RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool de Edelsteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool de Edelsteen"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool de Edelsteen Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 24CP C2 Onderzoeksnummer : Datum onderzoek : 22 mei 2017 Datum vaststelling : 6 juli 2017

2 Pagina 2 van 14

3 SAMENVATTING Basisschool de Edelsteen heeft een aanvraag ingediend voor het traject Excellente Scholen Om in aanmerking te komen voor deelname aan dit traject dient eerst onderzocht te worden of de school in aanmerking komt voor de waardering Goed. Om deze reden hebben wij dit kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Wat gaat goed? Basisschool De Edelsteen is een goede school. De directie en het team werken hard om het onderwijs zodanig te organiseren dat de leerlingen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. De leraren stimuleren het eigenaarschap van de leerlingen door het gehele onderwijs op hun talenten af te stemmen. Ook wil de school dat de kinderen ondernemend, zelfverzekerd en initiatiefrijk worden. Om deze doelen te bereiken houden de leraren bij het aanbod rekening met de talenten van de leerlingen. Hiervoor observeren zij de leerlingen, nemen toetsen af, kijken het werk van de leerlingen na en zorgen ervoor dat de leerlingen zich veilig voelen. Vervolgens organiseren zij het onderwijs op maat voor de leerlingen en leggen dit vast. Verder hebben ze hoge verwachtingen van de leerlingen en zijn de lessen aansprekend. Voor de leerlingen die dat nodig hebben heeft de school de extra ondersteuning georganiseerd. Deze leerlingen werken op een ander niveau dan de rest van de klas. In de school heerst een prettig klimaat, waarbij de relatie tussen leraren en leerlingen gebaseerd is op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect. Het lukt de school om aan het einde van de schoolperiode onderwijsresultaten te behalen die hoger zijn dan het landelijke gemiddelde. Ook heeft de school laten zien dat de doelen en ambities voor taal, lezen, rekenen, de zaakvakken en de sociale vaardigheden van de leerlingen zijn gerealiseerd. De directeur heeft samen met het team de onderwijskundige koers van De Edelsteen uitgezet en vastgelegd. Jaarlijks evalueren zij de speerpunten van het jaarplan en maken afspraken voor het vervolg. Het team kenmerkt zich door saamhorigheid en er vindt veel overleg met elkaar plaats over de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is ook de betrokkenheid van de ouders en het enthousiasme van onze leerlingen is groot. Wat kan beter? De school kan de gehele procedure voor toetsing en afsluiting in de schoolgids en op de website bekend maken aan de ouders en de afspraken ervan vastleggen in het schoolplan. Pagina 3 van 14

4 Bij de standaard Vervolgsucces kan de school nog winst boeken door de terugkoppelingen van het voortgezet onderwijs te vergelijken met het advies dat zij in groep 8 aan deze oud-leerlingen hebben gegeven. Vervolgens kan de directie concluderen of de leerlingen voortgezet onderwijs volgen op basis van het gegeven advies in groep 8. Wat moet beter? Voor De Edelsteen zijn op dit moment geen punten die vanuit wettelijke eisen om directe verbetering vragen. Pagina 4 van 14

5 1 INLEIDING Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan? Het is een voorwaarde voor excellentie dat een school algemeen goed onderwijs biedt. Voordat een school toegelaten wordt tot het traject Excellente Scholen onderzoeken wij daarom de onderwijskwaliteit aan de hand van het Onderzoekskader Een aangemelde school krijgt een onderzoek naar Goed wanneer er een objectieve zelfevaluatie beschikbaar is en wanneer de school aan bepaalde criteria voldoet. Deze criteria kunt u vinden op de website Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de inspectie Werkwijze Op 22 mei 2017 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden: een documentenanalyse; een presentatie door de school; gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern begeleiders, leraren, ouders en leerlingen; observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen. Deze observaties hebben wij samen met observanten van de school uitgevoerd. Op 22 mei 2017 aan het eind van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleiders en de leraren van de school. In dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft de school aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen. Naast de beoordeelde standaarden hebben wij enkele aanvullende wettelijke aspecten beoordeeld. Wanneer niet voldaan is aan één of meer van deze artikelen, geven wij dat aan in paragraaf 3.6. Leeswijzer Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op Basisschool de Edelsteen. Hoofdstuk 3 geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen. Pagina 5 van 14

6 2 HOOFDCONCLUSIE EN VERVOLG Eindoordeel Zeer zwak Onvoldoende Voldoende Goed Eindoordeel Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Onderwijsproces Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Schoolklimaat Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Onderwijsresultaten Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Kwaliteitszorg en ambitie Conclusie De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool de Edelsteen is goed. Tijdens het onderzoek is gebleken dat het aanbod alle leer- en vormingsgebieden omvat. Ook is er structureel aandacht voor sociale cohesie en actief burgerschap. De leraren analyseren de gegevens om de onderwijsbehoeften van de leerlingen te bepalen. De onderwijsbehoeften van de leerlingen vormen de basis voor de organisatie van de les en het didactisch handelen van de leraren. Een kenmerk van de lessen is eigenaarschap. Zo zijn de leerlingen eigenaar van hun leerproces. En zijn de leraren eigenaar van het pedagogisch en didactisch handelen tijdens de les. Dit is zichtbaar in de geobserveerde lessen waar een goede werksfeer heerst en leerlingen samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het eigen werk. Ook reflecteren de leerlingen en leraren op de het doel van de les en de leerhouding van de leerlingen. De school heeft de extra ondersteuning voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen goed georganiseerd. Voor deze leerlingen is een ontwikkelingsperspectief samen met de ouders opgesteld. De gehele begeleiding is van in- tot uitstroom gepland en wordt geëvalueerd. In de school heerst een prettig klimaat waarbij de relatie tussen leraren en leerlingen gebaseerd is op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect. Ook heeft de school een sociaal, fysiek en psychisch veilig schoolklimaat voor alle leerlingen, leraren en ouders. Pagina 6 van 14

7 Het lukt de school om aan het einde van de schoolperiode onderwijsresultaten te behalen die hoger zijn dan het landelijke gemiddelde. Ook heeft de school laten zien dat de doelen en ambities voor taal, lezen, rekenen, de zaakvakken en de sociale vaardigheden van de leerlingen zijn gerealiseerd. De directie en het team zijn gedreven en verzorgen met elkaar kwalitatief goed onderwijs. Zij werken hierbij samen met het bestuur en de ouders. De directie stuurt de schoolontwikkeling gericht en planmatig aan. Pagina 7 van 14

8 3 RESULTATEN ONDERZOEK BASISSCHOOL DE EDELSTEEN In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en resultaten van het onderzoek bij Basisschool de Edelsteen. 3.1 Het onderwijsproces is goed Het onderwijsproces van de school is goed, omdat de talenten en onderwijsbehoeften van de leerlingen de basis vormen voor de organisatie van het onderwijs. Het aanbod, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus, maken leraren op maat voor de leerlingen. Ook is er een programma voor de ontwikkeling van de sociale cohesie en actief burgerschap. Daarnaast zijn er speciale activiteiten in 'het jaar van de techniek' en naschoolse activiteiten om talenten van de leerlingen te ontdekken en te stimuleren. Voor de hoogbegaafde leerlingen heeft de school een 'speurneuzengroep' met een apart aanbod. Het aanbod voor deze leerlingen is compact en ze krijgen instructie op maat. Daarnaast leren de leerlingen leren en hebben ze de mogelijkheid om Spaans te leren. Om het aanbod op maat te maken en het onderwijs te organiseren is het nodig om zicht te hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Het is voor ons duidelijk dat de leraren weten wat de leerlingen nodig hebben. Hiervoor hebben de leraren een leerlingvolgsysteem tot hun beschikking. Zij houden in dit systeem de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet bij en analyseren de data om de talenten en onderwijsbehoeften van de leerlingen te bepalen. Een belangrijke ontwikkeling op De Edelsteen is het bespreken van de toetsresultaten met de leerlingen en tijdens dit gesprek de leerlingen op een positieve manier uitdagen tot hogere prestaties. De toon van het gesprek is positief en de leerlingen zijn leidend. Voor leerlingen die extra instructie en aanbod nodig hebben wordt de ondersteuning gepland. Nadat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart zijn gebracht, bepalen de leraren de organisatie van de les en leggen dit vast. We hebben de lessen samen met observanten van de school bezocht. De leraren starten de les door het doel te bespreken met de leerlingen en blikken terug met de leerlingen. Hierna mogen leerlingen die de leerstof al begrijpen aan de slag en de meer- en hoogbegaafde leerlingen verlaten de klas met apart werk. De leraren leggen de leerstof duidelijk uit en geven ook aan welke leerhouding zij van de leerlingen verwachten. Tijdens de lesbezoeken hebben we gezien dat de leerlingen eigenaar zijn van het eigen leerproces. Dat doen zij door zelf te plannen in welke volgorde ze de opdrachten maken en ook door zelf aan te geven wat ze al Pagina 8 van 14

9 beheersen. In dat geval maken ze een toets en krijgen werk alleen voor de onderdelen die ze niet beheersen. De school heeft ook leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Voor deze leerlingen is een ontwikkelingsperspectief samen met de ouders opgesteld. De gehele ondersteuning is van in- tot uitstroom gepland en wordt volgens planning geëvalueerd. Zo brengen de leraren het leerrendement van deze leerlingen in kaart en passen zij, als dat nodig is, de doelen en het uitstroomperspectief aan. De besproken ontwikkelingsperspectieven laten zien dat de leerlingen vooruit zijn gegaan. De samenwerking is als goed beoordeeld, omdat De Edelsteen samen met een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een organisatie voor de buitenschoolse opvang het Integraal Kindcentrum De Edelsteen vormt. Daarnaast werkt de school ook samen met ketenpartners voor onderwijs en opvang en de ouders. Alle afspraken en de verdere ontwikkeling van het IKC-De Edelsteen is vastgelegd in het IKC-plan Daarnaast is er ook een website waar de samenwerking met alle partners is aangegeven en uitgelegd. De toetsing en afsluiting is als voldoende beoordeeld. De school heeft als uitgangspunt dat alle leerlingen de eindtoets maken. Ook maken leerlingen gedurende de schoolperiode toetsen van het leerlingvolgsysteem. De directie geeft aan dat zij erop toeziet dat de leraren de toetsen overeenkomstig de toetsvoorschriften afnemen. Voorts heeft de school een procedure om het advies voor het vervolgonderwijs te bepalen en spant zij zich in om de leerlingen op een passende school voor voortgezet onderwijs te krijgen. Zij betrekt de ouders en leerlingen in het traject om een passend advies voor het voortgezet onderwijs te bepalen. De ouders zijn geïnformeerd over het schoolbeleid voor toetsing, vertragen en versnellen. De school kan bij nog winst boeken door de gehele procedure in de schoolgids bekend te maken aan de ouders en de afspraken ervan vast te leggen in het schoolplan. Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Onderwijsproces OP1 Aanbod OP2 Zicht op ontwikkeling OP3 Didactisch handelen OP4 (Extra) ondersteuning OP6 Samenwerking OP8 Toetsing en afsluiting Pagina 9 van 14

10 3.2 Het schoolklimaat is veilig en ambitieus Het schoolklimaat is veilig. De directie, het team en de ouders voelen zich verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. Het respectvol omgaan met elkaar is een belangrijke voorwaarde voor de sociale veiligheid in de school. In alle groepen is er aandacht voor een sociaal veilige leeromgeving en zijn er afspraken gemaakt voor de ruimten buiten de groep en de speelplaats. Er is een duidelijk protocol sociale veiligheid en de school werkt methodisch aan de sociale ontwikkeling van de leerlingen. De directie heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leraren, leerlingen en ouders. Jaarlijks worden alle risico s geïnventariseerd en de tevredenheid onder leraren, leerlingen en ouders gepeild. Enkele leerlingen hebben in het gesprek met ons aangegeven dat zij zich veilig voelen in en om de school. Dat komt doordat de leerlingen samenwerken en reflecteren op hun gedrag. Hierdoor is er weinig ruimte voor sociaal onveilig gedrag, zoals pesten en vechten. De afspraken over het pedagogisch klimaat zijn verankerd in de onderwijsvisie van de school. Leerlingen leren om samen te werken en zijn verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Hiervoor zijn er heldere afspraken gemaakt en hoge verwachtingen vastgelegd. Zo heerst er in de school een warm, respectvol en zorgzaam schoolklimaat. Leraren van De Edelsteen werken samen met ouders aan de toekomst van de leerlingen. De school heeft een leerlingenraad, die met de directie vergadert. De school heeft ook een Daltonraad van leerlingen. Deze raad vergadert met de directie om de visie van de school in stand te houden. Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Schoolklimaat SK1 Veiligheid Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Kan beter Voldoende Goed SK2 Pedagogisch klimaat 3.3 De onderwijsresultaten zijn hoger dan het landelijke gemiddelde De onderwijsresultaten van de school aan het einde van de schoolperiode zijn voldoende. Dit oordeel baseert de inspectie op de hoge eindresultaten van 2014, 2015 en 2016, die hoger zijn dan het landelijke gemiddelde. De directie heeft een handelings- en opbrengstgerichte werkwijze om de onderwijsresultaten van de leerlingen hoog te houden. Pagina 10 van 14

11 We hebben ook onderzocht of de leerlingen sociale en maatschappelijke competenties behalen op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de gestelde doelen van de school. De doelen van de sociale en maatschappelijke competenties zijn vastgelegd in het Daltonboek en het IKC-plan Verder constateren we dat de school een aanbod heeft voor de ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Met het leerlingenvolgsysteem heeft de school de resultaten van deze competenties in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de leerlingen de gestelde doelen behalen. De standaard Vervolgsucces hebben we als voldoende beoordeeld. De directie en het team laten zien dat zij de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen. De school krijgt elk jaar van de school voor voortgezet onderwijs een terugkoppeling hoe de oud-leerlingen het doen. Zo krijgen ze te horen dat de leerlingen goed presteren, zelfstandig kunnen werken, prettig in de omgang zijn, het huiswerk aankunnen, goed kunnen samenwerken en creatief zijn. De directie en het team geven aan dat ze trots zijn op de prestaties van hun leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school kan nog wel winst boeken door de terugkoppelingen van het voortgezet onderwijs te vergelijken met het advies dat zij in groep 8 aan deze oud-leerlingen hebben gegeven. Vervolgens kan de directie concluderen of de leerlingen voortgezet onderwijs volgen op basis van het gegeven advies in groep 8. Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Onderwijsresultaten Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b. OR1 Resultaten Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Kan beter Voldoende Goed OR2 OR3 Sociale en maatschappelijke competenties Vervolgsucces 3.4 De kwaliteitszorg en ambitie zijn een stevige basis voor de schoolontwikkeling De kwaliteitszorg en ambitie is een stevige basis voor de schoolontwikkeling. Zo is de school dit jaar onderdeel geworden van IKC De Edelsteen. De ontwikkeling van basisschool tot IKC-De Edelsteen is planmatig en systematisch uitgevoerd. Hiervoor is het IKC-plan samen met het team, de ouders en andere partners opgesteld. De school heeft er stevig op ingezet om de leerlingen eigenaar te maken van het eigen leerproces. Als gevolg van deze keuze is het gehele onderwijs ingericht op basis van de onderwijsbehoeften en talenten van de Pagina 11 van 14

12 leerlingen. Dat betekent dat de leerlingen de regie nemen voor het eigen leerproces, reflecteren op het gemaakte werk, leren om leerstrategieën toe te passen en samen te werken met andere leerlingen. Om deze doelen te bereiken is het gehele team geschoold en is het veranderingsproces samen met de leerlingen en ouders ingezet. Enkele leerlingen hebben in het gesprek met ons aangegeven dat zij het prettig vinden op school. Ook geven ze aan dat het onderwijs goed en perfect is en dat ze veel leren. Voor de organisatie van de les zijn er goede afspraken gemaakt over de klassenadministratie, het klassenmanagement en het werken met activerende en coöperatieve werkvormen. Het team is getraind om het onderwijs op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn een training ter bevordering van de sociale en emotionele ontwikkeling in de klas, het aanbieden van vaardigheden aan leerlingen die bij de Daltonkernwaarden horen en het omgaan met conflicten. Ook is een leraar getraind tot rekencoördinator en een andere leraar tot kunst- en cultuurcoördinator. Om de kwaliteit van het didactisch handelen hoog te houden zijn er wekelijkse korte bijeenkomsten per bouw, waarin het handelen van de leraar centraal staat vanuit het perspectief van de lerende leerling. Er zijn afspraken gemaakt over het bezoeken van de lessen door de directie, de intern begeleider, de bouwcoördinator en het bestuur. De leraren hebben de gewoonte om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en talenten door bij elkaar in de groep te kijken en feedback te geven. De school verantwoordt de onderwijsresultaten aan het bestuur middels een katern voor de opbrengsten en de begrotings- en resultaatgesprekken. De ouders ontvangen nieuwsbrieven, rapporten, digitale informatie en de schoolgids. Daarnaast staan de directie en team constant in dialoog met de omgeving en leggen ze op betrouwbare en toegankelijke wijze verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. Ouders geven feedback aan de directie en de leraren over het onderwijs in het algemeen en het lesgeven van leraren in het bijzonder. Daarnaast krijgen leerlingen ruimte om hun mening te geven over het onderwijs in de groep, gebeurtenissen op school en de Daltonvisie van de school. Ouders geven aan dat de school laagdrempelig is en op open wijze communiceert over het onderwijs en over de vorderingen van hun kind(eren). Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed Oordeel Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg KA2 Kwaliteitscultuur Pagina 12 van 14

13 Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed KA3 Verantwoording en dialoog 3.6 Overige wettelijke voorschriften De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Pagina 13 van 14

14 4 REACTIE VAN HET BESTUUR Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op Basisschool de Edelsteen. We hebben de school en het bestuur gevraagd om de ontwikkelrichting aan te geven op basis van de eigen kwaliteitsoordelen en die van de inspectie. Hieronder geeft het bestuur zijn reactie: De conclusie van de inspectie dat het onderwijs op de Edelsteen goed is, onderschrijven wij van harte. De Daltonschool heeft de laatste jaren een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. Vanzelfsprekend gelukkig zouden we willen weggen zijn er ook nog voldoende verbeterpunten. We hebben er alle vertrouwen in dat de school hiermee zorgvuldig en kwalitatief aan de slag zal gaan. Het voorliggende onderzoek van de inspectie maakt onderdeel uit van het proces naar het door de school gewenste predicaat excellent. De school verdient dit predicaat. De Edelsteen maakt onderdeel uit van IKC De Edelsteen en werkt daarbij zeer nauw samen met Kern Kinderopvang. Er zijn in dat kader al belangrijke stappen gezet, maar er valt nog veel te ontwikkelen en te implementeren. Een excellente status van De Edelsteen zal uitstraling hebben naar het gehele IKC. Pagina 14 van 14

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Klaroen'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Klaroen' RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs 'De Klaroen' Plaats : Maarssen BRIN nummer : 10MX C1 Onderzoeksnummer : 292299 Datum onderzoek : 21 februari 2017 Datum vaststelling : 27 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Bornput Plaats : Oostdijk BRIN nummer : 04RC C1 Onderzoeksnummer : 291981 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum vaststelling : 8 mei 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool 't Warmelinck

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool 't Warmelinck RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Basisschool 't Warmelinck Plaats : Aalten BRIN nummer : 08BQ C1 Onderzoeksnummer : 291808 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank Plaats : Gorinchem BRIN nummer : 13XL C3 Onderzoeksnummer : 291050 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oec. basisschool Visser 't Hooft

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oec. basisschool Visser 't Hooft RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oec. basisschool Visser 't Hooft Plaats : Castricum BRIN nummer : 03XY C1 Onderzoeksnummer : 292435 Datum onderzoek : 27 maart 2017 Datum vaststelling : 14 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. SBO De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. SBO De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT SBO De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 07MI C1 Onderzoeksnummer : 291747 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Dr. Maarten Luther

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Dr. Maarten Luther RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Dr. Maarten Luther Plaats : Urk BRIN nummer : 03WY C1 Onderzoeksnummer : 290907 Datum onderzoek : 27 oktober 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool Eben-Haëzer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool Eben-Haëzer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool Eben-Haëzer Plaats : Nieuwpoort BRIN nummer : 05QH C1 Onderzoeksnummer : 291844 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs "Cunera"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs Cunera RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs "Cunera" Plaats : Rhenen BRIN nummer : 07VM C1 Onderzoeksnummer : 292426 Datum onderzoek : 13 maart 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Weidebloem Curiestraat, school voor anderstaligen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Weidebloem Curiestraat, school voor anderstaligen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Weidebloem Curiestraat, school voor anderstaligen Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16FI C2 Onderzoeksnummer : 291136 Datum onderzoek : 8 november 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Het Balkon Plaats : Maassluis BRIN nummer : 11PN C2 Onderzoeksnummer : 290797 Datum onderzoek : 13 december 2016 Datum vaststelling : 25 januari 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Aventurijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Aventurijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Aventurijn Plaats : Houten BRIN nummer : 30RD C1 Onderzoeksnummer : 292855 Datum onderzoek : 6 juni 2017 Datum vaststelling : 31 augustus 2017 Pagina 2 van 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Casembroot Plaats : Sint-Annaland BRIN nummer : 18TS C1 Onderzoeksnummer : 291527 Datum onderzoek : 19 januari 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Driemaster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Driemaster RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Driemaster Plaats : Voorburg BRIN nummer : 07SP C2 Onderzoeksnummer : 290730 Datum onderzoek : 8 november 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sint Bernardus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sint Bernardus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sint Bernardus Plaats : Deventer BRIN nummer : 12JD C1 Onderzoeksnummer : 292202 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling : 20 maart 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs "De Panda", loc. De Panda

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Panda, loc. De Panda RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs "De Panda", loc. De Panda Plaats : Utrecht BRIN nummer : 17RK C1 Onderzoeksnummer : 291401 Datum onderzoek : 4 april 2017 Datum vaststelling : 12 juni 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Irene Plaats : Wageningen BRIN nummer : 13NC C1 Onderzoeksnummer : 292085 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 6 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Speciale basisschool nieuwhessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Speciale basisschool nieuwhessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Speciale basisschool nieuwhessen Plaats : Aalten BRIN nummer : 02WC C1 Onderzoeksnummer : 292654 Datum onderzoek : 27 maart 2017 Datum vaststelling : 29 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Weerklank

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Weerklank RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Weerklank Plaats : Westmaas BRIN nummer : 07NI C1 Onderzoeksnummer : 291722 Datum onderzoek : 21 februari 2017 Datum vaststelling : 8 mei 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. A. Baron van Dedem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. A. Baron van Dedem RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT A. Baron van Dedem Plaats : Dalfsen BRIN nummer : 10QO C1 Onderzoeksnummer : 291789 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Wereldkidz locatie de Hoogstraat AZC

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Wereldkidz locatie de Hoogstraat AZC RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Wereldkidz locatie de Hoogstraat AZC Plaats : Leersum BRIN nummer : 05ZW C2 Onderzoeksnummer : 290420 Datum onderzoek : 16 december 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Sterrenkijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Sterrenkijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Sterrenkijker Plaats : Oss BRIN nummer : 00RT OKE 02 SO Onderzoeksnummer : 292979 Datum onderzoek : 13 juni 2017 Datum vaststelling : 12 september 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool 't Montferland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool 't Montferland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool 't Montferland Plaats : 's-heerenberg BRIN nummer : 18FK C1 Onderzoeksnummer : 292105 Datum onderzoek : 2 februari 2017 Datum vaststelling : 28 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Singel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Singel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Singel Plaats : Willemstad Nb BRIN nummer : 07OA C1 Onderzoeksnummer : 291806 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling : 10 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool Sint Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool Sint Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Basisschool Sint Jozef Plaats : Didam BRIN nummer : 11DN C1 Onderzoeksnummer : 291810 Datum onderzoek : 19 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Dr. W.Drees

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Dr. W.Drees RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Dr. W.Drees Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19OY C1 Onderzoeksnummer : 292427 Datum onderzoek : 20 maart 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Utrechtse Schoolvereniging

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Utrechtse Schoolvereniging RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Utrechtse Schoolvereniging Plaats : Utrecht BRIN nummer : 07PH C1 Onderzoeksnummer : 292853 Datum onderzoek : 30 mei 2017 Datum vaststelling : 14 augustus 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Troubadour

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Troubadour RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Troubadour Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 17OR C1 Onderzoeksnummer : 291479 Datum onderzoek : 13 maart 2017 Datum vaststelling : 15 mei 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool St Nicolaas

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool St Nicolaas RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool St Nicolaas Plaats : Nieuwveen BRIN nummer : 03UG C1 Onderzoeksnummer : 291151 Datum onderzoek : 17 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Schakelklassen Brede School Tuikwerd

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Schakelklassen Brede School Tuikwerd RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Schakelklassen Brede School Tuikwerd Plaats : Delfzijl BRIN nummer : 15HW C3 Onderzoeksnummer : 291898 Datum onderzoek : 24 januari 2017 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Windroos Plaats : Mijdrecht BRIN nummer : 11WN C1 Onderzoeksnummer : 290662 Datum onderzoek : 3 en 4 oktober 2016 Datum vaststelling : 19 december 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Rotterdamse Montessorischool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 08CK C1 Onderzoeksnummer : 291284 Datum onderzoek : 17 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oecumenische Basisschool de Odyssee

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oecumenische Basisschool de Odyssee RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oecumenische Basisschool de Odyssee Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 28AJ C1 Onderzoeksnummer : 290971 Datum onderzoek : 8 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Op 't Veld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Op 't Veld RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Op 't Veld Plaats : Emmen BRIN nummer : 16WN C1 Onderzoeksnummer : 285220 Datum onderzoek : 22 en 24 september 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interschool Plaats : Ter Apel BRIN nummer : 12TR C2 Onderzoeksnummer : 291528 Datum onderzoek : 14 december 2016 Datum vaststelling : 31 januari 2017 Pagina

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht Basisschool De Waterwilg

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht Basisschool De Waterwilg Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Basisschool De Waterwilg datum onderzoek 15 september 2015 Feedbackgesprek 1.Het beeld van de school 2.Toelichting op het beeld en verhelderingsvragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS december 2016 INHOUD Samenvatting 3 1 Inleiding: Wat voor onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Zeester/De Jutter

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Zeester/De Jutter RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Zeester/De Jutter Plaats : Vlieland BRIN nummer : 03DJ C1 Onderzoeksnummer : 289554 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 31 oktober 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Haven

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Haven RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Haven Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 10RO C1 Onderzoeksnummer : 289226 Datum onderzoek : 23 en 24 juni 2016 Datum vaststelling : 25 september

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Jenaplanschool De Waterval

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Jenaplanschool De Waterval RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Jenaplanschool De Waterval Plaats : Lisse BRIN nummer : 07DI C1 Onderzoeksnummer : 288962 Datum onderzoek : 30 mei 2016 Datum vaststelling : 23 juni 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Zonheuvel'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Zonheuvel' RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs 'De Zonheuvel' Plaats : Driebergen-Rijsenburg BRIN nummer : 09TJ C1 Onderzoeksnummer : 288849 Datum onderzoek : 5 april 2016 Datum vaststelling : 19 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Driehoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Driehoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Driehoek Plaats : Hilvarenbeek BRIN nummer : 21NP C1 Onderzoeksnummer : 292669 Datum onderzoek : 22 mei 2017 Datum vaststelling : 5 september

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. c.b.s. "De Stapstien"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. c.b.s. De Stapstien RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK c.b.s. "De Stapstien" Plaats : Kollumerzwaag BRIN nummer : 10IK C1 Onderzoeksnummer : 287994 Datum onderzoek : 15 maart 2016 Datum vaststelling : 7 april 2016

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK P.C.B. "Koningin Juliana" Plaats : Ermelo BRIN nummer : 14CM C1 Onderzoeksnummer : 287541 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : concept

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO School : Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao Plaats : CURAÇAO - NEDERLANDSE ANTILLEN BRIN-nummer : 28PX Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Wereldwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Wereldwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Wereldwijs Plaats : Landgraaf BRIN nummer : 23TE C1 Onderzoeksnummer : 292648 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling : 19 juni 2017 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Sprankel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Sprankel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Sprankel Plaats : Herwen BRIN nummer : 05BU C1 Onderzoeksnummer : 293136 Datum onderzoek : 22 mei 2017 Datum vaststelling : 10 juli 2017 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Geref.bs "De Wissel"

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Geref.bs De Wissel RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij Geref.bs "De Wissel" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 05TR Onderzoeksnummer : 124759 Datum schoolbezoek : 17 January 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Eendracht Plaats : Hansweert BRIN nummer : 12RI C1 Onderzoeksnummer : 287626 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 30 maart 2016

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Montessorischool De Abeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Montessorischool De Abeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijke Montessorischool De Abeel Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 04NS C1 Onderzoeksnummer : 288521 Datum onderzoek : 25 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Jenaplan "Klavertje 4"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Jenaplan Klavertje 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK nbbs Jenaplan "Klavertje 4" Plaats : Oudewater BRIN nummer : 00HZ C1 Onderzoeksnummer : 290279 Datum onderzoek : 9 september 2016 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool de Petteflet

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool de Petteflet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool de Petteflet Plaats : Uden BRIN nummer : 22JY C1 Onderzoeksnummer : 291581 Datum onderzoek : 16 februari 2017 Datum vaststelling : 10 april 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Dukdalf Plaats : Leiden BRIN nummer : 15UO C1 Onderzoeksnummer : 274623 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Ter Tolne

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Ter Tolne RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Ter Tolne Plaats : Tholen BRIN nummer : 18PA C1 Onderzoeksnummer : 292859 Datum onderzoek : 4 juli 2017 Datum vaststelling : 17 augustus 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs "de Fontein"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs de Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs "de Fontein" Plaats : Harmelen BRIN nummer : 07MB C1 Onderzoeksnummer : 287594 Datum onderzoek : 8 maart 2016 Datum vaststelling : 12 april 2016 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Openbare Daltonschool Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Openbare Daltonschool Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Openbare Daltonschool Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN nummer : 21KE C1 Onderzoeksnummer : 281475 Datum onderzoek : 19 en 27 maart 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Boekelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Boekelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Boekelo Plaats : Enschede BRIN nummer : 16NC C1 Onderzoeksnummer : 288790 Datum onderzoek : 29 maart 2016 Datum vaststelling : 19 mei 2016 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de School met de Bijbel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de School met de Bijbel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de School met de Bijbel Plaats : Hei- en Boeicop BRIN nummer : 07KZ C1 Onderzoeksnummer : 288169 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 14 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Master Steve Jobs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Master Steve Jobs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Master Steve Jobs Plaats : Sneek BRIN nummer : 13BQ C1 Onderzoeksnummer : 288949 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 4 augustus 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School de Sterrenzanger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School de Sterrenzanger RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Vrije School de Sterrenzanger Plaats : Oudorp Nh BRIN nummer : 09NN C2 Onderzoeksnummer : 289247 Datum onderzoek : 9 juni 2016 Datum vaststelling : 7 juli 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Dijsselbloem Plaats : Voorburg BRIN nummer : 07SP C1 Onderzoeksnummer : 282439 Datum onderzoek : 7 april 2015 Datum vaststelling : concept

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leest Plaats : Etten-Leur BRIN nummer : 18EJ C2 Onderzoeksnummer : 288966 Datum onderzoek : 31 maart 2016 Datum vaststelling : 2 juni 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Johannesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Johannesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Johannesschool Plaats : Tiel BRIN nummer : 04AZ C1 Onderzoeksnummer : 288978 Datum onderzoek : 27 en 30 juni 2016 Datum vaststelling : 19 september 2016 Pagina

Nadere informatie