadopteerde dieren. Daarom moet de eigenaar die het dier naar een andere lidstaat begeleidt, hetzij in persoon, hetzij onder verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger, het dier in Griekenland adopteren en de eigendomsstatus voorafgaand aan het verkeer vastleggen in het paspoort. In dat geval zijn eigendom en doel voorafgaand aan het verkeer geregistreerd, zodat het verkeer als geheel onder de werkingssfeer van de verordening valt. Omdat in de Griekse wet nr. 3170/2003 geen nadere toelichting staat over de nationaliteit of verblijfplaats van de eigenaar, moet de nieuwe eigenaar zich houden aan de nationale registratieprocedure die in de wet is voorzien en zou het aantal honden dat in iemand in bezit mag hebben, beperkt blijven tot maximaal 2. Betreffende het handelsverkeer van dieren In artikel 10, lid 2 van Richtlijn 92/65/EEG staat: "om te worden toegelaten tot het handelsverkeer moeten katten, honden en fretten beantwoorden aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 16 van Verordening (EG) nr. 998/2003 [ ]". Volgens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 998/2003 moeten gezelschapsdieren van de in bijlage I, delen A en B genoemde soorten overeenkomstig artikel 4 van deze verordening geïdentificeerd zijn en vergezeld gaan van een paspoort dat is afgegeven door een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts en waarin wordt verklaard dat een geldig vaccin dan wel een nieuw vaccin tegen rabiës is toegediend. Verder staat in de tweede alinea van artikel 10, lid 2 van Richtlijn 92/65/EEG: "uit het certificaat dat het dier vergezelt, moet bovendien blijken dat een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts 24 uur vóór de verzending een klinisch onderzoek heeft uitgevoerd en daarbij heeft geconcludeerd dat het dier in goede gezondheid verkeert en geschikt is om naar de bestemming te worden vervoerd". Vanuit deze optiek is duidelijk dat wanneer een dier van de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 998/2003 genoemde soorten voor een commercieel doel naar een andere lidstaat wordt gebracht, het dier onderweg niet alleen vergezeld dient te gaan van een paspoort met een identificatie en geldige vaccinatie tegen rabiës, maar ook van een papieren gezondheidscertificaat. Dit certificaat, dat wordt verstrekt door een officiële dierenarts afkomstig uit de lidstaat van oorsprong, vormt de ondersteuning van het in sectie IX van het paspoort geregistreerde klinisch onderzoek dat een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts 24 uur vóór de verzending heeft uitgevoerd om aan te tonen dat het dier in goede gezondheid verkeert en geschikt is om naar de bestemming te worden vervoerd. Om het geheel traceerbaar te houden, moet het verkeer in overeenstemming met artikel 4, lid 2 van Richtlijn 92/67/EEG van de Raad via een geautomatiseerd systeem (TRACES) op dag van afgifte van het certificaat door de officiële dierenarts worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten op de plaats van bestemming. Ook het certificaat dat in het verzoekschrift als aanvullende eis wordt genoemd, is in dit verband dus in overeenstemming met de wetgeving van de Unie. De aantijging dat een dergelijke vereiste een gelijke werking heeft als een kwantitatieve beperking van het vrije verkeer van goederen, houdt derhalve geen stand. De bepalingen van Richtlijn 92/65/EEG hebben betrekking op de commerciële invoer van CM\ doc 5/12 PE v03-00

6 respectievelijke dieren uit derde landen, waarbij de zending door de bevoegde autoriteiten op een erkende veterinaire inspectiepost aan de grens moet worden onderworpen aan de controles uit Richtlijn 91/496/EEG. In het verzoekschrift wordt geen bewijs geleverd waaruit zou blijken dat de Griekse autoriteiten zich hebben onttrokken aan de handhaving van de bovengenoemde EU-regelgeving. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 5, lid 2 of Verordening (EG) nr. 998/2003, mogen dieren jonger dan drie maanden met toestemming van de lidstaat in een andere lidstaat worden binnengebracht. Conclusie De door indienster geuite aantijging dat de bepalingen van de Griekse circulaire nr / vanwege de restricties en/of beperkingen inzake het bezit en vervoer van huisdieren, een belemmering zouden vormen van het vrije verkeer van personen, kan niet worden gesteund omdat, zoals gezegd, het recht op vrij verkeer van personen niet impliceert dat mensen het recht hebben om zich door hun huisdier te laten vergezellen. Vanuit het licht van het handelsverkeer van dieren zijn de bepalingen uit de Griekse circulaire nr / , die in het verzoekschrift worden betwist, niet in strijd met de Europese wetgeving inzake diergezondheid. Het probleem inzake het niet-commerciële verkeer van dieren valt voor een deel (met name op het vlak van eigendom en adoptie) buiten de bevoegdheid van de Unie. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er enige twijfel bestaat over de reikwijdte van dit deel van de circulaire door het hanteren van onduidelijke terminologie, zoals "Griekse burger", "Griekse reiziger", "Griek" en "met zijn/haar huisdier terugkeren". Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat indienster tevens een klacht over deze zaak heeft ingediend bij de Commissie. Op basis van bovengenoemde overwegingen heeft de Commissie een brief verstuurd met het voornemen de zaak te beëindigen, waarbij bovengenoemde argumentatie nog eens schriftelijk werd toegelicht en de klager vier weken de tijd werd gegeven om verdere opmerkingen en/of reacties in te dienen. Omdat deze periode in de zomervakantie viel, heeft klager op haar verzoek verlenging van de uiterste datum gekregen. De opmerkingen van klager zijn inmiddels ontvangen en momenteel wordt bekeken welke verdere stappen er nodig zijn. 4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 mei Volgens de brief waarin de Commissie aankondigt de zaak te willen afsluiten, heeft klager aanvullende informatie verstrekt op basis waarvan de Commissie de Griekse autoriteiten schriftelijk om opheldering heeft gevraagd over de huidige situatie. Een antwoord wordt binnen twee maanden verwacht en klager is al op de hoogte gebracht. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift Naar onze mening wordt de Commissie er in het verzoekschrift toe opgeroepen antwoord te geven op de volgende drie vragen: a) Is bij het recht op vrij verkeer van personen tevens een recht inbegrepen op vrij verkeer van gezelschapsdieren die door hun eigenaren worden vergezeld? PE v /12 CM\ doc

7 Artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU ex artikel 18, lid 1 EG) bepaalt dat "iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld". Voorts zijn artikel 45, lid 1, VWEU (ex 39, lid 1) over het vrije verkeer van werknemers, artikel 49 VWEU (ex 43 EG) over de vrijheid van vestiging (voor zelfstandigen) en artikel 56 VWEU (ex 49 EG) over de vrijheid van dienstverlening, van toepassing op het vrije verkeer van personen. In het verlengde daarvan gelden de rechten op toelating en verblijf voor gezinsleden van de desbetreffende personen (familie-/afgeleide/afhankelijke rechten worden behandeld in secundaire wetgeving, met name Richtlijn 2004/38/EG 1 ) en jurisprudentie. Al deze rechten zijn beperkt tot het verkeer van personen. Hoewel in artikel 13 VWEU alle dieren worden erkend als wezens met gevoel, hebben dieren niet dezelfde rechtspositie als personen. Gezelschapsdieren hebben dus nergens de status van "gezinslid," zoals de indienster lijkt te veronderstellen. Het is derhalve niet duidelijk dat een beperking van het vrije verkeer van gezelschapsdieren tussen de EU-lidstaten in strijd zou zijn met de primaire wetgeving van Europese Unie, zoals indienster stelt (onder punt 3, voorlaatste alinea). Integendeel, het verkeer van gezelschapsdieren is juist onderhevig aan de beperkingen en voorwaarden opgenomen in de voor uitvoering van het verdrag vastgestelde bepalingen, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 998/2003 (zie onder). Deze bepalingen zijn gebaseerd op artikel 168 VWEU (ex 152 volksgezondheid) en 43 VWEU (ex 37 - landbouw) (met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van dieren (zie onder)). Het recht op vrij verkeer van personen lijkt daarom niet te impliceren dat mensen het recht hebben om zich door hun huisdier te laten vergezellen. b) Welke bevoegdheid hebben de instellingen van de Unie met betrekking tot het verkeer van gezelschapsdieren? De bevoegdheden van EU-instellingen worden verleend door de lidstaten. Alle bevoegdheden die niet aan de Unie zijn toegedeeld, blijven in handen van de lidstaten (artikel 1-5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie). De wetgeving en bevoegdheden van de Unie op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren vallen dus onder artikel 43 WEU (ex 37 landbouw). Als gevolg daarvan zijn uitsluitend nationale voorschriften van toepassing op het bezit/houden van dieren en het verkeer van dieren in een lidstaat en hebben de instellingen van Unie daarover geen zeggenschap. Het lijkt dat het nationale verkeer in dit verband onder de Griekse wet nr. 3170/2003 inzake de verplichte kenmerking valt. Daarbij lijkt geen sprake te zijn van inbreuk op de wetgeving van de Unie. c) Is er een conflict tussen de Griekse wetgeving en de regelgeving van de Unie? Als grondslag voor de communautaire wetgeving inzake het vervoer van diersoorten die onder de EU-regelgeving als gezelschapsdieren kunnen worden beschouwd, gelden de volgende twee bepalingen: Op basis van artikel 43 VWEU (ex 37) regelt Richtlijn 92/65/EEG de gezondheidsvoorschriften voor dieren inzake het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren en dierlijke producten waarvoor geen specifieke communautaire regelgeving geldt. In 1 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 229 van , blz. 35). CM\ doc 7/12 PE v03-00

8 deze richtlijn zijn de voorschriften voor de diergezondheid vastgelegd bij de handel in onder meer fretten, katten en honden. Hierin staat expliciet dat de richtlijn "de nationale voorschriften die van toepassing zijn op gezelschapsdieren onverlet [laat], met dien verstande dat handhaving daarvan geen invloed kan hebben op de afschaffing van de veterinaire controles aan de grenzen tussen de lidstaten." Omdat in Richtlijn 92/65/EEG geen harmonisatie van de voorwaarden voor het verkeer van gezelschapsdieren heeft plaatsgevonden, hebben het Europees Parlement en de Raad op basis van artikel 168 VWEU (ex volksgezondheid), met het oog op rabiës, en 43 VWEU (ex 37) goedkeuring gegeven aan Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG ('De verordening'). De verordening bevat specifieke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren. De reikwijdte van de verordening is beperkt tot de diersoorten die worden vermeld in bijlage I (artikel 2). In de verordening worden gezelschapsdieren gedefinieerd als "dieren van de op de lijst in bijlage I genoemde soorten die hun eigenaar of een natuurlijke persoon die er namens de eigenaar tijdens het verkeer voor verantwoordelijk is, begeleiden en die niet voor verkoop of eigendomsoverdracht bestemd zijn". Het verkeer van de eigenaar kan eveneens tot verkeer van het gezelschapsdier leiden, hetzij in een situatie waarbij het dier direct wordt vergezeld door de eigenaar, dan wel in een situatie waarin de eigenaar elders is en het dier wordt meegevoerd onder de verantwoordelijkheid van een persoon die handelt in opdracht van de eigenaar. Betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren Het verzoekschrift was reeds ingediend toen goedkeuring volgde van Verordening (EU) nr. 388/2010 van de Commissie van 6 mei 2010 voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003. Sindsdien gelden de vastgelegde voorwaarden en controles in Richtlijn 92/65/EEG voor het verkeer van meer dan vijf gezelschapsdieren naar een andere lidstaat of vanuit een derde land dat is opgenomen in de lijst in bijlage II, deel B, afdeling 2 van die verordening. Het feit dat de circulaire volgens indienster een drempel (vijf) opwerpt waarboven het verkeer van gezelschapsdieren tussen lidstaten als commercieel kan worden beschouwd en daardoor onder de voorwaarden van Richtlijn 92/65/EEG valt, is dus in overeenstemming met de geldende wetgeving. De circulaire classificeert dergelijk verkeer echter ten onrechte als "commercieel", gelet op het feit dat de gezelschapsdieren voor niet-commerciële doeleinden mogen worden vervoerd, ook al vallen zij onder dezelfde voorwaarden als bij het handelsverkeer. Met het oog daarop heeft de Commissie deze kwestie in het kader van een klacht onder de aandacht gebracht van de Griekse autoriteiten. Op nationaal vlak mogen volgens de Griekse circulaire maximaal twee gezelschapsdieren worden gehouden of geadopteerd. Als gevolg van deze nationale limiet geldt een beperking voor het aantal gezelschapsdieren dat de eigenaar mag begeleiden tijdens diens verkeer. De regelgeving van een lidstaat omtrent het bezit/houden van gezelschapsdieren valt echter buiten de werkingssfeer van de verordening (en buiten de bevoegdheden van de instellingen van de Unie, zie punt b hierboven). Deze voorschriften zijn derhalve niet strijdig met de voorschriften van de verordening. Grieken die met hun gezelschapsdier naar het buitenland afreizen, zijn volgens de Griekse circulaire verplicht om met hun dieren terug te keren of anders een bewijs van hun overlijden mee te nemen. Deze bepaling is waarschijnlijk bedoeld om te voorkomen dat onbetrouwbare welzijnsorganisaties het niet-commercieel verkeer in de zin van de verordening op frauduleuze wijze kunnen aangrijpen voor het in gang zetten van handelsverkeer van gezelschapsdieren, die PE v /12 CM\ doc

9 in de verordening expliciet worden aangeduid als diersoorten die niet voor verkoop of eigendomsoverdracht bestemd zijn. Deze bepaling lijkt een extra criterium te vormen voor het verkeer van gezelschapsdieren naast de vastgelegde criteria in Verordening (EG) nr. 998/2003. Opgemerkt dient te worden dat Verordening (EU) nr. 388/2010 het probleem van het misbruik van niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren voor een verhuld handelsverkeer, behandelt door een maximum in te stellen voor het aantal gezelschapsdieren dat mag worden vervoerd voor niet-commerciële doeleinden. De Commissie heeft de Griekse autoriteiten in het kader van een klacht al gewezen op deze bepaling. De legaliteit van de activiteiten waarvoor Griekse welzijnsorganisaties toestemming hebben gekregen van de gemeenten, wordt in de circulaire niet in twijfel getrokken. Hun activiteiten mogen volgens de circulaire alleen niet als niet-commercieel worden aangemerkt. Het verkeer van gezelschapsdieren onder de verantwoordelijkheid van een natuurlijke persoon die handelt in opdracht van de eigenaar en waarbij dieren worden geadopteerd door natuurlijke personen in een andere lidstaat, resulteert echter in een wijziging van of overdracht van het eigenaarschap van het dier en derhalve in een aanpassing van de eigendomsverklaring in het paspoort. Een dier dat voor dit doel wordt vervoerd, kan om die reden niet meer worden beschouwd als een "gezelschapsdier" in de zin van Verordening (EG) nr. 998/2003. Daardoor valt dit verkeer niet meer onder deze verordening, maar onder de voorschriften van Richtlijn 92/65/EEG. Uit de beschikbare informatie over de Griekse circulaire blijkt echter dat het voor welzijnsorganisaties als rechtspersonen niet is toegestaan om eigenaar te worden van de geadopteerde dieren. Daarom moet de eigenaar die het dier naar een andere lidstaat begeleidt, hetzij in persoon, hetzij onder verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger, het dier in Griekenland adopteren en de eigendomsstatus voorafgaand aan het verkeer vastleggen in het paspoort. In dat geval zijn eigendom en doel voorafgaand aan het verkeer geregistreerd, zodat het verkeer als geheel onder de werkingssfeer van de verordening valt. De Commissie heeft de Griekse autoriteiten op dit punt om opheldering gevraagd. Omdat in de Griekse wet nr. 3170/2003 geen nadere toelichting staat over de nationaliteit of verblijfplaats van de eigenaar, moet de nieuwe eigenaar zich houden aan de nationale registratieprocedure die in de wet is voorzien en zou het aantal honden dat in iemand in bezit mag hebben beperkt blijven tot maximaal 2. Betreffende het handelsverkeer van dieren In artikel 10, lid 2 van Richtlijn 92/65/EEG staat: "om te worden toegelaten tot het handelsverkeer moeten katten, honden en fretten beantwoorden aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 16 van Verordening (EG) nr. 998/2003 [ ]". Volgens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 998/2003 moeten gezelschapsdieren van de in bijlage I, delen A en B genoemde soorten overeenkomstig artikel 4 van deze verordening geïdentificeerd zijn en vergezeld gaan van een paspoort dat is afgegeven door een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts en waarin wordt verklaard dat een geldig vaccin dan wel een nieuw vaccin tegen rabiës is toegediend. Verder staat in de tweede alinea van artikel 10, lid 2 van Richtlijn 92/65/EEG: "uit het certificaat dat het dier vergezelt, moet bovendien blijken dat een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts 24 uur vóór de verzending een klinisch onderzoek heeft uitgevoerd en daarbij heeft geconcludeerd dat het dier in goede gezondheid verkeert en geschikt is om naar de bestemming te worden vervoerd". Vanuit deze optiek is duidelijk dat wanneer een dier van de in bijlage I van Verordening (EG) nr. 998/2003 genoemde soorten voor een commercieel doel naar een andere lidstaat wordt CM\ doc 9/12 PE v03-00

10 gebracht, het dier onderweg niet alleen vergezeld dient te gaan van een paspoort met een identificatie en geldige vaccinatie tegen rabiës, maar ook van een papieren gezondheidscertificaat. Dit certificaat, dat wordt verstrekt door een officiële dierenarts afkomstig uit de lidstaat van oorsprong, vormt de ondersteuning van het in sectie IX van het paspoort geregistreerde klinisch onderzoek dat een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts 24 uur vóór de verzending heeft uitgevoerd om aan te tonen dat het dier in goede gezondheid verkeert en geschikt is om naar de bestemming te worden vervoerd. De Commissie heeft de Griekse autoriteiten verzocht om opheldering met betrekking tot de aard en de inhoud van de certificaten. Ook heeft zij hen gevraagd aan te geven of uit deze certificaten blijkt dat het dier het noodzakelijke klinische onderzoek heeft ondergaan. Om het geheel traceerbaar te houden, moet het verkeer in overeenstemming met artikel 4, lid 2 van Richtlijn 92/67/EEG van de Raad via een geautomatiseerd systeem (TRACES) op dag van afgifte van het certificaat door de officiële dierenarts worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten op de plaats van bestemming. De Commissie heeft de Griekse autoriteiten gevraagd bewijs te leveren voor het gebruik en de actualiteit van het TRACES-systeem. Ook het certificaat dat in het verzoekschrift als aanvullende eis wordt genoemd, is in dit verband dus in overeenstemming met de wetgeving van de Unie. De aantijging dat een dergelijke vereiste een gelijke werking heeft als een kwantitatieve beperking van het vrije verkeer van goederen houdt derhalve geen stand. De bepalingen van Richtlijn 92/65/EEG hebben betrekking op de commerciële invoer van respectievelijke dieren uit derde landen, waarbij de zending door de bevoegde autoriteiten op een erkende veterinaire inspectiepost aan de grens moet worden onderworpen aan de controles uit Richtlijn 91/496/EEG. In het verzoekschrift wordt geen bewijs geleverd waaruit zou blijken dat de Griekse autoriteiten zich hebben onttrokken aan de handhaving van de bovengenoemde EU-regelgeving. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 998/2003, mogen dieren jonger dan drie maanden met toestemming van de lidstaat in een andere lidstaat worden binnengebracht. Conclusie De door indienster geuite aantijging dat de bepalingen van de Griekse circulaire nr / vanwege de restricties en/of beperkingen inzake het bezit en vervoer van huisdieren, een belemmering zouden vormen van het vrije verkeer van personen, kan niet worden gesteund omdat, zoals gezegd, het recht op vrij verkeer van personen niet impliceert dat mensen het recht hebben om zich door hun huisdier te laten vergezellen. Terwijl de meeste bepalingen uit de Griekse circulaire nr / die in het verzoekschrift worden betwist, niet in strijd zijn met de Europese wetgeving of niet onder de bevoegdheid van de Unie vallen, heeft de Commissie de Griekse autoriteiten een brief gezonden met het verzoek om opheldering. Zij zal hieraan waar nodig een follow-up geven in het kader van de klacht. 5. Antwoord van de Commissie (REVII), ontvangen op 26 oktober PE v /12 CM\ doc

11 In het kader van het verzoekschrift is aanvullende informatie ontvangen, waarin schrijfster verduidelijkt dat zij feitelijk de naar behoren gemachtigde advocaat, namens diverse dierenbeschermingsverenigingen (15 Griekse, 2 Duitse en 2 Engelse) en ook een Griekse burger, is en dat het verzoekschrift niet alleen zwerfkatten of -honden betreft, maar ook het verkeer van andere dieren dan zwerfdieren. Voor wat betreft de inhoud van het verzoekschrift meldt indienster dat er een nieuwe circulaire is uitgegeven onder nr van met betrekking tot het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003. Indienster beweert echter dat circulaire nr van de vorige, aangevochten circulaire niet herroept, en dat de betreffende bepalingen met betrekking tot het handelsverkeer in ieder geval nog steeds blijven bestaan. Bovendien levert de nieuwe circulaire een aantal problemen op voor wat betreft de interpretatie en toepassing van voornoemde verordening. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift In het kader van het onderzoek naar de klacht van indieners heeft de Commissie op 21 februari 2011 een brief aan de Griekse autoriteiten gezonden, waarin om opheldering werd gevraagd over de huidige situatie in Griekenland. Op 20 april 2011 is een antwoord ontvangen, waarin de Griekse autoriteiten aangeven dat circulaire nr van betreffende de gezondheidsvoorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren was uitgegeven. Deze circulaire is bedoeld om de bepalingen van Verordening (EG) nr. 998/2003 in de praktijk om te zetten en om de situatie met betrekking tot de problematische bepalingen van de aangevochten circulaire te corrigeren. Daarnaast hebben de Griekse autoriteiten de situatie verduidelijkt met betrekking tot de afzonderlijke problematische, door de Commissie met name genoemde bepalingen. Samengevat hebben zij het volgende aangegeven: Voor wat betreft de microchip voor de identificatie van gezelschapsdieren is de bepaling die vereist dat deze de ISO-code voor Griekenland dient te hebben, vervangen in de gewijzigde circulaire onder nr / , waarin wordt bepaald dat het identificatiesysteem aan ISO of dient te voldoen. Deze bepaling is tevens opgenomen in circulaire nr van en is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 998/2003. Het vereiste dat de afzender en geadresseerde een commerciële status moeten hebben, is geschrapt en na de uitgifte van circulaire nr van hebben de Griekse veterinaire diensten geen zakelijk belastingnummer meer nodig om het gezondheidscertificaat te kunnen uitgeven. De bepaling die rechtspersonen en met name welzijnsorganisaties verbiedt eigenaar te zijn van gezelschapsdieren is niet meer van toepassing en ook niet opgenomen in circulaire nr van Voor wat betreft het vereiste dat de eigenaar van een gezelschapsdier een verklaring moet ondertekenen dat hij of zij met zijn of haar gezelschapsdier zal terugkeren, wijzen de Griekse autoriteiten erop dat deze bepaling heeft geholpen het probleem van grootschalig illegaal en frauduleus verkeer van gezelschapsdieren op te lossen. Desalniettemin is deze bepaling niet meer van toepassing en ook niet opgenomen in circulaire nr van Om het probleem van frauduleus verkeer van gezelschapsdieren aan te pakken past Griekenland Verordening (EU) nr. 388/2010 toe. Voor wat betreft de gezondheidscertificaten die bij het handelsverkeer of het verkeer van meer dan vijf gezelschapsdieren worden uitgegeven, bevestigen de Griekse autoriteiten dat CM\ doc 11/12 PE v03-00

12 deze certificaten het modelcertificaat weerspiegelen dat is opgenomen in de bijlage bij Besluit 2010/684/EU van de Commissie en dat ze altijd worden uitgegeven nadat 24 uur vóór verzending een klinisch onderzoek is uitgevoerd. Voor wat betreft de toegang tot het TRACES-systeem wordt bevestigd dat er bij elke regionale veterinaire eenheid ten minste twee opgeleide dierenartsen zijn die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van TRACES. Er zijn 55 directoraten die toegang hebben tot TRACES en die vertrouwd zijn met de werking en toepassing van het systeem evenals hun verplichtingen met betrekking tot de gegevens die elektronisch in het systeem moeten worden ingevoerd. In circulaire nr van zijn de problematische, door de Commissie met name genoemde bepalingen geschrapt. Bovendien lijkt de nieuwe circulaire in overeenstemming te zijn met de in Verordening (EG) nr. 998/2003 vastgelegde bepalingen. Gezien het feit dat de nieuwe circulaire nr van de vorige (aangevochten) circulaire echter niet uitdrukkelijk heeft herroepen, heeft de Commissie een brief aan de Griekse autoriteiten gezonden waarin zij aangeeft dat dit rechtsonzekerheid en een dubbelzinnige situatie in de hand werkt. De Commissie heeft de Griekse autoriteiten verzocht deze situatie te verhelpen en bewijs te leveren dat de circulaire of ten minste de problematische bepalingen niet meer van toepassing zijn. De Griekse autoriteiten hebben daarop gereageerd en verzekerd dat voor wat betreft het handelsverkeer van gezelschapsdieren de vorige circulaire door geen enkele veterinaire dienst in Griekenland wordt toegepast en in geen enkel document of besluit is gehandhaafd. De Griekse autoriteiten hebben de Commissie ook meegedeeld dat een wetsontwerp over gezelschapsdieren (al dan niet zwerfdieren) evenals de bescherming van dieren tegen uitbuiting of gebruik om winst te maken ter stemming aan het Griekse parlement is voorgelegd. Wanneer deze wet, die bedoeld is om alle door de Commissie aangekaarte kwesties aan te pakken, eenmaal is aangenomen en in het publicatieblad verschenen, zijn de Griekse veterinaire diensten voornemens om een circulaire uit te geven over alle kwesties met betrekking tot het welzijn en het verkeer van gezelschapsdieren, en zullen zij ook circulaire nr van uitdrukkelijk herroepen. Conclusie In het licht van de door de Griekse autoriteiten in hun recente reactie gegeven verzekeringen is de Commissie van mening dat de situatie in Griekenland gecorrigeerd is. Derhalve zal de Commissie voorstellen de klacht af te sluiten. In verband hiermee is op 7 oktober 2011 een brief aan indienster gezonden, waarin zij in kennis wordt gesteld van deze beslissing. De Commissie zal de situatie in Griekenland op dit gebied blijven volgen en zal indienster aanmoedigen regelmatig verslag uit te brengen aan de Commissie. PE v /12 CM\ doc

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 10.11.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0117/2010, ingediend door Angeliki Charokopou (Griekse nationaliteit), namens 19 Griekse

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Laatste nieuws : de datum van inwerkingtreding van het reglement is uitgesteld geworden naar

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 20.1.2017 L 16/37 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/98 VAN DE COMMISSIE van 18 januari 2017 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2013/519/EU wat betreft het modeldiergezondheidscertificaat voor

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 129/28 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/819 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2015 tot wijziging van bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad met betrekking tot het formaat van de modelgezondheidscertificaten

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 28.2.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0921/2012, ingediend door Sorin Stelian Torop (Roemeense nationaliteit), namens de

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.9.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0359/2012, ingediend door Maria Elena Solís Yánez (Spaanse nationaliteit), over de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 16.3.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0356/2010, ingediend door Vasile Stoica (ogenschijnlijk Duitse nationaliteit), over niet-handhaving

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

In bijlage dezes gaat de ontwerp-verordening die is voortgekomen uit de behandeling door de groep.

In bijlage dezes gaat de ontwerp-verordening die is voortgekomen uit de behandeling door de groep. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 februari 2002 (04.03) (OR. fr) PUBLIC 656/02 Interinstitutioneel dossier: CODEC 2000/02 LIMITE AGRILEG 32 CODEC 237 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 24.6.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0207/2007, ingediend door Konstantinos Parisis (Griekse nationaliteit), gesteund door één

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis, (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 19.2.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1112/2009, ingediend door Velina Stefanova Stefanova (Bulgaarse nationaliteit), gesteund

Nadere informatie

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 Invulvoorbeeld Traces certificaat mestschapen/mestgeiten II. Informatie over de gezondheid Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de in dit certificaat beschreven

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN 4.2.2017 NL L 31/13 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/193 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage I bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 16.12.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0171/2012, ingediend door Klaus Träger (Duitse nationaliteit), over verschillende

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.3.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0820/2011, ingediend door J. A. A. Huijsman (Nederlandse nationaliteit), over recht op

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 25 september 2008 (OR. en) 2007/0102 (COD) PE-CONS 3667/08 AGRILEG 137 CODEC 989 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0656/2007, ingediend door Tim Gerber (Duitse nationaliteit), over de overeenkomst met Rusland

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 91/2005, ingediend door Paolo Pozzan (Italiaanse nationaliteit), over een vermeende inbreuk

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0624/2009, ingediend door A.T. (Italiaanse nationaliteit), over visa voor familiebezoeken

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/24 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/186 VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen uit bepaalde derde landen wegens

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 26.10.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 28.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 178/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 576/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 30/10 6.2.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/175 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 2015 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 13.1.2016 L 8/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/24 VAN DE COMMISSIE van 8 januari 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van grondnoten

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0077 (COD) LEX 1123 PE-CONS 7/1/10 REV 1 AGRILEG 26 CODEC 198 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 19.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.10.2001 COM(2001) 570 definitief 2001/0231 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 242/20 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 885/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

6850/08 AL/mg DG C I

6850/08 AL/mg DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr.

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006D0415 NL 16.12.2011 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 juni 2006 betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de erkenning in Duitsland

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 26.09.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0601/2007, ingediend door Anastassios Ghiatis (Griekse nationaliteit), namens de personeelsraad

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 27.1.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 2032/2013, ingediend door Nuria Menendez de Llano Rodriguez (Spaanse nationaliteit),

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25 november 2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0653/2005 ingediend door Marion Locker (Duitse nationaliteit), namens de Oostenrijkse

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25.11.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1103/2007, ingediend door Laurent Hermoye (Belgische nationaliteit), namens de vereniging

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 10.4.2014 L 107/39 VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE RAAD tot verlenging van de geldigheidsduur

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 26.10.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0685/2010, ingediend door Slawomir Siwy (Poolse nationaliteit), namens "Związek Zawodowy

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 10.6.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 105/2005, ingediend door David Brenner (Oostenrijkse nationaliteit), namens de SPÖ van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 0 mei 2006 (5.05) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/053 (CNS) 933/06 ADD 2 PUBLIC LIMITE AGRILEG 76 AGRIFIN 35 ADDENDUM BIJ HET VERSLAG van: de Groep

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2.9.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 370/2000, ingediend door de heer Özkan Nissen (met de Duitse, Turkse en Albanese nationaliteit),

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 24.6.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1614/2009, ingediend door Marinella Colombo (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 134

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1223/2007, ingediend door Marc Wisbey (Britse nationaliteit), over fiscale voorkeursbehandeling

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I BIJLAGE I Instructies en toelichtingen http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 1. Volledige naam en adres van de feitelijke (weder)uitvoerder, niet van een agent. In

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 155/48 Publicatieblad van de Europese Unie 22.6.2010 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2010 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met infectieuze anemie bij paardachtigen in Roemenië

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - Speciale editie oktober 2012

NIEUWSBRIEF - Speciale editie oktober 2012 NIEUWSBRIEF - Speciale editie oktober 2012 Onderwerpen: - Wijzigingen op de Uitvoeringsverordening - Definitie oorsprongscodes R, C en D - Definitie Jachttrofee - Documenten voor persoonlijke doeleinden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015 Richtsnoeren inzake de criteria voor de vaststelling van het minimumgeldbedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 6.5.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1278/2010, ingediend door D.M. (Italiaanse nationaliteit), over verlenging van arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie