PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB"

Transcriptie

1 PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

2 PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven samengevat. Aan de brochure zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de regeling gelden dan de statuten en reglementen van het pensioenfonds. Deze vindt u op de website onder de Infobalie w13

3 PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN Het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) biedt deelnemers naast het levenslange ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum (dit is de eerste dag van de maand waarin u recht krijgt op een AOW-uitkering) ook een verzekering voor partnerpensioen. Als de deelnemer overlijdt vóór de pensioendatum ontvangt de partner zolang hij of zij leeft pensioen van PGB. Standaard is dat 70% van het te bereiken ouderdomspensioen 1. Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering bij uw overlijden moet er sprake zijn van een partner. Met een partner wordt bedoeld degene met wie u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of samenwoont. Voor ongehuwd samen wonenden worden een aantal voorwaarden gesteld. In deze brochure wordt daarop ingegaan. Pensioendatum: de eerste van de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. De brochure is bestemd voor deelnemers die ongehuwd samenwonen en hun partner voor de verzekering van het partnerpensioen willen aanmelden. U leest welke voorwaarden van toepassing zijn en hoe u uw partner kunt aanmelden. Wie komt in aanmerking voor het partner pensioen voor ongehuwd samenwonenden? Een partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden kan worden verzekerd voor de volgende samen woningsrelaties: man-vrouw; vrouw-vrouw; man-man. Ook familierelaties als neef-neef en broer-zus zijn inbegrepen. Uitgezonderd zijn familierelaties in rechte lijn zoals ouder-kind en grootouder-kleinkind. 1. Als u eerder een andere relatie bent aangegaan, kan het partnerpensioen lager uitvallen. Het partnerpensioen is ook minder wanneer bij een waardeovername geen of minder partnerpensioen is meegekomen. Bezoek voor meer informatie ook de internetsite van PGB (www.pensioenfonds pgb.nl). Via mijnpgbpensioen.nl heeft u digitaal toegang tot uw persoonlijke pensioengegevens. 33

4 Ongehuwd samenwonenden niet automatisch verzekerd voor partnerpensioen. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen voor ongehuwden moet worden voldaan aan drie voorwaarden. 1. Deelnemer U bent deelnemer of bent deelnemer geweest aan PGB. Aanmelding voor partnerpensioen is mogelijk tot de pensioendatum. 2. Gemeenschappelijke huishouding Daarnaast vormen u en uw partner een gemeenschappelijke huishouding. Die samenwoning moet aan de volgende voorwaarden voldoen: uw gemeenschappelijke huishouding heeft ten minste zes maanden geduurd. Eerder aanmelden kan, maar de verzekering van het partnerpensioen gaat in nadat aan de halfjaarseis is voldaan; u en uw partner staan op hetzelfde adres ingeschreven; uw gemeenschappelijke huishouding is vastgelegd in een notariële samenlevingsovereenkomst. De samenlevingsovereenkomst is opgemaakt door een notaris. De volgende gegevens zijn erin opgenomen: het feit dat u en uw partner beiden ongehuwd zijn; dat u met uw partner een gemeenschappelijke huishouding voert; de datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is begonnen; de datum waarop de samenlevingsovereenkomst bij de notaris is gepasseerd. De notaris zal u een afschrift van de overeenkomst overhandigen. Dit afschrift (kopie) stuurt u naar het pensioenfonds. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat het fonds kennis kan nemen van de inhoud van de samenlevingsovereenkomst, kunt u in plaats daarvan een kopie van het eerste en het laatste blad van die overeenkomst (voorzien van de handtekeningen en de stempel van de notaris) insturen. Soms kan ook een ander officieel document toereikend zijn. Bijvoorbeeld een testament, een koopovereenkomst met verblijvingsbeding of een notarieel uittreksel. In die documenten moeten wel dezelfde onderwerpen naar voren komen zoals die bij de samenlevingsovereenkomst zijn genoemd. Als u meent over zo n document te beschikken, kunt u het beste contact op nemen met de afdeling Klantenservice. 4

5 3. Melding gemeenschappelijke huishouding Er is geen automatisch recht op partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden. Om in aanmerking te komen voor de verzekering van partnerpensioen moet u uw gemeenschappelijke huishouding bij het fonds melden. Dit doet u door het formulier aanmelding partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden in te vullen en op te sturen. Dit formulier kunt u downloaden via de website. U kunt ook bellen met afdeling Klanten service, tel Wij sturen het dan toe. Met het formulier stuurt u het notarieel afschrift (kopie) van de samen levingsovereenkomst of een notarieel uittreksel hiervan mee. Wanneer aanmelden? Als u uw partner niet aanmeldt, is uw partner niet verzekerd. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk het pensioenfonds de vereiste documenten toe te sturen zodra u aan de voorwaarden voldoet. Wat als u en uw partner beiden deelnemer zijn? In de situatie dat zowel u als uw partner deelnemer zijn of zijn geweest, zult u beiden het formulier aanmelding partnerpensioen voor ongehuwd samen wonenden moeten invullen en opsturen. U verzekert dan elkaar voor partnerpensioen. In dit geval hoeft maar één van de partners de overige vereiste documenten op te sturen. De ander kan volstaan met een verwijzing naar de aanmelding van de partner, die de originele bescheiden naar het pensioenfonds heeft opgestuurd. Formulier aanmelding partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden vindt u op de PGB website bij uw branche onder Informatiebalie > informatie deelnemer > formulieren deelnemer. Aanmelding en dan? Bericht van registratie Het pensioenfonds ontvangt uw aanmeldingsformulier met het bijgesloten document. Als aan de voorwaarden is voldaan, krijgt u bericht dat u en uw partner voor partnerpensioen staan geregistreerd. Mocht nog niet aan alle voorwaarden zijn voldaan dan krijgt u ook daar zo snel mogelijk bericht van. Wijzigingen De eventuele aanspraak van de partner op partnerpensioen wordt opgebouwd tot het einde van de periode waarin u samenwoont. De partner behoudt bij beëindiging van de samenwoning het recht op het inmiddels opgebouwde partnerpensioen. Die periode moet goed af te bakenen zijn. 5

6 Het is daarom in uw belang dat u veranderingen in de burgerlijke staat, overlijden van de partner, beëindiging van de samenwoning etc. direct meldt aan het fonds. Veranderingen kunt u zelf of via uw werkgever aan het pensioenfonds doorgeven. Als aan de voorwaarden is voldaan heeft uw partner als u overlijdt voor uw pensioneren recht op een uitkering. Dit is het partnerpensioen. Waarvoor is mijn partner verzekerd op het moment dat de aanmelding heeft plaats gevonden en ik bericht van registratie heb ontvangen? Bij uw overlijden heeft uw partner dan recht op een uitkering. Dit is het partner pensioen. Hoeveel pensioen uw partner van PGB krijgt als u komt te overlijden, is niet eenvoudig te zeggen. Het maakt uit wanneer u overlijdt en hoe het partnerpensioen in uw pensioenregeling is verzekerd. Het partnerpensioen kan op opbouwbasis, op risicobasis of via een mengvorm verzekerd zijn. Bij verzekering op opbouwbasis spaart u voor partnerpensioen. Bij ver zekering op risicobasis is dat niet het geval. U betaalt alleen voor het risico van overlijden vóór uw pensioendatum. Als u tijdens uw huidige dienstverband overlijdt Zolang u bij uw huidige werkgever werkt en pensioen bij PGB opbouwt, ontvangt uw partner 70% van het te bereiken ouderdomspensioen 2. De tijd tot uw pensioendatum wordt dan ook meegeteld. Als u ná pensionering overlijdt Als u gepensioneerd bent en komt te overlijden, ontvangt de partner alleen het opgebouwde partnerpensioen. Hoeveel dat precies is, hangt van uw pensioenregeling en uw keuze bij pensionering af. Uw werkgever kan het partnerpensioen zoals gezegd op drie manieren hebben geregeld: volledig op opbouwbasis, 50% op opbouwbasis en 50% op risicobasis of volledig op risicobasis. In de pensioenovereenkomst tussen u en uw werkgever is aangegeven hoe het partnerpensioen is verzekerd. Volledig op opbouwbasis Bij volledige verzekering op opbouwbasis spaart u niet alleen voor uw ouderdomspensioen maar ook voor partnerpensioen. Het partnerpensioen 2. Als u eerder een andere relatie bent aangegaan, kan het partnerpensioen lager uit vallen. Minder partnerpensioen wordt ook uitgekeerd wanneer bij een waardeovername door PGB geen of minder partnerpensioen is meegekomen. 6

7 wordt alleen als u overlijdt uitbetaald maar kan bij pensionering worden uitgeruild voor een extra ouderdomspensioen. Bij een volledige verzekering ontvangt uw partner als u overlijdt standaard 70% van het bereikte ouderdomspensioen. 50% op opbouwbasis en 50% op risicobasis Wanneer het partnerpensioen bij uw werkgever voor de helft op opbouwbasis en voor de helft op risicobasis is verzekerd, wordt bij overlijden ná pensionering alleen het opgebouwde partnerpensioen uitgekeerd. Het partnerpensioen komt dan niet uit op 70% van het bereikte ouderdomspensioen maar op de helft ervan. De risicopremie is betaald voor de verzekering van partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering. Volledig op risicobasis Wanneer het partnerpensioen volledig op risicobasis is verzekerd, ontvangt de partner bij overlijden van de deelnemer ná pensionering standaard géén partnerpensioen van PGB. De risicopremie is betaald voor de verzekering van partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering. Uitruilkeuze Op het moment van pensionering kunt u ervoor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor (meer) partnerpensioen. Als u kiest voor herschikking van uw pensioen kan desgewenst weer 70% van het ouderdomspensioen worden verzekerd voor partnerpensioen. Maar u krijgt dan minder ouderdomspensioen. Conclusie Zolang u blijft deelnemen aan de pensioenregeling kan de achterblijvende partner bij overlijden vóór de pensioendatum rekenen op 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Bij vertrek uit de branche of bij pensionering wordt het partnerpensioen gebaseerd op het daadwerkelijk opgebouwde pensioen. Dat kan, afhankelijk van de afspraken van uw werkgever met PGB, dus variëren tussen de 0 en 70%. U kunt indien nodig extra partnerpensioen opbouwen. In de brochure PGB Partnerpensioen Plus, extra zekerheid voor nabestaanden, leest u hier meer over. Die vindt u op de website. 7

8 TOT SLOT... Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan helpen wij u graag verder. Voor meer informatie over de pensioenregeling of uw persoonlijke situatie kunt u ons bellen, en of schrijven. U kunt natuurlijk ook terecht op onze website. De internetsite biedt veel informatie, actueel nieuws en mogelijkheden om uw pensioen te berekenen. Via MijnPGBpensioen kunt u uw persoonlijke pensioensituatie en die van uw eventuele partner in beeld brengen. Inclusief het pensioen van de overheid (AOW en Anw). Ook kunt u zich via MijnPGBpensioen aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. In de toekomst wordt ook andere informatie digitaal verzonden. Dat bespaart het pensioenfonds kosten. Wanneer u nog niet over een account beschikt kunt u zich registreren via De afdeling Klantenservice is iedere werkdag tussen 8.00 en uur bereikbaar via of via U kunt het telefoonnummer of adres ook gebruiken voor het aanvragen van brochures, informatie over het pensioenfonds, het pensioenreglement en het gevoerde (beleggings)beleid, het jaarverslag en het uitvoeringsreglement. Deze informatie is ook te vinden op de website van het pensioenfonds. Bezoekadres: Pensioenfonds PGB Zwaansvliet AP Amsterdam Correspondentieadres: Pensioenfonds PGB Afdeling Klantenservice Postbus CA Amsterdam Telefoon: Internet: en 8

9 RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 9

10 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN (PGB) PGB verzorgt in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties de pensioenregeling voor deelnemers en gewezen deelnemers die werken of gewerkt hebben in de grafimediabranche, het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf en de verf- en drukinktindustrie. De pensioenregeling voor deze branches is verplicht gesteld. Zo willen cao-partijen door eenvoudige toegang tot de regeling solidariteit onder alle werknemers bereiken met als nevendoelstelling een kostenefficiënte levering zonder winstoogmerk. Het fonds biedt verwante ondernemingen en verwante branches de mogelijk heid tot vrijwillige deelname en aansluiting. De uitgeverijsector maakt daar vanaf 2008 gebruik van. Veel uitgeverijen hebben hun pensioenregeling sindsdien bij PGB ondergebracht. Met ingang van 2012 verzorgt het fonds ook de pensioenregeling voor een aantal bedrijven uit de papier-, kunststof- en rubberindustrie. En met ingang van 2013 neemt ook een aantal bedrijven uit de chemische en farmaceutische industrie deel. Op verzoek van ondernemingen uit die sectoren is de werkingssfeer uitgebreid. Schaalgrootte wordt steeds belangrijker om de pensioenperspectieven van de deelnemers en pensioengerechtigden veilig te kunnen stellen. PGB wil daarom zijn financiële kracht en buffers, in samenwerking met ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, verder versterken met pensioenfondsen van verwante branches en ondernemingen, onder meer in de informatie- en mediasector, ook wel de creatieve sector genoemd. Zwaansvliet AP Amsterdam Postbus CA Amsterdam Tel

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie