Plannen ontwikkelen en concretiseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plannen ontwikkelen en concretiseren"

Transcriptie

1 VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand - weerman? Al gauw werd duidelijk dat... >> mobiliteit Van 15 tot en met 19 maart zijn ruim 1000 mensen van baan gewisseld tijdens de... >> nader bekeken Driessen HRM_Payroll, dé HRM-dienstverlener voor de overheid, onderwijs en... >> Plannen ontwikkelen en concretiseren Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een democratisch gekozen overheid en staat voor droge voeten en schoon water in het beheergebied wat globaal begrensd wordt in de vierhoek Gouda, Wassenaar, IJmuiden en Amsterdam. Een gebied met bijna ha en 1,3 miljoen inwoners en 35 gemeenten. De belangrijkste taken zijn: het zui - veren van rioolwater, het op hoogte brengen en houden van kaden en dijken, het beheren van het oppervlaktewater zodat dit niet op straat of in de tuin komt en het schoon maken en houden van al het zichtbare water in de sloten. Een procesleider bij Rijnland krijgt vanuit het beleid kaders mee om samen met andere overheden, eigenaren en belanghebbenden plan nen te ontwikkelen en te con creti seren. Een goed voorbeeld hiervan is het Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen en omstreken Schoon & Mooi. Dit is een uitvoe - ringsgericht plan welke vanuit o.a. een europees- en landelijk kader in een gebiedsproces met alle betrok - ken partijen ontwikkeld is en in december 2009 door het bestuur van Rijnland is vastgesteld. waarin alle betrokken partijen op het juiste moment de relevante informatie in kunnen brengen. In het Reeuwijkse plassengebied gaat het om twintig belangenpartijen, zoals de drie verenigingen van eigenaren, de gemeente Reeuwijk, provincie Zuid-Holland, Staatsbos - beheer, de visserijpool en regionale landbouw- en natuurorganisaties. Dit met het doel om een realistisch plan te maken waarbij draagvlak en zowel inhoudelijke- als financiële haalbaarheid meegewogen worden. Vanwege het grote belang voor Rijnland is met de andere betrokken overheden afgesproken dat Rijn - land voor de Reeuwijkse Plassen het gebiedsproces trekt. Het uitvoe - ringsplan Schoon & Mooi omvat een 30 tal projecten die in de komende 5 jaar in de uitvoering moeten komen... De procesleider is verantwoordelijk voor het leiden van het proces Lees verder op pagina 3 >> Marinus Bogaard, procesleider bij de afdeling Plannen & Projecten Het kan allemaal in Almere Vinden en binden medewerkers van groot belang Gemeente Almere blijft groeien en groeien. Een jonge stad waar je als ambtenaar veel ruimte krijgt voor innovatie en nieuwe technieken. Edu Simon en Kees-Jan de Vries werken beide als teamleider voor het Advies en Ingenieurs - bureau (AIB)... Lees volledige artikel op pagina 14 >> De gemeente Boskoop heeft zich onlangs aangesloten bij het regionale arbeidsmarktplatform Werkeninhetwesten.nl. Dit is een initiatief van verschillende ge - meenten in het westen van Ne - derland dat is ontstaan uit de behoefte om de krachten... Lees volledige artikel op pagina 10 >> Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 1

2

3 Match! editie april 2010 Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid nader bekeken >> Vervolg van pagina 1 Op dit moment zijn deze projecten begroot op een totaal van ongeveer 30 miljoen. Hiervan is door andere partijen (Rijk en provincie) on - geveer 50% bijdrage toegezegd. Eén van de grotere projecten is het verbeteren en aanleggen van in totaal 20 km natuurvriendelijke oe vers in het Plas sengebied. Voor de uitwer - king hiervan heeft Rijnland projectleiders bij de afdeling Plannen en Projecten. Het verta - len van een plan naar een ontwerp Een projectleider van de afdeling Plannen & Projecten is binnen Rijnland verantwoordelijk voor het vertalen van een plan naar een ontwerp. Volgens het projectmatig werken, zijn dit de definitiefase en ontwerpfase. Het gaat om velerlei soorten projecten. Bijvoorbeeld kadeverbeteringen, gemalen, overname van onderhoud van watersystemen, uitwerking van inrich - tingsmaatregelen, enz. Deze projecten worden van procesleider naar de projectleider overgedragen of komen rechtstreeks van de afdeling Beleid (als de plannen al concreet genoeg zijn). Voor het hierboven genoemde pro - ject aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo s) in de Reeuwijkse Plassen is de projectleider geheel verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen, de plaatsbepaling, de afspraken met de eigenaren om zo uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp van de oevers. Een nvo is een oever met een flauw profiel die voor het grootste gedeelte onder water staat tot ongeveer een halve meter. Het is de bedoeling dat op dit natte profiel watervegetatie goed gaat groeien waardoor de ecologische water - kwaliteit kan verbeteren. De projectleider zorgt ervoor dat de verschillende belangenorganisaties op de hoogte gehouden worden en dat hun advies wordt ingewonnen waar nodig. Doordat de oevers op eigendom van (merendeel) particu - lieren worden aangelegd, is het van belang dat afspraken over in stand - houding en onderhoud goed vastgelegd worden. Ook zorgt de projectleider ervoor dat alle wettelijke eisen zoals de Flora & Fauna wet en de Waterwet gevolgd worden. Voor dit project zal merendeel van het werk door externen uitgevoerd worden. Dit betekent dat de projectleider een uitvraag maakt die op de markt wordt gezet (aanbeste - ding). Na de gunning stuurt de projectleider het Adviesbureau aan, zodat het werk binnen de gevraagde tijd, geld en kwaliteit opgeleverd wordt. Met de ambtelijk opdrachtgever, in dit geval de projectmanager, wordt minimaal 1 keer per maand de voortgang besproken. Nadat het definitief ontwerp gereed is, wordt bij de Verenigde Ver - gadering van Rijnland krediet aangevraagd voor de uitvoering. De bestuurlijke afstemming om te komen tot het krediet voorstel gebeurt door de projectleider Willy van der Hulst, projectleider bij de afdeling Plannen & Projecten tijdens het portefeuillehouderoverleg (over leg met verantwoordelijke Hoogheemraad). Nadat het krediet is verkregen, wordt de verantwoordelijkheid van het project (voor het maken van het bestek en de uitvoering) overgedragen naar de projectleider van de afdeling Bouwzaken. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 3

4 nader bekeken Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid Match! editie april 2010 LANCERING JOBBOARD DRIESSENJOBS Unieke vacaturesite voor de publieke sector van medewerkers betrof, heeft payroll zich ontwikkeld tot een brede dienstverlening binnen Driessen, waarbij goed werkgeverschap een belangrijk thema is. In onze ogen dient goed werkgeverschap verder te reiken dan alleen de periode van het tijdelijke dienstverband, het heeft ook betrekking op juist de periode daarna. Voor veel payrollkrachten is het dienstverband via Driessen een tijdelijke situatie, een stap in hun loopbaan. Wij helpen hen met DriessenJobs nu verder bij het maken van een volgende stap, aldus directeur Jeroen Driessen. Een unieke ontmoe tingsplek voor werkgevers uit de non-profit sector en kandidaten Driessen HRM_Payroll, dé HRMdienstverlener voor de overheid, onderwijs en zorg & welzijn, lanceerde begin april de jobboard DriessenJobs. Een online platform waar organisaties uit de publieke sector en kandidaten elkaar kunnen vinden op de markt van vraag en aanbod van vacatures. DriessenJobs is een uitgebreide CVen vacaturebank op internet, specifiek gericht op de sectoren overheid, onderwijs en zorg & welzijn. Op deze nieuwe site worden werkge - vers uit de publieke sector en kandidaten in staat gesteld elkaar te ontmoeten. - Kandidaten wordt de mogelijk - heid geboden gratis hun CV op te zetten. Ook kunnen ze binnen de website actief op zoek gaan naar passende vacatures. - Organisaties in de publieke sector krijgen de mogelijkheid om ongelimiteerd al hun vacatures op te plaatsen. Ook kunnen zij in de geplaatste CV s zoeken naar geschikte kandidaten met ervaring binnen de publieke sector. Samenwerking tussen GemeenteBanen.nl en DriessenJobs Kandidaten die hun CV op Ge - meentebanen.nl hebben ge plaatst, kunnen binnenkort ook hun CV eenvoudig doorplaatsen naar DriessenJobs.nl. Zo kunnen zij zichzelf presenteren aan overheids - organisaties en maken zij nog meer kans op een carrière binnen de overheidssector. Brede inzet Alle opdrachtgevers van Driessen kunnen gratis gebruik maken van DriessenJobs. Kandidaten bestaan, naast de (voormalige) payrollkrachten van Driessen ook uit andere geïnteresseerden in een functie binnen de publieke sector. Op deze manier ontstaat een unieke ontmoetingsplek voor werkgevers uit de non-profit sector en kandida - ten, waarvan de meesten met kennis van en ervaring in deze sector. Goed werkgeverschap DriessenJobs is ontstaan vanuit de payroll-dienstverlening van Drie ssen. Waar payroll in de beginjaren nog met name het verlonen Matchen zonder tussenkomst van Driessen Bij het tot stand brengen van een goede match via de website speelt Dries - sen geen actieve rol; zij zorgen er zonder tussenkomst enkel en alleen voor dat via de website kandidaten en werkgevers elkaar makkelijk, goed en snel kunnen vinden. Driessen houdt zich verder niet bezig met werving & selectie, maar biedt met DriessenJobs een extra service naar organisaties in de pu - blieke sector. Benieuwd naar DriessenJobs? Neem eens een kijkje op Jouw verhaal in Match!? Wil jij ook graag redactioneel bijdragen aan Match! en je ambities en loopbaanervaringen delen met werkzoekenden en P&O-ers binnen gemeentelijk Nederland? Of ben je bezig met een interessant project bij een gemeente? Wij zijn altijd op zoek naar boeiende verhalen, waarbij we ervaren ambtenaren en afgestudeerde HBO- of WO-ers aan het woord laten. Meld je nu aan via en misschien staat jouw verhaal wel in de volgende editie van Match!. pagina 4 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

5 Match! editie april 2010 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland mobiliteit Ruim 1000 mensen wisselen voor één dag van baan Week van de Mobiliteit Inspiratie Netwerken Kennisdeling John Seetsen, Voorzitter IGOM en Masja Janssen-Lacroix, Projectcoördinator IGOM Van 15 tot en met 19 maart zijn ruim 1000 mensen van baan gewisseld tijdens de tweede editie van de Week van de Mobiliteit. Spe - ciaal voor dit bijzondere evenement openden 70 aangesloten or - ganisaties van de Zuid-Limburgse mobiliteitsnetwerken IGOM en LIFT, hun deuren. Deelnemers kregen op deze manier de unieke kans om bij deze organisaties een kijkje in de keuken te nemen. IGOM is een groot samenwer - kingsverband tussen 34 overheids - organisaties en Start People, met Mobiliteitsbevordering van eigen medewerkers als centrale doelstelling. Diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben geleid tot het inzicht dat mobiliteit meer is dan vacaturevervulling alleen. Mobiliteit is in de visie van het IGOM geen doel op zich, maar een middel om loopbanen en persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. Mobiliteit behelst in dit verband een scala aan diensten en producten dat ingezet kan worden in het kader van in-, door- en uitstroom in brede zin, waarbij voorop staat dat de individuele medewerker primair zelf verantwoording draagt voor de vormgeving en keuzes m.b.t. de eigen loopbaan. Naast de inzet van een breed productenpakket op het gebied van mobiliteitsbevordering, zet IGOM de inzet van de Week van de Mobiliteit in om op een laagdrempelige manier te werken aan het thema Mobiliteit. Er is geen twijfel mogelijk dat in de huidige veranderende en in de toekomst krappere arbeidsmarkt employabele en flexibele mede - werkers belangrijk zijn voor orga - nisaties en bedrijven. Het feit dat mobiliteit hierbij een belangrijke rol speelt, wordt door menig professional onderstreept. De, door IGOM en Lift, ontwikkelde Week van de Mobiliteit is een goed voorbeeld van een laagdrempelig en praktisch instrument. Tijdens de Week van de Mobiliteit krijgen medewerkers van aangesloten organisaties de moge - lijkheid aangeboden om een dag van baan te wisselen en in de keuken van die andere organisatie te kijken. De samenwerking tussen Lift en IGOM is essentieel in dit project. Door de mobiliteitsnet - werken samen te pakken is er een grote diversiteit in het aanbod van plekken. De sectoren overheid, onderwijs, zorg, industrie en dienst - Mobiliteit is een middel om loopbanen en persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. verlening worden door de grote werkgevers in Zuid-Limburg in de samenwerking vertegenwoordigd. Op 15 maart werd de tweede editie van de Week van de Mobiliteit officieel geopend tijdens een manifestatie in het Gouvernement in Maastricht. Deze manifestatie, die geheel in het teken stond van ontwikkelingen op de Limburgse arbeidsmarkt, werd bijgewoond door circa honderd bestuurders van deelnemende organisaties. In de dagen daarna ontstond er een enorme dynamiek op de Limburgse arbeidsmarkt. Zoals gezegd wisselden ruim 1000 mensen van baan met als doel om zowel werkgevers als medewerkers te laten ervaren dat mobiliteit in een organisatie noodzakelijk is. Dit om kennis en kunde te bevorderen en om mede - werkers nog breder inzetbaar te maken. Door één dag van werkplek te veranderen doen medewerkers nieuwe ervaringen op, vergroten zij hun netwerk en worden zij zich bewuster van hun eigen functioneren. Ook organisaties pro - fiteren van deze 'kruisbestuiving'. Hun eigen medewerkers komen met extra bagage terug op hun werkplek en zij krijgen bovendien de kans om zichzelf als werkgever te presenteren. De organisatie van de Week van de Mobiliteit is omvangrijk. De Week van de Mobiliteit maakt zo veel energie los, dat alleen al is de moeite waard. Het initiatief opent nieuwe werelden. We merken dat we op alle niveaus mensen hebben geraakt. Er wisselden medewerkers van alle functieniveaus; van gemeentesecretaris tot afdelingsmanager tot baliemedewerker. Op vrijdag 19 maart werd de Week van de Mobiliteit met een eindmanifestatie afgesloten. Een feestelijke en informatieve ochtend waarbij circa 180 contactpersonen en deelnemers uitgebreid hun ervaringen uitwis - selden. Het succes van deze tweede editie van de Week van de Mobiliteit vraagt om een vervolg en dus kijkt de organisatie al vooruit naar 2011! Uiteindelijk gaat het om de effecten op de langere termijn. Mobiliteit is niet een doel op zich, maar een middel voor flexibilisering van het individu en de organisatie. De ver - wevenheid met Talentmanagement is sterk aanwezig. Om het succes van de Week van de Mobiliteit te borgen, zoekt IGOM met haar contractpartners aansluiting bij be - staande instrumenten. De gezamenlijke ont wikkeling en aanpak van (regio nale) loopbaanpaden, het inzetten van EVC s, het werken aan des kundigheidsbevordering en het bevorderen van de zelfredzaamheid van medewerkers is een werkwijze die past bij het samenwerkingsverband IGOM. Consistent en consequent de samenwerking op het gebied van employability opzoeken en realiseren. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 5

6

7 editie november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! april 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht Tot op de dag van vandaag nog erg veel uitdagingen! Automonteur, banketbakker of toch brandweerman? Al gauw werd duidelijk dat mijn werk "iets met computers" zou moeten zijn. Overigens ben ik daarnaast ook nog brandweerman geworden! Na de MAVO heb ik de MBO oplei - ding Technische Informatica ge - daan. Hoewel deze opleiding meer aandacht besteedde aan het maken en programmeren van software, sprak de beheerkant mij meer aan. Dat werd nog eens versterkt doordat ik tegen het einde van mijn opleiding ging werken bij de afdeling systeembeheerder van de school. Werken met ICT-net - werken en het beheren van veel softwarepakketten naast elkaar, zag ik destijds als een uitdaging! Nadat ik mijn diploma had gehaald, ging ik werken bij een eenmanszaak waar ik systeembeheer uitvoerde voor verschillende klanten. Bijna twee jaar werk ik bij het serviceteam van het ISZF als incidentmanager. We hebben zeven Léon van der Meij, Beheerder ICT bij ICT Samenwerkingsverband Zuidwest-Fryslân gemeenten als klant. Goede ICTdienstverlening wordt voor hen steeds belangrijker. Veel werk van het serviceteam zit in het behandelen van gebruikersvragen en storingen. Met mijn collega's bepaal ik dan de prioriteit van deze meldingen, pak deze zelf aan waar mogelijk en bewaak de afhandeling. In mijn werk heb ik veel contact met onze klanten. Het leuke is dat zij ook mijn collega's zijn. Bijna niemand heeft dagelijks zoveel collega's aan de telefoon als ik! Bovendien zorgt dat persoonlijke contact ervoor dat collega's geen nummer worden. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind! Naast deze klantenkant is er bij het ISZF ook volop ruimte om met techniek bezig te zijn. Ik word betrokken bij nieuwe projecten en probeer daarin te adviseren. Bovendien kan ik bezig zijn met het eerdergenoemde netwerk- en applicatiebeheer. Toen ik ging werken bij het ISZF bete - kende dat voor mij ook direct het begin van een studietraject. Ik kreeg de mogelijkheid om MCSA\ MCSE certificaten te halen. Daarnaast was het voor mij de eerste keer om aan zo een groot netwerk te werken. Dit biedt tot op de dag van vandaag nog erg veel uitdagingen! Ik word betrokken bij nieuwe projecten en probeer daarin te adviseren. Bij het ISZF zit ik in een team met een stel leuke collega's. Alle collega's zijn zich ervan bewust dat ze meewerken aan een ISZF dat als voorbeeld wordt gezien voor andere samenwerkingsverbanden in Nederland en zijn daar behoorlijk trots op! Werken in een gemeenschappelijke regeling als het ISZF maakt van mij een ambtenaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld werktijden erg flexibel zijn in te delen. l Alles draait om mensen en innovatie Bijna vijf jaar ben ik vanuit verschillende rollen betrokken bij de samenwerking tussen aanvankelijk zes en nu zeven gemeenten in Fryslân. Vroeger wilde ik timmerman en brandweerman worden, net zoals mijn vader. Na een opleiding MBO technische informatica, gevolgd door HBO bedrijfskundige informatica raakte ik meer geïnteresseerd in het management van bedrijfsprocessen en business process re engineering. Mijn stages bij Atos Origin/ KPN datacenter en Afvalsturing Friesland hebben mede mijn huidige keuze bepaald. Momenteel ondersteun ik met mijn collega het informatie management van onze gemeenten. We helpen hen bij het vertalen van hun ambities en doelstellingen naar concrete plannen op het terrein van informatievoorziening en ICT. Het leuke van mijn baan is dat alles draait om mensen en innovatie. De medewerkers in de gemeenten help André de Lange, Senior Adviseur ICT bij ICT Samenwerkingsverband Zuidwest-Fryslân We zijn in staat om groot te denken in de veelal kleine organisaties. ik om hun werk eenvoudiger te maken. Ik adviseer over de toepas - singsmogelijkheden van ICT op een manier dat die optimaal aansluiten bij de doelstellingen van hun orga - nisaties. Daarbij probeer ik ook de gevolgen van de veranderingen die daardoor ontstaan in kaart te brengen, zodat zij die zelf kunnen managen. Door mijn werk heb ik een behoorlijk inzicht in de gemeentelijke processen. Uiteindelijk brengt mij dat in contact met de meer dan 700 collega's in alle orga - nisatielagen. Door de ICT-samenwerking zijn we in staat om groot te denken in de veelal kleine orga - nisaties. Door te werken bij het ISZF heb ik de mogelijkheid gekregen om mij op uiteenlopende terreinen te ontplooien. In mijn werk heb ik ruimte en stimulans om mijn eigen ideeën te verwezenlijken met fijne collega's. Elke dag ervaar ik uitdagingen door de dynamiek die het samenwerken en de ontwikkeling daarvan met zich mee brengen. Mijn rol heeft dan ook veel voordelen. Zo praat ik met iedereen binnen de orga - nisaties, ongeremd door hiërarchie. Daarnaast help ik de collega's van de verschillende gemeenten om elkaar te vinden en hun kennis te verrijken door kennisnetwerken te ontwikkelen. Doordat ik werk voor een gemeenschappelijke regeling ben ik ambtenaar geworden. Dat brengt prettige arbeidsvoorwaarden met zich mee. Persoonlijke ontplooiing wordt vanuit alle hoeken van het bedrijf gestimuleerd. Daardoor vul ik mijn werktijden praktisch in en werk ik op eigentijdse wijze, soms thuis, soms bij de klant, op tijden wanneer dat nodig of handig is. Bij het ISZF is het 'nieuwe werken' in een bedrijfs matige omgeving dichtbij. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 7

8

9 Match! editie april 2010 Een gemeente uitgelicht gemeente in focus HUGO VAN BRAKEL VAN YACHT KIJKT TERUG OP WABO-PROJECT BIJ GEMEENTE RHEDEN Het was echt pionieren Na twee keer uitstel is de kogel door de kerk: de Wabo komt. De Wet, die voor burgers en bedrijven een eind moet maken aan lange vergunningsprocedures, tegenstrij - dige bepalingen en stapels papierwerk, dwingt gemeenten tot veranderen. Hugo van Brakel (senior Interim-Professional bij Yacht) begeleidde de gemeente Rheden anderhalf jaar lang bij de implementatie. Er komt veel bij de Wabo kijken. Per 1 juli 2010 hebben burgers en bedrijven met één loket te maken voor alle vergunningen die met de fysieke leefomgeving te maken hebben. In plaats van losse vergunningen voor bouwen, wonen, mo - numenten, ruimte, natuur & milieu hoeven zij dan nog maar één vergunning aan te vragen: de omge - vingsvergunning. De voordelen voor de aanvrager zijn vooral voor bedrij ven groot. Waar zij nu nog voor relatief eenvoudige projecten soms tien losse vergunningen moeten aanvragen, hebben zij straks nog maar die ene omgevingsvergunning nodig. Bovendien mogen de voor schriften die in de vergunning staan, niet langer tegenstrij - digheden bevatten. En: de gemeente krijgt te maken met kortere afhandelingstermijnen. Anders organiseren Behalve een betere dienstverlening levert de Wabo naar schatting van VROM een besparing van tientallen miljoenen euro s op voor burgers en bedrijven. Voorwaarde is wel dat gemeenten hun zaakjes op orde hebben. En dat is makkelijker ge - zegd dan gedaan. Alleen al over de cultuurverandering, juridische, or - ganisatorische en ICT-gevolgen kunnen boeken worden volgeschre - ven. Er komt veel bij de Wabo kijken, stelt Hugo van Brakel, die anderhalf jaar lang interim - uitvoe - rend projectleider Wabo bij de gemeente Rheden was. De mede - werkers van de gemeente moeten er o.a. voor gaan zorgen dat alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen zijn afgehandeld. Het werk zal anders georganiseerd moeten worden en er wordt meer samenge - werkt. Daarnaast ontstaan andere rollen binnen de organisatie die ingevuld worden. Een voorbeeld hiervan is de casemanager. Werkprocessen beschrijven Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, besteedde de gemeente Rheden veel aandacht aan het beschrijven van alle werkprocessen die nodig zijn om de Wabo goed uit te voeren. We zijn met kleine clubjes aan de slag gegaan en hebben workshops georganiseerd. Daarbij besteden we met name aandacht aan de voorkant van het proces. Hier ligt het zwaar - tepunt. De toetsingskaders veranderen namelijk niet. De winst is aan de voorkant van het proces te halen. Praktische inzichten Het beschrijven van werkprocessen leverde een karrenvracht aan praktische inzichten op. Hugo noemt een voorbeeld: Straks moeten alle ge - meenten het Omgevingsloket On - line (OLO) ingericht hebben. Alle aanvragen wil Rheden, digitaal of niet, in dit OLO ingebracht hebben, zodat er een gelijk vertrekpunt ontstaat in het proces. Je kunt je voorstellen dat bedrijven die nu hun bouwtekeningen op A0-formaat nog schriftelijk indienen, dit straks digitaal doen. Dan heb je extra ICTcapaciteit nodig om deze bestanden in te kunnen lezen en op een goede manier te kunnen raadplegen. Als Interim-Professional heeft Hugo inmiddels de overstap gemaakt naar een andere opdrachtgever. Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn Rhedense periode. Het Waboproject is een geweldige ervaring. Ik zal niet snel een project tegenkomen waaraan zóveel verschillende deel - aspecten kleven. Daar komt bij dat de Wabo voor iedereen nieuw was, dus ook voor mij. Ik was door Yacht weliswaar volledig opgeleid voor de Wabo en kon gelukkig terugvallen op ervaring van mijn collega s aldaar, toch was het vooral pionieren. Wabo-proof 1 juli Dan moet de gemeente Rheden Wabo-proof zijn. Met een kleine slag om de arm, want de mi - nister heeft als voorwaarde gesteld dat het door VROM ontwikkelde Omgevingsloket Online technisch in orde moet zijn. Maar volgt medio mei een go van de minister, dan is de Wabo dagelijkse realiteit. Rheden is er klaar voor, is Hugo van mening. Natuurlijk zal niet alles vanaf het begin perfect lopen, omdat je in theorie nu eenmaal niet alles kunt voorzien. Maar de gemeente is goed voorbereid. Het is mooi dat ik daaraan een steentje heb kunnen bijdragen. Toen ik anderhalf jaar geleden begon, was de implementatie van de Wabo stil komen te staan door het uitstel van de wet, aldus Hugo, die de trein weer rijdende wist te krijgen. Door goed inzichtelijk te maken wat de Wabo nu écht voor het dagelijks werk betekent, ging het onderwerp meer en meer leven. Als ik zie hoe betrokken de medewerkers van de gemeente Rheden zijn bij de Wabo, dan geeft mij dat een goed gevoel. Zij zijn degene die het straks moeten doen. Klant centraal Hugo zal zijn oude opdrachtgever blijven volgen, al is het op een af - stand. Werken bij de gemeente Rheden was voor mij een zeer inte - ressante periode. Inhoudelijk na - tuurlijk, maar ook qua cultuur. Ik heb vroeger bij andere gemeenten gewerkt en de cultuur is veranderd. Gemeenten werken steeds bedrijfsmatiger en resultaatgerichter en dat spreekt me aan. In Rheden geldt: afspraak is afspraak en daar wordt ook naar gehandeld. Je ziet het terug in de ambitie van de dienstverle - ning richting de burger. Rheden wil de klant centraal stellen en werkt daar op allerlei fronten keihard aan. De Wabo is daar een mooi voorbeeld van. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 9

10 het nieuwe werken Een verandering van processen Match! editie april 2010 BOSKOOP: ZONDER HEN KUNNEN WIJ DE KLUS NIET KLAREN Vinden en binden mede - werkers van groot belang Willy Bontan en Marco Kraan De gemeente Boskoop heeft zich onlangs aangesloten bij het regionale arbeidsmarktplatform Werkeninhetwesten.nl. Dit is een initiatief van verschillende ge - meenten in het westen van Nederland dat is ontstaan uit de behoefte om de krachten regionaal te bundelen op het gebied van P&O. Het is slechts één van de middelen die Boskoop inzet om medewerkers te vinden en te behouden. Werken in Boskoop betekent meewerken aan ambities Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft Boskoop ambities geformuleerd, die zij de komende jaren wil realiseren. Er komen woningen bij op 50 verschillende locaties. Als groot boomkwekerijgebied en zogenaamde Greenport wil Boskoop het internationaal marktleiderschap behouden en versterken. En de inzet is ook om iedere Boskoper deel te laten nemen aan de samenleving. Om deze en andere ambities te kunnen realiseren, is het van groot belang om goede medewerkers te vinden en te behouden. Zonder hen kan Boskoop deze klus niet klaren. De gemeente investeert dan ook veel in het vinden en binden van medewerkers. Deelname aan Werkeninhetwesten.nl is daar een voorbeeld van. Een kleine gemeente heeft veel voordelen De gemeente Boskoop is een kleine gemeente aan de rand van het Groene Hart. Wereldwijd is de naamsbekendheid weliswaar groot door de sierteelt, maar als werkge - ver is Boskoop te klein om een grote naamsbekendheid te hebben. Wer keninhetwesten.nl is een ma - nier om potentiële werknemers te trekken en te laten zien wat het werken bij de gemeente inhoudt. Boskoop is een kleine gemeente, maar dat betekent niet dat het niet interessant is om er te werken. Integendeel, werken in Boskoop betekent meewerken aan ambities. Dat kan in een diversiteit aan functies van bijvoorbeeld gastvrouw, medewerker buitenruimte of klantmanager tot adviseur, projectleider of manager. Boskoop telt zo n 100 medewerkers. Die kleinschaligheid heeft veel voordelen. Niet alleen ben je verzekerd van een breed scala aan werkzaamheden, maar ook van korte lijnen naar het bestuur. Je zit vaak direct bij de wethouder of burgemeester aan tafel. Door de beperkte omvang, vind je boven - dien gemakkelijk de samenwerking met collega s en zie je snel resultaat van je eigen inspanningen. Veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling In Boskoop is er veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De gemeente biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Naast een breed aanbod aan opleidingen en cursussen, kunnen medewerkers door middel van een jaarlijks terugkerend persoonlijk ontwikkel - gesprek, een ontwikkelscan of een assessment nadenken over de eigen ontwikkeling. De gemeente biedt medewerkers ook de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van een andere gemeente. Boskoop is één van de initiatiefnemers voor het opzetten van een regionale flexgroep. Hierdoor krijgen medewer - kers de kans tijdelijk hun talenten in een andere gemeente te laten zien en verder te ontwikkelen. Op deze manier doet de medewerker niet alleen kennis en ervaring op voor de eigen functie, maar het houdt het werken bij de gemeente Boskoop ook nog eens interessant. pagina 10 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

11 Match! editie april 2010 Een verandering van processen het nieuwe werken Drie verschillende functies in acht jaar tijd Een functie bij een gemeente zocht hij niet specifiek. Maar Marco Kraan is dienstverlenend en heeft graag contact met andere mensen. De functie van medewerker Front Office bij de gemeente Boskoop sprak hem daarom erg aan en hij besloot te solliciteren. Inmiddels werkt Marco er acht jaar en is hij nu medewerker Communicatie. Bij de gemeente Boskoop is niets onmogelijk, tenzij het tegendeel bewezen is. Ben je nieuwsgierig aangelegd en wil je je ontwikkelen, dan word je in Boskoop geen strobreed in de weg gelegd. Het personeelsbeleid is er juist op gericht om medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. In 2002 ben ik begonnen als medewerker Front Office. Ik hield me onder meer bezig met het uitgeven van paspoorten, het ver - werken van verhuizingen en mensen te helpen die vragen hadden over producten en diensten van de gemeente. Op eigen verzoek en omdat die ruimte er was, ben ik me na een paar jaar gaan specialiseren in belastingen. Als mensen in Boskoop een aanslag ontvingen voor de WOZ, het rioolrecht of de hondenbelasting dan kwam die van mij. Daarvoor heb ik een aantal relevante opleidingen gevolgd. In 2008 viel het besluit om de belastingen extern onder te brengen in een samenwerkingsverband. Marco s functie hield daardoor eind 2009 op te bestaan. De gemeente stimuleerde hem door middel van een coachings- en loopbaantraject te ontdekken waar hij goed en minder goed in was en wat voor nieuwe baan hij wilde. Daaruit kwam naar voren dat ik makkelijk praat, taalgevoel heb, dienstverlenend ben en goed kan organiseren. De interne vacature van medewerker Commu - nicatie sloot daar perfect op aan. Ik had tot dan toe geen opleidingen in die richting gevolgd. Het was een echte nieuwe start voor mij, maar dat was tegelijkertijd ook de uit - daging. Inmiddels heb ik diverse cursussen gedaan en volg ik de opleiding tot communicatiemedewerker. Het is een ware ontdekkingstocht. Zo heb ik al samen met collega s een nieuwe website ontwikkeld, ben ik verantwoordelijk voor intranet, de gemeentegids en verschillende evenementen, zoals de gemeente - raadsverkiezingen afgelopen maart, de dodenherdeking op 4 mei en de aankomende landelijke verkiezingen. Door al die verschillende werkzaamheden ontwikkel ik mij nu heel breed. Als ik dat onder de knie heb, wil ik me waarschijnlijk gaan specialiseren. Sociale media en crisiscommunicatie spreken me erg aan. Werken bij de gemeente Boskoop bevalt mij tot nu toe heel goed. Het is een flexibele werkgever, waar veel mogelijk is als je zelf ook wilt. Ik kan thuiswerken als ik wil en ook makkelijk vrij nemen als het werk dat toe laat. Het is bovendien ook dichtbij waar ik woon. En drie totaal verschillende functies in krap acht jaar tijd, wie kan dat nou zeggen? Een nieuwe opleiding, de gemeente heeft al aan - gegeven mij te willen helpen Het is pas acht jaar geleden dat Willy Bontan bij de gemeente Boskoop begon, maar zo voelt het voor haar niet. Door haar functie als financieel administratief mede - werker kent ze iedereen binnen de organisatie en weet ze goed wie waar mee bezig is. Ook heeft ze al veel verschillende werk zaamhe - den gehad. Dat is het grote voor - deel van een kleine orga nisatie maar komt ook door de stappen die Willy zelf heeft gemaakt. Toen Willy in Boskoop begon als financieel administratief medewerkster had zij wel ervaring maar geen opleiding op dit vlak. In het begin hield Willy zich vooral bezig met het registreren en boeken van facturen. Snel na het behalen van het Praktijk Diploma Boekhouden is zij kassier geworden. Als kassier verricht je de contante en elektronische betalingen binnen de gemeente. Ook heeft zij nog een tijd gemeentebelastingen ingevorderd. Inmiddels gaat het meeste van haar tijd zitten in het beheren van de verzeke - ringsportefeuille, allerlei controle werk zaamheden, de jaarrekening en de begroting. Ik controleer andere producten, bijvoorbeeld of de leges conform de verordening zijn op - gelegd, of er door collega s op de juiste budgetten is geboekt en door hen juist is tijdgeschreven. Hiervoor heb ik onder andere de opleiding Besluit, Begroting en Verantwoor - ding (BBV) gevolgd. In de BBV is de regelgeving vastgelegd, waar we ons als gemeente aan moeten houden. Het leuke aan mijn functie vind ik dat ik contact heb met vrij - wel iedereen binnen de gemeente. Met mijn collega s neem ik regelmatig de werkprocessen door. Daardoor weet ik redelijk goed wie waar mee bezig is en wat er in de organisatie gebeurt. De gemeente Boskoop doet er veel aan om haar medewerkers te behouden. Zo kan iedere mede - werker een ontwikkelscan doen. Een ontwikkelscan helpt je na - denken over jouw ontwikkeling en daar actief mee aan de slag te gaan. Ook Willy heeft recent een ont - wikkelscan gedaan. Mijn eigen manager zei al dat ik een natuur - talent heb voor boekhouden. Het is leuk om te zien dat dit dan ook in de ontwikkelscan naar voren komt. Daaruit bleek ook dat ik het leuk vind om te leren, telkens nieuwe werkzaamheden te hebben en deze goed te kunnen. De volgende stap die ik wil zetten is om een HBOopleiding Financiële administratie te gaan volgen, voor de uitdaging en om mijzelf verder te ontwikkelen naar financieel adviseur. De gemeente heeft al aangegeven mij daarmee te willen helpen. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 11

12

13 Match! editie december april persoonlijke ontwikkeling mobiliteit Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Elke dienstverlenende orga ni - satie is gebaat bij een juri disch bewustzijn Juridisch bewustzijn bij mede - werkers van een gemeente kan de gemeenschap geld besparen. Ge - meenten laten nog veel liggen op dit terrein. Hiervoor zijn geen extra juristen nodig. Door het creëren van juridisch bewustzijn onder de medewerkers kunnen juridische situaties worden herkend waardoor kosten kunnen worden bespaard. Juridisch bewustzijn door Martha Pasterkamp NCOD Elke gemeente heeft wel een jurist in huis. Deze jurist houdt zich voornamelijk bezig met algemene bezwaarschriften. Als de gemeente iets groter is, kunnen er juristen zijn specifiek voor bijvoorbeeld bouw - vergunningen. Gaat de gemeente nog een paar stapjes verder, dan komen er meerdere gespecialiseerde juristen binnen voor bijvoorbeeld grondzaken. Uiteindelijk kan een juristenteam binnen een gemeente zodanig zijn dat deze zich in omvang kan meten met een volwaardig advocatenkantoor. Bij een bestuursorgaan spelen deze juristen een centrale rol. Men moet echter niet vergeten dat de ge - meente niet alleen een bestuursorgaan is, maar ook een be - drijf/organisatie met nog veel meer andere vakgebieden. Niet juristen Een gemeente heeft namelijk vele andere specialisten op het gebied van o.a. riolering, wegenonderhoud, stedenbouw en verkeer. Deze mensen verstaan hun vak. Maar is er ook besef dat deze niet-juristen ook te maken krijgen met juridische handelingen? Een rioleringspecialist behandelt weliswaar geen bezwaar - schriften maar geeft wel een onderhandse opdracht aan een aannemer om een verstopping op te lossen. Daarmee verricht hij namens de gemeente een privaatrechtelijke handeling. Hoewel de rioleringspecialist deze handeling wel vaker heeft gedaan, zal hij zich niet bewust zijn van de juridische status hiervan. Juridisch bewustzijn Bij een juridisch bewustzijn onder medewerkers hoeft de rioleringspecialist niet te weten welke juridische handelingen hij onderneemt. Met een juridisch bewustzijn kan de rioleringsspecialist wel een juridische situatie herkennen. Een herhaalde verstopping van het gemeenteriool vlak voor het plaatselijke cafetaria kan een mogelijkheid tot het verhalen van de kosten zijn. Een juridisch bewustzijn bij een opzichter kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de kosten van het vervangen van een boom verhaald kunnen worden op de aannemer die de boomwortels heeft beschadigd. Bij een juridisch bewustzijn leert de medewerker dus een juridische situatie te herkennen. Verhaalbare kosten Deze juridische situaties komen vaak voor bij herstel en onderhoud. De gemeente is niet alleen een bestuursorgaan, De gemeente maakt hierdoor jaarlijks hoge kosten. De vakspecialisten behandelen doorgaans de aanvraag en afhandeling. Met een juridisch bewustzijn onder deze specialisten, kan de aandacht worden gelegd op het verhalen van deze kosten. De specialist kan na herkenning van de juridische situatie een volwaardig jurist inschakelen om de kwestie te behandelen. De kosten kunnen vervolgens worden verhaald op de veroorzaker. Preventief optreden In het begin zal het juridisch bewustzijn zich voornamelijk uiten in verhaalbare kosten. Uiteindelijk zal er ook ruimte komen voor preventief optreden. Wanneer juridi - sche situaties eerder worden opgemerkt, kunnen de juristen maat - regelen nemen om mogelijke conflicten te voorkomen. Niet alleen de gemeenten maar elke dienstverlenende organisatie is ge - baat bij een juridisch bewustzijn. Gemeenten kunnen dit in goed overleg met hun (privaatrecht)juristen regelen. Als zij deze niet in huis hebben, kunnen zij NCOD bena - deren voor een gedetacheerde jurist ter plekke of een juridisch team op afroep middels onze juridische dienstverlening JZ plus. l maar ook een organisatie met nog veel meer andere vakgebieden. Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 13

14 in persona De ambtenaar aan het woord Match! editie april 2010 Kees-Jan de Vries, fotografie: Han Ontwerp Het kan allemaal in Almere Gemeente Almere blijft groeien en groeien. Een jonge stad waar je als ambtenaar veel ruimte krijgt voor innovatie en nieuwe technieken. Edu Simon (46) en Kees-Jan de Vries (37) werken beide als teamleider voor het Advies en Ingenieursbureau (AIB) van de gemeente en zijn op zoek naar nieuwe krachten om de afdeling te versterken. Wat doet een afdeling Advies en Ingenieursbureau (AIB) eigenlijk allemaal? Edu: We werken mee in de ontwikkeling van de allereerste plannen tot het begeleiden van de uiteindelijke realisatie en het beheer en onderhoud. In dat hele traject hebben we een adviserende rol én zijn we ingenieur. Vanaf structuur, bestemming, ontwerp en overdracht tot en met het onderhoud en de vervanging. Voor welke functies zijn jullie zoal op zoek naar nieuwe mensen? Kees-Jan Eigenlijk zijn we over de hele breedte van de afdeling op zoek naar mensen, dus de openstaande functies zijn behoorlijk divers. Van werken in de riolering tot aan het maken van de planning van de projecten. Neem maar een kijkje in de vacaturebank van GemeenteBanen.nl: daar staan alle functies omschreven! Wat is jullie eigen rol binnen deze afdeling? Kees-Jan: Ik ben teamleider bij het team werkvoorbereiding. Dit team verzorgt de voorbereiding van civieltechnische werken. Wij maken tekeningen, contracten en calculaties, we verzorgen de aanbestedingen en maken het gunningvoorstel zodat de aannemer aan de slag kan. Daarnaast adviseren wij op het gebied van kosten en contracten. Kort samengevat vindt hier de vertaling plaats van het ontwerp naar de praktijk. Het werk van dit team, zit heel dicht tegen de uitvoering aan. De uitdaging is om dit zo efficiënt en goed mogelijk te regelen zodat er buiten geen problemen ontstaan. Edu: Ook ik ben teamleider, maar dan van het team Waterhuishou - ding en Leidingen. Wij kunnen alles op gebied van riolering, grondwater, watergangen bouwrijp maken en doen de coördinatie over de ondergrondse infrastructuur. Ook verlenen we vergunningen op het gebied van kabels en leidingen aan nutsbedrijven die iets willen aanleggen, verleggen of verwijderen in de openbare ruimte. Hoe zijn jullie zelf op deze afde - ling komen te werken? Kees-Jan: Direct na mijn studie ben in 1993 bij de gemeente Almere begonnen als civieltechnisch tekenaar. Mijn vooropleiding is MTS civiele techniek en terwijl ik al hier werkte, kon ik doorstuderen aan de HTS en heb ik allerlei trainingen en cursussen gedaan. Langzamerhand groeide ik door naar een functie als vakgroepcoördinator en sinds 2007 ben ik teamleider. Ik heb altijd in hetzelfde team gewerkt, aan de voorbereiding van projecten en ik doe dit nog steeds met veel plezier. Edu: Sinds mijn studie aan de HTS heb ik alleen maar gewerkt in riole - ring en waterhuishouding. Nadat ik was afgestudeerd, ging ik meteen het bedrijfsleven in, want ik wilde niet bij de gemeente werken, omdat die als werkgever -onterecht trouwens- een suf imago had. Eerst werkte ik dus voor particuliere ingenieursbureaus. Dit lijkt een snelle wereld, maar eigenlijk zoals ik het heb ervaren werd je gewoon een productiemachine. Je maakt een klus af, die gaat van je bureau en vervolgens hoor je of zie je er nooit meer iets van. Want je dan moet door naar de volgende klus en productie leveren. Dat was het niet voor mij. Na een tijd heb ik er bewust voor gekozen om voor een gemeente te gaan werken en kreeg ik een baan bij gemeente Zwolle. Sinds zeven jaar werk ik nu voor Almere. En dat bevalt prima. Waarom maakte je dan de overstap van het snelle bedrijfsleven naar de lokale overheid? Edu: Het mooie aan het werken voor een ingenieursbureau bij een gemeente, is dat je het hele proces bewuster meemaakt. Vanaf het allereerste idee, het gevoel dat je iets wilt met de stad, via het ontwerpen en realiseren tot aan het slopen van gebouwen of veranderen van infrastructuur die niet meer functioneert. Wat je bedenkt, zie je aan de voorkant. Je ervaart hoe in de praktijk de gebruikers ofwel burgers erop reageren. Dat trekt mij aan. Buiten op straat zie je werk verrijzen en dat geeft mij veel energie. Het effect van je werk is dus heel zichtbaar. In de commerciële sector werkte ik aan een klein stukje van een project, maar hier bij de gemeente heb ik het totaalbeeld. Wat voor werkgever is gemeente Almere? Kees-Jan: Ik heb minder vergelij - kingsmateriaal als Edu, maar persoonlijk vind ik de gemeente Almere een fantastische werkgever. Almere is een mooie stad om voor te werken. Er gebeurt hier heel veel. Kijk alleen al naar de nieuwbouw, daar zijn grootse ideeën en plannen voor en daarnaast wordt er hard gewerkt om het beheer goed op orde te krijgen en te houden. In team werkvoorbereiding komen bijna alle projecten voorbij om uitgewerkt te worden. We zitten in de unieke positie dat we zelf kunnen kiezen welke projecten we intern voorbereiden, de leuke projecten en de projecten waar we onvoldoende capaciteit voor hebben besteden we uit. We hebben een raamover - eenkomst met drie ingenieurs - bureaus die veel projectvoorberei - ding voor ons doen. Alles waar we zelf de capaciteit niet voor hebben, besteden we uit. pagina 14 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

15 Match! editie april 2010 De ambtenaar aan het woord in persona Wat voor mensen werken er bij het AIB, is het uitsluitend een mannencultuur? Edu: In civiele techniek werken natuurlijk alleen maar stoere mannen, haha. Nee zonder gekheid, er werken hier inderdaad vooral mannen. Bijna alle werknemers hebben civiele techniek gestudeerd op MBO of HBO niveau. Je ziet het ook op de opleidingen, de studenten Civiele Techniek zijn bijna allemaal jongens. Waarom dat zo is weet ik niet. Maar vrouwen zijn van harte welkom, hoor! Civiele techneuten is een beroepsgroep waar altijd een tekort aan is bij gemeenten. Kees-Jan: Dat klopt, hoewel ik de laatste tijd wel een kanteling zie. Sinds onze vacatures zijn geplaatst, ontvang ik geregeld sollicitatie - brieven van kandidaten met een passend CV. In het verleden ont - Buiten op straat zie je werk verrijzen en dat geeft mij veel energie. vingen we soms helemaal niets, of een CV die totaal niet aansloot. Dat is nu aan het veranderen. we aan het werven. We hebben eerst de mensen die hier al rond liepen, een vaste baan aangeboden. Sommigen vonden dat interessant, anderen kozen ervoor om in de detachering te blijven werken. We gaan nu de markt op om te kijken of er nog andere mensen geïnte - resseerd zijn om hier te komen werken. Edu: Onze afdeling is ook groter geworden, omdat het beheer meer aandacht vraagt. En omdat Almere een relatief nieuwe stad is, stond dit nog niet echt op de agenda. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we niet meer in een kale polder aan het werken zijn, maar in een bewoonde omgeving, met bewoners en gebruikers van de openbare ruimte waarmee serieus rekening moet worden gehouden en mee moet worden samengewerkt. Dat doe je er niet even bij. Dat is een vak apart. Een belangrijke functie is beheeradviseur. We zoeken versterking in denkkracht over beheer. Eerst ben je bezig met bouwen, nu willen we ook dat het goed beheren en onderhouden. Hoe is het om voor zo n nieuwe stad als Almere te werken? Edu: Binnen de kaders die er zijn, krijg je ontzettend veel ruimte en word je uitgedaagd om aan de slag te gaan met boeiende projecten. Het gaat om zowel nieuwbouw- als beheerprojecten die vragen om creatieve maar doelmatige ontwerpen en oplossingen. Je krijgt opdrachten die van je eisen dat je anders moet denken en over je grenzen heen moet kijken. Op zo n moment verandert Almere voor mensen uit ons vakgebied in een virtuele proeftuin waarin we mogen experimenten en nieuwe dingen kunnen toepassen. En soms wordt die proeftuin werkelijkheid. Dat maakt het voor ons zo interessant om hier in Almere te werken. Welke kwaliteiten moet je in huis hebben om aan de slag te kunnen bij het AIB? Kees-Jan: Wij zoeken mensen die creatief, flexibel, enthousiast en gemotiveerd zijn. Het AIB is ingedeeld in een aantal vakteams met eigen expertise. Nu zijn we vooral op zoek naar mensen met kennis, die sterk zijn in hun vakgebied en dat op een hoger niveau kunnen brengen. Het is een plezierige werksfeer met veel ruimte voor creativiteit en waar je je energie in kwijt kunt. Edu: Naast vakkennis gaat het hier ook vooral om competenties. Je krijgt hier echt de gelegenheid om je te ontwikkelen en je ideeën te venti - leren. Je krijgt niet strak opgelegd wat je moet doen, maar mag je echt je eigen inbreng geven. l Edu Simon, Fotografie: Han Ontwerp Edu: Dat heeft vast met de crisis te maken. Mensen zijn op zoek naar een stukje zekerheid. Dit geldt vooral voor mensen die via een detacheringbureau op projectbasis werken en nu minder keuze hebben, die zoeken hun heil ergens anders. Als die markt inzakt, trekt de gemeente weer meer mensen aan. Ik ben best verbaasd over de hoeveelheid goede reacties die we binnen krijgen. Hoe komt het dat jullie afdeling zo aan het groeien is en veel nieuwe krachten nodig heeft? Kees-Jan: Onze formatie bestaat tot nu toe uit veel ingehuurde collega s en daarnaast besteden we behoorlijk wat werk uit. Het idee ontstond om meer mensen in vaste dienst te nemen. Dat is niet alleen een forse besparing op de perso - neelskosten, maar het borgt ook de vakkennis binnen het AIB. Dus zijn Wat is het AIB? Het Advies en Ingenieursbureau bestaat uit negen teams: - Groen Water en Natuur, voor het groen in de stad - Wegen & Constructies, voor het grijs, de stoffering van de stad - Waterhuishouding & Leidingen, voor het blauw in de stad en ondergrondse infrastructuur - Werkvoorbereiding, voor de verta ling van het ontwerp naar de uitvoering - Directievoering en Toezicht, be waakt de uitvoering - Afdeling Ondersteuning, voor de organisatie van de afdeling - Projectmanagement, voor de orga nisatie van het werk - Beheer, voor de organisatie van het beheer - Wijkregie, zijn de ogen en oren in de stad Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 15

16 Match! editie april 2010 tips & evenementen De Nationale Carrièrebeurs wederom een groot succes! Afgelopen 12 & 13 maart jaar vonden ruim bezoekers hun weg naar De Nationale Carrièrebeurs en mag er worden teruggekeken op twee succesvolle beursdagen! De opening op 12 maart werd dit jaar verzorgd door gastvrouw Nicolette van Dam en generaal Peter van Uhm, Commandant der Nederlandse strijdkrachten. Met een humoristische speech wenste hij de bezoekers veel succes en was de beurs officieel geopend. Het Nationaal Overheidscongres Parallel aan dertiende editie van De Nationale Carrièrebeurs vond Het Nationaal Overheidscongres plaats in de Amsterdam RAI. Aangezien de overheid een erg populaire werkge - ver is, was het geen verrassing dat veel bezoekers het programma van het Nationaal Overheidcongres wisten te waarderen. Vooral bij de workshops Werken aan een internationale carrière en Jong, ambitieus en onervaren; hoe start je bij de overheid puilden de zalen uit! Op de beurs - vloer van De Nationale Carrièrebeurs kon de bezoeker tevens kennis maken met diverse overheidsinstellingen waaronder de Rijksoverheid, ge - meente Amsterdam, Lingewaard, Den Haag, Haarlemmermeer, Mini s - terie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Luchtmacht. Volgend jaar vindt Het Nationaal Overheidscongres plaats op 11 & 12 maart 2011: - heids congres.nl. En zet voor dit jaar dinsdag 30 november en woensdag 1 december alvast in je agenda. Dan vindt weer de Nationale Carrière - beurs Overheid plaats. l Aanmelden Wil je Match! maandelijks in je mailbox ontvangen? Klik hier en schrijf je in op GemeenteBanen.nl. Colofon Contact Match! is een gratis, online krant die maandelijks verschijnt. Het is een zelfstandige uitgave naast de carrièresite GemeenteBanen.nl en de krant richt zich primair op banenzoekers binnen de lokale overheid. Redactie: Fotografie: Vormgeving: Advertentie acquisitie: Annelies Schilder, Maartje Hagar Treep Han Ontwerp Sjoerd Klinkenberg Peter de Wit, Livvy de Looijer, Jobsrepublic, of Naam Match! De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgever Jobsrepublic, onderdeel van Sdu Information Solutions Toermalijnstraat 8a, 1812 RL Alkmaar Telefoon Fax Advertentiemogelijkheden Plaats een opgemaakte (personeels-)advertentie, advertorial of banner in de Match!. Klik hier voor alle mogelijkheden, formaten en tarieven Verspreiding maandelijks via aan kandidaten met service van de overheid carrièresites van Jobsrepublic. En aan P&O-contacten in de publieke sector. Tevens online beschikbaar op de homepage van GemeenteBanen.nl. Overige mogelijkheden Adverteren in Match! kan al vanaf 395,-. Neem voor meer in for matie en de tarieven contact op met Peter de Wit of Livvy de Looijer via of Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 16

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

d e k r a n t d i e w e r k t

d e k r a n t d i e w e r k t NR.8 week 17, jaargang 3, 2009 www.regiowerk.nl d e k r a n t d i e w e r k t Dichter bij ondernemers Re-integratie Financiën in de regio Reverti Arbo & Re-integratie Reverti de beste oplossing voor u

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) Open data: van ideaal tot realiteit Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) NCG KNAW Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission 55 Open Data

Nadere informatie