Plannen ontwikkelen en concretiseren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plannen ontwikkelen en concretiseren"

Transcriptie

1 VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand - weerman? Al gauw werd duidelijk dat... >> mobiliteit Van 15 tot en met 19 maart zijn ruim 1000 mensen van baan gewisseld tijdens de... >> nader bekeken Driessen HRM_Payroll, dé HRM-dienstverlener voor de overheid, onderwijs en... >> Plannen ontwikkelen en concretiseren Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een democratisch gekozen overheid en staat voor droge voeten en schoon water in het beheergebied wat globaal begrensd wordt in de vierhoek Gouda, Wassenaar, IJmuiden en Amsterdam. Een gebied met bijna ha en 1,3 miljoen inwoners en 35 gemeenten. De belangrijkste taken zijn: het zui - veren van rioolwater, het op hoogte brengen en houden van kaden en dijken, het beheren van het oppervlaktewater zodat dit niet op straat of in de tuin komt en het schoon maken en houden van al het zichtbare water in de sloten. Een procesleider bij Rijnland krijgt vanuit het beleid kaders mee om samen met andere overheden, eigenaren en belanghebbenden plan nen te ontwikkelen en te con creti seren. Een goed voorbeeld hiervan is het Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen en omstreken Schoon & Mooi. Dit is een uitvoe - ringsgericht plan welke vanuit o.a. een europees- en landelijk kader in een gebiedsproces met alle betrok - ken partijen ontwikkeld is en in december 2009 door het bestuur van Rijnland is vastgesteld. waarin alle betrokken partijen op het juiste moment de relevante informatie in kunnen brengen. In het Reeuwijkse plassengebied gaat het om twintig belangenpartijen, zoals de drie verenigingen van eigenaren, de gemeente Reeuwijk, provincie Zuid-Holland, Staatsbos - beheer, de visserijpool en regionale landbouw- en natuurorganisaties. Dit met het doel om een realistisch plan te maken waarbij draagvlak en zowel inhoudelijke- als financiële haalbaarheid meegewogen worden. Vanwege het grote belang voor Rijnland is met de andere betrokken overheden afgesproken dat Rijn - land voor de Reeuwijkse Plassen het gebiedsproces trekt. Het uitvoe - ringsplan Schoon & Mooi omvat een 30 tal projecten die in de komende 5 jaar in de uitvoering moeten komen... De procesleider is verantwoordelijk voor het leiden van het proces Lees verder op pagina 3 >> Marinus Bogaard, procesleider bij de afdeling Plannen & Projecten Het kan allemaal in Almere Vinden en binden medewerkers van groot belang Gemeente Almere blijft groeien en groeien. Een jonge stad waar je als ambtenaar veel ruimte krijgt voor innovatie en nieuwe technieken. Edu Simon en Kees-Jan de Vries werken beide als teamleider voor het Advies en Ingenieurs - bureau (AIB)... Lees volledige artikel op pagina 14 >> De gemeente Boskoop heeft zich onlangs aangesloten bij het regionale arbeidsmarktplatform Werkeninhetwesten.nl. Dit is een initiatief van verschillende ge - meenten in het westen van Ne - derland dat is ontstaan uit de behoefte om de krachten... Lees volledige artikel op pagina 10 >> Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 1

2

3 Match! editie april 2010 Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid nader bekeken >> Vervolg van pagina 1 Op dit moment zijn deze projecten begroot op een totaal van ongeveer 30 miljoen. Hiervan is door andere partijen (Rijk en provincie) on - geveer 50% bijdrage toegezegd. Eén van de grotere projecten is het verbeteren en aanleggen van in totaal 20 km natuurvriendelijke oe vers in het Plas sengebied. Voor de uitwer - king hiervan heeft Rijnland projectleiders bij de afdeling Plannen en Projecten. Het verta - len van een plan naar een ontwerp Een projectleider van de afdeling Plannen & Projecten is binnen Rijnland verantwoordelijk voor het vertalen van een plan naar een ontwerp. Volgens het projectmatig werken, zijn dit de definitiefase en ontwerpfase. Het gaat om velerlei soorten projecten. Bijvoorbeeld kadeverbeteringen, gemalen, overname van onderhoud van watersystemen, uitwerking van inrich - tingsmaatregelen, enz. Deze projecten worden van procesleider naar de projectleider overgedragen of komen rechtstreeks van de afdeling Beleid (als de plannen al concreet genoeg zijn). Voor het hierboven genoemde pro - ject aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo s) in de Reeuwijkse Plassen is de projectleider geheel verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen, de plaatsbepaling, de afspraken met de eigenaren om zo uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp van de oevers. Een nvo is een oever met een flauw profiel die voor het grootste gedeelte onder water staat tot ongeveer een halve meter. Het is de bedoeling dat op dit natte profiel watervegetatie goed gaat groeien waardoor de ecologische water - kwaliteit kan verbeteren. De projectleider zorgt ervoor dat de verschillende belangenorganisaties op de hoogte gehouden worden en dat hun advies wordt ingewonnen waar nodig. Doordat de oevers op eigendom van (merendeel) particu - lieren worden aangelegd, is het van belang dat afspraken over in stand - houding en onderhoud goed vastgelegd worden. Ook zorgt de projectleider ervoor dat alle wettelijke eisen zoals de Flora & Fauna wet en de Waterwet gevolgd worden. Voor dit project zal merendeel van het werk door externen uitgevoerd worden. Dit betekent dat de projectleider een uitvraag maakt die op de markt wordt gezet (aanbeste - ding). Na de gunning stuurt de projectleider het Adviesbureau aan, zodat het werk binnen de gevraagde tijd, geld en kwaliteit opgeleverd wordt. Met de ambtelijk opdrachtgever, in dit geval de projectmanager, wordt minimaal 1 keer per maand de voortgang besproken. Nadat het definitief ontwerp gereed is, wordt bij de Verenigde Ver - gadering van Rijnland krediet aangevraagd voor de uitvoering. De bestuurlijke afstemming om te komen tot het krediet voorstel gebeurt door de projectleider Willy van der Hulst, projectleider bij de afdeling Plannen & Projecten tijdens het portefeuillehouderoverleg (over leg met verantwoordelijke Hoogheemraad). Nadat het krediet is verkregen, wordt de verantwoordelijkheid van het project (voor het maken van het bestek en de uitvoering) overgedragen naar de projectleider van de afdeling Bouwzaken. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 3

4 nader bekeken Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid Match! editie april 2010 LANCERING JOBBOARD DRIESSENJOBS Unieke vacaturesite voor de publieke sector van medewerkers betrof, heeft payroll zich ontwikkeld tot een brede dienstverlening binnen Driessen, waarbij goed werkgeverschap een belangrijk thema is. In onze ogen dient goed werkgeverschap verder te reiken dan alleen de periode van het tijdelijke dienstverband, het heeft ook betrekking op juist de periode daarna. Voor veel payrollkrachten is het dienstverband via Driessen een tijdelijke situatie, een stap in hun loopbaan. Wij helpen hen met DriessenJobs nu verder bij het maken van een volgende stap, aldus directeur Jeroen Driessen. Een unieke ontmoe tingsplek voor werkgevers uit de non-profit sector en kandidaten Driessen HRM_Payroll, dé HRMdienstverlener voor de overheid, onderwijs en zorg & welzijn, lanceerde begin april de jobboard DriessenJobs. Een online platform waar organisaties uit de publieke sector en kandidaten elkaar kunnen vinden op de markt van vraag en aanbod van vacatures. DriessenJobs is een uitgebreide CVen vacaturebank op internet, specifiek gericht op de sectoren overheid, onderwijs en zorg & welzijn. Op deze nieuwe site worden werkge - vers uit de publieke sector en kandidaten in staat gesteld elkaar te ontmoeten. - Kandidaten wordt de mogelijk - heid geboden gratis hun CV op te zetten. Ook kunnen ze binnen de website actief op zoek gaan naar passende vacatures. - Organisaties in de publieke sector krijgen de mogelijkheid om ongelimiteerd al hun vacatures op te plaatsen. Ook kunnen zij in de geplaatste CV s zoeken naar geschikte kandidaten met ervaring binnen de publieke sector. Samenwerking tussen GemeenteBanen.nl en DriessenJobs Kandidaten die hun CV op Ge - meentebanen.nl hebben ge plaatst, kunnen binnenkort ook hun CV eenvoudig doorplaatsen naar DriessenJobs.nl. Zo kunnen zij zichzelf presenteren aan overheids - organisaties en maken zij nog meer kans op een carrière binnen de overheidssector. Brede inzet Alle opdrachtgevers van Driessen kunnen gratis gebruik maken van DriessenJobs. Kandidaten bestaan, naast de (voormalige) payrollkrachten van Driessen ook uit andere geïnteresseerden in een functie binnen de publieke sector. Op deze manier ontstaat een unieke ontmoetingsplek voor werkgevers uit de non-profit sector en kandida - ten, waarvan de meesten met kennis van en ervaring in deze sector. Goed werkgeverschap DriessenJobs is ontstaan vanuit de payroll-dienstverlening van Drie ssen. Waar payroll in de beginjaren nog met name het verlonen Matchen zonder tussenkomst van Driessen Bij het tot stand brengen van een goede match via de website speelt Dries - sen geen actieve rol; zij zorgen er zonder tussenkomst enkel en alleen voor dat via de website kandidaten en werkgevers elkaar makkelijk, goed en snel kunnen vinden. Driessen houdt zich verder niet bezig met werving & selectie, maar biedt met DriessenJobs een extra service naar organisaties in de pu - blieke sector. Benieuwd naar DriessenJobs? Neem eens een kijkje op Jouw verhaal in Match!? Wil jij ook graag redactioneel bijdragen aan Match! en je ambities en loopbaanervaringen delen met werkzoekenden en P&O-ers binnen gemeentelijk Nederland? Of ben je bezig met een interessant project bij een gemeente? Wij zijn altijd op zoek naar boeiende verhalen, waarbij we ervaren ambtenaren en afgestudeerde HBO- of WO-ers aan het woord laten. Meld je nu aan via en misschien staat jouw verhaal wel in de volgende editie van Match!. pagina 4 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

5 Match! editie april 2010 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland mobiliteit Ruim 1000 mensen wisselen voor één dag van baan Week van de Mobiliteit Inspiratie Netwerken Kennisdeling John Seetsen, Voorzitter IGOM en Masja Janssen-Lacroix, Projectcoördinator IGOM Van 15 tot en met 19 maart zijn ruim 1000 mensen van baan gewisseld tijdens de tweede editie van de Week van de Mobiliteit. Spe - ciaal voor dit bijzondere evenement openden 70 aangesloten or - ganisaties van de Zuid-Limburgse mobiliteitsnetwerken IGOM en LIFT, hun deuren. Deelnemers kregen op deze manier de unieke kans om bij deze organisaties een kijkje in de keuken te nemen. IGOM is een groot samenwer - kingsverband tussen 34 overheids - organisaties en Start People, met Mobiliteitsbevordering van eigen medewerkers als centrale doelstelling. Diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben geleid tot het inzicht dat mobiliteit meer is dan vacaturevervulling alleen. Mobiliteit is in de visie van het IGOM geen doel op zich, maar een middel om loopbanen en persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. Mobiliteit behelst in dit verband een scala aan diensten en producten dat ingezet kan worden in het kader van in-, door- en uitstroom in brede zin, waarbij voorop staat dat de individuele medewerker primair zelf verantwoording draagt voor de vormgeving en keuzes m.b.t. de eigen loopbaan. Naast de inzet van een breed productenpakket op het gebied van mobiliteitsbevordering, zet IGOM de inzet van de Week van de Mobiliteit in om op een laagdrempelige manier te werken aan het thema Mobiliteit. Er is geen twijfel mogelijk dat in de huidige veranderende en in de toekomst krappere arbeidsmarkt employabele en flexibele mede - werkers belangrijk zijn voor orga - nisaties en bedrijven. Het feit dat mobiliteit hierbij een belangrijke rol speelt, wordt door menig professional onderstreept. De, door IGOM en Lift, ontwikkelde Week van de Mobiliteit is een goed voorbeeld van een laagdrempelig en praktisch instrument. Tijdens de Week van de Mobiliteit krijgen medewerkers van aangesloten organisaties de moge - lijkheid aangeboden om een dag van baan te wisselen en in de keuken van die andere organisatie te kijken. De samenwerking tussen Lift en IGOM is essentieel in dit project. Door de mobiliteitsnet - werken samen te pakken is er een grote diversiteit in het aanbod van plekken. De sectoren overheid, onderwijs, zorg, industrie en dienst - Mobiliteit is een middel om loopbanen en persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. verlening worden door de grote werkgevers in Zuid-Limburg in de samenwerking vertegenwoordigd. Op 15 maart werd de tweede editie van de Week van de Mobiliteit officieel geopend tijdens een manifestatie in het Gouvernement in Maastricht. Deze manifestatie, die geheel in het teken stond van ontwikkelingen op de Limburgse arbeidsmarkt, werd bijgewoond door circa honderd bestuurders van deelnemende organisaties. In de dagen daarna ontstond er een enorme dynamiek op de Limburgse arbeidsmarkt. Zoals gezegd wisselden ruim 1000 mensen van baan met als doel om zowel werkgevers als medewerkers te laten ervaren dat mobiliteit in een organisatie noodzakelijk is. Dit om kennis en kunde te bevorderen en om mede - werkers nog breder inzetbaar te maken. Door één dag van werkplek te veranderen doen medewerkers nieuwe ervaringen op, vergroten zij hun netwerk en worden zij zich bewuster van hun eigen functioneren. Ook organisaties pro - fiteren van deze 'kruisbestuiving'. Hun eigen medewerkers komen met extra bagage terug op hun werkplek en zij krijgen bovendien de kans om zichzelf als werkgever te presenteren. De organisatie van de Week van de Mobiliteit is omvangrijk. De Week van de Mobiliteit maakt zo veel energie los, dat alleen al is de moeite waard. Het initiatief opent nieuwe werelden. We merken dat we op alle niveaus mensen hebben geraakt. Er wisselden medewerkers van alle functieniveaus; van gemeentesecretaris tot afdelingsmanager tot baliemedewerker. Op vrijdag 19 maart werd de Week van de Mobiliteit met een eindmanifestatie afgesloten. Een feestelijke en informatieve ochtend waarbij circa 180 contactpersonen en deelnemers uitgebreid hun ervaringen uitwis - selden. Het succes van deze tweede editie van de Week van de Mobiliteit vraagt om een vervolg en dus kijkt de organisatie al vooruit naar 2011! Uiteindelijk gaat het om de effecten op de langere termijn. Mobiliteit is niet een doel op zich, maar een middel voor flexibilisering van het individu en de organisatie. De ver - wevenheid met Talentmanagement is sterk aanwezig. Om het succes van de Week van de Mobiliteit te borgen, zoekt IGOM met haar contractpartners aansluiting bij be - staande instrumenten. De gezamenlijke ont wikkeling en aanpak van (regio nale) loopbaanpaden, het inzetten van EVC s, het werken aan des kundigheidsbevordering en het bevorderen van de zelfredzaamheid van medewerkers is een werkwijze die past bij het samenwerkingsverband IGOM. Consistent en consequent de samenwerking op het gebied van employability opzoeken en realiseren. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 5

6

7 editie november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! april 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht Tot op de dag van vandaag nog erg veel uitdagingen! Automonteur, banketbakker of toch brandweerman? Al gauw werd duidelijk dat mijn werk "iets met computers" zou moeten zijn. Overigens ben ik daarnaast ook nog brandweerman geworden! Na de MAVO heb ik de MBO oplei - ding Technische Informatica ge - daan. Hoewel deze opleiding meer aandacht besteedde aan het maken en programmeren van software, sprak de beheerkant mij meer aan. Dat werd nog eens versterkt doordat ik tegen het einde van mijn opleiding ging werken bij de afdeling systeembeheerder van de school. Werken met ICT-net - werken en het beheren van veel softwarepakketten naast elkaar, zag ik destijds als een uitdaging! Nadat ik mijn diploma had gehaald, ging ik werken bij een eenmanszaak waar ik systeembeheer uitvoerde voor verschillende klanten. Bijna twee jaar werk ik bij het serviceteam van het ISZF als incidentmanager. We hebben zeven Léon van der Meij, Beheerder ICT bij ICT Samenwerkingsverband Zuidwest-Fryslân gemeenten als klant. Goede ICTdienstverlening wordt voor hen steeds belangrijker. Veel werk van het serviceteam zit in het behandelen van gebruikersvragen en storingen. Met mijn collega's bepaal ik dan de prioriteit van deze meldingen, pak deze zelf aan waar mogelijk en bewaak de afhandeling. In mijn werk heb ik veel contact met onze klanten. Het leuke is dat zij ook mijn collega's zijn. Bijna niemand heeft dagelijks zoveel collega's aan de telefoon als ik! Bovendien zorgt dat persoonlijke contact ervoor dat collega's geen nummer worden. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind! Naast deze klantenkant is er bij het ISZF ook volop ruimte om met techniek bezig te zijn. Ik word betrokken bij nieuwe projecten en probeer daarin te adviseren. Bovendien kan ik bezig zijn met het eerdergenoemde netwerk- en applicatiebeheer. Toen ik ging werken bij het ISZF bete - kende dat voor mij ook direct het begin van een studietraject. Ik kreeg de mogelijkheid om MCSA\ MCSE certificaten te halen. Daarnaast was het voor mij de eerste keer om aan zo een groot netwerk te werken. Dit biedt tot op de dag van vandaag nog erg veel uitdagingen! Ik word betrokken bij nieuwe projecten en probeer daarin te adviseren. Bij het ISZF zit ik in een team met een stel leuke collega's. Alle collega's zijn zich ervan bewust dat ze meewerken aan een ISZF dat als voorbeeld wordt gezien voor andere samenwerkingsverbanden in Nederland en zijn daar behoorlijk trots op! Werken in een gemeenschappelijke regeling als het ISZF maakt van mij een ambtenaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld werktijden erg flexibel zijn in te delen. l Alles draait om mensen en innovatie Bijna vijf jaar ben ik vanuit verschillende rollen betrokken bij de samenwerking tussen aanvankelijk zes en nu zeven gemeenten in Fryslân. Vroeger wilde ik timmerman en brandweerman worden, net zoals mijn vader. Na een opleiding MBO technische informatica, gevolgd door HBO bedrijfskundige informatica raakte ik meer geïnteresseerd in het management van bedrijfsprocessen en business process re engineering. Mijn stages bij Atos Origin/ KPN datacenter en Afvalsturing Friesland hebben mede mijn huidige keuze bepaald. Momenteel ondersteun ik met mijn collega het informatie management van onze gemeenten. We helpen hen bij het vertalen van hun ambities en doelstellingen naar concrete plannen op het terrein van informatievoorziening en ICT. Het leuke van mijn baan is dat alles draait om mensen en innovatie. De medewerkers in de gemeenten help André de Lange, Senior Adviseur ICT bij ICT Samenwerkingsverband Zuidwest-Fryslân We zijn in staat om groot te denken in de veelal kleine organisaties. ik om hun werk eenvoudiger te maken. Ik adviseer over de toepas - singsmogelijkheden van ICT op een manier dat die optimaal aansluiten bij de doelstellingen van hun orga - nisaties. Daarbij probeer ik ook de gevolgen van de veranderingen die daardoor ontstaan in kaart te brengen, zodat zij die zelf kunnen managen. Door mijn werk heb ik een behoorlijk inzicht in de gemeentelijke processen. Uiteindelijk brengt mij dat in contact met de meer dan 700 collega's in alle orga - nisatielagen. Door de ICT-samenwerking zijn we in staat om groot te denken in de veelal kleine orga - nisaties. Door te werken bij het ISZF heb ik de mogelijkheid gekregen om mij op uiteenlopende terreinen te ontplooien. In mijn werk heb ik ruimte en stimulans om mijn eigen ideeën te verwezenlijken met fijne collega's. Elke dag ervaar ik uitdagingen door de dynamiek die het samenwerken en de ontwikkeling daarvan met zich mee brengen. Mijn rol heeft dan ook veel voordelen. Zo praat ik met iedereen binnen de orga - nisaties, ongeremd door hiërarchie. Daarnaast help ik de collega's van de verschillende gemeenten om elkaar te vinden en hun kennis te verrijken door kennisnetwerken te ontwikkelen. Doordat ik werk voor een gemeenschappelijke regeling ben ik ambtenaar geworden. Dat brengt prettige arbeidsvoorwaarden met zich mee. Persoonlijke ontplooiing wordt vanuit alle hoeken van het bedrijf gestimuleerd. Daardoor vul ik mijn werktijden praktisch in en werk ik op eigentijdse wijze, soms thuis, soms bij de klant, op tijden wanneer dat nodig of handig is. Bij het ISZF is het 'nieuwe werken' in een bedrijfs matige omgeving dichtbij. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 7

8

9 Match! editie april 2010 Een gemeente uitgelicht gemeente in focus HUGO VAN BRAKEL VAN YACHT KIJKT TERUG OP WABO-PROJECT BIJ GEMEENTE RHEDEN Het was echt pionieren Na twee keer uitstel is de kogel door de kerk: de Wabo komt. De Wet, die voor burgers en bedrijven een eind moet maken aan lange vergunningsprocedures, tegenstrij - dige bepalingen en stapels papierwerk, dwingt gemeenten tot veranderen. Hugo van Brakel (senior Interim-Professional bij Yacht) begeleidde de gemeente Rheden anderhalf jaar lang bij de implementatie. Er komt veel bij de Wabo kijken. Per 1 juli 2010 hebben burgers en bedrijven met één loket te maken voor alle vergunningen die met de fysieke leefomgeving te maken hebben. In plaats van losse vergunningen voor bouwen, wonen, mo - numenten, ruimte, natuur & milieu hoeven zij dan nog maar één vergunning aan te vragen: de omge - vingsvergunning. De voordelen voor de aanvrager zijn vooral voor bedrij ven groot. Waar zij nu nog voor relatief eenvoudige projecten soms tien losse vergunningen moeten aanvragen, hebben zij straks nog maar die ene omgevingsvergunning nodig. Bovendien mogen de voor schriften die in de vergunning staan, niet langer tegenstrij - digheden bevatten. En: de gemeente krijgt te maken met kortere afhandelingstermijnen. Anders organiseren Behalve een betere dienstverlening levert de Wabo naar schatting van VROM een besparing van tientallen miljoenen euro s op voor burgers en bedrijven. Voorwaarde is wel dat gemeenten hun zaakjes op orde hebben. En dat is makkelijker ge - zegd dan gedaan. Alleen al over de cultuurverandering, juridische, or - ganisatorische en ICT-gevolgen kunnen boeken worden volgeschre - ven. Er komt veel bij de Wabo kijken, stelt Hugo van Brakel, die anderhalf jaar lang interim - uitvoe - rend projectleider Wabo bij de gemeente Rheden was. De mede - werkers van de gemeente moeten er o.a. voor gaan zorgen dat alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen zijn afgehandeld. Het werk zal anders georganiseerd moeten worden en er wordt meer samenge - werkt. Daarnaast ontstaan andere rollen binnen de organisatie die ingevuld worden. Een voorbeeld hiervan is de casemanager. Werkprocessen beschrijven Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, besteedde de gemeente Rheden veel aandacht aan het beschrijven van alle werkprocessen die nodig zijn om de Wabo goed uit te voeren. We zijn met kleine clubjes aan de slag gegaan en hebben workshops georganiseerd. Daarbij besteden we met name aandacht aan de voorkant van het proces. Hier ligt het zwaar - tepunt. De toetsingskaders veranderen namelijk niet. De winst is aan de voorkant van het proces te halen. Praktische inzichten Het beschrijven van werkprocessen leverde een karrenvracht aan praktische inzichten op. Hugo noemt een voorbeeld: Straks moeten alle ge - meenten het Omgevingsloket On - line (OLO) ingericht hebben. Alle aanvragen wil Rheden, digitaal of niet, in dit OLO ingebracht hebben, zodat er een gelijk vertrekpunt ontstaat in het proces. Je kunt je voorstellen dat bedrijven die nu hun bouwtekeningen op A0-formaat nog schriftelijk indienen, dit straks digitaal doen. Dan heb je extra ICTcapaciteit nodig om deze bestanden in te kunnen lezen en op een goede manier te kunnen raadplegen. Als Interim-Professional heeft Hugo inmiddels de overstap gemaakt naar een andere opdrachtgever. Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn Rhedense periode. Het Waboproject is een geweldige ervaring. Ik zal niet snel een project tegenkomen waaraan zóveel verschillende deel - aspecten kleven. Daar komt bij dat de Wabo voor iedereen nieuw was, dus ook voor mij. Ik was door Yacht weliswaar volledig opgeleid voor de Wabo en kon gelukkig terugvallen op ervaring van mijn collega s aldaar, toch was het vooral pionieren. Wabo-proof 1 juli Dan moet de gemeente Rheden Wabo-proof zijn. Met een kleine slag om de arm, want de mi - nister heeft als voorwaarde gesteld dat het door VROM ontwikkelde Omgevingsloket Online technisch in orde moet zijn. Maar volgt medio mei een go van de minister, dan is de Wabo dagelijkse realiteit. Rheden is er klaar voor, is Hugo van mening. Natuurlijk zal niet alles vanaf het begin perfect lopen, omdat je in theorie nu eenmaal niet alles kunt voorzien. Maar de gemeente is goed voorbereid. Het is mooi dat ik daaraan een steentje heb kunnen bijdragen. Toen ik anderhalf jaar geleden begon, was de implementatie van de Wabo stil komen te staan door het uitstel van de wet, aldus Hugo, die de trein weer rijdende wist te krijgen. Door goed inzichtelijk te maken wat de Wabo nu écht voor het dagelijks werk betekent, ging het onderwerp meer en meer leven. Als ik zie hoe betrokken de medewerkers van de gemeente Rheden zijn bij de Wabo, dan geeft mij dat een goed gevoel. Zij zijn degene die het straks moeten doen. Klant centraal Hugo zal zijn oude opdrachtgever blijven volgen, al is het op een af - stand. Werken bij de gemeente Rheden was voor mij een zeer inte - ressante periode. Inhoudelijk na - tuurlijk, maar ook qua cultuur. Ik heb vroeger bij andere gemeenten gewerkt en de cultuur is veranderd. Gemeenten werken steeds bedrijfsmatiger en resultaatgerichter en dat spreekt me aan. In Rheden geldt: afspraak is afspraak en daar wordt ook naar gehandeld. Je ziet het terug in de ambitie van de dienstverle - ning richting de burger. Rheden wil de klant centraal stellen en werkt daar op allerlei fronten keihard aan. De Wabo is daar een mooi voorbeeld van. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 9

10 het nieuwe werken Een verandering van processen Match! editie april 2010 BOSKOOP: ZONDER HEN KUNNEN WIJ DE KLUS NIET KLAREN Vinden en binden mede - werkers van groot belang Willy Bontan en Marco Kraan De gemeente Boskoop heeft zich onlangs aangesloten bij het regionale arbeidsmarktplatform Werkeninhetwesten.nl. Dit is een initiatief van verschillende ge - meenten in het westen van Nederland dat is ontstaan uit de behoefte om de krachten regionaal te bundelen op het gebied van P&O. Het is slechts één van de middelen die Boskoop inzet om medewerkers te vinden en te behouden. Werken in Boskoop betekent meewerken aan ambities Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft Boskoop ambities geformuleerd, die zij de komende jaren wil realiseren. Er komen woningen bij op 50 verschillende locaties. Als groot boomkwekerijgebied en zogenaamde Greenport wil Boskoop het internationaal marktleiderschap behouden en versterken. En de inzet is ook om iedere Boskoper deel te laten nemen aan de samenleving. Om deze en andere ambities te kunnen realiseren, is het van groot belang om goede medewerkers te vinden en te behouden. Zonder hen kan Boskoop deze klus niet klaren. De gemeente investeert dan ook veel in het vinden en binden van medewerkers. Deelname aan Werkeninhetwesten.nl is daar een voorbeeld van. Een kleine gemeente heeft veel voordelen De gemeente Boskoop is een kleine gemeente aan de rand van het Groene Hart. Wereldwijd is de naamsbekendheid weliswaar groot door de sierteelt, maar als werkge - ver is Boskoop te klein om een grote naamsbekendheid te hebben. Wer keninhetwesten.nl is een ma - nier om potentiële werknemers te trekken en te laten zien wat het werken bij de gemeente inhoudt. Boskoop is een kleine gemeente, maar dat betekent niet dat het niet interessant is om er te werken. Integendeel, werken in Boskoop betekent meewerken aan ambities. Dat kan in een diversiteit aan functies van bijvoorbeeld gastvrouw, medewerker buitenruimte of klantmanager tot adviseur, projectleider of manager. Boskoop telt zo n 100 medewerkers. Die kleinschaligheid heeft veel voordelen. Niet alleen ben je verzekerd van een breed scala aan werkzaamheden, maar ook van korte lijnen naar het bestuur. Je zit vaak direct bij de wethouder of burgemeester aan tafel. Door de beperkte omvang, vind je boven - dien gemakkelijk de samenwerking met collega s en zie je snel resultaat van je eigen inspanningen. Veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling In Boskoop is er veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De gemeente biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Naast een breed aanbod aan opleidingen en cursussen, kunnen medewerkers door middel van een jaarlijks terugkerend persoonlijk ontwikkel - gesprek, een ontwikkelscan of een assessment nadenken over de eigen ontwikkeling. De gemeente biedt medewerkers ook de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van een andere gemeente. Boskoop is één van de initiatiefnemers voor het opzetten van een regionale flexgroep. Hierdoor krijgen medewer - kers de kans tijdelijk hun talenten in een andere gemeente te laten zien en verder te ontwikkelen. Op deze manier doet de medewerker niet alleen kennis en ervaring op voor de eigen functie, maar het houdt het werken bij de gemeente Boskoop ook nog eens interessant. pagina 10 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

11 Match! editie april 2010 Een verandering van processen het nieuwe werken Drie verschillende functies in acht jaar tijd Een functie bij een gemeente zocht hij niet specifiek. Maar Marco Kraan is dienstverlenend en heeft graag contact met andere mensen. De functie van medewerker Front Office bij de gemeente Boskoop sprak hem daarom erg aan en hij besloot te solliciteren. Inmiddels werkt Marco er acht jaar en is hij nu medewerker Communicatie. Bij de gemeente Boskoop is niets onmogelijk, tenzij het tegendeel bewezen is. Ben je nieuwsgierig aangelegd en wil je je ontwikkelen, dan word je in Boskoop geen strobreed in de weg gelegd. Het personeelsbeleid is er juist op gericht om medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. In 2002 ben ik begonnen als medewerker Front Office. Ik hield me onder meer bezig met het uitgeven van paspoorten, het ver - werken van verhuizingen en mensen te helpen die vragen hadden over producten en diensten van de gemeente. Op eigen verzoek en omdat die ruimte er was, ben ik me na een paar jaar gaan specialiseren in belastingen. Als mensen in Boskoop een aanslag ontvingen voor de WOZ, het rioolrecht of de hondenbelasting dan kwam die van mij. Daarvoor heb ik een aantal relevante opleidingen gevolgd. In 2008 viel het besluit om de belastingen extern onder te brengen in een samenwerkingsverband. Marco s functie hield daardoor eind 2009 op te bestaan. De gemeente stimuleerde hem door middel van een coachings- en loopbaantraject te ontdekken waar hij goed en minder goed in was en wat voor nieuwe baan hij wilde. Daaruit kwam naar voren dat ik makkelijk praat, taalgevoel heb, dienstverlenend ben en goed kan organiseren. De interne vacature van medewerker Commu - nicatie sloot daar perfect op aan. Ik had tot dan toe geen opleidingen in die richting gevolgd. Het was een echte nieuwe start voor mij, maar dat was tegelijkertijd ook de uit - daging. Inmiddels heb ik diverse cursussen gedaan en volg ik de opleiding tot communicatiemedewerker. Het is een ware ontdekkingstocht. Zo heb ik al samen met collega s een nieuwe website ontwikkeld, ben ik verantwoordelijk voor intranet, de gemeentegids en verschillende evenementen, zoals de gemeente - raadsverkiezingen afgelopen maart, de dodenherdeking op 4 mei en de aankomende landelijke verkiezingen. Door al die verschillende werkzaamheden ontwikkel ik mij nu heel breed. Als ik dat onder de knie heb, wil ik me waarschijnlijk gaan specialiseren. Sociale media en crisiscommunicatie spreken me erg aan. Werken bij de gemeente Boskoop bevalt mij tot nu toe heel goed. Het is een flexibele werkgever, waar veel mogelijk is als je zelf ook wilt. Ik kan thuiswerken als ik wil en ook makkelijk vrij nemen als het werk dat toe laat. Het is bovendien ook dichtbij waar ik woon. En drie totaal verschillende functies in krap acht jaar tijd, wie kan dat nou zeggen? Een nieuwe opleiding, de gemeente heeft al aan - gegeven mij te willen helpen Het is pas acht jaar geleden dat Willy Bontan bij de gemeente Boskoop begon, maar zo voelt het voor haar niet. Door haar functie als financieel administratief mede - werker kent ze iedereen binnen de organisatie en weet ze goed wie waar mee bezig is. Ook heeft ze al veel verschillende werk zaamhe - den gehad. Dat is het grote voor - deel van een kleine orga nisatie maar komt ook door de stappen die Willy zelf heeft gemaakt. Toen Willy in Boskoop begon als financieel administratief medewerkster had zij wel ervaring maar geen opleiding op dit vlak. In het begin hield Willy zich vooral bezig met het registreren en boeken van facturen. Snel na het behalen van het Praktijk Diploma Boekhouden is zij kassier geworden. Als kassier verricht je de contante en elektronische betalingen binnen de gemeente. Ook heeft zij nog een tijd gemeentebelastingen ingevorderd. Inmiddels gaat het meeste van haar tijd zitten in het beheren van de verzeke - ringsportefeuille, allerlei controle werk zaamheden, de jaarrekening en de begroting. Ik controleer andere producten, bijvoorbeeld of de leges conform de verordening zijn op - gelegd, of er door collega s op de juiste budgetten is geboekt en door hen juist is tijdgeschreven. Hiervoor heb ik onder andere de opleiding Besluit, Begroting en Verantwoor - ding (BBV) gevolgd. In de BBV is de regelgeving vastgelegd, waar we ons als gemeente aan moeten houden. Het leuke aan mijn functie vind ik dat ik contact heb met vrij - wel iedereen binnen de gemeente. Met mijn collega s neem ik regelmatig de werkprocessen door. Daardoor weet ik redelijk goed wie waar mee bezig is en wat er in de organisatie gebeurt. De gemeente Boskoop doet er veel aan om haar medewerkers te behouden. Zo kan iedere mede - werker een ontwikkelscan doen. Een ontwikkelscan helpt je na - denken over jouw ontwikkeling en daar actief mee aan de slag te gaan. Ook Willy heeft recent een ont - wikkelscan gedaan. Mijn eigen manager zei al dat ik een natuur - talent heb voor boekhouden. Het is leuk om te zien dat dit dan ook in de ontwikkelscan naar voren komt. Daaruit bleek ook dat ik het leuk vind om te leren, telkens nieuwe werkzaamheden te hebben en deze goed te kunnen. De volgende stap die ik wil zetten is om een HBOopleiding Financiële administratie te gaan volgen, voor de uitdaging en om mijzelf verder te ontwikkelen naar financieel adviseur. De gemeente heeft al aangegeven mij daarmee te willen helpen. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 11

12

13 Match! editie december april persoonlijke ontwikkeling mobiliteit Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Elke dienstverlenende orga ni - satie is gebaat bij een juri disch bewustzijn Juridisch bewustzijn bij mede - werkers van een gemeente kan de gemeenschap geld besparen. Ge - meenten laten nog veel liggen op dit terrein. Hiervoor zijn geen extra juristen nodig. Door het creëren van juridisch bewustzijn onder de medewerkers kunnen juridische situaties worden herkend waardoor kosten kunnen worden bespaard. Juridisch bewustzijn door Martha Pasterkamp NCOD Elke gemeente heeft wel een jurist in huis. Deze jurist houdt zich voornamelijk bezig met algemene bezwaarschriften. Als de gemeente iets groter is, kunnen er juristen zijn specifiek voor bijvoorbeeld bouw - vergunningen. Gaat de gemeente nog een paar stapjes verder, dan komen er meerdere gespecialiseerde juristen binnen voor bijvoorbeeld grondzaken. Uiteindelijk kan een juristenteam binnen een gemeente zodanig zijn dat deze zich in omvang kan meten met een volwaardig advocatenkantoor. Bij een bestuursorgaan spelen deze juristen een centrale rol. Men moet echter niet vergeten dat de ge - meente niet alleen een bestuursorgaan is, maar ook een be - drijf/organisatie met nog veel meer andere vakgebieden. Niet juristen Een gemeente heeft namelijk vele andere specialisten op het gebied van o.a. riolering, wegenonderhoud, stedenbouw en verkeer. Deze mensen verstaan hun vak. Maar is er ook besef dat deze niet-juristen ook te maken krijgen met juridische handelingen? Een rioleringspecialist behandelt weliswaar geen bezwaar - schriften maar geeft wel een onderhandse opdracht aan een aannemer om een verstopping op te lossen. Daarmee verricht hij namens de gemeente een privaatrechtelijke handeling. Hoewel de rioleringspecialist deze handeling wel vaker heeft gedaan, zal hij zich niet bewust zijn van de juridische status hiervan. Juridisch bewustzijn Bij een juridisch bewustzijn onder medewerkers hoeft de rioleringspecialist niet te weten welke juridische handelingen hij onderneemt. Met een juridisch bewustzijn kan de rioleringsspecialist wel een juridische situatie herkennen. Een herhaalde verstopping van het gemeenteriool vlak voor het plaatselijke cafetaria kan een mogelijkheid tot het verhalen van de kosten zijn. Een juridisch bewustzijn bij een opzichter kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de kosten van het vervangen van een boom verhaald kunnen worden op de aannemer die de boomwortels heeft beschadigd. Bij een juridisch bewustzijn leert de medewerker dus een juridische situatie te herkennen. Verhaalbare kosten Deze juridische situaties komen vaak voor bij herstel en onderhoud. De gemeente is niet alleen een bestuursorgaan, De gemeente maakt hierdoor jaarlijks hoge kosten. De vakspecialisten behandelen doorgaans de aanvraag en afhandeling. Met een juridisch bewustzijn onder deze specialisten, kan de aandacht worden gelegd op het verhalen van deze kosten. De specialist kan na herkenning van de juridische situatie een volwaardig jurist inschakelen om de kwestie te behandelen. De kosten kunnen vervolgens worden verhaald op de veroorzaker. Preventief optreden In het begin zal het juridisch bewustzijn zich voornamelijk uiten in verhaalbare kosten. Uiteindelijk zal er ook ruimte komen voor preventief optreden. Wanneer juridi - sche situaties eerder worden opgemerkt, kunnen de juristen maat - regelen nemen om mogelijke conflicten te voorkomen. Niet alleen de gemeenten maar elke dienstverlenende organisatie is ge - baat bij een juridisch bewustzijn. Gemeenten kunnen dit in goed overleg met hun (privaatrecht)juristen regelen. Als zij deze niet in huis hebben, kunnen zij NCOD bena - deren voor een gedetacheerde jurist ter plekke of een juridisch team op afroep middels onze juridische dienstverlening JZ plus. l maar ook een organisatie met nog veel meer andere vakgebieden. Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 13

14 in persona De ambtenaar aan het woord Match! editie april 2010 Kees-Jan de Vries, fotografie: Han Ontwerp Het kan allemaal in Almere Gemeente Almere blijft groeien en groeien. Een jonge stad waar je als ambtenaar veel ruimte krijgt voor innovatie en nieuwe technieken. Edu Simon (46) en Kees-Jan de Vries (37) werken beide als teamleider voor het Advies en Ingenieursbureau (AIB) van de gemeente en zijn op zoek naar nieuwe krachten om de afdeling te versterken. Wat doet een afdeling Advies en Ingenieursbureau (AIB) eigenlijk allemaal? Edu: We werken mee in de ontwikkeling van de allereerste plannen tot het begeleiden van de uiteindelijke realisatie en het beheer en onderhoud. In dat hele traject hebben we een adviserende rol én zijn we ingenieur. Vanaf structuur, bestemming, ontwerp en overdracht tot en met het onderhoud en de vervanging. Voor welke functies zijn jullie zoal op zoek naar nieuwe mensen? Kees-Jan Eigenlijk zijn we over de hele breedte van de afdeling op zoek naar mensen, dus de openstaande functies zijn behoorlijk divers. Van werken in de riolering tot aan het maken van de planning van de projecten. Neem maar een kijkje in de vacaturebank van GemeenteBanen.nl: daar staan alle functies omschreven! Wat is jullie eigen rol binnen deze afdeling? Kees-Jan: Ik ben teamleider bij het team werkvoorbereiding. Dit team verzorgt de voorbereiding van civieltechnische werken. Wij maken tekeningen, contracten en calculaties, we verzorgen de aanbestedingen en maken het gunningvoorstel zodat de aannemer aan de slag kan. Daarnaast adviseren wij op het gebied van kosten en contracten. Kort samengevat vindt hier de vertaling plaats van het ontwerp naar de praktijk. Het werk van dit team, zit heel dicht tegen de uitvoering aan. De uitdaging is om dit zo efficiënt en goed mogelijk te regelen zodat er buiten geen problemen ontstaan. Edu: Ook ik ben teamleider, maar dan van het team Waterhuishou - ding en Leidingen. Wij kunnen alles op gebied van riolering, grondwater, watergangen bouwrijp maken en doen de coördinatie over de ondergrondse infrastructuur. Ook verlenen we vergunningen op het gebied van kabels en leidingen aan nutsbedrijven die iets willen aanleggen, verleggen of verwijderen in de openbare ruimte. Hoe zijn jullie zelf op deze afde - ling komen te werken? Kees-Jan: Direct na mijn studie ben in 1993 bij de gemeente Almere begonnen als civieltechnisch tekenaar. Mijn vooropleiding is MTS civiele techniek en terwijl ik al hier werkte, kon ik doorstuderen aan de HTS en heb ik allerlei trainingen en cursussen gedaan. Langzamerhand groeide ik door naar een functie als vakgroepcoördinator en sinds 2007 ben ik teamleider. Ik heb altijd in hetzelfde team gewerkt, aan de voorbereiding van projecten en ik doe dit nog steeds met veel plezier. Edu: Sinds mijn studie aan de HTS heb ik alleen maar gewerkt in riole - ring en waterhuishouding. Nadat ik was afgestudeerd, ging ik meteen het bedrijfsleven in, want ik wilde niet bij de gemeente werken, omdat die als werkgever -onterecht trouwens- een suf imago had. Eerst werkte ik dus voor particuliere ingenieursbureaus. Dit lijkt een snelle wereld, maar eigenlijk zoals ik het heb ervaren werd je gewoon een productiemachine. Je maakt een klus af, die gaat van je bureau en vervolgens hoor je of zie je er nooit meer iets van. Want je dan moet door naar de volgende klus en productie leveren. Dat was het niet voor mij. Na een tijd heb ik er bewust voor gekozen om voor een gemeente te gaan werken en kreeg ik een baan bij gemeente Zwolle. Sinds zeven jaar werk ik nu voor Almere. En dat bevalt prima. Waarom maakte je dan de overstap van het snelle bedrijfsleven naar de lokale overheid? Edu: Het mooie aan het werken voor een ingenieursbureau bij een gemeente, is dat je het hele proces bewuster meemaakt. Vanaf het allereerste idee, het gevoel dat je iets wilt met de stad, via het ontwerpen en realiseren tot aan het slopen van gebouwen of veranderen van infrastructuur die niet meer functioneert. Wat je bedenkt, zie je aan de voorkant. Je ervaart hoe in de praktijk de gebruikers ofwel burgers erop reageren. Dat trekt mij aan. Buiten op straat zie je werk verrijzen en dat geeft mij veel energie. Het effect van je werk is dus heel zichtbaar. In de commerciële sector werkte ik aan een klein stukje van een project, maar hier bij de gemeente heb ik het totaalbeeld. Wat voor werkgever is gemeente Almere? Kees-Jan: Ik heb minder vergelij - kingsmateriaal als Edu, maar persoonlijk vind ik de gemeente Almere een fantastische werkgever. Almere is een mooie stad om voor te werken. Er gebeurt hier heel veel. Kijk alleen al naar de nieuwbouw, daar zijn grootse ideeën en plannen voor en daarnaast wordt er hard gewerkt om het beheer goed op orde te krijgen en te houden. In team werkvoorbereiding komen bijna alle projecten voorbij om uitgewerkt te worden. We zitten in de unieke positie dat we zelf kunnen kiezen welke projecten we intern voorbereiden, de leuke projecten en de projecten waar we onvoldoende capaciteit voor hebben besteden we uit. We hebben een raamover - eenkomst met drie ingenieurs - bureaus die veel projectvoorberei - ding voor ons doen. Alles waar we zelf de capaciteit niet voor hebben, besteden we uit. pagina 14 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

15 Match! editie april 2010 De ambtenaar aan het woord in persona Wat voor mensen werken er bij het AIB, is het uitsluitend een mannencultuur? Edu: In civiele techniek werken natuurlijk alleen maar stoere mannen, haha. Nee zonder gekheid, er werken hier inderdaad vooral mannen. Bijna alle werknemers hebben civiele techniek gestudeerd op MBO of HBO niveau. Je ziet het ook op de opleidingen, de studenten Civiele Techniek zijn bijna allemaal jongens. Waarom dat zo is weet ik niet. Maar vrouwen zijn van harte welkom, hoor! Civiele techneuten is een beroepsgroep waar altijd een tekort aan is bij gemeenten. Kees-Jan: Dat klopt, hoewel ik de laatste tijd wel een kanteling zie. Sinds onze vacatures zijn geplaatst, ontvang ik geregeld sollicitatie - brieven van kandidaten met een passend CV. In het verleden ont - Buiten op straat zie je werk verrijzen en dat geeft mij veel energie. vingen we soms helemaal niets, of een CV die totaal niet aansloot. Dat is nu aan het veranderen. we aan het werven. We hebben eerst de mensen die hier al rond liepen, een vaste baan aangeboden. Sommigen vonden dat interessant, anderen kozen ervoor om in de detachering te blijven werken. We gaan nu de markt op om te kijken of er nog andere mensen geïnte - resseerd zijn om hier te komen werken. Edu: Onze afdeling is ook groter geworden, omdat het beheer meer aandacht vraagt. En omdat Almere een relatief nieuwe stad is, stond dit nog niet echt op de agenda. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we niet meer in een kale polder aan het werken zijn, maar in een bewoonde omgeving, met bewoners en gebruikers van de openbare ruimte waarmee serieus rekening moet worden gehouden en mee moet worden samengewerkt. Dat doe je er niet even bij. Dat is een vak apart. Een belangrijke functie is beheeradviseur. We zoeken versterking in denkkracht over beheer. Eerst ben je bezig met bouwen, nu willen we ook dat het goed beheren en onderhouden. Hoe is het om voor zo n nieuwe stad als Almere te werken? Edu: Binnen de kaders die er zijn, krijg je ontzettend veel ruimte en word je uitgedaagd om aan de slag te gaan met boeiende projecten. Het gaat om zowel nieuwbouw- als beheerprojecten die vragen om creatieve maar doelmatige ontwerpen en oplossingen. Je krijgt opdrachten die van je eisen dat je anders moet denken en over je grenzen heen moet kijken. Op zo n moment verandert Almere voor mensen uit ons vakgebied in een virtuele proeftuin waarin we mogen experimenten en nieuwe dingen kunnen toepassen. En soms wordt die proeftuin werkelijkheid. Dat maakt het voor ons zo interessant om hier in Almere te werken. Welke kwaliteiten moet je in huis hebben om aan de slag te kunnen bij het AIB? Kees-Jan: Wij zoeken mensen die creatief, flexibel, enthousiast en gemotiveerd zijn. Het AIB is ingedeeld in een aantal vakteams met eigen expertise. Nu zijn we vooral op zoek naar mensen met kennis, die sterk zijn in hun vakgebied en dat op een hoger niveau kunnen brengen. Het is een plezierige werksfeer met veel ruimte voor creativiteit en waar je je energie in kwijt kunt. Edu: Naast vakkennis gaat het hier ook vooral om competenties. Je krijgt hier echt de gelegenheid om je te ontwikkelen en je ideeën te venti - leren. Je krijgt niet strak opgelegd wat je moet doen, maar mag je echt je eigen inbreng geven. l Edu Simon, Fotografie: Han Ontwerp Edu: Dat heeft vast met de crisis te maken. Mensen zijn op zoek naar een stukje zekerheid. Dit geldt vooral voor mensen die via een detacheringbureau op projectbasis werken en nu minder keuze hebben, die zoeken hun heil ergens anders. Als die markt inzakt, trekt de gemeente weer meer mensen aan. Ik ben best verbaasd over de hoeveelheid goede reacties die we binnen krijgen. Hoe komt het dat jullie afdeling zo aan het groeien is en veel nieuwe krachten nodig heeft? Kees-Jan: Onze formatie bestaat tot nu toe uit veel ingehuurde collega s en daarnaast besteden we behoorlijk wat werk uit. Het idee ontstond om meer mensen in vaste dienst te nemen. Dat is niet alleen een forse besparing op de perso - neelskosten, maar het borgt ook de vakkennis binnen het AIB. Dus zijn Wat is het AIB? Het Advies en Ingenieursbureau bestaat uit negen teams: - Groen Water en Natuur, voor het groen in de stad - Wegen & Constructies, voor het grijs, de stoffering van de stad - Waterhuishouding & Leidingen, voor het blauw in de stad en ondergrondse infrastructuur - Werkvoorbereiding, voor de verta ling van het ontwerp naar de uitvoering - Directievoering en Toezicht, be waakt de uitvoering - Afdeling Ondersteuning, voor de organisatie van de afdeling - Projectmanagement, voor de orga nisatie van het werk - Beheer, voor de organisatie van het beheer - Wijkregie, zijn de ogen en oren in de stad Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 15

16 Match! editie april 2010 tips & evenementen De Nationale Carrièrebeurs wederom een groot succes! Afgelopen 12 & 13 maart jaar vonden ruim bezoekers hun weg naar De Nationale Carrièrebeurs en mag er worden teruggekeken op twee succesvolle beursdagen! De opening op 12 maart werd dit jaar verzorgd door gastvrouw Nicolette van Dam en generaal Peter van Uhm, Commandant der Nederlandse strijdkrachten. Met een humoristische speech wenste hij de bezoekers veel succes en was de beurs officieel geopend. Het Nationaal Overheidscongres Parallel aan dertiende editie van De Nationale Carrièrebeurs vond Het Nationaal Overheidscongres plaats in de Amsterdam RAI. Aangezien de overheid een erg populaire werkge - ver is, was het geen verrassing dat veel bezoekers het programma van het Nationaal Overheidcongres wisten te waarderen. Vooral bij de workshops Werken aan een internationale carrière en Jong, ambitieus en onervaren; hoe start je bij de overheid puilden de zalen uit! Op de beurs - vloer van De Nationale Carrièrebeurs kon de bezoeker tevens kennis maken met diverse overheidsinstellingen waaronder de Rijksoverheid, ge - meente Amsterdam, Lingewaard, Den Haag, Haarlemmermeer, Mini s - terie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Luchtmacht. Volgend jaar vindt Het Nationaal Overheidscongres plaats op 11 & 12 maart 2011: - heids congres.nl. En zet voor dit jaar dinsdag 30 november en woensdag 1 december alvast in je agenda. Dan vindt weer de Nationale Carrière - beurs Overheid plaats. l Aanmelden Wil je Match! maandelijks in je mailbox ontvangen? Klik hier en schrijf je in op GemeenteBanen.nl. Colofon Contact Match! is een gratis, online krant die maandelijks verschijnt. Het is een zelfstandige uitgave naast de carrièresite GemeenteBanen.nl en de krant richt zich primair op banenzoekers binnen de lokale overheid. Redactie: Fotografie: Vormgeving: Advertentie acquisitie: Annelies Schilder, Maartje Hagar Treep Han Ontwerp Sjoerd Klinkenberg Peter de Wit, Livvy de Looijer, Jobsrepublic, of Naam Match! De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgever Jobsrepublic, onderdeel van Sdu Information Solutions Toermalijnstraat 8a, 1812 RL Alkmaar Telefoon Fax Advertentiemogelijkheden Plaats een opgemaakte (personeels-)advertentie, advertorial of banner in de Match!. Klik hier voor alle mogelijkheden, formaten en tarieven Verspreiding maandelijks via aan kandidaten met service van de overheid carrièresites van Jobsrepublic. En aan P&O-contacten in de publieke sector. Tevens online beschikbaar op de homepage van GemeenteBanen.nl. Overige mogelijkheden Adverteren in Match! kan al vanaf 395,-. Neem voor meer in for matie en de tarieven contact op met Peter de Wit of Livvy de Looijer via of Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 16

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance Randstad banking & insurance randstad.nl/banking-insurance Zoek jij een (nieuwe) uitdagende baan bij een bank of verzekeraar en wil jij echt werk maken van jouw talent? Kies dan voor een carrière bij Randstad

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

de techniek van cofely

de techniek van cofely de techniek van cofely wel eens van cofely gehoord? Bij Cofely gaat er een wereld voor je open. Monteurs, lassers, calculatoren, werkvoorbereiders, servicetechnici en andere specialisten werken samen aan

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Baan in Beeld Carrièrebeurs

Baan in Beeld Carrièrebeurs Baan in Beeld Carrièrebeurs Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Carrièrebeurs Midden-Nederland Arbeidsmarktregio s Amersfoort, Food Valley, Stedendriehoek,

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie Als header graag mijn logo met ernaast Rob Keehnen Werving & Selectie In oranje ernaast Passie voor vast en tijdelijk personeel Aan de onderzijd(fooder) een oranje balk op elke pagina met adres. HOME PAGINA

Nadere informatie

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014 Inhoudsopgave: Bereikt en bereid; Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. P. 3 Conclusie. P. 3 Inleiding. P. 4

Nadere informatie

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! bij stadion uitzenden 6 redenen om voor Stadion Uitzenden te kiezen 1. betrouwbaar 2. no nonsense 3. humor 4. deskundig

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. Driessen HRM

Mensen maken het verschil. Driessen HRM Mensen maken het verschil Driessen HRM Bas van Leeuwen Programma manager Onderzoek Thema s Publicaties HRM-advies en ondersteuning Actief in 3 domeinen Driessen: brengt mens en werk bij elkaar; zorgt via

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL Inhoudsopgave Contents... 1 AANMELDEN... 2 Welkom op onze site!... 2 Mijn Profiel... 3 Basis gegevens:... 3 Profiel

Nadere informatie

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Bureau Vlot! scoort bovengemiddeld Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Door: Marijke Vromans / Fotografie: Kees Winkelman Vorig jaar droegen 51 medewerkers van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Baan in Beeld Banenmarkt

Baan in Beeld Banenmarkt Baan in Beeld Banenmarkt Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Banenmarkt 2015 Arbeidsmarktregio Utrecht-Oost Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Soest,

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Baan in Beeld Banenmarkt

Baan in Beeld Banenmarkt Baan in Beeld Banenmarkt Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Banenmarkt 2015 Arbeidsmarktregio Utrecht-Oost Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Soest,

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Maakt jouw service het verschil?

Maakt jouw service het verschil? Maakt jouw service het verschil? De boeiende wereld van Hospitality Aansprekende projecten, afwisseling en uitdagende banen. Dat is in het kort wat je van Adecco Hospitality, Events & Promotions mag verwachten.

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie