Bijlage 1, Samenvatting, fase 1, Inventarisatie en Visie. Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven, Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1, Samenvatting, fase 1, Inventarisatie en Visie. Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven, Rotterdam"

Transcriptie

1 Bijlage 1, Samenvatting, fase 1, Inventarisatie en Visie Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven, Rotterdam 1. Inleiding Het deelgemeentelijk waterplan Delfshaven is een gebiedsgerichte uitwerking van het Waterplan 2 Rotterdam. Het deelgemeentelijk waterplan is opgesteld in samenwerking met de deelgemeente Delfshaven, hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en Gemeentewerken Rotterdam. Met dit waterplan wordt een stap gezet naar een duurzaam, beheersbaar en veilig watersysteem in de deelgemeente Delfshaven. In de eerste fase van het deelgemeentelijk waterplan Delfshaven is een visie ontwikkeld op de invulling van de waterkwantiteitsopgave en de verbetering van de waterkwaliteit. In het dichtgebouwd stedelijk gebied van Delfshaven is water een belangrijk onderdeel van het stedelijk structuur en ruimtelijke kwaliteit. Naast een goed functionerend watersysteem zijn stedenbouwkundige aspecten en de beleving van water medebepalend voor de visie op water in Delfshaven. In de tweede fase van het waterplan is vervolgens een maatregelenpakket opgesteld om knelpunten op te lossen en de wateropgaven in het gebied te realiseren volgens de opgestelde visie. 2. Kaders Het waterplan geeft invulling aan de landelijke afspraken van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De huidige knelpunten en wateropgaven zijn aanleiding om het watersysteem te verbeteren en maken maatregelen noodzakelijk. Daarbij zullen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aanleiding zijn voor het vergroten van de waterbergingscapaciteit op lange termijn, maar kunnen ook kansen bieden om de bestaande knelpunten en opgave aan te pakken. In het waterplan worden afspraken gemaakt over ruimte voor water die als onderlegger kunnen dienen voor de watertoets voor bestemmingsplannen. Naast de landelijke beleidskaders is het deelgemeentelijk waterplan een gebiedsgerichte uitwerking van het waterplan 2 Rotterdam. Dit waterplan dat voor de gehele gemeente Rotterdam is opgesteld vormt samen met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) de beleidskaders voor de gebiedsgerichte uitwerking. 3. Watersysteem Waterhuishouding Het openwatersysteem van Delfshaven is voor het gebied van Delfland op te delen in drie onderdelen: de polder Oud-Mathenesse, boezemland en buitendijks gebied. Het Schielandse deel omvat het stadsdeel Delfshaven met de watergangen Heemraadsingel en Essenburgsingel. Het buitendijkse en boezemgebied valt in het deel van Delfland. Tot de polder Oud-Mathenesse behoren de wijken Oud Mathenesse en Spangen. Dit gebied kenmerkt zich door de lage ligging ten opzichte van de Nieuwe Maas en de Delfshavense Schie. De watergangen in deze gebieden staan door middel van duikers en stuwen met elkaar in verbinding en dienen voor de afwatering van overtollig water in de polder Oud-Mathenesse. De polder is gelegen tussen de Schiedamseweg, de Mathenesserdijk, Delfshavense Schie, Spoorlijn naar Delft en de Hogenbanweg. De oppervlakte van de polder is circa 125 ha en de maaiveldhoogte varieert tussen de NAP -0,5 meter en NAP -2,0 meter. De polder Oud-Mathenesse bestaat uit drie peilgebieden en het streefpeil van het oppervlaktewater is door Delfland vastgelegd in het peilbesluit van De wijk Oud-Mathenesse ligt in peilvak I, dit is het laagste peilvak. Hier liggen de watergangen Hoekersingel, Tjalklaanvijver en Pasteursingel. Op de Tjalklaanvijver is een gemaal aangesloten waarmee het wateroverschot uit het gehele bemalingsgebied wordt afgevoerd (via een

2 persleiding van 1 km!) naar de Delfshavense Schie (boezem). De capaciteit van dit gemaal (gemaal Spaanseweg) is slechts 1,5 m3/min. Het waterpeil in dit peilvak is NAP -2,45 meter. Peilvak II omvat de wijk Spangen. In dit gebied ligt de Spaanse-Bochtsingel met waterpeil NAP -2,30 meter. Aan de zuidzijde van de Spaanse Bocht ligt het gemaal dat het water loost op de singel van de Kinderboerderij. Peilvak III, dat wordt gevormd door de singel van de kinderboerderij heeft een waterpeil van NAP -1,70 meter. Via een stuw loost deze watergang het wateroverschot op de Tjalklaanvijver van peilvak I. De huidige getrapte bemaling zoals hierboven omschreven is erg inefficiënt. De lange persleiding van het gemaal Tjalklaan, die ook als inlaat wordt gebruikt wordt ook als inefficiënt en kwetsbaar ervaren. Zie verder onder 6. Knelpunten. Bij grote neerslagsituaties is de capaciteit van het gemaal Tjalklaan ruim onvoldoende en treedt de overstortbemaling van de gemeente in werking. Hierbij stroomt op diverse plaatsen het oppervlaktewater via overstorten terug de riolering in. De riolering wordt vervolgens leeggepompt door de overstortbemaling die op zijn beurt het overtollige water verpompt naar het buitenwater, de Nieuwe Maas. De boezem in Delfshaven wordt gevormd door de Delfhavense Schie en de hieraan gekoppelde havens. Het boezemland is het gebied dat rechtstreeks ( afwatert op de boezem en zich binnendijks van de primaire waterkering (dijk) bevindt. In Delfshaven wordt het gevormd door de wijken Tussendijken, Bospolder en Coolhaveneiland. Het maaiveld van het gebied is relatief hoog; Tussendijken en Bospolder liggen grotendeels hoger dan NAP +1,5 meter. Alleen een deel van Coolhaveneiland, tussen de W. Buytewechstraat en de P. de Hoochstraat ligt op circa NAP -1,0 meter. Het boezemsysteem van Delfland, waarvan dit deel van Delfshaven deel uit maakt, strekt zich uit van Den Haag, Voorburg, Westland, Hoek van Holland en Rotterdam. Deze wateren hebben een regionale functie voor afvoer en berging van het gehele Delflandse gebied. De boezem is een waterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water. Het buitendijks gebied bestaat uit het havengebeid ten zuiden van de primaire waterkering. In dit gebied liggen geen specifieke wateropgaven. Riolering Delfshaven heeft gemengde rioolstelsels, waarbij zowel afvalwater als hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd naar de RWZI Dokhaven. Omliggende rioleringsdistricten voeren af via het eindgemaal Heemraadplein in Delfshaven naar de RWZI. Het stelsel kenmerkt zich door overstortbemaling. Dit betekent dat bij hevige neerslag verdund rioolwater direct kan worden uitgemalen op de Nieuwe Maas. Dit voorkomt al te grote overstorten op de stadssingels. Ondanks de overstortbemaling blijft bij hevige regenval overstorten bestaan, waarbij verdund rioolwater via overstorten loost op de singels. Waterkwaliteit en ecologie Delflands deel In 2005 is voor een meetpunt in de polder Oud-Mathenesse een ecologische beoordeling (Ebeostad) uitgevoerd. Volgens deze beoordeling scoren de beleving en de ecologie van water zeer slecht. De oever wordt als slecht beoordeeld. Er is een minimale bedekking met oever- en waterplanten en het aantal is gering. Bovendien is er flab (draadalgen) waargenomen. Er is zwerfvuil aanwezig, het water stinkt en is troebel. Hoewel er wel een plasberm aanwezig is, is de oever steil en beschoeid. Het doorzicht is beperkt. In de singel zitten veel wilde eenden die een bijdrage leveren aan de voedselrijkdom van het water. Op het karakteristiek beheer wordt zeer slecht gescoord. Dit betekent dat de structuur/inrichting en het oeverprofiel van de singel niet voldoen en de chemische samenstelling, als gevolg van bijvoorbeeld inlaat van gebiedsvreemd water, verre van voldoende zijn. De waargenomen macrofauna (In het water levende kleine dieren, zoals slakken, libellen- en muggenlarven en kokerjuffers) in de singel wijst op een enigszins toxisch (giftig) karakter van het water.

3 In 2008 is voor de polder een Tewor (toetsing van de effecten op de waterkwaliteit van overstorten uit rioolstelsels) gedaan. Hieruit is gebleken dat als gevolg van regelmatig overstorten uit het riool het zuurstofgehalte niet aan norm voldoet. 4. Watervisie Delfshaven De visie van het waterplan is opgebouwd uit een algemeen streefbeeld, dat is uitgewerkt in locatiespecifieke streefbeelden. voor waterkwaliteit, beleving en functie voor de deelgemeente in z n geheel. Hierna is per watergang een locatiespecifieke vertaling gemaakt. Visie en streefbeelden De algemene visie gaat in op de kwantitatieve en de kwalitatieve wateropgaven, waarbij stedenbouwkundige aspecten een duidelijk rol spelen. Vervolgens is per watergang een locatiespecifieke vertaling gemaakt die aansluit op de potenties van die watergang in relatie tot de directe omgeving. In het planproces is daarbij gekozen voor een benadering vanuit de disciplines stedenbouw en water, waarbij de streefbeelden zijn geanalyseerd op kansen en strijdigheden. Op basis hiervan is per watergang een doel omschreven met een strategie en prioritering. Algemene watervisie De watervisie van het waterplan Delfshaven bestaat uit drie thema s: 1. de kwantitatieve wateropgave, 2. het gewenste ruimtelijk beeld, 3. de gewenste waterkwaliteit. Ad 1) De waterbergingsopgave is bepaald op basis van NBW-normering en de bemalingsopgave volgens Delflands ABC-bemalingsnorm. Bij de realisatie van de wateropgave wordt de voorkeursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren gehanteerd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden afspraken gemaakt over de aanleg van extra waterberging. Ad 2) Naast de primaire functies van de watergangen (water bergen en afvoeren) is er in Delfshaven een aantal gebruikersfuncties van het water, zoals scheepvaart op de Schie en beleving van water in de stad. Watergangen maken onderdeel uit van het stedelijk structuur, waarbij water en groen een rustpunt vormen in een drukke stad. Oevers van watergangen kunnen natuurvriendelijk worden ingericht, waarbij wel rekening gehouden wordt met cultuurhistorische stadbeelden. Ad 3) Bij het opstellen van een visie op de waterkwaliteit voor de singels in Delfshaven zijn de in Waterplan 2 Rotterdam gedefinieerde ambitieniveaus leidend. Het hoge ambitieniveau is een waterkwaliteitsbeeld met stabiel helder en plantenrijk water, getypeerd door visgemeenschap snoek-blankvoorn. Het hoge ambitieniveau geldt voor Tsjalklaan, kinderboerderij en Spaansebocht (Delflands deel) en Heemraadsingel en Essenburgsingel- Oost (Schielands deel). Locatiespecifieke streefbeelden De locatiespecifieke streefbeelden voor de watergangen in Delfshaven zijn ontleend aan het algemeen streefbeeld voor de kwantitatieve wateropgave, inrichting en waterkwaliteit. De watergangen verschillen qua systeemkenmerken, omgeving en locale potenties. De locatiespecifieke streefbeelden voor waterkwaliteit en inrichting zijn uitgewerkt per watergang. 5. Knelpunten Op basis van alle analyses, workshops en veldinventarisaties die in het kader van dit deelgemeentelijk waterplan zijn gedaan is een overzicht gemaakt van de geconstateerde knelpunten. Deze knelpunten zijn te verdelen naar waterkwantiteit (afvoercapaciteit, doorstroming en berging) en waterkwaliteit.

4 Knelpunten gebied Delfland De huidige zeer inefficiënte en verouderde polderbemaling, die via lange inlaat- en persleidingen geschiedt (economisch afgeschreven); Vervangen van de persleiding is erg kostbaar. De huidige, veel te krappe bemaling in de polder Oud-Mathenesse. Groot bergingstekort in de polder Oud- Mathenesse. De wateropgave bedraagt momenteel 9818 m3. De slechte waterkwaliteit als gevolg van veelvuldig riooloverstorten. Opgave KRW in de Delfshavensche Schie, als onderdeel van de oostboezem van Delfland ter verbetering van de waterkwaliteit. Slechte belevingswaarde van het water in het gebied. Bovengenoemde knelpunten zijn hoofdzakelijk gelegen in de polder Oud-Mathenesse. Hieronder zijn de knelpunten en opgaven schematisch in twee kaartjes weergegeven. In fase 2, het onderzoeksrapport en de het uitvoeringsplan worden de oplossingen nader uitgewerkt

5

6

Waterplan Delfshaven

Waterplan Delfshaven Waterplan Delfshaven fase 1 inventarisatie en visie Projectcode 2006-0564 Datum 4 oktober2007 versie vastgesteld door de stuurgroep Opdrachtgevers Deelgemeente Delfshaven Gemeentewerken Rotterdam afd Waterhuishouding

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting 1. INLEIDING De deelgemeente Hoek van Holland stelt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeentewerken Rotterdam een deelgemeentelijk waterplan

Nadere informatie

Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam

Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam A. Onderzoeksgebied De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie stellen volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water een waterplan

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM

WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM Beleidsveld: Inrichting en onderhoud Vergaderdatum: 18-12-2008 watersystemen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 717679 Aantal

Nadere informatie

Bijlage II: Resultaten watersysteemanalyse Schiedam

Bijlage II: Resultaten watersysteemanalyse Schiedam Bijlage II: Resultaten watersysteemanalyse Schiedam A. Onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied bestaat uit de polders Schiedam-west, Schiedam-Oost en de Poldervaartpolder. De polders Schiedam-west en Schiedam-oost

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Waterplan 2 Rotterdam Beleidsveld: Aard voorstel: 150 Thema en gebiedsgerichte plannen Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen:

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven

Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven Fase 2: Onderzoeksrapport Projectcode 2006-0564 Datum 6 april 2009 versie Definitief Opdrachtgevers Paraaf Opdrachtgevers: Deelgemeente Delfshaven Gemeentewerken afdeling

Nadere informatie

DEELGEMEENTELIJK WATERPLAN Delfshaven Fase 2 Uitvoeringsplan

DEELGEMEENTELIJK WATERPLAN Delfshaven Fase 2 Uitvoeringsplan DEELGEMEENTELIJK WATERPLAN Delfshaven Fase 2 Uitvoeringsplan 2009-2013 Deelgemeentelijk waterplan Uitvoeringsplan, fase 2 Projectcode 2006-0564 Datum Eindconcept Iburo, 24 oktober 2008 Aangepaste versie

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

DEELGE MEENTELIJK WATERPLAN. Overschie. Logo Waterschap(pen)

DEELGE MEENTELIJK WATERPLAN. Overschie. Logo Waterschap(pen) DEELGE MEENTELIJK Overschie WATERPLAN Logo Waterschap(pen) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Doelstelling 2 1.2. Gebiedsafbakening 2 1.3. Aanpak 4 1.4. Leeswijzer 4 2. BELEIDSKADER EN RANDVOORWAARDEN

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

Notitie. Watertoets Westkanaalweg Ter Aar. 1 Inleiding. 1.1 Aanleiding. 1.2 Procedure

Notitie. Watertoets Westkanaalweg Ter Aar. 1 Inleiding. 1.1 Aanleiding. 1.2 Procedure Notitie Contactpersoon mw. ing. M. (Megan) Bijl Datum 22 september 2008 Kenmerk N001-4586492MBY-efm-V01-NL 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Matrix Bouw is voornemens langs de Westkanaalweg in Ter Aar woningen,

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Europese Kaderrichtlijn Water

Europese Kaderrichtlijn Water Europese Kaderrichtlijn Water Samenwerkingsverband tussen Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Dordrecht www.dordrechtwerktaanwater.nl Inhoud presentatie 1. Toelichting Europese Kaderrichtlijn Water

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Waterplan Schiedam. 2 e fase, visie 2006-2015. Afdeling Bouwen en Milieu. Sector Beleid & Onderzoek

Waterplan Schiedam. 2 e fase, visie 2006-2015. Afdeling Bouwen en Milieu. Sector Beleid & Onderzoek Waterplan Schiedam 2 e fase, visie 2006-2015 Afdeling Bouwen en Milieu Sector Beleid & Onderzoek Waterplan Schiedam 2 e fase, visie 2006 -- 2015 Gemeente Schiedam Hoogheemraadschap van Delfland Afdeling

Nadere informatie

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied Toelichting plannen Rotterdamsebaan en Molenvlietpark Bijlage 1 bij VV voorstel 1146627 (BIS zaaknr 37221) Investeringsplan bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Vlietzone, Den Haag) tbv 25 september

Nadere informatie

Gebiedsbestemmingsplan Spangen

Gebiedsbestemmingsplan Spangen Ingenieursbureau Gebiedsbestemmingsplan Spangen Wateradvies Projectcode MR12002 Datum 31 juli 2012 Versie definitief Opdrachtgever D. Harteveld Paraaf Opdrachtgever: Opsteller L. Paalvast Paraaf Opsteller:

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. waterplan. Rotterdam

Gemeente Rotterdam. waterplan. Rotterdam Gemeente Rotterdam W a t e r s c h a p H o l l a n d s e D e l t a H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n S c h i e l a n d e n d e K r i m p e n e r w a a r d Hoogheemraadschap van Delfland waterplan

Nadere informatie

Waterparagraaf Schiedam Zuid

Waterparagraaf Schiedam Zuid . Gemeente Schiedam Waterparagraaf Schiedam Zuid Willemstraat 28 postbus 3465 4800 DL Breda telefoon 076 523 33 33 telefax 076 514 44 42 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. BELEID 2 2.1. Europa 2 2.2.

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Samenvatting van de toelichting op de peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2015 Leidsche Rijn Oude Rijn Verantwoording

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1.

-1.70 -2.15 -1.90. Polder Valkkoog -2.15 -2.50 -2.30 -2.60 -1.45 -2.60 -2.35 -1.60 -2.15 -2.60 -2.40 -2.90 -3.30 -3.40. Diepsmeerpolder -2.70 -1. -.7-2.5 -.9 -.75 Polder Valkkoog -2.5-2.5-2.75-2.35 -.9 -.85-2.2-2.6 -.95 -.95-2.6-2.5-2.5-2.8-3. -3.2 Hempolder -.5 Polder de Woudmeer -2.5-2.2-2.9 -.6 -.45-2.8 Polder Schagerwaard -.45 Ringpolder -3.5-2.6-2.35-2.5-2.6-2.3

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

Bijlage 5, beleid. Bijlage 5, beleid

Bijlage 5, beleid. Bijlage 5, beleid Bijlage 5, beleid Bijlage 5, beleid 53 Bijlage 5 Beleid Inleiding In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het beleid en plannen die samen het kader vormen voor de waterhuishouding in het plangebied.

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Waterkwaliteit verbeteren!

Waterkwaliteit verbeteren! Waterkwaliteit verbeteren! Erwin Rebergen Beheerder grond- en oppervlaktewater 6 juni 2013 1 Onderwerpen Waarom spant zich in om de waterkwaliteit te verbeteren? Wat willen we bereiken? Hoe willen we een

Nadere informatie

Vissen in het beleid. Een nieuwe impuls voor de waterkwaliteitstaak. Willem Rol Algemeen Bestuur

Vissen in het beleid. Een nieuwe impuls voor de waterkwaliteitstaak. Willem Rol Algemeen Bestuur Vissen in het beleid Een nieuwe impuls voor de waterkwaliteitstaak Willem Rol Algemeen Bestuur genda HHNK Huidige situatie Vissenbeleid Hoofdlijnen Potenties voor planten en biodiversiteit Behoud van brak

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in:

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in: Digitale watertoets: Code: 20101212-33-2805 Datum: 2010-12-12 Waterschap kenmerk: IN2010-5379 W. Heijnen STANDAARD WATERPARAGRAAF PLAN: Schapenhouderij Holtstraat 44 (Mts. Plas) te Weerdinge Algemene projectgegevens:

Nadere informatie

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen 2. Waterkwaliteit De zomergemiddelden voor 2008 van drie waterkwaliteitsparameters

Nadere informatie

Wateragenda Schiedam

Wateragenda Schiedam Wateragenda 2016-2020 2 Voorwoord Water brengt letterlijk en figuurlijk leven in de woon- en werkomgeving. Van veilig, schoon en duurzaam water profiteren bewoners, bedrijven, natuur en recreanten. Reden

Nadere informatie

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Angelslo. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Angelslo. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader 1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Angelslo 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem van Angelslo is ingericht, welke

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Afvalwaterzuiveringsinstallatie in beheer van de waterkwaliteitsbeheerder

Afvalwaterzuiveringsinstallatie in beheer van de waterkwaliteitsbeheerder Bijlage 3. Definities Actief peilbeheer Afkoppelen Afvalwater Afvoeren AWZI Basisinspanning Basisrioleringsplan (BRP) Bergbezinkbasins Bergen, berging Berging in riool Bodemdaling Boezem/boezemwater Boezemland

Nadere informatie

Gemeente Schiedam. Waterparagraaf bestemmingsplan Binnenstad

Gemeente Schiedam. Waterparagraaf bestemmingsplan Binnenstad Gemeente Schiedam Waterparagraaf bestemmingsplan Binnenstad INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. BELEID 3 2.1. Europa 3 2.2. Rijk 3 2.3. Provincie 4 2.4. Hoogheemraadschap van Delfland 4 2.5. Gemeente

Nadere informatie

Samen voor een goede waterkwaliteit in de Utrechtse gemeenten

Samen voor een goede waterkwaliteit in de Utrechtse gemeenten Samen voor een goede waterkwaliteit in de Utrechtse gemeenten Bas Spanjers (hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden), Erwin Rebergen (gemeente Utrecht), Laurens van Miltenburg (gemeente Nieuwegein), Pim

Nadere informatie

Kostenverdeling en Raamplannen Watertoets in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Kostenverdeling en Raamplannen Watertoets in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Kostenverdeling en Raamplannen Watertoets in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Inleiding In het waterplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit 2005 is door de gemeente en het hoogheemraadschap afgesproken

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse

Waterparagraaf Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Emmer-Compascuum. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Emmer-Compascuum. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader 1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Emmer-Compascuum 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem van Emmer-Compascuum is ingericht,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 88 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/ RIS _141007

Gemeente Den Haag. rv 88 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/ RIS _141007 rv 88 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/2014.809 RIS 275564_141007 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wapserveenstraat-West. INLEIDING Bij raadsmededeling van

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

BIJLAGEN TOELICHTING

BIJLAGEN TOELICHTING - BESTEMMINGSPLAN GROENE SCHAKEL BIJLAGEN TOELICHTING STATUS: VASTSTELLING DATUM: 16 SEPTEMBER 215 IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.GTGRNSCHKLobp.va1 BIJLAGEN TOELICHTING BIJLAGE 1 Waterparagraaf bestemmingsplan

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel I. HET STROOMGEBIED De Boezem van Noordwest Overijssel (NWO) ligt tussen het overgangsgebied van het Drents plateau in het noordoosten en de Noordoostpolder

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. INLEIDING Aanleiding Doelstelling Leeswijzer 1

INHOUDSOPGAVE. 1. INLEIDING Aanleiding Doelstelling Leeswijzer 1 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doelstelling 1 1.3. Leeswijzer 1 2. BELEID OP ANDERE NIVEAUS EN RELEVANTE PLANNEN 2 2.1. Europees en Nationaal beleid 2 2.1.1. Europese Kaderrichtlijn

Nadere informatie

agendapunt 04.B.12 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem

agendapunt 04.B.12 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem agendapunt 04.B.12 1273278 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem VASTSTELLING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VOOR DE AANLEG VAN EEN DUIKER STADHOUDERSLAAN TE SCHIEDAM Voorstel

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

5.2.2 Watersysteem. Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling versie 28102011 www.handreikingdro.nl 61. aan de orde.

5.2.2 Watersysteem. Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling versie 28102011 www.handreikingdro.nl 61. aan de orde. 5.2.2 Watersysteem Wat en waarom Duurzaam omgaan met het watersysteem is het zodanig beheren van dit systeem dat de ecologische en chemische kwaliteit van het water wordt beschermd en verbeterd en het

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Bijlagen. Inhoudsopgave bijlagen. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Bijlagen. Inhoudsopgave bijlagen. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat Bijlagen Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat Inhoudsopgave bijlagen Waterhuishoudingsplan Bijlage A Memo HH Delfland Bijlage B Vigerende wet- en regelgeving Bijlage C Pre wateradvies HH Delfland Bijlage

Nadere informatie

Gebiedsbestemmingsplan Blijdorpse Polder

Gebiedsbestemmingsplan Blijdorpse Polder Gebiedsbestemmingsplan Blijdorpse Polder Wateradvies Versie Defintief Datum Maart 2014 Dossiernummer 2013-0002 Opdrachtgever Stadsontwikkeling, Ruimte en Wonen, Diederik Harteveld Auteur Stadsontwikkeling,

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Waterplan Maassluis opdrachtgever: gemeente maassluis en het hoogheemraadschap van delfland

Waterplan Maassluis opdrachtgever: gemeente maassluis en het hoogheemraadschap van delfland Waterplan Maassluis 2 0 0 8-2015 opdrachtgever: gemeente maassluis en het hoogheemraadschap van delfland Opdrachtgever: Gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 55 3140 AB Maassluis

Nadere informatie

Bijlage 3. Uitgebreide toelichting op de projecten: Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw

Bijlage 3. Uitgebreide toelichting op de projecten: Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw Bijlage 3 Uitgebreide toelichting op de projecten: 701180 Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw Het doel van deze bergingsmaatregel is dat bij extreme regenval regenwater vanuit de Zuidpolder van Delfgauw

Nadere informatie

Gemeente Schiedam. Waterparagraaf bestemmingsplan Nieuwland

Gemeente Schiedam. Waterparagraaf bestemmingsplan Nieuwland Gemeente Schiedam Waterparagraaf bestemmingsplan Nieuwland INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. BELEID 3 2.1. Europa 3 2.2. Rijk 3 2.3. Provincie 4 2.4. Hoogheemraadschap van Delfland 4 2.5. Gemeente

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal B i j l a g e n - Vigerende plannen Balkbrug - Bijlage bij verkeersbesluit (route gevaarlijke stoffen) - Waterparagraaf - Archeologisch advies - Watertoetsdocument + reacties V i g er e n d e p l a n

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF ZUIDELIJKE DWARSLAAN

WATERPARAGRAAF ZUIDELIJKE DWARSLAAN WATERPARAGRAAF ZUIDELIJKE DWARSLAAN PRORAIL 16 december 2011 075667451:0.1 Definitief B01055.000487.0200 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Procedure 2 1.3 UItgangspunten 2 2 Planbeschrijving 3

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

Voorstel. Aan algemeen bestuur 25 november 2010

Voorstel. Aan algemeen bestuur 25 november 2010 Voorstel Aan algemeen bestuur 25 november 2010 Portefeuillehouder W. van der Hoek Datum 11 november 2010 Thema Goede kwaliteit oppervlaktewater en Opgemaakt door Planvorming waterbodem Docbasenummer 210606

Nadere informatie

Gemeente Schiedam. Waterparagraaf Schiedam West. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus DL Breda. telefoon

Gemeente Schiedam. Waterparagraaf Schiedam West. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus DL Breda. telefoon Gemeente Schiedam Waterparagraaf Schiedam West Willemstraat 28 postbus 3465 4800 DL Breda telefoon 076 523 33 33 telefax 076 514 44 42 Gemeente Schiedam Waterparagraaf Schiedam West referentie projectcode

Nadere informatie

Watertoets Offem-Zuid te Noordwijk, Zuid-Holland

Watertoets Offem-Zuid te Noordwijk, Zuid-Holland Notitie Concept Contactpersoon B. (Bart) de Jong BASc Datum 3 mei 2012 Watertoets Offem-Zuid te Noordwijk, Zuid-Holland 1 Inleiding Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar dienen conform de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie