0. Contactgegevens. Tel.: Fax: Begrippenkader:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0. Contactgegevens. Tel.: Fax: Begrippenkader:"

Transcriptie

1 Dit reglement bevat de afspraken die de stad Antwerpen, als concessiegever, maakt met de standplaatshouders van het woonwagenterrein gelegen aan de Klaverbladdreef 50, 2610 Wilrijk. De standplaatshouder wordt geacht ervoor te zorgen dat iedereen die op zijn standplaats woont of op bezoek is deze afspraken correct naleeft. Enkel de standplaatshouder zal aangesproken worden indien er problemen zijn. De regels die de stad als overheid oplegt aan de bewoners zijn niet in dit reglement opgenomen. 0. Contactgegevens Tel.: Fax: Begrippenkader: (overzicht van termen die gebruikt worden in dit reglement) - Stad: de stad Antwerpen - Standplaatshouder: persoon aan wie de stad tegen betaling een standplaats op een woonwagenterrein ter beschikking stelt middels een concessie. - Residentieel woonwagenterrein: een terrein ingericht in standplaatsen om permanent te wonen in woonwagens. Op deze terreinen kan een beperkte ambachtelijke en/of commerciële activiteit plaatsvinden, voor zover de wet dit toelaat. - Standplaats: een afgebakende en genummerde ruimte op een woonwagenterrein, om één of meerdere woonwagens te plaatsen. Een standplaats dient als hoofdverblijfplaats voor één gezin. - Woonwagenbewoner: de woonwagenbewoner zoals die in het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid omschreven wordt. - Woonwagen: de woonwagen zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode artikel In dit reglement worden drie soorten woonwagens onderscheiden: o de verkeerswaardige woonwagen: een woonwagen die desgevallend in het verkeer kan gebracht worden; o de stacaravan: een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen ook over grotere afstanden als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen; o de chalet: alle woonwagens die niet tot één van bovenstaande categorieën behoren. - Terreintoezichter: medewerker van de stad, die toezicht houdt op de woonwagenterreinen. Deze medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van het woonwagenterrein als vertegenwoordiger van de stad in haar hoedanigheid van eigenaar van het woonwagenterrein, en ziet bovendien toe op de naleving van de reglementen.

2 2. Geldigheid & andere relevante reglementen: - Politiecodex: van toepassing op het openbaar domein binnen het woonwagenterrein. - Toewijzingsreglement woonwagenterreinen stad Antwerpen: bepaalt op welke manier vrijgekomen standplaatsen toegewezen worden. - De concessie. - Plaatsbeschrijving met grondplan van de standplaats toegevoegd aan de concessie. - Grondplan van het woonwagenterrein met aanduiding van de ligging van de individuele standplaats. 3. Beschrijving standplaats: Aan de standplaatshouder wordt het volgende in gebruik gegeven: - Een verhard oppervlak voor de plaatsing van woonwagens, gelegen aan de centrale weg op het woonwagenterrein. Woonwagens mogen enkel op het verhard oppervlak geplaatst worden, en moeten aan de zijkant minstens twee meter van de grens van de standplaats geplaatst worden. De goten langs de centrale weg maken géén deel uit van de standplaats. - Een dienstgebouw, gekoppeld aan dat van de naburige standplaats, met een douche, een toilet, een wasbak en een warmwatertoestel, en bergruimte. Elk dienstgebouw hoort bij een standplaats. In het dienstgebouw bevindt zich een watermeter die eigendom is van de stad. Deze meter wordt gebruikt om het waterverbruik aan te rekenen aan de standplaatshouder. - Een elektriciteitsaansluiting waarvan de meter zich bevindt in het metergebouw aan de ingang van het terrein. De standplaatshouder sluit een contract af met een elektriciteitsleverancier naar keuze voor de elektriciteitsmeter die bij zijn standplaats hoort. - Op elke standplaats is een klokputje voorzien voor de afvoer van vuil water. Het klokputje is het enige lozingspunt dat zich buiten het dienstgebouw bevindt voor de afvoer van vuil water. Indien de standplaatshouder woonwagens met inpandig sanitair plaatst op zijn standplaats dienen deze hun vuil water af te voeren via het klokputje. - Elke standplaats beschikt over een eigen tuin. Deze is gelegen achter het verhard oppervlak en is even breed als het verharde gedeelte van de eigen standplaats. De tuin is onverhard en mag onder geen beding door de standplaatshouder verhard worden. Het plaatsen van al of niet verplaatsbare constructies in de tuin is niet toegelaten. Het onderhoud van de tuin is de verantwoordelijkheid van de standplaatshouder. Het snoeien van bomen op het woonwagenterrein inbegrepen deze in de in gebruik gegeven tuinen is enkel toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad. Deze toelating wordt aangevraagd via de contactpersoon van de stad. Het rioleringsstelsel dat dient voor de afvoer van vuil water bevindt zich onder de grond in de tuinen. Bovendien liggen er buizen onder de grond voor het transport van propaangas van de gastanks naar het dienstgebouw. Het is daarom absoluut niet toegelaten graafwerken uit te voeren in de tuinen. - Achter elk gekoppeld dienstgebouw bevindt zich een omheining om propaangastanks in te plaatsen. Er is ruimte voorzien voor één propaangastank per dienstgebouw. Voor elke tank is een ondergrondse leiding voorzien naar het dienstgebouw. Deze leiding is aangesloten op

3 het warmwatertoestel in het dienstgebouw en beschikt aan de buitenkant over een aftakpunt waarop de woonwagen van de standplaatshouder kan aangesloten worden. Aan de leidingen mogen door de gebruiker geen wijzigingen aangebracht worden. Het is niet toegelaten andere materialen dan gastanks te plaatsen binnen de omheining. De aansluiting van de gastank op de voorziene leiding en de keuring van deze aansluiting zijn ten laste van de standplaatshouder. Gasflessen en tanks met een inhoud van meer dan 50 kg mogen enkel binnen de omheining geplaatst worden. - Achter de tuinen van standplaatsen 7 tot en met 14 bevindt zich een gracht. Deze gracht vormt de grens van het woonwagenterrein. De standplaatshouders van standplaatsen 7 tot en met 14 worden geacht hun stuk gracht over de volledige breedte van hun standplaats vrij van zwerfvuil te houden. - In een aantal tuinen bevinden zich inspectieputten en beerputten waartoe de technische diensten die werken voor de stad of in opdracht ervan ten allen tijde op simpel verzoek toegang moeten toe hebben om onderhoud en/of reparaties te kunnen uitvoeren. 4. Beschrijving gemeenschappelijke delen: Die delen die niet expliciet in gebruik werden gegeven zoals beschreven in de plaatsbeschrijving van de standplaats behoren tot het openbaar domein. Het openbaar domein behelst bijgevolg onder andere onderstaande onderdelen van het terrein: - De toegangsweg die begint aan de Klaverbladdreef, en met een bocht leidt naar de centrale weg op het woonwagenterrein. - De centrale weg die zich bevindt zich tussen de standplaatsen 1 tot en met 6 aan de ene kant, en de standplaatsen 14 tot 7 aan de andere kant. De centrale weg wordt langs weerszijden begrensd door goten, die integraal deel uitmaken van de centrale weg. De centrale weg loopt door tot het einde van het verhard oppervlak van standplaats 7. De straatkolken die zich in de goten van de centrale weg bevinden zijn bestemd voor regenwater. Het lozen van vuil water en het dumpen van zwerfvuil in deze straatkolken zijn niet toegelaten. Het water dat via deze kolken wordt afgevoerd gaat rechtstreeks naar de gracht langs de Klaverbladdreef. - De niet-verharde zones tussen de toegangsweg en standplaats 1 met zijn tuin, tussen de Klaverbladdreef en de verharding van de toegangsweg en standplaats 14. In deze niet-verharde zones bevinden zich een aantal installaties die essentieel zijn voor de waterhuishouding van het terrein: o in het verlengde van de centrale weg bevindt zich een koolwaterstofafscheider, die dient om kleine resten van olievervuiling uit het regenwater te filteren; o in het verlengde van de rioleringen van standplaats 7 tot 14 bevindt zich, vlakbij de gracht aan de Klaverbladdreef, een pompput die de pompen bevat om het vuil water naar de riolering in de Moerelei te pompen. De deksels en het rooster van deze installaties dienen ten allen tijde bereikbaar te zijn voor onderhoud en/of reparatie. - Het meterlokaal mét zijn verharde oppervlakte dat zich tussen de toegangsweg en de Klaverbladdreef bevindt. Het meterlokaal dient ten allen tijde afgesloten te zijn.

4 - Het niet verharde oppervlak dat zich bevindt tussen enerzijds de draadafsluiting achteraan het terrein en de verharding mét tuin van standplaats 6, en anderzijds de verharding van de centrale weg én de verharding mét tuin van standplaats 7. - De bureelcontainer die zich achteraan op het terrein bevindt staat op de openbare ruimte en is eigendom van de stad. De bureelcontainer wordt gebruikt door de medewerkers van de stad. Bewoners kunnen er enkel gebruikt van maken indien er expliciet toelating werd verleend door de beheerders van de bureelcontainer (toezichters, maatschappelijk assistent) voor de activiteit die er plaatsvindt. Gebruikers dienen de container ten allen tijde proper achter te laten. Op de openbare ruimte van het woonwagenterrein is de politiecodex onverkort van toepassing. Het is niet toegelaten voertuigen, tenten, woonwagens en dergelijke te plaatsen op de openbare ruimte tenzij hiervoor toelating werd verleend zoals voorzien in de politiecodex en andere reglementering. De gemeenschappelijke delen van het woonwagenterrein worden onderhouden door de stad. Van de standplaatshouder wordt verwacht dat hij zorgvuldig omspringt met de gemeenschappelijke delen. 5. Brandverzekeringen: De stad raadt de standplaatshouders aan om voor de woonwagens die dienst doen als woning een brandverzekering af te sluiten. 6. Het plaatsen van woonwagens op het woonwagenterrein Een woonwagen mag slechts geplaatst worden op de standplaats nadat de stad ervan op de hoogte gebracht is. Er zijn drie te onderscheiden categorieën woonwagens voor wat dit artikel betreft: - in geval het een verkeerswaardige woonwagen betreft mag dit gemeld worden tot op het ogenblik dat de woonwagen op de standplaats geplaatst wordt; - indien het een stacaravan betreft dient dit minstens één week voor de plaatsing op het woonwagenterrein gemeld te worden aan de stad; - de plaatsing van een chalet op het woonwagenterrein kan slechts nadat de stad daar toestemming voor heeft verleend. Deze toestemming wordt minstens twee weken op voorhand aangevraagd bij de stad. De terreintoezichters ondersteunen de standplaatshouders bij het indienen van hun aanvraag om een toestemming te bekomen. De standplaatshouder is verantwoordelijk voor de plaatsing van woonwagens op zijn standplaats. De standplaatshouder is ook verantwoordelijk voor het bekomen van alle nuttige vergunningen en toelatingen. Woonwagens mogen enkel onder deze voorwaarden op een standplaats geplaatst worden: 1. de woonwagen wordt geplaatst op dat deel van de standplaats dat bestemd is voor de plaatsing van de woonwagens. De woonwagen staat op minstens 2 meter van de perceelgrens met de buren; (In sommige gevallen kan een uitzondering op deze regel toegestaan worden: op de grens van twee standplaatsen, daar waar er géén sanitair blok staat, kan een afwijking toegelaten worden, als er een groep van ten hoogste vier wooneenheden gegroepeerd bij elkaar staan, en er tussen de groepen van wooneenheden een afstand van minstens 4 meter gelaten

5 wordt, gemeten op de grond. Deze afwijking kan enkel mits een schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken standplaatshouders enerzijds en de stad anderzijds. Deze overeenkomsten kunnen ten allen tijde op vraag van één van de drie partijen ontbonden worden, waarbij aan de andere partij(en) de nodige tijd geeft partij(en) om zich in regel te stellen. Alleszins mag de veiligheid nooit in het gedrang komen.) 2. de standplaatshouder heeft aan de stad gemeld dat er een woonwagen geplaatst wordt, en daarbij worden de termijnen gerespecteerd zoals voorzien in dit artikel; 3. de standplaatshouder beschikt indien het over een chalet gaat over een toestemming van de stad Antwerpen om deze te plaatsen. Het is niet toegelaten woonwagens op de standplaats te plaatsen die bewoond worden door anderen dan de standplaatshouder en zijn op de standplaats ingeschreven gezinsleden tenzij de standplaatshouder hiervoor over een schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen beschikt. Deze toestemming kan verleend worden voor een termijn van maximaal vier weken, en wordt op voorhand aangevraagd bij de terreintoezichter. Deze toestemming kan enkel toegekend worden aan verwanten van de eerste en tweede graad ten opzichte van de standplaatshouder. De standplaatshouder dient de aanvraag te motiveren. Het niet naleven van één of meerdere bepalingen uit dit artikel kan aanleiding geven tot het opzeggen van de standplaats. 7. Aansluiting van de woonwagens op de nutsvoorzieningen De stad voorziet op elke standplaats een aantal aan- en aftakpunten voor de nutsvoorzieningen waarop de woonwagen aangesloten kan worden. De woonwagen mag enkel op de daarvoor voorziene punten aangesloten worden. De standplaatshouder is verantwoordelijk voor het correct aansluiten van de woonwagen op de verschillende aan- en aftakpunten en volgt daarbij de instructies van de terreintoezichter. Volgende aan- en aftakpunten staan ter beschikking van de gebruikers: - in de tuin van de standplaats is een kooi voorzien waarin ruimte is om een propaangastank te plaatsen. Er is een aantakpunt voorzien om de tank aan te sluiten op de gasleiding die naar het sanitair blok loopt. De eerste aansluiting van de propaangastank op de gasleiding wordt uitgevoerd door de stad Antwerpen; - aan de achterzijde van het sanitair blok is een aftakpunt voorzien waarop de standplaatshouder een propaangasleiding kan aansluiten om zijn woonwagen te verbinden met de propaangastank in de kooi; - waterkraan: aan de buitenzijde van het sanitair blok is een kraantje voorzien waarmee de standplaatshouder de woonwagen kan aansluiten op de waterleiding; - een Central and Eastern Europe -gekeurd (CEE) stopcontact: aan de buitenkant van het sanitair blok wordt een CEE-stopcontact voorzien om de woonwagen aan te sluiten op de elektriciteitsmeter die hoort bij de standplaats; - klokputje voor de afvoer van licht verontreinigd afvalwater. Indien geen ander aantakpunt voorzien is mag de vuilwaterafvoer van de woonwagen, met uitzondering van het water afkomstig van de toilet, via dit klokputje aangesloten worden op de riolering; - zolang er geen afvoerleiding voorzien is om het toilet van de woonwagen aan te sluiten op het van beerputten voorziene gedeelte van de riolering van het woonwagenterrein, mogen

6 de toiletten in de woonwagen niet aangesloten worden op de vuilwaterafvoer. Eens er wel een aantakking voorzien is mogen de toiletten daar op aangesloten worden door de standplaatshouder. 8. De aanrekening van het waterverbruik Het reële waterverbruik wordt berekend door de meterstand op de laatste werkdag van de maand te verminderen met de meterstand die de laatste werkdag van de voorafgaande maand werd geregistreerd. Indien er geen meting kan worden uitgevoerd, wordt het gemiddelde van de laatste 12 maanden voor de betrokken standplaats aangerekend, en wordt de rekening desgevallend gecorrigeerd middels de volgende facturen. Indien er nog géén 12 metingen voorhanden zijn wordt het gemiddelde berekend op het aantal gedane metingen. Het waterverbruik wordt aangerekend samen met de standplaatsvergoeding van de maand nadat het waterverbruik werd gemeten. De meterstand wordt maandelijks door de standplaatshouder doorgegeven, en in de loop van de maand januari van elk jaar verleent de standplaatshouder de toezichter op diens verzoek toegang tot het sanitair blok om de meterstand op te nemen. 9. Onderhoud van de standplaats De standplaatshouder wordt geacht de in gebruik gegeven standplaats en het bijhorende sanitair blok met bergruimte te beheren als een goede huisvader. Bij het vaststellen van gebreken meldt de standplaatshouder dit zo snel mogelijk aan de stad. De werken die in het kader van de afspraken rond huurders- en eigenaarsonderhoud zoals bepaald door de stad ten laste komen van de huurder zijn voor rekening van de standplaatshouder. De werken die in diezelfde afspraken ten laste zijn van de eigenaar worden uitgevoerd door en op kosten van de stad. Indien de huurder nalaat zijn verplichtingen na te komen kan de stad de nodige werken uitvoeren ten laste van de standplaatshouder. 10. Slotbepalingen - Elk geschil betreffende dit regelement behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. - Dit reglement heft alle voorgaande op en treedt in werking op en wordt bekendgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG GENT

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG GENT gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG 240 9000 GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement op provinciale doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners in Vlaams-Brabant Het algemeen reglement met betrekking tot het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies Bijlage 6. Openings- en uitbatingsvoorwaarden waaraan een terreingerelateerd logies moet

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; Sector : III Nr. : 90.30 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op artikel 31, tweede lid van de Wet op Woonwagens

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis -

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Project K-08-005: Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 2 februari 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering

Nadere informatie

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Agenda Inleiding Voorstelling ontwerp Huishoudelijk reglement & retributiereglement Verandering subsidiewetgeving

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 5 december2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. De Blokskens - Berkenlaan

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering. 19 januari 2017

RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering. 19 januari 2017 RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering 19 januari 2017 RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering Verloop van de infovergadering Inleiding Rioleringswerken Wegenwerken Timing Afkoppelingswerken

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; DE PROVINCIERAAD VAN W EST- VLAANDEREN, Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Al aan riolering gedacht?

Al aan riolering gedacht? Al aan riolering gedacht? www.pidpa.be Inleiding Van aanvraag tot aansluiting in 6 stappen Beste bouwer of verbouwer Een riolering is meer dan een simpele buis in de grond; vaak is het een combinatie van

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Gescheiden riolering 3. Afkoppelingspremie 4. Vragen?

Nadere informatie

Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Groenvoorziening. Gemeenschapsvormend tuinierproject. Tijdelijk gebruik gronden. Goedkeuring.

Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Groenvoorziening. Gemeenschapsvormend tuinierproject. Tijdelijk gebruik gronden. Goedkeuring. Berendrecht-Zandvliet-Lillo A-Punt Groenvoorziening. Gemeenschapsvormend tuinierproject. Tijdelijk gebruik gronden. Goedkeuring. Agendapunt, college, gewone zitting, 10/03/2010, jaarnummer 3984 Auteur:

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infovergadering 17 november 2016 Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gelet op art. 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op art. 42 van het

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2017/2

Omzendbrief BB 2017/2 Omzendbrief BB 2017/2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende doortrekkersterreinen

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon 1 Locatie en routing Plan Morgenzon... 2 2 Laden, lossen en parkeren... 3 3 Uitzetten van de kavel... 3 3.1 Peilhoogte... 3 4 Huisnummer - adressering... 4 5 Inrichten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 17 DECEMBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie van de terreinen

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef TOELICHTINGSVERGADERING 24 maart 2015 1 inleiding Ligging Beukendreef Oude Baan Kochdreef

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

Openbare zitting van 23 januari 2006

Openbare zitting van 23 januari 2006 Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Erwin Pairon, Tuur Van Wallendael,

Nadere informatie

Pidpa-rioleringen Brecht

Pidpa-rioleringen Brecht RIOLERINGSWERKEN ROMMERSHEIDE TREMELHEIDE iov Pidpa-rioleringen Brecht Infomoment bewoners 29 augustus 2016 AGENDA Voorwoord burgemeester Luc Aerts ARCADIS - toelichting over ontwerp, timing en fasering

Nadere informatie

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 Minderhoutsestraat HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations 2 Waar vind je ons? Gratis nummer 0800 90 300

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016 Hanepad HidroRio Brecht 24/03/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations Grachten Bufferbekkens 2 Pidpa-Riolering Waar vind je ons? Gratis

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen

Stedenbouwkundige verordening. inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen Versie 2.1 22 december 2016 Pagina 2 van 7 Artikel 1. DEFINITIES Voor de toepassing van deze stedenbouwkundige verordening

Nadere informatie

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring GR20140227 punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Bewonersvergadering Districtshuis Deurne 2014.06.18. Renovatie & bodemsanering woonwagenterrein Deurne

Bewonersvergadering Districtshuis Deurne 2014.06.18. Renovatie & bodemsanering woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Districtshuis Deurne 2014.06.18 Renovatie & bodemsanering woonwagenterrein Deurne AGENDA - Inleiding door Tjerk Sekeris - Inleiding door Jan van der Vloet - Voorstelling dienst woonwagenterreinen

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Tom Deweirdt,Projectmanager Aquafin Dave Delrue, Projectmanager Farys 01/12/2016 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? 2. Wat gaat er

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

MODELVERORDENING RESIDENTIEEL WOONWAGENTERREIN

MODELVERORDENING RESIDENTIEEL WOONWAGENTERREIN MODELVERORDENING RESIDENTIEEL WOONWAGENTERREIN Januari 2014 Artikel 1 Definities 1.1. Woonwagenbewoner: Een persoon die legaal in België verblijft en die naar traditie woont of woonde in een woonwagen,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel

Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel Graag willen wij een object in de openbare ruimte van de gemeente Stichtse Vecht beheren/ een eigen object in de openbare ruimte plaatsen.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

Pidpa-rioleringen Brecht

Pidpa-rioleringen Brecht RIOLERINGSWERKEN ROMMERSHEIDE TREMELHEIDE iov Pidpa-rioleringen Brecht Infomoment bewoners 12 december 2016 AGENDA Voorwoord burgemeester Luc Aerts ARCADIS - toelichting over ontwerp, timing en fasering

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan Afkoppelingswerken op perceelsniveau Toelichting afkoppelen Scheiden/Afkoppelen, wat, waarom en hoe? Stappenplan Voorziene tussenkomsten

Nadere informatie

RIS119856_22-OKT Wijziging Verordening precariobelasting, gebruiks- en genotsretributies 1998.

RIS119856_22-OKT Wijziging Verordening precariobelasting, gebruiks- en genotsretributies 1998. rv 160 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.20905 RIS 119856_041019 Gemeente Den Haag RIS119856_22-OKT-2004 Den Haag, 14 september 2004 Aan de gemeenteraad, Wijziging Verordening precariobelasting, gebruiks-

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Technische voorschriften privéwaterafvoer

Technische voorschriften privéwaterafvoer Technische voorschriften privéwaterafvoer website: www.pidpa.be contactcenter: 0800-90 300 op werkdagen: van 8 tot 17 uur voor dringende zaken: 24 u op 24, 7 dagen op 7 fax: 03-260 60 03 e-mail: hoofdkantoor:

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE 5 september 2016 Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Steven Devoldere Aquafin Werken aan zuiver water Inleiding gemeente Oostkamp De werken,

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Collectief IBA-beheer

Collectief IBA-beheer Inhoud IBA s: Waarom en waar? Rol Pidpa? Rol eigenaar bewoner? IBA BelleAqua: opbouw en plaatsing? IBA s Waarom en waar? Ieder gezin en de meeste bedrijfsactiviteiten produceren afvalwater Dit afvalwater

Nadere informatie

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek-

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Voorstelling bewonersvergadering 29 januari 2013 Project Wegenis- en rioleringswerken : Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Inhoud presentatie

Nadere informatie

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Artikel 1: Definities - ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning. - Bewoner: een persoon die is ingeschreven

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER "KAMPEREN BIJ DE BOER"

AANVRAAGFORMULIER KAMPEREN BIJ DE BOER AANVRAAGFORMULIER "KAMPEREN BIJ DE BOER" VRAAG 1: GEGEVENS AANVRAGER Naam aanvrager Woonadres Postcode & plaats Telefoon Fax VRAAG 2: KADASTRALE GEGEVENS De aanvraag voor deze ontheffing geldt voor de

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Het is aangewezen voormeld politiereglement aan te passen en te actualiseren. Gelet op de desbetreffende artikels van het gemeentedecreet.

Het is aangewezen voormeld politiereglement aan te passen en te actualiseren. Gelet op de desbetreffende artikels van het gemeentedecreet. De gemeenteraad: Gelet op het politiereglement inzake het woonwagenterrein Groenheide, gelegen te 3800 Sint-Truiden, Groenstraat 99, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 augustus 1999. Het is aangewezen

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte)

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Infomoment 24 maart 2016 Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse

Nadere informatie

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Aanvraagformulier rioolaansluiting Aanvraagformulier rioolaansluiting Gemeente Gouda T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte Postbus 1086 2800 BB Gouda Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Wegen en riolering Architectuur Betonstudies Landmeten Veiligheidscoördinatie STUDIEBUREAU Ir. Jonckheere BVBA INFOBROCHURE AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Info voor eigenaars van woningen waar een gescheiden

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie