Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

2 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Hobéon Certificering BV Data: 16/ , 25/2 2005, 27/ Auditteam: De heer R.J.M. van der Hoorn De heer H.W. Wierda De heer J.M. Kuijper De heer W.G. van Raaijen Mevrouw J.B. van Haastregt De heer G.W.M.C. Broers

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie dual degree program BA Korte schets van Hogeschool Notenboom Korte schets opleiding Dual degree program BA en Western International University 7 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING 9 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 9 Facet 1.2. Niveau Bachelor 12 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 15 Onderwerp 2: Programma 17 Facet 2.1. Eisen HBO 17 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 20 Facet 2.3. Samenhang Programma 24 Facet 2.4. Studielast 27 Facet 2.5. Instroom 29 Facet 2.6. Duur 31 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 33 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 36 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 39 Facet 3.1. Eisen HBO 39 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 41 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 42 Onderwerp 4: Voorzieningen 44 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 44 Facet 4.2. Studiebegeleiding 45 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 47 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 47 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 49 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten en Beroepenveld 50 Onderwerp 6: Resultaten 52 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 52 Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding Dual degree program BA voltijd Integraal oordeel/ advies aan NVAO 55 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen externe auditoren Bijlage II: Programma visitatie 16/ , 25/2 2005, 27/5 2005

4 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de HBO bachelor opleiding Dual degree program Business Administration Bereik van de beoordeling Hogeschool Notenboom verzorgt de HBO bachelor opleiding: Dual degree program Business Administration (hierna: Dual degree program BA) Het onderhavige rapport heeft betrekking op de opleiding Dual degree program BA, een opleiding die Hogeschool Notenboom verzorgt als voltijd variant De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review van Hogeschool Notenboom Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleidingsvariant voltijd is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvariant geldt het volgende: het Dual degree program BA heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling gebaseerd op: de domeincompetenties voor de bachelorgraad van het hbo in de domeinen economics, commerce, business administration, communications, law zoals vastgesteld binnen het landelijk overleg (zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ); de competenties zoals geformuleerd in het Dual degree handbook van Hogeschool Notenboom en de Western International University. Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Dual degree program BA op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 1

5 De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van (i) de door Hogeschool Notenboom aangeleverde Management Review, (ii) de in het kader van de interne sturingscyclus opgeleverde managementrapportages en (iii) de onderliggende documentatie die betrekking had op bijvoorbeeld: strategische keuzen en de positie in de markt, interne organisatie, de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende verbetermaatregelen, ontwikkelingen in het beroepenveld, beroeps- en opleidingsprofielen, (validatie) eindkwalificaties, curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, werkvormen, toetsing en beoordeling, kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, internationalisering, instroombeleid, studiebegeleiding, rendement. Op basis van de door Hogeschool Notenboom, i.c. de door opleiding Dual degree program BA aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de opleidingsvariant voltijd. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen, één student, één lead auditor, één auditor onderwijs en een secretaris vanuit Hobéon Certificering. Er is voor gekozen om verspreid over meerdere dagen de audit uit te voeren: in december 2004 is er een audit uitgevoerd op systeemniveau met als gesprekspartners vanuit Hogeschool Notenboom het management van de verschillende vestigingen. In februari en mei 2005 heeft het auditteam een afzonderlijk bezoek gebracht aan de vestigingen Maastricht en Hilversum alwaar het voorzieningenniveau gecontroleerd is en alwaar gesprekken gevoerd zijn met de lokaal werkzame docenten, de studenten en het management. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding(en) overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; 1 Visitatie heeft op 16/ , 25 / en 27/ plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 2

6 verslagen van studievoortganggesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding Dual degree program BA werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 3

7 Beslisregels Met als uitgangspunt de Beslisregels Accreditatie zoals vastgelegd in het NVAO-Accreditatiekader 2 heeft Hobéon Certificering de volgende beslisregels toegepast. A. De scores op de per onderwerp gerubriceerde facetten leiden tot een score op het betreffende onderwerp en wel volgens de regels onder C. B. Binnen de beoordeling van een facet is er ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie; (beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven dan omgekeerd); primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. C. Van facetten naar onderwerp. Hier geldt het volgende: een onderwerp krijgt de score voldoende indien alle facetten tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits er een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende ; een onderwerp krijgt de score onvoldoende indien één facet onvoldoende heeft gescoord en er geen acceptabel verbeterplan voor dit facet beschikbaar is; een onderwerp krijgt de score onvoldoende indien meer dan één facet onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. D. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, dan wordt dat met inachtneming van de regels onder E, als extra aantekening vermeld. E. Met betrekking tot de extra aantekening geldt het volgende: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 3 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent als alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Volgens de NVAO-beslisregels Accreditatie kan een Onderwerp uitsluitend onvoldoende of voldoende scoren; een Facet kan volgens diezelfde regels onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. 3 In het NVAO-Accreditatiekader worden bij Onderwerp 2 ( Programma ) acht Facetten onderscheiden. Eén van die Facetten (Facet 2.6.) betreft de duur van de opleiding. Het daarbij behorende criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil die opleiding überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatieonderzoek. Duur is dus van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Rendement of Kwaliteit Personeel. Bij de beslissing of het Onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het Facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 4

8 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: Secretaris: De heer R.J.M. van der Hoorn, MBA, CMC, Bsc, directeur Hobéon Groep De heer drs. W.G. van Raaijen, onderwijsdeskundige en senior adviseur Hobéon Certificering Mevrouw J.B. van Haastregt, studente HBO De heer drs. H.W. Wierda MBA, econoom De heer J.M. Kuijper, directeur Kinnarps Nederland en TwinForm Nederland De heer drs. G.W.M.C. Broers, adviseur Hobéon Certificering Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Groep er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding Dual degree program BA noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De heer Van der Hoorn is één van de directeuren van Hobéon Groep. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende opdrachten afgerond binnen de kaders van interim management als algemeen- en/of financieel directeur. Deze opdrachten waren in de regel afkomstig van financieel-economische instellingen, het hoger onderwijs en de overheid. Meer specifiek heeft de heer Van der Hoorn op interimbasis onder andere leiding gegeven aan de directie van een HEAO in de Randstad. De heer Van Raaijen heeft zich de afgelopen jaren binnen Hobéon beziggehouden met kwaliteitszorg van opleidingen in het hoger onderwijs, arbeidsmarktonderzoek en het opzetten van accreditatietrajecten binnen het hoger beroepsonderwijs. Inmiddels heeft hij als lead auditor deelgenomen aan tientallen accreditatietrajecten, verdeeld over het volledige opleidingenaanbod, bij verschillende onderwijsinstellingen. Hij heeft zich tijdens de audit vooral gericht op de kwaliteit van de onderwijsprocessen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken Voor de beoordeling van deze brede bachelor opleiding is gekozen voor twee werkvelddeskundigen, mede gelet op de inhoud van de opleiding Dual degree program BA. Beide werkvelddeskundigen, de heren Wierda en Kuijper, hebben zich in hun beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en ( iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De heren Wierda en Kuijper hebben op grond van hun ervaring en positie in het werkveld (bedrijfskundig/economisch) een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals op het terrein van het Dual degree program BA. De studente, mevrouw J.B. van Haastregt, studeert Hogere Europese Beroepen Opleiding aan de Haagse Hogeschool. Op grond van ervaringen binnen het internationale hoger onderwijs (zij heeft in Liverpool gestudeerd aan de John Moores University) en haar goede talenkennis is mevrouw Van Haastre gt inmiddels betrokken geweest bij meerdere accreditatietrajecten. De secretaris, de heer Broers, heeft ervaring met het beoordelen van de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, in het perspectief van de eisen die aan HBO-opleidingen gesteld worden. Daarnaast is hij als secretaris resp. onderwijskundig auditor betrokken geweest bij enkele accreditatietrajecten. Voor uitgebreide curricula vitae verwijzen wij naar bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 5

9 Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding: management, domeincoördinatoren, docenten, studenten en staf. Een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie treft u aan in bijlage II Programma visitatie dual degree program BA Zie bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 6

10 1.4. Korte schets van Hogeschool Notenboom Hogeschool Notenboom maakt deel uit van de Notenboom Opleidingen Groep. De algemene leiding bestaat uit de directeur en drie vestigingsmanagers. De onderwijskundige lijn wordt geborgd door de directeur onderwijs en door de vaksecties (o.l.v. een domeincoördinator) waarvan de docenten van drie locaties (Hilversum, Maastricht en de hoofdlocatie Eindhoven) deel uitmaken. Aan de hogeschool zijn ca. 90 docenten verbonden, waarvan zes docenten les geven op twee vestigingen en één docent op drie vestigingen. De Notenboom Opleidingen Groep bestaat uit Stichting Hogeschool Notenboom (aangewezen HBO onderwijs), Instituut Notenboom, (diploma erkenningen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs) en Erasmuscollege (erkenning VAVO- opleidingen voor VMBO, HAVO, VWO). Op grond van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen is de instelling vanaf december 1988 erkend. Met ingang van 1 september 1997 is Hogeschool Notenboom op grond van de WHW aangewezen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als officiële instelling voor Hoger Onderwijs. Eveneens in 1997 heeft de instelling op grond van de WEB een groot aantal (MBO) diploma-erkenningen verkregen. Alleen de MBO-opleidingen die de instelling ook op HBO-niveau uitvoert worden hiervan aangeboden. De hogeschool verzorgt verschillende voltijdopleidingen op HBO-niveau waaronder Hotelmanagement, Toeristisch management en een Brede bachelor met drie uitstroomprofielen. De voltijdopleidingen zijn gericht op brede economische dienstverlening. Alle opleidingen stoelen op de filosofie dat de afgestudeerde als beginnend beroepsbeoefenaar inzetbaar is in uiteenlopende branches en voorbereid is op uiteenlopende beroepssituaties, zo geeft de hogeschool aan. De voltijdopleidingen worden aangeboden vanuit drie vestigingen: Eindhoven, Maastricht en Hilversum. In het studiejaar volgen in totaal 425 HBO studenten de voltijdopleidingen, waarvan 170 studenten in Eindhoven, 115 studenten in Hilversum en 140 studenten in Maastricht Korte schets opleiding Dual degree program BA en Western International University In september 2004 is Hogeschool Notenboom gestart met het eerste jaar van een nieuw studieprogramma op hbo-niveau. Notenboom opleidigen duren alle langer dan drie jaar. Intern houdt men vijf semesters én drie stageperioden aan. Dit Engelstalige studieprogramma is het resultaat van een samenwerking tussen de Western International University (gevestigd in Phoenix, Arizona) en Hogeschool Notenboom. Het programma bestaat uit de meer gangbare studieonderdelen van de opleiding op het terrein van Business Administration zoals marketing, communicatie, PR, accountancy en bedrijfseconomie, maar tevens uit specifiek op de Nederlandse situatie geënte studieonderdelen zoals Europees recht en traineeships bij in Europa gevestigde bedrijven. Afgestudeerden van de opleiding verwerven een Nederlandse HBO-Bachelor graad en een Amerikaanse bachelor graad. Afgestudeerden krijgen hierdoor gemakkelijker toegang tot Amerikaanse Masterprogramma s via de samenwerking van Hogeschool Notenboom met de Western International University. Western International University resorteert onder de Apollo Group Inc. en profileert zich als marktleider op het terrein van particulier onderwijs in de Verenigde Staten. Western International University is geaccrediteerd door de Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 7

11 De Western International University biedt zowel opleidingen aan op het niveau van Undergraduate (Bachelor) als Graduate (Master). Het betreft met name opleidingen binnen het domein economie: Accounting, Business, Business Administration, Information Technology, International Business en Management. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 8

12 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen De Engelstalige opleiding Dual degree program BA maakt gebruik van de landelijk overeengekomen competenties/eindkwalificaties op het terrein van Business Administration (Domeincompetenties. Economics, Commerce, Business administration, Communication, Law. 1 e versie. HBO-Raad, mei 2004) én van de competenties zoals opgesteld door de Western International University en Hogeschool Notenboom. Uit de competenties is af te leiden dat de afgestudeerden van de opleiding Dual degree program BA na hun afstuderen in de regel terechtkomen bij (internationaal georiënteerde) organisaties waarbij de afgestudeerde oog heeft voor maatschappelijke, politieke, economische en specifiek branchegerichte factoren. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de beleidsdoelstellingen van de organisatie en heeft daarbij met name oog voor relaties tussen organisaties, netwerken en ketendenken. Hij draagt er mede zorg voor dat processen op de juiste wijze verlopen en met het beoogde resultaat. Hij is in staat middelen ter realisatie van bedrijfsdoelstellingen te verwerven en een bijdrage te leveren aan de planning en processen die moeten leiden tot deze bedrijfsdoelstellingen. Hij ziet toe op de uitvoerende processen van productie en/of dienstverlening, hij zorgt voor kwaliteitsborging en het handhaven van kwaliteitsnormen alsmede voor innovatieve impulsen. De concrete werkzaamheden van de afgestudeerde vinden plaats op de werkvloer van zowel commerciële als niet commerciële organisaties. Bij dit laatste valt te denken aan overheidsinstanties.. Het accent van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de interesses van de afgestudeerde en de werkervaring die hij heeft verworven tijdens de opleiding. Uit het Dual degree handbook blijkt dat de afgestudeerde van de opleiding Dual degree program BA samengevat de volgende taken uitvoert: Het analyseren van financiële aspecten (zowel intern als extern) van een organisatie; Het analyseren van de juridische aspecten (zowel intern als extern) van een organisatie; Het opzetten en implementeren van veranderingsprocessen op basis van een financiële en juridische analyse; Het analyseren van vraagstukken op het gebied van beleid; De principes van HRM toepassen binnen een bedrijfsmatige context; Veranderingsprocessen kunnen initiëren, implementeren en evalueren; Uit de documentatie van de opleiding blijkt dat de opleiding Dual degree program BA in voldoende mate aansluit bij de eisen die aan afgestudeerden van deze opleiding gesteld worden. Dat wil zeggen dat de competenties waarover afgestudeerden beschikken in voldoende mate aansluiten bij de eisen die in het Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 9

13 werkveld aan hen gesteld worden: het Dual degree handbook geeft hiervan een uitgebreid/gedetailleerd overzicht. In de documentatie van de opleiding wordt uitgebreid ingegaan op het functieprofiel en de competenties van de afgestudeerde van de opleiding Dual degree program BA: Upon completion of the Dual Degree program a graduate: should be able to fulfil a complex role within an organisation or political-social environment. should be able to work with individuals or groups within a variety of organizational structures be it structural or incidental- whilst heeding specific situational aspects on multiple levels if need be- such as social, political, economic, branch or sector related issues. can be assigned tasks relating to the development and realization of an organization s specific policy aims and can carry out these tasks mindful of relational aspects between organizations, networks and chains. can supervise processes and ensure that these processes are executed correctly and efficiently whilst also achieving stated aims. Within the context of project management the graduate is able to recognize and acquire necessary (human) resources, provide a functional project plan and safeguard the planning and execution of all the stages of the plan. can contribute towards the planning and organization of other elements within the organization, supervise operational processes of production and/or services, implement and maintain quality standards and guarantees, and wield both improvement and continuity as tools of renewal. Bovenstaande opsomming komt overeen met de domeincompetenties zoals vastgesteld in Domeincompetenties. Economics, Commerce, Business administration, Communication, Law. 1 e versie. HBO- Raad, mei 2004, pag 24 e.v.). De afgestudeerde vervult in eerste instantie een meer informerende, adviserende en faciliterende rol. Later kunnen hier coördinerende en wellicht leidinggevende taken aan toegevoegd worden. Gelet echter op de complexiteit van het werkveld waar de afgestudeerde terechtkomt, zal in eerste instantie het accent van de werkzaamheden liggen op meer zelfsturende competenties. Dit betekent aandacht voor het ontwikkelen van een beroepshouding en het sturen/reguleren van de eigen ontwikkeling. Dit op basis van eindkwalificaties op het terrein van Business mathematics, Organizational theory and behavior, International business, Financial accounting, Money and banking, Management Information Systems, Political, legal and ethical issues in business, Marketing management en Financial management. De afgestudeerde is mondeling en schriftelijk vaardig. Daarnaast zijn interpersoonlijke, operationele en persoonlijke effectiviteit typerend. Naast het besef dat het leveren van kwaliteit noodzaak is, zijn een hoge mate van flexibiliteit en creativiteit noodzakelijk. Het auditteam heeft geconstateerd dat de eindkwalificaties in ruime mate aansluiten bij hetgeen in het werkveld van afgestudeerden wordt gevraagd i.c. de eindkwalificaties opgesteld door Western International University en Hogeschool Notenboom sluiten aan bij de kwalificaties zoals geformuleerd in het eerder genoemde document van de HBO-raad uit mei De visie die de opleiding heeft wordt regelmatig met het werkveld en de beroepenveldcommissie besproken, hetgeen blijkt uit rapportages van deze bijeenkomsten. De opleiding Dual degree program BA beschikt, zo constateert het auditteam op basis van documenten en uit gesprekken tijdens de verschillende audits, over een extern netwerk dat als voldoende gekwalificeerd kan worden. In 2003 is een beroepenveldcommissie geïnstalleerd voor alle opleidingen van Hogeschool Notenboom, dus ook voor de opleiding Dual degree program BA. Daarnaast wordt de inhoud van de opleiding herzien op basis van nieuwe inzichten binnen de Angelsaksische landen, i.h.b. de Verenigde Staten. Deze nieuwe input wordt door Hogeschool Notenboom in overleg met de Western International Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 10

14 University tegen het licht gehouden waarbij de relevantie van deze input voor de Europese/Nederlandse situatie wordt beoordeeld. Hierbij speelt de beroepenveldcommissie van Hogeschool Notenboom een belangrijke rol. Het auditteam heeft gesproken met de voorzitter van de beroepenveldcommissie. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de commissie met name tot doel heeft om vooral in strategische zin de aansluiting te bevorderen van het onderwijsprogramma van de opleiding op de beroepspraktijk. Concreet betekent dit dat de beroepenveldcommissie: de opleiding informeert over ontwikkelingen in het werkveld/beroep; gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over de inhoud en de kwaliteit van het curriculum van de opleiding[en], mede op basis van de landelijke opleidingskwalificaties; evalueert of en in hoeverre de (deel)kwalificaties en competenties nog relevant zijn en voldoen aan de (landelijke en instellingsspecifieke) opleidingskwalificaties; de kwaliteit en het niveau van de HBO-opleidingen beoordeelt. De beroepenveldcommissie komt twee tot drie keer per studiejaar bijeen. De bijeenkomsten worden bijgewoond door vertegenwoordigers van Hogeschool Notenboom waaronder docenten en domeincoördinatoren van de opleiding. De leden van de beroepenveldcommissie kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitter stelt de agenda op en nodigt de leden uit voor de vergadering. De leidinggevende van de opleiding legt de plannen of wijzigingen van het curriculum ter informatie, advies of evaluatie/beoordeling voor aan de beroepenveldcommissie. De beroepenveldcommissie heeft verder afspraken gemaakt met het management over zijn rol. Zij draaien mee in projecten en adviseren het management over vragen t.a.v. het participeren in brancheverenigingen, zij bespreken met docenten de inhoud van projecten en over de begeleiding van studenten daarbij, zo is het auditteam gebleken. Op verzoek van de commissie kunnen inhoudsdeskundigen worden uitgenodigd. Het advies en/of de evaluatie-/beoordelingsuitkomst wordt opgesteld door de leden van de commissie. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. De voorzitter van de beroepenveldcommissie maakt het advies of de evaluatie-uitkomst bekend aan de directeur en informeert de commissie daarna hoe met het advies is/wordt omgegaan. Waar nodig geeft ook de beroepenveldcommissie (naast de Western International University) adviezen ten aanzien van wijzigingen in de set eindkwalificaties. Het auditteam heeft geconstateerd dat deze kwalificaties op een heldere wijze verwoord zijn, d.w.z. op een zodanige wijze dat goed toetsbaar is in welke mate studenten voldoen aan de kwalificaties. De onderwijsorganisatie hanteert op hogeschoolniveau een procedure wat betreft de opname in het onderwijsmateriaal van nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld. Deze procedure bestaat uit zeven stappen die successievelijk gevolgd worden en beschreven zijn in de docentenreader. Oordeel: voldoende Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende. De opleiding Dual degree program BA biedt een curriculum aan dat geënt is op de beroepspraktijk resp. recente ontwikkelingen in de internationale beroepspraktijk. De opleiding betrekt in voldoende mate het werkveld bij het actualiseren van de inhoud resp. eindkwalificaties van de opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport accreditatie Dual degree program BA. Hogeschool Notenboom 11

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 Studiegids Milieukunde deeltijd 2009 2010 Bezoekadres Postadres Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 De hoofdstukken 1 t/m 5 van dit document vormen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie