Jaarondernemingsplan Agentschap Wonen Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen"

Transcriptie

1 Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen

2 Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen... 7 Operationele Organisatiedoelstelling 1.1: huursubsidie... 7 Operationele Organisatiedoelstelling 1.2: Huurpremie... 9 Operationele Organisatiedoelstelling 1.3: Huurdersbonden en SVK s Operationele Organisatiedoelstelling 1.4: diverse subsidiestelsels (UP, AF, HC) Operationele Organisatiedoelstelling 1.5: Ondersteuning woonactoren Operationele Organisatiedoelstelling 1.6: Huurgarantiefonds Strategische organisatiedoelstelling 2: toegang bevorderen tot een betaalbare en kwaliteitsvolle eigen woning Operationele organisatiedoelstelling 2.1: Verzekering gewaarborgd wonen Operationele organisatiedoelstelling 2.2: waarborgverlening EKM Operationele organisatiedoelstelling 2.3: Mijnwerkersleningen Strategische organisatiedoelstelling 3: Woonkwaliteit stimuleren Operationele organisatiedoelstelling 3.1: Renovatiepremie en VAP Operationele organisatiedoelstelling 3.2: Woningkwaliteitsinstrumentarium Operationele organisatiedoelstelling 3.3: Uitvoering heffingsdecreet, kamerdecreet en Vlaamse Wooncode (III) Operationele organisatiedoelstelling 3.4: Ondersteuning SVK s mbt woningkwaliteit Operationele organisatiedoelstelling 3.5: Dossieropvolgingssysteem woningkwaliteit Strategische organisatiedoelstelling 4: Efficiënt en doeltreffend bestuur bevorderen Operationele organisatiedoelstelling 4.1: Ondersteunen en begeleiden van lokale besturen Operationele Organisatiedoelstelling 4.2: toepassing en werking sociaal verhuurstelsel waarborgen Operationele organisatiedoelstelling 4.3: Grond- en pandenbeleid mei

3 Operationele organisatiedoelstelling 4.4: Adviesverlening ruimtelijke planning Strategische organisatiedoelstelling 5: Bijdragen tot realisatie bijzonder sociaal objectief Operationele Organisatiedoelstelling 5.1: Toepassing bindend sociaal objectief bewaken Operationele organisatiedoelstelling 5.2: planning en financiering sociale woonprojecten bewaken Operationele Organisatiedoelstelling 5.3: advisering onteigeningsaanvragen en aanvragen tot afbakening Strategische organisatiedoelstelling 6: performantie en goede werking woonactoren stimuleren Operationele Organisatiedoelstelling 6.1: adviseren over erkenningsaanvragen, aanvragen tot statutenwijzigingen en beroepen tegen vernietigingsbeslissingen Operationele organisatiedoelstelling 6.2: werking sociaal verhuur- en koopstelsel bewaken Operationele organisatiedoelstelling 6.3: Visitatiecommissies faciliteren Strategische organisatiedoelstelling 7: Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Operationele organisatiedoelstelling 7.1: regelgeving opmaken, evalueren en bijsturen Operationele organisatiedoelstelling 7.2: organisatie wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling, omgevingsanalyse en internationaal onderzoek sturen en opvolgen Operationele organisatiedoelstelling 7.3: beleids- en beheerscyclus ondersteunen Generieke doelstellingen: evaluatie Monitoring Opstellen van een HRM-beleidsplan Optimalisatie van websites en e-governmenttools Begrotingsopmaak, begrotingscontrole en kredietherschikking Communicatie publicatie van folders en aanvraagformulieren Generieke doelstellingen: planning stelling proces- en risicomanagement Belanghebbendenmanagement Monitoring HRM mei

4 5. Informatie en communicatie Financieel management Informatie- en communicatietechnologie mei

5 Inleiding Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de beheersovereenkomst (BO) tussen de Vlaamse Regering en Wonen Vlaanderen ( ) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 februari Alhoewel het opmaken van een jaarondernemingsplan niet expliciet opgenomen is in de beheersovereenkomst is het toch aangewezen om een dergelijk plan op te stellen om gevolg te geven aan de bepalingen ervan in verband met opvolging, rapportering en evaluatie. Bovendien heeft de Vlaamse Regering in november 2012 beslist over de inbedding van het jaarondernemingsplan als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen (VR PV 2012/40- punt 22). Wonen Vlaanderen als organisatie Het besluit tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16 december Wonen Vlaanderen heeft formeel zijn werking opgestart vanaf 1 juli Ingevolge de aanpassing van artikel 29 van het Organisatiebesluit van de Vlaamse Administratie (bij BVR van 16/03/2012) werd de opdracht van Wonen-Vlaanderen met ingang van 1 januari 2012 substantieel uitgebreid met de beleidsondersteunende opdracht (voorheen bij het Departement RWO) met betrekking tot het ganse beleidsveld Woonbeleid. Daartoe werd ook de bestaande beheersovereenkomst ) aangepast. Het ondernemingsplan onderschrijft de missie en kernopdrachten van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. De missie van Wonen-Vlaanderen luidt als volgt: Het agentschap wil als verzelfstandigd agentschap en openbare dienst in samenwerking met alle betrokken actoren zorg dragen voor het recht op wonen als vermeld in artikel 3 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. Het agentschap doet dit door de drempel te verlagen voor mensen die een woning huren, renoveren of verwerven, en de financieringskost die eraan verbonden is te drukken door middel van subsidies of andere risicoverminderende maatregelen die de huurder, koper of (ver-)bouwer rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen en die de woningmarkt niet verstoren. Het agentschap bewaakt de kwaliteit van de aangeboden woningen, bestrijdt met kracht misbruiken op de private huurmarkt en ondersteunt de lokale besturen bij hun woonbeleid. Wonen Vlaanderen heeft als visie: Het agentschap profileert zich als een integere, samenhangende, transparante, klantgerichte en doeltreffende organisatie met gemotiveerde en verantwoordelijke medewerkers. In het kader van de realisatie van zijn missie en visie is het agentschap verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning als gedefinieerd in artikel 30 van het organisatiebesluit van de Vlaamse Administratie d.d. 3 juni 2005, en voert het ook de beleidsuitvoerende taken uit die opgenomen zijn in het oprichtingsbesluit van het agentschap en de hieraan in de voorbije jaren toegevoegde opdrachten. Alle opdrachten van het agentschap kunnen gevat worden onder de in artikel 7 van de BO vermelde strategische organisatiedoelstellingen. De eraan gekoppelde operationele organisatiedoelstellingen (artikel 8) zijn evenwel niet exhaustief, maar zijn deze die een relevante omvang hebben en waaraan meetbare indicatoren gekoppeld kunnen worden. Het mei

6 is evident dat het agentschap alle opdrachten uitvoert die het overeenkomstig de regelgeving zijn toevertrouwd. Bij de uitvoering van de taken wordt het gedrag en handelen van de personeelsleden van Wonen Vlaanderen afgetoetst aan de volgende waarden: - klantgerichtheid; - doeltreffendheid; - transparantie; - verantwoordelijkheidszin. Uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst In de beheersovereenkomst worden zeven strategische doelstellingen (SD) geformuleerd, met daaraan gekoppeld per strategische doelstelling een aantal operationele doelstellingen (OOD) en mogelijk (een) projectdoelstelling(en). Hieronder bespreken we per strategische doelstelling de acties die in 2014 worden ondernomen voor de belangrijkste operationele doelstellingen, hetzij omwille van het aantal betrokken personeelsleden, hetzij omwille van het inhoudelijk belang, met daarbij de prestatie-indicatoren of normen en de ingezette middelen (personeel en budget). Het spreekt voor zich dat de hier aangegeven middelen niet het volledige budget, noch het volledige personeelsbestand van Wonen-Vlaanderen dekken. Een aantal middelen wordt niet besproken omdat ze de uitvoering betreffen van regulier beleid dat geen bijzondere acties impliceert voor 2014 of omdat ze betrekking hebben op zuivere werkings- en apparaatkost. Dit jaaractieplan is een document dat aan het management en de medewerkers van het agentschap houvast moet bieden voor de operationalisering van de doelstellingen en tevens een verantwoording omvat voor de functioneel bevoegde minister en de controlerende en auditinstanties. Het sluit tegelijk niet uit dat bijkomende acties worden genomen naargelang de noodwendigheid. mei

7 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen Het agentschap draagt bij tot de verhoging van het aanbod van kwalitatief goede private en sociale huurwoningen die tegen een betaalbare prijs verhuurd worden en bevordert de woonzekerheid van huurders. Operationele Organisatiedoelstelling 1.1: huursubsidie Ervoor zorgen dat de rechthebbenden hun aanspraken op huursubsidies (kunnen) laten gelden en instaan voor een tijdige, juiste en gerechtvaardigde aanvraagafhandeling en betaling van de premie Kader en stand van zaken: Het agentschap behandelt de aanvragen voor een huursubsidie van particulieren op de private huurmarkt volgens de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 of volgens het uitdovende stelsel van Sinds 1 mei 2007 worden alle nieuwe aanvragen behandeld volgens het stelsel van 2 februari Het stelsel is budgettair nog niet op kruissnelheid. Einde 2013 zijn er lopende dossiers (uitbetaling over negen jaar, behalve voor bejaarden en personen met een handicap, waarvoor een levenslange tegemoetkoming geldt). Het aantal bejaarden/gehandicapten (stelsel van 2007) bedraagt 15% en het aantal exdaklozen 26%. Vooral het aantal ex-daklozen vertoont over alle jaren heen een duidelijk stijgende lijn was een recordjaar inzake ingediende aanvragen: aanvragen werden ingediend. Daar tegenover stelden zich datzelfde jaar goedkeuringen en weigeringen. Het stelsel is vrij complex omwille van de link met de woonkwaliteit en vraagt een nauwgezette opvolging en (veel) communicatie-inspanningen omwille van de kenmerken van de doelgroep (sociaal zwakkere groep). Actiepunten 2013 D5 Meewerken aan aanpassing regelgeving ingevolge evaluatieverslag Wanneer 1 e jaarhelft 2013 Aanpassing BVR 2/2/2007 Uitwerken ontwerpbesluit Meetmethode Budgetraming en discussieteksten beschikbaar voor politiek overleg Evaluatie actiepunten 2013 Het evaluatieverslag van Wonen-Vlaanderen is mee opgenomen in de ruimere plannen tot harmonisatie van het huursubsidiestelsel. Er zijn ontwerpteksten (besluit, toelichting, budgetraming) uitgewerkt die op 29 november 2013 principieel werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerpbesluit beoogt in de eerste plaats een afstemming van de huursubsidie op de huurpremie door de premiebedragen gelijk te stellen en een verplichting tot inschrijving op de wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij in te voeren bij de huursubsidie. Daarnaast wordt een aantal knelpunten opgelost: de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid mei

8 van een verlaten woning zal gemakkelijker een recht doen ontstaan op huursubsidie, er komt een duidelijkere regeling voor de beoordeling van de aangepastheid van een woning aan de fysieke mogelijkheden, aanvragers moeten niet langer meerderjarig zijn, de toegang vanuit door het OCMW verstrekte installatiepremies wordt versoepeld, en de sloop van een woning vormt een extra toegangsmogelijkheid tot de huursubsidie. Actiepunt _OO1.1_AP1 Communicatie gewijzigde regelgeving Communicatie en vorming omtrent de aangepaste regelgeving Wanneer De aanpassingen aan het huursubsidiestelsel treden in werking op 1 mei Communicatie en vorming wordt bij voorkeur zoveel mogelijk voor of meteen na deze inwerkingtredingsdatum georganiseerd. De eigen medewerkers informeren over de nieuwe voorwaarden en modaliteiten binnen het aangepaste huursubsidiestelsel zodat zij de aanvragen vanaf 1 mei correct kunnen behandelen en de juiste informatie kunnen verstrekken aan externen. Externen een geactualiseerde bron van informatie aanreiken. Het inlassen van vormingsmomenten, zowel voor de eigen medewerkers als externe partners (b.v. SVK s, OCMW s, woonwinkels). Actualisatie van de informatie op de website. Aanmaken en verspreiden van nieuwe folders en aanvraagformulieren. Meetmethode Empirisch. 2014_OO1.1_AP2 Ontwikkeling toepassing Ontwikkeling nieuwe premiebeheerstoepassing Wanneer De aanpassingen aan het huursubsidiestelsel treden in werking op 1 mei De ontwikkeling van de nieuwe informaticatoepassing wordt afgesteld op deze datum, waarbij de meest dringende modules eerst productieklaar gemaakt worden. Binnen het aangepaste huursubsidiestelsel is een bewuste keuze gemaakt voor een digitaliseren via inscannen van per post ingediende aanvragen. Daartoe wordt een nieuwe premiebeheerstoepassing ontwikkeld die onder een ander informaticaplatform zal draaien dan de huidige. Met de nieuwe toepassing moet men nieuwe aanvragen eenvoudig kunnen inscannen, wordt de werklast automatisch verdeeld, en wordt de behandelaar via meldingen en takenlijsten zoveel mogelijk begeleid naar de juiste beslissing binnen de opgelegde termijnen. De nieuwe toepassing wordt ontwikkeld in samenwerking met Cronos. Meetmethode Wekelijkse sprintvergaderingen waarbij nieuwe functionaliteit wordt besproken en ingepland, en waarbij de verschillende modules tegenover hun respectievelijke deadlines worden gesteld. Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE217 Huursubsidie (stelsel ) NE213 HS (stelsel 1991) mei

9 Operationele Organisatiedoelstelling 1.2: Huurpremie In afwachting van de toewijzing van een sociale woning, ervoor zorgen dat de kandidaathuurders die vijf jaar (of langer) op een wachtlijst staan voor een sociale woning een maandelijkse huurpremie ontvangen via een eenvoudige administratieve procedure. Kader en stand van zaken: In de loop van 2012 werd de nieuwe subsidieregeling geoperationaliseerd. De toekenning van de huurpremie gebeurt semiautomatisch. Dit houdt in dat op basis van een kruising van de data van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het Rijksregister en het agentschap door het agentschap wordt vastgesteld wie voldoende lang is ingeschreven als kandidaat-huurder om in aanmerking te komen voor de huurpremie en onder de inkomensgrens van de huurpremie valt. Op basis van een onderzoek van de door de kandidaat-huurder toegezonden huurovereenkomst wordt beslist wie in aanmerking komt. Actiepunt 2013 D10 CRPR Verbeteringsproces CRPR Wanneer 2013 De tekortkomingen worden opgevolgd in een daartoe opgezette database en rapporteringstool die tussen de VMSW en het agentschap wordt uitgewisseld. Periodiek wordt nagegaan welke voortgang is geboekt voor de verschillende issues. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen problemen ingevolge bugs in het CRPR (door Cronos ontwikkeld), problemen in de datauitwisseling die een gevolg zijn van niet in de functionele analyse voorziene functionaliteiten en bugs in het dossieropvolgingssysteem in het agentschap. Evaluatie actiepunt 2013 In de loop van 2013 werd actie ondernomen om op een vlotte manier via een applicatie HPW CRPR issues te rapporteren over tekortkomingen in het CRPR en ook in het DOS. De issues werden systematisch toegewezen aan een persoon die werk moest maken van een oplossing ofwel in het CRPR, waarvoor VMSW verantwoordelijk is, ofwel in de dossierbehandelingsapplicatie (DOS) voor de huurpremie. Er werden in issues gerapporteerd. Er gebeurde een regelmatige opvolging van de stand van zaken met betrekking tot de oplossingen voor de issues. Er dient opgemerkt dat een aantal hardnekkige mankementen voor een beperkt aantal dossiers niet opgelost lijken te raken. Er werd in 2013 gewerkt aan het tot stand komen van een gegevensuitwisseling tussen verschillende betrokken partijen. Zo werd er door VMSW gewerkt aan een ACM/IDM toegang tot de applicatie huurpremie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen zodat zij de informatie met betrekking tot de huurpremie over hun kandidaat-huurders kunnen opvragen. Deze verbinding was nog niet in productie wegens vertragingen bij het MAGDA- PLATFORM. Er vond in 2013 eveneens een overleg plaats op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid om de OCMW s toegang te geven tot het CRPR. Hier kan werk van gemaakt worden als VVSG (afdeling OCMW s) een machtigingsaanvraag indient bij de Vlaamse Toezichtscommissie / privacycommissie en hiervoor de machtiging bekomt. Deze aanvraag is tot nu toe niet ingediend. mei

10 Anderzijds is er gewerkt aan het rapporteringssysteem over de functionele indicatoren die werden gedefinieerd voor de opvolging van de huurpremie. Einde 2013 was het mogelijk om een aantal rapporten op te maken via de qlikviewomgeving. De rapportering over de functionele indicatoren was in het voorjaar 2014 op een indicator na, uitgewerkt. Actiepunten _OO1.2_AP3 Uitbreiding van het stelsel huurpremie Via het BVR van 21 maart 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders worden een aantal wijzigingen aangebracht aan het stelsel huurpremie. Belangrijkste wijziging is de uitbreiding van de doelgroep van potentieel rechthebbenden. Waar zij tot 30/4/2014 een wachttijd van vijf jaar nodig hadden om in aanmerking te kunnen komen voor de huurpremie, wordt de wachttijd tot vier jaar herleid vanaf 1 mei Verkorten van de wachttijd om potentieel rechthebbend te worden op de huurpremie van vijf jaar naar vier jaar. Wanneer Inwerkingtreding van het wijzigend besluit van de Vlaamse Regering op 1 mei Meer kandidaat-huurders toelaten tot het stelsel van de huurpremie uitbreiding van de doelgroep Meetmethode De kandidaat-huurders die een wachttijd hebben van 46 maanden naar het dossierbehandelingssysteem van Wonen-Vlaanderen laten doorstromen vanuit het Centrale Register van Potentieel Rechthebbenden. Alle bijkomende potentieel rechthebbenden (raming bijkomende potentieel rechthebbenden in mei 2014) ontvangen een aanvraagformulier in de loop van de maand mei _OO1.2_AP4 Nieuw stelsel huursubsidie Via het BVR van 21 maart 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders wijzigt het stelsel van de huursubsidie. Het team huurpremie zal meewerken aan de creatie van de aanvragen nieuwe huursubsidie en de volledigverklaring van de aanvragen. stelling is om de intake van de dossiers in Brussel te laten gebeuren zodat er optimaal gebruik kan gemaakt worden van de digitale dossierverwerking. Anderzijds wordt de expertise van de dossierbehandelaars huurpremie in het gebruik van het Centraal Register voor Potentieel mei

11 Rechthebbenden benut aangezien in het nieuwe stelsel de inschrijving als kandidaat-huurder bij een domicilieshm een nieuwe voorwaarde is. Wanneer Meetmethode Inwerkingtreding van het wijzigend besluit van de Vlaamse Regering op 1 mei Harmonisatie van het stelsel huursubsidie en huurpremie en stroomlijning van de intake van aanvragen huursubsidie en huurpremie met het oog op efficiëntievoordelen. Het creëren van dossiers huursubsidie en het volledig (onvolledig) verklaren van de aanvragen. De verdere behandeling van de aanvragen gebeurt door de decentrale diensten van het agentschap. Dossiercreatie en behandeling (tot verklaren volledig of onvolledig) binnen een maand na ontvangst van de aanvraag (100 % van de aanvragen). 2014_OO1.2_AP5 Evaluatie van het stelsel huurpremie Het BVR van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders zal op 1 augustus 2014 twee jaar actief zijn. Bij de totstandkoming van het stelsel engageerde de minister zich om het stelsel na twee jaar werking te evalueren. Vanaf augustus 2014 zal begonnen worden met de evaluatie van het stelsel met de bedoeling om de resultaten van de evaluatie te kunnen voorleggen aan de bevoegde minister voor einde Wanneer Tussen augustus en december 2014 Meetmethode Knelpunten in het huidige stelsel detecteren en verbeterpunten voorstellen. Via een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het stelsel (bereik, redenen voor de lage responsgraad, analyse van de doelgroep en de groep rechthebbenden, redenen waarom potentieel rechthebbenden de huurpremie niet aanvragen,.) Eindrapport van de evaluatie beschikbaar. Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE01NE224 BVR tot instelling Keuro Keuro van een tegemoetkoming voor kandidaathuurders mei

12 Operationele Organisatiedoelstelling 1.3: Huurdersbonden en SVK s De rechthebbende huurdersbonden en sociale verhuurkantoren kunnen hun aanspraken op de subsidiëring laten gelden. Het agentschap staat in voor een tijdige, juiste en gerechtvaardigde subsidieverstrekking. Kader en stand van zaken Vanaf 1 januari 2013 is het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren van kracht. De belangrijkste wijzigingen tegenover het BVR van 6 februari 2004 hebben betrekking op: - Stimuleren van verdere uitbreiding van zowel woningaanbod als werkingsgebied en minimale schaalgrootte, o.a. via inschrijven woningaangroeitraject en hervorming subsidiëring; - Verder professionaliseren van de werking van de SVK s, o.a. door personeelsformatie met de nodige functieprofielen mogelijk te maken via verhoogde subsidiëring vanaf bepaalde schaalgrootte; - Duidelijkere afbakening en versterken uitvoering van kerntaken, met name inhuren en verhuren met bijzondere aandacht voor huurdersbegeleiding, o.a. via herformuleren van de opdrachtomschrijving van een SVK; - Versterken aandacht voor de woningkwaliteit van het beheerde patrimonium, o.a. via voorafgaandelijk conformiteitsonderzoek; - Benadrukken belang van lokale gedragenheid van de SVK-werking via lokale inbedding en verankering, o.a. via samenstelling bestuursorganen. Actiepunten 2013 D11 Implementatie van het nieuwe SVK-besluit - Model en instructies voor de indiening van het administratieffinancieel jaarverslag aanpassen (deadline 1/10/2013); - Samenstelling van de RvB en AV van de SVK s nagaan op 31/10/2013 (zoals voorzien in art. 22, 5 de lid, BVR 20/7/2012); - Afstemming van het rekeningstelsel van de SVK S opgericht onder de vorm van OCMW-verenigingen in functie van BBCrekeningstelsel (zoals voorzien in art. 16, 1, BVR 20/7/2012) Overleg met ABB en Inspectie RWO en opmaak van een ontwerp-mb voor het rekeningstelsel Evaluatie actiepunten 2013 Model en instructies voor de indiening van het administratief-financieel jaarverslag aanpassen (deadline 1/10/2013): Voor het indienen van het administratief en financieel jaarverslag werden de bestaande instructies aangepast aan de wijzigingen van het decreet van 31 mei 2013 en het BVR van 20 juli mei

13 Vooral het model van het financieel luik werd in samenspraak met het agentschap Inspectie RWO aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn: - het decreet van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen waarbij art. 58 van de Vlaamse Wooncode werd gewijzigd. Vanaf 1/01/2014 mag de subsidie ten laste van de Vlaamse Gewest of de Vlaamse regering nooit meer bedragen dan 100% van de totale kosten - het subsidiëren van de frictieleegstand - de vorming van reserve: indien er na de aanrekening van de subsidiabele werkings- en personeelskost + de beheersvergoeding VMSW er een overschot is op de SVK-subsidie en het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst, kan er met het restant van de SVKsubsidie een reserve worden opgebouwd - een duidelijker overzicht van de aanmerking genomen kosten en opbrengsten - voor het eerst wordt het model (stramien) ook in een Excel-versie aangereikt aan de sector. Indien dit gunstig wordt geëvalueerd zal in de toekomst alleen nog de beveiligde Excel-versie toegelaten worden zodat rekenfouten uitgesloten worden Samenstelling van de RvB en AV van de SVK s nagaan op 31/10/2013 (zoals voorzien in art. 22, 5 de lid, BVR 20/7/2012): Via het administratief jaarverslag over het werkingsjaar 2013 werd voor het eerst gerapporteerd over de samenstelling van de AV en RvB het nazicht van deze rapportering werd geïntegreerd in de dossierbehandeling Afstemming van het rekeningstelsel van de SVK S opgericht onder de vorm van OCMWverenigingen in functie van BBC-rekeningstelsel (zoals voorzien in art. 16, 1, BVR 20/7/2012) Het bestaande rekeningstelsel voor de SVK s (MB van 22/12/2008) werd in samenspraak met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en Provinciale Diensten - bij MB van 5 juli 2013 aangepast. Vanaf 1/1/2014 zijn er twee modellen van rekeningstelsel voor de SVK-sector van toepassing: een voor de VZW s en een voor de OCMW-verenigingen. Actiepunten _OO1.3_AP6 Implementatie van het nieuwe SVK-besluit - Regeling uitwerken voor de subsidiëring van de beheersvergoeding die de SVK s aan de VMSW moeten betalen. - Het nieuwe model en instructies voor de indiening van het administratief-financieel jaarverslag (voor het eerst toegepast voor de jaarafrekening 2013) evalueren en zonodig aanpassen (deadline 1/10/2014); - Opmaak ontwerp BVR waarin een regeling wordt uitgewerkt voor de BTW op de beheersvergoeding - Evaluatie model en instructies in samenspraak met ondersteuningsstructuur VMSW, huurpunt, inspectie RWO. mei

14 Budget 2014 (BC) BA Omschrijving VAK VEK NE 208 Werking huurdersbonden NE 209 Werking SVK s NE 212 Subsidie aanvullende tewerkstelling NE 237 Werking huurpunt Operationele Organisatiedoelstelling 1.4: diverse subsidiestelsels (UP, AF, HC) Zorgen voor het kwaliteitsvol en tijdig onderzoeken van de premie-aanvragen van particulieren en van intermediaire actoren in de diverse stelsels van woonondersteuning (Urgentieplan, Alternatieve financiering en huurcompensatie), met inbegrip van de correcte uitbetaling en het toezicht op oneigenlijk gebruik van de subsidies via controle van de door de toelagegenieters na te leven voorwaarden (hoofdzakelijk bewoningsverplichting) Kader en stand van zaken Het agentschap staat in voor de subsidiering in toepassing van oude, niet langer actief toegepaste subsidiestelsels. Domus Flandria Maandelijks wordt hierbij een financiële tegemoetkoming betaald aan de initiatiefnemers, en een huursubsidie voor de huurders die aan de voorwaarden voldoen. Doorheen het jaar krijgen de huurders controle op het inkomen bij aanvang van de huurperiode, de eigendomsvoorwaarde op het ogenblik van de toewijzing, bewoning van de sociale huurwoning en de evolutie van de gezinssamenstelling. Deze controle wordt sedert 2013 voor het eerst ondersteund door een geautomatiseerde vergelijking van de begunstigdenbestanden aan de gegevens van het Rijksregister (bewoningscontrole) De initiatiefnemer krijgt een maandelijks voorschot (tussenkomst in de financiering en huurtoelage), en jaarlijks wordt het uitgekeerde bedrag van het voorgaande jaar gecorrigeerd via de nacalculatie Projecten Alternatieve Financiering De initiatiefnemers dienen hierbij driemaandelijkse betaalstaten in. Ze hebben recht op werkingskosten, beheerskosten en compensatie voor huurderving (bij beperkte leegstand), evenals een tussenkomst voor onderhouds- en herstellingskosten. Elke ingediende betaalstaat wordt gecontroleerd op inkomen (bij aanvang van de huurtijd), bewoning van de woning (volgens rijksregister) en (evolutie van) de gezinssamenstelling. Huurcompensatie Het agentschap controleert de ingediende betaalstaten op inkomen (bij aanvang van de huurtijd), bewoning van de woning (volgens rijksregister) en (evolutie van) de gezinssamenstelling. Budget 2014 (BC) BA Omschrijving VAK VEK NE 215 Huurcompensatie mei

15 NE 216 Alternatieve financiering NE218 Urgentieprogramma Operationele Organisatiedoelstelling 1.5: Ondersteuning woonactoren Er voor zorgen dat de verschillende tussenkomsten die binnen de Vlaamse begroting zijn voorzien om de woonactoren te ondersteunen die het huuraanbod realiseren of optimaliseren worden opgevolgd, gecontroleerd en tijdig en correct worden uitbetaald of toegestaan. In concreto gaat het hier over de machtiging rente- en kapitaalsubsidie VMSW, de GSC, funding VMSW, aanvraagdossiers verwerving en SBE, machtiging rollend grondfonds. Kader en stand van zaken Subsidie verwerving Wonen-Vlaanderen behandelt enkel nog de dossiers waarvoor kredieten zijn vastgelegd voor 23/11/2008, volgens de besluiten van de Vlaamse Regering van 19/12/1996 inzake de subsidiëring van sociale woonprojecten. ADL Subsidie Deze subsidies worden geregeld in het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen in sociale woonwijken voor personen met een fysieke handicap. Eenmalige tussenkomst huur VMSW de Vlaamse overheid stelt de middelen ter beschikking aan de VMSW, die hiermee leningen toekent aan sociale huisvestingsmaatschappijen, ocmw s, gemeenten en het Vlaams Woningfonds. Die initiatiefnemers sluiten dan bij de VMSW een marktconforme lening af, die overeenkomt met een theoretische lening met een looptijd van 33 jaar, met een negatieve rentevoet van -1% en een progressiviteit van 2% om hun projecten te financieren. Gewestelijke Sociale Correctie (GSC) Voor een sluitende financiering voor de sociale huisvestingsmaatschappijen voorziet het Financieringsbesluit in een gewestelijke sociale correctie (GSC), die de sociale huisvestingsmaatschappijen bijstaat bij eventuele tekorten als gevolg van hun sociale huuractiviteit. Bij de berekening van de GSC vergelijkt men voor elke SHM de inkomsten met de uitgaven. Zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten, dan past de GSC het verschil bij, als een bijkomende subsidie. Budget 2014 (BC) BA Omschrijving VAK/MAC VEK NE 238 GSC NE 242 Verwerving (SV) NE250 Eenmalige tussenkomst huur NE252 Jaarlijkse tussenkomst huur NE261 ADL-subsidie NE251 Rentesubsidies Rollend Grondfonds NE205 Machtiging Rollend Grondfonds NE255 SBE mei

16 Operationele Organisatiedoelstelling 1.6: Huurgarantiefonds Om de woonzekerheid van de private huurder en de huurinkomstzekerheid van de verhuurder te ondersteunen wordt een regeling uitgewerkt die tot doel heeft om via tussenkomsten bij te dragen tot de haalbaarheid van terugbetalingstermijnen en op die wijze de vonnissen tot uithuiszetting te verminderen. Kader en stand van zaken Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen werd definitief goedgekeurd op 4 oktober 2013 en is in werking getreden op 1 januari Het Huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: de huurder heeft een huurachterstand van drie maanden de vrederechter verleent de huurder uitstel van betaling en legt een afbetalingsplan op de huurder leeft het opgelegde afbetalingsplan niet na. De verhuurder sluit zich aan bij het Fonds en betaalt hiervoor een aansluitingsvergoeding ten bedrage van 75 euro per huurcontract. De tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds bedraagt maximaal drie maanden huur met een plafond van euro. Het Fonds komt tussen telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft. In het eerste kwartaal van 2014 werden er 115 aanvragen tot aansluiting ontvangen. Actiepunt 2013 D12 FONDS UITHUISZETTINGEN Implementatie FONDS UITHUISZETTINGEN De DAB wordt geoperationaliseerd in het semester na de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering. Deze operationalisering houdt tenminste in: De ontwikkeling van de bedrijfstoepassingen noodzakelijk voor de registratie van de aansluitingen en het opvolgen en betalen van de schadeclaims van de verhuurders Sensibilisering en communicatie om de bekendheid van de maatregel bij de doelgroepen te realiseren Uitwerken van de procedures en inrichting van de processen voor de aansluiting en de behandeling van aanvragen tot tussenkomst Evaluatie actiepunt 2013 Ontwikkeling van de bedrijfstoepassingen: Ondanks de late goedkeuring van de definitieve regeling die nog belangrijke wijzigingen tot stand bracht in de modaliteiten, werd alles in het werk gesteld om op 1 januari 2014 de eerste aanvragen te kunnen ontvangen. Daartoe werd een overeenkomst tussen Wonen-Vlaanderen en De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders afgesloten om de dossierbehandeling informaticatechnisch te ondersteunen en de gegevensuitwisseling tussen het agentschap en de deurwaarders tot stand te brengen. mei

17 Sensibilisering en Communicatie: Alle informatie met betrekking tot het Huurgarantiefonds is terug te vinden op de website of In oktober 2013 werd reeds beknopte informatie op de website geplaatst. Deze informatie werd stelselmatig uitgebreid. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een aanvraag te doen om aan te sluiten bij het Fonds. Vanaf voormelde datum kan het aanvraagformulier worden gedownload. Met bredere communicatie en sensibilisering werd nog gewacht totdat de toepassing, die eind 2013 nog in volle ontwikkeling was, volledig operationeel was. Procedures processen: De procedures en processen voor de aansluiting en de behandeling van de tussenkomst werden in kaart gezet in functionele analyses in het laatste kwartaal van De informaticatechnische ondersteuning zal worden afgerond in de loop van 2014 Actiepunt _OO1.6_AP7 Dossierbehandelingssysteem Opvolging operationalisering dossierbehandelingssysteem Fase 2 (opvolging aanvragen tegemoetkoming) Wanneer 2014 Geautomatiseerde afhandeling van betalingsaanvragen mogelijk maken 2014_OO1.6_AP8 Sensibilisering en bekendmaking Huurgarantiefonds Verdere sensibilisering en bekendmaking van het Huurgarantiefonds en eerste evaluatie met het oog op bijsturing en vergroten van het bereik. Wanneer Derde kwartaal 2014 Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE226 Overdracht aan DAB mei

18 Strategische organisatiedoelstelling 2: toegang bevorderen tot een betaalbare en kwaliteitsvolle eigen woning Het agentschap bevordert een rechtvaardige toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle eigen woning en draagt bij tot de woonzekerheid van de eigenaar-bewoner Operationele organisatiedoelstelling 2.1: Verzekering gewaarborgd wonen De rechthebbenden kunnen hun aanspraken op de verzekering gewaarborgd wonen laten gelden en het agentschap staat in voor een tijdige, juiste en gerechtvaardigde afhandeling van de aanvragen voor de verzekering gewaarborgd wonen en het afsluiten van de verzekeringspolis Kader en stand van zaken: Sinds 2009 helpt de huidige verzekering gewaarborgd wonen mensen die een hypothecaire lening aangaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren, tijdelijk hun lening af te betalen bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, die de verzekeringspremie betaalt, en verzekeringsmaatschappij Ethias, die tegemoetkoming uitbetaalt aan de verzekerden. Applicatie In de herfst van 2012 werd in het verwerkingssysteem verzekering gewaarborgd wonen een eerste testapplicatie ingebouwd waarmee de dossierbehandelaars de tewerkstellingsgegevens van de aanvragers kunnen opvragen via KSZ. Door op deze applicatie te klikken gebeurt er meer bepaald een automatische opzoeking in de databanken Dimona (bevat de gegevens rond aanwerving en uitdiensttreding) en DmfA (bevat de loonen arbeidstijdgegevens gedurende een bepaald kwartaal). In de maand april 2013 werd deze applicatie geëvalueerd. Op basis van de bemerkingen in de evaluatie wordt een aangepaste versie van de applicatie voorzien die gebruiksklaar moet zijn in het begin van de zomer Tijdens de zomer en herfst van 2013 wordt deze nieuwe applicatie nogmaals getest en geëvalueerd. Het is de bedoeling tegen het einde van 2013 een werkbare en betrouwbare opzoeking te kunnen uitvoeren in de databanken Dimona en DmfA, teneinde ook zonder werkattest de tewerkstellingsgegevens van de aanvragers van verzekering gewaarborgd wonen te kunnen controleren. Actiepunten 2013 D15 Sensibiliseringsactie VGW In de loop van 2012 bleek het aantal aanvragen nog steeds te laag uit te vallen. Om die reden werd een sensibiliseringsactie opgestart die meerdere componenten kent: Het project KBC waarbij deze bank zich engageerde om in de loop van maart 2013 alle potentieel rechthebbende klantenontleners afzonderlijk aan te schrijven om hen attent te maken op het bestaan van de maatregel Introductie van sneltest op internet en via de notarissen Het betrekken van de notarissen en de vastgoedmakelaars bij de informatieverspreiding en het aanmoedigen om een begeleidingsrol op te nemen mei

19 Samen met de VMSW en VWF wordt nagegaan in hoeverre het gericht informeren van ontleners via data-uitwisseling tot de mogelijkheden behoort. In het kader van het engagement van beide instellingen wordt communicatie en de verspreiding van aanvraagmappen met sneltest opgezet Wanneer In de loop van Een belangrijke verhoging van het aantal aanvragen in 2013 bewerkstelligen. Het streefdoel ligt op een bereik van 8000 à 9000 aanvragen op jaarbasis D16 Voorbereiding nieuw verzekeringscontract Aangepast bestek voor nieuwe marktconsultatie Wanneer Tweede helft 2013 Tijdige gunning van een nieuw verzekeringscontract Evaluatie actiepunten 2013 Sensibiliseringsactie VGW De campagne was succesvol. De enorme toename in het aantal aanvragen in 2013 tegenover ingediende aanvragen in is te verklaren door een voortzetting van de informatiecampagne die in 2012 van start ging. In de eerste helft van 2013 deden we een beroep op een grote groep actoren om de bekendheid van de verzekering te helpen vergroten. Immobiliënmakelaars kregen de vraag om de verzekering kenbaar te maken bij hun cliënteel. VMSW, Vlaams Woningfonds, woonwinkels, SHM s en notarissen kregen informatiemapjes voor hun klanten. In samenwerking met het CIB werden de vastgoedmakelaars gesensibiliseerd om hun klanten te wijzen op het bestaan van de maatregel. Vanaf het eerste kwartaal van 2013 bood de website documentatie over de verzekering aan professionelen, die zo alle documentatie voor hun cliënten kunnen afdrukken of bestellen. Door het samenwerkingsproject met KBC, dat al in 2012 van start ging, kregen in maart 2013 alle KBC-klanten die de voorbije tien maanden een lening aangingen, in totaal, een brief en een ingevuld aanvraagdocument. Vanaf juni 2013 krijgen alle nieuwe klanten van een KBC-lening die aan de voorwaarden voldoet, systematisch alle nodige documenten toegestuurd bij hun eerste kapitaalsopname. Daarnaast staat het hele kantorennet alle klanten bij met het indienen van de aanvraag. Dit zorgde voor de sterke groei van het aantal aanvragen. Nieuw verzekeringscontract Het nieuwe verzekeringscontract werd tijdig gegund aan de verzekeringsmaatschappij Ethias. Het nieuwe verzekeringscontract start op 1 april 2014 met lagere premiepercentages voor de premieberekening Actiepunten _OO2.1_AP9 Systematisch promoten VGW Organisatie infosessie met een aantal grootbanken Wanneer Eerste helft 2014 De grootbanken aanmoedigen om, in navolging van de actie van KBC, de verzekering systematisch te gaan promoten bij hun mei

20 cliënten. Zo zullen o.a. Argenta, BNP Paribas Fortis en Belfius acties ondernemen om de verzekering bij hun cliënten bekend te maken (door het versturen van mailings, het opmaken van automatische brieven ). De actie heeft tot uiteindelijke doel het aantal aanvragen nog te verhogen. Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE202 Verzekering tegen inkomensverlies Operationele organisatiedoelstelling 2.2: waarborgverlening EKM Het agentschap ziet erop toe dat: - De waarborgverlening van het Vlaamse Gewest aan de leningen verstrekt door erkende kredietmaatschappijen overeenkomstig de vigerende regelgeving verloopt - De waarborggrenzen op de financiering van de erkende kredietmaatschappijen door middel van leningen worden nageleefd - De waarborgvergoedingen correct en tijdig worden geïnd - De uitwinning van de waarborg in het geval van insolvabiliteit van de hypothecaire lener tijdig, juist en conform aan de regels verloopt. Kader en stand van zaken: De erkende kredietmaatschappijen (EKM s) zijn hypothecaire kredietmaatschappijen voor sociaal woonkrediet, erkend door de Vlaamse regering. In 2013 waren er 34 maatschappijen erkend. Zij verstrekken gewaarborgde leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een woning, om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te helpen hun bescheiden woning te (her)financieren. Het agentschap is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het BVR van 29/06/2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen en behouden van woningen. Actiepunt 2013: D16a De aanmaak van een handleiding voor de erkende kredietmaatschappijen tegen 1/11/2013 Wanneer Tweede helft 2013 D16b De implementatie van de nieuwe regelgeving op het vlak van de erkenning en de waarborgverlening voorbereiden met volgende onderdelen: Aanpassing van de processen m.b.t. de controle op de maandlijsten: aanleren van de nieuwe voorwaarden en bijstelling van de te controleren elementen Aanpassing van de processen m.b.t. de waarborguitwinning mei

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie