Resolutie van het Europees Parlement over de start van de onderhandelingen met Turkije

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resolutie van het Europees Parlement over de start van de onderhandelingen met Turkije"

Transcriptie

1 P6_TA(2005)0350 Start van de onderhandelingen met Turkije Resolutie van het Europees Parlement over de start van de onderhandelingen met Turkije Het Europees Parlement, onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 2004 over het periodiek verslag 2004 en de aanbeveling van de Commissie over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding 1 alsmede zijn eerdere resoluties terzake die tussen 18 juni 1987 en 15 december 2004 zijn goedgekeurd, onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2005 over de rol van vrouwen in het sociale, economische en politieke leven in Turkije 2, gezien de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 december 2004, gezien het ontwerpkader voor de toetredingsonderhandelingen met Turkije zoals voorgelegd door de Commissie op 29 juni 2005, gezien de besluiten van de Europese Raad over de aanvang van de toetredingsonderhandelingen met Turkije, onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 april 2004 over Cyprus 3, gelet op artikel 103, lid 4 van zijn Reglement, A. overwegende dat de Commissie heeft geconcludeerd dat Turkije in voldoende mate aan de politieke criteria van Kopenhagen voldoet en heeft aanbevolen om met toetredingsonderhandelingen te beginnen, B. overwegende dat de Europese Raad in 2002 heeft besloten dat de Europese Unie onverwijld toetredingsonderhandelingen zal beginnen indien Turkije aan de politieke criteria van Kopenhagen voldoet, C. overwegende dat het Europees Parlement op 15 december 2004 van oordeel was dat het aanbeveling verdient toetredingsonderhandelingen te beginnen mits overeengekomen wordt dat in de eerste fase van de onderhandelingen prioriteit wordt gegeven aan de volledige tenuitvoerlegging van de politieke criteria; dat derhalve de agenda van de onderhandelingen op ministerieel niveau begint met de beoordeling van de nakoming van de politieke criteria, met name op het gebied van de mensenrechten en volledige fundamentele vrijheden zowel in theorie als in praktijk, terwijl tegelijkertijd de gelegenheid wordt geboden om andere hoofdstukken op de agenda van de onderhandelingen te plaatsen, D. overwegende dat het Europees Parlement bij die gelegenheid, niettegenstaande zijn respect PB C 226 E van , blz Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0287. PB C 104 E van , blz. 720.

2 voor de democratische wil van de Grieks-Cypriotische gemeenschap, met spijt heeft vastgesteld dat zij geen oplossing heeft kunnen bereiken, en een beroep heeft gedaan op de Turkse overheid om haar constructieve houding vol te houden bij het vinden van een regeling voor de kwestie Cyprus die tot een eerlijke oplossing leidt, waarover moet worden onderhandeld op basis van het plan-annan en de beginselen waarop de EU is gebaseerd, en te komen tot een vroegtijdige terugtrekking, overeenkomstig de desbetreffende resoluties van de VN, van haar troepen overeenkomstig een specifiek tijdschema; overwegende dat het uiting heeft gegeven aan zijn mening dat een dergelijke terugtrekking van Turkse troepen de noodzakelijke stap voorwaarts is op de weg naar een verdere vermindering van de spanningen, naar hervatting van de dialoog tussen de partijen en naar voorbereiding van een blijvende oplossing; overwegende dat het bij de Turkse autoriteiten heeft aangedrongen op erkenning van de Republiek Cyprus; overwegende dat het de aandacht van de Turkse autoriteiten heeft gevestigd op het feit dat de betrokken onderhandelingen intergouvernementele onderhandelingen zijn tussen Turkije enerzijds en de 25 lidstaten van de EU, waaronder de Republiek Cyprus, anderzijds; overwegende dat het opmerkt dat het openen van onderhandelingen kennelijk de erkenning van Cyprus door Turkije impliceert, E. overwegende dat het Europees Parlement de Turkse autoriteiten eveneens heeft verzocht alle bestaande beperkingen af te schaffen voor schepen onder Cypriotische vlag die bij handel met een lidstaat van de EU zijn betrokken, F. overwegende dat de Europese Raad op 17 december 2004 heeft geconcludeerd dat Turkije in voldoende mate voldoet aan de criteria van Kopenhagen om op 3 oktober 2005 met toetredingsonderhandelingen te beginnen, mits het zes resterende stukken wetgeving in werking doet treden en, overeenkomstig zijn eigen toezeggingen, het protocol ondertekent dat de Overeenkomst van Ankara tot de tien nieuwe lidstaten uitbreidt en overwegende dat de Europese Unie zich moet houden aan eerder gedane toezeggingen, G. overwegende dat Turkije op 1 juni 2005 zoals vereist de zes resterende stukken wetgeving in werking heeft doen treden, H. overwegende dat Turkije op 29 juli 2005 het protocol heeft ondertekend dat de Overeenkomst van Ankara uitbreidt tot de tien nieuwe lidstaten maar, tegelijkertijd met het protocol, een verklaring uitgaf volgens welke de ondertekening, ratificatie en tenuitvoerlegging van dit protocol op geen enkele wijze erkenning inhoudt van de Republiek Cyprus waarnaar in dit protocol wordt verwezen, I. overwegende dat Turkije tegelijkertijd het embargo handhaaft op schepen onder Cypriotische vlag alsmede op schepen die Turkije binnenvaren vanuit havens in de Republiek Cyprus door hun de toegang tot Turkse havens te weigeren, en ten aanzien van Cypriotische vliegtuigen door hun overvliegrechten en landingsrechten in Turkse luchthavens te weigeren, J. overwegende dat de Turkse autoriteiten nog steeds niet zijn ingegaan op de verzoeken van het Europees Parlement in zijn resolutie van 18 juni over de Armeense aangelegenheden, K. overwegende dat een democratisch en economisch stabiel Turkije gans Europa zeer ten goede zou komen, 1 PB C 190 van , blz. 119.

3 L. overwegende dat Turkije alleen door het tonen van de bereidheid tot overneming van de waarden van de EU door vastberaden tenuitvoerlegging en voortgezette hervormingen in staat zal zijn om de onomkeerbaarheid van het hervormingsproces te verzekeren en om de nodige steun te verkrijgen van de gezamenlijke publieke opinie in de EU, M. overwegende dat het vermogen van de Europese Unie om de uitbreiding tot een goed einde te brengen, een eerste vereiste is, als onderdeel van de criteria van Kopenhagen, en dat de Europese Unie derhalve harerzijds moet tonen in staat te zijn tot politieke en institutionele hervormingen, 1. merkt op dat de Commissie en de Raad van mening zijn dat Turkije officieel voldoet aan de laatste voorwaarden voor het beginnen van toetredingsonderhandelingen op 3 oktober 2005, namelijk de inwerkingtreding van de zes resterende stukken wetgeving en de ondertekening, overeenkomstig zijn eigen toezeggingen, van het protocol dat de Overeenkomst van Ankara tot de tien nieuwe lidstaten uitbreidt; is van mening dat zowel op dit als op andere punten de tenuitvoerlegging nog moet geschieden; 2. betreurt ten zeerste dat Turkije ernstige twijfel heeft doen rijzen aan zijn bereidheid om volledig uitvoering te geven aan alle bepalingen van het protocol door tegelijkertijd, tezamen met het protocol, een verklaring uit te geven volgens welke de ondertekening, ratificatie en tenuitvoerlegging van het protocol geen enkele erkenning inhoudt van de Republiek Cyprus waarnaar in het protocol wordt verwezen; herinnert de Commissie eraan het Parlement op de hoogte te stellen van het antwoord van de Turkse regering op de vraag of de unilaterale verklaring deel uitmaakt van het ratificatieproces in het Turkse parlement; 3. benadrukt dat deze unilaterale verklaring van Turkije geen deel uitmaakt van het Protocol en geen juridische gevolgen heeft voor Turkije's verplichtingen uit hoofde van het Protocol; en dat deze verklaring niet ter ratificatie aan het Turkse parlement mag worden voorgelegd; 4. herinnert Turkije eraan dat, wanneer het beperkingen handhaaft ten aanzien van schepen die onder Cypriotische vlag varen en schepen die Turkije binnenvaren vanuit havens in de Republiek Cyprus door hun de toegang tot Turkse havens te weigeren, en ten aanzien van Cypriotische vliegtuigen door hun overvliegrechten en landingsrechten in Turkse luchthavens te weigeren, Turkije de Overeenkomst van Ankara en de daaraan verbonden Douane-unie schendt, ongeacht het Protocol, aangezien deze praktijken in strijd zijn met het beginsel van het vrij verkeer van goederen; dringt er derhalve bij Turkije op aan alle bepalingen van het Protocol volledig ten uitvoer te leggen; 5. roept Turkije op de genocide op de Armeniërs te erkennen; acht deze erkenning onontbeerlijk voor toetreding tot de Europese Unie; 6. verzoekt de Commissie om eind 2006 een algehele beoordeling op te stellen van de tenuitvoerlegging van de uitgebreide Overeenkomst van Ankara en beklemtoont dat niettenuitvoerlegging van deze overeenkomst ernstige gevolgen heeft voor het onderhandelingsproces en zelfs kan leiden tot stopzetting van het onderhandelingsproces; verlangt derhalve dat de tenuitvoerlegging van de Douane-unie als een van de eerste hoofdstukken wordt behandeld in de toetredingsonderhandelingen in 2006; 7. respecteert weliswaar de democratische wil van de Grieks-Cypriotische gemeenschap, maar stelt nogmaals met spijt vast dat zij geen oplossing heeft kunnen bereiken, en doet een beroep op de Turkse overheid om haar constructieve houding vol te houden bij het vinden

4 van een regeling voor de kwestie Cyprus die tot een eerlijke oplossing leidt, waarover moet worden onderhandeld op basis van het plan-annan en de beginselen waarop de EU is gebaseerd, en om te komen tot een vroegtijdige terugtrekking, overeenkomstig de desbetreffende resoluties van de VN, van haar troepen overeenkomstig een specifiek tijdschema; acht een dergelijke terugtrekking van Turkse troepen een noodzakelijke stap voorwaarts op de weg naar een verdere vermindering van de spanningen, naar hervatting van de dialoog tussen de partijen en naar voorbereiding van een blijvende oplossing; herhaalt zijn oproep aan alle partijen op Cyprus om de besprekingen onder auspiciën van de VN over een alomvattende regeling van het conflict te hervatten; 8. beklemtoont dat een snelle normalisering van de betrekkingen tussen Turkije en alle lidstaten van de EU, inclusief de erkenning door Turkije van de Republiek Cyprus, een noodzakelijk bestanddeel van het toetredingsproces vormt; beklemtoont dat de erkenning door Turkije van de Republiek Cyprus op generlei wijze onderwerp van de onderhandelingen kan vormen; verzoekt de Turkse autoriteiten de betrekkingen tussen Turkije en alle EU-lidstaten te normaliseren en de Republiek Cyprus zo snel mogelijk te erkennen en beklemtoont dat niet-erkenning ernstige gevolgen heeft voor het onderhandelingsproces en zelfs tot stopzetting ervan kan leiden; 9. verzoekt de Raad gedane beloften na te komen en een eind te maken aan het isolement van de Turks-Cypriotische gemeenschap; dringt er op aan dat de Raad onder het huidige voorzitterschap van het VK hernieuwde pogingen in het werk stelt om een overeenkomst te bereiken over het financiële hulppakket en over regelingen ter facilitering van de handel met betrekking tot Noord-Cyprus zodat de EU haar eigen verplichtingen nakomt met betrekking tot de Turks-Cypriotische gemeenschap; 10. verwelkomt de goedkeuring en inwerkingtreding op 1 juni 2005 van zes belangrijke wetgevingsinstrumenten, die door de Europese Raad in december 2004 werden beschouwd als een voorwaarde voor het starten van onderhandelingen; merkt op dat er bezorgdheid blijft bestaan over bepaalde elementen van de goedgekeurde wetten; is met name bezorgd over de aanklachten van de openbare aanklager tegen Orhan Pamuk die in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en verzoekt de Turkse regering de vrijheid van meningsuiting te waarborgen en het wetboek van strafrecht te herzien met name ten aanzien van artikel 301, lid 1; uit tevens zijn bezorgdheid over artikel 305 van het wetboek van strafrecht, dat 'handelingen tegen het fundamenteel nationaal belang' strafbaar stelt, en een decreet ter uitvoering van het verenigingsrecht waarin een aantal beperkingen gehandhaafd wordt met inbegrip van voorafgaande vergunning voor buitenlandse financiering; merkt tevens op dat er ook ernstige bezorgdheid blijft bestaan over de ontoereikende wetgevingsvoorstellen inzake de werking van religieuze gemeenschappen (wet inzake stichtingen); 11. dringt erop aan dat het onderhandelingskader de politieke prioriteiten moet weerspiegelen die het Europees Parlement heeft genoemd in zijn vroegere resoluties waarin Turkije wordt opgeroepen tot volledige naleving van de volgende politieke criteria: stabiele instellingen die een garantie vormen voor de democratie, de rechtstaat, de mensenrechten en de eerbiediging en bescherming van minderheden; vraagt derhalve dat elke onderhandelingsvergadering op ministerieel niveau wordt voorafgegaan door een evaluatie van de politieke criteria zowel in theorie als in de praktijk, om zo een permanente druk op de Turkse autoriteiten uit te oefenen om het tempo van de nodige hervormingen aan te houden; vindt bovendien dat een volledig programma van duidelijke doelstellingen,

5 tijdschema's en termijnen moeten worden vastgelegd voor de naleving van de politieke criteria; 12. verzoekt de Raad volledig alle elementen te respecteren van het kader voor onderhandelingen zoals vastgelegd in de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 december 2004; beklemtoont in dit verband met name dat het gezamenlijke doel van de onderhandelingen toetreding is, dat deze onderhandelingen een proces met een open einde zijn waarvan het resultaat niet van tevoren kan worden gegarandeerd en dat indien, rekening houdend met alle criteria van Kopenhagen, de kandidaat-lidstaat niet in staat is alle verplichtingen van lidmaatschap volledig waar te maken, moet worden gezorgd dat de betrokken kandidaat-lidstaat volledig in de Europese structuren wordt verankerd met zo sterk mogelijke banden; 13. verzoekt in dit verband de Raad en de Commissie jaarlijks verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en aan de nationale parlementen van de EU-lidstaten over de door Turkije gemaakte vorderingen wat betreft de nakoming van de politieke criteria en om in dit verslag alle recente in dat jaar gemelde en aangetoonde gevallen van marteling op te nemen alsmede het aantal Turkse asielzoekers dat gedurende dat jaar door de EU-lidstaten is geaccepteerd; 14. verzoekt de Commissie om, zodra de onderhandelingen over de diverse hoofdstukken zijn begonnen, ingeval van een ernstige en voortdurende schending van de beginselen van de vrijheid, democratie, naleving van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de rechten van minderheden en de rechtsstaat, en na raadpleging van het Europees Parlement, te adviseren tot opschorting van de onderhandelingen, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie; 15. merkt op dat de budgettaire gevolgen van de toetreding van Turkije tot de EU alleen ten volle kunnen worden beoordeeld zodra de parameters voor de financiële onderhandelingen met Turkije zijn vastgesteld in het licht van de financiële vooruitzichten voor na 2014; 16. beklemtoont dat de aanbeveling van de Commissie om te onderhandelen over lange overgangsperiodes, specifieke regelingen op terreinen zoals het structuurbeleid en landbouw alsmede permanente waarborgen voor het vrij verkeer van werknemers in de toetredingsonderhandelingen geen nadelige gevolgen mag hebben voor de inspanningen van Turkije om zich aan het acquis communautaire aan te passen; 17. beklemtoont dat het starten van onderhandelingen het beginpunt zal zijn van een langdurig proces dat uiteraard een proces met een open eind is en dat niet "a priori" en automatisch tot toetreding leidt; beklemtoont echter dat het doel van de onderhandelingen het Turkse EUlidmaatschap is maar dat het verwezenlijken van deze ambitie afhangt van de inspanningen van beide zijden; toetreding is derhalve niet het automatisch gevolg van het begin van de onderhandelingen; 18. beklemtoont dat het Verdrag van Nice geen acceptabel uitgangspunt is voor verdere besluiten inzake de toetreding van eventuele andere nieuwe lidstaten en dringt er derhalve op aan dat de nodige hervormingen ten uitvoer worden gelegd in het kader van het grondwettelijk proces; 19. herinnert eraan dat, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen in 1993, het vermogen van de Unie om Turkije te absorberen en tegelijkertijd het

6 momentum van de Europese integratie vast te houden een belangrijke overweging is in het algemeen belang van zowel de Unie als Turkije; steunt de Commissie om tijdens de onderhandelingen toezicht uit te oefenen op het vermogen van de Unie om Turkije op te nemen en herinnert daarom de Commissie aan zijn verzoek, dat is opgenomen in de laatste resolutie van het Europees Parlement over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding die is aangenomen op 15 december 2004, om de follow-up van de impactstudie voor 2005 te krijgen, die nuttige informatie kan geven over dit belangrijke aspect van de kwestie; 20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de Voorzitter van het Europese Hof voor de rechten van de mens en de regering en het parlement van Turkije.

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.9.2005 B6-0505/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.2.2005 B6-0123/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ONTWERPVERSLAG

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 20.1.2014 2014/2006(INI) ONTWERPVERSLAG over evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0455/31. Amendement

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0455/31. Amendement 8.6.2015 B8-0455/31 31 Bodil Ceballos namens de Verts/ALE-Fractie Paragraaf 3 bis (nieuw) 3 bis. is verheugd over de verkiezing van het meest inclusieve en representatieve parlement in de moderne geschiedenis

Nadere informatie

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2013/2197(DEC) 3.7.2014 ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0234/26. Amendement. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff namens de ENF-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0234/26. Amendement. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff namens de ENF-Fractie 28.6.2017 A8-0234/26 26 2016 over Turkije Paragraaf 8 8. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om, in overeenstemming met het kader voor onderhandelingen, de toetredingsonderhandelingen met

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2017 COM(2017) 830 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot aanvulling van het Besluit van de Raad van 22 mei 2017 waarbij machtiging wordt verleend tot het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 30 definitief 2011/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van de looptijd en aanpassing van de maatregelen vastgesteld bij

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de conclusies van de Raad over Jemen, die de Raad in zijn zitting op 18 februari 2019 heeft aangenomen.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de conclusies van de Raad over Jemen, die de Raad in zijn zitting op 18 februari 2019 heeft aangenomen. Raad van de Europese Unie RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Conclusies van de Raad over Jemen - Conclusies van de Raad (18 februari 2019) Voor

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 11194/02/NL WP 62 Ontwerp-werkdocument over de werking van de veiligehavenovereenkomst goedgekeurd op 2 juli 2002 Deze Groep is opgericht op grond van artikel 29 van

Nadere informatie

10- Een samenvatting van de conclusies van het voorzitterschap: De Europese Raad in Luxemburg, 12 en 13 December 1997

10- Een samenvatting van de conclusies van het voorzitterschap: De Europese Raad in Luxemburg, 12 en 13 December 1997 10- Een samenvatting van de conclusies van het voorzitterschap: De Europese Raad in Luxemburg, 12 en 13 December 1997 INLEIDING De Europese Raad van Luxemburg van 12 en 13 december 1997 is een historische

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.5.2017 COM(2017) 218 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Commissie wordt gemachtigd onderhandelingen te openen over een akkoord met het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over Iran, die op 4 februari 2019 door de Raad zijn aangenomen.

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over Iran, die op 4 februari 2019 door de Raad zijn aangenomen. Raad van de Europese Unie Brussel, 4 februari 2019 (OR. en) 5744/19 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Conclusies van de Raad over Iran MOG 7

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Brussel, 14 mei 2003 (16.05) SECRETARIAAT. het secretariaat de Conventie De rol van de nationale parlementen in de ontwerp-grondwet

Brussel, 14 mei 2003 (16.05) SECRETARIAAT. het secretariaat de Conventie De rol van de nationale parlementen in de ontwerp-grondwet EUROPESE CONVENTIE Brussel, 14 mei 2003 (16.05) SECRETARIAAT CONV 738/03 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat de Conventie De rol van de nationale parlementen in de ontwerp-grondwet Het secretariaat

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0367 (NLE) 14996/16 VOORSTEL van: ingekomen: 28 november 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COASI 218 ASIE 88

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 april 2004 (22.04) (OR. fr) 8439/04 ELARG 64 CY 10

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 april 2004 (22.04) (OR. fr) 8439/04 ELARG 64 CY 10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 april 2004 (22.04) (OR. fr) 8439/04 ELARG 64 CY 10 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 14 april 2004 Betreft: Voorstel voor een akte van aanpassing van de toetredingsvoorwaarden

Nadere informatie

Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze datum

Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze datum Bouwen aan de democratische veiligheid in Europa Ontwerptoespraak van de secretaris-generaal Brussel, woensdag 12 november 2014 Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze

Nadere informatie

XT 21004/18 ADD 1 REV 2 mou/asd/ev 1 UKTF

XT 21004/18 ADD 1 REV 2 mou/asd/ev 1 UKTF Raad van de Europese Unie Brussel, 29 januari 2018 (OR. en) XT 21004/18 ADD 1 REV 2 BXT 5 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties BIJLAGE bij het BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 28.5.2008 B6-0290/2008 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 28.5.2008 B6-0290/2008 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 28.5.2008 B6-0290/2008 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het

Nadere informatie

Handvest van de grondrechten van de EU

Handvest van de grondrechten van de EU Handvest van de grondrechten van de EU A5-0064/2000 Resolutie van het Europees Parlement over de opstelling van een handvest van de grondrechten van de Europese Unie (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Het Europees

Nadere informatie

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 4.11.2015 GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Betreft: Gemotiveerd advies van de Tsjechische senaat over het

Nadere informatie

11246/16 roe/fb 1 DG C 1

11246/16 roe/fb 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 18 juli 2016 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 10998/16 Betreft:

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 2011/0207(E) 4.2.2013 *** ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0214/1. Amendement. Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0214/1. Amendement. Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie 9.3.2015 B8-0214/1 1 Paragraaf 19 bis (nieuw) 19 bis. betreurt dat de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, het idee heeft geopperd dat er de komende vijf jaar geen verdere uitbreiding zal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 13 (1957) Nr. 21 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 143 A. TITEL Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 B. TEKST De Franse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2013 (OR. en) 13408/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2013 (OR. en) 13408/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2013 (OR. en) 13408/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0020 (E) TRANS 466 MAR 126 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.2.2004 SEC(2004) 160 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië NL NL MEDEDELING

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

A8-0316/13

A8-0316/13 18.11.2015 A8-0316/13 13 Paragraaf 14 14. herinnert eraan dat internetaanbieders en -dienstverleners een wettelijke verantwoordelijkheid hebben om samen te werken met de autoriteiten van de lidstaten en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.5.2019 COM(2019) 242 final 2019/0116 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in de Raad van Ministers in te nemen standpunt met

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 maart 2010 Betreft:

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

buza020090 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 1 maart 2002

buza020090 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 1 maart 2002 buza020090 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 1 maart 2002 Graag bied ik u naar aanleiding van het verzoek gedaan tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissies voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Zittingsdocument 30.11.2011 B7-0000/0000 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

Zittingsdocument 30.11.2011 B7-0000/0000 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 30.11.2011 B7-0000/0000 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het

Nadere informatie

Brussel, 29 juli 2002 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN BULGARIJE UE-BG 1909/02

Brussel, 29 juli 2002 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN BULGARIJE UE-BG 1909/02 ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN BULGARIJE - De Associatieraad - Brussel, 29 juli 2002 (OR. en) UE-BG 1909/02 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Associatieraad EU-Bulgarije

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0299/59. Amendement. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek namens de ENF-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0299/59. Amendement. Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek namens de ENF-Fractie 19.10.2017 A8-0299/59 59 Paragraaf 2 2. benadrukt dat de Unie nog steeds wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen en is ervan overtuigd dat de begroting van de Unie, met inachtneming van de begrotingsdiscipline,

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0052(E) 7.6.2016 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van het Wijzigingsprotocol tot modernisering van het Verdrag

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het op 16 december 2015 door de Conferentie van voorzitters genomen besluit,

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het op 16 december 2015 door de Conferentie van voorzitters genomen besluit, Europees Parlement 204-209 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(206)008 Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" Besluit van het Europees Parlement van 9 maart 206 over de sluiting van een interinstitutioneel

Nadere informatie

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument B8-1281/2016 22.11.2016 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor

Nadere informatie

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2016 (OR. en) 10667/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR 36 PECHE 243

Nadere informatie

jurisprudentiële fundamenten meer dan veertig jaar geleden zijn gelegd 2, bevestigd en versterkt.

jurisprudentiële fundamenten meer dan veertig jaar geleden zijn gelegd 2, bevestigd en versterkt. Discussienota van het Hof van Justitie van de Europese Unie over bepaalde aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

DE UITBREIDING VAN DE UNIE

DE UITBREIDING VAN DE UNIE DE UITBREIDING VAN DE UNIE Op 1 juli 2013 is Kroatië de 28e lidstaat van de Europese Unie geworden. De toetreding van Kroatië volgde op die van Roemenië en Bulgarije, die op 1 januari 2007 plaatsvond,

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP 11 EUROPESE RAAD KOPENHAGEN CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP 12 en 13 december 2002 CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP 13 1. De Europese Raad is op 12 en 13 december

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten

Nadere informatie

Brussel, 29 juni 2001 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN REPUBLIEK TSJECHIË UE-CZ 1710/01

Brussel, 29 juni 2001 (OR. en) ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN REPUBLIEK TSJECHIË UE-CZ 1710/01 ASSOCIATIE TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN REPUBLIEK TSJECHIË - De Associatieraad - Brussel, 29 juni 2001 (OR. en) UE-CZ 1710/01 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Associatieraad

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2254(INL) van de Commissie constitutionele zaken

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2254(INL) van de Commissie constitutionele zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie constitutionele zaken 2015/2254(I) 16.6.2016 ADVIES van de Commissie constitutionele zaken aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) 15171/02 LIMITE PUBLIC ELARG 405 CAB 22 NOTA I/A-PUNT van: de Groep uitbreiding aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

DE UITBREIDING VAN DE UNIE

DE UITBREIDING VAN DE UNIE DE UITBREIDING VAN DE UNIE Op 1 juli 2013 is Kroatië de 28e lidstaat van de Europese Unie geworden. De toetreding van Kroatië volgde op die van Roemenië en Bulgarije, die op 1 januari 2007 plaatsvond,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2017/2036(INI)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2017/2036(INI) Europees Parlement 2014-2019 Commissie buitenlandse zaken 2017/2036(INI) 27.3.2017 ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting,

Nadere informatie

Amendement 3 Claude Moraes namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken AMENDMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT *

Amendement 3 Claude Moraes namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken AMENDMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT * 3.4.2019 A8-0047/3 Amendement 3 Claude Moraes namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Verslag A8-0047/2019 Sergei Stanishev Vaststelling van de lijst van derde landen

Nadere informatie

B8-0237/2017 } B8-0241/2017 } RC1/REV/Am. 7

B8-0237/2017 } B8-0241/2017 } RC1/REV/Am. 7 B8-0241/2017 } RC1/REV/Am. 7 7 Overweging P bis (nieuw) P bis. overwegende dat de Leavecampagne grotendeels gewonnen heeft dankzij de kwesties van het controleren van de immigratie, het terughalen van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.1.2009 COM(2008)897 definitief 2006/0008 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE GELIJKTIJDIGE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE ECONOMISCHE

Nadere informatie

452 ( ) Nr juli 2015 ( ) ingediend op. Ontwerp van decreet

452 ( ) Nr juli 2015 ( ) ingediend op. Ontwerp van decreet ingediend op 452 (2014-2015) Nr. 1 30 juli 2015 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 14 december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

Zittingsdocument B8-0000/2015 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

Zittingsdocument B8-0000/2015 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van een verklaring van de Commissie Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument 08.07.2015 B8-0000/2015 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van een verklaring van de Commissie overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement over de toetreding

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie