Jaarverslag Amsterdam Mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Jaarverslag 2011 Amsterdam Mei 2012

3 INHOUD Inleiding 3 Een nieuwe realiteit 4 Strategische agenda 5 Uitgelicht 7 Activiteiten overzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging 10 Dienstverlening 13 Bevordering van de podiumkunsten 16 De Vereniging 18 BIJLAGEN Bijlage 1 Samenstelling besturen en commissies per 31 december Bijlage 2 Samenstelling VSCD-bureau per 31 december Bijlage 3 Recente en ophanden zijnde ver- en nieuwbouw 28 Bijlage 4 Gemaks- en Voordeelwinkel overzicht 32 Bijlage 5 Beschikbare publicaties, handreikingen en brieven 35 Bijlage 6 Stichting Promotie Theater- en concertbezoek (SPTC) 36 Bijlage 7 Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) 38 3

4 Inleiding Nieuw Het sleutelwoord voor de vereniging in 2011 was nieuw. Er is een nieuwe realiteit ontstaan voor podia en festivals. Bezuinigingen van overheden en de btw-verhoging raken de podia en festivals. En voorts moeten we vaststellen dat er een gestage teruggang is van de publiekstoeloop bij voorstellingen. Ook is er een verandering in het aanbod waarneembaar. Waar toneel, dans, klassieke muziek qua bezoekersaantallen stabiel zijn gebleven, zijn deze bij musical en cabaret sterk teruggelopen. Het zware economische tij drukt daarom ook op de podia. Des te meer valt het op dat er geen podia gesloten zijn of festivals zijn beëindigd. Dat is positief in vergelijking met andere sectoren in de samenleving. De uitdaging bestond er in 2011 uit om een nieuw perspectief te vinden, zodat de positie van podia en festivals naar de toekomst wordt versterkt. Dat kunnen de leden van de VSCD niet alleen. Meer dan ooit zijn partnerships tussen publiek, producenten, podia en festivals van belang om de kracht van cultuur te laten zien. De VSCD neemt daarin al decennia haar positie in als belangenbehartiger, dienstverlener en bevorderaar van de podiumkunsten. In dit jaarverslag treft u een beschouwing aan over de nieuwe realiteit en de strategie in 2011, gevolgd door de resultaten van de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. Tevens past het woord nieuw bij het jaar 2011 omdat een nieuw bestuur en nieuwe directeur zijn aangetreden. Wij realiseren ons dat het een opgave is om een duurzame basis voor podia en podiumkunsten naar de toekomst te garanderen. Dat zal niet altijd gemakkelijk gaan, maar podia en festivals zijn en blijven naar onze overtuiging belangrijk voor de presentatie van theater, dans, muziek. Zij hebben waarde voor het publiek als ontmoetingsplaats, huis van de stad of het dorp, locaties waar de toeschouwer mooie, leuke, inspirerende, confronterende ervaringen opdoet. Die waarde vinden wij van belang in de samenleving en daar zetten wij ons voor in. Jacques Wallage, Nynke Stellingsma, covoorzitters Martin van Ginkel, directeur 4

5 Een nieuwe realiteit dient zich aan Met volle kracht is ingezet op de lobby om de omvang van de bezuinigingen te keren. Daaraan heeft de VSCD haar bijdrage geleverd. Vaak vanuit de Federatie Cultuur, waarin werkgeversorganisaties in de kunsten zijn verenigd. We moeten met spijt vaststellen dat de lobby, met uitzondering van de uitstel van de btw-verhoging, in eerste instantie geen effect heeft gehad op de besluitvorming van het kabinet. In 2012 is hier verandering in gekomen doordat de nieuwe coalitie van vijf partijen heeft aangekondigd de btw op de podiumkunsten terug te brengen naar 6%. In het jaarverslag over 2010 spraken wij over de storm die nog niet was gaan liggen. Wij kunnen nu zeggen dat het stormachtige weer in 2011 heeft aangehouden en in hevigheid is toegenomen. Tot op het niveau van het kabinet, bij monde van de minister-president, zijn de kunsten weggezet als niet ter zake doende. Dan gaat het niet meer alleen over de negatieve effecten van de btw-verhoging of publieksverlies, maar over de waarde van kunst voor de samenleving. En dat zou je van een aantal politieke partijen niet verwachten - dát heeft ons verrast. Wellicht hadden we het kunnen zien aankomen. Dat er geen gesprek meer mogelijk was. Wellicht ja, maar het past in de nieuwe realiteit die in de samenleving manifest wordt. Tegelijkertijd moeten we de hand in eigen boezem steken. Want deze tendens betekent dat wij kritisch naar onszelf moeten kijken over hoe wijzelf het imago van de podiumkunsten in de afgelopen periode hebben versterkt of verzwakt. Hoe dan ook, dergelijke ontwikkelingen doen een beroep op de veerkracht die onze vereniging eigen is. Altijd al zijn, bij het runnen van theaters, concertgebouwen en festivals, bevlogenheid, ondernemerschap en politieke inschatting een noodzakelijke combinatie. Dat was in 2011 aan de orde van de dag en zal de komende tijd eens te meer nodig zijn, omdat gemeentelijke bezuinigingen, de economische crisis en vermindering van sponsoring bij elkaar opgeteld een nieuwe realiteit laten zien. Het was wennen, maar podia schakelden om en zochten en zoeken oplossingen. Het betreft immers gewoon ondernemingen die de tering naar de nering moeten zetten. Zo zetten podia met een vergelijkbaar bedrijfsprofiel uit onder meer Baarn, Culemborg, Houten, Woerden en Zaltbommel erop in om vanuit nieuwe samenwerkingsverbanden de inhoud te versterken en de kosten te reduceren. Zij maken de sprong voorwaarts door intensief te gaan samenwerken. Andere podia en festivals zoeken samenwerking met andere culturele organisaties in de directe omgeving op het gebied van inkoop bij uiteenlopende leveranciers. En er zijn podia met pijnlijke ingrepen die de programmering en het personeel raken. In 2011 varieerden de opgelegde bezuinigingen vanuit de gemeenten van 0 tot 25%. Bij dat laatste percentage kan de kaasschaaf intern niet meer worden gehanteerd. Het gevolg is herijking van de kerntaken. Des te opmerkelijker is het dat, evenals in 2010, er in 2011 geen theaters zijn gesloten. Dat alles relatief is, bleek aan het eind van het jaar. Een ramp was het feit dat het Speeltheater in Helmond op 30 december 2011 afbrandde. Dramatisch voor het theater en de groep Montazuma s Revenge die een voorstelling zou geven. Een theaterbrand associëren we vooral met vervlogen tijden. Helaas kan het dus ook hier en nu gebeuren. Toch is er bij al het ongeluk ook een opsteker. Behulpzaamheid van collega s in de omgeving die programma s overnamen. Verheugend was - als dit woord gepast is binnen deze context - verder dat de inwoners, bedrijven, politiek en bestuur van de stad allen direct benadrukten dat het theater een cruciale plek in de stad innam. Er komt een nieuw theater. 5

6 Strategische agenda 2011: actualiteit vraagt om focus In 2011 is de strategische agenda aangescherpt. Geconcludeerd werd dat het, gezien de politiek/maatschappelijke ontwikkelingen, noodzakelijk was een nadere focus aan te brengen in de strategische agenda 1 door ons de komende periode in het bijzonder te richten op: de publieke opinie/legitimering én de bedrijfsvoering vanwege de bezuinigingen. Voor veel leden van de VSCD was 2011 een jaar waarbij het in de bedrijfsvoering ging om twee hoofdvragen: hoe kan ik als podium/festival mijn inkomsten vergroten? hoe kan ik kosten terugbrengen? Dat vraagt nieuwe verdienmodellen bij podia en festivals, gekoppeld aan de keten van productie distributie afname. Zoals het transparanter maken van de inkoopverhoudingen. Onderschreven is dat dit alleen door samenwerking gerealiseerd kan worden. De gedachte heeft postgevat, de uitwerking is in 2011 gestart en vormt een van de belangrijkste aandachtspunten voor Het gaat om afstemming in de keten van productie, distributie en afname. Een continu gesprek is noodzakelijk over de vraag wat het publiek wenst (de voorkeuren en smaak veranderen sneller dan voorheen) en makers ontwikkelen. Dat kan alleen als producenten en podia de handen ineenslaan. Breed gedragen is het besef dat er gewerkt moet worden aan het imago van de kunsten bij het publiek. Hoewel de beeldvorming in de media vooral benadrukt dat het publiek de podiumkunsten niet meer van belang zou achten, blijkt uit het bezoek aan festivals dat het publiek zich juist verbindt aan de voorstellingen. Festivals die bij de VSCD zijn aangesloten hebben in 2011 gezamenlijk meer publiek getrokken dan ooit ( bezoekers). Dit kan dus evenzeer als een signaal worden opgevat dat het publiek nog altijd zijn ogen en oren openhoudt voor wat er op het gebied van dans, theater en muziek wordt gebracht. Ten slotte bleek de vergelijking met het buitenland relevant. Is daar dezelfde stemming over kunst en cultuur als bij ons het geval is, wat kunnen we daarvan leren? Moeten we ons richten op een veranderende samenleving zoals Alessandro Baricco in zijn boek De barbaren schetst? Het was dan ook geen toeval dat dit boek de leidraad vormde voor het congres podiumkunsten dat eind september plaatsvond. 1 In de strategische agenda werden eerder de volgende onderwerpen uitgelicht: 1. publieke opinie / legitimatie voor de (podium)kunsten kalft af; 2. op handen zijnde bezuinigingen; 3. overaanbod, in het bijzonder uit rijksgesubsidieerde hoek; 4. beperkte / versnipperde marketing; 5. de dure voorstellingen verliezen het meeste publiek; 6. shophoppen van het publiek); 7. afnemende belangstelling bij publiek en bedrijfsleven (activiteiten en sponsoring); 8. verslechterde prijs/kwaliteit verhouding. 6

7 Uitgelicht Weet waar je koopt Steeds vaker worden kaarten van voorstellingen en concerten opgekocht om deze vervolgens door te verkopen met als enige doel het maken van winst. Ondanks gezamenlijke inspanningen met andere brancheorganisaties en de politiek is het nog niet gelukt om dit tegen te gaan door middel van een wetswijziging. Er is daarom in 2010 een brede publiekscampagne gelanceerd waarin duidelijk wordt gemaakt waar je je kaartje wél moet kopen, zodat je niet teveel betaalt én zeker weet dat je bij een voorstelling of concert ook wordt toegelaten. In 2011 werd de campagne voortgezet en werden de Algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD aangepast zodat leden meer handvatten hebben om secondary ticketing tegen te gaan. Daarnaast sloot de VSCD zich in 2011 aan bij een initiatief van de VVEM om een keurmerk, SKEN, te ontwikkelen voor primary ticketers, dat in 2012 ingevoerd zal worden. Medisch Expertise Centrum Cultuur Vanaf 1 januari 2011 kunnen leden van de VSCD gebruik maken van het Medisch Expertise Centrum Cultuur (MECC). Het MECC beschikt over uitgebreide kennis van de beroepsrisico s en -eisen voor medewerkers en ondernemers in de cultuursector. Hierdoor kan het Expertise Centrum snel en gericht ingrijpen. Zo kunnen we voorkomen dat medewerkers op termijn hun beroep (tijdelijk) niet meer kunnen uitoefenen. Het registreren bij het MECC is gratis. Offstage Strategisch management in de podiumkunsten Het boek Offstage is de lonley planet op het gebied van strategisch management in de podiumkunsten. Het biedt een praktische leidraad bij de formulering van een visie of het bijstellen van de missie. Het geeft daarnaast adviezen over een efficiënte inrichting van de organisatie en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De auteur Hans Kraaijeveld besteedt ook uitgebreid aandacht aan onderwerpen als de organisatiecultuur, leiderschap en toekomstige ontwikkelingen waar podiumorganisaties op moeten inspelen. Het boek is mogelijk gemaakt door de VSCD in samenwerking met de Boekmanstichting. 7

8 Moving Meetings Het tweedaagse dialoogprogramma Moving Meetings werd in oktober 2011 georganiseerd door de VSCD en Theater Instituut Nederland. Tijdens Moving Meetings 2011 stond dans centraal. Nederlandse Dansdagen was daarom de derde partner. De dialoog tussen het aanbod en de afname staat hierin centraal. Er was een showcase programma waarin volledige voorstellingen en pitches werden gepresenteerd. Dit programma werd omlijst door expertmeetings waarin bestaande allianties tussen podia en gezelschappen, inspirerende ervaringen van buitenlandse programmeurs als good practice werden getoond en waar deskundigen ontwikkelingen in het veld in een breder maatschappelijk kader plaatsten. Congres Podiumkunsten Veel aandacht was er dit jaar voor de rol van kunst en cultuur in de maatschappij en hoe de podiumkunsten om zouden moeten gaan met de veranderende kijk hierop. Sprekers als Bas Heijne, Jan Flameling en Johan Fretz werden op dit onderwerp goed ontvangen. Voorafgaand aan het congres ontvingen alle bezoekers het boek De Barbaren van Alessandro Baricco over de muterende cultuur. Tegenover de discussie over de intrinsieke waarde van kunst stonden de zakelijke onderwerpen over het vernieuwen van business modellen, strategisch management en prijsstrategieën. We waren twee dagen te gast in het nieuwe Wilminktheater in Enschede waar ruim 300 mensen kennis deelden en elkaar ontmoeten. Waar trof u elkaar in 2011? Naast het bevorderen van de podiumkunsten, de belangenbehartiging en de participatie in projecten organiseert het bureau, al dan niet in samenwerking met anderen, bijeenkomsten waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten. In 2011 werden er 21 trainingen gegeven, vonden er 6 studiedagen en 1 congres plaats, waren er 4 feestelijke uitreikingen van de VSCD prijzen, trof men elkaar bij het afscheid van Hans Onno van den Berg, vonden er 2 Algemene Ledenvergaderingen plaats, 20 regiobijeenkomsten en 9 sectie overleggen. Sommige van deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor de leden, andere bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor andere medewerkers uit de podiumkunsten. Met deze diverse bijeenkomsten biedt de VSCD een breed netwerk voor de leden waarop men elkaar kan ontmoeten. 8

9 Een laatste treffen: Afscheid Hans Onno van den Berg Elf jaar lang was dankzij Hans Onno zijn gedrevenheid, bevlogenheid, dienstbaarheid en visie de vereniging een belangrijke gesprekspartner voor overheden en (koepel)organisaties binnen de podiumkunsten. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol vervuld bij het versterken van het ondernemerschap en bij de professionalisering van de podia. Op 29 augustus hebben de ruim 400 aanwezigen hem met optredens van Maarten van Roozendaal, accordeonist Vladimir Shobanov, mooie woorden van Cees Langeveld, Hedwig Verhoeven en Leo Pot hiervoor bedankt in de Stadsschouwburg Amsterdam. Met Jan Kortie als dirigent zong de vereniging eenmaal gelijkgestemd de afscheid nemende directeur toe. Ledenmap Medewerkers van de VSCD bezoeken elk nieuw lid en nieuwe directeur in de vereniging om kennis te maken en om toe te lichten welke activiteiten de vereniging onderneemt en hoe de vereniging de leden ondersteunt. Voor deze bezoeken is een VSCDmap ontwikkeld met daarin alle informatie over de vereniging. In 2011 hebben alle bestaande leden de map ook ontvangen. Ovatie Op 17 oktober werd voor het eerst de vernieuwde VSCD klassieke muziekprijs De Ovatie uitgereikt als onderdeel van de Dag van de Klassieke Muziek in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Vanaf 2011 zijn de vroegere categorieën afgeschaft en wordt de prijs uitgereikt aan dé meest indrukwekkende prestatie in de klassieke muziek live op Nederlandse podia. Onder het toeziend oog van de jury, genomineerden en een publiek uit de sector werd het door Iris Le Rütte gecreëerde beeld uitgereikt aan dirigent Iván Fischer. Studiedag bezuinigingen/studiedagen ticketing Het congres, de Dag van de Kleine Zaal en de trainingen van de Academie voor Podiumkunsten zijn al een aantal jaar terugkerende bijeenkomsten waar de VSCD het uitwisselen van kennis en de netwerkfunctie vormgeeft. Door het jaar heen worden er ook studiedagen georganiseerd over onderwerpen die actueel zijn of waar vanuit de leden om gevraagd wordt. Op 9 mei is er een studiemiddag georganiseerd met goede voorbeelden om te bezuinigen. Op 11 oktober namen ruim 180 bezoekers deel aan de studiedag Wie zorgt voor de kaartjes? in Nijmegen. Op deze dag konden VSCD leden nader kennismaken met de verschillende aanbieders van ticketingsystemen. De studiedag leverde informatiemateriaal om de systemen op basispunten te kunnen vergelijken. Dit materiaal is nog steeds beschikbaar via de VSCD website of het bureau. 9

10 Activiteitenoverzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten die in 2011 zijn ontplooid in het kader van de eerste doelstelling van de vereniging: collectieve belangenbehartiging. Onderwerp Aansluiting techniekopleiding en praktijk Algemeen bestuur Kamer van Koophandel Amsterdam en omstreken ANBI status Arbitragecommissie Auteursrecht Beoordelingssystematiek rijksgefinancierde aanbod Bezuinigingen rijksoverheid Btw-verhoging Ontwikkelingen en resultaten De VSCD (Jeltsje In der Rieden) heeft zitting in het bestuur van Stichting Overleg Onderwijs Arbeidsmarkt Theatertechniek (OSAT). Ook maakt zij deel uit van het OSAT werkveldoverleg. Van de Beroeps Competentie Profielen (BCP) voor licht, geluid, toneel en stagehand zijn kwalificatie dossiers gemaakt. De uitstroom Toneel is verrijkt met het BCP Hijsen en Heffen en heet vanaf augustus 2012: PET uitstroom Podium&Rigging. Tot 1 september 2011 heeft Hans Onno van den Berg als lid van het Algemeen Bestuur van de KvK Amsterdam en omstreken de rol en betekenis van de kunsten voor de stad Amsterdam en de regio extra onder de aandacht gebracht. Het gesprek over de toekenning van de ANBI status met de kennisgroep van de in-spectie van de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van OCW vordert gestaag. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor gezamenlijke aanvraag. Bij de Arbitragecommissie is in 2011 één zaak aanhangig gemaakt. Hierover wordt in 2012 uitspraak gedaan. Het platform auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland heeft in 2012 afspraken gemaakt met Buma/Stemra over de kortings- en vergoedingsregeling. In 2012 dienen deze afspraken geëffectueerd te worden. Beoordeling in de keten krijgt bij het Fonds Podiumkunsten vorm door onder meer de afnameregeling en het aantal uitvoeringen als basis voor berekening van de financiële ondersteuning van het fonds. De Federatie Cultuur heeft een visiedocument uitgebracht over de waarde van kunst en cultuur in het begin van De VSCD heeft zich zeer ingespannen voor een effectieve lobby tegen de btwverhoging. Dat heeft geleid tot uitstel. Ondertussen staat de btw-verlaging n.a.v. de val van Rutte I ter discussie. 10

11 Onderwerp Brandveiligheid Culturele Diversiteit Gastvrij Nederland en Cluster Vrijetijd Gebruikersgroepen Toneelhijsinstallaties Gemeentelijke belangenbehartiging Hijsen richtlijn MKB-Nederland Ontwikkelingen en resultaten In samenwerking met Ronald Oldengarm (DGMR) is een bijdrage geleverd aan klankbordgroep Wonen, Werken en Inkomsten van ministerie Buitenlandse Zaken m.b.t. het bouwbesluit 2011 en het besluit basishulpverlening. In het bijzonder heeft in 2011 de brandveiligheid aandacht gekregen. De Code Culturele Diversiteit wordt op 21 april 2011 tijdens een feestelijke presentatie in het theater van de OBA aan de sector aangeboden. In het najaar 2011 gaat de website online, beheert door Atana. Op 15 december vond het congres All Inclusive plaats als aanjager voor diversiteit in de culturele sector. De toekomst is ongewis. De stuurgroep van het codeproject is vanaf 2013 substantieel gedecimeerd doordat alle betrokken sectorinstituten ophouden te bestaan, de NAPK zich uit een actieve rol heeft teruggetrokken en ook Atana als huidige anker waarschijnlijk verdwijnt. De VSCD neemt actief deel aan het platform Gastvrij Nederland en het cluster Vrijetijd van MKB-Nederland. Het cluster Vrijetijd heeft bijgedragen aan een vereenvoudiging van de APV en vergunningverlening bij gemeenten en Gastvrij Nederland heeft kunst en cultuur nadrukkelijk opgenomen in zijn visiedocument dat aan de basis van de lobby ligt. Omdat er in 2011 geen aanleiding was om een bijeenkomst te organiseren is de gebruikersgroep niet bijeen geweest. Wel zijn de gesprekken met Trekwerk voorgezet. De Boekjes Muziek in de Stad en Geluk, intelligentie en gezondheid worden nog steeds opgevraagd. De VSCD wordt vaker geraadpleegd door gemeentes over de landelijke ontwikkelingen in de podiumkunsten. Eind 2010 werd er een commissie in het leven geroepen door de VPT, in 2011 kwam zij voor het eerst bij elkaar. Doel van de commissie is duidelijkheid scheppen over controle, inspecties en keuringen van Toneelhijsinstallaties. De VSCD neemt zitting in deze commissie. In 2011 kwam de commissie 6 keer bijeen. In 2012 worden de resultaten gepresenteerd. Directeur en medewerkers van de VSCD maken deel uit van verschillende overleggen van MKB-Nederland. Daardoor maken we duidelijk dat de cultuurwereld een normaal deel van het bedrijfsleven vormt, worden tijdig nieuwe ontwikkelingen opgepikt. Hans Onno van den Berg heeft tot 1 september namens de VSCD zitting gehad in het hoofdbestuur. Hierdoor is de btw-lobby van de voorzitter van MKB-Nederland in de Eerste Kamer gevoed. 11

12 Onderwerp Mantelovereenkomsten VVTP Opleiding Bediening Mechanische Trekkenwand (BMT) Provinciaal beleid Statistieken Ontwikkelingen en resultaten In september zijn in overleg met de VVTP enkele aanpassingen in de mantelovereenkomst doorgevoerd, vooral m.b.t. overmacht. Wijzigingen in de mantelovereenkomst krijgen in 2012 hun beslag. In 2011 waren Mediacollege Rotterdam en IAB de twee opleidingsinstituten die door OSAT gecertificeerd zijn. Na de Provinciale Statenverkiezingen en formaties werd duidelijk dat het cultuurbeleid van de provincies wat podiumkunsten betreft onderling geen enkele overeenkomst vertoont. Daardoor is het IPO als ingang voor provinciale lobby niet geschikt gebleken. In communicatie met de VSCD regio s is het belang van structureel contact per provincie benadrukt. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot afvaardiging van regionale representatie naar een bepaalde provincie toe. Samen met Ministerie van OCW wordt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek aangedrongen op een betere podiumkunst- en cultuurstatistiek. Deze lobby lijkt succesvol. Ondanks nieuw aangekondigde bezuinigingen bij het CBS hebben zij aangegeven in 2012 opnieuw podiumkunstenstatistieken te gaan publiceren. Terugdringen administratieve lasten Hans Onno van de Berg (sinds 2008 lid van de commissie Wientjes) werd in 2010 voorzitter van het platform Administratieve Lasten en Regeldruk van MKB-Nederland en VNO-NCW. Beide hebben een reeks vereenvoudigingen weten door te voeren, o.a. het verminderen van het aantal vergunningen, vereenvoudiging van toezicht en de opzet van een landelijke evenementenvergunning. Het platform heeft ook in 2011 scherp toegezien op het terugdringen van deze kosten. De ervaring leert dat dit permanente aandacht behoeft. Veiling draadloze frequenties De VSCD is lid van de Nederlandse Belangenvereniging van Draadloze Audio verbindingen (PMSE). Doel van de PMSE is om bij de op handen zijnde veiling van frequenties te zorgen voor de beschikbaarheid daarvan voor podia en festivals. In 2011 continueerde de PMSE de contacten met Agentschap.nl. Zij organiseerde in november een dag over dit onderwerp waarbij medewerkers van Agentschap.nl aanwezig waren. VSCD was ook in 2011 actief lid en informeerde haar leden door de nieuwsbrieven van de PMSE. 12

13 Dienstverlening en professionalisering De doelstelling dienstverlening en professionalisering kenmerkt zich door een groot aantal projecten op zeer uiteenlopende terreinen. Onderwerp Ontwikkelingen en resultaten Academie voor Podiumkunsten In 2011 werden 21 trainingen gegeven aan 168 deelnemers die de trainingen gemiddeld met een 7.6 waardeerden. Advies bij bouw of renovatie podia In 2011 werd de raad van advies niet geraadpleegd. Arbo&Podiumkunsten In 2011 werd de derde Arbocatalogus afgerond. Onderwerpen zijn Psychosociale arbeidsbelasting, Samenwerkende werkgevers, Werken op hoogte en Special Effects. De VSCD organiseerde een bijeenkomst waar feedback gegeven kon worden door alle werknemers en werkgevers in de podiumkunsten. Deze bijeenkomst werd goed bezocht. De feedback werd verwerkt en de Arbocatalogus is ter goedkeuring aangeboden aan de Arbeidsinspectie. Martin van Ginkel is voorzitter van Arbo&Podiumkunsten. Creditcardovereenkomst Creditcardovereenkomst met Atos Origin; provisiebedrag van 1,25% voor online- en kassabetalingen met creditcard. Over 2011 hebben 77 podia deelgenomen aan de creditcarddeal (tegen 64 in 2010). Er is voor een totaal van 18,24 Miljoen aan betalingen afgehandeld (tegen 17,28 M in 2010). Het gemiddeld bestede bedrag per bezoeker is gestegen naar 113,01 (tegen 94,79 in 2010). Congres podiumkunsten De tweedaagse in het Wilminktheater in Enschede is goed beoordeeld en door 360 mensen bezocht. CRM/CMS VSCD heeft besloten samen met Bureau Promotie Podiumkunst en de VNPF gezamenlijk een CRM-systeem aan te schaffen en budgetten voor websites te bundelen en een CMS-systeem te laten inrichten waar alle partijen hun eigen website mee kunnen bedienen. Tussen CRM, CMS en de verschillende boekhoudprogramma s worden koppelingen gebouwd zodat interne processen efficiënter verlopen. In 2011 is een PVE gemaakt, zijn leveranciers gekozen en is begonnen met bouwen. Doel is communicatie met leden te verbeteren, informatie te ontsluiten en interne processen te optimaliseren. Doorverkoop kaarten De campagne Weet waar je koopt werd voortgezet. Algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD werden aangepast. De VSCD sloot zich aan bij SKEN, een initiatief voor een keurmerk van de VVEM. 13

14 Onderwerp Gemaks- en voordeelwinkel, collectieve inkoop Horeca Ledendag Ledenmap Maatschappelijke Stages Maatschappelijk verantwoord ondernemen Ontmoeting leden PodiumRIE Ontwikkelingen en resultaten In 2010 is de website van de gemaks- en voordeelwinkel vernieuwd en overzichtelijker gemaakt. Ook zijn er mantelovereenkomsten aangegaan met nieuwe aanbieders zoals Driessen payrolling en Nationale Nederlanden. In samenwerking met Aon Hewitt is ter bevordering van een beter functionerende ziektekostenverzekering (Zilveren Kruis Achmea) het Medisch Expertise Centrum Cultuur (MECC) opgericht. Het onderling overlegplatform van theaterhoreca COHORT is door facilitering van de VSCD nieuw leven ingeblazen. Er werden twee platformontmoetingen georganiseerd die elk rond de 50 horecaverantwoordelijken van VSCD leden bij elkaar brachten voor onderlinge kennisuitwisseling. In meerdere gesprekken is de mogelijkheid tot nadere samenwerking met KHN verkend. Dat heeft o.a. tot de medewerking van de KHN sectormanager Vrije Tijd aan de voorbereidingen voor het 3 e horecacongres in 2012 geleid. Tijdens de VSCDledendag in november werden de Algemene Ledenvergaderingen van de VSCD en de WNP gehouden. Daarnaast waren er workshops over vrienden en dona-teurs, de Geefwet, Merkkracht en economische waarde van podia en festivals en collectieve inkoop. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. Voor nieuwe leden en nieuwe directies is een ledenmap ontwikkeld met daarin een overzicht van de verschillende diensten en activiteiten die de VSCD heeft ontwikkeld. Samen met het Theater Instituut Nederland, Muziekcentrum Nederland, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals is er een stimuleringsproject opgezet rondom Maatschappelijke Stages. De doelstelling van 500 maatschappelijke stages in de podiumkunsten is gehaald. Er is een milieubarometer voor theaters ontwikkeld. Deze is met korting voor leden van de VSCD te gebruiken. De VSCD organiseerde, alleen of in samenwerking met anderen, 35 bijeenkomsten waar leden elkaar konden ontmoeten. Trainingen van de Academie voor podiumkunsten, congressen, studiedagen, seminars en diners. Een totaal van 1460 mensen bracht een be-zoek aan een of meerdere van deze activiteiten. In 2011 werd de PodiumRIE erkend door het Steunpunt RI&E. Een heugelijk feit want behalve dat de VSCD een bijzonder nuttig en toegespitst instrument aan haar leden kan aanbieden, kunnen de leden met minder dan 25 werknemers ook nog geld besparen doordat zij geen Arbodeskundige hoeven in te huren om een lichte toets te doen. In 2011 waren er rond de 150 licentiehouders. 14

15 Onderwerp Ontwikkelingen en resultaten Podium.tevreden.nl Van het benchmarkplatform naar de tevredenheid van bezoekers maken 35 leden gebruik. Sollicitatieservice en directiebenoeming Er is in 2011 twee keer informatie ingewonnen voor een sollicitatieprocedure. Theater Analyse Systeem Het benchmarksysteem van bedrijfsgegevens van theaters heeft een respons van 95%. In juni is de benchmark online gegaan en in september zijn de collectieve branchegegevens gepresenteerd in de publicatie Podia In het najaar is gestart met een ledenraadpleging voor het herzien van de vragenlijst. Hier wordt in 2012 verder invulling aan gegeven. Ticketingsystemen Onderzoek en statistieken Op 11 oktober vond in Nijmegen de studiedag Wie zorgt voor de kaartjes? plaats. Op basis van o.a. de gegevens uit TAS is de Podiumpeiler ontwikkeld, een publicatie met daarin een overzicht van alle podiumkunsten gegevens. Kunstfactor heeft een onderzoek gedaan naar het bezoek aan amateurkunsten, de VSCD heeft in de begeleidingscommissie gezeten. Kunsten 92 heeft mede op basis van gegevens uit TAS een onderzoek gedaan naar de effecten van de landelijke bezuinigingen op de kunsten. 15

16 Bevordering van de podiumkunsten De derde doelstelling van de vereniging betreft bevordering van de podiumkunsten. Het onderscheid met collectieve belangenbehartiging is niet altijd even scherp te maken. Veel van de activiteiten, ondernomen onder de noemer collectieve belangenbehartiging, kunnen ook gezien worden als bevordering van de podiumkunsten. In wat volgt wordt hier ingegaan op de meer specifieke werkzaamheden van de diverse projectgroepen en de door de VSCD in samenwerking met Bureau Promotie Podiumkunsten uitgegeven prijzen. Onderwerp Aanbod kleine zaal Moving Meetings Eren van de podiumkunstenaars en aandacht voor het genre Toneelprijzen Mimeprijs Ontwikkelingen en resultaten De negende editie van Dag van de Kleine Zaal georganiseerd in samenwerking met Theater Instituut Nederland. 46 Programmeurs en 51 producenten waren aanwezig (in in het totaal). De dag werd met een 7.3 gewaardeerd. Met Theater Instituut Nederland en Nederlandse Dansdagen organiseerde de VSCD Moving Meetings, een tweedaags showcase en dialoogprogramma voor Nederlandse programmeurs en programmeurs uit het buitenland. Het aantal programmeurs van VSCDpodia was teleurstellend maar alle aanwezigen waren enthousiast over het initiatief. In vrijwel alle genres worden prijzen uitgereikt aan wat we noemen erkend talent. Dit als onderscheidend criterium op de vele prijzen die er zijn voor jong en aankomend talent. De prijzen resulteren in genomineerden en winnaars die door het veld en publiek worden herkend en er is meer aandacht voor het genre en extra publiek. Winnaar Louis d Or: Jacob Derwig. Andere genomineerden waren: Gijs Scholten van Aschat en Huub Stapel. Winnaar Theo d Or: Elsie de Brouw. Andere genomineerden waren: Carine Crutzen en Ria Eimers. Winnaar Arlecchino: Peter Bolthuis. Andere genomineerden waren: Rick Paul van Mullingen en Joris Smit. Winnaar Colombina: Lies Pauwels. Andere genomineerden waren: Tjitske Reidinga en Tamar van den Dop. Winnaar Prosceniumprijs: Jan Joris Lamers. VSCD mimeprijs. Winnaar: Hotel Modern voor de voorstelling Vliegboot moederschip. Andere genomineerden waren: Come With Us van Kenneth Homstad, Zotte Zorgen van Sarah Ringoet en Germanisch depressief van Roy Peters/De Gemeenschap. 16

17 Jeugdtheater- en concertprijzen Dansprijzen Cabaretprijzen Klassieke muziekprijzen De Ovatie VSCD Oeuvreprijs Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende podiumprestatie: Servaes Nelissen voor zijn rol in Lang zal die WEZEN van toneelschap Beumer & Drost. Andere genomineerden waren: Martin Franke voor de muziek in Adios en Beet!, Peer Wittenbols voor de tekst van Waakhondje van De Toneelmakerij. Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende productie: Adios van Speeltheater Holland en Het Houten Huis. Andere genomineerden waren: De Storm van De Toneelmakerij en Firma Rieks Swarte, Couple-Like #2 van Het Lab Utrecht en Theatergroep DOX, La Vie C est Drôle van Theatergroep DOX en Mevr. Ophelia van Het Filiaal. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansprestatie: Jurgita Dronina. Andere genomineerden waren: Anna Tsygankova, Matthew Golding en Victor Callens. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansproductie: TRIP en masse van Dansgroep Amsterdam. Andere genomineerden waren: Alpha Boys van Club Guy & Roni, you PARA DISO van ICKamsterdam / Emio Greco PC, Zout van Conny Janssen Danst en Le Sacre du Printemps van Introdans. Winnaar Gouden Zwaan: Ton Lutgerink. Helaas is hij kort na de uitreiking in 2012 overleden. Winnaar Poelifinario: Lebbis. Andere genomineerden waren: Ronald Goedemondt, Schudden en Diederik van Vleuten. Winnaar Nederlands Hoop: Van der Laan & Woe. Andere genomineerden waren: Dames voor na vieren, Daniël Arends, Thijs Maas en Daniël Samkalden. De VSCD Klassieke Muziekprijzen zijn in het seizoen omgevormd tot één prijs voor de meest indrukwekkende prestatie: De Ovatie. Eerste winnaar: Iván Fischer. Andere genomineerden waren: Mariss Jansons, Asko Schönberg met VocaalLab, KCO- AAA series, Kristian Bezuidenhout en Mark Padmore, Reinbert de Leeuw met Codarts en het Koninklijk Conservatorium Den Haag, Lets Radiokoor, Rias Kammerchor. Tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival kreeg Joop van den Ende de VSCD Oeuvreprijs 2011 uitgereikt voor zijn bijzondere bijdragen aan de podiumkunsten. 17

18 De vereniging Nieuwe voorzitter bestuur en nieuwe directeur In 2011 heeft de vereniging na ruim 11 jaar afscheid genomen van directeur Hans Onno van den Berg. Martin van Ginkel is aangesteld als nieuwe directeur. Organogram van de vereniging De leden De VSCD telde eind leden. Per 1 januari 2011 hebben Theater Schuurkerk, Maassluis en Stichting Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk hun lidmaatschap opgezegd. Er werden in 2011 geen nieuwe podia of festivals lid. Door de fusie van de Leidse Stadspodia telt de VSCD in het totaal nu één lid minder ten opzichte van begin 2011.Met ingang van januari 2012 heeft Stichting Exploitatie Zeeland het lidmaatschap opgezegd. Vertrokken directies Rob van Steen, Hanzehof, Zutphen Henk Raben, Amphion, Doetinchem Tineke Maas, De Hofnar, Valkenswaard Peter Swinkels, Schouwburg Almere Marcel t Sas, Theater de Maaspoort, Venlo Bé lamberts, Theater Geert Teis, Stadskanaal Leo Pot, Theaters Tilburg Gerda Kroeze-Knol, Orpheus, Apeldoorn Rob Wiegman, Luxor, Rotterdam Anne-Christine Liebrand, Schouwburg Venray (blijft aan als programmeur) Gerard Hogemans, De Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur Nieuwe directies Meta Neeleman, Orpheus, Apeldoorn Gerda Kroeze-Knol, Luxor, Rotterdam Rob van Steen, Theaters Tilburg Tineke Maas, Cool, Heerhugowaard Nina Hiddema, Theater Geert Teis, Stadskanaal Hans Kraaijeveld a.i., Schouwburg Almere Fons Bruins a.i., Schouwburg Venray Jos Kok, De Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur Leon Thommassen, Theater de Maaspoort, Venlo Hugo Haeghens, Theater aan het Vrijthof, Maastricht Henk Raben a.i., Hanzehof, Zutphen 18

19 Regio s De Stichting Noordelijke Schouwburgdirecties (NSD) Aantal vergaderingen: 4 Aantal leden: 16 Voorzitter en secretaris: Stef Avezaat en Daniël Wever De Stichting Oostelijke Schouwburgen (SOS) Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 30 Voorzitter: Raoul Boer ZeBraLim (Zeeland, Brabant, Limburg) Aantal vergaderingen: 6 Aantal leden: 29 Voorzitter en secretaris: Yan van der Heijden en Sander Knopper Randstad Aantal vergaderingen: 5 Aantal leden: 60 Voorzitter en secretaris: Anne Marie Kalkman, Frans Funnekotter Secties Sectie concertgebouwen Aantal vergaderingen: 3 Aantal leden: 15 Voorzitter en secretaris: Wim Vringer, Ines Mochél (VSCD bureau) Sectie festivals Aantal vergaderingen: 6 Aantal leden: 14 Voorzitter: Emma Jellier (tot 1 september 2011), vacature Bestuur Aantal vergaderingen: 6 In mei zijn Nynke Stellingsma van de Stadsschouwburg en Oosterpoort Groningen, Yan van der Heijden van de Blauwe Kei in Veghel en Peter Blaauboer van Theater de Vest uit Alkmaar toegetreden tot het bestuur. De laatste is gekozen tot penningmeester en neemt daarmee de functie over van Arthur Oostvogel die zich langdurig en extensief heeft ingezet voor het bestuur. Vanwege zijn vertrek bij Theater de Maaspoort is Marcel t Sas afgetreden als bestuurslid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november is Jacques Wallage samen met Nynke Stellingsma gekozen tot duo voor het covoorzitterschap van de vereniging. De volledige samenstelling en nevenfuncties van het bestuur kunt u teruglezen in bijlage 1. Cultural Governance De VSCD wordt bestuurd volgens het bestuur-directiemodel. De VSCD onderschrijft de principes en Best Practices Bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance, pas toe of leg uit en past deze toe. Opgemerkt moet worden dat de code niet is verankerd in de statuten van de VSCD, er niet op jaarlijkse basis functioneringsgesprekken met de directeur plaatsvinden en dat de leden van het bestuur niet onafhankelijk functioneren. Dit laatste is niet van toepassing omdat de VSCD een vereniging is. In 2010 is de Code Culturele diversiteit voor de branche ontwikkeld. Bij de formulering van de profielschets voor de nieuwe directeur van de VSCD is de code niet toegepast. Bureau In totaal bestaat de formatie van het VSCDbureau uit vier beleidsmedewerkers, directeur en secretariaat (5,7 fte), aangevuld met gedeelde dienstverlening (de pool) voor financiën, office management en huishoudelijke dienst voor in totaal ca. 0,9 fte.. 19

20 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Samenstelling besturen, commissies en jury s Samenstelling en verantwoordelijkheden VSCD-bureau Recente en op handen zijnde ver- en nieuwbouw Gemaks- en Voordeelwinkel Publicaties, handleidingen en diensten Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 20

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie