Jaarondernemingsplan Agentschap Wonen Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen"

Transcriptie

1 Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen

2 Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen... 7 Operationele Organisatiedoelstelling 1.1: huursubsidie... 7 Operationele Organisatiedoelstelling 1.2: Huurpremie... 9 Operationele Organisatiedoelstelling 1.3: Huurdersbonden en SVK s Operationele Organisatiedoelstelling 1.4: diverse subsidiestelsels (UP, AF, HC) Operationele Organisatiedoelstelling 1.5: Ondersteuning woonactoren Operationele Organisatiedoelstelling 1.6: Huurgarantiefonds Strategische organisatiedoelstelling 2: toegang bevorderen tot een betaalbare en kwaliteitsvolle eigen woning Operationele organisatiedoelstelling 2.1: Verzekering gewaarborgd wonen Operationele organisatiedoelstelling 2.2: waarborgverlening EKM Operationele organisatiedoelstelling 2.3: Mijnwerkersleningen Strategische organisatiedoelstelling 3: Woonkwaliteit stimuleren Operationele organisatiedoelstelling 3.1: Renovatiepremie en VAP Operationele organisatiedoelstelling 3.2: Woningkwaliteitsinstrumentarium Operationele organisatiedoelstelling 3.3: Uitvoering heffingsdecreet, kamerdecreet en Vlaamse Wooncode (III) Operationele organisatiedoelstelling 3.4: Ondersteuning SVK s mbt woningkwaliteit Operationele organisatiedoelstelling 3.5: Dossieropvolgingssysteem woningkwaliteit Strategische organisatiedoelstelling 4: Efficiënt en doeltreffend bestuur bevorderen Operationele organisatiedoelstelling 4.1: Ondersteunen en begeleiden van lokale besturen Operationele Organisatiedoelstelling 4.2: toepassing en werking sociaal verhuurstelsel waarborgen Operationele organisatiedoelstelling 4.3: Grond- en pandenbeleid mei

3 Operationele organisatiedoelstelling 4.4: Adviesverlening ruimtelijke planning Strategische organisatiedoelstelling 5: Bijdragen tot realisatie bijzonder sociaal objectief Operationele Organisatiedoelstelling 5.1: Toepassing bindend sociaal objectief bewaken Operationele organisatiedoelstelling 5.2: planning en financiering sociale woonprojecten bewaken Operationele Organisatiedoelstelling 5.3: advisering onteigeningsaanvragen en aanvragen tot afbakening Strategische organisatiedoelstelling 6: performantie en goede werking woonactoren stimuleren Operationele Organisatiedoelstelling 6.1: adviseren over erkenningsaanvragen, aanvragen tot statutenwijzigingen en beroepen tegen vernietigingsbeslissingen Operationele organisatiedoelstelling 6.2: werking sociaal verhuur- en koopstelsel bewaken Operationele organisatiedoelstelling 6.3: Visitatiecommissies faciliteren Strategische organisatiedoelstelling 7: Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Operationele organisatiedoelstelling 7.1: regelgeving opmaken, evalueren en bijsturen Operationele organisatiedoelstelling 7.2: organisatie wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling, omgevingsanalyse en internationaal onderzoek sturen en opvolgen Operationele organisatiedoelstelling 7.3: beleids- en beheerscyclus ondersteunen Generieke doelstellingen: evaluatie Monitoring Opstellen van een HRM-beleidsplan Optimalisatie van websites en e-governmenttools Begrotingsopmaak, begrotingscontrole en kredietherschikking Communicatie publicatie van folders en aanvraagformulieren Generieke doelstellingen: planning stelling proces- en risicomanagement Belanghebbendenmanagement Monitoring HRM mei

4 5. Informatie en communicatie Financieel management Informatie- en communicatietechnologie mei

5 Inleiding Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de beheersovereenkomst (BO) tussen de Vlaamse Regering en Wonen Vlaanderen ( ) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 februari Alhoewel het opmaken van een jaarondernemingsplan niet expliciet opgenomen is in de beheersovereenkomst is het toch aangewezen om een dergelijk plan op te stellen om gevolg te geven aan de bepalingen ervan in verband met opvolging, rapportering en evaluatie. Bovendien heeft de Vlaamse Regering in november 2012 beslist over de inbedding van het jaarondernemingsplan als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen (VR PV 2012/40- punt 22). Wonen Vlaanderen als organisatie Het besluit tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16 december Wonen Vlaanderen heeft formeel zijn werking opgestart vanaf 1 juli Ingevolge de aanpassing van artikel 29 van het Organisatiebesluit van de Vlaamse Administratie (bij BVR van 16/03/2012) werd de opdracht van Wonen-Vlaanderen met ingang van 1 januari 2012 substantieel uitgebreid met de beleidsondersteunende opdracht (voorheen bij het Departement RWO) met betrekking tot het ganse beleidsveld Woonbeleid. Daartoe werd ook de bestaande beheersovereenkomst ) aangepast. Het ondernemingsplan onderschrijft de missie en kernopdrachten van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. De missie van Wonen-Vlaanderen luidt als volgt: Het agentschap wil als verzelfstandigd agentschap en openbare dienst in samenwerking met alle betrokken actoren zorg dragen voor het recht op wonen als vermeld in artikel 3 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. Het agentschap doet dit door de drempel te verlagen voor mensen die een woning huren, renoveren of verwerven, en de financieringskost die eraan verbonden is te drukken door middel van subsidies of andere risicoverminderende maatregelen die de huurder, koper of (ver-)bouwer rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen en die de woningmarkt niet verstoren. Het agentschap bewaakt de kwaliteit van de aangeboden woningen, bestrijdt met kracht misbruiken op de private huurmarkt en ondersteunt de lokale besturen bij hun woonbeleid. Wonen Vlaanderen heeft als visie: Het agentschap profileert zich als een integere, samenhangende, transparante, klantgerichte en doeltreffende organisatie met gemotiveerde en verantwoordelijke medewerkers. In het kader van de realisatie van zijn missie en visie is het agentschap verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning als gedefinieerd in artikel 30 van het organisatiebesluit van de Vlaamse Administratie d.d. 3 juni 2005, en voert het ook de beleidsuitvoerende taken uit die opgenomen zijn in het oprichtingsbesluit van het agentschap en de hieraan in de voorbije jaren toegevoegde opdrachten. Alle opdrachten van het agentschap kunnen gevat worden onder de in artikel 7 van de BO vermelde strategische organisatiedoelstellingen. De eraan gekoppelde operationele organisatiedoelstellingen (artikel 8) zijn evenwel niet exhaustief, maar zijn deze die een relevante omvang hebben en waaraan meetbare indicatoren gekoppeld kunnen worden. Het mei

6 is evident dat het agentschap alle opdrachten uitvoert die het overeenkomstig de regelgeving zijn toevertrouwd. Bij de uitvoering van de taken wordt het gedrag en handelen van de personeelsleden van Wonen Vlaanderen afgetoetst aan de volgende waarden: - klantgerichtheid; - doeltreffendheid; - transparantie; - verantwoordelijkheidszin. Uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst In de beheersovereenkomst worden zeven strategische doelstellingen (SD) geformuleerd, met daaraan gekoppeld per strategische doelstelling een aantal operationele doelstellingen (OOD) en mogelijk (een) projectdoelstelling(en). Hieronder bespreken we per strategische doelstelling de acties die in 2014 worden ondernomen voor de belangrijkste operationele doelstellingen, hetzij omwille van het aantal betrokken personeelsleden, hetzij omwille van het inhoudelijk belang, met daarbij de prestatie-indicatoren of normen en de ingezette middelen (personeel en budget). Het spreekt voor zich dat de hier aangegeven middelen niet het volledige budget, noch het volledige personeelsbestand van Wonen-Vlaanderen dekken. Een aantal middelen wordt niet besproken omdat ze de uitvoering betreffen van regulier beleid dat geen bijzondere acties impliceert voor 2014 of omdat ze betrekking hebben op zuivere werkings- en apparaatkost. Dit jaaractieplan is een document dat aan het management en de medewerkers van het agentschap houvast moet bieden voor de operationalisering van de doelstellingen en tevens een verantwoording omvat voor de functioneel bevoegde minister en de controlerende en auditinstanties. Het sluit tegelijk niet uit dat bijkomende acties worden genomen naargelang de noodwendigheid. mei

7 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen Het agentschap draagt bij tot de verhoging van het aanbod van kwalitatief goede private en sociale huurwoningen die tegen een betaalbare prijs verhuurd worden en bevordert de woonzekerheid van huurders. Operationele Organisatiedoelstelling 1.1: huursubsidie Ervoor zorgen dat de rechthebbenden hun aanspraken op huursubsidies (kunnen) laten gelden en instaan voor een tijdige, juiste en gerechtvaardigde aanvraagafhandeling en betaling van de premie Kader en stand van zaken: Het agentschap behandelt de aanvragen voor een huursubsidie van particulieren op de private huurmarkt volgens de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 of volgens het uitdovende stelsel van Sinds 1 mei 2007 worden alle nieuwe aanvragen behandeld volgens het stelsel van 2 februari Het stelsel is budgettair nog niet op kruissnelheid. Einde 2013 zijn er lopende dossiers (uitbetaling over negen jaar, behalve voor bejaarden en personen met een handicap, waarvoor een levenslange tegemoetkoming geldt). Het aantal bejaarden/gehandicapten (stelsel van 2007) bedraagt 15% en het aantal exdaklozen 26%. Vooral het aantal ex-daklozen vertoont over alle jaren heen een duidelijk stijgende lijn was een recordjaar inzake ingediende aanvragen: aanvragen werden ingediend. Daar tegenover stelden zich datzelfde jaar goedkeuringen en weigeringen. Het stelsel is vrij complex omwille van de link met de woonkwaliteit en vraagt een nauwgezette opvolging en (veel) communicatie-inspanningen omwille van de kenmerken van de doelgroep (sociaal zwakkere groep). Actiepunten 2013 D5 Meewerken aan aanpassing regelgeving ingevolge evaluatieverslag Wanneer 1 e jaarhelft 2013 Aanpassing BVR 2/2/2007 Uitwerken ontwerpbesluit Meetmethode Budgetraming en discussieteksten beschikbaar voor politiek overleg Evaluatie actiepunten 2013 Het evaluatieverslag van Wonen-Vlaanderen is mee opgenomen in de ruimere plannen tot harmonisatie van het huursubsidiestelsel. Er zijn ontwerpteksten (besluit, toelichting, budgetraming) uitgewerkt die op 29 november 2013 principieel werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerpbesluit beoogt in de eerste plaats een afstemming van de huursubsidie op de huurpremie door de premiebedragen gelijk te stellen en een verplichting tot inschrijving op de wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij in te voeren bij de huursubsidie. Daarnaast wordt een aantal knelpunten opgelost: de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid mei

8 van een verlaten woning zal gemakkelijker een recht doen ontstaan op huursubsidie, er komt een duidelijkere regeling voor de beoordeling van de aangepastheid van een woning aan de fysieke mogelijkheden, aanvragers moeten niet langer meerderjarig zijn, de toegang vanuit door het OCMW verstrekte installatiepremies wordt versoepeld, en de sloop van een woning vormt een extra toegangsmogelijkheid tot de huursubsidie. Actiepunt _OO1.1_AP1 Communicatie gewijzigde regelgeving Communicatie en vorming omtrent de aangepaste regelgeving Wanneer De aanpassingen aan het huursubsidiestelsel treden in werking op 1 mei Communicatie en vorming wordt bij voorkeur zoveel mogelijk voor of meteen na deze inwerkingtredingsdatum georganiseerd. De eigen medewerkers informeren over de nieuwe voorwaarden en modaliteiten binnen het aangepaste huursubsidiestelsel zodat zij de aanvragen vanaf 1 mei correct kunnen behandelen en de juiste informatie kunnen verstrekken aan externen. Externen een geactualiseerde bron van informatie aanreiken. Het inlassen van vormingsmomenten, zowel voor de eigen medewerkers als externe partners (b.v. SVK s, OCMW s, woonwinkels). Actualisatie van de informatie op de website. Aanmaken en verspreiden van nieuwe folders en aanvraagformulieren. Meetmethode Empirisch. 2014_OO1.1_AP2 Ontwikkeling toepassing Ontwikkeling nieuwe premiebeheerstoepassing Wanneer De aanpassingen aan het huursubsidiestelsel treden in werking op 1 mei De ontwikkeling van de nieuwe informaticatoepassing wordt afgesteld op deze datum, waarbij de meest dringende modules eerst productieklaar gemaakt worden. Binnen het aangepaste huursubsidiestelsel is een bewuste keuze gemaakt voor een digitaliseren via inscannen van per post ingediende aanvragen. Daartoe wordt een nieuwe premiebeheerstoepassing ontwikkeld die onder een ander informaticaplatform zal draaien dan de huidige. Met de nieuwe toepassing moet men nieuwe aanvragen eenvoudig kunnen inscannen, wordt de werklast automatisch verdeeld, en wordt de behandelaar via meldingen en takenlijsten zoveel mogelijk begeleid naar de juiste beslissing binnen de opgelegde termijnen. De nieuwe toepassing wordt ontwikkeld in samenwerking met Cronos. Meetmethode Wekelijkse sprintvergaderingen waarbij nieuwe functionaliteit wordt besproken en ingepland, en waarbij de verschillende modules tegenover hun respectievelijke deadlines worden gesteld. Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE217 Huursubsidie (stelsel ) NE213 HS (stelsel 1991) mei

9 Operationele Organisatiedoelstelling 1.2: Huurpremie In afwachting van de toewijzing van een sociale woning, ervoor zorgen dat de kandidaathuurders die vijf jaar (of langer) op een wachtlijst staan voor een sociale woning een maandelijkse huurpremie ontvangen via een eenvoudige administratieve procedure. Kader en stand van zaken: In de loop van 2012 werd de nieuwe subsidieregeling geoperationaliseerd. De toekenning van de huurpremie gebeurt semiautomatisch. Dit houdt in dat op basis van een kruising van de data van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het Rijksregister en het agentschap door het agentschap wordt vastgesteld wie voldoende lang is ingeschreven als kandidaat-huurder om in aanmerking te komen voor de huurpremie en onder de inkomensgrens van de huurpremie valt. Op basis van een onderzoek van de door de kandidaat-huurder toegezonden huurovereenkomst wordt beslist wie in aanmerking komt. Actiepunt 2013 D10 CRPR Verbeteringsproces CRPR Wanneer 2013 De tekortkomingen worden opgevolgd in een daartoe opgezette database en rapporteringstool die tussen de VMSW en het agentschap wordt uitgewisseld. Periodiek wordt nagegaan welke voortgang is geboekt voor de verschillende issues. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen problemen ingevolge bugs in het CRPR (door Cronos ontwikkeld), problemen in de datauitwisseling die een gevolg zijn van niet in de functionele analyse voorziene functionaliteiten en bugs in het dossieropvolgingssysteem in het agentschap. Evaluatie actiepunt 2013 In de loop van 2013 werd actie ondernomen om op een vlotte manier via een applicatie HPW CRPR issues te rapporteren over tekortkomingen in het CRPR en ook in het DOS. De issues werden systematisch toegewezen aan een persoon die werk moest maken van een oplossing ofwel in het CRPR, waarvoor VMSW verantwoordelijk is, ofwel in de dossierbehandelingsapplicatie (DOS) voor de huurpremie. Er werden in issues gerapporteerd. Er gebeurde een regelmatige opvolging van de stand van zaken met betrekking tot de oplossingen voor de issues. Er dient opgemerkt dat een aantal hardnekkige mankementen voor een beperkt aantal dossiers niet opgelost lijken te raken. Er werd in 2013 gewerkt aan het tot stand komen van een gegevensuitwisseling tussen verschillende betrokken partijen. Zo werd er door VMSW gewerkt aan een ACM/IDM toegang tot de applicatie huurpremie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen zodat zij de informatie met betrekking tot de huurpremie over hun kandidaat-huurders kunnen opvragen. Deze verbinding was nog niet in productie wegens vertragingen bij het MAGDA- PLATFORM. Er vond in 2013 eveneens een overleg plaats op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid om de OCMW s toegang te geven tot het CRPR. Hier kan werk van gemaakt worden als VVSG (afdeling OCMW s) een machtigingsaanvraag indient bij de Vlaamse Toezichtscommissie / privacycommissie en hiervoor de machtiging bekomt. Deze aanvraag is tot nu toe niet ingediend. mei

10 Anderzijds is er gewerkt aan het rapporteringssysteem over de functionele indicatoren die werden gedefinieerd voor de opvolging van de huurpremie. Einde 2013 was het mogelijk om een aantal rapporten op te maken via de qlikviewomgeving. De rapportering over de functionele indicatoren was in het voorjaar 2014 op een indicator na, uitgewerkt. Actiepunten _OO1.2_AP3 Uitbreiding van het stelsel huurpremie Via het BVR van 21 maart 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders worden een aantal wijzigingen aangebracht aan het stelsel huurpremie. Belangrijkste wijziging is de uitbreiding van de doelgroep van potentieel rechthebbenden. Waar zij tot 30/4/2014 een wachttijd van vijf jaar nodig hadden om in aanmerking te kunnen komen voor de huurpremie, wordt de wachttijd tot vier jaar herleid vanaf 1 mei Verkorten van de wachttijd om potentieel rechthebbend te worden op de huurpremie van vijf jaar naar vier jaar. Wanneer Inwerkingtreding van het wijzigend besluit van de Vlaamse Regering op 1 mei Meer kandidaat-huurders toelaten tot het stelsel van de huurpremie uitbreiding van de doelgroep Meetmethode De kandidaat-huurders die een wachttijd hebben van 46 maanden naar het dossierbehandelingssysteem van Wonen-Vlaanderen laten doorstromen vanuit het Centrale Register van Potentieel Rechthebbenden. Alle bijkomende potentieel rechthebbenden (raming bijkomende potentieel rechthebbenden in mei 2014) ontvangen een aanvraagformulier in de loop van de maand mei _OO1.2_AP4 Nieuw stelsel huursubsidie Via het BVR van 21 maart 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders wijzigt het stelsel van de huursubsidie. Het team huurpremie zal meewerken aan de creatie van de aanvragen nieuwe huursubsidie en de volledigverklaring van de aanvragen. stelling is om de intake van de dossiers in Brussel te laten gebeuren zodat er optimaal gebruik kan gemaakt worden van de digitale dossierverwerking. Anderzijds wordt de expertise van de dossierbehandelaars huurpremie in het gebruik van het Centraal Register voor Potentieel mei

11 Rechthebbenden benut aangezien in het nieuwe stelsel de inschrijving als kandidaat-huurder bij een domicilieshm een nieuwe voorwaarde is. Wanneer Meetmethode Inwerkingtreding van het wijzigend besluit van de Vlaamse Regering op 1 mei Harmonisatie van het stelsel huursubsidie en huurpremie en stroomlijning van de intake van aanvragen huursubsidie en huurpremie met het oog op efficiëntievoordelen. Het creëren van dossiers huursubsidie en het volledig (onvolledig) verklaren van de aanvragen. De verdere behandeling van de aanvragen gebeurt door de decentrale diensten van het agentschap. Dossiercreatie en behandeling (tot verklaren volledig of onvolledig) binnen een maand na ontvangst van de aanvraag (100 % van de aanvragen). 2014_OO1.2_AP5 Evaluatie van het stelsel huurpremie Het BVR van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders zal op 1 augustus 2014 twee jaar actief zijn. Bij de totstandkoming van het stelsel engageerde de minister zich om het stelsel na twee jaar werking te evalueren. Vanaf augustus 2014 zal begonnen worden met de evaluatie van het stelsel met de bedoeling om de resultaten van de evaluatie te kunnen voorleggen aan de bevoegde minister voor einde Wanneer Tussen augustus en december 2014 Meetmethode Knelpunten in het huidige stelsel detecteren en verbeterpunten voorstellen. Via een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het stelsel (bereik, redenen voor de lage responsgraad, analyse van de doelgroep en de groep rechthebbenden, redenen waarom potentieel rechthebbenden de huurpremie niet aanvragen,.) Eindrapport van de evaluatie beschikbaar. Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE01NE224 BVR tot instelling Keuro Keuro van een tegemoetkoming voor kandidaathuurders mei

12 Operationele Organisatiedoelstelling 1.3: Huurdersbonden en SVK s De rechthebbende huurdersbonden en sociale verhuurkantoren kunnen hun aanspraken op de subsidiëring laten gelden. Het agentschap staat in voor een tijdige, juiste en gerechtvaardigde subsidieverstrekking. Kader en stand van zaken Vanaf 1 januari 2013 is het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren van kracht. De belangrijkste wijzigingen tegenover het BVR van 6 februari 2004 hebben betrekking op: - Stimuleren van verdere uitbreiding van zowel woningaanbod als werkingsgebied en minimale schaalgrootte, o.a. via inschrijven woningaangroeitraject en hervorming subsidiëring; - Verder professionaliseren van de werking van de SVK s, o.a. door personeelsformatie met de nodige functieprofielen mogelijk te maken via verhoogde subsidiëring vanaf bepaalde schaalgrootte; - Duidelijkere afbakening en versterken uitvoering van kerntaken, met name inhuren en verhuren met bijzondere aandacht voor huurdersbegeleiding, o.a. via herformuleren van de opdrachtomschrijving van een SVK; - Versterken aandacht voor de woningkwaliteit van het beheerde patrimonium, o.a. via voorafgaandelijk conformiteitsonderzoek; - Benadrukken belang van lokale gedragenheid van de SVK-werking via lokale inbedding en verankering, o.a. via samenstelling bestuursorganen. Actiepunten 2013 D11 Implementatie van het nieuwe SVK-besluit - Model en instructies voor de indiening van het administratieffinancieel jaarverslag aanpassen (deadline 1/10/2013); - Samenstelling van de RvB en AV van de SVK s nagaan op 31/10/2013 (zoals voorzien in art. 22, 5 de lid, BVR 20/7/2012); - Afstemming van het rekeningstelsel van de SVK S opgericht onder de vorm van OCMW-verenigingen in functie van BBCrekeningstelsel (zoals voorzien in art. 16, 1, BVR 20/7/2012) Overleg met ABB en Inspectie RWO en opmaak van een ontwerp-mb voor het rekeningstelsel Evaluatie actiepunten 2013 Model en instructies voor de indiening van het administratief-financieel jaarverslag aanpassen (deadline 1/10/2013): Voor het indienen van het administratief en financieel jaarverslag werden de bestaande instructies aangepast aan de wijzigingen van het decreet van 31 mei 2013 en het BVR van 20 juli mei

13 Vooral het model van het financieel luik werd in samenspraak met het agentschap Inspectie RWO aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn: - het decreet van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen waarbij art. 58 van de Vlaamse Wooncode werd gewijzigd. Vanaf 1/01/2014 mag de subsidie ten laste van de Vlaamse Gewest of de Vlaamse regering nooit meer bedragen dan 100% van de totale kosten - het subsidiëren van de frictieleegstand - de vorming van reserve: indien er na de aanrekening van de subsidiabele werkings- en personeelskost + de beheersvergoeding VMSW er een overschot is op de SVK-subsidie en het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst, kan er met het restant van de SVKsubsidie een reserve worden opgebouwd - een duidelijker overzicht van de aanmerking genomen kosten en opbrengsten - voor het eerst wordt het model (stramien) ook in een Excel-versie aangereikt aan de sector. Indien dit gunstig wordt geëvalueerd zal in de toekomst alleen nog de beveiligde Excel-versie toegelaten worden zodat rekenfouten uitgesloten worden Samenstelling van de RvB en AV van de SVK s nagaan op 31/10/2013 (zoals voorzien in art. 22, 5 de lid, BVR 20/7/2012): Via het administratief jaarverslag over het werkingsjaar 2013 werd voor het eerst gerapporteerd over de samenstelling van de AV en RvB het nazicht van deze rapportering werd geïntegreerd in de dossierbehandeling Afstemming van het rekeningstelsel van de SVK S opgericht onder de vorm van OCMWverenigingen in functie van BBC-rekeningstelsel (zoals voorzien in art. 16, 1, BVR 20/7/2012) Het bestaande rekeningstelsel voor de SVK s (MB van 22/12/2008) werd in samenspraak met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en Provinciale Diensten - bij MB van 5 juli 2013 aangepast. Vanaf 1/1/2014 zijn er twee modellen van rekeningstelsel voor de SVK-sector van toepassing: een voor de VZW s en een voor de OCMW-verenigingen. Actiepunten _OO1.3_AP6 Implementatie van het nieuwe SVK-besluit - Regeling uitwerken voor de subsidiëring van de beheersvergoeding die de SVK s aan de VMSW moeten betalen. - Het nieuwe model en instructies voor de indiening van het administratief-financieel jaarverslag (voor het eerst toegepast voor de jaarafrekening 2013) evalueren en zonodig aanpassen (deadline 1/10/2014); - Opmaak ontwerp BVR waarin een regeling wordt uitgewerkt voor de BTW op de beheersvergoeding - Evaluatie model en instructies in samenspraak met ondersteuningsstructuur VMSW, huurpunt, inspectie RWO. mei

14 Budget 2014 (BC) BA Omschrijving VAK VEK NE 208 Werking huurdersbonden NE 209 Werking SVK s NE 212 Subsidie aanvullende tewerkstelling NE 237 Werking huurpunt Operationele Organisatiedoelstelling 1.4: diverse subsidiestelsels (UP, AF, HC) Zorgen voor het kwaliteitsvol en tijdig onderzoeken van de premie-aanvragen van particulieren en van intermediaire actoren in de diverse stelsels van woonondersteuning (Urgentieplan, Alternatieve financiering en huurcompensatie), met inbegrip van de correcte uitbetaling en het toezicht op oneigenlijk gebruik van de subsidies via controle van de door de toelagegenieters na te leven voorwaarden (hoofdzakelijk bewoningsverplichting) Kader en stand van zaken Het agentschap staat in voor de subsidiering in toepassing van oude, niet langer actief toegepaste subsidiestelsels. Domus Flandria Maandelijks wordt hierbij een financiële tegemoetkoming betaald aan de initiatiefnemers, en een huursubsidie voor de huurders die aan de voorwaarden voldoen. Doorheen het jaar krijgen de huurders controle op het inkomen bij aanvang van de huurperiode, de eigendomsvoorwaarde op het ogenblik van de toewijzing, bewoning van de sociale huurwoning en de evolutie van de gezinssamenstelling. Deze controle wordt sedert 2013 voor het eerst ondersteund door een geautomatiseerde vergelijking van de begunstigdenbestanden aan de gegevens van het Rijksregister (bewoningscontrole) De initiatiefnemer krijgt een maandelijks voorschot (tussenkomst in de financiering en huurtoelage), en jaarlijks wordt het uitgekeerde bedrag van het voorgaande jaar gecorrigeerd via de nacalculatie Projecten Alternatieve Financiering De initiatiefnemers dienen hierbij driemaandelijkse betaalstaten in. Ze hebben recht op werkingskosten, beheerskosten en compensatie voor huurderving (bij beperkte leegstand), evenals een tussenkomst voor onderhouds- en herstellingskosten. Elke ingediende betaalstaat wordt gecontroleerd op inkomen (bij aanvang van de huurtijd), bewoning van de woning (volgens rijksregister) en (evolutie van) de gezinssamenstelling. Huurcompensatie Het agentschap controleert de ingediende betaalstaten op inkomen (bij aanvang van de huurtijd), bewoning van de woning (volgens rijksregister) en (evolutie van) de gezinssamenstelling. Budget 2014 (BC) BA Omschrijving VAK VEK NE 215 Huurcompensatie mei

15 NE 216 Alternatieve financiering NE218 Urgentieprogramma Operationele Organisatiedoelstelling 1.5: Ondersteuning woonactoren Er voor zorgen dat de verschillende tussenkomsten die binnen de Vlaamse begroting zijn voorzien om de woonactoren te ondersteunen die het huuraanbod realiseren of optimaliseren worden opgevolgd, gecontroleerd en tijdig en correct worden uitbetaald of toegestaan. In concreto gaat het hier over de machtiging rente- en kapitaalsubsidie VMSW, de GSC, funding VMSW, aanvraagdossiers verwerving en SBE, machtiging rollend grondfonds. Kader en stand van zaken Subsidie verwerving Wonen-Vlaanderen behandelt enkel nog de dossiers waarvoor kredieten zijn vastgelegd voor 23/11/2008, volgens de besluiten van de Vlaamse Regering van 19/12/1996 inzake de subsidiëring van sociale woonprojecten. ADL Subsidie Deze subsidies worden geregeld in het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen in sociale woonwijken voor personen met een fysieke handicap. Eenmalige tussenkomst huur VMSW de Vlaamse overheid stelt de middelen ter beschikking aan de VMSW, die hiermee leningen toekent aan sociale huisvestingsmaatschappijen, ocmw s, gemeenten en het Vlaams Woningfonds. Die initiatiefnemers sluiten dan bij de VMSW een marktconforme lening af, die overeenkomt met een theoretische lening met een looptijd van 33 jaar, met een negatieve rentevoet van -1% en een progressiviteit van 2% om hun projecten te financieren. Gewestelijke Sociale Correctie (GSC) Voor een sluitende financiering voor de sociale huisvestingsmaatschappijen voorziet het Financieringsbesluit in een gewestelijke sociale correctie (GSC), die de sociale huisvestingsmaatschappijen bijstaat bij eventuele tekorten als gevolg van hun sociale huuractiviteit. Bij de berekening van de GSC vergelijkt men voor elke SHM de inkomsten met de uitgaven. Zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten, dan past de GSC het verschil bij, als een bijkomende subsidie. Budget 2014 (BC) BA Omschrijving VAK/MAC VEK NE 238 GSC NE 242 Verwerving (SV) NE250 Eenmalige tussenkomst huur NE252 Jaarlijkse tussenkomst huur NE261 ADL-subsidie NE251 Rentesubsidies Rollend Grondfonds NE205 Machtiging Rollend Grondfonds NE255 SBE mei

16 Operationele Organisatiedoelstelling 1.6: Huurgarantiefonds Om de woonzekerheid van de private huurder en de huurinkomstzekerheid van de verhuurder te ondersteunen wordt een regeling uitgewerkt die tot doel heeft om via tussenkomsten bij te dragen tot de haalbaarheid van terugbetalingstermijnen en op die wijze de vonnissen tot uithuiszetting te verminderen. Kader en stand van zaken Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen werd definitief goedgekeurd op 4 oktober 2013 en is in werking getreden op 1 januari Het Huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: de huurder heeft een huurachterstand van drie maanden de vrederechter verleent de huurder uitstel van betaling en legt een afbetalingsplan op de huurder leeft het opgelegde afbetalingsplan niet na. De verhuurder sluit zich aan bij het Fonds en betaalt hiervoor een aansluitingsvergoeding ten bedrage van 75 euro per huurcontract. De tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds bedraagt maximaal drie maanden huur met een plafond van euro. Het Fonds komt tussen telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft. In het eerste kwartaal van 2014 werden er 115 aanvragen tot aansluiting ontvangen. Actiepunt 2013 D12 FONDS UITHUISZETTINGEN Implementatie FONDS UITHUISZETTINGEN De DAB wordt geoperationaliseerd in het semester na de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering. Deze operationalisering houdt tenminste in: De ontwikkeling van de bedrijfstoepassingen noodzakelijk voor de registratie van de aansluitingen en het opvolgen en betalen van de schadeclaims van de verhuurders Sensibilisering en communicatie om de bekendheid van de maatregel bij de doelgroepen te realiseren Uitwerken van de procedures en inrichting van de processen voor de aansluiting en de behandeling van aanvragen tot tussenkomst Evaluatie actiepunt 2013 Ontwikkeling van de bedrijfstoepassingen: Ondanks de late goedkeuring van de definitieve regeling die nog belangrijke wijzigingen tot stand bracht in de modaliteiten, werd alles in het werk gesteld om op 1 januari 2014 de eerste aanvragen te kunnen ontvangen. Daartoe werd een overeenkomst tussen Wonen-Vlaanderen en De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders afgesloten om de dossierbehandeling informaticatechnisch te ondersteunen en de gegevensuitwisseling tussen het agentschap en de deurwaarders tot stand te brengen. mei

17 Sensibilisering en Communicatie: Alle informatie met betrekking tot het Huurgarantiefonds is terug te vinden op de website of In oktober 2013 werd reeds beknopte informatie op de website geplaatst. Deze informatie werd stelselmatig uitgebreid. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een aanvraag te doen om aan te sluiten bij het Fonds. Vanaf voormelde datum kan het aanvraagformulier worden gedownload. Met bredere communicatie en sensibilisering werd nog gewacht totdat de toepassing, die eind 2013 nog in volle ontwikkeling was, volledig operationeel was. Procedures processen: De procedures en processen voor de aansluiting en de behandeling van de tussenkomst werden in kaart gezet in functionele analyses in het laatste kwartaal van De informaticatechnische ondersteuning zal worden afgerond in de loop van 2014 Actiepunt _OO1.6_AP7 Dossierbehandelingssysteem Opvolging operationalisering dossierbehandelingssysteem Fase 2 (opvolging aanvragen tegemoetkoming) Wanneer 2014 Geautomatiseerde afhandeling van betalingsaanvragen mogelijk maken 2014_OO1.6_AP8 Sensibilisering en bekendmaking Huurgarantiefonds Verdere sensibilisering en bekendmaking van het Huurgarantiefonds en eerste evaluatie met het oog op bijsturing en vergroten van het bereik. Wanneer Derde kwartaal 2014 Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE226 Overdracht aan DAB mei

18 Strategische organisatiedoelstelling 2: toegang bevorderen tot een betaalbare en kwaliteitsvolle eigen woning Het agentschap bevordert een rechtvaardige toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle eigen woning en draagt bij tot de woonzekerheid van de eigenaar-bewoner Operationele organisatiedoelstelling 2.1: Verzekering gewaarborgd wonen De rechthebbenden kunnen hun aanspraken op de verzekering gewaarborgd wonen laten gelden en het agentschap staat in voor een tijdige, juiste en gerechtvaardigde afhandeling van de aanvragen voor de verzekering gewaarborgd wonen en het afsluiten van de verzekeringspolis Kader en stand van zaken: Sinds 2009 helpt de huidige verzekering gewaarborgd wonen mensen die een hypothecaire lening aangaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren, tijdelijk hun lening af te betalen bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, die de verzekeringspremie betaalt, en verzekeringsmaatschappij Ethias, die tegemoetkoming uitbetaalt aan de verzekerden. Applicatie In de herfst van 2012 werd in het verwerkingssysteem verzekering gewaarborgd wonen een eerste testapplicatie ingebouwd waarmee de dossierbehandelaars de tewerkstellingsgegevens van de aanvragers kunnen opvragen via KSZ. Door op deze applicatie te klikken gebeurt er meer bepaald een automatische opzoeking in de databanken Dimona (bevat de gegevens rond aanwerving en uitdiensttreding) en DmfA (bevat de loonen arbeidstijdgegevens gedurende een bepaald kwartaal). In de maand april 2013 werd deze applicatie geëvalueerd. Op basis van de bemerkingen in de evaluatie wordt een aangepaste versie van de applicatie voorzien die gebruiksklaar moet zijn in het begin van de zomer Tijdens de zomer en herfst van 2013 wordt deze nieuwe applicatie nogmaals getest en geëvalueerd. Het is de bedoeling tegen het einde van 2013 een werkbare en betrouwbare opzoeking te kunnen uitvoeren in de databanken Dimona en DmfA, teneinde ook zonder werkattest de tewerkstellingsgegevens van de aanvragers van verzekering gewaarborgd wonen te kunnen controleren. Actiepunten 2013 D15 Sensibiliseringsactie VGW In de loop van 2012 bleek het aantal aanvragen nog steeds te laag uit te vallen. Om die reden werd een sensibiliseringsactie opgestart die meerdere componenten kent: Het project KBC waarbij deze bank zich engageerde om in de loop van maart 2013 alle potentieel rechthebbende klantenontleners afzonderlijk aan te schrijven om hen attent te maken op het bestaan van de maatregel Introductie van sneltest op internet en via de notarissen Het betrekken van de notarissen en de vastgoedmakelaars bij de informatieverspreiding en het aanmoedigen om een begeleidingsrol op te nemen mei

19 Samen met de VMSW en VWF wordt nagegaan in hoeverre het gericht informeren van ontleners via data-uitwisseling tot de mogelijkheden behoort. In het kader van het engagement van beide instellingen wordt communicatie en de verspreiding van aanvraagmappen met sneltest opgezet Wanneer In de loop van Een belangrijke verhoging van het aantal aanvragen in 2013 bewerkstelligen. Het streefdoel ligt op een bereik van 8000 à 9000 aanvragen op jaarbasis D16 Voorbereiding nieuw verzekeringscontract Aangepast bestek voor nieuwe marktconsultatie Wanneer Tweede helft 2013 Tijdige gunning van een nieuw verzekeringscontract Evaluatie actiepunten 2013 Sensibiliseringsactie VGW De campagne was succesvol. De enorme toename in het aantal aanvragen in 2013 tegenover ingediende aanvragen in is te verklaren door een voortzetting van de informatiecampagne die in 2012 van start ging. In de eerste helft van 2013 deden we een beroep op een grote groep actoren om de bekendheid van de verzekering te helpen vergroten. Immobiliënmakelaars kregen de vraag om de verzekering kenbaar te maken bij hun cliënteel. VMSW, Vlaams Woningfonds, woonwinkels, SHM s en notarissen kregen informatiemapjes voor hun klanten. In samenwerking met het CIB werden de vastgoedmakelaars gesensibiliseerd om hun klanten te wijzen op het bestaan van de maatregel. Vanaf het eerste kwartaal van 2013 bood de website documentatie over de verzekering aan professionelen, die zo alle documentatie voor hun cliënten kunnen afdrukken of bestellen. Door het samenwerkingsproject met KBC, dat al in 2012 van start ging, kregen in maart 2013 alle KBC-klanten die de voorbije tien maanden een lening aangingen, in totaal, een brief en een ingevuld aanvraagdocument. Vanaf juni 2013 krijgen alle nieuwe klanten van een KBC-lening die aan de voorwaarden voldoet, systematisch alle nodige documenten toegestuurd bij hun eerste kapitaalsopname. Daarnaast staat het hele kantorennet alle klanten bij met het indienen van de aanvraag. Dit zorgde voor de sterke groei van het aantal aanvragen. Nieuw verzekeringscontract Het nieuwe verzekeringscontract werd tijdig gegund aan de verzekeringsmaatschappij Ethias. Het nieuwe verzekeringscontract start op 1 april 2014 met lagere premiepercentages voor de premieberekening Actiepunten _OO2.1_AP9 Systematisch promoten VGW Organisatie infosessie met een aantal grootbanken Wanneer Eerste helft 2014 De grootbanken aanmoedigen om, in navolging van de actie van KBC, de verzekering systematisch te gaan promoten bij hun mei

20 cliënten. Zo zullen o.a. Argenta, BNP Paribas Fortis en Belfius acties ondernemen om de verzekering bij hun cliënten bekend te maken (door het versturen van mailings, het opmaken van automatische brieven ). De actie heeft tot uiteindelijke doel het aantal aanvragen nog te verhogen. Budget 2014 (BC) BA omschrijving VAK VEK NE202 Verzekering tegen inkomensverlies Operationele organisatiedoelstelling 2.2: waarborgverlening EKM Het agentschap ziet erop toe dat: - De waarborgverlening van het Vlaamse Gewest aan de leningen verstrekt door erkende kredietmaatschappijen overeenkomstig de vigerende regelgeving verloopt - De waarborggrenzen op de financiering van de erkende kredietmaatschappijen door middel van leningen worden nageleefd - De waarborgvergoedingen correct en tijdig worden geïnd - De uitwinning van de waarborg in het geval van insolvabiliteit van de hypothecaire lener tijdig, juist en conform aan de regels verloopt. Kader en stand van zaken: De erkende kredietmaatschappijen (EKM s) zijn hypothecaire kredietmaatschappijen voor sociaal woonkrediet, erkend door de Vlaamse regering. In 2013 waren er 34 maatschappijen erkend. Zij verstrekken gewaarborgde leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een woning, om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te helpen hun bescheiden woning te (her)financieren. Het agentschap is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het BVR van 29/06/2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen en behouden van woningen. Actiepunt 2013: D16a De aanmaak van een handleiding voor de erkende kredietmaatschappijen tegen 1/11/2013 Wanneer Tweede helft 2013 D16b De implementatie van de nieuwe regelgeving op het vlak van de erkenning en de waarborgverlening voorbereiden met volgende onderdelen: Aanpassing van de processen m.b.t. de controle op de maandlijsten: aanleren van de nieuwe voorwaarden en bijstelling van de te controleren elementen Aanpassing van de processen m.b.t. de waarborguitwinning mei

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN. Vlaanderen is wonen

Jaarverslag 2014 AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN. Vlaanderen is wonen Jaarverslag 2014 AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN Vlaanderen is wonen Woord vooraf Dit jaarverslag, het eerste van een nieuwe legislatuur, schetst in vijf hoofdstukken een overzicht van de verschillende uitvoerende

Nadere informatie

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen So rhuurkantoren Huurdersbonden

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders VLAAMSE OVERHEID 2 FEBRUARI 2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens

Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens Sociale woningen: wie betaalt ze? Fabienne De Broeck, Ludwig Lemmens 1. Inleiding GPB 2020: 64.000 nieuwe sociale woningen + ERP 2020: 50.000 bestaande sociale huurwoningen = + 15.000.000.000,00 Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds ingediend op 567 (2015-2016) Nr. 1 6 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Lorin Parys houdende

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2014/06 bestemmeling datum 13 oktober 2014 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT WAT MOET U DOEN ROND WONINGKWALITEIT? 73 2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT 2.5.1 Gevolgen voor de gemeente - herhuisvesting De burgemeester moet beoordelen of de bewoning van de ongeschikte of onbewoonbare

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Gemeentelijke reglementering conformiteitsattesten

Gemeentelijke reglementering conformiteitsattesten Gemeentelijke reglementering conformiteitsattesten een woordje uitleg 2 Inhoudstafel Wat is een conformiteitsattest 4 Voordelen van het conformiteitsattest 4 Conformiteitsattest om je woning te verhuren

Nadere informatie

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen.

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen. Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële controle Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/184 BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de

Nadere informatie

Deel I. Leegstand. Gemeenten hebben de mogelijkheid een leegstandsheffing in te voeren. Het Decreet stelt de minimumaanslag vast.

Deel I. Leegstand. Gemeenten hebben de mogelijkheid een leegstandsheffing in te voeren. Het Decreet stelt de minimumaanslag vast. WOONKWALITEIT 124 Deel I. Leegstand Leegstand opsporen is een vorm van preventie. Leegstand kan immers een voorstadium zijn van verwaarlozing en verkrotting of een middel om te speculeren op vastgoedprijzen.

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: "het Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 22/2016 van 30 juni 2016 Betreft: Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011,

Nadere informatie

VR DOC.0775/2

VR DOC.0775/2 VR 2016 0807 DOC.0775/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Inhoudstafel Wat is een woning? 3 Hoe verloopt de procedure ongeschiktheid/ onbewoonbaarheid?

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum ADMINISTRATIEVE VERORDENING BETREFFENDE DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - ONGESCHIKT, ONBEWOONBAAR EN/OF OVERBEWOOND VERKLAARDE WONINGEN - WONINGEN EN/OF GEBOUWEN IN VERWAARLOOSDE

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele woonprojecten

Nadere informatie

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.683/3 van 17 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen 2/7 advies Raad van

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Woningkwaliteitsbewaking

Woningkwaliteitsbewaking Woningkwaliteitsbewaking Artikel 23 Gw. artikel 3 Vlaamse Wooncode: grondrecht op wonen. Titel III Vlaamse Wooncode: woningkwaliteitsbewaking Artikel 5 Vlaamse Wooncode: minimale kwaliteitsvereisten voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012;

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2012 van 18 juli 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Entiteit e- Government en ICT-Beheer

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010

Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële Controle Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010 Rapport mei 2012 1/6 1. Inleiding

Nadere informatie

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft

houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft stuk ingediend op 1861 (2012-2013) Nr. 2 20 februari 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft Amendementen Stukken in het dossier:

Nadere informatie

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE.

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE. Vlaanderen is wonen UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Toelichtingsbrochure ongeschiktheid onbewoonbaarheid AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?...

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 22, 2, ingevoegd

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR AAR 154 / oktober 2016 1 ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 2 2. Advies Unia... 2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Algemene bemerkingen... 2 2.3. Aanpak Discriminatie...

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie