JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1

2 2

3 JAAR VERSLAG

4 4

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie Profiel Missie en visie Strategische ontwikkelingen en herinrichting van de organisatie Nieuwbouw en huisvesting Positionering techniekonderwijs De organisatiestructuur van Arcus Het bestuur en de Raad van Toezicht Medezeggenschap: De Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad Toezicht door de onderwijsinpectie De besturingsfilosofie en de planning en control cyclus Klachtenafhandeling Toekomstige ontwikkelingen: doorkijk naar 2015 en De nieuwbouw en overige huisvesting 44 6 Personeel Personeelsopbouw en strategisch personeelsbeleid Personeelsbeleid Professionalisering 51 7 Financiën Inleiding Enkelvoudige staat van baten en lasten van stichting Arcus College Geconsolideerde staat van baten en lasten van Arcus De enkelvoudige balans van de stichting Arcus College 7.5 De geconsolideerde balans van Arcus Onderlinge leveringen en vorderingen/kortlopende schulden tussen groepsmaatschappijen Treasury en financiële positie Continuïteitsparagraaf Risicomanagement 66 2 De regio en de Arcus populatie De regio Parkstad getypeerd De studentenpopulatie van Arcus in beeld 23 3 Onderwijs Strategisch beleid onderwijs Visie op onderwijs en onderwijsmodel: de BGO Kapstok Internationalisering Focus op vakmanschap Studiesucces: jaarresultaat, voortijdig schoolverlaten en studenttevredenheid Kwaliteitszorg Onderwijsontwikkeling: intensivering, verkorting, invoering nieuwe kwalificatiedossiers Overstap VO-MBO, inschrijven en toelaten Het onderwijsproces: didactiek en begeleiding Intensivering van het taal en rekenonderwijs Onderwijsbedrijfsvoering en ondersteunende processen 38 Bijlagen 69 1 Jaarverslag en accountantsverklaring 69 2 Notitie Helderheid MBO 70 3 Nevenfuncties Leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 73 4 Checklist governance 76 5 Jaarverslag Taal en rekenen 79 4 Macrodoelmatigheid Techniekonderwijs Zuid-Limburg (TOZL) Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) Tech2Create Centrum voor innovatief vakmanschap Zorgtechniek Limburg Macrodoelmatigheid overige opleidingen 42 5

6 foto 6

7 Voorwoord Welkom bij Arcus 2014 is voor Arcus een turbulent jaar geweest. De invoering van Focus op vakmanschap, met in 2014 als belangrijkste verandering de uitbreiding van de onderwijstijd naar 1000 uur voor de BOL leerlingen en de invoering van passend onderwijs. Onze discussies over de kwaliteit van ons onderwijs en de tegenvallende rendementen en VSV cijfers en de conclusies die we daaraan hebben verbonden. De afslanking van de organisatie als gevolg van economische ontwikkelingen en het huidige overheidsbeleid. De aandacht voor techniek onderwijs in Zuid-Limburg. De vermindering van het contractonderwijs en de afbouw van de Holding. Dit alles gecombineerd met de ingebruikname van de prachtige nieuwbouw in de zomer van Wij beseffen dat dit zeer veel van de medewerkers van Arcus gevraagd heeft. Zij hebben hun werk ook in 2014 met grote betrokkenheid bij het onderwijs uitgevoerd. Een groot aantal voornemens hebben we gerealiseerd. Maar niet alles is gelopen zoals we ons dat in het begin van het jaar voorgenomen hadden. Wij beschrijven dat uitgebreid in dit verslag en leggen daarmee verantwoording af over onze prestaties en de ontwikkelingen binnen Arcus, maar ook over ontwikkelingen buiten Arcus die we naar binnen vertalen. Het College van Bestuur 7

8 8

9 Leeswijzer Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument over 2014 van het Arcus college.met dit jaarverslag willen we iedereen die betrokken is bij Arcus college informeren over de gang van zaken in het afgelopen jaar. Het jaarverslag is voor iedereen beschikbaar als pfd bestand op onze website. Ons jaarverslag begnt met een samenvatting, waarin u kort en bondig de belangrijkste ontwikkelingen bij Arcus in 2014 kunt lezen. In het eerste hoofdstuk Strategie en organisatie maakt u kennis met het Arcus college en de manier waarop we omgaan met goed bestuur. Het tweede hoofdstuk vertelt iets over onze regio en onze studentenpopulatie. In het derde hoofdstuk gaat het over onze core-business : het onderwijs! Hoofdstuk 4, dat gaat over macrodoelmatigheid, laat zien dat wij met ons techiekonderwijs vernieuwend bezig zijn. Ook hoofdstuk 5 gaat over vernieuwing, en wel onze prachtige nieuwe gebouw dat in het afgelopen jaar is geopend. In de hoofdstukken 6 Personeel en 7 Financiën tenslotte, vindt u de personele en financiële cijfers over 2014 en de continuïteitsparagraaf waarin u kunt lezen welke ontwikkelingen wij verwachten en hoe wij daarop anticiperen. De jaarrekening, de accountantsverklaring, de notitie Helderheid MBO, de nevenfuncties van het College van bestuur en de Raad van Toezicht, een checklist governance en het jaarverslag taal en rekenen treft u aan als bijlagen bij dit jaardocument. Na het lezen van dit jaarverslag heeft u wellicht de behoefte te reageren of nader kennis te maken. Daartoe nodigen wij u van harte uit. Onze deur staat voor u open. Arcus College Valkenburgerweg AW Heerlen

10 Samenvatting Strategie In 2011 heeft Arcus in het strategisch beleid de volgende drie hoofdoelstellingen opgenomen: 1. De kwaliteit van ons onderwijs staat als een huis 2. De infrastructuur en de kwaliteit van het beroepsonderwijs zijn ontgroeningsbestendig 3. Arcus staat voor maatwerkopleidingen, leven lang leren, re-integratie en participatie. Als gevolg van economische ontwikkelingen en het huidige overheidsbeleid heeft Arcus in 2013 het strategisch beleid aangepast. In 2014 heeft deze aanpassing zijn beslag gekregen. Re-integratie hoort niet meer tot het takenpakket, inburgering via aanbesteding is een aflopend product en de contractactiviteiten zijn in afgeslankte vorm binnen de organisatie van de Stichting gebracht. Arcus richt zich nu uitsluitend op de kerntaak: door middel van scholing mensen in een leersituatie ontwikkelen. Door het bieden van kwalitatief goed onderwijs wenst Arcus op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociaal economische ontwikkeling en het maatschappelijk succes van de bewoners in de regio. Onderwijs Op het terrein van het onderwijs zijn in de afgelopen jaren de rendementen gestegen en is het percentage voortijdig schoolverlaters ten opzichte van bij Arcus sterk gedaald. Echter de jaarresultaten en de percentages voortijdig school-verlaten blijven (resp. 10 en 15 %) achter bij het landelijk gemiddelde. De eerste analyses wijzen uit dat om de rendementen te verbeteren, de focus in de komende jaren moet liggen op de kwaliteit van het onderwijs. Nadere analyse op teamniveau is nodig om de oorzaken goed in kaart te brengen. De onderwijsteams zullen meer in the lead gaan komen en het onderwijs in de klas zal verder worden verbeterd. Gegeven de regionale problematiek in combinatie met de maatschappelijke functie die Arcus voor zichzelf ziet, betekent dit dat er hoge eisen worden gesteld aan de deskundigheid van de onderwijsteams en ondersteuning. In het kader van de invoering van het actieplan Focus op Vakmanschap is in 2014 voor alle 1e leerjaren de verhoging van de onderwijstijd ingevoerd, zijn de meeste niveau 4 opleidingen verkort tot 3 jaar en is met de Entree opleiding gestart. Ook is in 2014 de eerste fase van de invoering van passend onderwijs gerealiseerd. In het kader van de toekenning van de ondersteuning zijn flinke stappen gezet. Er is maatwerkinschrijving voor studenten voor wie passend onderwijs aan de orde is. Er is een vijftal arrangementen in het kader van passend onderwijs ontwikkeld en aangeboden aan studenten, die hiervoor in aanmerking komen. Met betrekking tot het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte is de informatievoorziening vanuit het VO nog een aandachtspunt en ook de echte invoering van passend onderwijs in de klas, zal de komende jaren nog de nodige aandacht vergen. Arcus heeft naar aanleiding van de modernisering van de bekostiging die per 1 januari 2015 zijn beslag kreeg en naar aanleiding van andere maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap, de interne allocatie in 2014 aangepast. Arcus hanteert nu allocatieregels waarbij (op basis van het aantal bekostigbare studenten) de teams naar de aard van hun studentenpopulatie en problematiek, gefaciliteerd worden via de (interne) allocatie van middelen. Macrodoelmatigheid Het jaar 2014 stond wat betreft het thema macrodoelmatigheid in het teken van de verdere besluitvorming en start van de implementatie van de gemaakte keuzes met betrekking tot het techniekonderwijs in Zuid-Limburg (TOZL). Hierbij wordt het technisch onderwijs van MBO en VMBO voor de regio gezamenlijk ingericht in twee doorlopende vmbo-mbo leerlijnen: een vakmanschapsroute en de technologieroute. Huisvesting en bedrijfsvoering In mei 2014 is de Arcus nieuwbouw aan de Valkenburgerweg in Heerlen binnen budget opgeleverd en in de zomer van 2014 in gebruik genomen. Met de verhuizing naar de nieuwbouw heeft in 2014 ook de verdere centralisatie van onderwijsondersteuning zijn beslag gekregen door inrichting van het Studenten informatie punt STIP en het Facilitair Bedrijf (facilitaire 10

11 zaken en ICT) en herinrichting van de onderwijsondersteunende processen. In 2014 is een groot deel van de processen gestroomlijnd, er zijn nieuwe systemen ingevoerd. De praktijk is op een aantal plaatsen echter nog weerbarstiger dan de bedoelingen en het beoogde effect van deze processen en systemen. Personeel Als gevolg van de economische ontwikkelingen en het daarop aangepaste strategisch beleid, moest een behoorlijke reductie van de tijdelijke formatieplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast was er vanwege afslanking en afstoting van organisatieonderdelen op plekken sprake van een dreigende boventalligheid. Door middel van het instellen van een vacaturecommissie, herplaatsing en realiseren van mobiliteit in de organisatie zijn in 2014 formele boventalligheid door formatie-reductie en ontslagen voorkomen. Hierdoor en door middel van gericht beleid is in 2014 de fleibele personele schil teruggebracht van 30,8 % begin 2013 naar 22,3% eind De omvang van de fleibele schil biedt nog wel, samen met de verwachte natuurlijke uitstroom in de komende jaren, de benodigde bewegingsruimte in verband met de benodigde teruggang in de omvang van de formatie. De te verwachten uitstroom op docentenniveau (veroorzaakt doordat een groot aantal personeelsleden binnen afzienbare tijd met pensioen gaat) in relatie tot het benodigde aantal docenten, levert een grote vervangingsvraag op in de komende jaren, die naar verwachting slechts in zeer beperkte mate zal worden opgelost vanuit de lerarenopleidingen. In de strategische personeelsplanning voor de komende periode, waarmee in 2014 een start is gemaakt, zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven. Het ziekteverzuim (tot 2 jaar) is gedurende 2014 gestegen naar 5,3%. Dat is boven de norm van 5,25% die Arcus zichzelf heeft gesteld. De grote veranderingen in de organisatie en de daaruit voortvloeiende functieonzekerheid kunnen debet zijn aan deze stijging. Het grootste verzuim doet zich namelijk voor in de units / diensten waar de grootste veranderingen plaats vinden. Professionalisering Hoewel er in 2014 stappen zijn gezet op het gebied van professionalisering, zoals de inrichting van een Management Development traject, focus op bevoegde en bekwame docenten, het verbeteren van de gesprekscyclus, instellingsbrede bepaling van onderwerpen waarop moet worden geschoold en een gedeeltelijke uitvoering van deze scholingstrajecten, is de constatering dat professionalisering nog niet de prioriteit krijgt die zij verdient en die nodig is. Dit wordt ook duidelijk uit de analyse die in 2014 bij Arcus heeft plaatsgevonden en waarbij door middel van semi-gestructureerde interviews en deskresearch gekeken is naar de inhoud en de kwaliteit van de huidige situatie betreffende professionalisering. Uit die analyse komt naar voren dat een gedragen visie en formeel professionaliseringsbeleid nog onvoldoende tot stand gekomen is, dat de professionaliserings-budgetten elk jaar slechts voor een deel worden ingezet en dat de aangeboden professionaliseringsactiviteiten maimaal zo n 40% van de docentenpopulatie bereiken. Financiën De liquiditeitsratio en de solvabiliteit van Arcus zijn met 1,37 respectievelijk 0,84 goed te noemen en liggen boven het ROC gemiddelde. Het geconsolideerde resultaat in 2014 was positief; het rentabiliteitspercentage was 0,9%. Begroot was een resultaat van Met betrekking tot de continuïteit kunnen de volgende conclusies getrokken worden: De regio Parkstad Limburg is een krimpregio. Voor de komende jaren gaat Arcus uit van een krimp in studentenaantal van 1 % per jaar (in de Beroeps Opleidende Leerweg BOL). De personele verhoudingsgetallen laten zien dat de verhouding onderwijspersoneel ten opzichte van de overige categorieën personeel ten opzichte van de landelijke trend niet uit de pas loopt. Aangezien de meerjarenraming een dalend verloop van de totale baten laat zien, zal de personele bezetting de komende jaren dalen. Conclusie uit de meerjarenraming is een jaarlijks sluitende eploitatie, waaraan een noodzakelijk strak gebudgetteerde bedrijfsvoering en realisatie ten grondslag liggen. 11

12 Door de huisvestingslasten verder terug te dringen kan er aanvullende innovatieruimte worden gerealiseerd. Uit de meerjarenbalans blijkt dat de liquiditeit boven de gewenste buffer van 6 miljoen blijft en dat voor de financiering van de activa geen langlopend vreemd vermogen nodig is. Planning & Control cyclus en risicomanagement In het kader van de uitvoering van de planning & Control cyclus blijft het geheel doorlopen van de PDCA cyclus tot en met de uitvoering van de verbeterplannen en de monitoring daarvan een aandachtspunt. Binnen Arcus is twee jaar geleden risciomanagement methodisch ingevoerd. In 2015 wordt verdere professionalisering van de methodiek ter hand genomen. Een goede werking van het instrument risicomanagement vraagt voortdurend aandacht, risico-alertheid en discipline om ermee aan de slag te blijven. Vooruitblik naar 2015 en 2016 In 2015 definieert Arcus haar strategisch beleid voor de jaren Belangrijke kaders hiervoor zijn natuurlijk het actieplan Focus op Vakmanschap en de kwaliteitsafspraken met het ministerie van OCW. Daarnaast is het de vraag welke rol en toegevoegde waarde de regio van Arcus vraagt en wat voor school Arcus in de komende jaren wil zijn. Voor Arcus staan de jaren 2015 en 2016 in het teken van het verbeteren van het studiesucces en het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten, zodanig dat de resultaten van Arcus in lijn komen met het landelijke gemiddelde. Er zal een diepergaande analyse van de oorzaken plaatsvinden en zullen verbetermaatregelen worden genomen. Aandacht gaat daarbij uit naar het monitoren van de uitvoering van die verbetermaatregelen (het afmaken van de PDCA cyclus). De focus zal in de komende jaren moet liggen op de kwaliteit van het onderwijs in de klas en het in de lead zijn van de docententeams. Dit wordt opgepakt in de uitvoering van het kwaliteitsplan , dat in 2015 is opgesteld. 12

13 1. Strategie en organisatie 1.1 Profiel Het Regionaal Opleidingen Centrum Arcus College is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Arucs heeft de juridische structuur van een stichting. Arcus biedt ongeveer 200 verschillende mbo opleidingen (uitstroomvarianten) aan in twee leerwegen, de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), in vrijwel alle sectoren van het beroepenveld. Daarnaast biedt Arcus taalonderwijs aan en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO), waar een VMBO-TL, een HAVO of VWO diploma behaald kan worden. In 2014 waren er 7275 studenten ingeschreven bij Arcus College. De opleidingen zijn organisatorisch verdeeld over 5 verschillende units en ondergebracht in 11 domeinen: bouw en infra, techniek, mobiliteit en voertuigen, creatieve industrie, horeca, bakkerij en dienstverlening, toerisme en recreatie, orde en veiligheid, economie en administratie, handel en ondernemerschap, ICT, zorg, welzijn, kappen. Bij de vijfde unit, de unit Educatie, worden de opleidingen op niveau 1 en enkele opleidingen op niveau 2 uitgevoerd, waarbij intensievere begeleiding een beter uitzicht biedt op het behalen van een diploma. Tevens wordt door deze unit ook de VAVO opleiding uitgevoerd. Arcus voert de meeste opleidingen uit op locaties in Heerlen. In Sittard worden enkele technische, creatieve en horeca-opleidingen verzorgd: schilderen, mediavormgeving en kok. 1.2 Missie en visie Door kwalitatief goed beroepsonderwijs, opleidingen voor medewerkers uit het regionale bedrijfsleven en volwasseneducatie wenst Arcus een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociaal economische ontwikkeling en het maatschappelijk succes van de bewoners in de regio. Om dat te bereiken is het leerproces van Arcus aantrekkelijk, praktijk en toekomstgericht. Daarbij maakt Arcus gebruik van uitstekende en moderne faciliteiten. De begeleiding en benadering zijn persoonlijk, respectvol en resultaatgericht. Iedereen moet bij Arcus de kans krijgen om de benodigde competenties te ontwikkelen, toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, of om verder te kunnen groeien. Daarbij gaat Arcus uit van ieders eigen wensen en talenten. Onderwijs volgen bij Arcus is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden en impliceert dus rechten en verplichtingen van studenten, ouders en uiteraard van Arcus zelf. 1.3 Strategische ontwikkelingen en herinrichting van de organisatie in 2014 In 2011 heeft Arcus in het strategisch beleid volgende drie hoofdoelstellingen opgenomen: 1. De kwaliteit van ons onderwijs staat als een huis 2. De infrastructuur en de kwaliteit van het beroepsonderwijs zijn ontgroeningsbestendig 3. Arcus staat voor maatwerkopleidingen, leven lang leren, re-integratie en participatie. Als gevolg van economische ontwikkelingen en het huidige overheidsbeleid heeft Arcus in 2013 het strategisch beleid aangepast. In 2014 heeft deze aanpassing zijn beslag gekregen. Re-integratie hoort niet meer tot het takenpakket. Inburgering via aanbesteding is een aflopend product en ziet Arcus niet meer als een kerntaak; vanwege de toegenomen vraag naar taaltrajecten (taal als basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in de samenleving en het werkveld) is dit aanbod wel overeind gebleven. Arcus concentreert zich nu op haar kerntaak: scholing, mensen in een leersituatie ontwikkelen. In het kader van een Leven lang leren concentreert Arcus zich vooral op techniek en zorg en ook op educatie en adminstratie en handel. Deze aanpassing van de strategie heeft ook gevolgen gehad voor de Arcus BV s. De Arcus BV Transfer Werkt is via een management buy-out vervreemd, de activiteiten van het Centrum voor Baan en Beroep (CBB) zijn afgebouwd en het is het voornemen om in 2015 tot liquidatie over te gaan. De werkzaamheden die binnen de Contracting BV werden uitgevoerd (sales en accountmanagement van opleidingen voor het bedrijfsleven), zijn afgeslankt en binnen de organisatie van de Stichting gebracht. 13

14 In 2014 heeft verdere centralisatie van onderwijsondersteuning zijn beslag gekregen door inrichting van het Studenten informatie punt STIP en het Facilitair Bedrijf (facilitaire zaken en ICT) en herinrichting van de onderwijsondersteunende processen. 1.4 Nieuwbouw en huisvesting In mei 2014 is de Arcus nieuwbouw aan de Valkenburgerweg in Heerlen opgeleverd en in de zomer van 2014 in gebruik genomen. De afdelingen Zorg en Assisterende beroepen van de unit GDW zijn en blijven gehuisvest in de in 2013 opgeleverde Zorgacademie Parkstad in Heerlen. De unit Techniek blijft vooralsnog de komende 5 jaar gehuisvest in het pand aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Daarnaast worden de opleidingen schilderen, mediavormgeving en (een gedeelte van de opleidingen tot) kok, verzorgd in Sittard. 1.5 Positionering Techniekonderwijs De hieronder beschreven positionering van het techniekonderwijs is een uitvloeisel van de in het strategisch beleid opgenomen hoofddoelstelling: de infrastructuur en de kwaliteit van het beroepsonderwijs zijn ontgroeningsbestendig. Het (voorbereidend) technisch middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Limburg wordt ernstig bedreigd. Er is sprake van krimp in het aantal studenten. Dat merken vmbo en mbo op dit moment al heel concreet: de techniekopleidingen dreigen leeg te gaan lopen. Bovendien zijn techniekopleidingen kostbaar en is de overheidsbekostiging niet kostendekkend. Daarnaast heeft Zuid-Limburg te maken met een vergrijzing van de beroepsbevolking. Terwijl er sprake is van een groei van het aantal technische functies bij het bedrijfsleven. Er is kortom sprake van toekomstige personeelstekorten in de techniekbranche en van (een toenemende) mismatch op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. Om dit tij te keren is door de onderwijsinstellingen Leeuwenborg, Arcus, Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Stichting Voorgezet Onderwijs Parkstad (SVOPL) en Dacapo College een besluit genomen over de gezamenlijke inrichting van het technisch beroepsonderwijs in Zuid-Limburg in twee doorlopende vmbo-mbo leerlijnen: een vakmanschapsroute en de technologieroute. Deze onderwijsroutes worden in geheel Zuid-Limburg op een gelijkvormige wijze opgezet en ingericht in de drie deelregio s Sittard-Geleen, Parkstad en Maastricht. 1.6 De organisatiestructuur van Arcus De Raad van Toezicht College van Bestuur Studentenraad Bestuursbureau Studenten Informatie Punt Ondernemingsraad Ondersteunende diensten Epertisegroep Onderwijs Facilitair bedrijf Personeel & Organisatie Marketing & Communicatie Financiën 14

15 1.7 Het bestuur en de Raad van Toezicht Het College van Bestuur Arcus heeft een College van Bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding. dhr. drs. Toon Theunissen, voorzitter dhr. drs. Jos Jongen, lid dhr. Hans Meijer RC, lid De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: dhr. Theunissen: strategie, omgeving, onderwijs en integriteit, de units GDW, H&T en Educatie plus de diensten Marketing & Communicatie en Facilitair Bedrijf; dhr. Jongen: personeel, organisatie, onderwijs en kwaliteitszorg, de units Techniek, A&H en het Studenten Informatie Punt plus de diensten Personeel & Organisatie en de Epertisegroep Onderwijs; dhr. Meijer: (dienst) financiën en inhuizing. Dhr. Theunissen en dhr. Jongen voeren gezamenlijk het overleg met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht Arcus kent een Raad van Toezicht, die een toezichthoudende en adviserende functie heeft ten aanzien van onderwijskundige, strategische- en financiële zaken. Daarnaast vervult de Raad de werkgeversfunctie naar het College van Bestuur. Leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht is de Branchecode Goed bestuur in het MBO. De RvT was in 2014 als volgt samengesteld: dhr. drs. J.B.V.N. Pleumeekers, voorzitter (herbenoemd per ) mw. mr. C. Bode (herbenoemd per ). dhr. J.F. van Engelen (benoemd per ) dhr. T.A. Goedmakers, vicevoorzitter/secretaris (herbenoemd ) dhr. M.J.A.L. van Haasteren (herbenoemd per ). mw. drs. A.M.B. Janssen-Noordman (herbenoemd per ). dhr. ir. J.L.J.M. Schneiders (herbenoemd per ). Maandelijks voerde de voorzitter van de RvT voortgangs- en agendaoverleg met het College van Bestuur. De Raad kende in 2014 vier commissies (tussen haakjes het aantal vergaderingen in het verslagjaar): de Onderwijscommissie: adviseert over het verbeteren van de onderwijskwaliteit (4); de Auditcommissie: adviseert over financiën en risicomanagement (2); de Bouwcommissie (Building Committee): adviseerde over nieuwbouw Valkenburgerweg (2). Selectie- en Benoemingscommissie: adviseert inzake selectie en benoeming van 2 nieuwe leden van de RvT in 2016 (1) De Onderwijscommissie heeft in het verslagjaar een tweetal werkbezoeken afgelegd bij de units Educatie en Techniek. De RvT vergaderde in het verslag jaar 5 keer en belegde één keer een themabijeenkomst. In de juni-vergadering werd het Geïntegreerd Jaardocument (inclusief de Jaarstukken) 2013 goedgekeurd. De begroting en het Jaarplan 2015 werden besproken en goedgekeurd in de decembervergadering. Speciale aandachtspunten in 2014 waren op het gebied van onderwijs het achterblijven van de rendementen ten opzichte van het landelijke gemiddelde en de (resultaten van de) eterne audits; op het gebied van financiën de waardering en verkoop van de oude gebouwen, de bedrijfsvoering en de financiële personeelsplanning voor de komende jaren en op het gebied van nieuwbouw de realisatie van en de inhuizing in de nieuwbouw. Op het gebied van macrodoelmatigheid was de herinrichting van het Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL) een belangrijk bespreekpunt. Een delegatie uit de Raad voerde in 2014 twee keer afstemmingsoverleg met een delegatie van de RvT van Leeuwenborgh inzake TOZL en Samenwerking Techniek. Daarnaast heeft de RvT zich nadrukkelijk beziggehouden met en goedkeuring verleend aan de afbouw van de activiteiten van het Centrum voor Baan en Beroep (CBB) en de overdracht van de contractactiviteiten van ROC-OZL Contracting naar Stichting Arcus College en de herpositionering van deze activiteiten. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar met zowel de Ondernemingsraad als met de Centrale Studentenraad de algemene gang van zaken binnen Arcus besproken. 15

16 16

17 1.8 Medezeggenschap: de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Studentenraad (CSR) De Ondernemingsraad (OR) De Ondernemingsraad van Arcus is het orgaan waarin de medezeggenschap van het personeel formeel gestalte krijgt. De Ondernemeningsraad bestaat uit elf leden. Het personeel van de onderwijsunits en de ondersteunende diensten zijn erin vertegenwoordigd. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden en geregeld in het reglement van de Ondernemingsraad. De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Elke twee jaar treedt de helft van het aantal leden af. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Ondernemingsraad. In 2014 waren de belangrijkse thema s: Kapstok 3 (onderwijsvisie en onderwijsmodel Arcus College); gewijzigd (intern) allocatiemodel begroting; inrichting Studenteninformatiepunt (STIP) en Facilitair bedrijf (FAB); techniek Onderwijs Zuid-Limburg: samensmelting Techniek Arcus en Leeuwenborgh; kwaliteitsbeleid; nieuwe aanpak leermiddelen in het MBO (LIMBO); nieuw roosterprogramma Xedule ; implementatietraject functie LB/LC; invoering Passend onderwijs; de vacaturecommissie in relatie tot het afstoten BV s en beëindiging contracten via B.V. Contracting ; herziening gesprekscyclus; inhuizing in de nieuwbouw op de Valkenburgerweg; compensatie teams voor BAPO; vertrouwenspersonen; advies overname personeel Contracting BV door units in relatie tot opheffing Contacting BV. De Centrale Studentenraad (CSR) De studentenraad bestaat uit door studenten gekozen studenten die de verschillende units binnen Arcus vertegenwoordigen. Ze vormen dé stem van de student. De CSR houdt zich bezig met alles wat voor studenten bij Arcus van belang is. De CSR wordt begeleid door een Arcus medewerker, die tevens de rol van ambtelijk secretaris vervult. De gekozen studentenvertegenwoordiging heeft medezeggenschap in uiteenlopende zaken, die bij Arcus spelen. Het gaat vaak over onderwerpen die de opleiding en het verblijf bij Arcus beter en plezieriger kunnen maken. Uit de resultaten van de JOB monitor (2014) komen hiervoor de volgende aangrijpingspunten naar voren. Arcus studenten oordelen dat op het onderdeel lessen verbetering nodig is. Hieronder vallen: afwisseling zelfstandig werken en in groepen werken, uitval onderwijsactiviteiten, roosterwijzigingen op tijd doorgegeven, tevredenheid over docenten, tevredenheid over lesmateriaal, gebruik gekocht lesmateriaal en goed contact met docenten. Daarnaast oordelen de studenten negatief over klachtenbehandeling. Dit is overigens in het hele land het geval. Wat verder opvalt is dat de studenten niet positief antwoordden op de vraag Als je weer een school moet kiezen, zou je dan weer deze school kiezen?. In 2014 heeft de CSR zich wederom gericht op het vergroten van betrokkenheid van de achterban, de Arcus-studenten. Dat is ook nodig want op de vraag uit de JOB monitor: Zou je zelf actief willen meedenken over het beleid op school? wordt zowel bij Arcus, als overigens in het hele land, zeer negatief geantwoord. De CSR zal zichzelf in 2015 profileren tijdens een College Tour om ook op die manier het belang van inspraak van studenten etra onder de aandacht te brengen. De CSR heeft in de regelmatige overleggen met het CvB over een aantal belangrijke thema s gesproken. Hoog op de agenda stond in 2014 de nieuwbouw en de verhuizing naar de Valkenburgerweg. Daarbij was de problematiek van ruimtegebrek en mismatch tussen soorten ruimtes in combinatie met de invoering van een nieuw roostersysteem het belangrijkste bespreekpunt. Ook is gesproken over aanloopproblemen als pasjes, printers, en cateringprijzen. Verder was de invoering van de nieuwe aanpak voor bestellen van onderwijsmateriaal (LIMBO)/ nieuwe aanpak van leermiddelen een gespreksonderwerp en is gesproken over de inhoud van de OER s. Het CvB heeft de Raad in 2013 gevraagd na te denken over de lengte van de zomervakantie en de wens om elk schooljaar 40 onderwijsweken te hebben. Dit vooral in relatie tot de invoering van 1000 uur onderwijs ten gevolge van Focus op Vakmanschap. De CSR heeft daarover positief geadviseerd en in 2014 is besloten tot fiatie van een zomervakantie van 7 weken. 17

18 Eind 2013 heeft de CSR positief geadviseerd over het techniekplan Zuid-Limburg. Dit thema en de gevolgen daarvan voor zittende en toekomstige studenten, was ook in 2014 onderwerp van gesprek tussen het CvB en de CSR. 1.9 Toezicht door de onderwijsinspectie Arcus heeft in 2014 geen bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. In 2012 beoordeelde de inspectie bij haar bezoek de kwaliteitsborging van Arcus als goed. Alle opleidingen vallen onder het basistoezicht. Dat betekent dat de Onderwijsinspectie in de jaren daarna op afstand mogelijke risico s op de indicatoren volgde. In januari 2015 heeft Arcus wederom bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. De kwaliteitsborging op instellingsniveau werd nu als voldoende beoordeeld, waarbij gesteld werd dat aan alle aspecten voldaan was. Naast het benoemen van enkele risico s voor de onderwijskwaliteit en de melding dat geen tot geringe risico s vastgesteld zijn voor de kwaliteit van het onderwijsproces en de financiële continuïteit gaf de Inspectie aan dat op basis van het onderzoek naar de Staat van de instelling in 2012, waarbij de kwaliteitsborging op instellingsniveau als goed werd beoordeeld, te verwachten zou zijn dat er nu duidelijke effecten zichtbaar zijn qua realisatie van doelstellingen en verbetering van de opbrengsten op instellingsniveau en de VSV-cijfers. Arcus onderschrijft de achterblijvende rendementen en het vsv-risico. Arcus heeft de inspectie gevraagd om aanknopingspunten om via verbetering van het onderwijs tot betere resultaten te komen. Door de inspectie genoemde aandachtspunten: doelen specifiek en meetbaar formuleren; meer diepgang en opbrengstgerichtheid bij analyseren van de oorzaken; consequentere en preciezere vastlegging van afspraken en tussenresultaten; verbetermaatregelen nauwkeuriger monitoren; didactisch handelen en studieloopbaanbegeleiding kunnen nog winnen aan kwaliteit; sterkere focus op resultaten in (dialoog met) de teams. Door de inspectie genoemde positieve punten: op instellingsniveau zijn meerjarenplannen en jaarplannen beschikbaar; op afdelingsniveau zijn zelfevaluaties, jaarplannen, verbeterplannen beschikbaar; er is voldoende managementinformatie beschikbaar; de eterne audits die sinds de vorige Staat van de instelling in 2012 aan het kwaliteitszorg-systeem zijn toegevoegd leveren relevante informatie op; de onderwijsvisie is helder verwoord in het document Kapstok 3 ; de doelen die worden nagestreefd zijn bekend in de teams en deze zijn afgestemd op zowel de gekozen onderwijsvisie als op nieuwe ontwikkelingen zoals Focus op vakmanschap en passend onderwijs; er is overwegend voldoende zorg voor borging van de eamenkwaliteit De besturingsfilosofie en planning en control cyclus In 2013 is de besturingsfilosofie van Arcus vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn: Wij zijn een professionele organisatie We passen het professioneel statuut toe, zoals overeengekomen tussen de werkgevers en de vakbonden. Het onderwijs en de onderwijskwaliteit worden vooral door onze onderwijsprofessionals individueel en in teams gerealiseerd. Onderwijsteams hebben binnen de wettelijke kaders en het vastgestelde instellingsbeleid de professionele ruimte om hun eigen keuzes te maken. Iedere medewerker dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling, welzijn en loopbaan, is ervoor verantwoordelijk dat hij bijdraagt aan het realiseren van de doelen van onze organisatie en legt daarover verantwoording af. 18

19 Wij organiseren countervailing power in onze organisatie om ons scherp te houden Recente gebeurtenissen bij ROC s maar ook eigen ervaringen leren, dat het nodig is om voldoende tegenspraak in de organisatie te organiseren. Wij doen dat door: open communicatie in de gehele organisatie bottom-up en top-down te stimuleren; de ontwikkeling van het Arcus-Managementteam tot het team dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het realiseren van onze Arcus-doelstellingen; de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van stafdiensten t.o.v. van onderwijsunits en CvB duidelijk te formuleren; scheiding aan te brengen van verantwoordelijkheden bij aanbesteding, inkoop en in dienst nemen van personeel; een krachtige positionering van medezeggenschap: ondernemingsraad en studentenraad; signalen/oordelen van onze klanten intern en etern te vragen en serieus te nemen; eterne audits te laten uitvoeren en werk te maken van risicomanagement. Resultaatverantwoordelijk management Onze leidinggevenden (UD s, Opleidingsmanagers en Diensthoofden) zijn binnen de vastgestelde budgetten, de beschikbaar gestelde menskracht en het vastgestelde beleid, verantwoordelijk en aanspreekbaar op het op een doelmatige wijze realiseren van de voor hen vastgestelde doelen en resultaten. Deze doelen en resultaten worden verankerd in de jaarlijkse managementcontracten en zijn onderwerp van gesprek in de gesprekscyclus. Leidinggevenden handelen vanuit de Arcusdoelstellingen en dragen dat uit in woord en daad. Ruimte bij onderwijs en strak in de bedrijfsvoering Integriteitseisen, eisen (en wensen) in het kader van transparante eterne verantwoording en een efficiënte omgang met overheidsgeld, vragen om een strakke bedrijfsvoering, met standaardisatie van ondersteunende (onderwijs-) processen. Dit wordt gecombineerd met voldoende professionele ruimte voor de onderwijsteams. Dit vraagt bij de vormgeving van onze Arcus onderwijskaders een vorm van interactieve beleidsontwikkeling met onze docenten. De planning en controlcyclus Arcus kent een planning- en controlcyclus op Arcus-niveau die gerelateerd is aan het begrotingsjaar en bestaat uit: een jaarlijkse beleids- en begrotingsplanning op basis van een strategisch plan en de financiële meerjarenraming; een adequate verantwoording over realisatie van de jaarplannen en daarmee samenhangende begrotingsuitputting, uiteindelijk resulterend in een eterne verantwoording d.m.v. het Geïntegreerd Jaardocument. Arcus kent een planning- en controlcyclus op afdelingsniveau, die gerelateerd is aan het schooljaar en die zorgdraagt voor jaarlijkse onderwijsevaluaties (zelfevaluaties en in- en eterne audits) en verbeterplannen, met als doel de onderwijskwaliteit op het niveau van de in ons strategisch beleid geformuleerde doelstellingen te brengen. Risicomanagement Als onderdeel van de besturingsfilosofie is binnen Arcus ook risicomanagement op een meer gestructureerde wijze ingevoerd (zie ook 7.8 Risicomanagement). De uitvoering van de besturingsfilosofie en de planning en control cyclus De planning en control cyclus zoals opgenomen in het in december 2013 vastgestelde kwaliteitsbeleid Arcus wordt sinds dat moment dienovereenkomstig uitgevoerd. De jaarlijkse (verticale) cyclus van planning en verantwoording vormt de basis PDCA cyclus van de organisatie. Deze borgt de samenhang in beleid en zorgt voor de verbinding van de niveaus in de organisatie. 19

20 Onderstaand is deze planning en control cyclus weergegeven. Planning Verantwoording RvT: Afspraken met CvB Strategisch beleid (5 jaar) Jaarplan (kalenderjaar) CvB: Managementcontracten met UD s Unit jaaragenda UD: Managementafspraken met OM s Afdelingsjaarplan Individuele afspraken met docenten (afspraken gesprek uit gesprekscyclus) Individueel niveau / docent Verantwoording over kalenderjaar in geïntegreerd jaarverslag Periodieke verantwoording over voorgang strategisch beleidsplan en jaarplan Periodieke verantwoording doelen uit managementcontract (kwartaalgesprekken adhv rapportagae UD) Einde schooljaar verantwoording over voortgang unitjaarplan en zelfevaluaties van de unit Einde schooljaar (april) verantwoording adhv zelfevaluatie per afdeling Periodieke verantwoording over doelen uit managementafspraken Verantwoording over individuele afspraken in jaarlijks functioneringsgesprek In het vervolg van dit jaarverslag wordt duidelijk dat er om de hierboven beschreven besturingsfilosofie ook daadwerkelijk in zijn totaliteit in de praktijk te brengen, er nog een weg te gaan is. Dat geldt evenzeer voor de uitvoering van de PDCA cyclus en met name als het gaat om het geheel doorlopen van deze cyclus tot en met de uitvoering van de verbeterplannen en de monitoring daarvan. Ook een goede werking van het instrument risicomanagement vraagt voortdurend aandacht, risicoalertheid en discipline om ermee aan de slag te blijven Klachtenafhandeling Arcus streeft naar een laagdrempelige Arcus-klachtenlijn: het Meldpunt Arcus-klachten. Daar kan op een eenvoudige wijze door middel van een digitale melding onvrede kenbaar gemaakt worden. In 2014 kwamen via deze weg 62 meldingen binnen. Dat is als totaal een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 17 meldingen in Dit werd enerzijds veroorzaakt doordat ook klachten over nota s en facturen sinds 2014 bij het Meldpunt Arcus-klachten binnen komen, anderzijds vanwege meldingen over zaken die te maken hebben met de verhuizing naar de nieuwbouw: lesroosters, het gebruik van Arcus-pasjes, temperatuur in het gebouw, parkeergelegenheid, kosten in het restaurant, enz. In eerste instantie worden klachten in de lijn opgepakt en afgehandeld. Dat geldt ook voor klachten over studieadviezen, die door de Onderwijsmanager in behandeling worden genomen. Als de klacht daar niet naar bevrediging wordt afgehandeld, kan de klager zijn klacht indienen bij een eterne klachtencommissie. Deze commissie staat onder voorzitterschap van mr. M. Goessen, vicepresident van de Rechtbank Limburg. De eterne klachtencommissie is in 2014 in totaal 5 keer benaderd, drie keer over een cao-toepassing, een keer in een algemene kwestie en één keer in een dossier over ongewenst gedrag. Van de 62 meldingen zijn in klachten bij deze commissie terecht gekomen, waarvan 3 met betrekking tot CAO kwesties. De 3 cao-kwesties werden alle ingetrokken omdat voortijdig een oplossing gevonden werd tussen partijen. In de zaak rondom ongewenst gedrag werd tussen partijen ter zitting een schikking getroffen. De kwestie van algemene aard is aangehouden. Via de MBO-Ombudslijn kwamen in 2014 drie klachten binnen, waarvan twee uit dezelfde klas en over dezelfde (rooster) kwestie. De derde situatie betrof onvrede over het uitblijven van een handtekening op een Praktijkovereenkomst. Al deze klachten konden binnen drie dagen tot tevredenheid van de indieners worden opgelost. 20

Besturingsfilosofie Arcus College 2013 Bijgestelde versie, vastgesteld door het CvB op 28 juni 2013

Besturingsfilosofie Arcus College 2013 Bijgestelde versie, vastgesteld door het CvB op 28 juni 2013 2013 Bijgestelde versie, vastgesteld door het CvB op 28 juni 2013 Indeling 1. Definities filosofie en model en de relatie met het strategisch beleid 2. Besturingsfilosofie 3. Besturingsmodel 4. Bijlage

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2015 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2015 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2015 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2015 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Kwaliteitsplan 2015 t/m 2018

Kwaliteitsplan 2015 t/m 2018 Kwaliteitsplan 2015 t/m 2018 datum: 29-4-2015 1 Inhoudsopgave pag. 1. Integrale kwaliteitsanalyse 1.1 Onderwijskwaliteit in beeld 3 1.2 Regio-analyse in relatie tot studiesucces 16 1.3 Ontwikkelingen in

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Blz. 7. Bedrijfsvoering 40 7.1. Strategisch beleid 40 7.2 Doelen en voorziene resultaten 2014 40 7.3 Doelen 2015 41

Inhoudsopgave. Blz. 7. Bedrijfsvoering 40 7.1. Strategisch beleid 40 7.2 Doelen en voorziene resultaten 2014 40 7.3 Doelen 2015 41 Inhoudsopgave Blz. 1. Strategisch beleid 6 1.1 Strategisch beleid: de laatste uit de schijf van 5 6 1.2 Strategisch beleid 2014 6 1.3 Strategisch beleid 2015 6 1.4 Doorkijk naar 2016 7 2. Onderwijs: Focus

Nadere informatie

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie :

Bestuursnummer : Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie : RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij ROC van Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40833 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 december 2013 Onze Referentie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 SAMEN GERICHT VERDER OP WEG NAAR GOED ONDERWIJS VOOR ALLE STUDENTEN

JAARPLAN 2017 SAMEN GERICHT VERDER OP WEG NAAR GOED ONDERWIJS VOOR ALLE STUDENTEN JAARPLAN 2017 SAMEN GERICHT VERDER OP WEG NAAR GOED ONDERWIJS VOOR ALLE STUDENTEN Jaarplan 2017 December 2016 pagina 1 van 11 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VERBETERING VAN DE ONDERWIJSKWALITEIT STAAT CENTRAAL...

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Marc van der Meer. Vakmensen en bewust vertrouwen professionalisering van MBO-docenten

Marc van der Meer. Vakmensen en bewust vertrouwen professionalisering van MBO-docenten Marc van der Meer Vakmensen en bewust vertrouwen professionalisering van MBO-docenten Inhoudsopgave - Deel 1. Ongenoegen en poli@sering - Deel 2. De arbeidsmarkt in het mbo - Deel 3. Professionaliseringsagenda

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

1. Inleiding. Dus kiezen we ervoor om de volgende onderwerpen prioriteit te geven in 2014:

1. Inleiding. Dus kiezen we ervoor om de volgende onderwerpen prioriteit te geven in 2014: 1 2014 1. Inleiding Bij het schrijven van dit jaarplan is het te vroeg om al de resultaten van 2013 te kunnen aangeven. We geven in dit plan wel een stevige indicatie, die we natuurlijk in ons jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs bij ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Slim samenwerken binnen en tussen vmbo en mbo in Zeeland. Presentatie tbv Bustour Slim Samenwerken VNG 27 maart 2013

Slim samenwerken binnen en tussen vmbo en mbo in Zeeland. Presentatie tbv Bustour Slim Samenwerken VNG 27 maart 2013 Slim samenwerken binnen en tussen vmbo en mbo in Zeeland Presentatie tbv Bustour Slim Samenwerken VNG 27 maart 2013 Voorgeschiedenis (1) Taskforce Zeeland, opdracht minister Plasterk Maart 2010: rapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN HET ROC VAN FLEVOLAND EEN RAPPORT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS. Utrecht, maart 2016 Kenmerk:

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN HET ROC VAN FLEVOLAND EEN RAPPORT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS. Utrecht, maart 2016 Kenmerk: TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN HET ROC VAN FLEVOLAND EEN RAPPORT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Utrecht, maart 2016 Kenmerk: 4765491 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk kader

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS december 2016 INHOUD Samenvatting 3 1 Inleiding: Wat voor onderzoek

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie