Verslag uitvoeringsprogramma 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag uitvoeringsprogramma 2013"

Transcriptie

1 Verslag uitvoeringsprogramma 2013 Tijdsvak 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 7 februari 2014

2 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen Ontzorgen MKB Gecoördineerde werkgeversbenadering Gezamenlijk CRM systeem Regionale Deskundigheidsbevordering 9 3 Voldoende gekwalificeerde instroom Plaatsing Gouden Lijst Intersectorale Beroepenoriëntatie Regionaal Leerwerkloket 19 4 Nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit Ace 21 5 Iedereen doet mee/ social inclusive Gouden Lijst Scholingsfonds 23 6 Arbeidsmigratie 24 Arbeidsmigratie 24 7 Overzicht activiteiten Overzicht activiteiten 25 8 Bijlagen Verslag bijeenkomst Participatie als Prioriteit Overzicht deskundigheidsbijeenkomsten sectorgroepen Gouden Lijst West-Brabant 33 West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 2

3 1. Algemeen In West-Brabant zijn vier regionale sectorgroepen actief: groen, zorg, zakelijke dienstverlening en techniek. De stuurders van de sectorgroepen zorgen ervoor dat de afgesproken resultaten in gezamenlijkheid worden behaald met de drie O s. In het laatste kwartaal van 2013 is een vijfde sectorgroep toegevoegd voor de Topsectoren Maintenance, Logistiek en Biobased Economy. De stuurders zijn: - Zorg : kenniscentrum Calibris - Groen: ROC Prinsentuin - Techniek: Kenniscentrum Kenteq - Zakelijke dienstverlening: Kenniscentrum Ecabo - Topsectoren: TuneTechniek De stuurder van de sectorgroep zakelijke dienstverlening vertegenwoordigt de sectorgroepen in het rpa West-Brabant. De partners in de sectorgroepen zijn onderwijs (ROC West-Brabant), ondernemers, overheid ( uwv, gemeenten, leerwerkadviseurs) en overige partijen. Er moet een evenredige verdeling zijn van deze partijen in de sectorgroepen. De stuurders zijn voor de samenstelling van de sectorgroepen eindverantwoordelijk. Activiteiten De vijf sectorgroepen zijn samengesteld met partners die zorg dragen voor het uitvoeringsprogramma. Hier zitten in alle sectorgroepen afgevaardigden van de drie O s. De gemeenten, UWV, leerwerkadviseurs, werkgevers en ROC West-Brabant nemen deel aan deze sectorgroepen. Zij hebben de volgende taken: 1. Informatiedeling over de sector. 2. Plaatsing van kandidaten op de Gouden Lijst 3. Afstemmen van werkgeversbenadering met behulp van een crm systeem 4. Arbeidsmarktgegevens over de sector aanleveren 5. Netwerkfunctie De sectorgroepen komen bij elkaar voor overleg, maar buiten deze overleggen weten de diverse partners elkaar door deze sectorgroep beter te vinden. Naast deze basisactiviteiten hebben de sectorgroepen de Gouden Lijst van West-Brabant aangepast aan de actualiteit. De sectorgroepen kunnen snel inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. De sectorgroepen hebben bovendien een grote rol gespeeld bij het aanvragen van de rijks- en provinciale subsidies die ter beschikking zijn gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Voordeel is dat in de sectorgroepen alle expertise aanwezig is over de diverse sectoren en dat dezen over een groot netwerk beschikken om de juiste kennis snel te vergaren. De drie O s zijn stevig vertegenwoordigd in de sectorgroepen: UWV, Leerwerkadviseurs, gemeenten (Ateagroep Breda en Etten-Leur in alle sectorgroepen en Roosendaal in de sectorgroep Zorg en Bergen op Zoom in de sectorgroep Techniek), werkgevers (in sectorgroep Zorg zitten 7 VVT werkgevers ), ROC West-Brabant en de kenniscentra. Bovendien zijn in diverse sectorgroepen aangesloten: uitzendbureaus, O&O fondsen, detacheringbureaus. Uit de rapportages blijkt dat de partners de meerwaarde vooral zien in het directe contact dat zij hebben met de overige deelnemers en dat hierdoor hun netwerk versterkt wordt. Buiten de overleggen om, weten zij elkaar sneller te vinden. De kennis over de sector wordt hierdoor vergroot door o.a. de deskundigheidsbijeenkomsten, maar ook kennis en begrip over de diverse organisaties zien zij als een voordeel. Ook wordt de kennis over de verschillende subsidiemogelijkheden genoemd als motivatie. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 3

4 Iedere partner werkt mee aan het realiseren van de plaatsingen op de Gouden Lijst en ook aan het tot stand brengen van een gezamenlijke werkgeversbenadering. Activiteiten De vijf sectorgroepen zijn samengesteld met partners die zorg dragen voor het uitvoeringsprogramma. Hier zitten in alle sectorgroepen afgevaardigden van de drie O s. De gemeenten, UWV, leerwerkadviseurs, werkgevers en ROC West-Brabant nemen deel aan deze sectorgroepen. Zij hebben de volgende taken: 6. Informatiedeling over de sector. 7. Plaatsing van kandidaten op de Gouden Lijst 8. Afstemmen van werkgeversbenadering met behulp van een crm systeem 9. Arbeidsmarktgegevens over de sector aanleveren 10. Netwerkfunctie De sectorgroepen komen bij elkaar voor overleg, maar buiten deze overleggen weten de diverse partners elkaar door deze sectorgroep beter te vinden. Naast deze basisactiviteiten hebben de sectorgroepen de Gouden Lijst van West-Brabant aangepast aan de actualiteit. De sectorgroepen kunnen snel inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. De sectorgroepen hebben bovendien een grote rol gespeeld bij het aanvragen van de rijks- en provinciale subsidies die ter beschikking zijn gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Voordeel is dat in de sectorgroepen alle expertise aanwezig is over de diverse sectoren en dat dezen over een groot netwerk beschikken om de juiste kennis snel te vergaren. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 4

5 2. Ontzorgen MKB 1. Gecoördineerde Werkgeversbenadering 2. Gezamenlijk CRM systeem 3. Regionale Deskundigheidsbevordering 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering : In kader van de wet Werk naar Vermogen is in de subregio s van West-Brabant bij de overheid een start gemaakt met gecoördineerde werkgeversbenadering. De gemeenten zijn nog zoekende naar een goede vorm en vooral naar een manier om in gezamenlijkheid op te trekken. Hiervoor is een deelproject WWNV (nu: Participatiewet) gecoördineerde werkgeversbenadering actief. Bij de werkgeversbenadering van de overheid ligt het accent op het plaatsen van aanbod. De regionale sectorgroepen zijn in 2011 gestart met invoering van sectorale werkgeversbenadering. Zij hebben per sector de werkgeversbezoeken geregistreerd in een CRM systeem. Dit is nog niet voldoende. Daarom wordt in 2013 het CRM systeem verder uitgebreid. Bovendien wordt ook een vervolg gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de uitvoerenden. De sectorale werkgeversbenadering is vraaggericht. Daarnaast zijn nog vele partijen actief op dit gebied. Regelmatig worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden aan werkgevers op gebied van arbeidsmarkt Al deze partijen hebben een eigen insteek en werken veelal vanuit eigen reguliere taken. Daarom wil de regio in 2013 een regisseur HRM aanstellen die al deze activiteiten in kaart brengt, dubbelingen signaleert en zorgt voor informatie aan alle partijen over de verschillende activiteiten. De sectorgroepen werken vraaggericht, de gemeenten veelal aanbodgericht. De regisseur heeft de taak om voor samenhang te zorgen. De regisseur zorgt er tevens voor dat regionale thema s zoals social inclusive, de Gouden Lijst ed. nadrukkelijk meegenomen worden in de gesprekken met de werkgevers. De regisseur is tevens trekker van WWNV deelproject Gecoördineerde Werkgeversbenadering. Activiteiten: Hoewel de Wet Werk naar Vermogen is veranderd in de Participatiewet, is de noodzaak om te komen tot een gecoördineerde werkgeversbenadering nog steeds groot. Enerzijds door de uitdrukkelijke wens van de werkgevers om een eenduidige benadering en anderzijds door de overheidspartners zelf. Er is een regisseur aangesteld in de persoon van Judith Driece van de Pangea Groep die een inventarisatie heeft gemaakt van alle wensen en verwachtingen van de overheidspartners, sectorgroepen en werkgevers. Hieruit is gebleken dat de subregio s volop bezig zijn met de werkgeversbenadering in hun regio te coördineren met de diverse partners. Deze subregio s hebben veel kennis over de daar gevestigde werkgevers en onderhouden dit netwerk. Zij willen dit voortzetten. Wel is behoefte aan een overkoepelend orgaan/ overleg waar regionale onderwerpen aan bod komen, zoals grote faillisementen e.d. Op 18 en 19 december 2013 zijn gemeenten, uwv, sw-bedrijven, regionaal leerwerkloket, kenniscentra en bzw bij elkaar gekomen en hebben tijdens deze 2daagse werkconferentie: - concrete thema s uitgewerkt die van belang zijn voor het inregelen van werkgeversdienstverlening binnen West-Brabant; - hierin een prioriteit aangegeven - aangegeven aan welke thema s de organisaties een concrete bijdrage willen leveren - concrete voorstellen gedaan voor een organisatiestructuur voor de gecoördineerde werkgeversdienstverlening binnen de regio. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 5

6 Resultaat: 1-aanspreekpunt werkgevers oplevering plan: regionaal marktbewerkingsplan oplevering plan: uitwerken uitstroom oplevering plan: Productportfolio (menukaart) oplevering plan registratiesysteem oplevering plan Gezamenlijk CRM systeem: Bovendien is het crm systeem van het leerwerkloket samengevoegd met dat van de sectorgroepen: hiermee is een begin gemaakt met een gezamenlijk systeem voor alle partners. De stuurders van de sectorale werkgroepen zorgen ervoor dat er conform het reeds opgestelde marktbewerkingsplan van 2012 werkgevers in gezamenlijkheid benaderd worden. De partners registreren volgens afspraak in dit CRM systeem. Dit systeem wordt momenteel ook gebruikt door het leerwerkloket. In 2013 worden deze systemen samengevoegd. Resultaat werkgeversbezoeken van de sectorgroepen: Activiteiten en voortgang: - Gebruik van CRM systeem ; dit gaat nog moeizaam, er wordt wel veel informatie gedeeld maar niet altijd worden de bezoeken en resultaten gemeld in CRM systeem. - Elke sectorgroep heeft afspraken gemaakt over de te bezoeken werkgevers van hun sector. - Er worden vacatures en kandidaten aan elkaar gemeld. - Partners weten elkaar snel te vinden - Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening zou graag 1 systeem hebben voor alle sectorgroepen. - Alle gemeenten zijn aangesloten, behalve Oosterhout die kritisch is t.a.v. werkwijze en resultaat van de sectorgroepen. Wel zit de gemeente Oosterhout in de sectorgroep Zorg. De sectorgroep Techniek heeft de gemeente Moerdijk benaderd aan te sluiten. - Grote voordeel van deze sectorale aanpak : werkgever wordt door deze aanpak niet meer geconfronteerd met de bestanden en doelgroepen van ieders organisatie. Streven is om een plaats op te vullen, ongeacht uit welk bestand deze komt. Inmiddels is gebleken dat door deze aanpak verschillende doelgroepen aan het werk zijn gegaan. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 6

7 Sectorgroep Zorg - Veel aanmeldingen niveau 4 BOL, maar tekort aan stageplaatsen. - Stichting Groenhuijsen zal dit jaar geen BBL leerlingen niveau 3 gaan opleiden (m.u.v. de topklas die vol zit). BBL aanmeldingen worden verwezen naar de BOL op het Kellenbeek College. - Niet alles is in CRM systeem vast te leggen omdat de werkgevers regelmatig aangeven dat ze zaken in vertrouwen zeggen. - Zorginstellingen zijn angstig om aantallen BBL plaatsen of stageplaatsen aan te geven omdat deze weer snel kunnen veranderen. - Er is een tekort aan doktersassistenten. Op het moment is er veel werk, maar geen stageplaatsen. In Den Bosch start een verkorte opleiding. Helaas niet in West-Brabant. - Informatie over de veranderende geldstromen in Calibris en ROC West-Brabant hebben een meeloopdag geregeld voor de leerwerkadviseurs bij de verpleegafdeling van Thebe om beter inzicht te krijgen voor de werving van de kandidaten. - Delen van contactpersonen met elkaar voor benadering van UWV naar zorginstellingen. - Bezuinigingsronde bij Thebe Stageplaatsen zoeken voor doktersassistenten. - Plaatsen van kandidaten op niveau 1 en 2. - melden van vacatures en kandidaten aan elkaar. - project opgestart om overschot van Nederlandse werknemers kinderopvang te plaatsen in stad Antwerpen, waar groot tekort is. - Leerbanen en jongeren werven voor WelSlagen - afspraken gemaakt om gezamenlijk werkgevers te bezoeken. - Vitalis College heeft een verkort traject van 1 ½ jaar ontwikkeld voor niveau 3. - Het leerwerkloket heeft 107 jongeren gesproken, waarvan 53 zijn aangemeld bij Calibris. - Rondleiding georganiseerd met de werkgroep in de Demoitcaruimte van tlv. - participatie Werk 3 daagse UWV : 11 jongeren hebben zich aangemeld bij Leerwerkloket - voorlichtingsbijeenkomst WelSlagen voor de werk- en jongerencoaches gemeenten. - via deelnemende zorginstellingen is een advertentie gezet op Brabantzorg.nl om jongeren te werven. - Aantal werkgeversbezoeken: 222 Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening - Sectorgroep komt 6- wekelijks bijeen. - Crm training 13 juni. - Organisatie van een HRM-deskundigheidsbevorderingbijeenkomst. - Er is bij deze sectorgroep een vaste agenda waarin HRM-thema s, het aantal plaatsingen, HRM-bedrijfscontacten, opgehaalde HRM vragen en registratie in het CRM systeem worden besproken. - Met de partners rondom het Bedrijven Industrie-terrein Moerdijk is op 8 april en 9 juni voortgang, respectievelijk de evaluatie van de gecoördineerde werkgeversbenadering besproken plus de nieuwe werkwijze. Vanuit dit BIM-project (coördinatie werkgeversbenadering Bedrijven industrieterrein Moerdijk) is gebleken dat er slechts 2 telefoontjes zijn binnen gekomen op het centrale telefoonnummer. Op bijeenkomsten zijn ondernemers beperkt aanwezig. Een nieuwe strategie regelmatig bezoeken en informatieve mail/ nieuwsbrief- is besproken. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 7

8 - De partners leveren een actieve bijdrage bij de uitvoering van marktbewerkingsplan. Op basis van de behoefte bij de partners zijn de volgende acties opgepakt in 2013: - samenwerking, gezamenlijk resultaat, doorpakken, duidelijke doelen: er is een marktbewerkingsplan; doordat er wordt gewerkt aan concrete projecten hebben de partners een actieve bijdrage. - kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering, kruisbestuiving, verdieping; elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaalde sector/branche/beroepsgroep of thema uit het marktbewerkingsplan. Partners hebben hierdoor een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten en derhalve het marktbewerkingsplan. - bedrijfsbezoeken, op locatie van partners; de bijeenkomsten rouleren over de partners (partnerorganisatie of leerbedrijf uit de sector) en zijn relevant voor het thema van de bijeenkomst. - betrokkenheid van de partners: er is een constante samenstelling bereikt in 2013 en partners hebben een actieve bijdrage. - frequenter overleg, 1x per 2 maanden: de bijeenkomsten worden voor het hele jaar vooruit gepland. - Er zijn 233 relevante adviesgesprekken met een leer/loopbaanvraag voor de sector zakelijke dienstverlening geregistreerd in het CRM. Sectorgroep Techniek In 2013 zijn er 11 bijeenkomsten geweest met de volgende partners: UWV, Metaalunie, Installatiewerk, Leerwerkloket, Gemeente Breda/ Ateagroep, Werkplein Etten-Leur, ISD Brabantse Wal, PMLF, Kenteq en SPB. Er zijn 143 bedrijven geregistreerd in CRM systeem en er hebben 127 gezamenlijke contacten en doorverwijzingen plaatsgevonden. - Overleggen met technische scholingsfondsen mbt activiteiten rond (op)scholen en doorstroming binnen bedrijf en activiteiten rond instroom jongeren. - Op 7 februari is een bijeenkomst geweest voor Thoolse ondernemers ivm instroomproblematiek in de techniek. - Tijdens overleggen is er informatie-uitwisseling over de werkbezoeken. Dit levert concrete baanopeningen op. - Er is een samenwerking met Werk&Vakmanschap tot stand gekomen. Als werkgevers vullen zij een deel van de plaatsingen op de Gouden Lijst. Omdat zij niet deelnemen aan het servicepunt Techniek worden de bedrijfsbezoeken die gezamenlijk gerealiseerd worden, niet met hen besproken. - Groot aandachtspunt blijft de registratie van de werkgeversbezoeken. Dit wordt door de partijen als extra werk ervaren en het levert geen directe meerwaarde op in de ogen van de deelnemers.de vacatures en de kandidaten worden besproken tijdens de overleggen en de partijen die dan samen een kansrijk spoor oppakken, informeren elkaar per mail, maar niet voldoende in CRM systeem. Maandelijks wordt aandacht gevraagd voor de registratie, maar het gaat nog steeds moeizaam. - Desondanks zijn er 289 bedrijfsbezoeken geregistreerd. Sectorgroep Groen - Bespreken van alle vraagstukken vanuit de sector die er tijdens bedrijfsbezoeken naar voren zijn gekomen. Er wordt gezocht naar een mogelijke oplossing. - Aandacht voor trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de sector. - Volgen en bespreken van opzet leerbedrijf waarbinnen ruimte komt voor plaatsing van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Voorbereiden van een excursieprogramma voor gemeenten en UWV om een beter beeld te geven van de arbeidskansen in de groene sector. - Prioriteit ligt nog bij invullen systeem eigen organisatie en niet die van CRM. Daarom is 1 persoon aangesteld die CRM beheerd. Tips, gegevens en dergelijke worden direct met hem gecommuniceerd en hij draagt er zorg voor dat de West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 8

9 belangrijkste informatie in het systeem wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen wel alle werkgroepleden beschikken over de informatie maar wordt niet iedereen belast met het invoeren. - Delen van kennis uit bedrijfsbezoeken en de lijnen zijn hierdoor zeer kort. Direct wordt er binnen het netwerk met een van de andere sectorgroepleden contact gezocht wanneer er tijdens een bedrijfsbezoek een vraag ontstaat die niet door de bezoeker zelf kan worden beantwoord. - Aantal bedrijfsbezoeken: Regionale Deskundigheidsbevordering: Informeren van de partners tijdens 6 themabijeenkomsten over arbeidsmarktontwikkelingen, sitmuleringsregelingen, brancheopleidingen, opleidingsfondsen e.d. over de speersectoren zorg, zakelijke dienstverlening, groen en techniek. Activiteiten: Bovensectorale bijeenkomsten op 16 april (zie ook bijlage 1 voor verslag) en 29 oktober. Tijdens de bovensectorale bijeenkomst op 16 april waren 70 deelnemers vanuit alle partnerorganisaties aanwezig. Er werden 9 workshops in 3 rondes gepresenteerd. Vooral de keuzemogelijkheid werd als zeer positief ervaren tijdens de evaluatie, evenals de organisatie en de gelegenheid tot netwerken. De workshopleiders/ sprekers kwamen vanuit alle partnerorganisaties zoals UWV, kenniscentra, StartPeople, Transfercentrum West-Brabant. Het aantal deelnemers per workshop varieerde van 12 tot 23. Tijdens de bovensectorale bijeenkomst op 29 oktober waren 65 deelnemers vanuit alle partnerorganisaties aanwezig. Er werden interviews over de plannen voor 2014, 2 plenaire presentaties en 6 workshops gepresenteerd. Vooral de keuzemogelijkheid werd als zeer positief ervaren tijdens de evaluatie, evenals de organisatie en de gelegenheid tot netwerken. De workshopleiders/sprekers kwamen vanuit alle partnerorganisaties zoals UWV, diverse kenniscentra, ROC West-Brabant, SBI en de Regio West-Brabant. Het aantal deelnemers per workshop varieerde van 12 ( TechniekDoet en BPV in Entree tot 30 ( Future Skills ). Van de bijeenkomst is verslag gemaakt en geparafeerde deelnemerslijsten zijn aanwezig Bijeenkomsten Sectorgroepen, doorlopend, 6 wekelijks per sectorgroep Bijeenkomsten Sectorgroepen, doorlopend, 6 wekelijks per sectorgroep Tijdens de evaluatie van HRM in 2012 zijn de volgende wensen uitgesproken door de partnerorganisaties t.a.v. de inhoud van de bijeenkomsten van de sectorgroepen in 2013: - kennisoverdracht, kruisbestuiving, verdieping - bedrijfsbezoeken, vergaderen op locatie van partners. De sectorgroepen geven hier zelf en op eigen wijze invulling aan, passend bij de sector. Zie overzicht in de bijlage. Deskundigheid wordt geagendeerd tijdens de bijeenkomsten, hiervan wordt verslag gemaakt. Voor Techniek op 7 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april en 4 juni, 3 september en 3 november Voor ZD op 22 januari, 14 maart, 26 april, 13 juni, 19 september en 14 november. Voor Zorg op 2, 9 en 17 september, 28 november en 16 december. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 9

10 Voor Groen op 15 januari, 27 februari, 28 maart, 2 en 23 april, 14, 17, 21 en 22 mei, 12, 21 en 25 juni, 21 augustus, 17 september, 5 november en 6 december. Er is op 14 maart deelgenomen aan een pitchsessie bij het UWV. Tevens is er bij roulerende vergaderlocaties- de mogelijkheid voor de gastheer (partnerorganisatie of bedrijf in de sector) om de eigen producten en diensten of ontwikkelingen binnen de sector onder de aandacht van de partnerorganisaties te brengen Voorlichtingsbijeenkomsten, per sector, doorlopend Per instroomproject worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om potentiele deelnemers en partners vanuit de aanbodzijde o.a. te informeren over de instroomeisen voor de sector/branche, competenties etc. Deze waren er bv voor Beveiliging, Groen, Horeca en Zorg. Zie overzicht in de bijlage 2. Horeca : Op 28 juni voor potentiële kandidaten Passie voor de Gast Groen: - De voorbereiding voor een excursieprogramma voor alle mensen van gemeenten en UWV om hen een beeld te geven van de arbeidspotentie van de groene sector (beeldvorming en imago) - Er is op 25 september overleg geweest met AB Brabant over specifieke knelpunten en vragen in hun rol als werkgever/detacheringbureau/uitzendorganisatie in de groene sector Zorg: - 2 specifieke voorlichtingsbijeenkomsten op 23 en 30 oktober voor potentiele kandidaten WelSlagen en daarnaast nog 9 kandidaten individueel (telefonisch), - 2 specifieke voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiele kandidaten die belangstelling hebben voor de gehandicaptenzorg, op 20 en 22 november Techniek: - op 2 juli mogelijkheden voor medewerkers failliete bedrijven - 8 oktober: werkwijze Transfercentrum voor deelnemers Techniek Bijeenkomst sectorale ontwikkelingen 27 november 2012 Voor de bedrijfsadviseurs van het WSP is eind 2012 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de ontwikkelingen binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen en de Callcenterbranche m.i.v Deze zal ook in het najaar van 2013 worden georganiseerd Overige Sectorale deskundigheidsbevordering: Zakelijke Dienstverlening; - Voorlichting sector BVFi aan VMBO Decanen 19 september 2013 Er is een presentatie verzorgd over de kans beroepen en -sectoren aan de Decanenkring West-Brabant. Hierbij is specifiek ingezoomd op de instroom mogelijkheden voor Commercieel Medewerker Banken en Verzekeringswezen. (kansen/bedreigingen, imago, ontwikkelingen in de opleiding, branchevereisten, werkgelegenheid etc.) - Bijeenkomst sectorale ontwikkelingen Financiële beroepen 23 oktober 2013 Samen met ondernemers uit de sector en bedrijfsadviseurs van het WSP en het kenniscentrum is een werkgeverstafel georganiseerd over de ontwikkelingen binnen de sector. Hiervan is verslag gemaakt. De uitkomsten dienen als input voor sectorale plannen. Zorg: Zorgcafé 28 november 2013 Jaarlijks organiseert kenniscentrum Calibris in november in samenwerking met partners een Zorgcafé. Het Zorgcafé is een alliantiebijeenkomst van de Sectorgroep Zorg. In 2013 West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 10

11 is ervoor gekozen om zich te richten op de best-practices van enkele van de deelnemende zorginstellingen van de Sectorgroep Zorg en was het thema Gastvrijheid. Naast inleidende sprekers waren er 2 rondes van elk 3 workshops voor de ca. 30 deelnemers. Groen: - er is door deelnemers van het Prinsentuin College een bezoek gebracht aan twee basisscholen in de regio om hun enthousiasme voor de sector over te brengen op kinderen (imago verbetering van de sector) Techniek: - op 6 november werd de jaarlijkse relatiedag Technische opleidingsfondsen (TOF) georganiseerd. Naast sprekers over nieuwe ontwikkelingen en projecten konden de ca 45 deelnemers in groepen deelnemen aan interactieve workshops. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 11

12 3. Voldoende gekwalificeerde instroom 1. Plaatsing Gouden Lijst 2. Intersectorale Beroepenoriëntatie 3. Regionaal Leerwerkloket 3.1 Plaatsing Gouden Lijst Plaatsen van 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst Gemeenten, overheid, kenniscentra plaatsen in totaal 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst. Op deze lijst staan alle beroepen waarvan verwacht wordt dat hier de tekorten de komende jaren het grootst zullen zijn. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er vanuit een samenwerking met de sectorgroepen of (sub) regionaal wordt ingezet op bij voorkeur innovatieve trajecten om te komen tot deze plaatsing. Hiermee willen we niet alleen bereiken dat onbenut arbeidspotentieel geplaatst wordt, maar vooral inzicht krijgen in de manieren waarop dit bereikt wordt. Deze actie is dus vooral gericht op het ontdekken van nieuwe schakels tussen vraag en aanbod. Met de diverse gemeenten en partners worden aan de hand van prestatieovereenkomsten nadere afspraken gemaakt over de verschillende inzetten. Aan eind van 2013 wordt een regionale rapportage opgesteld waarbij de bevindingen als good practices kunnen dienen voor alle partners van de regio en ter voorbeeld voor de gehele provincie. Resultaat: 209 plaatsingen op de Gouden Lijst Atea Groep, gemeente Breda: Product: XXL Vacature- café Het organiseren van een evenement, waarbij zo n 30 werkgevers (met ieder zo n 3 tot 4 vacatures) een stand bemensen en op zoek zijn naar nieuw personeel. Daarvoor wordt warme en koude acquisitie gepleegd bij werkgevers, eventueel arrangementen georganiseerd rondom vakopleiding onder voorwaarden dat mensen direct in dienst treden bij de werkgevers. In de acquisitie wordt logischerwijs rekening gehouden met de kansrijke sectoren en vacatures op de gouden lijst. Op het evenement worden (afhankelijk van het thema) zo n 300 tot 500 uitkeringsgerechtigden uitgenodigd. Zij nemen hun cv s mee en lopen langs de stands. De werkgevers noteren de namen van mensen die zij interessant vinden. Ook de werkzoekenden noteren welke vacatures zij interessant vinden. Na het evenement worden speedmeets of anderszins gesprekken georganiseerd om de finale matching tot stand te brengen. Activiteiten: - 5 vacaturecafés XXL : Hieruit 150 plaatsingen gerealiseerd in 2013, uit evaluatie blijkt wel dat het grootste percentage niet duurzaam geplaatst is. Per evenement bezoekers. Gemiddeld werden door 25 werkgevers 50 vacatures aangeboden. 2 x is er met 7 werkgeversadviseurs een belmiddag georganiseerd waardoor er 160 werkgevers zijn benaderd. - 2 speedmeets Gemeente Bergen op Zoom: Product: Competentiecentrum Realiseren van kwalitatief goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 12

13 Inzet van het competentietestcentrum maakt zo veel als mogelijk ( 75 %) standaard deel uit van het traject naar werk. Binnen het competentietestcentrum worden de volgende testen afgenomen: - leerbaarheid - competentie - beroepskeuze - capaciteiten - motivatie Eigen personeel wordt opgeleid om deze testen te kunnen afnemen en direct te kunnen koppelen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Activiteiten: - Competentiecentrum is bijgesteld naar het gebruiken van testen in de bestaande workshop en te komen tot verdere professionalisering van de workshop. - De bijstelling is een gevolg van de goede resultaten van de bestaande workshop. Alle klanten met arbeidspotentieel volgen verplicht gedurende een hele week 3 dagdelen de workshop waarbij het de bedoeling is om klanten te leren solliciteren. Er is een deugdelijk CV aanwezig na verloop van de derde workshop. Indien klanten niet deelnemen aan de workshop heeft dat gevolgen voor hun uitkering of de vaststelling van het recht hierop. - Vanaf juli is een 4 e workshop toegevoegd met daarin een elevator pitch. - Toetsen en bespreken van concrete sollicitaties. - Werkgevers worden betrokken bij de workshops waardoor er onmiddellijk gematcht kan worden gemeente Roosendaal Product: Zorgdag en Samenwerking met SW bedrijf Doel is om 5 extra plaatsingen in de zorg te realiseren in De plaatsingen worden gerealiseerd door de werkmakelaren van de gemeente Roosendaal. Tevens zal de gemeente Roosendaal in samenwerking met de WVS-Groep 7 leerwerktrajecten opzetten met baangarantie. Activiteiten: - Samenwerking opgezet met EBN/ gemeente Roosendaal/ WVS om een opleidingstraject te starten in de beveiliging met intentie tot baangarantie na een jaar goed functioneren en behalen van diploma. WVS stelt een locatie ter beschikking voor de opleidingsplekken, gemeente Roosendaal de locatie van het Werkplein. - Afspraak met de vof WVS/ Vebego om geschikte kandidaten te plaatsen in de reguliere schoonmaak al dan niet in een beschermde werkomgeving met passende begeleiding voor minimaal 12 uur per week. - Afspraak met de gemeente Roosendaal/ WVS om uit het Groenproject, dat wordt gestart om kandidaten de gelegenheid te bieden door een praktijkstage ervaring op te doen in de groenvoorziening, geschikte kandidaten te bemiddelen naar een reguliere werkgever (hoveniers e.d.) - Plaatsing van een kandidaat in de Zorg: BBL-traject bij St. Groenhuijsen. - Per 1 september is Baanbrekend Roosendaal van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband met Randstad Nederland. Baanbrekend bemiddelt kandidaten (zittend bestand en nieuwe instroom). - Jongeren hebben deelgenomen aan de Werktop voor jongeren op 24 oktober Gemeente Etten-Leur Product: Werkgeversservicepunt Bijdrage leveren aan ontwikkelen instroomtrajecten in sectorwerkgroepen zorg, techniek, zakelijke dienstverlening en groen; Uitbouwen werkgeversnetwerk en acquisitie vacatures in de lijst van kansrijke sectoren; West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 13

14 Matching WWB-ers en nuggers op vacatures Gouden Lijst. Activiteiten: - Werkgeversnetwerk uitgebouwd en acquisitie vacatures uit de Gouden Lijst. - WWB-ers en niet-uitkeringsgerechtigden gematcht op vacatures in sectoren uit de Gouden Lijst. - Bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van instroomtrajecten in de regionale sectorwerkgroepen. Extra formatie ingezet ten behoeve van deelname aan de vier sectorgroepen. - Maandelijks informeren van werkcoaches ter bevordering van bekendheid met de Gouden Lijst en kansen op de arbeidsmarkt. - Alle werkzaamheden in het Werkgeversservicepunt zijn gericht op plaatsing op de Gouden Lijst, echter dit is geen doel op zich. Doel is om klanten op een passende baan te kunnen uitplaatsen. De Gouden Lijst wordt ingezet om de kansen in de regio op de lange termijn inzichtelijk te maken voor zowel werkgevers als klanten Gemeente Oosterhout Product: WerkLink De dienstverlening van WerkLink is erop gericht werkgevers te ondersteunen met de invulling van personeelsvraagstukken. WerkLink doet dit vanuit maatschappelijk belang dat iedereen in de samenleving een kans op werk verdient. Door extra inzet op werkgevers focussectoren meer plaatsingen realiseren op Gouden Lijst van West-Brabant. Activiteiten: - Regionale werkgevers bezocht om goed beeld te krijgen over bedrijf, medewerkers en vraag naar arbeid ( Meer dan 400 bezoeken in 2013). - Bijeenkomsten georganiseerd en bijgewoond met klantmanagers en werkcoaches om vraag naar arbeid bij regionale werkgevers in te vullen met passende werkzoekenden. Bijvoorbeeld: wekelijks regionaal matchingsoverleg bij WerkLink met klantmanagers van diverse gemeenten. - Werkzoekenden gesproken om passendheid te toetsen. - Werkgevers en werkzoekenden bij elkaar gebracht op een laagdrempelige wijze (bijv. 2 vacaturecafés op 13 juni en 31 oktober) Sectorgroep Zorg Product: WelSlagen Instroom in de Zorg voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werving en selectie, voortraject en instroom in de zorg op BBL niveau 2 en 3. Extra ondersteuning via personal coaching en extra taalcoaching Activiteiten: - Werving, selectie en testen op bekwaamheid, leerbaarheid en taal van 89 potentiele kandidaten voor WelSlagen. - Organiseren van sollicitatiegesprekken met werkgevers en plaatsen kandidaten. - Ontwikkelen van inhoud toeleidingstraject met ROC - Organiseren van werkgroepoverleg van praktijkopleiders van deelnemende instellingen om inhoudelijk het traject af te stemmen. - Begeleiden van kandidaten en personal coach om uitval te beperken - Afstemmingsoverleg met werkgevers Bevindingen: - Er zijn 3 kandidaten gestopt tijdens het voortraject (1 zwanger, 1 kan het fysiek niet aan en 1 wegens het niet aankunnen op emotioneel vlak). Bij werving volgende groep zullen gesprekken ingepland worden met potentiële kandidaten, personal coach en accountmanager van ROC. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 14

15 - Instellingen willen kandidaten geen BBL bieden na het behalen van startbewijs die aan de rand van voldoende functioneren zitten, omdat zij eigen personeel moeten ontslaan nav regeerakkoord. Instellingen zullen meer worden aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Resultaat: - 12 kandidaten hebben een BBL overeenkomst met de zorginstellingen - 1 kandidaat is in verband met huiselijk geweld geplaatst in een zorginstelling in het noorden van het land - Door 6 kandidaten is naar aanleiding van de werving een plaats gevonden. Gegevens worden opgevraagd in het 2 e kwartaal - Alliantiebijeenkomst over complementaire zorg in een doelgroepenhuis. Aanwezig ROC en zorginstellingen (22 februari) - Alliantiebijeenkomst over bewustwording en herkenning laageletterdheid op de werkvloer voor 16 leidinggevenden en praktijkopleiders door Taalvakwerk (5 maart) - Alliantiebijeenkomst werkbegeleiders en docenten van zorginstellingen over begleiding in diversiteit ( 4 juni) - Alliantiebijeenkomst Diversiteit voor ROC, welzijn en zorginstellingen (4 juni) Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening Product: Instroom Zakelijke Dienstverlening Realiseren van duurzame plaatsing van het aanbod UWV/gemeente en ROC (BBL) op de kansrijke beroepen zoals genoemd in de Gouden Lijst voor sector Zakelijke dienstverlening. - Behoeften van ondernemers peilen om het traject te bepalen. - Werving en selectie van kandidaten; voorlichting en intake kandidaten - Maatwerk traject, waarbij kan worden ingezet: - simulatieomgeving; - begeleide stage en/of - detachering Doel is duurzaam plaatsen op contract voor minimaal 12 uur p.wk. Activiteiten: - SecuTax-Beveiliger, project in de beveiliging. Er zijn 20 kandidaten geworven, hiervan zijn er 13 geselecteerd voor deelname uit diverse doelgroepen (55+, jongeren, WW, Wia) De uitvoering start op 12 augustus. Er wordt samengewerkt met B&V Safety BV, UWV, Leerwerkloket, Vos Taxi, gemeenten Moerdijk en Etten-Leur, DDD Hart-Werk reintegratiebureau en kenniscentrum ECABO. Deelnemers krijgen een een opleidng van 3 mnd bij Vitalis College. Na afloop krijgen ze een fulltime (detacherings) contract voor tenminste 6 maanden. - BIM (Bedrijven Industrieterrein Moerdjik) Ondernemers waarderen de samenwerking maar er is maar 1 vacature voor de zakelijke dienstverlening opgehaald. - Vlieguren, project voor de financiele beroepen is in de voorbereidende fase. UWV en gemeenten doen voorselectie kandidaten, ECABO en Interim Finance de intake van ca kandidaten uit de Ziektewet, WIA, Wajong, WAO (80%) of met een WWB uitkering (20%). - Na een simulatieomgeving worden de kandidaten duurzaam uitgeplaatst middels een detachering voor tenminste 6 maanden. - Passie voor de gast, regio overstijgend horeca project, zit in de voorbereidingsfase. Richt zicht op kandidaten uit de ziektewet, WIA, Wajong, WAO of WWB. Doelstelling is om 15 kandidaten in de horeca te laten instromen bij een werkgever of via detachering voor tenminste 6 maanden. Eventuele scholingsbehoefte wordt individueel bepaald en is ondersteunend aan beschikbare vacaturen. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 15

16 - Schoonmaak is een project in de voorbereidende fase. Er is een werkgeverstafel georganiseerd voor ondernemers uit de sector, deze vond geen doorgang wegens onvoldoende aanmeldingen. - ICT is ook in de voorbereidende fase. Er zijn gesprekken met partners en Radius College en er is een verkennend marktonderzoek in de regio gestart door kenniscentrum ECABO. Dit onderzoekt de vraag naar het ICT tussenniveau Dotnet en/of SAP-programmeur. - Voor de detailhandel kon n.a.v. een verkennend marktonderzoek door KC Handel een project worden opgestart. Individuele BBL-Leerlingen zonder leerbaan krijgen nu binnen 2 weken 2 kansrijke sporen aangeleverd middels de warme contacten van Kenniscentrum Handel. - Tijdens de overleggen van de sectorgroep Zakelijke Dienstverlening zijn de projectideeën steeds gepresenteerd aan de partners, om ze te toetsen en draagvlak te creëren bij de aanbodzijde. ( 22 januari Financiële beroepen, 14 maart Horeca en 13 juni Beveiliging). Bevindingen: - Ondanks door de regio beschikbare middelen blijkt het lastig om het financieel arrangement voor projecten te bouwen. Publieke partijen hebben hier weinig ervaring mee. Bovendien is niet 1 uniform bedrage om mee te rekenen. Deelnemers uit verschillende doelgroepen nemen immers diverse rugzakjes mee. Er zijn bovendien veel vragen over rijks- en provinciale subsidies die beschikbaar zijn gesteld ter bestrijding van de crisis. - Voor twee sectoren zijn Werkgeverstafels georganiseerd om de behoefte en draagvlak te peilen. Hoewel werkgevers het nut en belang inzagen, meldden zij zich niet aan waardoor de bijeenkomsten geannuleerd werden. Er is nu gekozen voor individuele benadering van de werkgevers. - Sectoroverstijgende projecten zoals BIM dreigen weg te zakken zodra de coördinatie of aansturing minder wordt, partijen gaan dan over tot de eigen core business. - Er is regelmatig een mismatch tussen kandidaten en vacatures. - De wil om op de lange termijn te denken, lijkt bij de partnerorganisaties niet altijd aanwezig te zijn. Veelal wordt gezocht naar een snel scorend succes = plaatsing. Resultaten: Sociale veiligheid : 20 intake, 10 geplaatst per 1/7/2013 Passie voor de gast, 8 intake, 0 plaatsingen Secu-tax, 20 intake, 15 gestart, 4 plaatsingen Individueel: 16 plaatsingen MBO-duaal Sectorgroep Techniek Project : Door samenwerking plaatsingen in de techniek Deelnemende partijen zijn: SWA, Installatietechniek, SVM Metaalunie, Werk&Vakmanschap, Kenteq. Deze partijen willen 20 werkzoekenden plaatsen in functies op de Gouden Lijst door instroomprojecten. Activiteiten: - Bij installatiewerk lopen verschillende instroomtrajecten voor o.a. de installatietechniek (oudere medewerkers) en infratechniek. Deze trajecten moeten rond september zijn ingevuld - Ook bij SVM loopt de afspraak dat zij 5 plaatsingen gaan verzorgen. Ook zij zullen in september starten. - Een instroomproject voor onderhoudsmonteurs (SWA) gaat niet van start vanwege het gebrek aan belangstelling van werkgevers. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 16

17 - Inmiddels zijn er ook gesprekken met Werk& Vakmanschap rond een project in de procestechniek. Het streven is dat zij 10 plaatsingen verzorgen. Naast procestechniek zijn gaat het ook over maintenance. - Er zijn verkennende gesprekken met CLR in Breda om in samenwerking met A+O Metalektro, oudere medewerkers die ontslagen zijn of binnenkort worden ontslagen, arbeidsfit te houden of te krijgen en ze dan uit te plaatsen bij andere technische bedrijven. - Servicepunt Techniek: tijdens de maandelijkse overleggen worden kansen en kandidaten met elkaar gedeeld. - De werkgroep Technisch Fondsen Overleg is een overleg tussen scholingsfondsen en kenniscentra met als agenda de instroom van jongeren in de techniek. Activiteiten: relatiedag voor scholen en intermediairs op gebied van scholing. Met Tune Techniek is afspraak gemaakt over het vormen van 1 loket waar alle inzetten op het bevorderen van instroom samen zullen komen. Bevindingen: - De werkgevers werken niet altijd mee aan het verstrekken van arbeidsovereenkomsten, die nodig zijn voor de verantwoording aan de subsidieverstrekker. - Bedrijven zijn terughoudend en/of nemen werknemers liever aan via een uitzendbureau. - Installatiewerk geeft aan dat het nu zeer moeilijk is om zij-instroom te plaatsen. Vanuit hun reguliere taak, het opleiden van jongeren voor de installatietechniek, is het al niet mogelijk om alle jongeren te plaatsen. Er wordt zelfs gesproken over een mogelijk collectief ontslag voor leerlingen die geen BPV plaats hebben. Hierdoor is vrijwel geen kans voor zij-instroom. Zij zijn wel in gesprek met een andere detacheerder van installatie-technisch personeel om toch ouderen te kunnen plaatsen. Hier is op uitzendbasis nog wel behoefte aan. Helaas zullen deze kandidaten dan niet meetellen met dit project. - SVM Metaalunie heeft nog geen overzicht op mogelijke plaatsingen van zijinstromers. Er hebben zich wel wat leerlingen gemeld. Momenteel wordt hard gewerkt om voor deze leerlingen een baan te vinden. - Werk en Vakmanschap is er in geslaagd om een drietal medewerkers te plaatsen in maintenance functies. Ze moeten dan een opleiding volgen service aan apparatuur en installaties uitstroom werktuigbouw en elektrotechniek. Helaas worden deze opleidingen niet in onze regio opgestart dit jaar. Ook is nog niet zeker of deze in Terneuzen of Rotterdam wel doorgaan. Hierdoor missen we nu 3 plaatsingen vanwege gebrek aan opleidingsaanbod. Dit is zeer wrang omdat maintenance een topsector is in de regio. Helaas ontbreekt het opleidingsaanbod. Resultaten: - 20 plaatsingen met arbeidsovereenkomst Sectorgroep Groen Project: 20 plaatsingen in de sector Groen De sectorgroep Groen wil bij UWV en gemeenten een dertigtal werkzoekenden werven waarmee ze in twee groepen voor een periode van 3 weken onder begeleiding van een coach en docent/trainer het loopbaan oriëntatietraject starten. Naast een aantal beroepsoriëntatie excursies, vak voorbereidende workshops, worden een aantal praktijkdagen op bedrijven aangeboden. Hierdoor ontstaat bij de werkzoekenden een goed beeld op de groene sector. Uitgaande van circa 30% uitval na deze 3 weken, zullen ongeveer 20 kandidaten overblijven waarbij het vervolgtraject gestart gaat worden. Hierna volgt een BBL traject op een voor hen passend niveau. UWV, gemeente, Prinsentuin College, AB-Brabant en Kernsupport nemen deel aan dit project West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 17

18 Activiteiten: Opzetten van een samenwerking tussen ROC Prinsentuin College en ALDO bv : Bij deze werkgever zijn loopbaanoriëntatie trajecten voor werkzoekenden. Naast jongeren, biedt het ook ruimte aan kandidaten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Bevindingen: - Bedrijven vinden het lastig om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder arbeidsgehandicapten) een kans te bieden. De bedrijven die dit wel doen, hebben ook bereidheid aangegeven deze kandidaten bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst aan te bieden. - De kandidaten die het loopbaanoriëntatietraject hebben doorlopen en zijn toegelaten tot de opleiding, zijn bijzonder gemotiveerd en een voorbeeld voor de reguliere studenten van het ROC. - Het opleidingsbedrijf gaat tevens de functie van regionaal meetingpoint voor de CIV T&U vervullen waardoor de oriënterende werkzoekende direct in contact komt met werkgevers - De strategische samenwerking met AB Brabant en Kernsupport creëert een groter netwerk waarbinnen de doelstellingen van de sectorgroep worden gedeeld en vergroot hiermee de kans op een succesvolle plaatsing. 3.2 Intersectorale Beroepenoriëntatie Beroepenoriëntatie is een instrument om de beroepen van de Gouden Lijst onder de aandacht te brengen van jongeren en werkzoekenden. In 2013 wordt gestart met een analyse om de personele instroom in de Gouden Lijst te vergroten met als doel een intersectoraal project gericht op beroepenoriëntatie voor Zorg, Groen, Zakelijke Dienstverlening en Techniek onder regie van kenniscentrum Calibris (stuurder sectorgroep Zorg). Activiteiten : Er is een analyse/onderzoek/inventarisatie naar INTERSECTORALE BEROEPENORIENTATIE uitgevoerd, gericht op de vier prioritaire sectoren (Groen, Zorg en Welzijn, Zakelijke dienstverlening en Techniek) in West-Brabant. Conclusies: 1. Actieve instrumenten voor intersectorale (IB) zijn nauwelijks voorhanden. 2. Actieve instrumenten voor (I)B voor werkzoekenden, jeugdwerklozen, baanwisselaars, stille arbeidsreserve zijn nauwelijks voorhanden. 3. Er bestaat geen stroomschema/stappenplan van oriëntatie naar evt. plaatsing op de kansrijke beroepen. 4. Er is geen monitoringsinstrument voor wat betreft het rendement van reeds bestaande instrumenten. Planning: Er een voorstel/plan van aanpak voor het ontwikkelen van intersectorale programma s waarbinnen 2 à 3 van de benoemde, prioritaire sectoren een rol spelen. Plan van aanpak is sterk gericht op jongeren in het kader van de zich sterk ontwikkelende Jeugdwerkloosheid). Deze pilot wordt later verbreed naar andere doelgroepen. In het vierde kwartaal is gestart met de ontwikkeling van de instersectorale programma s met de gezamenlijke partners Overheid, Onderwijs en Ondernemers onder regie van kenniscentrum Calibris. Dit vervolg wordt deels gefinancierd uit de rijksmiddelen beschikbaar gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 18

19 3.3 Regionaal Leerwerkloket Project: - Deelname aan de regionale sectorgroepen Zorg, Zakelijke Dienstverlening, Techniek en Groen - Leerwerkloket zorgt voor aanlevering van onbenut arbeidspotentieel aan de projecten geïnitieerd in de genoemde sectorgroepen. - Werkt actief mee aan de projecten intersectorale beroepenoriëntatie, deskundigheidsbevordering en gecoördineerde werkgeversbenadering. - zorgt bij de reguliere dienstverlening dat kandidaten geplaatst worden of dat advies leidt tot plaatsing op de Gouden Lijst. Resultaat: Activiteiten: Samenwerking: Werkgeversbenadering: Werklink en Go van de gemeente Oosterhout Werkmakelaars van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom WSP werkplein Etten-Leur Regionale WSP UWV Sectorgroepen CRM Doelgroepen: MDT(Multi Disciplinar Team) in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom met als doel om jongeren naar een startkwalificatie te brenegen Speedmeets gemeente Roosendaal Workshops bij gemeenten voor hun doelgroepen in de 4 weken wachttermijn Loopbaanheroriëntatiedag (concept Make a Move van het leerwerkloket) voor de werkzoekenden van het UWV Make a Move voor jongeren (gemeenten en UWV) tijdens de Werk3Daagse van UWV op 10 oktober 2013 Werkt mee bij de opzet van een sluitende aanpak voor jongeren met de gemeente Breda (ATEAgroep), UWV, RBL en Leerwerkloket. Laagdrempelig voor alle doelgroepen: West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 19

20 Bij de vijf grote gemeenten en UWV spreekuren voor alle doelgroepen, werkplekken en ICT ondersteuning van de gemeenten en UWV Bereikbaar via eigen website Leerwerkadvies.nl voor vragen en he maken van afspraken Bij mobiliteitsvraagstuk advies en ondersteuning werkgever en/of werknemer VMBO On Stage * Er is een stagiair van Florijn College aangesteld bij het Leerwerkloket West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 20

21 4. Nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit Om de ambitie werkenden behouden voor de arbeidsmarkt te realiseren, wordt bijgedragen aan het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum waarbij werkenden van werk naar werk geholpen worden. Flexibiliteit en mobiliteit zijn hierbij nadrukkelijke thema s. ACE verzorgt voorlichting aan de werkgevers over de thema s: van deeltijd naar deeltijd+ en behoud van ouderen voor de arbeidsmarkt door middel van mobiliteit en flexibiliteit. Bijkomend effect is dat de instroom naar een WW-, WWB uitkering wordt verminderd. ACE gaat 45 plaatsingen van werk-naar-werk op de Gouden Lijst realiseren. Activiteiten: - Workshop 14 maart: van zilver naar goud. Deze workshop gaf inzicht in de vooroordelen die de werkgevers mogelijk zouden kunnen hebben t.a.v. oudere werknemers. In totaal bezochten 60 mensen deze workshop. - Tijdens de opening van het Transfercentrum werd er een ruimte geregeld voor de Stichting 55+. Deze stichting zorgt voor een platform om de oudere werknemer aan het werk te helpen. Diverse leden van deze stichting zijn voorgesteld op vacatures binnen het ACE netwerk. - Vrijdag 14 juni werd het samenwerkingsconvenant met het UWV ondertekend. Voor deze dag waren 6 kandiaten uit de Wajong (2) en WGA (4) doelgroep uitgenodigd de dag met werkgevers en dienstverleners mee te maken. De WGA kandidaten waren oudere werknemers. Tijdens deze dag is een kandidaat WGA gematcht op een werkervaringsplaats. - Drie keer per maand is er een kringbijeenkomst. Tijdens deze kringbijeenkomsten worden werknemers van de ACE werkgevers gematcht op vacatures, stages en werkervaringsplaatsen. Daarnaast wordt met en tussen werkgevers kennis gedeeld over flexibiliteit en mobiliteit. - Tijdens de plenaire bijeenkomst van 17 september werd de workshop van parttime naar parttime plus verzorgd. In totaal bezochten 102 mensen deze druk bezochte plenaire bijeenkomst. Ook de workshop van parttime naar parttime plus werd goed bezocht, met circa 55 personen. - Voortvloeiend uit het contract dat ACE/ Transfercentrum met het UWV regio West Brabant heeft gesloten zijn er in de maand november twee bijeenkomsten georganiseerd om WAJONGeren en WGA kandidaten aan het werk te helpen bij werkgevers in de regio. Op 12 november kwamen zo n 60 genodigden bij elkaar om te luisteren naar de mogelijkheden van MVO vanuit verschillende invalshoeken en lag het accent vooral op kennisdeling. De bijeenkomst van 28 november is door UWV geannuleerd ivm te weinig aanmeldingen. - Regulier heeft ACE drie keer per maand kringbijeenkomsten ondersteund in de regio. Tijdens deze kringbijenekomsten worden werknemers van de ACE werkgevers gematcht op vacatures, stages en werkervaringsplaatsen. Daarnaast wordt met en tussen werkgevers kennis gedeeld over flexibiliteit en mobiliteit. - Daarnaast zijn er tbv kennisuitwisselen 4 studiemiddagen en 4 denktanksessies georganiseerd waar ACE werkgevers en ACE+ dienstverleners samen werken aan het verbeteren van kennisniveau en producten. - In 2013 zijn er diverse leerlijnen opgestart door ACE+ dienstverleners. Met name de coach-buddy leerlijn van Avans die met 5 coaches en 5 buddy s succesvol was. Deze groep heeft besloten olv Avans hiermee verder te gaan en Avans start een tweede groep in Olv Phidelity is in het weekend van oktober een topgroep geformeerd van werkgevers binnen ACE netwerk. Thema was de veranderende rol van HR binnen een diversiteit van (veranderende) bedrijven. Ook hieraan wordt een vervolg gegeven in Op 31 oktober is Dag van de Arbeidsmobiliteit gehouden. Op deze dag wisselden werknemers van de ACE bedrijven voor een dag van plaats met elkaar en keken daarmee West-Brabant Werkt en Pakt door! eindverslag 2013 Pagina 21

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Versie 1.0 (definitief) Datum 08-08-2012 Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Inleiding: Op verzoek van de provincie Noord-Brabant en de Regio

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 -

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 217 maart DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Gerealiseerd Prognose 217 Gerealiseerd % Aanmeldingen 149 4 37,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Een introductie van een integrale aanpak van statushouders op de arbeidsmarkt.

Een introductie van een integrale aanpak van statushouders op de arbeidsmarkt. Een introductie van een integrale aanpak van statushouders op de arbeidsmarkt. PROJECT KWEEKVIJVER MEDEWERKERS LOGISTIEK-GEVELREINIGER- DIENSTVERLENING VOOR STATUSHOUDERS MET EENJARIGE BAANGARANTIE Gemeenten:

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

heeft u dagelijks te maken met vragen op het

heeft u dagelijks te maken met vragen op het Als werkgever in de sector zakelijke dienstverlening heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg Regionaal sectorplan Presentatie Utrechtzorg dinsdag 19 november 2013 Missie Utrechtzorg Het samen met de deelnemers en stakeholders in balans brengen van de regionale arbeidsmarkt in de sector Zorg en

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 -

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 216 t/m september DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Aantallen Prognose heel 216 Gerealiseerd Aanmeldingen 353 4 88,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Door Leren en Werken elkaar versterken

Door Leren en Werken elkaar versterken Door Leren en Werken elkaar versterken Missie Leerwerkloketten stimuleren mensen een leven lang te leren, zodat ze kunnen participeren. Leerwerkloketten SAMENWERKING tussen Onderwijs Overheid Ondernemers

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden:

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: Curriculum Vitae Naam Evers Voornaam Martijn E-mail martijn@mindgap.nl Website www.mindgap.nl Geboortedatum/plaats 1 november 1968 te Apeldoorn Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06-51192632 Profiel

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Het Clickt. De unieke match tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt

Het Clickt. De unieke match tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt Het Clickt. De unieke match tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt administratietoppers.nl,bepaaljouwtoekomst.nl,beroepencheck.nl,beroepenwijzer.nl,beroep sopleidingengids.nl,bijbanenkrant.nl,destagekrant.nl,lerenenwerkenindegrootdetailhandel.

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie!

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie! Groepsbijeenkomst Kennismaken; Baanbrekers & Participatiewet; Opdrachten inspanningsperiode; Inloopspreekuur; Wat kunt u van ons verwachten: voorbeelden!; Transferium & Mobiliteitscentrum; Sociale kaart.

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk Aanvraagformulier (Regionaal) coördinerend persoon: Naam Inge Willems Functie Coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf Organisatie Gemeente s- Hertogenbosch-Weener XL Telefoonnummer 06-51133795

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: martijn@mindgap.nl

Curriculum Vitae. Profiel. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: martijn@mindgap.nl Curriculum Vitae Naam Evers Voornaam Martijn E-mail martijn@mindgap.nl Website www.mindgap.nl Geboortedatum/plaats 1 november 1968 te Apeldoorn Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06-51192632 Profiel

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 1. Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners.

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE KRAAMTALENT GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE donderdag 7 juni 2012 - dia 2 KNELPUNTEN BEDRIJVEN ONDERTEKENING CONVENANT 27-01-2010 Verouderd personeelsbestand Afname animo bij jongeren voor de Kraamzorg Door

Nadere informatie

Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden

Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden sprekers Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad Ida Dral -!DE Advies voor innovatie en verbinding

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Samen aan de Slag. Methodisch werken

Samen aan de Slag. Methodisch werken Samen aan de Slag Methodisch werken Werkplein Drentsche Aa Remco Bruggink Organisatieadviseur Financiën en Bedrijfsvoering Werkplein Drentsche Aa Marije Baarschers Preventiemedewerker Werkplein Drentsche

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak Bijlage I Resultaten ondernemers Werktopaanpak Tabel 1. Achtergrondkenmerken ondernemers Gemeente 1= Doetinchem 2= Groesbeek/ Ubbergen/ Millingen a/d Rijn 3= Hilversum 4= Lansingerland 5= Zaanstand Sector

Nadere informatie

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Gemeente Kampen, Social Return Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Focus op drie punten Bouwblokkenmethode is aangepast aan huidige wet- en regelgeving. Belangrijk: hoogste waarde geldt!

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

Icoon-project visiegroep WENS Oog voor je CV

Icoon-project visiegroep WENS Oog voor je CV Icoon-project visiegroep WENS Oog voor je CV Thema Ambitie Steekwoorden Werkgelegenheid De gemeente stimuleert/faciliteert starters en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en gaat daartoe

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT WELSLAGEN DIVERSITEIT WEST BRABANT Start: februari 2013 Versie: 1.0 Datum: 23-07-2012 2 Inleiding Vanaf het jaar 2007 wordt er in de regio West Brabant intensief samen gewerkt aan

Nadere informatie

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1 Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 2 1.1. SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Nissewaard

Nadere informatie