Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV"

Transcriptie

1 Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij Axa Belgium nv, door bemiddeling van Vanbreda Risk & Benefits, heeft als ingangsdatum DEEL 1 : BASF ACTIEVEN (Polisnummer ) Wie geniet van deze verzekering? Als personeelslid met een contract van onbepaalde duur of bepaalde duur, evenals een stagiair Programmawet wordt u automatisch bij deze verzekering aangesloten vanaf de dag van indiensttreding, doch ten vroegste op de aanvangsdatum van de polis. U kan ook, ten persoonlijke titel, de leden van uw gezin aansluiten bij deze collectieve polis vanaf de dag van het recht op aansluiting (huwelijk, aanvang officiële samenwoonst, geboorte). Indien de vraag tot aansluiting niet gebeurt binnen de 2 maanden volgend op de dag van het recht op aansluiting, dan spreken we verder van een laattijdige aansluiting. Onder leden van het gezin wordt verstaan: - uw echtgenoot of echtgenote - de persoon die officieel samenwoont met de medewerker in echtelijke gemeenschap - de kinderen van de medewerker, de echtgenoot, de echtgenote of de samenwonende partner, welke kinderbijslag genieten en onder hetzelfde dak wonen als de medewerker ofwel bij de gescheiden partner van de medewerker wonen - diezelfde kinderen die geen kinderbijslag genieten, op voorwaarde dat zij niet gehuwd zijn en ofwel onder hetzelfde dak wonen als de medewerker ofwel bij de gescheiden partner van de medewerker wonen - andere kinderen dan deze van de aangeslotene op voorwaarde dat zij van gezinsvergoeding genieten, onder hetzelfde dak wonen als de aangeslotene en door deze onderhouden worden. Ofwel sluit enkel de echtgenoot, echtgenote of partner aan, ofwel de echtgenoot, echtgenote of de samenwonende partner en alle voornoemde kinderen. In het laatste geval kan uitzondering gemaakt worden voor gezinsleden welke reeds bij hun werkgever verzekerd zijn. De dekking wordt beëindigd bij (brug)pensionering en uiterlijk op de leeftijd van 65 jaar. Bij de (brug)pensionering kan de dekking verdergezet worden voor uzelf en de reeds aangesloten gezinsleden volgens de voorwaarden beschreven in Deel 2 en Deel 3 van deze toelichting. Hiertoe dient de werknemer een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraars, via BASF Antwerpen, vóór de dag van de (brug)pensionering. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 1

2 Bij overlijden kan de dekking verdergezet worden voor de reeds aangesloten gezinsleden. Hiertoe dient de werkgever een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraars binnen de twee maanden volgend op het overlijden. Zijn er medische formaliteiten? De aansluiting van de medewerkers gebeurt zonder medische formaliteiten. De aansluiting van de gezinsleden gebeurt zonder medische formaliteiten. Bij laattijdige aansluitingen is de aansluiting echter afhankelijk van de gunstige beoordeling van een medische vragenlijst door de verzekeraar. Zijn er wachttijden? Voor de medewerkers en bij tijdige aansluiting zijn er geen wachttijden. Voor laattijdige aansluitingen is een algemene wachttijd (=periode ingaand bij de aansluiting en tijdens dewelke er geen dekking is) van drie maanden van toepassing en een wachttijd van 24 maanden voor bevallingen. Voor ongevallen en een beperkt aantal acute infectieziekten is er geen wachttijd. Wat dekt de verzekering? De gedekte risico's zijn ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling. In het hospitaal Voor zover een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend (dus niet noodzakelijk een ligdag of overnachting, zodat de opname in een zogenaamde one-day-clinic gedekt is als er kosten voor verblijf zijn aangerekend): - de kosten voor gezondheidszorgen (verblijf, erelonen, geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen, voor geneesmiddelen en voor het mortuarium bij overlijden in het hospitaal) - de kosten voor vervoer per ziekenwagen worden onbeperkt terugbetaald in België. Verder wordt tussengekomen in de helihulp in België, voorzover de uitzonderlijke en dringende omstandigheden dit vereisen. Indien de ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - de kosten voor noodzakelijke en dringende repatriëring naar België, bestaande in het verschil tussen de prijs van een normale terugreis en de werkelijk uitgegeven kosten voor het vervoer van de gekwetste of zieke verzekerde. Deze vervoerkosten worden vergoed tot maximum 619,73 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. - de verblijfskosten van een donor. Indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - wanneer een ouder blijft overnachten bij een gehospitaliseerd kind jonger dan 12 jaar, worden de verblijfskosten van de ouder vergoed tot 49,58 EUR per nacht met een maximum van 5 nachten per hospitalisatie. Buiten het hospitaal - de medische kosten die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie en die werden gemaakt binnen een termijn van 2 maanden vóór en 6 maanden na de hospitalisatie - de kosten voor de huur van rolstoelen, krukken en aërosol naar aanleiding van een hospitalisatie worden vergoed tot 100 % wanneer de mutualiteit tussenkomt en 50 % wanneer ze niet tussenkomt. Voor de huur van andere hulpmiddelen zal de verzekeraar dossier per dossier oordelen. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 2

3 - de kosten voor gezondheidszorgen voor de volgende ziekten, zelfs indien er geen hospitalisatie plaatsvindt: Kanker, leukemie, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, poliomyelitis, cerebrospinale meningitis, typhus, encephalitis, miltvuur, tetanos, cholera, diabetes, tuberculose, virale hepatitis, nieraandoening die een dialysebehandeling vereist, pokken, ziekte van Crohn, amyotrofe lateraal sclerose, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, malaria, mucoviscidose. Deze ziekten zijn uiteraard ook gedekt in geval van hospitalisatie. Opmerking: - Voor de werknemer en voor de tijdig aangesloten gezinsleden zijn de kosten voor voorafbestaande aandoeningen gedekt. - Voor laattijdig aangeslotenen worden de kosten voor voorafbestaande aandoeningen nooit terugbetaald De verzekerde heeft de vrije keuze van geneesheer (die wettelijk gemachtigd is te praktizeren) en verpleeginrichting. Welke zijn de maximum waarborgen? (na tussenkomst ziekenfonds of andere organismen) - Voor de kosten in het hospitaal en de kosten buiten het hospitaal in de periode 2 maanden vóór en 6 maanden na de hospitalisatie: onbeperkt - Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten: onbeperkt - De kosten voor prothesen, hartstimulatieapparaten, voor orthopedische apparaten, van morfinepomp, van neurostimulatoren, van coronaire stents, van pijnpleisters, van endoscopisch materiaal, van brilglazen voorgeschreven door een oogarts, van tandheelkundige zorgen en behandelingen worden terugbetaald na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering en voor zover zij rechtstreeks verband houden met de oorzaak van de behandeling in de verpleeginrichting. Indien er geen wettelijke tussenkomst is, wordt het terugbetalingspercentage herleid naar 50 % van de werkelijke prijs. - Voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot hospitalisatie, wordt de terugbetaling beperkt tot de kosten gemaakt gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van hospitalisatie van twee jaar te rekenen vanaf het begin van de eerste hospitalisatie. - Zijn eveneens gedekt, de kosten van homeopathie, acupunctuur en chiropraxis, voor zover door een geneesheer voorgeschreven. De terugbetaling is beperkt tot een maximum van 247,89 EUR per verzekeringsjaar en per verzekerde. - Voor een gewone bevalling is er een plafond van 1.500,00 EUR. Een gewone bevalling is een bevalling zonder complicaties. Ook een bevalling met keizersnede valt niet onder het begrip gewone bevalling. - Bij thuisbevalling worden de medische kosten en de kosten voor kraamhulp vergoed aan 100% mits tussenkomst van het ziekenfonds. - Bij een poliklinische bevalling zijn de kosten in het hospitaal gedekt zoals bij een gewone bevalling. De kosten voor kraamhulp en verpleegkundige hulp binnen de 12 dagen na de bevallingsdatum worden in aanmerking genomen voorzover de kraamhulp geleverd is door een erkend centrum voor kraamhulp en voor maximum 6 uren per dag. De kosten voor kraamhulp worden per bevalling (ongeacht eenling of meerling) beperkt tot een absoluut bedrag in functie van het aantal ligdagen aangerekend in het hospitaal: - 0,1 of 2 ligdagen : 495,79 EUR - 3 of 4 ligdagen : 371,84 EUR - De palliatieve zorgen vallen onder de toepassing van deze verzekering. Ze zijn gedekt in het hospitaal, in de pre-post-periode en onder de dekking zware ziekten. Bij zorgen buiten het hospitaal is er 100% tussenkomst wanneer er wettelijke tussenkomst is en 50% wanneer er geen wettelijke tussenkomst is. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 3

4 - De verzekeraars verlenen tussenkomst voor spataderkousen. Verder wordt de aankoop of huur van een apparaat ter voorkoming van wiegendood door de verzekeraars ten laste genomen, voor zover dit apparaat door het ziekenhuis wordt afgeleverd op voorschrift van de behandelende arts in het hospitaal. Is er een vrijstelling? De tussenkomst van de verzekeraars gebeurt steeds na tussenkomst van de wetgeving op de sociale zekerheid, de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk, evenals van de reeds onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk. Er is geen vrijstelling van toepassing indien de verzekerde kiest voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Indien de verzekerde kiest voor een opname in een éénpersoonskamer, dan blijven per verzekeringsjaar en per verzekerde de eerste 123,95 EUR (gedekte) kosten ten laste van de verzekerde. Men spreekt van een opname in een éénpersoonskamer indien er minstens één ligdag is aangerekend in een éénpersoonskamer. De eventuele vrijstelling wordt slechts éénmaal toegepast indien de hospitalisatie en bijhorende pre- en postperiode gespreid is over twee opeenvolgende verzekeringsjaren. De nog openstaande vrijstelling komt te vervallen bij het overlijden van de verzekerde tijdens de hospitalisatie. Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten is er geen vrijstelling. Voor de medewerker met een contract van (on)bepaalde duur of een stagiair Programmawet die een eventuele vrijstelling te zijne laste heeft, wordt het effectieve bedrag van de vrijstelling volledig ten laste genomen door de werkgever. Het bedrag van de vrijstelling wordt door Vanbreda aan de betrokken medewerker teruggestort op het moment van de afrekening van de hospitalisatiefactuur. Welke kosten worden niet vergoed? Zijn van de waarborg uitgesloten: De kosten die het gevolg zijn van: - oorlogsfeiten, - burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er niet aktief aan heeft deelgenomen, - de opzettelijke daad van de verzekerde, zelfmoordpoging, - het niet-therapeutisch gebruik van verdovende middelen, toxicomanie, alcoholisme of langdurige en bestendige alcoholintoxicatie; De kosten gedaan voor: - de esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen, behalve voor plastische herstellende heelkunde, - niet-wetenschappelijk beproefde behandelingen, - de door de wettelijk verplichte verzekering niet-gedekte kuurbehandelingen, bad-additieven, kosmetische produkten, - kosten van privé-aard (dranken, telefoon, ), - sterilisatie en fertilisatiebehandelingen, - tandprothesen en tandimplantaten, tandheelkundige zorgen en behandelingen zonder nomenclatuurnummer, - de lopende hospitalisatie die begonnen is vóór de aansluitingsdatum, - behandelingen uitgevoerd vóór de aansluiting van de verzekerde. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 4

5 Derdebetalerssysteem Medi-Link Het derdebetalerssysteem Medi-Link zorgt ervoor dat uw hospitalisatiefactuur rechtstreeks door Vanbreda Risk & Benefits aan het hospitaal betaald wordt. U betaalt achteraf alleen de vrijstelling en de kosten die niet binnen de waarborg vallen terug. Elk aangesloten gezinslid ontvangt per post een persoonlijke Medi-Link kaart waarop alle nuttige gegevens betreffende Medi-Link vermeld staan. Voor de werkwijze en de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de verklarende brochure en de algemene voorwaarden verbonden aan Medi-Link dewelke u bij uw Medi-Link kaart terugvindt. Individuele verderzetting Iedere persoon (werknemer of gezinslid) die de aansluiting op de collectieve polis verliest, kan de verzekering individueel verderzetten. Indien u als werknemer minstens 2 jaar ononderbroken aangesloten bent geweest bij een hospitalisatieverzekering, gebeurt de verderzetting zonder medische formaliteiten en wachttijden zowel voor uzelf als voor uw aangesloten gezinsleden. De aanvraag tot verderzetting voor u als werkgever moet gebeuren binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van deze verderzetting door BASF Antwerpen. De aanvraag tot verderzetting als gezinslid ( bv echtscheiding) dient te gebeuren binnen de 105 dagen na verlies van aansluiting. Het volstaat Vanbreda Risk & Benefits hiervoor te contacteren op het nummer 03/ of via de mailbox Voorfinanciering U heeft de mogelijkheid om voor uzelf en voor de aangesloten gezinsleden een persoonlijke verzekeringspolis tot voorfinanciering af te sluiten. Deze polis, ook wel wachtpolis genoemd, zorgt ervoor dat u bij latere individuele verderzetting een tarief zal krijgen dat rekening houdt met de leeftijd waarop u met de voorfinanciering gestart bent ( bij ononderbroken premiebetaling) Voor meer informatie over dergelijke producten kan u terecht op Wie betaalt de premies? De maandpremie voor de actieven en langdurig arbeidsongeschikten, lasten en taksen inbegrepen, bedraagt: - voor een volwassene jonger dan 65 jaar: 12,57 EUR - voor een inwonend kind zonder kinderbijslag: 12,57 EUR - voor een kind, kinderbijslaggerechtigd: 5,29 EUR De premies voor de medewerkers worden gedragen door de werkgever. De premies voor de gezinsleden worden gedragen door de werknemer en door de werkgever ingehouden op de wedde van de werknemer. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 5

6 Hoe gebeurt de schaderegeling? Bij hospitalisatie dient zo snel mogelijk aangifte te gebeuren ofwel via Medi-Link (zie Medi-Link brochure) ofwel aan de hand van het Schadeaangifte-formulier", welk te verkrijgen is bij de werkgever. Met specifieke vragen inzake de schaderegeling kan u, buiten de werkgever, ook terecht bij : Vanbreda Risk & Benefits Health Care Claims Postbus ANTWERPEN Telefoon : Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 6

7 DEEL 2 : BASF Niet-Actieven Keuzedekking BASF Onbeperkt (Polisnummer ) Wie geniet van deze verzekering? Bruggepensioneerden, gepensioneerden en hun gezinsleden Bij (brug)pensionering kan de hoofdverzekerde voor zichzelf en voor de reeds op de collectieve verzekering BASF Actieven aangesloten gezinsleden de dekking verder zetten. Hiertoe dient de medewerker een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraar (via BASF Antwerpen), uiterlijk binnen de 2 maanden volgend op de dag van de (brug)pensionering De verzekerde heeft de keuze tussen de verderzetting van de waarborgen volgens de dekking BASF onbeperkt of volgens de dekking BASF Light (Zie verder Deel 3). De gemaakte keuze geldt voor het gehele gezin. Algemene bepalingen De verderzetting gebeurt zonder medische formaliteiten. Op elke jaarlijkse vervaldag kan er overgestapt worden van de dekking BASF onbeperkt naar de dekking BASF Light. Hiertoe dient ten laatste 1 maand vóór de jaarlijkse vervaldag een schriftelijk verzoek gericht te worden aan de verzekeraar. De overstap geldt voor het gehele gezin en is onomkeerbaar. De verzekering kan slechts beëindigd worden op de jaarlijkse vervaldag mits het versturen van een schriftelijk verzoek hiertoe aan de verzekeraar ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. Latere heraansluiting is dan niet meer mogelijk. Wat dekt de verzekering? De gedekte risico's zijn ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling. In het hospitaal Voor zover een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend (dus niet noodzakelijk een ligdag of overnachting, zodat de opname in een zogenaamde one-day-clinic gedekt is als er kosten voor verblijf zijn aangerekend): - de kosten voor gezondheidszorgen (verblijf, erelonen, geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen, voor geneesmiddelen en voor het mortuarium bij overlijden in het hospitaal) - de kosten voor vervoer per ziekenwagen worden onbeperkt terugbetaald in België. Verder wordt tussengekomen in de helihulp in België, voorzover de uitzonderlijke en dringende omstandigheden dit vereisen. Indien de ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - de kosten voor noodzakelijke en dringende repatriëring naar België, bestaande in het verschil tussen de prijs van een normale terugreis en de werkelijk uitgegeven kosten voor het vervoer van de gekwetste of zieke verzekerde. Deze vervoerkosten worden vergoed tot maximum 619,73 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 7

8 - de verblijfskosten van een donor. Indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - wanneer een ouder blijft overnachten bij een gehospitaliseerd kind jonger dan 12 jaar, worden de verblijfskosten van de ouder vergoed tot 49,58 EUR per nacht met een maximum van 5 nachten per hospitalisatie. Buiten het hospitaal - de medische kosten die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie en die werden gemaakt binnen een termijn van 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie - de kosten voor de huur van rolstoelen, krukken en aërosol naar aanleiding van een hospitalisatie worden vergoed tot 100 % wanneer de mutualiteit tussenkomt en 50 % wanneer ze niet tussenkomt. Voor de huur van andere hulpmiddelen zal de verzekeraar dossier per dossier oordelen. - de kosten voor gezondheidszorgen voor de volgende ziekten, zelfs indien er geen hospitalisatie plaatsvindt: Kanker, leukemie, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, poliomyelitis, cerebrospinale meningitis, typhus, encephalitis, miltvuur, tetanos, cholera, diabetes, tuberculose, virale hepatitis, nieraandoening die een dialysebehandeling vereist, pokken, ziekte van Crohn, amyotrofe lateraal sclerose, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, malaria, mucoviscidose. Deze ziekten zijn uiteraard ook gedekt in geval van hospitalisatie. Opmerking: De verzekerde heeft de vrije keuze van geneesheer (die wettelijk gemachtigd is te praktizeren) en verpleeginrichting. Welke zijn de maximum waarborgen? (na tussenkomst ziekenfonds of andere organismen) - Voor de kosten in het hospitaal en de kosten buiten het hospitaal in de periode 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie: onbeperkt - Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten: onbeperkt - De kosten voor prothesen, hartstimulatieapparaten, voor orthopedische apparaten, van morfinepomp, van neurostimulatoren, van coronaire stents, van pijnpleisters, van endoscopisch materiaal, van brilglazen voorgeschreven door een oogarts, van tandheelkundige zorgen en behandelingen worden terugbetaald na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering en voor zover zij rechtstreeks verband houden met de oorzaak van de behandeling in de verpleeginrichting. Indien er geen wettelijke tussenkomst is, wordt het terugbetalingspercentage herleid naar 50 % van de werkelijke prijs. - Voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot hospitalisatie, wordt de terugbetaling beperkt tot de kosten gemaakt gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van hospitalisatie van twee jaar te rekenen vanaf het begin van de eerste hospitalisatie. - Zijn eveneens gedekt, de kosten van homeopathie, acupunctuur en chiropraxis, voor zover door een geneesheer voorgeschreven. De terugbetaling is beperkt tot een maximum van 247,89 EUR per jaar en per verzekerde. - Bij thuisbevalling worden de medische kosten en de kosten voor kraamhulp vergoed aan 100% mits tussenkomst van het ziekenfonds. - Bij een poliklinische bevalling zijn de kosten in het hospitaal gedekt zoals bij een gewone bevalling. De kosten voor kraamhulp en verpleegkundige hulp binnen de 12 dagen na de bevallingsdatum worden in aanmerking genomen voorzover de kraamhulp geleverd is door een erkend centrum voor kraamhulp en Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 8

9 voor maximum 6 uren per dag. De kosten voor kraamhulp worden per bevalling (ongeacht eenling of meerling) beperkt tot een absoluut bedrag in functie van het aantal ligdagen aangerekend in het hospitaal: - 0,1 of 2 ligdagen : 495,79 EUR - 3 of 4 ligdagen : 371,84 EUR - De palliatieve zorgen vallen onder de toepassing van deze overeenkomst. Ze zijn gedekt in het hospitaal, in de pre-post-periode en onder de dekking zware ziekten. Bij zorgen buiten het hospitaal is er 100% tussenkomst wanneer er wettelijke tussenkomst is en 50% wanneer er geen wettelijke tussenkomst is. - De verzekeraars verlenen tussenkomst voor spataderkousen. Verder wordt de aankoop of huur van een apparaat ter voorkoming van wiegendood door de verzekeraars ten laste genomen, voor zover dit apparaat door het ziekenhuis wordt afgeleverd op voorschrift van de behandelende arts in het hospitaal. Is er een vrijstelling? De tussenkomst van de verzekeraars gebeurt steeds na tussenkomst van de wetgeving op de sociale zekerheid, de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk, evenals van de reeds onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk. Per verzekeringsjaar en per verzekerde blijven de eerste 125,00 EUR (gedekte) kosten ten laste van de verzekerde indien er gekozen wordt voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Bij opname in een éénpersoonskamer is er een vrijstelling van 300,00 EUR van toepassing. Men spreekt van een opname in een éénpersoonskamer indien er minstens één ligdag is aangerekend in een éénpersoonskamer. Bovendien wordt deze vrijstelling slechts éénmaal toegepast indien de hospitalisatie en bijhorende pre- en postperiode gespreid is over twee opeenvolgende verzekeringsjaren. De nog openstaande vrijstelling komt te vervallen bij het overlijden van de verzekerde tijdens de hospitalisatie. Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten is er geen vrijstelling. Welke kosten worden niet vergoed? Zijn van de waarborg uitgesloten: De kosten die het gevolg zijn van: - oorlogsfeiten, - burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er niet aktief aan heeft deelgenomen, - de opzettelijke daad van de verzekerde, zelfmoordpoging, - het niet-therapeutisch gebruik van verdovende middelen, toxicomanie, alcoholisme of langdurige en bestendige alcoholintoxicatie; De kosten gedaan voor: - de esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen, behalve voor plastische herstellende heelkunde, - niet-wetenschappelijk beproefde behandelingen, - de door de wettelijk verplichte verzekering niet-gedekte kuurbehandelingen, bad-additieven, kosmetische produkten, - kosten van privé-aard (dranken, telefoon, ), - sterilisatie en fertilisatiebehandelingen, - tandprothesen en tandimplantaten, tandheelkundige zorgen en behandelingen zonder nomenclatuurnummer, - de lopende hospitalisatie die begonnen is vóór de aansluitingsdatum, Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 9

10 - behandelingen uitgevoerd vóór de aansluiting van de verzekerde. Wie betaalt de premies? De trimestriële premie voor de niet-actieven, dekking BASF onbeperkt, lasten en taksen inbegrepen, bedraagt: - voor een volwassene jonger dan 63 jaar: 41,39 EUR (en een inwonend kind zonder kinderbijslag) - voor een kind, kinderbijslaggerechtigd: 11,30 EUR - voor een volwassene vanaf 63 jaar: 112,69 EUR De premies zijn ten laste van de betrokkenen. De premies worden trimestrieel vooraf geïnd via domiciliëring door de bemiddelaar. Hoe gebeurt de schaderegeling? Bij hospitalisatie dient zo snel mogelijk aangifte te gebeuren aan de hand van het "Schadeaangifte-formulier", welk te verkrijgen is bij de werkgever of bij Vanbreda. Met specifieke vragen inzake de schaderegeling kan u, buiten de werkgever, ook terecht bij : Vanbreda Risk and Benefits Health Care Claims Postbus ANTWERPEN Telefoon: Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 10

11 DEEL 3 : BASF Niet-Actieven Keuzedekking BASF Light (Polisnummer ) Wie geniet van deze verzekering? Bruggepensioneerden, gepensioneerden en hun gezinsleden Bij (brug)pensionering kan de hoofdverzekerde voor zichzelf en voor de reeds op de collectieve verzekering BASF Actieven aangesloten gezinsleden de dekking verder zetten. Hiertoe dient de medewerker een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraar (via BASF Antwerpen), uiterlijk binnen de 2 maanden volgend op de dag van de (brug)pensionering De verzekerde heeft de keuze tussen de verderzetting van de waarborgen volgens de dekking BASF onbeperkt (Zie Deel II) of volgens de dekking BASF Light. De gemaakte keuze geldt voor het gehele gezin. Algemene bepalingen De verderzetting gebeurt zonder medische formaliteiten. De keuze voor de dekking BASF Light is éénmalig en onomkeerbaar. Het is dus niet mogelijk terug te komen op uw keuze en op de jaarlijkse vervaldag over te stappen naar de dekking BASF onbeperkt. De verzekering kan slechts beëindigd worden op de jaarlijkse vervaldag mits het versturen van een schriftelijk verzoek hiertoe aan de verzekeraar ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. Latere heraansluiting is dan niet meer mogelijk. Wat dekt de verzekering? De gedekte risico's zijn ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling. In het hospitaal Voor zover een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend (dus niet noodzakelijk een ligdag of overnachting, zodat de opname in een zogenaamde one-day-clinic gedekt is als er kosten voor verblijf zijn aangerekend): - de kosten voor gezondheidszorgen (verblijf, erelonen, geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen, geneesmiddelen) - de kosten voor medisch dringend verrechtvaardigd vervoer of voor noodzakelijke en dringende repatriëring naar België, bestaande in het verschil tussen de prijs van een normale terugreis en de werkelijk uitgegeven kosten voor het vervoer van de gekwetste of zieke verzekerde. Deze vervoerkosten worden vergoed tot maximum 619,73 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. Buiten het hospitaal - de medische kosten die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie en die werden gemaakt binnen een termijn van 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 11

12 - de kosten voor gezondheidszorgen voor de volgende ziekten, zelfs indien er geen hospitalisatie plaatsvindt: Kanker, leukemie, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, poliomyelitis, cerebrospinale meningitis, typhus, encephalitis, miltvuur, tetanos, cholera, diabetes, tuberculose, virale hepatitis, nieraandoening die een dialysebehandeling vereist, pokken, ziekte van Crohn, amyotrofe lateraal sclerose, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, malaria, mucoviscidose. Deze ziekten zijn uiteraard ook gedekt in geval van hospitalisatie. Opmerking: De verzekerde heeft de vrije keuze van geneesheer (die wettelijk gemachtigd is te praktizeren) en verpleeginrichting. Welke zijn de maximum waarborgen? (na tussenkomst ziekenfonds of andere organismen) - Voor de kosten in het hospitaal en de kosten buiten het hospitaal in de periode 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie: onbeperkt Voor de waarborg In het hospitaal gelden echter de volgende beperkingen: - supplementen op verblijfskosten in het hospitaal: vergoed tot maximum 50,00 EUR per ligdag - supplementen op erelonen van geneesheren in het hospitaal: niet vergoed - Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten: onbeperkt - De kosten voor prothesen, voor orthopedische apparaten, van brilglazen voorgeschreven door een oogarts, van tandheelkundige zorgen en behandelingen worden terugbetaald na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering met een maximum van tweemaal het bedrag van de wettelijke tussenkomst. - Voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot hospitalisatie, wordt de terugbetaling beperkt tot de kosten gemaakt gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van hospitalisatie van twee jaar te rekenen vanaf het begin van de eerste hospitalisatie. Wat de gesloten psychiatrische instellingen betreft, wordt de dekking van de overeenkomst verleend voor de duur van één jaar maximum, al dan niet aan één stuk vanaf de aanvang van het eerste verblijf. Is er een vrijstelling? De tussenkomst van de verzekeraars gebeurt steeds na tussenkomst van de wetgeving op de sociale zekerheid, de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk, evenals van de reeds onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk. Per verzekeringsjaar en per verzekerde blijven de eerste 200,00 EUR (gedekte) kosten ten laste van de verzekerde. Bovendien wordt deze vrijstelling slechts éénmaal toegepast indien de hospitalisatie en bijhorende pre- en postperiode gespreid is over twee opeenvolgende verzekeringsjaren. De nog openstaande vrijstelling komt te vervallen bij het overlijden van de verzekerde tijdens de hospitalisatie. Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten is er geen vrijstelling. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 12

13 Welke kosten worden niet vergoed? Zijn van de waarborg uitgesloten: De kosten die het gevolg zijn van: - oorlogsfeiten, - burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er niet aktief aan heeft deelgenomen, - de opzettelijke daad van de verzekerde, zelfmoordpoging, - het niet-therapeutisch gebruik van verdovende middelen, toxicomanie, alcoholisme of langdurige en bestendige alcoholintoxicatie; De kosten gedaan voor: - de esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen, behalve voor plastische herstellende heelkunde, - niet-wetenschappelijk beproefde behandelingen, - de door de wettelijk verplichte verzekering niet-gedekte kuurbehandelingen, bad-additieven, kosmetische produkten, - kosten van privé-aard (dranken, telefoon, ), - sterilisatie en fertilisatiebehandelingen, - tandprothesen en tandimplantaten, tandheelkundige zorgen en behandelingen zonder nomenclatuurnummer, - de lopende hospitalisatie die begonnen is vóór de aansluitingsdatum, - behandelingen uitgevoerd vóór de aansluiting van de verzekerde. Wie betaalt de premies? De trimestriële premie voor de niet-actieven, dekking BASF Light, lasten en taksen inbegrepen, bedraagt: - voor een volwassene jonger dan 63 jaar: 23,02 EUR (en een inwonend kind zonder kinderbijslag) - voor een kind, kinderbijslaggerechtigd: 6,30 EUR - voor een volwassene vanaf 63 jaar: 62,62 EUR De premies zijn ten laste van de betrokkenen. De premies worden trimestrieel vooraf geïnd via domiciliëring door de bemiddelaar. Hoe gebeurt de schaderegeling? Bij hospitalisatie dient zo snel mogelijk aangifte te gebeuren aan de hand van het "Schadeaangifte-formulier", welk te verkrijgen is bij de werkgever of bij Vanbreda. Met specifieke vragen inzake de schaderegeling kan u, buiten de werkgever, ook terecht bij : Vanbreda Risk and Benefits Health Care Claims Postbus ANTWERPEN Telefoon : DIT DOCUMENT IS EEN SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST WELK HET ENIG RECHTSGELDIG DOCUMENT IS. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 13

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN DENTIMUT PLUS De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg Uw socialezekerheidsrechten in Luxemburg De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 Goed om te weten Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance:

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Statuten Dringende medische hulp, bijstand en ziektekostendekking in het buitenland

Statuten Dringende medische hulp, bijstand en ziektekostendekking in het buitenland Statuten Dringende medische hulp, bijstand en ziektekostendekking in het buitenland 1. Doel Voor vakantiegangers en studenten organiseert de Landsbond de dringende medische hulp, bijstand en ziektekostendekking

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie