Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV"

Transcriptie

1 Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij Axa Belgium nv, door bemiddeling van Vanbreda Risk & Benefits, heeft als ingangsdatum DEEL 1 : BASF ACTIEVEN (Polisnummer ) Wie geniet van deze verzekering? Als personeelslid met een contract van onbepaalde duur of bepaalde duur, evenals een stagiair Programmawet wordt u automatisch bij deze verzekering aangesloten vanaf de dag van indiensttreding, doch ten vroegste op de aanvangsdatum van de polis. U kan ook, ten persoonlijke titel, de leden van uw gezin aansluiten bij deze collectieve polis vanaf de dag van het recht op aansluiting (huwelijk, aanvang officiële samenwoonst, geboorte). Indien de vraag tot aansluiting niet gebeurt binnen de 2 maanden volgend op de dag van het recht op aansluiting, dan spreken we verder van een laattijdige aansluiting. Onder leden van het gezin wordt verstaan: - uw echtgenoot of echtgenote - de persoon die officieel samenwoont met de medewerker in echtelijke gemeenschap - de kinderen van de medewerker, de echtgenoot, de echtgenote of de samenwonende partner, welke kinderbijslag genieten en onder hetzelfde dak wonen als de medewerker ofwel bij de gescheiden partner van de medewerker wonen - diezelfde kinderen die geen kinderbijslag genieten, op voorwaarde dat zij niet gehuwd zijn en ofwel onder hetzelfde dak wonen als de medewerker ofwel bij de gescheiden partner van de medewerker wonen - andere kinderen dan deze van de aangeslotene op voorwaarde dat zij van gezinsvergoeding genieten, onder hetzelfde dak wonen als de aangeslotene en door deze onderhouden worden. Ofwel sluit enkel de echtgenoot, echtgenote of partner aan, ofwel de echtgenoot, echtgenote of de samenwonende partner en alle voornoemde kinderen. In het laatste geval kan uitzondering gemaakt worden voor gezinsleden welke reeds bij hun werkgever verzekerd zijn. De dekking wordt beëindigd bij (brug)pensionering en uiterlijk op de leeftijd van 65 jaar. Bij de (brug)pensionering kan de dekking verdergezet worden voor uzelf en de reeds aangesloten gezinsleden volgens de voorwaarden beschreven in Deel 2 en Deel 3 van deze toelichting. Hiertoe dient de werknemer een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraars, via BASF Antwerpen, vóór de dag van de (brug)pensionering. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 1

2 Bij overlijden kan de dekking verdergezet worden voor de reeds aangesloten gezinsleden. Hiertoe dient de werkgever een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraars binnen de twee maanden volgend op het overlijden. Zijn er medische formaliteiten? De aansluiting van de medewerkers gebeurt zonder medische formaliteiten. De aansluiting van de gezinsleden gebeurt zonder medische formaliteiten. Bij laattijdige aansluitingen is de aansluiting echter afhankelijk van de gunstige beoordeling van een medische vragenlijst door de verzekeraar. Zijn er wachttijden? Voor de medewerkers en bij tijdige aansluiting zijn er geen wachttijden. Voor laattijdige aansluitingen is een algemene wachttijd (=periode ingaand bij de aansluiting en tijdens dewelke er geen dekking is) van drie maanden van toepassing en een wachttijd van 24 maanden voor bevallingen. Voor ongevallen en een beperkt aantal acute infectieziekten is er geen wachttijd. Wat dekt de verzekering? De gedekte risico's zijn ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling. In het hospitaal Voor zover een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend (dus niet noodzakelijk een ligdag of overnachting, zodat de opname in een zogenaamde one-day-clinic gedekt is als er kosten voor verblijf zijn aangerekend): - de kosten voor gezondheidszorgen (verblijf, erelonen, geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen, voor geneesmiddelen en voor het mortuarium bij overlijden in het hospitaal) - de kosten voor vervoer per ziekenwagen worden onbeperkt terugbetaald in België. Verder wordt tussengekomen in de helihulp in België, voorzover de uitzonderlijke en dringende omstandigheden dit vereisen. Indien de ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - de kosten voor noodzakelijke en dringende repatriëring naar België, bestaande in het verschil tussen de prijs van een normale terugreis en de werkelijk uitgegeven kosten voor het vervoer van de gekwetste of zieke verzekerde. Deze vervoerkosten worden vergoed tot maximum 619,73 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. - de verblijfskosten van een donor. Indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - wanneer een ouder blijft overnachten bij een gehospitaliseerd kind jonger dan 12 jaar, worden de verblijfskosten van de ouder vergoed tot 49,58 EUR per nacht met een maximum van 5 nachten per hospitalisatie. Buiten het hospitaal - de medische kosten die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie en die werden gemaakt binnen een termijn van 2 maanden vóór en 6 maanden na de hospitalisatie - de kosten voor de huur van rolstoelen, krukken en aërosol naar aanleiding van een hospitalisatie worden vergoed tot 100 % wanneer de mutualiteit tussenkomt en 50 % wanneer ze niet tussenkomt. Voor de huur van andere hulpmiddelen zal de verzekeraar dossier per dossier oordelen. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 2

3 - de kosten voor gezondheidszorgen voor de volgende ziekten, zelfs indien er geen hospitalisatie plaatsvindt: Kanker, leukemie, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, poliomyelitis, cerebrospinale meningitis, typhus, encephalitis, miltvuur, tetanos, cholera, diabetes, tuberculose, virale hepatitis, nieraandoening die een dialysebehandeling vereist, pokken, ziekte van Crohn, amyotrofe lateraal sclerose, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, malaria, mucoviscidose. Deze ziekten zijn uiteraard ook gedekt in geval van hospitalisatie. Opmerking: - Voor de werknemer en voor de tijdig aangesloten gezinsleden zijn de kosten voor voorafbestaande aandoeningen gedekt. - Voor laattijdig aangeslotenen worden de kosten voor voorafbestaande aandoeningen nooit terugbetaald De verzekerde heeft de vrije keuze van geneesheer (die wettelijk gemachtigd is te praktizeren) en verpleeginrichting. Welke zijn de maximum waarborgen? (na tussenkomst ziekenfonds of andere organismen) - Voor de kosten in het hospitaal en de kosten buiten het hospitaal in de periode 2 maanden vóór en 6 maanden na de hospitalisatie: onbeperkt - Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten: onbeperkt - De kosten voor prothesen, hartstimulatieapparaten, voor orthopedische apparaten, van morfinepomp, van neurostimulatoren, van coronaire stents, van pijnpleisters, van endoscopisch materiaal, van brilglazen voorgeschreven door een oogarts, van tandheelkundige zorgen en behandelingen worden terugbetaald na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering en voor zover zij rechtstreeks verband houden met de oorzaak van de behandeling in de verpleeginrichting. Indien er geen wettelijke tussenkomst is, wordt het terugbetalingspercentage herleid naar 50 % van de werkelijke prijs. - Voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot hospitalisatie, wordt de terugbetaling beperkt tot de kosten gemaakt gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van hospitalisatie van twee jaar te rekenen vanaf het begin van de eerste hospitalisatie. - Zijn eveneens gedekt, de kosten van homeopathie, acupunctuur en chiropraxis, voor zover door een geneesheer voorgeschreven. De terugbetaling is beperkt tot een maximum van 247,89 EUR per verzekeringsjaar en per verzekerde. - Voor een gewone bevalling is er een plafond van 1.500,00 EUR. Een gewone bevalling is een bevalling zonder complicaties. Ook een bevalling met keizersnede valt niet onder het begrip gewone bevalling. - Bij thuisbevalling worden de medische kosten en de kosten voor kraamhulp vergoed aan 100% mits tussenkomst van het ziekenfonds. - Bij een poliklinische bevalling zijn de kosten in het hospitaal gedekt zoals bij een gewone bevalling. De kosten voor kraamhulp en verpleegkundige hulp binnen de 12 dagen na de bevallingsdatum worden in aanmerking genomen voorzover de kraamhulp geleverd is door een erkend centrum voor kraamhulp en voor maximum 6 uren per dag. De kosten voor kraamhulp worden per bevalling (ongeacht eenling of meerling) beperkt tot een absoluut bedrag in functie van het aantal ligdagen aangerekend in het hospitaal: - 0,1 of 2 ligdagen : 495,79 EUR - 3 of 4 ligdagen : 371,84 EUR - De palliatieve zorgen vallen onder de toepassing van deze verzekering. Ze zijn gedekt in het hospitaal, in de pre-post-periode en onder de dekking zware ziekten. Bij zorgen buiten het hospitaal is er 100% tussenkomst wanneer er wettelijke tussenkomst is en 50% wanneer er geen wettelijke tussenkomst is. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 3

4 - De verzekeraars verlenen tussenkomst voor spataderkousen. Verder wordt de aankoop of huur van een apparaat ter voorkoming van wiegendood door de verzekeraars ten laste genomen, voor zover dit apparaat door het ziekenhuis wordt afgeleverd op voorschrift van de behandelende arts in het hospitaal. Is er een vrijstelling? De tussenkomst van de verzekeraars gebeurt steeds na tussenkomst van de wetgeving op de sociale zekerheid, de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk, evenals van de reeds onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk. Er is geen vrijstelling van toepassing indien de verzekerde kiest voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Indien de verzekerde kiest voor een opname in een éénpersoonskamer, dan blijven per verzekeringsjaar en per verzekerde de eerste 123,95 EUR (gedekte) kosten ten laste van de verzekerde. Men spreekt van een opname in een éénpersoonskamer indien er minstens één ligdag is aangerekend in een éénpersoonskamer. De eventuele vrijstelling wordt slechts éénmaal toegepast indien de hospitalisatie en bijhorende pre- en postperiode gespreid is over twee opeenvolgende verzekeringsjaren. De nog openstaande vrijstelling komt te vervallen bij het overlijden van de verzekerde tijdens de hospitalisatie. Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten is er geen vrijstelling. Voor de medewerker met een contract van (on)bepaalde duur of een stagiair Programmawet die een eventuele vrijstelling te zijne laste heeft, wordt het effectieve bedrag van de vrijstelling volledig ten laste genomen door de werkgever. Het bedrag van de vrijstelling wordt door Vanbreda aan de betrokken medewerker teruggestort op het moment van de afrekening van de hospitalisatiefactuur. Welke kosten worden niet vergoed? Zijn van de waarborg uitgesloten: De kosten die het gevolg zijn van: - oorlogsfeiten, - burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er niet aktief aan heeft deelgenomen, - de opzettelijke daad van de verzekerde, zelfmoordpoging, - het niet-therapeutisch gebruik van verdovende middelen, toxicomanie, alcoholisme of langdurige en bestendige alcoholintoxicatie; De kosten gedaan voor: - de esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen, behalve voor plastische herstellende heelkunde, - niet-wetenschappelijk beproefde behandelingen, - de door de wettelijk verplichte verzekering niet-gedekte kuurbehandelingen, bad-additieven, kosmetische produkten, - kosten van privé-aard (dranken, telefoon, ), - sterilisatie en fertilisatiebehandelingen, - tandprothesen en tandimplantaten, tandheelkundige zorgen en behandelingen zonder nomenclatuurnummer, - de lopende hospitalisatie die begonnen is vóór de aansluitingsdatum, - behandelingen uitgevoerd vóór de aansluiting van de verzekerde. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 4

5 Derdebetalerssysteem Medi-Link Het derdebetalerssysteem Medi-Link zorgt ervoor dat uw hospitalisatiefactuur rechtstreeks door Vanbreda Risk & Benefits aan het hospitaal betaald wordt. U betaalt achteraf alleen de vrijstelling en de kosten die niet binnen de waarborg vallen terug. Elk aangesloten gezinslid ontvangt per post een persoonlijke Medi-Link kaart waarop alle nuttige gegevens betreffende Medi-Link vermeld staan. Voor de werkwijze en de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de verklarende brochure en de algemene voorwaarden verbonden aan Medi-Link dewelke u bij uw Medi-Link kaart terugvindt. Individuele verderzetting Iedere persoon (werknemer of gezinslid) die de aansluiting op de collectieve polis verliest, kan de verzekering individueel verderzetten. Indien u als werknemer minstens 2 jaar ononderbroken aangesloten bent geweest bij een hospitalisatieverzekering, gebeurt de verderzetting zonder medische formaliteiten en wachttijden zowel voor uzelf als voor uw aangesloten gezinsleden. De aanvraag tot verderzetting voor u als werkgever moet gebeuren binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van deze verderzetting door BASF Antwerpen. De aanvraag tot verderzetting als gezinslid ( bv echtscheiding) dient te gebeuren binnen de 105 dagen na verlies van aansluiting. Het volstaat Vanbreda Risk & Benefits hiervoor te contacteren op het nummer 03/ of via de mailbox Voorfinanciering U heeft de mogelijkheid om voor uzelf en voor de aangesloten gezinsleden een persoonlijke verzekeringspolis tot voorfinanciering af te sluiten. Deze polis, ook wel wachtpolis genoemd, zorgt ervoor dat u bij latere individuele verderzetting een tarief zal krijgen dat rekening houdt met de leeftijd waarop u met de voorfinanciering gestart bent ( bij ononderbroken premiebetaling) Voor meer informatie over dergelijke producten kan u terecht op Wie betaalt de premies? De maandpremie voor de actieven en langdurig arbeidsongeschikten, lasten en taksen inbegrepen, bedraagt: - voor een volwassene jonger dan 65 jaar: 12,57 EUR - voor een inwonend kind zonder kinderbijslag: 12,57 EUR - voor een kind, kinderbijslaggerechtigd: 5,29 EUR De premies voor de medewerkers worden gedragen door de werkgever. De premies voor de gezinsleden worden gedragen door de werknemer en door de werkgever ingehouden op de wedde van de werknemer. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 5

6 Hoe gebeurt de schaderegeling? Bij hospitalisatie dient zo snel mogelijk aangifte te gebeuren ofwel via Medi-Link (zie Medi-Link brochure) ofwel aan de hand van het Schadeaangifte-formulier", welk te verkrijgen is bij de werkgever. Met specifieke vragen inzake de schaderegeling kan u, buiten de werkgever, ook terecht bij : Vanbreda Risk & Benefits Health Care Claims Postbus ANTWERPEN Telefoon : Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 6

7 DEEL 2 : BASF Niet-Actieven Keuzedekking BASF Onbeperkt (Polisnummer ) Wie geniet van deze verzekering? Bruggepensioneerden, gepensioneerden en hun gezinsleden Bij (brug)pensionering kan de hoofdverzekerde voor zichzelf en voor de reeds op de collectieve verzekering BASF Actieven aangesloten gezinsleden de dekking verder zetten. Hiertoe dient de medewerker een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraar (via BASF Antwerpen), uiterlijk binnen de 2 maanden volgend op de dag van de (brug)pensionering De verzekerde heeft de keuze tussen de verderzetting van de waarborgen volgens de dekking BASF onbeperkt of volgens de dekking BASF Light (Zie verder Deel 3). De gemaakte keuze geldt voor het gehele gezin. Algemene bepalingen De verderzetting gebeurt zonder medische formaliteiten. Op elke jaarlijkse vervaldag kan er overgestapt worden van de dekking BASF onbeperkt naar de dekking BASF Light. Hiertoe dient ten laatste 1 maand vóór de jaarlijkse vervaldag een schriftelijk verzoek gericht te worden aan de verzekeraar. De overstap geldt voor het gehele gezin en is onomkeerbaar. De verzekering kan slechts beëindigd worden op de jaarlijkse vervaldag mits het versturen van een schriftelijk verzoek hiertoe aan de verzekeraar ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. Latere heraansluiting is dan niet meer mogelijk. Wat dekt de verzekering? De gedekte risico's zijn ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling. In het hospitaal Voor zover een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend (dus niet noodzakelijk een ligdag of overnachting, zodat de opname in een zogenaamde one-day-clinic gedekt is als er kosten voor verblijf zijn aangerekend): - de kosten voor gezondheidszorgen (verblijf, erelonen, geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen, voor geneesmiddelen en voor het mortuarium bij overlijden in het hospitaal) - de kosten voor vervoer per ziekenwagen worden onbeperkt terugbetaald in België. Verder wordt tussengekomen in de helihulp in België, voorzover de uitzonderlijke en dringende omstandigheden dit vereisen. Indien de ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - de kosten voor noodzakelijke en dringende repatriëring naar België, bestaande in het verschil tussen de prijs van een normale terugreis en de werkelijk uitgegeven kosten voor het vervoer van de gekwetste of zieke verzekerde. Deze vervoerkosten worden vergoed tot maximum 619,73 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 7

8 - de verblijfskosten van een donor. Indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, wordt het terugbetalingspercentage herleid tot 50 %. - wanneer een ouder blijft overnachten bij een gehospitaliseerd kind jonger dan 12 jaar, worden de verblijfskosten van de ouder vergoed tot 49,58 EUR per nacht met een maximum van 5 nachten per hospitalisatie. Buiten het hospitaal - de medische kosten die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie en die werden gemaakt binnen een termijn van 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie - de kosten voor de huur van rolstoelen, krukken en aërosol naar aanleiding van een hospitalisatie worden vergoed tot 100 % wanneer de mutualiteit tussenkomt en 50 % wanneer ze niet tussenkomt. Voor de huur van andere hulpmiddelen zal de verzekeraar dossier per dossier oordelen. - de kosten voor gezondheidszorgen voor de volgende ziekten, zelfs indien er geen hospitalisatie plaatsvindt: Kanker, leukemie, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, poliomyelitis, cerebrospinale meningitis, typhus, encephalitis, miltvuur, tetanos, cholera, diabetes, tuberculose, virale hepatitis, nieraandoening die een dialysebehandeling vereist, pokken, ziekte van Crohn, amyotrofe lateraal sclerose, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, malaria, mucoviscidose. Deze ziekten zijn uiteraard ook gedekt in geval van hospitalisatie. Opmerking: De verzekerde heeft de vrije keuze van geneesheer (die wettelijk gemachtigd is te praktizeren) en verpleeginrichting. Welke zijn de maximum waarborgen? (na tussenkomst ziekenfonds of andere organismen) - Voor de kosten in het hospitaal en de kosten buiten het hospitaal in de periode 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie: onbeperkt - Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten: onbeperkt - De kosten voor prothesen, hartstimulatieapparaten, voor orthopedische apparaten, van morfinepomp, van neurostimulatoren, van coronaire stents, van pijnpleisters, van endoscopisch materiaal, van brilglazen voorgeschreven door een oogarts, van tandheelkundige zorgen en behandelingen worden terugbetaald na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering en voor zover zij rechtstreeks verband houden met de oorzaak van de behandeling in de verpleeginrichting. Indien er geen wettelijke tussenkomst is, wordt het terugbetalingspercentage herleid naar 50 % van de werkelijke prijs. - Voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot hospitalisatie, wordt de terugbetaling beperkt tot de kosten gemaakt gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van hospitalisatie van twee jaar te rekenen vanaf het begin van de eerste hospitalisatie. - Zijn eveneens gedekt, de kosten van homeopathie, acupunctuur en chiropraxis, voor zover door een geneesheer voorgeschreven. De terugbetaling is beperkt tot een maximum van 247,89 EUR per jaar en per verzekerde. - Bij thuisbevalling worden de medische kosten en de kosten voor kraamhulp vergoed aan 100% mits tussenkomst van het ziekenfonds. - Bij een poliklinische bevalling zijn de kosten in het hospitaal gedekt zoals bij een gewone bevalling. De kosten voor kraamhulp en verpleegkundige hulp binnen de 12 dagen na de bevallingsdatum worden in aanmerking genomen voorzover de kraamhulp geleverd is door een erkend centrum voor kraamhulp en Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 8

9 voor maximum 6 uren per dag. De kosten voor kraamhulp worden per bevalling (ongeacht eenling of meerling) beperkt tot een absoluut bedrag in functie van het aantal ligdagen aangerekend in het hospitaal: - 0,1 of 2 ligdagen : 495,79 EUR - 3 of 4 ligdagen : 371,84 EUR - De palliatieve zorgen vallen onder de toepassing van deze overeenkomst. Ze zijn gedekt in het hospitaal, in de pre-post-periode en onder de dekking zware ziekten. Bij zorgen buiten het hospitaal is er 100% tussenkomst wanneer er wettelijke tussenkomst is en 50% wanneer er geen wettelijke tussenkomst is. - De verzekeraars verlenen tussenkomst voor spataderkousen. Verder wordt de aankoop of huur van een apparaat ter voorkoming van wiegendood door de verzekeraars ten laste genomen, voor zover dit apparaat door het ziekenhuis wordt afgeleverd op voorschrift van de behandelende arts in het hospitaal. Is er een vrijstelling? De tussenkomst van de verzekeraars gebeurt steeds na tussenkomst van de wetgeving op de sociale zekerheid, de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk, evenals van de reeds onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk. Per verzekeringsjaar en per verzekerde blijven de eerste 125,00 EUR (gedekte) kosten ten laste van de verzekerde indien er gekozen wordt voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Bij opname in een éénpersoonskamer is er een vrijstelling van 300,00 EUR van toepassing. Men spreekt van een opname in een éénpersoonskamer indien er minstens één ligdag is aangerekend in een éénpersoonskamer. Bovendien wordt deze vrijstelling slechts éénmaal toegepast indien de hospitalisatie en bijhorende pre- en postperiode gespreid is over twee opeenvolgende verzekeringsjaren. De nog openstaande vrijstelling komt te vervallen bij het overlijden van de verzekerde tijdens de hospitalisatie. Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten is er geen vrijstelling. Welke kosten worden niet vergoed? Zijn van de waarborg uitgesloten: De kosten die het gevolg zijn van: - oorlogsfeiten, - burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er niet aktief aan heeft deelgenomen, - de opzettelijke daad van de verzekerde, zelfmoordpoging, - het niet-therapeutisch gebruik van verdovende middelen, toxicomanie, alcoholisme of langdurige en bestendige alcoholintoxicatie; De kosten gedaan voor: - de esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen, behalve voor plastische herstellende heelkunde, - niet-wetenschappelijk beproefde behandelingen, - de door de wettelijk verplichte verzekering niet-gedekte kuurbehandelingen, bad-additieven, kosmetische produkten, - kosten van privé-aard (dranken, telefoon, ), - sterilisatie en fertilisatiebehandelingen, - tandprothesen en tandimplantaten, tandheelkundige zorgen en behandelingen zonder nomenclatuurnummer, - de lopende hospitalisatie die begonnen is vóór de aansluitingsdatum, Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 9

10 - behandelingen uitgevoerd vóór de aansluiting van de verzekerde. Wie betaalt de premies? De trimestriële premie voor de niet-actieven, dekking BASF onbeperkt, lasten en taksen inbegrepen, bedraagt: - voor een volwassene jonger dan 63 jaar: 41,39 EUR (en een inwonend kind zonder kinderbijslag) - voor een kind, kinderbijslaggerechtigd: 11,30 EUR - voor een volwassene vanaf 63 jaar: 112,69 EUR De premies zijn ten laste van de betrokkenen. De premies worden trimestrieel vooraf geïnd via domiciliëring door de bemiddelaar. Hoe gebeurt de schaderegeling? Bij hospitalisatie dient zo snel mogelijk aangifte te gebeuren aan de hand van het "Schadeaangifte-formulier", welk te verkrijgen is bij de werkgever of bij Vanbreda. Met specifieke vragen inzake de schaderegeling kan u, buiten de werkgever, ook terecht bij : Vanbreda Risk and Benefits Health Care Claims Postbus ANTWERPEN Telefoon: Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 10

11 DEEL 3 : BASF Niet-Actieven Keuzedekking BASF Light (Polisnummer ) Wie geniet van deze verzekering? Bruggepensioneerden, gepensioneerden en hun gezinsleden Bij (brug)pensionering kan de hoofdverzekerde voor zichzelf en voor de reeds op de collectieve verzekering BASF Actieven aangesloten gezinsleden de dekking verder zetten. Hiertoe dient de medewerker een schriftelijk verzoek te richten aan de verzekeraar (via BASF Antwerpen), uiterlijk binnen de 2 maanden volgend op de dag van de (brug)pensionering De verzekerde heeft de keuze tussen de verderzetting van de waarborgen volgens de dekking BASF onbeperkt (Zie Deel II) of volgens de dekking BASF Light. De gemaakte keuze geldt voor het gehele gezin. Algemene bepalingen De verderzetting gebeurt zonder medische formaliteiten. De keuze voor de dekking BASF Light is éénmalig en onomkeerbaar. Het is dus niet mogelijk terug te komen op uw keuze en op de jaarlijkse vervaldag over te stappen naar de dekking BASF onbeperkt. De verzekering kan slechts beëindigd worden op de jaarlijkse vervaldag mits het versturen van een schriftelijk verzoek hiertoe aan de verzekeraar ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. Latere heraansluiting is dan niet meer mogelijk. Wat dekt de verzekering? De gedekte risico's zijn ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling. In het hospitaal Voor zover een vergoeding voor verblijf wordt aangerekend (dus niet noodzakelijk een ligdag of overnachting, zodat de opname in een zogenaamde one-day-clinic gedekt is als er kosten voor verblijf zijn aangerekend): - de kosten voor gezondheidszorgen (verblijf, erelonen, geneesmiddelen, onderzoeken en behandelingen, geneesmiddelen) - de kosten voor medisch dringend verrechtvaardigd vervoer of voor noodzakelijke en dringende repatriëring naar België, bestaande in het verschil tussen de prijs van een normale terugreis en de werkelijk uitgegeven kosten voor het vervoer van de gekwetste of zieke verzekerde. Deze vervoerkosten worden vergoed tot maximum 619,73 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar. Buiten het hospitaal - de medische kosten die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie en die werden gemaakt binnen een termijn van 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 11

12 - de kosten voor gezondheidszorgen voor de volgende ziekten, zelfs indien er geen hospitalisatie plaatsvindt: Kanker, leukemie, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, poliomyelitis, cerebrospinale meningitis, typhus, encephalitis, miltvuur, tetanos, cholera, diabetes, tuberculose, virale hepatitis, nieraandoening die een dialysebehandeling vereist, pokken, ziekte van Crohn, amyotrofe lateraal sclerose, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, malaria, mucoviscidose. Deze ziekten zijn uiteraard ook gedekt in geval van hospitalisatie. Opmerking: De verzekerde heeft de vrije keuze van geneesheer (die wettelijk gemachtigd is te praktizeren) en verpleeginrichting. Welke zijn de maximum waarborgen? (na tussenkomst ziekenfonds of andere organismen) - Voor de kosten in het hospitaal en de kosten buiten het hospitaal in de periode 1 maand vóór en 6 maanden na de hospitalisatie: onbeperkt Voor de waarborg In het hospitaal gelden echter de volgende beperkingen: - supplementen op verblijfskosten in het hospitaal: vergoed tot maximum 50,00 EUR per ligdag - supplementen op erelonen van geneesheren in het hospitaal: niet vergoed - Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten: onbeperkt - De kosten voor prothesen, voor orthopedische apparaten, van brilglazen voorgeschreven door een oogarts, van tandheelkundige zorgen en behandelingen worden terugbetaald na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering met een maximum van tweemaal het bedrag van de wettelijke tussenkomst. - Voor geestes- en zenuwziekten die aanleiding geven tot hospitalisatie, wordt de terugbetaling beperkt tot de kosten gemaakt gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van hospitalisatie van twee jaar te rekenen vanaf het begin van de eerste hospitalisatie. Wat de gesloten psychiatrische instellingen betreft, wordt de dekking van de overeenkomst verleend voor de duur van één jaar maximum, al dan niet aan één stuk vanaf de aanvang van het eerste verblijf. Is er een vrijstelling? De tussenkomst van de verzekeraars gebeurt steeds na tussenkomst van de wetgeving op de sociale zekerheid, de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk, evenals van de reeds onderschreven contracten met hetzelfde oogmerk. Per verzekeringsjaar en per verzekerde blijven de eerste 200,00 EUR (gedekte) kosten ten laste van de verzekerde. Bovendien wordt deze vrijstelling slechts éénmaal toegepast indien de hospitalisatie en bijhorende pre- en postperiode gespreid is over twee opeenvolgende verzekeringsjaren. De nog openstaande vrijstelling komt te vervallen bij het overlijden van de verzekerde tijdens de hospitalisatie. Voor de kosten buiten het hospitaal voor de bovenvermelde lijst van ernstige ziekten is er geen vrijstelling. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 12

13 Welke kosten worden niet vergoed? Zijn van de waarborg uitgesloten: De kosten die het gevolg zijn van: - oorlogsfeiten, - burgerlijke onlusten of oproer, behalve wanneer de verzekerde er niet aktief aan heeft deelgenomen, - de opzettelijke daad van de verzekerde, zelfmoordpoging, - het niet-therapeutisch gebruik van verdovende middelen, toxicomanie, alcoholisme of langdurige en bestendige alcoholintoxicatie; De kosten gedaan voor: - de esthetische zorgen en schoonheidsbehandelingen, behalve voor plastische herstellende heelkunde, - niet-wetenschappelijk beproefde behandelingen, - de door de wettelijk verplichte verzekering niet-gedekte kuurbehandelingen, bad-additieven, kosmetische produkten, - kosten van privé-aard (dranken, telefoon, ), - sterilisatie en fertilisatiebehandelingen, - tandprothesen en tandimplantaten, tandheelkundige zorgen en behandelingen zonder nomenclatuurnummer, - de lopende hospitalisatie die begonnen is vóór de aansluitingsdatum, - behandelingen uitgevoerd vóór de aansluiting van de verzekerde. Wie betaalt de premies? De trimestriële premie voor de niet-actieven, dekking BASF Light, lasten en taksen inbegrepen, bedraagt: - voor een volwassene jonger dan 63 jaar: 23,02 EUR (en een inwonend kind zonder kinderbijslag) - voor een kind, kinderbijslaggerechtigd: 6,30 EUR - voor een volwassene vanaf 63 jaar: 62,62 EUR De premies zijn ten laste van de betrokkenen. De premies worden trimestrieel vooraf geïnd via domiciliëring door de bemiddelaar. Hoe gebeurt de schaderegeling? Bij hospitalisatie dient zo snel mogelijk aangifte te gebeuren aan de hand van het "Schadeaangifte-formulier", welk te verkrijgen is bij de werkgever of bij Vanbreda. Met specifieke vragen inzake de schaderegeling kan u, buiten de werkgever, ook terecht bij : Vanbreda Risk and Benefits Health Care Claims Postbus ANTWERPEN Telefoon : DIT DOCUMENT IS EEN SAMENVATTING VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST WELK HET ENIG RECHTSGELDIG DOCUMENT IS. Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" 13

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: BAYER ANTWERPEN NV Polisnummers: 85.700.800 85.700.805 85.700.810 85.700.811 85.700.812 Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING FEDERALE OPENBARE DIENSTEN FORCMS-AV-046 INFORMATIE BROCHURE INFORMATIE BROCHURE 1. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? De Federale Overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2012 een nieuwe hospitalisatieverzekering aan te bieden aan haar personeelsleden

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016.

Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. Verzekeringnemer: ALGEMEEN STEDELIJK Z IEKENHUIS AALST Polisnummer: 780 Toelichting bij het hospitalisatieplan Deze versie is geldig vanaf 1/01/2016. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders HOSPITALISATIEVERZEKERING voor gezinsleden van bouwvakarbeiders 1 INHOUDSTAFEL De hospitalisatieverzekering voor gezinsleden, wat is dat?...3 Gezinsleden, wie zijn dat?...3 Gezinsleden aansluiten, hoe

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-18092010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE

COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE JABBEKE DOEL VAN DE VERZEKERING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Groep 137 Ongeveer 4 miljoen Belgen hebben een collectieve hospitalisatieverzekering. 3 personen op 4 genieten het voordeel van een groepsverzekering hospitalisatie die hun werkgever hen aanbiedt. Het

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vzw CISO

Hospitalisatieverzekering vzw CISO Hospitalisatieverzekering vzw CISO Beste collega s Hierbij vinden jullie bijkomende toelichting bij de hospitalisatieverzekering die vzw CISO heeft afgesloten bij Ethias. Deze verzekering waarborgt bij

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

Hospitalisatieplan General Motors

Hospitalisatieplan General Motors Hospitalisatieplan General Motors Reglement Geldig vanaf 01.01.2007 1. DEFINITIES 1.1. Reglement Hospitalisatieplan Het reglement Hospitalisatieplan General Motors wordt gevormd door onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

HET STADSBESTUUR BRUGGE

HET STADSBESTUUR BRUGGE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van HET STADSBESTUUR BRUGGE polisnummer : 07/1921 De wet op de bescherming van de persoonsgegevens is bij deze

Nadere informatie

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement

Medisch Plan Water-link o.v. Reglement Medisch Plan Water-link o.v. Reglement 1. Definities 1.1. Medisch Plan Water-link o.v. Het medisch plan, onderschreven door Water-link o.v. (verder genoemd het plan) bestaat uit de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB

DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be. Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB 2016 DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Onderneming toegelaten onder nr. 739 Document

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG. ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Polisnr. COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG ten voordele van de personeelsleden van UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Dienst polissen: polissen.hospcoll@dib.be 02/286.65.75 Dienst schade: schade.hospcoll@dib.be

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN KOLLEKTIEVE VERZEKERINGEN REVISOREN " ONGEVALLEN " " GEWAARBORGD INKOMEN " " GEZONDHEIDSZORGEN " INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN E. Jacqmainlaan 135/1-1000 BRUSSEL Tel. 02 / 512.51.36 FAX 02 / 512.78.86

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Buiten Pakket Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen:

Nadere informatie

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de

het O.C.M.W. Brugge COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de Openbare Sector (22/02/2007) COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van het personeel en hun naaste verwanten van de het O.C.M.W. Brugge Openbare Sector (22/02/2007) Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Versie 01/01/2011 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE

COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE COLLECTIEVE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING HOSPITALISATIE Informatiebrochure Uw bemiddelaar: WILLEMOT NV COUPURE 228 9000 GENT Uitgiftedatum 01/12/2007 1 Inhoudstafel 1. De verzekeraar 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de Verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg CISO vzw (versie 2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (versie 2011) Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van

Nadere informatie

hospitalisatie individueel

hospitalisatie individueel hospitalisatie individueel ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen zijn, vermelden wij

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N HOSPITALISATIE INDIVIDUEEL ... ...

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N HOSPITALISATIE INDIVIDUEEL ... ... ... A L G E M E N E V O O R W A A R D E N HOSPITALISATIE INDIVIDUEEL 2 INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285)

COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST GEZONDHEIDSZORGEN (polis nr 4.480.285) COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST "GEZONDHEIDSZORGEN" (polis nr 4.480.285) Laatste wijziging: 23.11.2006 VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT DU PERSONNEL STAD BRUSSEL DEPARTEMENT PERSONEEL BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

Nadere informatie

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING?

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE VERZEKERING? Verzekeringnemer: STAD ANTWERPEN, OCMW ANTWERPEN, AG ENERGIEBESPARINGS FONDS, AG STEDELIJK ONDERWI JS, AG KINDEROPVANG, KUNSTENSTAD VZW HULPVERLENINGSZONE - ANTWERPEN 1 Toelichting bij het hospitalisatieplan

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUTGIDS Informatiegids van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) 350/03 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Hospitalisatie Individueel Algemene Voorwaarden

Hospitalisatie Individueel Algemene Voorwaarden Hospitalisatie Individueel Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Hospitalisatie Individueel Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer,

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

I. omschrijving van de verzekering

I. omschrijving van de verzekering Algemene voorwaarden blz. 1 I. omschrijving van de verzekering Waarborgen a. waarborg hospitalisatie De verzekeraar waarborgt de terugbetaling van de kosten die tijdens een hospitalisatie van de aangeslotene

Nadere informatie

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG

COLLECTIEVE POLIS GEZONDHEIDSZORG COLLECTIEVE POLIS nr. 53150057 editie 002 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven. H.R. 121. Bankrekening 730-0042006-01. Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL POLIS HOSPI-XL ALAU2 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg - Vanaf 01/01/2015 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL" 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij?

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING HOSPI-XL ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? Algemene voorwaarden BLZ 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 1. Begripsomschrijvingen 2 2. Omschrijving van de verzekering 3 2.1 Waarborg hospitalisatie 3 2.2 Waarborg pre- en posthospitalisatie 4 2.3 Waarborg medische en paramedische

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk. Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV,

Nadere informatie

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden

Specimen van de Polis: Conventie. Fortis HospiCare. Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Specimen van de Polis: Conventie Fortis HospiCare Collectieve verzekering Gezondheidszorgen Personeelsleden van de Federale Openbare Diensten en hun gezinsleden Gezondheidszorg INHOUDSTAFEL VOORWAARDEN

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN 01/2013 1 1. Definities 1.1. Verzekerde De verzekeringsnemer

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering

Informatiebrochure. Collectieve ziekteverzekering Informatiebrochure Collectieve ziekteverzekering Inhoud 1. Wat omvat deze collectieve ziekteverzekering? 3 1.1. Algemeen 3 1.2. De waarborgen voorzien in dit plan 3 2. Hoe kan u aansluiten bij deze collectieve

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011)

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket (Versie 2010-2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "HOSPI-XL"

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING HOSPI-XL ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOSPI-XL POLIS HOSPI-XL ALJH8 1 ALGEMENE VOORWAARDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING "HOSPI-XL" M044993.N 1 Wie is wie in uw 'Hospi-XL'? 2 Wie verzekeren wij? 3 Welke hospitalisaties waarborgen wij? 4 Welke prestaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING'

COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' 1. COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING' ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN' van de DIENSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2 INHOUDSTAFEL Collectieve verzekeringsovereenkomst `gezondheidszorgen'...

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Onderwijs (vanaf 1 september 2015) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 september 2015) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket

collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg Assurnat nv - Pakket Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING DER

COLLECTIEVE VERZEKERING DER TOELICHTING COLLECTIEVE VERZEKERING DER GEZONDHEIDSZORG Doel van de verzekering Deze verzekering waarborgt bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte, een aanvullende terugbetaling van de kosten die, na

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2012)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve hospitalisatieverzekering. Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2012) EEN WOORDJE UITLEG collectieve hospitalisatieverzekering (versie 01/01/2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

collectieve hospitalisatieverzekering Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2011)

collectieve hospitalisatieverzekering Geïntegreerde Politie (versie 01/01/2011) EEN WOORDJE UITLEG collectieve hospitalisatieverzekering (versie 01/01/2011) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Hospitalisatie Individueel Algemene Voorwaarden

Hospitalisatie Individueel Algemene Voorwaarden Hospitalisatie Individueel Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Hospitalisatie Individueel Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer,

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN.

Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING. ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN. Samenvatting van de voorwaarden van de COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING ten behoeve van de PERSONEELSLEDEN en hun NAASTE VERWANTEN van de VLAAMSE OVERHEID 2 DIT DOCUMENT VORMT EEN SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

vergoedingenoverzicht 2015

vergoedingenoverzicht 2015 2015 EURO BRITSE POND US DOLLAR ZWITSERSE FRANK Stel uw Cigna expatplus verzekering samen Kies uw basisverzekering U kunt kiezen uit 3 formules: Globe Orbit Universe U kunt kiezen uit 2 verzekeringsgebieden:

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Cover Risk Management - Pakket (vanaf 1 januari 2017)

EEN WOORDJE UITLEG. collectieve verzekering gezondheidszorg. Cover Risk Management - Pakket (vanaf 1 januari 2017) EEN WOORDJE UITLEG collectieve verzekering gezondheidszorg (vanaf 1 januari 2017) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Overeenkomst. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf fbz-fse Constructiv. Hospitalisatieverzekering

Overeenkomst. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf fbz-fse Constructiv. Hospitalisatieverzekering Overeenkomst Hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of een pensioen genieten en hun gezinsleden. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden

Nadere informatie

AMMA HOSPIPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN

AMMA HOSPIPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN AMMA HOSPIPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Welkom bij DKV De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. WELKOM BIJ DKV EN BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR ONZE PRODUCTEN. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

hospitotaal groepspolis

hospitotaal groepspolis hospitotaal groepspolis ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen zijn, vermelden

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie