INVENTARIS WATERSCHAP HOUTEN (1550)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS WATERSCHAP HOUTEN (1550)"

Transcriptie

1 INVENTARIS vanhetarchiefvanhet WATERSCHAP HOUTEN en zijn rechtsvoorgangers, (1550) de sticht se W.R.C.Alkemade ^ KllNLANUbN 2Q13 fê^rhc

2 WaterschapHouten(1550) INLEIDING Grondgebied 5 Geschiedenis 5 Bestuur en organisatie 7 Bestuur en personeel van het waterschap Houten De archieven en de inventarisatie 10 INVENTARIS VAN ARCHIEFBESCHEIDEN, AFKOMSTIG VAN SCHOUTEN EN HEEMRADEN VAN DE ADMINISTRATIES VAN DE BINNENLANDSE LASTEN BINNEN HET GEBIED VAN HET WATERSCHAP HOUTEN. EN RECHTS- VOORGANGERS(1550) Bestuur 13 Financiën Begroting en rekeningen 13 Omslag en inning van de polderlasten 13 Verhouding tot hogere organen 14 Toezicht 14 Beheer en onderhoud van watergangen, waterkeringen en kunstwerken 14 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP HOUTEN STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 16 STUKKEN BETREFFENDEAFZONDERLIJKE ONDERWERPEN ORGANISATIE Grondgebied en bestuursinrichting 16 Bestuur 17 Personeel 17 Eigendommen 18 Financiën Begrotingen, rekeningen en grootboeken 18 Omslag en inning van de polderlasten 19 Archief 19 TAAKUITVOERING Toezicht Keur en schouw 20 Vergunningen 20 Beheer en onderhoud van watergangen, waterkeringen en kunstwerken Algemeen 21 Waterstand 21 Watergangen 22 Duikers 23 Wegen 24 algemeen 23 overname of overdracht van beheer en onderhoud 24 onderhoud, reconstructie en verbetering 24 CONCORDANS 26

3 4 Inhoudsopgave

4 WaterschapHouten(1550) INLEIDING GRONDGEBIED Het grondgebied van het waterschap Houten, zoals dat in 1862 bij het Bijzonder Reglementwerd vastgesteld, besloeg het gebied van de gelijknamige gemeente, zoals die in 1858 ontstaan was uit de voormalige gemeentes Houten, Oudwulven en Schonauwen. Die gemeentes waren de rechtsopvolgers van een aantal uit de middeleeuwen daterende gerechten. Opmerkelijk is, dat delen van het waterschap Houten tevens onderdeel waren van de waterschappen Vechter- en Oudwulverbroek, Lee- en Rietsloot en Groot- en Klein- Vuylcop. De bevoegdheidvan deze waterschappen beperkte zich tot de waterschapstaken met betrekking tot respectievelijk de Oudwulvense wetering, de Lee- en Rietsloot en de Hoonweteringen hun uitwateringen, voorzover die binnen het waterschap Houten lagen. Het grondgebied van het waterschap Houten onderging tussen 1862 en 1970 enkele wijzigingen. In 1881 werd de grens met het nieuwe, deels binnen het waterschap gelegen, boezemwaterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering, aan de zuidzijde enigszins aangepast. In 1934 werd een stukje van het waterschap Vechter- en Oudwulverbroek, dat binnen het waterschap Houten lag, aan het grondgebied toegevoegd. In 1959 vond er een grenscorrectie plaats met het waterschap Schalkwijk, waarbij een stukje van Houten ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaalnaar Schalkwijk overging, terwijl een stukje ten noorden ervan van Schalkwijk aan Houten werd toegevoegd. De laatste grote wijziging in het grondgebied vond in 1966 plaats, toen circa 100 hectare van het waterschap ontpolderd werd en overgedragen aan de gemeente Utrecht ten behoevevan de ontwikkelingvan de nieuwbouwwijklunetten. Deoppervlaktevanhetwaterschapbedroegin haenbijdeopheffingin ha. GESCHIEDENIS Vóór 1862 was de waterstaatszorg in het gebied van het waterschap Houten een taak van de gerechten, de dorpsbesturen. Deze gerechten waren ontstaan uit de middeleeuwse ontginningen. De Houtense ontginningen waren over het algemeen hoog gelegen en voerden hun overtollig(grond)water via de in de eerste helft van de 12e eeuw gegraven Houtense wetering en Goyerwetering af op de Vaartse Rijn, die in diezelfde periode gegraven werd. De bewoningskernenin het gebied van het latere waterschap waren de dorpen Houten en 'tgoy.alinderomeinsetijdwaserinhoutenbewoning;vanafde12eeeuwontstondhet dorprondomdetoengestichtekerk.in'tgoystondalinde10eeeuweenkasteel;inde late middeleeuwenontwikkelden zich om de restanten ervan ook een dorpje. De werkzaamheden op waterstaatkundig gebied van de gerechtsbesturen(behalve Houten en't Goy waren dat Wulven, Schonauwen, Heemstede en Oudwulven& Waijen) beperkten zich voornamelijk tot het toezicht op de hoofdwatergangen. Behalve de Houtense wetering waren dat ook later gegraven watergangen als de Oosterlaak, de Geersloot en de Kromme Sloot. In de 19eeeuw werden de gerechten tot gemeentes. In het gebied van het waterschap Houten waren dat de gemeentes Houten, Oudwulven en Schonauwen. Deze drie gemeentes werden in 1857 samengevoegd tot een nieuwe gemeente Houten. Enkele jaren later, in 1863,werd het waterschap Houten opgericht, dat behalve het toezicht op de

5 watergangen, ook het toezicht op het beheer en onderhoud van bijna alle wegen in Houten kreeg toebedeeld, een taak die vroeger door de gemeentebesturenwerd uitgevoerd. Het onderhoud van de wegen en watergangen werd uitgevoerd via het systeem van verhoefslaging: elke grondeigenaar of aanwonende was verplicht het stuk weg of water langsofnabijzijneigendomteonderhouden.aanheteindvande19eeeuw,toenhet verkeer toenam en er ook meer verbindingen tussen Houten en de omliggende plaatsen tot stand kwamen, bleek de verhoefslaging een minder geschikt middel voor adequate wegen.op9mei1887besloothetwaterschaphoutendaaromhetonderhoudvan31 grindwegen en drie kleiwegen in Houten over te nemen van de vele verhoefslaagden.het waterschap zorgde sindsdien voor het beheer en onderhoud van deze wegen en sloeg de kosten ervan om over de grondeigenaars. Op24oktober1899besloothetbestuuromookhetonderhoudvanallezeven watergangen in het waterschap, die tot dan door verhoefslaging werden onderhouden, in eigenhandtenemenopdezelfdemanieralsdattwaalfjaareerdermetdewegenwas gedaan. Deze nieuwe taak, het beheren en onderhouden van wegen en watergangen, werd al snel de hoofdtaak van het waterschap. Met name bij het wegenbeheer was een goede samenwerking met het gemeentebestuur,dat op dat vlak in Houten dus nauwelijks iets te doen had, van groot belang. Het feit dat de belangrijkste waterschapsbestuurdersook in het gemeentebestuur zaten en dat de ambtelijke functies bij het waterschap vrijwel steeds als nevenfunctie door een ambtenaar van de gemeente Houten werden vervuld droeg er sterk aan bij, dat de coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden op adequatie wijze werden uitgevoerd. Indeeerstehelftvande20eeeuwwashetwaterschapdaarnaastvooraldrukmethet regelen van competentiekwesties met andere waterschappen. Zo was er een jarenlang conflict met het waterschap Schalkwijk over het onderhoud van de Schalkwijkse wetering, die deels in het waterschap Houten lag; met het waterschap Vechten en Oud-Wulverbroek werd een langdurig confict over duikers voor de uitwatering van Vechten en Oud- Wulverbroek door de bij het waterschap Houten in onderhoud zijnde Lobeendijk uitgevochten. Dergelijke zaken leidden in veel gevallen tot langjarige overeenkomstenen soms tot een wijziging van het Bijzonder Reglement of tot grenswijziging. Een andere, minder voor de hand liggende activiteit van het waterschap was in 1927 het aanleggen en exploiteren van een laad- en loswal langs de Houtense wetering aan de Kaaidijk. Dit experiment werd echter al na zes jaar wegens gebrek aan succes beëindigd. Vanaf halverwege de jaren'30 van de vorige eeuw onderging Houten belangrijke veranderingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur. De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren , dat het waterschap in het zuidelijk deel doorsneed, was een belangrijke verandering. Van groter impact voor het waterschap was debevolkingsgroeiindekernhoutenendeinvloeddaarvanophetgebruikendeaanleg van wegen. De belangrijkste tertiaire wegen werden in 1950 door het waterschap aan de gemeente Houten overgedragen.de wegen, die het waterschap daarna zelf bleef beheren en onderhouden, werden tussen 1957 en 1962 systematisch gereconstrueerd, verbeterd of vernieuwd. Toen deze operatie voltooid was werden ook deze wegen overgedragenaan degemeentehouten,diehetonderhoudper1januari1964opzichnam;enkelewegen, die wel in het waterschap, maar niet in de gemeente Houten lagen, werden overgedragen aan naburige gemeentes. Met het afstoten van de wegen in 1964 verloor het waterschap een belangrijke reden van zijn bestaansrecht. Twee jaar later verloor het ongeveer 200 hectare aan de gemeente Utrecht door ontpoldering en overdracht ten behoeve van de bouw van de wijk Lunetten.

6 WaterschapHouten(1550) In diezelfde tijd werd begonnen met het proces van reorganisatievan de waterschappen in het Kromme Rijngebied, dat per 1 januari 1970 resulteerde in de oprichting van vier nieuwe grote waterschappen. Het waterschap Houten ging voor het grootste deel op in het waterschap Schonauwen; een kleiner deel werd opgenomen in het waterschap Honswijk. Al na een jaar gingen deze nieuwe waterschappen op in het waterschap Kromme Rijn; dit waterschap tenslotte werd in 1994 onderdeel van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. BESTUUR EN ORGANISATIE Totinhetbeginvande19eeeuwwerdendetakenvanhetlaterewaterschapHouten uitgevoerd door het bestuur van de gerechten op basis van losse schouwbrieven en reglementen. Het hogere toezicht werd uitgeoefend door het gewestelijk, later provinciaal bestuur van Utrecht. De oudste schouwbrief van Houten dateert van 1550; die werd in 1748vervangendoortweenieuwe(eenvoordewatergangeneneenvoordedijkenen wegen). Ook de andere gerechten onder Houten haden eigen schouwbrieven: die van Oudwulvendateerdevan1750,dievanWulvenvan1744endievanHeemstedevan In de schouwbrieven werd precies omschreven over welke watergangen schout en heemraden het toezicht hadden, hoe ze dat toezicht moesten houden en aan welke eisen de wegen, de watergangen, de erover of erin liggende bruggen, dammen en duikers moesten voldoen. Éénmaal, later twee maal per jaar voerden de schouten van de verschillende gerechten met drie tot vijf heemraden de schouw en werd er gecontroleerd of de watergangen goed onderhouden werden. De schouwbrieven bleven tot 1816 van kracht; de schouw werd na 1811 door de gemeentebesturengevoerd op basis van nieuwe schouwreglementen uit 1816 en Naast deze"binnenlandse" waterschapstaken hadden de gerechten ook nog verplichtingen ten opzichte van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams:ze moesten manschappen leveren voor dijkwacht in geval van hoog water en bijdragen in de kosten van het beheer en onderhoudvan de Lekdijk. Na de opheffing van de gerechten en de(her)oprichting van gemeentes vanaf 1818 ontstond er een nauw met de gemeentebesturen verbonden nieuwe organisatie voor de waterschapstaken, de zogenaamde"administratie van de Binnenlandse Lasten"; de Binnenlandse Lasten werd later gesplitst in"binnenlandse Lasten" en"polderlasten". De enigetaakvandieorganenwashetonderhoudenvandehoefslagenvandegemeentein hetonderhoudvanwegenenwatergangenenhetinnenvandedaarvoordoorde gezamenlijke grondeigenaars van de gemeente te betalen omslag. Er was zowel voor Houtenalsvoorelkvandein1857bijHoutengevoegdegemeentesSchonauwenen Oudwulven een Administratie van de Binnenlandse Lasten. Omdat rond die tijd op provinciaal niveau al gesproken werd over een nieuwe waterschapsorganisatie in de provincie bleven de Binnenlandse Lasten van Schonauwen en Oudwulven nog enige tijd bestaan. Op 29 juli 1863 stelden Provinciale Staten van Utrecht een Bijzonder Reglement voor het waterschap Houten vast, dat de rechtsopvolger werd van de drie Administraties van de Binnenlandse Lasten en de Administratie van de polderlasten van Houten. Het bestuur van het nieuwe waterschap bestond uit een voorzitter, aanvankelijk nog met de titel "schout" en zeven bestuursledenof"heemraden". De voorzitter werd voor een periode van zes jaar benoemd of herbenoemd. De bestuursleden werden door de stemgerechtigde ingelanden van het waterschap gekozen of herkozen, waarbij informeel goed in de gaten gehouden werd, dat ze netjes verspreid over het hele waterschap woonden. Het personeel vandepolderbestonduiteensecretariseneenpenningmeestereneenbode.in1936 werd de gemeentearchitect van Houten, die al enkele jaren hand- en spandiensten voor

7 het waterschap verrichtte, officieel benoemd tot opzichter van het waterschap, terwijl in dat zelfde jaar de twee wegwerkers, die op contractbasis de wegen onderhielden, in vaste dienst werden benoemd. Bestuur en personeel van het waterschap waren altijd nauw verbonden met het gemeentebestuur van Houten. De voorzitter was tussen 1863 en 1958 vrijwel altijd tevens burgemeester van Houten, met uitzondering van de periode , toen de gemeenteontvanger H.C.M. van Dijk die functie waarnam. Na het overlijden van burgemeester/voorzitter Haefkens in 1958 werd J.A. van Oostrom voorzitter, die tevens wethouder van Houten was. Een aantal heemraden was gedurende hun ambtsperiode bij het waterschap terzelfder tijd tevens heemraad of voorzitter van één van de andere polders in of om Houten danwel raadslid of wethouder van de gemeente Houten. Het bestuur, in de praktijk vooral de voorzitter en de secretaris, was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, waarbij hun bevoegdheden, met name bij het beheer en onderhoud van de wegen en watergangen, heel ver reikten. Ook voerde het bestuur de schouw en verleende het vergunningen op grond van de keur. Van zijn activiteiten was het bestuur verantwoording schuldig aan de vergadering van stemgerechtige ingelanden. Dat waren de grondeigenaars of hun gemachtigden; ze hadden elk een aantal stemmen op basis van het aantal hectaren grond, dat ze binnen het waterschap in eigendom hadden. De vergadering van stemgerechtigde ingelanden besliste over de begroting en rekening, hetbeheerenonderhoudvandeeigendommenenwegenendebenoemingenhet ontslag van personeelsleden. De vergaderingen van het bestuur en van het bestuur en stemgerechtigde ingelanden werden tot 1943 in het gemeentehuis van Houten gehouden. Na 1943 vergaderde alleen het bestuur nog op het gemeentehuis; de stemgerechtigde ingelanden kwamen meestal bijeeninhethoteldeengel,somsincaféderoskam,inhouten. Vanaf de jaren'20 van de vorige eeuw werd ook het personeelvan het waterschap steeds meer van het gemeentehuis gerekruteerd. De gemeentesecretaris,de gemeenteontvanger of een hoofdambtenaar waren ook secretaris of penningmeester van het waterschap en datgoldmeestalookvoordebodeendeopzichter.dieverwevenheidhadoverhet algemeen een gunstig effect op het functioneren van het waterschap, hoewel ze met name tijdens de onderhandelingen tussen de gemeente en het waterschap over de overname vandewegenindejaren'50en'60vandevorigeeeuwwelwatcomplicatiesmetzich meebracht. Voor geen van de personeelsleden, ook in de 19eeeuw, gold dat ze volledig afhankelijk waren van hun functie bij het waterschap. Pas in 1889, ruim 25 jaar na vaststelling van het Bijzonder Reglement kreeg het waterschap Houten zijn eerste formele keur of politieverordening.in 1868 had het bestuur al een keur vastgesteld, maar die werd door Gedeputeerde Staten niet goedgekeurd. Van een aangepaste of latere keur is in het archief niets terug te vinden, zodat aangenomen kanwordendatervóór1889noggeschouwdwerdopbasisvanhetin1848vastgestelde schouwreglement op de wegen, watergangen, ekster- en kraaiennesten.. In de keur was vastgelegd aan welke verplichtingen de ingelanden moesten voldoen bij hetleggenvandammenenduikersinenvanbruggenoverdewatergangen.ookhet plantenvanbomenenhetplaatsenvanpalen,kabelsenleidingenopenlangswegen mocht alleen gebeuren met vergunning van het waterschap. Verder waren ook zaken als uitwegen en tijdelijke doorsnijdingen in wegen aan goedkeuring van het waterschap onderhevig. De keur werd in principe elke tien jaar aangepast of vernieuwd.

8 WaterschapHouten(1550) BESTUUR EN PERSONEEL VAN HET WATERSCHAP HOUTEN Voorzitters: S. van Raven, burgemeestervan Houten J. Waller, burgemeestervan Houten H.C.M. van Dijk, gemeenteontvangervan Houten mr H.J.J. Scholtens, burgemeestervan Houten V.R. Los, burgemeestervan Houten A.B. Haefkens, burgemeestervan Houten J.A. van Oostrom, wethouder van Houten Bestuursleden(heemraden) 1864 H. Uijttewaal G.F. van Rooijen J. de Jong F.C. Spinhoven W. Berkhof P.J. van Wijk C. van den Berg Anth.. Vernooij W. Melsen A. Goes C. van de Leemkolk C. Veen C. Scholman G. van Woudenbergh J. van Oostrom J.A. Sturkenboom A. van Rossum J.A. van Oostrom W. Sturkenboom A.F.N. Sturkenboom A. van Rooijen A.G. Vernooij H.Czn E. van Oostrom D. Veen B.W.G.Wttewaall J.J. van Bennekom Joh. Vernooij J.H. Vernooij C.F. Testas v. Oudwulven J.A. van Oostrom W.H. van Woudenbergh Rz J.G. van Dijk A. Uijttewaal W. Lagerweij J. van Rossum J.J. Sturkenboom A. van Koten J. van Woudenbergh Joh. de Goeij C.A. Vernooij A. van Oostrom W.E.J. Vernooij Secretarissen: H. Uijttewaal, veehouder te Houten B.W.G. Wttewaall, particulierte Houten L.A.H. de Ruijter, gemeentesecretarisvan Houten J. van den Berg, notarisklerkte Houten J.M. Broekman, ambtenaarter secretarie van Houten Penningmeesters: H. Uijttewaal, veehouder te Houten B.W.G.Wttewaall, particulierte Houten H.C.M. van Dijk, gemeenteontvangervan Houten P. van der Sanden, stationsbeambtete Houten J.A.J. van der Sanden, melkcontroleurte Houten H.A. van der Grind, gemeenteontvangervan Houten

9 DE ARCHIEVEN EN DE INVENTARISATIE Over de lotgevallen van het archief van het waterschap Houten tot 1927 is weinig bekend. Zoals bij de meeste polder- en waterschapsarchievenzullen de stukken in de woning van de schout of secretaris van de gerechten zijn ondergebracht. Na 1811 lagen de stukken waarschijnlijk ten huize van de burgemeester van Houten als voorzitter van de Administraties van de binnenlandse lasten. Na oprichting van het waterschap Houten in 1863 is het secretariaat gedurende bijna 55 jaar door slechts twee personen vervuld, waarvan de laatste, B.W.G. Wttewaall woonachtig was op het huis Wickenburgh in't Goy. DaarzalhetarchieftotaanhetoverlijdenvanWttwaalin1920berusthebben.Vanafdat jaar werd de Houtense gemeentesecretaris De Ruijter secretaris van het waterschap en zal het archief naar het gemeentehuis zijn overgebracht. Pas in 1927 wordt deze verhuizing geformaliseerd en betaalt het waterschap daar twee gulden per jaar voor aan de gemeente. Het archief kwam, met de andere Houtense waterschapsarchieven,in een gesloten kast op de bovenverdiepingterecht. Vanaf dat moment tot aan de opheffing van het waterschap per 1 januari 1970 is het archief in het gemeentehuis gebleven, waar ook het"lopend archief van het waterschap sedertdien is bijgehouden. Nadeopheffingvanhetwaterschapin1970werdhetarchief,metdeandereophet gemeentehuis in Houten berustende waterschapsarchieven naar het Rijksarchief in Utrecht overgebracht. Dat gebeurde, omdat in het waterschapshuis van het nieuwe waterschap Kromme Rijn in Houten geen archiefbewaarplaatsin de zin der wet aanwezig was. Waarschijnlijk zijn daarbij de stukken van de rechtsvoorgangersvan het waterschap op het raadhuis achtergebleven en ondergebracht in de gerechts- en gemeentearchieven van Houten, Schonauwen en Oudwulven. Dat gebeurde eveneens met de archiefstukken van de Administraties van de Binnenlandse Lasten en van de Polderlasten van die gemeentes. Deze stukken zijn bij de inventarisatie van het archief vanuit de gerechts- en gemeentearchieven, thans onder beheer van het RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede, naar het hierna beschrevenachief teruggebracht. Het waterschap Kromme Rijn ging in 1994 op in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat een jaar later, in 1995, besloot om toe te treden tot het Streekarchief Rijnstreek te Woerden. Ten gevolge daarvan werden de archieven van de voormalige waterschappen en polders die zich in het Rijksarchief in Utrecht bevonden, overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het streekarchief, de directe voorganger van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreeken Lopikerwaard,in het Stadhuis te Woerden. De eerste"inventaris" van het waterschapsarchiefvan Houten werd in 1930 gemaakt door de burgemeester van Houten, mr H.J.J. Scholtens, die ook voorzitter van het waterschap was. Het was eigenlijk niet meer dan een magazijnlijstvan de stukken uit de periode De beschrijving van het archief maakte deel uit van een project tot beschrijving van alle in het gemeentehuis van Houten aanwezige archieven; ook het waterschap betaalde eenbijdrageaanhetindrukuitgevenvandeinventarissen.hetarchiefvanna1930werd beheerd op het gemeentehuis in Houten, waarbij sinds 1937 de archiefcode van de Unie van Waterschappen werd toegepast. Na de opheffing van het waterschap werden de dossiermappen rechtstreeks uit de kasten van het gemeentehuis in Houten in archiefdozen gestopt, waarop niet meer dan de codenummersvan de betreffende dossiers stonden. Tot 2013 is de toegankelijkheidvan het archief beperkt gebleven tot de inventaris van Scholtens en de classificatievolgens de code van de Unie van Waterschappen.

10 WaterschapHouten(1550) De mate van compleetheidvan het archief is sterk wisselend. Over de periode tot 1863 is slechts een klein aantal stukken bewaard gebleven. Het archief over de periode daarentegen is uiterst compleet, mede omdat er, met uitzonderingvan de bijlagen bij de rekeningen, niet of nauwelijkswas vernietigd. De hiernavolgende inventaris is gesplitst in twee delen. Het eerste deel betreft stukken afkomstig van de rechtsvoorgangers van het waterschap bestuur, i.e. schout en heemraden van de gerechten en de Administraties van de Binnenlandse Lasten en Polderlasten. Omdat dit deel weinig beschrijvingen heeft is vooral om praktische redenen geen onderscheid gemaakt in de periode vóór 1811(schout en heemraden) en na 1811 (Binnenlandse Lasten). Het tweede deel beslaat het archief van het formele waterschap Houten. Bij deze inventaris is uitgegaan van de binnen het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard ook voor andere waterschappen gebruikelijke indeling: stukken van algemene aard en betreffende afzonderlijke onderwerpen, logisch ingedeeld binnen de hoofdrubrieken Organisatie en Taakuitvoering. Met name uit de periode is een aantal documenten vernietigd op grond van de daarvoor geldende selectie- en vernietigingslijsten, zoals vastgesteld in 1984 en De dossiers, gevormd in de periode volgens de Waterschapsarchiefcode, zijn voor het merendeel gehandhaafd, maar binnen de indeling van de nieuwe inventaris ondergebracht. Aan de inventaris is een concordans op de inventaris van Scholtens uit 1930 toegevoegd. Demateriëlestaatvanhetarchiefisoverhetalgemeengoed;aaneenkleinaantal bescheiden, met name uit de zeventiende eeuw, zijn restauratiewerkzaamhedenverricht. Dehuidigeomvangvanhetarchiefis3,5m1.HetarchiefstaatbijhetRHCbekendonder archiefnummer H011.

11 12 Inleiding

12 Waterschap Houten( 1550J INVENTARIS VAN ARCHIEFBESCHEIDEN,AFKOMSTIG VAN SCHOUTEN EN HEEMRADEN VAN DE ADMINISTRATIES VAN DE BINNENLANDSE LASTEN BINNEN HET GEBIED VAN HET WATERSCHAP HOUTEN, EN RECHTSVOORGANGERS, (1550) Bestuur Proces-verbaal van de verkiezing van heemraden voor de Administratie van de Binnenlandse Lasten, stuk Brief van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de positie van het bestuur van de binnenlandse lasten van de voormalige gemeente Oudwulven, stuk Financiën Begroting en rekeningen Begroting van de binnenlandse lasten, met bijlagen, "Zetting en omslag van de binnenlandse lasten", rekeningen met, tot 1856, kohieren van de omslag, , en omslag 1omslag NB: De binnenlandse lasten betroffen de kosten voor het onderhoud van dijken, wegen, kaden en watergangen; vanaf 1852 werden aparte rekeningen en omslagen van de dijken, wegen en kades enerzijds en van de watergangen anderszijds opgemaakt. "Zetting en omslag van de polderlasten", rekeningen met, tot 1856, kohieren van de omslag, NB:Ditbetreftdekostenvoorhettoezichtopenhetonderhoudvandewatergangen. Omslag en inning van polderlasten Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars binnen de gemeente Oudwulven, aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de binnenlandse lasten, ingedeeld op voormalig gerecht, Heemstede; 7. De Koppel; 8. Maarschalkerwaard; 9. Oudwulven; 10. Slagmaat; 11. Wulven. 1omslag 6 katernen 12. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen de gemeente Schonauwen, aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de binnenlandse lasten, 1844, aangevuld en bijgewerkt, deel

13 11 Inventaris Verhouding tot hogere organen Notulen van vergaderingen op 17 mei en 6 juni 1797 van vertegenwoordigers van polders, die onderhoudsplichtig zijn aan de Lekdijk Bovendams, betreffende een plan tot verbeteringvan de Lekdijk, stukken Verzoekschrift van de weduwe van Anthonis Stevensz van Schaijck onder Heemstede aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Lekdijk Bovendams met memorie van de schout van Houten over achterstallige betaling van Lekdijksgeld, stukken 15. Toezicht Schouwbrief, 1550, afschrift [circa 1870], 1 stuk Publicaties tot aankondiging van de schouw en de openbare aanbesteding van banwerk, concepten, 1668, 1670 en lomslag Rapporten van geconstateerdegebreken tijdens de schouw, 1668, 1671 en omslag 18 Besluit van Gedeputeerde Staten van het gewest Utrecht tot goedkeuringvan een nieuwe schouwbrief, 1748, afschrift, [circa 1860], 1 stuk Schouwbrief op de watergangenonder Houten, stuk Schouwreglement op de wegen, watergangen, ekster- en kraaiennesten, vastgesteld door de gemeenteraadvan Houten,gedrukt gelijktijdig afschrift, stuk Beheer en onderhoud van wegen, watergangen, waterkeringen en kunstwerken Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning van het banwerk aan hethoefslagvanhoutenen'tgoyaandelekdijk, stuk Lijsten van verhoefslaagde eigenaars en bruikers op de Goyerwetering tussen de Kijkenesserheulen Geyntjesdam, gedrukt, [1756] en stukken 23 VerslagvandeopmetingvanhetzandpadtussendeboerderijvanJande Koek onder Houten en de herberg"sint Pieter" onder Schalkwijk met memorie over de wijze van onderhoud en aanbestedingvan het werk, 1774, afschrift, [circa 1775], 1 stuk

14 WaterschapHouten(1550) "Monsterrollen", lijsten van dijkwachtplichtigenop de Lekdijk Bovendams, omslag 25. Extract uit resoluties van de gerechten Houten en't Goy, Schonauwen en, Wulvenc.auit1784en1799betreffendedevervangingvandesluisinde Houtensewetering door een, hoger gelegen, nieuwe sluis met schut, stuk 26. Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het banwerkvandegemeentehoutenaandevaartserijnendehoutense wetering, 1833, 1834, 1838, 1841 en omslag

15 16 Inventaris INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAPHOUTEN, STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen van de vergaderingenvan het bestuur, 1864, en van het bestuur met stemgerechtigde ingelanden, ; ; Notulen van de vergaderingenvan het bestuur, ; pak ; pak 3delenen1 pak 4delenen1 pak 36. Jaarlijkse verslagen van verrichte werkzaamheden in de periode , opgesteld ten behoevevan het provinciaaljaarverslag, omslag STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN ORGANISATIE Grondgebied en bestuursinrichting 37. Bijzonder Reglement, 1863, met stukken betreffendede wijziging ervan, 1881, 1921, 1934, 1955 en omslag 38. Brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin het bestuur zijn bezwaren en opvattingen over inname in een nieuw waterschap voor de Vecht meedeelt, stuk 39. Stukken betreffende de wijziging van de grens met het waterschap Vechter- en Oudwulverbroek in verband met de verbetering van de afwatering via de Geersloot, omslag 40. Stukken betreffende de voorbereidingen van de ontpoldering van het onder de gemeente Utrecht vallende deel van het waterschap, ten noordenvanderijkswega12,inverbandmetdeontwikkelingvande woonwijk Lunetten, omslag 41. Stukken betreffende de opheffing van het waterschap en het opgaan ervan in de nieuwe waterschappenschonauwenen Honswijk, omslag

16 WaterschapHouten(1550) Bestuur 42. Staten van stemgerechtigdeingelanden, 1928, 1936/1937en 1938/ / Alfabetisch register van stemgerechtigdeingelanden, omslag 1band 44. Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en de pensioenvoorzieningvan voorzitters, omslag 45. Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van bestuursleden (heemraden), omslag 46. Roosters van aftreding van het bestuur, 1928, bijgehoudentot 1936, en 1936, bijgehoudentot stukken 47. Stukken betreffende de vaststelling van de salarissen van de bestuursleden, omslag 48. Stukken betreffende de zgn. Ariërverklaring voor bestuur en personeelsledenvan het waterschap, omslag Personeel 49. Instructie voor de secretaris, stuk 50.. Instructies voor de penningmeester, 1864, 1925 en omslag 51.. Stukken betreffende de benoeming, taakvervulling, het ontslag en overlijden van secretarissen, omslag 52.. Stukken betreffende de benoeming, taakvervulling, borgstelling, het ontslag en overlijden van penningmeesters, omslag NB:Zieookinvnr Stukken betreffende de salariëring van en de toekenning van toelagen en vergoedingen aan het personeel, omslag 54. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van wegwerkers, omslag 55. Stukken betreffende de benoemingvan opzichters, 1936 en lomslag

17 18 Inventaris 56. Besluit tot aanwijzing van functies binnen het waterschap, waarvoor oud militairen de voorkeur moeten genieten, 1937, met stukken betreffende de totstandkoming, 1936, en de intrekkingvan het besluit, omslag Stukken betreffende de zgn. Ariërverklaring voor bestuur en personeelsleden van het waterschap, omslag NB:Zieinvnr.48. Eigendommen 57. "Staten van eigendommen van de voorwerpen tot algemene dienst bestemd", 1884 en 1962, met stukken betreffende wijziging en aanvulling, omslag 58. Stukken betreffende de aanleg, exploitatie en opheffing van een laad- en loswal aan de Kaaidijk langs de Schalkwijksewetering, omslag 59. Stukken betreffende de aanleg van een grindopslag aan de Julianalaan in het dorp Houten, omslag 60. Stukken betreffende de aankoop en overname om niet van strookjes grond langs de Odijkseweg, omslag 61. Stukken betreffende de aankoop van delen van de Houtense wetering, de Nachtdijk en de Kapelleweg van het Rijk, oorspronkelijk aangekocht door het Rijk in verband met de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, omslag 62. Stukken betreffende de aankoop van enkele gedeelten van de Heemsteedseweg, waarvoor het waterschap onderhoudsplichtig is, van het Beheersinsituut als beheerder van het vijandelijk vermogen van jkvr E.S.H.E.A. von Mansbach, omslag 63. Stukken betreffende de verkoop van grond aan het Rijk ten behoeve van de verruiming van het Amsterdam-Rijnkanaal, omslag Financiën Begrotingen, rekeningenen grootboeken Begrotingen, deels met aanvullingsbegrotingen, en, vanaf 1937, Memories van Toelichting, pakken ;

18 WaterschapHouten(1550) Rekeningen, pakken ; ; Staten van specificatievan uitgaven op de rekeningen, omslag Grootboeken van inkomstenen uitgaven, 1934, en pakken , en 1949; Omslag en inning van polderlasten Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars binnen het waterschap, aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de waterschapslasten, met alfabetische naamindex, 1864, aangevuld en bijgewerkt, delen Folio 1-251; Folio ; 074. Folio Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars binnen het waterschap, aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de waterschapslasten, 1927, aangevuld tot Folio 1-307; Folio ; Folio ; 78. Folio ; 79.. Folio pak Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars binnen het waterschap, waarvan het grondgebied door grenswijziging of herindeling buiten de gemeente Houten is komen te liggen, 1954, bijgehoudentot "Gaarderlijsten", kohieren van de omslag van de waterschapslasten met aantekeningenvan ontvangst van de opgelegde aanslagen, delenen1 pak 1omslag 2pakken ; Archief 83. Stukken betreffende het beheer van het oud archief, omslag 84. Stukken betreffende de aansluiting bij en de werkzaamheden van het Registratuurbureauvan de Unie van Waterschappen, omslag

19 20 Inventaris TAAKUITVOERING Toezicht Keur en schouw 85. Keuren, 1889, 1900, 1910, 1920, 1936, 1949 en 1963, met besluiten van het bestuur tot wijziging, 1913 en 1941, en stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, omslag 86. Kaart, behorende bij de keur, stuk Vergunningen Vergunningen, verleend aan derden, voor het hebben van bruggen, dammen, duikers, schutten, kabels en leidingen in of aan de watergangen in beheer en onderhoud bij het waterschap, omslagen ; Vergunningen, verleend aan derden voor het planten en rooien van bomenenbeplantinglangsdewegeninbeheerenonderhoudbijhet waterschap, onderverdeeldper weg, met chronologische index, omslagen ; Vergunningen, verleend aan derden voor het leggen van kabels en leidingen, het doorgraven of andere werkzaamheden op of langs wegen in beheer en onderhoud bij het waterschap, omslagen ; ; Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van dammen met duikers of buizen, omslag 95.. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van bruggen, omslag 96. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het rooien en planten van bomen langs wegen, omslag 97. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het hebben van uitwegen, omslag

20 WaterschapHouten(1550) Stukken betreffende de verlening van vergunning voor het dempen van sloten, omslag 99. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan Rijkswaterstaattot het omleggen van de Koppeldijk, de Meerveldseweg en de Marsdijk ten behoeve van de aanleg van de RijkswegA12, omslag 100. Stukken betreffende de verlening van goedkeuring aan het waterschap Lee-enRietslootomeendeelvandeLeedijkomteleggentenbehoeve van de verbetering van de Leesloot, omslag 101. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Houtensche IJsclub voor het aanleggen van een ijsbaan langs de Lobbendijk, omslag 102 Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het lozen van afvalwater via watergangen binnen het waterschap, omslag 103. Vergunningen voor het verrichten van seismologisch onderzoek binnen het waterschap, omslag 104. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan Rijkswaterstaattot het afgraven van de noordelijke dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal, omslag 105. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de gemeente Houten voor het verbeteren van de Binnenwegen de Odijkerweg, omslag Beheer en onderhoud van watergangen, waterkeringen en kunstwerken Algemeen 106. Lijst van heulen, bruggen, dammen en watergangen, die door het waterschap onderhouden moetenworden, stuk Waterstand 107. Staat van metingen van de verhouding van peilmerken tot het Amsterdams Peil op verschillende plaatsen binnen het waterschap, met stukken betreffende de totstandkoming, omslag 108. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan het waterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering om via de Houtense wetering uit te malen, omslag

21 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met het waterschap Rijn en Dijk inzake de afwatering van het gedeelte"bree" van dat waterschap via de Oosterlaak en de KrommeSloot, Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met Rijkswaterstaat inzake de afwatering van enkele percelen grond ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaalop de Houtensewetering, Stukken betreffende de verbetering van de afwatering van percelen nabij de Odijkseweg en de Kruisweg, Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de waterschappen Vechter- en Oudwulverbroek en Overeind c a. inzake de waterlossing door het Amsterdam-Rijnkanaalen de Ravensewetering, Peilbesluit, Stukken betreffende de aanpassing van een overeenkomst met Rijkswaterstaat inzake het onttrekken van water aan het Amsterdam- Rijnkanaalten behoeve van ingelandenvan het waterschap in de buurt't Goy, Watergangen , 118- Stukken betreffende de afkoop van het onderhoud van de Kromme Rijn aan het provinciaal bestuur, Stukken betreffende een conflict met het waterschap Schalkwijk omtrent het op diepte houden van de Schalkwijksewetering, Stukken betreffende de openbare aanbesteding en gunning van het uitbaggeren en uitdiepen van de Houtensewetering, Leggers van onderhoudsplichtigen aan waterlopen binnen het waterschap, aangelegd 1890, bijgehouden Geersloot; 119. Houtensewetering; 120. Oosterlaak Noord; 121. Oosterlaak Zuid; 122. Schalkwijksewetering. 123 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot overname van het onderhoud van zeven watergangen binnen het waterschap, 1899.

22 WaterschapHouten(1550) Stukken betreffende de verlegging van de Houtense wetering nabij de Leebrug in verband met de verbetering van de provinciale weg tussen Houten en Schalkwijk, omslag 125. Rapport van het Rijksbureau voor de Ontwatering betreffende de staat van onderhoud en noodzakelijke verbeteringen aan de Houtense wetering, de Heemsteedsewetering,de Geersloot en de Oosterlaak, stuk 126. Stukken betreffende de voorbereidingen voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaalen de gevolgen daarvan voor het waterschap, omslag 127. Stukken betreffende het verbeteren en uitdiepen van de Houtense wetering tussen de Leebrug en de Geersloot, deels in werkverschaffing, , en van de Wulvensewetering en de Houtense wetering tussen de Geersloot en het Amsterdam-Rijnkanaal, omslag 128. "Leggers van de in natura te onderhouden voorwerpen", staten van de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde watergangen alsmede die, waarover de schouw gevoerd wordt, met kaarten, [circa 1955], 129. Stukken betreffende de verlening van een financiële bijdrage aan het uitbaggeren van de Schalkwijkse wetering door het waterschap Schalkwijk, lomslag 1 omslag Duikers Stukken betreffende een overeenkomst met het waterschap Vechten en Oud-Wulverbroek over het via dat waterschap afvoeren van water via een duiker in de Lobbendijk, omslag 131. Stukken betreffende de sloop van de brug over de Houtense wetering in de Heemsteedsewegen de vervanging ervan door een dam met duiker, omslag Wegen algemeen 132. Stukken betreffende een project tot heropmeting van de wegen binnen het waterschap door werkzoekendejonge landmeters, omslag 133. Stukken betreffende besluiten van Gedeputeerde Staten om verschillende wegen binnen het waterschap aan het openbaar verkeer te onttrekken of gesloten te verklaren, omslag

23 Stukken betreffende de poging om schadevergoeding te krijgen van het Ministerie van Defensie voor schade, aangebracht aan wegen in verband met militaire activiteiten, overname of overdracht van beheer en onderhoud Besluit van stemgerechtigde ingelandentot overname van het onderhoud van 34 grind- en kleiwegen binnen het waterschap, Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van het onder de gemeente Houten liggende deel van de Marsdijk van het waterschap Rijn en Dijk, Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van de Heemstederdijk en de Koppeldijk tussen Groot-Vuylcop en het HoutensepadvandeeigenarenmrW.J.RoijaardsvandenHamenjhr C.G.A. Ridder van Rappard, Onderhandse akte van overeenkomst met het waterschap De Knoest inzakedeovernameinbeheerenonderhoudvandekoedijkvandat waterschap, Stukken betreffende de overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de binnen de gemeente Houten gelegen wegen aan die gemeente, Stukken betreffende de overdracht van het onderhoud aan de gemeente Houten van delen van de Lobbendijken de Molendijk, ,van de Brink, de Prins Bernhardweg en de Burgemeester Wallerweg, , en de Vlierweg, Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoudvan een deel van de Houtensewegaan de gemeente Odijk, Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van de Koppeldijk aan de gemeente Utrecht, onderhoud, reconstructie en verbetering 143 Stukken betreffende de verbetering van de Houtensewegtussen het dorp en de gemeente Odijk,

24 WaterschapHouten(1550) Brief van het bestuur van de Verenigde Waterschappen onder Wijk bij Duurstede, waarin verzocht wordt bij te dragen aan het onderhoud van de Hoeksedijk van dat waterschap, voor zover gelegen binnen het waterschap Houten, stuk 145. Stukken betreffende de abusievelijk gedurende een lange periode door de gemeente Jutphaas betaalde bijdrage in de onderhoudskostenvan de Lange Zandweg onder Oudwulvenbinnen het waterschap, omslag 146. Stukken betreffende de reconstructie en verbetering van de weg Odijk- Houten, omslag 147. Stukken betreffende de reconstructieen verbreding van de weg langs de Houtensewetering, omslag 148. Stukken betreffende de verbetering van de Langeweg onder druk van het ministerie van Defensie,' omslag Stukken betreffende de verbetering van de Nachtdijk, Odijkerweg en Houtenseweg, omslag 150. Stukken betreffende de verbetering en asfaltering van de weg langs de Houtensewetering en een deel van de Oudwulfseweg, omslag Stukken betreffende de verbetering en asfaltering van de Waijensedijk, de Molenweg, de Poeldijk,de Tuurdijk en delen van de Heemsteedseweg,de Tiendweg en de Oudwulfseweg, omslag 152. Stukken betreffende de verbetering en asfaltering van de Wickenburgseweg, de Marsdijk, de Kaaidijk en delen van de Koppeldijk en de Tiendweg, omslag 153. Stukken betreffende de verbetering en asfaltering van de Molendijk, de Lobbendijk, de Burgemeester Wallerweg en delen van de Heemsteedseweg,de Koppeldijken de Hoogdijk, omslag

25 26 Inventaris CONCORDANS In deze concordans verwijzen de nummers in de eerste kolom naar de inventarisnummers, zoals die zijn opgenomen in de Inventaris van het oud-archief der gemeente Houten(archieven der voormalige gemeenten Houten, Oudwulven en Schonauwen) en der waterschappen Houten, Vechter- en Oudwutverbroek, de Lee- en Rietslooten, Wulven, de Knoest, Groot-Vuylcop en de Gemeene Boezem van de Hoonwetering uit 1930("inventaris Scholten"), de Inventaris van het archief van de gemeente Houten(1803) (1964) uit 1984("inventaris GA Houten") en de niet gedateerde Inventaris van het gerecht Houten en't Goy(1550) (1812)("inventaris gerecht Houten"). De nummers in de tweede kolom zijn de nummers, die de betreffende stukken in de huidige inventaris hebben gekregen. De nummers 22 en 33 van de inventaris Scholten zijn op grond van de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen vernietigd. Inv. Scholten Huidig nummer Inv. GA Houten Inv. gerecht Houten

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950) WULVEN y INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN 1653-1949(1950) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen over de periode 1878-1934,

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Houten en 't Goy (1605) H.J.J. Schouten, H.J. Postema Houten, Versie juni 2018

Gerechtsbestuur Houten en 't Goy (1605) H.J.J. Schouten, H.J. Postema Houten, Versie juni 2018 103 Gerechtsbestuur Houten en 't Goy (1605) 1667-1811 H.J.J. Schouten, H.J. Postema Houten, 1930. Versie juni 2018 Inhoudsopgave...3 Inventaris...4 Inventaris...4 1. Notulen en ingekomen stukken...4 2.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624)1864-1969 door Willy Brinkman Paul Dolfsma Johan Joor Rian Krijnen René Theunissen fentaris VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BUITENDIJKS,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1180 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1837. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Oudwulven en Wayen H.J.J. Scholtens Houten 1930

Gerechtsbestuur Oudwulven en Wayen H.J.J. Scholtens Houten 1930 104 Gerechtsbestuur Oudwulven en Wayen 1727-1811 H.J.J. Scholtens Houten 1930 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 2. Zoekgeraakte stukken...3 Inventaris...4 1. Aanschrijvingen...4

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1159 Gelegen onder: Waspik Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, waarschijnlijk vóór 1788. De Buitendellenpolder, ruim 6 ha groot, vormde waterstaatkundig één geheel met de polder Bovenkerk

Nadere informatie

Gelegen onder: Sprang-Capelle, Waspik en Loon op Zand

Gelegen onder: Sprang-Capelle, Waspik en Loon op Zand Toegangsnr: 1155 Gelegen onder: Sprang-Capelle, Waspik en Loon op Zand Historie: Opgericht in 1644 door de Staten van Holland toen octrooi werd verleend tot bedijking. Bedijking waarschijnlijk pas omstreeks

Nadere informatie

Gelegen onder: Oosterhout

Gelegen onder: Oosterhout Toegangnr:1176 Gelegen onder: Oosterhout Historie: Bedijking waarschijnlijk omstreeks 1785. In 1915 werd het Noorderpoldertje in deze polder opgenomen. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1950 en ging

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1162 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1803. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

1557 Waterschap De Hartel,

1557 Waterschap De Hartel, 1557 Waterschap De Hartel, 1623-1943 INLEIDING INVENTARIS 1 Stukken van algemene aard 1.1 Resoluties en notulen 1.2 Ingekomen en uitgaande stukken 1.3 Bekendmakingen 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Nadere informatie

Afd ARCHIEF WATERSCHAP DE CROGTEN EN GALDERSE VUGT

Afd ARCHIEF WATERSCHAP DE CROGTEN EN GALDERSE VUGT Afd. 111-74 ARCHIEF WATERSCHAP DE CROGTEN EN GALDERSE VUGT 1753 Afd. 111-74 Inventaris van het archief van het Waterschap DE CROGTEN EN GALDERSE VUGT 1753-1945 De polder 'De Crogten' bestond uit lage wei-

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1177 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Aan de dijk van de polder bevindt zich het gehucht Sandoel. Het waterschap werd

Nadere informatie

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) ,

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) , I \*. O *v lp INVENTARIS van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) 1651-1862, ZvCVJ V CLD, (1798) 1861-1974, ZEGVELDERDRQEK, (1861) 1862-1974, en DE GEMEENE BOEZEM VAN ZEGVELD,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1157 Gelegen onder: Raamsdonk en Geertruidenberg Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Een zestal waterschappen gelegen onder Raamsdonk en Geertruidenberg werkte al geruime tijd samen met betrekking

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangsnr. 1156 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar in 1870 werd een Bijzonder Reglement opgesteld. Het waterschap is opgeheven op 1 februari 1965 en ging op in het

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1172 Gelegen onder: Raamsdonk, s-gravenmoer en Waspik Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar in het archief bevinden zich notulen van het polderbestuur vanaf 1721. Bij de gemeente bevinden

Nadere informatie

INVENTARISSEN. van de archieven van de waterschappen GROOT-VUYLCOP (1599) (1950) KLEIN-VUYLCOP (1950)

INVENTARISSEN. van de archieven van de waterschappen GROOT-VUYLCOP (1599) (1950) KLEIN-VUYLCOP (1950) INVENTARISSEN van de archieven van de waterschappen GROOT-VUYLCOP (1599) 1810-1949 (1950) % KLEIN-VUYLCOP 1707-1949 (1950) DE KNOEST (1610) 1733-1949 (1950) WULVEN 1653-1949(1950) en van DE GEMEENE BOEZEM

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...

INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER... INHOUDSOPGAVE Inventarislijst (aanwinsten 7 aug. 1975, 1977/232 & 1978/224), december 1978, 1982 nr. 75...2 ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...2 KAARTEN EN TEKENINGEN...3 KEUREN EN

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Honswijk H.J.J. Scholtens Houten, Versie november 2016

Gerechtsbestuur Honswijk H.J.J. Scholtens Houten, Versie november 2016 102 Gerechtsbestuur Honswijk 1688-1810 H.J.J. Scholtens Houten, 1930. Versie november 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Concordans...5 oud nr.-: nieuw nr...5 Inventaris...4

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

SPENGEN INLEIDING INVENTARIS

SPENGEN INLEIDING INVENTARIS INHOUD 3 INLEIDING SPENGEN GRONDGEBIED 9 GESCHIEDENIS 9 BESTUURSINRICHTING 9 WATERSTAATSZORG 9 ARCHIEFVORMING EN INVENTARISATIE 10 BIJLAGE: BESTUURSLEDEN, SECRETARISSEN, PENNINGMEESTERS EN PERSONEEL 1863-1974

Nadere informatie

OVEREIND, HOOGRAVEN, LAAGRAVEN MET DE KLEINE KOPPEL EN WESTRAVEN

OVEREIND, HOOGRAVEN, LAAGRAVEN MET DE KLEINE KOPPEL EN WESTRAVEN INVENTARIS van de archieven van de waterschappen OVEREIND, HOOGRAVEN, LAAGRAVEN MET DE KLEINE KOPPEL EN WESTRAVEN (1461)1670-1949 C. VENEMA Woerden, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, 2008 WATERSCHAPPEN OVEREIND,

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Lieve Vrouwe Broederschap te Houten D. Ruiter Februari 2014

Lieve Vrouwe Broederschap te Houten D. Ruiter Februari 2014 123 Lieve Vrouwe Broederschap te Houten 1732-2010 D. Ruiter Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voorde gebruiker...3 2. Bijzonderheden... 3 Inventaris...5 Pag. 2 van 7 Inleiding

Nadere informatie

Gemeentebestuur Rijnauwen (1919)

Gemeentebestuur Rijnauwen (1919) 218 Gemeentebestuur Rijnauwen 1816-1857 (1919) W.B. Heins Utrecht, 1991; aanvullingen door M.L. Loef, 1991; wijzigingen door E. Hinders en D. Ruiter Januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Het grondgebied

Nadere informatie

Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt

Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt 1817-1855 Archief Delft 145 Gemeente Ackersdijk en Vrouwenregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Everdingen z.n. z.j.; versie oktober 2018

Gerechtsbestuur Everdingen z.n. z.j.; versie oktober 2018 416 Gerechtsbestuur Everdingen 1628-1811 z.n. z.j.; versie oktober 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 1. Bestuur...4 2. Correspondentie...5 3. Archief...

Nadere informatie

1514 Klundertse Dijkring, later gemaand Vier Polders,

1514 Klundertse Dijkring, later gemaand Vier Polders, 1514 Klundertse Dijkring, later gemaand Vier Polders, 1558-1891 INLEIDING INVENTARIS 1 Stukken en series van algemene aard 2 Stukken en series inzake bijzondere onderwerpen 2.1 Inrichting van het bestuur

Nadere informatie

Collectie Digitale Bronnen 2016-heden. H.J. Postema Februari 2018; versie december 2018

Collectie Digitale Bronnen 2016-heden. H.J. Postema Februari 2018; versie december 2018 61 Collectie Digitale Bronnen 2016-heden H.J. Postema Februari 2018; versie december 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 Bestanden van dr. A.A.B. van Bemmel...4

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangsnr: 1148 Gelegen onder: Waalwijk en Loon op Zand Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft 16 de eeuw. Het archief van vóór 1824 is als gevolg van een brand in het gemeentehuis van Waalwijk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1175 Gelegen onder: s-gravenmoer Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1812. De polder ligt grotendeels in het dorp s-gravenmoer. In 1846 was er sprake van

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Dwarsdijk of Nijendijk

Gerechtsbestuur Dwarsdijk of Nijendijk 27 Gerechtsbestuur Dwarsdijk of Nijendijk 1701-1811 M.A. van der Eerden-Vonk, met wijzigingen A.A.B. van Bemmel 1992, met wijzigingen A.A.B. van Bemmel, 2011; versie januari 2016. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Geschiedenis Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4

Inhoudsopgave. Inleiding Geschiedenis Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 120 Bouw- en woningtoezicht en de dienst van gemeentewerken voor de gemeenten Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Bunnik, Odijk en Werkhoven ('Kring Houten') (1942) 1950-1961 D. Ruiter April 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Archief van de. Hoefpolder [ ]

Archief van de. Hoefpolder [ ] Archief van de Hoefpolder [1602-1625] 1850-1976 J.D. van Tuyl INHOUDSOPGAVE Aanwinsten 23 juni 1975, 1977 31 & 47... 3 ALGEMEEN... 3 ARCHIEFBEHEER... 3 BESTUUR... 3 BRUGGEN, WATEREN EN WEGEN... 3 DIJKLEGER...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Aanwinsten 7 augustus 1975 & 1979/ ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...3 GEMAAL EN MOLEN C.A...

INHOUDSOPGAVE Aanwinsten 7 augustus 1975 & 1979/ ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...3 GEMAAL EN MOLEN C.A... INHOUDSOPGAVE Aanwinsten 7 augustus 1975 & 1979/13...2 ALGEMEEN...2 ARCHIEFBEHEER...2 BESTUUR...2 FINANCIEN...3 GEMAAL EN MOLEN C.A...4 KADEN, WEGEN EN WATEREN...4 KEUR EN BIJZONDER REGLEMENT...5 PERSONEEL...5

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN DE ARCHIEVEN VAN DE WATERSCHAPPEN. fcrrun EN DIJK VECHTER- EN OUDWUbVERBRGEK LEE- EN RIETSLQOT " DOOR

INVENTARISSEN VAN DE ARCHIEVEN VAN DE WATERSCHAPPEN. fcrrun EN DIJK VECHTER- EN OUDWUbVERBRGEK LEE- EN RIETSLQOT  DOOR INVENTARISSEN VAN DE ARCHIEVEN VAN DE WATERSCHAPPEN fcrrun EN DIJK 1604-1969 VECHTER- EN OUDWUbVERBRGEK X39tt96T LEE- EN RIETSLQOT 1634-1969" DOOR N. S. L MEINERS J. A. VAN VUUREN E. T. SUIR RIJKSARCHIEF

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Nederlandse Hervormde gemeente Schalkwijk D. Ruiter Oktober 2011, wijzigingen april 2013

Nederlandse Hervormde gemeente Schalkwijk D. Ruiter Oktober 2011, wijzigingen april 2013 359 Nederlandse Hervormde gemeente Schalkwijk 1611-2004 D. Ruiter Oktober 2011, wijzigingen april 2013 Inhoudsopgave Inventaris...3 1. Archief van de Kerkenraad... 3 2. Archief van de Kerkvoogdij...5 3.

Nadere informatie

Waterschap Vleutense Wetering

Waterschap Vleutense Wetering Waterschap Vleutense Wetering Bestuur van de Binnenlandse lasten van Vleuten Vleuterweide -1863 Vleuten -, Hoge Weide 1950 Vleuten Harmelerwaard 1958 Vleutense Wetering de Haar - Themaat - 1 1861 Haarrijn

Nadere informatie

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974)

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) P. Mols Doxis, Den Haag 2003 Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis van het archief...4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inventaris van het archief van de Kralingerpolder door D. van Baalen...2 I Stukken van algemene aard...2 II Keuren...

INHOUDSOPGAVE Inventaris van het archief van de Kralingerpolder door D. van Baalen...2 I Stukken van algemene aard...2 II Keuren... INHOUDSOPGAVE Inventaris van het archief van de Kralingerpolder door D. van Baalen...2 I Stukken van algemene aard...2 II Keuren...2 III Bestuursinrichting...2 IV Personalia...2 V Financiën...2 a. Begroting...2

Nadere informatie

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis 1577-1856 Archief Delft 153 Hof van Delftse Sluis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Nummer Toegang: 756. Archief Delft

Nummer Toegang: 756. Archief Delft Nummer Toegang: 756 Inventaris van het archief van het burgerlijk armbestuur (1921-1923), de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon (1924-1954) en de gemeentelijke instelling voor maatschappelijke

Nadere informatie

Archief van de Overbrakerbinnenpolder en rechtsvoorganger

Archief van de Overbrakerbinnenpolder en rechtsvoorganger Archief van de Overbrakerbinnenpolder en rechtsvoorganger Algemene kenmerken Toegangsnummer: 171 Periode: 1645-1963 Archiefvormer Overbraker Binnenpolder Inventaris ARCHIEF................................................................

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.)

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.) T00007 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Nederlangbroek, (1553, z.j.) 1775-1812 z.n. en H.J. Postema April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Literatuur 4 Aanwijzingen voor de gebruiker 4

Nadere informatie

Archief van de Rietwijkeroorderpolder

Archief van de Rietwijkeroorderpolder Archief van de Algemene kenmerken Toegangsnummer: 243 Periode: 1687-1940 Archiefvormer Rietwijkeroorder Polder Inventaris ALGEMEEN............................................................. FINANCIEN.............................................................

Nadere informatie

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O Gemeente Woerden 08.008590 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 15/07/2008 RAAD Aan de gemeenteraad van Woerden, Postbus 45, 3440 AA WOERDEN. 25 SEP.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998;

Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR44079_1 21 november 2017 BESLUIT INFORMATIEBEHEER GRONINGEN Gelet op artikel 7 van de Verordening Informatiebeheer gemeente Groningen 1998; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders,

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1884-1946. INLEIDING INVENTARIS 1 Stukken en series van algemene aard 2 Stukken en series inzake bijzondere onderwerpen 2.1 Inrichting

Nadere informatie

Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) z.n. z.j.

Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) z.n. z.j. 422 Burgerlijk Armbestuur Vianen, sinds 1945 Bureau voor Sociale Zorg (1855) 1910-1964 z.n. z.j. Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Burgerlijk Armbestuur-Bureau voor Sociale Zorg (1919-1964)...3 2. Nieuwjaarscommissie

Nadere informatie

Nummer en magazijnnr. 061/ ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief:

Nummer en magazijnnr. 061/ ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief: Nummer en magazijnnr. 061/ Naam archief: ARCHIEF WATERSCHAP DE GECOMBINEEER- DE UITERWAARDEN ONDER JAARSVELD Periode aanwezig archief: 1859-1973 Openbaarheid: onbeperkt Toegang: inventaris (studenten UvA,

Nadere informatie

Overgangsreglement voor het waterschap Noorderzijlvest

Overgangsreglement voor het waterschap Noorderzijlvest CVDR Officiële uitgave van Drenthe. Nr. CVDR97205_1 28 december 2017 Overgangsreglement voor het waterschap Noorderzijlvest Inhoud HOOFDSTUK I, BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis te Schalkwijk / Kruisvereniging Schalkwijk en Tull en 't Waal / Regionale Kruisvereniging Kromme Rijngebied te Bunnik

Wit-Gele Kruis te Schalkwijk / Kruisvereniging Schalkwijk en Tull en 't Waal / Regionale Kruisvereniging Kromme Rijngebied te Bunnik 334 Wit-Gele Kruis te Schalkwijk / Kruisvereniging Schalkwijk en Tull en 't Waal / Regionale Kruisvereniging Kromme Rijngebied te Bunnik 1921-1991 D. Ruiter April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Nummer Toegang: D04a Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Archief van de Lutkemeerpolder

Archief van de Lutkemeerpolder Archief van de Lutkemeerpolder Algemene kenmerken Toegangsnummer: 328 Periode: 1868-1964 Archiefvormer Lutkemeerpolder Inventaris 1-2 Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de stemgerechtigde

Nadere informatie

INVENTARIS DE WIERS EN DE GEER (1973) C. VENEMA. van het archief van de waterschappen / het waterschap

INVENTARIS DE WIERS EN DE GEER (1973) C. VENEMA. van het archief van de waterschappen / het waterschap INVENTARIS van het archief van de waterschappen / het waterschap DE WIERS EN DE GEER 1674-1969 (1973) C. VENEMA Woerden, Streekarchief "Rijnstreek", 2005 WATERSCHAP DE WIERS EN DE GEER INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Woerden 1982-2008 (archiefnr W282a)

Stichting Welzijn Ouderen Woerden 1982-2008 (archiefnr W282a) Stichting Welzijn Ouderen Woerden 1982-2008 (archiefnr W282a) De Stichting Welzijn Ouderen Woerden werd op 20 juli 1982 opgericht als opvolger van de Stichting Dienstencentra Woerden. Behalve de taken,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Oranjepolder, aanwinsten 29 aug & 1977/ Algemeen...2 Archiefbeheer...2 Bestuur...2 Duikers...2 Dijken en wegen...

INHOUDSOPGAVE Oranjepolder, aanwinsten 29 aug & 1977/ Algemeen...2 Archiefbeheer...2 Bestuur...2 Duikers...2 Dijken en wegen... INHOUDSOPGAVE Oranjepolder, aanwinsten 29 aug. 1975 & 1977/30...2 Algemeen...2 Archiefbeheer...2 Bestuur...2 Duikers...2 Dijken en wegen...3 Financiën...3 Gemaal...3 Grenswijzigingen en ontpolderingen...4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895)

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895) Nummer archiefinventaris: 3.07.12 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895) 1901-1944 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

1528 Het Nieuwland of Mancia Winterpolder,

1528 Het Nieuwland of Mancia Winterpolder, 1528 Het Nieuwland of Mancia Winterpolder, 1617-1958. INLEIDING INVENTARIS 1 Algemeen 2 Notulen 3 Bestuur en personeel 4 Administratie 5 Financiën 5.1 Begroting, rekening en bijlagen 5.2 Overige stukken

Nadere informatie

T Inventaris van het archief van de Doornse. Centrale Antenne Stichting,

T Inventaris van het archief van de Doornse. Centrale Antenne Stichting, T00329 Inventaris van het archief van de Doornse Centrale Antenne Stichting, 1973-2007 E. Hinders Januari, 2011 Inleiding Geschiedenis en organisatie In de jaren zeventig van de vorige eeuw vond er een

Nadere informatie

INVENTARIS. van het archief. van het waterschap HAANWIJK. door P. F. DUINKER

INVENTARIS. van het archief. van het waterschap HAANWIJK. door P. F. DUINKER / INVENTARIS van het archief van het waterschap HAANWIJK door P. F. DUINKER PROVINCIALE INSPECTIE VAN DE GEMEENTE- EN WATERSCHAPSARCHIEVEN IN ZUID-HOLLAND "s-gravenhage 19 6 6 10 I 1! H 0 U D Blz. Stukken

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Algemene Sportstichting Bunnik (2004) D. Ruiter 2008; aanvullingen door E. Hinders Maart 2014

Algemene Sportstichting Bunnik (2004) D. Ruiter 2008; aanvullingen door E. Hinders Maart 2014 200 Algemene Sportstichting Bunnik 1966-1997 (2004) D. Ruiter 2008; aanvullingen door E. Hinders Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3...5 Pag. 2 van 8 Inleiding Inleiding Bij besluit van 15 januari

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Cothen M.A. van der Eerden-Vonk; met wijzigingen door A.A.B. van Bemmel Versie 2013

Gerechtsbestuur Cothen M.A. van der Eerden-Vonk; met wijzigingen door A.A.B. van Bemmel Versie 2013 26 Gerechtsbestuur Cothen 1789-1811 M.A. van der Eerden-Vonk; met wijzigingen door A.A.B. van Bemmel 1991. Versie 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 2. Nadere toegang...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN... INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/29...3 ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...4 GEMAAL...5 KEUR EN BIJZONDER REGLEMENT...5 ONTPOLDERING...5

Nadere informatie

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters

Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 65 Doop-, Trouw-, en Begraafregisters 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985; Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief; T.L.H. van de Sande, het Utrechts Archief, 2007 Februari 2016 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...

Nadere informatie

Destructie Kring Utrecht J. Lievestro Houten 1999

Destructie Kring Utrecht J. Lievestro Houten 1999 126 Destructie Kring Utrecht 1982-1995 J. Lievestro Houten 1999 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3...4 Pag. 2 van 6 Inleiding Inleiding De gemeenschappelijke regeling "Regeling

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDS-HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE

PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDS-HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDS-HERVORMDE GEMEENTE ZIJPE 1698-1977 samengesteld door H.P.W.A. van Aalst Regionaal Archief Alkmaar, 1996 Inhoudsopgave I N H O U D S O P G A V E INLEIDING

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018, met het besluitnummer ;

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018, met het besluitnummer ; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 9581 20 december 2018 Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 17 oktober 2018 met nummer 7123 en van Provinciale Staten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het waterschap Noord-Limburgse beken ten westen van de Maas (1952)

Inventaris van het archief van het waterschap Noord-Limburgse beken ten westen van de Maas (1952) Inventaris van het archief van het waterschap Noord-Limburgse beken ten westen van de Maas 1931-1950 (1952) P. Mols Doxis, 2003 Den Haag 1 INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis

Nadere informatie

Archief van de Curatoren van het Athenaeum

Archief van de Curatoren van het Athenaeum Archief van de I.H. van Eeghen, N. Verhoeff Algemene kenmerken Toegangsnummer: 278 Periode: 1682-1877 Archiefvormer Scholarchen, na 1804 Curatoren van de Latijnse School en Curatoren van het Atheneum Illustre

Nadere informatie

Nederlandse Hervormde gemeente Houten

Nederlandse Hervormde gemeente Houten 381 Nederlandse Hervormde gemeente Houten 1685-2006 W.B. Heins, aanvulling door M.A. van der Eerden-Vonk 1994, aanvulling door M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inventaris...4

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996)

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996) Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, 1966-1994 (1996) Vanaf 1966 werd door de gemeente Woerden vanuit het bureau Culturele Zaken

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 176 Plaatsingslijst van de collectie van der lely, 18de-19de eeuw

Nummer Toegang: 176 Plaatsingslijst van de collectie van der lely, 18de-19de eeuw Nummer Toegang: 176 Plaatsingslijst van de collectie van der lely, 18de-19de eeuw Archief Delft 176 Collectie Van der Lely 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

1517 Grote Polder van Niervaart,

1517 Grote Polder van Niervaart, 1517 Grote Polder van Niervaart, 1576-1825. INLEIDING INVENTARIS 1 Stukken en series van algemene aard 2 Stukken en series inzake bijzondere onderwerpen 2.1 Financiën 2.1.1 Rekeningen en bijlagen 2.1.2

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie