Onderzoek naar de vroege bloemaanleg bij de tulpencultivar Strong Gold

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de vroege bloemaanleg bij de tulpencultivar Strong Gold"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de vroege bloemaanleg bij de tulpencultivar Strong Gold In opdracht van V.O.F. Van Kampen, Den Helder. Martin van Dam en Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV Sector Bloembollen april 2010 PPO projectnummer

2 2010 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens uit deze uitgave. Onderzoeksadvies in opdracht van V.O.F. Van Kampen, Kortevliet 62, 1786PL Den Helder. Gefinancierd met een kennisoverdrachtvoucher (Nr. K091364) van SenterNovem. Projectnummer: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bomen, Bollen & Fruit Adres : Prof. Van Slogterenweg 2, Lisse : Postbus 85, 2160 AB Lisse Tel. : Fax : E mail : Internet : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 2

3 Inhoudsopgave pagina 1 INLEIDING MATERIAAL EN METHODE RESULTATEN DISCUSSIE CONCLUSIE... 6 BIJLAGE Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 3

4 1 Inleiding In de broeierij van tulpen wordt bij de cultivar Strong Gold geregeld bloemverdroging gezien die al vroeg, tijdens het bewaarseizoen lijkt te zijn ontstaan. Ook blijkt bij bollen die aan de handel zijn geleverd dat in de spruit al afwijkingen aan de jonge bloemdelen te zien zijn. Deze vroege symptomen van bloemverdroging lijken op symptomen zoals we die kennen bij heating in transit, maar dan veel vroeger in het seizoen. Omdat het probleem vroege bloemverdroging bij meerdere partijen Strong Gold is geconstateerd lijkt er een algemene oorzaak aan ten grondslag te liggen. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door vroege bloemaanleg. In opdracht van de V.O.F Van Kampen uit Den Helder zijn bolmonsters genomen van een aantal partijen Strong Gold van verschillende bollentelers. De bollen werden gemonsterd vanaf enkele weken voor de oogst tot aan het moment van rooien. Van de bollen werd daarna het stadium bepaald. De te beantwoorden kennisvraag luidt: Is er bij Strong Gold al voor het rooien sprake van een beginnende bloemaanleg? Kan hiermee het hierboven beschreven uitval door bloemverdroging van deze soort worden verklaard? 2 Materiaal en methode In dit onderzoek werden op 8 bedrijven monsters bollen (8 à 10 bollen per monster), van de cultivar Strong Gold getrokken op 3 tijdstippen: 29 juni, 6 juli en 13 juli. Op 1 bedrijf werd het eerste monster 2 weken eerder gehaald. In enkele gevallen werden op dezelfde datum 2 monsters genomen omdat er te velde een verschil te zien was in de mate van afsterving van de planten. De monsters werden genomen vóór de oogst uit het veld. Alle monsters werden genomen uit de kantregel aan de zonzijde (zuidzijde) van het bed. Dit is de regel die vaak eerst is afgestorven. De bedrijven lagen in de gebieden West Friesland (tabel 1, bedrijf 1, 2, 4 en 6), De Zuid (bedrijf 3 en 7) en in het Noordelijk Zandgebied (bedrijf 5 en 9). Er werden aantekeningen gemaakt van de stand van het gewas en van het uiterlijk van de bollen. Van de bollen werd het stadium van de bloemontwikkeling microscopisch vastgesteld. De mate van ontwikkeling en de spreiding ervan over de monsters werd geanalyseerd. 3 Resultaten De waarnemingen van de monsters staan vermeld in bijlage 1. Van de stadia van bloemontwikkeling staat een overzicht in tabel 1, hieronder. In de kolommen is het aantal bollen weergegeven, dat per monster in een bepaald stadium was. Bij bedrijf 3 waren de bollen al gerooid na de eerste monsterdatum (29 juni). Van dit bedrijf is het monster van 6 juli uit de schuur genomen, daarna is het monsteren daar gestaakt. Een aantal zaken valt op aan deze gegevens. De bloemontwikkeling van de bollen is soms al zeer ver gevorderd. Normaal wordt in tulpen direct na het rooien stadium I en II (1 e blad en einde bladaanleg) aangetroffen. In deze monsters werd, ruim voor het rooien, soms al stadium G (stamper aangelegd) gevonden. Dit was het geval bij monsters van de bedrijven 1, 2, 4 en 6, allen uit West Friesland. Bij bedrijf 3, 5 en 7 was het stadium nog niet in G, maar toch al verder dan normaal ontwikkeld, namelijk tot A2+ (stamper nèt gevormd). De stadia die werden gevonden bij bedrijf 8 vertoonden een beeld dat enigszins normaal is, zij het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 4

5 dat hier op 6 juli ook al P1 (eerste 3 meeldraden) werd aangetroffen. Er was bij de meeste monsters een grote spreiding in het aangetroffen stadium. Ook wat dit betreft was bedrijf 8 hierop een uitzondering, al speelt hierbij een rol dat er hier maar 5 bollen waren onderzocht. In een klein monster is de spreiding vanzelf ook kleiner. Bij de andere monsters is er gemiddeld een spreiding van 4,5 stadiumstap. Het valt op dat de bolmonsters in West Friesland de verst ontwikkelde stadia hebben. Er is geen duidelijke oorzaak daarvoor aan te geven. Tabel 1. Aantal bollen dat zich in een bepaald stadium bevindt per monsterdatum. Monsters zijn genomen op 8 bedrijven en op 3 datums. Als op dezelfde datum 2 monsters zijn genomen zijn de data geel gekleurd. Ontwikkelingsstadia van de bloemknop Datum Bedrijf I II P1 P2 A1 A2 A2+ G G 29 jun jul jul jul jun jul jul jun jul jun jul jul jun jul jul jun jul jul jul jun jul jun jun jul jul 8 4 Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 5

6 4 Discussie Bollen die worden gerooid met een ver ontwikkelde bloem zijn gevoeliger voor verdroging bij hoge bewaartemperaturen. Tulpenbollen worden normaal gesproken de eerste weken na het rooien gedroogd en bewaard bij temperaturen rond 25 C en soms hoger. Als deze temperatuur enkele weken aanhoudt kan een ver ontwikkelde bloem daarbij verdrogen. Dit wordt heating genoemd, een probleem dat zich normaal pas in het najaar aan het eind van de warme bewaring kan voordoen. Bij een partij bollen waarvan het stadium veel spreiding vertoont, zoals bij deze monsters, is de kans groot dat er een verkeerd bewaaradvies wordt gegeven. Als toevallig het monster (meestal 5 bollen) veel bollen in stadium G bevat en men gaat ze koelen, dan bestaat er grote kans dat een percentage bollen verdroogde bloemen geeft. Dat betreft dan het deel dat nog lang niet in stadium G was. Zoals in deze monsters werd gezien kan dat om soms wel de helft van de bollen gaan. Dit probleem speelt vooral een rol bij de vroegste bloei. Uit de waarnemingen bleek dat er sprake was van een gemiddeld verschil in stadium van 4,5 stadiumstap. Bij normale ontwikkeling van de bloem (bij 20 C) gaat het stadium elke 2 à 3 dagen 1 stap vooruit. Dat betekent dat er gemiddeld 1,5 week verschil is in bloemaanleg tussen de vroegst en de laatst ontwikkelde bloemen. In enkele gevallen was het zelfs ruim 2 weken. Uit een normaal uitgevoerd stadiumonderzoek kan zodoende een advies volgen waarmee van een deel van de bollen de bloem niet volledig wordt aangelegd. Ook kan er zo te weinig tussentemperatuur worden gegeven. Het gevolg hiervan is een sterk vergrote kans op bloemverdroging. 5 Conclusie Uit dit onderzoek blijkt dat er in Strong Gold in aanleg 2 oorzaken te vinden zijn die aanleiding kunnen geven voor verdroogde bloemen. Deze oorzaken zijn: 1. Tè vroege bloemontwikkeling waardoor tijdens de bewaring heating kan optreden. 2. Een sterke spreiding in de bloemontwikkelingsstadia, waardoor vroege bloemverdroging als gevolg van te korte tussentemperatuur kan optreden. Beide oorzaken geven tijdens de broei een percentage uitval te zien. Het probleem kan waarschijnlijk worden voorkómen door de bollen bij niet al te hoge temperaturen te bewaren vanaf de dag van oogsten, bijvoorbeeld bij 20 C maar in ieder geval onder 25 C. Het tweede probleem (dat door de grote spreiding wordt veroorzaakt) kan worden opgevangen door niet te vroeg te broeien en door het stadium van de partij vast te stellen aan de hand van monsters van minimaal 15 bollen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 6

7 Bijlage 1 Datum Kweker Gebied Stadium Opmerkingen 29-jun West Friesland 2xII, 4xP2, 2xA2 5 dikke bollen van groene planten en 6 kleine bollen van afgestorven planten 3xP1, 1xP2 6 bollen met kleur van fijne kompleet afgestorven planten 1 1xP1, 1xA2+, 2xG 6 witte bollen van grove planten met nog wat groen 13-jul 1xII, 2xP1, 1xP2, 2xA1 3xII, 6xP1, 1xP2 6 en 10 bollen apart gehouden, maar geen verschil aan gewas te zien Op 29 juni was het gewas al flink afgerijpt, op 6 juli geheel afgestorven. 29-jun West Friesland 1xII, 1xP1, 1xP2 6 dikke rijpe planten en 5 kleine groene 1xP1?, 1x G en 1xII?, 2xP1, 1xP2, 2 1xA2 7 en 5 bollen uit twee verschillende moten 13-jul 5xP1, 1xP2, 1xA1, 2xA2, 1xA2+ 2xP1,1xA1, 2xA2+ 13 bollen uit grove moot en 6 bollen uit fijne moot, alles bruin 3 29-jun De Zuid 3xII, 2xP2, 2xA1, 2xA2 5xP1, 1xP2, 1xA1, 1xA2, 1xA2+ 10 bollen uit 1 kist gepakt, lichte kleur Partij was in de eerste dagen van juli gerooid, het monster van 6 juli stond te drogen bij 20 C. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 7

8 Datum Kweker Gebied Stadium Opmerkingen 29-jun West Friesland 4xI/II, 1xP1, 2xP2, 1xA2 1xP1, 4xA2, 5xA2+, 1xG 11 witte bollen uit diverse plekken, enkele met kleurtje 4 6 bollen uit fijnere moot en 5 bollen uit grove moot, alles met een 13-jul 2xA2+, 4xG, 4xG- wangetje kleur Op 6 juli nog redelijk groen gewas 29-jun Noordelijk 4xI/II 5 Zandgebied 1xII, 2xP1, 1xA2, 1xA2+ 8 bruine bollen uit afbroei, ook enkele bollen nog wit 1xA2+, rest I/II??? 9 bruine bollen uit grove moot 29 juni bijna geheel afgestorven 6 juli geheel afgestorven gewas 29-jun West Friesland 3xII, 2xP1 Twee moten uit vele verschillende partijtjes, waarvan aantal redelijk afgestorven 2xA2+, 3xG 5 fijnere afgestorven planten, bruine bollen 6 1xA2, 4xA2+, 2xG 7 dikke bollen van grove planten, witte bollen 13-jul 1xA2, 2xG-, 2xG, 2xG+ en 1xG-, 3xG, 1xG+ 5 en 7 bollen apart gehouden, maar geen verschil aan gewas te zien jun De Zuid 1xA1, 6xA2 7 3xP1, 2xP2, 1xA1, 2xA2, 2xA2+ 10 witte bollen, enkele wat kleur Betreft een afbroeipartij, de afsterving bovengronds vertoont een erg ongelijk beeld, zowel nog groene als geheel afgestorven planten. 15-jun Noordelijk 1xP2 rest I/II 29-jun Zandgebied 5xI/II Bollen uit kleine en grote maten. Rijp en Rauw, kantje erg droog 8 2xII, 3xP1 7 bruine bollen uit grove moot, ook enkele witte bollen 4xP1 5 bollen uit fijne moot, bruine en witte bollen op 29 juni nog een beetje groen Op 6 juli geheel afgestorven. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 8

Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown

Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown Voortgezet diagnostisch onderzoek 2012 Peter Vink, Peter Vreeburg en Paul van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi Voortgezet diagnostisch onderzoek

Nadere informatie

De invloed van het gebruik van Asulox tijdens de bollenteelt en het tijdstip van rooien op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij

De invloed van het gebruik van Asulox tijdens de bollenteelt en het tijdstip van rooien op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij De invloed van het gebruik van Asulox tijdens de bollenteelt en het tijdstip van rooien op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij Voortgezet diagnostisch onderzoek 2008 Peter Vink, Paul van Leeuwen

Nadere informatie

Bossigheid in Zantedeschia

Bossigheid in Zantedeschia Bossigheid in Zantedeschia Is vervroegd afsterven van weefselkweekplantjes en het daarna koud bewaren van de knollen een van de oorzaken van bossigheid P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Is het invriezen van narcissen cv. Tête-à-Tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol?

Is het invriezen van narcissen cv. Tête-à-Tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol? Is het invriezen van narcissen cv. Tête-à-Tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol? Voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006 Peter Vink en Peter Vreeburg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

Nadere informatie

Warmwaterbehandeling van Allium tegen krokusknolaaltje

Warmwaterbehandeling van Allium tegen krokusknolaaltje Warmwaterbehandeling van Allium tegen krokusknolaaltje Onderzoek van 2003 t/m 2006 P.J. van Leeuwen, P. Vink en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bollen november 2006 PPO nr.

Nadere informatie

Onderzoek naar de gebruikswaarde van door bollenmijten beschadigde gladiolenknollen in de bloementeelt

Onderzoek naar de gebruikswaarde van door bollenmijten beschadigde gladiolenknollen in de bloementeelt Onderzoek naar de gebruikswaarde van door bollenmijten beschadigde gladiolenknollen in de bloementeelt Voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen

Nadere informatie

Precisieplant tulp. Basis voor precisielandbouw. A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster

Precisieplant tulp. Basis voor precisielandbouw. A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster Precisieplant tulp Basis voor precisielandbouw A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij

Nadere informatie

Erwinia chrysanthemi in Amaryllidaceae

Erwinia chrysanthemi in Amaryllidaceae Erwinia chrysanthemi in Amaryllidaceae Voortgezet diagnostisch onderzoek 2007 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit September 2008 PPO nr. 3234036700-6 /

Nadere informatie

Het voorkomen van Pseudo-kurkstip in tulpen

Het voorkomen van Pseudo-kurkstip in tulpen Het voorkomen van Pseudo-kurkstip in tulpen Voortgezet diagnostisch onderzoek 2009/2010 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij

Nadere informatie

Penicillium in lelie. Effect van terugdrogen na het spoelen op Penicilliumaantasting tijdens de bewaring van lelie. Hans Kok

Penicillium in lelie. Effect van terugdrogen na het spoelen op Penicilliumaantasting tijdens de bewaring van lelie. Hans Kok Penicillium in lelie Effect van terugdrogen na het spoelen op Penicilliumaantasting tijdens de bewaring van lelie Hans Kok Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit April 2010

Nadere informatie

Proefveld tulpenstengelaal (waardplanten) onderzoek. Robert Dees, Joop van Doorn

Proefveld tulpenstengelaal (waardplanten) onderzoek. Robert Dees, Joop van Doorn Proefveld tulpenstengelaal (waardplanten) onderzoek Robert Dees, Joop van Doorn Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Bloembollen, boomkwekerij & Fruit PT nr. 14592, PPO nr. 32

Nadere informatie

Kan het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans wortels van Zantedeschia aantasten?

Kan het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans wortels van Zantedeschia aantasten? Kan het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans wortels van Zantedeschia aantasten? Voortgezet diagnostisch onderzoek 2007 Peter Vink en Paul van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Onderzoek naar risico van bollenmijt in Zantedeschia

Onderzoek naar risico van bollenmijt in Zantedeschia Onderzoek naar risico van bollenmijt in Zantedeschia Welke mijt geeft schade in Zantedeschia P.J. van Leeuwen, C. Conijn, M. Breedeveld, J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen

Nadere informatie

Duurzame energietechniek

Duurzame energietechniek Duurzame energietechniek Toegepast in de bloembollensector Bijlage rapport Afstudeerscriptie Werktuigbouwkunde De Haagse Hogeschool afdeling Delft Mitchell van der Meij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving,

Nadere informatie

Aantasting van Alliumbollen door Fusarium

Aantasting van Alliumbollen door Fusarium Aantasting van Alliumbollen door Fusarium Voortgezet diagnostisch onderzoek 2006/2007 Peter Vink, Trees Hollinger, Paul van Leeuwen en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen Augustus

Nadere informatie

Relatie zetmeelgehalte leliebol en takkwaliteit, onderzoek Casper Slootweg en Hans van Aanholt

Relatie zetmeelgehalte leliebol en takkwaliteit, onderzoek Casper Slootweg en Hans van Aanholt Relatie zetmeelgehalte leliebol en takkwaliteit, onderzoek 2010 2012 Casper Slootweg en Hans van Aanholt Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit PPO nr.32 361444 00 PT nummer

Nadere informatie

Burkholderia in gladiolen

Burkholderia in gladiolen Burkholderia in gladiolen Voortgezet diagnostisch onderzoek 2007 Peter Vink en Trees Hollinger Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen maart 2008 PPO nr. 3234036700-2 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van wortelbederf bij de teelt van Zantedeschia op potten

Onderzoek naar de oorzaak van wortelbederf bij de teelt van Zantedeschia op potten Onderzoek naar de oorzaak van wortelbederf bij de teelt van Zantedeschia op potten Voortgezet diagnostisch onderzoek 2007/2008 Peter Vink, Paul van Leeuwen en John Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

De gecombineerde rol van ethyleen en het pelmoment in het ontstaan van zuur in tulp. Martin van Dam, PPO Frank Kreuk, Proeftuin Zwaagdijk

De gecombineerde rol van ethyleen en het pelmoment in het ontstaan van zuur in tulp. Martin van Dam, PPO Frank Kreuk, Proeftuin Zwaagdijk De gecombineerde rol van ethyleen en het pelmoment in het ontstaan van zuur in tulp Martin van Dam, PPO Frank Kreuk, Proeftuin Zwaagdijk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR

Nadere informatie

Voorkomen wateroverlast Teelt de grond uit bloembollen. Casper Slootweg en Henk Gude

Voorkomen wateroverlast Teelt de grond uit bloembollen. Casper Slootweg en Henk Gude Voorkomen wateroverlast Teelt de grond uit bloembollen Casper Slootweg en Henk Gude Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit PPO nr.

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG 2005 NAAR EEN OPLOSSING VOOR ONBEKEND WORTELROT IN LELIE

PROJECTVERSLAG 2005 NAAR EEN OPLOSSING VOOR ONBEKEND WORTELROT IN LELIE PROJECTVERSLAG 2005 NAAR EEN OPLOSSING VOOR ONBEKEND WORTELROT IN LELIE Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie Projectverslag fase 3 Uitgevoerd door: DLV Facet DLV Facet: Peter Graven DLV

Nadere informatie

Bemesting van tulp in de broeierij

Bemesting van tulp in de broeierij Bemesting van tulp in de broeierij M.F.N. van Dam, A.J.M. van Haaster, H.P. Pasterkamp, S. Marinova, N.S. van Wees, e.a. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen december 2003 PPO 330

Nadere informatie

Parameters ter bepaling van het optimale rooitijdstip bij tulp

Parameters ter bepaling van het optimale rooitijdstip bij tulp Parameters ter bepaling van het optimale rooitijdstip bij tulp M. van Dam en H.Gude Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen Juni 2004 PPO nr. 330628 2004 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd. P.J. van Leeuwen

Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd. P.J. van Leeuwen Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd P.J. van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit PPO nr. 32 361815 00/PT nr. 14760.02 oktober

Nadere informatie

Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari

Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010/2011 Peter Vink, Paul van Leeuwen en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving,

Nadere informatie

Lokalisatie van tulpengalmijt op tulpenbollen

Lokalisatie van tulpengalmijt op tulpenbollen Lokalisatie van tulpengalmijt op tulpenbollen Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010 Peter Vink en Suzanne Lommen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeeel van Wageningen UR, Businessunit Bloembollen,

Nadere informatie

Aanvullende bestrijding van stengelaaltjes door toevoeging van formaline aan het voorweekwater en kookbad

Aanvullende bestrijding van stengelaaltjes door toevoeging van formaline aan het voorweekwater en kookbad Aanvullende bestrijding van stengelaaltjes door toevoeging van formaline aan het voorweekwater en kookbad Voortgezet diagnostisch onderzoek 2012 Peter Vreeburg, Paul van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant

Nadere informatie

Californische trips in lelie

Californische trips in lelie Californische trips in lelie Hans Kok, Cor Conijn en Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen Juni 2004 PPO nr. 330803 2004 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle

Nadere informatie

Optimale moment voor dompelen Zantedeschia in gibberellinezuur (GA) voor bloemaanleg. P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert

Optimale moment voor dompelen Zantedeschia in gibberellinezuur (GA) voor bloemaanleg. P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Optimale moment voor dompelen Zantedeschia in gibberellinezuur () voor bloemaanleg. P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bollen, Boomkwekerij & fruit PPO nr.

Nadere informatie

Warmwaterbehandeling lelie

Warmwaterbehandeling lelie Warmwaterbehandeling lelie Effect van verlaagde voor- en natemperatuur bij Oriëntals en verhoogde kooktemperatuur bij Longiflorum-, LA- en OT- hybriden Casper Slootweg en Hans van Aanholt Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia P.J. van Leeuwen, A.Th. J. Koster, J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen januari 2005 PPO nr.330928 2005 Wageningen,

Nadere informatie

Vaste planten waardplant voor PlAMV?

Vaste planten waardplant voor PlAMV? Vaste planten waardplant voor PlAMV? Consultancy onderzoek Casper Slootweg, Miriam Lemmers en Maarten de Kock Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen,

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van vroege bloemverdroging in tulpen

Onderzoek naar de oorzaak van vroege bloemverdroging in tulpen Onderzoek naar de oorzaak van vroege bloemverdroging in tulpen Martin van Dam, Annita van Haaster Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit April 2013 PPO projectnummer

Nadere informatie

Papierblad in lelie. Naoogst fase. Hans Kok en Hans van Aanholt. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen juni 2004 PPO nr.

Papierblad in lelie. Naoogst fase. Hans Kok en Hans van Aanholt. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen juni 2004 PPO nr. Papierblad in lelie Naoogst fase Hans Kok en Hans van Aanholt Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen juni 2004 PPO nr. 330919 2004 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Consultancy: inventarisatie Diaphania perspectalis

Consultancy: inventarisatie Diaphania perspectalis Consultancy: inventarisatie Diaphania perspectalis Aanwezigheid en schade door Diaphania perspectalis in de Nederlandse boomkwekerij Jerre de Blok Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Sector bloembollen,

Nadere informatie

Warmwaterbehandeling Crocus Grote Gele

Warmwaterbehandeling Crocus Grote Gele Warmwaterbehandeling Crocus Grote Gele Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook P. J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit PPO

Nadere informatie

Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters. M.P.M. Derkx

Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters. M.P.M. Derkx Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters M.P.M. Derkx Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit PPO 32 361424 00 PT 14216.11 november

Nadere informatie

Ontwikkelen van een praktische toets op Erwinia bij Dahlia (ploffers)

Ontwikkelen van een praktische toets op Erwinia bij Dahlia (ploffers) Ontwikkelen van een praktische toets op Erwinia bij Dahlia (ploffers) P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit juli 2009 PPO

Nadere informatie

Onderzoek naar de mogelijke oorzaak van slechte kieming en schimmelrot bij de broei van Anemone blanda

Onderzoek naar de mogelijke oorzaak van slechte kieming en schimmelrot bij de broei van Anemone blanda Onderzoek naar de mogelijke oorzaak van slechte kieming en schimmelrot bij de broei van Anemone blanda Voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen

Nadere informatie

Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen november 2005 PPO nr. 331075 2005

Nadere informatie

Teelt de grond uit Zomerbloemen

Teelt de grond uit Zomerbloemen Teelt de grond uit Zomerbloemen Teelt in kisten 2012-2013 Casper Slootweg en Marga Dijkema Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit

Nadere informatie

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond Peter Vreeburg Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Alternatieve bloeiverlating tulp 2007

Alternatieve bloeiverlating tulp 2007 Alternatieve bloeiverlating tulp 2007 In opdracht van: NS Bloembollen B.V. Horizon Flowers B.V. G. Oud & Zn. Tulips B.V. Karel Bolbloemen B.V. Leek Bloembollen B.V. Fa. B.J. Jong & Zn. Fa. E. de Wit &

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Mogelijke oorzaken van zwarte spruiten in lelie

Mogelijke oorzaken van zwarte spruiten in lelie Mogelijke oorzaken van zwarte spruiten in lelie Praktijkproef bij VWS, in samenwerking met PPO Lyon Looijestein, Gert Sijm Ben Seubring Marga Dijkema, Henk Gude VWS Stagiair HAS Den Bosch PPO Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Verspreiding van zuur vanuit plantgoed en vanuit de grond

Verspreiding van zuur vanuit plantgoed en vanuit de grond Verspreiding van zuur vanuit plantgoed en vanuit de grond Onderdeel van project 320791 Epidemiologie en beheersing van Fusarium in tulp M. F. N. van Dam, S. J. Breeuwsma, A. J. M. van Haaster Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Grote variatie in agressiviteit van Fusarium isolaten uit tulp

Grote variatie in agressiviteit van Fusarium isolaten uit tulp Grote variatie in agressiviteit van Fusarium isolaten uit tulp Onderdeel van project 320791 Epidemiologie en beheersing van Fusarium in tulp S. J. Breeuwsma, M. de Boer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Voortijdig slap worden van Campanula medium na de oogst. Casper Slootweg, Marco ten Hoope, Nollie Marissen en Filip van Noort

Voortijdig slap worden van Campanula medium na de oogst. Casper Slootweg, Marco ten Hoope, Nollie Marissen en Filip van Noort Voortijdig slap worden van Campanula medium na de oogst Casper Slootweg, Marco ten Hoope, Nollie Marissen en Filip van Noort Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw PPO nr. 3242008500 juli

Nadere informatie

Bruikbaarheid vacuümtoets bij hyacinten

Bruikbaarheid vacuümtoets bij hyacinten Bruikbaarheid vacuümtoets bij hyacinten Voortgezet diagnostisch onderzoek 2012 P.J. van Leeuwen en R. H. L. Dees Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen,

Nadere informatie

Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven

Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven Inventarisatie bladproblemen in de praktijk Hans Kok Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen PPO nr. 32 360 560 00 Maart 2008 2008 Wageningen,

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

1 Hpkklk. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 268

1 Hpkklk. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 268 1 Hpkklk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 268 14 Broei Muscari latifolium 14.1 Inleiding De afgelopen jaren nam de vraag naar bollen op pot toe. Naast de 'gewone' blauwe

Nadere informatie

Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen.

Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen. Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. K.H. Wijnholds Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Businessuni Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage bastknobbelonderzoek 2007 in Alphen aan den Rijn 20 mei 2007

Tussentijdse rapportage bastknobbelonderzoek 2007 in Alphen aan den Rijn 20 mei 2007 Tussentijdse rapportage bastknobbelonderzoek 2007 in Alphen aan den Rijn 20 mei 2007 Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Mei 2007 PPO nr. 32 340 427 00 Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Virusziekten bij het gewas Eucomis

Virusziekten bij het gewas Eucomis Virusziekten bij het gewas Eucomis Voortgezet diagnostisch onderzoek 2011 Peter Vink, Paul van Leeuwen en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Januari 2013

Nadere informatie

Houdbaarheid Hydrangea

Houdbaarheid Hydrangea Houdbaarheid Hydrangea F. van Noort Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business Unit Glastuinbouw December 2003 PPO 41704641 2003 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verbetering vaasleven van snijhyacinten afkomstig van waterbroei

Verbetering vaasleven van snijhyacinten afkomstig van waterbroei Verbetering vaasleven van snijhyacinten afkomstig van waterbroei Peter Vreeburg, André Korsuize en Marga Dijkema Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Augustus 2007

Nadere informatie

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Vorstschade bij Zantedeschiaknollen

Vorstschade bij Zantedeschiaknollen Vorstschade bij Zantedeschiaknollen Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010 Peter Vink, Paul van Leeuwen en John Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit PPO nr.

Nadere informatie

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Februari 2013 Programma

Nadere informatie

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Ing. D. Bos en Dr. Ir. A. Veerman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5154708 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in Nerine

Onkruidbestrijding in Nerine Onkruidbestrijding in Nerine P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit November 2009 PPO nr. 32 360209 00 / PT nr. 12509 2009 Wageningen,

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Het voorkomen van schade door de warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes bij hyacint

Het voorkomen van schade door de warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes bij hyacint Het voorkomen van schade door de warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes bij hyacint P.J.M. Vreeburg en C.A. Korsuize Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen Maart 26 PPO nr. 32 33886 26

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Afbroei zuurproeven uit teelt 2003

Waterbroei tulp: Afbroei zuurproeven uit teelt 2003 Waterbroei tulp: Afbroei zuurproeven uit teelt 2003 In opdracht van Productschap Tuinbouw juli 2004 Ing. H. Meester SAMENVATTING In 2003 zijn door de Zuurgroep West-Friesland een aantal teeltproeven uitgevoerd

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Galmijtbestrijding in tulp

Galmijtbestrijding in tulp Galmijtbestrijding in tulp In deze openbare versie worden de niet-toegelaten middelen onder code vermeld Resultaten onderzoek 2008-2010 Arie van der Lans (PPO) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel

Nadere informatie

Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen

Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen Praktijkproef EB-01 Dr. H. Gude en Ing. M.H.G.E. Dijkema Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen PPO nr. 33044710

Nadere informatie

Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van narcis in de bloementeelt

Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van narcis in de bloementeelt Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van narcis in de bloementeelt Onderzoek aan diverse aspecten van de broei van Tête-à-Tête, waterbroei snijnarcis, potgrondaspecten bij potnarcis en screening

Nadere informatie

Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van hyacint in de bloembollenteelt

Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van hyacint in de bloembollenteelt Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van hyacint in de bloembollenteelt Diverse aspecten van de broei van pothyacint en snijhyacint P.J.M. Vreeburg en C.A. Korsuize Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Primair diagnostisch onderzoek aan een onbekende wortelrot bij de bollenteelt van lelies op dekzandgronden

Primair diagnostisch onderzoek aan een onbekende wortelrot bij de bollenteelt van lelies op dekzandgronden Primair diagnostisch onderzoek aan een onbekende wortelrot bij de bollenteelt van lelies op dekzandgronden Voortgezet diagnostisch onderzoek 2007 Peter Vink en Hans Kok Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Effect nabewaring op laat zuur en broei in tulp

Effect nabewaring op laat zuur en broei in tulp Effect nabewaring op laat zuur en broei in tulp In opdracht van: Productschap Tuinbouw augustus 2008 F. Kreuk B 0830 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228)

Nadere informatie

Voorkomen bloemmisvorming en bloemverdroging in Zantedeschia

Voorkomen bloemmisvorming en bloemverdroging in Zantedeschia Voorkomen bloemmisvorming en bloemverdroging in Zantedeschia Effect van kasklimaat op bloemmisvorming P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij &

Nadere informatie

Spruitbeschadiging bij hyacinten door de schimmel Fusarium culmorum

Spruitbeschadiging bij hyacinten door de schimmel Fusarium culmorum Spruitbeschadiging bij hyacinten door de schimmel Fusarium culmorum Voortgezet diagnostisch onderzoek 2011 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen,

Nadere informatie

Biologisch afbreekbaar machinegaas

Biologisch afbreekbaar machinegaas Biologisch afbreekbaar machinegaas Deelrapport 3: Testen van prototypes machinegaas Ing. Pieter van Dalfsen, Ton Baltissen en Jan van Leijden Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen,

Nadere informatie

Warmwaterbehandeling Allium en Crocus

Warmwaterbehandeling Allium en Crocus Warmwaterbehandeling Allium en Crocus Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook P. J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, boomkwekerij & fruit Lisse,

Nadere informatie

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Aardbeiendemodag 2014 DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077

Nadere informatie

Kuubskist met golfbodem

Kuubskist met golfbodem Kuubskist met golfbodem Een alternatief uit de praktijk Jeroen Wildschut, Arie van der Lans Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit PPO nr. 32 361 654 13 December 2013

Nadere informatie

Overdracht van geelziek in Eucomis via zaad

Overdracht van geelziek in Eucomis via zaad Overdracht van geelziek in Eucomis via zaad Voortgezet diagnostisch onderzoek 2008/2009 Peter Vink, Paul van Leeuwen en Robert Dees Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business

Nadere informatie

Bladvlekken bij belichte potplanten

Bladvlekken bij belichte potplanten Bladvlekken bij belichte potplanten Onderzoek of de gele vlekken in belichte potplanten ontstaan door zetmeelophoping G.J.L. van Leeuwen N. Marissen M. Warmenhoven Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

Nadere informatie

De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos

De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos Casper Slootweg en Peter Vink (PPO) Henk van den Berg (Henk van den Berg Teelt- en bedrijfsadvies) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector

Nadere informatie

Slakken in Anthurium. A. Hazendonk PPO Glastuinbouw

Slakken in Anthurium. A. Hazendonk PPO Glastuinbouw Slakken in Anthurium A. Hazendonk PPO Glastuinbouw Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Glastuinbouw December 2003 2003 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Compostering reststromen van Vaste Planten- en Zomerbloementelers. Casper Slootweg

Compostering reststromen van Vaste Planten- en Zomerbloementelers. Casper Slootweg Compostering reststromen van Vaste Planten- en Zomerbloementelers Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit Oktober

Nadere informatie

Herinplantziekte bij pioenrozen

Herinplantziekte bij pioenrozen Herinplantziekte bij pioenrozen Verlenging grondproef Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit PPO-Projectnummer 32 361140 00 Lisse, November 2010 2010

Nadere informatie

Ventilatie, Ademhaling en CO 2 -schadedrempels

Ventilatie, Ademhaling en CO 2 -schadedrempels Ventilatie, Ademhaling en CO 2 -schadedrempels bij de bewaring van tulp, narcis (tête-à-tête), hyacint, krokus, iris, muscari, allium, scilla, iris reticulata en chionodoxa Jeroen Wildschut, Marga Dijkema,

Nadere informatie

De werking van Contans tegen sclerotievormende schimmels

De werking van Contans tegen sclerotievormende schimmels De werking van Contans tegen sclerotievormende schimmels Voortgezet diagnostisch onderzoek 2008/2009 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen,

Nadere informatie

Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie. Henk Gude en Marga Dijkema

Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie. Henk Gude en Marga Dijkema Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie Henk Gude en Marga Dijkema Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen PPO nr. 330843 Oktober 2006 2005

Nadere informatie

Het effect van inundatie op sclerotiën van de schimmel Sclerotium rolfsii

Het effect van inundatie op sclerotiën van de schimmel Sclerotium rolfsii Het effect van inundatie op sclerotiën van de schimmel Sclerotium rolfsii Voortgezet diagnostisch onderzoek 2011 Peter Vink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit

Nadere informatie

Broeierij bijzondere bolgewassen

Broeierij bijzondere bolgewassen Broeierij bijzondere bolgewassen Onderzoek van 1996 t/m 2004 P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen April 2006 PPO nr. 330296 2006 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector glastuinbouw

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector glastuinbouw Bestrijding van Echinothrips americanus in Dieffenbachia Juliette Pijnakker, Peter Korsten, Debbie Elstgeest (Benfried), Mädeli Hennekam (Entocare), project 41280108 Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Energieverbruik in de bloembollensector

Energieverbruik in de bloembollensector Energieverbruik in de bloembollensector Multiple Regressie Analyse Monitoring Data 1995-2006 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen februari 2008 PPO nr.3236045300

Nadere informatie

Alternaria in Zantedeschia

Alternaria in Zantedeschia Alternaria in Zantedeschia Voortgezet diagnostisch onderzoek 2006-2007 Peter Vink en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen april 2008 PPO nr. 3234009700-7 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Rapportage van de Afzet- en Teeltknelpunten bij a) Langwerpige radicchio, b) Grootbladige spinazie, c) Salatrio, d) Wortelpeterselie C. van Wijk PPO-agv, Lelystad Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Smaakonderzoek komkommer aan Nederlands en Spaans product

Smaakonderzoek komkommer aan Nederlands en Spaans product Smaakonderzoek komkommer aan Nederlands en Spaans product M. Kersten, L. Voorbij en W. Verkerke Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Glastuinbouw april 2002 PPO nr 420029 2002 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie