ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen."

Transcriptie

1 Datum: 21 mei 2013 Auteur: K7 werkgroep Argus Arjan Theil Dwang- en Drangbegrippen binnen de instellingen van het Expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie Deze notitie is opgesteld door de werkgroep Dwang en Drang K7 bestaande uit: Alice Broersma (Accare) Arien Storm (Accare) Alies Heerma (De Bascule) Ber van der Stegen (De Bascule) Arjan Theil (Curium-LUMC) Daniëlle Blom (De Jutters) Dorothe Ernste (De Jutters) Bram Hochstenbach (Karakter) Erna de Bruin (Karakter) Tineke de Vos (Karakter) Mini Hulscher (Triversum) Coby Witte (Triversum) Wouter van der Does (Yulius) Esther Bakx (Yulius) 1. Inleiding In januari 2012 heeft de werkgroep het terugdringen dwang en drang van de K7 een beleidsnotitie aan de raden van bestuur van de 7 categorale kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen aangeboden. De samenwerking in de werkgroep en de uitdagingen die er op het vlak van toepassingen van dwang en drang liggen zijn uitgebreider gebleken. Een van de uitdagingen is te komen tot een gemeenschappelijk begrippenkader om hiermee onderling zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. Het begrippenkader uit de volwassenenpsychiatrie heeft een plaats gekregen in de ARGUS registratiesystematiek. De terminologie en beschrijvingen blijken echter niet één op één toepasbaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In april 2011 had de werkgroep hierover al overleg met GGZ Nederland en geconstateerd werd dat een specificatie voor minderjarigen op zijn plaats is. Een eerste afkadering van begrippen werd al beschreven in bijlage 2 van de beleidsnotitie het terugdringen dwang en drang. Onderstaand begrippenkader is een consensus van de K7-instellingen waarvan wij hopen dat zowel andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen, als ook jeugdzorginstellingen gebruik kunnen maken en waar nodig opbouwende aanpassingen kunnen leveren. In november 2012 is een eerste afstemming met drie andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen geweest, de bemerkingen uit dit overleg zijn meegenomen in het begrippenkader. 1

2 2. Uitgangspunten De K7-leden zien in het eenduidig verzamelen, kunnen toetsen en transparant kenbaar maken naar externe partijen een voorwaarde om kinder- en jeugdpsychiatrie op een maatschappelijk aanvaardbare wijze te kunnen uitvoeren. De K7 vindt dat dit niet alleen voor de (wettelijk verplichte) melding van binnen de wet BOPZ toegepaste vormen van dwang geldt, maar juist ook voor de vormen van beperkingen toegepast binnen de WGBO kaders. Ook hier willen de instellingen hun eigen handelen verbeteren waarbij een goede registratie een belangrijke stap is. Het verschil met de volwassenenpsychiatrie ligt erin dat minderjarigen ook in normale omstandigheden beperkt kunnen worden in hun handelen om gevaar te voorkomen. De zorgprofessional neemt taken van ouders over, omdat de jongere onder zijn/haar hoede valt. Ook in het kader van goed hulpverlenerschap kan voor het voorkomen van gevaar het kort toepassen van een beperking nodig is. Een duidelijk voorbeeld is het vasthouden van een kind van acht als deze een weg over wil steken of aan tafel uit boosheid met spullen gooit. Deze split second interventies worden niet geregistreerd binnen ARGUS. Overigens kan het wel zo zijn dat ook het korte verzet van een jongere moet leiden tot het opstarten van een BOPZ procedure, dan wel een nieuwe overeenkomst hoe een behandeling vorm gegeven kan worden binnen het vrijwillige kader. In alle situaties is het streven geen dwang waar mogelijk, wel het leveren van begrenzende begeleiding in het kader van de normale ontwikkeling als nodig. 3. Kern begrippen Dwang en drang: Dit is de breedste term voor interventies door personeel van de instelling om het gedrag van een patiënt te beïnvloeden al dan niet ter voorkoming van gevaar of ernstig nadeel. Als het gaat om vrijheid van een kind of jongere kun je deze vrijheid vanuit twee perspectieven bekijken: De vrijheid om zelf te kunnen bepalen zonder daarin door anderen te worden belemmerd (=negatieve vrijheid). De nadruk ligt dan op het zelfbeschikkingsrecht. De vrijheid om je eigen leven actief vorm te geven waarbij iemand inzicht heeft in en greep heeft op de situatie waarin hij zich bevindt (positieve vrijheid). De nadruk ligt dan op de zelfontplooiing. Drang is een vorm van ingrijpen waarbij wordt geprobeerd de jongere tot een bepaald gedrag te bewegen waartoe hij niet uit zichzelf overgaat. Bij de toepassing van drang is het perspectief van de positieve vrijheid nadrukkelijk aanwezig. De jongere heeft nog wel de gelegenheid om zich hieraan te onttrekken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de afhankelijkheidsrelatie tussen een kind/jongere en de hulpverlener en de ongelijke machtsverhouding tussen hen beiden. Het gaat er steeds om of een kind/jongere nog een reële keuzemogelijkheid wordt geboden. Behandelaren dienen zich steeds af te vragen of hun dranginterventie bijdraagt aan de zelfontplooiing of het afwenden van gevaar. Zo niet, dan mag de interventie ook niet worden toegepast. Dwang wordt omschreven als het dwingen van de patiënt om iets te ondergaan met de intentie om gevaar af te wenden of om een noodsituatie te overbruggen, hetzij een wilsonbekwame patiënt onder verzet te behandelen om ernstig nadeel voor de patiënt zelf te voorkomen. De patiënt heeft geen keuze meer (Berghmans, 1998). Bij dwang is dan ook sprake van afwezigheid van instemming (Kaltiala Heino, et al. 2000) en/of van verzet van de patiënt en/of van zijn vertegenwoordiger. Het 2

3 is een inbreuk op de vrijheid van de jongere en gaat in tegen het zelfbeschikkingsrecht (negatieve vrijheid). Het toepassen van dwang moet in altijd ARGUS worden geregistreerd. Dwangtoepassing mag niet zomaar, de beslissing daartoe is gebonden aan wettelijke regels zoals omschreven in de BOPZ. Deze regels zijn voor kinderen jonger dan 12 anders. De BOPZ is daar niet op van toepassing, de Wet inzake de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) wel. In het omschrijven van de behandeling tegen de wil van de patiënt in spelen ouders of familieleden een belangrijke rol. Middelen en Maatregelen: De term middelen en maatregelen staat in de wet BOPZ en verwijst naar de middelen of maatregelen die onder dwang toegepast kunnen worden ter overbrugging van noodsituaties, maar wordt ook meer in het algemeen gebruikt voor de maatregelen die als dwangbehandeling kunnen worden ingezet. Dit betekent dat bij alle patiënten die zijn opgenomen met een BOPZ-titel toegepaste vormen van dwang moeten voldoen aan de wettelijke regels en criteria die daarvoor gelden. Ook patiënten die (nog) niet met een BOPZ-maatregel zijn opgenomen moet bij dwangtoepassing een BOPZ-procedure worden gestart (bij acute dwangtoepassing een IBS-procedure). De dwangtoepassing moet worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Alleen als de toegepaste interventie akkoord is, zoals het geval kan zijn bij kinderen onder 12 jaar waar ouders toestemming geven, mag zonder het opstarten van een BOPZ maatregel de dwang worden ingezet. Van belang is dat het in alle gevallen moet gaan om het toepassen van dwang om gevaar te voorkomen. Vrijheidsbeperkende interventies: Naast de gebruikelijke middelen en maatregelen (fixatie, afzondering, separatie, dwangmedicatie en gedwongen vocht en voeding) moeten in Argus ook vrijheidsbeperkende interventies worden geregistreerd. Vrijheidsbeperkende interventies zijn bedoeld om het gedrag van de patiënt te begrenzen en in te perken. Vrijheidsbeperkende interventies kunnen ook onderdeel zijn van dwangbehandeling. Hierbij gaat om het kunnen controleren en hanteren van het actuele gedrag en bescherming en veiligheid bieden aan de patiënt (Bowers, et al 2006). Kenmerkend is dat de patiënt: 1. in fysieke en ruimtelijke zin wordt beperkt in zijn keuze- en bewegingsmogelijkheden. 2. de interventies al of niet onder dwang kan ondergaan, of er zelf om kan vragen (op eigen verzoek). 3. niet zonder tussenkomst van anderen de interventies kan opheffen. In ARGUS moeten bepaalde vrijheidsbeperkende interventies worden geregistreerd; de meeste ongeacht of ze al of niet onder dwang zijn toegepast. Opvoeding versus dwang en drang: Dwang en drang mogen alleen worden ingezet als behandelinstrument en niet als beheersinstrument. Het accent ligt steeds op het voorkomen van crisissituaties en niet op de controle daarvan. De toepassing van dwang en drang moet daarom ook steeds binnen de behandelcontext worden gezien. Welke factoren veroorzaken het gedrag dat uiteindelijk leidt tot de beslissing om dwang toe te passen en hoe krijgt dit een plek binnen de behandeling? In dit kader is de discussie of er sprake is van een opvoedkundige maatregel of een dwangmaatregel dan ook niet relevant. Natuurlijk heeft een behandelaar een opvoedkundige taak en daarbij kunnen grenzen worden gesteld, waarbij streng zijn mag, maar dit mag nooit uitmonden in dwangtoepassing. In de behandeling gaat het immers om een kind of jongere met psychiatrische problemen in zijn hele opvoedkundige context. Er zal altijd een wisselwerking bestaan tussen het psychiatrische probleem en de opvoeding die past bij dit kind of deze jongere. Voorkomen moet worden dat de incidenten 3

4 waarbij dwang en drang moet worden toegepast geïsoleerd komen te staan van de behandeling en dat het uiteindelijke behandeldoel en het perspectief uit het oog wordt verloren. Vanwege bovenstaande is binnen de K7 besloten het begrip pedagogische maatregel niet meer te gebruiken. 4. Specifieke begrippen te registreren middels ARGUS systematiek Separatie: Het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt, in een speciaal daarvoor bestemde en door onze minister als separeerverblijf goedgekeurde afzonderlijke ruimte. De ruimtes die tot de separeer worden gerekend betreffen ook de voorruimtes zoals de natte gedeelten van het separatieblok. Het begrip insluiten houdt in dat de patiënt de ruimte niet zelfstandig mag en kan verlaten vanwege een mechanisch of fysiek beletsel. Separatie kan onderdeel zijn van dwangbehandeling, middelen en maatregelen in noodsituaties of op eigen verzoek (akkoord). Separatie moet altijd in ARGUS worden geregistreerd, indien de separatie op eigen verzoek of akkoord is hoeft er geen melding aan de inspectie worden gedaan. Verblijf in een open separeerruimte (deur niet op slot) is geen separatie en hoeft niet te worden geregistreerd, mits ook de deur van de voorruimte niet is afgesloten. Volgens de richtlijn De Wet Bopz en pedagogische maatregelen in de KJP van 1999 moet separatie van jeugdigen tussen 12 en 18 jaar altijd begeleid plaatsvinden. De begeleiding kan eruit bestaan dat een hulpverlener vlak achter de deur staat. Separatie van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in de richtlijn afgeraden. Afzondering: Het insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde en volgens wettelijk bepaalde normen ingerichte éénpersoonskamer. Het begrip insluiten houdt in dat de patiënt de ruimte niet zelfstandig mag en kan verlaten vanwege een mechanisch of fysiek beletsel. Volgens de richtlijn De Wet Bopz en pedagogische maatregelen in de KJP van 1999 moet afzondering van kinderen jonger dan 12 jaar altijd begeleid plaatsvinden. De begeleiding kan eruit bestaan dat een hulpverlener vlak achter de deur staat. Fixatie: Het inperken van de mogelijkheid van bewegen van het lichaam van de patiënt. Dit kan zijn ten eerste zijn door gebruik te maken van mechanische middelen of ten tweede door het fysiek inperken van de patiënt door een hulpverlener. Mechanische fixatie. Binnen de K7 is al enige jaren afstand gedaan van hulpmiddelen om patiënten te fixeren. Mocht er zich een uitzonderlijke situatie gaan voordoen dan zal deze vorm van fixatie alleen na goedkeuring door de eerste geneeskundige en met directe melding aan de inspectie worden toegepast. Fysieke fixaties. Bij de fysieke fixaties kan een onderscheid gemaakt worden tussen een fixatie gebruik makend van specifieke technieken of fixaties zonder gebruik te maken van deze specifieke technieken. Onder fixatie in dit begrippenkader valt niet de split second beslissing om een acuut gevaar te voorkomen bij een patiënt, denk aan het vasthouden van een kind die een weg over wil steken of met iets wil gooien. Indien na dit eerste ingrijpen vervolgens een uitgebreidere bewegingsbeperking nodig is, dient er wel geregistreerd te worden. Onder fixatie in dit begrippenkader valt ook niet het aan de hand meenemen of een duwtje in de goede richting geven, zoals je dat normaal bij kinderen doet, als het kind zich hieraan maar redelijkerwijs aan kan onttrekken. 4

5 Verplicht verblijf in een individuele ruimte zonder dat patiënt deze kan verlaten: Het plaatsen van een minderjarige in een individuele ruimte waarbij de patiënt fysiek en door de directe aanwezigheid van een hulpverlener, bijvoorbeeld achter de deur, wordt belemmerd uit deze ruimte te komen. De ruimte zelf is geen separeerruimte of wettelijke afzonderingsruimte, dan moet immers separatie c.q. afzondering geregistreerd worden In ARGUS wordt apart geregistreerd of het verblijf in de individuele ruimte de eigen kamer of een andere ruimte betreft. Dwangmedicatie: Het onder verzet van patiënt toedienen van medicatie om gevaar te voorkomen. Het gevaar kan acuut of langerdurend zijn. In de registraties moet dwangmedicatie altijd geregistreerd worden, ook als er sprake is van een gelijktijdige toepassing van een andere dwangtoepassing. Dwangmedicatie kan in het kader zijn van een noodsituatie of in het kader staan van een dwangbehandeling. De onvrijwillige toediening van medicatie mag ter overbrugging van een noodsituatie nooit langer dan 7 dagen worden toegepast. Als dwangmedicatie langer nodig is, dan kan de behandelaar beslissen om de medicatie als dwangbehandeling toe te passen, mist voldaan is aan de daarbij behorende voorwaarden. Orale medicatie aangeboden onder dwang of als opgedrongen keus ( zelf pil slikken of anders injectie toegediend krijgen ) geldt als dwangmedicatie en moet gemeld worden aan de inspectie, maar wordt niet in ARGUS vastgelegd. In ARGUS hoeft alleen parenteraal toegediende medicatie te worden geregistreerd en alleen bij een zich fysiek verzettende patiënt. Bij de K7 instellingen is besloten ook de oraal toegediende, opgedrongen medicatie te registreren. Gedwongen toediening vocht of voeding: Het onder verzet van patiënt vocht of voeding toe dienen om gevaar van uitdroging en/of ernstig gevaar door ondervoeding af te wenden. Ook deze dwangtoepassing zal altijd in Argus moeten worden geregistreerd, ook als er sprake is van een gelijktijdige toepassing van een andere dwangtoepassing. Andere vormen van fysieke of ruimtelijke vrijheidsbeperking: Hieronder vallen (zeer) zeldzaam voorkomende interventies als ECT onder verzet en andere vormen van dwangbehandeling (bijv. verplicht douchen). Deze interventies mogen alleen bij verzet worden uitgevoerd als voldaan is aan de criteria voor dwangbehandeling in de BOPZ. Deze interventies moeten worden geregistreerd in ARGUS. 5. Wat en hoe wordt geregistreerd? Uitgangspunt voor de K7 is dat dwang en drang, in lijn met de BOPZ, alleen ter voorkoming van (dreigend) gevaar toegepast mag worden. Bij de beslissing om te registreren telt alleen het toepassingscriterium. Hiermee wordt bedoeld dat alle vrijheidsbeperkende interventies die toegepast worden, moeten worden geregistreerd, ongeacht de juridische status van de patiënt (vrijwillig of Bopz-titel) en met uitzondering van bij medicatie en vocht/voeding ECT of andere zeldzame ingrepen ongeacht verzet. Alle bovengenoemde toegepaste vormen van dwang, drang en vrijheidsbeperkende interventies worden volgens de ARGUS kind-versie geregistreerd. Een belangrijk verschil met de volwassen ARGUS-registratie is dat ook dwang bij kinderen onder de 12 jaar wordt geregistreerd (ook als de ouders akkoord zijn) en dat bij de afweging of er sprake is van dwang of drang rekening moet worden gehouden met de afhankelijkheidsrelatie en de machtsverhouding tussen volwassen hulpverleners en kinderen/jongeren. 5

6 Het aantal maatregelen wordt geteld aan de hand van het aantal keren dat een interventie start. Een interventie kan bestaan uit een reeks van vrijheidsbeperkende episoden. De interventie is beëindigd als de specifieke vrijheidsbeperkende interventie, langer dan 24 uur aaneengesloten niet werd toegepast. Wanneer verschillende vrijheidsbeperkende interventies tegelijkertijd worden toegepast, moeten ze allemaal worden geregistreerd. Binnen de K7 is besloten om naast de dwangtoepassingen en vrijheidsbeperkende interventies ook fysieke drang en drangmedicatie te registreren. Andere vormen van drang, denk aan toediening van vocht en voeding kunnen binnen de afzonderlijke instellingen worden geregistreerd. Alle binnen ARGUS te registreren interventies op een rij (zie ook de bijlage): - Separatie; - Afzondering; - Verplicht verblijf eigen kamer; - Verplicht verblijf in andere ruimte; - Mechanische fixatie; - Fysieke fixatie; - Dwangmedicatie, parenteraal met verzet; - Dwangmedicatie, oraal met verzet; - Vocht en voeding; - Andere vormen van fysieke of ruimtelijke vrijheidsbeperking. Literatuur 1. Berghmans, R.L.P. (1998). Coercive treatment in psychiatry. Encyclopedia of Applied Ethics, 1, Bowers, L., van der Werf, B., Vokkolainen, A., Muir-Cochrane, E., Allan, T. & Alexander, J.(2006). International variation in containment measures for disturbed psychiatric inpatients: A comparative questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44, Kaltiala-Heino, R., Korkeila, J., Tuohimäki, C., Tuori, T. & Lehtinen, V. (2000). Coercion and restrictions in psychiatric inpatient treatment. European Psychiatry, 15, Janssen, W.A. (2012). Argus: assessment and use of data in evaluating coercive measures in Dutch psychiatry. Enschede Gildeprint. 5. Van Gaal e.a., De wet BOPZ en pedagogische maategelen in de kinder en jeugdpsychiatrie. Richtlijn. Trimbos. 6. Ministeriële regeling argus. VWS oktober

7 Bijlage: Definities ARGUS KIND & JEUGD In onderstaande tabel staat een beschrijving van de in de kinder- en jeugdpsychiatrie gehanteerde vrijheidsbeperkende interventies. Deze zijn gebaseerd op de Wet BOPZ en de Argus-gegevensset en aangepast naar de praktijk bij de instellingen van het expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie. Een goede registratie is van groot belang voor inzicht en verbeteren, met als doel het terugdringen van dwang en drang. Bij de beslissing tot registratie telt alleen het toepassingscriterium. Hiermee wordt bedoeld dat alle vrijheidsbeperkende interventies die toegepast worden, moeten worden geregistreerd, ongeacht de juridische status van de patiënt. code Item / begrip Definitie 1 Separatie Het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt, in een speciaal daarvoor bestemde en door onze minister als separeerverblijf goedgekeurde afzonderlijke ruimte. De ruimtes die tot de separeer worden gerekend betreffen ook de voorruimtes zoals de natte gedeelten van het separatieblok. Het begrip insluiten houdt in dat de patiënt de ruimte niet zelfstandig mag en kan verlaten vanwege een mechanisch of fysiek beletsel. Separatie kan onderdeel zijn van dwangbehandeling, middelen en maatregelen in noodsituaties of op eigen verzoek (akkoord). Verblijf in een open separeerruimte (deur niet op slot) is geen separatie en hoeft niet te worden geregistreerd, mits ook de deur van de voorruimte niet is afgesloten. Separatie van kinderen jonger dan 12 jaar wordt afgeraden. 2 Afzondering Het insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde en volgens wettelijk bepaalde normen ingerichte éénpersoonskamer. Het begrip insluiten houdt in dat de patiënt de ruimte niet zelfstandig mag en kan verlaten vanwege een mechanisch of fysiek beletsel. Volgens de richtlijn De Wet BOPZ en pedagogische maatregelen in de KJP van 1999 moet afzondering van kinderen jonger dan 12 jaar altijd begeleid plaatsvinden. De begeleiding kan eruit bestaan dat een hulpverlener vlak achter de deur staat. 3 Verplicht verblijf eigen kamer Het plaatsen van een minderjarige in de eigen kamer, waarbij de patiënt fysiek en door de directe aanwezigheid van een hulpverlener, bijvoorbeeld achter de deur, wordt belemmerd uit deze ruimte te komen. De ruimte zelf is geen separeerruimte of wettelijke afzonderingsruimte. 4 Verplicht verblijf andere ruimte Het plaatsen van een minderjarige in een individuele ruimte (anders dan separeerruimte, afzonderingsruimte of eigen kamer) waarbij de patiënt fysiek en door de 7

8 directe aanwezigheid van een hulpverlener, bijvoorbeeld achter de deur, wordt belemmerd uit deze ruimte te komen. 5 Mechanische fixatie Mechanische fixatie is het inperken van de mogelijkheid van bewegen van het lichaam van de patiënt door gebruik te maken van mechanische middelen. Binnen de K7 is al enige jaren afstand gedaan van hulpmiddelen om patiënten te fixeren. Mocht er zich een uitzonderlijke situatie gaan voordoen dan zal deze vorm van fixatie alleen na goedkeuring door de eerste geneeskundige en met directe melding aan de inspectie worden toegepast 6 Fysieke fixatie Fysieke fixatie is het inperken van de mogelijkheid van bewegen van het lichaam van de patiënt door het fysiek inperken van de patiënt door een hulpverlener. Bij de fysieke fixaties kan een onderscheid gemaakt worden tussen een fixatie gebruik makend van specifieke technieken of fixaties zonder gebruik te maken van deze specifieke technieken. Onder fixatie in dit begrippenkader valt niet de split second beslissing om een acuut gevaar te voorkomen bij een patiënt of het aan de hand meenemen of een duwtje in de goede richting geven, zoals je dat normaal bij kinderen doet, als het kind zich hieraan maar redelijkerwijs aan kan onttrekken. 7 Dwangmedicatie parenteraal, met verzet 8 Dwangmedicatie oraal, met verzet Dwangmedicatie is het onder fysiek verzet van patiënt toedienen van parenterale medicatie om gevaar te voorkomen. Orale medicatie kan op twee wijze worden aangeboden; onder verbale dwang ("je moet deze pil slikken") en als opgedrongen keus ( zelf pil slikken of anders injectie toegediend krijgen ). Beiden geldt als dwangmedicatie en moet gemeld worden aan de inspectie, maar wordt niet in ARGUS vastgelegd. Bij de K7 instellingen is besloten ook de orale dwangmedicatie te registreren. 9 Vocht en Voeding Het onder verzet van patiënt vocht of voeding toedienen om gevaar van uitdroging en/of ernstig gevaar door ondervoeding af te wenden. 10 Andere vormen van fysieke of ruimtelijke vrijheidsbeperking Hieronder vallen (zeer) zeldzaam voorkomende interventies als ECT onder verzet en andere vormen van dwangbehandeling (bijv. verplicht douchen). Deze interventies mogen alleen bij verzet worden uitgevoerd als voldaan is aan de criteria voor dwangbehandeling in de BOPZ. Deze interventies moeten worden geregistreerd in ARGUS. 8

ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen.

ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen. Toelichting ARGUS kind- & jeugdset. 1. Inleiding In januari 2012 heeft de werkgroep het terugdringen dwang en drang van de EKJP een beleidsnotitie aan de raden van bestuur van de 7 categorale kinder- en

Nadere informatie

Argus. Uniforme registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg

Argus. Uniforme registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg Argus Uniforme registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ Nederland Ministerie van VWS Inspectie voor de Gezondheidszorg Betere informatie over de gedwongen

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen De Wet Bopz voor verzorgenden en verpleegkundigen Bopz Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

Nadere informatie

HET TERUGDRINGEN VAN DWANG EN DRANG K 7. 1 april definitief. Pagina 1 van 11

HET TERUGDRINGEN VAN DWANG EN DRANG K 7. 1 april definitief. Pagina 1 van 11 K 7 HET TERUGDRINGEN VAN DWANG EN DRANG 1 april 2013 definitief Pagina 1 van 11 1 Inleiding Eind 2010 hebben de bestuurders van de K7 1 -instellingen een werkgroep Dwang en Drang in het leven geroepen.

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie:

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie: MIDDELEN OF MAATREGELEN (MOFM) IN NOODSITUATIES/- DWANGBEHANDELING INHOUD Woord vooraf Wat zijn MofM? Wanneer MofM? Wat is de maximumtermijn van MofM? Wat is dwangbehandeling? Wat is de maximumtermijn

Nadere informatie

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers versie: augustus 2013 2 1. Inleiding Deze brochure gaat over de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Bopz. Anders dan

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang Informatie voor cliënten Behandeling onder dwang Inleiding Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, heeft u als cliënt van GGZ ingeest verschillende rechten. In deze brochure

Nadere informatie

Het toetsingskader is de basis voor het toetsingsinstrument, waarmee de inspectie in 2013 zal toetsen of de GGZ-instellingen aan de normen voldoen.

Het toetsingskader is de basis voor het toetsingsinstrument, waarmee de inspectie in 2013 zal toetsen of de GGZ-instellingen aan de normen voldoen. TOETSINGSKADER TERUGDRINGEN SEPAREREN 2012-2013 Aan Raden van Bestuur GGZ-instellingen Van Inspectie voor de Gezondheidszorg Kopie Het LP GGZ, GGZ NL, V&VN, de NVvP, het NIP, Stichting PVP, VWS Onderwerp

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Informatieboekje wet BOPZ

Informatieboekje wet BOPZ Informatieboekje wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Dit informatieboekje

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling Artikel 2 Bopz Voorlopige machtiging (vm) Artikel 14 a Bopz (nw) Voorwaardelijke machtiging Artikel 15 Bopz Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Artikel 20 Bopz Inbewaringstelling (ibs) Artikel 14

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Terugdringen van vrijheidsbeperkingen (?)

Terugdringen van vrijheidsbeperkingen (?) Terugdringen van vrijheidsbeperkingen (?) - Zorgvuldigheidseisen en systematische aanpak - - De Acht van de IGZ : zo maak je jouw zorginstelling inspectieproof 29 mei 2015 Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Veilige zorg voor mensen met dementie

Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Mensen met dementie zorg willen wij zorg geven in een veilige omgeving, die zoveel mogelijk recht doet aan de mogelijkheden voor

Nadere informatie

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt?

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? 1 Agenda Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? Expertmeeting februari 2013 Korsakov Kenniscentrum (KKC) mr. drs. Susanne van den Hooff susanne.vandenhooff@inholland.nl 1. Huidige wetgeving

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is 0.1. Datum toetsing: 0.2. Naam inspecteur: 0.3. Naam instelling: 0.4. Naam en

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

Toelichting vragenlijst Dit is de vragenlijst voor Bopz meldingen. Deze vragenlijst bevat een drietal pagina s die toelichting behoeven:

Toelichting vragenlijst Dit is de vragenlijst voor Bopz meldingen. Deze vragenlijst bevat een drietal pagina s die toelichting behoeven: Document Versie 2.0 Datum 26 februari 2016 Toelichting vragenlijst Dit is de vragenlijst voor Bopz meldingen. Deze vragenlijst bevat een drietal pagina s die toelichting behoeven: PATIËNTGEGEVENS: dit

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Beleid Vrijheidsbeperkende maatregelen/ BOPZ

Beleid Vrijheidsbeperkende maatregelen/ BOPZ Beleid Vrijheidsbeperkende maatregelen/ BOPZ 1. Doel Het zorgvuldig toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de kaders van de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bopz (Wet Bijzondere

Nadere informatie

Middelen of maatregelen

Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen Informatie voor patiënten Middelen of maatregelen In deze folder vindt u informatie wat onder middelen en maatregelen wordt verstaan in een psychiatrisch ziekenhuis en wat uw rechten

Nadere informatie

De wet Bopz voor cliënt en familie

De wet Bopz voor cliënt en familie De wet Bopz voor cliënt en familie Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg met aandacht Deze brochure gaat over de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014 Wilsonbekwaamheid of BOPZ Jacqueline Koster oktober 2014 Casus borderline persoonlijkheidsstoornis overdosis aan medicatie ingenomen: 30 paracetamol 500 mg, 45 oxazepam 10 mg Patiënte weigert SE behandeling.

Nadere informatie

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u?

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u? Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

1 RAPPORTI. Geen toevlucht tot toepassen Middelen of Maatregelen omdat opstellen behandelingsplan te lang duurt.

1 RAPPORTI. Geen toevlucht tot toepassen Middelen of Maatregelen omdat opstellen behandelingsplan te lang duurt. 1 RAPPORTI Geen toevlucht tot toepassen Middelen of Maatregelen omdat opstellen behandelingsplan te lang duurt. 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Resultaten van het onderzoek naar indicaties of toevlucht

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Publieksvoorlichting: Meer exemplaren

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Separeren: voltooid verleden tijd?

Separeren: voltooid verleden tijd? Onderzoeksresultaten van een non-separeerbeleid Annet Smit senior wetenschappelijk medewerker ProCES INHOUD ambitie de Gelderse Roos onderbouwing, thema s onderzoek : Cijfers Kwalitatieve gegevens : Ervaringen

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz

Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz Inleiding De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 2016-1272498 Januari 2016 Pagina 1 van 16 1 Hoofdthema: Preventie Al het mogelijke is geprobeerd om separatie / afzondering te voorkomen; de rechtsbeginselen

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Commissie VBM September 2015 Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen De besluitvorming over en het toepassen

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor artsen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor artsen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen De Wet Bopz voor artsen Bopz Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006 De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Den Haag, november 2007 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie BOPZ De Wet BOPZ voor cliënt en familie Pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is de wet Bopz? 2.1 Indicatiestelling en opname 3. Het ondersteuningsplan 3.1 Uw welzijn, veiligheid en gezondheid staan

Nadere informatie

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf?

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf? Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging Over de Wet Bopz Voorlopige machtiging en machtiging tot voortgezet verblijf Gevolgen en duur voorlopige machtiging Wat is machtiging voortgezet

Nadere informatie

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Congres VIA 23 januari 2017 Astrid Titel: Vogelvlucht Atelier: De kleurmeesters van de Parabool in Schalkhaar www.stichtingkunstinkwetsbaarheid.nl Inhoud presentatie

Nadere informatie

Vrijheids Beperkende Interventies (VBI)

Vrijheids Beperkende Interventies (VBI) Vrijheids Beperkende Interventies (VBI) Inleiding Deze folder is bedoeld voor familieleden, partners en naasten van patiënten, waarbij het noodzakelijk is vrijheids beperkende interventies toe te passen.

Nadere informatie

Gedwongen opname en gedwongen verblijf

Gedwongen opname en gedwongen verblijf Centrumlocatie Gedwongen opname en gedwongen verblijf INHOUD 1 Inleiding 3 2 Gedwongen opname en gedwongen verblijf 3 2.1 De rechterlijke machtiging 4 2.1.1 Verschillende vormen rechterlijke machtiging

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

De handreiking Gegevensuitwisseling in het kader van Bemoeizorg ( 2005) biedt een helder kader voor besluitvorming binnen netwerken.

De handreiking Gegevensuitwisseling in het kader van Bemoeizorg ( 2005) biedt een helder kader voor besluitvorming binnen netwerken. Juridisch zakmes ( bron Jolanda van Boven) Naast een contextuele analyse is het toepassen van het juridische kader van groot belang. Bij OGGZ problematiek en het toepassen van dwang en drang nemen de coördinator

Nadere informatie

Uw rechten gedurende de gedwongen opname

Uw rechten gedurende de gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Uw rechten gedurende de gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Recht op een behandelingsplan 3. Recht op informatie 3.1. Krijg ik

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wet Bopz voor cliënt en familie Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Recht op een behandelingsplan pag 2 2. Recht op informatie pag 2 3. Toestemming voor behandeling pag 3 4. Middelen of maatregelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Spiegelbijeenkomsten Dwang en Drang

Spiegelbijeenkomsten Dwang en Drang Spiegelbijeenkomsten Dwang en Drang Pilot EKJP 2013 Ber van der Stegen Daniëlle Blom Klik om de Inleiding stijl te bewerken Spiegelbijeenkomst (methode M. Mul) Een kringgesprek met cliënten 12+ of ouders

Nadere informatie

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten Informatie voor cliënten Inhoud 1 Gedwongen opname door inbewaringstelling 6 1.1 Wanneer kan ik een inbewaringstelling (ibs) krijgen? 6 1.2 Kan ik

Nadere informatie

Vier jaar Argus. Rapportage uitkomsten vrijheidsbeperkende interventies 2010

Vier jaar Argus. Rapportage uitkomsten vrijheidsbeperkende interventies 2010 Vier jaar Argus Rapportage uitkomsten vrijheidsbeperkende interventies 2010 Eric Noorthoorn a, Wim Janssen a, Adriaan Hoogendoorn b, Annelea Bousardt a, Yolande Voskes f, Annet Smit c, Henk Nijman d, Niels

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling.

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave april 2014 Waarom

Nadere informatie

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Onderzoek na meldingen Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, oktober 2013 2 Samenvatting In november 2012 hebben de Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

juridisch toekomstbestendig?

juridisch toekomstbestendig? Mr.dr. Brenda Frederiks (VUmc) Vrijdag 4 november Vereniging voor Gezondheidsrecht, Utrecht Gedwongen zorg voor ouderen met dementie: juridisch toekomstbestendig? Inleiding Rechtspositie van ouderen met

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten;

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave december 2015 Waarom

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Dwang en Drang Onderbouwende Hoofdstukken Versie 4 februari 2015

Multidisciplinaire Richtlijn Dwang en Drang Onderbouwende Hoofdstukken Versie 4 februari 2015 Multidisciplinaire Richtlijn Dwang en Drang Onderbouwende Hoofdstukken Versie februari 01 1 1 Colofon Werkgroep onder voorzitterschap van Lieuwe de Haan: Otto-Jan Bikker, Christien van der Hoeven, Irma

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Toelichting op het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Toelichting op het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 2016-1272499 Toelichting op het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) heeft vanaf 2008 vrijwel jaarlijks een toezichtronde

Nadere informatie

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 High & Intensive Care Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 3 jaar geleden 1. Economische crisis: In de ggz in nederland blijkt het aantal opnames in 10 jaar verdubbeld! Er moet bezuinigd worden op

Nadere informatie

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Over de Wet Bopz Overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Artikel 32 Wet Bopz Rechterlijke

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling 1. Inleiding 3 2. Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 3 3. Wat is een in bewaringstellingn (IBS)? 4 4. Hoe loopt de procedure? 4 5. Hoe lang duurt een

Nadere informatie

MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN. Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS

MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN. Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS DISCLOSURE BELANGEN SPREKER (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Panel Psychisch Gezien: peiling dwangtoepassingen. Achtergronddocument bij de factsheet Herziene versie

Panel Psychisch Gezien: peiling dwangtoepassingen. Achtergronddocument bij de factsheet Herziene versie Panel Psychisch Gezien: peiling dwangtoepassingen Achtergronddocument bij de factsheet Herziene versie Trimbos-instituut, 2014 Inhoud Deel 1 Respons op de enquête 5 Deel 2 Tabellenboek bij bevindingen

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl VRIJWILLIG OPGENOMEN INHOUD Woord vooraf Wat betekent een vrijwillige opname? Welke rechten hebt u? Wat gebeurt er de eerste dagen? Kan een vrijwillige opname een gedwongen opname worden? Ontslag bij een

Nadere informatie

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014)

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) AH 2568 2014Z11398 Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) 1 Heeft u het NOS-bericht 'separeercel nog te vaak gebruikt' gelezen en het Nieuwsuur-item

Nadere informatie

Opbouw. Ambulante dwangbehandeling (binnen IHT) Historisch perspectief. Achtergrond. Paradigmashift. Historisch perspectief

Opbouw. Ambulante dwangbehandeling (binnen IHT) Historisch perspectief. Achtergrond. Paradigmashift. Historisch perspectief Opbouw (binnen IHT) E.J.D. Prinsen Psychiater, IHT-team Dimence Deventer Lid com. Wet & Regelgeving NVvP Lid Landelijk platform IHT (Wat is IHT) Historische achtergrond Ethiek Wetgeving; Wet verplichte

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Hoofdlijnen. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische zorg

Hoofdlijnen. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische zorg Hoofdlijnen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische zorg Presentatie voor GDDen 12 maart 2014 Margré Jongeling Sophie van Dierendonck Inhoud 1. Historie en aanleiding: waarom een

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundigen en de wet zorg en dwang

Praktijkverpleegkundigen en de wet zorg en dwang Praktijkverpleegkundigen en de wet zorg en dwang 17 maart 2015 Simone Abrahams, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en BOPZ-arts St. Zorgspectrum, locatie Het Houtens Erf Houten Wat

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Deze vragenlijst is ontwikkeld om het proces van de inzet van psychofarmaca in kaart te brengen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de inzet van psychofarmaca

Nadere informatie

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017 Wet Verplichte GGZ Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag 28 juni 2017 Onderwerpen 1. Historie en wetsbehandeling Wvggz 2. Wvggz en personen met verward gedrag 3. Huidige BOPZ

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

WGBO/ INFORMED CONSENT BIJ KINDEREN ALS PATIËNT

WGBO/ INFORMED CONSENT BIJ KINDEREN ALS PATIËNT WGBO/ INFORMED CONSENT BIJ KINDEREN ALS PATIËNT FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen. Meestal

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over: Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste.

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.vrijheidsbeperkendemaatregelenv3.1 :Final Publicatie:2017 Publicatie status: Prepublished Beheerd door: Inhoudsopgave 1. nl.zorg.vrijheidsbeperkendemaatregelen-v3.1 3 1.1

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.vrijheidsbeperkendemaatregel enggz Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. -v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4 Purpose... 5 1.5 Patient Population...

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn

Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn Naam patiënt:.. Geboortedatum patiënt:... Naam afnemer: Datum afname: Inschatting wilsbekwaamheid volgens KNMG richtlijn 1. Wilsbekwaamheid wordt altijd beoordeeld ter zake een bepaald onderzoek of bepaalde

Nadere informatie